Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OPŠTINSKOM SAVETU RODITELJA

("Sl. glasnik RS", br. 72/2018)

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi u vezi načina rada opštinskog saveta roditelja koji se odnose na osnivanje, sastav, izbor i dužinu mandata članova, saradnju sa drugim organima i način rada (u daljem tekstu: Opštinski savet).

Član 2

Savet roditelja svake vaspitno-obrazovne i obrazovno-vaspitne ustanove (u daljem tekstu: ustanova) koja ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave odnosno području gradske opštine (u daljem tekstu: opština) predlaže svog predstavnika i njegovog zamenika za Opštinski savet.

Ukoliko na teritoriji opštine ima više od 20 ustanova obrazovanja i vaspitanja, Opštinski savet može da se organizuje po nivoima obrazovanja, i to:

1) Opštinski savet roditelja predškolskih ustanova;

2) Opštinski savet roditelja osnovnih škola;

3) Opštinski savet roditelja srednjih škola.

Imenovanje i dužina mandata članova Opštinskog saveta

Član 3

Predstavnika roditelja i njegovog zamenika u Opštinskom savetu, savet roditelja ustanove predlaže svake radne, odnosno školske godine, u roku od 15 dana od dana imenovanja članova saveta roditelja u ustanovi, a najkasnije do prvog oktobra tekuće radne, odnosno školske godine.

Savet roditelja ustanove predlog iz stava 1. ovog člana dostavlja direktoru ustanove, koji o tome donosi odluku.

Odluku iz stava 2. ovog člana direktor dostavlja skupštini opštine.

Skupština nadležne opštine u roku od 15 dana od dana prijema odluke iz stava 2. ovog člana, imenuje članove Opštinskog saveta.

Opštinski savet ima predsednika i zamenika predsednika, koje biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova Opštinskog saveta.

Predsednik, zamenik predsednika i članovi Opštinskog saveta poslove iz svoje nadležnosti obavljaju bez naknade.

Prestanak mandata člana Opštinskog saveta

Član 4

Mandat člana Opštinskog saveta prestaje:

1) istekom mandata;

2) na lični zahtev;

3) odlukom saveta roditelja;

4) ukidanjem ustanove koja ga je izabrala;

5) ako njegovo dete više ne pohađa ustanovu koja ga je izabrala.

Izveštaj o radu

Član 5

Opštinski savet sačinjava polugodišnji izveštaj o svom radu i dostavlja ga ustanovama za koje je taj Opštinski savet imenovan i skupštini opštine.

Opštinski savet izveštaj o svom radu dostavlja i češće na zahtev ustanove iz stava 1. ovog člana odnosno skupštine opštine.

Način rada

Član 6

Opštinski savet radi na sednicama.

Opštinski savet na prvoj sednici bira predsednika i zamenika predsednika.

Predsednik Opštinskog saveta predstavlja Opštinski savet, saziva i rukovodi sednicama, potpisuje akta i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom opštine, planom rada i propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Izuzetno, predsednik Opštinskog saveta, zakazaće sednicu Opštinskog saveta na zahtev ustanove koja ima svog predstavnika u tom opštinskom savetu, kao i na zahtev skupštine opštine.

Savet donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Opštinskog saveta.

Saradnja sa drugim organima

Član 7

Prilikom obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, Opštinski savet sarađuje sa organima lokalne samouprave i ministarstvom nadležnim za poslove obrazovanja i vaspitanja.

Organi opštine dužni su da na zahtev Opštinskog saveta dostave podatke i informacije iz svoje nadležnosti koje doprinose unapređivanju obrazovanja i vaspitanja, a koje su od značaja za rad Opštinskog saveta.

Opštinski savet sarađuje i sa drugim organima, organizacijama i ustanovama, koje obavljaju delatnost u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, kulture, nauke, sporta, bezbednosti saobraćaja, zaštite i unapređivanja prava deteta i ljudskih prava i drugim oblastima od značaja za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dece i učenika.

U cilju unapređivanja svog rada i razmene iskustava opštinski saveti više opština mogu da ostvaruju različite vidove saradnje.

Javnost rada

Član 8

Sednice Opštinskog saveta su javne.

Ukoliko interesi dece i učenika zahtevaju isključivanje javnosti sa sednice, Opštinski savet može doneti odluku da se javnost isključi.

Sednicama Opštinskog saveta mogu prisustvovati predstavnici opštinskih organa, predstavnici roditelja, učenika, sredstava javnog informisanja i druga zainteresovana pravna i fizička lica.

Opštinski savet je dužan da donete odluke dostavlja savetu roditelja svake ustanove koja ima sedište na teritoriji opštine, kao i skupštini opštine, u roku od osam dana od dana njihovog donošenja.

Opštinski savet, u skladu sa mogućnostima ustanova i opštine, na zvaničnoj internet stranici ustanove i opštine informiše javnost o realizovanim aktivnostima.

Član 9

Služba opštinske uprave zadužena za skupštinske poslove opštine obavlja administrativno-tehničke poslove potrebne za rad Opštinskog saveta.

Sredstva potrebna za obavljanje poslova Opštinskog saveta (kancelarijski materijal i sl.) obezbeđuju se u budžetu opštine, u skladu sa zakonom.

Prelazne i završne odredbe

Član 10

Opštinski saveti koji su obrazovani u okviru pilot projekta Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade, mogu nastaviti sa radom, pri čemu su dužni da svoju organizaciju i rad usklade sa odredbama ovog pravilnika.

Stupanje na snagu

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".