Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA KATEGORIZACIJU RADIJACIONIH DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 94/2019, 133/2021, 30/2022, 113/2022 i 81/2023)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za kategorizaciju radijacionih delatnosti.

Uslovi za kategorizaciju radijacionih delatnosti iz stava 1. ovog člana utvrđeni su prema kriterijumima za procenu rizika i odnose se na uticaj radijacione delatnosti na zdravlje izloženih radnika i pojedinaca, stanovništva i životnu sredinu kao i na vrstu delatnosti.

Kriterijumi za procenu rizika

Član 2

Kriterijumi za procenu rizika radijacione delatnosti su naročito:

1) podaci o izvorima zračenja i prostorijama u kojima se koriste, kao i način upravljanja izvorima;

2) dostupna dozimetrijska merenja i podaci o izlaganju;

3) izloženost radnika, stanovništva i životne sredine;

4) nivo medicinskog izlaganja (za radijacione delatnosti u medicini);

5) složenost delatnosti;

6) tehnički zahtevi koji se odnose na izvore zračenja i prateću opremu;

7) mere za zaštitu izloženih radnika, stanovništva i životne sredine;

8) putevi izlaganja kao posledica obavljanja delatnosti pri redovnom radu i odstupanju od redovnog rada;

9) ispuštanje efluenata;

10) nastajanje radioaktivnog otpada;

11) evidentirani vanredni događaji i radiološke vanredne situacije;

12) procena izlaganja u normalnim uslovima i u slučaju vanrednog događaja;

13) mere fizičko-tehničke zaštite i druge mere bezbednosti izvora zračenja;

14) transport izvora zračenja;

15) iskustva u obavljanju radijacione delatnosti.

Direktorat primenjuje kriterijume za procenu rizika radijacionih delatnosti u zavisnosti od vrste delatnosti za koju je Direktoratu podnet zahtev za izdavanje odobrenja.

Kategorije radijacionih delatnosti

Član 3

Radijacione delatnosti se kategorišu na osnovu kriterijuma iz člana 2. ovog pravilnika kao radijacione delatnosti niskog rizika, radijacione delatnosti umerenog rizika i radijacione delatnosti visokog rizika.

Spisak radijacionih delatnosti iz stava 1. ovog člana sa kategorijama, odobrenih do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, dat je u Tabeli 1. u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Direktorat može, u slučajevima kada to zahtevaju mere radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti, opravdanu radijacionu delatnost svrstati u kategoriju višeg radijacionog rizika u odnosu na kategoriju rizika iz Tabele 1. iz Priloga 1. ovog pravilnika, o čemu donosi rešenje.

Za opravdane radijacione delatnosti koje nisu navedene u Tabeli 1. u Prilogu 1. ovog pravilnika Direktorat će na zahtev pravnog lica ili preduzetnika izvršiti kategorizaciju delatnosti na osnovu kriterijuma za procenu rizika, iz člana 2. ovog pravilnika i o tome doneti rešenje.

Prelazne i završne odredbe

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Informacija o kategorizaciji delatnosti od 22. marta 2019. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PRILOG 1.

TABELA 1. Kategorizacija radijacionih delatnosti

OBLAST PRIMENE

RADIJACIONA DELATNOST

KATEGORIJA

Rizik

MEDICINA

1. Dijagnostika u medicini

Korišćenje rendgen aparata

za snimanje i/ili prosvetljavanje

Umeren

za mamografiju

Umeren

za kompjuterizovanu tomografiju

Visok

za osteodenzitometriju

Nizak

Korišćenje rendgen aparata za ispitivanje in vitro uzoraka tkiva

Nizak

Korišćenje otvorenih izvora u radioimunološkoj laboratoriji

Nizak

Korišćenje otvorenih izvora u nuklearnoj medicini

Visok

2. Terapija u medicini

Korišćenje rendgen aparata

ortovoltažni rendgen aparati

Visok

Korišćenje linearnih akceleratora

Visok

Korišćenje zatvorenih izvora

Co-60

Visok

Srednjedozna brahiterapija (MDR)

Visok

Visokodozna brahiterapija (HDR)

Visok

Korišćenje otvorenih izvora u nuklearnoj medicini

Visok

3. Interventne procedure u medicini

Korišćenje rendgen aparata

Visok

4. Ozračivanje krvnih uzoraka

Korišćenje zatvorenih izvora

Visok

Korišćenje rendgen aparata

Umeren

STOMATOLOGIJA

5. Dijagnostika u stomatologiji

Korišćenje rendgen aparata

za intraoralno snimanje

Nizak

za ortopantomografska snimanja

Nizak

za ortopantomografska i CBCT snimanja

Umeren

VETERINARSKA MEDICINA

6. Dijagnostika u veterinarskoj medicini

Korišćenje rendgen aparata

za snimanje i prosvetljavanje

Nizak

za kompjuterizovanu tomografiju

Umeren

PRIVREDA

7. Analiza sadržaja materijala i predmeta

Korišćenje rendgen aparata i to: XRF, EDXRF, XRD

Nizak

Korišćenje zatvorenih radioaktivnih izvora

U skladu sa Tabelom 2.

8. Industrijska radiografija

Korišćenje rendgen aparata

Visok

Korišćenje zatvorenih radioaktivnih izvora

Visok

9. Kontrola kvaliteta, proizvoda i procesa (određivanje debljine, vlage, nivoa, gustine, eliminacija statičkog elektriciteta i dr.)

Korišćenje rendgen aparata

Nizak

Korišćenje zatvorenih radioaktivnih izvora

U skladu sa Tabelom 2.

10. Proizvodnja izvora zračenja

Proizvodnja električnih uređaja koji proizvode jonizujuće zračenje

Umeren

Proizvodnja radiofarmaceutika

Visok

Proizvodnja, prepakivanje i recikliranje zatvorenih izvora zračenja

Kat. IV i V

Umeren

Kat. I, II i III

Visok

11. Rad sa izvorima zračenja

Montiranje i demontiranje zatvorenih izvora zračenja u uređajima sa izvorima zračenja

Kat. IV i V

Umeren

Kat. I, II i III

Visok

Uklanjanje radioaktivnih gromobrana

Umeren

12. Rad u bušotinama

Korišćenje neutronskog generatora

Visok

Korišćenje zatvorenih radioaktivnih izvora

U skladu sa Tabelom 2.

13. Sterilizacija i konzerviranje namirnica i predmeta opšte upotrebe, medicinskog pribora, farmaceutskih sirovina i gotovih proizvoda

Korišćenje zatvorenih radioaktivnih izvora

U skladu sa Tabelom 2.

14. Servisiranje i popravljanje uređaja sa izvorima zračenja

Servisiranje i popravljanje generatora zračenja

Umeren

Servisiranje i popravljanje uređaja u kojima su ugrađeni zatvoreni izvori

U skladu sa Tabelom 2.

15. Obrada materijala i proizvoda

Korišćenje elektronskog snopa dobijenog pomoću akceleratora

Visok

OBRAZOVANJE, NAUKA I ISTRAŽIVANJE

16. Naučno-istraživački rad

Korišćenje rendgen aparata i to: XRF, EDXRF, XRD

Nizak

Korišćenje zatvorenih radioaktivnih izvora

U skladu sa Tabelom 2.

Korišćenje otvorenih izvora zračenja

U skladu sa Tabelom 2.

Korišćenje izvora jona/elektrona

Nizak

17. Obrazovanje

Korišćenje rendgen aparata

U skladu sa delatnošću za koju se vrši obrazovanje

Korišćenje zatvorenih radioaktivnih izvora

U skladu sa Tabelom 2.

Korišćenje otvorenih izvora zračenja

U skladu sa Tabelom 2.

PROMET I TRANSPORT

18. Promet

Generatori zračenja

sa skladištenjem

Nizak

bez skladištenja

Nizak

Radioaktivni izvori bez skladištenja

Nizak

 

Kat. III, IV, V

Umeren

Radioaktivni izvori sa skladištenjem

Kat. I i II

Visok

19. Transport opasne robe klase 7 ADR/RID/ADN (radioaktivne materije)

sa transportnim kontejnerom tipa A UN2915, UN3327, UN3332, UN3333

Nizak

LSA UN3324, LSA UN3325

Nizak

SCO UN3326

Nizak

UN2913

Nizak

HASS i fisioni materijal u pakovanjima UN2916, UN3328, UN2917, UN3329, UN3323, UN3330,

Visok

uz ispunjenje posebnih uslova u pakovanjima UN2919, UN3331; UF6 pakovanjima UN2977, UN2978 i UN3507

Visok

OSTALO

20. Kalibracija i provera instrumenata i uređaja

Korišćenje rendgen aparata

Umeren

Korišćenje zatvorenih radioaktivnih izvora

U skladu sa Tabelom 2.

Korišćenje otvorenih izvora zračenja

U skladu sa Tabelom 2.

21. Kontrola robe i pošiljki

Ispitivanje sadržaja prtljaga, ručnog prtljaga, paketa i pošiljki upotrebom rendgenskih uređaja

Nizak

Ispitivanje sadržaja vozila i tereta upotrebom akceleratora

Umeren

22. Dekomisija radijacionih postrojenja

Visok

TABELA 2. Kategorizacija radijacionih delatnosti prema vrsti radioaktivnog izvora

VRSTA IZVORA

KATEGORIJA

Rizik

Zatvoreni izvor

Izvor kategorije I, II i visokoaktivni zatvoreni izvori (HASS)

Visok

Izvor kategorije III

Umeren

Izvor kategorije IV i V

Nizak

Otvoreni izvor

Klasa posla I

Visok

Klasa posla II i III

Umeren