Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPANJU VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA U VEZI SA NEPRIMERENIM UTICAJEM NA RAD NOSIOCA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE I JAVNO TUŽILAŠTVO

("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupanje Visokog saveta tužilaštva u vezi sa neprimerenim uticajem na nosioca javnotužilačke funkcije i javno tužilaštvo.

Unutrašnji neprimeren uticaj

Član 2

Pod unutrašnjim neprimerenim uticajem, kojima se unutar javnog tužilaštva ugrožava profesionalni integritet i samostalnost nosioca javnotužilačke funkcije, podrazumeva se svako korišćenje položaja i stvarnog ili pretpostavljenog uticaja u javnom tužilaštvu sa ciljem ograničavanja ili onemogućavanja samostalnog i nepristrasnog postupanja i donošenja odluka.

Spoljašnji neprimereni uticaj

Član 3

Pod spoljašnjim neprimerenim uticajem, kojim se izvan javnog tužilaštva ugrožava profesionalni integritet i samostalnost nosioca javnotužilačke funkcije i javnog tužilaštva, podrazumeva se svaki uticaj koji se vrši korišćenjem javne funkcije, društvenog, ekonomskog ili političkog položaja, neposredno ili posredstvom drugih lica, putem medija ili javnog istupanja na nosioca javnotužilačke funkcije i javno tužilaštvo, sa ciljem ograničavanja ili onemogućavanja samostalnog i nepristrasnog postupanja i donošenja odluka.

Poverenik za samostalnost javnog tužilaštva

Član 4

Visoki savet tužilaštva (u daljem tekstu: Savet), imenuje člana Saveta iz reda javnih tužilaca za Poverenika za samostalnost javnog tužilaštva (u daljem tekstu: Poverenik), za postupanje u slučajevima neprimerenog uticaja na rad nosioca javnotužilačke funkcije i javnog tužilaštva.

Savet imenuje zamenika Poverenika iz reda javnih tužilaca, izbornih članova Saveta, koji obavlja poslove Poverenika u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti.

Po pitanju izuzeća Poverenika, odnosno zamenika, shodno se primenjuju odredbe Poslovnika o radu Visokog saveta tužilaštva koje se odnose na izuzeće članova Saveta.

Ciljevi delovanja Poverenika

Član 5

Poverenik postupa u cilju:

1) promovisanja profesionalne etike i integriteta nosilaca javnotužilačke funkcije;

2) podizanja svesti o sadržini i značaju samostalnosti profesionalnog i institucionalnog integriteta nosilaca javnotužilačke funkcije, odnosno javnog tužilaštva;

3) promovisanja slobodnog ukazivanja na postojanje ugrožavanja samostalnosti i integriteta nosilaca javnotužilačke funkcije i javnog tužilaštva;

4) obaveštavanja javnosti o neprimerenom uticaju na rad nosilaca javnotužilačke funkcije i javno tužilaštvo.

Nadležnost Poverenika

Član 6

Poverenik je nadležan da:

- postupa po zahtevu nosioca javnotužilačke funkcije za zaštitu od neprimerenog uticaja,

- po sopstvenoj inicijativi ili na osnovu zahteva ispituje postojanje neprimerenog uticaja ispoljenog u javnosti, preko medija, društvenih mreža, na javnim skupovima ili na neki drugi javan način,

- pribavlja potrebne dokaze i informacije o postojanju neprimerenog uticaja, podnosi obrazložen predlog za sazivanje sednice Saveta radi odlučivanja o postojanju neprimerenog uticaja,

- na sednici Saveta predstavlja činjenično stanje i daje predlog odluke,

- sarađuje sa nadležnim institucijama u sprovođenju obuka nosilaca javnotužilačke funkcije o prepoznavanju i reagovanju na neprimereni uticaj,

- predlaže Savetu mere za sprečavanje neprimerenog uticaja,

- sarađuje sa Etičkim odborom i disciplinskim organima,

- vodi evidenciju o svim slučajevima neprimerenog uticaja,

- podnosi Savetu godišnji izveštaj o neprimerenom uticaju na nosioce javnotužilačke funkcije, odnosno javno tužilaštvo, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i uvek kada Savet to zatraži.

Podnošenje zahteva za zaštitu od neprimerenog uticaja

Član 7

Nosilac javnotužilačke funkcije koji smatra da postoji neprimeren uticaj na njegov rad, može podneti Savetu zahtev za zaštitu od neprimerenog uticaja (u daljem tekstu: zahtev).

Zahtev, pored podataka o podnosiocu zahteva, sadrži kratak opis činjeničnog stanja, uključujući opis načina na koji je izvršen neprimereni uticaj, ko je to učinio i kada je to učinjeno.

Zahtev može da sadrži i predloge za prikupljanje određenih informacija, dokaza ili iskaza od značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja, a koje podnosilac zahteva nije mogao sam da pribavi.

Postupanje Poverenika po zahtevu

Član 8

Zahtev podnet Savetu dostavlja se Povereniku.

Po prijemu zahteva, Poverenik utvrđuje da li je zahtev potpun i razumljiv i da li su verovatni navodi o postojanju neprimerenog uticaja.

Kada je zahtev nerazumljiv ili navodi u zahtevu ne pružaju dovoljno osnova da se može ispitati postojanje neprimerenog uticaja, Poverenik će ostaviti podnosiocu rok od osam dana da uredi zahtev. Ako u tom roku podnosilac zahtev ne uredi, smatraće se da isti nije ni podnet.

Poverenik može zatražiti od lica koje je u zahtevu navedeno da je izvršilo neprimeren uticaj da se u roku od osam dana izjasni na navode iz zahteva.

Kada Poverenik utvrdi da ne postoji neprimereni uticaj sačiniće službenu belešku i o tome obavestiti podnosioca zahteva.

Poverljiv razgovor

Član 9

Ako smatra potrebnim, po sopstvenoj inicijativi ili na predlog podnosioca zahteva, Poverenik može obaviti poverljivi razgovor sa podnosiocem zahteva, kao i zatražiti informacije i dokaze od državnih organa, javnih ustanova, pravnih i fizičkih lica.

O sadržini obavljenog poverljivog razgovora Poverenik sastavlja službenu belešku koju čuva u zatvorenom omotu i evidentira u posebnom upisniku.

Vrste odluka Poverenika

Član 10

Poverenik donosi preporuke i mišljenja.

Preporuke i mišljenja moraju da budu obrazloženi.

Poverenik donosi preporuku kada uoči postojanje prakse koja može da dovede do ugrožavanja samostalnosti ili integriteta ili stvaranja utiska u javnosti o tome da je ugrožena samostalnost ili integritet nosioca javnotužilačke funkcije i javnog tužilaštva. Preporuka sadrži inicijativu za preduzimanje određenih radnji i mera.

Poverenik donosi mišljenje kada odlučuje o tome da li postoji izrazita opasnost od postojanja unutrašnjeg ili spoljašnjeg ugrožavanja samostalnosti ili integriteta ili utiska u javnosti o tome da je ugrožena samostalnost ili integritet nosioca javnotužilačke funkcije.

Sazivanje vanredne sednice Saveta za odlučivanje o neprimerenom uticaju

Član 11

Kada navodi iz zahteva za zaštitu od neprimerenog uticaja, pribavljeni dokazi, informacije ili izjave pružaju dovoljno osnova da se može odlučivati o postojanju neprimerenog uticaja, Poverenik podnosi predsedniku Saveta obrazložen predlog za sazivanje vanredne sednice Saveta na kojoj se odlučuje o postojanju neprimerenog uticaja.

U slučaju neprimerenog uticaja na nosioca javnotužilačke funkcije, odnosno javno tužilaštvo, izraženog u javnosti, preko medija, društvenih mreža, na javnim skupovima ili na neki drugi javan način, predsednik Saveta saziva sednicu na obrazložen predlog Poverenika ili bilo kog člana Saveta, a može sednicu sazvati i po sopstvenoj inicijativi.

Održavanje sednice Saveta za odlučivanje o neprimerenom uticaju

Član 12

Predsednik Saveta bez odlaganja saziva sednicu Saveta za odlučivanje o neprimerenom uticaju.

Predsednik Saveta unapred utvrđuje dnevni red sednice i o tako utvrđenom dnevnom redu se ne glasa i on se ne može menjati.

Poverenik izlaže činjenično stanje u vezi sa izvršenim neprimerenim uticajem i predlaže odluku Saveta.

Odluka Saveta o neprimerenom uticaju dostavlja se podnosiocu zahteva.

Postupanje Saveta u slučaju spoljašnjeg neprimerenog uticaja

Član 13

Ako Savet utvrdi postojanje spoljašnjeg neprimerenog uticaja na rad nosilaca javnotužilačke funkcije ili javno tužilaštvo, može da izda saopštenje za javnost, da sazove konferenciju za medije, kao i da se obrati:

- predsedniku Vlade, odnosno predsedniku Narodne skupštine, ako je neprimeren uticaj izvršen od strane ministra ili drugog lica koje na funkciju postavlja Vlada, odnosno bira Narodna skupština ili lica koje po posebnim propisima imaju položaj javnog funkcionera,

- rukovodiocu državnog organa u kome je zaposlen državni službenik koji je izršio neprimereni uticaj,

- nadležnoj advokatskoj komori, ukoliko je neprimeren uticaj izvršen od strane advokata,

- Savetu za štampu, medijskom udruženju i glavnom i odgovornom uredniku medija čiji je novinar izvršio neprimeren uticaj,

- privrednoj komori čiji je član izvršio neprimeren uticaj,

- rukovodiocima drugih organa, organizacija, ustanova, institucija i udruženja čiji je član, odnosno zaposlen, izvršio neprimeren uticaj.

Savet može i da preporuči mere za sprečavanje budućeg neprimerenog uticaja.

Postupanje Saveta u slučaju unutrašnjeg neprimerenog uticaja

Član 14

Ako na sednici utvrdi postojanje unutrašnjeg neprimerenog uticaja na nosioca javnotužilačke funkcije, odluku kojom utvrđuje postojanje unutrašnjeg neprimerenog uticaja Savet dostavlja podnosiocu zahteva, Disciplinskom tužiocu i Etičkom odboru.

Saradnja Poverenika sa drugim organima i organizacijama

Član 15

U cilju očuvanja i unapređenja samostalnosti i integriteta nosilaca javnotužilačkih funkcija Poverenik sarađuje sa Etičkim odborom i disiplinskim organima, kao i drugim organima i organizacijama koje se bave pitanjima profesionalne samostalnosti i integriteta.

U cilju unapređenja samostalnosti i integriteta nosilaca javnotužilačkih funkcija, kao i razmene iskustava, Poverenik ostvaruje kontakt sa relevantnim pravosudnim i profesionalnim organima i organizacijama.

Zavođenje predmeta Poverenika

Član 16

U pisarnici Saveta obrazuje se upisnik za predmete Poverenika sa oznakom "VST PS".

Upisnik "VST PS" vodi administrativna kancelarija Saveta.

Službene beleške o sadržini obavljenog poverljivog razgovora Poverenik lično zavodi u poseban upisnik pod oznakom "VST PSPR".

Administrativna kancelarija Saveta obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Poverenika.

Obaveštavanje javnosti o neprimerenom uticaju

Član 17

Povodom neprimerenog uticaja na nosioce javnotužilačke funkcije, odnosno javno tužilaštvo, Savet, odnosno Poverenik se po potrebi obraća javnosti putem saopštenja ili sazivanjem konferencije za medije.

Savet objavljuje na svojoj internet stranici odluke kojima utvrđuje postojanje unutrašnjeg ili spoljašnjeg neprimerenog uticaja na nosioca javnotužilačke funkcije, odnosno javno tužilaštvo.

Savet objavljuje godišnji izveštaj Poverenika o neprimerenom uticaju na nosioce javnotužilačke funkcije, odnosno javno tužilaštvo, na svojoj internet stranici.

Savet u svom godišnjem izveštaju objavljuje podatke o neprimerenom uticaju na nosioce javnotužilačke funkcije, odnosno javno tužilaštvo, kao i o radnjama i merama koje su preduzete u cilju zaštite nosilaca javnotužilačke funkcije i javnog tužilaštva.

Stupanje na snagu

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".