Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O PORESKOM RAČUNOVODSTVU

("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

Prethodni

Prilog br. 10

RAČUNSKI PLAN OSNOVNIH SINTETIČKIH RAČUNA

 

Klasa

Grupa

Račun

OPIS

Nivo uplate

Servisira

1

2

3

4

5

6

KLASA "0" *)

0

 

 

NOVČANI PROMET NA RAČUNIMA POREZA

 

 

 

111

 

Novčana sredstva od poreza na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica

 

 

 

 

11

Novčana sredstva poreza na zarade

1

PU

 

 

21

Novčana sredstva od poreza na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

22

Novčana sredstva od poreza na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Novčana sredstva poreza na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine

1

PU

 

 

41

Novčana sredstva poreza na dividende i udele u dobiti

1

PU

 

 

42

Novčana sredstva poreza na prihode od kamate

1

PU

 

 

43

Novčana sredstva poreza na prihode od nepokretnosti

1

PU

 

 

44

Novčana sredstva poreza na kapitalne dobitke, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

45

Novčana sredstva poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari

1

PU

 

 

46

Novčana sredstva od poreza na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

47

Novčana sredstva poreza na zemljište

1, 2

LPA

 

 

48

Novčana sredstva od poreza na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

49

Novčana sredstva od poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

51

Novčana sredstva poreza na dobitke od igara na sreću

1

PU

 

 

61

Novčana sredstva poreza na prihode od osiguranja lica

1

PU

 

 

71

Novčana sredstva godišnjeg poreza na dohodak građana

1

PU

 

 

81

Novčana sredstva samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine

1, 2

LPA

 

 

82

Novčana sredstva samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada

1, 2

LPA

 

 

83

Novčana sredstva samodoprinosa iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva

1, 2

LPA

 

 

84

Novčana sredstva samodoprinosa iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću

1, 2

LPA

 

 

85

Novčana sredstva samodoprinosa na vrednost imovine

1, 2

LPA

 

 

91

Novčana sredstva poreza na druge prihode

1

PU

 

 

92

Novčana sredstva poreza na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom

1

PU

 

 

93

Novčana sredstva poreza na prihode profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka

1

PU

 

 

94

Novčana sredstva od poreza po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa

1

PU

 

112

 

Novčana sredstva poreza na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica

 

 

 

 

11

Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća

1

PU

 

 

12

Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima

1

PU

 

 

13

Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

 

14

Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

 

15

Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

 

16

Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti

1

PU

 

 

17

Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

121

 

Novčana sredstva poreza na fond zarada

 

 

 

 

11

Novčana sredstva poreza na fond zarada zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

12

Novčana sredstva poreza na fond zarada ostalih zaposlenih

1

PU

 

 

13

Novčana sredstva poreza na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine

1

PU

 

131

 

Novčana sredstva od poreza na imovinu

 

 

 

 

21

Novčana sredstva poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica

1, 2

LPA

 

 

22

Novčana sredstva poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica

1, 2

LPA

 

133

 

Novčana sredstva poreza na zaostavštinu, nasleđe i poklon

 

 

 

 

11

Novčana sredstva poreza na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

134

 

Novčana sredstva poreza na finansijske i kapitalne transakcije

 

 

 

 

11

Novčana sredstva poreza na finansijske transakcije

1

PU

 

 

21

Novčana sredstva poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

22

Novčana sredstva poreza na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

23

Novčana sredstva poreza na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima i plovnim objektima, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

24

Novčana sredstva poreza na prenos apsolutnih prava na ostalim objektima, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

136

 

Novčana sredstva od poreza na akcije i udele

 

 

 

 

11

Novčana sredstva od poreza na akcije na ime i udele

1, 2

LPA

 

141

 

Novčana sredstva opštih poreza na dobra i usluge

 

 

 

 

11

Novčana sredstva poreza na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe

4

PU

 

 

12

Novčana sredstva poreza na dodatu vrednost

4

PU

 

 

21

Novčana sredstva poreza na promet proizvoda (opšti režim)

4

PU

 

 

22

Novčana sredstva poreza na promet lekovima sa posebne liste

4

PU

 

 

23

Novčana sredstva poreza na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično

4

PU

 

 

29

Novčana sredstva poreza na promet novih motornih vozila

4

PU

 

 

31

Novčana sredstva poreza na promet usluga prometa proizvoda na veliko

4

PU

 

 

32

Novčana sredstva poreza na promet komunalnih usluga

4

PU

 

 

33

Novčana sredstva poreza na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja)

4

PU

 

 

34

Novčana sredstva poreza na promet ugostiteljskih i turističkih usluga

4

PU

 

 

35

Novčana sredstva poreza na promet usluga organizovanja priredbi i estrada

4

PU

 

 

36

Novčana sredstva poreza na promet usluga od priređivanja igara na sreću

4

PU

 

 

37

Novčana sredstva poreza na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu

4

PU

 

 

38

Novčana sredstva poreza na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave

4

PU

 

 

39

Novčana sredstva poreza na promet ostalih usluga

4

PU

 

 

41

Novčana sredstva poreza na premije neživotnih osiguranja

4

PU

 

144

 

Novčana sredstva od komunalne takse za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

 

 

 

 

21

Novčana sredstva od komunalne takse za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

1, 2

LPA

 

 

31

Novčana sredstva od komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa

1, 2

LPA

 

145

 

Novčana sredstva poreza na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju

 

 

 

 

24

Novčana sredstva poreza na registrovano oružje

1

PU

 

 

71

Novčana sredstva od komunalne takse na držanje kućnih i egzotičnih životinja

1, 2

LPA

 

 

72

Novčana sredstva od komunalne takse za držanje sredstava za igru ("zabavne igre")

1, 2

LPA

 

 

73

Novčana sredstva od komunalne takse za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije

1, 2

LPA

 

 

74

Novčana sredstva od komunalne takse za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju

1, 2

LPA

 

 

75

Novčana sredstva od komunalne takse za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve

1, 2

LPA

 

 

76

Novčana sredstva od komunalne takse za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi

1, 2

LPA

 

161

 

Novčana sredstva od komunalne takse na firmu

 

 

 

 

11

Novčana sredstva od komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru

1, 2

LPA

 

 

12

Novčana sredstva od komunalne takse za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

1, 2

LPA

 

171

 

Novčana sredstva akcize na derivate nafte

 

 

 

 

11

Novčana sredstva akcize na motorni benzin

1

PU

 

 

12

Novčana sredstva akciza na dizel-goriva

1

PU

 

 

13

Novčana sredstva akciza na sve vrste motornih benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa AP Kosovo i Metohija

1

PU

 

 

14

Novčana sredstva akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcije nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C

1

PU

 

 

15

Novčana sredstva akciza na tečni naftni gas za pogon motornih vozila

1

PU

 

172

 

Novčana sredstva akcize na duvanske prerađevine

 

 

 

 

11

Novčana sredstva akcize na cigarete grupe A

1

PU

 

 

12

Novčana sredstva akcize na cigarete grupe B

1

PU

 

 

13

Novčana sredstva akcize na cigarete grupe C

1

PU

 

 

14

Novčana sredstva akcize na cigarete proizvedene u zemlji

1

PU

 

 

15

Novčana sredstva akcize na ostale duvanske prerađevine

1

PU

 

173

 

Novčana sredstva akcize na alkoholna pića proizvedena u zemlji

 

 

 

 

11

Novčana sredstva akcize na pivo

1

PU

 

 

12

Novčana sredstva akcize na prirodnu rakiju i vinjak

1

PU

 

 

13

Novčana sredstva akcize na niskoalkoholna pića

1

PU

 

 

14

Novčana sredstva akcize na žestoka alkoholna pića i likere

1

PU

 

 

15

Novčana sredstva akcize na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije

1

PU

 

 

16

Novčana sredstva akcize na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

1

PU

 

 

17

Novčana sredstva akcize na ostala alkoholna pića

1

PU

 

191

 

Novčana sredstva poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica

 

 

 

 

11

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

192

 

Novčana sredstva poreza na dohodak, dobit, i kapitalnu dobit na teret pravnih lica, po rešenju Poreske uprave

 

 

 

 

11

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

21

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu iznošenja po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

41

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenata ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

51

Novčana sredstva jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koje nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

61

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

62

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

63

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

64

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

65

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

193

 

Novčana sredstva poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica, po rešenju Poreske uprave

 

 

 

 

11

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

21

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama ili štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

194

 

Novčana sredstva ostalih jednokratnih poreza na imovinu, po rešenju Poreske uprave

 

 

 

 

11

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

12

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

13

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

14

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

15

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

195

 

Novčana sredstva ostalih poreza koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici

 

 

 

 

11

Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

196

 

Novčana sredstva ostalih poreza koja plaćaju druga ili neidentifikovana lica

 

 

 

 

11

Novčana sredstva jednokratnog poreza po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

211

 

Novčana sredstva doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

 

 

 

 

11

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica

1

PU

 

 

12

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih

1

PU

 

 

13

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih

1

PU

 

 

16

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara

1

PU

 

 

17

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskih prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

1

PU

 

 

21

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih

1

PU

 

 

31

Novčana sredstva doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih

1

PU

 

212

 

Novčana sredstva doprinosa za socijalno osiguranje na teret poslodavca

 

 

 

 

11

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

12

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - pravnog lica koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

13

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca

1

PU

 

 

14

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca

1

PU

 

 

15

Novčana sredstva dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac

1

PU

 

 

16

Novčana sredstva dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

17

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

1

PU

 

 

18

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca

1

PU

 

 

21

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

22

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

23

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

1

PU

 

 

24

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

25

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

31

Novčana sredstva doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

32

Novčana sredstva doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

33

Novčana sredstva doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate

1

PU

 

213

 

Novčana sredstva doprinosa za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

 

 

 

 

11

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću

1

PU

 

 

12

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva)

1

PU

 

 

13

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

14

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član

1

PU

 

 

15

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora

1

PU

 

 

16

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora

1

PU

 

 

21

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje

1

PU

 

 

23

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji

1

PU

 

 

24

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja

1

PU

 

 

25

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Novčana sredstva doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

32

Novčana sredstva doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

1

PU

 

214

 

Novčana sredstva doprinosa za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati

 

 

 

 

14

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

16

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

17

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

18

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

19

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno su osigurani po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

415

 

Novčana sredstva od naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta

 

 

 

 

31

Novčana sredstva od komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

1,2

LPA

 

 

33

Novčana sredstva od komunalne takse za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja

1, 2

LPA

 

 

34

Novčana sredstva od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

1, 2

LPA

 

 

41

Novčana sredstva od komunalne takse za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe

1, 2

LPA

 

 

42

Novčana sredstva od naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora

1, 2

LPA

 

 

65

Novčana sredstva za naknadu za odvodnjavanje od fizičkih lica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

68

Novčana sredstva za slivnu vodnu naknadu od fizičkih lica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

421

 

Novčana sredstva od prihoda od prodaje dobara i usluga ili zakup tržišnih organizacija u korist nivoa republike

 

 

 

 

29

Novčana sredstva za naknadu za konverziju prava korišćenja u pravo svojine u korist fonda za restituciju

1

LPA

 

 

44

Novčana sredstva za naknadu po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa grada

1

LPA

 

 

54

Novčana sredstva za naknadu po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opštine

1

LPA

 

422

 

Novčana sredstva taksi i naknada

 

 

 

 

29

Novčana sredstva troškova poreskog postupka

1

PU

 

 

54

Novčana sredstva od troškova poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova

1, 2

LPA

 

433

 

Novčana sredstva prihoda od novčanih kazni za prekršaje

 

 

 

 

43

Novčana sredstva od prihoda od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

1, 2

LPA

 

 

51

Novčana sredstva od prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

1, 2

LPA

 

 

54

Novčana sredstva od prihoda od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

1, 2

LPA

 

434

 

Novčana sredstva za prihode od penala

 

 

 

 

22

Novčana sredstva za prihode od u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom

1

PU

 

435

 

Novčana sredstva od prihoda od oduzete imovinske koristi

 

 

 

 

24

Novčana sredstva od prodaje oduzete robe u poreskom postupku

1

PU

 

439

 

Novčana sredstva od ostalih novčanih kazni, penala i prihoda od oduzete imovinske koristi

 

 

 

 

21

Novčana sredstva troškova prinudne naplate javnih prihoda

1

PU

 

 

51

Novčana sredstva troškova prinudne naplate izvornih javnih prihoda opštine i grada

1, 2

LPA

 

451

 

Novčana sredstva mešovitih neodređenih prihoda

 

 

 

 

21

Novčana sredstva ostalih prihoda budžeta Republike

4

PU

 

 

26

Novčana sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji

1

PU

 

813

 

Novčana sredstva transfera između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

15

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčane naknade iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

1

PU

 

 

16

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje

4

PU

 

 

17

Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1

PU

 

 

22

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje

1

PU

 

 

23

Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1

PU

 

 

42

Novčana sredstva doprinosa penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu

1

PU

 

 

51

Novčana sredstva transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

4

PU

 

 

52

Novčana sredstva doprinosa za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1

PU

 

845

 

Novčana sredstva evidentnih računa

 

 

 

 

1557

Evidentni račun centra za velike poreske obveznike

1

PU

 

 

1700

Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate

1

PU

 

KLASA "1" **)

1

 

 

KORISNICI POREZA

 

 

 

111

 

Korisnici poreza na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica

 

 

 

 

11

Korisnici poreza na zarade

1

PU

 

 

21

Korisnici poreza na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

22

Korisnici poreza na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Korisnici poreza na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine

1

PU

 

 

41

Korisnici poreza na dividende i udele u dobiti

1

PU

 

 

42

Korisnici poreza na prihode od kamate

1

PU

 

 

43

Korisnici poreza na prihode od nepokretnosti

1

PU

 

 

44

Korisnici poreza na kapitalne dobitke, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

45

Korisnici poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari

1

PU

 

 

46

Korisnici poreza na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

47

Korisnici poreza na zemljište

1,2

LPA

 

 

48

Korisnici poreza na prihode od nepokretnosti po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

49

Korisnici poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

51

Korisnici poreza na dobitke od igara na sreću

1

PU

 

 

61

Korisnici poreza na prihode od osiguranja lica

1

PU

 

 

71

Korisnici godišnjeg poreza na dohodak građana

1

PU

 

 

81

Korisnici samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine

1,2

LPA

 

 

82

Korisnici samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada

1,2

LPA

 

 

83

Korisnici samodoprinosa iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva

1,2

LPA

 

 

84

Korisnici samodoprinosa iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću

1,2

LPA

 

 

85

Korisnici samodoprinosa na vrednost imovine

1,2

LPA

 

 

91

Korisnici poreza na druge prihode

1

PU

 

 

92

Korisnici poreza na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom

1

PU

 

 

93

Korisnici poreza na prihode profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka

1

PU

 

 

94

Korisnici poreza po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa

1

PU

 

112

 

Korisnici poreza na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica

 

 

 

 

11

Korisnici poreza na dobit preduzeća

1

PU

 

 

12

Korisnici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima

1

PU

 

 

13

Korisnici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

 

14

Korisnici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

 

15

Korisnici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

 

16

Korisnici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti

1

PU

 

 

17

Korisnici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

121

 

Korisnici poreza na fond zarada

 

 

 

 

11

Korisnici poreza na fond zarada zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

12

Korisnici poreza na fond zarada ostalih zaposlenih

1

PU

 

 

13

Korisnici poreza na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine

1

PU

 

131

 

Korisnici poreza na imovinu

 

 

 

 

21

Korisnici poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica

1,2

LPA

 

 

22

Korisnici poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica

1,2

LPA

 

133

 

Korisnici poreza na zaostavštinu, nasleđe i poklon

 

 

 

 

11

Korisnici poreza na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

134

 

Korisnici poreza na finansijske i kapitalne transakcije

 

 

 

 

11

Korisnici poreza na finansijske transakcije

1

PU

 

 

21

Korisnici poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

22

Korisnici poreza na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

23

Korisnici poreza na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima i plovnim objektima, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

24

Korisnici poreza na prenos apsolutnih prava na ostalim objektima, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

136

 

Korisnici poreza na akcije i udele

 

 

 

 

11

Korisnici Porez na akcije na ime i udele

1,2

LPA

 

141

 

Korisnici opštih poreza na dobra i usluge

 

 

 

 

11

Korisnici poreza na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe

4

PU

 

 

12

Korisnici poreza na dodatu vrednost

4

PU

 

 

21

Korisnici poreza na promet proizvoda (opšti režim)

4

PU

 

 

22

Korisnici poreza na promet lekovima sa posebne liste

4

PU

 

 

23

Korisnici poreza na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično

4

PU

 

 

29

Korisnici poreza na promet novih motornih vozila

4

PU

 

 

31

Korisnici poreza na promet usluga prometa proizvoda na veliko

4

PU

 

 

32

Korisnici poreza na promet komunalnih usluga

4

PU

 

 

33

Korisnici poreza na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja)

4

PU

 

 

34

Korisnici poreza na promet ugostiteljskih i turističkih usluga

4

PU

 

 

35

Korisnici poreza na promet usluga organizovanja priredbi i estrada

4

PU

 

 

36

Korisnici poreza na promet usluga od priređivanja igara na sreću

4

PU

 

 

37

Korisnici poreza na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu

4

PU

 

 

38

Korisnici poreza na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave

4

PU

 

 

39

Korisnici poreza na promet ostalih usluga

4

PU

 

 

41

Korisnici poreza na premije neživotnih osiguranja

4

PU

 

144

 

Korisnici komunalne takse za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

 

 

 

 

21

Korisnici komunalne takse za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

1,2

LPA

 

 

31

Korisnici komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa

1,2

LPA

 

145

 

Korisnici poreza na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju

 

 

 

 

24

Korisnici poreza na registrovano oružje

1

PU

 

 

71

Korisnici komunalne takse na držanje kućnih i egzotičnih životinja

1,2

LPA

 

 

72

Korisnici komunalne takse za držanje sredstava za igru ("zabavne igre")

1,2

LPA

 

 

73

Korisnici komunalne takse za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije

1,2

LPA

 

 

74

Korisnici komunalne takse za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju

1,2

LPA

 

 

75

Korisnici komunalne takse za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve

1,2

LPA

 

 

76

Korisnici komunalne takse za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi

1,2

LPA

 

161

 

Korisnici komunalne takse na firmu

 

 

 

 

11

Korisnici komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru

1,2

LPA

 

 

12

Korisnici komunalne takse za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

1,2

LPA

 

171

 

Korisnici akcize na derivate nafte

 

 

 

 

11

Korisnici akcize na motorni benzin

1

PU

 

 

12

Korisnici akciza na dizel-goriva

1

PU

 

 

13

Korisnici akciza na sve vrste motornih benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa AP Kosovo i Metohija

1

PU

 

 

14

Korisnici akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcije nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C

1

PU

 

 

15

Korisnici akciza na tečni naftni gas za pogon motornih vozila

1

PU

 

172

 

Korisnici akcize na duvanske prerađevine

 

 

 

 

11

Korisnici akcize na cigarete grupe A

1

PU

 

 

12

Korisnici akcize na cigarete grupe B

1

PU

 

 

13

Korisnici akcize na cigarete grupe C

1

PU

 

 

14

Korisnici akcize na cigarete proizvedene u zemlji

1

PU

 

 

15

Korisnici akcize na ostale duvanske prerađevine

1

PU

 

173

 

Korisnici akcize na alkoholna pića proizvedena u zemlji

 

 

 

 

11

Korisnici akcize na pivo

1

PU

 

 

12

Korisnici akcize na prirodnu rakiju i vinjak

1

PU

 

 

13

Korisnici akcize na niskoalkoholna pića

1

PU

 

 

14

Korisnici akcize na žestoka alkoholna pića i likere

1

PU

 

 

15

Korisnici akcize na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije

1

PU

 

 

16

Korisnici akcize na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

1

PU

 

 

17

Korisnici akcize na ostala alkoholna pića

1

PU

 

191

 

Korisnici poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica

 

 

 

 

11

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

192

 

Korisnici poreza na dohodak, dobit, i kapitalnu dobit na teret pravnih lica, po rešenju Poreske uprave

 

 

 

 

11

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

21

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu iznošenja po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

41

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenata ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

51

Korisnici jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koje nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

61

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

62

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

63

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

64

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

65

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

193

 

Korisnici poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica, po rešenju Poreske uprave

 

 

 

 

11

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

21

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama ili štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

194

 

Korisnici ostalih jednokratnih poreza na imovinu, po rešenju Poreske uprave

 

 

 

 

11

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

12

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

13

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

14

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

15

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

195

 

Korisnici ostalih poreza koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici

 

 

 

 

11

Korisnici jednokratnog poreza po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

196

 

Korisnici ostalih poreza koja plaćaju druga ili neidentifikovana lica

 

 

 

 

11

Korisnici jednokratnog poreza po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

211

 

Korisnici doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

 

 

 

 

11

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica

1

PU

 

 

12

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih

1

PU

 

 

13

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih

1

PU

 

 

16

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara

1

PU

 

 

17

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskih prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

1

PU

 

 

21

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih

1

PU

 

 

31

Korisnici doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih

1

PU

 

212

 

Korisnici doprinosa za za socijalno osiguranje na teret poslodavca

 

 

 

 

11

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

12

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - pravnog lica koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

13

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca

1

PU

 

 

14

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca

1

PU

 

 

15

Korisnici dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac

1

PU

 

 

16

Korisnici dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

17

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

1

PU

 

 

18

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca

1

PU

 

 

21

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

22

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

23

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

1

PU

 

 

24

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

25

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

31

Korisnici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

32

Korisnici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

33

Korisnici doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate

1

PU

 

213

 

Korisnici doprinosa za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

 

 

 

 

11

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću

1

PU

 

 

12

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva)

1

PU

 

 

13

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

14

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član

1

PU

 

 

15

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora

1

PU

 

 

16

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora

1

PU

 

 

21

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje

1

PU

 

 

23

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji

1

PU

 

 

24

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja

1

PU

 

 

25

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Korisnici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

32

Korisnici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

1

PU

 

214

 

Korisnici doprinosa za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati

 

 

 

 

14

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

16

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

17

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

18

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

19

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno su osigurani po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

415

 

Korisnici naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta

 

 

 

 

31

Korisnici komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

1,2

LPA

 

 

33

Korisnici komunalne takse za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja

1,2

LPA

 

 

34

Korisnici naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

1,2

LPA

 

 

41

Korisnici komunalne takse za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe

1,2

LPA

 

 

42

Korisnici naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora

1,2

LPA

 

 

65

Korisnici za naknadu za odvodnjavanje od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave

1

PU

 

 

68

Korisnici za slivnu vodnu naknadu od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave

1

PU

 

421

 

Korisnici prihoda od prodaje dobara i usluga ili zakup tržišnih organizacija u korist nivoa republike

 

 

 

 

29

Korisnici za naknadu za konverziju prava korišćenja u pravo svojine u korist fonda za restituciju

1

LPA

 

 

44

Korisnici za naknadu po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa grada

1

LPA

 

 

54

Korisnici za naknadu po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opštine

1

LPA

 

422

 

Korisnici taksi i naknada

 

 

 

 

29

Korisnici troškova poreskog postupka

1

PU

 

 

54

Korisnici troškova poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova

1,2

LPA

 

433

 

Korisnici prihoda od novčanih kazni za prekršaje

 

 

 

 

43

Korisnici prihoda od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

1,2

LPA

 

 

51

Korisnici prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

1,2

LPA

 

 

54

Korisnici prihoda od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

1,2

LPA

 

434

 

Korisnici za prihode od penala

 

 

 

 

22

Korisnici za prihode od penala u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom

1

PU

 

435

 

Korisnici prihoda od oduzete imovinske koristi

 

 

 

 

24

Korisnici prodaje oduzete robe u poreskom postupku

1

PU

 

439

 

Korisnici ostalih novčanih kazni, penala i prihoda od oduzete imovinske koristi

 

 

 

 

21

Korisnici troškova prinudne naplate javnih prihoda

1

PU

 

 

51

Korisnici troškova prinudne naplate izvornih javnih prihoda opštine i grada

1,2

LPA

 

451

 

Korisnici mešovitih neodređenih prihoda

 

 

 

 

21

Korisnici ostalih prihoda budžeta Republike

4

PU

 

 

26

Korisnici na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji

1

PU

 

813

 

Korisnici transfera između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

15

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčane naknade iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

1

PU

 

 

16

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje

4

PU

 

 

17

Korisnici doprinosa za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1

PU

 

 

22

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje

1

PU

 

 

23

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1

PU

 

 

42

Korisnici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu

1

PU

 

 

51

Korisnici transfera od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

4

PU

 

 

52

Korisnici doprinosa za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1

PU

 

999

1

Pasivna vremenska razgraničenja

 

 

 

KLASA "2" ***)

2

 

 

OBVEZNICI POREZA

 

 

 

111

 

Obveznici poreza na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica

 

 

 

 

11

Obveznici poreza na zarade

1

PU

 

 

21

Obveznici poreza na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

22

Obveznici poreza na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Obveznici poreza na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine

1

PU

 

 

41

Obveznici poreza na dividende i udele u dobiti

1

PU

 

 

42

Obveznici poreza na prihode od kamate

1

PU

 

 

43

Obveznici poreza na prihode od nepokretnosti

1

PU

 

 

44

Obveznici poreza na kapitalne dobitke, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

45

Obveznici poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari

1

PU

 

 

46

Obveznici poreza na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

47

Obveznici poreza na zemljište

1,2

LPA

 

 

48

Obveznici poreza na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

49

Obveznici poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

51

Obveznici poreza na dobitke od igara na sreću

1

PU

 

 

61

Obveznici poreza na prihode od osiguranja lica

1

PU

 

 

71

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana

1

PU

 

 

81

Obveznici samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine

1,2

LPA

 

 

82

Obveznici samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada

1,2

LPA

 

 

83

Obveznici samodoprinosa iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva

1,2

LPA

 

 

84

Obveznici samodoprinosa iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću

1,2

LPA

 

 

85

Obveznici samodoprinosa na vrednost imovine

1,2

LPA

 

 

91

Obveznici poreza na druge prihode

1

PU

 

 

92

Obveznici poreza na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom

1

PU

 

 

93

Obveznici poreza na prihode profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka

1

PU

 

 

94

Obveznici poreza po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa

1

PU

 

112

 

Obveznici poreza na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica

 

 

 

 

11

Obveznici poreza na dobit preduzeća

1

PU

 

 

12

Obveznici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima

1

PU

 

 

13

Obveznici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

 

14

Obveznici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

 

15

Obveznici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

 

16

Obveznici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti

1

PU

 

 

17

Obveznici poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima

1

PU

 

121

 

Obveznici poreza na fond zarada

 

 

 

 

11

Obveznici poreza na fond zarada zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

12

Obveznici poreza na fond zarada ostalih zaposlenih

1

PU

 

 

13

Obveznici poreza na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine

1

PU

 

131

 

Obveznici poreza na imovinu

 

 

 

 

21

Obveznici poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica

1,2

LPA

 

 

22

Obveznici poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica

1,2

LPA

 

133

 

Obveznici poreza na zaostavštinu, nasleđe i poklon

 

 

 

 

11

Obveznici poreza na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

134

 

Obveznici poreza na finansijske i kapitalne transakcije

 

 

 

 

11

Obveznici poreza na finansijske transakcije

1

PU

 

 

21

Obveznici poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

22

Obveznici poreza na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

23

Obveznici poreza na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima i plovnim objektima, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

24

Obveznici poreza na prenos apsolutnih prava na ostalim objektima, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

136

 

Obveznici poreza na akcije i udele

 

 

 

 

11

Obveznici poreza na akcije na ime i udele

1,2

LPA

 

141

 

Obveznici opštih poreza na dobra i usluge

 

 

 

 

11

Obveznici poreza na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe

4

PU

 

 

12

Obveznici poreza na dodatu vrednost

4

PU

 

 

21

Obveznici poreza na promet proizvoda (opšti režim)

4

PU

 

 

22

Obveznici poreza na promet lekovima sa posebne liste

4

PU

 

 

23

Obveznici poreza na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično

4

PU

 

 

29

Obveznici poreza na promet novih motornih vozila

4

PU

 

 

31

Obveznici poreza na promet usluga prometa proizvoda na veliko

4

PU

 

 

32

Obveznici poreza na promet komunalnih usluga

4

PU

 

 

33

Obveznici poreza na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzantske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja)

4

PU

 

 

34

Obveznici poreza na promet ugostiteljskih i turističkih usluga

4

PU

 

 

35

Obveznici poreza na promet usluga organizovanja priredbi i estrada

4

PU

 

 

36

Obveznici poreza na promet usluga od priređivanja igara na sreću

4

PU

 

 

37

Obveznici poreza na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu

4

PU

 

 

38

Obveznici poreza na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave

4

PU

 

 

39

Obveznici poreza na promet ostalih usluga

4

PU

 

 

41

Obveznici poreza na premije neživotnih osiguranja

4

PU

 

144

 

Obveznici komunalne takse za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

 

 

 

 

21

Obveznici komunalne takse za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima

1,2

LPA

 

 

31

Obveznici komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa

1,2

LPA

 

145

 

Obveznici poreza na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju

 

 

 

 

24

Obveznici poreza na registrovano oružje

1

PU

 

 

71

Obveznici komunalne takse na držanje kućnih i egzotičnih životinja

1,2

LPA

 

 

72

Obveznici komunalne takse za držanje sredstava za igru ("zabavne igre")

1,2

LPA

 

 

73

Obveznici komunalne takse za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije

1,2

LPA

 

 

74

Obveznici komunalne takse za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju

1,2

LPA

 

 

75

Obveznici komunalne takse za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve

1,2

LPA

 

 

76

Obveznici komunalne takse za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi

1,2

LPA

 

161

 

Obveznici komunalne takse na firmu

 

 

 

 

11

Obveznici komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru

1,2

LPA

 

 

12

Obveznici komunalne takse za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)

1,2

LPA

 

171

 

Obveznici akcize na derivate nafte

 

 

 

 

11

Obveznici akcize na motorni benzin

1

PU

 

 

12

Obveznici akciza na dizel-goriva

1

PU

 

 

13

Obveznici akciza na sve vrste motornih benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa AP Kosovo i Metohija

1

PU

 

 

14

Obveznici akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcije nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C

1

PU

 

 

15

Obveznici akcize na tečni naftni gas za pogon motornih vozila

1

PU

 

172

 

Obveznici akcize na duvanske prerađevine

 

 

 

 

11

Obveznici akcize na cigarete grupe A

1

PU

 

 

12

Obveznici akcize na cigarete grupe B

1

PU

 

 

13

Obveznici akcize na cigarete grupe C

1

PU

 

 

14

Obveznici akcize na cigarete proizvedene u zemlji

1

PU

 

 

15

Obveznici akcize na ostale duvanske prerađevine

1

PU

 

173

 

Obveznici akcize na alkoholna pića proizvedena u zemlji

 

 

 

 

11

Obveznici akcize na pivo

1

PU

 

 

12

Obveznici akcize na prirodnu rakiju i vinjak

1

PU

 

 

13

Obveznici akcize na niskoalkoholna pića

1

PU

 

 

14

Obveznici akcize na žestoka alkoholna pića i likere

1

PU

 

 

15

Obveznici akcize na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije

1

PU

 

 

16

Obveznici akcize na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

1

PU

 

 

17

Obveznici akcize na ostala alkoholna pića

1

PU

 

191

 

Obveznici poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica

 

 

 

 

11

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

192

 

Obveznici poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret pravnih lica, po rešenju Poreske uprave

 

 

 

 

11

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

21

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu iznošenja po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

41

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenata ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

51

Obveznici jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koje nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

61

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

62

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

63

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

64

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

65

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

193

 

Obveznici poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica, po rešenju Poreske uprave

 

 

 

 

11

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

21

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama ili štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

194

 

Obveznici ostalih jednokratnih poreza na imovinu, po rešenju Poreske uprave

 

 

 

 

11

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

12

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

13

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

14

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

15

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

195

 

Obveznici ostalih poreza koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici

 

 

 

 

11

Obveznici jednokratnog poreza po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

196

 

Obveznici ostalih poreza koja plaćaju druga ili neindentifikovana lica

 

 

 

 

11

Obveznici jednokratnog poreza po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

211

 

Obveznici doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

 

 

 

 

11

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica

1

PU

 

 

12

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih

1

PU

 

 

13

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih

1

PU

 

 

16

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara

1

PU

 

 

17

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskih prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade

1

PU

 

 

21

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih

1

PU

 

 

31

Obveznici doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih

1

PU

 

212

 

Obveznici doprinosa za socijalno osiguranje na teret poslodavca

 

 

 

 

11

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

12

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - pravnog lica koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

13

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca

1

PU

 

 

14

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca

1

PU

 

 

15

Obveznici dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac

1

PU

 

 

16

Obveznici dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

17

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

1

PU

 

 

18

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca

1

PU

 

 

21

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

22

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

23

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate

1

PU

 

 

24

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

25

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

31

Obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

32

Obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja

1

PU

 

 

33

Obveznici doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate

1

PU

 

213

 

Obveznici doprinosa za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

 

 

 

 

11

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću

1

PU

 

 

12

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva)

1

PU

 

 

13

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

14

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član

1

PU

 

 

15

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora

1

PU

 

 

16

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora

1

PU

 

 

21

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje

1

PU

 

 

23

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji

1

PU

 

 

24

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja

1

PU

 

 

25

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

31

Obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

32

Obveznici doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja

1

PU

 

214

 

Obveznici doprinosa za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati

 

 

 

 

14

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

16

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

17

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

18

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

 

19

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno su osigurani po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave

1

PU

 

415

 

Obveznici naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta

 

 

 

 

31

Obveznici komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

1,2

LPA

 

 

33

Obveznici komunalne takse za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja

1,2

LPA

 

 

34

Obveznici naknade za korišćenje građevinskog zemljišta

1,2

LPA

 

 

41

Obveznici komunalne takse za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe

1,2

LPA

 

 

42

Obveznici naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora

1,2

LPA

 

 

65

Obveznici za naknadu za odvodnjavanje od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave

1

PU

 

 

68

Obveznici za slivnu vodnu naknadu od fizičkih lica na osnovu rešenja Poreske uprave

1

PU

 

421

 

Obveznici prihoda od prodaje dobara i usluga ili zakup tržišnih organizacija u korist nivoa republike

 

 

 

 

29

Obveznici za naknadu za konverziju prava korišćenja u pravo svojine u korist fonda za restituciju

1

LPA

 

 

44

Obveznici za naknadu po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa grada

1

LPA

 

 

54

Obveznici za naknadu po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opštine

1

LPA

 

422

 

Obveznici taksi i naknada

 

 

 

 

29

Obveznici troškova poreskog postupka

1

PU

 

 

54

Obveznici troškova poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova

1,2

LPA

 

433

 

Obveznici prihoda od novčanih kazni za prekršaje

 

 

 

 

43

Obveznici prihoda od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

1,2

LPA

 

 

51

Obveznici prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

1,2

LPA

 

 

54

Obveznici prihoda od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode

1,2

LPA

 

434

 

Obveznici za prihode od penala

 

 

 

 

22

Obveznici za prihode od penala u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom

1

PU

 

435

 

Obveznici prihoda od oduzete imovinske koristi

 

 

 

 

24

Obveznici prodaje oduzete robe u poreskom postupku

1

PU

 

439

 

Obveznici ostalih novčanih kazni, penala i prihoda od oduzete imovinske koristi

 

 

 

 

21

Obveznici troškova prinudne naplate javnih prihoda

1

PU

 

 

51

Obveznici troškova prinudne naplate izvornih javnih prihoda opštine i grada

1,2

LPA

 

451

 

Obveznici mešovitih neodređenih prihoda

 

 

 

 

21

Obveznici ostalih prihoda budžeta Republike

4

PU

 

 

26

Obveznici na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili socijalnom preduzeću ili organizaciji

1

PU

 

813

 

Obveznici transfera između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

 

 

 

 

15

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčane naknade iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

1

PU

 

 

16

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje

4

PU

 

 

17

Obveznici doprinosa za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1

PU

 

 

22

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje

1

PU

 

 

23

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1

PU

 

 

42

Obveznici doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delatnost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu

1

PU

 

 

51

Obveznici transfera od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

4

PU

 

 

52

Obveznici doprinosa za slučaj nezaposlenosti koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

1

PU

 

845

 

Obveznici evidentnih računa

 

 

 

 

1557

Evidentni račun centra za velike poreske obveznike

1

PU

 

 

1700

Javni prihodi naplaćeni u postupku prinudne naplate

1

PU

 

999

1

Aktivna vremenska razgraničenja

 

 

Napomena:
*) osnovni sintetički računi u klasi "0" raščlanjavaju se u skladu sa članom 27. ovog pravilnika,
**) osnovni sintetički računi u klasi "1" raščlanjavaju se u skladu sa članom 28. ovog pravilnika,
***) osnovni sintetički računi u klasi "2" raščlanjavaju se u skladu sa članom 29. ovog pravilnika.

 

Prilog br. 11

OBRAZAC EPR

REPUBLIKA SRBIJA
Poreski organ ________________
Brojčana oznaka opštine _____
Godina ___________

EVIDENCIJA
O ODOBRENOM ODLAGANJU PLAĆANJA NA POČEK ILI NA RATE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA ______ GODINE

R.B.

PIB/JMBG

Ime i prezime - naziv

Broj i datum rešenja

Broj računa u klasi "2"

ODOBRENO

Datum dospeća

GLAVNICA

KAMATA

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

U ___________

Lice ovlašćeno za
vođenje knjiga

 

Rukovodilac,

 

 

 

 

 

Prilog br. 12

OBRAZAC ENR

REPUBLIKA SRBIJA
Poreski organ ________________
Brojčana oznaka opštine _____
Godina ___________

EVIDENCIJA
O NEURUČENIM REŠENJIMA O UTVRĐIVANJU POREZA DO 31. DECEMBRA ______ GODINE

R.B.

PIB/JMBG

Ime i prezime - naziv

Broj rešenja

Datum rešenja

Račun

Iznos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

U ___________

Lice ovlašćeno za
vođenje knjiga

 

Rukovodilac,

 

 

 

 

 

Prilog br. 13

OBRAZAC IPD

REPUBLIKA SRBIJA
Poreski organ ________________
Brojčana oznaka opštine _____
Godina ___________
PIB/JMBG _______________
Naziv obveznika ___________________________

IZVOD PORESKOG DUGA
NA DAN 31. DECEMBRA ______ GODINE

R. B.

Uplatni račun javnih prihoda

Naziv računa

Promet

Duguje

Potražuje

Saldo
(4-5)

Duguje kamata

Potražuje kamata

Saldo kamata
(7-8)

Saldo promet
(6+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

U ___________

Lice ovlašćeno za
vođenje knjiga

 

Rukovodilac,

 

 

 

 

 

Prilog br. 14

OBRAZAC ESDPO

REPUBLIKA SRBIJA
Poreski organ ________________
Brojčana oznaka opštine _____
Godina ___________

EVIDENCIJA
O SPORNIM I DUBIOZNIM PORESKIM OBAVEZAMA NA DAN 31. DECEMBRA ______ GODINE

R.B.

PIB/JMBG

Ime i prezime - naziv

Broj rešenja

Datum rešenja

Račun

Iznos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

U ___________

Lice ovlašćeno za
vođenje knjiga

 

Rukovodilac,

 

 

 

 

 

Prilog br. 15

OBRAZAC EZPO

REPUBLIKA SRBIJA
Poreski organ ________________
Brojčana oznaka opštine _____
Godina ___________

EVIDENCIJA
O ZASTARELIM PORESKIM OBAVEZAMA DO 31. DECEMBRA ______ GODINE

R.B.

PIB/JMBG

Ime i prezime - naziv

Broj rešenja

Datum rešenja

Račun

Iznos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

U ___________

Lice ovlašćeno za
vođenje knjiga

 

Rukovodilac,

 

 

 

 

 

Prilog br. 16

OBRAZAC EOPO

REPUBLIKA SRBIJA
Poreski organ ________________
Brojčana oznaka opštine _____
Godina ___________

EVIDENCIJA
O OTPISU PORESKIH OBAVEZA DO 31. DECEMBRA ______ GODINE

R.B.

PIB/JMBG

Ime i prezime - naziv

Broj rešenja

Datum rešenja

Račun

Iznos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

U ___________

Lice ovlašćeno za
vođenje knjiga

 

Rukovodilac,

 

 

 

 

 

Prilog br. 17

OBRAZAC GO - 3

REPUBLIKA SRBIJA
Poreski organ ________________
Brojčana oznaka opštine _____
Godina ___________

PREGLED STANJA
NA RAČUNIMA PORESKIH OBVEZNIKA ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO _____ _____ ______ GODINE

R. B.

Uplatni račun javnih prihoda

Naziv računa

OBVEZNIK

Saldo

PIB/JMBG

NAZIV

Duguje

Potražuje

Kamata

1

2

3

4

5

6

8

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

U ___________

Lice ovlašćeno za
vođenje knjiga

 

Rukovodilac,

 

 

 

 

 

Prilog br. 18

OBRAZAC GO - 3/1

REPUBLIKA SRBIJA
Poreski organ ________________
Brojčana oznaka opštine _____
Godina ___________

PREGLED STANJA NA RAČUNIMA
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO _____ _____ ______ GODINE

 

R. B.

Uplatni račun javnih prihoda

Naziv računa

Broj obveznika

Saldo

Duguje

Potražuje

Kamata

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

U ___________

Lice ovlašćeno za
vođenje knjiga

 

Rukovodilac,

 

 

 

 

 

Prilog br. 19

OBRAZAC GO - 1

REPUBLIKA SRBIJA
Poreski organ ________________
Brojčana oznaka opštine _____
Godina ___________

PORESKI BRUTO GODIŠNJI IZVEŠTAJ
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO _____ _____ ______ GODINE

R. B.

Uplatni račun javnih prihoda

Naziv računa

Početno stanje

Tekući promet

Ukupan promet

Saldo

Duguje

Potražuje

Duguje

Potražuje

Duguje
(4+6)

Potražuje
(5+7)

Duguje
(8-9)>0

Potražuje
(8-9)<0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

KLASA "0"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

KLASA "1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

KLASA "2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ___________

Lice ovlašćeno za
vođenje knjiga

 

Rukovodilac,

 

 

 

 

 

Prilog br. 20

OBRAZAC GO - 2

REPUBLIKA SRBIJA
Poreski organ ________________
Brojčana oznaka opštine _____
Godina ___________

PORESKI NETO GODIŠNJI IZVEŠTAJ
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO _____ _____ ______ GODINE

R. B.

Uplatni račun javnih prihoda

Naziv računa

Iznos

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Svega klasa "0"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Svega klasa "1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Svega klasa "2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Svega aktivna vremenska razgraničenja

 

5

 

Ukupno 1+2+3+4

 

R. B.

Uplatni račun javnih prihoda

Naziv računa

 

Iznos

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Svega klasa "1"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Svega klasa "2"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Svega pasivna vremenska razgraničenja

 

4

 

Ukupno 1+2+3

 

 

U ___________

Lice ovlašćeno za
vođenje knjiga

 

Rukovodilac,