Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O CENAMA LABORATORIJSKIH ZDRAVSTVENIH USLUGA NA PRIMARNOM, SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

("Sl. glasnik RS", br. 132/2021 i 134/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se cene za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite iz opšteg akta kojim se utvrđuje nomenklatura laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, donetog u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

Član 2

Cene usluga iz člana 1. ovog pravilnika, odštampane su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ("Službeni glasnik RS", br. 37/19, 58/19, 41/20, 93/20, 97/20 - ispravka, 116/20, 134/20, 145/20, 3/21, 53/21 i 70/21).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o cenama laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite

("Sl. glasnik RS", br. 134/2022)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog sa cenama za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, koji je sastavni deo ovog pravilnika, objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 132/2021, možete pogledati OVDE

Dopunu Priloga sa cenama za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, koji je sastavni deo ovog pravilnika, objavljenu u "Sl. glasniku RS", br. 134/2022, možete pogledati OVDE