Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŽAVANJE UN

("Sl. glasnik RS", br. 105/2013, 52/2017 i 21/2019)

Prethodni

Prilog 2

PREVOĐENJE KLASIFIKACIJE SUPSTANCE ILI SMEŠE

Klasifikacija supstance ili smeše prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12) prevodi se u odgovarajuću klasifikaciju prema ovom pravilniku, primenom Tabele 1.1. koja je data u ovom prilogu. Ukoliko su dostupni podaci iz čl. 5, 6, 7. ili 8. ovog pravilnika, procena opasnosti supstance ili smeše i klasifikacija vrši se u skladu sa čl. 9-14. ovog pravilnika.

Oznake rizika prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda prevode se u dodatna obaveštenja o opasnosti prema ovom pravilniku primenom Tabele 1.2. koja je data u ovom prilogu.

Tabela 1.1. Prevođenje klasifikacije prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u klasifikaciju prema ovom pravilniku

Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda ("Službeni glasnik RS",
br. 59/10, 25/11 i 5/12)

Fizičko stanje supstance kada je to značajno

Klasifikacija i obeležavanje prema ovom pravilniku

Napomena

Klasa i kategorija opasnosti

Obaveštenje o opasnosti

E; R2.

 

Nije moguće neposredno prevođenje.

E; R3

 

Nije moguće neposredno prevođenje.

O; R7

 

Organski peroksidi CD

H242

 

Organski peroksidi EF

H242

 

O; R8

gas

Oksidujući gasovi 1

H270

 

O; R8

tečnost, čvrsto

Nije moguće neposredno prevođenje.

O; R9

tečnost

Oksidujuće tečnosti 1

H271

 

O; R9

čvrsto

Oksidujuće čvrste supstance i smeše 1

H271

 

R10

tečnost

Nije moguće neposredno prevođenje.
Odgovarajuće prevođenje klasifikacije za tečnosti sa R10 je jedno od sledećih:
- Zapaljive tečnosti, kategorija 1, H224 ako je tačka paljenja < 23°C i početna tačka ključanja ≤ 35°C ili
- Zapaljive tečnosti, kategorije 2, H225 ako je tačka paljenja < 23°C i početna tačka ključanja > 35°C ili
- Zapaljive tečnosti, kategorija 3, H226 ako je tačka paljenja ³ 23°C.

F; R11

tečnost

Nije moguće neposredno prevođenje.
Odgovarajuće prevođenje klasifikacije za tečnosti sa F, R11 je jedno od sledećih:
- Zapaljive tečnosti, kategorija 1, H224 ako je početna tačka ključanja ≤ 35°C ili
- Zapaljive tečnosti, kategorija 2, H225 ako je početna tačka ključanja > 35°C.

F; R11

čvrsto

Nije moguće neposredno prevođenje.

F+; R12

gas

Nije moguće neposredno prevođenje.
Odgovarajuće prevođenje klasifikacije za gasove sa F+, R12 je jedno od sledećih:
- Zapaljivi gasovi, kategorija 1, H220 ili
- Zapaljivi gasovi, kategorija 2, H221.

F+; R12

tečnost

Zapaljive tečnosti, kategorija 1

H224

 

F+; R12

tečnost

Samoreaktivne supstance ili smeše, tip C ili D

H242

 

Samoreaktivne supstance ili smeše, tip E ili F

H242

Samoreaktivne supstance ili smeše, tip G

Nema

F; R15

 

Nije moguće prevođenje.

F; R17

tečnost

Zapaljive tečnosti, kategorija 1

H250

 

F; R17

čvrsto

Zapaljive čvrste supstance i smeše, kategorija 1

H250

 

Xn; R20

gas

Akutna toksičnost, kategorija 4

H332

(1)

Xn; R20

para

Akutna toksičnost, kategorija 4

H332

(1)

Xn; R20

prašina/ magla

Akutna toksičnost, Kategorija 4

H332

 

Xn; R21

 

Akutna toksičnost, kategorija 4

H312

(1)

Xn; R22

 

Akutna toksičnost, kategorija 4

H302

(1)

T; R23

gas

Akutna toksičnost, kategorija 3

H331

(1)

T; R23

para

Akutna toksičnost, kategorija 2

H330

 

T; R23

prašina/ magla

Akutna toksičnost, kategorija 3

H331

(1)

T; R24

 

Akutna toksičnost, kategorija 3

H311

(1)

T; R25

 

Akutna toksičnost, kategorija 3

H301

(1)

T+; R26

gas

Akutna toksičnost, kategorija 2

H330

(1)

T+; R26

para

Akutna toksičnost 1

H330

 

T+; R26

prašina/ magla

Akutna toksičnost, kategorija 2

H330

(1)

T+; R27

 

Akutna toksičnost, kategorija 1

H310

 

T+; R28

 

Akutna toksičnost, kategorija 2

H300

(1)

R33

 

Specifična toksičnost za ciljne organe - višekratna izloženost, kategorija 2

H373

(3)

C; R34

 

Korozivno oštećenje kože, kategorija 1

H314

(2)

C; R35

 

Korozivno oštećenje kože, kategorija 1A

H314

 

Xi; R36

 

Iritacija oka, kategorija 2

H319

 

Xi; R37

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3

H335

 

Xi; R38

 

Iritacija kože, kategorija 2

H315

 

T; R39/23

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1

H370

(3)

T; R39/24

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1

H370

(3)

T; R39/25

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1

H370

(3)

T+; R39/26

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1

H370

(3)

T+; R39/27

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1

H370

(3)

T+; R39/28

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1

H370

(3)

Xi; R41

 

Teško oštećenje oka 1

H318

 

R42

 

Senzibilizacija respiratornih organa, kategorija 1

H334

 

R43

 

Senzibilizacija kože, kategorija 1

H317

 

Xn; R48/20

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, Kategorija 2

H373

(3)

Xn; R48/21

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 2

H373

(3)

Xn; R48/22

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 2

H373

(3)

T; R48/23

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1

H372

(3)

T; R48/24

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1

H372

(3)

T; R48/25

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1

H372

(3)

R64

 

Toksičnost po reprodukciju - efekti na ili putem laktacije

H362

 

Xn; R65

 

Opasnost od aspiracije, kategorija 1

H304

 

R67

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3

H336

 

Xn; R68/20

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 2

H371

(3)

Xn; R68/21

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 2

H371

(3)

Xn; R68/22

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 2

H371

(3)

Karcinogeno, kategorija 1; R45

 

Karcinogenost, kategorija 1A

H350

 

Karcinogeno kategorija 2; R45

 

Karcinogenost, kategorija 1B

H350

 

Karcinogeno kategorija 1; R49

 

Karcinogenost, kategorija 1A

H350i

 

Karcinogeno, kategorija 2; R49

 

Karcinogenost, kategorija 1B

H350i

 

Karcinogeno, kategorija 3; R40

 

Karcinogenost, kategorija 2

H351

 

Mutageno kategorija 2; R46

 

Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 1B

H340

 

Mutageno kategorija 3; R68

 

Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 2

H341

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1; R60

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A

H360F

(4)

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2; R60

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1B

H360F

(4)

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1; R61

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A

H360D

(4)

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2; R61

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1B

H360D

(4)

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 3; R62

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2

H361f

(4)

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 3; R63

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2

H361d

(4)

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1; R60-61

 

Toksičnost po reprodukciju 1A

H360FD

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1; R60
Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2; R61

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A

H360FD

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2; R60
Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1; R61

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A

H360FD

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2; R60-61

 

Toksičnost po reprodukciju 1B

H360FD

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 3; R62-63

 

Toksičnost po reprodukciju 2

H361fd

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1; R60 Toksičnost po reprodukciju, kategorija 3; R63

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A

H360Fd

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2; R60
Toksičnost po reprodukciju, kategorija 3; R63

 

Toksičnost po reprodukciju 1B

H360Fd

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1; R61
Toksičnost po reprodukciju, kategorija 3; R62

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A

H360Df

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2; R61
Toksičnost po reprodukciju, kategorija 3; R62

 

Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1B

H360Df

 

N; R50

 

Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Akutno 1

H400

 

N; R50-53

 

Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Akutno 1
Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 1

H400

H410

 

N; R51-53

 

Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 2

H411

 

R52-53

 

Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3

H412

 

R53

 

Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 4

H413

 

N; R59

 

Opasno po ozonski omotač

H420

 

Napomena (1):

Za ove klase opasnosti moguće je koristiti preporučenu minimalnu klasifikaciju u skladu sa tačkom 2.2.1. spiska klasifikovanih supstanci. Podaci ili druge dostupne informacije mogu ukazati da je potrebno ponoviti postupak i klasifikovati supstancu u težu kategoriju opasnosti.

Napomena (2):

Ponovnom procenom originalnih podataka nije uvek moguće razlikovati da li treba klasifikovati u kategoriju 1B ili 1C, pošto bi period izlaganja iznosio do četiri sata prema propisu kojim se uređuju metode ispitivanja opasnih svojstava hemikalija. U ovim slučajevima, dodeljuje se kategorija 1. Međutim, kada su podaci dobijeni ispitivanjima koja slede sekvencijalni pristup kao što je predviđeno u propisu kojim se uređuju metode ispitivanja opasnih svojstava hemikalija, treba razmotriti dalju podkategorizaciju u kategoriju 1B ili 1C.

Napomena (3):

Ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti, put izlaganja se navodi uz obaveštenje o opasnosti.

Napomena (4):

Obaveštenja o opasnosti H360 i H361 ukazuju na opštu zabrinutost zbog efekata na plodnost i/ili razvoj ("Može štetno da utiče/ Sumnja se da štetno utiče na plodnost ili na plod"). U skladu sa kriterijumima, opšte obaveštenje o opasnosti može se zameniti obaveštenjem o opasnosti koje ukazuje na određeni efekat koji izaziva zabrinutost. Kada se ne navodi druga razlika, to može biti zato što je dokazano da nema takvog efekta, ili zbog toga što su podaci neuverljivi ili zbog odsustva podataka, te se obaveze iz ovog pravilnika primenjuju na tu razliku.

Tabela 1.2. Prevođenje oznaka rizika u dodatna obaveštenja o opasnosti

Oznaka rizika
(prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda - "Službeni glasnik RS", br. 59/10, 25/11 i 5/12)

Dodatno obaveštenje o opasnosti
(prema ovom pravilniku)

R1

EUH001

R14

EUH014

R19

EUH019

R30

EUH030

R44

EUH044

R29

EUH029

R31

EUH031

R32

EUH032

R66

EUH066

R39-41

EUH070

 

Prilog 3

PIKTOGRAMI OPASNOSTI

Piktogrami opasnosti odgovaraju klasi i kategoriji opasnosti, uključujući i razlike unutar te klase opasnosti. U pogledu oblika, boje, slikovnog simbola i dimenzija piktogrami opasnosti zadovoljavaju uslove date u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.2.1. ovog pravilnika.

Deo 1.

FIZIČKA OPASNOST

1.1. Piktogram opasnosti: bomba koja eksplodira

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS01

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1.
Nestabilni eksplozivi

Eksplozivi podklasa 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8.
Samoreaktivne supstance i smeše, tip A, B

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15.
Organski peroksidi, tip A, B

1.2. Piktogram opasnosti: plamen

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS02

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.2.
Zapaljivi gasovi, kategorija 1

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.3.
Aerosoli, kategorija 1 i 2

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6.
Zapaljive tečnosti, kategorija 1, 2 i 3

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.7.
Zapaljive čvrste supstance i smeše, kategorija 1 i 2

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8.
Samoreaktivne supstance i smeše, tipa B, C, D, E, F

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9.
Samozapaljive tečnosti, kategorija 1

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10.
Samozapaljive čvrste supstance i smeše, kategorija 1

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.11.
Samozagrevajuće supstance i smeše, kategorija 1 i 2

Prilog 1. 2. Deo 2. odeljak 2.12.
Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove, kategorija 1, 2 i 3

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15.
Organski peroksidi, tipa B, C, D, E, F

1.3. Piktogram opasnosti: plamen preko kruga

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS03

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.4.
Oksidujući gasovi, kategorija 1

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13.
Oksidujuće tečnosti, kategorija 1, 2 i 3

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14.
Oksidujući čvrste supstance i smeše, kategorija 1, 2 i 3

1.4. Piktogram opasnosti: cilindar za gas

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS04

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.5.
Gasovi pod pritiskom:

- Komprimovani gas;

- Tečni gas;

- Rashlađeni tečni gas;

- Rastvoreni gas.

1.5. Piktogram opasnosti: korozija

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS05

Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.16.
Supstance i smeše korozivne za metale, kategorija 1

1.6. Piktogram opasnosti nije potreban za sledeće klase opasnosti i kategorije fizičke opasnosti:

- Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2.1: Eksplozivi, podklasa 1.5;

- Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2.1: Eksplozivi, podklasa 1.6;

- Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2.2: Zapaljivi gasovi, kategorija 2;

- Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2.3: Aerosoli, kategorija 3;

- Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2.8: Samoreaktivne supstance i smeše, tip G;

- Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2.15: Organski peroksidi, tip G.

Deo 2.

OPASNOST PO ZDRAVLJE LJUDI

2.1. Piktogram opasnosti: lobanja i ukrštene kosti

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS06

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1.
Akutna toksičnost (peroralna, dermalna, inhalaciona), kategorija 1, 2 i 3

2.2. Piktogram opasnosti: korozija

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS05


Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2.
Korozivno oštećenje kože, kategorija 1 i podkategorije 1A, 1B i 1C

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3.
Teško oštećenje oka, kategorija 1

2.3. Piktogram opasnosti: znak uzvika

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS07

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1.
Akutna toksičnost (peroralna, dermalna, inhalaciona), kategorija 4

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2.
Iritacija kože, kategorija 2

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3.
Iritacija oka, kategorija 2

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4.
Senzibilizacija kože kategorija 1, 1A, 1B

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8
Specifična toksičnost za ciljni organ
- jednokratna izloženost, kategorija 3

Iritacija respiratornih organa

Narkotičko dejstvo

2.4. Piktogram opasnosti: opasnost po zdravlje ljudi

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS08

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4.
Senzibilizacija respiratornih organa, kategorija 1, 1A, 1B

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5.
Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 1A, 1B i 2

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.6.
karcinogenost, kategorija 1A, 1B i 2

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7.
Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A, 1B i 2

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8.
Specifična toksičnost za ciljni organ
- jednokratna izloženost, kategorija 1 i 2

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.9.
Specifična toksičnost za ciljni organ
- višekratna izloženost, kategorija 1 i 2

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.10.
Opasnost od aspiracije, kategorija 1

2.5. Piktogram opasnosti se ne zahteva za sledeće klase i kategorije opasnosti po zdravlje ljudi

Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7: Toksičnost po reprodukciju, efekti na ili preko laktacije, dodatna kategorija opasnosti.

Deo 3.

OPASNOST PO ŽIVOTNU SREDINU

3.1. Piktogram opasnosti: životna sredina

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS09

Prilog 1. Deo 4. Odeljak 4.1.

Opasno po vodenu životnu sredinu

- akutna opasnost, kategorija, Akutno 1
- dugotrajna opasnost, kategorija Hronično 1 i Hronično 2

Ovaj piktogram opasnosti se ne zahteva za sledeće klase opasnosti i kategorije:

- Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1: Opasnost po vodenu životnu sredinu, dugotrajna opasnost, kategorija Hronično 3 i Hronično 4.

Deo 4.

DODATNE OPASNOSTI

4.1. Piktogram opasnosti: znak uzvika

Piktogram opasnosti

Klasa i kategorija opasnosti

GHS07

Prilog 1. Deo 5. odeljak 5.1.

Opasno po ozonski omotač, kategorija 1

 

Prilog 4

SPISAK OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI I DODATNIH OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI

 

Deo 1.

OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI

Obaveštenja o opasnosti primenjuju se u skladu sa Prilogom 1. Deo 2, 3, 4. i 5. ovog pravilnika.

Prilikom izbora obaveštenja o opasnosti u skladu sa čl. 22. i 28. ovog pravilnika, mogu se koristiti kombinovana obaveštenja o opasnosti data u ovom prilogu.

Prilikom obeležavanja u skladu sa članom 28. ovog pravilnika, na obaveštenja o opasnosti primenjuju se sledeći principi prvenstva:

a) ako je dodeljeno obaveštenje o opasnosti H410: "Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama", izostavlja se obaveštenje o opasnosti H400: "Veoma toksično po živi svet u vodi";

b) ako je dodeljeno obaveštenje o opasnosti H314: "Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka", obaveštenje o opasnosti H318: "Dovodi do teškog oštećenja oka" može se izostaviti.

Kako bi se naznačio put izlaganja mogu se koristiti kombinovana obaveštenja o opasnosti iz odeljka 1.2. ovog priloga.

1.1. Obaveštenja o opasnosti za fizičku opasnost

- H200: Nestabilan eksploziv (Eksplozivi, Nestabilan eksploziv - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1);

- H201: Eksploziv, opasnost od masovne eksplozije (Eksplozivi, podklasa 1.1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1);

- H202: Eksploziv, opasnost od izbacivanja projektila (Eksplozivi, podklasa 1.2 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1);

- H203: Eksploziv, opasnost od požara, udarnog talasa ili izbacivanja projektila (Eksplozivi, podklasa 1.3 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1);

- H204: Opasnost od požara ili izbacivanja projektila (Eksplozivi, podklasa 1.4 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1);

- H205: Masovna eksplozija pri izlaganju plamenu (Eksplozivi, podklasa 1.5 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1);

- H220: Veoma zapaljivi gas (Zapaljivi gasovi, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.2);

- H221: Zapaljivi gas (Zapaljivi gasovi, kategorija 2 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.2);

- H222: Veoma zapaljiv aerosol (Aerosoli, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.3);

- H223: Zapaljiv aerosol (Aerosoli, kategorija 2 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.3);

- H224: Veoma lako zapaljiva tečnost i para (Zapaljive tečnosti, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6);

- H225: Lako zapaljiva tečnost i para (Zapaljive tečnosti, kategorija 2 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6);

- H226: Zapaljiva tečnost i para (Zapaljive tečnosti, kategorija 3 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

- H228: Zapaljiva čvrsta supstanca ili smeša (Zapaljive čvrste supstance i smeše, kategorija 1 i 2 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.7);

- H229: Posuda pod pritiskom: može se rasprsnuti, ako se zagreva (Aerosoli, kategorija 1, 2 i 3 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.3);

- H230: Može da reaguje eksplozivno čak i u odsustvu vazduha (Zapaljivi gasovi (uključujući hemijski nestabilne gasove), kategorija A - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.2);

- H231: Može da reaguje eksplozivno čak i u odsustvu vazduha pri povišenom pritisku i/ili temperaturi (Zapaljivi gasovi (uključujući hemijski nestabilne gasove), kategorija B - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.2);

- H240: Zagrevanje može da dovede do eksplozije (Samoreaktivne supstance i smeše, tip A - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8, Organski peroksidi, tip A - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15);

- H241: Zagrevanje može da dovede do požara ili eksplozije (Samoreaktivne supstance i smeše, tip B - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8, Organski peroksidi, tip B - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15);

- H242: Zagrevanje može da dovede do požara (Samoreaktivne supstance i smeše, tip C, D, E, F - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8);

- H250: Spontano počinje da gori u kontaktu sa vazduhom (Samozapaljive tečnosti, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9. Samozapaljive čvrste supstance i smeše, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10);

- H251: Dolazi do samozagrevanja; može da se zapali (Samozagrevajuće supstance i smeše, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.11);

- H252: U velikoj količini dolazi do samozagrevanja; može da se zapali (Samozagrevajuće supstance i smeše, kategorija 2 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.11);

- H260: U kontaktu sa vodom oslobađa zapaljive gasove koji se spontano pale (Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12);

- H261: U kontaktu sa vodom oslobađa zapaljive gasove (Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove, kategorija 2 i 3 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

- H270: Može da izazove ili podstakne vatru; oksidujuće sredstvo (Oksidujući gasovi, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.4);

- H271: Može da izazove požar ili eksploziju; jako oksidujuće sredstvo (Oksidujuće tečnosti, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13, Oksidujuće čvrste supstance i smeše, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14);

- H272: Može da pospeši požar; oksidujuće sredstvo (Oksidujuće tečnosti, kategorija 2 i 3 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13, Oksidujuće čvrste supstance i smeše, kategorija 2 i 3 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14):

- H280: Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti (Gasovi pod pritiskom: komprimovani, tečni i rastvoreni gas - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.5)

- H281: Sadrži rashlađeni tečni gas, može da izazove promrzline ili povrede (Gasovi pod pritiskom: rashlađeni tečni gas - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.5)

- H290: Može biti korozivno za metale (Supstance i smeše korozivne za metale, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.16).

1.2. Obaveštenja o opasnosti za opasnost po zdravlje ljudi

- H300: Smrtonosno ako se proguta (Akutna toksičnost - peroralno, kategorija 1 i 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H301: Toksično ako se proguta (Akutna toksičnost - peroralno, kategorija 3 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H302: Štetno ako se proguta (Akutna toksičnost - peroralno, kategorija 4 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva (Opasnost od aspiracije, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.10);

- H310: Smrtonosno u kontaktu sa kožom (Akutna toksičnost - dermalno, kategorija 1 i 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H311: Toksično u kontaktu sa kožom (Akutna toksičnost - dermalno, kategorija 3 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H312: Štetno u kontaktu sa kožom (Akutna toksičnost - dermalno, kategorija 4 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H314: Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka (Korozivno oštećenje/ iritacija kože, kategorija 1A, 1B i 1C - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2);

- H315: Izaziva iritaciju kože (Korozivno oštećenje / iritacija kože, kategorija 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2);

- H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži (Senzibilizacija kože, kategorija 1, 1A i 1B - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4);

- H318: Dovodi do teškog oštećenja oka (Teško oštećenje / iritacija oka, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3);

- H319: Dovodi do jake iritacije oka (Teško oštećenje / iritacija oka, kategorija 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3);

- H330: Smrtonosno ako se udiše (Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 1 i 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H331: Toksično ako se udiše (Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 3 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

- H332: Štetno ako se udiše (Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 4 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem (Senzibilizacija respiratornih organa, kategorija 1, 1A i 1B - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4);

- H335: Može da izazove iritaciju respiratornih organa (Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, iritacija respiratornih organa - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8);

- H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu (Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, narkotičko dejstvo - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8);

- H340: Može da dovede do genetskih defekata (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti - Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 1A i 1B - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5);

- H341: Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti - Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5);

- H350: Može da dovede do pojave karcinoma (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti - Karcinogenost, kategorija 1A i 1B - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.6);

- H351: Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti - Karcinogenost, kategorija 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.6)

- H360: Može štetno da utiče na plodnost ili na plod (navesti posebne efekte ako su poznati, navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti - Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A i 1B - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7);

- H361: Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili na plod (navesti posebne efekte ako su poznati, navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti - Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2, Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7);

- H362: Može da ima štetno dejstvo na odojčad (Toksičnost po reprodukciju, efekti na ili preko laktacije, dodatna kategorija - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7);

- H370: Dovodi do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca oštećuje, ukoliko je poznato, navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti - Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8);

- H371: Može da dovede do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca može da ošteti, ukoliko je poznato, navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti - Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8);

- H372: Dovodi do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca oštećuje, ukoliko je poznato, usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti - Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.9);

- H373: Može da dovede do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca može da ošteti, ukoliko je poznato, usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja, navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti - Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.9);

- H300 + H310: Smrtonosno ako se proguta ili u kontaktu sa kožom (Akutna toksičnost - peroralno i Akutna toksičnost - dermalno, kategorija 1 i 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H300 + H330: Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše (Akutna toksičnost - peroralna i Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 1 i 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H310 + H330: Smrtonosno u kontaktu sa kožom ili ako se udiše (Akutna toksičnost - dermalno i Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 1 i 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H300 + H310 + H330: Smrtonosno ako se proguta, u kontaktu sa kožom ili ako se udiše (Akutna toksičnost - peroralno, Akutna toksičnost - dermalno i Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 1 i 2 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H301 + H311: Toksično ako se proguta ili u kontaktu sa kožom (Akutna toksičnost - peroralno i Akutna toksičnost - dermalno, kategorija 3 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H301 + H331: Toksično ako se proguta ili ako se udiše (Akutna toksičnost - peroralno i Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 3 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H311 + H331: Toksično u kontaktu sa kožom ili ako se udiše (Akutna toksičnost - dermalno i Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 3 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H301 + H311 + H331: Toksično ako se proguta, u kontaktu sa kožom ili ako se udiše (Akutna toksičnost - peroralno, Akutna toksičnost - dermalno i Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 3 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H302 + H312: Štetno ako se proguta ili u kontaktu sa kožom (Akutna toksičnost - peroralno i Akutna toksičnost - dermalno, kategorija 4 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H302 + H332: Štetno ako se proguta ili ako se udiše (Akutna toksičnost - peroralno i Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 4 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H312 + H332: Štetno u kontaktu sa kožom ili ako se udiše (Akutna toksičnost - dermalno i Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 4 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1);

- H302 + H312 + H332: Štetno ako se proguta, u kontaktu sa kožom ili ako se udiše (Akutna toksičnost - peroralno, Akutna toksičnost - dermalno i Akutna toksičnost - inhalaciono, kategorija 4 - Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1).

1.3. Obaveštenja o opasnosti za opasnost po životnu sredinu

- H400: Veoma toksično po živi svet u vodi (Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Akutno 1 - Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1);

- H410: Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama (Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 1 - Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1);

- H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama (Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 2 - Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1);

- H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama (Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3 - Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1);

- H413: Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svet u vodi (Opasnost po vodenu životnu sredinu kategorija Hronično, 4 - Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1);

- H420: Šteti javnom zdravlju i životnoj sredini tako što oštećuje ozon u gornjoj atmosferi (Opasno po ozonski omotač, kategorija 1 - Prilog 1. Deo 5. odeljak 5.1).

Deo 2.

DODATNA OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI

2.1. Dodatna obaveštenja o opasnosti za fizička i hemijska svojstva

- EUH 001: "Eksplozivno kada je suvo."

- EUH 014: "Reaguje burno sa vodom."

- EUH 018: "Pri upotrebi, može da obrazuje zapaljivu/eksplozivnu smešu para-vazduh."

- EUH 019: "Može da obrazuje eksplozivne perokside."

- EUH 044: "Rizik od eksplozije ako se zagreva u zatvorenom prostoru."

2.2. Dodatna obaveštenja o opasnosti za svojstva koja utiču na život i zdravlje ljudi

- EUH 029: "U kontaktu sa vodom oslobađa toksičan gas."

- EUH 031: "U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas."

- EUH 032: "U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas."

- EUH 066: "Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože."

- EUH 070: "Toksično u kontaktu sa očima."

- EUH 071: "Korozivno za respiratorne organe."

Deo 3.

DODATNA OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI ZA ODREĐENE SMEŠE

- EUH201: "Sadrži olovo. Ne sme se koristiti na površinama predmeta koje bi dete moglo da stavi u usta."

- EUH201A: "Pažnja! Sadrži olovo."

- EUH202: "Cijanoakrilat. Opasnost. Trenutno lepi kožu i oči. Čuvati van domašaja dece."

- EUH203: "Sadrži hrom(VI). Može da izazove alergijsku reakciju."

- EUH204: "Sadrži izocijanate. Može da izazove alergijsku reakciju."

- EUH205: "Sadrži epoksi-sastojke. Može da izazove alergijsku reakciju."

- EUH206: "Pažnja! Ne koristiti zajedno sa drugim proizvodima. Može da oslobodi opasan gas (hlor)."

- EUH207: "Pažnja! Sadrži kadmijum. Pri upotrebi nastaje opasan dim. Videti uputstva koja je naveo proizvođač. Postupati prema uputstvu o merama bezbednosti."

- EUH208: "Sadrži (hemijski naziv supstance koja izaziva senzibilizaciju). Može da izazove alergijsku reakciju."

- EUH209: "Može da postane lako zapaljivo prilikom upotrebe."

- EUH209A: "Može da postane zapaljivo prilikom upotrebe."

- EUH210: "Bezbednosni list dostupan na zahtev."

- EUH401: "Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu."

 

Prilog 5

SPISAK OBAVEŠTENJA O MERAMA PREDOSTROŽNOSTI I USLOVI ZA NJIHOVU PRIMENU

Obaveštenja o merama predostrožnosti data su u Tabelama 1, 2, 3, 4. i 5. ovog priloga zajedno sa odgovarajućim klasama opasnosti, kategorijama i uslovima za njihovu primenu. Pri izboru obaveštenja o merama predostrožnosti u skladu sa čl. 23. i 29. ovog pravilnika, snabdevač može da kombinuje obaveštenja o merama predostrožnosti koja su navedena u tabeli, vodeći računa da savet o merama predostrožnosti bude jasan i razumljiv.

Kada se deo teksta nekog obaveštenja o merama predostrožnosti navedenog u drugoj koloni Tabela 1, 2, 3, 4. i 5. koje su date u ovom prilotu, nalazi u uglastim zagradama "[...]" to ukazuje da tekst u uglastim zagradama nije odgovarajući u svim slučajevima, već ga treba koristiti samo u određenim okolnostima. U tim slučajevima, uslovi za korišćenje koji objašnjavaju kada tekst treba koristiti navedeni su u petoj koloni.

Kada se u tekstu obaveštenja o merama predostrožnosti navedenog u drugoj koloni Tabela 1, 2, 3, 4. i 5. koje su date u ovom prilotu, pojavljuje kosa crta "/" to ukazuje da treba napraviti izbor između iskaza koje ona odvaja, u skladu sa uslovima datim u petoj koloni.

Kada se u tekstu obaveštenja o merama predostrožnosti navedenog u drugoj koloni Tabela 1, 2, 3, 4. i 5. koje su date u ovom prilogu, nalaze tri tačke "..." to ukazuje da su detalji o informacijama koje treba pružiti navedeni u petoj koloni.

Kada tekst naveden u petoj koloni Tabela 1, 2, 3, 4. i 5. ovog priloga, ukazuje da se obaveštenje o merama predostrožnosti može izostaviti ako je na etiketi navedeno drugo obaveštenje o merama predostrožnosti, ta informacija se može koristiti prilikom odabira obaveštenja o merama predostrožnosti u skladu sa čl. 23. i 29. ovog pravilnika.

Tabela 1. Obaveštenja o merama predostrožnosti - opšte

Oznaka

Obaveštenje o merama predostrožnosti - opšte

Klasa opasnosti

Kategorija opasnosti

Uslov za primenu

P101

Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.

po potrebi

 

Proizvod za opštu upotrebu

P102

Čuvati van domašaja dece.

po potrebi

 

Proizvod za opštu upotrebu

P103

Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi.

po potrebi

 

Proizvod za opštu upotrebu

Tabela 2. Obaveštenja o merama predostrožnosti - prevencija

Oznaka

Obaveštenje o merama predostrožnosti - prevencija

Klasa opasnosti

Kategorija opasnosti

Uslov za primenu

P201

Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe.

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Nestabilan eksploziv

 

Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogenost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.6)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju - efekti na ili preko laktacije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

Dodatna kategorija

P202

Ne rukovati proizvodom dok se prethodno ne pročitaju i razumeju sve bezbednosne mere predostrožnosti.

Zapaljivi gasovi (uključujući hemijski nestabilne gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.2)

A, B (hemijski nestabilni gasovi)

 

Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogenost (Prilog 1. Deo 3. Odeljak 3.6)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

1A, 1B, 2

P210

Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Podklasa 1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5

 

Zapaljivi gasovi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.2)

1, 2

Aerosoli (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.3)

1, 2, 3

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

Zapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.7)

1, 2

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip

A, B, C, D, E, F

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9)

1

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.13)

1, 2, 3

 

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1, 2, 3

 

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15)

Tip

A, B, C, D, E, F

P211

Ne prskati na otvoren plamen ili drugi izvor paljenja.

Aerosoli (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.3)

1, 2

 

P220

Čuvati dalje od odeće i drugih zapaljivih materijala.

Oksidujući gasovi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.4)

1

 

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.13)

1, 2, 3

.

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1, 2, 3

 

P222

Ne dozvoliti kontakt sa vazduhom.

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9)

1

- ukoliko se naglašavanje obaveštenja o opasnosti smatra neophodnim

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

P223

Ne dozvoliti kontakt sa vodom.

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2

- ukoliko se naglašavanje obaveštenja o opasnosti smatra neophodnim.

P230

Držati nakvašeno sa ...

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Podklasa 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

- za supstance i smeše koje su nakvašene, razblažene, rastvorene ili suspendovane flegmatizerom da bi se smanjila ili suzbila njihova eksplozivna svojstva (stabilizovani eksplozivi).

...Proizvođač/ snabdevač naznačava odgovarajući materijal.

P231

Rukovati i skladištiti sadržaj pod inertnim gasom.

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9)

1

...Proizvođač/ snabdevač naznačava odgovarajuću tečnost ili gas ako "inertni gas" nije odgovarajući.

Samozapaljive čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

- ukoliko supstanca ili smeša brzo reaguju sa vlagom iz vazduha.

...Proizvođač/ snabdevač naznačava odgovarajuću tečnost ili gas ako "inertni gas" nije odgovarajući.

P232

Zaštititi od vlage.

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

 

P233

Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2.
Odeljak 2.6)

1, 2, 3

- ako je tečnost isparljiva i može stvoriti eksplozivnu atmosferu.

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9)

1

 

Samozapaljive čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

 

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

- ako je hemikalija isparljiva i može stvoriti opasnu atmosferu.

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost; iritacija respiratornih organa (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost; narkotični efekat
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

P234

Čuvati samo u originalnoj ambalaži.

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Podklasa 1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5

 

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip

A, B, C, D, E, F

 

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

Tip

A, B, C, D, E, F

Korozivno za metale (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.16)

1

P235

Čuvati na hladnom.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

- za zapaljive tečnosti kategorije 1 i druge zapaljive tečnosti koje su isparljive i mogu stvoriti eksplozivnu atmosferu.

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip

A, B, C, D, E, F

- može se izostaviti, ako je na etiketi navedeno obaveštenje R411

Samozagrevajuće supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.11)

1, 2

- može se izostaviti, ako je na etiketi navedeno obaveštenje R413.

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

Tip

A, B, C, D, E, F

- može se izostaviti, ako je na etiketi navedeno obaveštenje R411.

P240

Uzemljen i pričvršćen kontejner i oprema za prijem.

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Podklasa 1.1, 1.2, 1.3,

1.4, 1.5

- ako je eksploziv elektrostatički osetljiv.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

- ako je tečnost isparljiva i može stvoriti eksplozivnu atmosferu.

Zapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.7)

1, 2

- ako je čvrsta supstanca ili smeša elektrostatički osetljiva.

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip A, B, C, D, E, F

- ako je elektrostatički osetljiva i može da stvori eksplozivnu atmosferu.

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

P241

Koristiti opremu [elektro / ventilacionu / za osvetljenje /...] koja ne može da izazove eksploziju.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

- ako je tečnost isparljiva i može stvoriti eksplozivnu atmosferu.

- tekst u uglastim zagradama može se koristiti za navođenje specifične elektro, ventilacione, opreme za osvetljenje ili druge, ukoliko je neophodno i po potrebi.

Zapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.7)

1, 2

- ako može da nastane oblak prašine.

- tekst u uglastim zagradama može se koristiti za navođenje specifične elektro, ventilacione, opreme za osvetljenje ili druge, ukoliko je neophodno i po potrebi.

P242

Koristiti alat koji ne varniči.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

- ako je tečnost isparljiva i može da stvori eksplozivnu atmosferu i ako je minimalna energija paljenja veoma niska (ovo se primenjuje na supstance i smeše čija je energija paljenja < 0,1 mJ, npr. ugljen- disulfid).

P243

Preduzeti mere za sprečavanje statičkog pražnjenja.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

- ako je tečnost isparljiva i može da stvori eksplozivnu atmosferu.

P244

Sprečiti kontakt ventila i opreme sa mastima i uljima.

Oksidujući gasovi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.4)

1

 

P250

Ne izlagati drobljenju/ udaru/trenju…

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Nestabilni eksplozivi i Podklasa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

- ako je eksploziv mehanički osetljiv

…Proizvođač/snabdevač navodi primenljivo grubo rukovanje.

P251

Ne probijati, niti paliti, čak ni nakon upotrebe.

Aerosoli (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.3)

1, 2, 3

 

P260

Ne udisati prašinu / dim / gas / maglu / paru / sprej

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2

Proizvođač/ snabdevač treba da naznači odgovarajuće uslove.

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

1, 2

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.9)

1, 2

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

Naznačiti da se ne udišu prašina ili magla ako čestice prašine ili magla mogu da nastanu prilikom korišćenja.

Toksičnost po reprodukciju - efekti na ili preko laktacije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

Dodatna kategorija

P261

Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/magle/para/spreja.

Akutna toksičnost - inhalaciono
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

3, 4

- može se izostaviti, ako je na etiketi navedeno obaveštenje R260.

Proizvođač/ snabdevač navodi primenljive uslove.

Senzibilizacija respiratornih organa
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost; iritacija respiratornih organa (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost; narkotičko dejstvo
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

P262

Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili odećom.

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2

 

P263

Izbegavati kontakt za vreme trudnoće i tokom dojenja.

Toksičnost po reprodukciju - efekti na ili preko laktacije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

Dodatna kategorija

 

P264

Oprati ... detaljno nakon rukovanja.

Akutna toksičnost - peroralno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

Proizvođač/ snabdevač navodi delove tela koje treba oprati nakon rukovanja.

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2

Iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

2

Toksičnost po reprodukciju - efekti na ili preko laktacije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

Dodatna kategorija

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna ekspozicija (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

1, 2

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.9)

1

P270

Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom.

Akutna toksičnost - peroralno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2

Toksičnost po reprodukciju - efekti na ili preko laktacije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

Dodatna kategorija

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

1, 2

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.9)

1

P271

Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost: iritacija respiratornih organa (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost: narkotičko dejstvo
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

P272

Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

 

P273

Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu.

Opasno po vodenu životnu sredinu - akutna opasnost po vodenu životnu sredinu (Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1)

1

- ako to nije predviđeni način korišćenja.

Opasno po vodenu životnu sredinu - hronična opasnost po vodenu životnu sredinu (Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1)

1, 2, 3, 4

P280

Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice.

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Nestabilni eksplozivi i podklasa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Proizvođač/ snabdevač precizira odgovarajući tip opreme.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

Zapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.7)

1, 2

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip A, B, C, D, E, F

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9 )

1

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

Samozagrevajuće supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.11)

1, 2

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.13)

1, 2, 3

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1, 2, 3

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

Tip A, B, C, D, E, F

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

- Precizirati zaštitne rukavice/ odeću.

Proizvođač/ snabdevač može dodatno precizirati tip opreme, po potrebi.

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

- Precizirati zaštitne rukavice/ odeću i zaštitu za oči/lice.

Proizvođač/ snabdevač može dodatno precizirati tip opreme, po potrebi.

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2

- Precizirati zaštitne rukavice.

Proizvođač/ snabdevač može dodatno precizirati tip opreme, po potrebi.

Senzibilazacija kože (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Teško oštećenje oka (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.3)

1

- Precizirati zaštitu za oči/lice.

Proizvođač/ snabdevač može dodatno precizirati tip opreme, po potrebi.

Iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

2

   

Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5)

1A, 1B, 2

Proizvođač/ snabdevač precizira odgovarajući tip opreme.

Karcinogenost (Prilog 1. Deo 2. odeljak 3.6)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju (Prilog 1. Deo 2. odeljak 3.7)

1A, 1B, 2

P282

Nositi rukavice koje štite od hladnoće i zaštitu za lice ili oči.

Gasovi pod pritiskom (Prilog 1. Deo 2.
Odeljak 2.5)

Rashlađen tečni gas

 

P283

Nositi vatrootpornu odeću ili odeću sa retardantom plamena.

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1 Deo 2.
odeljak 2.13)

1

 

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1

 

P284

[U slučaju neadekvatne ventilacije] nositi zaštitu za respiratorne organe.

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2

- tekst u uglastim zagradama može se koristiti ako je uz hemikaliju na mestu korišćenja pružena dodatna informacija koja objašnjava koji tip ventilacije bi bio odgovarajući za bezbedno korišćenje.

Proizvođač/ snabdevač precizira opremu.

Senzibilizacija respiratornih organa
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

P231 + P232

Rukovati i skladištiti sadržaj pod inertnim gasom/….. Zaštititi od vlage.

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9 )

1

Proizvođač/snabdevač precizira odgovarajuću tečnost ili gas ako "inertni gas" nije odgovarajući.

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

- ako supstanca ili smeša brzo reaguje sa vlagom iz vazduha. Proizvođač/ snabdevač precizira odgovarajuću tečnost ili gas ako "inertni gas" nije odgovarajući.

Tabela 3. Obaveštenja o merama predostrožnosti - reagovanje

Oznaka

Obaveštenje o merama predostrožnosti

Klasa opasnosti

Kategorija opasnosti

Uslov za primenu

P301

AKO SE PROGUTA:

Akutna toksičnost - peroralno (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

Opasnost od aspiracije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.10)

1

P302

AKO DOSPE NA KOŽU:

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9)

1

 

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. Odeljak 3.2)

2

 

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

 

P303

AKO DOSPE NA KOŽU (ILI NA KOSU):

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

 

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

P304

AKO SE UDAHNE:

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

Senzibilizacija respiratornih organa
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost; iritacija respiratornih organa (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost; narkotičko dejstvo (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

P305

AKO DOSPE U OČI:

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

 

Teška oštećenja oka / iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

1

Iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

2

P306

AKO DOSPE NA ODEĆU:

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13)

1

 

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1

P308

U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti:

Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5)

1A, 1B, 2

 

Karcinogenost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.6)

1A, 1B, 2

Reproduktivna toksičnost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju - efekti na ili putem laktacije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

Dodatna kategorija

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

1, 2

P310

Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara/...

Akutna toksičnost - peroralno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

Proizvođač/ snabdevač precizira odgovarajući izvor hitnog medicinskog saveta.

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

Teško oštećenje oka / iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

1

Opasnost od aspiracije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.10)

1

P311

Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara/...

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

3

Proizvođač/ snabdevač navodi odgovarajući izvor hitnog medicinskog saveta.

Senzibilizacija respiratornih organa (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

1, 2

P312

Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara/... ako se osećate loše.

Akutna toksičnost - peroralno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

4

…Proizvođač/ snabdevač precizira odgovarajući izvor hitnog medicinskog saveta.

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

3, 4

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

4

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;
iritacija respiratornih organa (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;

narkotičko dejstvo (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

3

P313

Potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2, 3

 

Iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

2

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogenost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.6)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju - efekti na ili preko laktacije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

Dodatna kategorija

P314

Potražiti medicinski savet/ posmatranje, ako se ne osećate dobro.

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.9)

1, 2

 

P315

Hitno potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Gasovi pod pritiskom (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.5)

Rashlađeni tečni gas

 

P320

Specifično lečenje je hitno (videti ... na ovoj etiketi).

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2

- ako se zahteva hitna primena antidota.

… Upućivanje na dodatno uputstvo za prvu pomoć.

P321

Specifično lečenje (videti ... na ovoj etiketi).

Akutna toksičnost - peroralno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

- ako se zahteva hitna primena antidota.

… Upućivanje na dodatno uputstvo za prvu pomoć.

Akutna toksičnost, dermalno (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

- ako se preporučuju hitne mere, kao npr. specifičan agens za pranje/ispiranje.

… Upućivanje na dodatno uputstvo za prvu pomoć.

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

3

- ako su potrebne hitne specifične mere.

…Upućivanje na dodatno uputstvo za prvu pomoć.

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

…Upućivanje na dodatno uputstvo za prvu pomoć.

Proizvođač/ snabdevač može precizirati agens za pranje/ ispiranje, po potrebi.

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

1

- ako su potrebne hitne mere.

… Upućivanje na dodatno uputstvo za prvu pomoć.

P330

Isprati usta.

Akutna toksičnost - peroralno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

P331

Ne izazivati povraćanje.

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

 

Opasnost od aspiracije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.10)

1

P332

Ako dođe do iritacije kože:

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2, 3

 

P333

Ako dođe do iritacije kože ili osipa:

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

 

P334

Potopiti u hladnu vodu [ili umotati u vlažne zavoje].

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 3. odeljak 2.9)

1

- tekst u uglastim zagradama koristiti za samozapaljive tečnosti, čvrste supstance i smeše.

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2

Koristiti samo "potopiti u hladnu vodu."
Tekst u uglastim zagradama ne treba koristiti.

P335

Odstraniti čestice sa kože.

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

 

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2

P336

Otopiti smrznute delove mlakom vodom. Ne trljati povređene površine.

Gasovi pod pritiskom (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.5)

Rashlađeni tečni gas

 

P337

Ako iritacija oka ne prolazi:

Iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

2

 

P338

Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

 

Teško oštećenje oka / iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3.)

1

Iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

2

P340

Izneti osobu na svež vazduh i staviti u položaj koji olakšava disanje.

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

Senzibilizacija respiratornih organa
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;
iritacija respiratornih organa (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;

narkotičko dejstvo (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

3

P342

Ako osećate smetnje pri disanju:

Senzibilizacija respiratornih organa
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

 

P351

Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

 

Teško oštećenje oka/ iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

1

Iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

2

P352

Isprati sa dosta vode.̸...

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

Proizvođač/ snabdevač može navesti sredstvo za pranje/ ispiranje, ako je potrebno, ili može preporučiti drugo sredstvo u izuzetnim slučajevima, ako je voda očigledno neodgovarajuća.

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

P353

Isprati kožu vodom [ili se istuširati].

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

- tekst u uglastim zagradama navodi se kada proizvođač/snabdevač smatra da je to odgovarajuće za određenu hemikaliju.

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

P360

Hitno isprati kontaminiranu odeću i kožu sa dosta vode pre skidanja odeće.

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13)

1

 

Oksidujuće čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1

P361

Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

 

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

P362

Skinuti svu kontaminiranu odeću.

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

4

 

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

P363

Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

 

P364

I oprati pre ponovne upotrebe.

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

P370

U slučaju požara:

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Nestabilni eksplozivi i Podklasa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Oksidujući gasovi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.4)

1

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

Zapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.7)

1, 2

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip A, B, C, D, E, F

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9)

1

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13)

1, 2, 3

Oksidujuće čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1, 2, 3

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15)

Tip A, B, C, D, E i F

P371

U slučaju velikog požara i velikih količina:

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13)

1

 

Oksidujuće čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1

P372

Rizik od eksplozije.

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Nestabilan eksploziv i Podklasa 1.1, 1.2,

1.3 i 1.5

 

Podklasa 1.4

- osim za eksplozive Podklase 1.4 (grupa kompatibilnosti S) u pakovanju za transport.

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip A

 

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15)

Tip A

P373

Ne gasiti požar kada vatra zahvati eksplozive.

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Nestabilan eksploziv i Podklasa 1.1, 1.2,

1.3 i 1.5

 
 

Podklasa 1.4

- osim za eksplozive Podklase 1.4 (grupa kompatibilnosti S) u pakovanju za transport.

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip A

 

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15)

Tip A

P375

Gasiti požar iz daljine zbog rizika od eksplozije.

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Podklasa 1.4

- osim za eksplozive Podklase 1.4 (grupa kompatibilnosti S) u pakovanju za transport.

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip B

 

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13)

1

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15)

Tip B

P376

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način.

Oksidujući gasovi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.4)

1

 

P377

Požar pri curenju gasa:
Ne gasiti, osim ako se curenje može zaustaviti na bezbedan način.

Zapaljivi gasovi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.2)

1, 2

 

P378

Koristiti ... za gašenje.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

- ako voda povećava rizik.

… Proizvođač/ snabdevač precizira odgovarajući medijum.

Zapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.7)

1, 2

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip B, C, D, E, F

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9)

1

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13)

1, 2, 3

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1, 2, 3

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15)

Tip B, C, D, E, F

P380

Evakuisati oblast.

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Nestabilan eksploziv,

Podklasa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip A, B

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13)

1

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15)

Tip A, B

P381

U slučaju curenja, ukloniti sve izvore paljenja.

Zapaljivi gasovi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.2)

1, 2

 

P390

Sakupiti/ ukloniti prosuti sadržaj radi sprečavanja materijalne štete.

Supstance i smeše korozivne za metale (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.16)

1

 

P391

Sakupiti prosuti sadržaj.

Opasnost po vodenu životnu sredinu - Akutno (Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1)

1

 

Opasnost po vodenu životnu sredinu - Hronično (Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1)

1, 2

P301 + P310

AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara/...

Akutna toksičnost - peroralno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

Proizvođač/ snabdevač navodi odgovarajući izvor hitnog medicinskog saveta.

Opasnost od aspiracije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.10)

1

P301 + P312

AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara/... ako se osećate loše.

Akutna toksičnost - peroralno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

4

…Proizvođač/ snabdevač precizira odgovarajući izvor hitnog medicinskog saveta.

P302 + P334

AKO DOSPE NA KOŽU: Potopiti u hladnu vodu ili zamotati u vlažne zavoje.

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9)

1

 

P302 + P352

AKO DOSPE NA KOŽU: Isprati sa dosta vode/...

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

Proizvođač/ snabdevač može precizirati agens za pranje/ ispiranje, po potrebi, ili može preporučiti alternativni agens u izuzetnim slučajevima, ako je voda očigledno neodgovarajuća

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

P304 + P340

AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u pložaj koji olakšava disanje.

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

Senzibilizacija respiratornih organa (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost; iritacija respiratornih organa (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost; narkotičko dejstvo (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

P306 + P360

AKO DOSPE NA ODEĆU: Hitno isprati kontaminiranu odeću i kožu sa dosta vode pre skidanja odeće.

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13)

1

 

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1

P308 + P311

U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara/...

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

1, 2

Proizvođač/snabdevač precizira odgovarajući izvor hitnog medicinskog saveta.

P308 + P313

U SLUČAJU izlaganja ili zabrinutosti: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5)

1A, 1B, 2

 

Karcinogenost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.6)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju - efekti na ili preko laktacije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

Dodatna kategorija

P332 + P313

Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet / posmatranje.

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2

može se izostaviti kada je na etiketi navedeno kombinovano obaveštenje P333+P313

P333 + P313

Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

 

P336 + P315

Otopiti smrznute delove mlakom vodom. Ne trljati zahvaćenu površinu. Hitno potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Gasovi pod pritiskom (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.5)

Rashlađeni tečni gas

 

P337 + P313

Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ posmatranje.

Iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

2

 

P342 + P311

Ako imate respiratorne smetnje: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara/...

Senzibilizacija respiratornih organa
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Proizvođač/ snabdevač precizira odgovarajući izvor hitnog medicinskog saveta.

P361 + P364

Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

4

 

Iritacija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

2

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

P370 + P376

U slučaju požara: Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan način.

Oksidujući gasovi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.4)

1

 

P370 + P378

U slučaju požara:

koristiti ... za gašenje.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

- ako voda povećava rizik.

… Proizvođač/ snabdevač precizira odgovarajući medijum.

Zapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.7)

1, 2

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip C, D, E, F

Samozapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.9)

1

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13)

1, 2, 3

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1, 2, 3

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.15)

Tip C, D, E, F

P301 + P330 + P331

AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

 

P302 + P335 + P334

AKO DOSPE NA KOŽU: Ukloniti rastresite čestice sa kože. Potopiti u hladnu vodu [ili umotati u vlažne zavoje].

Samozapaljive čvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.10)

1

- tekst u uglastim zagradama koristiti za samozapaljive čvrste supstance i smeše

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2

- koristiti samo: "Potopiti u hladnu vodu". Ne koristiti tekst naveden u uglastim zagradama.

P303 + P361 + P353

AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Odmah skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom [ili istuširati se].

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.6)

1, 2, 3

- tekst naveden u uglastim zagradama uključen je gde proizvođač/snabdevač smatra da je to potrebno za specifične hemikalije.

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

P305 + P351 + P338

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

 

Teško oštećenje oka/iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

1

Iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.3)

2

P370 + P380 + P375

U slučaju požara: Evakuisati oblast. Gasiti požar iz daljine zbog rizika od eksplozije

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Podklasa 1.4

- za eksplozive Podklase 1.4 (grupa kompatibilnosti S) u pakovanju za transport.

P371 + P380 + P375

U slučaju velikog požara (hemijski udes) i velikih količina: Evakuisati oblast. Gasiti požar iz daljine zbog rizika od eksplozije.

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.13)

1

 

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1

P370 + P372 + P380 + P373

U slučaju požara: Rizik od eksplozije. Evakuisati oblast. Ne gasiti požar kada zahvati eksplozive.

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Nestabilan eksploziv i podklasa 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

 

Podklasa 1.4

- osim za eksplozive Podklase 1.4 (grupa kompatibilnosti S) u pakovanju za transport.

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip A

 

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

Tip A

P370 + P380 + P375 + [P378]

U slučaju požara: Evakuisati oblast. Gasiti požar iz daljine zbog rizika od eksplozije. [Koristiti ... za gašenje.]

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip B

- tekst naveden u uglastim zagradama koristiti ako voda povećava rizik.

… Proizvođač/ snabdevač precizira odgovarajući medijum.

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

Tip B

Tabela 4. Obaveštenja o merama predostrožnosti - skladištenje

Oznaka

Obaveštenje o merama
predostrožnosti - skladištenje

Klasa opasnosti

Kategorija opasnosti

Uslov za primenu

P401

Skladištiti u skladu sa …

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Nestabilan eksploziv i podklasa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Proizvođač/ snabdevač precizira lokalne / regionalne / nacionalne / međunarodne propise, po potrebi.

P402

Skladištiti na suvom mestu.

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

 

P403

Skladištiti na mestu sa dobrom ventilacijom.

Zapaljivi gasovi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.2)

1, 2

 

Oksidujući gasovi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.4)

1

 

Gasovi pod pritiskom (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.5)

Komprimovan gas

 

Tečni gas

 

Rashlađen tečni gas

 

Rastvoreni gas

 

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.6)

1, 2, 3

- za zapaljive tečnosti kategorija 1. i druge zapaljive tečnosti koje su isparljive i mogu da stvore eksplozivnu atmosferu.

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip A, B, C, D, E, F

- osim za samoreagujuće supstance pod kontrolisanom temperaturom ili organske perokside, jer može doći do kondenzacije i potom smrzavanja.

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

- ako je supstanca ili smeša isparljiva i može stvoriti opasnu atmosferu.

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;

iritacija respiratornih organa (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.8)

3

 

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;

narkotičko dejstvo (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

3

 

P404

Skladištiti u zatvorenoj ambalaži.

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

 

P405

Skladištiti pod ključem.

Akutna toksičnost -peroralno (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

 

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1A, 1B, 1C

Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5)

1A, 1B, 2

Kancerogenost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.6)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

1A, 1B, 2

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

1, 2

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;

iritacija respiratornih organa (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;

narkotičko dejstvo (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

3

Opasnost od aspiracije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.10)

1

P406

Skladištiti u ambalaži otpornoj na koroziju /... ambalaži sa unutrašnjim slojem otpornim na koroziju.

Supstance i smeše korozivne za metale (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.16)

1

- može se izostaviti, ako je na etiketi navedeno obaveštenje R234 "...ˮ Proizvođač/ snabdevač precizira druge kompatibilne materijale.

P407

Održavati vazdušni prostor između gomila ili paleta.

Samozagrevajuće supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.11)

1, 2

 

P410

Zaštititi od sunčeve svetlosti.

Aerosoli (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.3)

1, 2, 3

- može se izostaviti za gasove u prenosivim cilindrima za gas, napunjene u skladu sa uputstvom za pakovanje R200, Preporuka UN za transport opasnog tereta, osim ako su ti gasovi podložni (sporoj) dekompoziciji ili polimerizaciji.

Gasovi pod pritiskom (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.5)

Komprimovan gas

Tečni gas

Rastvoren gas

Supstance i smeše koje se same zagrevaju (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.11)

1, 2

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

Tip

A, B, C, D, E, F

P411

Skladištiti na temperaturama koje
ne prelaze …°C /…°F.

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip

A, B, C, D, E, F

- ako se zahteva kontrola temperature (u skladu sa Prilogom 1. Deo 2. Odeljak 2.8.2.4 ili 2.15.2.3 ovog pravilnika) ili ako se iz drugih razloga smatra neophodnim.

Proizvođač/ snabdevač precizira temperaturu, koristeći primenljivu temperaturnu skalu.

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

Tip

A, B, C, D, E, F

P412

Ne izlagati temperaturama višim od 50°C / 122°F

Aerosoli (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.3)

1, 2, 3

Proizvođač/snabdevač koristi primenljivu temperaturnu skalu.

P413

Količine u rasutom stanju čija je masa veća od … kg/ ... lbs skladištiti na temperaturama koje ne prelaze …°C /…°F

Samozagrevajuće supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.11)

1, 2

Proizvođač/ snabdevač precizira masu i temperaturu koristeći primenljivu skalu.

P420

Skladištiti odvojeno.

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip

A, B, C, D, E, F

 

Samozagrevajuće supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.11)

1, 2

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.13)

1

Oksidujuće čvrste supstance ili smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

Tip

A, B, C, D, E, F

P402 + P404

Skladištiti na suvom mestu. Čuvati u zatvorenoj ambalaži.

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

 

P403 + P233

Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati ambalažu čvrsto zatvorenom.

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3

- ako je supstanca ili smeša isparljiva i može da stvori opasnu atmosferu.

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;

iritacija respiratornih organa (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost;

narkotičko dejstvo (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

3

P403 + P235

Skladištiti na dobro provetrenom mestu. Držati na hladnom.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.6)

1, 2, 3

- za zapaljive tečnosti kategorija 1 i druge zapaljive tečnosti koje su isparljive i mogu da stvore eksplozivnu atmosferu.

P410 + P403

Zaštititi od sunčeve svetlosti. Skladištiti na mestu sa dobrom ventilacijom.

Gasovi pod pritiskom (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.5)

Komprimovan gas

- P410 može se izostaviti za gasove u prenosivim cilindrima za gas, napunjene u skladu sa uputstvom za pakovanje R200, Preporuka UN za transport opasnog tereta, osim ako su ti gasovi podložni (sporoj) dekompoziciji ili polimerizaciji.

Tečni gas

Rastvoreni gas

P410 + P412

Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama višim od 50°C / 122°F

Aerosoli (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.3)

1, 2, 3

Proizvođač/snabdevač koristi primenljivu temperaturnu skalu.

Tabela 5. Obaveštenja o merama predostrožnosti - odlaganje

Oznaka

Obaveštenje o merama predostrožnosti - odlaganje

Klasa opasnosti

Kategorija opasnosti

Uslov za primenu

P501

Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na ...

Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.1)

Nestabilan eksploziv i Podklasa 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

"...ˮ u skladu sa lokalnim/ regionalnim/ nacionalnim/

međunarodnim propisima (precizirati).

…Proizvođač/

snabdevač precizira da li se zahtevi za odlagalje primenjuju na sadržaj, ambalažu ili na oba.

Zapaljive tečnosti (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.6)

1, 2, 3

Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.8)

Tip

A, B, C, D, E, F

Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.12)

1, 2, 3

Oksidujuće tečnosti (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.13)

1, 2, 3

Oksidujuće čvrste supstance i smeše
(Prilog 1. Deo 2. odeljak 2.14)

1, 2, 3

Organski peroksidi (Prilog 1. Deo 2.
odeljak 2.15)

Tip

A, B, C, D, E, F

Akutna toksičnost - peroralno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

Akutna toksičnost - dermalno (Prilog 1.
Deo 3. odeljak 3.1)

1, 2, 3, 4

Akutna toksičnost - inhalaciono (Prilog 1. odeljak 3.1)

1, 2

Korozija kože (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

Sentibilizacija respiratornih organa
(Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Senzibilizacija kože (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.4)

1, 1A, 1B

Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogenost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.6)

1A, 1B, 2

Toksičnost po reprodukciju (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.7)

1A, 1B, 2

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost (Prilog 1. Deo 3.
odeljak 3.8)

1, 2

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost; iritacija respiratornih organa (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost; narkotičko dejstvo (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.8)

3

Specifična toksičnost za ciljni organ -višekratna izloženost (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.9)

1, 2

Opasnost od aspiracije (Prilog 1. Deo 3. odeljak 3.10)

1

Opasnost po vodenu životnu sredinu - Akutno (Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1)

1

Opasnost po vodenu životnu sredinu - Hronično (Prilog 1. Deo 4. odeljak 4.1)

1, 2, 3, 4

P502

Obratiti se proizvođaču ili snabdevaču za informaciju o povraćaju ili reciklaži.

Opasno po ozonski omotač (Prilog 1. Deo 5. odeljak 5.1)

1

 

 

Prilog 6

POSEBNA PRAVILA ZA OBELEŽAVANJE I PAKOVANJE ODREĐENIH SUPSTANCI I SMEŠA

 

Deo 1.

DODATNE INFORMACIJE NA ETIKETI

Dodatna obaveštenja o opasnosti data u odeljcima 1.1. i 1.2. ovog priloga navode se u skladu sa članom 26. stav 1. ovog pravilnika za supstance i smeše koje su klasifikovane kao opasne zbog toga što predstavljaju fizičku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

1.1. Dodatna obaveštenja o opasnosti - fizička i hemijska svojstva

1.1.1. EUH001: "Eksplozivno kada je suvo."

Navodi se za eksplozivne supstance i smeše, navedene u Prilogu 1. Deo 2. odeljak 2.1. ovog pravilnika, koje se stavljaju u promet nakvašene vodom ili alkoholom ili razblažene drugim supstancama, da bi se suzbila njihova eksplozivna svojstva.

1.1.3. EUH014: "Reaguje burno sa vodom."

Navodi se za supstance i smeše koje reaguju burno sa vodom, npr. acetilhlorid, alkalni metali, titan-tetrahlorid.

1.1.4. EUH018: "Pri upotrebi može da obrazuje zapaljivu/eksplozivnu smešu para-vazduh."

Navodi se za supstance i smeše koje nisu klasifikovane kao zapaljive, a koje mogu da obrazuju zapaljivu/eksplozivnu smešu para-vazduh. Primer za supstance su halogenovani ugljovodonici, a za smeše primer su smeše koje sadrže isparljive zapaljive sastojke ili smeše kod kojih dolazi do gubitka isparljivih sastojaka koji nisu zapaljivi.

1.1.5. EUH019: "Može da obrazuje eksplozivne perokside."

Navodi se za supstance i smeše koje mogu da obrazuju eksplozivne perokside prilikom skladištenja, npr. dietil etar i 1,4-dioksan.

1.1.6. EUH044: "Rizik od eksplozije ako se zagreva u zatvorenom prostoru."

Navodi se za supstance i smeše koje nisu klasifikovane kao eksplozivne u skladu sa Prilogom 1. Deo 2. odeljak 2.1.2, ali koje u praksi mogu da ispolje eksplozivna svojstva ako se zagrevaju u zatvorenom prostoru. Naročito se navodi za supstance koje eksplodiraju ako se zagrevaju u čeličnom buretu, a ne pokazuju ovaj efekat ako se zagrevaju u ambalaži izrađenoj od drugih, slabijih materijala.

1.2. Dodatna obaveštenja o opasnosti - svojstva koja utiču na život i zdravlje ljudi

1.2.1. EUH029: "U kontaktu sa vodom oslobađa toksičan gas."

Navodi se za supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom ili vlažnim vazduhom oslobađaju gasove u količinama potencijalno opasnim po zdravlje koji su klasifikovani kao akutno toksični, kategorija 1, 2 ili 3, npr. aluminijum-fosfid i fosfor-pentasulfid.

1.2.2. EUH031: "U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas."

Navodi se za supstance i smeše koje u reakciji sa kiselinama oslobađaju gasove u količinama potencijalno opasnim po zdravlje koji su klasifikovani kao akutno toksični, kategorija 3, npr. natrijum-hipohlorit i barijum-polisulfid.

1.2.3. EUH032: "U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas."

Navodi se za supstance i smeše koje u reakciji sa kiselinama oslobađaju gasove u količinama potencijalno opasnim po zdravlje koji su klasifikovani kao akutno toksični, kategorija 1 ili 2, npr. soli cijanovodonične kiseline i natrijum-azid.

1.2.4. EUH066: "Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože."

Navodi se za supstance i smeše koje mogu izazvati zabrinutost zbog sušenja, ljuštenja ili pucanja kože, ali koje ne ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao iritativno za kožu iz Priloga 1. Deo 3. odeljak 3.2, na osnovu:

- iskustava uočenih u praksi ili

- relevantnih dokaza na osnovu kojih se mogu predvideti njihovi efekti na kožu.

1.2.5. EUH070: "Toksično u kontaktu sa očima."

Navodi se za supstance ili smeše kod kojih je rezultat ispitivanja iritacije oka pokazao očigledne znake sistemske toksičnosti ili mortalitet među ispitivanim životinjama, što se može pripisati resorpciji supstance ili smeše kroz mukozne membrane oka. Ovo obaveštenje se primenjuje i ako postoji dokaz o sistemskoj toksičnosti nakon kontakta sa očima kod ljudi.

Ovo obaveštenje se primenjuje i kada supstanca ili smeša sadrži drugu supstancu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,1%, koja pokazuje ove efekte, osim ako je drugačije određeno u Spisku klasifikovanih supstanci.

1.2.6. EUH 071: "Korozivno za respiratorne organe."

Navodi se za supstance i smeše kao dodatak klasifikaciji u odnosu na inhalacionu toksičnost, ako su dostupni podaci koji ukazuju da se mehanizam toksičnosti zasniva na korozivnosti u skladu sa Prilogom 1. Deo 3. odeljak 3.1.2.3.3. i Prilogom 1. Tabela 3.1.3. napomena 1.

Navodi se za supstance i smeše kao dodatak klasifikaciji u odnosu na korozivno oštećenje kože, ako nisu dostupni podaci o ispitivanju akutne inhalacione toksičnosti i ako je inhalacija moguća.

Deo 2.

POSEBNA PRAVILA ZA DODATNE ELEMENTE OBELEŽAVANJA ZA ODREĐENE SMEŠE

Dodatna obaveštenja o opasnosti navedena u odeljcima 2.1. do 2.10. ovog priloga dodeljuju se smešama u skladu sa članom 26. stav 9. ovog pravilnika.

2.1. Smeše koje sadrže olovo

Etiketa na ambalaži boja i lakova koji sadrže olovo u količinama koje su veće od 0,15% (maseni udeo metala u ukupnoj masi smeše (elementarnog olova) izražen u procentima), mereno prema standardu SRPS ISO 6503, sadrži dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH201: "Sadrži olovo. Ne sme se koristiti na površinama predmeta koje bi dete moglo da stavi u usta."

Na ambalaži koja sadrži manje od 125 ml ove smeše dodatno obaveštenje o opasnosti može da glasi:

EUH201A: "Pažnja! Sadrži olovo."

2.2. Smeše koje sadrže cijanoakrilate

Etiketa na ambalaži lepka na bazi cijanoakrilata sadrži dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH202: "Cijanoakrilat. Opasnost. Trenutno lepi kožu i oči. Čuvati van domašaja dece."

Uz pakovanje se prilaže i odgovarajuće uputstvo o bezbednom čuvanju i rukovanju.

2.3. Cementi i cementne smeše

Ukoliko cement ili cementne smeše nisu već klasifikovane i obeležene kao senzibilizatori kože sa obaveštenjem o opasnosti H317: "Može da izazove alergijske reakcije na koži", etiketa na ambalaži cementa i cementnih smeša koje, kada su hidratisane, sadrže više od 0,0002% rastvornog hroma(VI) u odnosu na ukupnu suvu masu cementa, sadrži dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH203: "Sadrži hrom(VI). Može da izazove alergijsku reakciju."

Ako su dodata redukciona sredstva, ambalaža cementa ili smeše koja sadrži cement, sadrži informacije o datumu pakovanja, uslovima čuvanja i periodu skladištenja tokom kojeg će biti očuvana svojstva redukcionog sredstva koje održava sadržaj rastvornog hroma(VI) ispod 0,0002%.

2.4. Smeše koje sadrže izocijanate

Ukoliko nije već naznačeno, na etiketi smeše koja sadrži izocijanate (kao što su monomeri, oligomeri, predpolimeri ili njihove smeše), navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH204: "Sadrži izocijanate. Može da izazove alergijsku reakciju."

2.5. Smeše koje sadrže epoksi-sastojke sa prosečnom molekulskom masom ≤ 700

Ukoliko nije već naznačeno, na etiketi smeše koja sadrži epoksi-sastojke sa prosečnom molekulskom masom ≤ 700 navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH205: "Sadrži epoksi-sastojke. Može da izazove alergijsku reakciju."

2.6. Smeše namenjene za opštu upotrebu koje sadrže aktivni hlor

Na etiketi smeše koja sadrži više od 1% aktivnog hlora navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH206: "Pažnja! Ne koristiti zajedno sa drugim proizvodima. Može da oslobodi opasan gas (hlor)."

2.7. Smeše koje sadrže kadmijum (legure) i koje su namenjene za korišćenje pri lemljenju

Na etiketi smeša koje sadrže kadmijum (legure) i koje su namenjene za korišćenje pri lemljenju, navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH207: "Pažnja! Sadrži kadmijum. Pri upotrebi nastaje opasan dim. Videti uputstva koja je naveo proizvođač. Postupati prema uputstvu o merama bezbednosti."

2.8. Smeše koje sadrže najmanje jednu supstancu koja izaziva senzibilizaciju

Na etiketi smeša koje nisu klasifikovane kao senzibilizatori ali sadrže najmanje jednu supstancu klasifikovanu kao senzibilizator u koncentraciji jednakoj ili većoj od onih navedenih u Prilogu 1. Tabela 3.4.6. ovog pravilnika, navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH208: "Sadrži (hemijski naziv supstance koja izaziva senzibilizaciju). Može da izazove alergijsku reakciju."

Na etiketi smeša koje su klasifikovane kao senzibilizatori, a koje sadrže i drugu supstancu klasifikovanu kao senzibilizator (pored supstance koja je dovela do klasifikacije smeše) u koncentraciji jednakoj ili većoj od onih navedenih u Prilogu 1. Tabela 3.4.6. ovog pravilnika, navodi se hemijski naziv te supstance.

Kada je smeša obeležena u skladu sa odeljkom 2.4 ili 2.5. ovog priloga, dodatno obaveštenje o opasnosti EUH208 može se izostaviti za navedenu supstancu.

2.9. Smeše u tečnom stanju koje sadrže halogenovane ugljovodonike

Na etiketi smeše u tečnom stanju koja nema tačku paljenja ili joj je tačka paljenja veća od 55°C, a manja od 93°C i koja sadrži halogenovani ugljovodonik i više od 5% supstance koja je lako zapaljiva ili zapaljiva, navodi se jedno od sledećih dodatnih obaveštenja o opasnosti, u zavisnosti od toga da li su gore navedene supstance lako zapaljive ili zapaljive:

EUH209: "Može da postane lako zapaljivo prilikom upotrebe." ili

EUH209A: "Može da postane zapaljivo prilikom upotrebe."

2.10. Smeše koje nisu namenjene za opštu upotrebu

Na etiketi smeše koja nije klasifikovana kao opasna, a koja sadrži:

- supstancu koja je klasifikovana kao senzibilizator kože kategorija 1, 1B, senzibilizator respiratornih organa kategorija 1, 1B ili kao karcionogena kategorija 2 u koncentraciji većoj ili jednakoj 0,1% ili

- supstancu koja je klasifikovana kao senzibilizator kože kategorija 1A, senzibilizator respiratornih organa kategorija 1A u koncentraciji većoj ili jednakoj 0,01% ili

- supstancu koja je klasifikovana kao senzibilizator kože ili senzibilizator respiratornih organa, u koncentraciji jednakoj ili većoj od jedne desetine vrednosti specifične granične koncentracije koja je manja od 0,1% ili

- supstancu koja je klasifikovana kao toksična po reprodukciju, kategorija 1A, 1B ili 2, sa efektima na ili preko laktacije u koncentraciji većoj ili jednakoj 0,1% (m/m) ili

- najmanje jednu supstancu u pojedinačnoj koncentraciji većoj ili jednakoj 1% (m/m) za negasovite smeše ili većoj ili jednakoj 0,2% (V/V) za gasovite smeše, koja je klasifikovana kao opasna po zdravlje ljudi ili životnu sredinu; ili za koju su propisane granične vrednosti izloženosti na radnom mestu, navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH210: "Bezbednosni list dostupan na zahtev."

2.11. Aerosoli

Uzima se u obzir da se na aerosole primenjuju odredbe o obeležavanju u skladu sa propisima kojima se uređuju aerosoli.

Deo 3.

POSEBNA PRAVILA ZA AMBALAŽU

3.1. Odredbe koje se odnose na zatvarače koji otežavaju otvaranje od strane dece

3.1.1. Ambalaža sa zatvaračem koji deci otežava otvaranje

3.1.1.1. Ambalaža koja sadrži supstancu ili smešu namenjenu za opštu upotrebu i klasifikovanu na osnovu akutne toksičnosti, kategorije 1, 2 ili 3, specifične toksičnosti za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1, specifične toksičnosti za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1, ili kao korozivno za kožu, kategorija 1, ima zatvarač koji deci otežava otvaranje.

3.1.1.2. Ambalaža koja sadrži supstancu ili smešu namenjenu za opštu upotrebu koja predstavlja opasnost od aspiracije i klasifikovana je u skladu sa Prilogom 1. Deo 3. odeljci 3.10.2. i 3.10.3. i koja je obeležena u skladu sa Prilogom 1. Deo 3. odeljak 3.10.4.1, sa izuzetkom supstanci i smeša koje se stavljaju u promet u obliku aerosola ili u ambalaži koja je opremljena zapečaćenim raspršivačem, ima zatvarač koji deci otežava otvaranje.

3.1.1.3. Kada supstanca ili smeša koja je namenjena za opštu upotrebu, sadrži najmanje jednu od supstanci navedenih u Tabeli 1. ovog priloga, prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od naznačene granične koncentracije, ambalaža ima zatvarač koji deci otežava otvaranje.

Tabela 1.

Redni broj

Identifikacija supstance

Granična koncentracija

CAS broj

Hemijski naziv

EC broj

1.

67-56-1

metanol

200-659-6

≥ 3%

2.

75-09-2

dihlorometan

200-838-9

≥ 1%

3.1.2. Ambalaža koja se može više puta dobro zatvoriti

Zatvarači koji otežavaju otvaranje od strane dece na ambalaži koja se može više puta otvoriti i dobro zatvoriti ispunjavaju uslove standarda SRPS EN ISO 8317 za višekratno otvaranje.

3.1.3. Ambalaža koja se ne može više puta dobro zatvoriti

Zatvarači koji otežavaju otvaranje od strane dece na ambalaži koja se ne može više puta otvoriti i dobro zatvoriti ispunjavaju uslove standarda SRPS EN 862 za jednokratno otvaranje.

3.1.4. Napomene

3.1.4.1. Ispunjenost gore navedenih uslova može se dokazivati samo u laboratorijama akreditovanim prema standardu SRPS ISO 17025.

3.1.4.2. Posebni slučajevi

Ako je očigledno da je ambalaža dovoljno bezbedna za decu zbog toga što ona ne mogu da imaju pristup sadržaju bez upotrebe alata, ispitivanja ispunjenosti uslova navedenih u odeljku 3.1.2. ili 3.1.3. ovog priloga nisu potrebna.

Ako se osnovano sumnja da ambalaža nije dovoljno bezbedna za decu, potrebno je obezbediti dokaz koji je izdala laboratorija akreditovana prema standardu SRPS ISO 17025, a kojim se potvrđuje da je:

- tip zatvarača takav da nije neophodno vršiti ispitivanja ispunjenosti uslova navedenih u odeljku 3.1.2. ili 3.1.3. ovog priloga ili

- zatvarač ispitan i ispunjava uslove navedenih standarda.

3.2. Taktilno upozorenje

3.2.1. Ambalaža koja mora da ima taktilna upozorenja

3.2.1.1. Kada se supstanca ili smeša klasifikovana kao akutno toksična, korozivna za kožu, mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 2; karcinogenost, kategorija 2; toksičnost po reprodukciju, kategorija 2; senzibilizacija respiratornih organa, specifična toksičnost za ciljni organ, kategorija 1 ili 2; opasnost od aspiracije, ili klasifikovana kao zapaljivi gasovi, zapaljive tečnosti, kategorija 1 ili 2; ili zapaljive čvrste supstance, stavlja u promet za opštu upotrebu, pakovanje bilo koje zapremine mora imati taktilno upozorenje na opasnost.

3.2.1.2. Odeljak 3.2.1.1. ne primenjuje se na prenosive posude za gas. Aerosoli i ambalaža sa zapečaćenim raspršivačem koja sadrži supstance ili smeše klasifikovane jer predstavljaju opasnost od aspiracije, ne moraju imati taktilno upozorenje na opasnost, osim ako su klasifikovani u odnosu na jednu ili više drugih opasnosti iz Odeljka 3.2.1.1. ovog priloga.

3.2.2. Odredbe koje se odnose na taktilno upozorenje

Tehničke specifikacije taktilnih upozorenja moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO 11683 "Ambalaža - Taktilna upozorenja na opasnost - zahtevi.

3.3. Tečni deterdžent za pranje veša za opštu upotrebu u rastvorljivom pakovanju za jednokratnu upotrebu

Kada je tečni deterdžent za pranje veša za opštu upotrebu upakovan u obliku doza za jednu upotrebu u rastvorljivom pakovanju, primenjuju se odredbe odeljaka od 3.3.1. do 3.3.3. ovog priloga.

3.3.1. Tečni deterdžent za pranje veša za opštu upotrebu upakovan u obliku doza za jednu upotrebu u rastvorljivom pakovanju mora imati spoljašnju ambalažu. Spoljašnja ambalaža mora biti u skladu sa uslovima iz odeljka 3.3.2. ovog priloga i rastvorljiva ambalaža mora biti u skladu sa uslovima iz odeljka 3.3.3 ovog priloga.

3.3.2. Spoljašnja ambalaža mora:

1) biti takva da se proizvod ili pojedinačne doze ne mogu videti (neprovidno ili zatamnjeno)

2) bez dovođenja u pitanje odredbi člana 33. stav 4, da sadrži obaveštenje o merama predostrožnosti R102 "Čuvati van domašaja dece", na vidljivom mestu i u formatu koji privlači pažnju;

3) biti u obliku koji može da stoji samostalno i da se nakon otvaranja ponovo lako zatvori;

4) bez dovođenja u pitanje odredbi odeljka 3.1, ovog priloga, biti opremljena zatvaračem koji:

(1) otežava maloj deci da otvore pakovanje, odnosno za čije je otvaranje potrebna koordinisana aktivnost obe ruke i snaga pa je s toga maloj deci teško da otvore pakovanje;

(2) zadržava svoju funkcionalnost u uslovima ponovnog otvaranja i zatvaranja u toku celokupnog perioda upotrebe, odnosno dok se spoljašnje pakovanje ne isprazni.

3.3.3. Rastvorljivo pakovanje mora:

1) sadržati odvraćajući agens u koncentraciji koja je bezbedna i koja izaziva reakciju gađenja u ustima u roku od najviše 6 sekundi, u slučaju nenamernog unosa peroralnim putem;

2) zadržavati svoj tečni sadržaj u trajanju od najmanje 30 sekundi kada se rastvorljivo pakovanje stavi u vodu temperature 20°C;

3) izdržati mehaničku silu pritiska jačine najmanje 300 N pri standardnim uslovima ispitivanja.

Deo 4.

POSEBNO PRAVILO ZA OBELEŽAVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Etiketa sredstva za zaštitu bilja sadrži dodatno obaveštenje o opasnosti:

EUH401: "Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu."

Deo 5.

OPASNE SUPSTANCE I SMEŠE NA KOJE SE PRIMENJUJE ČLAN 30. STAV 3. OVOG PRAVILNIKA

- Sveže zamešan cement i beton u vlažnom stanju.