Zastava Bosne i Hercegovine

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA

("Sl. glasnik RS", br. 1/2024)

Predmet poslovnika

Član 1

Ovim poslovnikom bliže se uređuju obrazovanje, sastav i način rada Etičkog odbora Visokog saveta tužilaštva (u daljem tekstu: Etički odbor).

Etički odbor

Član 2

Etički odbor je radno telo Visokog saveta tužilaštva (u daljem tekstu: Savet) koje se stara o poštovanju i primeni Etičkog kodeksa nosilaca javnotužilačke funkcije.

Sedište Etičkog odbora je u sedištu Saveta.

Predsednik i zamenik predsednika Etičkog odbora

Član 3

Etički odbor ima predsednika i zamenika predsednika.

Predsednika Etičkog odbora u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje zamenik predsednika Etičkog odbora.

Predsednik i zamenik predsednika Etičkog odbora biraju se iz reda članova Etičkog odbora na period od pet godina, većinom glasova od ukupnog broja članova Etičkog odbora.

Nadležnost predsednika Etičkog odbora

Član 4

Predsednik Etičkog odbora:

1) predstavlja Etički odbor pred Savetom i drugim organima;

2) stara se o organizaciji Etičkog odbora;

3) saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Etičkog odbora;

4) stara se o primeni ovog poslovnika;

5) potpisuje akte Etičkog odbora;

6) obavlja i druge poslove utvrđene aktima Saveta.

Saradnja Etičkog odbora sa drugim organima

Član 5

U vršenju svojih nadležnosti Etički odbor sarađuje sa Savetom, njegovim radnim telima, javnim tužilaštvima, Pravosudnom akademijom i državnim organima.

Godišnji izveštaj

Član 6

Etički odbor podnosi Savetu godišnji izveštaj o poštovanju Etičkog kodeksa, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Stručno-tehnička i administrativna pomoć

Član 7

Stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Etičkog odbora obavlja Administrativna kancelarija Saveta.

Shodna primena Poslovnika o radu Saveta

Član 8

Na pitanja koja nisu uređena ovim poslovnikom shodno se primenjuju odredbe Poslovnika o radu Visokog saveta tužilaštva.

Imenovanje članova Etičkog odbora

Član 9

Savet imenuje članove Etičkog odbora sa liste kandidata koju dostavi komisija iz člana 11. ovog poslovnika.

Postupak imenovanja članova Etičkog odbora

Član 10

Savet raspisuje javni poziv za imenovanje člana Etičkog odbora.

Prijavu za imenovanje za člana Etičkog odbora podnosi kandidat lično. U javnom pozivu iz stava 1. ovog člana navodi se dokaz da je kandidat glavni javni tužilac ili javni tužilac, rok za podnošenje prijave, adresa na koju se podnosi prijava i drugi podaci od značaja za sprovođenje postupka za imenovanje člana Etičkog odbora.

Komisija za sprovođenje postupka imenovanja

Član 11

Savet obrazuje Komisiju za sprovođenje postupka za imenovanje člana Etičkog odbora (u daljem tekstu: Komisija), koju čine tri člana Saveta iz reda javnih tužilaca.

Komisija utvrđuje da li je prijava podneta u roku, da li je potpuna, odnosno da li sadrži sve potrebne podatke i dokaze o ispunjenosti uslova iz javnog poziva i da li je prijavu podneo lično kandidat za člana Etičkog odbora.

Komisija rešenjem odbacuje prijavu koja nije podneta u roku, koja nije potpuna ili je podneta od strane lica koje nije glavni javni tužilac ili javni tužilac.

Komisija nakon ispitivanja svih prijava i obavljenog razgovora sa kandidatima formira listu kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje za člana Etičkog odbora i dostavlja je Savetu.

Prestanak funkcije člana Etičkog odbora

Član 12

Odluku o prestanku funkcije člana Etičkog odbora donosi Savet.

Funkcija člana Etičkog odbora prestaje:

1) istekom mandata na koji je izabran;

2) na lični zahtev;

3) prestankom javnotužilačke funkcije;

4) ako je član Etičkog odbora izabran za člana Saveta;

5) razrešenjem člana Etičkog odbora.

Razrešenje člana Etičkog odbora

Član 13

Član Etičkog odbora razrešava se:

1) ako funkciju člana Etičkog odbora ne vrši u skladu sa Etičkim kodeksom, ovim poslovnikom i drugim propisima;

2) ako mu je konačnom odlukom izrečena disciplinska mera;

3) ako je pravnosnažno osuđen za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana Etičkog odbora.

Predlog za razrešenje člana Etičkog odbora

Član 14

Obrazložen predlog za razrešenje člana Etičkog odbora mogu podneti član Saveta i član Etičkog odbora.

Inicijativu za razrešenje člana Etičkog odbora Savetu može podneti svaki nosilac javnotužilačke funkcije.

Administrativna kancelarija dostavlja inicijativu svim članovima Saveta.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o postojanju razloga za razrešenje člana Etičkog odbora.

Odbacivanje predloga za razrešenje člana Etičkog odbora

Član 15

Savet odbacuje predlog za razrešenje člana Etičkog odbora ako je nejasan, nedozvoljen ili nepotpun.

Postupak za razrešenje člana Etičkog odbora

Član 16

Savet odlučuje o pokretanju postupka za razrešenje člana Etičkog odbora u roku od 15 dana od dana prijema predloga za njegovo razrešenje.

Odluku o pokretanju postupka za razrešenje Savet donosi ako nađe da dokazi podneti uz predlog za razrešenje ukazuju na postojanje razloga za razrešenje iz člana 13. ovog poslovnika.

Savet dostavlja odluku iz stava 2. ovog člana i predlog za razrešenje članu Etičkog odbora protiv kojeg je pokrenut postupak za razrešenje i Etičkom odboru.

Savet je dužan da omogući članu Etičkog odbora protiv koga je pokrenut postupak za razrešenje da se u roku od 15 dana od dana prijema odluke o pokretanju postupka izjasni o navodima iz predloga za njegovo razrešenje u pisanoj formi.

Sednica Etičkog odbora

Član 17

Etički odbor radi i donosi odluke na sednicama.

Sednice se po pravilu održavaju u sedištu Etičkog odbora, na način predviđen poslovnikom koji uređuje rad Saveta.

Sednice Etičkog odbora su zatvorene za javnost.

Pored članova Etičkog odbora, sednici prisustvuje i zaposleni u Administrativnoj kancelariji Saveta koji vodi zapisnik.

Izuzetno, po pozivu predsednika Etičkog odbora sednici mogu da prisustvuju i druga lica koja bi mogla da doprinesu raspravi o predmetu koji je na dnevnom redu.

Svi prisutni su dužni da čuvaju kao poverljive podatke koje su saznali na sednici.

Sazivanje sednice Etičkog odbora

Član 18

Sednice Etičkog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsednik Etičkog odbora saziva sednicu i predlaže dnevni red, o čemu obaveštava članove Etičkog odbora najkasnije pet dana pre dana održavanja sednice.

Predsednik Etičkog odbora saziva sednicu na sopstvenu inicijativu ili na obrazloženi predlog najmanje tri člana Etičkog odbora, koja sadrži nacrt dnevnog reda i rok u kojem se predlaže održavanje sednice Etičkog odbora.

Održavanje sednice Etičkog odbora

Član 19

Radom sednice predsedava i rukovodi predsednik Etičkog odbora.

Za rad sednice Etičkog odbora neophodno je prisustvo najmanje tri člana.

Predsednik Etičkog odbora otvara sednicu i predlaže dnevni red o kome se glasa.

Etički odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Etičkog odbora.

O sednici Etičkog odbora vodi se zapisnik, koji potpisuju predsednik Etičkog odbora i zapisničar.

Predlog za davanje mišljenja

Član 20

Predlog za davanje mišljenja da li je određeno ponašanje nosioca javnotužilačke funkcije u skladu sa Etičkim kodeksom može podneti član Saveta, član Etičkog odbora, disciplinski organ i nosilac javnotužilačke funkcije.

Predlog iz stava 1. ovog člana mora biti obrazložen.

Etički odbor dostavlja predlog nosiocu javnotužilačke funkcije na koga se odnosi, koji se o navodima u predlogu može izjasniti u roku od 15 dana od prijema predloga.

Etički odbor je dužan da na osnovu podnetog predloga iz stava 1. ovog člana da mišljenje u roku od 60 dana od dana prijema predloga.

Mišljenje se dostavlja podnosiocu predloga, nosiocu javnotužilačke funkcije na koga se predlog odnosi, Savetu, Vrhovnom javnom tužiocu, kao i glavnom javnom tužiocu javnog tužilaštva u kome nosilac javnotužilačke funkcije na koga se predlog odnosi obavlja svoju funkciju, odnosno glavnom javnom tužiocu neposredno višeg javnog tužilaštva, ako se predlog odnosi na glavnog javnog tužioca.

Mišljenja Etičkog odbora objavljuju se na internet stranici Saveta. Prilikom objavljivanja mišljenja Etički odbor je dužan da primenjuje propise o zaštiti podataka o ličnosti.

Inicijativa za davanje mišljenja

Član 21

Inicijativu za davanje mišljenja da li je određeno ponašanje nosioca javnotužilačke funkcije u skladu sa Etičkim kodeksom može Etičkom odboru podneti svako lice.

Inicijativa može biti i anonimna.

Anonimna inicijativa se po pravilu neće razmatrati ako je već iz samog sadržaja očigledno da se radi o uopštenom, neosnovanom ili zlonamernom podnesku.

Odlučivanje o nespojivosti javnotužilačke funkcije sa drugom funkcijom, poslom ili privatnim interesom

Član 22

Etički odbor na osnovu predloga Saveta daje mišljenje da li su određena funkcija, posao ili privatni interes protivni dostojanstvu i samostalnosti nosioca javnotužilačke funkcije i da li šteti ugledu javnotužilačke funkcije, na osnovu Etičkog kodeksa.

Predlog za mišljenje iz stava 1. ovog člana sadrži opis funkcije, posla ili privatnog interesa povodom kojih se zahteva odluka Etičkog odbora.

Odlučivanje o nespojivosti funkcije člana Saveta sa drugom funkcijom, poslom ili privatnim interesom

Član 23

Etički odbor na osnovu predloga Saveta daje mišljenje da li su određena funkcija, posao ili privatni interes protivni dostojanstvu i samostalnosti člana Saveta i da li šteti ugledu Saveta.

Predlog za mišljenje iz stava 1. ovog člana sadrži opis funkcije, posla ili privatnog interesa povodom kojih se zahteva odluka Etičkog odbora.

Odlučivanje o kršenju odredaba Etičkog kodeksa u znatnoj meri

Član 24

Prilikom utvrđivanja da li je učinjen disciplinski prekršaj iz člana 115. stava 1. tačka 15) Zakona o javnom tužilaštvu, Etički odbor odlučuje u formi mišljenja na osnovu zahteva Disciplinskog tužioca.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži opis ponašanja nosioca javnotužilačke funkcije i okolnosti u kojima je ono ispoljeno.

Etički odbor je dužan da obrazloženo mišljenje iz stava 1. ovog člana donese u roku od 90 dana od dana podnošenja zahteva.

Prelazne i završne odredbe

Član 25

Postupci koji su započeti po odredbama Poslovnika o radu Etičkog odbora Državnog veća tužilaca ("Službeni glasnik RSˮ, br. 59/18 i 69/21) koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog poslovnika, okončaće se po odredbama ovog poslovnika.

Član 26

Danom stupanja na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Etičkog odbora Državnog veća tužilaca ("Službeni glasnik RSˮ, br. 59/18 i 69/21).

Član 27

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".