Rubrika Naslov Broj Strana
PARAGRAF VESTI paragraf vesti br. 301/302
februar 2024
Str. 4
PARAGRAF INTERVJU dr Veljko Delibašić, predsednik Advokatske komore Srbije br. 301/302
februar 2024
Str. 6
SA LICA MESTA Nedelja privatnosti br. 301/302
februar 2024
Str. 10
TEMA BROJA SMERNICE ZA IZRADU PROGRAMA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA SA PROPISIMA O ZAŠTITI KONKURENCIJE br. 301/302
februar 2024
Str. 14
TEMA BROJA MODEL PROGRAMA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA SA PROPISIMA O ZAŠTITI KONKURENCIJE br. 301/302
februar 2024
Str. 30
TEMA BROJA LISTE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI UZ POMOĆU KOJIH UČESNICI NA TRŽIŠTU MOGU DA PROVERE DA LI SU U RIZIKU DA ČINE POVREDU KONKURENCIJE (CHECKLISTS) br. 301/302
februar 2024
Str. 40
TEMA BROJA NAJČEŠĆA PITANJA U VEZI SA PROGRAMIMA USKLAĐENOSTI POSLOVANJA br. 301/302
februar 2024
Str. 45
TEMA BROJA UPUTSTVO ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU STRANKE ZA UVID U SPISE PREDMETA br. 301/302
februar 2024
Str. 47
PRIVREDA
RADNO PRAVO I ZARADE USLOVI ZA IZDAVANJE ODNOSNO PRODUŽENJE JEDINSTVENE DOZVOLE br. 301/302
februar 2024
Str. 50
RADNO PRAVO I ZARADE PRIVREMENI BORAVAK STRANCA U REPUBLICI SRBIJI br. 301/302
februar 2024
Str. 57
RADNO PRAVO I ZARADE OTAC DETETA KAO KORISNIK PRAVA NA PORODILJSKO ODSUSTVO br. 301/302
februar 2024
Str. 71
RADNO PRAVO I ZARADE SRETENJE - DAN DRŽAVNOSTI U 2024. GODINI I NERADNI DANI ZA SVE ZAPOSLENE U SRBIJI br. 301/302
februar 2024
Str. 80
AKTUELNO ORGANIZACIJA PRODAJNIH PODSTICAJA ZA ROBU/USLUGE U TRGOVINI NA MALO I SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA br. 301/302
februar 2024
Str. 92
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA br. 301/302
februar 2024
Str. 98
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda KOMENTAR PRAVILNIKA O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA ZA TRGOVINU NA OTKUPNIM MESTIMA - "Sl. glasnik RS", br. 9/2024 br. 301/302
februar 2024
Str. 100
PRAVOSUĐE
Upravni spor NEUREDNOST TUŽBE I DRUGI RAZLOZI ZA ODBAČAJ TUŽBE U UPRAVNOM SPORU br. 301/302
februar 2024
Str. 102
Izvršni postupak POSTUPAK NAPLATE ZAOSTALE ALIMENTACIJE br. 301/302
februar 2024
Str. 106
Izvršni postupak PRAVO NA DOM U SVETLU EVROPSKE KONVENCIJE I EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 301/302
februar 2024
Str. 108
Parnični postupak NASTAVAK PARNIČNOG POSTUPKA KOJI JE PREKINUT ZBOG SMRTI STRANKE br. 301/302
februar 2024
Str. 112
Prekršajni postupak RAČUNANJE ROKA NA ČASOVE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 301/302
februar 2024
Str. 114
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - Advokati ODLUKE DONETE NA 59. REDOVNOJ SEDNICI UPRAVNOG ODBORA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE br. 301/302
februar 2024
Str. 122
Sudska praksa POSTOJANJE KRIVIČNOG DELA PROGANJANJE br. 301/302
februar 2024
Str. 126
Sudska praksa NEPOSTOJANJE ZAKONSKIH OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA LAŽNO PRIJAVLJIVANJE IZ ČLANA 334. STAV 1. KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 301/302
februar 2024
Str. 127
Sudska praksa OBAVEZA PRUŽANJA OBAVEŠTENJA I DAVANJE PODATAKA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA ZAKLJUČENJE I IZVRŠENJE UGOVORA br. 301/302
februar 2024
Str. 128
Sudska praksa NAKNADA ŠTETE ZBOG LEKARSKE GREŠKE br. 301/302
februar 2024
Str. 130
Sudska praksa NEDOZVOLJENOST REVIZIJE PROTIV PRAVNOSNAŽNE PRESUDE DRUGOSTEPENOG SUDA O ZAKONSKOJ ZATEZNOJ KAMATI br. 301/302
februar 2024
Str. 132
PARAGRAF VESTI paragraf vesti br. 299/300
januar 2024
Str. 4
PARAGRAF INTERVJU prof. dr Svetislavom Kostićem, profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu br. 299/300
januar 2024
Str. 8
TEMA BROJA RAZLIČIT REŽIM POSTUPANJA SA DOKUMENTIMA KOJI SE ČUVAJU OGRANIČEN VREMENSKI PERIOD I KOJI SE ČUVAJU TRAJNO br. 299/300
januar 2024
Str. 14
TEMA BROJA ODGOVORI NA PITANJA SA VEBINARA "U SUSRET NOVIM OBAVEZAMA ELEKTRONSKOG ARHIVIRANJA OD 1.1.2024. GODINE" br. 299/300
januar 2024
Str. 16
TEMA BROJA tekst propisa - UREDBA O JEDINSTVENIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM ZAHTEVIMA I PROCEDURAMA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA U ELEKTRONSKOM OBLIKU br. 299/300
januar 2024
Str. 18
TEMA BROJA službeno mišljenje - PRIPREMA ELEKTRONSKIH DOKUMENATA ZA DUGOTRAJNO ČUVANJE PRE ISTEKA KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA POTPISNIKA br. 299/300
januar 2024
Str. 22
TEMA BROJA POKLON MODEL br. 299/300
januar 2024
Str. 22
PRIVREDA      
RADNO PRAVO I ZARADE DEJSTVO ZAKLJUČKA VLADE O PREPORUCI POSLODAVCIMA DA DRUGI DAN PRAVOSLAVNOG BOŽIĆA ODREDE KAO NERADAN DAN br. 299/300
januar 2024
Str. 26
RADNO PRAVO I ZARADE USLOVI ZA UKLJUČIVANJE U OBAVEZNO PENZIJSKO I INVALIDSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U 2024. GODINI br. 299/300
januar 2024
Str. 33
RADNO PRAVO I ZARADE OBRAČUN ZARADE PO NOVIM PARAMETRIMA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2024. GODINE br. 299/300
januar 2024
Str. 37
AKTUELNO PRIKAZ PRAVILNIKA O REGISTRU POTROŠAČA KOJI NE ŽELE PRIMATI POZIVE I/ILI PORUKE U OKVIRU PROMOCIJE I/ILI PRODAJE TELEFONOM - "Sl. glasnik RS", br. 118/2023 br. 299/300
januar 2024
Str. 46
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Trgovina IZMENA UREDBE O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA - "Sl. glasnik RS", br. 119/2023 br. 299/300
januar 2024
Str. 50
INSPEKCIJSKI NADZOR KONTROLA IZDAVANJA RAČUNA, ODNOSNO FISKALNOG RAČUNA POTROŠAČU U PROMETU NA MALO ROBE (DOBARA) I USLUGA br. 299/300
januar 2024
Str. 54
INSPEKCIJSKI NADZOR IZDAVANJE RAČUNA ZA KUPLJENU ROBU ILI PRUŽENU USLUGU POTROŠAČU U SMISLU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I SPROVOĐENJE KONTROLE OD STRANE TRŽIŠNE INSPEKCIJE br. 299/300
januar 2024
Str. 56
INSPEKCIJSKI NADZOR IZDAVANJE RAČUNA ZA PRUŽENE TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE USLUGE U SMISLU ZAKONA O TURIZMU I ZAKONA O UGOSTITELJSTVU I SPROVOĐENJE KONTROLE OD STRANE TURISTIČKE INSPEKCIJE br. 299/300
januar 2024
Str. 58
INSPEKCIJSKI NADZOR IZDAVANJE FISKALNIH RAČUNA U PROMETU DOBARA I USLUGA NA MALO I SPROVOĐENJE KONTROLE OD STRANE PORESKE INSPEKCIJE br. 299/300
januar 2024
Str. 61
PRAVOSUĐE      
Prekršajno pravo DOSTAVLJANJE ŽALBE IZ INOSTRANSTVA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 299/300
januar 2024
Str. 66
Nasledno pravo UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU br. 299/300
januar 2024
Str. 70
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE- Sudije NOVI PRAVILNIK O RADU ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA SUDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 116/2023 br. 299/300
januar 2024
Str. 74
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - Sudije PRIKAZ PRAVILNIKA O ZAŠTITI SUDIJE I SUDA OD NEPRIMERENOG UTICAJA - "Sl. glasnik RS", br. 110/2023 br. 299/300
januar 2024
Str. 76
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - Advokati ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ ADVOKATURE br. 299/300
januar 2024
Str. 78
Sudska praksa PRETRESANJE STANA I DRUGIH PROSTORIJA BEZ PRETHODNE PREDAJE NAREDBE I BEZ POUKE O PRAVU NA BRANIOCA br. 299/300
januar 2024
Str. 86
Sudska praksa KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV ZDRAVLJA LJUDI KADA SE POSLEDICA SASTOJI U SMRTI FETUSA (PLODA) PRE OKONČANJA POROĐAJA br. 299/300
januar 2024
Str. 89
Sudska praksa ZAPISNIK O SASLUŠANJU MALOLETNOG UČINIOCA KRIVIČNOG DELA KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU PROTIV PUNOLETNOG SAUČESNIKA U ODVOJENOM KRIVIČNOM POSTUPKU br. 299/300
januar 2024
Str. 92
Sudska praksa SVOJSTVO SUBJEKTA PRIVREDNOG POSLOVANJA U SLUČAJU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KAO OŠTEĆENOG KOD KRIVIČNOG DELA PREVARA U OBAVLJANJU PRIVREDNE DELATNOSTI br. 299/300
januar 2024
Str. 96
Sudska praksa OCENA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE U VIDU OBOSTRANE KAŽNJIVOSTI RADNJI ZA KOJE JE NAŠ DRŽAVLJANIN OGLAŠEN KRIVIM OD STRANE INOSTRANOG SUDA br. 299/300
januar 2024
Str. 100
PARAGRAF VESTI paragraf vesti br. 295/296
novembar 2023
Str. 4
PARAGRAF INTERVJU Dragoman Paunović, predsednik Mreže inspektora Srbije br. 295/296
novembar 2023
Str. 6
Sa lica mesta ODRŽAN SEMINAR POD NAZIVOM "KAKO IZVRŠITI OBAVEZE PO ZAKONU O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI" br. 295/296
novembar 2023
Str. 12
TEMA BROJA Pregled novina u oblasti medija br. 295/296
novembar 2023
Str. 16
PRIVREDA
RADNO PRAVO I ZARADE NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA br. 295/296
novembar 2023
Str. 34
RADNO PRAVO I ZARADE RAD VAN RADNOG ODNOSA PREDUZETNIKA I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA KOD DRUGOG POSLODAVCA br. 295/296
novembar 2023
Str. 44
RADNO PRAVO I ZARADE OBRAČUN UVEĆANE ZARADE ZA RAD NA DAN PRAZNIKA ILI NAKNADE ZA SVE ZAPOSLENE KOJIMA JE 11. NOVEMBAR BIO NERADAN DAN br. 295/296
novembar 2023
Str. 54
AKTUELNO UTICAJ IZMENA ZAKONA O DUVANU NA (ELEKTRONSKU) MALOPRODAJU I ZAŠTITU POTROŠAČA br. 295/296
novembar 2023
Str. 66
AKTUELNO Uvođenje novog obveznika - Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, kako bi se sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma dalje unapredio br. 295/296
novembar 2023
Str. 70
AKTUELNO KOMENTAR UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 br. 295/296
novembar 2023
Str. 72
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda i prehrambena industrija Povećana maksimalna površina obradivog poljoprivrednog zemljišta za koju se može ostvariti pravo na podsticaje za biljnu proizvodnju br. 295/296
novembar 2023
Str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda i prehrambena industrija POSTUPAK UPISA U CENTRALNI REGISTAR OBJEKATA SA POSEBNIM OSVRTOM NA CROB PLATFORMU br. 295/296
novembar 2023
Str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda i prehrambena industrija VETERINARSKO-SANITARNI USLOVI ZA HIGIJENU HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I USLOVI HIGIJENE HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA br. 295/296
novembar 2023
Str. 84
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda i prehrambena industrija PODSTICAJI ZA INVESTICIJE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE br. 295/296
novembar 2023
Str. 88
PRAVOSUĐE
Parnični postupak KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - "Sl. glasnik RS", br. 92/2023 br. 295/296
novembar 2023
Str. 92
Prekršajni postupak IZVRŠENJE KONAČNOG I IZVRŠNOG PREKRŠAJNOG NALOGA br. 295/296
novembar 2023
Str. 96
Porodično pravo NOVI PRAVILNICI IZ OBLASTI USVOJENJA I STARATELJSTVA br. 295/296
novembar 2023
Str. 102
Posebni upravni postupci PRIKAZ NOVINA U POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE br. 295/296
novembar 2023
Str. 106
Specijalno za pravosudne profesije - Advokati UTICAJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA EFIKASNOST, EKONOMIČNOST I TRANSPARENTNOST SUDSKIH POSTUPAKA br. 295/296
novembar 2023
Str. 116
Sudska praksa ESLJP PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU SKALKA PROTIV POLJSKE (PREDSTAVKA BR. 43425/98) br. 295/296
novembar 2023
Str. 120
Sudska praksa ESLJP PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BOUYID PROTIV BELGIJE (PREDSTAVKA BR. 23380/09) br. 295/296
novembar 2023
Str. 122
Sudska praksa ESLJP PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU KITANOVSKA STANOJKOVIĆ I DRUGI PROTIV BIVŠE JUGOSLOVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE - FYROM (PREDSTAVKA BR. 2319/14) br. 295/296
novembar 2023
Str. 124
Sudska praksa ESLJP ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MATOVIĆ PROTIV SRBIJE (PREDSTAVKA BR. 19933/17) br. 295/296
novembar 2023
Str. 126
PARAGRAF VESTI paragraf vesti br. 293/294
oktobar 2023
Str. 4
PARAGRAF INTERVJU Snežana Bjelogrlić, predsednica Društva sudija Srbije i članica Visokog saveta sudstva br. 293/294
oktobar 2023
Str. 6
Sa lica mesta NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA br. 293/294
oktobar 2023
Str. 10
TEMA BROJA INFORMACIJA O NOVIM PRAVILNICIMA KOJIMA SE BLIŽE UREĐUJE POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA br. 293/294
oktobar 2023
Str. 14
PRIVREDA
RADNO PRAVO I ZARADE MANJAK KOJI ZAPOSLENI PRIČINI POSLODAVCU br. 293/294
oktobar 2023
Str. 22
RADNO PRAVO I ZARADE OSNOV ANGAŽOVANJA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA br. 293/294
oktobar 2023
Str. 30
RADNO PRAVO I ZARADE MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2024. GODINE br. 293/294
oktobar 2023
Str. 45
AKTUELNO KOMENTAR NOVE ODLUKE O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE KOJE SE ODNOSE NA STAMBENE KREDITE FIZIČKIM LICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 78/2023 br. 293/294
oktobar 2023
Str. 50
AKTUELNO NEPRAVIČNE UGOVORNE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA br. 293/294
oktobar 2023
Str. 54
AKTUELNO OBAVEZA ČUVANJA ELEKTRONSKIH DOKUMENATA DRŽAVNIH ORGANA U SRBIJI br. 293/294
oktobar 2023
Str. 58
AKTUELNO SLANJE MARKETINŠKIH PORUKA NA PRIVATNE I POSLOVNE ADRESE ELEKTRONSKE POŠTE br. 293/294
oktobar 2023
Str. 60
INSPEKCIJSKI NADZOR INSPEKCIJSKI NADZOR KOJI VRŠI INSPEKCIJA ZA INFORMACIONU BEZBEDNOST br. 293/294
oktobar 2023
Str. 64
INSPEKCIJSKI NADZOR U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU br. 293/294
oktobar 2023
Str. 70
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Trgovina POJAM I PRIMERI NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE br. 293/294
oktobar 2023
Str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA KOJA SU SE U PRAKSI JAVILA POVODOM OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNE DELATNOSTI br. 293/294
oktobar 2023
Str. 87
PRAVOSUĐE
Parnični postupak ODGOVOR NA TUŽBU U PARNIČNOM POSTUPKU br. 293/294
oktobar 2023
Str. 96
Parnični postupak UZROČNO-POSLEDIČNA VEZA KOJA SE ZAHTEVA ZA NAKNADU IMOVINSKE ŠTETE PROUZROKOVANE POVREDOM PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U STEČAJNIM POSTUPCIMA I VISINA POTRAŽIVANJA br. 293/294
oktobar 2023
Str. 97
Krivični postupak UZIMANJE UZORAKA BIOLOŠKOG POREKLA I PREDUZIMANJE DRUGIH MEDICINSKIH RADNJI NEOPHODNIH RADI ANALIZE I UTVRĐIVANJA ČINJENICA U POSTUPKU br. 293/294
oktobar 2023
Str. 104
Prekršajni postupak PRAVA I OBAVEZE MALOLETNIKA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 293/294
oktobar 2023
Str. 108
Obligaciono pravo ZABRANA NAPLAĆIVANJA KAMATE NA KAMATU (ANATOCIZAM) br. 293/294
oktobar 2023
Str. 112
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE - Javni tužioci IZAZOVI JAVNOG TUŽIOCA PRILIKOM SPROVOĐENJA POSTUPKA U SLUČAJEVIMA ONLINE NAPADA br. 293/294
oktobar 2023
Str. 114
Sudska praksa ESLJP PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU GOLDER PROTIV UJEDINJENOG KRALJEVSTVA (PREDSTAVKA BR. 4451/70) br. 293/294
oktobar 2023
Str. 117
Sudska praksa ESLJP PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU KHAMIDOV PROTIV RUSIJE (PREDSTAVKA BR. 72118/01) br. 293/294
oktobar 2023
Str. 120
Sudska praksa ESLJP PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MALAGIĆ PROTIV HRVATSKE (PREDSTAVKA BR. 29417/17) br. 293/294
oktobar 2023
Str. 122
PARAGRAF VESTI paragraf vesti br. 291/292
septembar 2023
Str. 4
PARAGRAF INTERVJU Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje br. 291/292
septembar 2023
Str. 6
SA LICA MESTA NACRT ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI br. 291/292
septembar 2023
Str. 10
TEMA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - „Sl. glasnik RS”, br. 76/2023 br. 291/292
septembar 2023
Str. 14
PRIVREDA br. 291/292
septembar 2023
RADNO PRAVO I ZARADE USKLAĐIVANJE PENZIJA OD OKTOBRA 2023. GODINE br. 291/292
septembar 2023
Str.22
RADNO PRAVO I ZARADE AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU br. 291/292
septembar 2023
Str.24
RADNO PRAVO I ZARADE PREKOVREMENI RAD br. 291/292
septembar 2023
Str.31
AKTUELNO KOMENTAR ZAKONA O UPRAVLJANJU PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJA SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE br. 291/292
septembar 2023
Str.40
AKTUELNO ELEKTRONSKA REGISTRACIJA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE I UOČENI PROBLEMI U PRAKSI br. 291/292
septembar 2023
Str.47
AKTUELNO POJAM I PRIMERI NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE br. 291/292
septembar 2023
Str.51
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Trgovina POSEBNA PRAVILA OGLAŠAVANJA POJEDINIH KATEGORIJA PROIZVODA br. 291/292
septembar 2023
Str.60
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Trgovina PRAVILA ONLINE PRODAJE PREDMETA OPŠTE UPOTREBE br. 291/292
septembar 2023
Str.68
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Trgovina KOMENTAR UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" - "Sl. glasnik RS", br. 47/2023 i 71/2023 br. 291/292
septembar 2023
Str.70
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Trgovina NOVA UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA - „Sl. glasnik RS”, br. 80/2023 br. 291/292
septembar 2023
Str.72
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda USLOVI ZA IZRADU PROJEKTA REKULTIVACIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA br. 291/292
septembar 2023
Str.74
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda KONTROLA PROIZVODNIH SPOSOBNOSTI I PROCENA PRIPLODNE VREDNOSTI DOMAĆIH ŽIVOTINJA br. 291/292
septembar 2023
Str.75
PRAVOSUĐE br. 291/292
septembar 2023
Ustavno pravo KOMENTAR POVODOM NAJAVLJENE UPOTREBE KAMERA KOJE SE NOSE NA POLICIJSKOJ UNIFORMI ("BODY" KAMERA) br. 291/292
septembar 2023
Str.78
Ustavno pravo SLUŽBENA UPOTREBA JEZIKA I PISMA br. 291/292
septembar 2023
Str.81
Krivični postupak ODREĐIVANJE PRITVORA PO OSNOVU ČLANA 211. STAV 1. TAČKA 4) ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU br. 291/292
septembar 2023
Str.86
Parnični postupak ISKLJUČENJE I IZUZEĆE U PARNIČNOM POSTUPKU br. 291/292
septembar 2023
Str.92
Parnični postupak ZAPISNICI U PARNIČNOM POSTUPKU br. 291/292
septembar 2023
Str.94
Upravni postupak PRIKAZ IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI br. 291/292
septembar 2023
Str.98
Specijalno za PRAVOSUDNE PROFESIJE - Javni izvršitelji ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ DELATNOSTI JAVNIH IZVRŠITELJA br. 291/292
septembar 2023
Str.104
Sudska praksa DEKLARATORNI KARAKTER REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG TEHNOLOŠKOG VIŠKA br. 291/292
septembar 2023
Str.112
Sudska praksa PRAVO NA NAKNADU PO OSNOVU POSLOVODSTVA BEZ NALOGA br. 291/292
septembar 2023
Str.114
Sudska praksa OBAVEZA OBRAZLAGANJA PRESTANKA POTREBE ZA RADOM ZAPOSLENOG br. 291/292
septembar 2023
Str.115
Sudska praksa OSTVARENJE PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA SUDSKIH TAKSI br. 291/292
septembar 2023
Str.116
Sudska praksa OGRANIČENJE VLASNIKA U ZAŠTITI PRAVA SVOJINE br. 291/292
septembar 2023
Str.118
PARAGRAF VESTI paragraf vesti br. 289/290
avgust 2023
Str. 4
PARAGRAF INTERVJU Dunjom Đenić, v.d. pomoćnikom ministra turizma br. 289/290
avgust 2023
Str. 6
Sa lica mesta ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU br. 289/290
avgust 2023
Str. 10
TEMA BROJA PREGLED NOVINA U POSTUPCIMA REGISTRACIJE U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA APR br. 289/290
avgust 2023
Str. 14
PRIVREDA
RADNO PRAVO I ZARADE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2023 br. 289/290
avgust 2023
Str. 18
RADNO PRAVO I ZARADE KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2023 br. 289/290
avgust 2023
Str. 23
AKTUELNO USLOVI ZA TURISTIČKO PUTOVANJE U ZEMLJE OKRUŽENJA br. 289/290
avgust 2023
Str. 28
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Elektronska trgovina ELEKTRONSKA TRGOVINA br. 289/290
avgust 2023
Str. 32
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA I HMELJA ZA 2023. GODINU br. 289/290
avgust 2023
Str. 56
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU br. 289/290
avgust 2023
Str. 58
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA KOJA SU SE U PRAKSI JAVILA POVODOM OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNE DELATNOSTI br. 289/290
avgust 2023
Str. 60
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU br. 289/290
avgust 2023
Str. 66
PRAVOSUĐE
Krivični postupak IZUZEĆE SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA U KRIVIČNOM POSTUPKU br. 289/290
avgust 2023
Str. 70
Krivični postupak PRIKAZ PRAVILNIKA O RADU SLUŽBE ZA OTKRIVANJE RATNIH ZLOČINA br. 289/290
avgust 2023
Str. 73
Krivični postupak PRAKTIČNE SMERNICE ZA PROCESUIRANJE KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE br. 289/290
avgust 2023
Str. 74
Krivični postupak ZAKONSKI OSNOVI ZA UBLAŽAVANJE KAZNE I SUDSKA PRAKSA br. 289/290
avgust 2023
Str. 78
Parnični postupak TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA br. 289/290
avgust 2023
Str. 98
Specijalno za PRAVOSUDNE PROFESIJE - Javni tužioci PRIKAZ POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA br. 289/290
avgust 2023
Str. 102
Specijalno za PRAVOSUDNE PROFESIJE - Sudije ETIČKI KODEKS SUDIJA br. 289/290
avgust 2023
Str. 105
Sudska praksa NEPOSTOJANJE DOPRINOSA OŠTEĆENOG NASTANKU ŠTETI br. 289/290
avgust 2023
Str. 110
Sudska praksa POČETAK ROKA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NEMATERIJALNE ŠTETE USLED DISKRIMINACIJE br. 289/290
avgust 2023
Str. 112
Sudska praksa ISPUNJENJE SPORAZUMA O ZALOZI br. 289/290
avgust 2023
Str. 115
Sudska praksa SADRŽINA TUŽBENOG ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PREČE KUPOVINE br. 289/290
avgust 2023
Str. 116
Sudska praksa NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA POŠTOVANJE PORODIČNOG ŽIVOTA U SLUČAJU NESTALIH BEBA br. 289/290
avgust 2023
Str. 117
PARAGRAF VESTI paragraf vesti br. 287/288
jul 2023
Str. 4
PARAGRAF INTERVJU Srbislav Cvejić, predsednik Javnobeležničke komore Srbije br. 287/288
jul 2023
Str. 6
TEMA BROJA INFORMACIJA O PRAVILNIKU O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU - "Sl. glasnik RS", br. 52/2023 br. 287/288
jul 2023
Str. 10
TEMA BROJA CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM - CIS U OBLASTI UGOSTITELJSTVA I TURIZMA I KORISNIČKA UPUTSTVA ZA PRIJAVU br. 287/288
jul 2023
Str. 12
privreda
RADNO PRAVO I ZARADE OBAVLJANJE RADA NA OTVORENOM PRI VISOKIM TEMPERATURAMA U LETNJEM PERIODU br. 287/288
jul 2023
Str. 16
RADNO PRAVO I ZARADE NOVČANA NAKNADA UMESTO KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA br. 287/288
jul 2023
Str. 20
RADNO PRAVO I ZARADE ODSUSTVO ZAPOSLENOG SA RADA ZBOG VOJNE VEŽBE br. 287/288
jul 2023
Str. 35
RADNO PRAVO I ZARADE ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU br. 287/288
jul 2023
Str. 43
AKTUELNO STATUSNA PROMENA IZDVAJANJE UZ OSNIVANJE br. 287/288
jul 2023
Str. 48
AKTUELNO UNITARNI PATENTNI SISTEM br. 287/288
jul 2023
Str. 51
AKTUELNO OBAVEZE JAVNOG DRUŠTVA KOJE SE ODNOSE NA REDOVNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE I POVREMENO INFORMISANJE JAVNOSTI br. 287/288
jul 2023
Str. 55
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Zdravstvo ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA POSLOVANJEM STOMATOLOŠKE ORDINACIJE br. 287/288
jul 2023
Str. 62
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Trgovina PRIMENA VAUČERA U MALOPRODAJI br. 287/288
jul 2023
Str. 67
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Trgovina KARAKTERISTIKE I POJMOVNA DIFERENCIJACIJA INSTITUTA "SAOBRAZNOSTI" I "GARANCIJE" U POTROŠAČKIM SPOROVIMA br. 287/288
jul 2023
Str. 69
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Trgovina DEKLARISANJE ROBE U ONLINE PRODAJI br. 287/288
jul 2023
Str. 71
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda PODRŠKA PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA KOJI SKLADIŠTE MALINU I VIŠNJU RODA 2022. GODINE RADI IZMIRENJA OBAVEZA PREMA PROIZVOĐAČIMA br. 287/288
jul 2023
Str. 73
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VINOVE LOZE ZA 2023. GODINU br. 287/288
jul 2023
Str. 74
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO ZA DRUGI KVARTAL 2023. GODINE br. 287/288
jul 2023
Str. 76
pravosuđe
Prekršajno pravo O JEDNOM PREKRŠAJU PO ZAKONU O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA I ZAKONU O DEVIZNOM POSLOVANJU br. 287/288
jul 2023
Str. 80
Parnični postupak INSTITUT OBAVEZE OBEZBEĐENJA PARNIČNIH TROŠKOVA (AKTORSKA KAUCIJA) br. 287/288
jul 2023
Str. 86
Izvršni postupak POSTUPAK PO PRIGOVORU NA REŠENJE O IZVRŠENJU br. 287/288
jul 2023
Str. 90
Upravni postupak POSTUPAK UPRAVNOG IZVRŠENJA br. 287/288
jul 2023
Str. 94
Specijalno za PRAVOSUDNE PROFESIJE - Advokati SAOPŠTENJE AKS POVODOM INFORMACIJE O NAJAVLJENIM IZMENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I PROŠIRENJU NADLEŽNOSTI JAVNIH IZVRŠITELJA br. 287/288
jul 2023
Str. 98
Sudska praksa ISPITIVANJE SVEDOKA NA OKOLNOSTI ŠTA MU JE KAZAO PRIVILEGOVANI SVEDOK KOJI SE KORISTI PRAVOM DA NE SVEDOČI br. 287/288
jul 2023
Str. 100
Sudska praksa NEPOSTOJANJE PREKORAČENJA OPTUŽBE KOD IZMENE RADNJE PRODAJE OPOJNE DROGE U NEOVLAŠĆENO DRŽANJE U VELIKOJ KOLIČINI OPOJNE DROGE br. 287/288
jul 2023
Str. 101
Sudska praksa NAMERA PRIBAVLJANJA KORISTI KAO ELEMENAT KRIVIČNOG DELA NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI br. 287/288
jul 2023
Str. 102
Sudska praksa TROŠKOVI SASTAVA PODNESKA KAO NEPOTREBNI TROŠKOVI br. 287/288
jul 2023
Str. 103
Sudska praksa NEPOSTOJANJE RAZLOGA ZA PONIŠTAJ IZJAVE O PRIZNANJU OČINSTVA ZBOG ZABLUDE br. 287/288
jul 2023
Str. 104
PARAGRAF VESTI paragraf vesti br. 283/284
maj 2023
Str. 4
PARAGRAF INTERVJU Dunja Cicmil,
v.d. direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
br. 283/284
maj 2023
Str. 6
TEMA BROJA KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU - "Sl. glasnik RS", br. 35/2023 br. 283/284
maj 2023
Str. 10
TEMA BROJA NOVI USLOVI KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU KOORDINATOR U FAZI IZRADE PROJEKTA I KOORDINATOR U FAZI IZVOĐENJA RADOVA br. 283/284
maj 2023
Str. 20
PRIVREDA
RADNO PRAVO I ZARADE PRIPRAVNIŠTVO KAO RADNI ODNOS U PRIVATNOM SEKTORU br. 283/284
maj 2023
Str.24
RADNO PRAVO I ZARADE OSTVARIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENOG KOJI RADI U NESTANDARDNOJ ORGANIZACIJI RADNOG VREMENA ILI JE ODSUTAN SA RADA br. 283/284
maj 2023
Str.29
RADNO PRAVO I ZARADE PRVOMAJSKI PRAZNICI U 2023. GODINI br. 283/284
maj 2023
Str.35
RADNO PRAVO I ZARADE AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI SINDIKALNOG ORGANIZOVANJA ZAPOSLENIH br. 283/284
maj 2023
Str.44
AKTUELNO Balansna odgovornost proizvođača, pravo na prioritetan pristup prenosnom, distributivnom i zatvorenom distributivnom sistemu, sistem tržišne premije i fid-in tarife, kupci-proizvođači i druge novine br. 283/284
maj 2023
Str.54
AKTUELNO Uslovi i način obavljanja delatnosti u oblasti elektronskih komunikacija, nadležnosti državnih organa u oblasti elektronskih komunikacija, položaj i rad Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge, pružanje javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga, privredni subjekt sa značajnom tržišnom snagom, numeracija, radiofrekvencijski spektar, zaštita prava krajnjih korisnika i druge novine br. 283/284
maj 2023
Str.58
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - Poljoprivreda Uvođenje softverskog rešenja eAgrar br. 283/284
maj 2023
Str.72
PRAVOSUĐE
krivično pravo KRIVIČNO DELO UNIŠTENJE I OŠTEĆENJE JAVNIH UREĐAJA IZ ČLANA 279. KRIVIČNOG ZAKONIKA I KRIVIČNO DELO TEŠKO DELO PROTIV OPŠTE SIGURNOSTI IZ ČLANA 288. U VEZI ČLANA 279. KRIVIČNOG ZAKONIKA U SUDSKOJ PRAKSI br. 283/284
maj 2023
Str.78
Prekršajno pravo ZLATNO PRAVILO BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA br. 283/284
maj 2023
Str.84
Parnični postupak ŽALBA PROTIV PRESUDE U PARNIČNOM POSTUPKU br. 283/284
maj 2023
Str.90
Specijalno za pravosudne profesije - Javni beležnici NOVINE U IZMENAMA STATUTA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE I PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOM POSTUPKU I DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA br. 283/284
maj 2023
Str.96
Sudska praksa ZASTARELOST KOD PRODUŽENOG KRIVIČNOG DELA PORESKA UTAJA br. 283/284
maj 2023
Str.100
Sudska praksa SLUŽBENA BELEŠKA POLICIJE KAO OSNOV ZA SAČINJAVANJE POTVRDE O PRIVREMENO ODUZETIM PREDMETIMA KOJA ĆE BITI ZAKONIT DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU br. 283/284
maj 2023
Str.102
Sudska praksa POLOVINA RASPONA PROPISANE KAZNE KOD VIŠESTRUKOG POVRATA ZA NEOVLAŠĆENO STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA br. 283/284
maj 2023
Str.104
Sudska praksa IZDVAJANJE KAO NEZAKONITOG DOKAZA VIDEO SNIMKA TAJNO SAČINJENOG U PROSTORU KOJI JE PRIVATNO VLASNIŠTVO OKRIVLJENOG br. 283/284
maj 2023
Str.107
Sudska praksa DOSTAVLJANJE OKRIVLJENOM I NJEGOVOM BRANIOCU POZIVA ZA GLAVNI PRETRES U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA br. 283/284
maj 2023
Str.109
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU prof. dr Vladan Petrov PARAGRAF INTERVJU prof. dr Vladan Petrov br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 4
III STRUČNI KOMENTARI NOVINE U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 11
III STRUČNI KOMENTARI IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 15
III STRUČNI KOMENTARI PROBLEMI ODBRANE U KRIVIČNOM POSTUPKU I MEĐUNARODNI STANDARDI ZA NJIHOVO REŠAVANJE br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 25
III STRUČNI KOMENTARI OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 41
III STRUČNI KOMENTARI AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZIO br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 50
III STRUČNI KOMENTARI ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI KAO TEMELJ EFIKASNIJE BORBE PROTIV NASILJA U PORODICI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 51
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR SUDIJA U DRUGI ILI VIŠI SUD br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 59
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE KRITERIJUMI I MERILA ZA SUDIJE KOJE SE PRVI PUT BIRAJU br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 64
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE IZMENE ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 71
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE IZBOR SUDIJA USTAVNOG SUDA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 73
V SPECIJALNO ZA JAVNE TUŽIOCE KAŠNJENJE IZBORA TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE I DRUGIH TUŽILACA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 77
VI SPECIJALNO ZA SUDSKE VEŠTAKE NOVA PROFESIJA - PROCENITELJ NEPOKRETNOSTI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 81
VII AKTUELNA SUDSKA PRAKSA PRAVNI STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 89
VIII AKTUELNOSTI KOJI NAS NOVI ZAKONI OČEKUJU PREMA REVIDIRANOM AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE? br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 97
I NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA 9 NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016 do 100/2016) br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 9
II POČETAK PRIMENE PROPISA 17 POČETAK PRIMENE PROPISA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 17
III INTERVJU 25 INTERVJU SA PROF. DR VESNOM RAKIĆ VODINELIĆ br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 25
IV KRIVIČNO PRAVO 33 PREGLED NAJZNAČAJNIJIH NOVINA U ZAKONU O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 33
IV KRIVIČNO PRAVO 35 PRIKAZ ODREDABA NOVOG ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE - "Sl. glasnik RS", br. 94/2016 br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 35
IV KRIVIČNO PRAVO 36 Predmet Zakona br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 36
IV KRIVIČNO PRAVO 36 Organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i terorizma br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 36
IV KRIVIČNO PRAVO 38 Organizacija i nadležnost državnih organa u suzbijanju korupcije br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 38
IV KRIVIČNO PRAVO 40 Saradnja državnih organa br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 40
IV KRIVIČNO PRAVO 41 Podaci o imovnom stanju, bezbednosne provere lica i čuvanje tajnih podataka br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 41
IV KRIVIČNO PRAVO 42 Nastavak rada postojećih organa, početak rada novih organa i započeti postupci br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 42
IV KRIVIČNO PRAVO 43 PRIKAZ IZMENA I DOPUNA KRIVIČNOG ZAKONIKA - "Sl. glasnik RS", br. 94/2016 br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 43
IV KRIVIČNO PRAVO 43 Važenje krivičnog zakonodavstva Srbije za učinioce određenih krivičnih dela izvršenih u inostranstvu br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 43
IV KRIVIČNO PRAVO 43 Delo malog značaja br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 43
IV KRIVIČNO PRAVO 44 Uslovni otpust br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 44
IV KRIVIČNO PRAVO 44 Novčana kazna u dnevnim iznosima i granice ublažavanja kazne br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 44
IV KRIVIČNO PRAVO 44 Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 44
IV KRIVIČNO PRAVO 44 Značenje izraza u ovom zakoniku br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 44
IV KRIVIČNO PRAVO 44 Krivično delo sakaćenja ženskog polnog organa br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 44
IV KRIVIČNO PRAVO 45 Krivično delo povrede ravnopravnosti br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 45
IV KRIVIČNO PRAVO 45 Krivično delo proganjanja br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 45
IV KRIVIČNO PRAVO 45 Krivična dela silovanja i obljube nad nemoćnim licem br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 45
IV KRIVIČNO PRAVO 45 Krivična dela obljube nad detetom i obljube zloupotrebom položaja br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 45
IV KRIVIČNO PRAVO 46 Krivično delo polnog uznemiravanja br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 46
IV KRIVIČNO PRAVO 46 Krivično delo prikazivanja, pribavljanja i posedovanja pornografskog materijala i iskorišćavanja maloletnog lica za pornografiju br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 46
IV KRIVIČNO PRAVO 46 Krivično delo navođenja deteta na prisustvovanje polnim radnjama br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 46
IV KRIVIČNO PRAVO 46 Krivično delo prinudnog zaključenja braka br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 46
IV KRIVIČNO PRAVO 46 Krivično delo oduzimanja maloletnog lica br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 46
IV KRIVIČNO PRAVO 47 Krivično delo promene porodičnog stanja br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 47
IV KRIVIČNO PRAVO 47 Mere zaštite od nasilja u porodici i krivično delo rodoskrvnuća br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 47
IV KRIVIČNO PRAVO 47 Krivično delo prevare u osiguranju i krivično delo zloupotrebe poverenja br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 47
IV KRIVIČNO PRAVO 47 Krivično delo neovlašćenog iznošenja i unošenja kulturnog dobra br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 47
IV KRIVIČNO PRAVO 47 Krivična dela protiv privrede br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 47
IV KRIVIČNO PRAVO 49 Krivično delo ugrožavanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja nasiljem br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 49
IV KRIVIČNO PRAVO 49 Krivično delo pravljenja, nabavljanja i davanja drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 49
IV KRIVIČNO PRAVO 49 Krivično delo kršenja zabrane utvrđene merom bezbednosti br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 49
IV KRIVIČNO PRAVO 50 Krivično delo izrađivanja i nabavljanja oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 50
IV KRIVIČNO PRAVO 50 Krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 50
IV KRIVIČNO PRAVO 50 Krivično delo nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 50
IV KRIVIČNO PRAVO 50 Krivično delo nesavesnog rada u službi br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 50
IV KRIVIČNO PRAVO 51 Krivična dela pronevere, trgovine uticajem, primanje i davanje mita br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 51
IV KRIVIČNO PRAVO 51 Krivično delo zločina protiv čovečnosti br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 51
IV KRIVIČNO PRAVO 51 Krivično delo rasne i druge diskriminacije br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 51
IV KRIVIČNO PRAVO 51 Krivično delo terorizma br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 51
V NASILJE U PORODICI 55 PRIKAZ NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI - "Sl. glasnik RS", br. 94/2016 br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 55
V NASILJE U PORODICI 55 Nadležni organi i ustanove br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 55
V NASILJE U PORODICI 56 Postupak sprečavanja nasilja u porodici br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 56
V NASILJE U PORODICI 57 Saradnja u sprečavanju nasilja u porodici br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 57
V NASILJE U PORODICI 57 Zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela određenih ovim zakonom br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 57
V NASILJE U PORODICI 58 Evidencija podataka o slučajevima nasilja u porodici br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 58
V NASILJE U PORODICI 58 Savet za suzbijanje nasilja u porodici br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 58
V NASILJE U PORODICI 58 Kaznene odredbe br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 58
VI UPRAVNI POSTUPAK 61 ŽALBA - REDOVNO PRAVNO SREDSTVO U UPRAVNOM POSTUPKU br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 61
VI UPRAVNI POSTUPAK 68 RAD PRVOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI U UPRAVNOM POSTUPKU br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 68
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 75 Zabranjeni prevoz br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 75
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 75 DOZVOLJENOST OBAVLJANJA KOMBI PREVOZA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 75
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 76 Zajedničke odredbe o domaćem i međunarodnom prevozu putnika br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 75
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 76 Vozni park br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 76
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 77 Posebne odredbe o međunarodnom prevozu putnika br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 77
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 77 Posebne odredbe o domaćem vanlinijskom prevozu putnika br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 77
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 78 Zaključak br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 78
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 79 KORIŠĆENJE AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA PUTEM OTT PLATFORME (OVER THE TOP) br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 79
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 79 Uvodno pojašnjenje br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 79
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 80 Pravni okvir br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 80
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 80 OTT platforma - Analiza efekata br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 80
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 81 BLIŽI KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE OBAVEZNO OBEZBEĐENIH OBJEKATA I NAČINU VRŠENJA POSLOVA NJIHOVE ZAŠTITE I MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI KOD OBAVEZNE UGRADNJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE U BANKAMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 81
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 81 Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 81
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 82 Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 82
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 83 Zaključak br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 83
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 84 ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O OZAKONJENJU OBJEKATA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 84
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 87 ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O OZAKONJENJU OBJEKATA br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 87
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 89 ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI PRIVREDNE DELATNOSTI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 89
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 89 Prodaja robe preko interneta članovima privrednog subjekta po povoljnijim cenama i modaliteti proširenja saradnje sa pojedinim članovima br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 89
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 91 Prodaja komisione robe koja je u vlasništvu više lica i pravilno vođenje evidencije prometa br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 91
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 92 Prodaja robe od strane zanatlije van poslovnih prostorija i pravilno popunjavanje evidencije prometa br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 92
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 92 Ispitivanje vozila prepravljenog za čišćenje snega br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 92
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 93 Prestanak sa radom preduzetnika osuđenog na služenje zatvorske kazne br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 93
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 94 Otkup potraživanja fizičkog lica koje se odnosi na pozajmicu pravnom licu koje je u postupku unapred pripremljenog plana reorganizacije br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 94
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 95 Početak obavljanja delatnosti i vreme trajanja privrednog društva br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 95
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 95 Odnos obuke i neformalnog obrazovanja za obavljanje poslova fizičko-tehničke zaštite lica br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 95
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 96 Obaveza ugostitelja koji prodaje i duvanske proizvode da vodi evidenciju kroz KEP knjigu br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 96
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 97 Uslovi za bavljenje poslovima ugradnje uređaja za video nadzor br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 97
VII PRIVREDNE DELATNOSTI 98 (Ne)obaveznost izdavanja putnih naloga za putnička i teretna vozila počev od 13.2.2017. godine br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 98
VIII RADNO PRAVO 101 AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA I OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI br. 129-130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 101
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2016 do 94/2016) br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 7
Ustavnost i zakonitost NEUSTAVNOST ODREDABA ČLANA 336. ZAKONA O PREKRŠAJIMA U VEZI SA POSLEDICAMA UPISA U REGISTAR NOVČANIH KAZNI br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 13
Ustavnost i zakonitost UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBE ČLANA 179. STAV 3. TAČKA 5 ČLANA 179. STAV 3. TAČKA 5) br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 15
Intelektualna svojina HYPERLINK (HIPER LINK) I AUTORSKO PRAVO br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 19
Intelektualna svojina Hiperlinkovanje kao radnja javnog saopštavanja autorskog dela br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 19
Intelektualna svojina Da li postoji povreda autorskog prava? br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 20
Intelektualna svojina Slučaj Svensson, C-466/12 br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 20
Intelektualna svojina Slučaj GS Media v Sanoma Media Netherlands and Others (C-160/15) br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 20
Intelektualna svojina Umesto zaključka br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 21
Intelektualna svojina DOMAĆA PRAKSA U POSTUPCIMA ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE .RS I .СРБ INTERNET DOMENA br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 22
Intelektualna svojina Potrckobeograd.rs br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 22
Intelektualna svojina Bmwkum.rs br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 23
Intelektualna svojina Bmwmotorrad.rs br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 23
Intelektualna svojina Cialis.in.rs br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 23
Intelektualna svojina Ibm.rs br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 24
Intelektualna svojina PROPISANI USLOVI, NAČIN, POSTUPAK I KONTROLA, IZGLED I EVIDENCIJA U VEZI SA OZNAKOM "SRPSKI KVALITET br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 25
Intelektualna svojina Postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom "srpski kvalitet" br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 26
Intelektualna svojina Izgled oznake "srpski kvalitet" br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 26
Intelektualna svojina KRIVIČNA DELA PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 27
Intelektualna svojina Primena Zakona o autorskom i srodnim pravima br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 27
Intelektualna svojina Prvi osnovni oblik krivičnog dela neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 27
Intelektualna svojina Drugi osnovni oblik krivičnog dela neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 28
Intelektualna svojina Teži oblik krivičnog dela neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 28
Intelektualna svojina Poseban oblik krivičnog dela neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 29
Intelektualna svojina Obavezna primena mere bezbednosti oduzimanja predmeta i njihovo uništavanje br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 29
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE PRIMERI IZ SUDSKE PRAKSE DRUGOSTEPENIH SUDOVA PO NOVOM ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 33
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Оbustava izvršnog postupka usled neizjašnjenja u smislu odredbe člana 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 33
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Obaveza prvostepenog suda da neukoj stranci vrati predlog za određivanje privremene mere u smislu odredbe člana 416. Zakona na uređenje br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 34
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Odbačaj predlоga za izvršenje kaо neurednоg jer izvršni pоverilac u predlоgu nije naznačiо identifikaciоne pоdatke о izvršnоm pоveriоcu br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 35
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Odlučivanje o žalbi izvršnog poverioca kojim pobija rešenje o odbacivanju predloga za izvršenje br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 35
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Neuredan predlog br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 36
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Nadležnost javnog izvršitelja kada je predlog za protivizvršenje podnet nakon 1.7.2016. godine br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 36
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Nadležnost za sprovođenje izvršenja kada se predlog odnosi na naplatu nenaplaćene carine za robu koju je izvršni dužnik stavio u promet br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 37
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Nisu ispunjeni uslоvi za оbustavu u smislu odredbe člana 547. Zakona br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 38
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Nadležnоst javnih izvršitelja br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 38
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Republika Srbija kao izvršni dužnik br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 39
PRIVREDNE DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA OGLAŠAVANJEM I ZAŠTITOM POTROŠAČA br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 43
PRIVREDNE DELATNOSTI Upotreba i prikaz državnih simbola u komercijalne svrhe br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 43
PRIVREDNE DELATNOSTI Pravo oglašavanja po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji sa trgovcem br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 44
PRIVREDNE DELATNOSTI Pravilno navođenje na promo materijalu upozoravajuće poruke kojom se upućuje na zabranu prodaje i služenja alkoholnih pića deci ili maloletnicima br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 45
PRIVREDNE DELATNOSTI Pravilno isticanje upozoravajuće poruke kojom se upućuje na zabranu prodaje i služenja alkoholnih pića deci ili maloletnicima br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 46
PRIVREDNE DELATNOSTI Oglašavanje medicinskog ili dijetetskog sredstva putem postera ili flajera u privatnoj lekarskoj ordinaciji br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 47
PRIVREDNE DELATNOSTI Obavezno posedovanje dozvole za postavljanje jarbola na parkingu ispred sedišta pravnog lica br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 48
PRIVREDNE DELATNOSTI Digitalno izdanje štampanih medija i vremensko ograničenje za oglašavanje alkoholnih pića br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 48
PRIVREDNE DELATNOSTI Mogućnost rešavanja reklamacija potrošača koji su robu kupili kod drugog prodavca na osnovu ugovora između dva pravna lica br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 49
PRIVREDNE DELATNOSTI Obavezna deklaracija na uzorcima robe i obaveze trgovca prema potencijalnim kupcima br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 50
PRIVREDNE DELATNOSTI Obavezna deklaracija na uzorcima robe i obaveze trgovca prema potencijalnim kupcima br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 52
PRIVREDNE DELATNOSTI Odobravanje prodajnog podsticaja i sadržina ponude br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 53
PRIVREDNE DELATNOSTI Organizovanje akcije staro za novo br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 54
PRIVREDNE DELATNOSTI Pojam nesaobraznosti robe i pravo prodavca da kvar otkloni popravkom br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 55
PRIVREDNE DELATNOSTI Pojam nesaobraznosti robe i pravo prodavca da kvar otkloni popravkom br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 57
PRIVREDNE DELATNOSTI Postupak za reklamaciju računarske opreme i sadržina izveštaja servisera br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 58
PRIVREDNE DELATNOSTI Postupak za reklamaciju računarske opreme i sadržina izveštaja servisera br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 59
PRIVREDNE DELATNOSTI Pravilno isticanje cene kod online prodaje kada je data mogućnost dostave na različite načine br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 61
PRIVREDNE DELATNOSTI Upotreba i prikaz državnih simbola u komercijalne svrhe br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 62
PRIVREDNE DELATNOSTI Zabrana naplate od potrošača troškova koje trgovac ima prilikom izdavanja računa i opomena kao i poštanskih troškova njihovog slanja na kućnu adresu potrošača br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 63
PRIVREDNE DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBUCI U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM, USLOVIMA ZA BAVLJENJE POPRAVLJANJEM I PREPRAVLJANJEM ORUŽJA I PROMETOM ORUŽJA I MUNICIJE - "Sl. glasnik RS", br. 88/2016 br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 64
PRIVREDNE DELATNOSTI Uslovi za predavače br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 64
PRIVREDNE DELATNOSTI Obaveze organizatora obuke br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 64
PRIVREDNE DELATNOSTI Program obuke br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 65
PRIVREDNE DELATNOSTI Zaključak br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 65
UPRAVNI POSTUPAK DONOŠENJE REŠENJA U UPRAVNOM POSTUPKU br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 69
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA STANARSKO PRAVO U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 79
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Stanarsko pravo kao ljudsko pravo br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 80
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Stanarsko pravo kao ograničenje ljudskih prava br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 81
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Zaključak br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 82
Pristupanje EU POGLAVLJE 23: PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 85
Pristupanje EU POGLAVLJE 24: PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST br. 128 od 16-30. novembra 2016. godine str. 95
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA U PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. NOVEMBRA 2016. GODINE br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 7
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA "SL. GLASNIK RS", BR. OD 85/2016 DO 90/2016 br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 11
PROPISI U PRIPREMI   br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 11
AKTUELNO PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KREDITU KOJI JE ZAKLJUČEN SA VALUTNOM KLAUZULOM CHF (ŠVAJCARSKI FRANAK) br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 35
AKTUELNO Predmet spora br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 35
AKTUELNO Činjenično stanje br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 36
AKTUELNO Primena člana 133. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 36
AKTUELNO Ocena pravnog standarda br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 36
AKTUELNO Pitanje kredita datih u CHF br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 37
AKTUELNO Mogućnost konverzije duga u evre br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 37
AKTUELNO Zahtev za vraćanje primljenog br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 38
AKTUELNO Efekti vraćanja i visina obaveze br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 38
AKTUELNO Pravne posledice raskida ugovora br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 39
AKTUELNO Umesto zaključka br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 40
AKTUELNO TEKST PRESUDE APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 41
AKTUELNO MODEL TUŽBE ZA RASKID UGOVORA O STAMBENOM KREDITU INDEKSIRANOG U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 43
OZAKONJENJE OBJEKATA POPIS I EVIDENTIRANJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 47
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE ODGOVORI NA SPORNA PITANJA O PROTIVIZVRŠENJU PO ODREDBAMA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 53
UPRAVNI POSTUPAK ODLUČIVANJE ZAKLJUČKOM U UPRAVNOM POSTUPKU br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 63
PRIVREDNE DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMEŠTAJ - "SL. GLASNIK RS", BR. 83/2016 br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 69
PRIVREDNE DELATNOSTI Standardi za kategorizaciju ugostiteljskog objekta br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 70
PRIVREDNE DELATNOSTI Izgled oznake specijalizacije hotela br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 74
PRIVREDNE DELATNOSTI Izgled oznake vrste i kategorije ugostiteljskih objekata br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 75
RADNI ODNOSI KOMENTAR DOPUNE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. I 2016. GODINU - "SL. GLASNIK RS", BR. 82/2016 br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 79
RADNI ODNOSI MODEL: PROGRAM REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 80
PRIDRUŽIVANJE EU DA LI JE POTREBNO MENJATI USTAV REPUBLIKE SRBIJE USLED PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI? br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 87
PRIDRUŽIVANJE EU Integrativna klauzula br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 88
PRIDRUŽIVANJE EU Izmene potrebne kako bi se u Srbiji obezbedila potpuna primena prava proisteklih iz domena tzv. "evropskog građanstva" br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 90
PRIDRUŽIVANJE EU Izmene potrebne kako bi se obezbedila potpuna nezavisnost pravosuđa br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 91
PRIDRUŽIVANJE EU Moguće izmene kako bi se ojačalo ostvarivanje prava nacionalnih manjina na teritoriji Republike Srbije br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 92
PRIDRUŽIVANJE EU Izmene Ustava kao posledica dijaloga na visokom nivou o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 93
PRIDRUŽIVANJE EU Dinamika izmena Ustava br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 93
PRIDRUŽIVANJE EU Pitanje referenduma o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 94
PRIDRUŽIVANJE EU Zaključci i preporuke br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 95
PRIDRUŽIVANJE EU Dodatak 1. Primeri integrativnih klauzula nekih država koje su pristupile Evropskoj uniji u periodu 2004/2013 br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 96
PRIDRUŽIVANJE EU 1. Ustav Slovenije br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 96
PRIDRUŽIVANJE EU 2. Ustav Bugarske br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 96
PRIDRUŽIVANJE EU 3. Ustav Mađarske iz 1949, sa izmenama do 2007 br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 98
PRIDRUŽIVANJE EU 4. Ustav Hrvatske br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 98
PRIDRUŽIVANJE EU 5. Ustav Poljske br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 100
PRIDRUŽIVANJE EU 6. Ustav Češke Republike br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 102
PRIDRUŽIVANJE EU 7. Ustav Rumunije br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 102
PRIDRUŽIVANJE EU 8. Ustav Litvanije br. 127 od 1-15. novembra 2016. godine str. 103
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA "SL. GLASNIK RS", BR. OD 80/2016 DO 84/2016 br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 31. OKTOBRA 2016. GODINE br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 15
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA KOMENTAR NACRTA ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 19
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Osnovne odredbe br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 19
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Sredstva obezbeđenja br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 20
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Davanje, korišćenje i promena sredstava obezbeđenja br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 20
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Realizacija sredstava obezbeđenja br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 21
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Primena drugih propisa na ugovor o finansijskom obezbeđenju br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 21
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Nadzor br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 21
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Kaznene odredbe br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 22
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Završne odredbe br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 22
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA Zaključak br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 22
NACRTI I PREDLOZI ZAKONA NACRT ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 23
PRAVOSUĐE UTVRĐIVANJE JASNIH KRITERIJUMA ZA IZBOR ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 33
PRAVOSUĐE Program i ocenjivanje ispita br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 34
PRAVOSUĐE Način polaganja ispita br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 35
PRAVOSUĐE Komisija za prethodno rangiranje kandidata br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 35
PRAVOSUĐE Zaključak br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 36
PRAVOSUĐE DODELA NAGRADA I PRIZNANJA SUDOVIMA ZA POSTIGNUTE REZULTATE br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 37
KRIVIČNI POSTUPAK ISPITIVANJE SVEDOKA U KRIVIČNOM POSTUPKU br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 43
KRIVIČNI POSTUPAK Kvalitetna priprema za kvalitetno ispitivanje br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 43
KRIVIČNI POSTUPAK Osnovno ispitivanje br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 46
KRIVIČNI POSTUPAK Unakrsno ispitivanje br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 49
KRIVIČNI POSTUPAK Dodatno ispitivanje br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 54
PORODIČNO PRAVO TUŽBA I PRESUDA U POSTUPKU RADI ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI PO PORODIČNOM ZAKONU br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 57
PORODIČNO PRAVO Tužba radi zaštite od nasilja u porodici br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 58
PORODIČNO PRAVO Presuda u sporu radi zaštite od nasilja u porodici br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 59
UPRAVNI POSTUPAK DOKAZNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU (IZJAVA STRANKE, VEŠTAČENJE, UVIĐAJ) br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 63
UPRAVNI POSTUPAK Izjava stranke br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 63
UPRAVNI POSTUPAK Veštačenje br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 64
UPRAVNI POSTUPAK Tumači br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 66
UPRAVNI POSTUPAK Uviđaj br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 66
PRIVREDNE DELATNOSTI PROPISI KOJI REGULIŠU PIJAČNU PRODAJU I KARAKTERISTIKE PIJAČNE PRODAJE br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 71
PRIVREDNE DELATNOSTI Upravljanje pijacama kao delatnost od opšteg interesa br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 71
PRIVREDNE DELATNOSTI Pijaca kao posebna tržišna institucija i njene obaveze br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 71
PRIVREDNE DELATNOSTI Ko može obavljati pijačnu prodaju? Ko su pijačni prodavci? br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 72
PRIVREDNE DELATNOSTI Koje lice ima status poljoprivrednika? br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 72
PRIVREDNE DELATNOSTI Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 73
PRIVREDNE DELATNOSTI Šta obuhvata pijačna prodaja? br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str.74
PRIVREDNE DELATNOSTI Uređenje pijace u nadležnosti jedinica lokalne samouprave - Grad Beograd br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 74
PRIVREDNE DELATNOSTI Obaveze pijačnih prodavaca br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str.74
PRIVREDNE DELATNOSTI INTERNET DOMENI br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 75
PRIVREDNE DELATNOSTI Registracija naziva domena u Republici Srbiji br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 76
PRIVREDNE DELATNOSTI Sporovi koji mogu da nastanu u vezi sa nazivom domena br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 76
PRIVREDNE DELATNOSTI Uslovi za usvajanje tužbenog zahteva br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 77
PRIVREDNE DELATNOSTI Izvršenje odluke Komisije br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 77
PRIVREDNE DELATNOSTI Promena podataka o registraciji naziva domena br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 77
PRIVREDNE DELATNOSTI Produženje registracije naziva domena br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 77
PRIVREDNE DELATNOSTI Promena registranta naziva domena br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 77
PRIVREDNE DELATNOSTI Prestanak registracije naziva domena br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 78
PRIVREDNE DELATNOSTI Zaštita podataka o kontaktu br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 78
PRIVREDNE DELATNOSTI Dostavljanje podataka iz registra br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 78
PRIVREDNE DELATNOSTI MODEL - TUŽBA RADI PRENOSA.RS I(ILI).СРБ NAZIVA DOMENA br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 79
PRIVREDNE DELATNOSTI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ČETIRI PRAVILNIKA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE - "SL. GLASNIK RS", BR. 77/2016 br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 81
PRIVREDNE DELATNOSTI Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 81
PRIVREDNE DELATNOSTI Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 82
PRIVREDNE DELATNOSTI Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 83
PRIVREDNE DELATNOSTI Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 84
PRIVREDNE DELATNOSTI Stupanje na snagu i početak primene br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 85
PRIVREDNE DELATNOSTI Zaključak br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 85
PRIVREDNE DELATNOSTI KOMENTAR POVODOM ISPRAVKE PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA ISPUNITI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT - "SL. GLASNIK RS", BR. 82/2016 br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 86
PRIVREDNE DELATNOSTI Promene koje proizilaze iz ispravke Pravilnika br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 86
PRIVREDNE DELATNOSTI Umesto zaključka br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 87
PREKRŠAJI REGISTAR NEPLAĆENIH NOVČANIH KAZNI I DRUGIH NOVČANIH IZNOSA br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 91
PREKRŠAJI Čuvanje RNK br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 91
PREKRŠAJI Ovlašćenja i obaveze rukovaoca podataka u RNK br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 91
PREKRŠAJI Podaci koji se unose u RNK br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 91
PREKRŠAJI Brisanje i promena podataka u registru novčanih kazni br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 92
PREKRŠAJI Pristup podacima u registru i izdavanje izvoda i podataka iz registra br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 92
PREKRŠAJI Posledice upisa u registar novčanih kazni br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 92
PREKRŠAJI Korisnički nalog br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 93
PREKRŠAJI Uputstvo o korišćenju RNK br. 125-126 od 1-31. oktobra 2016. godine str. 93
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 16. DO 30. SEPTEMBRA 2016. GODINE br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 7
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2016 do 78/2016) br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 11
PROPISI U PRIPREMI U SUSRET NOVOM ZAKONU O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 17
PROPISI U PRIPREMI Šta nam donosi nacrt novog Zakona? br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 18
PROPISI U PRIPREMI NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 20
AKTUELNO KONTROLA U GRADSKOM PREVOZU I UTVRĐIVANJE IDENTITETA GRAĐANA br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 41
AKTUELNO Postupak kontrole putnika br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 41
AKTUELNO Reagovanje stručne javnosti br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 42
AKTUELNO Kaznene odredbe br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 43
PRAVOSUĐE NOVINE U ORGANIZACIJI UPRAVE U DRŽAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 49
PRAVOSUĐE Unutrašnje uređenje i organizacija rada u Državnom pravobranilaštvu br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 50
PRAVOSUĐE Državno pravobranilaštvo i državni i drugi organi, građani i javnost br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 50
PRAVOSUĐE Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 51
PRAVOSUĐE Rukovanje predmetima br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 51
PRAVOSUĐE Evidencije i pomoćne knjige br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 51
PRAVOSUĐE ANALIZA JEDNOGODIŠNJE PRIMENE br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 53
PRAVOSUĐE Uvodna zapažanja br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 53
PRAVOSUĐE Zapažanja u vezi sa postojećim odredbama Pravilnika br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 56
PRAVOSUĐE Zapažanja u vezi sa kriterijumom kvaliteta br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 57
PRAVOSUĐE Zapažanja u vezi sa kriterijumom kvantiteta br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 58
PRAVOSUĐE Zapažanja u vezi sa ocenom rada sudije br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 59
PRAVOSUĐE Zapažanja u vezi sa postupkom za vrednovanje rada i ulogu komisije br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 59
PRAVOSUĐE Zapažanja i predlozi u vezi sa materijalom za vrednovanje br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 60
HIPOTEKA AKTUELNOSTI U PRIMENI ZAKONA O HIPOTECI br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 71
HIPOTEKA Hronologija razvoja prava hipoteke uz osvrt na trenutnu finansijsku situaciju u svetu br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 71
HIPOTEKA Uspostavljanje hipoteke na objektu u izgradnji br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 72
HIPOTEKA Vansudska realizacija hipoteke i stečaj br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 73
HIPOTEKA Najčešće nedoumice u praksi br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 74
HIPOTEKA Rezime br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 76
PREKRŠAJNO PRAVO PREKRŠAJNI POSTUPAK ZA PORESKE I DRUGE PREKRŠAJE FINANSIJSKE PRIRODE br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 79
UPRAVNI POSTUPAK UVERENJE KAO JAVNA ISPRAVA I DOKAZNO SREDSTVO U UPRAVNOM POSTUPKU br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 87
UPRAVNI POSTUPAK Uverenje o činjenicama o kojima organi vode službenu evidenciju br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 87
UPRAVNI POSTUPAK Uverenje o činjenicama o kojima organi ne vode službenu evidenciju br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 88
UPRAVNI POSTUPAK Dokazna snaga uverenja br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 89
VANPRIVREDNE DELATNOSTI OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 95
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Uslovi i postupak za oslobođenje od takse br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 95
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Pravilnik o sprovođenju postupka po zahtevima za oslobađanje od obaveze plaćanja takse za javni medijski servis br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 96
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Mišljenje Ministarstva kulture i informisanja br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 96
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Primer iz prakse Pokrajinskog zaštitnika građana br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 97
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Zaključak br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 97
VANPRIVREDNE DELATNOSTI USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 98
RADNI ODNOSI MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2017. GODINE br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 103
ZDRAVSTVO NOVINE U PROPISIMA IZ OBLASTI ZDRAVSTVA br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 107
ZDRAVSTVO NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 107
ZDRAVSTVO NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 109
ZDRAVSTVO NACRT ZAKONA O SANITARNOM NADZORU br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 111
ZDRAVSTVO NACRT ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 118
ZDRAVSTVO PROPISI br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 119
XI OZAKONJENJE ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O OZAKONJENJU OBJEKATA br. 124 od 16-30. septembra 2016. godine str. 123
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA- "Sl. glasnik RS", br. od 71/2016 do 75/2016 br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. SEPTEMBRA 2016. GODINE br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 15
NASILJE U PORODICI ZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI U POSTUPKU PO PORODIČNOM ZAKONU SA OSVRTOM NA ZRENJANINSKI I DAIP(DULUT) MODEL br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 19
NASILJE U PORODICI Zaštita od nasilja u porodici u postupku po Porodičnom zakonu br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 19
NASILJE U PORODICI Zrenjaninski model zaštite od nasilja u porodici u postupku po Porodičnom zakonu br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 20
NASILJE U PORODICI Sporazum o saradnji institucija u zaštiti žrtava nasilja u porodici i žena u partnerskim odnosima na području grada Zrenjanina br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 21
NASILJE U PORODICI Statistički podaci osnovnog suda u Zrenjaninu za 2015. godinu br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 22
NASILJE U PORODICI Dulut model zaštite od nasilja u porodici br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 22
NASILJE U PORODICI Primeri dobre prakse u primeni Dulut modela br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 24
NASILJE U PORODICI Vest - Paragraf Info Ministarstvo pravde izradilo Nacrt zakona o sprečavanju nasilja u porodici br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 25
KAZNENO PRAVO PREKRŠAJNI POSTUPAK ZA PORESKE I DRUGE PREKRŠAJE FINANSIJSKE PRIRODE br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 29
KAZNENO PRAVO Poreski prekršaji br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 29
KAZNENO PRAVO Nadležnost za poreske prekršaje br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 30
KAZNENO PRAVO Prekršajni sudski postupak za poreske prekršaje i druge finansijske prekršaje br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 31
KAZNENO PRAVO Zastarelost za poreske prekršaje br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 32
KAZNENO PRAVO KRIVIČNO DELO TRGOVINA UTICAJEM br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 34
KAZNENO PRAVO Položaj krivičnog dela trgovina uticajem br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 34
KAZNENO PRAVO Odnos sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 37
UPRAVNI POSTUPAK ISKAZ SVEDOKA KAO DOKAZNO SREDSTVO U UPRAVNOM POSTUPKU br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 41
UPRAVNI POSTUPAK Sposobnost biti svedok br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 41
UPRAVNI POSTUPAK Dužnost svedočenja br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 42
UPRAVNI POSTUPAK Postupak svedočenja br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 42
UPRAVNI POSTUPAK Zakletva svedoka br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 43
UPRAVNI POSTUPAK Sankcionisanje svedoka br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 43
OZAKONJENJE OBJEKATA ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 47
PRIVREDNO PRAVO NAMIRENJE TREĆIH LICA U STEČAJNOM POSTUPKU br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 57
PRIVREDNO PRAVO Regresni poverilac br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 58
PRIVREDNO PRAVO Učešće trećih lica u stečajnom postupku radi namirenja regresnog potraživanja br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 59
PRIVREDNO PRAVO Zaključak br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 63
PRIVREDNO PRAVO NAČIN I POSTUPAK VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 64
PRIVREDNO PRAVO Predmet nadzora br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 64
PRIVREDNO PRAVO Pokretanje prekršajnog postupka br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 65
PRIVREDNO PRAVO Saradnja organa državne uprave i postupak vršenja nadzora br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 65
PORESKO PRAVO JAVNI IZVRŠITELJI KAO OBVEZNICI POREZA NA DODATU VREDNOST I PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA KOJI VRŠE IZVRŠITELJI br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 69
PORESKO PRAVO 1. Uvod br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 69
PORESKO PRAVO 2. Javni izvršitelji kao obveznici poreza na dodatu vrednost br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 69
PORESKO PRAVO 3. Poreski tretman prometa usluga koji vrši obveznik PDV - izvršitelj br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 71
PORESKO PRAVO 4. Pravo obveznika PDV - izvršnog poverioca da PDV obračunat od strane obveznika PDV - izvršitelja, odbije kao prethodni porez br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 76
PORESKO PRAVO 5. Evidentiranje prometa izvršitelja preko fiskalne kase br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 77
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRAVO NA BRANIOCA U KRIVIČNIM PREDMETIMA I BESPLATNA PRAVNA POMOĆ U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 82
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Slučaj Mikhaylova v. Russia - osnovne činjenice br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 82
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Slučaj Mikhaylova v. Russia - najvažniji principi vezani za besplatnu pravnu pomoć br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 83
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Ostali principi vezani za besplatnu pravnu pomoć iz prakse Suda br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 84
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Zaključak br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 84
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA DOKAZNA SREDSTVA U POSTUPKU PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 86
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Pravila u vezi sa pisanjem podnesaka i pisane isprave kao dokazno sredstvo br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 86
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Uviđaj i saslušanje svedoka i eksperata ("istražne mere") br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 88
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Teret dokazivanja br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 89
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Zaključak br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 90
PRIDRUŽIVANJE EU PREGLED IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 93
PRIDRUŽIVANJE EU Struktura, sadržina i način predstavljanja izveštaja br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 93
PRIDRUŽIVANJE EU Rezultati sprovođenja Akcionog plana zaključno sa drugim kvartalom 2016. godine br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 94
PRIDRUŽIVANJE EU Očekivanja i izazovi u periodu koji predstoji br. 123 od 1-15. septembra 2016. godine str. 95
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - "Sl. glasnik RS", br. od 64/2016 do 70/2016 Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 31 AVGUSTA 2016. GODINE Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 13
INTERVJU KRATKI IZVODI IZ RADA KOMISIJE ZA IZRADU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 17
INTERVJU Uloga Kopaoničke škole prirodnog prava u nastanku Građanskog zakonika Republike Srbije Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 17
INTERVJU Koje su novine u Kodifikaciji, da li je naše društvo sazrelo za novine i da li njihovo uvođenje podrazumeva promenu Ustava? Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 20
INTERVJU Koliki je značaj Kodifikacije? Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 20
INTERVJU Koja su osnovna obeležja Prednacrta Građanskog zakonika? Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 21
INTERVJU Zašto je prošlo više od 170 godina od poslednje kodifikacije? Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 21
INTERVJU Izveštaj o javnoj raspravi i njenim dosadašnjim rezultatima Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 22
INTERVJU Šta se poručuje isticanjem vrline pravde kao najvišeg načela Kodifikacije? Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 22
INTERVJU Na čemu se temelji naša Kodifikacija i dali ona ima uzor u stranoj kodifikaciji, poput one iz 1844. godine? Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR POSLOVNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O UREĐENJU I RADU VRHOVNOG KASACIONOG SUDA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2016 Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 27
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2016 Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 28
JAVNA PREDUZEĆA POSTUPAK ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 33
JAVNA PREDUZEĆA Pregled rokova za donošenje podzakonskih akata po Zakonu o javnim preduzećima Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 33
JAVNA PREDUZEĆA Merila za utvrđivanje rezultata kandidata Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 34
JAVNA PREDUZEĆA Ocenjivanje kandidata i značenje pojedinih ocena Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 34
JAVNA PREDUZEĆA Dodatna merila za kandidate sa istom prosečnom ocenom Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 35
ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI CENTRALNI REGISTAR POVERENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 39
ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI Centralni registar zbirki podataka Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 39
ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI Smernice za popunjavanje Obrasca za vođenje evidencije o obradi i načinu vođenja Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 41
ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI Prijava zbirke podataka o ličnosti Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 42
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 47
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Dužnost davanja podataka Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 47
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Prenos potraživanja Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 48
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Izvršenje na zaradi Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str.48
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Izvršenje na nepokretnostima Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 50
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Deoba suvlasničke stvari Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 52
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Pobijanje rešenja o izvršenju Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 53
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Izvršenje na osnovu izvršne isprave Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 53
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Izvršenje na osnovu verodostojne isprave Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 53
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Dostavljanje rešenja o izvršenju Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 55
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Troškovi Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 56
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Dejstvo rešenja o određivanju privremene mere Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 57
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Obustava postupka Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 57
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA IMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA JAVNIH IZVRŠITELJA Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 58
KOMUNALNE DELATNOSTI KATALOG URBANE OPREME ZA UREĐENJE I OPREMANJE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 63
KOMUNALNE DELATNOSTI KOMENTAR ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU - "Sl. list grada Beograda", br. 75/2016 Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 66
KOMUNALNE DELATNOSTI Poslednje izmene i dopune Odluke o komunalnom redu Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 66
KOMUNALNE DELATNOSTI Komunalni red Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 68
KOMUNALNE DELATNOSTI Novčane kazne propisane za privredna društva Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 71
PRIVREDNE DELATNOSTI KOMENTAR UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" - "Sl. glasnik RS", br. 65/2016 Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 75
PRIVREDNE DELATNOSTI Propisan sastav hleba, maksimalna visina marži i rok za plaćanje proizvođaču hleba Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 75
PRIVREDNE DELATNOSTI Prekršajne kazne Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 76
PRIVREDNE DELATNOSTI Nadzor Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 76
SOCIJALNA ZAŠTITA PRAVO NA DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA I UVEĆANI DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 79
SOCIJALNA ZAŠTITA Dodatak za pomoć i negu drugog lica prema Zakonu o socijalnoj zaštiti Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 79
SOCIJALNA ZAŠTITA Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 80
SOCIJALNA ZAŠTITA Postupak za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 80
SOCIJALNA ZAŠTITA Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 80
SOCIJALNA ZAŠTITA Odgovori na pitanja u vezi novčanih naknada preuzeti sa veb sajta Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 81
SPREČAVANJE ZLOSTAVLJANJA NA RADU PRAVILNIK O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 85
VANPRIVREDNE DELATNOSTI DODELA NOVČANIH NAGRADA I NACIONALNIH SPORTSKIH PRIZNANJA ZA USPEHE NA OLIMPIJSKIM IGRAMA I SVETSKIM I EVROPSKIM PRVENSTVIMA Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 97
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Nacionalna priznanja Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 97
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Novčana nagrada Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 98
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Zahtev za dodelu nacionalnog sportskog priznanja, odnosno novčane nagrade Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 98
STEČAJNI POSTUPAK NAKNADA TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 103
STEČAJNI POSTUPAK Predujam troškova za pokretanje stečajnog postupka Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 103
STEČAJNI POSTUPAK Predujam troškova za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom, u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 104
STEČAJNI POSTUPAK Troškovi stečajnog postupka Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 104
STEČAJNI POSTUPAK Nagrada za rad stečajnih upravnika i privremenih stečajnih upravnika - zakonska i podzakonska rešenja Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 104
STEČAJNI POSTUPAK Uočeni problemi u praksi kod određivanja nagrade privremenom stečajnom upravniku Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 106
STEČAJNI POSTUPAK Zadatak stečajnog sudije Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 106
STEČAJNI POSTUPAK Zaključak Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 107
STEČAJNI POSTUPAK U STEČAJNOM POSTUPKU I NAČELO TRANSPARENTNOSTI Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 109
STEČAJNI POSTUPAK Transparentnost u stečajnom postupku Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 110
STEČAJNI POSTUPAK Problemi u primeni Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 110
STEČAJNI POSTUPAK Obaveza izveštavanja u toku stečaja Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 112
STEČAJNI POSTUPAK Zaključak Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 113
STEČAJNI POSTUPAK Istorijski aspekt Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 114
STEČAJNI POSTUPAK POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 114
STEČAJNI POSTUPAK Preduslovi za uspešno pobijanje pravnih radnji sa aspekta stečajnog upravnika Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 115
STEČAJNI POSTUPAK Složenost instituta pobijanja pravnih radnji kroz praksu stečajnih upravnika Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 117
STEČAJNI POSTUPAK Zaključak u ovom segmentu Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 120
STEČAJNI POSTUPAK Dejstva pobijanja pravnih radnji Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 121
STEČAJNI POSTUPAK Dejstva pobijanja pravnih radnji na prava namirenja Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 122
STEČAJNI POSTUPAK Zaključak Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 123
EVROINTEGRACIJE PLAN ZA USKLAĐIVANJE ZAKONODAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA SA PRAVNIM TEKOVINAMA EU - PRAVOSUĐE, BORBA PROTIV KORUPCIJE, OSNOVNA PRAVA Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 125
EVROINTEGRACIJE Pravosuđe Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 125
EVROINTEGRACIJE BORBA PROTIV KORUPCIJE Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 130
EVROINTEGRACIJE OSNOVNA PRAVA Br. 121-122 od 1-31. avgust 2016. godine str. 133
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 58/2016 do 62/2016) Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 31 JULA 2016. GODINE Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 17
UNUTRAŠNJI POSLOVI UTVRĐENO ŠEST BAZIČNIH KOMPETENCIJA ZA SVE ZAPOSLENE U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 23
NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA PREDLOG IZMENA ČLANOVA NACRTA GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SE TIČU RADA LIZING KOMPANIJA Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 27
NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA Predlog izmena Nacrta građanskog zakonika Republike Srbije Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 27
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA NOVI POLOŽAJ JAVNIH IZVRŠITELJA PO ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 39
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Nova zakonska rešenja - proširenje nadležnosti javnih izvršitelja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 41
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Odlučivanje o prigovoru trećeg lica Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 43
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Odlaganje izvršenja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 43
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Ostala ovlašćenja javnog izvršitelja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 43
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Isključenje i izuzeće javnog izvršitelja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 44
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Prednosti novih zakonskih rešenja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 44
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Odgovornost javnih izvršitelja - nadzor i disciplinski postupak Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 45
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Novi uslovi za imenovanje javnog izvršitelja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 46
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Delatnost - početak obavljanja i prestanak delatnosti Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 47
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Komora javnih izvršitelja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 48
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA IZVRŠENJE NA POKRETNIM STVARIMA PO ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 50
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Popis i procena pokretnih stvari Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 51
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Prodaja pokretnih stvari Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 54
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Namirenje Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 56
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Zajednička prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 57
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Dužnost davanja podataka Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 58
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA ODGOVORI NA PITANJA O OBAVEZI IZJAŠNJENJA IZVRŠNIH POVERILACA, SA SAVETOVANJA "PRIMENA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU OD 1.7.2016. GODINE" Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 58
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA USKLAĐIVANJE PODZAKONSKIH AKATA SA ZAKONOM O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU U POGLEDU RADA JAVNIH IZVRŠITELJA Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 62
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Pravilnik o ispitu za javnog izvršitelja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 62
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Pravilnik o obliku, izgledu i veličini štambilja javnog izvršitelja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 63
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Pravilnik o obrascu legitimacije javnog izvršitelja i zamenika javnog izvršitelja, izdavanju i uništavanju legitimacije i evidenciji o izdatim legitimacijama Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 63
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Pravilnik o postupku javnog konkursa za imenovanje javnih izvršitelja, sastavu konkursne komisije i načinu njenog rada Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 63
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Pravilnik o izmeni Pravilnika o disciplinskom postupku protiv javnih izvršitelja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 63
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA ODGOVORI NA NEKA OD SPORNIH PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA POSTUPKOM IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 64
PARNIČNI POSTUPAK ZATEZNA KAMATA NA PARNIČNE TROŠKOVE Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 71
PARNIČNI POSTUPAK Dužnost naknade parničnih troškova Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 71
PARNIČNI POSTUPAK Zakašnjenje dužnika i zatezna kamata kao sankcija zakašnjenja Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 71
PARNIČNI POSTUPAK Naplata zatezne kamate na parnične troškove u izvršnom postupku po ranijim propisima Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 72
PARNIČNI POSTUPAK Postupanje sudova po zahtevima za plaćanje zatezne kamate na dosuđeni iznos naknade parničnih troškova Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 73
PARNIČNI POSTUPAK Ustavni sud o zateznoj kamati na parnične troškove Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 75
UPRAVNI POSTUPAK ISPRAVE KAO DOKAZNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 79
REHABILITACIJA POSTUPAK REHABILITACIJE U REPUBLICI SRBIJI Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 85
REHABILITACIJA Ko nema prava na rehabilitaciju? Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 86
REHABILITACIJA Vrste rehabilitacije Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 86
REHABILITACIJA Postupak rehabilitacije Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 87
REHABILITACIJA Prava rehabilitovanih lica Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 88
REHABILITACIJA Rehabilitaciono obeštećenje Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 89
PRIVREDNE DELATNOSTI SPROVOĐENJE DRUGOG DELA PROJEKTA PODRŠKE ISTRAŽIVANJU, INOVACIJAMA I TRANSFERU TEHNOLOGIJE U SRBIJI KOJI SE FINANSIRA IZ PRETPRISTUPNIH EU IPA 2013 SREDSTAVA Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 93
PRIVREDNE DELATNOSTI Ciljevi Programa Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 93
PRIVREDNE DELATNOSTI Iznos, vrsta sufinansiranja i trajanje Projekta Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 93
PRIVREDNE DELATNOSTI Uslovi podobnosti za konkurisanje Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 93
PRIVREDNE DELATNOSTI Dokumentacija za prijavu Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 93
PRIVREDNE DELATNOSTI Postupak Prijave Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 96
PRIVREDNE DELATNOSTI Tok procesa i vremenski okvir Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 96
PRIVREDNE DELATNOSTI Troškovi Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 97
PRIVREDNE DELATNOSTI Zaključak Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 98
PRIVREDNE DELATNOSTI ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O LEGALIZACIJI Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 99
INSPEKCIJSKI NADZOR UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE KONTROLNIH LISTA TRŽIŠNE INSPEKCIJE Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 105
INSPEKCIJSKI NADZOR Liste Tržišne inspekcije Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 105
INSPEKCIJSKI NADZOR Samoprovera i smernice za odabir odgovarajuće kontrolne liste Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 106
INSPEKCIJSKI NADZOR Odabir odgovarajuće kontrolne liste kroz primer trgovca na malo obućom u prodavnici Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 106
INSPEKCIJSKI NADZOR KONTROLNE LISTE TRŽIŠNE INSPEKCIJE KOJE SE PRIMENJUJU U POSTUPKU REDOVNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 108
INSPEKCIJSKI NADZOR Kontrolne liste u vršenju redovnog inspekcijskog nadzora Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 109
INSPEKCIJSKI NADZOR Kontrolne liste Tržišne inspekcije Br. 119-120 od 1-31. jula 2016. godine str. 110
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. OD 52/2016 DO 57/2016) br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 7
JAVNO BELEŽNIŠTVO ODGOVORI STRUČNOG SAVETA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE NA POSTAVLJENA PITANJA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 15
TURIZAM POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA I PRAVA PUTNIKA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 23
TURIZAM Predugovorno obaveštavanje putnika kao potrošača pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 23
TURIZAM Način predugovornog obaveštavanja putnika kao potrošača pre zaključenja ugovora o turističkom putovanju br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 26
TURIZAM Zaštita potrošača kao korisnika turističkih usluga br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 28
TURIZAM Obaveze turističke agencije organizatora turističkog putovanja u slučaju reklamacije br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 31
TURIZAM Pružanje ugostiteljskih usluga od strane fizičkog lica br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 33
TURIZAM Pružanje usluga privremenog smeštaja ili smeštaja na duži rok đacima i studentima br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 35
RADNO PRAVO KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2016. GODINI I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZARADE br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 41
RADNO PRAVO Mogućnost korišćenja godišnjeg odmora iz prethodne (2015) godine u tekućoj (2016) godini br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 41
RADNO PRAVO Korišćenje godišnje odmora za tekuću (2016) godinu br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 42
RADNO PRAVO Pravo na korišćenje godišnjeg odmora zaposlenog na porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 43
RADNO PRAVO Korišćenje godišnjeg odmora u dva dela br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 43
RADNO PRAVO Raspored korišćenja godišnjeg odmora br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 44
RADNO PRAVO Osnovica za obračun naknade zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 44
RADNO PRAVO Naknada štete zaposlenom zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 46
RADNO PRAVO Zaključenje ugovora o radu domaćeg državljanina sa stranim pravnim licem koje nije registrovano na teritoriji Republike Srbije br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 48
RADNO PRAVO SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 48
RADNO PRAVO UREĐENJE PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI KOLEKTIVNIM UGOVOROM I PRAVILNIKOM O RADU br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 49
RADNO PRAVO STATUS LICA ANGAŽOVANOG PO OSNOVU UGOVORA O DOPUNSKOM RADU br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 50
RADNO PRAVO NEPOSTOJANJE OBAVEZE RASPISIVANJA KONKURSA ODNOSNO OGLASA RADI ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA PREMA ZAKONU O RADU br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 50
RADNO PRAVO DOSTAVLJANJE DOKAZA O ISPUNJENJU USLOVA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA OD STRANE KANDIDATA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 51
RADNO PRAVO ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME SA ISTIM ZAPOSLENIM U TRAJANJU DUŽEM OD 24 MESECA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 51
RADNO PRAVO PRIMENA ZAKONA O RADU NA UGOVORE O RADU NA ODREĐENO VREME NAKON ROKA NA KOJI SU ZAKLJUČENI br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 52
RADNO PRAVO ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA SA LICEM KOJE JE OSNIVAČ TOG PRAVNOG LICA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 53
RADNO PRAVO NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU PREKIDA OBRAZOVANJA ODNOSNO STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ILI USAVRŠAVANJA OD STRANE ZAPOSLENOG br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 54
RADNO PRAVO RAČUNANJE RADNOG VREMENA ZAPOSLENOM KOJI JE NA SLUŽBENOM PUTU br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 55
RADNO PRAVO UTVRĐIVANJE SKRAĆENOG RADNOG VREMENA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 55
RADNO PRAVO PREKOVREMENI RAD I ZAŠTITA U SLUČAJU ODREĐIVANJA ISTOG SUPROTNO ODREDBAMA ZAKONA O RADU br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 56
RADNO PRAVO PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENE KOJOJ JE RADNI ODNOS PRODUŽEN DO ISTEKA KORIŠĆENJA PRAVA NA PORODILJSKO ODSUSTVO I ODSUSTVO S RADA RADI NEGE DETETA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 57
RADNO PRAVO GODIŠNJI ODMOR U KALENDARSKOJ GODINI U KOJOJ JE ZAPOSLENI ZASNOVAO ILI MU PRESTAJE RADNI ODNOS br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 57
RADNO PRAVO PRAVO ZAPOSLENE DA ISKORISTI GODIŠNJI ODMOR KOJI NIJE U CELINI ILI DELIMIČNO ISKORISTILA ZBOG PORODILJSKOG ODSUSTVA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 58
RADNO PRAVO NAČIN KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA U DELOVIMA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 59
RADNO PRAVO DOSTAVLJANJE ZAPOSLENOM REŠENJA O GODIŠNJEM ODMORU I OBRAČUNA ZARADE ODNOSNO NAKNADE U ELEKTRONSKOJ FORMI br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 59
RADNO PRAVO NOVČANA NAKNADA ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 60
RADNO PRAVO PRAVO POSLODAVCA NA NAKNADU ŠTETE OD ZAPOSLENOG KOJI JE ISKORISTIO PUN GODIŠNJI ODMOR ZA KALENDARSKU GODINU U KOJOJ MU JE PRESTAO RADNI ODNOS br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 60
RADNO PRAVO UTVRĐIVANJE DUŽINE GODIŠNJEG ODMORA U SLUČAJU NEPLAĆENOG ODSUSTVA ZAPOSLENOG br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 61
OZAKONJENJE ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA NEKA OD PITANJA VLASNIKA NELEGALNO SAGRAĐENIH OBJEKATA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 65
PRIVREDNI SUBJEKTI AKCIONARSKO DRUŠTVO PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 75
PRIVREDNI SUBJEKTI Pojam i odgovornost za obaveze br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 75
PRIVREDNI SUBJEKTI Statut br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 76
PRIVREDNI SUBJEKTI Donošenje statuta i njegovih izmena i dopuna br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 78
PRIVREDNI SUBJEKTI Akcije i druge hartije od vrednosti br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 79
PRIVREDNI SUBJEKTI Jedinstvena evidencija akcionara br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 80
PRIVREDNI SUBJEKTI Vrste i klase akcija br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 80
PRIVREDNI SUBJEKTI DODELA BESPOVRATNE POMOĆI KROZ PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 87
PRIVREDNI SUBJEKTI Dodela bespovratne pomoći kroz Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 87
PRIVREDNI SUBJEKTI Korišćenje sredstava za realizaciju programa br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 88
PRIVREDNI SUBJEKTI Podnosioci prijave i uslovi koji moraju biti ispunjeni za dodelu bespovratnih sredstava br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 88
PRIVREDNI SUBJEKTI Potrebna dokumentacija br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 89
PRIVREDNI SUBJEKTI AKTUELNA PITANJA VEZANA ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 90
PRIVREDNI SUBJEKTI Nadležnost direktora br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 90
PRIVREDNI SUBJEKTI Izbor i razrešenje organa br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 92
PRIVREDNI SUBJEKTI Položaj i status javnih preduzeća br. 118 od 15-30. juna 2016. godine str. 96
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. OD 48/2016 DO 51/2016) Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA IZMEĐU DVA BROJA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. JUNA 2016. GODINE Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 13
PRIVREDNA DRUŠTVA KOMENTAR ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE - "SL. GLASNIK RS", BR. 112/2015 Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 17
PRIVREDNA DRUŠTVA ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI PRIVREMENIH OGRANIČENJA PRAVA LICA REGISTROVANIH U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("SL. GLASNIK RS", BR. 112/2015) - TEKST PROPISA Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 20
PRIVREDNA DRUŠTVA PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OSNOVA PRIVREMENOG OGRANIČENJA PRAVA ("SL. GLASNIK RS", BR. 48/2016) - TEKST PROPISA Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 26
PRIVREDNA DRUŠTVA DODELA BESPOVRATNE POMOĆI KROZ PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 28
PRIVREDNA DRUŠTVA Dodela bespovratne pomoći kroz Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 28
PRIVREDNA DRUŠTVA Korišćenje sredstava za realizaciju programa Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 29
PRIVREDNA DRUŠTVA Podnosioci prijave i uslovi koji moraju biti ispunjeni za dodelu bespovratnih sredstava Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 29
PRIVREDNA DRUŠTVA Potrebna dokumentacija Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 30
PRIVREDNA DRUŠTVA PLAN ZAŠTITE OD UDESA I PREDUZIMANJU MERE ZA SPREČAVANJE UDESA I OGRANIČAVANJE UTICAJA UDESA NA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, MATERIJALNA DOBRA I ŽIVOTNU SREDINU Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 31
PRIVREDNA DRUŠTVA Mere zaštite od tehničko-tehnoloških nesreća (udesa) Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 32
PRIVREDNA DRUŠTVA Plan zaštite od udesa Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 32
PRIVREDNA DRUŠTVA Plan zaštite od udesa za objekte specifične delatnosti Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 32
PRIVREDNA DRUŠTVA Umesto zaključka Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 33
PRIVREDNA DRUŠTVA STATUSNE PROMENE Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 34
PRIVREDNA DRUŠTVA Pojam i vrste statusnih promena Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 34
PRIVREDNA DRUŠTVA Redovni postupak sprovođenja statusne promene Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 38
PRIVREDNA DRUŠTVA Pojednostavljeni postupak sprovođenja statusne promene Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 46
PRIVREDNA DRUŠTVA Promena osnovnog kapitala i neraspoređena imovina i obaveze Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 47
PRIVREDNA DRUŠTVA Registracija statusne promene i pravne posledice registracije Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 48
PRIVREDNA DRUŠTVA Zaštita prava članova društva prenosioca Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 51
PRIVREDNA DRUŠTVA Zaštita trećih lica Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 51
PRIVREDNA DRUŠTVA SPECIFIČNOSTI KORIŠĆENJA PLATNIH KARTICA - BLOKADA, GUBITAK I ZADRŽAVANJE PLATNE KARTICE NA BANKOMATU Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 54
PRIVREDNA DRUŠTVA Blokada platne kartice Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 55
PRIVREDNA DRUŠTVA Postupak u slučaju gubitka platne kartice Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 55
PRIVREDNA DRUŠTVA Zadržavanje platne kartice u bankomatu Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 55
UPRAVNO PRAVO UPUTSTVO O PRIMENI ODREDABA ČL. 9. I 103. ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU ("SL. GLASNIK RS", BR. 18/2016) Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 59
RADNO PRAVO SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA OD STRANE INSPEKCIJE RADA Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 83
PARNIČNI POSTUPAK DOKAZIVANJE U PARNIČNOM POSTUPKU Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 115
PARNIČNI POSTUPAK Istina Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 115
PARNIČNI POSTUPAK Dokaz Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 116
PARNIČNI POSTUPAK Predmet dokazivanja Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 116
PARNIČNI POSTUPAK Necelishodnost dokazivanja Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 117
PARNIČNI POSTUPAK Slučajevi kada se dokazi ne izvode Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 118
PARNIČNI POSTUPAK Vrste dokaza Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 118
PARNIČNI POSTUPAK Izvođenje dokaza Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 118
PARNIČNI POSTUPAK Predlaganje dokaza Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 119
PARNIČNI POSTUPAK Ročište za izvođenje dokaza Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 119
PARNIČNI POSTUPAK Teret tvrdnje i dokazivanje Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 120
PARNIČNI POSTUPAK Ocena dokaza Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 121
PARNIČNI POSTUPAK Obezbeđenje dokaza Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 121
PARNIČNI POSTUPAK Dokazna sredstva Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 121
EVROPSKA UNIJA KOMENTAR AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 129
EVROPSKA UNIJA Struktura Akcionog plana Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 129
EVROPSKA UNIJA Pravosuđe Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 130
EVROPSKA UNIJA Borba protiv korupcije Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 131
EVROPSKA UNIJA Osnovna prava Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 132
EVROPSKA UNIJA Prilozi Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 133
EVROPSKA UNIJA Zaključna razmatranja Br. 117 od 1-15. juna 2016. godine str. 133
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. OD 45/2016 DO 47/2016) br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA IZMEĐU DVA BROJA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 15. DO 31. MAJA 2016. GODINE br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 13
PREKRŠAJNO PRAVO PREGLED SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA ZA KOJE JE PROPISANA MOGUĆNOST ZAKLJUČIVANJA SPORAZUMA O PRIZNANJU PREKRŠAJA br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 17
PREKRŠAJNO PRAVO Prekršajne kazne za preduzetnike br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 26
PREKRŠAJNO PRAVO Prekršajne kazne za fizička lica br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 30
PREKRŠAJNO PRAVO SPORAZUM O PRIZNANJU PREKRŠAJA br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 34
UPRAVNO PRAVO NAČELO DELOTVORNOSTI I EKONOMIČNOSTI U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 39
UPRAVNO PRAVO Primena načela u dokaznom postupku br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 40
UPRAVNO PRAVO Prekršajna odgovornost ovlašćenog službenog lica br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 40
UPRAVNO PRAVO Obavezna primena načela bez obzira na odredbe posebnih zakona br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 40
JAVNO BELEŽNIŠTVO OD 1.5.2016. GODINE OSTAVINSKA RASPRAVA I PRED JAVNIM BELEŽNIKOM br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 45
JAVNO BELEŽNIŠTVO POTPISIVANJE DOKUMENATA OSOBA SA INVALIDITETOM br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 47
PRIVREDNE DELATNOSTI REKLAMACIONI POSTUPAK PO KORACIMA PRIMERIMA, ODNOSNO ODBIJANJU REKLAMACIJE OD STRANE TRGOVCA br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 53
PRIVREDNE DELATNOSTI Izjavljivanje reklamacije prodavcu br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 53
PRIVREDNE DELATNOSTI Potvrda o prijemu reklamacije i odluka prodavca br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 53
PRIVREDNE DELATNOSTI Produženje roka za rešavanje reklamacije br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 54
PRIVREDNE DELATNOSTI Komisije za rešavanje reklamacija br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 54
PRIVREDNE DELATNOSTI ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA NEKA OD PITANJA O LEGALIZACIJI br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 56
PRIVREDNE DELATNOSTI ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O OZAKONJENJU OBJEKATA br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 59
PRIVREDNE DELATNOSTI ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA NEKA OD PITANJA VLASNIKA NELEGALNO SAGRAĐENIH OBJEKATA br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 62
PRIVREDNE DELATNOSTI ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA NEKA OD PITANJA VLASNIKA NELEGALNO SAGRAĐENIH OBJEKATA br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 65
PRIVREDNA DRUŠTVA ULAGANJE OD POSEBNOG ZNAČAJA br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 71
PRIVREDNA DRUŠTVA Investicioni projekat i uslovi za dodelu sredstava br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 72
PRIVREDNA DRUŠTVA Rok za realizaciju i kriterijumi za analizu kvaliteta investicionih projekata br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 73
PRIVREDNA DRUŠTVA Opravdani troškovi br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 73
PRIVREDNA DRUŠTVA Vrsta i visina sredstava br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 74
PRIVREDNA DRUŠTVA Postupak dodele sredstava br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 77
PRIVREDNA DRUŠTVA Javni poziv br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 77
PRIVREDNA DRUŠTVA Utvrđivanje ispunjenosti formalnih uslova za dodelu sredstava po javnom pozivu br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 78
PRIVREDNA DRUŠTVA Odlučivanje o dodeli sredstava i drugim predlozima mera br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 78
PRIVREDNA DRUŠTVA Ugovor o dodeli sredstava podsticaja br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 79
PRIVREDNA DRUŠTVA Sredstva obezbeđenja i isplata dodeljenih sredstava br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 80
PRIVREDNA DRUŠTVA Kontrola izvršenja ugovornih obaveza br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 81
PRIVREDNA DRUŠTVA LIKVIDACIJA PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 82
PRIVREDNA DRUŠTVA Odluka o likvidaciji br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 82
PRIVREDNA DRUŠTVA Registracija i objavljivanje br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 83
PRIVREDNA DRUŠTVA Postupci u toku i pokretanje stečaja br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 83
PRIVREDNA DRUŠTVA Ograničenja isplata članovima društva u likvidaciji br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 84
PRIVREDNA DRUŠTVA Likvidacioni upravnik br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 84
PRIVREDNA DRUŠTVA Razrešenje i ostavka likvidacionog upravnika br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 85
PRIVREDNA DRUŠTVA Registracija likvidacionog upravnika br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 85
PRIVREDNA DRUŠTVA Ovlašćenja likvidacionog upravnika br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 85
PRIVREDNA DRUŠTVA Oglas o pokretanju likvidacije br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 86
PRIVREDNA DRUŠTVA Individualno obaveštenje poznatim poveriocima br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 86
PRIVREDNA DRUŠTVA Prijava potraživanja br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 87
PRIVREDNA DRUŠTVA Godišnji likvidacioni izveštaji br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 88
PRIVREDNA DRUŠTVA Obustava likvidacije br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 88
PRIVREDNA DRUŠTVA Pokretanje postupka stečaja zbog prezaduženosti br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 89
PRIVREDNA DRUŠTVA Dokumenti koji se sastavljaju nakon isplate poverilaca br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 89
PRIVREDNA DRUŠTVA Raspodela likvidacionog ostatka br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 90
PRIVREDNA DRUŠTVA Naknada likvidacionom upravniku br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 90
PRIVREDNA DRUŠTVA Okončanje likvidacije br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 91
PRIVREDNA DRUŠTVA Odgovornost likvidacionog upravnika za štetu br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 91
PRIVREDNA DRUŠTVA Odgovornost članova društva po okončanju likvidacije br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 91
JAVNA PREDUZEĆA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA VEZANA ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA - "SL. GLASNIK RS", BR. 15/2016 br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 95
JAVNA PREDUZEĆA Radnopravni status direktora br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 95
JAVNA PREDUZEĆA Vršilac dužnosti direktora br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 96
JAVNA PREDUZEĆA Zamenik direktora br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 99
JAVNA PREDUZEĆA Dobit br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 100
JAVNA PREDUZEĆA Raspolaganje sredstvima velike vrednosti br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 101
JAVNA PREDUZEĆA Oglašavanje br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 104
JAVNA PREDUZEĆA Članstvo u organima br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 104
JAVNA PREDUZEĆA Nadležnost za donošenje opšteg akta br. 116 od 16-31. maja 2016. godine str. 105
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. OD 41/2016 DO 44/2016) br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 7
PROPISI ČIJA PRIMENA POČINJE IZMEĐU DVA BROJA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. MAJA 2016. GODINE br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 15
JAVNO BELEŽNIŠTVO SPROVOĐENJE OSTAVINSKOG POSTUPKA I PRED JAVNIM BELEŽNICIMA OD 1. MAJA 2016. GODINE br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 19
JAVNO BELEŽNIŠTVO JAVNOBELEŽNIČKA TARIFA JAVNOG BELEŽNIKA KAO POVERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE ("SL. GLASNIK RS", BR. 12/2016) br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 20
JAVNO BELEŽNIŠTVO 1. OSNOVNE ODREDBE br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 20
JAVNO BELEŽNIŠTVO 2. NAGRADA br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 21
JAVNO BELEŽNIŠTVO 3. ODREĐIVANJE POSEBNE NAGRADE ZA POJEDINE RADNJE br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 21
JAVNO BELEŽNIŠTVO 4. ZAVRŠNA ODREDBA br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 21
JAVNO BELEŽNIŠTVO ODGOVORI STRUČNOG SAVETA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE NA POSTAVLJENA PITANJA br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 22
PARNIČNI POSTUPAK DOPUNSKA PRESUDA SA PRIMERIMA IZ SUDSKE PRAKSE br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 35
PARNIČNI POSTUPAK Uslovi za donošenje dopunske presude br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 35
PARNIČNI POSTUPAK Nepotpuna presuda br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 36
PARNIČNI POSTUPAK Načelo dispozicije br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 37
PARNIČNI POSTUPAK Rešenje o povlačenju tužbe br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 38
PARNIČNI POSTUPAK Odlučivanje o predlogu za donošenje dopunske presude br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 38
PARNIČNI POSTUPAK Predlog za dopunu presude i žalba br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 39
PARNIČNI POSTUPAK Odnos međupresude, delimične presude i dopunske presude br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 40
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE OBAVEZA IZVRŠNIH POVERILACA DA SE IZJASNE O TOME DA LI SU VOLJNI DA IZVRŠENJE SPROVEDE SUD ILI JAVNI IZVRŠITELJ br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 43
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU "SL. GLASNIK RS", BR. 106/2015 br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 46
PREKRŠAJNO PRAVO ODUZIMANJE VOZAČKE DOZVOLE br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 53
PREKRŠAJNO PRAVO Evidentiranje kaznenih poena br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 53
PREKRŠAJNO PRAVO Postupak oduzimanja vozačke dozvole br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 54
PREKRŠAJNO PRAVO Organizovanje i sprovođenje seminara i ispita iz oblasti unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 54
PREKRŠAJNO PRAVO Rehabilitacija vozača i izdavanje nove vozačke dozvole br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 55
PREKRŠAJNO PRAVO Kaznene odredbe br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 55
PREKRŠAJNO PRAVO Postupak izvršenja zaštitne mere br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 56
PREKRŠAJNO PRAVO IZVRŠENJE ZAŠTITNE MERE ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 56
PREKRŠAJNO PRAVO Kaznene odredbe br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 57
UPRAVNO PRAVO GARANTNI AKT br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 61
UPRAVNO PRAVO Saglasnost upravnog i garantnog akta br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 62
UPRAVNO PRAVO Pravna zaštita br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 63
OGLAŠAVANJE INTERNET OGLAŠAVANJE I OGLASNA DEKLARACIJA PO NOVOM ZAKONU O OGLAŠAVANJU br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 67
UPRAVNO PRAVO Oglasna deklaracija br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 67
UPRAVNO PRAVO Internet oglašavanje i deklaracija br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 68
AUTORSKO PRAVO AUTOR KAO TVORAC AUTORSKOG DELA br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 71
AUTORSKO PRAVO Autor je fizičko lice koje je delu dalo vidljiv ili čujan izraz (izrazilo ga u određenoj formi) br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 71
AUTORSKO PRAVO Autor je fizičko lice koje je stvorilo originalno delo br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 73
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ANALIZA PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA DOSUĐIVANJEM NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 79
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Osnovna pravila u vezi sa dosuđivanjem pravične naknade pred Evropskim sudom za ljudska prava br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 79
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Pravična naknada u vezi sa suđenjem u razumnom roku - pravila izgrađena kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 80
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Stav Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa uticajem visine dosuđene naknade zbog prekomerne dužine sudskog postupka na delotvornost ustavne žalbe br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 83
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA Zaključak br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 85
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ODABIR SENTENCI IZ PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA POVREDOM PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU br. 115 od 1-15. maja 2016. godine str. 86
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. glasnik RS", br. od 35/2016 do 40/2016) br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 7
PROPISI ČIJA PRIMENA POČINJE IZMEĐU DVA BROJA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 15. DO 30. APRILA 2016. GODINE br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 15
IZBORI IZBORI 2016 br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 19
IZBORI Sistemi raspodele mandata br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 19
IZBORI Raspodela mandata u Republici Srbiji br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 20
IZBORI Prestanak predstavničkog mandata br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 21
IZBORI Finansiranje br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 22
INSPEKCIJSKI NADZOR INSPEKCIJSKI NADZOR U REPUBLICI SRBIJI br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 28
INSPEKCIJSKI NADZOR Broj propisa i nadziranih subjekata br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 28
INSPEKCIJSKI NADZOR Preventivno delovanje br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 29
INSPEKCIJSKI NADZOR Profesionalni i etički standardi inspektora br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 29
INSPEKCIJSKI NADZOR Pregled inspekcija br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 29
INSPEKCIJSKI NADZOR SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 44
INSPEKCIJSKI NADZOR Sadržina službene legitimacije br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 44
INSPEKCIJSKI NADZOR Napomene u službenoj legitimaciji br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 44
INSPEKCIJSKI NADZOR Ovlašćenje za izdavanje službene legitimacije br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 45
INSPEKCIJSKI NADZOR SARADNJA INSPEKCIJA I DRUGIH ORGANA I SUBJEKATA br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 48
INSPEKCIJSKI NADZOR Saradnja Komunalne policije i gradskih inspekcijskih službi br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 49
INSPEKCIJSKI NADZOR Saradnja inspekcija i Uprave carina br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 49
INSPEKCIJSKI NADZOR Saradnja sudova i drugih organa br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 49
INSPEKCIJSKI NADZOR Saradnja između inspekcija i Agencije za borbu protiv korupcije br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 49
INSPEKCIJSKI NADZOR Saradnja u domenu stručnog usavršavanja inspektora br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 50
INSPEKCIJSKI NADZOR Pružanje pomoći od strane policije br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 50
INSPEKCIJSKI NADZOR Saradnja inspekcija sa akreditovanim telima, odnosno laboratorijama i stručnim institucijama br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 51
INSPEKCIJSKI NADZOR Saradnja inspekcija sa nadležnim organima i organizacijama koji vode registre, evidencije i baze podataka br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 51
INSPEKCIJSKI NADZOR Saradnja inspekcija sa fizičkim i pravnim licima br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 52
INSPEKCIJSKI NADZOR SLUŽBENE SAVETODAVNE POSETE INSPEKCIJE br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 53
INSPEKCIJSKI NADZOR Radnje koje inspekcija preduzima pre početka službene posete br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 53
INSPEKCIJSKI NADZOR Službena poseta br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 53
INSPEKCIJSKI NADZOR Sistemsko (opšte) inspekcijsko zakonodavstvo br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 54
INSPEKCIJSKI NADZOR Inspekcijski propisi i dobra praksa u određenim oblastima br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 55
INSPEKCIJSKI NADZOR UTVRĐIVANJE OD STRANE INSPEKCIJE ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA ZA POČETAK RADA I OBAVLJANJA DELATNOSTI br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 58
INSPEKCIJSKI NADZOR Posebni režim br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 59
INSPEKCIJSKI NADZOR Pregled primera delatnosti za početak čijeg obavljanja, odnosno početak rada se zahteva ispunjenost propisanih uslova i inspekcija koje utvrđuju tu ispunjenost br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 60
INSPEKCIJSKI NADZOR ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE KOJI SE ODNOSE NA PRIMENU ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 64
INSPEKCIJSKI NADZOR Ovlašćenja inspekcije za zaštitu životne sredine u pogledu kafića za koji nije prethodno pribavljeno rešenje kojim se utvrđuje ispunjenje uslova zaštite od buke br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 64
INSPEKCIJSKI NADZOR Postupanje turističkog inspektora u postupku kontrole pružanja usluge smeštaja od strane fizičkih lica u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 66
INSPEKCIJSKI NADZOR Pravo Poreske inspekcije da na zahtev dostavlja podatke o poreskim obveznicima kojima raspolaže br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 68
INSPEKCIJSKI NADZOR Nalog inspektora za rekultivacijom zemljišta i slučaj kada je to nemoguće faktički izvršiti br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 71
INSPEKCIJSKI NADZOR Ovlašćenja i dužnosti inspekcije u postupku nadzora nad neregistrovanim subjektom koji koristi rad drugih lica br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 74
INSPEKCIJSKI NADZOR Geodetska organizacija kao registrovani nadzirani subjekt u postupku inspekcijskog nadzora sa stanovišta Zakona o državnom premeru i katastru br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 76
INSPEKCIJSKI NADZOR MODELI IZ OBLASTI INSPEKCIJSKOG NADZORA br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 77
INSPEKCIJSKI NADZOR PREDLOG ZA IZDAVANJE NAREDBE O VRŠENJU UVIĐAJA U STAMBENOM PROSTORU br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 77
INSPEKCIJSKI NADZOR MODEL ZAPISNIKA O KONTROLNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU KOJIM SE UTVRĐUJE DA JE NEREGISTROVANI SUBJEKAT ODUSTAO OD DALJEG OBAVLJANJA DELATNOSTI br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 82
INSPEKCIJSKI NADZOR REŠENJE DONETO U INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD NEREGISTROVANIM SUBJEKTOM br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 91
INSPEKCIJSKI NADZOR SLUŽBENA BELEŠKA INSPEKTORA O ZATEČENOM STANJU I UČINJENIM OBAVEŠTENJIMA U POSTUPANJU U POGLEDU DELATNOSTI ILI AKTIVNOSTI NEREGISTROVANOG SUBJEKTA KOJA JE U DELOKRUGU DRUGE INSPEKCIJE br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 95
PRIVREDNE DELATNOSTI USLOVI ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA U PROIZVODNJI AUDIOVIZUELNOG DELA br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 99
PRIVREDNE DELATNOSTI PROMENA POSLOVNOG IMENA UGOSTITELJA br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 102
PRIVREDNE DELATNOSTI REČI KOJE UKAZUJU NA VRSTU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA U POSLOVNOM IMENU, FIRMI I DRUGOM NAZIVU PRUŽAOCA UGOSTITELJSKIH USLUGA br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 104
UPRAVNO PRAVO UPRAVNI UGOVOR br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 107
UPRAVNO PRAVO DOKAZIVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 109
UPRAVNO PRAVO Dokazna sredstva br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 109
UPRAVNO PRAVO Obezbeđenje dokaza br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 111
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE OBAVEZA IZVRŠNIH POVERIOCA DA SE U ROKU OD 1.5.2016. DO 1.7.2016. GODINE IZJASNE DA LI ŽELE DA IZVRŠENJE SPROVEDE SUD ILI JAVNI IZVRŠITELJ br. 114 od 16-30. aprila 2016. godine str. 115
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - "Sl. glasnik RS", br. od 29/2016 do 33/2016 br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. APRILA 2016. GODINE br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 17
INTERVJU INTERVJU SA MINISTROM PRAVDE NIKOLOM SELAKOVIĆEM br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 21
IZBORI IZBORI 2016 br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 33
IZBORI Biračko pravo br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 34
IZBORI Raspisivanje izbora br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 34
IZBORI Izborne liste br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 35
IZBORI Organi za sprovođenje izbora i izborna procedura br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 35
IZBORI Tok izbora br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 37
IZBORI Glasanje br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 38
IZBORI Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike narodne skupštine, raspisanih za 24. april 2016. godine br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 39
AKTUELNI STAVOVI IZ PRAKSE SUDOVA AKTUELNI STAVOVI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 45
AKTUELNI STAVOVI IZ PRAKSE SUDOVA Naknada štete zbog nezakonite cene boravka dece u vrtićima br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 45
AKTUELNI STAVOVI IZ PRAKSE SUDOVA Nadležnost za naknadu štete zbog pogrešno isplaćenih pogrebnih troškova br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 49
KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNA DELA PROTIV ŽIVOTNE SREDINE - GLAVA XXIV KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 53
UPRAVNI POSTUPAK PREKID UPRAVNOG POSTUPKA RADI REŠAVANJA PRETHODNOG PITANJA br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 63
UPRAVNI POSTUPAK USMENA RASPRAVA U UPRAVNOM POSTUPKU br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 67
UPRAVNI POSTUPAK Uslovi za održavanje usmene rasprave br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 67
UPRAVNI POSTUPAK Isključenje javnosti br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 68
UPRAVNI POSTUPAK Pripremanje za usmenu raspravu br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 69
UPRAVNI POSTUPAK Održavanje usmene rasprave br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 69
PRIVREDNE DELATNOSTI REGISTRACIJA IMENA U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 73
PRIVREDNE DELATNOSTI PROPISI KOJIMA SE ŠTITE PRAVA POTROŠAČA KOD INTERNET TRGOVINE br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 75
PRIVREDNE DELATNOSTI E-potrošači i njihova prava br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 75
PRIVREDNE DELATNOSTI Nemogućnost povraćaja PDV-a za kupljenu bebi opremu br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 76
PRIVREDNE DELATNOSTI Nelojalna konkurencija i rizik od zloupotreba ličnih podataka br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 77
PRIVREDNE DELATNOSTI Obrada ličnih podataka br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 77
PRIVREDNE DELATNOSTI Preporučene maloprodajne cene br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 78
PRIVREDNE DELATNOSTI ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O OZAKONJENJU OBJEKATA br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 79
PRIVREDNE DELATNOSTI Predmet ozakonjenja br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 79
PRIVREDNE DELATNOSTI Postupak ozakonjenja br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 82
RADNO PRAVO PRIJAVA PODATAKA ZA MATIČNU EVIDENCIJU O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA 2015. GODINU br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 89
RADNO PRAVO Obveznici podnošenja prijave M-4, rokovi i fond kome se podnosi br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 90
RADNO PRAVO Unošenje podataka o stažu osiguranja u prijavu M-4 br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 91
RADNO PRAVO Unošenje podataka o stažu osiguranja za osiguranike koji rade sa nepunim radnim vremenom br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 92
RADNO PRAVO Unošenje podataka u prijavu M-4, odnosno M-4K br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 92
RADNO PRAVO Isplata zarade sa zakašnjenjem i unošenje podataka u M-4 br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 93
RADNO PRAVO Plaćanje doprinosa na najnižu osnovicu i unošenje podataka u M-4 br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 94
RADNO PRAVO Plaćanje doprinosa na najvišu osnovicu i unošenje podataka u M-4 br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 94
RADNO PRAVO Naknada zarade zbog bolovanja i porodiljskog odsustva i unošenje u Obrazac M-4 br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 95
RADNO PRAVO Unošenje podataka za novozaposlene radnike u skladu sa članom 45, 45b i 45v Zakona o doprinosima br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 95
RADNO PRAVO Obveznici podnošenja prijave podataka za korisnike novčane naknade za vreme nezaposlenosti i lica uključena u obavezno osiguranje br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 96
RADNO PRAVO Unošenje podataka o plaćenim doprinosima za PIO br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 96
RADNO PRAVO Popunjavanja prijave M-4, odnosno M-4K sa praktičnim primerima br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 96
RADNO PRAVO Elektronska predaja prijava M-4 br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 100
RADNO PRAVO Mogućnost uvida u pojedinačne podatke o obračunatim, odnosno plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 102
RADNO PRAVO OTVORENA PITANJA U VEZI SA ELEKTRONSKOM PREDAJOM PRIJAVE M4 (E-M4) br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 102
RADNO PRAVO Dostava zahteva i prijave M-4 za 2015. godinu preko elektronskog servisa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 104
RADNO PRAVO Otvorena pitanja br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 105
PREGOVORI O ČLANSTVU SA EU MERILA I OTVARANJE POGLAVLJA 8 - POLITIKA KONKURENCIJE br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 109
PREGOVORI O ČLANSTVU SA EU Ispunjenje merila br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 110
PREGOVORI O ČLANSTVU SA EU Otvaranje Poglavlja br. 113 od 1-15. aprila 2016. godine str. 112
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA- "Sl. GLASNIK RS", BR. OD 25/2016 DO 28/2016 br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 9
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA U PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 15. DO 1. APRILA 2016. GODINE br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 15
UNUTRAŠNJI POSLOVI PROPISANI BLIŽI USLOVI ZA ZDRAVSTVENU USTANOVU ZA OBAVLJANJE LEKARSKIH PREGLEDA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI FIZIČKIH LICA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA KAO I ZA FIZIČKA LICA KOJA DRŽE I NOSE ORUŽJE br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 19
UNUTRAŠNJI POSLOVI Posebni uslovi koje mora da ispuni zdravstvena ustanova br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 19
UNUTRAŠNJI POSLOVI Posebni uslovi koje mora da ispuni fizičko lice br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 20
UNUTRAŠNJI POSLOVI Ocena zdravstvene sposobnosti br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 20
UNUTRAŠNJI POSLOVI Zaključak br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 20
OBLIGACIONI ODNOSI ANALIZA SAVESNOSTI I PRAVIČNOSTI KOD UGOVARANJA PRIMENE VALUTNE KLAUZULE br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 25
OBLIGACIONI ODNOSI Valutna klauzula br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 25
OBLIGACIONI ODNOSI Savesnost br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 26
OBLIGACIONI ODNOSI Pravičnost br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 27
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE UPOREDNI PRIKAZ ODREDBI NOVOG I RANIJEG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 33
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Osnovne odredbe br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 33
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Opšta pravila izvršnog postupka br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 37
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE IZVRŠENJE RADI NAMIRENJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 43
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE IZVRŠENJE NA NEPOKRETNOSTI br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 43
IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE Prelazne i završne odredbe br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 53
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 55
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivična dela protiv polne slobode br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 55
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 56
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prateća legislativa krivičnog dela iz člana 185. KZ br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 58
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK TUŽILAČKA ISTRAGA br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 60
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pokretanje i proširenje istrage br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 60
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Preduzimanje dokaznih radnji i završetak istrage br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 61
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK "Paralelna istraga" i preduzimanje dokaznih radnji u korist odbrane br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 62
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prekid i obustava istrage br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 63
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Tužilačka i sudska kontrola istrage br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 64
PREKRŠAJNO PRAVO ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PREKRŠAJIMA br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 67
PREKRŠAJNO PRAVO Svrha sporazuma o priznanju prekršaja i mogućnost njegovog odbijanja od strane suda br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 67
PREKRŠAJNO PRAVO Ponovno zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 68
PREKRŠAJNO PRAVO Odgovornost pravnog sledbenika br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 69
PREKRŠAJNO PRAVO Posledice izdavanja opšte naredbe za dovođenje okrivljenog br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 70
PREKRŠAJNO PRAVO Odgovornost preduzetnika u slučaju prestanka obavljanja delatnosti br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 71
PREKRŠAJNO PRAVO Posledica upisa u registar novčanih kazni br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 71
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK NAČELO DELOTVORNOSTI I EKONOMIČNOSTI U NOVOM ZAKONU O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU - "SL. GLASNIK RS", BR. 18/2016 br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 75
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK Primena načela u dokaznom postupku br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 76
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK Prekršajna odgovornost ovlašćenog službenog lica br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 76
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK Obavezna primena načela bez obzira na odredbe posebnih zakona br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 76
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK POSTUPAK PRE DONOŠENJA REŠENJA - ISPITNI POSTUPAK br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 78
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK Uopšte o ispitnom postupku br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 79
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK Skraćeni postupak br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 82
OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK Poseban ispitni postupak br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 83
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI PROIZVODNJA I TRGOVINA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 87
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Proizvodnja i trgovina električnom energijom br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 87
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Povlašćeni proizvođač, privremeni povlašćeni proizvođač i proizvođač električne energije iz obnovljivih izvora energije br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 89
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Prodaja električne energije vlasnicima električnih vozila br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 90
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Energetska efikasnost u sektoru prevoza po Zakonu o efikasnom korišćenju energije br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 90
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI NOVINE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI I PROMETU PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 91
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Sprovođenje odgajivačkih programa br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 91
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Kontrola produktivnosti i očuvanje osobina domaćih životinja br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 92
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Gajenje domaćih životinja i akvakultura br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 92
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Proizvodi ribarstva br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 93
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Gajenje pčela br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 93
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Gajenje divljači br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 93
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Gajenje autohtonih rasa domaćih životinja br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 94
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Proizvodi životinjskog porekla br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 94
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Inspekcijski nadzor br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 94
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI NOVINE PRI REGISTRACIJI SPORTSKIH UDRUŽENJA br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 96
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Zastupnik br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 96
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Naziv br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 97
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Privredna delatnost br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 97
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Sportska grana, disciplina i oblast sporta br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 97
PRIVREDNE I VANPRIVREDNE DELATNOSTI Brisanje iz registra br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 98
PREGOVORI O ČLANSTVU SA EU ŠEST MERILA ZA OTVARANJE POGLAVLJA 8 br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 101
PREGOVORI O ČLANSTVU SA EU Sadržaj Poglavlja 8 br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 101
PREGOVORI O ČLANSTVU SA EU Ocena stepena usklađenosti br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 102
PREGOVORI O ČLANSTVU SA EU Merila za otvaranje poglavlja 8 br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 103
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA ODLUKE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U POSTUPCIMA PROTIV REPUBLIKE SRBIJE OBJAVLJENE U MARTU 2016. GODINE br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 107
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA JAHJAGA PROTIV SRBIJE br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 107
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA LAZIĆ PROTIV SRBIJE br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 107
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA STOKOVIĆ I DR. PROTIV SRBIJE br. 112 od 16-31. marta 2016. godine str. 108
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA - "SL. GLASNIK RS", BR. OD 16/2016 DO 24/2016 Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 9
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. MARTA 2016. GODINE Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 19
IZBORI 2016 ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIH ZA 24. APRIL 2016. GODINE Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 25
DRŽAVNO UREĐENJE VRŠAC, KIKINDA I PIROT DOBILI STATUS GRADA Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 31
DRŽAVNO UREĐENJE Novi gradovi Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 31
DRŽAVNO UREĐENJE Ostali gradovi Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 31
UPRAVNI POSTUPAK PRIKAZ NAJZNAČAJNIJIH NOVINA U ZAKONU U OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU U ODNOSU NA PRETHODNI ZAKON Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 35
UPRAVNI POSTUPAK Razlozi za donošenje Zakona Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 35
UPRAVNI POSTUPAK Struktura Zakona Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 36
UPRAVNI POSTUPAK Najznačajnije novine u Zakonu Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 36
RADNO PRAVO REŠAVANJE RADNOPRAVNOG STATUSA VIŠKA ZAPOSLENIH U PREDUZEĆIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 47
RADNO PRAVO Pravni osnov i uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 49
RADNO PRAVO ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO KOD POSLODAVCA KOJI NEMA DONET OPŠTI AKT Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 51
RADNO PRAVO ANEKS UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE ZAPOSLENOG NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO KOD POSLODAVCA KOJI IMA DONET OPŠTI AKT Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 55
RADNO PRAVO OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - UPUĆIVANJE NA RAD U INOSTRANSTVO Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 57
PRIVREDNE DELATNOSTI PREGLED NOVINA U ZAKONU O JAVNIM PREDUZEĆIMA SA TABELARNIM PRIKAZOM ROKOVA ZA USKLAĐIVANJE Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 61
PRIVREDNE DELATNOSTI Pregled novina u Zakonu Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 61
PRIVREDNE DELATNOSTI Pregled odluka za koje je potrebna saglasnost osnivača Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 64
PRIVREDNE DELATNOSTI Rokovi za usklađivanje sa odredbama Zakona Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 65
PRIVREDNE DELATNOSTI MODEL STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA USKLAĐEN SA ODREDBAMA NOVOG ZAKONA Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 66
PRIVREDNE DELATNOSTI PRIKAZ NOVINA U POSTUPCIMA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA I ODNOS ZAKONA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 101
PRIVREDNE DELATNOSTI Nadležnosti Ministarstva finansija Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 101
PRIVREDNE DELATNOSTI Usklađivanje sa pravnim tekovinama EU Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 102
PRIVREDNE DELATNOSTI Unapređenje zakonskih rešenja i pravne sigurnosti Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 103
PRIVREDNE DELATNOSTI Odnos Zakona i Zakona o javnim preduzećima Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 104
PRIVREDNE DELATNOSTI ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE NA PITANJA O OZAKONJENJU OBJEKATA Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 105
STEČAJ I UPPR POSTUPAK REORGANIZACIJE SA OSVRTOM NA SPORNA PITANJA UOČENA U PRAKSI Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 111
STEČAJ I UPPR Pojam reorganizacije Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 111
STEČAJ I UPPR Plan reorganizacije: pojam i sadržina Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 112
STEČAJ I UPPR Neka od spornih pitanja koja su se javila u praksi u vezi sa reorganizacijom Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 118
STEČAJ I UPPR ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE KOJA SE ODNOSE NA POSTUPAK STEČAJA Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 120
VANPRIVREDNE DELATNOSTI USPOSTAVLJANJE PRVOG NACIONALNOG METAREGISTRA ZA INFORMACIJE O ŽIVOTNOJ SREDINI Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 129
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Osnovne odredbe Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 130
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Upravljanje prirodnim vrednostima Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 130
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Mere i uslovi zaštite životne sredine Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 131
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Praćenje stanja životne sredine Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 132
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Informisanje i učešće javnosti Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 133
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Ekonomski instrumenti Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 134
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Nadzor Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 134
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Kaznene odredbe Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 135
VANPRIVREDNE DELATNOSTI ZAŠTITA BIOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI I PREKOGRANIČNOG PROMETA DIVLJIM VRSTAMA Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 137
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Zaštita prirode Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 138
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Zaštićena prirodna dobra Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 139
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Postupak proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 139
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Upravljanje i korišćenje zaštićenih područja Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 140
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Zaštita i očuvanje divljih vrsta Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 140
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Organizacija zaštite prirode Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 143
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Čuvanje zaštićenih područja Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 144
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Dokumenti zaštite prirode Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 144
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Nadzor Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 144
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Kaznene odredbe Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 145
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Izuzeci Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 147
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Definicije Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 147
VANPRIVREDNE DELATNOSTI USAGLAŠAVANJE SA EVROPSKOM LEGISLATIVOM U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 147
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Načela Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 148
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Klasifikacija otpada Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 148
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Nusproizvod Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 148
VANPRIVREDNE DELATNOSTI End of waste Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 148
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Program prevencije stvaranja otpada Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 148
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Radni plan postrojenja za upravljanje otpadom Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 149
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Ovlašćenje za ispitivanje otpada Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 149
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Obaveze proizvođača otpada Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 149
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Posrednik i trgovac Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 149
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Sakupljanje i transport otpada Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 149
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Skladištenje otpada Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 150
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Mobilna postrojenja Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 150
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Ponovna upotreba i ponovno iskorišćenje otpada Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 150
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Upravljanje komunalnim otpadom Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 150
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Upravljanje opasnim otpadom Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 150
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Dokument o kretanju opasnog otpada Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 150
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Upravljanje PCB i PCT otpadom Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 151
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Upravljanje medicinskim otpadom Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 151
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Upravljanje farmaceutskim otpadom Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 151
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Troškovi upravljanja medicinskim i farmaceutskim otpadom Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 151
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Izdavanje i vrste dozvola Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 151
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Nadležnosti za izdavanje dozvola Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 152
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Izuzeci Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 152
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Zahtev za izdavanje dozvole Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 152
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Postupak izdavanja dozvole Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 152
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Sadržaj dozvole Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 152
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Rok važenja dozvole Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 153
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Oduzimanje i izmena dozvole Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 153
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Izveštavanje Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 153
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Cena usluge za upravljanje otpadom Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 153
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Finansiranje upravljanja otpadom Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 153
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Zaključak Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 154
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Zarazne bolesti i posebna zdravstvena pitanja Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 157
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI I POSEBNA ZDRAVSTVENA PITANJA - "SL. GLASNIK RS", BR. 15/2016 Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 157
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i način njihovog sprovođenja Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 158
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Obaveze zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih lica Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 161
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Inspekcijski nadzor Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 161
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Kaznene odredbe Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 161
MEĐUNARODNO PRAVO POVREDA NAČELA NE BIS IN IDEM Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 165
MEĐUNARODNO PRAVO Činjenice Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 165
MEĐUNARODNO PRAVO Suština načela ne bis in idem Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 165
MEĐUNARODNO PRAVO Kriterijumi koje je Sud uzeo u obzir u ovom slučaju Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 165
MEĐUNARODNO PRAVO Zaključak Br. 111 od 1-15. mart 2016. godine str. 167
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA- "SL. GLASNIK RS", BR. OD 11/2016 DO 15/2016 Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 9
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA - "SL. GLASNIK RS", BR. 15/2016 Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 19
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA I. Uvodne odredbe Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 19
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA II. Cilj osnivanja, osnivanje i poslovanje javnog preduzeća Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 20
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA III. Kaznene odredbe Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 31
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA IV. Prelazne i završne odredbe Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 32
PRAVOSUĐE ODLAGANJE PRELASKA ODREĐENIHNADLEŽNOSTI SA MINISTARSTVA NA VISOKI SAVET SUDSTVA Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 37
PRAVOSUĐE SUDOVI I JAVNA TUŽILAŠTVA KAO DIREKTNI KORISNICI BUDŽETSKIH SREDSTAVA Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 39
PREKRŠAJI NOVA ZAKONSKA REŠENJA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 45
PREKRŠAJI Pregled novih zakonskih rešenja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 46
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA PITANJA I ODGOVORI SA SAVETOVANJA "PRIMENA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU" Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 53
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Troškovi postupka Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 53
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Dostavljanje Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 54
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Verodostojne isprave Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 54
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Obavezujući deo rešenja o izvršenju kao izvršna isprava Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 55
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Sredstva i predmeti namirenja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 55
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Naznačenje javnog izvršitelja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 55
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Odlaganje izvršenja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 55
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Posredovanje javnog izvršitelja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 55
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Zaključak o predaji Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 56
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Izvršni postupak na nepokretnostima koje nisu upisane u katastar nepokretnosti Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 56
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Uplata na namenski račun izvršitelja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 57
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Naplata budućih povremenih davanja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 57
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Izvršenje na sredstvima iz štednog uloga i sa tekućeg računa Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 57
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Početak delatnosti javnog izvršitelja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 58
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Izjašnjenje izvršnih poverilaca Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 58
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Tarifa Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 58
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Presuda po tužbi za pobijanje dužnikovih pravnih radnji kao izvršna isprava Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 59
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Namirenje na nepokretnosti opterećenoj hipotekom Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 59
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Dužnost davanja podataka Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 59
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Stečaj zalogodavca Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 60
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Pripravnički staž Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 60
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Nadležnost suda Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 60
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Namirenje na nepokretnosti opterećenoj hipotekom Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 61
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Pravni lek protiv rešenja o obustavi postupka Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 62
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Dužnost davanja podataka Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 62
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Izvršna i verodostojna isprava Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 63
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Protivizvršenje Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 64
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Obustava izvršenja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 64
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Troškovi pružanja policijske pomoći Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 65
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Prestanak postojanja izvršnog dužnika Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 65
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Izvršenje na nepokretnostima Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 65
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Izjašnjenje izvršnih poverilaca Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 66
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 66
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Računanje rokova Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 67
POSTUPAK IZVRŠENJA I OBEZBEĐENJA Nedopustivost izvršenja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 67
PRIVREDNE DELATNOSTI PITANJA O LEGALIZACIJI I ODGOVORI MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 71
PRIVREDNE DELATNOSTI PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA POJEDINAČNO IZUZEĆE RESTRIKTIVNIH SPORAZUMA OD ZABRANE Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 74
PRIVREDNE DELATNOSTI Definicija restriktivnog sporazuma i izuzeće od zabrane Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 75
PRIVREDNE DELATNOSTI Pravni okvir Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 75
PRIVREDNE DELATNOSTI Šta sve može biti obuhvaćeno zahtevom za pojedinačno izuzeće? Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 76
PRIVREDNE DELATNOSTI Podnošenje zahteva za izuzeće restriktivnog sporazuma od zabrane Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 77
PRIVREDNE DELATNOSTI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE VEZANA ZA POLOŽAJ I POSLOVANJE PREDUZETNIKA Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 78
RADNO PRAVO OSOBAMA SA INVALIDITETOM OMOGUĆENO POTPISIVANJE ISPRAVA UZ POMOĆ PEČATA Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 87
VANPRIVREDNE DELATNOSTI NOVINE U SISTEMU SPORTA, SPORTSKIH OBJEKATA I PRIREDABA, EVIDENCIJE I NADZORA Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 91
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Uvodne odredbe Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 91
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Sistem sporta i učesnici u sistemu sporta Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 92
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Opšti interes u oblasti sporta Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 93
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Kategorizacije u oblasti sporta Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 94
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Nacionalna strategija razvoja sporta Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 94
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Školski i univerzitetski sport i fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 94
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Sportski objekti Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 94
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Sportske priredbe Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 95
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Evidencije Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 95
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Nadzor Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 96
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Kaznene odredbe Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 96
VANPRIVREDNE DELATNOSTI Prelazne i završne odredbe Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 96
VANPRIVREDNE DELATNOSTI NORMATIVNE PRETPOSTAVKE ZA VRŠENJE BEZBEDNOSNIH PROVERA U SKLADU SA ZAKONOM O POLICIJI - "SL. GLASNIK RS", BR. 12/2016 Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 97
MEĐUNARODNO PRAVO REPUBLIKA SRBIJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U 2015. GODINI Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 101
MEĐUNARODNO PRAVO Statistički podaci u odnosu na Republiku Srbiju Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 102
MEĐUNARODNO PRAVO Važnije presude u odnosu na Republiku Srbiju objavljene u 2015. godini Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 103
MEĐUNARODNO PRAVO Raguž protiv Srbije Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 103
MEĐUNARODNO PRAVO Rafailović i Stevanović protiv Srbije Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 104
MEĐUNARODNO PRAVO Simonović i još 73 podnosilaca protiv Srbije Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 105
MEĐUNARODNO PRAVO Grujović protiv Srbije Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 105
MEĐUNARODNO PRAVO Važnije odluke u odnosu na Republiku Srbiju objavljene u 2015. godini Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 106
MEĐUNARODNO PRAVO POGLED NA STANJE U PREGOVORIMA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 111
MEĐUNARODNO PRAVO Početak pregovora Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 111
MEĐUNARODNO PRAVO Otvaranje pregovaračkih poglavlja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 112
MEĐUNARODNO PRAVO 1. Sprovođenje prvog sporazuma (april 2013. Godine) i majski plan za sprovođenje sporazuma o energetici i telekomunikacijama Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 114
MEĐUNARODNO PRAVO 2. Rad na sprovođenju sporazuma postignutih u tehničkom dijalogu od marta 2011. Do februara 2012. Godine Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 115
MEĐUNARODNO PRAVO 3. Dalji sporazumi i napredak u normalizaciji odnosa Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 116
MEĐUNARODNO PRAVO Merila za otvaranje ostalih poglavlja Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 116
MEĐUNARODNO PRAVO Poglavlja u kojima traje rasprava o izveštajima sa skrininga Br. 110 od 16-29. februar 2016. godine str. 117
POČETAK PRIMENE PROPISA U FEBRUARU 2016. PROPISI ČIJA PRIMENA U CELINI ILI POJEDINIH ODREDABA POČINJE U PERIODU OD 1. DO 15. FEBRUARA 2016. GODINE Br. 107-108 januar 2016. godine str. 11
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA ("SL. GLASNIK RS", BR. 109/2015 DO 3/2016) Br. 107-108 januar 2016. godine str. 15
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO IZMENJENO PODNOŠENJE PREDSTAVKI EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA POČEV OD 1.1.2016. GODINE IV PLANIRANJE I IZGRADNJA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 29
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO POČINJE SA RADOM CENTRALNA EVIDENCIJA OBJEDINJENIH PROCEDURA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 33
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO "JEDNOŠALTERSKI SISTEM" ZA INVESTITORE GRAĐEVINSKIH RADOVA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 35
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima Br. 107-108 januar 2016. godine str. 36
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem Br. 107-108 januar 2016. godine str. 36
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom Br. 107-108 januar 2016. godine str. 38
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Postupak popisa i evidentiranja Br. 107-108 januar 2016. godine str. 39
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO POSTUPAK POPISA I EVIDENTIRANJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA I SAČINJAVANJE PROGRAMA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 39
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sačinjavanje programa popisa Br. 107-108 januar 2016. godine str. 41
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Novčane kazne za prekršaj inspektora Br. 107-108 januar 2016. godine str. 42
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO POSTUPANJE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA NAKON POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 42
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Procesne radnje građevinskog inspektora nakon donošenja rešenja o rušenju Br. 107-108 januar 2016. godine str. 44
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO EVIDENCIONA PRIJAVA ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME Br. 107-108 januar 2016. godine str. 45
RADNO PRAVO OD 1.1.2016. GODINE POČELA PRIMENA PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2016. GODINU Br. 107-108 januar 2016. godine str. 49
RADNO PRAVO MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA - SEKTOR ZA RAD Br. 107-108 januar 2016. godine str. 52
RADNO PRAVO I UGOVOR O RADU Br. 107-108 januar 2016. godine str. 52
RADNO PRAVO II RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME Br. 107-108 januar 2016. godine str. 54
RADNO PRAVO III PREKOVREMENI RAD; PRERASPODELA RADNOG VREMENA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 57
RADNO PRAVO IV GODIŠNJI ODMOR I NAKNADA ŠTETE Br. 107-108 januar 2016. godine str. 58
RADNO PRAVO V NEPLAĆENO ODSUSTVO; MIROVANJE RADNOG ODNOSA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 61
RADNO PRAVO VI ZARADA I NAKNADA ZARADE Br. 107-108 januar 2016. godine str. 63
RADNO PRAVO VII MINULI RAD I OTPREMNINA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 66
RADNO PRAVO VIII PRESTANAK RADNOG ODNOSA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 68
RADNO PRAVO IX UGOVOR O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA; UGOVOR O DELU Br. 107-108 januar 2016. godine str. 71
RADNO PRAVO X KOLEKTIVNI UGOVOR Br. 107-108 januar 2016. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO UPUTSTVO O USKLAĐIVANJU SA NOVIM ZAKONOM O ZADRUGAMA - "SL. GLASNIK RS", BR. 112/2015 Br. 107-108 januar 2016. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje osnivačkog akta Br. 107-108 januar 2016. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje zadružnih pravila Br. 107-108 januar 2016. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje statusnih podataka Br. 107-108 januar 2016. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posledice neusklađivanja Br. 107-108 januar 2016. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Shodna primena odredbi Zakona o privrednim društvima Br. 107-108 januar 2016. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO POSTUPAK OSNIVANJA I BRISANJA ZADRUGA, UPRAVLJANJE I ORGANI, KNJIGA ZADRUGARA, ODGOVORNOST ZADRUGARA, IMOVINA I RASPODELA DOBITI PREMA NOVOM ZAKONU Br. 107-108 januar 2016. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnivanje zadruga Br. 107-108 januar 2016. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Upravljanje i organi zadruge Br. 107-108 januar 2016. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Knjiga zadrugara Br. 107-108 januar 2016. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Imovina zadruge i odgovornost zadrugara Br. 107-108 januar 2016. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Raspodela dobiti Br. 107-108 januar 2016. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Brisanje zadruge Br. 107-108 januar 2016. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OD 1.6.2016. GODINE, PREMA LICIMA REGISTROVANIM U APR MOGU DA BUDU IZREČENE PRIVREMENE ZABRANE I OGRANIČENJA PRAVA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OBAVEZNO ČLANSTVO U PRIVREDNIM KOMORAMA ZA SVE PRIVREDNE SUBJEKTE OD 1.1.2017. GODINE Br. 107-108 januar 2016. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vrste komora Br. 107-108 januar 2016. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavezno članstvo Br. 107-108 januar 2016. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Imovina Br. 107-108 januar 2016. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Organi privrednih komora Br. 107-108 januar 2016. godine str. 90
PREKRŠAJNO PRAVO REGISTAR NEPLAĆENIH NOVČANIH KAZNI DOSTUPAN PREKO APLIKACIJE "PORTALA MINISTARSTVA PRAVDE" Br. 107-108 januar 2016. godine str. 93
PREKRŠAJNO PRAVO DOSTAVLJANJE PISMENA PREKO POŠTE, ODSUTNOM LICU I VREME I MESTO DOSTAVLJANJA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 94
PREKRŠAJNO PRAVO Dostavljanje preko pošte Br. 107-108 januar 2016. godine str. 94
PREKRŠAJNO PRAVO Dostavljanje odsutnom licu i isticanje pismena na oglasnu tablu Br. 107-108 januar 2016. godine str. 94
PREKRŠAJNO PRAVO Vreme dostavljanja Br. 107-108 januar 2016. godine str. 96
PREKRŠAJNO PRAVO Mesto dostavljanja Br. 107-108 januar 2016. godine str. 96
PREKRŠAJNO PRAVO Način dostave Br. 107-108 januar 2016. godine str. 97
PREKRŠAJNO PRAVO LIČNO DOSTAVLJANJE, DOSTAVLJANJE BRANIOCU, ZASTUPNIKU I PUNOMOĆNIKU, PRAVNIM LICIMA I PREDUZETNICIMA, PROMENA ADRESE I ISTICANJE PISMENA NA OGLASNU TABLU Br. 107-108 januar 2016. godine str. 97
PREKRŠAJNO PRAVO Način dostave Br. 107-108 januar 2016. godine str. 97
PREKRŠAJNO PRAVO Lično dostavljanje Br. 107-108 januar 2016. godine str. 98
PREKRŠAJNO PRAVO Dostavljanje na adresu stana Br. 107-108 januar 2016. godine str. 98
PREKRŠAJNO PRAVO Dostavljanje na radnom mestu Br. 107-108 januar 2016. godine str. 99
PREKRŠAJNO PRAVO Dostavljanje braniocu, zastupniku i punomoćniku Br. 107-108 januar 2016. godine str. 99
PREKRŠAJNO PRAVO Dostavljanje pravnim licima i preduzetnicima Br. 107-108 januar 2016. godine str. 99
PREKRŠAJNO PRAVO Promena adrese i isticanje pismena na oglasnu tablu Br. 107-108 januar 2016. godine str. 100
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE KAO VANREDNO PRAVNO SREDSTVO U UPRAVNOM POSTUPKU I STAVOVI SUDSKE PRAKSE Br. 107-108 januar 2016. godine str. 103
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Predlog za povraćaj u pređašnje stanje Br. 107-108 januar 2016. godine str. 103
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Uslovi za povraćaj u pređašnje stanje Br. 107-108 januar 2016. godine str. 105
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Subjektivni i objektivni rok Br. 107-108 januar 2016. godine str. 105
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Odlučivanje po predlogu Br. 107-108 januar 2016. godine str. 106
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Mogućnost izjavljivanja žalbe protiv zaključka nadležnog organa Br. 107-108 januar 2016. godine str. 107
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Prekid postupka i dejstvo zaključka Br. 107-108 januar 2016. godine str. 107
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 108
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Troškovi organa i stranaka Br. 107-108 januar 2016. godine str. 108
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Oslobođenje od plaćanja troškova Br. 107-108 januar 2016. godine str. 112
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR USPOSTAVLJANJE MONITORINGA ZEMLJIŠTA I PRIMENA METODOLOGIJE ZA SISTEMATSKO PRAĆENJE KVALITETA I STANJA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 117
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Usklađivanje sa međunarodnim dokumentima Br. 107-108 januar 2016. godine str. 117
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Predmet i primena Zakona Br. 107-108 januar 2016. godine str. 117
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Subjekti zaštite zemljišta Br. 107-108 januar 2016. godine str. 117
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Preventivne mere zaštite zemljišta Br. 107-108 januar 2016. godine str. 118
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Planska dokumenta Br. 107-108 januar 2016. godine str. 118
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Zaštita zemljišta Br. 107-108 januar 2016. godine str. 118
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Monitoring zemljišta Br. 107-108 januar 2016. godine str. 119
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Informacioni sistem Katastar kontaminiranih lokacija Br. 107-108 januar 2016. godine str. 119
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Finansiranje zaštite zemljišta Br. 107-108 januar 2016. godine str. 119
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Inspekcijski nadzor Br. 107-108 januar 2016. godine str. 120
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Kaznene odredbe Br. 107-108 januar 2016. godine str. 120
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Rokovi za preduzimanje radnji u cilju primene Zakona Br. 107-108 januar 2016. godine str. 121
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR NOVINE U RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM Br. 107-108 januar 2016. godine str. 122
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Br. 107-108 januar 2016. godine str. 122
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Omogućavanje korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Br. 107-108 januar 2016. godine str. 123
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Br. 107-108 januar 2016. godine str. 124
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Prava i obaveze iz zakupa Br. 107-108 januar 2016. godine str. 124
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Br. 107-108 januar 2016. godine str. 124
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Pravo prvenstva zakupa i pravo prečeg zakupa Br. 107-108 januar 2016. godine str. 125
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Pravo učešća u prvom i drugom krugu javnog nadmetanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Br. 107-108 januar 2016. godine str. 125
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini Br. 107-108 januar 2016. godine str. 125
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Ovlašćenja inspektora Br. 107-108 januar 2016. godine str. 126
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Kaznene odredbe Br. 107-108 januar 2016. godine str. 126
UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR Prelazni režim Br. 107-108 januar 2016. godine str. 126
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE POSTUPAK OBNOVE I PRUŽANJA POMOĆI GRAĐANIMA I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA NAKON ELEMENTARNE ILI DRUGE NEPOGODE Br. 107-108 januar 2016. godine str. 129
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Načela Br. 107-108 januar 2016. godine str. 130
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Postupak za ostvarivanje pomoći Br. 107-108 januar 2016. godine str. 130
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Obaveštavanje javnosti o državnoj pomoći Br. 107-108 januar 2016. godine str. 131
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Uslovi za dobijanje pomoći Br. 107-108 januar 2016. godine str. 131
GRADSKI PROPISI ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA KOJE SU U PRIMENI OD 1.1.2016. GODINE - "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 81/2015 Br. 107-108 januar 2016. godine str. 135
GRADSKI PROPISI Odluka o određivanju spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja Br. 107-108 januar 2016. godine str. 135
GRADSKI PROPISI Odluka o određivanju spratnosti po zonama za objekte koji se nalaze u postupku ozakonjenja Br. 107-108 januar 2016. godine str. 135
GRADSKI PROPISI Odluka o izmeni i dopuni Odluke o boravišnoj taksi Br. 107-108 januar 2016. godine str. 137
GRADSKI PROPISI Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja Br. 107-108 januar 2016. godine str. 137
GRADSKI PROPISI Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda Br. 107-108 januar 2016. godine str. 138
GRADSKI PROPISI UKINUTA ZABRANA PRODAJE, ODNOSNO DOSTAVE ALKOHOLNIH PIĆA, PIVA, PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA I SLIČNIH VRSTA ROBA ČIJA UPOTREBA MOŽE BITNO DA UTIČE NA JAVNI RED I MIR, U VREMENU OD 22,00 SATA DO 06,00 SATI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA Br. 107-108 januar 2016. godine str. 139
NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA NOVODONETI ZAKONI IZMEĐU DVA BROJA ("Sl. GLASNIK RS", BR. OD 96/2015 DO 106/2015) br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 7
POČETAK PRIMENE PROPISA PROPISI ČIJA PRIMENA POČINJE U JANUARU 2016. GODINE - U CELINI ILI POJEDINE ODREDBE br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 13
PRAVOSUĐE I SUDSKI POSTUPCI KOMENTAR NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU - "SL. GLASNIK RS", BR. 106/2015 br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 23
PRAVOSUĐE I SUDSKI POSTUPCI PREGLED NAJZNAČAJNIJIH NOVINA U JAVNOM BELEŽNIŠTVU br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 31
PRAVOSUĐE I SUDSKI POSTUPCI NOVINE U POGLEDU SUBJEKATA, POSTUPKA IMENOVANJA I ORGANIZACIJE JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 34
PRAVOSUĐE I SUDSKI POSTUPCI NOVINE U POGLEDU JAVNOBELEŽNIČKIH KNJIGA I SPISA, NAGRADA I NAKNADA, NADZORA, DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI I OVLAŠĆENJA br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 41
PRAVOSUĐE I SUDSKI POSTUPCI TRANSPARENTNOST RADA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 46
PRAVOSUĐE I SUDSKI POSTUPCI NOVA PRAVILA ZA VREDNOVANJE OBUKE NAPRAVOSUDNOJ AKADEMIJI U POSTUPKU PREDLAGANJA SUDIJA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 49
PRAVOSUĐE I SUDSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA - "SL. GLASNIK RS", BR. 106/2015 br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 52
PRAVOSUĐE I SUDSKI POSTUPCI OCENJIVANJE SUDIJSKIH POMOĆNIKA br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 56
PRAVOSUĐE I SUDSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA - "SL. GLASNIK RS", BR. 106/2015 br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 60
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ZAKUPACA NA NEODREĐENO VREME U STANOVIMA U SVOJINI GRAĐANA, ZADUŽBINA I FONDACIJA - "SL. GLASNIK RS", BR. 96/2015 br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 65
PLANIRANJE I IZGRADNJA POČETAK IZDAVANJA ELEKTRONSKIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA OD 1.1.2016. GODINE br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 71
PLANIRANJE I IZGRADNJA KOMENTAR ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA - "SL. GLASNIK RS", BR. 96/2015 br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 73
PLANIRANJE I IZGRADNJA NAJČEŠĆA PITANJA O LEGALIZACIJI (OZAKONJENJU) OBJEKATA br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 80
PLANIRANJE I IZGRADNJA PROMENE NADLEŽNOSTI, REORGANIZACIJA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA I KATASTARSKI SLUŽBENICI br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 88
PLANIRANJE I IZGRADNJA NOVA PROCESNA PRAVILA U POGLEDU UPISA PROMENA NA NEPOKRETNOSTIMA I STVARNIM PRAVIMA NA NJIMA br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 93
PLANIRANJE I IZGRADNJA POSTUPAK UPISA U KATARSTAR NEPOKRETNOSTI br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 98
RADNO I PENZIJSKO PRAVO RADNE KNJIŽICE NISU OBAVEZNE, POČEV OD 1.1.2016. GODINE br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 107
RADNO I PENZIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI "SL. GLASNIK RS", BR. 91/2015 br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 109
RADNO I PENZIJSKO PRAVO OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2016. GODINI br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 114
MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI OBJAVLJENIH U - "SL. GLASNIKU RS", BR. 96/2015 br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 119
MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI OBJAVLJENIH U - "SL. GLASNIKU RS", BR. 106/2015" br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 122
MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU - "SL. GLASNIK RS", BR. 106/2015" br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 125
MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA ZAKONA ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA - "SL. GLASNIK RS", BR. 106/2015 br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 126
PRIVREDNE DELATNOSTI EVIDENCIJA PROMETA ROBE U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM O EVIDENCIJI PROMETA - "SL. GLASNIK RS", BR. 99/2015 br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 131
PRIVREDNE DELATNOSTI KOMENTAR ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA - "SL. GLASNIK RS", BR. 96/2015 br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 136
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO OBAVLJANJE PLAĆENIH DELATNOSTI PRATILACA ČLANOVA DIPLOMATSKIH MISIJA, KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I SPECIJALNIH MISIJA PRI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U REPUBLICI SRBIJI br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 141
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO KORIŠĆENJE, FINANSIRANJE I OBUKA PLAĆENIKA KAO KRIVIČNO DELO br. 105-106 od decembra 2015. godine str. 146
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Novodoneti propisi između dva broja ("Sl. glasnik RS", br. 94 i 95/2015) br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 9
POČETAK PRIMENE PROPISA - Decembar 2015 PROPISI ČIJA PRIMENA POČINJE U DECEMBRU 2015. GODINE - U CELINI ILI POJEDINE ODREDB br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 15
POČETAK PRIMENE PROPISA - Decembar 2015 Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 66/2015 - dr. zakon i 92/2015) br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 15
POČETAK PRIMENE PROPISA - Decembar 2015 Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika ("Sl. glasnik RS", br. 93/2015) br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 19
POČETAK PRIMENE PROPISA - Decembar 2015 Pravilnik o detergentima ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015) br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 20
POČETAK PRIMENE PROPISA - Decembar 2015 Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina ("Sl. glasnik RS", br. 95/2015) br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 20
USTAVNO PRAVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI izmene ustava Republike Srbije br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 23
USTAVNO PRAVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Komitet pravnika za ljudska prava zalaže se za izmene ustava Republike Srbije br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 24
USTAVNO PRAVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Ocena ustavnosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 25
USTAVNO PRAVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Nacrt zakona o dopuni Zakona o ustavnom sudu br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 26
USTAVNO PRAVO I OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI Podneta ustavna žalba na rešenje ustavnog suda kojim je odbačena inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 28
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Problem neujednačene sudske prakse među najvećim problemima srpskog pravosuđa br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 33
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Tvining projekat - jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i državnog veća tužilaca br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Kratak vodič kroz Zakon o ozakonjenju objekata br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 39
GRAĐANSKO PRAVO Smernice za utvrđivanje usluga, odnosno radova koji spadaju u građevinske radove br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 41
GRAĐANSKO PRAVO aktuelni odgovori na pitanja iz prakse u vezi sa primenom Zakona o planiranju i izgradnji br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 44
GRAĐANSKO PRAVO Prestanak obaveza usled zastarelosti i oprosta duga br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 53
RADNO PRAVO Komentar Pravilnika o dozvolama za rad stranih državljana - "Sl. glasnik RS", br. 94/2015 br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 63
RADNO PRAVO Mogućnost zaključivanja radnog odnosa na neodređeno vreme sa stranim državljaninom - Službeno mišljenje br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 68
RADNO PRAVO Rokovi za isplatu zarade, evidencija zarade, zaštita zarade i zastarelost potraživanja br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 69
RADNO PRAVO SLUŽBENA MIŠLJENJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O RADU - MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 75
RADNO PRAVO Zasnivanje radnog odnosa sa drugim licem na neodređeno vreme za poslove zaposlenog kome miruju prava i obaveze br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 75
RADNO PRAVO Postupanje suprotno Zakonu o radu pri zaključivanju ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 76
RADNO PRAVO Uračunavanje vremena provedenog kod prethodnog poslodavca u minuli rad br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 77
RADNO PRAVO Srazmeran godišnji odmor i način korišćenja istog br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 77
RADNO PRAVO Mirovanje radnog odnosa zbog imenovanja na javnu funkciju br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 78
RADNO PRAVO Osnovica za obračun otpremnine br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komentar Zakona o jakim alkoholnim pićima - "Sl. glasnik RS", br. 92/2015 br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o šumama - "Sl. glasnik RS", br. 89/2015 br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 88
PORESKO PRAVO Prestanak poreske obaveze br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 99
MEDICINSKO PRAVO Izveštaj savetnika za zaštitu prava pacijenata po prigovoru i obaveza zdravstvene ustanove kao poslodavca da dostavi savetniku obaveštenje o preduzetim merama br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 107
MEDICINSKO PRAVO Ovlašćenje savetnika pacijenata da traži izjašnjavanje stručnih organa zdravstvene ustanove br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 108
MEDICINSKO PRAVO PITANJA I ODGOVORI U VEZI PRIMENE ZAKONA O PRAVIMA PACIJENATA I PODZAKONSKIH AKATA br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 109
MEDICINSKO PRAVO Limit opredeljenih pacijenata po izabranom lekaru br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 109
MEDICINSKO PRAVO Privremena zamena izabranog lekara br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 110
MEDICINSKO PRAVO Pravo na drugo stručno mišljenje u drugoj zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 110
MEDICINSKO PRAVO Kršenje prava pacijenta na obaveštenje i uvid u troškove lečenja br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 111
MEDICINSKO PRAVO Obaveza lekara opšte prakse da sledi uputstva lekara specijaliste br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 111
MEDICINSKO PRAVO Povreda prava na kvalitet pružanja zdravstvene usluge br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 112
MEDICINSKO PRAVO Isticanje cenovnika stomatoloških usluga u zdravstvenim ustanovama br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 113
KOLEKTIVNO UGOVARANJE OBJEDINJENI PREGLED ODLUKA KOMISIJE ZA TUMAČENJE ODREDABA NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 117
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PRAVO SVOJINE STRANACA NA NEPOKRETNOSTI - VRSTE KLAUZULA U BILATERALNIM MEĐUNARODNIM UGOVORIMA SRBIJE I JUGOSLAVIJE br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 129
NACRTI ZAKONA NACRT Zakona o izmenama i dopunama KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 135
NACRTI ZAKONA NACRT Zakona o izmenama i dopunama ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 139
NACRTI ZAKONA NACRT Zakona o izmenama i dopunama ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 143
NACRTI ZAKONA NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 104 od 15-30 novembra 2015. godine str. 147
USTAVNO PRAVO SLOBODA OKUPLJANJA PREMA RANIJEM I VAŽEĆEM USTAVU REPUBLIKE SRBIJE SA OSVRTOM NA AKTUELNI NACRT ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU br. 103 od novembra 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Odluka Ustavnog suda i prestanak važenja Zakona o javnom okupljanju br. 103 od novembra 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Sloboda okupljanja prema važećem Ustavu br. 103 od novembra 2015. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Prilog raspravi o Nacrtu zakona o javnom okupljanju br. 103 od novembra 2015. godine str. 12
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO PRAVILA O POSTUPKU IZBORA NOVIH ČLANOVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA IZ REDA TUŽILACA br. 103 od novembra 2015. godine str. 14
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Birački spisak i biračka mesta br. 103 od novembra 2015. godine str. 14
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Kandidati za izbor člana DVT br. 103 od novembra 2015. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Izborni materijal br. 103 od novembra 2015. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Predstavljanje kandidata u postupku predlaganja za izborne članove DVT br. 103 od novembra 2015. godine str. 16
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Javnost rada izborne komisije DVT br. 103 od novembra 2015. godine str. 16
GRAĐANSKO PRAVO AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI IZ AVGUSTA I SEPTEMBRA 2015. GODINE br. 103 od novembra 2015. godine str. 17
GRAĐANSKO PRAVO Dejstvo založne izjave sačinjene u formi javnobeležničke isprave od strane notara republike srpske br. 103 od novembra 2015. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Sadržina plana generalne regulacije br. 103 od novembra 2015. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Popis katastarskih parcela sa detaljnim opisom granice kao obavezan deo plana generalne regulacije br. 103 od novembra 2015. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Razvoj naslednog prava na području stare Jugoslavije br. 103 od novembra 2015. godine str. 26
GRAĐANSKO PRAVO RASPRAVA O NOVOM MEĐUNARODNOM UGOVORU O ZAŠTITI INTERESA RADIODIFUZNIH ORGANIZACIJA br. 103 od novembra 2015. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Uvod br. 103 od novembra 2015. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Pojam radiodifuzne organizacije br. 103 od novembra 2015. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Pojam emisije (signala) br. 103 od novembra 2015. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Pojam "prethodne emisije" (prethodnog signala) br. 103 od novembra 2015. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Pojam emitovanja br. 103 od novembra 2015. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Emitovanje u Zakonu o autorskom i srodnim pravima br. 103 od novembra 2015. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Emitovanje u predlogu novog međunarodnog ugovora br. 103 od novembra 2015. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Prava radiodifuznih organizacija br. 103 od novembra 2015. godine str. 32
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Naplata komunalnih usluga u izvršnom postupku na osnovu verodostojne isprave br. 103 od novembra 2015. godine str. 36
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK PRAVILNA PRIMENA INSTITUTA PRIPREMNOG ROČIŠTA br. 103 od novembra 2015. godine str. 37
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Odredbe Zakonika o krivičnom postupku kojima je uveden institut pripremnog ročišta u domaći krivičnoprocesni sistem br. 103 od novembra 2015. godine str. 37
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Sažeti prikaz različitih shvatanja domaćih i stranih autora o pripremnom ročištu br. 103 od novembra 2015. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Kako pravilno održati pripremno ročište br. 103 od novembra 2015. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak br. 103 od novembra 2015. godine str. 41
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK PREKRŠAJNA ODGOVORNOST U VEZI SA POGREŠNIM DEKLARISANJEM ROBE br. 103 od novembra 2015. godine str. 42
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK ROKOVI U UPRAVNOM POSTUPKU br. 103 od novembra 2015. godine str. 46
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Podela rokova br. 103 od novembra 2015. godine str. 46
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Zakonski i službeni rokovi br. 103 od novembra 2015. godine str. 46
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU "Sl. glasnik RS", br. 91/2015 br. 103 od novembra 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Razlozi za donošenje Izmena i dopuna Zakona br. 103 od novembra 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prikaz najznačajnijih novina br. 103 od novembra 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ostvarivanje prava na bolovanje radnika koji radi kod više poslodavaca br. 103 od novembra 2015. godine str. 54
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Isplata otpremnine zaposlenom koji je sa prekidima radio kod istog poslodavca br. 103 od novembra 2015. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI "Sl. glasnik RS", br. 91/2015 br. 103 od novembra 2015. godine str. 56
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Razlozi za donošenje Zakona br. 103 od novembra 2015. godine str. 56
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Predmet i primena Zakona br. 103 od novembra 2015. godine str. 56
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i uslovi povratka br. 103 od novembra 2015. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obaveze poslodavca br. 103 od novembra 2015. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Postupak upućivanja br. 103 od novembra 2015. godine str. 58
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Saradnja između organa i organizacija br. 103 od novembra 2015. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nadzor i kaznene odredbe br. 103 od novembra 2015. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prelazne i završne odredbe br. 103 od novembra 2015. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O ULAGANJIMA "Sl. glasnik RS", br. 89/2015 br. 103 od novembra 2015. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Rešenja i očekivani efekti br. 103 od novembra 2015. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Definisanje uloga, ulaganja i ulagača br. 103 od novembra 2015. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Garancije za ulaganja i ulagače br. 103 od novembra 2015. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Vrste i kriterijumi za ulaganje prema značaju i podsticaji ulaganjima br. 103 od novembra 2015. godine str. 63
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Kontrola državne pomoći br. 103 od novembra 2015. godine str. 65
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Institucionalni okvir za ulaganje br. 103 od novembra 2015. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sukob interesa, zabrana konkurencije, preuzimanje poverenog posla br. 103 od novembra 2015. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nadzor i kaznene odredbe br. 103 od novembra 2015. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PROMET DUVANSKIH PROIZVODA br. 103 od novembra 2015. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima br. 103 od novembra 2015. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Tehnički uslovi za obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima br. 103 od novembra 2015. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obaveza trgovaca na malo duvanskim proizvodima br. 103 od novembra 2015. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi za postavljanje hjumidora br. 103 od novembra 2015. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obeležavanje duvanskih proizvoda br. 103 od novembra 2015. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obaveza trgovca da istakne posebnu oznaku o zabrani prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloletnim licima br. 103 od novembra 2015. godine str. 71
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Promet i određivanje maloprodajnih cena duvanskih proizvoda br. 103 od novembra 2015. godine str. 71
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ograničenja prometa duvanskih proizvoda br. 103 od novembra 2015. godine str. 71
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO OGRANIČENJA PROMETA ALKOHOLA br. 103 od novembra 2015. godine str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zabrana prodaje maloletnicima br. 103 od novembra 2015. godine str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Vremensko ograničenje prometa br. 103 od novembra 2015. godine str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mesno ograničenje prometa br. 103 od novembra 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO LICENCA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI I SERTIFIKACIJA br. 103 od novembra 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za sticanje licence za obavljanje energetskih delatnosti br. 103 od novembra 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak sertifikacije br. 103 od novembra 2015. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA "Sl. glasnik RS", br. 89/2015 br. 103 od novembra 2015. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU br. 103 od novembra 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Novine koje donosi Zakon br. 103 od novembra 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nova procesna rešenja br. 103 od novembra 2015. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Smanjenje osnovnog kapitala društva deljenika u postupku statusne promene izdvajanje uz osnivanje br. 103 od novembra 2015. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak promene registrovanog zakonskog zastupnika ogranka stranog privrednog društva br. 103 od novembra 2015. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registracija pretežne delatnosti posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti br. 103 od novembra 2015. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak vraćanja dodatnih uplata članovima društva br. 103 od novembra 2015. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Određivanje obveznika sistema energetskog menadžmenta br. 103 od novembra 2015. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kupoprodaja goriva između privrednih subjekata koji nemaju licencu za obavljanje energetske delatnosti br. 103 od novembra 2015. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naknada za rezervaciju prava na kapacitet i pravilno iskazivanje poreza na dodatu vrednost br. 103 od novembra 2015. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdavanje vozila u zakup i prefakturisanje sporednih troškova utrošenog goriva br. 103 od novembra 2015. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prefakturisanje troškova goriva kao obaveza iz ugovora o poslovnoj saradnji između dva privredna subjekta br. 103 od novembra 2015. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza prilaganja saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe prilikom uvoza avio benzina za sopstvene potrebe br. 103 od novembra 2015. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mogućnost prodaje mreže za distribuciju gasa br. 103 od novembra 2015. godine str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odgovornost za privredni prestup u slučaju stečaja pravnog lica br. 103 od novembra 2015. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otvaranje postupka stečaja i tretman potraživanja poverilaca br. 103 od novembra 2015. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Upućivanje stečajnog poverioca da u parničnom postupku utvrdi osporeno potraživanje br. 103 od novembra 2015. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kasko osiguranje i pravo na kumulaciju naknade štete br. 103 od novembra 2015. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Određivanje procenjene vrednosti i poslovi koje obavlja žiri prilikom sprovođenja konkursa za dizajn br. 103 od novembra 2015. godine str. 96
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ZLOUPOTREBA PRAVA NA PREDSTAVKU PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA br. 103 od novembra 2015. godine str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Okolnosti slučaja br. 103 od novembra 2015. godine str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Postupak u vezi sa zloupotrebom prava na predstavku u konkretnom slučaju i argumenti stranaka br. 103 od novembra 2015. godine str. 98
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Stavovi Suda u vezi sa navodima o zloupotrebi prava na predstavku br. 103 od novembra 2015. godine str. 98
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Suda br. 103 od novembra 2015. godine str. 99
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Komentar odluke br. 103 od novembra 2015. godine str. 99
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU ZARUBICA I DR. PROTIV SRBIJE (predstavka br. 35044/07) - SUD PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PAZI NA ZLOUPOTREBU PRAVA NA PREDSTAVKU br. 103 od novembra 2015. godine str. 100
INSPEKCIJSKI NADZOR KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I PREUZIMANJA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, RADI VRŠENJA TOG NADZORA "Sl. glasnik RS", br. 88/2015 br. 103 od novembra 2015. godine str. 101
INSPEKCIJSKI NADZOR Način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora nadležnim trezorima (čl. 3-11. Pravilnika) br. 103 od novembra 2015. godine str. 102
INSPEKCIJSKI NADZOR Način i postupak dostavljanja i preuzimanja podataka o neizmirenim obavezama (čl. 12. i 13. Pravilnika) br. 103 od novembra 2015. godine str. 103
INSPEKCIJSKI NADZOR Postupak vršenja nadzora (čl. 14-16. Pravilnika) br. 103 od novembra 2015. godine str. 103
PREDUZETNICI Obaveza izveštavanja u slučaju privremenog prekida obavljanja delatnosti preduzetnika br. 103 od novembra 2015. godine str. 104
USTAVNO PRAVO KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA S ASPEKTA KORISNIKA U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 84/2015 br. 102 od oktobra 2015. godine str. 9
USTAVNO PRAVO Uvod - delokrug primene Uredbe za državne službenike i nameštenike na druga lica u javnom sektoru i van njega br. 102 od oktobra 2015. godine str. 9
USTAVNO PRAVO Novelirana prava na pojedine naknade troškova u skladu sa Izmenama uredbe br. 102 od oktobra 2015. godine str. 10
GRAĐANSKO PRAVO PRODUŽENJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU br. 102 od oktobra 2015. godine str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Uslovi za produženje ugovora o doživotnom izdržavanju br. 102 od oktobra 2015. godine str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Pristanak na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju br. 102 od oktobra 2015. godine str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Primeri iz sudske prakse br. 102 od oktobra 2015. godine str. 15
GRAĐANSKO PRAVO TUŽBA RADI UTVRĐENJA RASKIDA UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU USLED SMRTI DAVAOCA IZDRŽAVANJA br. 102 od oktobra 2015. godine str. 16
GRAĐANSKO PRAVO Mogućnost sticanja prava svojine javnog preduzeća na nepokretnostima u državnoj svojini br. 102 od oktobra 2015. godine str. 17
GRAĐANSKO PRAVO Odgovornost prodavca za prodate stanove u tzv. "smrdljivim zgradama" br. 102 od oktobra 2015. godine str. 18
GRAĐANSKO PRAVO Nastupanje zastarelosti potraživanja utvrđenog sudskom odlukom br. 102 od oktobra 2015. godine str. 19
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK PRAVILNA PRIMENA INSTITUTA PRIPREMNOG ROČIŠTA br. 102 od oktobra 2015. godine str. 20
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odredbe Zakonika o krivičnom postupku kojima je uveden institut pripremnog ročišta u domaći krivičnoprocesni sistem br. 102 od oktobra 2015. godine str. 20
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Sažeti prikaz različitih shvatanja domaćih i stranih autora o pripremnom ročištu br. 102 od oktobra 2015. godine str. 21
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Kako pravilno održati pripremno ročište br. 102 od oktobra 2015. godine str. 22
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 102 od oktobra 2015. godine str. 24
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO UTICAJ IZMENJENE UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA NA OPOREZIVANJE TROŠKOVA DNEVNICA U PRIVREDNIM SUBJEKTIMA br. 102 od oktobra 2015. godine str. 25
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Procedura zapošljavanja stranca kod domaćeg poslodavca br. 102 od oktobra 2015. godine str. 28
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zapošljavanje državljana Republike Srbije u inostranstvu od strane Nacionalne službe za zapošljavanje br. 102 od oktobra 2015. godine str. 29
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Procena radne sposobnosti osobe sa invaliditetom br. 102 od oktobra 2015. godine str. 30
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mogućnost nastavka isplate novčane naknade licima koja neće ispuniti uslove za penziju zbog promene istih u propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju br. 102 od oktobra 2015. godine str. 31
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU "Sl. glasnik" br. 84/2015 br. 102 od oktobra 2015. godine str. 32
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO POJMOVI, PLANIRANJE I RAZVOJ TURIZMA I TURISTIČKE ORGANIZACIJE ZA PROMOCIJU TURIZMA br. 102 od oktobra 2015. godine str. 32
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojmovi br. 102 od oktobra 2015. godine str. 32
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Planiranje i razvoj turizma br. 102 od oktobra 2015. godine str. 33
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Turističke organizacije za promociju turizma br. 102 od oktobra 2015. godine str. 34
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE br. 102 od oktobra 2015. godine str. 35
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavljanje delatnosti br. 102 od oktobra 2015. godine str. 35
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dužnosti turističke agencije br. 102 od oktobra 2015. godine str. 35
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Turistička putovanja za sopstvene potrebe br. 102 od oktobra 2015. godine str. 36
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Licenca br. 102 od oktobra 2015. godine str. 37
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prava i obaveze organizatora putovanja i putnika br. 102 od oktobra 2015. godine str. 37
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posrednik br. 102 od oktobra 2015. godine str. 38
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO UGOSTITELJSKA, NAUTIČKA I LOVNOTURISTIČKA DELATNOST br. 102 od oktobra 2015. godine str. 38
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveze ugostitelja br. 102 od oktobra 2015. godine str. 39
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ovlašćenja jedinice lokalne samouprave br. 102 od oktobra 2015. godine str. 39
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kadrovska osposobljenost i radno iskustvo br. 102 od oktobra 2015. godine str. 40
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugostiteljske usluge u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu br. 102 od oktobra 2015. godine str. 40
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nautička delatnost br. 102 od oktobra 2015. godine str. 40
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Lovnoturistička delatnost br. 102 od oktobra 2015. godine str. 41
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO USLUGE U TURIZMU, TAKSA I PENALI, REGISTAR TURIZMA, NADZOR I KAZNENE ODREDBE br. 102 od oktobra 2015. godine str. 41
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usluge u turizmu br. 102 od oktobra 2015. godine str. 41
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pružanje usluga iznajmljivanja vozila bez vozača i vozila sa vozačem br. 102 od oktobra 2015. godine str. 42
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Taksa i penali u turizmu br. 102 od oktobra 2015. godine str. 43
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Akt jedinice lokalne samouprave koja je proglašena za turističko mesto I i II kategorije br. 102 od oktobra 2015. godine str. 43
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registar turizma br. 102 od oktobra 2015. godine str. 43
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Inspekcijski nadzor br. 102 od oktobra 2015. godine str. 44
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kaznene odredbe br. 102 od oktobra 2015. godine str. 45
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO DOLAZAK STRANOG TRGOVCA NA DOMAĆE TRŽIŠTE I USAGLAŠAVANJE POSLOVANJA SA POZITIVNIM PROPISIMA br. 102 od oktobra 2015. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnivanje i registracija u Agenciji za privredne registre br. 102 od oktobra 2015. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi iz Zakona o trgovini br. 102 od oktobra 2015. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Klasifikacija trgovinskog formata br. 102 od oktobra 2015. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za stavljanje robe u promet br. 102 od oktobra 2015. godine str. 47
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebni zahtevi za tekstil br. 102 od oktobra 2015. godine str. 47
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebni zahtevi za nameštaj br. 102 od oktobra 2015. godine str. 48
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebni zahtevi za igračke br. 102 od oktobra 2015. godine str. 48
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebni zahtevi koji se odnose na bezbednost br. 102 od oktobra 2015. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prateća dokumentacija uz robu - garantni list, uputstvo za upotrebu br. 102 od oktobra 2015. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepostojanje obaveze pravnog lica, odnosno preduzetnika da donese akte kojima bi se regulisala zaštita podataka o ličnosti br. 102 od oktobra 2015. godine str. 50
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti od pravnog lica, odnosno preduzetnika br. 102 od oktobra 2015. godine str. 50
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveze pravnog lica, odnosno preduzetnika u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti br. 102 od oktobra 2015. godine str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Tarifni sistem u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda br. 102 od oktobra 2015. godine str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Povlašćene kategorije korisnika usluga javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda br. 102 od oktobra 2015. godine str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Korisnici usluga javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda br. 102 od oktobra 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kupovina dužnika u stečaju i razlike u pravnom sledbeništvu i sledbeništvu u pravu br. 102 od oktobra 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za obavljanje sportske aktivnosti i delatnosti od strane sportske organizacije br. 102 od oktobra 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Organizovanje edukacije od strane preduzetnika registrovanog za obavljanje delatnosti kozmetičkih salona br. 102 od oktobra 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Radni odnos direktora odnosno osnivača društva za posredovanje u osiguranju br. 102 od oktobra 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO NAČIN I POSTUPAK ZAŠTITE RODITELJSKOG PRAVA I PRAVA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA br. 102 od oktobra 2015. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO I Delatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja - vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta br. 102 od oktobra 2015. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO II Ostvarivanje ostalih delatnosti u predškolskoj ustanovi br. 102 od oktobra 2015. godine str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO III Opšti principi sistema obrazovanja i vaspitanja, Ciljevi i principi predškolskog vaspitanja i obrazovanja po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju br. 102 od oktobra 2015. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO IV Prava deteta sa stanovišta propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i njihova zaštita br. 102 od oktobra 2015. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO V Odgovornost ustanove za bezbednost dece br. 102 od oktobra 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO VI Zabrane u obrazovno-vaspitnom sistemu i mere zaštite br. 102 od oktobra 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO VII Upis dece br. 102 od oktobra 2015. godine str. 70
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO HAPŠENJE NOVINARA ZBOG NJEGOVOG PISANJA, VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA PROTIV NOVINARA ZBOG KLEVETE, KRIVIČNE OSUDE ZBOG KORIŠĆENJA UVREDLJIVIH IZRAZA I KLEVETANJE SUDIJE OD STRANE ADVOKATA br. 102 od oktobra 2015. godine str. 72
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Mehdijev protiv Azerbejdžana br. 102 od oktobra 2015. godine str. 72
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Niskasari i Otavamedia Oy protiv Finske br. 102 od oktobra 2015. godine str. 73
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ozcelebi protiv Turske br. 102 od oktobra 2015. godine str. 74
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Peruci protiv Italije br. 102 od oktobra 2015. godine str. 74
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Hlinsdotir protiv Islanda br. 102 od oktobra 2015. godine str. 75
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DOZVOLJENI OSNOVI ZA LIŠENJE SLOBODE br. 102 od oktobra 2015. godine str. 77
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Lišenje slobode u vezi sa krivičnim postupkom br. 102 od oktobra 2015. godine str. 77
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Lišenje slobode u vezi sa građanskim ili nekim drugim postupkom br. 102 od oktobra 2015. godine str. 78
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Lišavanje slobode lica sa duševnim poremećajima br. 102 od oktobra 2015. godine str. 79
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Lišavanje slobode maloletnih lica br. 102 od oktobra 2015. godine str. 80
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Lišenje slobode u vezi sa imigracijom br. 102 od oktobra 2015. godine str. 80
INSPEKCIJSKI NADZOR STRUČNO-METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA ZA INSPEKCIJE O VRŠENJU UVIĐAJA U STAMBENOM PROSTORU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA br. 102 od oktobra 2015. godine str. 82
INSPEKCIJSKI NADZOR Uvod br. 102 od oktobra 2015. godine str. 82
INSPEKCIJSKI NADZOR 1. Ustav br. 102 od oktobra 2015. godine str. 82
INSPEKCIJSKI NADZOR 2. Evropska Konvencija za ljudska prava i Evropski sud za ljudska prava br. 102 od oktobra 2015. godine str. 82
INSPEKCIJSKI NADZOR 3. Zakon o državnoj upravi iz 1992 br. 102 od oktobra 2015. godine str. 83
INSPEKCIJSKI NADZOR 4. Zakon o opštem upravnom postupku br. 102 od oktobra 2015. godine str. 83
INSPEKCIJSKI NADZOR 5. Posebno inspekcijsko i srodno zakonodavstvo br. 102 od oktobra 2015. godine str. 84
INSPEKCIJSKI NADZOR 6. Zakon o inspekcijskom nadzoru br. 102 od oktobra 2015. godine str. 85
INSPEKCIJSKI NADZOR 7. Povećanje odgovornosti, profesionalnih i etičkih standarda inspektora i sprečavanje zloupotrebe inspekcijskih ovlašćenja u pogledu vršenja uviđaja u stambenom prostoru br. 102 od oktobra 2015. godine str. 91
INSPEKCIJSKI NADZOR STRUČNO-METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA ZA PRIPREMU KONTROLNIH LISTA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR br. 102 od oktobra 2015. godine str. 96
INSPEKCIJSKI NADZOR STRUČNO-METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA ZA KOORDINACIJU I VRŠENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA U UPRAVNIM OKRUZIMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 102 od oktobra 2015. godine str. 103
INSPEKCIJSKI NADZOR 1. Koordinacija inspekcijskog nadzora - različiti nivoi javne vlasti br. 102 od oktobra 2015. godine str. 103
INSPEKCIJSKI NADZOR 2. Izvorni i povereni poslovi jedinice lokalne samouprave br. 102 od oktobra 2015. godine str. 106
INSPEKCIJSKI NADZOR 3. Nadzor nad vršenjem poverenih poslova br. 102 od oktobra 2015. godine str. 109
INSPEKCIJSKI NADZOR 4. Inspekcije jedinice lokalne samouprave br. 102 od oktobra 2015. godine str. 111
USTAVNO PRAVO OCENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI br. 101 od oktobra 2015. godine str. 10
USTAVNO PRAVO REŠENJE USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-244/2015 I IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2015) br. 101 od oktobra 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO KOMENTAR DVA NOVA I ZNAČAJNA PRAVILNIKA ZA BEZBEDAN TRANSPORT OPASNOG TERETA U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU br. 101 od oktobra 2015. godine str. 15
USTAVNO PRAVO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU VISOKIH OBJEKATA OD POŽARA "Sl. glasnik", br. 80/2015 br. 101 od oktobra 2015. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Uvodne odredbe i definicije br. 101 od oktobra 2015. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Pristup za vatrogasna vozila br. 101 od oktobra 2015. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Otpornost na požar nosećih i nenosećih konstrukcija visokog objekta br. 101 od oktobra 2015. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Građevinske mere za sprečavanje prenosa požara u visokom objektu br. 101 od oktobra 2015. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Evakuacioni putevi br. 101 od oktobra 2015. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Liftovi br. 101 od oktobra 2015. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Sistemi ventilacije i/ili klimatizacije i grejanja br. 101 od oktobra 2015. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Električne instalacije br. 101 od oktobra 2015. godine str. 19
USTAVNO PRAVO Posebni sistemi i mere br. 101 od oktobra 2015. godine str. 19
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O HIPOTECI "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 101 od oktobra 2015. godine str. 20
GRAĐANSKO PRAVO Sažetak br. 101 od oktobra 2015. godine str. 20
GRAĐANSKO PRAVO Razlozi za donošenje Zakona br. 101 od oktobra 2015. godine str. 20
GRAĐANSKO PRAVO Najznačajnije novine koje donose Izmene Zakona br. 101 od oktobra 2015. godine str. 21
GRAĐANSKO PRAVO ZAŠTITA RAČUNARSKIH PROGRAMA AUTORSKIM PRAVOM br. 101 od oktobra 2015. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Оriginalnost autorskog dela br. 101 od oktobra 2015. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Istorija slučaja br. 101 od oktobra 2015. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Šta je predmet zaštite računarskog programa? br. 101 od oktobra 2015. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Scène à faire br. 101 od oktobra 2015. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Princip upoređivanja sličnosti dva računarska programa br. 101 od oktobra 2015. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Elementi računarskog programa koji se porede radi utvrđivanja sličnosti br. 101 od oktobra 2015. godine str. 26
GRAĐANSKO PRAVO Zastarelost potraživanja naknade troškova za specijalizaciju zaposlenog br. 101 od oktobra 2015. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO Mogućnost korisnika neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini da prenese svoje pravo korišćenja na treće lice br. 101 od oktobra 2015. godine str. 28
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNO DELO ODUZIMANJE MALOLETNOG LICA br. 101 od oktobra 2015. godine str. 29
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Oblik i radnja krivičnog dela br. 101 od oktobra 2015. godine str. 29
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Protivpravnost br. 101 od oktobra 2015. godine str. 30
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK SUOČENJE KAO DOKAZ U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 101 od oktobra 2015. godine str. 32
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Raspravno načelo br. 101 od oktobra 2015. godine str. 32
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Suočenje kao dopunski dokaz br. 101 od oktobra 2015. godine str. 33
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2016. GODINU br. 101 od oktobra 2015. godine str. 35
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 84/2015 br. 101 od oktobra 2015. godine str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO OBAVLJANJE PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA - PRAVNI OSNOV I PORESKI TRETMAN br. 101 od oktobra 2015. godine str. 40
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poreski tretman ugovorene naknade br. 101 od oktobra 2015. godine str. 42
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obrasci za preračun sa neto na bruto iznos naknade br. 101 od oktobra 2015. godine str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Primeri obračuna br. 101 od oktobra 2015. godine str. 45
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O NAČINU UREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 101 od oktobra 2015. godine str. 46
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO POSTUPCI ZA OSTVARIVANJE I ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENIH PRILIKOM ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 101 od oktobra 2015. godine str. 49
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije br. 101 od oktobra 2015. godine str. 49
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zakon o državnim službenicima br. 101 od oktobra 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zakon o radnim odnosima u državnim organima br. 101 od oktobra 2015. godine str. 51
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zakon o radu br. 101 od oktobra 2015. godine str. 52
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO RADNI ODNOSI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA SA OSVRTOM NA PRIMENU POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA br. 101 od oktobra 2015. godine str. 53
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radni odnos na neodređeno vreme br. 101 od oktobra 2015. godine str. 53
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Utvrđivanje zaposlenih za čijim je radom prestala potreba br. 101 od oktobra 2015. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radni odnos na određeno vreme br. 101 od oktobra 2015. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prestanak radnog odnosa br. 101 od oktobra 2015. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Utvrđivanje delatnosti, kriterijuma i sredstava za sprovođenje javnih radova od strane jedinice lokalne samouprave br. 101 od oktobra 2015. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ovlašćenje nadzornog odbora za regulisanje radnih odnosa u javnom preduzeću br. 101 od oktobra 2015. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Naknada troškova za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe br. 101 od oktobra 2015. godine str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVOG ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA "Sl. glasnik RS", br. 84/2015 br. 101 od oktobra 2015. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Predmet i ciljevi Zakona br. 101 od oktobra 2015. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vrednosti, površina, granice i režimi zaštite br. 101 od oktobra 2015. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Upravljanje i održivo korišćenje Nacionalnog parka br. 101 od oktobra 2015. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadzor br. 101 od oktobra 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prelazni režim br. 101 od oktobra 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOM br. 101 od oktobra 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam kreditnih poslova sa inostranstvom br. 101 od oktobra 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vrste kreditnih poslova sa inostranstvom br. 101 od oktobra 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Forma kreditnih poslova sa inostranstvom br. 101 od oktobra 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Učesnici u kreditnim poslovima sa inostranstvom br. 101 od oktobra 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom br. 101 od oktobra 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU - Oktobar 2015. godine br. 101 od oktobra 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO DEKLARACIJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU br. 101 od oktobra 2015. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavezni podaci br. 101 od oktobra 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podaci koji nisu obavezni br. 101 od oktobra 2015. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepostojanje obaveze posedovanja licence za potpisivanje putnog naloga za teretno vozilo br. 101 od oktobra 2015. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izuzeci od zabrane izmirivanja obaveza ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u slučaju kada su njihovi računi blokirani - različiti stavovi br. 101 od oktobra 2015. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mogućnost sprovođenja kompenzacije nezavisno od toga da li su međusobne obaveze koje se kompenziraju dospele u vreme zaključenja ugovora o kompenzaciji br. 101 od oktobra 2015. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za obavljanje platnih usluga od strane privrednog društva koje se bavi posredovanjem u naplati između klijenata koji promet obavljaju preko interneta br. 101 od oktobra 2015. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo glasa i kvorum na osnovu sopstvenih akcija br. 101 od oktobra 2015. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Marketinška aktivnost predstavništva stranog privrednog društva br. 101 od oktobra 2015. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva u cisterni br. 101 od oktobra 2015. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugrađivanje uređaja za merenje predate količine toplotne energije i redovna kontrola ispravnosti ugrađenih uređaja br. 101 od oktobra 2015. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnivanje ogranaka od strane sportskog udruženja br. 101 od oktobra 2015. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupanje turističkog inspektora u postupku kontrole pružanja usluge smeštaja od strane fizičkih lica u domaćoj radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu br. 101 od oktobra 2015. godine str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ovlašćenja organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih prava prilikom kontrole na terenu br. 101 od oktobra 2015. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Slobodno formiranje cena u maloprodaji br. 101 od oktobra 2015. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za posredovanje prilikom otkupa otpadnog jestivog ulja br. 101 od oktobra 2015. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mogućnost raspolaganja imovinom (stanom) društvenog preduzeća posle privatizacije br. 101 od oktobra 2015. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupanje carinskih organa u slučaju nepostojanja potpisa ispod izjave o poreklu robe na fakturi ili drugom komercijalnom dokumentu kojim se dokazuje preferencijalno poreklo robe br. 101 od oktobra 2015. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izuzeci od zabrane izmirivanja obaveza ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u slučaju kada su njihovi računi blokirani - različiti stavovi br. 101 od oktobra 2015. godine str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ODGOVORNOST ZA KOMENTARE KORISNIKA NA INTERNET PORTALU SA VESTIMA br. 101 od oktobra 2015. godine str. 100
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Okolnosti slučaja br. 101 od oktobra 2015. godine str. 100
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Kriterijumi koje je Sud cenio br. 101 od oktobra 2015. godine str. 101
PORESKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 101 od oktobra 2015. godine str. 102
PORESKO PRAVO 1. Izmene kod predmeta oporezivanja br. 101 od oktobra 2015. godine str. 103
PORESKO PRAVO 2. Evidentiranje stranih lica u sistem PDV - poreski punomoćnik stranog lica br. 101 od oktobra 2015. godine str. 104
PORESKO PRAVO 3. Izmene uslova za određivanje poreskog dužnika kod prometa dobara i usluga u oblasti građevinarstva br. 101 od oktobra 2015. godine str. 106
PORESKO PRAVO 4. Proširena je primena sistema internog obračuna PDV (obrnutog terećenja) br. 101 od oktobra 2015. godine str. 107
PORESKO PRAVO 5. Obveznik PDV koji naplaćuje naknadu u ime i za račun stranog lica kao poreski dužnik br. 101 od oktobra 2015. godine str. 109
PORESKO PRAVO 6. Izmene kod određivanja mesta prometa dobara i usluga u pojedinim slučajevima br. 101 od oktobra 2015. godine str. 110
PORESKO PRAVO 7. Izmene i dopune kod nastanka poreske obaveze i vremena prometa dobara br. 101 od oktobra 2015. godine str. 111
PORESKO PRAVO 8. Izmene i dopune kod utvrđivanja poreske osnovice br. 101 od oktobra 2015. godine str. 112
PORESKO PRAVO 9. Izmene odredaba kojima se uređuje primena posebne poreske stope br. 101 od oktobra 2015. godine str. 113
PORESKO PRAVO 10. Izmene i dopune kod poreskih oslobođenja br. 101 od oktobra 2015. godine str. 114
PORESKO PRAVO 11. Izmene i dopune u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza br. 101 od oktobra 2015. godine str. 116
PORESKO PRAVO 10. Izmene i dopune kod posebnog postupka oporezivanja prometa polovnih dobara (oporezivanje razlike) br. 101 od oktobra 2015. godine str. 120
PORESKO PRAVO 13. Obaveza dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu br. 101 od oktobra 2015. godine str. 121
PORESKO PRAVO 14. Izmene i dopune kod određivanja poreskog perioda za koji obveznik PDV obračunava i plaća PDV br. 101 od oktobra 2015. godine str. 122
PORESKO PRAVO 15. Izmena roka za dostavljanje poreske prijave za tromesečne obveznike br. 101 od oktobra 2015. godine str. 122
PORESKO PRAVO 16. Izmene u vezi sa dostavljanjem obaveštenja o licu od kojeg su otkupljena dobra - sekundarne sirovine, poljoprivredni ili šumski proizvodi ili primljene usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama ili poljoprivredne usluge br. 101 od oktobra 2015. godine str. 122
PORESKO PRAVO 17. Ostale izmene i dopune br. 101 od oktobra 2015. godine str. 124
PORESKO PRAVO 18. Prelazne odredbe br. 101 od oktobra 2015. godine str. 125
INSPEKCIJSKI NADZOR KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O IZGLEDU OBRASCA SLUŽBENE LEGITIMACIJE INSPEKTORA "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 101 od oktobra 2015. godine str. 126
INSPEKCIJSKI NADZOR Sadržina službene legitimacije br. 101 od oktobra 2015. godine str. 126
INSPEKCIJSKI NADZOR Ovlašćenje za izdavanje službene legitimacije br. 101 od oktobra 2015. godine str. 127
INSPEKCIJSKI NADZOR Prestanak važenja određenih pravilnika danom početka primene Pravilnika - 30.4.2016. godine br. 101 od oktobra 2015. godine str. 127
INSPEKCIJSKI NADZOR Obrazac službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva br. 101 od oktobra 2015. godine str. 129
AKTUELNE VESTI   br. 101 od oktobra 2015. godine str. 130
USTAVNO PRAVO OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI br. 100 od septembra 2015. godine str. 9
GRAĐANSKO PRAVO RAČUNANJE ROKOVA ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA br. 100 od septembra 2015. godine str. 10
GRAĐANSKO PRAVO Pojam zastarelosti br. 100 od septembra 2015. godine str. 10
GRAĐANSKO PRAVO Vreme potrebno za zastarelost br. 100 od septembra 2015. godine str. 11
GRAĐANSKO PRAVO Prekid zastarevanja br. 100 od septembra 2015. godine str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Pravo merodavno za zastarelost br. 100 od septembra 2015. godine str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Zastarelost potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe br. 100 od septembra 2015. godine str. 15
GRAĐANSKO PRAVO Izdavanje građevinske dozvole za izgradnju podstanice za gas i uvođenje instalacija za grejanje br. 100 od septembra 2015. godine str. 17
GRAĐANSKO PRAVO Overa ugovora o kupoprodaji nepokretnosti br. 100 od septembra 2015. godine str. 18
GRAĐANSKO PRAVO Nemogućnost vođenja postupka eksproprijacije prema licu koje nije vlasnik nepokretnosti br. 100 od septembra 2015. godine str. 19
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA IZ OBRAZLOŽENJA NACRTA ZIO br. 100 od septembra 2015. godine str. 20
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Obim zakona br. 100 od septembra 2015. godine str. 22
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršne isprave br. 100 od septembra 2015. godine str. 22
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Predmeti i sredstva izvršenja br. 100 od septembra 2015. godine str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Vrste odluka u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja br. 100 od septembra 2015. godine str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pravni lekovi br. 100 od septembra 2015. godine str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Podela nadležnosti između suda i izvršitelja br. 100 od septembra 2015. godine str. 31
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Verodostojne isprave i rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave br. 100 od septembra 2015. godine str. 34
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Postupak obezbeđenja potraživanja br. 100 od septembra 2015. godine str. 37
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Javni izvršitelji br. 100 od septembra 2015. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Prelazne i završne odredbe br. 100 od septembra 2015. godine str. 43
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK BLOKADA TEKUĆEG I ŠTEDNOG RAČUNA FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA POVERIOCA IZVRŠENJEM NA TEKUĆEM I ŠTEDNOM RAČUNU PO REŠENJU SUDA ODNOSNO IZVRŠITELJA br. 100 od septembra 2015. godine str. 44
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNA DELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA br. 100 od septembra 2015. godine str. 45
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Javni red i mir br. 100 od septembra 2015. godine str. 45
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Povreda groba br. 100 od septembra 2015. godine str. 45
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK POVREDA IDENTITETA OPTUŽBE I PRESUDE - SUDI LI SUD (SAMO) O ONOME ŠTO TUŽILAC OPTUŽI? br. 100 od septembra 2015. godine str. 47
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Praktičan primer br. 100 od septembra 2015. godine str. 47
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 100 od septembra 2015. godine str. 49
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK ZAKLJUČAK VISOKOG SAVETA SUDSTVA O TROŠKOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA br. 100 od septembra 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2016. GODINE br. 100 od septembra 2015. godine str. 52
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nadležnost za donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa direktora javnog preduzeća usled njegovog razrešenja br. 100 od septembra 2015. godine str. 53
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Bolovanje do 30 i preko 30 dana za zaposlenog koji je prijavljen na pola radnog vremena br. 100 od septembra 2015. godine str. 54
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Podnošenje prijave za obavezno socijalno osiguranje za zaposlenu trudnicu odnosno porodilju angažovanu po osnovu ugovora o radu na određeno vreme br. 100 od septembra 2015. godine str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO USLOVI ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA PREMA NOVOM ZAKONU O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA OVLAŠĆENJA LOKALNE SAMOUPRAVE br. 100 od septembra 2015. godine str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odobrenje za obavljanje taksi prevoza br. 100 od septembra 2015. godine str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ko ne može biti taksi vozač? br. 100 od septembra 2015. godine str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za taksi vozilo br. 100 od septembra 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Način obavljanja taksi prevoza br. 100 od septembra 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ovlašćenja jedinice lokalne samouprave br. 100 od septembra 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Inspekcijski nadzor br. 100 od septembra 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kaznene odredbe br. 100 od septembra 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO VEZANA TRGOVINA KAO OBLIK ZLOUPOTREBE DOMINANTNOG POLOŽAJA br. 100 od septembra 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Određenje pojma vezane trgovine br. 100 od septembra 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Relevantni propisi br. 100 od septembra 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi kažnjivosti br. 100 od septembra 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 100 od septembra 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Važenje i primena izmenjenih normi i podzakonskih akata br. 100 od septembra 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Procenjena vrednost i istovrsnost predmeta nabavke br. 100 od septembra 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Javne nabavke određenih usluga u postupku male vrednosti br. 100 od septembra 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Novi osnovi izuzeća od primene Zakona br. 100 od septembra 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pokretanje nabavki predviđenih u planu nabavki za 2015. godinu, prema novim odredbama zakona br. 100 od septembra 2015. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Planiranje i pokretanje novih nabavki koje nisu obuhvaćene planom za 2015. godinu br. 100 od septembra 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Određivanje vrste postupka i akti naručioca u postupku br. 100 od septembra 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odlučivanje u jednočlanom društvu s ograničenom odgovornošću br. 100 od septembra 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovor o prenosu udela u ortačkom društvu br. 100 od septembra 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otvaranje predstavništva u inostranstvu br. 100 od septembra 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podnošenje prijave u slučaju nasleđivanja udela u privrednom društvu br. 100 od septembra 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prevoz komunalnog otpada br. 100 od septembra 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kontrola tehničke ispravnosti teretnog vozila koje se koristi za sopstvene potrebe br. 100 od septembra 2015. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prepravka i registracija putničkog vozila kao teretnog br. 100 od septembra 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za obavljanje delatnosti šlep službe i delatnosti iznajmljivanja prikolica za šlepanje vozila br. 100 od septembra 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza merenja graničnih vrednosti emisije pentana br. 100 od septembra 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilna kalkulacija cena u KEPU knjizi u slučaju prodaje hladnooblikovanih zavarenih šupljih profila za čelične konstrukcije od nelegiranih i finozrnih čelika br. 100 od septembra 2015. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilno evidentiranje u KEPU knjizi uplate izvršene u 2015. godini za robu preuzetu 2014. godine br. 100 od septembra 2015. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PLATNI PROMET U SRBIJI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE br. 100 od septembra 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Regulatorni okvir - zakonski i podzakonski propisi br. 100 od septembra 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Novi termini propisani Zakonom o platnim uslugama br. 100 od septembra 2015. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Platne usluge i ko ih može pružati br. 100 od septembra 2015. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vrste platnih računa br. 100 od septembra 2015. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vrste transakcija br. 100 od septembra 2015. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ovlašćenje direktnog zaduženja br. 100 od septembra 2015. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaštita korisnika br. 100 od septembra 2015. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak br. 100 od septembra 2015. godine str. 83
PORESKO PRAVO TERENSKA KONTROLA - PRAVA I OBAVEZE PORESKE UPRAVE I PORESKIH OBVEZNIKA br. 100 od septembra 2015. godine str. 84
PORESKO PRAVO 1. Prava Poreske uprave u postupku terenske kontrole br. 100 od septembra 2015. godine str. 84
PORESKO PRAVO 2. Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost br. 100 od septembra 2015. godine str. 96
AKTUELNE VESTI   br. 100 od septembra 2015. godine str. 97
USTAVNO PRAVO IZMENE USTAVA REPUBLIKE SRBIJE br. 99 od septembra 2015. godine str. 10
USTAVNO PRAVO KOMENTAR DVA NAJNOVIJA PRAVILNIKA DONETA NA OSNOVU OVLAŠĆENJA SADRŽANIH U ZAKONU O TRANSPORTU OPASNOG TERETA br. 99 od septembra 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta kroz zaštićene zone - na snazi od 8.9.2015. godine br. 99 od septembra 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Pravilnik o uslovima za izdavanje odobrenja za transport opasnog tereta avio-prevozniku kome je uverenje o osposobljenosti izdao nadležni organ druge države - na snazi od 8.9.2015. godine br. 99 od septembra 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO KOMENTAR DVA PRAVILNIKA KLJUČNA ZA POČETAK IZVRŠAVANJA ZAKONA O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI br. 99 od septembra 2015. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva - na snazi od 3.9.2015. godine br. 99 od septembra 2015. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Pravilnik o poslovnom prostoru za obavljanje detektivske delatnosti i fizičko-tehničkim merama za čuvanje zbirki podataka i drugih evidencija - na snazi od 8.9.2015. godine br. 99 od septembra 2015. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Ovlašćena lica za utvrđivanje identiteta građana br. 99 od septembra 2015. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Uslovi u pogledu vozila za obavljanje vanlinijskog prevoza putnika br. 99 od septembra 2015. godine str. 16
GRAĐANSKO PRAVO DOMAĆA PRAKSA U POSTUPCIMA ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE.RS INTERNET DOMENA SVETSKI POZNATIH OZNAKA br. 99 od septembra 2015. godine str. 17
GRAĐANSKO PRAVO yahoo.rs br. 99 od septembra 2015. godine str. 17
GRAĐANSKO PRAVO hagleitner.rs i hagleitner.co.rs br. 99 od septembra 2015. godine str. 18
GRAĐANSKO PRAVO vogue.rs br. 99 od septembra 2015. godine str. 18
GRAĐANSKO PRAVO ck.rs br. 99 od septembra 2015. godine str. 18
GRAĐANSKO PRAVO Pravo na konverziju zemljišta nakon isplate naknade vlasnicima od strane korisnika društvene svojine br. 99 od septembra 2015. godine str. 19
GRAĐANSKO PRAVO Pravo korišćenja dvorišta i zajedničkih prostorija od strane vlasnika stanova br. 99 od septembra 2015. godine str. 21
GRAĐANSKO PRAVO Zaloga kao obezbeđenje ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje i njena registracija br. 99 od septembra 2015. godine str. 21
GRAĐANSKO PRAVO Zakonsko založno pravo na poljoprivrednim proizvodima zalogodavca i vansudsko namirenje iz zaloge na budućim poljoprivrednim proizvodima br. 99 od septembra 2015. godine str. 22
GRAĐANSKO PRAVO Davanje pozajmice ili kredita zavisnom društvu od strane matičnog koje je u postupku realizacije UPPR-a br. 99 od septembra 2015. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Rešenje o raspodeli komasacione mase kao osnov za donošenje dopunskog ostavinskog rešenja br. 99 od septembra 2015. godine str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Uređenje tužbenog zahteva tužioca po nalogu suda br. 99 od septembra 2015. godine str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pokretanje izvršnog postupka radi naplate duga od strane poverioca koji je u docnji br. 99 od septembra 2015. godine str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Založni dužnik kao kupac nepokretnosti na kojoj se sprovodi izvršni postupak br. 99 od septembra 2015. godine str. 26
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK NEDOZVOLJEN PRELAZ DRŽAVNE GRANICE I KRIJUMČARENJE LJUDI br. 99 od septembra 2015. godine str. 27
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO RACIONALIZACIJA BROJA ZAPOSLENIH U KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA br. 99 od septembra 2015. godine str. 28
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA br. 99 od septembra 2015. godine str. 30
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ugovor o radu br. 99 od septembra 2015. godine str. 30
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Dnevni i godišnji odmor br. 99 od septembra 2015. godine str. 31
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Otkaz ugovora o radu br. 99 od septembra 2015. godine str. 32
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Naknada zarade br. 99 od septembra 2015. godine str. 33
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Otpremnina br. 99 od septembra 2015. godine str. 34
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Rešavanje problema neuplaćenih doprinosa za lica za koja je poslodavac ostvarivao subvencije po staroj Uredbi o podsticanju zapošljavanja br. 99 od septembra 2015. godine str. 34
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO SPECIFIČNOSTI REGISTRACIJE PODATAKA PREDUZETNIKA KOJI OBAVLJA DELATNOST MEDICINSKE PRAKSE br. 99 od septembra 2015. godine str. 36
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prethodno izdavanje rešenja o ispunjenosti uslova br. 99 od septembra 2015. godine str. 36
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Poslovno ime privatne prakse br. 99 od septembra 2015. godine str. 36
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Oglašavanje br. 99 od septembra 2015. godine str. 37
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Šifra pretežne delatnosti privatne prakse br. 99 od septembra 2015. godine str. 37
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podaci koji se ne mogu registrovati br. 99 od septembra 2015. godine str. 38
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Način isplate dobiti u društvu s ograničenom odgovornošću br. 99 od septembra 2015. godine str. 39
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vrednost imovine i obaveza u nacrtu plana podele br. 99 od septembra 2015. godine str. 39
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Spisak zaposlenih kao sastavni deo ugovora o statusnoj promeni br. 99 od septembra 2015. godine str. 40
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Određivanje datuma statusne promene br. 99 od septembra 2015. godine str. 40
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojednostavljeni postupak statusne promene u slučaju pripajanja kontrolnom društvu br. 99 od septembra 2015. godine str. 41
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVE UREDBE O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE "Sl. glasnik RS", br. 69/2015 br. 99 od septembra 2015. godine str. 42
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Zakona o privatizaciji br. 99 od septembra 2015. godine str. 42
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine br. 99 od septembra 2015. godine str. 43
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA PROIZVODNJU, PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE br. 99 od septembra 2015. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za pristup polaganju br. 99 od septembra 2015. godine str. 47
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Program polaganja br. 99 od septembra 2015. godine str. 47
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Način polaganja br. 99 od septembra 2015. godine str. 47
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO UPUTSTVO UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE PONUĐAČIMA U VEZI IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 99 od septembra 2015. godine str. 48
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Aktivna legitimacija br. 99 od septembra 2015. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Objavljivanje odgovora na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije br. 99 od septembra 2015. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovljenost zahteva za zaštitu prava prethodnim ukazivanjem na nedostatke u konkursnoj dokumentaciji br. 99 od septembra 2015. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Računanje rokova za zaštitu prava posle donošenja odluke o dodeli ugovora br. 99 od septembra 2015. godine str. 50
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Suspenzivno dejstvo zahteva za zaštitu prava br. 99 od septembra 2015. godine str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržina zahteva za zaštitu prava br. 99 od septembra 2015. godine str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nastavak postupka na osnovu pisanog izjašnjenja podnosioca br. 99 od septembra 2015. godine str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Takse za podneti zahtev za zaštitu prava br. 99 od septembra 2015. godine str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena izmena i dopuna Zakona br. 99 od septembra 2015. godine str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO POKRETANJE POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI SHODNO NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 99 od septembra 2015. godine str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Aktivna legitimacija za podnošenje zahteva br. 99 od septembra 2015. godine str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Blagovremenost zahteva za zaštitu prava br. 99 od septembra 2015. godine str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebna pravila u vezi sa zaštitom prava u postupku javne nabavke koja se sprovode radi otklanjanja posledica nepogoda i nesreća br. 99 od septembra 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO VOĐENJE POSTUPKA ZAŠTITE PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI SHODNO ODREDBAMA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA br. 99 od septembra 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Suspenzivno dejstvo zahteva za zaštitu prava br. 99 od septembra 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupanje naručioca po podnetom zahtevu za zaštitu prava br. 99 od septembra 2015. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak pred Republičkom komisijom br. 99 od septembra 2015. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ISTICANJE CENA U MALOPRODAJI br. 99 od septembra 2015. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isticanje jedinične cene za pojedine vrste proizvoda br. 99 od septembra 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isticanje cena u trgovini uslugama br. 99 od septembra 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isticanje cena na benzinskim stanicama i parkiralištima br. 99 od septembra 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza isticanja cena u dinarima (i evrima) br. 99 od septembra 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Organizovanje nagradne igre u maloprodajnim objektima br. 99 od septembra 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo trgovca da naplati depozit na ime kaucije za povratnu ambalažu br. 99 od septembra 2015. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovaranje zastupljenosti određenih proizvoda u maloprodajnom objektu i zaštita konkurencije br. 99 od septembra 2015. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za bavljenje proizvodnjom suhomesnatih proizvoda br. 99 od septembra 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi u pogledu vozila za obavljanje vanlinijskog prevoza putnika br. 99 od septembra 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Upravljanje i korišćenje energetskih objekata koji se koriste za obavljanje određene energetske delatnosti br. 99 od septembra 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mogućnost nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika kojem je izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti br. 99 od septembra 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza registracije fizičkog lica kao zakonskog zastupnika br. 99 od septembra 2015. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pokretanje postupka naknadne deobe dobra u stečajnom postupku koje nije bilo obuhvaćeno stečajnom masom od strane zainteresovanog lica br. 99 od septembra 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravne posledice izmirenja duga poveriocu od strane stečajnog dužnika nakon usvojenog unapred pripremljenog plana reorganizacije na koji je poverilac podneo primedbe br. 99 od septembra 2015. godine str. 74
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO EVROPSKA KONVENCIJA O IMUNITETU DRŽAVA SA DODATNIM PROTOKOLOM I PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA NJOM br. 99 od septembra 2015. godine str. 75
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučaj Al-Adsani protiv Ujedinjenog Kraljevstva br. 99 od septembra 2015. godine str. 76
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučajevi McElhinney protiv Irske i Fogarty protiv Ujedinjenog Kraljevstva br. 99 od septembra 2015. godine str. 76
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Jones and Others v. The United Kingdom br. 99 od septembra 2015. godine str. 76
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sabeh El Leil v. France br. 99 od septembra 2015. godine str. 77
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Wallishauser v. Austria br. 99 od septembra 2015. godine str. 77
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Oleynikov v. Russia br. 99 od septembra 2015. godine str. 77
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Manoilescu and Dobrescu v. Romania and Russia br. 99 od septembra 2015. godine str. 77
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Hirschhorn v. Romania br. 99 od septembra 2015. godine str. 77
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak br. 99 od septembra 2015. godine str. 78
INSPEKCIJSKI NADZOR PROSVETNA INSPEKCIJA U SVETLU NOVOG ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU br. 99 od septembra 2015. godine str. 79
INSPEKCIJSKI NADZOR Pravo gradskih komunalnih inspektora da izdaju prekršajne naloge koji sadrže podatke o ličnosti građana br. 99 od septembra 2015. godine str. 81
AKTUELNE VESTI   br. 99 od septembra 2015. godine str. 83
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI "Sl. glasnik RS", br. 64 /2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA "Sl. glasnik RS", br. 54/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Uvodna rešenja u Zakonu Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Bezbednosni uslovi koji se odnose na objekte, postrojenja i tehnološke procese Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Bezbednosni uslovi koji se odnose na poslove skladištenja, držanja i prometa zapaljivih tečnosti i gasova i održavanja i kontrolisanja postrojenja Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Nadzor Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Tehnički propisi Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Kaznene odredbe Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Podzakonski akti za izvršavanje Zakona Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 16
USTAVNO PRAVO KOMENTAR DVA PRAVILNIKA DONETA NA OSNOVU OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH PROPISA UTVRĐENIH ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA - "TAMARINIM ZAKONOM" Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 17
USTAVNO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA "Sl. glasnik RS", br. 52/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Reč na kraju Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Osnovna sadržina Pravilnika Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 19
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 20
USTAVNO PRAVO Obim i sadržina plana zaštite od požara autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 20
USTAVNO PRAVO Prekid roka zastarelosti ili kontinuirani tok disciplinskog postupka protiv policijskog službenika koji je pre pokretanja i okončanja tog postupka bio na bolovanju Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 21
USTAVNO PRAVO Obuka pripadnika jedinica civilne zaštite opšte namene Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 22
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU "Sl. glasnik RS", br. 64/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Prvi kriterijum: Građevinsko zemljište Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Drugi kriterijum: Javna svojina na zemljištu Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Treći kriterijum: Subjekt kome pripada pravo korišćenja Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Volja (zahtev) korisnika Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Smetnje za konverziju Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 26
GRAĐANSKO PRAVO Naknada za konverziju Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO Postupak konverzije Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Zakup kao privremena alternativa Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO PRAVO STRANACA DA STIČU NEPOKRETNOSTI U REPUBLICI SRBIJI Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Sticanje pravnim poslovima među živima (inter vivos) Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Sticanje svojine na nepokretnostima pravnim poslovima mortis causa Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Upis naknadno pronađene imovine u katastar nepokretnosti posle okončanja stečaja ili likvidacije Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Upis linijskog infrastrukturnog objekta u katastar nepokretnosti Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Zaključenje ugovora o zajmu goriva između dva pravna lica Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 37
GRAĐANSKO PRAVO NASILJE U PORODICI SA ASPEKTA GRAĐANSKOG PRAVA Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 38
GRAĐANSKO PRAVO I Uvod i pravna regulativa Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 38
GRAĐANSKO PRAVO II Način ostvarivanja građanskopravne zaštite od nasilja u porodici Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 40
GRAĐANSKO PRAVO III Sporna pitanja prilikom primene članova Porodičnog zakona Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 40
GRAĐANSKO PRAVO IV Umesto rezimea Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 44
GRAĐANSKO PRAVO Punomoċje za zastupanje u postupku za razvod braka Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 44
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Sprovođenje izvršenja na udelu člana privrednog društva Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 45
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zabrana reklamiranja izvršitelja Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 45
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO MOGUĆNOST KREIRANJA AKTIVNIH MERA ZAPOŠLJAVANJA PREMA USVOJENIM ODREDBAMA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 46
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Angažovanje pravnog lica za obavljanje poslova čišćenja nakon otkaza ugovora o radu zaposlenoj na tom radnom mestu zbog tehnološkog viška Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 47
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Isplata otpremnina zaposlenima posle prodaje pravnog lica u stečajnom postupku Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi za stipendiranje člana od strane udruženja Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 49
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo na otpremninu zaposlenog sa kojim je zasnovan radni odnos na određeno vreme Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Kategorije osiguranika koje imaju pravo na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i lica koja se smatraju obveznicima plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 51
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prenos na privredno društvo osnivačkih prava na privatnoj zdravstvenoj ustanovi Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prestanak važenja propisa Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Zakona Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rešenja usklađena sa propisima Evropske unije Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ostale značajne novine Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prelazne i završne odredbe Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za obavljanje javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dozvole Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Način obavljanja prevoza tereta u drumskom saobraćaju i mere u slučaju vanredne situacije Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Početak primene i usklađivanje sa Zakonom Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Direktiva Evropske unije o borbi protiv zakasnelog plaćanja u komercijalnim transakcijama Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakonska rešenja Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadzor Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izuzeci od primene propisanih rokova izuzeti subjekti nad kojima je otvoren stečaj i RFZO - rok 90 dana Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključno razmatranje Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Značenje pojedinih osnovnih pojmova i izraza Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mešovite nabavke Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izuzeci od primene Zakona Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komunikacija u postupku javne nabavke Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sprečavanje korupcije i sukoba interesa Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravila za primenu pojedinih vrsta postupaka Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Planiranje i pokretanje postupaka javnih nabavki Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Objavljivanje oglasa i obaveštenja Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Konkursna dokumentacija Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Negativne reference Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kriterijumi za dodelu ugovora i rokovi u postupcima Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otvaranje, stručna ocena ponuda i dodela ugovora Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izmene ugovora o javnoj nabavci Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti i nabavke radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uprava za javne nabavke, službenici i veštaci za javne nabavke Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak zaštite prava u postupku javne nabavke Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podnošenje i sadržina zahteva za zaštitu prava Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prekršajna odgovornost naručioca Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izmene u Prilozima Zakona Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prelazne i završne odredbe Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVOG ZAKONA O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Propisi kojima se uređuje platni sistem i platne usluge Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Analiza odredaba novog Zakona Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Zakona Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sistemi javnog sektora Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadležnosti za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Način određivanja maksimalnog broja zaposlenih Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Racionalizacija zaposlenih na neodređeno vreme Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Racionalizacija zaposlenih na određeno vreme i lica angažovanih po drugim osnovima Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Povećanje broja zaposlenih za vreme sprovođenja racionalizacije Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaštita od nezakonitog povećanja broja zaposlenih Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mere zaštite sredstava budžeta Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebne odredbe o racionalizaciji u sistemu lokalne samouprave Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebna odredba o racionalizaciji u javnim službama Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isplata novčane naknade, odnosno otpremnine Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kaznena odredba Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Formiranje Registra Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Novi zakon Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podaci koje sadrži Registar Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prikupljanje i objavljivanje podataka Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dostupnost podataka Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadzor Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posledice nepostupanja Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prelazne i završne odredbe Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA "Sl. glasnik RS", br. 68 /2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Broj i raspored ispitnih rokova Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVOG ZAKONA O UDŽBENICIMA "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Razlozi za donošenje novog zakona o udžbenicima Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Finansiranje studija iz budžeta Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnovne odredbe Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdavači udžbenika Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pripremanje udžbenika Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odobravanje udžbenika, priručnika i nastavnih materijala, dodatnih nastavnih sredstava, nastavnih pomagala, didaktičkih sredstava i didaktičkih igrovnih sredstava Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izbor udžbenika, određivanje najviše maloprodajne cene sa PDV-om, praćenje i vrednovanje Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 106
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdavanje udžbenika Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 108
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Povlačenje udžbenika iz upotrebe Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadzor Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kaznene odredbe Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prelazne i završne odredbe Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uništavanje poslovne dokumentacije Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Parkiranje vozila uz levu ivicu kolovoza Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dokazi neophodni za registraciju motokultivatora Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza javnog preduzeća da izradi informator o radu Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 112
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena posebnih uzansi o građenju na rešavanje pitanja viškova i manjkova radova Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 113
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prefakturisanje troškova za motorno gorivo kao pravni posao koji ne predstavlja obavljanje energetske delatnosti Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO POSTUPAK REGISTRACIJE PODATAKA O PREDUZETNIKU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 115
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Brisanje preduzetnika iz Registra usled smrti ili trajnog gubitka poslovne sposobnosti Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 116
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Brisanje preduzetnika iz Registra registrovanog na određeno vreme Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 116
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Brisanje preduzetnika iz Registra na osnovu zahteva NBS zbog blokade poslovnog računa duže od dve godine Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 116
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Datum prestanka obavljanja delatnosti u slučaju smrti preduzetnika Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 117
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE NA KOJOJ POSTOJI ZALOŽNO PRAVO Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 118
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO O založnom pravu uopšte Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 118
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prodaja nepokretne imovine na kojoj je upisana hipoteka i prodaja pokretne imovine - ručna zaloga Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 119
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebne odredbe zakona vezane za prodaju pokretne i nepokretne založne imovine Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 122
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO STEČAJNI POSTUPAK Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 123
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prodaja pokretne i nepokretne imovine u stečaju - pravo svojine Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 123
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podnošenje izlučnog zahteva i prava izlučnog poverioca u stečajnom postupku u slučaju oglašavanja imovine Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 124
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Unovčenje imovine koja je pod sporom zbog osporenog izlučnog zahteva Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 124
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo izlučnog poverioca nakon prodaje imovine, nad kojom je priznat izlučni zahtev Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Banka kao poverilac u stečajnom postupku po izdatoj bankarskoj garanciji Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postojanje najmanje dva poverioca kao uslov za kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 127
INSPEKCIJSKI NADZOR STRUČNO-METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA ZA INSPEKCIJE O VRŠENJU UVIĐAJA U STAMBENOM PROSTORU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 128
INSPEKCIJSKI NADZOR 1. Ustav Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 128
INSPEKCIJSKI NADZOR 2. Evropska Konvencija za ljudska prava i Evropski sud za ljudska prava Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 128
INSPEKCIJSKI NADZOR 3. Zakon o državnoj upravi iz 1992. godine Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 129
INSPEKCIJSKI NADZOR 4. Zakon o opštem upravnom postupku Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 129
INSPEKCIJSKI NADZOR 5. Posebno inspekcijsko i srodno zakonodavstvo Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 129
INSPEKCIJSKI NADZOR 6. Zakon o inspekcijskom nadzoru Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 131
INSPEKCIJSKI NADZOR 7. Povećanje odgovornosti, profesionalnih i etičkih standarda inspektora i sprečavanje zloupotrebe inspekcijskih ovlašćenja u pogledu vršenja uviđaja u stambenom prostoru Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 136
INSPEKCIJSKI NADZOR STRUČNO-METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA O POSTUPANJU INSPEKCIJA PREMA NEREGISTROVANIM SUBJEKTIMA Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 137
INSPEKCIJSKI NADZOR 1. Koncept postupanja inspekcija prema neregistrovanim subjektima u Zakonu o inspekcijskom nadzoru Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 137
INSPEKCIJSKI NADZOR 2. Uređenje postupanja inspekcija prema neregistrovanim subjektima u posebnim zakonima Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 138
INSPEKCIJSKI NADZOR 3. Ko je registrovani subjekat? Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 139
INSPEKCIJSKI NADZOR 4. Osnovni i posebni registri Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 141
INSPEKCIJSKI NADZOR 5. Dozvole, licence, odobrenja i drugi vidovi javne saglasnosti Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 142
INSPEKCIJSKI NADZOR 6. Ko je neregistrovani subjekat? Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 143
INSPEKCIJSKI NADZOR 7. Šta se ne smatra obavljanjem delatnosti ili vršenjem aktivnosti neregistrovanog subjekta? Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 145
INSPEKCIJSKI NADZOR 8. Kada i pod kojim uslovima se vrši inspekcijski nadzor nad neregistrovanim subjektom? Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 146
INSPEKCIJSKI NADZOR 9. Postupanje inspekcije kada otkrije rad bez ugovora o radu ili drugog valjanog pravnog osnova Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 146
INSPEKCIJSKI NADZOR 10. Šta inspektor čini kada otkrije neregistrovanog subjekta? Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 147
INSPEKCIJSKI NADZOR 11. Šta inspektor čini kada otkrije neregistrovanog subjekta iz delokruga druge inspekcije? Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 149
INSPEKCIJSKI NADZOR 12. Koordinacija inspekcija i saradnja inspekcije, policije, pravosuđa, carine i drugih organa i institucija u suzbijanju obavljanja delatnosti i vršenja aktivnosti neregistrovanog subjekta Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 150
INSPEKCIJSKI NADZOR 13. Kaznena (kažnjiva) dela Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 154
INSPEKCIJSKI NADZOR 14. Kratka studija slučaja: Neregistrovani subjekti koji se bave ugostiteljskom delatnošću Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 156
AKTUELNE VESTI   Br. 97-98 avgust 2015. godine str. 158
USTAVNO PRAVO Utvrđivanje obaveze ugradnje hidrantne mreže u objekat koji se iz stambeno-poslovnog pretvara u poslovno-stambeni objekat Br. 95-96 jul 2015. godine str. 9
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO UNUTRAŠNJE UZBUNJIVANJE (KOD POSLODAVCA) I ZAŠTITA UZBUNJIVAČA Br. 95-96 jul 2015. godine str. 10
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO ZAPISNIK O USMENO DOSTAVLJENOJ INFORMACIJI U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM Br. 95-96 jul 2015. godine str. 10
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO ZAPISNIK O IZJAVAMA UZETIM U CILJU PROVERE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA Br. 95-96 jul 2015. godine str. 11
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO TUŽBA ZA ZAŠTITU U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM Br. 95-96 jul 2015. godine str. 12
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO PREDLOG MERA RADI OTKLANJANJA NEPRAVILNOSTI I POSLEDICA ŠTETNE RADNJE NASTALIH U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM Br. 95-96 jul 2015. godine str. 14
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO ODLUKA O ODREĐIVANJU MERA RADI OTKLANJANJA NEPRAVILNOSTI I POSLEDICA ŠTETNE RADNJE NASTALIH U VEZI SA POSTUPKOM UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA Br. 95-96 jul 2015. godine str. 15
GRAĐANSKO PRAVO PREGLED OSNOVNIH CELINA PREDNACRTA GRAĐANSKOG ZAKONIKA Br. 95-96 jul 2015. godine str. 16
GRAĐANSKO PRAVO Osnovna koncepcija sadržaja radnog teksta Građanskog zakonika Br. 95-96 jul 2015. godine str. 16
GRAĐANSKO PRAVO Usklađenost sa evropskim zakonodavstvom Br. 95-96 jul 2015. godine str. 22
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIPOTECI "Sl. glasnik RS", br. 60/2015 Br. 95-96 jul 2015. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Sažetak Br. 95-96 jul 2015. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Osvrt na osnovni tekst Zakona o hipoteci iz 2005. godine Br. 95-96 jul 2015. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Konkretna sporna pitanja kao razlozi za izmene i dopune Zakona Br. 95-96 jul 2015. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Opšti razlozi za donošenje Zakona Br. 95-96 jul 2015. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Najznačajnije novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci Br. 95-96 jul 2015. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO UPIS U REGISTAR POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Br. 95-96 jul 2015. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Sadržina Pravilnika Br. 95-96 jul 2015. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Prilozi Br. 95-96 jul 2015. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO IZJAVA PREDUZETNIKA DA JE POLOŽIO STRUČNI ISPIT ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI I DA OBAVLJA POSLOVE POSREDOVANJA Br. 95-96 jul 2015. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO IZJAVA PREDUZETNIKA ZA ZAPOSLENE I ANGAŽOVANA LICA SA UVERENJEM O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Br. 95-96 jul 2015. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO IZJAVA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA OSNIVAČA ILI ČLANA DA IMA POLOŽEN STRUČNI ISPIT ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI I OBAVLJA POSLOVE POSREDOVANJA Br. 95-96 jul 2015. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO IZJAVA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA ZAPOSLENE SA UVERENJEM O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Br. 95-96 jul 2015. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO OVERENA IZJAVA LICA KOJA SU ZAPOSLENA ILI ANGAŽOVANA KOD PREDUZETNIKA SA UVERENJEM O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Br. 95-96 jul 2015. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO OVERENA IZJAVA LICA KOJA SU ZAPOSLENA ILI ANGAŽOVANA U PRIVREDNOM DRUŠTVU SA UVERENJEM O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Br. 95-96 jul 2015. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI OBJAVLJENI U MAJU I JUNU 2015. GODINE: • Objedinjena procedura • Br. 95-96 jul 2015. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI IZ MAJA I JUNA 2015. GODINE: • Građevinsko zemljište • Br. 95-96 jul 2015. godine str. 38
GRAĐANSKO PRAVO AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI IZ MAJA I JUNA 2015. GODINE: • Tehnička dokumentacija • Br. 95-96 jul 2015. godine str. 44
GRAĐANSKO PRAVO AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI IZ MAJA I JUNA 2015. GODINE: • Radovi za koje se ne izdaje građevinska dozvola • Br. 95-96 jul 2015. godine str. 46
GRAĐANSKO PRAVO AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI IZ MAJA I JUNA 2015. GODINE: • Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, građenje, uklanjanje objekata i podzakonski akti • Br. 95-96 jul 2015. godine str. 48
GRAĐANSKO PRAVO Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja Br. 95-96 jul 2015. godine str. 48
GRAĐANSKO PRAVO Građenje Br. 95-96 jul 2015. godine str. 48
GRAĐANSKO PRAVO Uklanjanje objekata Br. 95-96 jul 2015. godine str. 49
GRAĐANSKO PRAVO Podzakonski akti Br. 95-96 jul 2015. godine str. 49
GRAĐANSKO PRAVO Pravo banke da traži ponovni upis hipoteke u slučaju zaključenja aneksa ugovora o kreditu sa klijentom Br. 95-96 jul 2015. godine str. 49
GRAĐANSKO PRAVO Amortizacija starih hipotekarnih tražbina Br. 95-96 jul 2015. godine str. 50
GRAĐANSKO PRAVO Rok zastarelosti za usluge kablovske televizije Br. 95-96 jul 2015. godine str. 51
GRAĐANSKO PRAVO Pravna forma ugovora o prenosu prava svojine na zemljištu na kome će se izgraditi objekat i isplatiti cena zemljišta u obliku druge nepokretnosti - stana Br. 95-96 jul 2015. godine str. 51
GRAĐANSKO PRAVO IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA RADI ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI U SVETLU PRIMENE KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA Br. 95-96 jul 2015. godine str. 52
GRAĐANSKO PRAVO Građanskopravni aspekt zaštite od nasilja u porodici Br. 95-96 jul 2015. godine str. 53
GRAĐANSKO PRAVO Izvršenje sudskih odluka radi zaštite od nasilja u porodici Br. 95-96 jul 2015. godine str. 54
GRAĐANSKO PRAVO Sprovođenje izvršenja oduzimanjem deteta i teorija produžene pravnosnažnosti Br. 95-96 jul 2015. godine str. 55
GRAĐANSKO PRAVO Kazna zatvora u postupku izvršenja odluka u vezi sa porodičnim odnosima Br. 95-96 jul 2015. godine str. 56
GRAĐANSKO PRAVO Umesto zaključka Br. 95-96 jul 2015. godine str. 58
GRAĐANSKO PRAVO DECA KAO DIREKTNE I INDIREKTNE ŽRTVE PORODIČNOG NASILJA Br. 95-96 jul 2015. godine str. 59
GRAĐANSKO PRAVO POSTUPANJE ORGANA STARATELJSTVA U ZAŠTITI DECE OD NASILJA U PORODICI Br. 95-96 jul 2015. godine str. 60
GRAĐANSKO PRAVO MERE ZAŠTITE OD NASILJA U PORODICI U PORODIČNOM PRAVU Br. 95-96 jul 2015. godine str. 63
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Obaveza plaćanja administrativne takse radi pribavljanja izvoda od državnih organa u izvršnom postupku Br. 95-96 jul 2015. godine str. 65
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK PROBLEM KRIVIČNOG GONJENJA UČINILACA KRIVIČNOG DELA NASILJE U PORODICI IZ ČLANA 194. KRIVIČNOG ZAKONIKA Br. 95-96 jul 2015. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2015. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 54/2015 Br. 95-96 jul 2015. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO TIPOVI RADNOG ANGAŽOVANJA U REPUBLICI SRBIJI Br. 95-96 jul 2015. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radni odnos Br. 95-96 jul 2015. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Rad van radnog odnosa Br. 95-96 jul 2015. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 95-96 jul 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA "Sl. glasnik RS", br. 58/2015 Br. 95-96 jul 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvod Br. 95-96 jul 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komentar osnovnih rešenja propisanih Izmenama zakona Br. 95-96 jul 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AKCIZAMA "Sl. glasnik RS", br. 55/2015 Br. 95-96 jul 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Najvažnija usvojena zakonska rešenja Br. 95-96 jul 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Električna energija za krajnju potrošnju Br. 95-96 jul 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta Br. 95-96 jul 2015. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nesagorevajući duvan Br. 95-96 jul 2015. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ostala nova zakonska rešenja Br. 95-96 jul 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO NAMIRENJE TREĆIH LICA (SOLIDARNI DUŽNICI, JEMCI STEČAJNOG DUŽNIKA) U STEČAJNOM POSTUPKU Br. 95-96 jul 2015. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Učešće trećih lica u stečajnom postupku radi namirenja regresnog potraživanja Br. 95-96 jul 2015. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 95-96 jul 2015. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO STEČAJNI POSTUPAK I PORESKI UPRAVNI POSTUPAK Br. 95-96 jul 2015. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odnos Zakona o stečaju, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Br. 95-96 jul 2015. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zastarelost u poreskom upravnom postupku Br. 95-96 jul 2015. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zastarelost prava poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja Br. 95-96 jul 2015. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ispitivanje prijave potraživanja poreske uprave u stečajnom postupku Br. 95-96 jul 2015. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak povraćaja više ili pogrešno plaćenog poreza od poreske uprave Br. 95-96 jul 2015. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Poreski materijalni zakoni i stečajni postupak Br. 95-96 jul 2015. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Čuvanje građevinskog dnevnika Br. 95-96 jul 2015. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nemogućnost okončanja postupka likvidacije u slučaju promene člana društva sa ograničenom odgovornošću nakon pokretanja postupka Br. 95-96 jul 2015. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovor o građenju između naručioca i holding kompanije kao izvođačem radova Br. 95-96 jul 2015. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvoz i izvoz evro bitumena i obaveze distributera Br. 95-96 jul 2015. godine str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Potpisivanje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja u društvu sa ograničenom odgovornošću Br. 95-96 jul 2015. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovor o saradnji sportskih udruženja Br. 95-96 jul 2015. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavljanje delatnosti za vreme registrovanog privremenog prekida Br. 95-96 jul 2015. godine str. 92
PORESKO PRAVO Olakšice prilikom registracije vozila osoba sa invaliditetom Br. 95-96 jul 2015. godine str. 93
AKTUELNE VESTI   Br. 95-96 jul 2015. godine str. 94
USTAVNO PRAVO Lica koja imaju pravo da podnesu zahtev za izdavanje i dobiju izvod iz matične knjige umrlih shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Br. 94 jun 2015. godine str. 9
GRAĐANSKO PRAVO Prenos nepokretnosti podelom privrednog društva i upis u katastar nepokretnosti Br. 94 jun 2015. godine str. 11
GRAĐANSKO PRAVO Podnošenje zahteva i izmena građevinske dozvole koja je izdata prema prethodno važećem zakonu Br. 94 jun 2015. godine str. 12
GRAĐANSKO PRAVO Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade u korist pravnog lica na koje se ne primenjuju odredbe Zakona o planiranju i izgradnji Br. 94 jun 2015. godine str. 13
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Troškovi izvršnog postupka koji se vodi između suvlasnika radi deobe zajedničke imovine Br. 94 jun 2015. godine str. 15
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Aktivna legitimacija trećeg lica za poništaj ugovora i podnošenje zahteva za odbačaj zbog neblagovremenog preinačenja tužbe Br. 94 jun 2015. godine str. 16
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE Br. 94 jun 2015. godine str. 17
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Šta je isprava? Br. 94 jun 2015. godine str. 17
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Kada se određeni dokument ima smatrati službenom ispravom? Br. 94 jun 2015. godine str. 17
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Službena knjiga i službeni spis Br. 94 jun 2015. godine str. 18
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Objekat zaštite Br. 94 jun 2015. godine str. 18
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Radnja izvršenja Br. 94 jun 2015. godine str. 18
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Poseban oblik krivičnog dela Br. 94 jun 2015. godine str. 19
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK NACRT GRAĐANSKOG ZAKONIKA I KRIVIČNO DELO NASILJE U PORODICI IZ ODREDBE ČLANA 194. STAV 3. KRIVIČNOG ZAKONIKA Br. 94 jun 2015. godine str. 19
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO OBAVEZNA VAKCINACIJA Br. 94 jun 2015. godine str. 22
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi za priznanje prava na naknadu zarade za vreme bolovanja na osnovu doznake izdate od privatnog lekara Br. 94 jun 2015. godine str. 24
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Plaćanje lekarskih pregleda zaposlenim radnicima - trošak poslodavca ili zarada zaposlenih Br. 94 jun 2015. godine str. 24
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi koje zaposleni treba da ispuni kako bi radio poslove rukovaoca sudovima pod pritiskom Br. 94 jun 2015. godine str. 26
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Preraspodela radnog vremena - dvokratno radno vreme Br. 94 jun 2015. godine str. 27
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O STANDARDIZACIJI "Sl. glasnik RS", br. 46/2015 Br. 94 jun 2015. godine str. 28
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Razlozi za izmene i dopune Zakona o standardizaciji Br. 94 jun 2015. godine str. 28
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Značaj i uloga standardizacije u oblasti infrastrukture kvaliteta Republike Srbije Br. 94 jun 2015. godine str. 29
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavljanje poslova standardizacije Br. 94 jun 2015. godine str. 29
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Institut za standardizaciju Srbije Br. 94 jun 2015. godine str. 30
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Najznačajnije izmene i dopune Zakona o standardizaciji Br. 94 jun 2015. godine str. 30
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena srpskih standarda Br. 94 jun 2015. godine str. 32
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prelazne i završne odredbe Br. 94 jun 2015. godine str. 32
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO REZERVACIJA NAZIVA POSLOVNOG IMENA PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI PREDUZETNIKA Br. 94 jun 2015. godine str. 33
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju Br. 94 jun 2015. godine str. 33
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za rezervaciju naziva Br. 94 jun 2015. godine str. 33
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obnova rezervacije Br. 94 jun 2015. godine str. 33
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Provera slobodnih naziva pretragom podataka Br. 94 jun 2015. godine str. 33
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Na šta posebno obratiti pažnju prilikom pretrage podataka? Br. 94 jun 2015. godine str. 34
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ograničenja korišćenja nacionalnih ili službenih imena i znakova Br. 94 jun 2015. godine str. 34
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ENERGETSKA DOZVOLA Br. 94 jun 2015. godine str. 35
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvod Br. 94 jun 2015. godine str. 35
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi i postupak za izdavanje energetske dozvole propisani Zakonom o energetici Br. 94 jun 2015. godine str. 36
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadzor u pogledu energetske dozvole Br. 94 jun 2015. godine str. 37
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ENERGETSKA DOZVOLA Br. 94 jun 2015. godine str. 38
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za izdavanje energetske dozvole Br. 94 jun 2015. godine str. 38
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak za izdavanje energetske dozvole Br. 94 jun 2015. godine str. 39
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prevoz stvari do magacina trećih lica Br. 94 jun 2015. godine str. 41
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registracija vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država, predstavništava međunarodnih organizacija i predstavništava stranih privrednih društava Br. 94 jun 2015. godine str. 41
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza vođenja Obrasca KEPU za prodaju elektronskih dopuna za prevoz u gradskom saobraćaju Br. 94 jun 2015. godine str. 42
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilno oglašavanje prodajnog podsticaja Br. 94 jun 2015. godine str. 43
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nabavka repromaterijala i pravilno vođenje evidencije prometa robe i usluga Br. 94 jun 2015. godine str. 43
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Fakturisanje usluge transporta prodate robe i evidentiranje u KEPU knjizi Br. 94 jun 2015. godine str. 44
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Utvrđivanje visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada Br. 94 jun 2015. godine str. 45
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepostojanje pravnog osnova za utvrđivanje naknade za zaštitu životne sredine za nepokretnost koja se ne koristi za stanovanje ili kao poslovni prostor Br. 94 jun 2015. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Oblik angažovanja sportskih stručnjaka od strane sportskog udruženja Br. 94 jun 2015. godine str. 47
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registracija sportskog kluba Br. 94 jun 2015. godine str. 47
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registracija preduzetnika i početak obavljanja delatnosti Br. 94 jun 2015. godine str. 47
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PREDUZIMANJE MENIČNIH RADNJI U STEČAJNOM POSTUPKU Br. 94 jun 2015. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Menica Br. 94 jun 2015. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stečajni dužnik kao menični poverilac Br. 94 jun 2015. godine str. 50
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stečajni dužnik kao menični dužnik Br. 94 jun 2015. godine str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Menica u reorganizaciji Br. 94 jun 2015. godine str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka Br. 94 jun 2015. godine str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Namirenje poverioca u stečajnom postupku koji ima isto potraživanje kao založno i stečajno Br. 94 jun 2015. godine str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Status potraživanja po osnovu odobrenog zajma koji je dat četiri godine pre otvaranja stečajnog postupka Br. 94 jun 2015. godine str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obračun naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za pravna lica u stečaju Br. 94 jun 2015. godine str. 57
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO USLOVI I POKRETANJE POSTUPKA PRAVA RODITELJA U SLUČAJU PREKOGRANIČNOG ODVOĐENJA DETETA PO HAŠKOJ KONVENCIJI Br. 94 jun 2015. godine str. 58
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Kada se odvođenje ili zadržavanje deteta smatra nezakonitim Br. 94 jun 2015. godine str. 58
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uslovi za pokretanje postupka za povratak deteta Br. 94 jun 2015. godine str. 58
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Postupanje centralnog organa Br. 94 jun 2015. godine str. 58
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pokretanje postupka za povratak deteta Br. 94 jun 2015. godine str. 59
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Postupak pred nadležnim sudskim ili upravnim organom Br. 94 jun 2015. godine str. 59
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Osnov za odbijanje povratka deteta Br. 94 jun 2015. godine str. 60
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Odluka nadležnog organa Br. 94 jun 2015. godine str. 60
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Troškovi postupka Br. 94 jun 2015. godine str. 60
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO MIŠLJENJE EVROPSKOG SUDA PRAVDE U VEZI SA NACRTOM SPORAZUMA O PRISTUPANJU EVROPSKE UNIJE EVROPSKOJ KONVENCIJI O LJUDSKIM PRAVIMA Br. 94 jun 2015. godine str. 61
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvodna razmatranja o ideji pristupanja EU Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima Br. 94 jun 2015. godine str. 61
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Osnovni elementi mišljenja Br. 94 jun 2015. godine str. 62
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključni komentar Br. 94 jun 2015. godine str. 65
INSPEKCIJSKI NADZOR INSPEKCIJSKA KONTROLA PROMETA ROBE KOJOM SE POVREĐUJE PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE (ŽIGA) Br. 94 jun 2015. godine str. 66
INSPEKCIJSKI NADZOR Tržišna inspekcija Br. 94 jun 2015. godine str. 66
INSPEKCIJSKI NADZOR Kaznene odredbe Br. 94 jun 2015. godine str. 68
AKTUELNE VESTI   Br. 94 jun 2015. godine str. 69
USTAVNO PRAVO Rok za zamenu ličnih dokumenata zbog promene prezimena Br. 93 jun 2015. godine str. 10
USTAVNO PRAVO Uslovi pod kojima je dozvoljeno na ulaznim vratima zgrade javno objavljivanje imena i prezimena stanara koji nisu platili čišćenje zgrade Br. 93 jun 2015. godine str. 11
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA OCENU STRUČNOSTI, OSPOSOBLJENOSTI I DOSTOJNOSTI KANDIDATA U POSTUPKU PREDLAGANJA I IZBORA NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE "Sl. glasnik RS", br. 43/2015 Br. 93 jun 2015. godine str. 12
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO UNUTRAŠNJE UZBUNJIVANJE (KOD POSLODAVACA) I ZAŠTITA UZBUNJIVAČA Br. 93 jun 2015. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Momenat početka primene Br. 93 jun 2015. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Šta je uzbunjivanje? Br. 93 jun 2015. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Obaveze poslodavaca Br. 93 jun 2015. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Model: OBAVEŠTENJE O PRAVIMA ZAPOSLENIH KOJA SU PREDVIĐENA ZAKONOM O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA Br. 93 jun 2015. godine str. 16
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Model: ODLUKA O ODREĐIVANJU LICA OVLAŠĆENOG ZA PRIJEM INFORMACIJE I VOĐENJE POSTUPKA U VEZI SA UZBUNJIVANJEM Br. 93 jun 2015. godine str. 19
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja Br. 93 jun 2015. godine str. 19
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Model: POTVRDA O PRIJEMU INFORMACIJE U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM Br. 93 jun 2015. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Model: IZVEŠTAJ O PREDUZETIM RADNJAMA U POSTUPKU O INFORMACIJI U VEZI SA UNUTRAŠNJIM UZBUNJIVANJEM Br. 93 jun 2015. godine str. 21
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Model: PREDLOG ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE PRE POKRETANJA SUDSKOG POSTUPKA RADI ZAŠTITE U VEZI SA UZBUNJIVANJEM Br. 93 jun 2015. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Kaznene odredbe Br. 93 jun 2015. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Model: PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA Br. 93 jun 2015. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA "Sl. glasnik RS", br. 48/2015 Br. 93 jun 2015. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO 1. Promene u odnosu na oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda - član 7. Uredbe Br. 93 jun 2015. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO 2. Promene u odnosu na učesnike u postupku - član 8. Uredbe Br. 93 jun 2015. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO 3. Promene u odnosu na situaciju kada pristignu dve ili više istovetnih ponuda - član 9. Uredbe Br. 93 jun 2015. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO 4. Promene u odnosu na postupak davanja u zakup bez prikupljanja ponuda ili javnog nadmetanja - član 10. Uredbe Br. 93 jun 2015. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO 5. Promene u odnosu na postupak davanja u zakup prikupljanjem ponuda ili javnim nadmetanjem - član 12. Uredbe Br. 93 jun 2015. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO 6. Promene u odnosu na obavezu investicionog održavanja - član 14. Uredbe Br. 93 jun 2015. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Uslovi za obrazovanje skupštine stambene zgrade Br. 93 jun 2015. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Promet objekta sa građevinskom dozvolom i mogućnost konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu Br. 93 jun 2015. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA "Sl. glasnik RS", br. 45/2015 Br. 93 jun 2015. godine str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Harmonizacija sa međunarodnim standardima Br. 93 jun 2015. godine str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Najznačajnije novine u Zakonu Br. 93 jun 2015. godine str. 36
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK RETROSPEKTIVA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU U PRILOG JAVNOJ RASPRAVI Br. 93 jun 2015. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Nadležnost izvršitelja Br. 93 jun 2015. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Dodatna sadržina predloga za izvršenje Br. 93 jun 2015. godine str. 40
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Status izvršitelja Br. 93 jun 2015. godine str. 43
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Samostalni članovi Zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) Br. 93 jun 2015. godine str. 44
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zastupanje pravnog lica od strane advokata ili diplomiranog pravnika sa položenim pravosudnim ispitom u novim ili već započetim postupcima Br. 93 jun 2015. godine str. 45
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Obračun kamate kada je rešenjem o izvršenju dosuđena kamata koju propisuje Evropska centralna banka na evro Br. 93 jun 2015. godine str. 46
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK ODREĐENOST KRIVIČNOG DELA U ZAKONU IZ UGLA BLANKETNE DISPOZICIJE Br. 93 jun 2015. godine str. 47
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivična norma Br. 93 jun 2015. godine str. 47
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Dopunsko, odnosno sporedno zakonodavstvo Br. 93 jun 2015. godine str. 49
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Završna faza krivičnog postupka - donošenje presude Br. 93 jun 2015. godine str. 49
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O REGISTRACIJI KOLEKTIVNIH UGOVORA "Sl. glasnik RS", br. 45/2015 Br. 93 jun 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uvod Br. 93 jun 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Postupak registracije kolektivnih ugovora Br. 93 jun 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA I OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI Br. 93 jun 2015. godine str. 52
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obavezno aneksiranje ugovora o radu pri promeni poslova (radnog mesta) zaposlenog Br. 93 jun 2015. godine str. 54
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Korišćenje godišnjeg odmora kada zaposleni radi šest dana u nedelji Br. 93 jun 2015. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada na dan državnog praznika Br. 93 jun 2015. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje dopunske delatnosti kao poslodavac Br. 93 jun 2015. godine str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVATIZACIJI "Sl. glasnik RS", br. 46/2015 Br. 93 jun 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Definicije Br. 93 jun 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Predmet privatizacije Br. 93 jun 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kupci u postupku privatizacije Br. 93 jun 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Popis i procena imovine, obaveza i kapitala Br. 93 jun 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Metod javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem Br. 93 jun 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Javni poziv Br. 93 jun 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovor o prodaji kapitala Br. 93 jun 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sticanje akcija bez naknade Br. 93 jun 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otpis duga Br. 93 jun 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odgovornost odgovornog lica Br. 93 jun 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prelazne i završne odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji Br. 93 jun 2015. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO UTVRĐENJE PRAVA SVOJINE NA IMOVINI KOJA JE BILA PREDMET PRIVATIZACIJE Br. 93 jun 2015. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravni osnov i istorija Br. 93 jun 2015. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o privatizaciji iz 2001. godine Br. 93 jun 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo trajnog korišćenja Br. 93 jun 2015. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prodavac i predmet prodaje Br. 93 jun 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 93 jun 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO FINANSIJER PREMA ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI Br. 93 jun 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam finansijera i investitora Br. 93 jun 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovor između investitora i finansijera Br. 93 jun 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Status finansijera i njegova prava i obaveze Br. 93 jun 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 93 jun 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO USLOVI ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DELATNOSTI Br. 93 jun 2015. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Krug lica ovlašćen za obavljanje psihološke delatnosti Br. 93 jun 2015. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za registraciju delatnosti Br. 93 jun 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 93 jun 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ZAŠTITA POTROŠAČA KAO KORISNIKA TURISTIČKIH USLUGA Br. 93 jun 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Značaj predugovornog informisanja potrošača kao budućih putnika Br. 93 jun 2015. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključenje ugovora o turističkom putovanju Br. 93 jun 2015. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Garancije u slučaju nesposobnosti plaćanja Br. 93 jun 2015. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Da li je moguće da dođe do zamene putnika, odnosno da umesto potrošača na put krene drugo lice? Br. 93 jun 2015. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Da li potrošač može da odustane od ugovorenog putovanja i koje su posledice? Br. 93 jun 2015. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izmene ugovora pre polaska na put i pravo na raskid ugovora Br. 93 jun 2015. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prava potrošača u slučaju raskida ugovora, u slučaju neizvršenja ili delimičnog izvršenja ugovora o putovanju Br. 93 jun 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Saobraznost turističkog putovanja Br. 93 jun 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izmene ugovorenih uslova koje nastanu tokom trajanja putovanja - šta je tada na raspolaganju potrošačima? Br. 93 jun 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Raskid ugovora zbog nesaobraznosti Br. 93 jun 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Reklamacije potrošača Br. 93 jun 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OVLAŠĆENJE KOMUNALNOG INSPEKTORA DA ODUZME ROBU PRIMENOM ZAKONA O TRGOVINI Br. 93 jun 2015. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak Br. 93 jun 2015. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ovlašćenja tržišnog inspektora Br. 93 jun 2015. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Raspolaganje oduzetom robom Br. 93 jun 2015. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ovlašćenja komunalnog inspektora u okviru poverenog nadzora Br. 93 jun 2015. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO FINANSIRANJE I OBEZBEĐENJE FINANSIRANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE Br. 93 jun 2015. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registracija obustave postupka likvidacije Br. 93 jun 2015. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otpuštanje dela duga prema jednom solidarnom dužniku od strane banke i uticaj na obaveze drugog solidarnog dužnika Br. 93 jun 2015. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi pod kojima se putničko vozilo može preinačiti u teretno vozilo Br. 93 jun 2015. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otvaranje privrednog društva na teritoriji Republike Srbije od strane stranog pravnog lica koje bi se bavilo prometom nepokretnosti Br. 93 jun 2015. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Održavanje energetskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije svih naponskih nivoa Br. 93 jun 2015. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo korisnika električne energije na zaštitu svojih prava pred sudom Br. 93 jun 2015. godine str. 86
AKTUELNE VESTI   Br. 93 jun 2015. godine str. 88
USTAVNO PRAVO Vođenje službene evidencije predsednika skupštine stambenih zgrada Br. 92 maj 2015. godine str. 9
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO ZAJEDNIČKA IMOVINA BRAČNIH DRUGOVA U PRAKSI JAVNIH BELEŽNIKA Br. 92 maj 2015. godine str. 11
GRAÐANSKO PRAVO ISKLJUČENJE SA DISTRIBUTIVNOG SISTEMA GREJANJA NA ZAHTEV KUPCA Br. 92 maj 2015. godine str. 13
GRAÐANSKO PRAVO Zakonski okvir Br. 92 maj 2015. godine str. 13
GRAÐANSKO PRAVO Zaključivanje ugovora o prodaji toplotne energije Br. 92 maj 2015. godine str. 14
GRAÐANSKO PRAVO Ostvarivanje prava na otkaz ugovora o prodaji toplotne energije Br. 92 maj 2015. godine str. 14
GRAÐANSKO PRAVO Zaključak Br. 92 maj 2015. godine str. 20
GRAÐANSKO PRAVO Dokaz o plaćanju takse za usluge Republičkog geodetskog zavoda Br. 92 maj 2015. godine str. 20
GRAÐANSKO PRAVO Promena podataka o upisanoj hipoteci Br. 92 maj 2015. godine str. 21
GRAÐANSKO PRAVO Sticanje svojine na zemljištu po osnovu svojine na posebnom delu zgrade od strane izvođača radova Br. 92 maj 2015. godine str. 22
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK UPUTSTVO O PRAVNOM LEKU KAO DEO PRAVA NA PRAVIČNU I ZAKONITU SUDSKU ZAŠTITU Br. 92 maj 2015. godine str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK I Uvod Br. 92 maj 2015. godine str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK II Termin Br. 92 maj 2015. godine str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK III Priroda pravne pouke Br. 92 maj 2015. godine str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK IV Sadržina pravne pouke Br. 92 maj 2015. godine str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK V Vrste propusta i netačnosti u pravnim poukama Br. 92 maj 2015. godine str. 26
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK VI Posledice pogrešne pravne pouke Br. 92 maj 2015. godine str. 26
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK VII Mogući načini otklanjanja posledica Br. 92 maj 2015. godine str. 27
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK VIII Uzroci postupanja sudova Br. 92 maj 2015. godine str. 28
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK IX Zaključak i sugestije za promenu postupanja Br. 92 maj 2015. godine str. 28
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Naplata sudskih troškova u parničnom postupku koji je nastavljen po prigovoru izvršnog dužnika Br. 92 maj 2015. godine str. 29
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Aktivna legitimacija za podnošenje tužbe za konvalidaciju ugovora o kupoprodaji stana od strane trećeg lica Br. 92 maj 2015. godine str. 30
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Vođenje nove parnice u slučaju odbačaja tužbe Br. 92 maj 2015. godine str. 30
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Nadležnost suda u sporu između škole i preduzetnika zbog sticanja bez osnova Br. 92 maj 2015. godine str. 31
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Nadležnost suda i aktivna legitimacija zadrugara da podnese tužbu za poništaj odluke zadruge kojom je izabran direktor Br. 92 maj 2015. godine str. 31
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK KRITIČKI PRIKAZ NACRTA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEÐENJU Br. 92 maj 2015. godine str. 34
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Opšte primedbe Br. 92 maj 2015. godine str. 34
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pojedinačne primedbe Br. 92 maj 2015. godine str. 37
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Umesto zaključka Br. 92 maj 2015. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK OCENA USTAVNOSTI ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEÐENJU Br. 92 maj 2015. godine str. 40
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU Br. 92 maj 2015. godine str. 41
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 1. Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju Br. 92 maj 2015. godine str. 41
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 2. Krug lica koji mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju Br. 92 maj 2015. godine str. 41
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 3. Posebni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se priznalo pravo na porodičnu penziju Br. 92 maj 2015. godine str. 42
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 4. Ko se smatra članovima uže i šire porodice Br. 92 maj 2015. godine str. 43
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 5. Kada se smatra da je umrli osiguranik, odnosno korisnik izdržavao člana porodice Br. 92 maj 2015. godine str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 6. Koga zakon isključuje iz prava na porodičnu penziju Br. 92 maj 2015. godine str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 7. Utvrđivanje visine porodične penzije Br. 92 maj 2015. godine str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 8. Isplata porodične penzije Br. 92 maj 2015. godine str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 9. Obustava isplate porodične penzije Br. 92 maj 2015. godine str. 45
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 10. Prestanak prava na porodičnu penziju Br. 92 maj 2015. godine str. 45
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOJI SE ODNOSE NA POČETAK OBAVLJANJA RADOVA PRI IZGRADNJI OBJEKTA Br. 92 maj 2015. godine str. 46
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PRAVO O LEKOVIMA Br. 92 maj 2015. godine str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Kliničko ispitivanje lekova Br. 92 maj 2015. godine str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Proizvodnja lekova Br. 92 maj 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Promet lekova Br. 92 maj 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Posmatranje i oglašavanje lekova Br. 92 maj 2015. godine str. 51
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 92 maj 2015. godine str. 52
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ODGOVORNOST ZBOG NEPOŠTOVANJA PACIJENTOVE VOLJE DA GA OPERIŠE ODREÐENI LEKAR Br. 92 maj 2015. godine str. 53
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ograničenje pacijentovog pristanka na medicinsku meru Br. 92 maj 2015. godine str. 53
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pristanak na operaciju koju treba da izvrši određeni lekar Br. 92 maj 2015. godine str. 53
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Posledice nepostupanja po pacijentovoj volji koja se tiče operatora Br. 92 maj 2015. godine str. 54
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Slučajevi iz prakse nemačkih sudova Br. 92 maj 2015. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Slučaj iz prakse austrijskih sudova Br. 92 maj 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOLEKTIVNA ZAŠTITA POTROŠAČA Br. 92 maj 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO UDRUŽENJA KAO TRGOVCI I USLOVI ZA ODOBRAVANJE POPUSTA Br. 92 maj 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Udruženje kao trgovac Br. 92 maj 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prodaja robe po nižoj ceni Br. 92 maj 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE KOJI SE ODNOSE NA PRAVILNO POPUNJAVANJE KEPU KNJIGE SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRODAJU KONDITORSKIH PROIZVODA Br. 92 maj 2015. godine str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO USLOVI ZA DOBIJANJE OVLAŠĆENJA ZA IZDAVANJE REGISTRACIONIH NALEPNICA I NAČIN OBAVLJANJA TIH POSLOVA Br. 92 maj 2015. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak Br. 92 maj 2015. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za dobijanje ovlašćenja Br. 92 maj 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Način obavljanja poslova Br. 92 maj 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Najvažnije što vlasnici vozila treba da znaju Br. 92 maj 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Inspekcijski nadzor Br. 92 maj 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Momenat preračunavanja visine upisanog i unetog kapitala u dinarsku protivvrednost Br. 92 maj 2015. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obezbeđenje potraživanja pri smanjenju osnovnog kapitala privrednog društva Br. 92 maj 2015. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo člana društva na informisanje o finansijskom stanju u privrednom društvu Br. 92 maj 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Raspoređivanje dobiti u akcionarskom društvu Br. 92 maj 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavezna dokumentacija u teretnom vozilu Br. 92 maj 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Organizacioni delovi privrednog društva kao obveznici članarine privrednim komorama Br. 92 maj 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sticanje prava korišćenja odnosno svojine na zemljištu od strane pravnog lica ciji je osnovni kapital u većinskom vlasništvu Republike Srbije i koje je vlasnik objekta na zemljištu Br. 92 maj 2015. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Objavljivanje vesti i davanje obaveštenja u vezi sa alkoholnim pićima u specijalizovanim časopisima i na internetu za trgovce i ugostitelje Br. 92 maj 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Popunjavanje kolona 4 i 5 KEPU knjige kada se u istom objektu obavljaju delatnosti ugostiteljstva i trgovine Br. 92 maj 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepostojanje obaveze vođenja robnog lagera za robu u maloprodaji Br. 92 maj 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza plaćanja lokalne komunalne takse za postavljanje letnje bašte kafica na javnoj površini Br. 92 maj 2015. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Povraćaj uplaćenog predujma troškova od strane stečajnog upravnika prilikom zaključenja stečaja Br. 92 maj 2015. godine str. 76
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO SLOBODA KRETANJA RADNIKA U EUROPSKOJ UNIJI Br. 92 maj 2015. godine str. 77
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvod Br. 92 maj 2015. godine str. 77
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Osnovni ciljevi Europske unije Br. 92 maj 2015. godine str. 77
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravna regulativa Br. 92 maj 2015. godine str. 77
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Europski sud pravde Br. 92 maj 2015. godine str. 78
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Proces proširenja Europske unije Br. 92 maj 2015. godine str. 78
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prijelazne mjere za nove države članice Br. 92 maj 2015. godine str. 78
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Odnosi s Europskom unijom Br. 92 maj 2015. godine str. 79
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Boravak i rad državljana država članica EEP-a i članova njihovih obitelji nakon stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju Br. 92 maj 2015. godine str. 80
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Boravak i rad državljana trećih država koji imaju odobren stalni boravak u drugoj državi članici Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji Br. 92 maj 2015. godine str. 81
AKTUELNE VESTI   Br. 92 maj 2015. godine str. 82
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEÐENJU "Sl. glasnik RS", br. 42/2015 Br. 91 maj 2015. godine str. 10
USTAVNO PRAVO Dopune Zakona Br. 91 maj 2015. godine str. 10
USTAVNO PRAVO Izmene Zakona Br. 91 maj 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 91 maj 2015. godine str. 12
USTAVNO PRAVO KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LICNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESRECA "Sl. glasnik RS", br. 37/2015 Br. 91 maj 2015. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Promene u sadržini sredstava i opreme Br. 91 maj 2015. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Promene rokova Br. 91 maj 2015. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Umesto zaključka Br. 91 maj 2015. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Pravo Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da pribavlja podatke o ličnosti osiguranika Br. 91 maj 2015. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Pravo poslodavca da od kandidata za posao traži uverenje o neosuđivanosti Br. 91 maj 2015. godine str. 16
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 40/2015 Br. 91 maj 2015. godine str. 18
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUÐENJE U RAZUMNOM ROKU "Sl. glasnik RS", br. 40/2015 Br. 91 maj 2015. godine str. 19
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Pravo na suđenje u razumnom roku Br. 91 maj 2015. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Analiza Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Br. 91 maj 2015. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zastupanje javnog preduzeća ciji je osnivač opština od strane pravobranilaštva i direktora Br. 91 maj 2015. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Odgovornost javnog beležnika za neuplaćivanje naknade u visini od 30 odsto od naplaćene nagrade Br. 91 maj 2015. godine str. 23
GRAÐANSKO PRAVO Sticanje prava svojine na zemljištu na kome se objekat nalazi od strane vlasnika objekta koji nije upisan kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu Br. 91 maj 2015. godine str. 25
GRAÐANSKO PRAVO Osnov za podnošenje zahteva za utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu od strane lica koje nije upisano kao nosilac prava korišćenja na zemljištu Br. 91 maj 2015. godine str. 25
GRAÐANSKO PRAVO Primena odredbi Zakona o planiranju i izgradnji na etažne vlasnike u vezi sa pretvaranjem prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade Br. 91 maj 2015. godine str. 26
GRAÐANSKO PRAVO Pravna sredstva na raspolaganju izvođaču u slučaju spora sa investitorom u vezi sa valutnom klauzulom prema ispostavljenoj privremenoj situaciji Br. 91 maj 2015. godine str. 27
GRAÐANSKO PRAVO Obaveza nadležnog organa za lokacijske uslove da po službenoj dužnosti od imaoca javnih ovlašćenja pribavlja potrebne uslove za rešavanje po zahtevu Br. 91 maj 2015. godine str. 28
GRAÐANSKO PRAVO Pravni osnov za upis nepokretnosti - likvidacionog ostatka Br. 91 maj 2015. godine str. 28
GRAÐANSKO PRAVO Nadležnost za overu ugovora o izvođenju radova na sanaciji ravnog krova odnosno krovne konstrukcije kojom se može izgraditi novi stan Br. 91 maj 2015. godine str. 29
GRAÐANSKO PRAVO Zakonski razlog za isključenje postupajućeg sudije u predmetu u kojem je doneo odluku koja se pobija Br. 91 maj 2015. godine str. 31
GRAÐANSKO PRAVO AUTORSKO PRAVO I ZAŠTITA POSTUPAKA, METODA RADA, MATEMATIČKIH KONCEPATA, NAČELA, PRINCIPA I UPUTSTAVA KOJA SU SADRŽANA U AUTORSKOM DELU Br. 91 maj 2015. godine str. 31
GRAÐANSKO PRAVO Zaštita izražajne forme autorskog dela autorskim pravom Br. 91 maj 2015. godine str. 32
GRAÐANSKO PRAVO Matematički koncepti Br. 91 maj 2015. godine str. 32
GRAÐANSKO PRAVO Načela, principi i uputstva sadržana u autorskom delu Br. 91 maj 2015. godine str. 32
GRAÐANSKO PRAVO Principi i uputstva sadržani u računarskim programima Br. 91 maj 2015. godine str. 33
GRAÐANSKO PRAVO Pokretne i nepokretne slike koje generiše računarski program Br. 91 maj 2015. godine str. 34
GRAÐANSKO PRAVO Metod rada računarskog programa Br. 91 maj 2015. godine str. 34
GRAÐANSKO PRAVO Društvene igre Br. 91 maj 2015. godine str. 35
GRAÐANSKO PRAVO Zbirke i baze podataka Br. 91 maj 2015. godine str. 36
GRAÐANSKO PRAVO Zabrana korišćenja tuđih žigova u proizvodnji privezaka Br. 91 maj 2015. godine str. 37
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK ŽALBA UMEŠAČA Br. 91 maj 2015. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Procesna uloga, procesni položaj umešača Br. 91 maj 2015. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Uslovi sticanja svojstva umešača Br. 91 maj 2015. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK PLAN REORGANIZACIJE KAO IZVRŠNA ISPRAVA Br. 91 maj 2015. godine str. 41
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršna isprava (pojam - svojstva) Br. 91 maj 2015. godine str. 42
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pobijanje plana reorganizacije Br. 91 maj 2015. godine str. 44
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Protivizvršenje i vraćanje primljenog Br. 91 maj 2015. godine str. 44
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključno razmatranje Br. 91 maj 2015. godine str. 45
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK OSNOVI ZA IZVRŠENJE UZ POSEBNI OSVRT NA INSTITUT EVROPSKI IZVRŠNI NASLOV Br. 91 maj 2015. godine str. 46
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršne isprave Br. 91 maj 2015. godine str. 46
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Odluke i poravnanja Br. 91 maj 2015. godine str. 47
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršnost odluke Br. 91 maj 2015. godine str. 47
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršnost poravnanja Br. 91 maj 2015. godine str. 48
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Podobnost izvršne isprave za izvršenje Br. 91 maj 2015. godine str. 48
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Verodostojna isprava Br. 91 maj 2015. godine str. 49
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršnost javnobeležničkog zapisa Br. 91 maj 2015. godine str. 50
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka Br. 91 maj 2015. godine str. 53
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Evropski izvršni naslov Br. 91 maj 2015. godine str. 54
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pretpostavke za potvrdu domaćih izvršnih isprava kao EIN-a (izdavanje potvrde o EIN-u) Br. 91 maj 2015. godine str. 55
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Tzv. minimalni standardi iz čl. 12. do 19. Uredbe Br. 91 maj 2015. godine str. 56
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Nadležnost i obrasci za izdavanje potvrde o EIN-u Br. 91 maj 2015. godine str. 57
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključno razmatranje Br. 91 maj 2015. godine str. 59
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK POVREDA UGLEDA STRANE DRŽAVE I MEÐUNARODNE ORGANIZACIJE Br. 91 maj 2015. godine str. 60
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije Br. 91 maj 2015. godine str. 61
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK ANALIZA KRIVIČNOG DELA IZDAVANJE CEKA I KORIŠĆENJE PLATNIH KARTICA BEZ POKRIĆA KROZ SUDSKU PRAKSU I TEORIJSKI RAD Br. 91 maj 2015. godine str. 62
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivični zakonik Br. 91 maj 2015. godine str. 62
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Sudska praksa Br. 91 maj 2015. godine str. 62
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pravna doktrina Br. 91 maj 2015. godine str. 64
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Građansko-pravne odredbe Br. 91 maj 2015. godine str. 64
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak Br. 91 maj 2015. godine str. 66
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaštita pravnog lica u slučaju iznošenja navoda koji mogu narušiti njegov ugled i naškoditi njegovom poslovanju Br. 91 maj 2015. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI "Sl. glasnik RS", br. 38/2015 Br. 91 maj 2015. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ANALIZA ODREDABA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA - "Sl. glasnik RS", br. 11/2015, U ODNOSU NA RANIJE VAŽEĆI KOLEKTIVNI UGOVOR Br. 91 maj 2015. godine str. 71
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje I Osnovne odredbe Br. 91 maj 2015. godine str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje II Zarade, naknada zarada i druga primanja Br. 91 maj 2015. godine str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje III Radni odnosi Br. 91 maj 2015. godine str. 74
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje IV Učešće u upravljanju Br. 91 maj 2015. godine str. 75
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje V Prestanak potrebe za radom zaposlenih Br. 91 maj 2015. godine str. 75
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje VI Način rešavanja sporova Br. 91 maj 2015. godine str. 75
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje VII Uslovi za rad sindikata Br. 91 maj 2015. godine str. 75
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje VIII Organizovanje procesa štrajka Br. 91 maj 2015. godine str. 76
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje IX Prelazne i završne odredbe Br. 91 maj 2015. godine str. 76
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo na medicinsku dokumentaciju nakon završetka lečenja Br. 91 maj 2015. godine str. 76
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mogućnosti pacijenta u slučaju nemogućnosti zakazivanja pregleda nakon dobijanja uputa Br. 91 maj 2015. godine str. 77
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ostvarivanje prava na produženu medicinsku rehabilitaciju Br. 91 maj 2015. godine str. 77
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nemogućnost zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme sa istim zaposlenim po isteku maksimalnog roka trajanja i zakonski izuzeci Br. 91 maj 2015. godine str. 78
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo zaposlene na korišćenje godišnjeg odmora za tekuću godinu po povratku sa porodiljskog odsustva Br. 91 maj 2015. godine str. 79
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Korišćenje godišnjeg odmora nakon privremene sprečenosti za rad Br. 91 maj 2015. godine str. 80
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI LEKARA I ZDRAVSTVENIH USTANOVA Br. 91 maj 2015. godine str. 81
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Dijagnostičke greške Br. 91 maj 2015. godine str. 81
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost Br. 91 maj 2015. godine str. 83
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Odgovornost lekara i zdravstvene ustanove zbog štete izazvane upotrebom medicinskih aparata Br. 91 maj 2015. godine str. 84
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 91 maj 2015. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ČETIRI PRAVILNIKA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 Br. 91 maj 2015. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) Br. 91 maj 2015. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) Br. 91 maj 2015. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) Br. 91 maj 2015. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) Br. 91 maj 2015. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka Br. 91 maj 2015. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO INSTRUMENTI ZAŠTITE POTROŠAČA Br. 91 maj 2015. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Edukacija i podizanje svesti potrošača Br. 91 maj 2015. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Informisanje potrošača Br. 91 maj 2015. godine str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Period za predomišljanje Br. 91 maj 2015. godine str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakonska garancija (odgovornost za saobraznost) Br. 91 maj 2015. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovorna garancija Br. 91 maj 2015. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo na reklamaciju Br. 91 maj 2015. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zabrane Br. 91 maj 2015. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mehanizmi rešavanja sporova Br. 91 maj 2015. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Realizacija založnog prava na nepokretnosti privrednih subjekata brisanih iz registra bez sprovedenog postupka likvidacije Br. 91 maj 2015. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postavljanje privremenog zastupnika zadruge Br. 91 maj 2015. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Klasifikacija prodavnice u krugu fabrike Br. 91 maj 2015. godine str. 95
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO SUŠTINA PROPISA PREDSTAVLJENIH TOKOM SASTANKA EKSPLANATORNOG SKRININGA ZA OBLAST BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA I OBLAST DRUMSKOG SAOBRAĆAJA Br. 91 maj 2015. godine str. 96
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Horizontalno zakonodavstvo u oblasti transporta Br. 91 maj 2015. godine str. 96
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Bezbednost saobraćaja Br. 91 maj 2015. godine str. 97
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Drumski transport Br. 91 maj 2015. godine str. 99
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O POTVRÐIVANJU PROTOKOLA BROJ 15 KOJIM SE MENJA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2015 Br. 91 maj 2015. godine str. 103
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sadržina Protokola Br. 91 maj 2015. godine str. 104
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Stupanje na snagu protokola - prelazne i završne odredbe Br. 91 maj 2015. godine str. 105
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 91 maj 2015. godine str. 105
INSPEKCIJSKI NADZOR DUŽNOST JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DA DONESU PODZAKONSKE AKTE ZA IZVRŠAVANJE ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 Br. 91 maj 2015. godine str. 106
INSPEKCIJSKI NADZOR POSTUPANJE GRAÐEVINSKOG INSPEKTORA NA OSNOVU ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKATA I ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAÐENIM BEZ GRAÐEVINSKE DOZVOLE Br. 91 maj 2015. godine str. 107
AKTUELNE VESTI   Br. 91 maj 2015. godine str. 109
USTAVNO PRAVO Obrada podataka o ličnosti u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe br. 90 april 2015. str. 9
USTAVNO PRAVO Snimanje telefonskih razgovora kao obrada podataka o ličnosti br. 90 april 2015. str. 10
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI" "Sl. glasnik RS", br. 34/2015 br. 90 april 2015. str. 11
GRAĐANSKO PRAVO Ništavost ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u situaciji kada jedan supružnik raspolaže u celosti zajedničkom imovinom bez saglasnosti drugog supružnika br. 90 april 2015. str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Pravo suvlasnika poslovnog objekta koji je uložio u rekonstrukciju na uvećanje vrednosti svog udela br. 90 april 2015. str. 15
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK OBRAZLOŽENJE ODLUKE U PARNIČNOM POSTUPKU KAO DEO PRAVA NA PRAVIČNU I ZAKONITU SUDSKU ZAŠTITU br. 90 april 2015. str. 16
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 1. Uvod br. 90 april 2015. str. 16
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 2. Pravo na obrazloženje i sudska praksa Ustavnog suda br. 90 april 2015. str. 16
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 3. Značaj obrazloženja u odnosu na položaj i ulogu sudije br. 90 april 2015. str. 17
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 4. Uočeni nedostaci u obrazloženju br. 90 april 2015. str. 17
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 5. Šta obrazloženje mora da sadrži br. 90 april 2015. str. 18
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 6. Pravo na obrazloženu sudsku odluku i pravo na suđenje u razumnom roku br. 90 april 2015. str. 19
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 7. Zaključci br. 90 april 2015. str. 19
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK POSEBNA ŽALBA PROTIV REŠENJA SUDA O OGLAŠAVANJU NENADLEŽNIM DONETIM U SPORU MALE VREDNOSTI br. 90 april 2015. str. 20
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Opšte odredbe o žalbi protiv rešenja br. 90 april 2015. str. 20
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Terminološke nesaglasnosti u odredbama o žalbi protiv rešenja donetog u sporu male vrednosti br. 90 april 2015. str. 20
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Rešenja kojima se okončava parnični postupak br. 90 april 2015. str. 21
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK NAČELO PROPORCIONALNOSTI U ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 90 april 2015. str. 23
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 1. Uvodna razmatranja br. 90 april 2015. str. 23
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 2. Proporcionalnost prilikom izbora predmeta i sredstva izvršenja i obezbeđenja br. 90 april 2015. str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 3. Kontrola primene načela proporcionalnosti br. 90 april 2015. str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 4. Primena načela proporcionalnosti u stadijumu sprovođenja izvršenja br. 90 april 2015. str. 26
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 5. Proporcionalnost u praksi Evropskog suda za ljudska prava br. 90 april 2015. str. 28
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 6. Umesto zaključka br. 90 april 2015. str. 30
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK PRIKAZ ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 90 april 2015. str. 31
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Uvodni deo br. 90 april 2015. str. 31
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Odredbe zakona i komentar br. 90 april 2015. str. 32
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KUĆNI ZATVOR br. 90 april 2015. str. 35
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Poslednja zakonska rešenja br. 90 april 2015. str. 36
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prava i obaveze osuđenog br. 90 april 2015. str. 37
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Postupak u slučaju hitne medicinske intervencije br. 90 april 2015. str. 37
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Samovoljno napuštanje prostorija br. 90 april 2015. str. 38
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK NAMERA KAO SUBJEKTIVNO OBELEŽJE BIĆA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA br. 90 april 2015. str. 39
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK ISPRAVLJANJE GREŠAKA U REŠENJU U UPRAVNOM POSTUPKU br. 90 april 2015. str. 42
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 90 april 2015. str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Osnovni tekst Zakona br. 90 april 2015. str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Predlog novog Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti iz 2013. godine br. 90 april 2015. str. 45
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 90 april 2015. str. 46
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mogućnosti br. 90 april 2015. str. 47
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA I OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI br. 90 april 2015. str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sažetak br. 90 april 2015. str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prijava na evidenciju nezaposlenih osnivača i vlasnika privrednog društva br. 90 april 2015. str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Izrada individualnog plana zapošljavanja br. 90 april 2015. str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prestanak radnog odnosa zaposlenom kod preduzetnika br. 90 april 2015. str. 49
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prijava zaposlenog na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje br. 90 april 2015. str. 49
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Socijalno osiguranje članova zadruge br. 90 april 2015. str. 49
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mere aktivne politike zapošljavanja koje su dostupne nezaposlenima i poslodavcima tokom 2015. godine br. 90 april 2015. str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVE ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA I IZBORA PONUDA ZA PREUZIMANJE, ODNOSNO PRODAJE AKCIJA, IMOVINE I OBAVEZA BANKE U RESTRUKTURIRANJU "Sl. glasnik RS", br. 30/2015 br. 90 april 2015. str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Načela postupka prodaje akcija banke u restrukturiranju ili celokupne imovine ili obaveza te banke ili njihovog dela br. 90 april 2015. str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Poziv za dostavljanje preliminarnih ponuda br. 90 april 2015. str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Preliminarna ponuda br. 90 april 2015. str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podnošenje ponuda br. 90 april 2015. str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otvaranje i rangiranje ponuda br. 90 april 2015. str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pregovori i zaključivanje ugovora o prodaji br. 90 april 2015. str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo na prigovor br. 90 april 2015. str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Neposredna prodaja br. 90 april 2015. str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak br. 90 april 2015. str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVE ODLUKE O FINANSIJSKOJ PODRŠCI UNUTAR BANKARSKE GRUPE "Sl. glasnik RS", br. 30/2015 br. 90 april 2015. str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Zakona o bankama br. 90 april 2015. str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Odluke o finansijskoj podršci unutar bankarske grupe br. 90 april 2015. str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak br. 90 april 2015. str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Saglasnost skupštine društva kod raspolaganja imovinom velike vrednosti br. 90 april 2015. str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo na naknadu troškova hipotekarnog jemca br. 90 april 2015. str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ovlašćenja ostalih zastupnika u javnom preduzeću br. 90 april 2015. str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ograničenja ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa br. 90 april 2015. str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za izbor predsednika komisije za reviziju u javnom akcionarskom društvu br. 90 april 2015. str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za davanje pozajmice udruženju od strane člana br. 90 april 2015. str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO REGISTRACIJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA br. 90 april 2015. str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak br. 90 april 2015. str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Upis u registar privrednih subjekata br. 90 april 2015. str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primer 1-vanlinijski prevoz putnika br. 90 april 2015. str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primer 2-taksi prevoz br. 90 april 2015. str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primer 3-medicinska praksa br. 90 april 2015. str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PREDŠKOLSKE USTANOVE br. 90 april 2015. str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak br. 90 april 2015. str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Verifikacija ustanova br. 90 april 2015. str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prostor, oprema i kadrovi br. 90 april 2015. str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Normativ ishrane dece br. 90 april 2015. str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sanitarna inspekcija br. 90 april 2015. str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zdravstvena inspekcija br. 90 april 2015. str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dokumentacija br. 90 april 2015. str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OSNIVANJE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA br. 90 april 2015. str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak br. 90 april 2015. str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mogućnost nosioca poljoprivrednog gazdinstva da se registruje kao preduzetnik br. 90 april 2015. str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO USLOVI ZA DEKLARISANJE, OZNAČAVANJE I REKLAMIRANJE HRANE br. 90 april 2015. str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak br. 90 april 2015. str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za deklarisanje br. 90 april 2015. str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Bliži uslovi u pogledu sadržine deklaracije br. 90 april 2015. str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Najviša obračunata marža kod maloprodajne cene hleba od brašna t-500 br. 90 april 2015. str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Čuvanje evidencije u mestu obavljanja delatnosti br. 90 april 2015. str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza vođenja dve KEPU knjige za maloprodaju i veleprodaju br. 90 april 2015. str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Angažovanje muzičkog benda u ugostiteljskom objektu za ishranu i piće br. 90 april 2015. str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za postavljanje natpisa pored državnog puta br. 90 april 2015. str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zastarelost potraživanja po osnovu pravnosnažnog rešenja opštinskog suda kojim je određena naknada za oduzeto zemljište u slučaju otvaranja stečaja nad obveznikom plaćanja obaveza br. 90 april 2015. str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sprovođenje plana reorganizacije pre nego što se postupak stečaja obustavi br. 90 april 2015. str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prenos portfelja osiguranja kod statusne promene pripajanja društva za osiguranje br. 90 april 2015. str. 91
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ANALIZA PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA SLUČAJEVIMA SMRTI I PRISILNIH NESTANAKA U VREME TZV. DOMOVINSKOG RATA U REPUBLICI HRVATSKOJ br. 90 april 2015. str. 93
INSPEKCIJSKI NADZOR KOMENTAR ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 90 april 2015. str. 97
INSPEKCIJSKI NADZOR Ključni pravni instituti i ciljevi Zakona br. 90 april 2015. str. 98
INSPEKCIJSKI NADZOR Jasna ovlašćenja inspekcija u suzbijanju obavljanja delatnosti neregistrovanih subjekata (sive ekonomije) br. 90 april 2015. str. 101
INSPEKCIJSKI NADZOR Transparentnost rada i akata inspekcije i ujednačavanje inspekcijske prakse br. 90 april 2015. str. 102
INSPEKCIJSKI NADZOR Elektronsko povezivanje i razmena informacija i dokumenata između inspekcija preko jedinstvenog inspekcijskog informacionog sistema (e-Inspektor) br. 90 april 2015. str. 102
AKTUELNE VESTI   br. 90 april 2015. str. 103
USTAVNO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA, VISINI TROŠKOVA ORGANIZOVANJA I SPROVOĐENJA ISPITA I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA "Sl. glasnik RS", br. 28/2015 br. 89 april 2015. str. 9
USTAVNO PRAVO Lica koja polažu stručni ispit br. 89 april 2015. str. 9
USTAVNO PRAVO Provera obučenosti na stručnom ispitu br. 89 april 2015. str. 9
USTAVNO PRAVO Podnošenje prijave za polaganje stručnog ispita br. 89 april 2015. str. 10
USTAVNO PRAVO Komisija za polaganje stručnog ispita br. 89 april 2015. str. 10
USTAVNO PRAVO Organizovanje stručnog ispita br. 89 april 2015. str. 10
USTAVNO PRAVO Sprovođenje stručnog ispita br. 89 april 2015. str. 10
USTAVNO PRAVO Zapisnik, uverenje i evidencije br. 89 april 2015. str. 11
USTAVNO PRAVO Troškovi organizovanja i sprovođenja stručnog ispita br. 89 april 2015. str. 11
USTAVNO PRAVO Zaključak br. 89 april 2015. str. 11
USTAVNO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE U VRŠENJU POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA "Sl. glasnik RS", br. 30/2015 br. 89 april 2015. str. 12
USTAVNO PRAVO Domašaj Pravilnika br. 89 april 2015. str. 12
USTAVNO PRAVO Obim i sadržina Pravilnika br. 89 april 2015. str. 12
USTAVNO PRAVO Zaključak br. 89 april 2015. str. 13
GRAĐANSKO PRAVO ZAŠTITA IDEJA AUTORSKIM PRAVOM br. 89 april 2015. str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Pojam "ideje" br. 89 april 2015. str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Razlika između ideje i njenog izraza br. 89 april 2015. str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Opšte ideje br. 89 april 2015. str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Originalnost "opštih ideja" br. 89 april 2015. str. 16
GRAĐANSKO PRAVO Konceptualna umetnost - dominacija ideje u odnosu na formu br. 89 april 2015. str. 17
GRAĐANSKO PRAVO Originalnost dela konceptualne umetnosti br. 89 april 2015. str. 18
GRAĐANSKO PRAVO Idejni projekat kao autorsko delo br. 89 april 2015. str. 19
GRAĐANSKO PRAVO "Plagijat" ideje br. 89 april 2015. str. 19
GRAĐANSKO PRAVO Jedinstvo nepokretnosti prema Zakonu o planiranju i izgradnji br. 89 april 2015. str. 21
GRAĐANSKO PRAVO Uspostavljanje jedinstva nepokretnosti na jednoj katastarskoj parceli na kojoj se nalazi više objekata različitih vlasnika br. 89 april 2015. str. 21
GRAĐANSKO PRAVO Postupak parcelacije u slučaju kada su više lica suvlasnici odnosno sukorisnici parcele br. 89 april 2015. str. 22
GRAĐANSKO PRAVO Upis hipoteke u korist suvlasnika, koji je isplatio dug u celosti, na mesto poverioca i ispis hipoteke sa njegove polovine nepokretnosti br. 89 april 2015. str. 22
GRAĐANSKO PRAVO Prenos prava svojine na zajedničkim prostorijama stambene zgrade br. 89 april 2015. str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Dozvoljenost odredbe kupoprodajnog ugovora po kojoj bi kupac zapao u docnju na osnovu izjave prodavca br. 89 april 2015. str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK POSTUPAK NAPLATE POTRAŽIVANJA OD PRAVNOG LICA KOJE JE U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA. br. 89 april 2015. str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Restrukturiranje u novom Zakonu o privatizaciji br. 89 april 2015. str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Trajanje br. 89 april 2015. str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Subjekti u restrukturiranju br. 89 april 2015. str. 26
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Naplata potraživanja po Zakonu iz 2001 br. 89 april 2015. str. 26
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Naplata potraživanja po novom Zakonu br. 89 april 2015. str. 27
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Procesna ovlašćenja br. 89 april 2015. str. 27
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak br. 89 april 2015. str. 28
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Garantni depozit kao instrument naplate potraživanja u izvršnom postupku br. 89 april 2015. str. 29
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Položaj okrivljenog u prekršajnom postupku br. 89 april 2015. str. 31
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA CARINSKOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA KAZNENE ODREDBE "Sl. glasnik RS", br. 29/2015 br. 89 april 2015. str. 32
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Izmene u članu 292. Zakona br. 89 april 2015. str. 32
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Izmene u članu 293. Zakona br. 89 april 2015. str. 32
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Izmene u članu 294. Zakona br. 89 april 2015. str. 32
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Izmene u članu 295. Zakona br. 89 april 2015. str. 33
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Izmena u članu 296. Zakona br. 89 april 2015. str. 33
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Izmene u članu 297. Zakona br. 89 april 2015. str. 33
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Izmene u članu 302. Zakona br. 89 april 2015. str. 33
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Uslovi za izdavanje prekršajnog naloga br. 89 april 2015. str. 34
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 89 april 2015. str. 34
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Uslovi za povraćaj zadružne imovine br. 89 april 2015. str. 35
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA "Sl. glasnik RS", br. 27/2015 br. 89 april 2015. str. 36
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Subvencije za zapošljavanje korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini br. 89 april 2015. str. 37
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Program stručne prakse u 2015. godini br. 89 april 2015. str. 38
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Program sticanja praktičnih znanja u 2015. godini br. 89 april 2015. str. 38
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2015. godini br. 89 april 2015. str. 38
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Subvencija za samozapošljavanje u 2015. godini br. 89 april 2015. str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2015. godini br. 89 april 2015. str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Subvencija zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2015. godini br. 89 april 2015. str. 40
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obračun minulog rada zaposlenom u slučaju otvaranja stečaja nad poslodavcem i prelaska istog zaposlenog kod povezanog lica poslodavca br. 89 april 2015. str. 40
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Korišćenje godišnjeg odmora posle rada u smeni br. 89 april 2015. str. 42
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Izdavanje radne dozvole za upućena lica br. 89 april 2015. str. 42
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJIMA "PRIMENA NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI" ODRŽANIM TOKOM JANUARA MESECA 2015. GODINE br. 89 april 2015. str. 44
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Objedinjena procedura br. 89 april 2015. str. 44
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prostorno i urbanističko planiranje br. 89 april 2015. str. 45
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Građevinsko zemljište br. 89 april 2015. str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Građevinska dozvola br. 89 april 2015. str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Građenje br. 89 april 2015. str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Upotrebna dozvola br. 89 april 2015. str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uklanjanje objekata br. 89 april 2015. str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Inspekcijski nadzor i postupanje inspektora br. 89 april 2015. str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O TROŠKOVIMA KOJE SNOSE TREĆA LICA PRED AGENCIJOM ZA PRIVATIZACIJU "Sl. glasnik RS", br. 17/2015 br. 89 april 2015. str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Visina troškova u postupku privatizacije br. 89 april 2015. str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prenos kapitala bez naknade zaposlenima br. 89 april 2015. str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupci po zahtevima za davanje saglasnosti br. 89 april 2015. str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Davanje saglasnosti na odluke iz člana 11. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije br. 89 april 2015. str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Davanje saglasnosti u postupku po zahtevima za davanje prethodne saglasnosti na plan reorganizacije br. 89 april 2015. str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Davanje saglasnosti na odluke za koje je privremeni zastupnik kapitala dužan da traži saglasnost br. 89 april 2015. str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Visina troškova u postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza br. 89 april 2015. str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Visina troškova u postupku po zahtevima za izdavanje potvrde br. 89 april 2015. str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO TRGOVINA NA DALJINU br. 89 april 2015. str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak br. 89 april 2015. str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Šta je to trgovina na daljinu i trgovina van poslovnog prostora? br. 89 april 2015. str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Predugovorno informisanje br. 89 april 2015. str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključenje ugovora br. 89 april 2015. str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isporuka br. 89 april 2015. str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Račun br. 89 april 2015. str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odustanak od ugovora br. 89 april 2015. str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Reklamacije na saobraznost robe/usluge ugovoru br. 89 april 2015. str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepoštena poslovna praksa br. 89 april 2015. str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prekršaji br. 89 april 2015. str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registracija promene člana društva na osnovu inostranog rešenja o nasleđivanju br. 89 april 2015. str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dozvoljenost beskamatnog zajma između privrednih društava koja pripadaju različitim državama br. 89 april 2015. str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rok za održavanje redovne sednice skupštine akcionarskog društva br. 89 april 2015. str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registrovanje promene u Registru privrednih subjekata nakon smrti jednog od zadrugara br. 89 april 2015. str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Procedura za preuzimanje drugostepene odluke ministarstva kojim je odlučeno po žalbi na rešenje Agencije za privredne registre br. 89 april 2015. str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavezno osiguranje pravnih lica od odgovornosti za slučaj pričinjene štete u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji br. 89 april 2015. str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravni interes izvođača radova da organizuje tehnički pregled objekta i da snosi troškove br. 89 april 2015. str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Angažovanje podizvođača iz inostranstva radi izvođenja radova na autoputu br. 89 april 2015. str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepostojanje obaveze davaoca garancije da ima ovlašćeni servis br. 89 april 2015. str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naknadno zatamnjivanje stakala na vozilima br. 89 april 2015. str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Reklamne poruke na zadnjim bočnim staklima putničkih vozila br. 89 april 2015. str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Priroda ugovora po kojem sportsko udruženje dobija novčana sredstva a zauzvrat daje u zakup svoj reklamni prostor br. 89 april 2015. str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podnošenje predloga za stečaj od strane stečajnog upravnika koji se javlja kao poverilac po usvojenom planu reorganizacije br. 89 april 2015. str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravna sredstva na raspolaganju predlagaču u situaciji kada stečajni sudija odredi predujam troškova u većem iznosu od propisanog br. 89 april 2015. str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naplata hipotekarnog poverioca u izvršnom postupku u situaciji kada nije usvojen unapred pripremljeni plan reorganizacije br. 89 april 2015. str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO SRAZMERNOST U INSPEKCIJSKOM NADZORU I GRADACIJA INSPEKCIJSKIH MERA br. 89 april 2015. str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Srazmernost u upravnom i inspekcijskom pravu br. 89 april 2015. str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Gradacija inspekcijskih mera br. 89 april 2015. str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Važeće zakonodavstvo i zakonodavstvo u nastanku br. 89 april 2015. str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Javno preduzeće kao investitor u postupku dobijanja građevinske dozvole br. 89 april 2015. str. 88
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO IZDRŽAVANJE SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM br. 89 april 2015. str. 90
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Međunarodna nadležnost i merodavno pravo za izdržavanje dece srpskog državljanstva br. 89 april 2015. str. 91
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Međunarodna nadležnost i merodavno pravo za izdržavanje dece stranog državljanstva br. 89 april 2015. str. 92
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Međunarodna nadležnost i merodavno pravo u sporovima o zakonskom izdržavanju između supružnika i između bivših supružnika br. 89 april 2015. str. 92
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Međunarodna nadležnost i merodavno pravo u ostalim sporovima o zakonskom izdržavanju br. 89 april 2015. str. 94
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Međunarodna nadležnost na osnovu imovine u Srbiji br. 89 april 2015. str. 95
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prorogacija nadležnosti br. 89 april 2015. str. 95
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ostvarivanje zahteva za izdržavanje u inostranstvu br. 89 april 2015. str. 95
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka br. 89 april 2015. str. 96
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA PRAVOM NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U KRIVIČNIM STVARIMA br. 89 april 2015. str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pojam "krivična optužba" br. 89 april 2015. str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Računanje roka br. 89 april 2015. str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Karakteristike postupka u vezi sa pravom na suđenje u razumnom roku u krivičnim predmetima br. 89 april 2015. str. 98
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Složenost pravnih i faktičkih pitanja konkretnog slučaja br. 89 april 2015. str. 99
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ponašanje podnosioca predstavke br. 89 april 2015. str. 100
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ponašanje sudskih i administrativnih organa tužene države br. 89 april 2015. str. 100
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Značaj pitanja koje se raspravlja pred Sudom za podnosioca predstavke br. 89 april 2015. str. 101
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Mere koje Sud preduzima u cilju rešavanja problema prekomerne dužine krivičnih postupaka br. 89 april 2015. str. 102
AKTUELNE VESTI   br. 89 april 2015. str. 103
USTAVNO PRAVO Neophodno visoko obrazovanje za obavljanje određenih poslova zaštite od požara br. 88 mart 2015. str. 9
GRAĐANSKO PRAVO Građenje na tuđem zemljištu u privatnoj svojini i nemogućnost izdavanja građevinske dozvole br. 88 mart 2015. str. 10
GRAĐANSKO PRAVO Efekti naplate ugovorne kazne na zaključeni ugovor br. 88 mart 2015. str. 11
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Sprovođenje izvršenja na zaradi izvršnog dužnika u situaciji kada poslodavac kasni sa isplatom zarade br. 88 mart 2015. str. 13
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK SPORAZUMI JAVNOG TUŽIOCA I OKRIVLJENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU I MOGUĆNOST NJIHOVOG UVOĐENJA U POSTUPAK ODLUČIVANJA O PRIVREDNIM PRESTUPIMA br. 88 mart 2015. str. 14
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK 1. Uvodna razmatranja i sumarni osvrt na stranačko sporazumevanje u uporednom krivičnom procesnom pravu br. 88 mart 2015. str. 14
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK 2. Vrste stranačkih sporazuma u ZKP-u Srbije br. 88 mart 2015. str. 15
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK 3. Mogućnost uvođenja stranačkog sporazuma u postupak odlučivanja o privrednim prestupima br. 88 mart 2015. str. 21
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Oštećeni kao supsidijarni tužilac br. 88 mart 2015. str. 24
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zastarelost u krivičnom postupku br. 88 mart 2015. str. 25
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Karakteristike krivičnog dela sitna krađa br. 88 mart 2015. str. 27
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odgovornost pravnog lica u slučaju da vozač upravlja motornim vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja br. 88 mart 2015. str. 28
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK OŠTEĆENI KAO PODNOSILAC ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA ZBOG PREKRŠAJA IZ ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA br. 88 mart 2015. str. 29
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka br. 88 mart 2015. str. 29
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Oštećeni kao podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka br. 88 mart 2015. str. 31
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 88 mart 2015. str. 33
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK PRIMENA SPORAZUMA O PRIZNANJU PREKRŠAJA U OBLASTI SAOBRAĆAJA U PRAKSI br. 88 mart 2015. str. 34
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Objašnjenje o postupanju pojedinih policijskih uprava u zaključivanju i primeni sporazuma o priznanju prekršaja br. 88 mart 2015. str. 35
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Primer primene sporazuma o priznanju prekršaja u praksi br. 88 mart 2015. str. 37
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 88 mart 2015. str. 38
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO UPOREDNI PREGLED POSEBNIH KOLEKTIVNIH UGOVORA U REPUBLICI SRBIJI br. 88 mart 2015. str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Analiza zaključenih posebnih kolektivnih ugovora br. 88 mart 2015. str. 40
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zajednička rešenja br. 88 mart 2015. str. 42
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 88 mart 2015. str. 47
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo zaposlene na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor po prestanku radnog odnosa na određeno vreme istekom porodiljskog odsustva br. 88 mart 2015. str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obaveza pravnih lica da obezbede sprovođenje mera zaštite od požara sa potrebnim brojem stručno osposobljenih lica br. 88 mart 2015. str. 48
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO "BELE" I "CRNE" LISTE PRIVREDNIH SUBJEKATA br. 88 mart 2015. str. 50
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam i obeležja br. 88 mart 2015. str. 50
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Međunarodna, evropska i komparativna praksa br. 88 mart 2015. str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Unutrašnji nadzor i kontrola i anti-korupcijski mehanizmi br. 88 mart 2015. str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravila i procedure listiranja br. 88 mart 2015. str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO "Bele" i "crne" liste u domaćem zakonodavstvu br. 88 mart 2015. str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Regulatorne i srodne inicijative br. 88 mart 2015. str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO UPIS PREDSTAVNIŠTVA STRANIH UDRUŽENJA U REGISTAR KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE br. 88 mart 2015. str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržina Registra br. 88 mart 2015. str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dokumentacija potrebna za upis predstavništva stranog udruženja u Registar br. 88 mart 2015. str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registracija br. 88 mart 2015. str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena propisa na zaposlene u predstavništvima stranih udruženja br. 88 mart 2015. str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sredstva za rad predstavništva stranih udruženja br. 88 mart 2015. str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zabrana rada predstavništva stranog udruženja br. 88 mart 2015. str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Brisanje predstavništva stranog udruženja iz Registra stranih udruženja br. 88 mart 2015. str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ZADUŽBINE I FONDACIJE br. 88 mart 2015. str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnivanje br. 88 mart 2015. str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naziv br. 88 mart 2015. str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Poresko oslobađanje br. 88 mart 2015. str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Imovina zadužbine br. 88 mart 2015. str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Organi zadužbine i fondacije br. 88 mart 2015. str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prestanak zadužbine i fondacije br. 88 mart 2015. str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA I GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 br. 88 mart 2015. str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Promena pravne forme ortačke radnje u formu ortačkog privrednog društva po službenoj dužnosti br. 88 mart 2015. str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Poslovanje dvočlanog društva s ograničenom odgovornošću nakon smrti jednog člana br. 88 mart 2015. str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Shodna primena odredaba o isplati dividende i međudividende akcionarima na isplatu dobiti članovima društva s ograničenom odgovornošću br. 88 mart 2015. str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Povezanost stranog pravnog lica sa domaćim pravnim licem po osnovu učešća u osnovnom kapitalu br. 88 mart 2015. str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI br. 88 mart 2015. str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO NEPRAVIČNE UGOVORNE ODREDBE POTROŠAČKIH UGOVORA I OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA br. 88 mart 2015. str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Koji su najčešći problemi potrošača? br. 88 mart 2015. str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kako se utvrđuje nepravičnost ugovorne odredbe? br. 88 mart 2015. str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kako se sankcionišu nepravične ugovorne odredbe potrošačkih ugovora u srpskom pozitivnim pravu? br. 88 mart 2015. str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PREDMET KONTROLE SUBJEKATA KOJI POSLUJU SA HRANOM OD STRANE VETERINARSKE INSPEKCIJE br. 88 mart 2015. str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak br. 88 mart 2015. str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavezan upis u Centralni registar br. 88 mart 2015. str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Inspekcijska kontrola subjekata u poslovanju hranom br. 88 mart 2015. str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sistem za osiguranje bezbednosti hrane br. 88 mart 2015. str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Klasifikacija subjekata koji posluju sa hranom br. 88 mart 2015. str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza obezbeđenja sledljivosti proizvoda br. 88 mart 2015. str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sanitarno-higijenski uslovi br. 88 mart 2015. str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Preporučena cena na pakovanju proizvoda koja se razlikuje od one istaknute od strane trgovca br. 88 mart 2015. str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naknada troškova vraćanja robe u slučaju odustanka od strane potrošača br. 88 mart 2015. str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilno vođenje KEPU knjige u slučaju komisione prodaje polovnih kaciga i delova za motore br. 88 mart 2015. str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PORODIČNO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO: REGISTRACIJA, PRAVNI POLOŽAJ, PLAĆANJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE br. 88 mart 2015. str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 1. Pojam poljoprivrednog gazdinstva i porodičnog poljoprivrednog gazdinstva br. 88 mart 2015. str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 2. Registar poljoprivrednih gazdinstava i registracija poljoprivrednih gazdinstava br. 88 mart 2015. str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 3. Uslovi za upis u Registar br. 88 mart 2015. str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 4. Postupak upisa u Registar br. 88 mart 2015. str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 5. Status poljoprivrednog gazdinstva u registru i promena statusa br. 88 mart 2015. str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 6. Poreski status poljoprivrednika - nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva br. 88 mart 2015. str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA br. 88 mart 2015. str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak br. 88 mart 2015. str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržina Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja br. 88 mart 2015. str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Šifarnik mera br. 88 mart 2015. str. 96
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO RAZGRANIČENJE ODGOVORNOSTI LEKARA KOJI SU JEDAN ZA DRUGIM POGREŠNO LEČILI ISTOG PACIJENTA br. 88 mart 2015. str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvod br. 88 mart 2015. str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prirodna i adekvatna uzročna veza sa štetom br. 88 mart 2015. str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Rešenje br. 88 mart 2015. str. 98
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučajevi iz prakse nemačkih sudova br. 88 mart 2015. str. 99
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak br. 88 mart 2015. str. 102
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO U SUSRET 39. ZASEDANJU KOMITETA UNESCO-A ZA ZAŠTITU SVETSKE BAŠTINE br. 88 mart 2015. str. 103
AKTUELNE VESTI   br. 88 mart 2015. str. 105
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA "Sl. glasnik RS", br. 20/2015 br. 87 mart 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Razlozi za donošenje izmena Zakona br. 87 mart 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Najvažnija rešenja iz izmena Zakona br. 87 mart 2015. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Zaključak br. 87 mart 2015. godine str. 15
USTAVNO PRAVO KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ORUŽJU I MUNICIJI "Sl. glasnik RS"‘, br. 20/2015 br. 87 mart 2015. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Najvažnije novine u Zakonu br. 87 mart 2015. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Prava i obaveze vlasnika oružja u prelaznom periodu br. 87 mart 2015. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Zaključak br. 87 mart 2015. godine str. 18
USTAVNO PRAVO KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 br. 87 mart 2015. godine str. 19
USTAVNO PRAVO PREDMET UGOVARANJA br. 87 mart 2015. godine str. 19
USTAVNO PRAVO RAZLIKE IZMEĐU NOVIH I RANIJIH REŠENJA br. 87 mart 2015. godine str. 19
USTAVNO PRAVO Uslovi i ograničenja u spoljnotrgovinskom prometu robom br. 87 mart 2015. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO PRODUŽENJE ROKA U KOME OSNOVNI SUDOVI I OPŠTINSKA UPRAVA ZADRŽAVAJU KONKURENTNU NADLEŽNOST U OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA br. 87 mart 2015. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Prethodno rešenje br. 87 mart 2015. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Novo rešenje br. 87 mart 2015. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Stupanje na pravnu snagu br. 87 mart 2015. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zaključak br. 87 mart 2015. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO OMOGUĆENA POTPUNA PRIMENA ZAKONA O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA KROZ DONETE PODZAKONSKE AKTE br. 87 mart 2015. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za posredovanje br. 87 mart 2015. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Vođenje registra posrednika kao javne elektronske baze podataka br. 87 mart 2015. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Program osnovne obuke za posrednike i program specijalizovane obuke za posrednike br. 87 mart 2015. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Izdavanje dozvole za sprovođenje programa osnovne odnosno specijalizovane obuke posrednika i nadzor nad sprovođenjem programa obuke br. 87 mart 2015. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Ispravka upisa u katastru nepokretnosti br. 87 mart 2015. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Prava i obaveze po osnovu zakupa u slučaju smrti zakupodavca br. 87 mart 2015. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO ZAŠTITA INTEGRITETA AUTORSKOG DELA br. 87 mart 2015. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Pravo autora da se suprotstavlja izmenama svog dela od strane neovlašćenih lica br. 87 mart 2015. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Pravo autora da se suprotstavlja javnom saopštavanju dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi, vodeći računa o konkretnom tehničkom obliku saopštavanja dela i dobroj poslovnoj praksi br. 87 mart 2015. godine str. 37
GRAĐANSKO PRAVO Pravo autora da se suprotstavi uništenju umetničkog dela od strane vlasnika br. 87 mart 2015. godine str. 37
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Spajanje više izvršnih predmeta u kojima se pojavljuju različiti izvršni poverioci a isti izvršni dužnik br. 87 mart 2015. godine str. 41
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK MALOLETNI IZVRŠIOCI KRIVIČNIH DELA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE br. 87 mart 2015. godine str. 42
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Rehabilitacija osuđenih u krivičnom postupku br. 87 mart 2015. godine str. 43
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM ZBOG DOLASKA NA RAD POD DEJSTVOM ALKOHOLA ILI DRUGIH OPOJNIH SREDSTAVA br. 87 mart 2015. godine str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radno angažovanje stranca studenta br. 87 mart 2015. godine str. 46
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Utvrđivanje dva mesta rada za istog zaposlenog br. 87 mart 2015. godine str. 46
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Neusaglašenost propisa u vezi uslova za sticanje statusa zdravstvenog saradnika br. 87 mart 2015. godine str. 47
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 br. 87 mart 2015. godine str. 48
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Definicija ključnih pojmova br. 87 mart 2015. godine str. 48
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdavanje lokacijskih uslova br. 87 mart 2015. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdavanje građevinske dozvole br. 87 mart 2015. godine str. 50
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izmena rešenja o građevinskoj dozvoli br. 87 mart 2015. godine str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdavanje rešenja u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji br. 87 mart 2015. godine str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdavanje privremene građevinske dozvole br. 87 mart 2015. godine str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza prijave radova br. 87 mart 2015. godine str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prijava završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu br. 87 mart 2015. godine str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dostavljanje tehničke dokumentacije br. 87 mart 2015. godine str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Priključenje objekata na infrastrukturu br. 87 mart 2015. godine str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdavanje upotrebne dozvole br. 87 mart 2015. godine str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uknjižba objekta i dodela kućnog broja br. 87 mart 2015. godine str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vođenje i sadržina registra objedinjenih procedura i Centralne evidencije br. 87 mart 2015. godine str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA STRUČNOG NADZORA "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 br. 87 mart 2015. godine str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržina nadzora br. 87 mart 2015. godine str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Način vršenja nadzora br. 87 mart 2015. godine str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kompetencije nadzornog organa br. 87 mart 2015. godine str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KNJIGE INSPEKCIJE, GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA I GRAĐEVINSKE KNJIGE "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 br. 87 mart 2015. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA "Sl. glasnik RS", br. 23/2015 br. 87 mart 2015. godine str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PRINUDNI OTKUP AKCIJA br. 87 mart 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvodne napomene br. 87 mart 2015. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak sprovođenja prinudnog otkupa akcija br. 87 mart 2015. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak br. 87 mart 2015. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka društva s ograničenom odgovornošću br. 87 mart 2015. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA "Sl. glasnik RS", br. 21/2015 br. 87 mart 2015. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVE UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2015. GODINI "Sl. glasnik RS", br. 19/2015 br. 87 mart 2015. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ORGANSKA PROIZVODNJA br. 87 mart 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak br. 87 mart 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Organska proizvodnja i period konverzije br. 87 mart 2015. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji kao poslovi kontrolne organizacije br. 87 mart 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveze proizvođača br. 87 mart 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveze kontrolne organizacije br. 87 mart 2015. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Inspekcijski nadzor br. 87 mart 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podsticaji u oblasti organske proizvodnje br. 87 mart 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI POSLOVANJA PRAVNIH LICA U SISTEMU SPORTA br. 87 mart 2015. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Procedura za promenu registrovanog sedišta zastupnika u osiguranju br. 87 mart 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za osiguranje potraživanja kod stranog društva za osiguranje br. 87 mart 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za obavljanje delatnosti izvođenja radova i isporuke elektro opreme i telekomunikacione opreme br. 87 mart 2015. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA "Sl. glasnik RS", br. 18/2015 br. 87 mart 2015. godine str. 78
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ZAŠTITA UGLEDA PRAVOSUĐA I SLOBODA IZRAŽAVANJA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 87 mart 2015. godine str. 80
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Osnovni principi o zaštiti autoriteta suda i odnosu advokata i sudova br. 87 mart 2015. godine str. 80
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Neki primeri iz prakse Suda br. 87 mart 2015. godine str. 81
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključci br. 87 mart 2015. godine str. 83
PORESKO PRAVO OTKLANJANJE PRAVNIH POSLEDICA NASTALIH DONOŠENJEM REŠENJA U SKLADU SA UREDBOM O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI br. 87 mart 2015. godine str. 84
AKTUELNE VESTI   br. 87 mart 2015. godine str. 100
USTAVNO PRAVO Pravo pripadnika privatnog obezbeđenja da vrše proveru identiteta lica koja ulaze ili izlaze iz objekta ili prostora koja obezbeđuju uvidom u lična dokumenta br. 86 februar 2015. godine str. 10
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA "Sl. glasnik RS", br. 22/2015 br. 86 februar 2015. godine str. 12
GRAĐANSKO PRAVO POJEDINA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU br. 86 februar 2015. godine str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Izvođač radova kao lice koje organizuje tehnički pregled objekta i zahteva izdavanje upotrebne dozvole br. 86 februar 2015. godine str. 15
GRAĐANSKO PRAVO Mogućnost jedinice lokalne samouprave da donese odluku o doprinosu za uređenje građevinskog zemljišta u nultom iznosu br. 86 februar 2015. godine str. 17
GRAĐANSKO PRAVO Uslovi za sticanje prava svojine na zemljištu vlasnika objekta koji nema upisano pravo korišćenja na zemljištu br. 86 februar 2015. godine str. 17
GRAĐANSKO PRAVO Sopstvena ponuda poverioca na ponovljenoj aukcijskoj prodaji u postupku vansudskog namirenja na hipotekovanoj nepokretnosti br. 86 februar 2015. godine str. 18
GRAĐANSKO PRAVO Rok zastarelosti potraživanja duga kod naplate doplatnih karata za parkiranje br. 86 februar 2015. godine str. 19
GRAĐANSKO PRAVO Dozvoljenost ugovaranja zajma između privrednog društva i fizičkog lica br. 86 februar 2015. godine str. 19
GRAĐANSKO PRAVO Zaštita prava deteta ukoliko je roditelj maloletan br. 86 februar 2015. godine str. 20
GRAĐANSKO PRAVO Održavanje ličnih kontakata roditelja sa decom starijom od 15 godina br. 86 februar 2015. godine str. 21
GRAĐANSKO PRAVO Dodatni troškovi u ugovoru o snabdevanju krajnjih kupaca br. 86 februar 2015. godine str. 21
GRAĐANSKO PRAVO Zahtev za prenos domena kojim se povređuje pravo na žig br. 86 februar 2015. godine str. 22
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK POSTUPAK DRŽAVINSKE ZAŠTITE br. 86 februar 2015. godine str. 23
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Materijalno pravo br. 86 februar 2015. godine str. 23
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Postupak državinske zaštite br. 86 februar 2015. godine str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Dileme u praksi br. 86 februar 2015. godine str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Umesto zaključka br. 86 februar 2015. godine str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pravo naslednika tužioca da pokrenu postupak za naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku br. 86 februar 2015. godine str. 27
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Neprenosivo pravo naslednika da potražuju naknadu nematerijalne štete u parničnom postupku br. 86 februar 2015. godine str. 27
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNA DELA PREVARA, PREVARA U OSIGURANJU I DOGOVARANJE ISHODA TAKMIČENJA br. 86 februar 2015. godine str. 28
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prevara - član 208. KZ br. 86 februar 2015. godine str. 29
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Nigerijska prevara - prevara putem interneta br. 86 februar 2015. godine str. 32
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivično delo prevara u osiguranju - 208a KZ br. 86 februar 2015. godine str. 33
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivično delo dogovaranje ishoda takmičenja - član 208b KZ br. 86 februar 2015. godine str. 33
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO UPOREDNA ANALIZA ODREDABA ZAKONA O RADU I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA PUTNU PRIVREDU SRBIJE "Sl. glasnik RS", br. 3/2015 br. 86 februar 2015. godine str. 35
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radni odnosi br. 86 februar 2015. godine str. 36
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radno vreme i raspored radnog vremena br. 86 februar 2015. godine str. 36
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Odmori i odsustva br. 86 februar 2015. godine str. 37
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zarade, naknade zarada i druga primanja br. 86 februar 2015. godine str. 37
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO MERE ZA NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE, ODNOSNO POVREDU RADNIH OBAVEZA br. 86 februar 2015. godine str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Vrste disciplinskih mera u našim ranijim radnim zakonima br. 86 februar 2015. godine str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ukidanje disciplinskih mera u Zakonu o radu br. 86 februar 2015. godine str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Važeće disciplinske mere u našim zakonima koji uređuju i problematiku radnih odnosa br. 86 februar 2015. godine str. 40
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO U čemu je prednost više propisanih disciplinskih mera? br. 86 februar 2015. godine str. 41
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nagoveštaj povratka disciplinskih mera u Zakon o radu (2005) br. 86 februar 2015. godine str. 41
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Povratak disciplinskih mera (novele Zakona o radu 2014) br. 86 februar 2015. godine str. 41
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Proširenje regulative Zakona o radu u vezi izricanja disciplinskih mera br. 86 februar 2015. godine str. 42
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Postupak za izricanje disciplinskih mera br. 86 februar 2015. godine str. 42
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Postupak prema Zakonu o radu br. 86 februar 2015. godine str. 43
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 86 februar 2015. godine str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Izmena ugovora o radu nakon donošenja novog opšteg akta i izrada prečišćenog teksta ugovora br. 86 februar 2015. godine str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO DUŽNOSTI PACIJENTA U REGULATIVI I SUDSKOJ PRAKSI br. 86 februar 2015. godine str. 45
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Dužnosti pacijenta po merilima evropskih sistema br. 86 februar 2015. godine str. 46
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Dužnosti pacijenta po merilima anglosaksonskih sistema br. 86 februar 2015. godine str. 47
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Dužnosti pacijenta prema domaćoj regulativi br. 86 februar 2015. godine str. 47
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Dužnosti pacijenta u domaćoj sudskoj praksi br. 86 februar 2015. godine str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 86 februar 2015. godine str. 49
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PRIKAZ ZAKONA O PREVENCIJI I DIJAGNOSTICI GENETIČKIH BOLESTI, GENETIČKI USLOVLJENIH ANOMALIJA I RETKIH BOLESTI (ZOJIN ZAKON) br. 86 februar 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravni osnov usvajanja Zakona br. 86 februar 2015. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sadržaj i materija Zakona br. 86 februar 2015. godine str. 52
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 86 februar 2015. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nadležnost za genetičko ispitivanje i uspostavljanje dijagnoze kod retkih bolesti i genetički uslovljenih anomalija br. 86 februar 2015. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR NOVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI "Sl. glasnik RS", br. 11/2015 br. 86 februar 2015. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje I - Uvodne odredbe br. 86 februar 2015. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje II - Poslovi sa povećanim rizikom br. 86 februar 2015. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje III - Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih br. 86 februar 2015. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje IV - Radno vreme br. 86 februar 2015. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje V - Odmori i odsustva br. 86 februar 2015. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje VI - Plaćeno odsustvo br. 86 februar 2015. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje VII - Neplaćeno odsustvo br. 86 februar 2015. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje VIII - Bezbednost i zdravlje na radu br. 86 februar 2015. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje IX - Plata, naknada plate i druga primanja br. 86 februar 2015. godine str. 62
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje X - Uslovi za rad sindikata br. 86 februar 2015. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Poglavlje XI - Prelazne i završne odredbe br. 86 februar 2015. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO MEDICINSKA DOKUMENTACIJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA br. 86 februar 2015. godine str. 65
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Svrha i dužnost vođenja medicinske dokumentacije br. 86 februar 2015. godine str. 65
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sadržina i opseg vođenja medicinske dokumentacije br. 86 februar 2015. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Princip urednosti u vođenju medicinske dokumentacije br. 86 februar 2015. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo pacijenta na uvid u svoju medicinsku dokumentaciju br. 86 februar 2015. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravne posledice nepridržavanja obaveza čuvanja medicinske dokumentacije br. 86 februar 2015. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zahtev za naknadu štete zbog manjkavosti medicinske dokumentacije br. 86 februar 2015. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 86 februar 2015. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Model izjave koju potpisuje pacijent i kojom se upoznaje sa metodama lečenja i svim eventualnim posledicama preduzimanja ili nepreduzimanja odgovarajućih medicinskih zahvata br. 86 februar 2015. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI "Sl. glasnik RS", br. 18/2015 br. 86 februar 2015. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Značaj i razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi br. 86 februar 2015. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Konvencija o radu pomoraca - Usklađivanje sa odredbama MLC Konvencije br. 86 februar 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Konvencija o identifikacionoj karti pomoraca broj 185 br. 86 februar 2015. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o pomorskoj plovidbi - osnovni tekst br. 86 februar 2015. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ PRIPADNOSTI I UPISU PLOVILA "Sl. glasnik RS", br. 18/2015 br. 86 februar 2015. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PODZAKONSKIH AKATA U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA OBJAVLJENIH U "SL. GLASNIKU RS", BR. 15/2015 i 16/2015 br. 86 februar 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija br. 86 februar 2015. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji br. 86 februar 2015. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OBAVEZE NACIONALNIH SPORTSKIH SAVEZA PO NOVOM ZAKONU O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU br. 86 februar 2015. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odluka o imenovanju lica odgovornog za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga br. 86 februar 2015. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila br. 86 februar 2015. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Program antidoping delovanja br. 86 februar 2015. godine str. 98
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA "Sl. glasnik RS", br. 15/2015 br. 86 februar 2015. godine str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Subjekti na čija službena vozila je prošireno dejstvo Uredbe br. 86 februar 2015. godine str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržina izmena Uredbe br. 86 februar 2015. godine str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Novi režim korišćenja službenih vozila u javnim službama br. 86 februar 2015. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak br. 86 februar 2015. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO GODIŠNJI IZVEŠTAJ O NAPRETKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU - POGLAVLJE 8 br. 86 februar 2015. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvod br. 86 februar 2015. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Godišnji izveštaj br. 86 februar 2015. godine str. 103
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izmene i dopune Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći br. 86 februar 2015. godine str. 103
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći br. 86 februar 2015. godine str. 105
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO INSPEKCIJSKI NADZOR U MALOPRODAJNOM TRGOVINSKOM OBJEKTU br. 86 februar 2015. godine str. 106
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak br. 86 februar 2015. godine str. 106
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ovlašćenja inspektora prema Zakonu o državnoj upravi br. 86 februar 2015. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prekršajni nalog br. 86 februar 2015. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadzor nad primenom Zakona o trgovini br. 86 februar 2015. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadležnost, ovlašćenja i dužnosti inspektora po osnovu Zakona o trgovini br. 86 februar 2015. godine str. 108
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača br. 86 februar 2015. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o oglašavanju br. 86 februar 2015. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravno dejstvo odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora javnog preduzeća br. 86 februar 2015. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Javno preduzeće kao garant za ispunjenje obaveza drugog javnog preduzeća br. 86 februar 2015. godine str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ispunjenje obaveze dodatne uplate za gubitke koje je privredno društvo ostvarilo u prethodnoj godini br. 86 februar 2015. godine str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravni poslovi koje predstavništvo stranog udruženja može da obavlja u Republici Srbiji br. 86 februar 2015. godine str. 112
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključenje ugovora o pružanju usluga sa preduzetnikom koji je istovremeno i zaposlen kod poslodavca saugovarača br. 86 februar 2015. godine str. 113
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naknada štete nastale u saobraćajnoj nezgodi u slučaju kada je osiguravač (društvo za osiguranje) u postupku likvidacije br. 86 februar 2015. godine str. 113
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podela motornih vozila na putnička i teretna i obeležavanje i putni nalog u teretnom motornom vozilu br. 86 februar 2015. godine str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavljanje trgovine polovnom robom i odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru br. 86 februar 2015. godine str. 115
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PRAVO NA UMETNIČKO IZRAŽAVANJE I PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 86 februar 2015. godine str. 116
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvod br. 86 februar 2015. godine str. 116
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sloboda umetničkog izražavanja u likovnoj umetnosti br. 86 februar 2015. godine str. 116
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sloboda umetničkog izražavanja u književnim delima br. 86 februar 2015. godine str. 117
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sloboda umetničkog izražavanja u filmskoj i pozorišnoj umetnosti br. 86 februar 2015. godine str. 118
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak br. 86 februar 2015. godine str. 119
AKTUELNE VESTI   br. 86 februar 2015. godine str. 120
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MINISTARSTVIMA "Sl. glasnik RS", br. 14/2015 br. 85 februar 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI "Sl. glasnik RS", br. 10/2015 br. 85 februar 2015. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Osnovne odredbe br. 85 februar 2015. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Nadležnosti državnih organa u oblasti odbrane br. 85 februar 2015. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Prava i dužnosti organa državne uprave i ostalih organa u oblasti odbrane br. 85 februar 2015. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Zajednički zadaci vojnih i policijskih snaga br. 85 februar 2015. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Obučavanje građana za odbranu zemlje br. 85 februar 2015. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Prava i dužnosti privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika u oblasti odbrane br. 85 februar 2015. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Posebni postupci i mere br. 85 februar 2015. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Sredstva za rad i sredstva za posebne namene br. 85 februar 2015. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Vojno pravobranilaštvo br. 85 februar 2015. godine str. 15
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE "Sl. glasnik RS", br. 10/2015 br. 85 februar 2015. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Osnovne odredbe br. 85 februar 2015. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Popuna Vojske Srbije br. 85 februar 2015. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Posebna ovlašćenja i dužnosti vojnih lica br. 85 februar 2015. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Unapređivanje vojnih lica, ocenjivanje i priznanja br. 85 februar 2015. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Stanja u službi profesionalnih vojnih lica br. 85 februar 2015. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Plate i druga novčana primanja vojnih lica br. 85 februar 2015. godine str. 19
USTAVNO PRAVO Radno vreme, odmori, odsustva i prestanak profesionalne vojne službe br. 85 februar 2015. godine str. 19
USTAVNO PRAVO Služba civilnih lica na službi u Vojsci Srbije br. 85 februar 2015. godine str. 20
USTAVNO PRAVO Nadležnost za rešavanje o odnosima u službi i za donošenje drugih akata br. 85 februar 2015. godine str. 20
USTAVNO PRAVO Odgovornost pripadnika Vojske Srbije br. 85 februar 2015. godine str. 21
USTAVNO PRAVO Prelazne i završne odredbe br. 85 februar 2015. godine str. 21
USTAVNO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O BOJI I SASTAVNIM DELOVIMA UNIFORME SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA "Sl. glasnik RS", br. 4/2015 br. 85 februar 2015. godine str. 22
USTAVNO PRAVO Službenici obezbeđenja na koje se primenjuje Pravilnik br. 85 februar 2015. godine str. 22
USTAVNO PRAVO Boja uniforme br. 85 februar 2015. godine str. 23
USTAVNO PRAVO Delovi uniforme br. 85 februar 2015. godine str. 23
USTAVNO PRAVO Izgled uniforme br. 85 februar 2015. godine str. 23
USTAVNO PRAVO Zaključak br. 85 februar 2015. godine str. 25
USTAVNO PRAVO Pravo komunalnog preduzeća da pri naplati utroška električne energije obrađuje JMBG i druge podatke o ličnosti korisnika usluga bez njihovog pristanka br. 85 februar 2015. godine str. 26
USTAVNO PRAVO Pravo na obradu JMBG od strane Poreske uprave i jedinica lokalne samouprave u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole poreza br. 85 februar 2015. godine str. 27
USTAVNO PRAVO Postupanje Komunalne policije kao informacija od javnog značaja br. 85 februar 2015. godine str. 28
USTAVNO PRAVO Zahtev za odobrenje privremenog boravka strancu koji je registrovan kao zastupnik domaćeg privrednog društva br. 85 februar 2015. godine str. 29
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE "Sl. glasnik RS", br. 6/2015 br. 85 februar 2015. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO ZAKLJUČENJE UGOVORA O KUPOVINI KORIŠĆENJEM INTERNETA br. 85 februar 2015. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Ponuda br. 85 februar 2015. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Prihvat ponude br. 85 februar 2015. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Pravna dejstva ugovora br. 85 februar 2015. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO ORIGINALNOST AUTORSKOG DELA I PLAGIJAT br. 85 februar 2015. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Autorsko delo br. 85 februar 2015. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Autor, koautor, nosilac autorskog prava br. 85 februar 2015. godine str. 40
GRAĐANSKO PRAVO Sticanje prava svojine na objektu i zemljištu ispod objekta u javnoj svojini br. 85 februar 2015. godine str. 41
GRAĐANSKO PRAVO Upis nove hipoteke nakon izmene zaključenog ugovora o kreditu indeksiranog u švajcarskim francima br. 85 februar 2015. godine str. 42
GRAĐANSKO PRAVO Pravo na zaključenje ugovora o dugoročnom zakupu na osnovu odluke kojom je određen najpovoljniji ponuđač i koja je doneta pre izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji br. 85 februar 2015. godine str. 42
GRAĐANSKO PRAVO Organ nadležan za određivanje roka za sačinjavanje izveštaja i sastavljanje revizione komisije za stručnu kontrolu objekata br. 85 februar 2015. godine str. 43
GRAĐANSKO PRAVO Utvrđivanje državljanstva bivšeg vlasnika oduzete imovine u postupku restitucije br. 85 februar 2015. godine str. 44
GRAĐANSKO PRAVO Uslovi za prenos prava svojine na garažnom i parking mestu br. 85 februar 2015. godine str. 45
GRAĐANSKO PRAVO Pravni osnov za upis imovine privrednog društva br. 85 februar 2015. godine str. 46
GRAĐANSKO PRAVO Zabeležba otuđenja i opterećenja nepokretnosti br. 85 februar 2015. godine str. 47
GRAĐANSKO PRAVO Sadržina projekta za građevinsku dozvolu i izmena projekta izvedenog objekta br. 85 februar 2015. godine str. 47
GRAĐANSKO PRAVO Lice koje može biti glavni projektant br. 85 februar 2015. godine str. 48
GRAĐANSKO PRAVO Nemogućnost konverzije zemljišta u državnoj svojini od strane držaoca objekta u izgradnji br. 85 februar 2015. godine str. 49
GRAĐANSKO PRAVO Iskazivanje nabavke materijala iz primljenog avansa u privremenoj situaciji br. 85 februar 2015. godine str. 50
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ODLUKE USTAVNOG SUDA IUz broj 312/2013 "Sl. glasnik RS", br. 15/2015 br. 85 februar 2015. godine str. 51
GRAĐANSKO PRAVO Predmet ocene ustavnosti br. 85 februar 2015. godine str. 51
GRAĐANSKO PRAVO Sporna ustavnopravna pitanja br. 85 februar 2015. godine str. 51
GRAĐANSKO PRAVO Akcenti iz obrazloženja br. 85 februar 2015. godine str. 52
GRAĐANSKO PRAVO Posledice Odluke Ustavnog suda br. 85 februar 2015. godine str. 52
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK KOMENTAR ETIČKOG KODEKSA POSREDNIKA "Sl. glasnik RS", br. 146/2014 br. 85 februar 2015. godine str. 53
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Etički principi i pravila ponašanja posrednika br. 85 februar 2015. godine str. 53
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Načelo nepristrasnosti i konflikt interesa br. 85 februar 2015. godine str. 54
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Kompetentnost posrednika br. 85 februar 2015. godine str. 55
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Poverljivost postupka posredovanja i informacija dobijenih tokom posredovanja br. 85 februar 2015. godine str. 55
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Kvalitet procesa posredovanja br. 85 februar 2015. godine str. 55
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Naknade i troškovi posredovanja br. 85 februar 2015. godine str. 56
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Promocija posredovanja u rešavanju sporova i unapređenje prakse posredovanja u rešavanju sporova br. 85 februar 2015. godine str. 56
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak br. 85 februar 2015. godine str. 57
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Podnošenje tužbe ugovorenom mesno nadležnom sudu br. 85 februar 2015. godine str. 57
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Ocena bitne povrede postupka u vezi sa nedostatkom stranačke sposobnosti od strane drugostepenog suda br. 85 februar 2015. godine str. 58
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Vođenje izvršnog postupka na osnovu menice kao verodostojne isprave nakon aktiviranja iste menice br. 85 februar 2015. godine str. 58
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Rok za podnošenje predloga za izvršenje kada nije određen rok za dobrovoljno izvršenje u izvršnoj ispravi br. 85 februar 2015. godine str. 59
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK AKTUELNO PITANJE USTAVNOSTI ČLANA 336. ZAKONA O PREKRŠAJIMA "Sl. glasnik RS ", br. 65/2013 br. 85 februar 2015. godine str. 60
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Rešenja iz uporednog prava br. 85 februar 2015. godine str. 60
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 85 februar 2015. godine str. 62
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK ZAŠTITNIK GRAĐANA PODNEO USTAVNOM SUDU PREDLOG ZA OCENU USTAVNOSTI ODREDBI ZAKONA O PREKRŠAJIMA br. 85 februar 2015. godine str. 63
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. GODINU "Sl. glasnik RS", br. 9/2015 br. 85 februar 2015. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Razlozi za donošenje Programa br. 85 februar 2015. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obaveza subjekata privatizacije br. 85 februar 2015. godine str. 65
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obaveze Nacionalne službe za zapošljavanje br. 85 februar 2015. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Otpremnine za zaposlene br. 85 februar 2015. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Odobravanje sredstava za rešavanje viška zaposlenih br. 85 februar 2015. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA br. 85 februar 2015. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Visina najniže osnovice br. 85 februar 2015. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa br. 85 februar 2015. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima br. 85 februar 2015. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Primena najniže osnovice na zaradu preduzetnika br. 85 februar 2015. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom i zaposlene koji nemaju pun fond sati u mesecu br. 85 februar 2015. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Primena srazmernog iznosa najniže osnovice br. 85 februar 2015. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade br. 85 februar 2015. godine str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Napomena u vezi visine minimalne zarade br. 85 februar 2015. godine str. 73
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa br. 85 februar 2015. godine str. 73
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje br. 85 februar 2015. godine str. 74
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje br. 85 februar 2015. godine str. 75
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO USKLAĐENOST RADNOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE SA EVROPSKOM SOCIJALNOM POVELJOM br. 85 februar 2015. godine str. 75
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Evropska socijalna povelja i Evropski komitet za socijalna prava br. 85 februar 2015. godine str. 75
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mišljenje Evropskog komiteta za socijalna pitanja iz 2013. godine br. 85 februar 2015. godine str. 77
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mišljenje Evropskog komiteta za socijalna pitanja iz 2014. godine br. 85 februar 2015. godine str. 79
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mišljenje Evropskog komiteta za socijalna pitanja iz 2015. godine br. 85 februar 2015. godine str. 80
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 85 februar 2015. godine str. 82
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA "Sl. glasnik RS", br. 128/2014 br. 85 februar 2015. godine str. 83
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Odgovornost poslodavca za naknadu štete zbog povrede na radu i kolektivno osiguranje zaposlenih br. 85 februar 2015. godine str. 84
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Dozvola za rad za stranca direktora domaćeg pravnog lica kod koga nije u radnom odnosu br. 85 februar 2015. godine str. 85
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Novine pri zapošljavanju stranaca u pogledu ukidanja obaveze traženja odobrenja za zasnivanje radnog odnosa br. 85 februar 2015. godine str. 85
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Najznačajnije razlike između novog i ranije važećeg posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvo br. 85 februar 2015. godine str. 86
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Produžavanje radne dozvole i odobrenje za boravak br. 85 februar 2015. godine str. 87
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pribavljanje dozvole za rad za strance koji nisu imali ovu obavezu pre stupanja na snagu Zakona o zapošljavanju stranaca br. 85 februar 2015. godine str. 87
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Izdavanje radne dozvole za zapošljavanje stranaca br. 85 februar 2015. godine str. 88
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O PREVENCIJI I DIJAGNOSTICI GENETIČKIH BOLESTI, GENETIČKI USLOVLJENIH ANOMALIJA I RETKIH BOLESTI "Sl. glasnik RS", br. 8/2015 br. 85 februar 2015. godine str. 89
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Značenje pojmova, područje primene i načela br. 85 februar 2015. godine str. 89
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prevencija genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti br. 85 februar 2015. godine str. 90
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prava i obaveze učesnika u dijagnostici br. 85 februar 2015. godine str. 90
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prediktivna dijagnostika br. 85 februar 2015. godine str. 91
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prenatalna dijagnostika br. 85 februar 2015. godine str. 92
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Postnatalna dijagnostika br. 85 februar 2015. godine str. 92
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ciljana dijagnostika kod dece i odraslih br. 85 februar 2015. godine str. 93
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Odgovornost za štetu koju pretrpi pacijent br. 85 februar 2015. godine str. 93
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 85 februar 2015. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O ENERGETICI "Sl. glasnik RS", br. 145/2014 br. 85 februar 2015. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA "Sl. glasnik RS", br. 14/2015 br. 85 februar 2015. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Preferencijali kod nabavki usluga i radova br. 85 februar 2015. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Preferencijali kod nabavke dobara br. 85 februar 2015. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O INVESTICIONIM FONDOVIMA "Sl. glasnik RS", br. 5/2015 br. 85 februar 2015. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO UPRAVLJANJE OTPADOM I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O UPRAVLJANJU OTPADOM ZA UGOSTITELJSKU DELATNOST br. 85 februar 2015. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak br. 85 februar 2015. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Evidencija proizvođača otpada br. 85 februar 2015. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebni tokovi otpada br. 85 februar 2015. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naknada za proizvode koji posle upotrebe mogu postati posebni tokovi otpada br. 85 februar 2015. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Lice odgovorno za upravljanje otpadom br. 85 februar 2015. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ogranak stranog privrednog društva kao glavni izvođač radova prema Zakonu o planiranju i izgradnji br. 85 februar 2015. godine str. 103
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Putničko vozilo pravnog lica koje se koristi za sopstvene potrebe i povremeno daje zaposlenom radi korišćenja u privatne svrhe br. 85 februar 2015. godine str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavezna zimska oprema teretnih vozila br. 85 februar 2015. godine str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prodaja kancelarijske opreme zaposlenima u postupku likvidacije br. 85 februar 2015. godine str. 105
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO REPUBLIKA SRBIJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U 2014. GODINI br. 85 februar 2015. godine str. 106
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ukupan broj predstavki br. 85 februar 2015. godine str. 107
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Jednostrane deklaracije i prijateljska poravnanja br. 85 februar 2015. godine str. 107
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Presude u odnosu na Republiku Srbiju objavljene u 2014. godini br. 85 februar 2015. godine str. 107
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Važnije odluke u odnosu na Republiku Srbiju objavljene u 2014. godini br. 85 februar 2015. godine str. 111
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak br. 85 februar 2015. godine str. 112
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO STANJE U PREGOVORIMA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI br. 85 februar 2015. godine str. 112
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prelazni periodi br. 85 februar 2015. godine str. 113
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pregovaračka poglavlja br. 85 februar 2015. godine str. 113
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Skrining br. 85 februar 2015. godine str. 114
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Izveštaji sa skrininga br. 85 februar 2015. godine str. 115
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ugovor o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji br. 85 februar 2015. godine str. 115
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ANALIZA PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU PETROVIĆ br. 85 februar 2015. godine str. 116
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Opšti principi u vezi sa procesnim obavezama po članu 2. Konvencije br. 85 februar 2015. godine str. 116
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Okolnosti konkretnog slučaja br. 85 februar 2015. godine str. 117
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pitanje dopuštenosti predstavke br. 85 februar 2015. godine str. 119
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pitanje osnovanosti predstavke br. 85 februar 2015. godine str. 121
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Petrović protiv Srbije (Predstavka br. 40485/08) - poštovanje procesnog aspekta člana 2 Konvencije u slučaju vođenja disciplinskog postupka protiv potencijalno odgovornih službenih lica br. 85 februar 2015. godine str. 124
AKTUELNE VESTI   br. 85 februar 2015. godine str. 137
USTAVNO PRAVO Podaci o ličnosti zaposlenih koje obračun zarade, odnosno naknade zarade može da sadrži br. 83-84 januar 2015. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Izvršenje pravnosnažne presude kojom se nalaže vraćanje tužilje u status udaljenog zaposlenog iz Ministarstva unutrašnjih poslova br. 83-84 januar 2015. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Viza za kraći boravak i viza za privremeni boravak br. 83-84 januar 2015. godine str. 12
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU, ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, ZAKONA O NASLEĐIVANJU, PORODIČNOG ZAKONA I ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU "Sl. glasnik RS", br. 6/2015 br. 83-84 januar 2015. godine str. 14
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO UVOD br. 83-84 januar 2015. godine str. 14
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU br. 83-84 januar 2015. godine str. 14
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, ZAKONA O NASLEĐIVANJU, PORODIČNOG ZAKONA I ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU br. 83-84 januar 2015. godine str. 17
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Izmene Zakona o prometu nepokretnosti br. 83-84 januar 2015. godine str. 17
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zakon o nasleđivanju br. 83-84 januar 2015. godine str. 19
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Porodični zakon br. 83-84 januar 2015. godine str. 19
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zakon o vanparničnom postupku br. 83-84 januar 2015. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO REZIME br. 83-84 januar 2015. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KRITIČKI OSVRT NA PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA VREDNOVANJA RADA JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA "Sl. glasnik RS", br. 58/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Organ ovlašćen za vrednovanje br. 83-84 januar 2015. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Kriterijumi za vrednovanje rada zamenika javnog tužioca br. 83-84 januar 2015. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Upozorenje u periodu vrednovanja rada br. 83-84 januar 2015. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Tužilački akti br. 83-84 januar 2015. godine str. 24
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Kriterijumi za vrednovanje rada javnog tužioca br. 83-84 januar 2015. godine str. 24
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Stručnost i uspešnost u radu br. 83-84 januar 2015. godine str. 25
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Ostvarenost kriterijuma br. 83-84 januar 2015. godine str. 25
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Vrednovanje rada u Apelacionim javnim tužilaštvima br. 83-84 januar 2015. godine str. 26
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Tužilaštva posebne nadležnosti br. 83-84 januar 2015. godine str. 26
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Upućivanje u drugi državni organ, instituciju ili međunarodnu organizaciju br. 83-84 januar 2015. godine str. 26
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Vrednovanje rada javnih tužilaca br. 83-84 januar 2015. godine str. 27
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Početak i probna primena Pravilnika br. 83-84 januar 2015. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI "Sl. glasnik RS", br. 132/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Predmet uređenja i stupanje na snagu br. 83-84 januar 2015. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Definicije pojmova i načela br. 83-84 januar 2015. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Načela br. 83-84 januar 2015. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Objedinjena procedura u postupcima za izdavanje akata u ostvarivanju prava na izgradnju i korišćenje objekata br. 83-84 januar 2015. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Prostorni planovi i drugi planski akti br. 83-84 januar 2015. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Parcelacija br. 83-84 januar 2015. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Ukidanje Republičke agencije za prostorno planiranje br. 83-84 januar 2015. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Građevinsko zemljište br. 83-84 januar 2015. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Građenje br. 83-84 januar 2015. godine str. 38
GRAĐANSKO PRAVO Uklanjanje objekata br. 83-84 januar 2015. godine str. 39
GRAĐANSKO PRAVO Nadležnost za donošenje podzakonskih akata br. 83-84 januar 2015. godine str. 39
GRAĐANSKO PRAVO Prelazne i završne odredbe br. 83-84 januar 2015. godine str. 40
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI "Sl. glasnik RS", br. 145/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 41
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE "Sl. glasnik RS", br. 145/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 42
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU "Sl. glasnik RS", br. 142/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 43
GRAĐANSKO PRAVO POJEDINA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU br. 83-84 januar 2015. godine str. 45
GRAĐANSKO PRAVO Tehnički izveštaji za potrebe legalizacije objekta br. 83-84 januar 2015. godine str. 46
GRAĐANSKO PRAVO Odustanak od zahteva za konverziju građevinskog zemljišta br. 83-84 januar 2015. godine str. 47
GRAĐANSKO PRAVO Postupak overe brisovne dozvole br. 83-84 januar 2015. godine str. 48
GRAĐANSKO PRAVO Izdavanje javnog građevinskog zemljišta zakupcu od strane korisnika i nemogućnost ustupanja radi izgradnje objekta br. 83-84 januar 2015. godine str. 50
GRAĐANSKO PRAVO Obračun doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta br. 83-84 januar 2015. godine str. 50
GRAĐANSKO PRAVO Forma ugovora o doživotnom izdržavanju za upis u katastar nepokretnosti br. 83-84 januar 2015. godine str. 51
GRAĐANSKO PRAVO Pravne posledice raskida ugovora o prodaji stana od strane kupca br. 83-84 januar 2015. godine str. 52
GRAĐANSKO PRAVO Pravni osnov ispunjenja obaveze dužnika od strane trećeg lica br. 83-84 januar 2015. godine str. 53
GRAĐANSKO PRAVO Nemogućnost izmirivanja obaveza na osnovu ugovora o nadhipoteci zbog blokade računa pravnog lica br. 83-84 januar 2015. godine str. 54
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU "Sl. glasnik RS", br. 139/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 55
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Odredba člana 252. Zakona pre izmene br. 83-84 januar 2015. godine str. 55
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izmenjena odredba člana 252. Zakona br. 83-84 januar 2015. godine str. 56
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zašto su usledile izmene i kakve su posledice br. 83-84 januar 2015. godine str. 57
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK POKRETANJE POSTUPKA PRED IZVRŠITELJEM I NAČIN POSTUPANJA IZVRŠITELJA U POSTUPCIMA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA NAKON USVOJENIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 83-84 januar 2015. godine str. 58
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršitelj br. 83-84 januar 2015. godine str. 59
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pojam komunalne i slične usluge br. 83-84 januar 2015. godine str. 60
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Predlog za izvršenje br. 83-84 januar 2015. godine str. 61
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Prijem i formiranje predmeta br. 83-84 januar 2015. godine str. 65
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak br. 83-84 januar 2015. godine str. 65
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Naplata potraživanja od trećeg lica koje je dalo izjavu da će isplatiti dug izvršnog dužnika naznačenog u verodostojnoj ispravi br. 83-84 januar 2015. godine str. 66
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK PODSTREKAVANJE NA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA br. 83-84 januar 2015. godine str. 67
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Vrste podstrekavanja br. 83-84 januar 2015. godine str. 68
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Sankcionisanje podstrekača br. 83-84 januar 2015. godine str. 69
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK USLOVNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM br. 83-84 januar 2015. godine str. 69
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Uslovna osuda br. 83-84 januar 2015. godine str. 70
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Sistemi uslovne osude br. 83-84 januar 2015. godine str. 70
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom (član 71. do 76. KZ) br. 83-84 januar 2015. godine str. 71
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zakonski okvir i primena u praksi br. 83-84 januar 2015. godine str. 72
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 83-84 januar 2015. godine str. 73
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaštita pravnog lica u slučaju iznošenja neistinitih navoda u televizijskoj emisiji br. 83-84 januar 2015. godine str. 73
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK AKTUELNA PITANJA I PRIMERI IZ PREKRŠAJNE PRAKSE U VEZI SA ODGOVORNOŠĆU PRAVNOG LICA br. 83-84 januar 2015. godine str. 75
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pitanja iz prakse br. 83-84 januar 2015. godine str. 75
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Primeri iz prekršajne prakse br. 83-84 januar 2015. godine str. 79
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 83-84 januar 2015. godine str. 80
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA RAD "Sl. glasnik RS", br. 136/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 81
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Lična radna dozvola br. 83-84 januar 2015. godine str. 82
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radna dozvola br. 83-84 januar 2015. godine str. 82
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja br. 83-84 januar 2015. godine str. 83
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radna dozvola za samozapošljavanje br. 83-84 januar 2015. godine str. 84
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PRAKSA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U VEZI SA RADNIM ODNOSIMA UZ OSVRT NA NOVA REŠENJA NAKON IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU br. 83-84 januar 2015. godine str. 85
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zasnivanje radnog odnosa br. 83-84 januar 2015. godine str. 85
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radni odnos na određeno vreme br. 83-84 januar 2015. godine str. 87
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Preobražaj radnog odnosa br. 83-84 januar 2015. godine str. 88
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Izuzetak od pravila (novina po izmenama Zakona) br. 83-84 januar 2015. godine str. 89
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Izmena ugovorenih uslova rada br. 83-84 januar 2015. godine str. 90
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Otkaz od strane zaposlenog br. 83-84 januar 2015. godine str. 90
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Otkaz od strane poslodavca br. 83-84 januar 2015. godine str. 92
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Postupak pre otkaza br. 83-84 januar 2015. godine str. 97
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Otkaz kao poslednja mera br. 83-84 januar 2015. godine str. 98
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaštita zaposlenih od mobinga i diskriminacije br. 83-84 januar 2015. godine str. 99
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Podnošenje zahteva za naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor iz 2013. godine nakon stupanja na snagu Izmena i dopuna Zakona o radu br. 83-84 januar 2015. godine str. 101
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Karakteristike ugovora o stručnom osposobljavanju br. 83-84 januar 2015. godine str. 101
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaštita zarade i izricanje novčane kazne br. 83-84 januar 2015. godine str. 103
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Korišćenje srazmernog dela godišnjeg odmora u delovima br. 83-84 januar 2015. godine str. 104
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE br. 83-84 januar 2015. godine str. 104
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Organizacija zdravstvene zaštite br. 83-84 januar 2015. godine str. 104
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Promocija zdravlja i zdravstveno vaspitanje br. 83-84 januar 2015. godine str. 105
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Odnos između lekara i pacijenata br. 83-84 januar 2015. godine str. 106
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ugovor o lekarskoj usluzi br. 83-84 januar 2015. godine str. 108
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 83-84 januar 2015. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA "Sl. glasnik RS", br. 5/2015 br. 83-84 januar 2015. godine str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE "Sl. glasnik RS", br. 5/2015 br. 83-84 januar 2015. godine str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Opšti okvir, pokazatelji i činioci uticaja na poslovanje Fonda za razvoj i izmene Zakona br. 83-84 januar 2015. godine str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Povezanost budžetskih zakona i Zakona br. 83-84 januar 2015. godine str. 112
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Objašnjenja izmena Zakona br. 83-84 januar 2015. godine str. 112
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O OSIGURANJU "Sl. glasnik RS", br. 139/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnovne odredbe br. 83-84 januar 2015. godine str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vrste osiguranja br. 83-84 januar 2015. godine str. 115
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje br. 83-84 januar 2015. godine str. 115
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Poslovi reosiguranja br. 83-84 januar 2015. godine str. 121
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA "Sl. glasnik RS", br. 139/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 122
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Opšte odredbe br. 83-84 januar 2015. godine str. 122
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Informisanje u predugovornoj fazi br. 83-84 januar 2015. godine str. 124
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržaj ugovora o bankarskim uslugama i lizingu br. 83-84 januar 2015. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveštavanje korisnika u toku trajanja ugovornog odnosa br. 83-84 januar 2015. godine str. 126
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebna prava br. 83-84 januar 2015. godine str. 127
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepoštena poslovna praksa i nepravične ugovorne odredbe br. 83-84 januar 2015. godine str. 128
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ostvarivanje zaštite prava i interesa korisnika br. 83-84 januar 2015. godine str. 128
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Novčane kazne br. 83-84 januar 2015. godine str. 130
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Samostalni članovi br. 83-84 januar 2015. godine str. 130
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak br. 83-84 januar 2015. godine str. 131
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA I MINIMALNOM KVALITETU U OBAVLJANJU UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE I PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA PRISTUPA POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA "Sl. glasnik RS", br. 146/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 132
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univerzalne poštanske usluge br. 83-84 januar 2015. godine str. 133
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o načinu i uslovima pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora br. 83-84 januar 2015. godine str. 134
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI I NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U ZONI RADOVA "Sl. glasnik RS", br. 134/2014 br. 83-84 januar 2015. godine str. 136
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji br. 83-84 januar 2015. godine str. 136
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja na putevima u zoni radova br. 83-84 januar 2015. godine str. 139
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak brisanja ogranka stranog privrednog društva br. 83-84 januar 2015. godine str. 140
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izbor novih članova upravnog odbora društvenog preduzeća br. 83-84 januar 2015. godine str. 141
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stvarna nadležnost za odlučivanje o rešenju udruženja kojim se određeni članovi isključuju iz članstva br. 83-84 januar 2015. godine str. 142
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Način registracije prestanka privrednog društva čiji je jedini osnivač strano društvo prestalo u postupku stečaja br. 83-84 januar 2015. godine str. 143
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO POVERENIK ZA NADZOR U OBLASTI ZAŠTITE KONKURENCIJE, KORPORATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, PROJEKTNOG FINANSIRANJA I IZGRADNJE OBJEKATA UZ OSVRT NA SLIČNOSTI SA INSTITUTOM GRAĐANSKOG NADZORNIKA br. 83-84 januar 2015. godine str. 144
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaštita konkurencije br. 83-84 januar 2015. godine str. 144
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Korporativno finansijsko restrukturiranje br. 83-84 januar 2015. godine str. 146
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Projektno finansiranje i izgradnja objekata br. 83-84 januar 2015. godine str. 146
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Građanski nadzornik kao institut srodan povereniku za nadzor br. 83-84 januar 2015. godine str. 147
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odustanak od ugovora zaključenog na daljinu putem interneta ukoliko je roba korišćena nakon kupovine br. 83-84 januar 2015. godine str. 148
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Računanje roka za nesaobraznost robe ugovoru u slučaju kada je izvršena zamena ili je dobijena nova roba br. 83-84 januar 2015. godine str. 148
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza poslodavca da ovlasti lica zadužena za prijem reklamacija br. 83-84 januar 2015. godine str. 149
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Finansiranje projekta neformalnog udruženja za mlade br. 83-84 januar 2015. godine str. 149
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Udruživanje zaposlenih radi formiranja kase uzajamne pomoći - solidarne kase br. 83-84 januar 2015. godine str. 152
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rešavanje sporova pred sportskom arbitražom br. 83-84 januar 2015. godine str. 153
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za upućivanje sportista i sportskih stručnjaka iz jedne u drugu sportsku organizaciju br. 83-84 januar 2015. godine str. 154
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zabrana reklamiranja odnosno oglašavanja zdravstvenih usluga preko prenosilaca oglasne poruke br. 83-84 januar 2015. godine str. 155
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Namirenje razlučnog poverioca u slučaju kada prodajom obezbeđenog potraživanja nije u celosti isplaćen dug br. 83-84 januar 2015. godine str. 156
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podnošenje početnog likvidacionog bilansa i početnog likvidacionog izveštaja Agenciji za privredne registre br. 83-84 januar 2015. godine str. 157
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravne posledice otvaranja stečaja nad pravnim licem koje je zaključilo ugovor o otkupu stana sa fizičkim licima na 20 godina br. 83-84 januar 2015. godine str. 158
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO STATUSNA PITANJA SUDIJA I PRIMENA ČLANA 6 STAV 1 EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA br. 83-84 januar 2015. godine str. 159
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Domašaj člana 6. stav 1. Konvencije u vezi sa statusnim pitanjima sudija br. 83-84 januar 2015. godine str. 159
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak br. 83-84 januar 2015. godine str. 161
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO SIGURNOST SNABDEVANJA ENERGENTIMA U EVROPI br. 83-84 januar 2015. godine str. 162
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Stres test br. 83-84 januar 2015. godine str. 162
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Kooperativni i nekooperativni scenario br. 83-84 januar 2015. godine str. 162
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Instrumenti za postizanje balansa između potražnje i potrošnje br. 83-84 januar 2015. godine str. 163
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Hitne preporuke za tekuću zimu br. 83-84 januar 2015. godine str. 163
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Srednjoročne mere br. 83-84 januar 2015. godine str. 164
AKTUELNE VESTI   br. 83-84 januar 2015. godine str. 165
USTAVNO PRAVO Iznošenje podataka o ličnosti iz Republike Srbije njihovim postavljanjem na servere koji se nalaze u inostranstvu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Brojevi službenih mobilnih telefona državnih službenika kao informacije od javnog značaja br. 81-82 decembar 2014. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Podaci o ličnosti građana-dužnika koje privatni izvršitelji imaju pravo da obrađuju br. 81-82 decembar 2014. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA RADOM JAVNIH BELEŽNIKA br. 81-82 decembar 2014. godine str. 16
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI "Sl. glasnik RS", br. 132/2014 br. 81-82 decembar 2014. godine str. 22
GRAĐANSKO PRAVO Struktura Zakona br. 81-82 decembar 2014. godine str. 22
GRAĐANSKO PRAVO Osnovne odredbe br. 81-82 decembar 2014. godine str. 22
GRAĐANSKO PRAVO Objedinjena procedura br. 81-82 decembar 2014. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Prostorno i urbanističko planiranje br. 81-82 decembar 2014. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Građevinsko zemljište br. 81-82 decembar 2014. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Građevinsko zemljište u javnoj svojini br. 81-82 decembar 2014. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade br. 81-82 decembar 2014. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Pretvaranje zakupa u pravo svojine na građevinskom zemljištu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Susvojina na građevinskom zemljištu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 26
GRAĐANSKO PRAVO Zemljište za redovnu upotrebu objekta br. 81-82 decembar 2014. godine str. 26
GRAĐANSKO PRAVO Uspostavljanje jedinstva nepokretnosti br. 81-82 decembar 2014. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO Urbana komasacija br. 81-82 decembar 2014. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO Upotrebna dozvola br. 81-82 decembar 2014. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO Uklanjanje objekata br. 81-82 decembar 2014. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO Ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata br. 81-82 decembar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Kaznene odredbe br. 81-82 decembar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Prelazne i završne odredbe br. 81-82 decembar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Zaključna zapažanja br. 81-82 decembar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O PROCENI VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 113/2014 br. 81-82 decembar 2014. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Struktura Pravilnika br. 81-82 decembar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Pravni osnov br. 81-82 decembar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Naziv propisa br. 81-82 decembar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Uvodne odredbe br. 81-82 decembar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Masovna procena vrednosti nepokretnosti br. 81-82 decembar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Prikupljanje podataka br. 81-82 decembar 2014. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Obrada podataka br. 81-82 decembar 2014. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Definisanje modela za vrednovanje nepokretnosti br. 81-82 decembar 2014. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Određivanje vrednosti pojedinačne nepokretnosti br. 81-82 decembar 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Završna odredba br. 81-82 decembar 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Prilozi br. 81-82 decembar 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Zaključna zapažanja br. 81-82 decembar 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO JAVNOBELEŽNIČKI ZAPIS I JAVNOBELEŽNIČKA OVERA NEJAVNE ISPRAVE KAO PRAVNI OSNOVI ZASNIVANJA HIPOTEKE br. 81-82 decembar 2014. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Način nastanka i vrste hipoteka br. 81-82 decembar 2014. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Obavezne odredbe br. 81-82 decembar 2014. godine str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Ništave odredbe br. 81-82 decembar 2014. godine str. 37
GRAĐANSKO PRAVO Založna izjava br. 81-82 decembar 2014. godine str. 37
GRAĐANSKO PRAVO Naknadni ugovor br. 81-82 decembar 2014. godine str. 38
GRAĐANSKO PRAVO Prestanak hipoteke br. 81-82 decembar 2014. godine str. 38
GRAĐANSKO PRAVO Prenos pojedinih prava i obaveza prema Zakonu o hipoteci br. 81-82 decembar 2014. godine str. 40
GRAĐANSKO PRAVO Zasnivanje nove hipoteke i upis brisanja hipoteke br. 81-82 decembar 2014. godine str. 41
GRAĐANSKO PRAVO Budućnost hipoteke kao sredstva obezbeđenja br. 81-82 decembar 2014. godine str. 44
GRAĐANSKO PRAVO Javni beležnik i centralna evidencija nepokretnosti br. 81-82 decembar 2014. godine str. 45
GRAĐANSKO PRAVO Zaključak br. 81-82 decembar 2014. godine str. 47
GRAĐANSKO PRAVO USKLAĐENOST JAVNOG BELEŽNIŠTVA U REPUBLICI SRBIJI SA DIREKTIVOM O USLUGAMA NA UNUTRAŠNJEM TRŽIŠTU ("BOLKEŠTAJN") br. 81-82 decembar 2014. godine str. 50
GRAĐANSKO PRAVO Notarijat u Francuskoj br. 81-82 decembar 2014. godine str. 50
GRAĐANSKO PRAVO Notarijat u Srbiji br. 81-82 decembar 2014. godine str. 50
GRAĐANSKO PRAVO Uporedni prikaz prihoda države od notarske delatnosti br. 81-82 decembar 2014. godine str. 51
GRAĐANSKO PRAVO ARONDACIJA KAO OSNOV ODUZIMANJA U SMISLU PRIMENE ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU br. 81-82 decembar 2014. godine str. 51
GRAĐANSKO PRAVO Osporavanje hipoteke upisane nakon određivanja privremene mere zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti br. 81-82 decembar 2014. godine str. 53
GRAĐANSKO PRAVO Zamena ispunjenja novčane obaveze ustupanjem nepokretnosti br. 81-82 decembar 2014. godine str. 53
GRAĐANSKO PRAVO Postupak za izmenu ugovora o zakupu gradskog građevinskog zemljišta br. 81-82 decembar 2014. godine str. 54
GRAĐANSKO PRAVO Nadzor nad izvršenjem ugovora o građenju kada je reč o radovima za koje ne postoji obaveza pribavljanja građevinske dozvole br. 81-82 decembar 2014. godine str. 55
GRAĐANSKO PRAVO Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta br. 81-82 decembar 2014. godine str. 56
GRAĐANSKO PRAVO Forma sporazuma o raskidu ugovora o doživotnom izdržavanju br. 81-82 decembar 2014. godine str. 56
GRAĐANSKO PRAVO Rok za pregled i overu privremene situacije od strane naručioca kada ugovorom o građenju on nije predviđen br. 81-82 decembar 2014. godine str. 57
GRAĐANSKO PRAVO Poveravanje određenih poslova novom izvođaču radova jednostranom izjavom volje investitora br. 81-82 decembar 2014. godine str. 58
GRAĐANSKO PRAVO Nemogućnost zaključenja ugovora o kompenzaciji između javnog preduzeća i fizičkog lica zbog nepostojanja uzajamnosti između dugovanja i potraživanja br. 81-82 decembar 2014. godine str. 59
GRAĐANSKO PRAVO Pravne posledice jednostranog raskida ugovora o zakupu građevinskog zemljišta u javnoj svojini br. 81-82 decembar 2014. godine str. 60
GRAĐANSKO PRAVO Pravo bližnih srodnika da podnesu tužbu za zaštitu prava maloletnog deteta radi održavanja ličnih odnosa br. 81-82 decembar 2014. godine str. 61
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA "Sl. glasnik RS", br. 128/2014 br. 81-82 decembar 2014. godine str. 62
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Obaveze Republike Srbije preuzete iz međunarodnih ugovora u vezi zaštite uzbunjivača br. 81-82 decembar 2014. godine str. 62
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Uređenje zaštite uzbunjivača u Republici Srbiji pre donošenja Zakona br. 81-82 decembar 2014. godine str. 62
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Primer iz zemalja u okruženju - Bosna i Hercegovina br. 81-82 decembar 2014. godine str. 63
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Rešenja sadržana u Zakonu o zaštiti uzbunjivača br. 81-82 decembar 2014. godine str. 64
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak br. 81-82 decembar 2014. godine str. 67
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK REFORMA PRAVOSUĐA U PRVOM NACRTU AKCIONOG PLANA ZA PREGOVORE - POGLAVLJE 23 br. 81-82 decembar 2014. godine str. 67
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Preporuke iz izveštaja o skriningu - zahtev za kontinuitetom reformi br. 81-82 decembar 2014. godine str. 68
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Dalje jačanje nezavisnosti pravosuđa br. 81-82 decembar 2014. godine str. 68
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Nepristrasno i odgovorno pravosuđe br. 81-82 decembar 2014. godine str. 70
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Stručno i efikasno pravosuđe kao preduslov vladavine prava i modernog pravosuđa br. 81-82 decembar 2014. godine str. 71
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Ratni zločini br. 81-82 decembar 2014. godine str. 73
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Od nacrta do konačnog teksta br. 81-82 decembar 2014. godine str. 73
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Postupanje izvršitelja po prigovoru izvršnog dužnika u slučaju kada zaključak o izvršenju nije dostavljen br. 81-82 decembar 2014. godine str. 74
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Prinudna prodaja udela u društvu koji je obezbeđen zalogom kao izvršenje na imovini privrednog društva u likvidaciji br. 81-82 decembar 2014. godine str. 75
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK SAUČESNIŠTVO U KRIVIČNOM DELU br. 81-82 decembar 2014. godine str. 76
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pravna priroda saučesništva br. 81-82 decembar 2014. godine str. 77
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivična odgovornost saučesnika br. 81-82 decembar 2014. godine str. 77
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNO DELO POMAGANJE br. 81-82 decembar 2014. godine str. 78
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Vrste pomaganja br. 81-82 decembar 2014. godine str. 79
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Kažnjavanje pomagača br. 81-82 decembar 2014. godine str. 79
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEV U KRIVIČNOM POSTUPKU br. 81-82 decembar 2014. godine str. 80
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Opšti uslovi i predmet imovinskopravnog zahteva br. 81-82 decembar 2014. godine str. 81
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Ovlašćeni podnosioci br. 81-82 decembar 2014. godine str. 82
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Podnošenje imovinskopravnog zahteva br. 81-82 decembar 2014. godine str. 83
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pravno dejstvo isticanja imovinskopravnog zahteva br. 81-82 decembar 2014. godine str. 84
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Raspolaganje imovinskopravnim zahtevom br. 81-82 decembar 2014. godine str. 84
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Provera okolnosti o imovinskopravnom zahtevu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 84
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Privremene mere br. 81-82 decembar 2014. godine str. 84
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odlučivanje o imovinskopravnom zahtevu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 85
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Izmena pravnosnažne odluke o imovinskopravnom zahtevu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 87
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Povraćaj stvari oštećenom br. 81-82 decembar 2014. godine str. 87
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odnos imovinskopravnog zahteva i mere oduzimanja imovinske koristi br. 81-82 decembar 2014. godine str. 87
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 81-82 decembar 2014. godine str. 87
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK NAČELO DOKAZIVANJA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - ZNAČAJ ČINJENIČNOG OPISA PREKRŠAJA br. 81-82 decembar 2014. godine str. 88
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pravilno definisanje činjeničnog opisa prekršaja br. 81-82 decembar 2014. godine str. 89
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zastarelost - utvrđivanje tačnog vremena izvršenja prekršaja br. 81-82 decembar 2014. godine str. 89
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA - NAGRADA I NUŽNI IZDACI BRANIOCA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 81-82 decembar 2014. godine str. 90
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Dostavljanje u vezi sa troškovima postupka br. 81-82 decembar 2014. godine str. 90
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Advokatska tarifa za postupanje u prekršajnom postupku za 2014. godinu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 91
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Advokatska tarifa u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini br. 81-82 decembar 2014. godine str. 92
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Različito postupanje prekršajnih sudova po pitanju dosuđivanja troškova okrivljenom, koje je imao za nagradu advokatu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 92
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Naplata troškova zloupotrebom prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja br. 81-82 decembar 2014. godine str. 94
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 81-82 decembar 2014. godine str. 95
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KORIŠĆENJE JEZIKA NACIONALNIH MANJINA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 81-82 decembar 2014. godine str. 96
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pravna regulativa br. 81-82 decembar 2014. godine str. 96
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Uloga sudije u zaštiti prava na upotrebu svog jezika br. 81-82 decembar 2014. godine str. 97
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Utvrđivanje jezika na kome će se postupak voditi br. 81-82 decembar 2014. godine str. 98
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Bosanski jezik br. 81-82 decembar 2014. godine str. 98
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 81-82 decembar 2014. godine str. 99
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK POSTUPAK UKIDANJA I MENJANJA PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA DONETOG U UPRAVNOM POSTUPKU br. 81-82 decembar 2014. godine str. 100
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO OBAVEZA USAGLAŠAVANJA OPŠTIH AKATA I UGOVORA O RADU SA ZAKONOM O RADU br. 81-82 decembar 2014. godine str. 101
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Važenje kolektivnih ugovora i pravilnika o radu zaključenih, odnosno donetih pre 29.7.2014. godine br. 81-82 decembar 2014. godine str. 101
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora br. 81-82 decembar 2014. godine str. 102
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravilnik o radu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 102
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Predmet regulisanja kolektivnog ugovora i pravilnika o radu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 103
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Neposredna primena Zakona o radu i ugovora o radu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 105
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 81-82 decembar 2014. godine str. 106
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA "Sl. glasnik RS", br. 128/2014 br. 81-82 decembar 2014. godine str. 107
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Osnovna razlika između ranijeg Zakona i Zakona br. 81-82 decembar 2014. godine str. 107
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Razlozi za donošenje Zakona br. 81-82 decembar 2014. godine str. 108
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Rešenja sadržana u Zakonu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 109
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 81-82 decembar 2014. godine str. 111
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA "Sl. glasnik RS", br. 128/2014 br. 81-82 decembar 2014. godine str. 112
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Direktive i konvencije MOR-a sa kojima je usklađen Zakon o zapošljavanju stranaca br. 81-82 decembar 2014. godine str. 112
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) br. 81-82 decembar 2014. godine str. 113
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Svetska trgovinska organizacija br. 81-82 decembar 2014. godine str. 113
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Analiza teksta Zakona o zapošljavanju stranaca br. 81-82 decembar 2014. godine str. 113
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA U OPŠTEM REŽIMU RADNIH ODNOSA br. 81-82 decembar 2014. godine str. 116
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Status nezaposlenog, Nacionalna služba za zapošljavanje i privatne agencije za zapošljavanje br. 81-82 decembar 2014. godine str. 116
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Agencije za iznajmljivanje radnika br. 81-82 decembar 2014. godine str. 118
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi za zasnivanje radnog odnosa i oglašavanje slobodnih poslova br. 81-82 decembar 2014. godine str. 118
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prikupljanje prijava i druge dokumentacije, testiranje i razgovor sa kandidatima br. 81-82 decembar 2014. godine str. 119
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ugovaranje uslova rada, potpisivanje ugovora o radu i zasnivanje radnog odnosa br. 81-82 decembar 2014. godine str. 120
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Stupanje na rad i raspoređivanje zaposlenog; ostale obaveze poslodavca br. 81-82 decembar 2014. godine str. 121
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 81-82 decembar 2014. godine str. 122
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM KAO VIŠKU br. 81-82 decembar 2014. godine str. 123
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Slučajevi otkaza ugovora o radu od strane poslodavca br. 81-82 decembar 2014. godine str. 124
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Fakultativnost otkaza ugovora o radu od strane poslodavca br. 81-82 decembar 2014. godine str. 125
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Višak zaposlenih prema odredbama Zakona br. 81-82 decembar 2014. godine str. 126
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Greške u praksi poslodavaca br. 81-82 decembar 2014. godine str. 126
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Tri slučaja iz neposredne pravne prakse autora br. 81-82 decembar 2014. godine str. 127
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sudska praksa br. 81-82 decembar 2014. godine str. 129
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mišljenja ministarstva rada br. 81-82 decembar 2014. godine str. 131
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uticaj nepotpisivanja zapisnika o izvršenom alko-testu od strane zaposlenog na sprovođenje postupka za utvrđivanje nepoštovanja radne discipline br. 81-82 decembar 2014. godine str. 133
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Upis radnog staža u radnu knjižicu za period dok zaposleni nije radio zbog nezakonitog otkaza br. 81-82 decembar 2014. godine str. 133
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ostvarivanje prava na mirovanje radnog odnosa za period dok zaposleni nije radio zbog nezakonitog otkaza br. 81-82 decembar 2014. godine str. 134
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ZAŠTITA STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI br. 81-82 decembar 2014. godine str. 135
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zakonske norme br. 81-82 decembar 2014. godine str. 136
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti i drugih slučajeva utvrđenih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti br. 81-82 decembar 2014. godine str. 137
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Praksa Republičkog instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" br. 81-82 decembar 2014. godine str. 137
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Međunarodni zdravstveni pravilnik br. 81-82 decembar 2014. godine str. 138
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nacrt Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti br. 81-82 decembar 2014. godine str. 138
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 81-82 decembar 2014. godine str. 139
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO POSLEDICE PRIMENE ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI U OBLASTI PRIVREDNOG PRAVA br. 81-82 decembar 2014. godine str. 140
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rokovi za odlučivanje o zahtevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcionarskog društva br. 81-82 decembar 2014. godine str. 142
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnivanje privrednog društva u Srbiji od strane pravnog lica iz Hrvatske br. 81-82 decembar 2014. godine str. 143
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za zakup poslovnog prostora koji je osnivač preneo u svojinu javnog preduzeća br. 81-82 decembar 2014. godine str. 143
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Oblici pomoći javnom preduzeću od strane osnivača br. 81-82 decembar 2014. godine str. 144
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Direktor javnog komunalnog preduzeća kao zastupnik u skupštini zavisnog društva br. 81-82 decembar 2014. godine str. 145
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadležnost za odluku o otuđivanju imovine javnog preduzeća bez naknade br. 81-82 decembar 2014. godine str. 146
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Procedura za istupanje iz članstva udruženja br. 81-82 decembar 2014. godine str. 147
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadležnost za donošenje odluke o otpuštanju duga po osnovu kamate u javnom akcionarskom društvu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 148
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO VINJETE KAO SREDSTVO ZA NAPLATU PUTARINE br. 81-82 decembar 2014. godine str. 149
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postojeći sistem naplate putarine u Republici Srbiji br. 81-82 decembar 2014. godine str. 149
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Razlika između postojećeg sistema naplate putarine i sistema naplate putarine zasnovanog na vinjetama br. 81-82 decembar 2014. godine str. 149
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka br. 81-82 decembar 2014. godine str. 150
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za obavljanje međunarodnog prevoza stvari u drumskom saobraćaju br. 81-82 decembar 2014. godine str. 151
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Tehnički pregled vozila oštećenog u saobraćajnoj nezgodi br. 81-82 decembar 2014. godine str. 151
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vanredni pregled merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila br. 81-82 decembar 2014. godine str. 152
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prekršajna odgovornost za stalnu tehničku ispravnost vozila koje pravno lice koristi za sopstvene potrebe br. 81-82 decembar 2014. godine str. 153
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Održavanje saobraćajnih znakova na delu državnog puta koji prolazi kroz naselje br. 81-82 decembar 2014. godine str. 155
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naplata on-line prodaje kupcima u inostranstvu br. 81-82 decembar 2014. godine str. 156
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izjava reklamacije i primena pravila o saobraznosti na usluge prema Zakonu o zaštiti potrošača br. 81-82 decembar 2014. godine str. 157
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nemogućnost prodavca da isticanjem obaveštenja ograniči potrošača na izjavljivanje reklamacije br. 81-82 decembar 2014. godine str. 158
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Trajanje ugovora o prodaji električne energije br. 81-82 decembar 2014. godine str. 158
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stečena prava iz ugovora o poveravanju poslova obavljanja komunalne delatnosti zaključenog po prethodno važećem Zakonu o komunalnim delatnostima br. 81-82 decembar 2014. godine str. 159
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zadrugari u svojstvu poverilaca zadruge na osnovu datog zajma br. 81-82 decembar 2014. godine str. 160
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Transport opasnog tereta vozilom koje se koristi za sopstvene potrebe br. 81-82 decembar 2014. godine str. 163
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O PRENOSIVOSTI BROJA ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU PREKO JAVNIH MOBILNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA "Sl. glasnik RS", br. 101/2014 br. 81-82 decembar 2014. godine str. 164
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO I PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU PRIJAVE UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU "Sl. glasnik RS", br. 104/2014 br. 81-82 decembar 2014. godine str. 164
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža br. 81-82 decembar 2014. godine str. 164
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou br. 81-82 decembar 2014. godine str. 167
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PLATNI PROMET KAO JAVNA FUNKCIJA BANAKA br. 81-82 decembar 2014. godine str. 169
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Platni promet kao delatnost od opšteg društvenog interesa br. 81-82 decembar 2014. godine str. 169
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Platni promet kao društvena funkcija sa javnim ovlašćenjem br. 81-82 decembar 2014. godine str. 170
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Šta smo izgubili, a šta dobili ukidanjem službe za platni promet br. 81-82 decembar 2014. godine str. 175
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključni stavovi br. 81-82 decembar 2014. godine str. 177
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO USLOVI I NAČIN RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA br. 81-82 decembar 2014. godine str. 177
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Poslovi kupovine i prodaje deviza br. 81-82 decembar 2014. godine str. 178
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kupovina i prodaja deviza i efektivnog stranog novca na sastanku međubankarskog deviznog tržišta br. 81-82 decembar 2014. godine str. 178
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Formiranje kurseva br. 81-82 decembar 2014. godine str. 179
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena kurseva br. 81-82 decembar 2014. godine str. 179
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PRAVNI OKVIR ZA SPROVOĐENJE PROCESA DIGITALIZACIJE U EU I REPUBLICI SRBIJI br. 81-82 decembar 2014. godine str. 180
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pojam i proces digitalizacije br. 81-82 decembar 2014. godine str. 180
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje u Republici Srbiji br. 81-82 decembar 2014. godine str. 181
AKTUELNE VESTI   br. 81-82 decembar 2014. godine str. 183
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 123/2014 Br. 80 novembar 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Sticanje i prihod od imovine političke stranke Br. 80 novembar 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Sredstva iz javnih izvora Br. 80 novembar 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Korišćenje sredstava za finansiranje redovnog rada Br. 80 novembar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Godišnji finansijski izveštaj Br. 80 novembar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Izveštaji o troškovima izborne kampanje Br. 80 novembar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 80 novembar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNE PRAVNA I FIZIČKA LICA ZA SPROVOĐENJE STRUČNE OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I PRAVILNIKA O PROGRAMIMA I NAČINU SPROVOĐENJA OBUKE ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA "Sl. glasnik RS", br. 117/2014 Br. 80 novembar 2014. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Pravilnik o bližim uslovima koje moraju da ispune pravna i fizička lica za sprovođenje stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja Br. 80 novembar 2014. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja Br. 80 novembar 2014. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 80 novembar 2014. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Pravo operatera elektronskih komunikacionih usluga da obrađuju JMBG i druge podatke o ličnosti korisnika usluga bez njihovog pristanka Br. 80 novembar 2014. godine str. 16
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KRITIČKI OSVRT NA ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU "Sl. glasnik RS", br. 55/2014 Br. 80 novembar 2014. godine str. 18
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO ADVOKATSKA DELATNOST U SISTEMU PDV - ADVOKATI KAO OBVEZNICI POREZA NA DODATU VREDNOST I PORESKI TRETMAN PRUŽANJA ADVOKATSKIH USLUGA Br. 80 novembar 2014. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Advokati kao obveznici poreza na dodatu vrednost Br. 80 novembar 2014. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Poreski tretman prometa advokatskih usluga Br. 80 novembar 2014. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Nastanak poreske obaveze po osnovu pružanja advokatskih usluga Br. 80 novembar 2014. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Osnovica za obračunavanje PDV za promet advokatskih usluga Br. 80 novembar 2014. godine str. 24
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Izdavanja i sadržina računa za promet advokatskih usluga Br. 80 novembar 2014. godine str. 25
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Pravo na odbitak prethodnog poreza Br. 80 novembar 2014. godine str. 26
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Ugovor o zameni ispunjenja novčane obaveze ustupanjem stana u izgradnji Br. 80 novembar 2014. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA "Sl. glasnik RS", br. 120/2014 Br. 80 novembar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Pravni osnov Br. 80 novembar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Obim izmena i dopuna Br. 80 novembar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Izmene i dopune teksta Br. 80 novembar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Izmene i dopune Tarife Br. 80 novembar 2014. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Završna odredba Br. 80 novembar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Zapažanja Br. 80 novembar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Odgovornost izvođača radova i lanca podizvođača koji su angažovani za određene poslove Br. 80 novembar 2014. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Uklanjanje objekta u postupku održavanja katastra nepokretnosti Br. 80 novembar 2014. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Svojstvo stranke u postupku upisa u katastar nepokretnosti Br. 80 novembar 2014. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO MULTILATERALNA KOMPENZACIJA (VIŠESTRANO PREBIJANJE POTRAŽIVANJA) Br. 80 novembar 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Kapital i potkapitalizacija Br. 80 novembar 2014. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Potreba za multikompenzacijom Br. 80 novembar 2014. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Pravno uređenje, sa posebnim osvrtom na uređenje u zemljama u okruženju Br. 80 novembar 2014. godine str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Poreska kompenzacija Br. 80 novembar 2014. godine str. 42
GRAĐANSKO PRAVO Kvalifikacija ugovora kojim se vrši promena dužnika Br. 80 novembar 2014. godine str. 43
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK KORIŠĆENJE JEZIKA NACIONALNIH MANJINA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU Br. 80 novembar 2014. godine str. 44
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pravna regulativa Br. 80 novembar 2014. godine str. 44
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Uloga sudije u zaštiti prava na upotrebu svog jezika Br. 80 novembar 2014. godine str. 45
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Utvrđivanje jezika na kome će se postupak voditi Br. 80 novembar 2014. godine str. 46
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Bosanski jezik Br. 80 novembar 2014. godine str. 46
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak Br. 80 novembar 2014. godine str. 47
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Obračun domicilne kamate u postupku izvršenja na osnovu izvršne isprave koja je doneta pre stupanja na snagu Zakona o zateznoj kamati Br. 80 novembar 2014. godine str. 47
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Nemogućnost sprovođenja postupka izvršenja na imovini bračnog druga izvršnog dužnika Br. 80 novembar 2014. godine str. 48
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Stvarna nadležnost u sporovima za zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu Br. 80 novembar 2014. godine str. 48
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNO DELO LAŽNOG PREDSTAVLJANJA Br. 80 novembar 2014. godine str. 49
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Lažno predstavljanje - član 329. KZ Br. 80 novembar 2014. godine str. 49
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Radnja izvršenja krivičnog dela lažno predstavljanje Br. 80 novembar 2014. godine str. 50
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Neovlašćeno nošenje kakvih znaka službenog ili vojnog lica Br. 80 novembar 2014. godine str. 50
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pojam službenog i vojnog lica Br. 80 novembar 2014. godine str. 51
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK STRANKA U UPRAVNOM POSTUPKU I NJENO ZASTUPANJE Br. 80 novembar 2014. godine str. 52
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Stranka po Zakonu o opštem upravnom postupku Br. 80 novembar 2014. godine str. 52
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Ko može biti stranka po Zakonu o opštem upravnom postupku Br. 80 novembar 2014. godine str. 53
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Procesna sposobnost, zakonski i privremeni zastupnik Br. 80 novembar 2014. godine str. 53
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Punomoćnik i stručni pomagač Br. 80 novembar 2014. godine str. 54
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PREMEŠTAJ (RASPOREĐIVANJE) ZAPOSLENIH Br. 80 novembar 2014. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Rešenja važećeg Zakona Br. 80 novembar 2014. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Premeštaj na drugi odgovarajući posao Br. 80 novembar 2014. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Privremeni premeštaj Br. 80 novembar 2014. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Premeštaj u drugo mesto rada Br. 80 novembar 2014. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Privremeno upućivanje na rad kod drugog poslodavca Br. 80 novembar 2014. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Najčešće greške poslodavaca kod premeštaja Br. 80 novembar 2014. godine str. 58
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Slučajevi iz prakse Br. 80 novembar 2014. godine str. 58
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sudska praksa Br. 80 novembar 2014. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ANEKS UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO Br. 80 novembar 2014. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA UGOVORA O RADU RADI PREMEŠTAJA NA DRUGI ODGOVARAJUĆI POSAO Br. 80 novembar 2014. godine str. 63
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA UREDBE O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 80 novembar 2014. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Naknada plate Br. 80 novembar 2014. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Otpremnina za odlazak u penziju Br. 80 novembar 2014. godine str. 65
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Premeštaj zaposlenog na druge odgovarajuće poslove bez ponude aneksa ugovora o radu Br. 80 novembar 2014. godine str. 65
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Vrednovanje rada zaposlenih na istim poslovima Br. 80 novembar 2014. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Momenat ocene ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na uvećanja dužine godišnjeg odmora po osnovu radnog staža Br. 80 novembar 2014. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo zaposlenog da koristi prvi deo godišnjeg odmora u trajanju manjem od dve nedelje Br. 80 novembar 2014. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Upućivanje stranca kome je odobreno zasnivanje radnog odnosa u Republici Srbiji na rad u inostranstvo Br. 80 novembar 2014. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PRAVNI OKVIR RELEVANTAN ZA ZBRINJAVANJE OSOBA SA RETKIM BOLESTIMA Br. 80 novembar 2014. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Regulativa najvišeg nivoa Br. 80 novembar 2014. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Odluka o otvaranju Budžetskog fonda za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji Br. 80 novembar 2014. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Odsustvo radi nege bolesnog deteta Br. 80 novembar 2014. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Predlog Zakona o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti Br. 80 novembar 2014. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravilnik o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo Br. 80 novembar 2014. godine str. 71
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 80 novembar 2014. godine str. 71
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Podnošenje prijave na obavezno zdravstveno osiguranje posle isteka zakonskog roka Br. 80 novembar 2014. godine str. 71
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Video snimak kao dokaz nepoštovanja radne obaveze Br. 80 novembar 2014. godine str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa bez pouke o pravnom leku Br. 80 novembar 2014. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA "Sl. glasnik RS", br. 115/2014 Br. 80 novembar 2014. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Preciziranje pravne forme Br. 80 novembar 2014. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Delatnost društva za upravljanje i visina novčanog dela osnovnog kapitala Br. 80 novembar 2014. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Terminološko preciziranje i usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala Br. 80 novembar 2014. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vođenje poslovnih knjiga i izveštavanje Br. 80 novembar 2014. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ulaganje u investicione fondove i dozvola za investicioni fond Br. 80 novembar 2014. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ulaganje imovine investicionog fonda Br. 80 novembar 2014. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Upravljanje rizicima ograničenje raspolaganja imovinom investicionog fonda Br. 80 novembar 2014. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Objavljivanje prinosa i prospekt investicionog fonda Br. 80 novembar 2014. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naknade Br. 80 novembar 2014. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Investicione jedinice Br. 80 novembar 2014. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaduživanje Br. 80 novembar 2014. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Spajanje i raspuštanje otvorenog investicionog fonda Br. 80 novembar 2014. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zatvoreni investicioni fond Br. 80 novembar 2014. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usluge kastodi banke Br. 80 novembar 2014. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mare nadzora i oduzimanje dozvole za rad društvu za upravljanje Br. 80 novembar 2014. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kaznene odredbe Br. 80 novembar 2014. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVE UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM "Sl. glasnik RS", br. 122/2014 Br. 80 novembar 2014. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Metodi privatizacije Br. 80 novembar 2014. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržaj Uredbe Br. 80 novembar 2014. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za sprovođenje postupka Br. 80 novembar 2014. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak i način javnog prikupljanja ponuda Br. 80 novembar 2014. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR POVODOM DONOŠENJA TRI NOVA PRAVILNIKA IZ OBLASTI TRANSPORTA OPASNOG TERETA "Sl. glasnik RS", br. 125/2014 Br. 80 novembar 2014. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta u drumskom saobraćaju Br. 80 novembar 2014. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o načinu transporta opasnog tereta u vodnom saobraćaju i obaveze učesnika u transportu opasnog tereta u vanrednim događajima Br. 80 novembar 2014. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za stručnu osposobljenost za obavljanje poslova vozača vozila za transport opasnog tereta, sastavu komisije i iznosu troškova polaganja ispita Br. 80 novembar 2014. godine str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka Br. 80 novembar 2014. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO INSPEKCIJSKI NADZOR NAD PRIVREDNIM DRUŠTVOM KOJE NEMA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA Br. 80 novembar 2014. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zastupanje pojedinačnih pravnih formi privrednih društava Br. 80 novembar 2014. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prinudna likvidacija Br. 80 novembar 2014. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otvorena pitanja inspekcijskog nadzora Br. 80 novembar 2014. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Privremeni zastupnik Br. 80 novembar 2014. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prodaja nepokretnosti koja čini osnovni kapital privrednog društva Br. 80 novembar 2014. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Načini smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću Br. 80 novembar 2014. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Subjektivitet privrednog društva koje nema registrovanog zastupnika Br. 80 novembar 2014. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zabrana angažovanja direktora javnog preduzeća na drugim poslovima Br. 80 novembar 2014. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dozvoljenost davanja donacije članu privrednog društva Br. 80 novembar 2014. godine str. 98
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OGLAŠAVANJE NA OTVORENOM PROSTORU Br. 80 novembar 2014. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak Br. 80 novembar 2014. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Oglašavanje na otvorenom prostoru na teritoriji grada Beograda Br. 80 novembar 2014. godine str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadzor Br. 80 novembar 2014. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OGLAŠAVANJE I PRODAJA MEDICINSKOG SREDSTVA PUTEM INTERNETA Br. 80 novembar 2014. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak Br. 80 novembar 2014. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Promet na veliko medicinskih sredstava Br. 80 novembar 2014. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Promet na malo medicinskih sredstava Br. 80 novembar 2014. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Oglašavanje medicinskih sredstava Br. 80 novembar 2014. godine str. 103
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OSTVARIVANJE PODSTICAJA OD STRANE PRAVNOG LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKOG LICA - NOSIOCA KOMERCIJALNOG PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA Br. 80 novembar 2014. godine str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podnošenje odgovarajućeg zahteva Br. 80 novembar 2014. godine str. 105
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Zakona o zaštiti potrošača na internet prodaju Br. 80 novembar 2014. godine str. 113
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nemogućnost trgovca da naplati izdavanje i slanje računa ili opomene potrošaču Br. 80 novembar 2014. godine str. 113
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obračun maloprodajne cene hleba od brašna "T-500" Br. 80 novembar 2014. godine str. 114
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PARISKA DEKLARACIJA I NJENA IMPLEMENTACIJA U REPUBLICI SRBIJI Br. 80 novembar 2014. godine str. 115
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sastanak visokih predstavnika evropskih zemalja, usvajanje Pariske Deklaracije Br. 80 novembar 2014. godine str. 115
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Nacionalne aktivnosti Br. 80 novembar 2014. godine str. 116
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prioriteti u narednom periodu Br. 80 novembar 2014. godine str. 116
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO RAZNI ASPEKTI ČLANA 8 EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA - PREGLED NAJNOVIJE PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA (PERIOD JUN-SEPTEMBAR 2014. GODINE) Br. 80 novembar 2014. godine str. 117
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Presude Velikog veća Br. 80 novembar 2014. godine str. 117
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ostale presude Br. 80 novembar 2014. godine str. 121
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Rezime Br. 80 novembar 2014. godine str. 124
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO U SVETLU EVROPSKIH INTEGRACIJA Br. 80 novembar 2014. godine str. 125
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvod Br. 80 novembar 2014. godine str. 125
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Privatizacija i transparentnost vlasništva medija Br. 80 novembar 2014. godine str. 125
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Predmet regulisanja Br. 80 novembar 2014. godine str. 126
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Osnovna rešenja u svetlu usklađivanja sa EU Br. 80 novembar 2014. godine str. 126
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO BORAVAK I RAD STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI HRVATSKOJ Br. 80 novembar 2014. godine str. 127
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvod Br. 80 novembar 2014. godine str. 127
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Osnovni pojmovi Br. 80 novembar 2014. godine str. 127
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ulazak i izlazak stranaca Br. 80 novembar 2014. godine str. 127
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvjeti za boravak stranaca u Republici Hrvatskoj Br. 80 novembar 2014. godine str. 128
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvjeti za rad stranaca u Republici Hrvatskoj Br. 80 novembar 2014. godine str. 129
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca Br. 80 novembar 2014. godine str. 129
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote Br. 80 novembar 2014. godine str. 129
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote Br. 80 novembar 2014. godine str. 129
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Potvrda o prijavi rada stranca Br. 80 novembar 2014. godine str. 131
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Vizni sustav Republike Hrvatske Br. 80 novembar 2014. godine str. 132
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Vrste viza Br. 80 novembar 2014. godine str. 132
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Isprave o dokazivanju identiteta stranca Br. 80 novembar 2014. godine str. 132
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prijava boravka stranca Br. 80 novembar 2014. godine str. 133
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Europski ekonomski prostor (EEP) Br. 80 novembar 2014. godine str. 133
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ulazak, boravak i rad državljana članica Europske unije Br. 80 novembar 2014. godine str. 133
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih zemalja Br. 80 novembar 2014. godine str. 133
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Evidencije o strancima u Republici Hrvatskoj Br. 80 novembar 2014. godine str. 134
AKTUELNE VESTI   Br. 80 novembar 2014. godine str. 139
USTAVNO PRAVO KOMENTAR POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ZAŠTITNIKU GRAĐANA - OMBUDSMANU "Sl. list AP Vojvodine", br. 37/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO I Osnovne odredbe (čl. 1. do 5) Br. 79 novembar 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO II Izbor i prestanak funkcije (čl. 6. do 14) Br. 79 novembar 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO III Ovlašćenja (čl. 15. do 30) Br. 79 novembar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO IV Postupak (čl. 31. do 42) Br. 79 novembar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO V Stručna služba i sredstva za rad (čl. 43. do 47) Br. 79 novembar 2014. godine str. 13
USTAVNO PRAVO VI Prelazne i završne odredbe (čl. 48. do 50) Br. 79 novembar 2014. godine str. 13
USTAVNO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM OBELEŽJIMA I NAČINU UPOTREBE SREDSTAVA PRINUDE "Sl. glasnik RS", br. 115/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Dopuna člana 17. Pravilnika Br. 79 novembar 2014. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Novi član 17a Pravilnika Br. 79 novembar 2014. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Izmena člana 18. Pravilnika Br. 79 novembar 2014. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Dopuna člana 22. Pravilnika Br. 79 novembar 2014. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Zaključno razmatranje Br. 79 novembar 2014. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Traženje obaveštenja i princip dobrovoljnosti prilikom pružanja obaveštenja policiji Br. 79 novembar 2014. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Korišćenje podataka o ličnosti korisnika usluga javnog komunalnog preduzeća za naplatu usluga osiguranja u mesečnim računima građana Br. 79 novembar 2014. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Podaci o ličnosti podnosioca reklamacije koje ima pravo da obrađuje trgovac u okviru evidencije koju je obavezan da vodi po novom Zakonu o zaštiti potrošača Br. 79 novembar 2014. godine str. 19
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O SUDIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 117/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Hronologija izmena člana 59. Zakona o sudijama Br. 79 novembar 2014. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Inicijativa za izmenu Zakona o sudijama Br. 79 novembar 2014. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Umesto zaključka Br. 79 novembar 2014. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 121/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Izmene Zakona o prometu nepokretnosti Br. 79 novembar 2014. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Izmene Zakona o javnom beležništvu Br. 79 novembar 2014. godine str. 26
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Hitnost za donošenje zakona Br. 79 novembar 2014. godine str. 28
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zaključak Br. 79 novembar 2014. godine str. 28
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 50. STAV 4. ZAKONA O SUDIJAMA "Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US i 101/2013 Br. 79 novembar 2014. godine str. 29
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU "Sl. glasnik RS", br. 117/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 30
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU "Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012 i 101/2013 Br. 79 novembar 2014. godine str. 31
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Overa ugovora o kupoprodaji nepokretnosti sa odloženim plaćanjem Br. 79 novembar 2014. godine str. 32
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Nadležnost za overu ovlašćenja za podizanje dividende Br. 79 novembar 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKTA "Sl. glasnik RS", br. 117/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Prvenstvo upisa u katastar nepokretnosti prema vremenskom redosledu podnošenja zahteva Br. 79 novembar 2014. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Uknjižba prava svojine u katastru nepokretnosti kada je prodavac brisan iz APR nakon okončanog stečajnog postupka Br. 79 novembar 2014. godine str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Brisanje upisane hipoteke usled ništavosti osnovnog ugovora Br. 79 novembar 2014. godine str. 37
GRAĐANSKO PRAVO Odgovornost za materijalne nedostatke izgrađene nepokretnosti Br. 79 novembar 2014. godine str. 37
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK IZVRŠITELJI I BANKE Br. 79 novembar 2014. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Tekući račun Br. 79 novembar 2014. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Prekoračenje salda na tekućem računu Br. 79 novembar 2014. godine str. 42
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Štedni ulog Br. 79 novembar 2014. godine str. 42
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Kurs kod prenosa deviza Br. 79 novembar 2014. godine str. 43
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Potraživanja izuzeta od izvršenja ili nad kojima je izvršenje ograničeno Br. 79 novembar 2014. godine str. 43
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak Br. 79 novembar 2014. godine str. 43
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Naknada takse za odgovor na tužbu od strane jednog tuženog kada je u tužbi naznačeno više tuženih kao nužnih suparničara Br. 79 novembar 2014. godine str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 118/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 45
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uvod Br. 79 novembar 2014. godine str. 45
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sadržaj Izmena uredbe Br. 79 novembar 2014. godine str. 46
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA VRŠENJEM NADZORA NAD PRIMENOM ZAKONA O RADU Br. 79 novembar 2014. godine str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Neodazivanje sindikata na poziv poslodavca da dostavi pristupnice i druge dokaze o reprezentativnosti Br. 79 novembar 2014. godine str. 52
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 53
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uvod Br. 79 novembar 2014. godine str. 53
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Objašnjenje pojedinačnih odredbi Zakona Br. 79 novembar 2014. godine str. 53
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Praktična primena Zakona u praksi Br. 79 novembar 2014. godine str. 54
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I PRIVATNA PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI Br. 79 novembar 2014. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mesto privatne prakse u sistemu zdravstvene zaštite Br. 79 novembar 2014. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Dobrovoljno zdravstveno osiguranje i njegove mogućnosti Br. 79 novembar 2014. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Vrste osiguravajućih društava u Republici Srbiji Br. 79 novembar 2014. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Finansijski održiv sistem osiguranja Br. 79 novembar 2014. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 79 novembar 2014. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE "Sl. glasnik RS", br. 115/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravno metodološko usklađivanja teksta Br. 79 novembar 2014. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Imovina Fonda Br. 79 novembar 2014. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Poslovi koje Agencija za privatizaciju obavlja u ime i za račun Fonda Br. 79 novembar 2014. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Organ Fonda Br. 79 novembar 2014. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Program Fonda Br. 79 novembar 2014. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo na novčanu naknadu Br. 79 novembar 2014. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prodaja akcija i udela prenetih Fondu Br. 79 novembar 2014. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi pretvaranja javnih akcionarskih društava u akcionarska društva čije akcije nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu Br. 79 novembar 2014. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dividenda Br. 79 novembar 2014. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podela besplatnih akcija Br. 79 novembar 2014. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Forma Akcionarskog fonda Br. 79 novembar 2014. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Troškovi brokerskih usluga, Berze i Centralnog registra Br. 79 novembar 2014. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Promena pravne forme JP "Elektroprivreda Srbije" Br. 79 novembar 2014. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rok za donošenje podzakonskog akta kojim se uređuje postupak prodaje udela i akcija Br. 79 novembar 2014. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU "Sl. glasnik RS", br. 115/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sredstva za rad Agencije Br. 79 novembar 2014. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Poslovi Agencije Br. 79 novembar 2014. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Organi Agencije Br. 79 novembar 2014. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Evidencija i informisanje građana Br. 79 novembar 2014. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Metodološke redakcije teksta Br. 79 novembar 2014. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI I OBLIKU IZJAVE O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA ISTICANJA JEDINIČNE CENE ZA POJEDINE VRSTE PROIZVODA "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak Br. 79 novembar 2014. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza isticanja prodajne cene robe/usluga prema Zakonu Br. 79 novembar 2014. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza isticanja jedinične cene prema Pravilniku Br. 79 novembar 2014. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam hrane Br. 79 novembar 2014. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Trgovina proizvodima kod kojih ne postoji obaveza isticanja jedinične cene Br. 79 novembar 2014. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadzor Br. 79 novembar 2014. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prekršajne kazne Br. 79 novembar 2014. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odricanje jedinog člana privrednog društva od isplate dividende Br. 79 novembar 2014. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nastavak poslovanja privrednog društva koje duži period nije obavljalo delatnost Br. 79 novembar 2014. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za obavljanje delatnosti škole stranih jezika od strane privrednog društva koje nije registrovano za tu delatnost Br. 79 novembar 2014. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Radni odnos prokuriste i mogućnost obavljanja funkcije zamenika direktora u društvu Br. 79 novembar 2014. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadležnost za overu i sadržina izjave koja se prilaže radi registracije traktora za koji nije moguće pribaviti druge dokaze o vlasništvu i poreklu Br. 79 novembar 2014. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Unošenje ličnih podataka potrošača u evidenciju o primljenim reklamacijama Br. 79 novembar 2014. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza obaveštavanja potrošača pre zaključenja ugovora i mogućnost trgovca da donese Pravilnik o reklamacijama Br. 79 novembar 2014. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Povraćaj ili zamena robe za drugu robu bez nedostataka i nepostojanje obaveze evidentiranja kroz evidenciju primljenih reklamacija Br. 79 novembar 2014. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za obavljanje delatnosti fitnes klubova Br. 79 novembar 2014. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Imenovanje nadzornog organa u školi za vreme izvođenja građevinskih radova Br. 79 novembar 2014. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osporavanje priznatog potraživanja u stečajnom postupku Br. 79 novembar 2014. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Oprost duga u stečajnom postupku po osnovu potraživanja nastalog pre otvaranja stečaja Br. 79 novembar 2014. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rok za podnošenje predloga za nastavak parničnog postupka radi utvrđivanja osporenog potraživanja Br. 79 novembar 2014. godine str. 86
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO KOMENTAR UGOVORA O TRGOVINI NAORUŽANJEM "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 88
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ugovor o trgovini naoružanjem - potpisivanje, ratifikacija i njegovo stupanje na snagu Br. 79 novembar 2014. godine str. 88
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Geneza nastanka Ugovora Br. 79 novembar 2014. godine str. 88
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Priroda Ugovora i njegov značaj Br. 79 novembar 2014. godine str. 88
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Preamubla i osnovni principi ugovora Br. 79 novembar 2014. godine str. 89
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sadržina Ugovora Br. 79 novembar 2014. godine str. 89
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Konferencija država članica i Sekretarijat Br. 79 novembar 2014. godine str. 90
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Odnos prema drugim međunarodnim ugovorima Br. 79 novembar 2014. godine str. 90
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Rezime Br. 79 novembar 2014. godine str. 90
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA - "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2014 Br. 79 novembar 2014. godine str. 91
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Način traženja i pružanja pomoći Br. 79 novembar 2014. godine str. 92
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Procedura prelaženja državne granice prilikom spasavanja i pružanja pomoći Br. 79 novembar 2014. godine str. 92
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Procedura unošenja, iznošenja i prevoza zaštitne, spasilačke i druge opreme i humanitarne pomoći preko granice za vreme spasavanja i pružanja pomoći Br. 79 novembar 2014. godine str. 93
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Upotreba vazduhoplova i plovila spasilačkih timova i pojedinaca koji učestvuju u spasavanju i pružanju pomoći Br. 79 novembar 2014. godine str. 93
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Nadležnosti za vođenje akcija spasavanja i pružanja pomoći Br. 79 novembar 2014. godine str. 93
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Način finansiranja troškova pomoći Br. 79 novembar 2014. godine str. 94
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Naknada štete Br. 79 novembar 2014. godine str. 94
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zbrinjavanje i pružanje pomoći evakuisanim licima Br. 79 novembar 2014. godine str. 94
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Upotreba elektronskih komunikacionih sredstava i korišćenje informacije Br. 79 novembar 2014. godine str. 94
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prestanak spasavanja i pružanja pomoći Br. 79 novembar 2014. godine str. 94
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Stalna mešovita komisija za sprovođenje zadataka određenih ovim sporazumom Br. 79 novembar 2014. godine str. 95
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Rešavanje sporova i odnos sa drugim međunarodnim ugovorima Br. 79 novembar 2014. godine str. 95
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO KLJUČNA OPREDELJENJA, METODOLOGIJA IZRADE I STRUKTURA PLANA NACRTA AKCIONOG PLANA ZA POGLAVLJE 23 Br. 79 novembar 2014. godine str. 95
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Polazne osnove, prioriteti i odnos sa postojećim strateškim dokumentima Br. 79 novembar 2014. godine str. 95
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Metodologija izrade Akcionog plana Br. 79 novembar 2014. godine str. 96
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Struktura Akcionog plana Br. 79 novembar 2014. godine str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Koraci koji slede Br. 79 novembar 2014. godine str. 97
AKTUELNE VESTI   Br. 79 novembar 2014. godine str. 98
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME "Sl. glasnik RS", br. 107/2014 Br. 78 oktobar 2014. godine str. 9
USTAVNO PRAVO Rešenja sadržana u Zakonu Br. 78 oktobar 2014. godine str. 9
USTAVNO PRAVO Kaznene odredbe Zakona Br. 78 oktobar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Podzakonski akti koje je potrebno doneti za izvršavanje Zakona Br. 78 oktobar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 78 oktobar 2014. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Nevaženje odluke donete 1972. godine koja se odnosila na osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva Br. 78 oktobar 2014. godine str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Isticanje izvođača radova na tabli kod gradilišta Br. 78 oktobar 2014. godine str. 15
GRAĐANSKO PRAVO Naknada štete vlasniku zemljišta zbog otežavanja korišćenja poljoprivrednog zemljišta preko mere koja je uobičajena Br. 78 oktobar 2014. godine str. 15
GRAĐANSKO PRAVO Mogućnost konvalidacije ugovora zaključenih pre stupanja na snagu novog Zakona o prometu nepokretnosti Br. 78 oktobar 2014. godine str. 16
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zastupanje kontrolnog stranog pravnog lica pred domaćim sudovima od strane zaposlenog lica u zavisnom domaćem pravnom licu Br. 78 oktobar 2014. godine str. 18
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Postupak izvršenja na osnovu strane verodostojne isprave Br. 78 oktobar 2014. godine str. 19
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KOMENTAR DOPUNA KRIVIČNOG ZAKONIKA "Sl. glasnik RS", br. 108/2014 Br. 78 oktobar 2014. godine str. 21
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Društvene okolnosti kao materijalni izvor prava Br. 78 oktobar 2014. godine str. 21
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zakonodavni okvir novih krivičnih dela Br. 78 oktobar 2014. godine str. 21
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Nedoumice i nedostaci zakonskog okvira Br. 78 oktobar 2014. godine str. 22
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK PROBLEMI U PRAKTIČNOJ PRIMENI ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Br. 78 oktobar 2014. godine str. 23
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odnos ZOIPKD i ZKP Br. 78 oktobar 2014. godine str. 23
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odnos ZOIPKD i KZ Br. 78 oktobar 2014. godine str. 26
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključna razmatranja Br. 78 oktobar 2014. godine str. 27
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Spajanje stvari u jedan upravni postupak Br. 78 oktobar 2014. godine str. 28
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOLEKTIVNO PREGOVARANJE I KOLEKTIVNI UGOVORI Br. 78 oktobar 2014. godine str. 30
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pojam kolektivnog pregovaranja; pojam i vrste kolektivnih ugovora Br. 78 oktobar 2014. godine str. 30
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravno dejstvo kolektivnih ugovora Br. 78 oktobar 2014. godine str. 31
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Učesnici kolektivnog pregovaranja Br. 78 oktobar 2014. godine str. 32
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Kolektivno pregovaranje i zaključenje kolektivnog ugovora Br. 78 oktobar 2014. godine str. 35
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Primena, trajanje i izmene kolektivnog ugovora Br. 78 oktobar 2014. godine str. 35
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prestanak važenja kolektivnih ugovora na osnovu izmena i dopuna Zakona o radu Br. 78 oktobar 2014. godine str. 37
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Kolektivno pregovaranje u Srbiji Br. 78 oktobar 2014. godine str. 37
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi za zasnivanje radnog odnosa u ustanovi obrazovanja sa licem čija je strana školska isprava u postupku nostrifikacije Br. 78 oktobar 2014. godine str. 38
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO DOBROVOLJNI PENZIJSKI FONDOVI U REPUBLICI SRBIJI Br. 78 oktobar 2014. godine str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Br. 78 oktobar 2014. godine str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Imovina dobrovoljnog penzijskog fonda Br. 78 oktobar 2014. godine str. 40
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prospekt fonda i odnos društva sa klijentima Br. 78 oktobar 2014. godine str. 41
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Neto vrednost imovine fonda Br. 78 oktobar 2014. godine str. 42
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Penzijski planovi Br. 78 oktobar 2014. godine str. 42
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima Br. 78 oktobar 2014. godine str. 42
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prestanak društva za upravljanje Br. 78 oktobar 2014. godine str. 43
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nadležnost Narodne banke Srbije Br. 78 oktobar 2014. godine str. 43
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO NEUSTAVNE ODREDBE ČLANA 142. STAV 4. I ČLANA 146. ST. 4. I 5. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Br. 78 oktobar 2014. godine str. 44
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU "Sl. glasnik RS", br. 111/2014 Br. 78 oktobar 2014. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Najznačajnije razlike u odnosu na prethodni Zakon Br. 78 oktobar 2014. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Disciplinske mere Br. 78 oktobar 2014. godine str. 48
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Krivična dela i prekršaji Br. 78 oktobar 2014. godine str. 48
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje Br. 78 oktobar 2014. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA "Sl. glasnik RS", br. 108/2014 Br. 78 oktobar 2014. godine str. 50
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR STRATEGIJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD 2014-2024. GODINE "Sl. glasnik RS", br. 85/2014 Br. 78 oktobar 2014. godine str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Analiza stanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i ruralnim područjima Br. 78 oktobar 2014. godine str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Strateški okvir Br. 78 oktobar 2014. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vizija poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srbije Br. 78 oktobar 2014. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Strateški ciljevi Br. 78 oktobar 2014. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prioritetna područja strateških promena Br. 78 oktobar 2014. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mere i aktivnosti za realizaciju strateških ciljeva Br. 78 oktobar 2014. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Formiranje i registracija ogranka za delatnost pružanja računovodstvenih usluga Br. 78 oktobar 2014. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za sticanje statusa zadrugara Br. 78 oktobar 2014. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Promena vrednosti nepokretnosti unetih u društvo kao nenovčani kapital Br. 78 oktobar 2014. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zabrana državnim službenicima da osnivaju privredno društvo, javnu službu ili da se bave preduzetništvom Br. 78 oktobar 2014. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OBEZBEĐIVANJE LIČNE HIGIJENE ZAPOSLENIH OD STRANE SUBJEKATA U POSLOVANJU HRANOM Br. 78 oktobar 2014. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak Br. 78 oktobar 2014. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Lična higijena zaposlenih prema Uputstvu za primenu, samokontrolu i kontrolu sistema dobre proizvođačke prakse (DPP), dobre higijenske prakse (DHP) i HACCP Br. 78 oktobar 2014. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kriterijumi za procenu Br. 78 oktobar 2014. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Organ jedinice lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda kao organ nadležan za izdavanje licence za obavljanje delatnosti proizvodnje toplotne energije, kao i distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom Br. 78 oktobar 2014. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnivanje udruženja odnosno saveza za zaštitu potrošača Br. 78 oktobar 2014. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržina evidencije o primljenim reklamacijama Br. 78 oktobar 2014. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Zakona o zaštiti potrošača na trgovce koji obavljaju trgovinu na veliko Br. 78 oktobar 2014. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Zakona o zaštiti potrošača na pružaoce usluga Br. 78 oktobar 2014. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komisiona prodaja i popunjavanje Knjige evidencije prometa i usluga Br. 78 oktobar 2014. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Angažovanje pravnog lica ili preduzetnika za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca Br. 78 oktobar 2014. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Troškovi prodaje imovine pod razlučnim pravom Br. 78 oktobar 2014. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nastavak namirenja založnog potraživanja u stečajnom postupku u situaciji kada je realizacija zaloge u toku Br. 78 oktobar 2014. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ČETIRI PRAVILNIKA KOJIMA SE UREĐUJU USLOVI ZA RAD AUTO-ŠKOLA, OBUKA KANDIDATA ZA VOZAČE, POLAGANJE VOZAČKOG ISPITA I PRATEĆE EVIDENCIJE - "Sl. glasnik RS", br. 108/2014 Br. 78 oktobar 2014. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače Br. 78 oktobar 2014. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače Br. 78 oktobar 2014. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit Br. 78 oktobar 2014. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja za vozače Br. 78 oktobar 2014. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 78 oktobar 2014. godine str. 83
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO NAPREDAK SRBIJE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA - IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE ZA 2014. GODINU Br. 78 oktobar 2014. godine str. 84
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Strategija proširenja Evropske unije Br. 78 oktobar 2014. godine str. 84
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija Br. 78 oktobar 2014. godine str. 85
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Novine u odnosima Srbije i Evropske unije u izveštajnom periodu Br. 78 oktobar 2014. godine str. 86
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Politički kriterijumi Br. 78 oktobar 2014. godine str. 87
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ekonomski kriterijumi Br. 78 oktobar 2014. godine str. 88
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva Br. 78 oktobar 2014. godine str. 88
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 78 oktobar 2014. godine str. 91
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PRAVILA O RAČUNANJU ROKOVA U VEZI SA OCENOM RAZUMNOSTI DUŽINE SUDSKIH POSTUPAKA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA Br. 78 oktobar 2014. godine str. 92
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvodna razmatranja o pravu na suđenje u razumnom roku Br. 78 oktobar 2014. godine str. 92
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravila o računanju rokova u krivičnim i građanskim predmetima Br. 78 oktobar 2014. godine str. 93
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravila o računanju rokova u postupcima pred Ustavnim sudom Br. 78 oktobar 2014. godine str. 93
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravila o računanju rokova u upravnim stvarima Br. 78 oktobar 2014. godine str. 94
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Postupak pred drugim međunarodnim sudom i računanje rokova Br. 78 oktobar 2014. godine str. 94
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 78 oktobar 2014. godine str. 95
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO SPORAZUM O SNIŽENJU CENA USLUGA ROMINGA U JAVNIM MOBILNIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, CRNE GORE, REPUBLIKE MAKEDONIJE I REPUBLIKE SRBIJE Br. 78 oktobar 2014. godine str. 96
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ŠESTI NAFTNI FORUM ENERGETSKE ZAJEDNICE Br. 78 oktobar 2014. godine str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pregled napretka država ugovornica, zaključci i sugestije Br. 78 oktobar 2014. godine str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prioriteti Energetske zajednice - izazovi i očekivanja Br. 78 oktobar 2014. godine str. 98
AKTUELNE VESTI   Br. 78 oktobar 2014. godine str. 100
USTAVNO PRAVO NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI "Sl. glasnik RS", br. 105/2014 br. 77 oktobar 2014 str. 10
USTAVNO PRAVO Pravo Poreske uprave da koristi JMBG građana na uplatnicama za plaćanje poreza na imovinu br. 77 oktobar 2014 str. 11
USTAVNO PRAVO Kontinuitet stečenih prava na novčanu naknadu policijskog službenika br. 77 oktobar 2014 str. 12
USTAVNO PRAVO Upravni i neupravni poslovi i kontrola policije br. 77 oktobar 2014 str. 12
USTAVNO PRAVO Služenje vojnog roka i izvršavanje obaveza u rezervnom sastavu br. 77 oktobar 2014 str. 13
USTAVNO PRAVO Pravo turističke agencije kao organizatora putovanja da prikuplja podatke o ličnosti putnika br. 77 oktobar 2014 str. 14
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO OVERAVANJE POTPISA, RUKOPISA I PREPISA PRED JAVNIM BELEŽNIKOM br. 77 oktobar 2014 str. 16
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Uvod br. 77 oktobar 2014 str. 16
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Overa nejavne - privatne isprave br. 77 oktobar 2014 str. 16
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Vrste overa br. 77 oktobar 2014 str. 17
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Uporednopravna rešenja br. 77 oktobar 2014 str. 21
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zaključak br. 77 oktobar 2014 str. 22
GRAĐANSKO PRAVO POJEDINA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU br. 77 oktobar 2014 str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Zakup poslovnog prostora koji je postavljen kao privremeni objekat br. 77 oktobar 2014 str. 25
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK IZVRŠITELJI I BANKE br. 77 oktobar 2014 str. 26
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Ovlašćenja izvršitelja br. 77 oktobar 2014 str. 26
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Obaveze banaka na čuvanje poslovnih podataka br. 77 oktobar 2014 str. 27
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Analiza pravnog problema br. 77 oktobar 2014 str. 27
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zvanična mišljenja br. 77 oktobar 2014 str. 28
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak br. 77 oktobar 2014 str. 28
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršenje na novčanim sredstvima preko računa crkve kao izvršnog dužnika br. 77 oktobar 2014 str. 29
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Novi postupak izvršenja na osnovu izvršne isprave nakon završenog parničnog postupka po prigovoru izvršnog dužnika br. 77 oktobar 2014 str. 30
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Dokazivanje svojstva naslednika u parničnom postupku kada ostavinski postupak nije sproveden br. 77 oktobar 2014 str. 31
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Postupanje suda u slučaju da se tuženi ne nalazi na prijavljenoj adresi br. 77 oktobar 2014 str. 31
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK PRIMENA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 77 oktobar 2014 str. 32
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prekršaji propisani Zakonom o budžetskom sistemu br. 77 oktobar 2014 str. 32
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Podnosilac zahteva za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o budžetskom sistemu br. 77 oktobar 2014 str. 33
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Najčešći primeri iz prekršajne prakse u primeni Zakona o budžetskom sistemu br. 77 oktobar 2014 str. 34
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Razlozi za odlučivanje u prekršajnom postupku po podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka br. 77 oktobar 2014 str. 44
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak br. 77 oktobar 2014 str. 47
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Nadležnost suda za ocenu zakonitosti rešenja o izboru, imenovanju ili razrešenju direktora javnog preduzeća br. 77 oktobar 2014 str. 49
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Nemogućnost vođenja upravnog spora ako su se stranke odrekle prava na žalbu br. 77 oktobar 2014 str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJIMA "USKLAĐIVANJE SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU" ODRŽANIM TOKOM SEPTEMBRA MESECA 2014. GODINE br. 77 oktobar 2014 str. 51
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 br. 77 oktobar 2014 str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ODREĐIVANJE UZASTOPNIH STEPENA OBRAZOVANJA U AKTU O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA KOD POSLODAVCA SA ASPEKTA PROPISA IZ OBLASTI OBRAZOVANJA br. 77 oktobar 2014 str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nivo srednjeg obrazovanja br. 77 oktobar 2014 str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nivo visokog obrazovanja br. 77 oktobar 2014 str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO VIDEO NADZOR ZAPOSLENIH br. 77 oktobar 2014 str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Osnovni principi nadzora br. 77 oktobar 2014 str. 73
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO OBAVEZE POSLODAVCA U VEZI SPREČAVANJA ZLOSTAVLJANJA NA RADU I OBAVEZNA SADRŽINA OBAVEŠTENJA O ZABRANI VRŠENJA ZLOSTAVLJANJA br. 77 oktobar 2014 str. 74
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sažetak br. 77 oktobar 2014 str. 74
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sprovođenje nadzora od strane Inspekcije rada br. 77 oktobar 2014 str. 75
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sprečavanje pojave zlostavljanja od strane poslodavca kao preventivna mera br. 77 oktobar 2014 str. 76
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Osposobljavanje zaposlenih br. 77 oktobar 2014 str. 76
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja i pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom vršenja zlostavljanja br. 77 oktobar 2014 str. 77
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SA OSVRTOM NA OSNOVNE TRENDOVE U REFORMAMA UPRAVLJAČKOG PROCESA U SISTEMU FINANSIRANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE br. 77 oktobar 2014 str. 78
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Rukovodilac zdravstvene ustanove i obuka za upravljanje u zdravstvu br. 77 oktobar 2014 str. 79
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Upravljački proces zdravstvenog osiguranja i njegovi dometi br. 77 oktobar 2014 str. 80
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Problemi upravljačkog sistema zdravstvenog osiguranja br. 77 oktobar 2014 str. 81
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Primena savremenog upravljačkog procesa na sistemskom i institucionalnom nivou br. 77 oktobar 2014 str. 84
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Potreba i izazovi privatizacije u zdravstvenom sistemu br. 77 oktobar 2014 str. 84
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 77 oktobar 2014 str. 85
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO SREDSTVA I/ILI OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU U PROCESU PROCENE RIZIKA br. 77 oktobar 2014 str. 86
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sažetak br. 77 oktobar 2014 str. 86
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu br. 77 oktobar 2014 str. 86
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sprovođenje postupka procene rizika i određivanja sredstava i/ili opreme za ličnu zaštitu na radu u praksi br. 77 oktobar 2014 str. 87
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Postupak određivanja sredstva i/ili oprema za ličnu zaštitu na radu br. 77 oktobar 2014 str. 89
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Primeri određivanja sredstava i/ili opreme za ličnu zaštitu na radu br. 77 oktobar 2014 str. 90
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Postupak otkaza ugovora o radu zbog zloupotrebe prava na bolovanje br. 77 oktobar 2014 str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO MESTO OBAVLJANJA DELATNOSTI OD STRANE PREDUZETNIKA br. 77 oktobar 2014 str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Javnobeležnički zapisnik kao obavezna forma prema Zakonu o javnom beležništvu br. 77 oktobar 2014 str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnivanje privrednog društva od strane dva povezana društva i imenovanje istog direktora u sva tri društva br. 77 oktobar 2014 str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Povraćaj robe u originalnoj ambalaži sa pratećom dokumentacijom u slučaju odustanka od ugovora koji je zaključen van poslovnih prostorija trgovca br. 77 oktobar 2014 str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Jedinstvena evidencija primljenih reklamacija koja se vodi za sve maloprodajne objekte trgovca br. 77 oktobar 2014 str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdavanje garancije za robu kupljenu u veleprodaji i maloprodaji br. 77 oktobar 2014 str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izrada tehničke dokumentacije od strane javnog preduzeća koje se bavi utvrđivanjem urbanističkih uslova br. 77 oktobar 2014 str. 98
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dozvoljenost odbijanja proizvođača lekova da zaključi ugovor sa pojedinim veledrogerijama br. 77 oktobar 2014 str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključivanje ugovora o skladištenju robe između pravnog lica i fizičkog lica bez plaćanja naknade br. 77 oktobar 2014 str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovaranje obaveze izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama po isporuci pojedinačnih dobara odnosno usluga br. 77 oktobar 2014 str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveze diskonta pića u vezi sa upravljanjem ambalažnim otpadom br. 77 oktobar 2014 str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posredovanje u izdavanju ugostiteljskog objekta u domaćoj radinosti br. 77 oktobar 2014 str. 103
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Skladištenje za potrebe sopstvene delatnosti i prijava Agenciji za privredne registre br. 77 oktobar 2014 str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavezan upis u Centralni registar objekata preduzetnika koji se bavi proizvodnjom i prometom hrane za životinje br. 77 oktobar 2014 str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PREGLED IZMENA I DOPUNA ZAKONA O STEČAJU br. 77 oktobar 2014 str. 105
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnovne odredbe br. 77 oktobar 2014 str. 105
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadležnost i organi stečajnog postupka br. 77 oktobar 2014 str. 106
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnovne procesne odredbe, stranke i učesnici u postupku br. 77 oktobar 2014 str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pokretanje stečajnog postupka i prethodni stečajni postupak br. 77 oktobar 2014 str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otvaranje stečajnog postupka br. 77 oktobar 2014 str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stečajna masa br. 77 oktobar 2014 str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Utvrđivanje potraživanja br. 77 oktobar 2014 str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika br. 77 oktobar 2014 str. 113
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Unovčenje i deoba stečajne mase, namirenje i zaključenje stečajnog postupka br. 77 oktobar 2014 str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posebni postupak u slučaju dugotrajne nesposobnosti za plaćanje br. 77 oktobar 2014 str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Reorganizacija br. 77 oktobar 2014 str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Međunarodni stečaj br. 77 oktobar 2014 str. 117
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kaznene odredbe br. 77 oktobar 2014 str. 118
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (čl. 67. do 70.) br. 77 oktobar 2014 str. 118
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak br. 77 oktobar 2014 str. 119
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Parnični postupak radi utvrđivanja prava svojine na nepokretnosti stečajnog dužnika nad kojim je zaključen stečajni postupak br. 77 oktobar 2014 str. 120
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo vlasnika nepokretnosti na kojoj je upisan stečajni dužnik da u stečajnom postupku traži zaključenje aneksa ugovora radi ispravke greške zbog pogrešno unetih podataka br. 77 oktobar 2014 str. 121
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA MALOLETNIH LICA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 77 oktobar 2014 str. 122
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučajevi vezani za porodično nasilje br. 77 oktobar 2014 str. 122
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučajevi vezani za seksualno nasilje i druge vidove seksualnih zloupotreba maloletnika br. 77 oktobar 2014 str. 123
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučajevi vezani za nasilje u školama br. 77 oktobar 2014 str. 124
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučajevi vezani za pritvor prema maloletnicima br. 77 oktobar 2014 str. 124
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučajevi vezani za prinudni rad i ropstvo br. 77 oktobar 2014 str. 125
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučajevi vezani za zbrinjavanje maloletnika br. 77 oktobar 2014 str. 126
PORESKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI "Sl. glasnik RS", br. 105/2014 br. 77 oktobar 2014 str. 127
AKTUELNE VESTI   br. 77 oktobar 2014 str. 128
USTAVNO PRAVO Obaveze u pogledu zaštite od požara za čije izvršavanje privredna društva mogu i/ili moraju ugovorom da angažuju druge subjekte br. 76 septembar 2014 str. 10
USTAVNO PRAVO Obrada podataka o ličnosti bez pristanka lica aktima donetim na osnovu zakona br. 76 septembar 2014 str. 11
GRAĐANSKO PRAVO Postupak eksproprijacije prema nepokretnosti lica koje je preminulo pre pokretanja postupka br. 76 septembar 2014 str. 12
GRAĐANSKO PRAVO Podobnost inostranog javnobeležničkog zapisa za upis u katastar nepokretnosti br. 76 septembar 2014 str. 13
GRAĐANSKO PRAVO Upis prava svojine na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju br. 76 septembar 2014 str. 14
GRAĐANSKO PRAVO Izuzeće od pojma posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti od strane vlasnika nepokretnosti br. 76 septembar 2014 str. 15
GRAĐANSKO PRAVO Primena Pravilnika o taksama za usluge Republičkog geodetskog zavoda br. 76 septembar 2014 str. 15
GRAĐANSKO PRAVO Postupak pribavljanja potvrde o usaglašenosti izgrađenosti temelja sa glavnim projektom br. 76 septembar 2014 str. 17
GRAĐANSKO PRAVO Postupak za razvod braka u slučaju kada jedan od supružnika ne dolazi na zakazana ročišta br. 76 septembar 2014 str. 18
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK NAČELO DISPOZICIJE I NAČELO OFICIJELNOSTI U POSTUPCIMA PO PRIVREMENIM MERAMA br. 76 septembar 2014 str. 19
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pokretanje postupka obezbeđenja br. 76 septembar 2014 str. 19
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Odlučivanje bez izjašnjenja protivne strane br. 76 septembar 2014 str. 20
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Jemstvo umesto određivanja privremene mere i jemstvo kao uslov za određivanje privremene mere br. 76 septembar 2014 str. 21
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Sadržina predložene mere br. 76 septembar 2014 str. 21
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Ukidanje mere br. 76 septembar 2014 str. 22
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Sprovođenje privremene mere br. 76 septembar 2014 str. 22
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak br. 76 septembar 2014 str. 23
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK IZVRŠENJE SPROVEDENO PO ZAKLJUČKU IZVRŠITELJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE RADI NAPLATE POTRAŽIVANJA NA IME IZVRŠENE KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE br. 76 septembar 2014 str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave kada je izvršenje sprovedeno po zaključku izvršitelja br. 76 septembar 2014 str. 24
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Kakve su moguće posledice u parnici br. 76 septembar 2014 str. 26
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave br. 76 septembar 2014 str. 27
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK POMOĆ UČINIOCU POSLE IZVRŠENOG KRIVIČNOG DELA br. 76 septembar 2014 str. 28
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNO DELO NEOTKLANJANJE OPASNOSTI br. 76 septembar 2014 str. 31
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KAZNENA POLITIKA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU br. 76 septembar 2014 str. 33
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Vrste sankcija koje se mogu izreći u prekršajnom postupku br. 76 septembar 2014 str. 34
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odmeravanje kazne br. 76 septembar 2014 str. 36
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Dejstvo nepravilno odmerene kazne br. 76 septembar 2014 str. 38
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Uticaj podnosioca zahteva na kaznenu politiku br. 76 septembar 2014 str. 39
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Sudska praksa kao kreator kaznene politike br. 76 septembar 2014 str. 39
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK PONAVLJANJE UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA br. 76 septembar 2014 str. 40
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Tužba za ponavljanje postupka br. 76 septembar 2014 str. 40
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odlučivanje po tužbi za ponavljanje postupka br. 76 septembar 2014 str. 41
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Razlozi ponavljanja - zakonski osnov br. 76 septembar 2014 str. 41
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 br. 76 septembar 2014 str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 1. Utvrđivanje minulog rada br. 76 septembar 2014 str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 2. Usklađivanje roka u kome je državni službenik neraspoređen br. 76 septembar 2014 str. 49
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO REALIZACIJA MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA br. 76 septembar 2014 str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mera dodatno obrazovanje i obuka br. 76 septembar 2014 str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mogućnosti koje se pružaju nezaposlenima koji prihvate određene programe i mere dodatnog obrazovanja i obuka br. 76 septembar 2014 str. 51
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak br. 76 septembar 2014 str. 52
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 br. 76 septembar 2014 str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržaj i primena novina prema dopunjenim normama Zakona br. 76 septembar 2014 str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka br. 76 septembar 2014 str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 br. 76 septembar 2014 str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvod br. 76 septembar 2014 str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Direktor i zamenik direktora posebne organizacije br. 76 septembar 2014 str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Načelnik upravnog okruga br. 76 septembar 2014 str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za lica koja vode upravni postupak i odlučuju o pravima fizičkih i pravnih lica br. 76 septembar 2014 str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 br. 76 septembar 2014 str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dostavljanje rešenja državnim službenicima br. 76 septembar 2014 str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obrazovanje potrebno za rad državnih službenika br. 76 septembar 2014 str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta br. 76 septembar 2014 str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Državni službenici na položaju br. 76 septembar 2014 str. 58
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stručno usavršavanje br. 76 septembar 2014 str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stručni ispit br. 76 septembar 2014 str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pripravništvo br. 76 septembar 2014 str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kodeks ponašanja državnih službenika br. 76 septembar 2014 str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE "Sl. glasnik RS", br. 83/2014 br. 76 septembar 2014 str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usaglašavanje sa odredbama o dostavljanju finansijskih izveštaja iz Zakona o računovodstvu br. 76 septembar 2014 str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izmena dana registracije finansijskih izveštaja u Agenciji prilikom predaje poštom br. 76 septembar 2014 str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izmene procedure provere i roka za odlučivanje o prijavi br. 76 septembar 2014 str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU "Sl. glasnik RS", br. 99/2014 br. 76 septembar 2014 str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Priznavanje stranih visokoškolskih isprava br. 76 septembar 2014 str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podizanje kvaliteta postupka akreditacije br. 76 septembar 2014 str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvođenje master strukovnih studija br. 76 septembar 2014 str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otvorenost znanja br. 76 septembar 2014 str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Javnost rada visokoškolskih ustanova br. 76 septembar 2014 str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osoblje visokoškolske ustanove br. 76 septembar 2014 str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Baza podataka i informacioni sistem br. 76 septembar 2014 str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Status "starih" studenata br. 76 septembar 2014 str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ostale izmene br. 76 septembar 2014 str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO DRUŠTVENA ODGOVORNOST U POSTOJEĆEM ZAKONU O IGRAMA NA SREĆU br. 76 septembar 2014 str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakonska definicija društvene odgovornosti br. 76 septembar 2014 str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveze i kazne br. 76 septembar 2014 str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak br. 76 septembar 2014 str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mogućnost osnivanja privrednog društva ili preduzetničke radnje od strane zdravstvenog radnika br. 76 septembar 2014 str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prenos prava na udeo i vraćanje dodatne uplate članu privrednog društva br. 76 septembar 2014 str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Brisanje registrovanog podatka u Agenciji za privredne registre br. 76 septembar 2014 str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nemogućnost otvaranja namenskog računa sa koga bi se isplaćivale zarade zaposlenima u preduzeću u restrukturiranju br. 76 septembar 2014 str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za izlaganje eksponata u maloprodajnom objektu br. 76 septembar 2014 str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rešenje o ispunjenosti uslova za javni prevoz stvari br. 76 septembar 2014 str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržina deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke br. 76 septembar 2014 str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Oglašavanje u vezi sa prometom i zakupom nepokretnosti od strane pravnog lica koje se ne bavi posredovanjem br. 76 septembar 2014 str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Položaj poljoprivrednika kao ponuđača u postupcima javnih nabavki br. 76 septembar 2014 str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI NAKON SKRININGA br. 76 septembar 2014 str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Digitalna agenda za Evropu br. 76 septembar 2014 str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Politike elektronskih komunikacija i regulatorni okvir br. 76 septembar 2014 str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usluge informacionog društva br. 76 septembar 2014 str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Audiovizuelna politika br. 76 septembar 2014 str. 85
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ISKUSTVA REPUBLIKE SRBIJE U VEZI SA ZLOUPOTREBOM PRAVA NA PREDSTAVKU U POSTUPCIMA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA br. 76 septembar 2014 str. 87
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pojam zloupotrebe prava na predstavku u praksi Evropskog suda za ljudska prava br. 76 septembar 2014 str. 87
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Izigravanje prava na predstavku br. 76 septembar 2014 str. 88
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Korišćenje pogrdnih i uvredljivih izraza u predstavci br. 76 septembar 2014 str. 88
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Namerno prikrivanje ili izostavljanje relevantnih informacija br. 76 septembar 2014 str. 88
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Povreda pravila o poverljivosti pregovora o prijateljskom poravnanju br. 76 septembar 2014 str. 89
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Učestalost isticanja ovog razloga od strane tužene države br. 76 septembar 2014 str. 90
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak br. 76 septembar 2014 str. 90
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Razdvajanje delatnosti proizvodnje, snabdevanja i upravljanja prenosnim sistemom u sektoru gasa br. 76 septembar 2014 str. 91
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ŠIROKOPOJASNI PRISTUP (BROADBAND) U EVROPSKOJ UNIJI br. 76 septembar 2014 str. 92
INSPEKCIJSKI NADZOR KOMUNALNA INSPEKCIJA I KOMUNALNA POLICIJA br. 76 septembar 2014 str. 93
INSPEKCIJSKI NADZOR Sažetak br. 76 septembar 2014 str. 93
INSPEKCIJSKI NADZOR Komunalna inspekcija br. 76 septembar 2014 str. 93
INSPEKCIJSKI NADZOR Komunalna policija br. 76 septembar 2014 str. 94
INSPEKCIJSKI NADZOR Saradnja komunalne policije i inspekcijskih organa Grada Beograda br. 76 septembar 2014 str. 95
INSPEKCIJSKI NADZOR ZABRANA NEPOŠTENE POSLOVNE PRAKSE I NADLEŽNOST U INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD PRIMENOM ODREDABA ČL. 18. DO 23. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA "Sl. glasnik RS", br. 62/2014 br. 76 septembar 2014 str. 96
INSPEKCIJSKI NADZOR Sažetak br. 76 septembar 2014 str. 96
INSPEKCIJSKI NADZOR Pojam nepoštene poslovne prakse br. 76 septembar 2014 str. 97
INSPEKCIJSKI NADZOR Obmanjujuća poslovna praksa br. 76 septembar 2014 str. 97
INSPEKCIJSKI NADZOR Nasrtljiva poslovna praksa br. 76 septembar 2014 str. 99
INSPEKCIJSKI NADZOR INSPEKCIJSKI I DRUGI SRODNI OBLICI NADZORA KOGA VRŠE NEZAVISNA REGULATORNA TELA, JAVNE AGENCIJE I POSEBNE ORGANIZACIJE br. 76 septembar 2014 str. 100
INSPEKCIJSKI NADZOR Nezavisne i samostalne organizacije (nezavisna regulatorna tela) br. 76 septembar 2014 str. 100
INSPEKCIJSKI NADZOR Upravni nadzor - inspekcijski i drugi oblici nadzora br. 76 septembar 2014 str. 101
INSPEKCIJSKI NADZOR Inspekcijski i drugi srodni oblici nadzora koga vrše nezavisna regulatorna tela br. 76 septembar 2014 str. 105
INSPEKCIJSKI NADZOR Inspekcijski i drugi srodni oblici nadzora koga vrše javne agencije br. 76 septembar 2014 str. 113
INSPEKCIJSKI NADZOR Inspekcijski i drugi srodni oblici nadzora koga vrše posebne organizacije br. 76 septembar 2014 str. 116
INSPEKCIJSKI NADZOR INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI POLJOPRIVREDE br. 76 septembar 2014 str. 118
INSPEKCIJSKI NADZOR Zakon o poljoprivrednom zemljištu br. 76 septembar 2014 str. 118
INSPEKCIJSKI NADZOR Zakon o pivu br. 76 septembar 2014 str. 121
INSPEKCIJSKI NADZOR Zakon o stočarstvu br. 76 septembar 2014 str. 124
INSPEKCIJSKI NADZOR Zakon o rakiji i drugim alkoholnim pićima br. 76 septembar 2014 str. 127
INSPEKCIJSKI NADZOR Zakon o duvanu br. 76 septembar 2014 str. 129
INSPEKCIJSKI NADZOR Obnavljanje objekta koji se nalazi na poljoprivrednom gazdinstvu i obaveza pribavljanja odgovarajućeg akta br. 76 septembar 2014 str. 132
AKTUELNE VESTI   br. 76 septembar 2014 str. 133
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI "Sl. glasnik RS", br. 75/2014 br. 75 septembar 2014 str. 13
USTAVNO PRAVO Odnos Zakona sa drugim zakonima br. 75 septembar 2014 str. 13
USTAVNO PRAVO Umesto zaključka br. 75 septembar 2014 str. 15
USTAVNO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LIČNOJ KARTI "Sl. glasnik RS", br. 85/2014 br. 75 septembar 2014 str. 15
USTAVNO PRAVO Utvrđivanje uslova koje u pogledu otpornosti na požar moraju ispunjavati građevinski proizvodi koji se koriste prilikom izgradnje objekata br. 75 septembar 2014 str. 18
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO PRAVO PRITUŽBE GRAĐANA NA RAD SUDA br. 75 septembar 2014 str. 19
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Odlučivanje o pritužbama građana br. 75 septembar 2014 str. 19
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Uporedno-pravna rešenja br. 75 septembar 2014 str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Razlozi za podnošenje pritužbe br. 75 septembar 2014 str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO USVAJANJE ZAKONA NEOPHODNIH ZA POČETAK RADA JAVNIH BELEŽNIKA br. 75 septembar 2014 str. 21
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zakon o prometu nepokretnosti br. 75 septembar 2014 str. 21
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa br. 75 septembar 2014 str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama br. 75 septembar 2014 str. 26
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zaključak br. 75 septembar 2014 str. 26
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO ORGANI I DELOKRUG POSLOVA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE br. 75 septembar 2014 str. 27
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Uvod br. 75 septembar 2014 str. 27
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Organi Komore br. 75 septembar 2014 str. 27
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zadaci i ovlašćenja Komore br. 75 septembar 2014 str. 28
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Nadzor nad radom Komore br. 75 septembar 2014 str. 30
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zaključak br. 75 septembar 2014 str. 30
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Oslobođenje javnih beležnika od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase br. 75 septembar 2014 str. 31
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Naplata potraživanja nastala obavljanjem prethodne delatnosti javnog beležnika br. 75 septembar 2014 str. 31
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Postupak upisa u katastar nepokretnosti nakon stupanja na rad javnih beležnika 1. septembra 2014. godine br. 75 septembar 2014 str. 32
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Podobnost inostranog javnobeležničkog zapisa za upis u katastar nepokretnosti br. 75 septembar 2014 str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Promet prava korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu br. 75 septembar 2014 str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Otuđenje gradskog građevinskog zemljišta u javnoj svojini br. 75 septembar 2014 str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Pravo jemca da iznos duga koji je isplatio naplati od glavnog dužnika po osnovu regresa br. 75 septembar 2014 str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Preduzimanje pravnih radnji radi zaštite i namirenja založenog potraživanja od strane trećeg lica upisanog u Registar zaloge br. 75 septembar 2014 str. 37
GRAĐANSKO PRAVO Clausula intabulandi u ugovoru o doživotnom izdržavanju br. 75 septembar 2014 str. 38
GRAĐANSKO PRAVO Deoba zajedničke imovine supružnika kada sporazum nije zaključen br. 75 septembar 2014 str. 38
GRAĐANSKO PRAVO Izdržavanje punoletnog deteta koje je na redovnom školovanju i u radnom odnosu br. 75 septembar 2014 str. 39
GRAĐANSKO PRAVO STICALAC LICENCE KAO TUŽILAC PO TUŽBI ZBOG POVREDE ŽIGA br. 75 septembar 2014 str. 40
GRAĐANSKO PRAVO Prenos prava korišćenja žiga koji je zaštićen kod Zavoda za intelektualnu svojinu radi uvoza pojedine robe putem ugovora o isključivoj licenci br. 75 septembar 2014 str. 42
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK PRIMENA ČLANA 294. STAV 2. ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU NAKON IZMENA I DOPUNA br. 75 septembar 2014 str. 44
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Slučajevi odbačaja tužbe br. 75 septembar 2014 str. 45
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Činjenice od značaja za donošenje odluke o odbačaju br. 75 septembar 2014 str. 46
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak br. 75 septembar 2014 str. 48
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pravni lek protiv rešenja o privremenoj meri donetog u parnici br. 75 septembar 2014 str. 48
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Aktivna legitimacija za podnošenje tužbe radi naplate neplaćene zakupnine poljoprivrednog zemljišta br. 75 septembar 2014 str. 51
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izuzeće ili isključenje veštaka kada ne postoji sporazum stranaka o veštaku br. 75 septembar 2014 str. 51
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Rok za izjavljivanje žalbe na rešenje kojim je lice lišeno poslovne sposobnosti br. 75 septembar 2014 str. 52
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK PROMENA NAČINA SPROVOĐENJA IZVRŠENJA br. 75 septembar 2014 str. 53
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Promena izbora načina sprovođenja izvršenja br. 75 septembar 2014 str. 53
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Umesto zaključka br. 75 septembar 2014 str. 55
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pravo na kamatu za vreme nesprovođenja izvršenja po presudi br. 75 septembar 2014 str. 55
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Postupak izvršenja na automobilu u izvršnom postupku kada treće lice tvrdi da ima pravo svojine na vozilu br. 75 septembar 2014 str. 56
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK ELEKTRONSKI NADZOR KAO NOVA MERA SUPROTSTAVLJANJA KRIMINALU br. 75 septembar 2014 str. 59
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivičnopravni aspekt elektronskog nadzora br. 75 septembar 2014 str. 59
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivičnoprocesni aspekt elektronskog nadzora br. 75 septembar 2014 str. 61
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Kriminalistički aspekt elektronskog nadzora br. 75 septembar 2014 str. 63
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prednosti elektronskog nadzora br. 75 septembar 2014 str. 64
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Nedostaci elektronskog nadzora br. 75 septembar 2014 str. 64
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zakon koji će se primenjivati do početka primene novog Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera br. 75 septembar 2014 str. 65
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Predlozi De lege ferende br. 75 septembar 2014 str. 65
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK URAČUNAVANJE VREMENA PROVEDENOG U KUĆNOM PRITVORU U KAZNU ZATVORA ILI KUĆNOG ZATVORA br. 75 septembar 2014 str. 66
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK UPRAVNO-SUDSKA ZAŠTITA U PRIMENI ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI br. 75 septembar 2014 str. 69
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Postupak za dodelu pomoći br. 75 septembar 2014 str. 69
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Zaštita prava u postupcima javnih nabavki br. 75 septembar 2014 str. 71
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Zaštita zdravlja ljudi i životne sredine br. 75 septembar 2014 str. 71
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Eksproprijacija br. 75 septembar 2014 str. 72
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Izgradnja porodičnih stambenih objekata br. 75 septembar 2014 str. 72
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Nadzor nad primenom zakona br. 75 septembar 2014 str. 73
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Zaključak br. 75 septembar 2014 str. 73
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO SPROVOĐENJE PROGRAMA I MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA ZA 2014. GODINU br. 75 septembar 2014 str. 74
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Podaci o ličnosti zaposlenog koje poslodavac ima pravo da obrađuje br. 75 septembar 2014 str. 75
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Radno angažovanje lica iz Republike Srpske po osnovu ugovora o delu br. 75 septembar 2014 str. 76
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO REFORMA ZDRAVSTVENOG SISTEMA br. 75 septembar 2014 str. 78
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Formulisanje zdravstvene politike br. 75 septembar 2014 str. 78
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Analiza zdravstvenog sistema br. 75 septembar 2014 str. 79
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ciljevi i prioriteti zdravstvene politike br. 75 septembar 2014 str. 80
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Principi i karakter savremene zdravstvene politike br. 75 septembar 2014 str. 81
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Organizacija zdravstvene delatnosti i plan mreža zdravstvenih ustanova br. 75 septembar 2014 str. 82
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uloga države u kreiranju zdravstvene politike i decentralizacija sistema br. 75 septembar 2014 str. 83
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI "Sl. glasnik RS", br. 93/2014 br. 75 septembar 2014 str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA VANREDNOG PREVOZA "Sl. glasnik RS", br. 90/2014 I PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA VANREDNI PREVOZ "Sl. glasnik RS", br. 91/2014 br. 75 septembar 2014 str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakonska rešenja koja su razrađena pravilnicima br. 75 septembar 2014 str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Novine u pravilniku br. 75 septembar 2014 str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Novine u Pravilniku o dozvoli br. 75 septembar 2014 str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka br. 75 septembar 2014 str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U ZONI ŠKOLE "Sl. glasnik RS", br. 89/2014 br. 75 septembar 2014 str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Neposredno regulisanje saobraćaja i zona škole br. 75 septembar 2014 str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komentar osnovnih rešenja iz Pravilnika br. 75 septembar 2014 str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka br. 75 septembar 2014 str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA TELO KOJE SE IMENUJE ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI VOZILA ZA TRANSPORT ODREĐENOG OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU "Sl. glasnik RS", br. 87/2014 br. 75 septembar 2014 str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU UPOTREBE SREDSTAVA ZA SNIMANJE SAOBRAĆAJA "Sl. glasnik RS", br. 86/2014 br. 75 septembar 2014 str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakonska rešenja koja su razrađena Pravilnikom br. 75 septembar 2014 str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Tekst Pravilnika br. 75 septembar 2014 str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka br. 75 septembar 2014 str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za deklarisanje voća i povrća prilikom stavljanja u promet br. 75 septembar 2014 str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakonom kojim je uređeno privatno obezbeđenje izmenjeni su i uslovi pod kojima privredno društvo može nabavljati oružje za samozaštitnu delatnost br. 75 septembar 2014 str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za organizovanje prodajnog podsticaja putem vaučera ili kupona br. 75 septembar 2014 str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo ugostitelja u hotelu da traži lične isprave gosta u cilju vođenja evidencije br. 75 septembar 2014 str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Angažovanje stranog pravnog lica u svojstvu podizvođača građevinskih radova br. 75 septembar 2014 str. 98
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isticanje cene u maloprodajnim objektima za vreme sezonske rasprodaje br. 75 septembar 2014 str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovor sa RFZO kao uslov da apoteke koje nisu u planu mreže zdravstvenih ustanova pružaju usluge izdavanja lekova i određenih vrsta pomagala koji se propisuju na lekarski recept osiguranim licima br. 75 septembar 2014 str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ostvarivanje prihoda od prodaje predmeta domaće radinosti i zastupanje udruženja br. 75 septembar 2014 str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Opšti uslovi osnivanja i delovanja udruženja za pomoć deci br. 75 septembar 2014 str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Povraćaj predmeta lizinga ako stečajni dužnik ne postupa po planu reorganizacije niti izmiruje obaveze po osnovu lizing naknade br. 75 septembar 2014 str. 105
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Neunovčena imovina stečajnog dužnika nakon namirenja svih poverilaca br. 75 septembar 2014 str. 106
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO SARADNJA DRŽAVE I OSIGURAVAJUĆIH/REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA PRILIKOM PREVENTIVNIH I AKTIVNOSTI SANIRANJA POSLEDICA OD KATASTROFALNIH ŠTETA br. 75 septembar 2014 str. 108
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Broj katastrofa svetu br. 75 septembar 2014 str. 108
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Inicijativa za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa (Disaster Preparedness and Prevention Initiative) - DPPI br. 75 septembar 2014 str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prirodne katastrofe u Srbiji br. 75 septembar 2014 str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sektor za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije br. 75 septembar 2014 str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uloga osiguranja u smanjenju (upravljanju) rizicima od katastrofa (elementarnih nepogoda i drugih nesreća) br. 75 septembar 2014 str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak br. 75 septembar 2014 str. 112
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO KOMENTAR IZVEŠTAJA O SKRININGU ZA POGLAVLJE 23 br. 75 septembar 2014 str. 113
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Aktivnosti koje su prethodile Izveštaju o skriningu br. 75 septembar 2014 str. 113
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Dosadašnji tok reforme pravosuđa br. 75 septembar 2014 str. 113
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Preporuke usmerene na jačanje nezavisnosti pravosuđa br. 75 septembar 2014 str. 115
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Nepristrasnost i odgovornost br. 75 septembar 2014 str. 116
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Stručnost i efikasnost br. 75 septembar 2014 str. 116
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO REVIDIRANA EVROPSKA SOCIJALNA POVELJA br. 75 septembar 2014 str. 118
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ratni zločini br. 75 septembar 2014 str. 118
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Opšta ocena i koraci koji predstoje br. 75 septembar 2014 str. 118
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Specifičnosti Revidirane evropske socijalne povelje br. 75 septembar 2014 str. 119
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Izveštavanje o primeni Revidirane evropske socijalne povelje br. 75 septembar 2014 str. 119
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ULOGA CIVILNOG DRUŠTVA U PROCESU PREGOVORA SA EVROPSKOM UNIJOM I MODALITETI NJEGOVOG UKLJUČIVANJA U KREIRANJE REFORMSKIH KORAKA U OKVIRU POGLAVLJA 23 br. 75 septembar 2014 str. 120
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pilot model inkluzije NVO u pregovarački proces br. 75 septembar 2014 str. 120
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Od pilot modela do definisanog mehanizma br. 75 septembar 2014 str. 121
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Proširenje uspostavljenih mehanizama na dalje definisanje javnih politika br. 75 septembar 2014 str. 121
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Dosadašnja iskustva i mogućnosti za unapređenje br. 75 septembar 2014 str. 123
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ujednačavanje prakse i nadzor nad primenom Smernica br. 75 septembar 2014 str. 123
PORESKO PRAVO Momenat utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava kod prometa nepokretnosti br. 75 septembar 2014 str. 124
PORESKO PRAVO Obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje od strane preduzetnika koji je korisnik penzije br. 75 septembar 2014 str. 125
PORESKO PRAVO Pravo preduzetnika da prima ličnu zaradu i to evidentira u svojim poslovnim knjigama br. 75 septembar 2014 str. 126
PORESKO PRAVO Korišćenje vozila u sopstvenom vlasništvu od strane preduzetnika radi obavljanja poslova na terenu i pravo na priznavanje troškova goriva i amortizacije br. 75 septembar 2014 str. 126
INSPEKCIJSKI NADZOR USLOVI I NAČIN OBAVLJANJA AUTO-TAKSI PREVOZA PUTNIKA br. 75 septembar 2014 str. 128
INSPEKCIJSKI NADZOR Auto-taksi prevoz na teritoriji grada Beograda br. 75 septembar 2014 str. 129
INSPEKCIJSKI NADZOR Inspekcijski nadzor br. 75 septembar 2014 str. 130
INSPEKCIJSKI NADZOR Uslovi za proizvodnju i prodaju hleba od brašna "T-500" po ceni većoj od propisane br. 75 septembar 2014 str. 131
INSPEKCIJSKI NADZOR Primena odgovarajućih odredaba Zakona o zaštiti potrošača u slučaju prodaje robe iz kombi vozila i nadležnost tržišne inspekcije br. 75 septembar 2014 str. 132
INSPEKCIJSKI NADZOR Uslovi za postavljanje tende nad letnjom baštom ugostiteljskog objekta koji se nalazi u okviru stambenog objekta br. 75 septembar 2014 str. 133
INSPEKCIJSKI NADZOR Pravilno vođenje KEPU knjige od strane servisera motornih vozila koji pored pružene usluge naplaćuje i cenu ugrađenog dela koja je veća od nabavne br. 75 septembar 2014 str. 134
PREDUZETNICI Obaveza preduzetnika koji obavljaju zanatske usluge da evidentiraju promet kroz KEPU knjigu br. 75 septembar 2014 str. 135
SPECIJALNI DODATAK KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU‚ "Sl. glasnik RS", br. 75/2014 br. 75 septembar 2014 str. 137
SPECIJALNI DODATAK Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova br. 75 septembar 2014 str. 137
SPECIJALNI DODATAK Ugovor o radu br. 75 septembar 2014 str. 137
SPECIJALNI DODATAK Ugovor o radu na određeno vreme br. 75 septembar 2014 str. 138
SPECIJALNI DODATAK Radno vreme, odmori i odsustva br. 75 septembar 2014 str. 139
SPECIJALNI DODATAK Zaštita određenih kategorija zaposlenih br. 75 septembar 2014 str. 141
SPECIJALNI DODATAK Zarada, naknada zarade i druga primanja br. 75 septembar 2014 str. 141
SPECIJALNI DODATAK Fond solidarnosti br. 75 septembar 2014 str. 143
SPECIJALNI DODATAK Izmena ugovorenih uslova rada br. 75 septembar 2014 str. 144
SPECIJALNI DODATAK Privremeno udaljenje sa rada br. 75 septembar 2014 str. 144
SPECIJALNI DODATAK Otkazni razlozi, druge mere i postupak br. 75 septembar 2014 str. 144
SPECIJALNI DODATAK Pravne posledice nezakonitog otkaza br. 75 septembar 2014 str. 145
SPECIJALNI DODATAK Organizacije zaposlenih i poslodavaca br. 75 septembar 2014 str. 146
SPECIJALNI DODATAK Kolektivno pregovaranje br. 75 septembar 2014 str. 146
SPECIJALNI DODATAK Kolektivni ugovori br. 75 septembar 2014 str. 147
SPECIJALNI DODATAK ZAKON O RADU IZ UGLA PRIVREDE br. 75 septembar 2014 str. 148
SPECIJALNI DODATAK Pregled prioritetnih izmena iz ugla privrede br. 75 septembar 2014 str. 150
SPECIJALNI DODATAK Mogući pravac budućih izmena Zakona o radu i povezanih zakona br. 75 septembar 2014 str. 153
SPECIJALNI DODATAK Šta su uradili drugi da podstaknu kreiranje radnih mesta br. 75 septembar 2014 str. 154
SPECIJALNI DODATAK Usklađivanje Pravilnika i Ugovora o radu sa Izmenama i dopunama Zakona o radu u slučaju kada je zbog poplava uništena kadrovska dokumentacija br. 75 septembar 2014 str. 155
SPECIJALNI DODATAK Obaveza poslodavca da obrazloži otkaz ugovora o radu kojim je ugovoren probni rad br. 75 septembar 2014 str. 156
SPECIJALNI DODATAK Rešavanje viška zaposlenih nakon stupanja na snagu Izmena i dopuna Zakona o radu br. 75 septembar 2014 str. 156
SPECIJALNI DODATAK Primena odredbi Zakona o radu na Ugovor o radu na određeno vreme koji je zaključen pre 29.7.2014. godine br. 75 septembar 2014 str. 157
SPECIJALNI DODATAK Rok za usklađivanje Pravilnika o radu i Ugovora o radu koji su zaključeni pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu br. 75 septembar 2014 str. 158
SPECIJALNI DODATAK PRAVILNIK O RADU br. 75 septembar 2014 str. 159
SPECIJALNI DODATAK UGOVOR O RADU br. 75 septembar 2014 str. 169
SPECIJALNI DODATAK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (RADNIH MESTA) KOD POSLODAVCA br. 75 septembar 2014 str. 171
USTAVNO PRAVO IZBORI U REPUBLICI SRBIJI SA POSEBNIM OSVRTOM NA VANREDNE REPUBLIČKE IZBORE I LOKALNE IZBORE ZA GRAD BEOGRAD Br. 63 mart 2014. godine str. 9
USTAVNO PRAVO Izborno pravo Br. 63 mart 2014. godine str. 9
USTAVNO PRAVO Tok izbora Br. 63 mart 2014. godine str. 10
USTAVNO PRAVO Republički izbori Br. 63 mart 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Gradski izbori Br. 63 mart 2014. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Nemogućnost člana izborne komisije lokalne samouprave da bude i član biračkog odbora Br. 63 mart 2014. godine str. 19
USTAVNO PRAVO ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE PORESKE UPRAVE Br. 63 mart 2014. godine str. 19
USTAVNO PRAVO Unutrašnje uređenje Poreske uprave Br. 63 mart 2014. godine str. 21
USTAVNO PRAVO Funkcionisanje Poreske uprave Br. 63 mart 2014. godine str. 22
USTAVNO PRAVO Kancelarijska i terenska poreska kontrola Br. 63 mart 2014. godine str. 22
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 63 mart 2014. godine str. 25
USTAVNO PRAVO O REGULATIVI ZA ZAŠTITU VISOKIH OBJEKATA OD POŽARA Br. 63 mart 2014. godine str. 26
USTAVNO PRAVO Zakonska regulativa Br. 63 mart 2014. godine str. 26
USTAVNO PRAVO Podzakonska regulativa Br. 63 mart 2014. godine str. 27
USTAVNO PRAVO Umesto zaključka Br. 63 mart 2014. godine str. 28
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO NEUSTAVNE I NEZAKONITE ODREDBE ČL. 1. I 2. ODLUKE ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE O UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA, IMENIK ZAJEDNIČKIH ADVOKATSKIH KANCELARIJA I IMENIK ADVOKATSKIH ORTAČKIH DRUŠTAVA Br. 63 mart 2014. godine str. 29
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA, IMENIK ZAJEDNIČKIH ADVOKATSKIH KANCELARIJA I IMENIK ADVOKATSKIH ORTAČKIH DRUŠTAVA Br. 63 mart 2014. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Društveno preduzeće u restrukturiranju kao nosilac prava korišćenja na građevinskom zemljištu i mogućnost konverzije Br. 63 mart 2014. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Konvalidacija ugovora o otkupu stana Br. 63 mart 2014. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Uslovi za davanje u zakup službenog vozila pravnog lica koje obavlja delatnost taksi prevoza Br. 63 mart 2014. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Nasleđivanje poljoprivrednog zemljišta od strane stranog državljanina Br. 63 mart 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Sticanje svojine stranih lica na nepokretnostima u Republici Srbiji putem nasleđivanja Br. 63 mart 2014. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO DUŽNOST SAVESNOG POSTUPANJA PRI VRŠENJU I OSTVARIVANJU AUTORSKOG PRAVA Br. 63 mart 2014. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Oblici nesavesnog postupanja Br. 63 mart 2014. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Uporedno pravo Br. 63 mart 2014. godine str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Domaća sudska praksa Br. 63 mart 2014. godine str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Savesnost učinioca povrede Br. 63 mart 2014. godine str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Autorsko stvaranje Br. 63 mart 2014. godine str. 37
GRAĐANSKO PRAVO Profesionalni odnos ugovornih strana Br. 63 mart 2014. godine str. 37
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK NAKNADA ŠTETE KOD SKRIVLJENE PROPASTI MOTORNOG VOZILA KAO PREDMETA LIZINGA Br. 63 mart 2014. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK O lizingu Br. 63 mart 2014. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Postupak za naknadu štete zbog propasti predmeta lizinga Br. 63 mart 2014. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pravni položaj primaoca lizinga Br. 63 mart 2014. godine str. 40
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak Br. 63 mart 2014. godine str. 41
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK EFEKTIVNOST ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA MOGLA BI DA SE UVEĆA ZAKONOM O PREKRŠAJIMA KOJI JE U PRIMENI OD 1.3.2014. GODINE Br. 63 mart 2014. godine str. 42
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Međuzavisnost Zakona i Zakona o prekršajima Br. 63 mart 2014. godine str. 42
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prekršajni nalog Br. 63 mart 2014. godine str. 43
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Druga rešenja od značaja za primenu Zakona Br. 63 mart 2014. godine str. 43
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Potreba za izmenama i dopunama Zakona Br. 63 mart 2014. godine str. 44
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBRASCU PREKRŠAJNOG NALOGA I PRAVILNIKA O PRISTUPU PODACIMA IZ JEDINSTVENOG REGISTRA NEPLAĆENIH NOVCANIH KAZNI I DRUGIH NOVCANIH IZNOSA "Sl. glasnik RS", br. 13/2014 Br. 63 mart 2014. godine str. 44
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pravilnik o obrascu prekršajnog naloga Br. 63 mart 2014. godine str. 45
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pravilnik o pristupu podacima iz jedinstvenog registra neplaćenih novcanih kazni i drugih novcanih iznosa Br. 63 mart 2014. godine str. 45
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK PRELAZNE ODREDBE ZAKONA O PREKRŠAJIMA I NJEGOVA RETROAKTIVNA PRIMENA Br. 63 mart 2014. godine str. 50
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Usklađivanje propisa o prekršajima sa novim Zakonom Br. 63 mart 2014. godine str. 50
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Vremensko važenje zakona u prelaznom periodu Br. 63 mart 2014. godine str. 50
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Rok za donošenje podzakonskih akata Br. 63 mart 2014. godine str. 52
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Dan početka primene novog Zakona - 1.3.2014. godine Br. 63 mart 2014. godine str. 52
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Izbor blažeg zakona Br. 63 mart 2014. godine str. 52
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK ADMINISTRATIVNI ZAHTEVI JAVNE UPRAVE KAO USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI Br. 63 mart 2014. godine str. 54
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Pojam, obeležja i vrste Br. 63 mart 2014. godine str. 54
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Nadležne institucije Br. 63 mart 2014. godine str. 55
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Primeri Br. 63 mart 2014. godine str. 55
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Pravno uređenje Br. 63 mart 2014. godine str. 57
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Usložnjavanje administrativnih zahteva Br. 63 mart 2014. godine str. 58
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Pojednostavljivanje administrativnih zahteva Br. 63 mart 2014. godine str. 59
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Izdavanje sertifikata i potvrda od strane kontrolne organizacije u slučaju kada proizvođač ne potpiše izveštaj o izvršenoj kontroli Br. 63 mart 2014. godine str. 62
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO SISTEM PENZIJSKOG OSIGURANJA Br. 63 mart 2014. godine str. 63
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sistemi penzijskog osiguranja Br. 63 mart 2014. godine str. 63
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pregled pojedinih uporednih rešenja Br. 63 mart 2014. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sistem obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja u Srbiji Br. 63 mart 2014. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Akt o utvrđivanju rada na dan državnog praznika Br. 63 mart 2014. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo na novcanu naknadu za slučaj nezaposlenosti zbog premeštaja bračnog druga u drugo mesto rada Br. 63 mart 2014. godine str. 71
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Gubitak statusa zaposlenog i postupanje inspekcije rada Br. 63 mart 2014. godine str. 71
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mogućnost poslodavca da Pravilnikom o radu propiše da se godišnji odmor koristi u kalendarskoj godini Br. 63 mart 2014. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO O (NE)SISTEMU TUŽBI U KOMPANIJSKOM PRAVU SRBIJE Br. 63 mart 2014. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 1. Tužbe u kompanijskom pravu Srbije Br. 63 mart 2014. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 2. Umesto zaključka Br. 63 mart 2014. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR UREDBE O ZVANJIMA, USLOVIMA ZA STICANJE ZVANJA I OVLAŠĆENJA ČLANOVA POSADE POMORSKIH BRODOVA "Sl. glasnik RS", br. 16/2014 Br. 63 mart 2014. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravni osnov Br. 63 mart 2014. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Predmet regulisanja Br. 63 mart 2014. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnovna rešenja u svetlu usklađivanja sa EU propisima Br. 63 mart 2014. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka Br. 63 mart 2014. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Efekti sukcesije imovinskih prava i obaveza kod nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva Br. 63 mart 2014. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nedeljivost ostvarenog gubitka privrednog društva i odlučivanje o njegovom pokriću Br. 63 mart 2014. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sredstva zaštite poverilaca kod nedopuštenih isplata članovima društva Br. 63 mart 2014. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Redosled mera za pokriće gubitka privrednog društva Br. 63 mart 2014. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sazivanje posebne sednice akcionarskog društva na zahtev akcionara preferencijalnih akcija Br. 63 mart 2014. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Potpisivanje finansijskih izveštaja kao obaveza zakonskog zastupnika privrednog društva Br. 63 mart 2014. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rok za registraciju povećanja osnovnog kapitala konverzijom potraživanja prema privrednom društvu Br. 63 mart 2014. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izveštaj revizora prilikom promene pravne forme javnog akcionarskog društva Br. 63 mart 2014. godine str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pretežna delatnost privrednog društva kojem je povereno vršenje delatnosti od opšteg interesa Br. 63 mart 2014. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otpis kamate javnom preduzeću po osnovu duga za isporučenu uslugu od strane drugog javnog preduzeća Br. 63 mart 2014. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isplata dobitka u delovima od strane priređivača igara na srecu Br. 63 mart 2014. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za obavljanje prometa tehničke robe u maloprodajnom objektu Br. 63 mart 2014. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prodaja polovne robe nakon otkupa od pravnog lica kojem je ranije prodata ista roba kao nova Br. 63 mart 2014. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Potraživanja poverilaca banke koja se nalazi u predstečajnom postupku Br. 63 mart 2014. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ROMING U EVROPSKOJ UNIJI Br. 63 mart 2014. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odgovornost za uvredljivu sadržinu teksta objavljenog na internet sajtu Br. 63 mart 2014. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak izdavanja odobrenja za izgradnju antenskih telekomunikacionih stubova Br. 63 mart 2014. godine str. 102
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PRIMENA PRAVILA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA Br. 63 mart 2014. godine str. 105
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Odnos međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava Br. 63 mart 2014. godine str. 105
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Članovi Evropske konvencije o ljudskim pravima u vezi sa kojima dolazi do pozivanja na norme međunarodnog humanitarnog prava Br. 63 mart 2014. godine str. 106
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Neki karakteristični slučajevi pred Evropskim sudom za ljudska prava u kojima je Sud primenio odredbe međunarodnog humanitarnog prava Br. 63 mart 2014. godine str. 106
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključci o praksi Suda u oblasti humanitarnog prava Br. 63 mart 2014. godine str. 107
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravo podnosioca ustavne žalbe da pred Evropskim sudom za ljudska prava istakne zahtev za naknadu štete ako je to pravo propustio prilikom podnošenja ustavne žalbe Br. 63 mart 2014. godine str. 109
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DODATAK PRAVILNIK O VISINI NAGRADE ZA RAD ADVOKATA ZA ODBRANE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2014) Br. 63 mart 2014. godine str. 117
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ADVOKATSKA TARIFA - tabelarni prikaz nagrada sa započetim satom - Br. 63 mart 2014. godine str. 118
USTAVNO PRAVO INSPEKTORAT ZA RAD Br. 62 februar 2014. godine str. 10
USTAVNO PRAVO Nadležnost Inspektorata za rad Br. 62 februar 2014. godine str. 10
USTAVNO PRAVO Ovlašćenja inspektora rada Br. 62 februar 2014. godine str. 10
USTAVNO PRAVO Strateški ciljevi Inspektorata za rad Br. 62 februar 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Sačinjavanje plana rada i izveštaja o radu Inspektorata za rad Br. 62 februar 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Organizaciona struktura Inspektorata za rad Br. 62 februar 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Usluge koje se pružaju zainteresovanim licima Br. 62 februar 2014. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Vrste inspekcijskih nadzora Br. 62 februar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Postupak inspekcijskog nadzora Br. 62 februar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO RADNA TELA NARODNE SKUPŠTINE Br. 62 februar 2014. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Odbori Br. 62 februar 2014. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Anketni odbori i komisije Br. 62 februar 2014. godine str. 21
USTAVNO PRAVO Pododbor Br. 62 februar 2014. godine str. 21
USTAVNO PRAVO Radna grupa Br. 62 februar 2014. godine str. 21
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO TUMAČENJE ZAKONA OD STRANE SUDA U KRIVIČNOM POSTUPKU Br. 62 februar 2014. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Uvodna razmatranja Br. 62 februar 2014. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Praktična ilustracija problema Br. 62 februar 2014. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zahtev za zaštitu zakonitosti Br. 62 februar 2014. godine str. 24
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Odgovornost sudija Br. 62 februar 2014. godine str. 25
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zaključak Br. 62 februar 2014. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO Uslovi za prihvatanje sporazuma o vršenju roditeljskog prava od strane suda Br. 62 februar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Privredno društvo i konverzija neizgrađenog građevinskog zemljišta Br. 62 februar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Sprovođenje postupka prinudnog izvršenja i odgovornost organa uprave Br. 62 februar 2014. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Uslovi za povraćaj konfiskovanog zemljišta kome je promenjen status iz poljoprivrednog u neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište Br. 62 februar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Mogućnost otkupa stana u društvenoj svojini u slučaju kada je vlasnik stana brisan iz registra privrednih subjekata Br. 62 februar 2014. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Sticanje svojine od nevlasnika i savesnost trećeg lica Br. 62 februar 2014. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Postupak za opraštanje duga prvobitnom dužniku nakon zaključenja ugovora o preuzimanju duga Br. 62 februar 2014. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Dejstvo zaloge potraživanja Br. 62 februar 2014. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Nemogućnost odricanja od prava na naknadu štete u slučaju udesa motornog vozila za koji je odgovoran vozač - zaposleni u pravnom licu Br. 62 februar 2014. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Mogućnost smanjenja cene gradnje objekta po sistemu "kljuc u ruke" nakon potpisivanja ugovora Br. 62 februar 2014. godine str. 36
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK PET SPORNIH PITANJA O OSTVARENJU NOVČANOG POTRAŽIVANJA NA IME NAKNADE ZA IZVRŠENE KOMUNALNE I SLIČNE USLUGE Br. 62 februar 2014. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 1. Nadležnost za odlučivanje o potraživanju naknade za komunalne usluge Br. 62 februar 2014. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 2. Pojam komunalne usluge, pojam usluge slične komunalnoj Br. 62 februar 2014. godine str. 40
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 3. Neravnopravnost stranaka u posebnom izvršnom postupku za naplatu cene za izvršene komunalne i slične usluge Br. 62 februar 2014. godine str. 43
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 4. Pravo izvršnog poverioca da izabere pravni put za ostvarenje svog novčanog potraživanja na ime komunalne ili slične usluge Br. 62 februar 2014. godine str. 44
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 5. Odluka izvršitelja i svojstvo izvršne isprave Br. 62 februar 2014. godine str. 46
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Umesto zaključka Br. 62 februar 2014. godine str. 47
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK TREĆE LICE U ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Br. 62 februar 2014. godine str. 47
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 1. Uvodna razmatranja Br. 62 februar 2014. godine str. 47
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 2. Mogućnosti povrede prava trećeg lica Br. 62 februar 2014. godine str. 48
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 3. Izlučni prigovor Br. 62 februar 2014. godine str. 49
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 4. Izlučna tužba Br. 62 februar 2014. godine str. 50
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 5. Zahtev za otklanjanje nepravilnosti Br. 62 februar 2014. godine str. 53
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK 6. Zaključak Br. 62 februar 2014. godine str. 54
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PREKRŠAJIMA "Sl. glasnik RS", br. 65/2013 Br. 62 februar 2014. godine str. 55
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Osnovne odredbe Br. 62 februar 2014. godine str. 55
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prekršajne sankcije i oduzimanje imovinske koristi pribavljene prekršajem Br. 62 februar 2014. godine str. 56
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odredbe o maloletnicima Br. 62 februar 2014. godine str. 57
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zastarelost Br. 62 februar 2014. godine str. 57
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Osnovna načela postupka Br. 62 februar 2014. godine str. 57
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Organi nadležni za vođenje postupka Br. 62 februar 2014. godine str. 57
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Podnesci i zapisnici, troškovi prekršajnog postupka i dostavljanje pismena i razmatranje spisa Br. 62 februar 2014. godine str. 58
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pokretanje prekršajnog postupka Br. 62 februar 2014. godine str. 58
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog, saslušanje okrivljenog i svedoka Br. 62 februar 2014. godine str. 61
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Sporazum o priznanju prekršaja Br. 62 februar 2014. godine str. 61
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pretres Br. 62 februar 2014. godine str. 62
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Presuda i druge odluke i pravni lekovi Br. 62 februar 2014. godine str. 62
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Postupak prema maloletnicima, naknada štete zbog neopravdanog kažnjavanja i izvršenje odluka Br. 62 februar 2014. godine str. 62
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Jedinstveni registri Br. 62 februar 2014. godine str. 63
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključna razmatranja Br. 62 februar 2014. godine str. 63
KRIVIČNO DELO NASILNIČKO PONAŠANJE NA SPORTSKOJ PRIREDBI ILI JAVNOM SKUPU SA OSVRTOM NA MERU BEZBEDNOSTI ZABRANE PRISUSTVOVANJA ODREĐENIM SPORTSKIM PRIREDBAMA   Br. 62 februar 2014. godine str. 64
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Nadležnost Br. 62 februar 2014. godine str. 64
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Radnja izvršenja Br. 62 februar 2014. godine str. 65
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zakon Br. 62 februar 2014. godine str. 67
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Nacionalna strategija za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013. do 2018. godine Br. 62 februar 2014. godine str. 68
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama Br. 62 februar 2014. godine str. 69
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odgovornost za štetu nastalu u vezi sa sportskom priredbom ili javnim skupom Br. 62 februar 2014. godine str. 69
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zabrana rada navijačkih grupa Br. 62 februar 2014. godine str. 69
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključna razmatranja Br. 62 februar 2014. godine str. 70
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK OSNOVNA OBELEŽJA PRIVREDNOG KRIMINALITETA UZ POSEBAN OSVRT NA KRIVIČNOPRAVNE I KRIMINALISTIČKE ASPEKTE PRANJA NOVCA Br. 62 februar 2014. godine str. 71
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK 1. Osnovne zajedničke karakteristike krivičnih dela protiv privrede Br. 62 februar 2014. godine str. 71
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK 2. Osnovne opšte karakteristike pranja novca Br. 62 februar 2014. godine str. 71
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK 3. Krivično delo pranja novca u Krivičnom zakoniku Srbije Br. 62 februar 2014. godine str. 74
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK 4. Otkrivanje, razjašnjavanje i dokazivanje pranja novca Br. 62 februar 2014. godine str. 75
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK 5. Zaključak Br. 62 februar 2014. godine str. 78
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOLEKTIVNA PRAVA ZAPOSLENIH Br. 62 februar 2014. godine str. 80
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Savet zaposlenih Br. 62 februar 2014. godine str. 80
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sindikalno udruživanje Br. 62 februar 2014. godine str. 81
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Reprezentativnost sindikata Br. 62 februar 2014. godine str. 84
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Kolektivno pregovaranje, zaključenje i važenje kolektivnog ugovora Br. 62 februar 2014. godine str. 85
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Štrajk i drugi oblici buntovnog ostvarivanja kolektivnih prava Br. 62 februar 2014. godine str. 86
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 62 februar 2014. godine str. 88
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO USLOVI ZA OBRAZOVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI Br. 62 februar 2014. godine str. 89
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obrazovanje centra za mentalno zdravlje u zajednici Br. 62 februar 2014. godine str. 89
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi u pogledu prostora centra za mentalno zdravlje u zajednici Br. 62 februar 2014. godine str. 90
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi u pogledu medicinsko-tehničke opreme Br. 62 februar 2014. godine str. 90
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi u pogledu kadra Br. 62 februar 2014. godine str. 90
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 62 februar 2014. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO SPORNE SITUACIJE U PRAKSI REGISTRACIJE UDRUŽENJA Br. 62 februar 2014. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naziv Br. 62 februar 2014. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pečat Br. 62 februar 2014. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Oblast ostvarivanja ciljeva Br. 62 februar 2014. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Privredna delatnost Br. 62 februar 2014. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Saglasnost podataka u priloženim dokumentima Br. 62 februar 2014. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podnošenje prijave Agenciji za privredne registre Br. 62 februar 2014. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Brisanje udruženja iz registra Br. 62 februar 2014. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Objavljivanje statuta na internet strani APR-a Br. 62 februar 2014. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ZLOUPOTREBA IZRAZA "GARANCIJA" U SMISLU ODREDABA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA Br. 62 februar 2014. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Garancija prema ranije važećem Zakonu o zaštiti potrošača Br. 62 februar 2014. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Saobraznost robe Br. 62 februar 2014. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Garancija kao dobrovoljni postupak davaoca garancije Br. 62 februar 2014. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Garantni list Br. 62 februar 2014. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zloupotreba garancije Br. 62 februar 2014. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Advokat kao osnivač društva s ograničenom odgovornošću Br. 62 februar 2014. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Zakona o javnim nabavkama prilikom organizovanja učeničkih ekskurzija Br. 62 februar 2014. godine str. 98
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Određivanje dodatnih uslova u postupku javne nabavke ekskurzije učenika Br. 62 februar 2014. godine str. 99
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PREDSTAVKE EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA Br. 62 februar 2014. godine str. 100
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Šta bi trebalo da znate pre popunjavanja predstavke Br. 62 februar 2014. godine str. 100
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Kako da popunite predstavku Br. 62 februar 2014. godine str. 101
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Informacije o podnošenju predstavke i načinu obrade Br. 62 februar 2014. godine str. 105
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Poslovnik suda Br. 62 februar 2014. godine str. 106
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Obrazac Predstavka Evropskom sudu za ljudska prava Br. 62 februar 2014. godine str. 107
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U GRAĐANSKOM POSTUPKU Br. 62 februar 2014. godine str. 118
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zakon o parničnom postupku Br. 62 februar 2014. godine str. 118
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Bilateralni ugovori Br. 62 februar 2014. godine str. 119
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Multilateralni ugovori Br. 62 februar 2014. godine str. 120
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Dostavljanje akata u skladu sa propisima Evropske unije Br. 62 februar 2014. godine str. 122
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO MESTO MEĐUNARODNIH UGOVORA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE Br. 62 februar 2014. godine str. 123
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvodne napomene Br. 62 februar 2014. godine str. 123
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pojam međunarodnih ugovora Br. 62 februar 2014. godine str. 123
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Najvažnija pitanja odnosa međunarodnog prava i unutrašnjeg prava u Republici Srbiji Br. 62 februar 2014. godine str. 124
AKTUELNE VESTI   Br. 62 februar 2014. godine str. 127
USTAVNO PRAVO NEUSTAVNOST ODREDABA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI KOJIMA SE DAJE PREDNOST KORISNICIMA POČETNE OBUKE PRILIKOM IZBORA ZA SUDIJE I TUŽIOCE, U ODNOSU NA OSTALE KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU OPŠTE USLOVE ZA IZBOR Br. 61 februar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Uvod Br. 61 februar 2014. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Inicijative za ocenu ustavnosti Zakona o Pravosudnoj akademiji Br. 61 februar 2014. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Rešenje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti člana 26. stav 3. i člana 40. st. 8, 9. i 11. Zakona o Pravosudnoj akademiji Br. 61 februar 2014. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 61 februar 2014. godine str. 16
USTAVNO PRAVO INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE Br. 61 februar 2014. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Zakonski okvir Br. 61 februar 2014. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Delatnosti Br. 61 februar 2014. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Organizacija i nadležnosti Inspekcije za zaštitu životne sredine Br. 61 februar 2014. godine str. 19
USTAVNO PRAVO Opšte odredbe o inspekcijskom nadzoru Br. 61 februar 2014. godine str. 19
USTAVNO PRAVO Posebne odredbe o inspekcijskom nadzoru Br. 61 februar 2014. godine str. 20
USTAVNO PRAVO Republička inspekcija za zaštitu životne sredine Br. 61 februar 2014. godine str. 20
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 61 februar 2014. godine str. 21
USTAVNO PRAVO Dokazivanje činjenice državljanstva iz 1946. godine Br. 61 februar 2014. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO PROGRAM REŠAVANJA STARIH PREDMETA U REPUBLICI SRBIJI Br. 61 februar 2014. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Razlozi i postupak donošenja Programa Br. 61 februar 2014. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Struktura i principi Programa Br. 61 februar 2014. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Primena i praćenje Programa Br. 61 februar 2014. godine str. 25
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Ocena Programa Br. 61 februar 2014. godine str. 26
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Vršenje javnobeležničke delatnosti i (ne)spojivost sa drugim poslovima Br. 61 februar 2014. godine str. 26
GRAĐANSKO PRAVO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE Br. 61 februar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO SUBJEKTIVNO AUTORSKO PRAVO KAO KVAZISVOJINA Br. 61 februar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Predmet zaštite Br. 61 februar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Nastanak autorskog prava Br. 61 februar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Subjekat autorskog prava Br. 61 februar 2014. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Autorsko delo Br. 61 februar 2014. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Razlike u načinu korišćenja autorskog dela i stvari Br. 61 februar 2014. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Ograničenja u sadržini i vršenju apsolutnih prava Br. 61 februar 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Pravo na posebnu naknadu Br. 61 februar 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Ograničenja autorskog prava Br. 61 februar 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Promet autorskog prava Br. 61 februar 2014. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Trajanje autorskog prava i prava svojine Br. 61 februar 2014. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Građanskopravna zaštita Br. 61 februar 2014. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Zaključak Br. 61 februar 2014. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Otkup stana od strane lica koje nije zaposleno, imenovano ili postavljeno kod vlasnika stana u državnoj svojini odnosno nosioca prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini Br. 61 februar 2014. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Rok zastarelosti kod upisa hipoteke na osnovu založne izjave Br. 61 februar 2014. godine str. 36
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK INSTITUTI GRAĐANSKOG PRAVA KOJI SLUŽE ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA NEGATORNU TUŽBU Br. 61 februar 2014. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Štetne imisije Br. 61 februar 2014. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Imisiona zaštita Br. 61 februar 2014. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Građanskopravna ekološka zaštita u uporednom pravu Br. 61 februar 2014. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pojam negatorne tužbe Br. 61 februar 2014. godine str. 40
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Negatorna tužba u službi ekološke zaštite Br. 61 februar 2014. godine str. 40
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Akcesorni zahtev za naknadu štete Br. 61 februar 2014. godine str. 41
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak Br. 61 februar 2014. godine str. 42
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Uvid suda u pravnosnažno okončan predmet za potrebe dokaznog postupka koji je u toku Br. 61 februar 2014. godine str. 42
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Naknada parničnih troškova advokatu koji zastupa dve stranke u spojenoj parnici Br. 61 februar 2014. godine str. 43
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršni poverioci kao suparničari u postupku izvršenja radi zaključenja sporazuma o prodaji neposrednom pogodbom Br. 61 februar 2014. godine str. 44
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Izvršni poverilac kao kupac pokretne stvari u postupku namirenja novcanog potraživanja Br. 61 februar 2014. godine str. 45
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK POJAM I ELEMENTI KRIVIČNOG DELA KRIJUMČARENJE Br. 61 februar 2014. godine str. 46
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivična dela kojima se štiti privreda Br. 61 februar 2014. godine str. 46
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krijumčarenje Br. 61 februar 2014. godine str. 47
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak Br. 61 februar 2014. godine str. 48
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNA DELA PROTIV IMOVINE Br. 61 februar 2014. godine str. 49
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivično delo krade - član 203. KZ Br. 61 februar 2014. godine str. 50
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivično delo teška krađa - član 204. KZ Br. 61 februar 2014. godine str. 51
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivično delo sitna krađa, utaja i prevara - član 210. KZ Br. 61 februar 2014. godine str. 56
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK POSTUPAK ZA PONIŠTAJ PORESKOG AKTA Br. 61 februar 2014. godine str. 58
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nemogućnost upućivanja na rad u inostranstvo zaposlenog koji obavlja poslove po osnovu ugovora zaključenog van radnog odnosa Br. 61 februar 2014. godine str. 63
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Otkaz ugovora o radu zaposlenom nakon povratka sa neplaćenog odsustva Br. 61 februar 2014. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Korišćenje elektronskih cigareta u zatvorenom radnom prostoru Br. 61 februar 2014. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI Br. 61 februar 2014. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pojam nezaposlenosti Br. 61 februar 2014. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Mogući korisnici prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji Br. 61 februar 2014. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Republici Srbiji Br. 61 februar 2014. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obaveze nezaposlenog lica i aktivne mere zapošljavanja Br. 61 februar 2014. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uporednopravni pregled Br. 61 februar 2014. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 61 februar 2014. godine str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi za sticanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije od strane zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 61 februar 2014. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PREUZIMANJE DRUŠTVA KAPITALA OD STRANE ČLANOVA UPRAVE DRUGOG DRUŠTVA KAPITALA - SPOLJNIH MENADŽERA Br. 61 februar 2014. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam i obeležja Br. 61 februar 2014. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Proces preuzimanja Br. 61 februar 2014. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Biznis plan i pravna dokumentacija Br. 61 februar 2014. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Finansiranje Br. 61 februar 2014. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Održivost poslovanja preuzetog društva Br. 61 februar 2014. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravni okvir Br. 61 februar 2014. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO MOGUĆA TUMAČENJA POJMA UKUPNE IMOVINE IZ ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Br. 61 februar 2014. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mišljenje iz teorije Br. 61 februar 2014. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mišljenje iz sudske prakse Br. 61 februar 2014. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uspostavljanje hipoteke na nepokretnostima u vlasništvu zavisnih društava kao obezbeđenje za obaveze matičnog društva Br. 61 februar 2014. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dostavljanje odluka donetih na sednici skupštine privrednog društva kojoj nisu prisustvovali svi članovi Br. 61 februar 2014. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isplata zaostalih dugovanja prema preduzetničkoj radnji nakon prestanka obavljanja delatnosti preduzetnika i ponovne registracije u istom svojstvu Br. 61 februar 2014. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Zakona o privrednim društvima na strukturu i izbor organa zavisnog društva javnog preduzeća Br. 61 februar 2014. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepostojanje obaveze prijavljivanja koncentracije kod statusnih promena između privrednih društava koja pripadaju istoj grupi Br. 61 februar 2014. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza objavljivanja izmene nacrta ugovora o statusnoj promeni Br. 61 februar 2014. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otuđenje pokretne stvari koja je uneta u osnovni kapital privrednog društva Br. 61 februar 2014. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Brisanje ogranka stranog privrednog društva iz registra i odgovornost osnivača za neispunjene obaveze ogranka Br. 61 februar 2014. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naziv udruženja i njegova upotreba Br. 61 februar 2014. godine str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uticaj promene imena privrednog društva na zaključene ugovore Br. 61 februar 2014. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isplata akcionara po osnovu smanjenja osnovnog kapitala društva Br. 61 februar 2014. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak promene investitora tokom izgradnje ili rekonstrukcije objekta Br. 61 februar 2014. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sticanje prava svojine na nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji Crne Gore na ime izmirenja duga Br. 61 februar 2014. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR UREDBE O MINIMALNIM ZAHTEVIMA I USLOVIMA ZA PRUŽANJE MEDICINSKE NEGE NA POMORSKIM BRODOVIMA "Sl. glasnik RS", br. 5/2014 Br. 61 februar 2014. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravni osnov Br. 61 februar 2014. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Predmet regulisanja i osnovna rešenja Br. 61 februar 2014. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U REPUBLICI SRBIJI U SVETLU EVROPSKIH INTEGRACIJA Br. 61 februar 2014. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakonska regulativa Br. 61 februar 2014. godine str. 98
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podzakonska regulativa Br. 61 februar 2014. godine str. 98
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stanje na terenu Br. 61 februar 2014. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 61 februar 2014. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO NABAVKA USLUGA PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU PO NOVOM ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA Br. 61 februar 2014. godine str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam usluge kao predmeta javne nabavke Br. 61 februar 2014. godine str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usluge kopnenog saobraćaja Br. 61 februar 2014. godine str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ustanovljavanje isključivih ili posebnih prava u uslugama gradskog prevoza Br. 61 februar 2014. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ostali relevantni propisi Br. 61 februar 2014. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Poveravanje obavljanja delatnosti javnog prevoza Br. 61 februar 2014. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 61 februar 2014. godine str. 103
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO DRUGI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ODRŽANOM U BEOGRADU DANA 20.11.2013. GODINE Br. 61 februar 2014. godine str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO TREĆI DEO ODGOVORA NA PITANJA UČESNIKA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU POVODOM ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ODRŽANOM U BEOGRADU DANA 20.11.2013. GODINE Br. 61 februar 2014. godine str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Popunjavanje obrazaca "B" i "G" u kvartalnom izveštaju o javnim nabavkama Br. 61 februar 2014. godine str. 119
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obustava postupka javne nabavke za partije za koje nije pristigla nijedna ponuda Br. 61 februar 2014. godine str. 120
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Donošenje plana (javnih) nabavki u slučaju privremenog finansiranja Br. 61 februar 2014. godine str. 121
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Unošenje podataka o pojedinim nabavkama u godišnji plan javnih nabavki prema propisima o obaveznoj sadržini plana Br. 61 februar 2014. godine str. 122
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupanje naručioca u slučaju nedostavljanja kvartalnog izveštaja upravi za javne nabavke u propisanom roku Br. 61 februar 2014. godine str. 122
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Plaćanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na više poslovnih objekata u više opština Br. 61 februar 2014. godine str. 123
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isticanje firme na trafo-stanicama Elektrodistribucije Br. 61 februar 2014. godine str. 124
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nemogućnost ustanove radiodifuznog servisa i TV stanice da preuzimaju ulogu oglašivača u ime i za račun trećeg lica Br. 61 februar 2014. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA POPUNJAVANJE OBRASCA KEPU U KNJIZI EVIDENCIJE PROMETA I USLUGA U MALOPRODAJNOM OBJEKTU Br. 61 februar 2014. godine str. 126
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme u poljoprivrednom gazdinstvu Br. 61 februar 2014. godine str. 128
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam i način korišćenja elektronskog potpisa i elektronskog dokumenta Br. 61 februar 2014. godine str. 129
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registracija vozila pravnog lica Br. 61 februar 2014. godine str. 131
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posledice nedonošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o obustavi postupka u predviđenom roku Br. 61 februar 2014. godine str. 131
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odgovornost mesne zajednice za isplatu potraživanja iz radnog odnosa Br. 61 februar 2014. godine str. 132
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Načelo vremenskog redosleda kod brisanja preduzetnika iz registra Br. 61 februar 2014. godine str. 133
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ZAŠTITA KONKURENCIJE U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA Br. 61 februar 2014. godine str. 133
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o telekomunikacijama i zaštita konkurencije Br. 61 februar 2014. godine str. 134
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Regulatorni okvir EU, odredbe ZEK, implementacija Br. 61 februar 2014. godine str. 135
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o zaštiti konkurencije i saradnja nadležnih regulatornih tela Br. 61 februar 2014. godine str. 139
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO FIZIČKA LICA KAO KORISNICI FINANSIJSKIH USLUGA I ZAŠTITA NJIHOVIH INTERESA Br. 61 februar 2014. godine str. 142
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Propisi Republike Srbije kojima je uređena zaštita korisnika finansijskih usluga Br. 61 februar 2014. godine str. 142
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Finansijske usluge kojima se najčešće narušavaju prava korisnika finansijskih usluga Br. 61 februar 2014. godine str. 147
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaštita prava i pravnih interesa korisnika finansijskih usluga Br. 61 februar 2014. godine str. 150
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Aktuelna praksa u vezi zaštite korisnika finansijskih usluga Br. 61 februar 2014. godine str. 153
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO EVROPSKA KONVENCIJA O DRŽAVLJANSTVU Br. 61 februar 2014. godine str. 154
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravila Konvencije Br. 61 februar 2014. godine str. 155
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Opšti principi Br. 61 februar 2014. godine str. 155
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravila sticanja i gubitka državljanstva Br. 61 februar 2014. godine str. 156
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Odricanje od državljanstva Br. 61 februar 2014. godine str. 157
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Višestruko državljanstvo Br. 61 februar 2014. godine str. 157
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Saradnja država ugovornica i pristupanje Konvenciji Br. 61 februar 2014. godine str. 159
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ANALIZA RAZVOJA PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U VEZI SA PITANJEM NEIZVRŠAVANJA PRESUDA DOMAĆIH SUDOVA DONETIH U RADNIM I KOMERCIJALNIM SPOROVIMA PROTIV PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM Br. 61 februar 2014. godine str. 160
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Osnovni principi iz presude Kačapor i nekih drugih presuda ovog tipa Br. 61 februar 2014. godine str. 160
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pitanje prihvatljivosti predstavki u ovakvim slučajevima Br. 61 februar 2014. godine str. 161
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pitanja osnovanosti predstavki u ovakvim slučajevima Br. 61 februar 2014. godine str. 164
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ostala pitanja vezana za neizvršavanje presuda u slučaju preduzeća sa većinskim društvenim kapitalom Br. 61 februar 2014. godine str. 166
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 61 februar 2014. godine str. 167
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO JURISDIKCIONI IMUNITET DRŽAVA U MEĐUNARODNO PRAVNOJ TEORIJI I PRAKSI Br. 61 februar 2014. godine str. 168
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Koncepcije imuniteta Br. 61 februar 2014. godine str. 168
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Izvori prava o imunitetu država Br. 61 februar 2014. godine str. 169
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Definicije pojma države za svrhe garantovanja imuniteta Br. 61 februar 2014. godine str. 169
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Postupci na koje se odnosi imunitet i odstupanja od imuniteta Br. 61 februar 2014. godine str. 169
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Odricanje od imuniteta Br. 61 februar 2014. godine str. 170
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Imunitet države u odnosu na postupak obezbeđenja i izvršenja Br. 61 februar 2014. godine str. 171
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Kategorije državne imovine koja ne može biti predmet obezbeđenja i izvršenja Br. 61 februar 2014. godine str. 171
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Primeri iz međunarodne sudske prakse Br. 61 februar 2014. godine str. 171
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Primeri iz strane prakse prakse Br. 61 februar 2014. godine str. 173
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Primeri iz sudske prakse sudova u Srbiji Br. 61 februar 2014. godine str. 174
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Neki primeri iz ugovorne prakse Br. 61 februar 2014. godine str. 174
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Osvrt na Republiku Srbiju i pitanje jurisdikcionog imuniteta (umesto zaključka) Br. 61 februar 2014. godine str. 174
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PRVA MEĐUVLADINA KONFERENCIJA EU - SRBIJA Br. 61 februar 2014. godine str. 175
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvodna izjava Republike Srbije Br. 61 februar 2014. godine str. 175
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Opšta pozicija Evropske unije Br. 61 februar 2014. godine str. 176
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Umesto zaključka Br. 61 februar 2014. godine str. 178
USTAVNO PRAVO POSTUPAK ZA DONOŠENJE AUTENTIČNOG TUMAČENJA ZAKONA Br. 59-60 januar 2014. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Autentično tumačenje odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Autentično tumačenje odredbe člana 22. stav 1. tacka 1) i člana 29. stav 5. Zakona o javnim preduzećima Br. 59-60 januar 2014. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Postupak za autentično tumačenje zakona Br. 59-60 januar 2014. godine str. 14
USTAVNO PRAVO FORMIRANJE REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA (RRA) I LOKALNIH RAZVOJNIH SUBJEKATA (LAG I KLER) Br. 59-60 januar 2014. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Uvod Br. 59-60 januar 2014. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Lokalna akciona grupa (LAG) Br. 59-60 januar 2014. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (KLER) Br. 59-60 januar 2014. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Regionalne razvojne agencije (RRA) Br. 59-60 januar 2014. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Dužina godišnjeg odmora policijskog službenika koji je u toku kalendarske godine proveo devet meseci na neplaćenom odsustvu Br. 59-60 januar 2014. godine str. 20
USTAVNO PRAVO Mogućnost da policijska službenica ostvari u 2013. godini pravo na starosnu penziju pod opštim uslovima Br. 59-60 januar 2014. godine str. 20
USTAVNO PRAVO Uslovi i ovlašćenje za obavljanje pojedinih poslova organizovanja zaštite od požara Br. 59-60 januar 2014. godine str. 21
USTAVNO PRAVO USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE SA MEĐUNARODNIM PRAVNIM STANDARDIMA U OBLASTI AZILA Br. 59-60 januar 2014. godine str. 22
USTAVNO PRAVO Normativni okvir azila u Republici Srbiji Br. 59-60 januar 2014. godine str. 22
USTAVNO PRAVO Strateški i normativni okvir Evropske unije u oblasti azila Br. 59-60 januar 2014. godine str. 23
USTAVNO PRAVO Osnovne neusklađenosti između domaćih propisa i propisa Evropske unije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 24
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Naknada štete stranci po osnovu osiguranja od profesionalne odgovornosti zbog greške advokata Br. 59-60 januar 2014. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA - "Sl. glasnik RS", br. 116/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Pravni osnov za donošenje Pravilnika Br. 59-60 januar 2014. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Naziv Pravilnika i njegova struktura Br. 59-60 januar 2014. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Tarifa taksi za pružanje usluga Br. 59-60 januar 2014. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Zapažanja Br. 59-60 januar 2014. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA ISTIČE 30. JANUARA* 2014. GODINE Br. 59-60 januar 2014. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za potrebe legalizacije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Sadržina projekta izvedenog objekta za potrebe legalizacije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 34
GRAĐANSKO PRAVO Blok šema instalacija u projektu izvedenog objekta prema Zakonu o legalizaciji objekata Br. 59-60 januar 2014. godine str. 35
GRAĐANSKO PRAVO Neprimenjivost rokova propisanih Zakonom o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transakcijama na ugovore o kupoprodaji nepokretnosti i udela u privrednom društvu između privrednih subjekata Br. 59-60 januar 2014. godine str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Uticaj likvidacije zalogodavca na status založenog novcanog depozita Br. 59-60 januar 2014. godine str. 36
GRAĐANSKO PRAVO Mogućnost realizacije hipoteke u sudskom postupku u slučaju ugovorene vansudske prodaje nepokretnosti Br. 59-60 januar 2014. godine str. 37
GRAĐANSKO PRAVO Zastarelost potraživanja iz ugovora o autorskom delu Br. 59-60 januar 2014. godine str. 37
GRAĐANSKO PRAVO Troškovi postavljanja privremenog zastupnika i staraoca zaostavštine u vanparničnom postupku Br. 59-60 januar 2014. godine str. 38
GRAĐANSKO PRAVO Pravo roditelja na podatke o detetu koji se odnose na njegov boravak u ustanovi obrazovanja i vaspitanja Br. 59-60 januar 2014. godine str. 39
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK POSEBNI IZVRŠNI POSTUPAK ZA NAMIRENJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA Br. 59-60 januar 2014. godine str. 40
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Smisao posebnog postupka Br. 59-60 januar 2014. godine str. 40
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Uvezanost posebnog postupka sa institutom izvršitelja Br. 59-60 januar 2014. godine str. 41
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Nadležnost za komunalne predmete gde je izvršenje započeto pred sudom Br. 59-60 januar 2014. godine str. 41
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Opseg primene posebnog postupka Br. 59-60 januar 2014. godine str. 41
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Karakteristika prigovora izvršnog dužnika na zaključak kojim se određuje izvršenje za komunalne i slične usluge Br. 59-60 januar 2014. godine str. 42
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključno razmatranje Br. 59-60 januar 2014. godine str. 43
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Obavezna saglasnost svih izvršnih poverilaca na sporazum o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom sa izvršnim dužnikom Br. 59-60 januar 2014. godine str. 43
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zasnivanje nadležnosti privrednog suda prema sedištu banke izvršnog dužnika Br. 59-60 januar 2014. godine str. 44
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK STEPEN (NE)OSTVARENOSTI PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U NOVOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU Br. 59-60 januar 2014. godine str. 46
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Opšta razmatranja o načelu pravičnog suđenja Br. 59-60 januar 2014. godine str. 46
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Protivustavnost ključnih normi novog ZKP Br. 59-60 januar 2014. godine str. 47
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Ratio legis novog ZKP - da li se teži isključivo bržem krivičnom postupku ili je cilj pravičan krivični postupak? Br. 59-60 januar 2014. godine str. 48
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Besmislena i nemoralna devalvacija načela istine u novom ZKP kao vid kršenja prava na pravičan postupak Br. 59-60 januar 2014. godine str. 49
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Potpuno adverzijalna organizacija glavnog pretresa uz promovisanje izrazite dokazne pasivnosti suda Br. 59-60 januar 2014. godine str. 50
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pritvaranje zbog koluzione opasnosti i trajanje pritvora korelativno "brzini" tužilačkog izvođenja dokaza Br. 59-60 januar 2014. godine str. 52
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK "Kaučuk" razlog za pritvor Br. 59-60 januar 2014. godine str. 53
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Indirektno korišćenje nesudskih dokaza na glavnom pretresu kao izrazito inkvizitorski element novog srpskog krivičnog postupka Br. 59-60 januar 2014. godine str. 55
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak Br. 59-60 januar 2014. godine str. 56
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK POJAM I ELEMENTI KRIVIČNOG DELA UČESTVOVANJE U TUCI Br. 59-60 januar 2014. godine str. 57
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Stepen vinosti neophodan za postojanje odgovornosti za izvršenje krivičnog dela iz grupe krivičnih dela protiv privrede Br. 59-60 januar 2014. godine str. 58
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK NEDOSTACI U ZAHTEVIMA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA Br. 59-60 januar 2014. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRAĆENJA IZVRŠAVANJA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM I NAČINU DOKAZIVANJA IZVRŠAVANJA TE OBAVEZE - "Sl. glasnik RS", br. 113/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 63
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 113/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uvod Br. 59-60 januar 2014. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Definicija slobodnog i upražnjenog radnog mesta i ukupnog broja zaposlenih prema Uredbi Br. 59-60 januar 2014. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Molba za dobijanje saglasnosti za zapošljavanje - Obrazac PRM Br. 59-60 januar 2014. godine str. 67
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nadležni organi kojima KJS podnose molbu za saglasnost pri zapošljavanju prema Uredbi Br. 59-60 januar 2014. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Rokovi i procedure za podnošenje molbe za pribavljanje saglasnosti Br. 59-60 januar 2014. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pribavljanje saglasnosti za rad na određeno vreme i po ugovorima - preko 10% zaposlenih Br. 59-60 januar 2014. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pribavljanje saglasnosti za nastavak započetih postupaka zapošljavanja Br. 59-60 januar 2014. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključne napomene Br. 59-60 januar 2014. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ISPLATA OTPREMNINE ZBOG OTKAZA UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM USLED "TEHNOLOŠKOG VIŠKA" Br. 59-60 januar 2014. godine str. 73
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sporne situacije u sudskoj praksi Br. 59-60 januar 2014. godine str. 74
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 59-60 januar 2014. godine str. 77
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uvećanje godišnjeg odmora zaposlenom koji je radio noću i u smenama Br. 59-60 januar 2014. godine str. 77
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nepoštovanje otkaznog roka od strane zaposlenog i naknada štete poslodavcu Br. 59-60 januar 2014. godine str. 78
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prava reprezentativnih sindikata u skladu sa Zakonom Br. 59-60 januar 2014. godine str. 79
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO INSTRUKCIJE REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA Br. 59-60 januar 2014. godine str. 80
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2013. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 109/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 84
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA "Sl. glasnik RS", br. 113/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 85
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uticaj promene statusa korisnika naknade za pomoć i negu drugog lica na njenu visinu Br. 59-60 januar 2014. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE "Sl. glasnik RS", br. 119/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo na isplatu jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću usled smanjenja osnovnog kapitala društva Br. 59-60 januar 2014. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Preuzimanje otplate kredita matičnog društva od strane zavisnog društva Br. 59-60 januar 2014. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravna forma stečajnog dužnika nakon prodaje drugom privrednom društvu Br. 59-60 januar 2014. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Raspolaganje novcanim sredstvima na računu privrednog društva koje prestaje da postoji usled statusne promene Br. 59-60 januar 2014. godine str. 90
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi koje privredno društvo treba da ispuni kako bi organizovalo prikupljanje humanitarne pomoći od korisnika svojih usluga Br. 59-60 januar 2014. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isplata naknade za udeo u slučaju istupanja člana društva s ograničenom odgovornošću Br. 59-60 januar 2014. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Članstvo direktora javnog preduzeća u nadzornom odboru akcionarskog društva kao sukob interesa Br. 59-60 januar 2014. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravni poslovi u kojima postoji licni interes i obaveza njihovog prijavljivanja privrednom društvu Br. 59-60 januar 2014. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odnos prava preče kupovine i obaveze davanja saglasnosti akcionarskog društva na prenos akcija trećem licu Br. 59-60 januar 2014. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mogućnost naplate članova likvidiranog društva iz stečajne mase društva dužnika Br. 59-60 januar 2014. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Srodstvo članova kao osnov za primenu pravila o povezanim licima između dva jednočlana privredna društva Br. 59-60 januar 2014. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ODLUKE O IZMENAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNO SNABDEVANJE - "Sl. glasnik RS", br. 110/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 98
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam i kategorije kupaca Br. 59-60 januar 2014. godine str. 98
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rezervno snabdevanje električnom energijom Br. 59-60 januar 2014. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 59-60 januar 2014. godine str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OBAVEZE REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA EMISIJE POLUTANATA IZ VELIKIH LOŽIŠTA PREMA UGOVORU O OSNIVANJU ENERGETSKE ZAJEDNICE Br. 59-60 januar 2014. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PODZAKONSKIH PROPISA O USLOVIMA ZA RAD AUTO-ŠKOLA, OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE, POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA I PRATEĆIM EVIDENCIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 116/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 103
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA - "Sl. glasnik RS", br. 106/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 105
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvod Br. 59-60 januar 2014. godine str. 105
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 1. Mogućnost upućivanja na primenu već usvojenih procedura Br. 59-60 januar 2014. godine str. 105
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 2. Način planiranja nabavki Br. 59-60 januar 2014. godine str. 105
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 3. Odgovornost za planiranje Br. 59-60 januar 2014. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 4. Ciljevi postupka javne nabavke Br. 59-60 januar 2014. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 5. Način izvršavanja obaveza iz postupka javne nabavke Br. 59-60 januar 2014. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 6. Način obezbeđivanja konkurencije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 7. Sprovođenje postupka javne nabavke Br. 59-60 januar 2014. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 8. Kontrola javnih nabavki Br. 59-60 januar 2014. godine str. 108
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 9. Način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci Br. 59-60 januar 2014. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROIZVODNJE I PROMETA HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE Br. 59-60 januar 2014. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obezbeđenje identifikacije i sledljivosti Br. 59-60 januar 2014. godine str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sprečavanje štetnih posledica po zdravlje ljudi i životinja Br. 59-60 januar 2014. godine str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uspostavljanje sistema za osiguranje bezbednosti hrane Br. 59-60 januar 2014. godine str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vodič za primenu principa dobre proizvodačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka Br. 59-60 januar 2014. godine str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zahtevi u pogledu objekata u kojima se proizvodi hrana Br. 59-60 januar 2014. godine str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Značaj uvođenja HACCP sistema za subjekte u poslovanju sa hranom i inspekciju Br. 59-60 januar 2014. godine str. 118
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2013. GODINE Br. 59-60 januar 2014. godine str. 122
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za postavljanje table sa sniženjima ispred trgovinske radnje Br. 59-60 januar 2014. godine str. 123
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vođenje KEPU knjige od strane proizvodača koji prodaje robu Br. 59-60 januar 2014. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vođenje KEPU knjige za robu prodavca koja se iz magacina proizvođača direktno šalje kupcu Br. 59-60 januar 2014. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dopuštenost ugovaranja ekskluzivne distribucije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 126
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Tretman otpada koji je nastao u procesu servisiranja računara i štampača i reciklaže otpadnih toner kaseta Br. 59-60 januar 2014. godine str. 127
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase istakanja goriva za potrebe obavljanja delatnosti od strane privrednog subjekta u čijem sastavu posluje benzinska stanica Br. 59-60 januar 2014. godine str. 128
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru privrednog društva u likvidaciji ili stečaju Br. 59-60 januar 2014. godine str. 129
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za korišćenje i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem od strane pravnog lica koje ne obavlja poljoprivrednu delatnost Br. 59-60 januar 2014. godine str. 131
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OSVRT NA PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU Br. 59-60 januar 2014. godine str. 133
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stečajni upravnik i zakonske izmene i dopune Br. 59-60 januar 2014. godine str. 133
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Imenovanje stečajnih upravnika Br. 59-60 januar 2014. godine str. 134
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO O drugim zakonskim izmenama i dopunama Br. 59-60 januar 2014. godine str. 136
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Završno ročište kao obavezna faza postupka i u situaciji kada je nad stečajnim dužnikom zaključen stečajni postupak Br. 59-60 januar 2014. godine str. 137
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obustava stečajnog postupka kada stečajni dužnik ima jednog poverioca Br. 59-60 januar 2014. godine str. 139
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sprovođenje obustavljanja postupka likvidacije po osnovu odluke skupštine društva kod Registra privrednih subjekata Br. 59-60 januar 2014. godine str. 140
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rok za ponovno podnošenje tužbe poverioca protiv stečajnog dužnika radi utvrđivanja potraživanja i zastarelost prava da zahteva ispunjenje obaveze Br. 59-60 januar 2014. godine str. 141
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naplata menice prema akceptantu nakon usvojenog plana reorganizacije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 142
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za realizaciju kompenzacije i cesije u postupku likvidacije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 143
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O OSIGURANJU "Sl. glasnik RS", br. 116/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 145
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA Br. 59-60 januar 2014. godine str. 146
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Br. 59-60 januar 2014. godine str. 146
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o zaštiti potrošača Br. 59-60 januar 2014. godine str. 149
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o elektronskim komunikacijama Br. 59-60 januar 2014. godine str. 150
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO KOMENTAR KONVENCIJ. SAVETA EVROPE O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I U PORODICI "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2013 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 154
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ciljevi i definicije Konvencije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 155
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Primena i obaveze država Br. 59-60 januar 2014. godine str. 155
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Integrisane politike, prikupljanje podataka, udruženja građana i koordinaciono telo Br. 59-60 januar 2014. godine str. 156
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prevencija Br. 59-60 januar 2014. godine str. 156
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaštita žrtava i podrška žrtvama Br. 59-60 januar 2014. godine str. 157
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Materijalno pravo Br. 59-60 januar 2014. godine str. 157
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Istraga, pravila postupka i mere zaštite Br. 59-60 januar 2014. godine str. 157
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Migracije i azil Br. 59-60 januar 2014. godine str. 158
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Međunarodna saradnja Br. 59-60 januar 2014. godine str. 158
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Monitoring Br. 59-60 januar 2014. godine str. 159
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Odnos prema drugim međunarodnim instrumentima, izmene i dopune Konvencije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 159
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Završne odredbe Br. 59-60 januar 2014. godine str. 159
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 59-60 januar 2014. godine str. 160
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PRAVO NA PENZIJU I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA Br. 59-60 januar 2014. godine str. 161
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Građansko i imovinsko pravo Br. 59-60 januar 2014. godine str. 161
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pitanje isplate vojnih penzija Br. 59-60 januar 2014. godine str. 161
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Penzije stečene na Kosovu i Metohiji Br. 59-60 januar 2014. godine str. 164
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 59-60 januar 2014. godine str. 165
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO BILATERALNI SKRINING POGLAVLJA 23 Br. 59-60 januar 2014. godine str. 166
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Proces pripreme skrininga Br. 59-60 januar 2014. godine str. 166
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sadržina i tok skrininga Br. 59-60 januar 2014. godine str. 167
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Borba protiv korupcije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 168
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Koraci koji slede Br. 59-60 januar 2014. godine str. 168
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PREGOVARAČKA POGLAVLJA 23 - PRAVOSUĐE I OSNOVNA PRAVA I 24 - PRAVDA, SLOBODA I BEZBEDNOST Br. 59-60 januar 2014. godine str. 169
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prostor pravde, slobode i bezbednosti Br. 59-60 januar 2014. godine str. 169
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Nov pristup pregovorima Br. 59-60 januar 2014. godine str. 170
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Analitički pregled zakonodavstva Br. 59-60 januar 2014. godine str. 170
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Republika Srbija u procesu pristupanja EU Br. 59-60 januar 2014. godine str. 171
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravne tekovine EU u poglavlju 23 Pravosuđe i osnovna prava Br. 59-60 januar 2014. godine str. 171
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravne tekovine Evropske unije u poglavlju 24 Pravda, sloboda i bezbednost Br. 59-60 januar 2014. godine str. 173
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO O OBAVEZI DOMAĆIH SUDOVA I UPRAVNIH ORGANA DA TUMAČE I PRIMENJUJU PRAVO EU Br. 59-60 januar 2014. godine str. 176
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvodna razmatranja Br. 59-60 januar 2014. godine str. 176
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 59-60 januar 2014. godine str. 176
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Predmet obaveze usklađivanja domaćih propisa Br. 59-60 januar 2014. godine str. 177
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sadržina obaveze pravilne primene usklađenih propisa Br. 59-60 januar 2014. godine str. 177
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Priznanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u unutrašnjem pravnom poretku Br. 59-60 januar 2014. godine str. 177
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Neposredna primena Sporazuma Br. 59-60 januar 2014. godine str. 178
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Hijerarhijsko mesto SSP u unutrašnjem pravnom poretku Br. 59-60 januar 2014. godine str. 180
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Tretman prava EU u primeni odredbi Sporazuma o zaštiti konkurencije Br. 59-60 januar 2014. godine str. 181
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Kratak pregled sudske prakse u sprovođenju Evropskih sporazuma Br. 59-60 januar 2014. godine str. 182
AKTUELNE VESTI   Br. 59-60 januar 2014. godine str. 185
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO NADZOR NAD SPROVOĐENJEM NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE Br. 52 septembar 2013. godine str. 9
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Normativni okvir Br. 52 septembar 2013. godine str. 9
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Osnovni principi na kojima se zasniva rad Komisije Br. 52 septembar 2013. godine str. 9
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO RAZGRANIČENJA NADLEŽNOSTI U OBLASTI ZAŠTITE PRAVA GRAĐANA Br. 52 septembar 2013. godine str. 12
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Međunarodni i domaći sudovi Br. 52 septembar 2013. godine str. 12
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Upravni i sudski organi Br. 52 septembar 2013. godine str. 14
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Ustavni sud i sudski sistem Srbije Br. 52 septembar 2013. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Stvarna, mesna i funkcionalna nadležnost sudova Br. 52 septembar 2013. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Sudovi opšte nadležnosti i specijalizovani sudovi Br. 52 septembar 2013. godine str. 16
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Državni i nedržavni organi koji odlučuju o zaštiti prava građana Br. 52 septembar 2013. godine str. 17
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Sudovi i kontrolni organi Br. 52 septembar 2013. godine str. 18
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zaključno razmatranje Br. 52 septembar 2013. godine str. 19
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Prava okrivljenog u slučaju nedostavljanja optužnice za krivično delo podstrekavanja na zloupotrebu službenog položaja u pokušaju Br. 52 septembar 2013. godine str. 19
GRAĐANSKO PRAVO HIPOTEKA NA OBJEKTU U IZGRADNJI Br. 52 septembar 2013. godine str. 20
GRAĐANSKO PRAVO Upis hipoteke na objektu u izgradnji Br. 52 septembar 2013. godine str. 20
GRAĐANSKO PRAVO Realizacija hipoteke Br. 52 septembar 2013. godine str. 21
GRAĐANSKO PRAVO Iz prakse Br. 52 septembar 2013. godine str. 21
GRAĐANSKO PRAVO Rezime Br. 52 septembar 2013. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO ZAJEDNIČKA IMOVINA PORODIČNE ZAJEDNICE Br. 52 septembar 2013. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Uvod Br. 52 septembar 2013. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO Pretpostavke postojanja porodične zajednice Br. 52 septembar 2013. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Značaj sporazuma članova porodične zajednice za sticanje Br. 52 septembar 2013. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Subjekti imovine porodične zajednice Br. 52 septembar 2013. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Slučajevi kada se ne primenjuju pravila sticanja u porodičnoj zajednici Br. 52 septembar 2013. godine str. 25
GRAĐANSKO PRAVO Deoba imovine stečene u porodičnoj zajednici Br. 52 septembar 2013. godine str. 26
GRAĐANSKO PRAVO Obim udela u zajednički stečenoj imovini Br. 52 septembar 2013. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO Upis zajedničke imovine u javne knjige Br. 52 septembar 2013. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO Upravljanje i raspolaganje imovinom porodične zajednice Br. 52 septembar 2013. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Zastarelost potraživanja u pogledu imovine stečene u porodičnoj zajednici Br. 52 septembar 2013. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Zaključak Br. 52 septembar 2013. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO NIŠTAVOST PATENATA Br. 52 septembar 2013. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Rešenja u uporednom pravu Br. 52 septembar 2013. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Zakonski osnov za oglašavanje ništavim patenta u Republici Srbiji Br. 52 septembar 2013. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Postupak oglašavanja ništavim patenta u Republici Srbiji Br. 52 septembar 2013. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Zaključak Br. 52 septembar 2013. godine str. 32
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK AKTORSKA KAUCIJA - CAUTIO IUDICATUM SOLVI Br. 52 septembar 2013. godine str. 33
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Bilateralni ugovori Br. 52 septembar 2013. godine str. 34
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Konvencije Haške konferencije Br. 52 septembar 2013. godine str. 35
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Podnošenje tužbe protiv Republike Srbije Br. 52 septembar 2013. godine str. 35
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KRIVIČNA DELA PROTIV ŽIVOTNE SREDINE - GLAVA XXIV KRIVIČNOG ZAKONIKA Br. 52 septembar 2013. godine str. 36
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zagađenje životne sredine (član 260. KZ) Br. 52 septembar 2013. godine str. 37
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Ubijanje i zlostavljanje životinja (član 269. KZ) Br. 52 septembar 2013. godine str. 38
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pustošenje šuma (član 274. KZ) Br. 52 septembar 2013. godine str. 39
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Šumska krađa (član 275. KZ) Br. 52 septembar 2013. godine str. 40
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Nezakonit lov (član 276. KZ) Br. 52 septembar 2013. godine str. 41
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Nezakonit ribolov (član 277. KZ) Br. 52 septembar 2013. godine str. 42
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Umesto zaključka Br. 52 septembar 2013. godine str. 43
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK IZMENE U SISTEMU PREKRŠAJNIH SANKCIJA Br. 52 septembar 2013. godine str. 43
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Uvod Br. 52 septembar 2013. godine str. 43
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prekršajne sankcije Br. 52 septembar 2013. godine str. 47
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Kazne Br. 52 septembar 2013. godine str. 47
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Odmeravanje kazne za produženi prekršaj Br. 52 septembar 2013. godine str. 50
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Kazneni poeni Br. 52 septembar 2013. godine str. 51
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Opomena Br. 52 septembar 2013. godine str. 51
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaštitne mere Br. 52 septembar 2013. godine str. 52
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Prekršajne sankcije prema maloletnicima (vaspitne mere) Br. 52 septembar 2013. godine str. 52
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENIMA Br. 52 septembar 2013. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 1. Pravni osnov za davanje zajma Br. 52 septembar 2013. godine str. 55
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 2. Uređivanje opštim aktom mogućnosti davanja zajma Br. 52 septembar 2013. godine str. 56
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 3. Uređivanje visine zajma Br. 52 septembar 2013. godine str. 56
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 4. Uređivanje rokova za vraćanje zajma Br. 52 septembar 2013. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 5. Organ koji odobrava zajam, dokumenat za obezbeđenje i način vraćanja zajma Br. 52 septembar 2013. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 6. Ostali uslovi Br. 52 septembar 2013. godine str. 57
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO 7. Obaveze u slučaju otpisa zajma (oproštaj duga) Br. 52 septembar 2013. godine str. 58
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE Br. 52 septembar 2013. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ugovor o dopunskom radu sa zaposlenim na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom Br. 52 septembar 2013. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo zaposlenog na naknadu troškova prevoza Br. 52 septembar 2013. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu u ustanovama kulture Br. 52 septembar 2013. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obračun i isplata plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama čija je osnovna plata manja od minimalne zarade Br. 52 septembar 2013. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Vrednovanje rada u smenama Br. 52 septembar 2013. godine str. 62
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo zaposlenog da se odrekne prava na isplatu otpremnine u iznosu utvrđenom opštim aktom ili ugovorom o radu Br. 52 septembar 2013. godine str. 62
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nemogućnost retroaktivne primene Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja na isplatu jubilarnih nagrada Br. 52 septembar 2013. godine str. 62
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Visina jubilarne nagrade za zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u 2013. godini Br. 52 septembar 2013. godine str. 63
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo zaposlenog da odluči kada će dobrovoljno dati krv Br. 52 septembar 2013. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PRAVNI ASPEKTI DIJAGNOSTIČKE GREŠKE Br. 52 septembar 2013. godine str. 64
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Vrste i izvori dijagnostičkih grešaka Br. 52 septembar 2013. godine str. 65
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Odgovornost zbog dijagnostičkih grešaka Br. 52 septembar 2013. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 52 septembar 2013. godine str. 68
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO PROBLEMI U DOKAZIVANJU LEKARSKE GREŠKE Br. 52 septembar 2013. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO O lekarskoj grešci Br. 52 septembar 2013. godine str. 69
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Materijalnopravne postavke Br. 52 septembar 2013. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pozitivni propisi o teretu dokazivanja Br. 52 septembar 2013. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Sudska praksa Br. 52 septembar 2013. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 52 septembar 2013. godine str. 73
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Otpis kamate i duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u smislu Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga Br. 52 septembar 2013. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ZASTUPANJE I ZASTUPNICI PRIVREDNOG DRUŠTVA PO NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Br. 52 septembar 2013. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rezime i ključne reči Br. 52 septembar 2013. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvodne napomene Br. 52 septembar 2013. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zastupanje i zastupnici privrednog društva po osnovnim odredbama Zakona o privrednim društvima Br. 52 septembar 2013. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zastupanje privrednih društava po odredbama zakona koje posebno uređuju svaku pojedinu pravnu formu privrednog društva Br. 52 septembar 2013. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO USKLAĐIVANJE VREDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Br. 52 septembar 2013. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje vrednosti osnovnog kapitala ortačkog društva, komanditnog društva i društva s ograničenom odgovornošću Br. 52 septembar 2013. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje vrednosti osnovnog kapitala akcionarskog društva Br. 52 septembar 2013. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO DJU DILIDŽENS MISIJA - PROCENA I SAGLEDAVANJE POSLOVANJA KOMPANIJE Br. 52 septembar 2013. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravna lica - naručioci procene i analize poslovanja Br. 52 septembar 2013. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Procedura obavljanja Dju Dilidžens misije Br. 52 septembar 2013. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO INDUSTRIJSKI I NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARKOVI Br. 52 septembar 2013. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Industrijski parkovi Br. 52 septembar 2013. godine str. 100
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naučno-tehnološki parkovi Br. 52 septembar 2013. godine str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OSNIVAČI, ODNOSNO ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA, PRIJAVLJIVANJE NA OSIGURANJE I USMERAVANJE DOPRINOSA U SLUČAJU KADA SE DOPRINOS PLAĆA PO VIŠE OSNOVA Br. 52 septembar 2013. godine str. 106
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvod Br. 52 septembar 2013. godine str. 106
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključna razmatranja Br. 52 septembar 2013. godine str. 106
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 1. Sticanje svojstva osiguranika na obavezno socijalno osiguranje Br. 52 septembar 2013. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 2. Obračun i plaćanje doprinosa za osnivača, člana privrednog društva Br. 52 septembar 2013. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 3. Prestanak svojstva osiguranika Br. 52 septembar 2013. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PORESKI ASPEKT STATUSNE PROMENE IZDVAJANJE UZ OSNIVANJE Br. 52 septembar 2013. godine str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvod Br. 52 septembar 2013. godine str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdvajanje uz osnivanje sa aspekta poreza na dodatu vrednost Br. 52 septembar 2013. godine str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdvajanje uz osnivanje sa aspekta poreza na prenos apsolutnih prava Br. 52 septembar 2013. godine str. 112
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izdvajanje uz osnivanje sa aspekta poreza na dobit pravnih lica Br. 52 septembar 2013. godine str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO RAZLIKA IZMEĐU PORESKOG OPTEREĆENJA PRIHODA OD KAPITALA KOJI OSTVARI VLASNIK PRIVREDNOG DRUŠTVA U ODNOSU NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI KOJU OSTVARI PREDUZETNIK Br. 52 septembar 2013. godine str. 116
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvod Br. 52 septembar 2013. godine str. 116
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravna lica Br. 52 septembar 2013. godine str. 116
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Preduzetnici Br. 52 septembar 2013. godine str. 117
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uporedni pregled poreskog opterećenja Br. 52 septembar 2013. godine str. 117
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Učešće u radu skupštine društva sa ograničenom odgovornošću preko punomoćnika Br. 52 septembar 2013. godine str. 118
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Lice koje nema punu poslovnu sposobnost kao član privrednog društva Br. 52 septembar 2013. godine str. 119
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odricanje člana privrednog društva od prava na dobit Br. 52 septembar 2013. godine str. 120
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Otklonjivost smetnji koje proizilaze iz zabrane konkurencije Br. 52 septembar 2013. godine str. 122
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravo preče kupovine prilikom prodaje udela drugom članu društva Br. 52 septembar 2013. godine str. 123
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupanje naručioca u slučaju kada ponuđač ne popuni model ugovora Br. 52 septembar 2013. godine str. 124
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Centralizovano evidentiranje bezgotovinskih uplata i vođenje KEPU knjige Br. 52 septembar 2013. godine str. 124
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza plaćanja naknade za nova i upotrebljavana vozila stavljena na tržište Republike Srbije Br. 52 septembar 2013. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Preporuka svim osnovnim i srednjim školama za primenu Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama na izmirenje novčanih obaveza nastalih iz ugovora koji za predmet imaju organizovanje đačkih ekskurzija Br. 52 septembar 2013. godine str. 126
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prijava potraživanja u stečajnom postupku kada među strankama teče parnica Br. 52 septembar 2013. godine str. 127
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Naknada štete oštećeniku u slučaju stečaja nad društvom za osiguranje Br. 52 septembar 2013. godine str. 128
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO RAZVOJ KONCEPTA PILOT - PRESUDA U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA Br. 52 septembar 2013. godine str. 130
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvođenje i značaj koncepta "pilot presude" Br. 52 septembar 2013. godine str. 130
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Teorijska mišljenja o konceptu "pilot presude" i mišljenja nastala u praksi Suda Br. 52 septembar 2013. godine str. 130
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Kodifikovanje koncepta "pilot presuda" - pravilo 61. Poslovnika Suda Br. 52 septembar 2013. godine str. 131
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Razvoj sudske prakse u vezi sa "pilot presudama" Br. 52 septembar 2013. godine str. 132
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Izvršavanje "pilot presuda" Br. 52 septembar 2013. godine str. 134
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Iskustva Srbije Br. 52 septembar 2013. godine str. 135
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 52 septembar 2013. godine str. 135
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO KVALITET PRAVDE U SRBIJI KROZ PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA Br. 52 septembar 2013. godine str. 135
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Arbitrernost u presuđivanju Br. 52 septembar 2013. godine str. 135
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Sud nije bio ustanovljen u skladu sa zakonom Br. 52 septembar 2013. godine str. 136
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pogrešna primena odredaba o dostavljanju i računanju rokova u vezi sa pravom na pristup sudu Br. 52 septembar 2013. godine str. 136
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Neujednačenost sudske prakse Br. 52 septembar 2013. godine str. 137
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zasnivanje presude na nedozvoljenim dokazima Br. 52 septembar 2013. godine str. 137
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DOPRINOS UPOREDNOG PRAVA USKLAĐIVANJU IZVORA PRAVA U PRAVNOM SISTEMU EVROPSKE UNIJE Br. 52 septembar 2013. godine str. 138
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 52 septembar 2013. godine str. 138
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Saradnja država članica i Evropske unije u cilju približavanja unutrašnjeg i komunitarnog prava Br. 52 septembar 2013. godine str. 139
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Usklađivanje izvora prava u pravnom sistemu Evropske Unije Br. 52 septembar 2013. godine str. 139
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Neke osobenosti usklađivanja izvora prava u pravnom sistemu Evropske unije Br. 52 septembar 2013. godine str. 140
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Umesto zaključka Br. 52 septembar 2013. godine str. 142
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO AKTUELNE VESTI Br. 52 septembar 2013. godine str. 143
USTAVNO PRAVO AKTUELNE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJE SU OBJAVLJENE U "SL. GLASNIKU RS" U NOVEMBRU I DECEMBRU 2013. GODINE Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Posebni kolektivni ugovor za državne organe - član 8. stav 2 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina - član 17. stav 2. Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Zakon o planiranju i izgradnji - član 103. stav 1. Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Pravilnik o sadržini i načinu izdavanja građevinske dozvole - čl. 4, 5. i 6. Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Uredba o bližim uslovima i načinu isplate devizne štednje građana položene kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Zakon o izvršenju i obezbeđenju - član 79. stav 5. Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 16
USTAVNO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O VRSTI, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA DODELU PRIZNANJA I NAGRADA ZA NAROČITE USPEHE U OBLASTI ZAŠTITE I SPASAVANJA "Sl. glasnik RS", br. 100/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Vrste priznanja i nagrada Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Izgled plaketa, zlatnih znački i pismenih zahvalnica Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Kriterijumi za dodelu priznanja i nagrada Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Postupak za dodelu priznanja i nagrada Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Dan Sektora za vanredne situacije, Dan zaštite od požara i Dan civilne zaštite Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 18
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 19
USTAVNO PRAVO Način na koji osuđena lica mogu za vreme izdržavanja kazne zatvora da izvršavaju dužnosti predviđene propisima o ličnoj karti Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 19
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O DETEKTIVSKOJ DELATNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 21
USTAVNO PRAVO Struktura i osnovni sadržaj Zakona Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 21
USTAVNO PRAVO Razlozi za donošenje Zakona Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 21
USTAVNO PRAVO Koncept i rešenja iz Zakona Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 22
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 23
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 24
USTAVNO PRAVO Struktura i osnovni sadržaj Zakona Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 24
USTAVNO PRAVO Razlozi za donošenje Zakona Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 25
USTAVNO PRAVO Koncept i osnovna rešenja iz Zakona Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 26
USTAVNO PRAVO Pojedinačna rešenja iz Zakona Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 28
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 29
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO REFORMA PRAVOSUĐA - REZULTATI NA ISTEKU DRUGOG KVARTALA IMPLEMENTACIJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 30
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Alokacija sudija i javnih tužilaca Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 30
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Razmatranje izveštaja o sprovođenju aktivnosti predviđenih Strategijom i Akcionim planom Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 31
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Ocena dosadašnjeg sprovođenja reforme Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 33
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO IMPLEMENTACIJA NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - PRIPREME, PROBLEMI I MOGUĆA REŠENJA Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 34
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Pripreme za implementaciju ZKP iz 2011. godine Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 34
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Ključni problemi Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 35
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Mere za otklanjanje uočenih problema u implementaciji ZKP iz 2011. godine Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 36
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Ocena dosadašnjeg toka implementacije Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 37
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO NADLEŽNOST SUDOVA U SPOROVIMA ZBOG POVREDE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U SVETLU NOVIH ZAKONSKIH PROPISA Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 37
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Nova nadležnost sudova Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 37
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Specijalizacija sudija i veća Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 39
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Umesto zaključka Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 39
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 40
GRAĐANSKO PRAVO Osnovni tekst Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 40
GRAĐANSKO PRAVO Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 40
GRAĐANSKO PRAVO ARBITRAŽNA PRAKSA U POSTUPCIMA ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE .RS I .СРБ INTERNET DOMENA Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 41
GRAĐANSKO PRAVO Internet domeni: tehnomania.rs i tehnomania.co.rs Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 41
GRAĐANSKO PRAVO Internet domen: webasto.rs Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 43
GRAĐANSKO PRAVO Internet domen: minimax.rs Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 45
GRAĐANSKO PRAVO Internet domen: thebodyshop.rs Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 46
GRAĐANSKO PRAVO Internet domen: банкаинтеза.срб Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 48
GRAĐANSKO PRAVO Uračunavanje kamate pri izmirenju obaveza dužnika koji je u docnji Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 50
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Imovina stečena ugovorom o doživotnom izdržavanju kao zajednička imovina supružnika Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 51
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Naknada parničnih troškova stranci koja je po zanimanju advokat Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 51
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Povlačenje protivtužbe u situaciji kada tuženi izostane sa ročišta Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 52
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Nedozvoljenost tužbe radi utvrđivanja činjenice da je tužilac član udruženja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 52
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Nedozvoljenost tužbe kojom se traži utvrđivanje činjenice da je tužilac otkupio stan Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 53
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Sticanje od nevlasnika u slučaju kada je motorno vozilo ukradeno Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 53
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 54
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Uvodne napomene Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 54
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pregled novih odredbi Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 55
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključna razmatranja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 55
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK RAZBOJNIŠTVO I RAZBOJNIČKA KRAĐA - KRIVIČNOPRAVNI I KRIMINALISTIČKI ASPEKT Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 56
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Uvodna razmatranja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 56
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Pojam i karakteristika krivičnog dela razbojništva i razbojničke krađe Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 56
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Načini izvršenja krivičnih dela Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 57
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Analiza situacije u periodu od 2004. do 2011. godine Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 57
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Načini saznanja i otkrivanje učinioca Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 58
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zaključak Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Osnovni cilj i razlog donošenja Zakona Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 60
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Analiza odredaba Zakona Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Finansiranje zakonskih rešenja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 62
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 62
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Objašnjenje pojma nadležni zdravstveni organ u Zakonu o radu Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 63
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU "Sl. glasnik RS", br. 108/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 65
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 66
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nadležnost za utvrđivanje vremenskog trajanja korišćenja opreme sa ekranom Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 70
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Staž osiguranja po osnovu rođenja trećeg deteta i uslovi za priznavanje prava na starosnu penziju Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 71
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO REGULATIVA RELEVANTNA ZA STATUS, TRETMAN I SOCIJALNU INKLUZIJU OSOBA SA MENTALNIM SMETNJAMA Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Terminološka razgraničenja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 72
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prava osoba sa mentalnim smetnjama i uređivanje njihovog statusa Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 73
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Organizaciona i regulatorna pitanja relevantna za oblast mentalnog zdravlja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 76
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 78
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi za obavljanje delatnosti u pogledu kadra i prostorija koje apoteka treba da ispuni Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO USKLAĐIVANJE VREDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje vrednosti osnovnog kapitala ortačkog društva, komanditnog društva i društva s ograničenom odgovornošću Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje vrednosti osnovnog kapitala akcionarskog društva Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO GUBITAK SVOJSTVA PREDUZETNIKA BRISANJEM IZ REGISTRA NA OSNOVU ZAHTEVA NARODNE BANKE SRBIJE ZBOG BLOKADE POSLOVNOG RAČUNA DUŽE OD DVE GODINE Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA "Sl. glasnik RS", br. 104/2012 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom kao sastavni deo javnog puta Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Propisivanje uslova i načina za izdavanje dozvole za vanredni prevoz Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Direktiva o minimalnim uslovima koje mora ispunjavati tunel u pogledu bezbednosti Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sažetak Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Razlozi za donošenje Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Predmet uređivanja i cilj Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Efekat Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakonska rešenja u svetlu usklađivanja sa propisima Evropske unije Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Direktiva 2004/49/EZ o bezbednosti na železnicama Evropske zajednice Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Direktiva 2008/57/EZ o interoperabilnosti železničkog sistema Evropske zajednice Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Direktiva 2007/59/EZ o sertifikaciji za mašinovođe koji upravljaju lokomotivama i vozovima u železničkom sistemu Evropske zajednice Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registar za železnička vozila i infrastrukturu Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podzakonski akti Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR UREDBE O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA "Sl. glasnik RS", br. 102/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Samostalnost društva s ograničenom odgovornošću u odnosu na osnivača koji je strano pravno lice Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 91
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovor o posluzi kao pravni osnov davanja opreme na korišćenje privrednom društvu bez naknade od strane osnivača Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 92
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam kapitalnih rezervi privrednog društva Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Posledice prekoračenja plaćanja novčanog iznosa članovima društva prenosioca po osnovu statusne promene Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 93
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odgovornost za zakonitost odluke o vraćanju dodatnih uplata članu privrednog društva Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje statuta akcionarskog društva u pogledu osnovnog kapitala nakon izvršene statusne promene Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ograničenja kod sticanja sopstvenih akcija obaveznim otkupom i obaveza otuđenja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 96
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Donošenje nove odluke o imenovanju članova nadzornog odbora akcionarskog društva Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 97
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prenos udela u privrednom društvu sa kontrolnog na kontrolisano društvo Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 98
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO INSPEKCIJSKI NADZOR RADI SPREČAVANJA OBAVLJANJA DELATNOSTI OD STRANE NEREGISTROVANIH, ODNOSNO NEPRIJAVLJENIH SUBJEKATA Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registrovano i neregistrovano poslovanje Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 99
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Razmere "sive" ekonomije u Srbiji Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Inspekcijski nadzor Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravni okvir inspekcijskog nadzora radi sprečavanja neregistrovanog poslovanja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 103
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izveštaj Inspektorata za rad za 2012. godinu Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komparativni pogled: Republika Hrvatska Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 108
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Završna razmatranja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 112
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvod Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 112
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 1. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u otvorenom postupku Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 112
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 2. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u restriktivnom i kvalifikacionom postupku Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 113
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 3. Obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke male vrednosti Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 4. Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 5. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 114
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 6. Sredstva obezbeđenja - Bankarska garancija Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 115
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 7. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za pravna lica kao ponuđače ili podnosioce prijava Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 115
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 8. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za preduzetnike kao ponuđače ili podnosioce prijava Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 115
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 9. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona za fizička lica kao ponuđače ili podnosioce prijava Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 115
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza sprovođenja postupka javne nabavke za nabavku električne energije (izbor snabdevača električnom energijom) Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 116
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Način i vrsta postupka javnih nabavki koja se sprovodi kod zaključenja ugovora nabavki usluga privatnih izvršitelja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 117
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primena Zakona o javnim nabavkama prilikom zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 117
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nаčin određivanja procenjene vrednosti nabavke i sprоvоđеnje nаbаvkе nа kоје sе Zаkоn o javnim nabavkama nе primеnjuје izdavanjem narudžbenice Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 118
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovor o saradnji između komunalnog preduzeća koje vrši objedinjenu naplatu komunalnih usluga i društva koje se ne bavi pružanjem komunalnih usluga Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 119
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza popunjavanja dokumenta o kretanju otpada i obustava vršenja komunalne usluge Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 120
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Isticanje firme u fabričkom krugu i obaveza plaćanja firmarine Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 121
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izlaganje robe u posebnom salonu u kome se ne vrši prodaja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 122
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stavljanje u promet sportskih preparata koji se koriste kao dodatak u ishrani Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 123
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam i sloboda oglašavanja putem interneta Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 123
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Implementacija pravila CEMT dozvola u Republici Srbiji Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 124
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za sticanje statusa malog kupca električne energije Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepostojanje obaveze posedovanja tahografa od strane teretnih vozila kojima se obavlja komunalna delatnost Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za zaključenje ugovora o prodaji električne energije od strane novog vlasnika nepokretnosti Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 126
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za obavljanje poslova deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 128
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prenos vlasništva na nepokretnosti i obaveza snošenja troškova tekućeg održavanja Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 129
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveza vozača koji obavljaju javni prevoz da poseduju lekarsko uverenje Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 130
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA I PRETPLATNIKA U ZAKONU O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 130
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o telekomunikacijama Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 131
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o elektronskim komunikacijama i podzakonska akta Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 131
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o zaštiti potrošača Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 134
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Statistika Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 134
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POMORSKOJ PLOVIDBI "Sl. glasnik RS", br. 104/2013 Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 135
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO EU regulativa Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 135
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Razlozi i cilj donošenja Izmena i dopuna Zakona Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 137
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje sa MLC Konvencijom Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 137
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izmene u pogledu bezbednosti pomorske plovidbe Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 139
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Utvrđivanje sposobnosti broda za plovidbu i dužnost vođenja brodskih isprava i knjiga Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 139
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje sa SOLAS Konvencijom Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 139
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podzakonski akti Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 139
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PRUŽANJE MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U GRAĐANSKIM STVARIMA, IZDAVANJE ISPRAVA O LIČNOM STANJU I OSLOBOĐENJE OD LEGALIZACIJE ISPRAVA Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 140
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Bilateralni ugovori Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 140
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Konvencija Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 141
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zakon Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 141
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Nadležnost organa i postupak legalizacije Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 142
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO OD NACIONALNOG PATENTA DO PATENTA EVROPSKE UNIJE Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 142
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uspostavljanje međunarodnog i regionalnog sistema zaštite patenata Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 143
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uloga nacionalnih zavoda u međunarodnom i regionalnom sistemu zaštite patenata Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 145
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 146
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO AKTUELNE VESTI Br. 57-58 decembar 2013. godine str. 147
USTAVNO PRAVO Načini na koje crnogorski državljanin može prijemom u državljanstvo Republike Srbije postati dvostruki državljanin Br. 56 novembar 2013. godine str. 10
USTAVNO PRAVO Upotreba pečata van službenih prostorija Ministarstva unutrašnjih poslova Br. 56 novembar 2013. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Napredovanje mlađeg policijskog narednika u neposredno više zvanje Br. 56 novembar 2013. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Premeštaj policijskog službenika na drugo radno mesto pre nego što je ispunio obavezu da položi stručni ispit Br. 56 novembar 2013. godine str. 13
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 56 novembar 2013. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Nova mreža pravosudnih organa Br. 56 novembar 2013. godine str. 15
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Prelazne i završne odredbe Br. 56 novembar 2013. godine str. 16
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 56 novembar 2013. godine str. 17
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Dobre strane Br. 56 novembar 2013. godine str. 17
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Loše strane Br. 56 novembar 2013. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zaključak Br. 56 novembar 2013. godine str. 26
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA SA OSVRTOM NA NAJVAŽNIJA REŠENJA SADRŽANA U ZAKONU O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 56 novembar 2013. godine str. 27
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Dobre strane Br. 56 novembar 2013. godine str. 28
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Loše strane Br. 56 novembar 2013. godine str. 30
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Zaključak Br. 56 novembar 2013. godine str. 33
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU "Sl. glasnik RS", br. 101/2013 Br. 56 novembar 2013. godine str. 34
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Dopune načela o javnom tužilaštvu Br. 56 novembar 2013. godine str. 34
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Izmene i dopune pravila funkcionisanja javnog tužilaštva Br. 56 novembar 2013. godine str. 34
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Izmene u vezi sa disciplinskim postupkom Br. 56 novembar 2013. godine str. 36
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Kako članovi Venecijanske komisije vide buduće izmene? Br. 56 novembar 2013. godine str. 37
GRAĐANSKO PRAVO PRIKLJUČENJE OBJEKATA U LEGALIZACIJI NA ELEKTROENERGETSKI SISTEM Br. 56 novembar 2013. godine str. 38
GRAĐANSKO PRAVO Pravni osnov za priključenje objekata u legalizaciji Br. 56 novembar 2013. godine str. 38
GRAĐANSKO PRAVO Postupak izdavanja odobrenja za priključenje Br. 56 novembar 2013. godine str. 38
GRAĐANSKO PRAVO Uslovi za izdavanje odobrenja za priključenje Br. 56 novembar 2013. godine str. 39
GRAĐANSKO PRAVO Priključenje objekata Br. 56 novembar 2013. godine str. 41
GRAĐANSKO PRAVO Zaključak Br. 56 novembar 2013. godine str. 42
GRAĐANSKO PRAVO ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI Br. 56 novembar 2013. godine str. 42
GRAĐANSKO PRAVO Najčešći vidovi povrede prava intelektualne svojine Br. 56 novembar 2013. godine str. 43
GRAĐANSKO PRAVO Primena mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici Br. 56 novembar 2013. godine str. 44
GRAĐANSKO PRAVO Ovlašćenja carinskog organa Br. 56 novembar 2013. godine str. 44
GRAĐANSKO PRAVO Ovlašćenja nosioca prava Br. 56 novembar 2013. godine str. 45
GRAĐANSKO PRAVO Postupak carinskih organa po prijemu Zahteva za preduzimanje mera za zaštitu prava intelektualne svojine Br. 56 novembar 2013. godine str. 45
GRAĐANSKO PRAVO Postupanje sa spornom robom Br. 56 novembar 2013. godine str. 46
GRAĐANSKO PRAVO Pobijanje prividnog ugovora koji je zaključen pre stupanja na snagu Zakona o obligacionim odnosima Br. 56 novembar 2013. godine str. 46
GRAĐANSKO PRAVO Uređenje odnosa između vlasnika i zakupca "polica" u radnji radi prodaje robe Br. 56 novembar 2013. godine str. 47
GRAĐANSKO PRAVO Izvršnost presude kojom je sporazumno razveden brak i u kojoj je sadržana obaveza izdržavanja Br. 56 novembar 2013. godine str. 48
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Urednost tužbenog zahteva kada nisu podneti svi dokazi na osnovu kojih se zasniva tužba Br. 56 novembar 2013. godine str. 50
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Opoziv punomoćja i preduzimanje parničnih radnji od strane punomoćnika Br. 56 novembar 2013. godine str. 50
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK POJAM I ELEMENTI KRIVIČNOG DELA UVREDE Br. 56 novembar 2013. godine str. 51
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Krivična dela protiv časti i ugleda - Glava XVII Krivičnog zakonika Br. 56 novembar 2013. godine str. 51
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Uvreda Br. 56 novembar 2013. godine str. 52
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Klasifikacija radnje krivičnog dela uvrede Br. 56 novembar 2013. godine str. 53
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Identifikacija osobe na koju se uvreda odnosi Br. 56 novembar 2013. godine str. 53
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Objektivni smisao uvrede Br. 56 novembar 2013. godine str. 54
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Izjava omalovažavanja Br. 56 novembar 2013. godine str. 54
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Teži oblik krivičnog dela uvrede Br. 56 novembar 2013. godine str. 55
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Vređanje izvršeno putem radija ili televizije Br. 56 novembar 2013. godine str. 55
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Uvreda na javnom skupu Br. 56 novembar 2013. godine str. 55
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Kompenzovana i retorziona uvreda Br. 56 novembar 2013. godine str. 56
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Nepostojanje krivičnog dela uvrede Br. 56 novembar 2013. godine str. 56
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Sticaj Br. 56 novembar 2013. godine str. 57
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Umesto zaključka Br. 56 novembar 2013. godine str. 57
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Obaveza posedovanja posebnih znanja iz oblasti prava deteta i prestupništva mladih od strane branioca maloletnog osumnjičenog lica Br. 56 novembar 2013. godine str. 58
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O BLIŽEM NAČINU, TROŠKOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA PROCENU RADNE SPOSOBNOSTI I MOGUĆNOSTI ZAPOSLENJA ILI ODRŽANJA ZAPOSLENJA OSOBA SA INVALIDITETOM - "Sl. glasnik RS", br. 97/2013 Br. 56 novembar 2013. godine str. 59
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme od strane stranog državljanina Br. 56 novembar 2013. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nepostojanje prava na porodičnu penziju i istovremeni srazmerni deo penzije ostvaren u Republici Hrvatskoj Br. 56 novembar 2013. godine str. 61
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uslovi u skladu sa kojima se može zasnovati radni odnos sa profesionalnim vozačem koji je ostvario uslov za starosnu penziju Br. 56 novembar 2013. godine str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO DOPUŠTENOST ZAJMA IZMEĐU POVEZANIH PRAVNIH LICA Br. 56 novembar 2013. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odobrenje zajma između povezanih lica Br. 56 novembar 2013. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržina ugovora o zajmu Br. 56 novembar 2013. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Vraćanje zajma i povezana pravna lica Br. 56 novembar 2013. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PRIVREDNA DRUŠTVA BEZ ZAPOSLENIH Br. 56 novembar 2013. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Privredni i statistički pokazatelji i podaci Br. 56 novembar 2013. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravni okvir Br. 56 novembar 2013. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nelegitimna društva bez zaposlenih Br. 56 novembar 2013. godine str. 67
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Društva bez zaposlenih kao legitimna društva za posebne namene Br. 56 novembar 2013. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR UREDBE O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU, ODNOSNO UGROŽENOM KUPCU TOPLOTNE ENERGIJE - "Sl. glasnik RS", br. 90/2013 Br. 56 novembar 2013. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za sticanje statusa energetski zaštićenog, odnosno ugroženog kupca toplotne energije Br. 56 novembar 2013. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog, odnosno ugroženog kupca Br. 56 novembar 2013. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umanjenje mesečne obaveze Br. 56 novembar 2013. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO SIGURNOST SNABDEVANJA NAFTOM U SVETLU UGOVORA O OSNIVANJU ENERGETSKE ZAJEDNICE Br. 56 novembar 2013. godine str. 73
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Razvojni put naftnog sektora na nivou Energetske zajednice Br. 56 novembar 2013. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Usklađivanje sa relevantnim acquis donošenjem Zakona o robnim rezervama Br. 56 novembar 2013. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključna razmatranja iz Annual Implementation Report Sekretarijata EnZ za 2013. godinu Br. 56 novembar 2013. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA "Sl. glasnik RS", br. 91/2013 Br. 56 novembar 2013. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uvod Br. 56 novembar 2013. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Stručno usavršavanje kao uslov za obavljanje samostalnog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 56 novembar 2013. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Plan stručnog usavršavanja Br. 56 novembar 2013. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Specijalizacije i uže specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika Br. 56 novembar 2013. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Novine o specijalizacijama i užim specijalizacijama Br. 56 novembar 2013. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kontinuirana edukacija Br. 56 novembar 2013. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Rok za donošenje odluke o izboru kandidata prijavljenog na konkurs za izbor direktora javnog preduzeća Br. 56 novembar 2013. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepostojanje prava da član društva koji nije zastupnik potpisuje izdate fakture i dokumentaciju za javnu nabavku i (ne)mogućnost korišćenja faksimila ovlašćenog lica društva prilikom potpisivanja navedenih dokumenata Br. 56 novembar 2013. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obim poslovnog ovlašćenja datog osnivaču privrednog društva koji sa društvom nije zasnovao radni odnos Br. 56 novembar 2013. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ovlašćenje osnivača društva koji nije u radnom odnosu u privrednom društvu da raspolaže sredstvima na računu društva Br. 56 novembar 2013. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi i postupak za vraćanje dodatnih uplata članovima privrednog društva Br. 56 novembar 2013. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Način obračuna i isplate otkupljenog potraživanja ustupiocu i naknade faktoru Br. 56 novembar 2013. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osiguranje zaposlenih u pravnim licima koja se bave auto-taksi prevozom Br. 56 novembar 2013. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nemogućnost zbirnog utvrđivanja porekla u slučaju kada predmet javne nabavke obuhvata više dobara Br. 56 novembar 2013. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO BEZBEDNOST DEČIJIH IGRALIŠTA Br. 56 novembar 2013. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za promet naročito opasnih hemikalija Br. 56 novembar 2013. godine str. 87
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO KOMENTAR PRAVILNIKA O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE "Sl. glasnik RS", br. 85/2013 Br. 56 novembar 2013. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Upozorenja Br. 56 novembar 2013. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Alergeni Br. 56 novembar 2013. godine str. 89
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO ENERGETIKA U SVETLU EVROPSKIH INTEGRACIJA Br. 56 novembar 2013. godine str. 90
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DRŽAVLJANSTVO U PRAVNOM SISTEMU ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA Br. 56 novembar 2013. godine str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Proglašenje prava na državljanstvo Br. 56 novembar 2013. godine str. 97
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Subjekti prava na državljanstvo i njihova posebna zaštita Br. 56 novembar 2013. godine str. 98
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravo svakog lica na državljanstvo Br. 56 novembar 2013. godine str. 98
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Pravo na državljanstvo posebno zaštićenih kategorija lica Br. 56 novembar 2013. godine str. 99
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uticaj legislacije Ujedinjenih nacija na unapređivanje prava državljanstva Br. 56 novembar 2013. godine str. 101
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO OPRAVDANOST OGRANIČAVANJA SLOBODE IZRAŽAVANJA Br. 56 novembar 2013. godine str. 102
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Razlozi za ograničavanje slobode izražavanja i uspostavljanje ravnoteže između suprotstavljenih interesa Br. 56 novembar 2013. godine str. 103
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Ograničenje slobode izražavanja u slučaju potrebe zaštite pravosuđa Br. 56 novembar 2013. godine str. 103
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Osnovni principi na kojima se zasniva ograničavanje slobode izražavanja Br. 56 novembar 2013. godine str. 104
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Mere za ograničavanje slobode izražavanja Br. 56 novembar 2013. godine str. 105
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Visina odštete Br. 56 novembar 2013. godine str. 105
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Krivične sankcije Br. 56 novembar 2013. godine str. 105
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Prethodna rešenja o zabrani objavljivanja Br. 56 novembar 2013. godine str. 105
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 56 novembar 2013. godine str. 106
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO AKTUELNE VESTI Br. 56 novembar 2013. godine str. 107
USTAVNO PRAVO Komentar Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja - "Sl. glasnik RS", br. 94/2013 Br. 55 novembar 2013. godine str. 10
USTAVNO PRAVO Komentar Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o pripadnicima organa, jedinica, službi i drugim učesnicima i o sredstvima i opremi u civilnoj zaštiti - "Sl. glasnik RS", br. 91/2013 Br. 55 novembar 2013. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Pravni osnov za donošenje Pravilnika Br. 55 novembar 2013. godine str. 12
USTAVNO PRAVO Sadržaj Pravilnika Br. 55 novembar 2013. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 55 novembar 2013. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Dan od koga se disciplinski postupak protiv policijskog službenika smatra pokrenutim Br. 55 novembar 2013. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Napredovanje u neposredno više zvanje policijske službenice ciji rad nije ocenjen u prethodnoj kalendarskoj godini zbog porodiljskog odsustva Br. 55 novembar 2013. godine str. 14
GRAÐANSKO PRAVO Komentar Zakona o legalizaciji objekata - "Sl. glasnik RS", br. 95/2013 Br. 55 novembar 2013. godine str. 16
GRAÐANSKO PRAVO Ustavno-pravni okvir za uređivanje legalizacije objekata Br. 55 novembar 2013. godine str. 16
GRAÐANSKO PRAVO Pojam legalizacije objekata Br. 55 novembar 2013. godine str. 17
GRAÐANSKO PRAVO Uslovi za legalizaciju objekta Br. 55 novembar 2013. godine str. 17
GRAÐANSKO PRAVO Objekti legalizacije Br. 55 novembar 2013. godine str. 18
GRAÐANSKO PRAVO Nosioci postupka legalizacije Br. 55 novembar 2013. godine str. 20
GRAÐANSKO PRAVO Postupak legalizacije Br. 55 novembar 2013. godine str. 20
GRAÐANSKO PRAVO Priključenje objekta na infrastrukturu Br. 55 novembar 2013. godine str. 21
GRAÐANSKO PRAVO Rušenje objekta Br. 55 novembar 2013. godine str. 21
GRAÐANSKO PRAVO Kaznene odredbe Br. 55 novembar 2013. godine str. 22
GRAÐANSKO PRAVO Troškovi legalizacije Br. 55 novembar 2013. godine str. 22
GRAÐANSKO PRAVO Struktura Zakona Br. 55 novembar 2013. godine str. 23
GRAÐANSKO PRAVO Legalizacija objekata u praksi Br. 55 novembar 2013. godine str. 24
GRAÐANSKO PRAVO Zaključna zapažanja Br. 55 novembar 2013. godine str. 24
GRAÐANSKO PRAVO Domašaj konstituisane hipoteke u slučaju izgradnje novog legalnog objekta na istoj parceli Br. 55 novembar 2013. godine str. 25
GRAÐANSKO PRAVO Kupovina na probu i pravo strane koja je predala robu da zahteva ispunjenje ugovora u slučaju kada roba nije vraćena u određenom roku Br. 55 novembar 2013. godine str. 25
GRAÐANSKO PRAVO Karakter štete koju gubitkom izdržavanja, odnosno pomaganja, trpi lice koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao Br. 55 novembar 2013. godine str. 26
GRAÐANSKO PRAVO Načini ispunjenja novcane obaveze prema domaćem pravnom licu od strane stranih pravnih lica iz različitih država Br. 55 novembar 2013. godine str. 27
GRAÐANSKO PRAVO Gubitak prava na nasleđivanje biološkog roditelja nakon potpunog usvojenja Br. 55 novembar 2013. godine str. 28
GRAÐANSKO PRAVO Pravo matičnog privrednog društva na ustupanje licence za softver povezanim pravnim licima Br. 55 novembar 2013. godine str. 28
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Kriterijumi za utvrđivanje spora male vrednosti po starom i novom Zakonu o parničnom postupku Br. 55 novembar 2013. godine str. 30
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zakon o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) Br. 55 novembar 2013. godine str. 30
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zakon o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011) Br. 55 novembar 2013. godine str. 30
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključak Br. 55 novembar 2013. godine str. 31
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Nepotpuna žalba i pravni lek protiv rešenja o odbačaju po starom i novom Zakonu o parničnom postupku Br. 55 novembar 2013. godine str. 32
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Ukidanje međupresude nakon stupanja na snagu novog Zakona o parničnom postupku i nastavak postupka po prethodno važećem zakonu Br. 55 novembar 2013. godine str. 33
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Podnošenje zahteva za mirno rešavanje spora Republičkom javnom pravobranilaštvu kao obavezna radnja pre podnošenja tužbe protiv Republike Srbije Br. 55 novembar 2013. godine str. 34
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Zaključenje sudskog poravnanja u toku postupka po žalbi Br. 55 novembar 2013. godine str. 35
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Pravo stranke - advokata na troškove parničnog postupka za zastupanje Br. 55 novembar 2013. godine str. 36
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Nadoknada troškova postavljanja branioca po službenoj dužnosti Br. 55 novembar 2013. godine str. 38
KRIVIČNO PRAVO I KRIVIČNI POSTUPAK Zastarelost saobraćajnih prekršaja Br. 55 novembar 2013. godine str. 38
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Prestanak radnog odnosa po osnovu viška zaposlenih i povreda prava zaposlenog na otpremninu potpisivanjem izjave o odricanju od tog prava Br. 55 novembar 2013. godine str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obavezna sadržina licnog dosijea zaposlenog kod poslodavca Br. 55 novembar 2013. godine str. 39
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Regulisanje radno pravnog statusa zaposlenog u javnom preduzeću u kojem je imenovan za direktora Br. 55 novembar 2013. godine str. 40
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini - "Sl. glasnik RS", br. 95/2013 Br. 55 novembar 2013. godine str. 41
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Ugovor u elektronskom obliku Br. 55 novembar 2013. godine str. 41
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Privremena mera ograničenja pružanja usluga informacionog društva Br. 55 novembar 2013. godine str. 42
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveštenja o nedopuštenom delovanju ili podatku Br. 55 novembar 2013. godine str. 42
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka Br. 55 novembar 2013. godine str. 42
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije - "Sl. glasnik RS", br. 95/2013 Br. 55 novembar 2013. godine str. 43
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pregled izmena i dopuna Br. 55 novembar 2013. godine str. 43
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dominantan položaj Br. 55 novembar 2013. godine str. 43
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Koncentracija Br. 55 novembar 2013. godine str. 44
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Procesne odredbe Br. 55 novembar 2013. godine str. 44
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Organizacione promene Br. 55 novembar 2013. godine str. 45
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komentar Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti - "Sl. glasnik RS", br. 95/2013 Br. 55 novembar 2013. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Razlozi za donošenje i ciljevi Zakona Br. 55 novembar 2013. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prelazne odredbe Br. 55 novembar 2013. godine str. 46
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Objašnjenje pojedinih pravnih instituta Br. 55 novembar 2013. godine str. 47
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komentar seta podzakonskih propisa o uslovima za rad auto - škola, obuci kandidata za vozače, polaganju vozačkog ispita i pratećim evidencijama - "Sl. glasnik RS", br. 93/2013 Br. 55 novembar 2013. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozaće Br. 55 novembar 2013. godine str. 49
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače Br. 55 novembar 2013. godine str. 50
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit Br. 55 novembar 2013. godine str. 51
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače Br. 55 novembar 2013. godine str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Umesto zaključka Br. 55 novembar 2013. godine str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nemogućnost formiranja privremenog nadzornog odbora prilikom osnivanja novog javnog preduzeća Br. 55 novembar 2013. godine str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zastupanje jednodomnog društva s ograničenom odgovornošću u slučaju imenovanja novog direktora Br. 55 novembar 2013. godine str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak povećanja osnovnog kapitala privrednog društva konverzijom duga društva u udeo poverioca Br. 55 novembar 2013. godine str. 56
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za sticanje akcija kontrolnog društva od strane kontrolisanog društva Br. 55 novembar 2013. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Izmene osnivačkog akta u postupku promene pravne forme akcionarskog društva u društvo s ograničenom odgovornošću Br. 55 novembar 2013. godine str. 59
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Promena registrovanog sedišta i zastupnika udruženja Br. 55 novembar 2013. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sadržina nacrta ugovora o statusnoj promeni Br. 55 novembar 2013. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavljanje posredničkih poslova od strane agencije za pružanje konsultantskih usluga Br. 55 novembar 2013. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Registrovanje i objavljivanje odluke o vraćanju dodatne uplate osnivača privrednog društva Br. 55 novembar 2013. godine str. 62
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odgovori na postavljena pitanja povodom Zakona o javnim nabavkama na Savetovanju održanom na Palicu 2.10.2013. godine Br. 55 novembar 2013. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za promet tekstilnim proizvodima u trgovini na malo Br. 55 novembar 2013. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postojanje sukoba interesa ukoliko član Komisije za javnu nabavku vrši stručni nadzor nad radovima koji su bili predmet iste javne nabavke Br. 55 novembar 2013. godine str. 69
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za bavljenje delatnošću iznajmljivanja lakih teretnih vozila Br. 55 novembar 2013. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prijem i iskrcavanje putnika van predviđenog mesta i uslovi za otvaranje autobuske stanice Br. 55 novembar 2013. godine str. 71
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Elektronski potpisana faktura kao verodostojna isprava Br. 55 novembar 2013. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavezni podaci na deklaraciji robe Br. 55 novembar 2013. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prodaja robe koja je proizvod samostalnog rada umetnika i evidentiranje u KRI obrascu Br. 55 novembar 2013. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Visina takse koju je podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan da uplati u postupku javne nabavke oblikovane po partijama Br. 55 novembar 2013. godine str. 75
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obavljanje delatnosti veleprodaje i prodaje na malo nafte i naftnih derivata Br. 55 novembar 2013. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dejstvo izmene Pravilnika o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza na primenu Pravilnika o određivanju cena u javnom avio-prevozu unutar zajednice i Pravilnika o uslovima i postupku izdavanja uverenja o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta Br. 55 novembar 2013. godine str. 77
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za osnivanje veterinarske stanice od strane pravnog lica koje se bavi uzgojem stoke Br. 55 novembar 2013. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Određivanje i dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke kada je predmet nabavke hrana za decu - mleko i mlečni proizvodi, sveže meso i sveže voće i povrće Br. 55 novembar 2013. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nepostojanje obaveze registrovanja proširene delatnosti škole u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre Br. 55 novembar 2013. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Namirenje dospelog potraživanja naplatom iz založenog potraživanja od dužnika zalogodavca prema njegovom dužniku i pokretanje postupka stečaja nad zalogodavcem Br. 55 novembar 2013. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveze stečajnog upravnika u slučaju neslaganja stanja imovine stečajnog dužnika iskazanog u poslednjem popisu i zatečenog stanja u momentu otvaranja stečajnog postupka Br. 55 novembar 2013. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zastarelost potraživanja prema privrednim društvima koja su brisana iz Registra privrednih subjekata usled automatskog stečaja Br. 55 novembar 2013. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Novi instrument u spoljnotrgovinskom poslovanju - bankarska platna obligacija Br. 55 novembar 2013. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Specifičnost dokumentarnog akreditiva - pregled akreditivnih dokumenata i stavljanje rezerve na isplatu Br. 55 novembar 2013. godine str. 88
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Karakteristike Bankarske platne obligacije Br. 55 novembar 2013. godine str. 89
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi za korišćenje Bankarske platne obligacije Br. 55 novembar 2013. godine str. 90
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Paket proširenja Evropske komisije Br. 55 novembar 2013. godine str. 91
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Uvodni deo Br. 55 novembar 2013. godine str. 91
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO O paketu za proširenje Br. 55 novembar 2013. godine str. 91
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Strategija Br. 55 novembar 2013. godine str. 92
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Izveštaj o napretku - presek stanja Br. 55 novembar 2013. godine str. 93
MEÐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 55 novembar 2013. godine str. 97
PORESKO PRAVO U primeni je nova organizaciona šema Poreske uprave Br. 55 novembar 2013. godine str. 98
PORESKO PRAVO Uvod Br. 55 novembar 2013. godine str. 98
PORESKO PRAVO Delokrug rada Poreske uprave Br. 55 novembar 2013. godine str. 98
PORESKO PRAVO Nova organizaciona šema Poreske uprave Br. 55 novembar 2013. godine str. 99
PORESKO PRAVO A. Centrala Poreske uprave Br. 55 novembar 2013. godine str. 99
PORESKO PRAVO B. Centar za velike poreske obveznike (CVPO) Br. 55 novembar 2013. godine str. 106
PORESKO PRAVO V. Filijale Poreske uprave Br. 55 novembar 2013. godine str. 106
PORESKO PRAVO G. Ekspoziture Poreske uprave Br. 55 novembar 2013. godine str. 109
PORESKO PRAVO Način rukovođenja u Poreskoj upravi Br. 55 novembar 2013. godine str. 109
PORESKO PRAVO Zaključak Br. 55 novembar 2013. godine str. 110
PORESKO PRAVO Prava obveznika u slučaju kada prvostepeni organ ne postupi u roku po nalogu iz rešenja drugostepenog organa kojim je poništeno prvostepeno rešenje Br. 55 novembar 2013. godine str. 111
PORESKO PRAVO AKTUELNE VESTI Br. 55 novembar 2013. godine str. 112
USTAVNO PRAVO NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA I KONCESIONA NAKNADA Br. 54 oktobar 2013. godine str. 9
USTAVNO PRAVO Neporeski javni prihodi i javna dobra Br. 54 oktobar 2013. godine str. 9
USTAVNO PRAVO Naknade za korišćenje javnih dobara Br. 54 oktobar 2013. godine str. 10
USTAVNO PRAVO Koncesiona naknada Br. 54 oktobar 2013. godine str. 14
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO TUŽILAČKI AKTI Br. 54 oktobar 2013. godine str. 16
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Rukovođenje spisima Br. 54 oktobar 2013. godine str. 17
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Postupanje sa privremeno oduzetim predmetima Br. 54 oktobar 2013. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Podaci o kojima se vode evidencije - način vođenja evidencije Br. 54 oktobar 2013. godine str. 20
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO PRAVOSUDNA AKADEMIJA REPUBLIKE SRBIJE Br. 54 oktobar 2013. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Početna obuka Br. 54 oktobar 2013. godine str. 22
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Stalna obuka Br. 54 oktobar 2013. godine str. 23
PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO Umesto zaključka Br. 54 oktobar 2013. godine str. 23
GRAĐANSKO PRAVO UGOVOR O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI PREMA ZAKONU O OBLIGACIONIM ODNOSIMA SA PRIMERIMA SUDSKE PRAKSE Br. 54 oktobar 2013. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Obaveze zakupodavca Br. 54 oktobar 2013. godine str. 24
GRAĐANSKO PRAVO Obaveze zakupca Br. 54 oktobar 2013. godine str. 26
GRAĐANSKO PRAVO Podzakup Br. 54 oktobar 2013. godine str. 27
GRAĐANSKO PRAVO Otuđenje zakupljene stvari Br. 54 oktobar 2013. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Prestanak zakupa Br. 54 oktobar 2013. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Umesto zaključka Br. 54 oktobar 2013. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO Upis prava svojine na osnovu ugovora o razmeni nepokretnosti Br. 54 oktobar 2013. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Izdvajanje udela vanbračnog partnera iz zajednički stečene imovine sa ostaviocem Br. 54 oktobar 2013. godine str. 32
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK POSTUPAK IZVRŠENJA ODLUKE KOJOM JE ODREĐENO DA TUŽILAC KOJI JE STRANI DRŽAVLJANIN NAKNADI PARNIČNE TROŠKOVE Br. 54 oktobar 2013. godine str. 33
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Bilateralni ugovori Br. 54 oktobar 2013. godine str. 33
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Konvencija iz 1954. godine Br. 54 oktobar 2013. godine str. 35
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Konvencija iz 1980. godine Br. 54 oktobar 2013. godine str. 35
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK SAOBRAZNOST TURISTIČKOG PUTOVANJA I POSTUPCI ZAŠTITE Br. 54 oktobar 2013. godine str. 36
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Saobraznost turističkog putovanja Br. 54 oktobar 2013. godine str. 36
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Vrste postupaka kojim putnik štiti svoja prava Br. 54 oktobar 2013. godine str. 38
PARNIČNI, VANPARNIČNI I IZVRŠNI POSTUPAK Postupak zabrane nepravičnih ugovornih odredaba i nepoštenog poslovanja Br. 54 oktobar 2013. godine str. 38
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK SUDSKA ZAŠTITA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UPRAVNOM SPORU Br. 54 oktobar 2013. godine str. 40
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Pokretanje upravnog spora i tužba Br. 54 oktobar 2013. godine str. 40
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Faza prethodnog postupka kod Upravnog suda Br. 54 oktobar 2013. godine str. 41
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Utvrđivanje činjenica i rasprava Br. 54 oktobar 2013. godine str. 42
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Vrste presuda u upravnom sporu Br. 54 oktobar 2013. godine str. 42
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Obaveze državnog organa posle poništaja donetog akta Br. 54 oktobar 2013. godine str. 43
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Pravna sredstva u upravnom sporu Br. 54 oktobar 2013. godine str. 44
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Zaključak Br. 54 oktobar 2013. godine str. 44
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE I UPOREDNOM ZAKONODAVSTVU Br. 54 oktobar 2013. godine str. 45
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Klauzula zabrane konkurencije u Zakonu o radu Br. 54 oktobar 2013. godine str. 45
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zakon o zaštiti poslovne tajne Br. 54 oktobar 2013. godine str. 46
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nelojalna konkurencija Br. 54 oktobar 2013. godine str. 47
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Uporedno zakonodavstvo i praksa Br. 54 oktobar 2013. godine str. 48
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključak Br. 54 oktobar 2013. godine str. 50
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Zaključenje ugovora o radu sa pripravnikom nakon polaganja pripravničkog ispita Br. 54 oktobar 2013. godine str. 51
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Donošenje pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova od strane direktora ili preduzetnika Br. 54 oktobar 2013. godine str. 51
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Pravo zaposlenog na neplaćeno odsustvo u slučajevima koji nisu propisani opštim aktom Br. 54 oktobar 2013. godine str. 52
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Obaveza poslodavca koji nije zaposlio odgovarajući broj osoba sa invaliditetom da plati za svakog nezaposlenog invalida iznos od 50% prosečne zarade u Republici kao i kamatu na taj iznos počev od dana dospeća do dana uplate te obaveze Br. 54 oktobar 2013. godine str. 52
RADNO, PENZIJSKO I MEDICINSKO PRAVO Nepostojanje obaveze plaćanja doprinosa za osnivača udruženja građana koji je registrovan za zastupanje istog udruženja Br. 54 oktobar 2013. godine str. 53
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO SUKOB ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Br. 54 oktobar 2013. godine str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postavljanje problema Br. 54 oktobar 2013. godine str. 54
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Tačke vezivanja Br. 54 oktobar 2013. godine str. 55
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Doprinos Evropskog suda pravde rešavanju problema sukoba zakona u pravu privrednih društava Br. 54 oktobar 2013. godine str. 57
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Merodavno pravo za privredna društva u pravu Srbije Br. 54 oktobar 2013. godine str. 60
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Merodavno pravo za privredna društva u pravu BiH Br. 54 oktobar 2013. godine str. 61
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Položaj privrednih društava u međusobnim odnosima Srbije i BiH Br. 54 oktobar 2013. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Sukob zakona u pravu privrednih društava de lege ferenda Br. 54 oktobar 2013. godine str. 63
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Osnivanje naučnoistraživačkog instituta u formi privrednog društva Br. 54 oktobar 2013. godine str. 64
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Utvrđivanje kvoruma za rad skupštine akcionarskog društva kada se odlučuje o odobravanju poslova u kojima akcionar ima lični interes Br. 54 oktobar 2013. godine str. 65
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ODGOVORNOST I OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI EKSTERNOG REVIZORA Br. 54 oktobar 2013. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Obaveze i odgovornosti eksternog revizora Br. 54 oktobar 2013. godine str. 66
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Pojam i obeležja profesionalne odgovornosti i osiguranja od ove odgovornosti, sa posebnostima osiguranja eksternog revizora Br. 54 oktobar 2013. godine str. 68
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Odgovornost i osiguranje revizora od odgovornosti na međunarodnom nivou Br. 54 oktobar 2013. godine str. 70
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Komparativni pogled: Republika Hrvatska Br. 54 oktobar 2013. godine str. 72
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Regulatorni okvir za osiguranje revizora u Republici Srbiji Br. 54 oktobar 2013. godine str. 74
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Uslovi osiguranja revizora kod društava za osiguranje u Republici Srbiji Br. 54 oktobar 2013. godine str. 76
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Završna razmatranja Br. 54 oktobar 2013. godine str. 78
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO ZAŠTITA PRAVA OPLEMENJIVAČA BILJNIH SORTI U REPUBLICI SRBIJI Br. 54 oktobar 2013. godine str. 79
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupak zaštite prava oplemenjivača Br. 54 oktobar 2013. godine str. 80
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zaključak Br. 54 oktobar 2013. godine str. 81
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Mogućnost ponuđača koji nije pozvan, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, da učestvuje u ovom postupku javnih nabavki Br. 54 oktobar 2013. godine str. 82
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Nadležnost Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije povodom restriktivnih sporazuma koji ispoljavaju svoje dejstvo na teritoriji države potpisnice CEFTA sporazuma Br. 54 oktobar 2013. godine str. 83
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO (Ne)mogućnost zaključivanja aneksa ugovora o javnoj nabavci (zaključenog u skladu sa starim zakonom) koji nije realizovan zbog stalnih promena u projektnoj dokumentaciji i nepredviđenih okolnosti Br. 54 oktobar 2013. godine str. 84
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Postupanje naručioca u slučaju kada ne pristigne nijedna ponuda za jednu od partija u otvorenom postupku javne nabavke Br. 54 oktobar 2013. godine str. 85
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA POVODOM PRIMENE NOVOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA - ČETVRTI DEO Br. 54 oktobar 2013. godine str. 86
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO PREDUZETNICI KAO OSIGURANICI SAMOSTALNIH DELATNOSTI I OBAVEZE PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA Br. 54 oktobar 2013. godine str. 94
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 1. Preduzetnici koji vode poslovne knjige Br. 54 oktobar 2013. godine str. 95
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 2. Pravo na paušalno oporezivanje preduzetnika Br. 54 oktobar 2013. godine str. 101
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO 3. Preduzetnici i plaćanje obaveza prema njihovom radnom angažovanju Br. 54 oktobar 2013. godine str. 102
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću u kojem većinu osnovnog kapitala poseduje strano privredno društvo koje više ne postoji Br. 54 oktobar 2013. godine str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO OBAVLJANJE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA Br. 54 oktobar 2013. godine str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prethodno važeća rešenja iz Zakona o telekomunikacijama Br. 54 oktobar 2013. godine str. 104
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Zakon o elektronskim komunikacijama Br. 54 oktobar 2013. godine str. 105
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Podzakonska akta Agencije u vezi sa režimom opšteg ovlašćenja Br. 54 oktobar 2013. godine str. 107
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO DOKUMENTARNI AKREDITIV - NAJPOUZDANIJI INSTRUMENT SPOLJNOTRGOVINSKOG POSLOVANJA Br. 54 oktobar 2013. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Aktivnosti i nadležnosti najznačajnijih učesnika u akreditivnom poslu Br. 54 oktobar 2013. godine str. 109
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Propisi kojima su uređeni dokumentarni akreditivi Br. 54 oktobar 2013. godine str. 110
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Prednosti akreditiva u odnosu na druge instrumente plaćanja Br. 54 oktobar 2013. godine str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Kriterijumi za podelu dokumentarnih akreditiva Br. 54 oktobar 2013. godine str. 111
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Međusobni odnosi učesnika kod dokumentarnog akreditiva Br. 54 oktobar 2013. godine str. 115
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Dokumenta u akreditivnom poslu Br. 54 oktobar 2013. godine str. 115
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Najčešće zablude koje se odnose na dokumentarni akreditiv Br. 54 oktobar 2013. godine str. 117
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Primer Swift Format Naloga za otvaranje akreditiva Br. 54 oktobar 2013. godine str. 118
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO FAKTORING - BRŽA I SIGURNIJA NAPLATA POTRAŽIVANJA Br. 54 oktobar 2013. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Šta je to faktoring? Br. 54 oktobar 2013. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Učesnici u poslu faktoringa Br. 54 oktobar 2013. godine str. 125
TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO Troškovi realizacije faktoringa Br. 54 oktobar 2013. godine str. 126
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI I USLOV VLADAVINE PRAVA Br. 54 oktobar 2013. godine str. 127
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Koncept vladavine prava Br. 54 oktobar 2013. godine str. 127
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Značaj vladavine prava za proces evropskih integracija (uloga sudova, zakonodavnih organa i Evropskog suda za ljudska prava u ostvarivanju vladavine prava) Br. 54 oktobar 2013. godine str. 127
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zabrana retroaktivne primene zakona i njena uloga u ostvarivanju vladavine prava Br. 54 oktobar 2013. godine str. 128
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 54 oktobar 2013. godine str. 129
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO PRAVO NA POŠTOVANJE PRIVATNOG I PORODIČNOG ŽIVOTA Br. 54 oktobar 2013. godine str. 130
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Fon Hanover protiv Nemačke Br. 54 oktobar 2013. godine str. 130
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučaj Antoaneta Tudor protiv Rumunije Br. 54 oktobar 2013. godine str. 131
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučaj Zamboto Perin protiv Francuske Br. 54 oktobar 2013. godine str. 132
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Slučaj Avilkina i ostali protiv Rusije Br. 54 oktobar 2013. godine str. 133
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO Zaključak Br. 54 oktobar 2013. godine str. 134
MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO AKTUELNE VESTI Br. 54 oktobar 2013. godine str. 135
USTAVNO PRAVO KOMENTAR AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE "Sl. glasnik RS", br. 79/2013 Br. 53 oktobar 2013. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Mere i aktivnosti Akcionog plana Br. 53 oktobar 2013. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Predviđene izmene i donošenje novih zakona Br. 53 oktobar 2013. godine str. 11
USTAVNO PRAVO Izgradnja i jačanje institucija Br. 53 oktobar 2013. godine str. 13
USTAVNO PRAVO Koordinacija državnih organa Br. 53 oktobar 2013. godine str. 13
USTAVNO PRAVO DRŽAVNE AGENCIJE U REPUBLICI SRBIJI Br. 53 oktobar 2013. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Definicija Agencija, njihov broj u Republici Srbiji, i posledice "agencifikacije" Br. 53 oktobar 2013. godine str. 14
USTAVNO PRAVO Sličnosti i razlike između Republike Srbije i zemalja Centralne i Istočne Evrope u pogledu razloga za prekomerno kreiranje Agencija Br. 53 oktobar 2013. godine str. 15
USTAVNO PRAVO Mitovi o Agencijama u Republici Srbiji i suština preporuka EU o potrebi jačanja institucionalnih kapaciteta zemalja za sprovođenje pravnih tekovina EU Br. 53 oktobar 2013. godine str. 16
USTAVNO PRAVO Iskustva pojedinih zemalja koje su sprovele "deagencifikaciju" Br. 53 oktobar 2013. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Preporuke za racionalizaciju i reorganizaciju sistema agencija u Republici Srbiji Br. 53 oktobar 2013. godine str. 17
USTAVNO PRAVO Umesto reorganizacije i racionalizacije postojećih agencija - osnivanje novih Br. 53 oktobar 2013. godine str. 19
USTAVNO PRAVO Radna verzija Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji - identifikovani problemi i predložene mere u cilju reorganizacije sistema agencija Br. 53 oktobar 2013. godine str. 20
USTAVNO PRAVO Zaključna razmatranja Br. 53 oktobar 2013. godine str. 22
USTAVNO PRAVO KOMENTAR UREDBE O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI "POVERLJIVO" I "INTERNO" U KANCELARIJI SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA "Sl. glasnik RS", br. 86/2013 I PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I NAČINU RADA LICA OVLAŠĆENIH ZA VRŠENJE NADZORA "Sl. glasnik RS", br. 85/2013 Br. 53 oktobar 2013. godine str. 23
USTAVNO PRAVO Tajni podaci stepena tajnosti "POVERLJIVO" i "INTERNO" u Kancelariji Saveta Br. 53 oktobar 2013. godine str. 24
USTAVNO PRAVO Službena legitimacija i način rada lica ovlašćenih za vršenje nadzora Br. 53 oktobar 2013. godine str. 24
USTAVNO PRAVO Stanje podzakonske regulative posle donošenja Uredbe i Pravilnika Br. 53 oktobar 2013. godine str. 25
USTAVNO PRAVO Zaključak Br. 53 oktobar 2013. godine str. 26
USTAVNO PRAVO KOMENTAR ODLUKE O ULASKU DRŽAVLJANA CRNE GORE U REPUBLIKU SRBIJU SA VAŽEĆOM LIČNOM KARTOM "Sl. glasnik RS", br. 86/2013 Br. 53 oktobar 2013. godine str. 26
GRAĐANSKO PRAVO KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI "Sl. glasnik RS", br. 88/2013 Br. 53 oktobar 2013. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Faktička eksproprijacija i pravo na naknadu za izuzeto zemljište Br. 53 oktobar 2013. godine str. 28
GRAĐANSKO PRAVO Otuđenje bespravno izgrađenog objekta nakon upisa prava svojine Br. 53 oktobar 2013. godine str. 29
GRAĐANSKO PRAVO Sticanje svojine od nevlasnika koji u okviru svoje delatnosti stavlja u promet pokretne stvari Br. 53 oktobar 2013. godine str. 30
GRAĐANSKO PRAVO PRIMENA PROPISA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE Br. 53 oktobar 2013. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Obaveza nadzornog organa da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po isteku ugovorenog roka za izmirenje novčanih obaveza Br. 53 oktobar 2013. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Obaveštavanje nadležnog organa o kašnjenju izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u roku kao slobodna volja privrednog društva Br. 53 oktobar 2013. godine str. 31
GRAĐANSKO PRAVO Obavezna primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama na svaku komercijalnu transakciju koja se odnosi na isporuku dobara ili pružanje usluga od 31. marta 2013. godine, bez obzira kada je posao ugovoren Br. 53 oktobar 2013. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Datum izmirenja novčane obaveze u komercijalnim transakcijama kada se izmirenje obaveze vrši "valutiranom menicom" Br. 53 oktobar 2013. godine str. 32
GRAĐANSKO PRAVO Pojašnjenje na koja pravna lica se odnosi izuzetak propisan članom 3. stav 7. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama Br. 53 oktobar 2013. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Rok plaćanja u slučaju kada je posao ugovoren pre 31. marta 2013. godine, a isporuka dobara ili pružanje usluga će se obavljati posle ovog datuma u nekoliko faza, tranši ili sukcesivno Br. 53 oktobar 2013. godine str. 33
GRAĐANSKO PRAVO Odgovornost za štetu izazvanu opasnom stvari Br. 53 oktobar 2013. godine str. 34
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK ODSUSTVO ZAŠTITE STRANKE KOD ODLOŽNOG DEJSTVA UPRAVNE TUŽBE Br. 53 oktobar 2013. godine str. 35
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Značenje odredbe o odložnom dejstvu tužbe Br. 53 oktobar 2013. godine str. 35
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Usaglašeni stavovi upravno-sudske prakse Br. 53 oktobar 2013. godine str. 36
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Linija razgraničenja pravne prirode odložnog dejstva Br. 53 oktobar 2013. godine str. 36
UPRAVNO PRAVO I UPRAVNI POSTUPAK Različita sudska praksa i uskraćivanje prava stranaka na pravnu