Rubrika Naslov Broj Strana
NOVINE U PROPISIMA KOMENTAR NOVE UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU - OSNOV ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 7
NOVINE U PROPISIMA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA - "Sl. glasnik RS", br. 31/2019 Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 12
NOVINE U PROPISIMA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA - "Sl. glasnik RS", br. 31/2019 Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 15
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TURISTIČKIH USLUGA OPOREZIVANJE TURISTIČKIH USLUGA PDV Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 21
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TURISTIČKIH USLUGA POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA JEDINSTVENIH TURISTIČKIH USLUGA I ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 31
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TURISTIČKIH USLUGA OPOREZIVANJE PDV PROMETA TURISTIČKIH USLUGA KOJE SE NE SMATRAJU JEDINSTVENOM TURISTIČKOM USLUGOM Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 41
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TURISTIČKIH USLUGA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA OD USLUGA KOJE OSTVARI TURISTIČKA AGENCIJA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 49
UZIMANJE IZ IMOVINE UZIMANJE IZ POSLOVNE IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA LIČNE POTREBE VLASNIKA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 57
UZIMANJE IZ IMOVINE PORESKI TRETMAN UZIMANJA IZ POSLOVNE IMOVINE PREDUZETNIKA ZA NJEGOVE LIČNE POTREBE Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 63
UZIMANJE IZ IMOVINE RAČUNOVODSTVENI ASPEKT LIČNIH PRIMANJA POSLODAVCA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 67
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI TRETMAN USLUGA PREVOZA POVEZANIH SA UVOZOM DOBARA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ISPUNJENOST USLOVA ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 77
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA OSVRT NA OBJAŠNJENJE O POSTUPKU ZAJEDNIČKOG DOGOVARANJA PREMA UGOVORIMA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 87
KAPITALNI DOBICI FIZIČKIH LICA POREZ NA KAPITALNE DOBITKE FIZIČKIH LICA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 97
OPOREZIVANJE PRIMANJA ZAPOSLENIH KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2019. GODINI Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 113
OPOREZIVANJE PRIMANJA ZAPOSLENIH NOVČANA NAKNADA UMESTO KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 122
OPOREZIVANJE PRIMANJA ZAPOSLENIH PRIMANJA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ČINJENJA I PRUŽANJA POGODNOSTI Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 133
POREZ NA IMOVINU OBJAŠNJENJE U VEZI NASTANKA OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA ZGRADE U IZGRADNJI, BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE, ODNOSNO ZA KOJE JE PROTEKAO PROPISANI PERIOD OD PRAVOSNAŽNOSTI GRAĐEVINSKE DOZVOLE, NA KOJIMA SU IZVEDENI GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI SA KONSTRUKTIVNIM SKLOPOM Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 145
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA KOJE JAVNI BELEŽNIK PRUŽA STRANOM LICU Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 153
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA IZRAČUNAVANJE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV NIJE KORISTIO SRAZMERNI PORESKI ODBITAK PO AVANSNIM RAČUNIMA IZ PRETHODNOG PORESKOG PERIODA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 154
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA VREME PROMETA USLUGE POSREDOVANJA KOD PROMETA NEPOKRETNOSTI Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 156
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU USLUGA DETEKCIJE I UKLANJANJA UBOJNIH SREDSTAVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 157
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE ISPRAVKE PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU ULAGANJA U ZAKUPLJENI OBJEKAT, ZBOG ČINJENICE DA JE ZAKUPAC POSTAO VLASNIK TOG OBJEKTA, PRE ISTEKA ROKA OD DESET GODINA OD ZAVRŠETKA ULAGANJA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 158
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV PO OSNOVU NAPLATE SREDSTAVA OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA NA IME PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI ĆE OBVEZNIK PDV IZVRŠITI OSIGURANICIMA AKO NASTUPI OSIGURANI SLUČAJ Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 159
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PROMETA ČETVOROCIKLA PRILIKOM ČIJE NABAVKE JE BIO OBRAČUNAT PDV KOJI OBVEZNIK PDV NIJE KORISTIO KAO PRETHODNI POREZ Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 160
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN POJEDINIH IZDATAKA VEZANIH ZA ORGANIZACIJU PROSLAVE POVODOM JUBILARNE GODIŠNJICE POSLOVANJA OBVEZNIKA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 161
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PIO PO ODLUCI SUDA KADA JE PREDUZETNIČKA RADNJA BRISANA IZ NADLEŽNOG REGISTRA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 164
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE OBVEZNIKA NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE KOD TRANSPORTA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 166
KRATKI ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE ODGOVORI NA ODABRANA PITANJA ČITALACA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 169
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 177
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 182
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 183
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA IMOVINU Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 185
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA PORESKI POSTUPAK Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 186
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKCIZE Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 191
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RAČUNOVODSTVO Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 192
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 199
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 210 1 - 15. maj 2019. godine str. 213
NOVINE U PROPISIMA PREGLED REŠENJA SADRŽANIH U NOVOM ZAKONU O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 7
NOVINE U PROPISIMA PRAVO NA NAKNADU ZARADE ODNOSNO PLATE ZAPOSLENIH I LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU DELATNOST Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 12
NOVINE U PROPISIMA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA - (“Sl. glasnik RS”, br. 27/2019) Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 28
PORESKI TRETMAN DONACIJA PDV TRETMAN DAVANJA I PRIMANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA IME DONACIJE I DAVANJE DONACIJA U DOBRIMA I USLUGAMA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 35
PORESKI TRETMAN DONACIJA PORESKI TRETMAN UVOZA DOBARA KOJA SU PREDMET DONACIJE I HUMANITARNE POMOĆI Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 44
PORESKI TRETMAN DONACIJA PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U SKLADU SA UGOVORIMA O DONACIJI ZAKLJUČENIM SA DRŽAVNOM ZAJEDNICOM SRBIJA I CRNA GORA, ODNOSNO REPUBLIKOM SRBIJOM Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 48
PORESKI TRETMAN DONACIJA PORESKI TRETMAN POMOĆI KOJU OSTVARUJU FIZIČKA LICA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 57
PORESKI TRETMAN DONACIJA OPOREZIVANJE POKLONA, U SKLADU SA ZAKONOM O POREZIMA NA IMOVINU Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 66
PORESKI TRETMAN DONACIJA (NE)PRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU DONACIJA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 75
ISPLATA DIVIDENDE PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN ISPLATE DIVIDENDE PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 83
ISPLATA DIVIDENDE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA OD DIVIDENDE KOD MIKRO PRAVNIH LICA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 95
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA UTVRĐIVANJE TRŽIŠNOG RASPONA CENA UPOTREBOM INTERNO UPOREDIVIH PODATAKA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 101
PAUŠALCI IZDAVANJE RAČUNA KOD PAUŠALACA KOJI NISU DUŽNI DA EVIDENTIRAJU PROMET PREKO FISKALNE KASE Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 109
IZVEŠTAVANJE JAVNIH DRUŠTAVA I VELIKIH PRAVNIH LICA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA VELIKA PRAVNA LICA ZA 2018. GODINU Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 117
IZVEŠTAVANJE JAVNIH DRUŠTAVA I VELIKIH PRAVNIH LICA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2018. GODINU Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 125
IZVEŠTAVANJE JAVNIH DRUŠTAVA I VELIKIH PRAVNIH LICA OBAVEZA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2018. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 138
IZVEŠTAVANJE JAVNIH DRUŠTAVA I VELIKIH PRAVNIH LICA DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2019. GODINI Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 142
IZVEŠTAVANJE JAVNIH DRUŠTAVA I VELIKIH PRAVNIH LICA PERIODIČNO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U SKLADU SA MRS 34 Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 146
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE STOPE PDV ZA USLUGE DNEVNOG ODMORA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 153
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA DEMONTAŽE, REMONTA I MONTAŽE OPREME KOJA PREDSTAVLJA SASTAVNI DEO NEPOKRETNOSTI Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 154
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA PROMET GUMA I DRUGIH DOBARA ZA POTREBE OPREMANJA AUTOMOBILA, KAMIONA I TRAKTORA, KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI PUTNIKU KOJI TA DOBRA OTPREMA U INOSTRANSTVO Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 155
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIMENA ČLANA 6. ZAKONA O PDV KOD PRENOSA ZALIHA ROBE I OPREME U STATUSNOJ PROMENI PRIPAJANJA, U SLUČAJU KADA JE OBVEZNIK PDV (DRUŠTVO PRIPOJENIK) PREDMETNA DOBRA STEKAO PO OSNOVU NASTAVKA OBAVLJANJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 157
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA ISPORUKU I UGRADNJU AUTOMATSKIH KLIZNIH VRATA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 159
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)URAČUNAVANJE IZNOSA NAKNADE ŠTETE KOJU POLJOPRIVREDNIK OSTVARI OD OSIGURAVAJUĆE KUĆE I SUBVENCIJA U UKUPAN PROMET POLJOPRIVREDNIKA ZA POTREBE EVIDENTIRANJA U SISTEM PDV Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 160
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN NAKNADE KOJU ZAKUPAC PLAĆA ZAKUPODAVCU PO OSNOVU RADOVA NA ZAKUPLJENOJ NEPOKRETNOSTI, U CILJU NJENOG VRAĆANJA U PRVOBITNO STANJE Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 162
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PRVOG PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA NA NEZAVRŠENOM NOVOIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU U SLUČAJU KADA JE NAKNADA ZA PREDMETNI PROMET NIŽA OD CENE KOŠTANJA IZGRADNJE OBJEKTA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 163
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE VREMENA NASTANKA OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV ZA USLUGU REKLAMIRANJA NA INTERNET PREZENTACIJI OBVEZNIKA (VEB-SAJTU) Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 164
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA ADMINISTRATIVNE PROSTORIJE KOJE SE FAKTIČKI KORISTE KAO MAGACINSKI PROSTOR Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 166
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIMENA NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 168
KRATKI ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE ODGOVORI NA ODABRANA PITANJA ČITALACA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 171
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 185
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 193
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 196
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZI NA IMOVINU Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 198
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 200
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 209 16 - 30. april 2019. godine str. 205
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2018. GODINU Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 7
POREZ NA DODATU VREDNOST PRIMALAC DOBARA I USLUGA KAO PORESKI DUŽNIK ZA PROMET KOJI VRŠI STRANO LICE Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST ISPRAVNOST RAČUNA KOJI PORESKI PUNOMOĆNIK ZA PDV IZDAJE U IME I ZA RAČUN STRANOG LICA - OBVEZNIKA PDV Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 36
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU "Sl. glasnik RS", br. 20/2019 Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 43
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN PRIHODA REZIDENTNIH FIZIČKIH LICA OSTVARENIH OD NEREZIDENATA Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 45
ZARADE PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA KOJE OSTVARUJE ZAPOSLENI - ČLAN POSADE VOZILA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 55
ZARADE VASKRŠNJI, ODNOSNO USKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI U 2019. GODINI Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 64
ZARADE IZVRŠENJE NOVČANIH POTRAŽIVANJA IZ ZARADE Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 72
ZARADE OGRANIČENJE SPROVOĐENJA IZVRŠENJA NA ZARADI, NAKNADI ZARADE I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENOG Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 76
FISKALNE KASE PRIMENA INSTITUTA PRIKRIVENE KUPOVINE U KONTROLI EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 81
RAČUNOVODSTVO PRVA PRIMENA MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA KOJI JE U OBAVEZNOJ PRIMENI POČEV OD 2019. GODINE Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 87
RAČUNOVODSTVO PROCENA NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME PO FER VREDNOSTI U SKLADU SA ODELJKOM 17 MSFI ZA MSP Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 98
MODELI PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA KOJA PRIMENJUJU MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 109
MODELI PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDOM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 116
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV U SLUČAJU KADA SE ZAKUPNINA, U SKLADU SA UGOVOROM, PLAĆA AVANSNO U DINARIMA PO KURSU KOJI NE VAŽI NA DAN PLAĆANJA VEĆ NA UGOVORENI DAN Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 133
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISPRAVNO NAVOĐENJE OSNOVA ZA AVANSNO PLAĆANJE KAO PREDUSLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ISKAZANOG U AVANSNOM RAČUNU Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 135
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAČIN ISPRAVKE GREŠKE U SLUČAJU KADA OBVEZNIK ISKAŽE PDV U RAČUNU KOJI IZDAJE ZA PROMET USLUGA KOJE SE SMATRAJU IZVRŠENIM U INOSTRANSTVU Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 136
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE MONTIRANJA OPREME U INOSTRANSTVU, IZ UGLA ZAKONA O PDV Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 138
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA POSTOJANJA VERODOSTOJNIH RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA U SVRHU DOKUMENTOVANJA ISPLATA NAKNADA ZAPOSLENIMA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA POSLA Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 140
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE OSNOVICE NAKNADE ZA PROMENU NAMENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 142
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENIMA ISPLAĆUJE NAKNADU TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADA I ZA REGRES ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 143
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZA VREME PROVEDENO NA RADU U INOSTRANSTVU I NA RADU U SRBIJI Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 144
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSNOVNA ZARADA ZA POSLOVE KOJE ZAPOSLENI OBAVLJA U SRBIJI I ZA POSLOVE KOJE OBAVLJA U INOSTRANSTVU U ISTOM UGOVORU O RADU (ANEKSU) Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 145
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA ISPRAVKE ŠIFRE PLAĆANJA U PLATNOM NALOGU KADA TO ZAHTEVA PRIMALAC PLAĆANJA Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 146
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSPORAVANJE PRAVILNOG IZVRŠENJA PLATNOG NALOGA OD STRANE PRIMAOCA PLAĆANJA U SLUČAJU KADA NEDOSTAJE ADRESA PLATIOCA ILI POZIV NA BROJ NA PLATNOM NALOGU Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 147
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OGRANAK PRAVNOG LICA I POSLOVANJE GOTOVINOM Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 148
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSREDOVANJE U INTERNET PRODAJI I NAPLATI KAO PLATNA USLUGA Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 149
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MENJAČNICA KAO PLATNA INSTITUCIJA - MOGUĆNOST POZAJMLJIVANJA NOVCA SAMO KORISNICIMA PLATNIH USLUGA ZA OBAVLJANJE PLATNIH TRANSAKCIJA Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 150
KRATKI ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE ODGOVORI NA ODABRANA PITANJA ČITALACA Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 155
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA  POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 165
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA  POREZI NA IMOVINU Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 167
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA  AKCIZE Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 171
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA  NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 173
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 177
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 208 1 - 15. april 2019. godine str. 191
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT UGOVORA O LIZINGU PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 7
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT UGOVORA O LIZINGU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UGOVORA O LIZINGU KOJIM JE UGOVORENA POTPUNA ISPLATA PREDMETA LIZINGA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 19
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT UGOVORA O LIZINGU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UGOVORA O LIZINGU POKRETNIH STVARI KOJIM JE UGOVORENA DELIMIČNA ISPLATA PREDMETA LIZINGA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 23
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT UGOVORA O LIZINGU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UGOVORA O LIZINGU NEPOKRETNIH STVARI KOJIM JE UGOVORENA DELIMIČNA ISPLATA PREDMETA LIZINGA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 26
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT UGOVORA O LIZINGU USTUPANJE UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 31
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA UTICAJ EFEKATA PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE NA PORESKI BILANS Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 43
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA IZBOR NAJPRIMERENIJE METODE ZA ANALIZU TRANSFERNIH CENA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 45
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA MOGUĆNOSTI ZA IZMENU MESEČNIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 53
PREDUZETNICI PREKID ILI PRIVREMENA ODJAVA OBAVLJANJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 61
RAČUNOVODSTVO OSNOVNE SMERNICE I PRINCIPI MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA MSFI 15 - PRIHODI OD UGOVORA SA KUPCIMA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 71
RAČUNOVODSTVO RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA IZMEĐU INVESTITORA (DOO) U SISTEMU PDV I KUPCA S ASPEKTA PORESKIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 75
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE TERETNOG VOZILA KOJE OBVEZNIK PDV KORISTI ZA PREVOZ ZAPOSLENIH DO I SA POSLA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 87
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE ZBOG PROMENE OPREDELJENJA ZA POVRAĆAJ PDV I POSTUPAK VRAĆANJA NEISKORIŠĆENOG PORESKOG KREDITA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 88
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST NASTANKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU PDV USLED KORIŠĆENJA POGREŠNE ŠIFRE PLAĆANJA PRILIKOM UPLATE ZAJMA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 89
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PRIMANJA FIZIČKOG LICA - VRHUNSKOG SPORTISTE PO OSNOVU DONACIJE ODNOSNO SPONZORSTVA OD STRANE PRAVNOG LICA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 91
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN DOPRINOSA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND DO UTVRĐENOG NEOPOREZIVOG IZNOSA MESEČNO, NAKON POVLAČENJA AKUMULIRANIH SREDSTAVA OD STRANE ZAPOSLENOG Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 93
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UKLJUČIVANJE POREZA PO ODBITKU U VREDNOST TRANSAKCIJE UZIMANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI OD POVEZANOG LICA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 95
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE PPDG-1S ZA NASTAVAK OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI PREKO OVLAŠĆENOG POSLOVOĐE KADA JE PORODILJSKO ODSUSTVO ZAPOČETO OD 1.7.2018. GODINE PA NADALJE Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA U VISINI NEOPOREZIVOG IZNOSA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 97
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UNOS PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SITUACIJI KADA SE DEO ZARADE ZA DECEMBAR 2018. ISPLAĆUJE U JULU 2019. GODINE Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 99
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRODAJE ROBE PO CENI NIŽOJ OD NABAVNE Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 101
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA KNJIŽENJE POSLOVNIH PROMENA KARAKTERISTIČNIH ZA KLADIONICE Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 105
KRATKI ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE KRATKI ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 111
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 121
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 125
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 128
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 129
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 207 16 - 31. mart 2019. godine str. 133
AKTUELNO OSVRT NA MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PORESKIM TRETMANOM NAKNADE TROŠKOVA ZA PREVOZ ZAPOSLENIMA Br. 206 1-15. mart 2019. godine 7
AKTUELNO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2019. GODINU-"Sl. glasnik RS", br. 13/2019 Br. 206 1-15. mart 2019. godine 13
AKTUELNO PETOSTRUKI IZNOS PROSEČNE MESEČNE ZARADE ZA DECEMBAR 2018. GODINE ZA POTREBE POPUNJAVANJA OBRASCA OA Br. 206 1-15. mart 2019. godine 14
AKTUELNO NEOPOREZIVI IZNOS ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2018. GODINU Br. 206 1-15. mart 2019. godine 15
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM Br. 206 1-15. mart 2019. godine 19
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU RAZVRSTAVANJE NEPOKRETNOSTI U ODGOVARAJUĆE GRUPE ZA SVRHU UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU Br. 206 1-15. mart 2019. godine 52
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU OSLOBOĐENJA OD POREZA NA IMOVINU Br. 206 1-15. mart 2019. godine 60
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU PRIJAVLJIVANJE NASTANKA OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU U TOKU 2019. GODINE Br. 206 1-15. mart 2019. godine 72
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU PRIJAVA PROMENE UTVRĐENOG POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU ZBOG PRESTANKA PORESKE OBAVEZE Br. 206 1-15. mart 2019. godine 92
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI PERIOD POREZA NA DODATU VREDNOST Br. 206 1-15. mart 2019. godine 105
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA DAVANJE POKLONA OD STRANE POSLODAVCA ZAPOSLENIM ŽENAMA POVODOM 8. MARTA-DANA ŽENA I PORESKI TRETMAN Br. 206 1-15. mart 2019. godine 115
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OSNIVAČI, ODNOSNO ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 206 1-15. mart 2019. godine 124
POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA-"Sl. glasnik RS", br. 102/2018, i "Sl. glasnik RS", br. 6/2019 Br. 206 1-15. mart 2019. godine 139
AKCIZE KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA NA DUVANSKE PRERAĐEVINE-"Sl. glasnik RS", br. 12/2019 Br. 206 1-15. mart 2019. godine 143
RAČUNOVODSTVO OSNOVNE SMERNICE I PRINCIPI MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 9 -FINANSIJSKI INSTRUMENTI Br. 206 1-15. mart 2019. godine 151
RAČUNOVODSTVO MEĐUNARODNI STANDARD FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 9-FINANSIJSKI INSTRUMENTI Br. 206 1-15. mart 2019. godine 155
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE REZERVISANJA ZA OTPREMNINE I JUBILARNE NAGRADE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU Br. 206 1-15. mart 2019. godine 159
RAČUNOVODSTVO OBRAČUN REZERVISANJA ZA OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU U SKLADU SA MRS 19 I ODELJKOM 28 MSFI ZA MSP Br. 206 1-15. mart 2019. godine 172
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PDV TRETMAN U SLUČAJU KADA STRANI DRŽAVLJANIN SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE PRUŽA KONSULTANTSKE USLUGE DOMAĆEM PRAVNOM LICU Br. 206 1-15. mart 2019. godine 181
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST PRIMENE ČLANA 6. ZAKONA O PDV KOD PRENOSA DELA IMOVINE U SLUČAJU KADA STICALAC IMOVINE NE NASTAVLJA DA OBAVLJA DELATNOST ZA KOJU JE TA IMOVINA FAKTIČKI SLUŽILA PRENOSIOCU Br. 206 1-15. mart 2019. godine 182
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAZVRSTAVANJE SPLAVOVA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DELATNOSTI U ODGOVARAJUĆU AMORTIZACIONU GRUPU Br. 206 1-15. mart 2019. godine 184
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHOD PRAVNOG LICA REZIDENTA SR NEMAČKE PO OSNOVU ZAKUPA LOKOMOTIVA U REPUBLICI SRBIJII Br. 206 1-15. mart 2019. godine 185
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA PO OSNOVU OBNOVE STRUKOVNE LICENCE KOJU POSLODAVAC, NA TERET SVOJIH SREDSTAVA PLAĆA ZA ZAPOSLENOG Br. 206 1-15. mart 2019. godine 187
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJE ZAPOSLENI OSTVARI U VIDU HARTIJA OD VREDNOSTI OD POVEZANOG LICA SA POSLODAVCEM (IZ INOSTRANSTVA) Br. 206 1-15. mart 2019. godine 188
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PRIHODA FIZIČKOG LICA PO OSNOVU PRIPREMANJA I USLUŽIVANJA HRANE I PIĆA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU DOMAĆE RADINOSTI/SEOSKOG DOMAĆINSTVA Br. 206 1-15. mart 2019. godine 190
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST NAPLATE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE DO DONOŠENJA NOVIH ODLUKA U SKLADU SA ZAKONOM O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA Br. 206 1-15. mart 2019. godine 191
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE VOĐENJA POSEBNE EVIDENCIJE ZA BATERIJE KOJE SU SASTAVNI DEO ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA Br. 206 1-15. mart 2019. godine 193
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA VOĐENJE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA I DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA Br. 206 1-15. mart 2019. godine 194
KRATKI ODGOVORI KRATKI ODGOVORI Br. 206 1-15. mart 2019. godine 197
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 206 1-15. mart 2019. godine 207
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 206 1-15. mart 2019. godine 214
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RAČUNOVODSTVO Br. 206 1-15. mart 2019. godine 218
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 206 1-15. mart 2019. godine 225
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 206 1-15. mart 2019. godine 239
AKTUELNO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 8/2019 Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 7
AKTUELNO POČETAK PRIMENE SOCIJALNOG SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 11
TRANSFERNE CENE KOREKCIJA RASHODA KAMATE PREMA POVEZANIM LICIMA KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT ZA 2018. GODINU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 15
TRANSFERNE CENE DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA U SKRAĆENOM OBLIKU ZA 2018. GODINU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 26
TRANSFERNE CENE KOREKCIJA PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA I NJIHOVO ISKAZIVANJE U PORESKOM BILANSU ZA 2018. GODINU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 33
TRANSFERNE CENE SADRŽINA IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA U PUNOM OBIMU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 38
TRANSFERNE CENE PRIMENA METODA ZA ANALIZU TRANSFERNIH CENA U PRAKSI Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 44
TRANSFERNE CENE PRIMENA ŠESTE METODE ZA ANALIZU TRANSFERNIH CENA Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 52
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - PORESKE OLAKŠICE PORESKI KONSOLIDOVANI BILANS Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 57
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - PORESKE OLAKŠICE PORESKI PODSTICAJ PO OSNOVU ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 64
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - PORESKE OLAKŠICE PORESKI KREDIT PO OSNOVU POREZA NA DOBIT KOJI JE OGRANAK REZIDENTNOG OBVEZNIKA PLATIO U INOSTRANSTVU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 75
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - PORESKE OLAKŠICE OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI KOJU DOMAĆE PRAVNO LICE OSTVARUJE PO OSNOVU DIVIDENDI OD NEREZIDENTNE FILIJALE Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 79
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA - PORESKE OLAKŠICE UTVRĐIVANJE PORESKOG KREDITA U SKLADU SA ČLANOM 53A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 86
STALNE POSLOVNE JEDINICE UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT OD STRANE STALNIH POSLOVNIH JEDINICA NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 99
STALNE POSLOVNE JEDINICE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OGRANKA U INOSTRANSTVU I UKLJUČIVANJE U FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2018. GODINU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 107
STALNE POSLOVNE JEDINICE SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 113
POREZ NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA 2018. GODINU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 121
POREZ NA DODATU VREDNOST STICANJE STATUSA PRETEŽNOG IZVOZNIKA ZA SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ POREZA NA DODATU VREDNOST U KRAĆEM ROKU ZA 2019. GODINU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 131
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBAVEZA PODNOŠENJA PRIJAVE M-4 U SKLADU SA IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 137
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA UTVRĐIVANJE I OBRAČUN ZARADE PENZIONERA PREMA USKLAĐENIM PARAMETRIMA KOJI SE PRIMENJUJU U 2019. GODINI Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 139
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENIH DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U 2019. GODINI Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 145
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UČEŠĆA U DOBITI I BONUSA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 153
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT ZA 2018. GODINU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 160
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN USLUGE KOJA SE SASTOJI U ISPITIVANJU I PROCENI SVOJSTAVA ZEMLJIŠTA KOJE SE NALAZI U REPUBLICI SRBIJI, A KOJU OBVEZNIK PDV PRUŽA STRANOM LICU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 168
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN USLUGE SKLADIŠTENJA DOBARA U INOSTRANSTVU, KOJU STRANO LICE PRUŽA LICU SA SEDIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 169
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPAK DODELE PIB NEREZIDENTNOM FIZIČKOM LICU KOJI JE VLASNIK STANA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, KOJI IZDAJE U ZAKUP DRUGOM FIZIČKOM LICU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 172
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA KOJE PRAVNO LICE, NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI, NADOKNAĐUJE ZA PREDUZETNIKA Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 174
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA KAPITALNI DOBITAK KADA JE VISINA UDELA ODNOSNO PROCENAT UČEŠĆA U KAPITALU POVEĆAN NA OSNOVU OSTAVINSKOG REŠENJA PO KOME SU VLASNICI UDELA OGLAŠENI ZA NASLEDNIKE PRVOG NASLEDNOG REDA Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 175
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA POSTAVLJANJE SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 178
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE VOĐENJA POSEBNE EVIDENCIJE ZA BATERIJE KOJE SU SASTAVNI DEO ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 178
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA VOĐENJE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA I DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 179
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVNO DEJSTVO IZVODA OTVORENIH STAVKI (IOS) U SLUCAJU KADA SE PRIMALAC NE IZJASNI O POTRAŽIVANJU NAVEDENOM U IOS Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 182
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZI NA IMOVINU Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 185
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 205 16-28. februar 2019. godine str. 193
AKTUELNO POJEDNOSTAVLJENO RADNO ANGAŽOVANJE NA SEZONSKIM POSLOVIMA U POLJOPRIVREDI, ŠUMARSTVU I RIBARSTVU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 7
AKTUELNO OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O ISKAZIVANJU PODATAKA NA OBRASCU PPP-PD PRILIKOM ISPLATE ZARADE ZA KOJU NOVOOSNOVANI POSLODAVAC KORISTI OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OD 1. JANUARA 2019. GODINE Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 15
AKTUELNO NAJVAŽNIJE NOVINE KOJE DONOSI PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 19
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 29
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU SASTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2018. GODINU - OBRAZAC PDP I OBRAČUN PORESKIH PODSTICAJA Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 63
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU UTVRĐIVANJE RASHODA KOJI SE NE PRIZNAJU U PORESKOM BILANSU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 84
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU PORESKI TRETMAN PRIHODA U VEZI SA RASHODIMA KOJI NISU BILI PRIZNATI U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 93
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU RASHODI KOJI SE U PORESKOM BILANSU PRIZNAJU U OGRANIČENOM IZNOSU PRILIKOM UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 98
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU PRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH RADNO ANGAŽOVANIH LICA U PORESKOM BILANSU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 105
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 112
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU UTVRĐIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA I GUBITAKA ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 131
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU KORIŠĆENJE PORESKIH GUBITAKA ZA UMANJENJE OPOREZIVE DOBITI IZ BUDUĆIH OBRAČUNSKIH PERIODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 147
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2018. GODINU UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2018. GODINU NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 154
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBRAČUN ZARADE I DRUGIH PRIMANJA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 163
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA PREMA USKLAĐENIM PARAMETRIMA KOJI SE PRIMENJUJU U 2019. GODINI Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 181
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA SRETENJE - DANI DRŽAVNOSTI, NERADNI DANI ZA SVE ZAPOSLENE U SRBIJI Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 187
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2019. GODINE Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 190
AKCIZE KOMENTAR NOVIH USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA IZ ZAKONA O AKCIZAMA I ZAKONA O DUVANU - "Sl. glasnik RS", br. 4/2019 Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 203
RAČUNOVODSTVO OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 209
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRAZACA BILANS STANJA, BILANS USPEHA I IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 215
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 223
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 230
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRASCA STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 234
RAČUNOVODSTVO DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 240
RAČUNOVODSTVO OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2019. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 250
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA SPORTSKA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 253
RAČUNOVODSTVO VODIČ KROZ PRIMENU APLIKACIJE (PIS) ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 263
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za usluge u vezi sa učešćem na tenderu u slučaju kada obveznik pdv nije dobio posao na tenderu Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 270
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreska osnovica kod prometa dobara za vrednosne vaučere, pri čemu je za kupovinu vaučera odobren popust Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 271
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Utvrđivanje kapitalnog dobitka koji ostvari obveznik poreza na dobit pravnih lica od prodaje nepokretnosti, koju je stekao pre 1. januara 2004. godine Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 274
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 275
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Mogućnost izuzimanja od oporezivanja izdataka za kolektivnu rekreaciju zaposlenih u skladu sa izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana, pre donošenja podzakonskog akta Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 276
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Obračun doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti prilikom isplate naknade zarade za 2018. godinu koju u januaru 2019. godine poslodavac isplaćuje na teret sredstava rfzo (u kojoj je sadržana stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti od 1,5% umesto stope od 0,75%) Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 277
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman stipendije koja se daje studentu, detetu zaposlenog (direktora) Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 278
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman sopstvenih akcija koje zaposleni dobije od poslodavca u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 280
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Nepostojanje obaveze formiranja dnevnog izveštaja u slučaju neispravnosti fiskalne kase Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 284
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 287
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZI NA IMOVINU I NASLEĐE I POKLON Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 294
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 297
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA FISKALNE KASE Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 299
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKCIZE Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 300
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 305
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 203-204 16. januar - 15. februar 2019. godine str. 321
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU RAZVRSTAVANJA STALNIH SREDSTAVA PO GRUPAMA I NAČINU UTVRĐIVANJA AMORTIZACIJE ZA PORESKE SVRHE - "Sl. glasnik RS", br. 104/2018 Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 7
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O LISTI JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM - "Sl. glasnik RS", br. 104/2018 Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 11
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA - ("Sl. glasnik RS", br. 104/2018) Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 12
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I O NAČINU I POSTUPKU REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV - "Sl. glasnik RS", br. 104/2018 Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 17
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU - "Sl. glasnik RS", br. 104/2018 Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 21
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU "Sl. glasnik RS", br. 104/2018 Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 26
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I SADRŽINI OBAVEŠTENJA KOJA PORESKA UPRAVA DOSTAVLJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS", br. 104/2018 Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 31
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM - "Sl. glasnik RS", br. 104/2018 Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 33
OSTALE AKTUELNOSTI UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBE ČLANA 5. STAV 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 37
OSTALE AKTUELNOSTI KOMENTAR ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 39
OSTALE AKTUELNOSTI VISINA ČLANARINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2019. GODINU Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 45
OSTALE AKTUELNOSTI NOVINE IZ OBLASTI UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 47
POREZ NA DODATU VREDNOST PDV TRETMAN IZDATAKA ZA REKLAMU I REPREZENTACIJU Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 53
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NOVI NAČIN UTVRĐIVANJA NAJNIŽE I NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 65
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NOVOOSNOVANE POSLODAVCE U SKLADU SA NOVIM PRAVILIMA Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 72
RAČUNOVODSTVO ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA ZA 2018. GODINU Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 79
RAČUNOVODSTVO RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA PO VELIČINI ZA POTREBE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 86
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE ISPITIVANJA PRINOSA ODREĐENIH SORTI KUKURUZA NA ZEMLJIŠTU KOJE SE NALAZI U SRBIJI U SMISLU ZAKONA O PDV Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 92
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU ADVOKATSKIH USLUGA PRUŽENIH U PREKRŠAJNOM POSTUPKU ZA SAOBRAĆAJNI PREKRŠAJ Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 93
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA LIČNA ZARADA PREDUZETNIKA NA KOJU SE NE PLAĆA POREZ NA ZARADU NE URAČUNAVA SE U PRIHOD KOJI JE PREDMET OPOREZIVANJA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIMENA SMANJENE STOPE DOPRINOSA ZA OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI - SA 1,5% NA 0,75% KOJA SE PLAĆA ISKLJUČIVO NA TERET PRIMAOCA PRIHODA ZA ISPLATE ZARADE POČEV OD JANUARA 2019. GODINE Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 97
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN POKLONA POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA ZA DETE ZAPOSLENOG KOME JE RADNI ODNOS PRESTAO PRE DODELE POKLONA Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 98
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI U SITUACIJI KADA POSLODAVAC ZARADU ZA DECEMBAR MESEC 2018. GODINE ISPLAĆUJE IZ DVA DELA - PRVI DEO (AKONTACIJU) U DECEMBRU 2018. GODINE A DRUGI DEO U JANUARU 2019. GODINE Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 99
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST POSLODAVCA DA OSTVARI PRAVO NA OLAKŠICU ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA U SITUACIJI KADA SU NOVOZAPOSLENA LICA OD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSTVARILA PODSTICAJ ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 100
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE MOGUĆNOSTI UPLATE SREDSTAVA NA RAČUN PREDUZETNIČKE RADNJE, KOJA JE BRISANA IZ PROPISANOG REGISTRA, AKO RAČUN NIJE AKTIVAN U TRENUTKU UPLATE SREDSTAVA Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 104
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE ROKA ZASTARELOSTI POREZA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA PREDUZETNIKA KOJI JE PRESTAO DA OBAVLJA SAMOSTALNU DELATNOST Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 105
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUNAVANJE POREZA NA DOBITKE OD IGARA NA SREĆU OSTVARENE U IGRAMA NA SREĆU PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 108
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PLAĆENOG PREDUJMA JAVNOM IZVRŠITELJU U SLUČAJU KADA SUD DONESE REŠENJE O ODBIJANJU PREDLOGA ZA IZVRŠENJE Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 110
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 113
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 115
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZI NA IMOVINU I PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 117
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKCIZE Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 118
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RAČUNOVODSTVO Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 120
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 127
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 202 1-15. januar 2019. godine str. 147
AKTUELNO PODSETNIK NA NOVINE KOJE SE PRIMENJUJU OD JANUARA 2019. GODINE Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 5
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 11
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 23
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 45
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA PRAVO NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NOVOOSNOVANE POSLODAVCE - PRELAZNI REŽIM Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 53
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 54
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 62
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DUVANU - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 66
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 76
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA USAGLAŠAVANJE ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU SA ZAKONOM O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 83
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 86
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 96
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU OBRAČUN ODLOŽENIH POREZA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU U SKLADU SA MRS 12 I ODELJKOM 29 MSFI ZA MSP Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 103
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I USKLAĐIVANJE AVANSA NA DAN SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 118
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMENA NASTALIH U 2018. GODINI PO KOJIMA SE PDV PLAĆA U 2019. GODINI Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 127
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU KAMATA NA DAN SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 141
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU KOREKCIJA POČETNOG STANJA, SPROVOĐENJE PREDZAKLJUČNIH RADNJI I DRUGIH KNJIŽENJA I USKLAĐIVANJA ZA DOGAĐAJE KOJI SU SE DESILI POSLE 31.12.2018. GODINE Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 154
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU OBEZVREĐENJE IMOVINE PREMA ZAHTEVIMA MSFI ZA MSP U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 168
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU PRIMENA MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVENOG STANDARDA 33 - ZARADA PO AKCIJI Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 188
POREZ NA DODATU VREDNOST ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ZA 2018. GODINU Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 201
POREZ NA DODATU VREDNOST OBAVEZA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA O LICIMA OD KOJIH JE OBVEZNIK PDV U TOKU 2018. GODINE OTKUPLJIVAO POLJOPRIVREDNE PROIZVODE ILI SEKUNDARNE SIROVINE Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 207
POREZ NA DODATU VREDNOST MOGUĆNOST PROMENE PORESKOG PERIODA ZA OBRAČUN PDV IZ KALENDARSKOG TROMESEČJA U KALENDARSKI MESEC NA POČETKU 2019. GODINE, NA OSNOVU ZAHTEVA OBVEZNIKA Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 211
ZARADE I RADNI ODNOSI DAVANJA NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH I PORESKI TRETMAN Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 217
ZARADE I RADNI ODNOSI PORESKI TRETMAN NOVOGODIŠNJIH POKLONA ZA DECU POSLOVNIH PARTNERA Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 224
ZARADE I RADNI ODNOSI ISPLATA BONUSA ZAPOSLENIMA Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 225
ZARADE I RADNI ODNOSI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI 2018/2019. GODINE Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 233
AKCIZE OBAVEZA POPISA ZATEČENIH ZALIHA AKCIZNIH PROIZVODA SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2018. GODINE, I OBAVEZA POPISA ZALIHA CIGARETA SA STANJEM NA DAN 1. JANUARA 2019. GODINE Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 241
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 247
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 250
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 255
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 200-201 1-31. decembar 2018. godine str. 269
REVIDIRANI MSFI ZA MSP KOMENTAR REŠENJA O UTVRĐIVANJU PREVODA MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) - "Sl. glasnik RS", br. 83/2018 Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 9
OSTALE NOVINE U PROPISIMA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O ULAGANJIMA U OBLASTI KULTURE KOJI SE PRIZNAJU KAO RASHOD - "Sl. glasnik RS", br. 78/2018 Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 24
OSTALE NOVINE U PROPISIMA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 3), 5) I 7) ZAKONA O AKCIZAMA, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE I ZA GREJANJE - "Sl. glasnik RS", br. 81/2018 Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 26
OSTALE NOVINE U PROPISIMA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - "Sl. glasnik RS", br. 83/2018 Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 40
OSTALE NOVINE U PROPISIMA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - "Sl. glasnik RS", br. 83/2018 Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 48
AKTUELNO USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 55
OPOREZIVANJE PROMETA MOTORNIH VOZILA PDV TRETMAN PROMETA MOTORNIH VOZILA OD STRANE OBVEZNIKA PDV KOJI SE NE BAVI PROMETOM MOTORNIH VOZILA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 59
OPOREZIVANJE PROMETA MOTORNIH VOZILA PDV TRETMAN PROMETA MOTORNIH VOZILA OD STRANE OBVEZNIKA PDV KOJI SE BAVI PROMETOM MOTORNIH VOZILA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 68
OPOREZIVANJE PROMETA MOTORNIH VOZILA PORESKI TRETMAN PROMETA MOTORNIH VOZILA IZ UGLA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 81
POREZ NA DODATU VREDNOST (POGREŠNA) PRIMENA PRAVILA O IZMENI PORESKE OSNOVICE U POJEDINIM SITUACIJAMA IZ PRAKSE Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 87
POREZ NA DODATU VREDNOST PDV ASPEKT UGOVARANJA NAKNADE ZA PROMET DOBARA I USLUGA U STRANIM VALUTAMA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 94
POREZ NA DODATU VREDNOST PDV TRETMAN DATOG I PRIMLJENOG AVANSA U SLUČAJU KADA NE DOĐE DO REALIZACIJE PROMETA DOBARA I USLUGA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 98
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR 2018. GODINE Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 105
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA RAD I BORAVAK ZAPOSLENIH NA TERENU Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENA PRAVILA ZA PRIZNAVANJE, VREDNOVANJE I OBELODANJIVANJE REZERVISANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZERVISANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 125
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE REZERVISANJA ZA ZADRŽANE KAUCIJE I DEPOZITE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2018. GODINU Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 136
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PROMETA BEZ NAKNADE OBJEKTA KOJI JE OBVEZNIK PDV STEKAO OD INVESTITORA PRENOSOM IMOVINE PO ČLANU 6. ZAKONA O PDV Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 144
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA PDV PO OSNOVU USLUGE ZAKUPA NEPOKRETNOSTI U SLUČAJU KADA ZAKUPAC DIREKTNO PLAĆA TROŠKOVE ZAKUPA, UMESTO ZAKUPODAVCA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 145
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN DEGUSTACIJE VINA U PROSTORIJAMA TRGOVCA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 146
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE FRIŽIDERA KOJI OBVEZNIK NABAVLJA ZA POTREBE OPREMANJA SLUŽBENIH PROSTORIJA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 147
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PROMET USLUGA PREVOZA DOBARA KOJA SE UVOZE I UNOSE U SLOBODNU ZONU I STAVLJAJU U POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 148
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE U RAČUNU PODATKA O VRSTI DOBARA IZ UGLA FORMALNE ISPRAVNOSTI RAČUNA I PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 149
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE PUTNIČKOG AUTOMOBILA ZA OBAVLJANJE RENT A CAR DELATNOSTI, U SLUČAJU KADA JE EVIDENTNO DA ĆE TAJ AUTOMOBIL ZA OBAVLJANJE PREDMETNE DELATNOSTI KORISTITI KRAĆE OD PET GODINA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 150
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA SMEŠTAJA I HRANE OD STRANE IZVOĐAČA RADOVA - REZIDENTNOG PRAVNOG LICA ZA ZAPOSLENE KOD PODIZVOĐAČA - NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 152
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE PODATAKA NA POLJU 8A.5 OBRASCA POPDV U SLUČAJU KADA DOĐE DO SMANJENJA OSNOVICE ZA PROMET ZA KOJI OBVEZNIK PDV - PRIMALAC DOBARA I USLUGA NIJE IMAO PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 153
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA IZUZIMANJE OD OPOREZIVANJA KAPITALNOG DOBITKA FIZIČKOG LICA OSTVARENOG OD PRODAJE AKCIJA KOJE TO LICE POSEDUJE DUŽE OD DESET GODINA, U SLUČAJU KADA JE U POSLEDNJIH DESET GODINA DOŠLO DO SMANJENJA NOMINALNE VREDNOSTI AKCIJA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 156
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA PREVOZA I DNEVNICE LICU KOJE SE, KAO SVEDOK, ODAZVALO NA POZIV SUDA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 158
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE MOGUĆNOSTI DA PREDUZETNIK KOJI SE OPREDELIO DA U TOKU PRIVREMENOG PREKIDA OBAVLJANJA DELATNOSTI PLAĆA DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, TO SVOJE OPREDELJENJE PROMENI U TOKU PERIODA PREKIDA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 159
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA OD STRANE POLJOPRIVREDNIKA KOJI SE NIJE OPREDELIO ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I NIJE OBVEZNIK PDV Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 161
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU U SLUČAJU KADA JE UGOVORENO PLAĆANJE ZAKUPNINE ZA VIŠE MESECI UNAPRED Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 162
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PREMIJE ZA DOBROVOLJNO OSIGURANJE KOJU POSLODAVAC PLAĆA ZA SVE ZAPOSLENE ZA SLUČAJ MALIGNIH BOLESTI Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 163
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U PORESKOJ PRIJAVI PPDG-1S KOJA SE PODNOSI ZA PRETHODNE GODINE Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 164
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE PREKOVREMENOG RADA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 168
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE VISINE OSNOVNE ZARADE OPŠTIM AKTOM I UGOVOROM O RADU Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 169
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST PRESTANKA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME U SITUACIJI KADA JE ZAPOSLENI U TRENUTKU ISTEKA UGOVORA PRIVREMENO SPREČEN ZA RAD ZBOG POVREDE NA RADU Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 170
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA OSOBE SA INVALIDITETOM OD STRANE PREDUZETNIKA KOJI SE OPREDELIO ZA ISPLATU LIČNE ZARADE Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 171
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ELEKTRONSKO ČUVANJE RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE I UNIŠTAVANJE PAPIRNIH ORIGINALA RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 174
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA ČUVANJA PAPIRNOG ORIGINALA DOKUMENTA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 174
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA TUMAČENJE POJMA "DIGITALNA KOPIJA" Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 175
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 179
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 183
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 189
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 198 1-15. novembar 2018. godine str. 201
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2018. GODINU Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 8
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU POPIS NEUPLAĆENOG UPISANOG KAPITALA, NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA ZA 2018. GODINU Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 14
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU POPIS FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA ZA 2018. GODINU Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 39
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU POPIS GOTOVINSKIH EKVIVALENATA I GOTOVINE ZA 2018. GODINU Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 55
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU POPIS ZALIHA MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVENTARA ZA 2018. GODINU Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 59
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU POPIS ZALIHA ROBE I STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI ZA 2018. GODINU Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 66
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU POPIS ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA ZA 2018. GODINU Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 76
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU POPIS REZERVISANJA, OBAVEZA, VREMENSKIH RAZGRANIČENJA I VANBILANSNE EVIDENCIJE ZA 2018. GODINE Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 84
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU ULOGA I OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA U FIZIČKOM POPISU ZALIHA ZA 2018. GODINU Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 90
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU USVAJANJE IZVEŠTAJA O POPISU ZA 2018. GODINU I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZULTATA POPISA Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 97
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU POPIS IMOVINE I OBAVEZA KOD MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2018. GODINU Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 108
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA IZ UGLA ZAKONA O PDV Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 118
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU OBRAČUN AKCIZE NA MANJAK I RASHOD AKCIZNIH PROIZVODA UTVRĐEN POPISOM IMOVINE I OBAVEZA ZA 2018. GODINU Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 130
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU PRESTANAK OBAVEZA USLED ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 138
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2018. GODINU PRESTANAK PORESKE OBAVEZE Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 145
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 153
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKCIZE Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 164
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 166
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 197 16-31. oktobar 2018. godine str. 173
AKTUELNO KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - "Sl. glasnik RS", br. 73/2018 Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 7
AKTUELNO UPUTSTVO O ISKAZIVANJU PODATAKA NA OBRASCU PPP-PD PRILIKOM ISPLATE ZARADE ZA KOJU NOVOOSNOVANI POSLODAVAC KORISTI OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OD 1. OKTOBRA 2018. GODINE Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 14
PORESKI RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STEČAJA RAČUNOVODSTVENI ASPEKT POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA NAKON OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 19
PORESKI RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STEČAJA RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PRODAJE STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 26
PORESKI RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STEČAJA PORESKE OBAVEZE PRIVREDNOG DRUŠTVA U TOKU STEČAJA • PRODAJA IMOVINE I REORGANIZACIJA • Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 33
PORESKI RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STEČAJA PORESKI ASPEKT PRODAJE STEČAJNOG DUŽNIKA KAO PRAVNOG LICA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 39
POREZ NA DODATU VREDNOST REFAKCIJA PDV STRANIM OBVEZNICIMA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 49
POREZ NA DODATU VREDNOST POSLOVI ŠPEDICIJE - PDV tretman i popunjavanje Obrasca POPDV Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 54
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 67
PLATNI PROMET I BANKARSKO POSLOVANJE KOMENTAR NOVE ODLUKE O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA - "Sl. glasnik RS", br. 65/2018 Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 79
PLATNI PROMET I BANKARSKO POSLOVANJE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ODLUKE O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA - "Sl. glasnik RS", br. 65/2018 Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 87
PLATNI PROMET I BANKARSKO POSLOVANJE PRIMENA FINANSIJSKIH PROPISA IZ OBLASTI PLATNOG SISTEMA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 89
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV - MENJAČNICA PRUŽA USLUGE POSREDOVANJA PRI PRODAJI LOTO I BINGO LISTIĆA DRŽAVNOJ LUTRIJI SRBIJE Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV I POREZA PO ODBITKU NA PRIHOD KOJI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU PRUŽANJA USLUGA PODRŠKE UPRAVLJANJU, KAO I PO OSNOVU NAKNADE ZA PRAVO KORIŠĆENJA ŽIGA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 97
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV PO OSNOVU DUGOVANOG POREZA U SLUČAJU KADA SE OBVEZNIK PDV BRIŠE IZ SISTEMA PDV Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 99
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV PO OSNOVU DAVANJA POKLONA MANJE VREDNOSTI Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 100
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE VOĐENJA PDV EVIDENCIJA I ISKAZIVANJA PODATAKA U OBRASCU POPDV ZA PROMET ZA KOJI LICE NIJE OBVEZNIK U SKLADU SA ČLANOM 9. STAV 1. ZAKONA O PDV Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 101
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE OBAVEZE ISKAZIVANJA PODATAKA U OBRASCU POPDV PO UGOVORU O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 102
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)OBAVEZNOST IMENOVANJA POSLOVOĐE OD STRANE PREDUZETNICE KOJA NASTAVLJA DA OBAVLJA DELATNOST ZA VREME OSTVARIVANJE PRAVA NA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA I NEGE DETETA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 106
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PODNOŠENJE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U CROSO ZA NEREZIDENTA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 107
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSTVARIVANJE OLAKŠICE, ODNOSNO PRAVA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENOG POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA LICA KOJE JE RANIJE BILO OSNIVAČ I ZAPOSLENO KOD ISTOG POSLODAVCA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 108
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRODUŽENJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME ZAPOSLENOJ KOJOJ JE ZBOG TRUDNOĆE I POROĐAJA VEĆ PRODUŽEN UGOVOR, UKOLIKO PONOVO OSTANE TRUDNA, IAKO JE PROTEKAO ZAKONSKI ROK OD 24 MESECA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 110
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NASTANAK OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE PROMETA NEPOKRETNOSTI Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 112
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE PROMETA USLUGA DAVANJA U ZAKUP KONTEJNERA I MOBILNIH TOALETA FIZIČKIM LICIMA, KOJI VRŠI DRUŠTVO KOJE OBAVLJA KOMUNALNU DELATNOST Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 113
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PRODAJE ČLANSKIH KARTICA U IME AMSS-A I NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PRODAJE ISTIH PREKO FISKALNE KASE Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 114
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIZNAVANJE RASHODA OTPISA POTRAŽIVANJA KADA JE VREDNOST POTRAŽIVANJA ISPOD IZNOSA JAVNOIZVRŠITELJSKE TAKSE Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 118
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPANJE SA DOKUMENTACIJOM PRAVNOG LICA NAKON OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA I NAKON NJEGOVOG OKONČANJA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 122
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IZDAVANJA NEKRETNINE PREKO BOOKING-A Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 124
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZAMENE KROVA NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU U TOKU GODINE Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 126
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA KNJIGOVOĐE DA NA ZAHTEV KLIJENTA PREDA SVU TRAŽENU DOKUMENTACIJU Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 129
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ELEKTRONSKO ČUVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA I UNIŠTAVANJE PAPIRNIH ORIGINALA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 130
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST UNIŠTAVANJA OVERENIH DIGITALIZOVANIH DOKUMENATA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 131
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MENJAČNICA KAO PRUŽALAC PLATNIH USLUGA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSLOVANJE PREKO OGRANKA PLATNE INSTITUCIJE Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 135
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA USLOVI KOJE PLATNA INSTITUCIJA TREBA DA ISPUNI DA BI OBAVLJALA AKTIVNOSTI HIBRIDNE PLATNE INSTITUCIJE Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 136
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA DOKUMENTA KOJIMA SE DOKAZUJE STVARNI VLASNIK REGISTROVANOG SUBJEKTA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 137
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 141
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZI NA IMOVINU, PRENOS APSOLUTNIH PRAVA I NASLEĐE I POKLON Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 147
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 149
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKCIZE Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 153
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 156
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 161
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 196 1-15. oktobar 2018. godine str. 175
PORESKI TRETMAN PROMETA NEPOKRETNOSTI OPOREZIVANJE PROMETA OBJEKATA POREZOM NA DODATU VREDNOST Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 7
PORESKI TRETMAN PROMETA NEPOKRETNOSTI NASTANAK PORESKE OBAVEZE KOD PROMETA OBJEKATA KOJI JE OPOREZIV PDV I NAČIN OBRAČUNAVANJA PDV Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 19
PORESKI TRETMAN PROMETA NEPOKRETNOSTI PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA IZ UGLA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST UTICAJ KARAKTERA USLUGA NA ODREĐIVANJE VREMENA PROMETA U SMISLU ZAKONA O PDV Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 43
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKA OSLOBOĐENJA KOD PDV Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 47
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA MINIMALNA ZARADA ZA 2019. GODINU Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 55
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NOVOOSNOVANE POSLODAVCE Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 56
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE O NOVIM ŠIFRAMA VRSTE PRIHODA KOD PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU - OBRAZAC PPP-PD Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 62
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN PREMIJE ZA DOBROVOLJNO PENZIJSKO, ODNOSNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIH Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 67
RAČUNOVODSTVO OBVEZNICI I UGOVARANJE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 81
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRODAJA REKONSTRUISANOG I ADAPTIRANOG OBJEKTA Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 94
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST OBVEZNIKA (IZVOĐAČA I INVESTITORA) DA UGOVOROM PREDVIDE DA IZVOĐAČ RADOVA OBRAČUNAVA PDV UKOLIKO SU ISPUNJENI SVI USLOVI ZA PRIMENU ČLANA 10. STAV 2. TAČKA 3) ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA PO OSNOVU UNOSA NENOVČANOG ULOGA U ZAVISNO PRAVNO LICE U VIDU NEPOKRETNOSTI, PRI ČEMU SU NA NEPOKRETNOSTI IZVRŠENA DODATNA ULAGANJA PRE NJENOG PRENOSA Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 100
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE OBAVEZE PRIPREME I DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA PO OSNOVU NABAVKE ZEMLJIŠTA OD POVEZANOG LICA Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 102
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE ŠIFRE VRSTE PRIHODA PRILIKOM ISPLATE NAKNADE PLATE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA KOJE JE OTPOČETO PRE 1. JULA 2018. GODINE Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 106
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN DOPRINOSA ZA POLJOPRIVREDNIKA, NOSIOCA KOMERCIJALNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA, KOJI JE UJEDNO I ZAPOSLEN ODNOSNO OBAVLJA REGISTROVANU SAMOSTALNU DELATNOST KAO PREDUZETNIK Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 107
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA USLOVI ZA PRIZNANJE SVOJSTVA OSIGURANIKA POLJOPRIVREDNIKA Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 108
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST RASPODELE DOBITI ISKAZANE PO OSNOVU UKIDANJA REVALORIZACIONIH REZERVI Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 112
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NEPOVRATNE AMBALAŽE KOD KUPCA ROBE Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 113
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKNJIŽAVANJE UDELA PO OSNOVU UČEŠĆA U ZAVISNOM PRAVNOM LICU NAD KOJIM JE OKONČAN POSTUPAK LIKVIDACIJE I RASPODELA LIKVIDACIONOG OSTATKA Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 115
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OPROSTA DUGA PO OSNOVU KAMATE KOJA JE UKLJUČENA U VREDNOST OSNOVNOG SREDSTVA Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 117
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UNOSA NENOVČANOG ULOGA U DRUŠTVO PRE REGISTRACIJE POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 120
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRODAJE VAUČERA ZA KUPOVINU ROBE DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA UZ POPUST Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 122
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 127
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 129
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZI NA IMOVINU I PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 132
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RAČUNOVODSTVO Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 134
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 195 16-30. septembar 2018. godine str. 145
PORESKI PREKRŠAJI PORESKI PREKRŠAJI Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 7
POREZ NA DODATU VREDNOST NASTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU USLUGA PRENOSA, USTUPANJA I DAVANJA NA KORIŠĆENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, KAO I USLUGA NEPOSREDNO POVEZANIM SA TIM USLUGAMA Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST ISKAZIVANJE U OBRASCU POPDV PODATAKA O NABAVCI DOBARA I USLUGA OD FIZIČKOG LICA KOJE NIJE OBVEZNIK PDV, SA POSEBNIM OSVRTOM NA SLUČAJ KADA SE NABAVKA VRŠI OD STRANIH FIZIČKIH LICA Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKA OSLOBOĐENJA ZA PROMET DOBARA KOJA SE UNOSE U SLOBODNU ZONU I DOBARA I USLUGA U SLOBODNOJ ZONI Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 34
RAČUNOVODSTVO PRAVNI, RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT STICANJA I RASPOLAGANJA SOPSTVENIM AKCIJAMA Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 47
RAČUNOVODSTVO PRAVNI, RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT STICANJA I RASPOLAGANJA SOPSTVENIM UDELIMA Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 56
SPREČAVANJE PRANJA NOVCA AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA SPREČAVANJEM PRANJA NOVCA - OBVEZNICI, EVIDENCIJE I UTVRĐIVANJE STVARNIH VLASNIKA Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 71
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISPRAVKA RAČUNA U SKLADU SA ČLANOM 44. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ZBOG NEIZVRŠENOG DELA FAKTURISANE USLUGE Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 80
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSTVARIVANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE U SLUČAJU IZDAVANJA U ZAKUP STANA FIZIČKOM LICU KOJE JE ČLAN DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIŠTVA STRANE DRŽAVE Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 81
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV PO OSNOVU UVOZA MATERIJALA KOJI SE STAVLJA U POSTUPAK REEKSPORTNE DORADE Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 84
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV U SLUČAJU STICANJA PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA DOBRA KOJA JE OBVEZNIK PDV NABAVIO PRE OTPOČINJANJA PDV AKTIVNOSTI Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 84
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI PERIOD U KOJEM SE U OBRASCU POPDV ISKAZUJU PODACI O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA OD FIZIČKOG LICA Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 86
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV PO OSNOVU DATOG AVANSA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA OBJEKTU U INOSTRANSTVU Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 87
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV O PONOVNOM UVOZU DOBARA PO OKONČANJU POSTUPKA PASIVNOG OPLEMENJIVANJA Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 88
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV PO OSNOVU IZVOZA GOTOVIH PROIZVODA BEZ NAKNADE Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 89
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN STIPENDIJE ISPLAĆENE PREKO NEOPOREZIVOG IZNOSA NAKON 1. JANUARA 2018. GODINE I ISKAZIVANJE U PORESKOJ PRIJAVI NA OBRASCU PPP-PD Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 92
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN ŠKOLARINE KOJU PRIVREDNO DRUŠTVO PLAĆA NEPOSREDNO OBRAZOVNOJ USTANOVI ZA STUDENTA, NA OSNOVU UGOVORA O STIPENDIRANJU Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 94
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PREKO FISKALNE KASE PROMETA KOJI JE OSTVAREN PRODAJOM GORIVA NA SAMOUSLUŽNOJ BENZINSKOJ PUMPI Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA VOĐENJE EVIDENCIJE O PRODATIM VAUČERIMA I NEMOGUĆNOST DRŽANJA GOTOVOG NOVCA OD PRODAJE ISTIH U FISKALNOJ KASI Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 97
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA BRISANJE MENICA KOJE NISU U POSEDU IZDAVAOCA NITI POSTOJI EVIDENCIJA O MENIČNIM POVERIOCIMA Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 100
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAČIN NAPLATE MENICE KOJA NE MOŽE DA SE ESKONTUJE S OBZIROM NA TO DA JE RAČUN IZDAVAOCA MENICE BLOKIRAN Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 101
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPAK NAPLATE MENICE KAO VERODOSTOJNE ISPRAVE Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 102
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ROK VAŽNOSTI I NAPLATIVOSTI BLANKO MENICE Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 103
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA BLOKADA RAČUNA I (NE)MOGUĆNOST JEDNOSTRANE KOMPENZACIJE - SUPROTSTAVLJENA MIŠLJENJA Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 103
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA IMOVINU Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 109
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA PORESKI POSTUPAK Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 112
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA FISKALNE KASE Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 114
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 119
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 194 1-15. septembar 2018. godine str. 133
NOVODONETI PRAVILNICI IZ OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM - "Sl. glasnik RS", br. 58/2018 - sa aspekta ostvarivanja prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 9
NOVODONETI PRAVILNICI IZ OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM - "Sl. glasnik RS", br. 58/2018 - sa aspekta ostvarivanja prava na ostale naknade Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 15
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA NA DODATU VREDNOST KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV - "Sl. glasnik RS", br. 60/2018 Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 23
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA NA DODATU VREDNOST KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV - "Sl. glasnik RS", br. 60/2018 Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 25
IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA IZ OBLASTI POREZA NA DODATU VREDNOST KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2018 Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 27
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) NEPOSTOJANJE OBAVEZE ISKAZIVANJA PODATAKA U OBRASCU POPDV U VEZI SA PRODAJOM POKLON ČESTITKI (VAUČERA) Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 33
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV U SLUČAJU KADA PRODAVAC U MALOPRODAJI ODOBRAVA POPUST KUPCU NA KASI PO OSNOVU VREDNOSTI KUPLJENIH DOBARA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 34
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV PRILIKOM UVOZA I PREVOZA DOBARA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 35
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA PDV O NABAVCI DOBARA ČIJI PROMET SE OPOREZUJE U SKLADU SA ČLANOM 36. ZAKONA O PDV (OPOREZIVANJE RAZLIKE) Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 36
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV O IZVRŠENIM I PRIMLJENIM USLUGAMA PREVOZA DOBARA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 37
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV PO OSNOVU POVRAĆAJA NOVCA KUPCU NA OSNOVU ULOŽENE REKLAMACIJE NA KVALITET ROBE KUPLJENE U MALOPRODAJNOM OBJEKTU Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 38
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE PODATAKA O OSTVARENOJ KAMATI NA DATE ZAJMOVE, KAO I KAMATI NA PRIMLJENE ZAJMOVE U OBRASCU POPDV Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 40
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) NAČIN ISKAZIVANJA PODATAKA U OBRASCU POPDV O PROMETU DOBARA PO OSNOVU ČIJE KUPOVINE STRANI DRŽAVLJANIN OSTVARUJE PRAVO NA REFAKCIJU PDV Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 41
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) NAČIN ISKAZIVANJA PODATAKA U OBRASCU POPDV OBVEZNIKA PDV KOJI PRIMENJUJE SISTEM NAPLATE Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 43
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV KOD HIPOTEKARNOG DUŽNIKA U SLUČAJU PROMETA HIPOTEKOVANE NEPOKRETNOSTI KOD REALIZACIJE HIPOTEKE Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 44
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE PUTARINE I NAKNADE ZA PREVOZ RADNIKA U OBRASCU POPDV Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 45
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE U OBRASCU POPDV PODATAKA O ULAZNIM RAČUNIMA ZA NABAVKU DOBARA I USLUGA U REPUBLICI SRBIJI NA KOJIMA JE ISKAZAN PDV KOJI OBVEZNIK PDV NEMA PRAVO DA ODBIJE KAO PRETHODNI POREZ Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 46
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE PODATAKA O NABAVKAMA DOBARA I USLUGA NA SLUŽBENOM PUTU U OBRASCU POPDV Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 48
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE U OBRASCU POPDV PODATAKA KOJE OBVEZNIK PDV - ŠPEDITER NAPLAĆUJE U IME I ZA RAČUN UVOZNIKA (PLAĆENA CARINA I PDV I DR) Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 49
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE U OBRASCU POPDV PODATAKA PO RAČUNU OBVEZNIKA PDV - OMLADINSKE ZADRUGE Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 50
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE U OBRASCU POPDV PODATAKA PO RAČUNU KOJI JE IZDAT U PORESKOM PERIODU KOJI SLEDI PORESKOM PERIODU U KOJEM JE IZVRŠEN PROMET ZA KOJI JE IZDAT RAČUN Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 51
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) NAČIN ISKAZIVANJA PODATAKA U OBRASCU POPDV OBVEZNIKA PDV KOD RASPODELE ZAJEDNIČKIH REŽIJSKIH TROŠKOVA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 52
ODABRANA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) ISKAZIVANJE U PREGLEDU OBRAČUNA IZNOSA KAMATA PO OSNOVU PRIMLJENIH ZAJMOVA I KREDITA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 54
PRIJAVLJIVANJE OBJEKATA PORESKOJ UPRAVI U SKLADU SA ZPPPA PRIJAVLJIVANJE PORESKOJ UPRAVI OBJEKATA U KOJIMA OBVEZNICI SKLADIŠTE, ODNOSNO SMEŠTAJU DOBRA, KAO I PROSTORIJA U KOJIMA OBAVLJAJU DELATNOST Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 57
PRAVNI I PORESKI ASPEKT ANGAŽOVANJA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 63
PRAVNI I PORESKI ASPEKT ANGAŽOVANJA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA UGOVOR O DELU Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 78
PRAVNI I PORESKI ASPEKT ANGAŽOVANJA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 86
PRAVNI I PORESKI ASPEKT ANGAŽOVANJA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA UGOVOR O DOPUNSKOM RADU Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 107
PRAVNI I PORESKI ASPEKT ANGAŽOVANJA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA RADNO ANGAŽOVANJE DIREKTORA ODNOSNO DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA VAN RADNOG ODNOSA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 111
PRAVNI I PORESKI ASPEKT ANGAŽOVANJA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 121
PRAVNI I PORESKI ASPEKT ANGAŽOVANJA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA UGOVOR O VOLONTERSKOM RADU Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 127
OPOREZIVANJE POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA DOBITAKA OD IGARA NA SREĆU OPOREZIVANJE POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA DOBITAKA OD IGARA NA SREĆU Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 133
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENENI ASPEKT EVIDENTIRANJA NEMATERIJALNE IMOVINE Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 141
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU (OVERDRAFT) I OVERNIGHT DEPOZITA (PREKONOĆNO OROČAVANJE) Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 152
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PRELASKA S PROSTOG NA DVOJNO KNJIGOVODSTVO POČEV OD 2019. GODINE Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 156
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE RAFTINGA U SMISLU ZAKONA O PDV Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 164
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA ZA PDV PO OSNOVU DAVANJA ROBE BEZ NAKNADE PO OSNOVU DONACIJE, KADA JE VREDNOST TE ROBE PREKO 8.000.000 RSD Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 165
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OD STRANE OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA PO OSNOVU NABAVKE USLUGE DODATNE OBUKE VOZAČA KOJI OSIGURAVAJU MOTORNA VOZILA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 166
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE PRAVA FIZIČKOG LICA - PREDUZETNIKA DA U POLJU 3.3.2 OBRASCA PPDG-2R KOJI PODNOSI ZA 2017. GODINU ISKAŽE POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI KOJI JE PLAĆEN POSLE 15.3.2018. GODINE Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 168
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PLAĆANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA SA TEKUĆEG RAČUNA PREDUZETNIČKE RADNJE Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 169
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ULAGANJA KOJA NE POVEĆAVAJU VREDNOST OBJEKTA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 172
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA KNJIŽENJE NABAVKE PIĆA I CIGARETA U POSLOVNIM KNJIGAMA UGOSTITELJA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 173
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REFUNDACIJE SREDSTAVA OD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE PO OSNOVU PROGRAMA STICANJA PRAKTIČNIH ZNANJA U SKLADU SA MSFI ZA MSP I PRAVILNIKOM ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 174
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 179
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 182
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKCIZE Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 184
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RAČUNOVODSTVO Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 187
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 195
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 192-193 avgust 2018. godine str. 207
NOVODONETI PROPISI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI - “Sl. glasnik RS”, br. 52/2018 Br. 190-191 jul 2018. godine str. 8
NOVODONETI PROPISI IZMENJENI OBRASCI PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU Br. 190-191 jul 2018. godine str. 12
NOVODONETI PROPISI KOMENTAR ZAKONA O POJEDNOSTAVLJENOM RADNOM ANGAŽOVANJU NA SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 Br. 190-191 jul 2018. godine str. 20
NOVODONETI PROPISI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 Br. 190-191 jul 2018. godine str. 30
NOVODONETI PROPISI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 Br. 190-191 jul 2018. godine str. 34
NOVI PROPISI IZ OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 39
NOVI PROPISI IZ OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM PRAVO NA OSTALE NAKNADE PO OSNOVU ROĐENJA I NEGE DETETA I POSEBNE NEGE DETETA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 46
NOVI PROPISI IZ OBLASTI FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM OD 1.7.2018. GODINE POSLODAVCI NE SPROVODE NIKAKVA KNJIŽENJA U VEZI NAKNADA ZARADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO Br. 190-191 jul 2018. godine str. 54
PORESKO RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POSLOVANJA VAUČERIMA PORESKI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN IZDAVANJA VREDNOSNIH VAUČERA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 57
POREZ NA DODATU VREDNOST OSVRT NA POJEDINA SPORNA PITANJA U VEZI SA ISKAZIVANJEM PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA (OBRAZAC POPDV) Br. 190-191 jul 2018. godine str. 73
POREZ NA DODATU VREDNOST NAČIN ISKAZIVANJA PODATAKA O PROMETU JEDINSTVENIH TURISTIČKIH USLUGA U PREGLEDU OBRAČUNA PDV - OBRAZAC POPDV Br. 190-191 jul 2018. godine str. 78
POREZ NA DODATU VREDNOST ODABRANA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA NAČINOM ISKAZIVANJA PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA PDV - OBRAZAC POPDV Br. 190-191 jul 2018. godine str. 88
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA POREZ NA DOBIT PO ODBITKU NA KAMATE IZMEĐU POVEZANIH LICA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMENA UGOSTITELJA PO SISTEMU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POPUSTA ODOBRENIH KUPCIMA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 122
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA VREME PROMETA USLUGE OGLAŠAVANJA U ŠTAMPANIM ČASOPISIMA I KATALOZIMA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA U SISTEM PDV OBVEZNIKA - LABORATORIJE ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU UKOLIKO PO OSNOVU PRUŽENIH LABORATORIJSKIH USLUGA OSTVARI UKUPAN PROMET KOJI JE VEĆI OD 8.000.000 DINARA U PRETHODNIH 12 MESECI Br. 190-191 jul 2018. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NADOKNADE POLJOPRIVREDNIKU KOJI VRŠI PROMET KUĆNIH LJUBIMACA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 136
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN NAKNADE KOJU DOMAĆE LICE PLAĆA NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU PO OSNOVU PRIMLJENE USLUGE NADZORNE PROVERE U VEZI SA PRIMENOM STANDARDA ISO 9001 Br. 190-191 jul 2018. godine str. 137
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA IZUZIMANJE OD OPOREZIVANJA POREZOM NA KAPITALNI DOBITAK U SLUČAJU PRODAJE UDELA ČIJA SE NOMINALNA VREDNOST MENJALA U TOKU PERIODA OD DESET GODINA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 138
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 190-191 jul 2018. godine str. 143
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 150
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 190-191 jul 2018. godine str. 155
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 190-191 jul 2018. godine str. 169
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 6
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OBVEZNICI SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 9
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA UTVRĐIVANJE POSTOJANJA KONTROLE ZA POTREBE SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU U SKLADU SA MSFI 10 Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 12
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA RAČUNOVODSTVENI ZAHTEVI U VEZI SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 16
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA POSTUPCI KONSOLIDOVANJA PRILIKOM SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 20
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE UČEŠĆA U KAPITALU PRIDRUŽENIH PRAVNIH LICA U POJEDINAČNIM I KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 34
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE ZAJEDNIČKIH ARANŽMANA U POJEDINAČNIM I KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 42
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NEOPHODNA OBELODANJIVANJA U VEZI UČEŠĆA U KAPITALU DRUGIH PRAVNIH LICA ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 50
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA UKLJUČIVANJE INOSTRANOG POSLOVANJA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 55
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA RAČUNOVODSTVENI TRETMAN INVESTICIONIH NEKRETNINA U KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 60
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA RAČUNOVODSTVENI TRETMAN NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 66
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA SASTAVLJANJE OBRAZACA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 69
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 75
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA POJEDINAČNI I KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2017. GODINU PREMA MSFI ZA MSP Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 78
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU - "Sl. glasnik RS", br. 38/2018 Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 85
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OPOREZIVANJE PRIHODA NEREZIDENTNIH FIZIČKIH LICA IZ UGLA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 89
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBRAČUN DOPRINOSA ZA STRANE DRŽAVLJANE KOJI OBAVLJAJU UGOVORENE POSLOVE U REPUBLICI SRBIJI Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 92
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 101
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 106
FISKALNE KASE ODGOVORI NA POJEDINA PITANJA IZ OBLASTI EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 119
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PROMETA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJE JE ZASEJANO POLJOPRIVREDNIM KULTURAMA Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 126
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA VREME PROMETA USLUGE OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČE U KONTEKSTU NASTANKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU PDV Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 127
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE POVEZANOSTI IZMEĐU DVA DRUŠTVA PREKO DIREKTORA KOJI SU SUPRUŽNICI, KAO I POVEZANOSTI IZMEĐU DRUŠTVA I PREDUZETNIKA KOJI JE DIREKTOR DRUŠTVA Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 130
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA NAKNADE ZA ZAKUP SERVERA, U SKLADU SA PRAVILIMA KOJA SE PRIMENJUJU OD 1. APRILA 2018. GODINE Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 131
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO ZAPOSLENOG NA DNEVNICU ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U SLUČAJU KADA JE UPUĆEN NA SLUŽBENI PUT IZ SEDIŠTA POSLODAVCA U MESTO PREBIVALIŠTA ZAPOSLENOG Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA ZAPOSLENOM - PENZIONERU KOJI JE PONOVO ZASNOVAO RADNI ODNOS Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 135
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA OBAVEŠTAVANJA PORESKE UPRAVE O POSLOVNIM PROSTORIJAMA U KOJIMA OBVEZNIK SKLADIŠTI, ODNOSNO SMEŠTA DOBRA I PROSTORIJAMA U KOJIMA OBVEZNIK OBAVLJA REGISTROVANU DELATNOST Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 138
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA USLOVI ZA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE ZA PREVOZ TERETA U DOMAĆEM SAOBRAĆAJU Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 139
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 143
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 148
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZI NA IMOVINU I POKLON Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 152
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 157
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 188 od 1. do 15. juna 2018. godine str. 171
KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2018. GODINI KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2018. GODINI Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 9
KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2018. GODINI NOVČANA NAKNADA UMESTO KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 17
PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 33
PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA SEKUNDARNA PORESKA OBAVEZA Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 42
POREZ NA DODATU VREDNOST AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PROPISA O PDV - MAJ 2018. GODINE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 49
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA POPUNJAVANJE COUNTRY-BY-COUNTRY IZVEŠTAJA PREMA SMERNICAMA IZ BEPS AKCIONOG PLANA 13 (ODNOSNO IZ IZMENJENOG POGLAVLJA V OECD SMERNICA IZ 2017. GODINE) Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 61
PRAVNI I PORESKI ASPEKT POVLAČENJA UDELA ISTUPANJE ČLANA IZ PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 71
RAČUNOVODSTVO DILEME U VEZI SA PRIZNAVANJEM I VREDNOVANJEM KRIPTO VALUTA (BITKOINA) USLED NEDOSTATKA ZAKONSKE REGULATIVE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 79
SPREČAVANJE PRANJA NOVCA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 29/2018 Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 91
SPREČAVANJE PRANJA NOVCA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ODLUKE O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLA I DAVANJE SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 29/2018 Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 94
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PUTNIČKI AUTOMOBIL, KOJI JE KORISTIO ZA SOPSTVENE POTREBE, POČNE DA KORISTI ZA OBAVLJANJE RENT-A-CAR DELATNOSTI Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 102
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIMER POPUNJAVANJA OBRASCA POPDV PO OSNOVU KAMATA NA DATI ZAJAM Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 104
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV IZVRŠI PROMET ZEMLJIŠTA PRAVNOM LICU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 104
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE OBAVEZE DA IZJAVA OBVEZNIKA PDV - KORISNIKA SLOBODNE ZONE SADRŽI PODATAK O KONKRETNIM DOBRIMA KOJA TAJ OBVEZNIK NABAVLJA, A ZA KOJA BI IMAO PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA DA IH NABAVLJA VAN SLOBODNE ZONE, KAKO BI OBVEZNIK PDV KOJI VRŠI PROMET TIH DOBARA OSTVARIO PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO TOM OSNOVU Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 106
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA NA NAKNADU ZA TELEKOMUNIKACIONE USLUGE DO ZAGARANTOVANE POTROŠNJE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 107
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA IZDAVANJE DOKUMENTA O SMANJENJU OSNOVICE I PDV U SLUČAJU KADA SE NAKNADNI POPUST ODOBRAVA NA UKUPAN PROMET DOBARA I USLUGA KOJI JE IZVRŠEN U ODREĐENOM PERIODU Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 108
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA ISPRAVKU (SMANJENJE) PORESKE OSNOVICE PO OSNOVU LOGISTIČKOG RABATA Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 109
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DOBIT PO ODBITKU NA PREFAKTURISANU NAKNADU ZA KONSULTANTSKE USLUGE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 112
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU PRUŽANJA USLUGE "TAJNOG KUPCA" Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 113
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE DINARSKE PROTIVVREDNOSTI POREZA PLAĆENOG U INOSTRANSTVU ZA POTREBE UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 116
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPRIZNAVANJE PRAVA NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKU KOJI SE BAVI KETERINGOM I OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 117
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA EVIDENTIRANJE PROMETA USLUGE DOSTAVE HRANE PREKO FISKALNE KASE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 118
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RASPODELA LIKVIDACIONOG OSTATKA/STEČAJNOG VIŠKA ZADRUGE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 122
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA SRAZMERNU ISPLATU DOBITI ČLANA ZADRUGE KOJI JE ISTUPIO IZ ZADRUGE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 122
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA USLOVI ZA OTVARANJE NOĆNOG BARA I EMITOVANJE MUZIKE NA OTVORENOJ POVRŠINI Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 123
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PROMENA SEDIŠTA PREDUZETNIKA I VOĐENJE KEP KNJIGE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 125
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPANJE POVERIOCA KADA PRIVREDNO DRUŠTVO U LIKVIDACIJI ODBIJA DA PRIMI PRIJAVU POTRAŽIVANJA Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 125
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRODAJA ROBE PUTEM AUTOMATA I PRAVILNO VOĐENJE KEP KNJIGE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 127
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAČIN OBRAČUNA ZARADE ČLANA POSADE VOZILA Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 130
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAKNADA TROŠKOVA VOZAČU ZA VREME PROVEDENO NA SLUŽBENOM PUTU Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 131
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PREVOZ TERETA VOZILOM ČIJA NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA NE PRELAZI 3.500 KG Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 131
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODNOS ISPLAĆENOG REGRESA ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA I NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RASKID UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA I DONOŠENJE REŠENJA OD STRANE POSLODAVCA Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 135
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA - ZABRANA GOTOVINSKOG PLAĆANJA U MALOPRODAJI IZNAD IZNOSA OD 10.000 EVRA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI OD 1. APRILA 2018. GODINE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 138
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA - OBAVEZE PLATIOČEVOG PRUŽAOCA PLATNIH USLUGA U VEZI SA PODACIMA O PRIMAOCU PLAĆANJA KOJI JE FIZIČKO LICE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 138
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI FIZIČKOG LICA - KLIJENTA BANKE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 142
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST PRUŽANJA PLATNIH USLUGA BEZ OBAVEZE PRETHODNOG PRIBAVLJANJA DOZVOLE NARODNE BANKE SRBIJE, UZ PRIBAVLJENO MIŠLJENJE I OMOGUĆAVANJE UVIDA NBS Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 144
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA SPROVOĐENJE ASIGNACIJE U SLUČAJU KADA SE IZMIRUJU OBAVEZE PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA PRIVREDNOG DRUŠTVA U BLOKADI, PRI ČEMU SE ZAKLJUČUJE I UGOVOR O POZAJMICI Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 145
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE POPUNJAVANJA OBRASCA FINANSIJSKE POGODBE U SLUČAJU PRODAJE ROBE ČEKOVIMA GRAĐANA NA RATE - ČEK NIJE INSTRUMENT KREDITIRANJA VEĆ PLAĆANJA Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 146
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAPLATA MENICE IZDATE OD STRANE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA - NEMOGUĆNOST REGISTROVANJA MENICE FIZIČKOG LICA I NAPLATE PUTEM PRINUDNE NAPLATE NBS Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 150
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE MOGUĆNOSTI ISPUNJENJA MENIČNE OBAVEZE NEKOM DRUGOM POVERIOCU KOJI SA IZDATOM MENICOM NIJE U VEZI Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 151
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 155
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKCIZE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 158
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 187 od 16. do 31. maj 2018. godine str. 169
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH PROPISA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 30/2018 Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 8
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH PROPISA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 30/2018 Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 27
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH PROPISA KOMENTAR IZMENA UREDBE O IZVRŠAVANJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 - "Sl. glasnik RS", br. 31/2018 Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 32
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH PROPISA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AKCIZAMA - "Sl. glasnik RS", br. 30/2018 Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 34
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH PROPISA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU - "Sl. glasnik RS", br. 30/2018 Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 40
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH PROPISA KOMENTAR DOPUNA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU - "Sl. glasnik RS" br. 30/2018 Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 42
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH PROPISA KOMENTAR DOPUNA ZAKONA O REVIZIJI - "Sl. glasnik RS", br. 30/2018 Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 43
POREZ NA DODATU VREDNOST PDV TRETMAN IZDATAKA ZA REKLAMU I REPREZENTACIJU Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 47
POREZ NA DODATU VREDNOST AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PROPISA O PDV Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 57
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT POSLOVANJA TURISTIČKIH AGENCIJA TURISTIČKE AGENCIJE U SISTEMU PDV Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 67
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI ASPEKT POSLOVANJA TURISTIČKIH AGENCIJA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA OD USLUGA KOJE OSTVARI TURISTIČKA AGENCIJA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 81
IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POTVRĐENA MULTILATERALNA KONVENCIJA O PRIMENI MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 89
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA SPECIFIČNOSTI U POSLOVANJU PREDUZETNIKA PAUŠALACA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 95
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN PRIHODA OD AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE KOJE REZIDENTNO FIZIČKO LICE OSTVARI U INOSTRANSTVU Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE TRANSAKCIJA IZ POSLOVANJA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 109
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE POSTAVLJANJA I UREĐENJA ŠTANDA NA SAJMU U INOSTRANSTVU Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 136
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA U SKLADU SA ČLANOM 10. ZAKONA O PDV KADA IZVOĐAČ DEO PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA VRŠI ANGAŽOVANJEM PODIZVOĐAČA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 137
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA NABAVKU PUTNIČKOG AUTOMOBILA U SLUČAJU KADA SE ISKLJUČIVO KORISTI ZA SPECIJALIZOVANU OBUKU VOZAČA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 138
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN USLUGE PROJEKTOVANJA OBJEKTA KOJU STRANO PRAVNO LICE PRUŽA DOMAĆEM PRAVNOM LICU KOJE NIJE U SISTEMU PDV Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 140
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DOBIT PO ODBITKU NA USLUGE PRIMLJENE OD REZIDENTA DRŽAVE SA KOJOM NIJE ZAKLJUČEN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA PRIMERIMA OBRAČUNA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 144
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA USLOVI POD KOJIMA PROIZVOĐAČ KAFE IMA PRAVO NA SRAZMERNO UMANJENJE OBRAČUNATE I PLAĆENE AKCIZE DOBAVLJAČU ZA KAFU KOJU KORISTI U DALJEM PROCESU PROIZVODNJE Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 145
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA NAKNADU ZARADE ZBOG PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (RFZO) OSIGURANIKU KOJI JE PRE NASTUPANJA PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD - RADIO KOD POSLODAVCA I OBAVLJAO DELATNOST KAO PREDUZETNIK Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 148
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RASKID UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME PRE ISTEKA ROKA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 149
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OPOREZIVANJE PRIHODA NOSIOCA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KOJI JE OSTVAREN OD PRODAJE FOLIJE OD AGRO TEKSTILA I DEKORATIVNIH KAMENČIĆA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 150
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 155
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 158
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 161
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA IMOVINU Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 163
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA ZAKON O AKCIZAMA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 165
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 169
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 186 od 1. do 15. maj 2018. godine str. 183
IZDAVANJE I SADRŽINA RAČUNA U SKLADU SA ZAKONOM O PDV IZDAVANJE RAČUNA ZA PROMET DOBARA I USLUGA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 7
IZDAVANJE I SADRŽINA RAČUNA U SKLADU SA ZAKONOM O PDV SADRŽINA RAČUNA U SKLADU SA PROPISIMA O PDV I POSEBNI SLUČAJEVI IZDAVANJA RAČUNA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 20
IZDAVANJE I SADRŽINA RAČUNA U SKLADU SA ZAKONOM O PDV POGREŠNO ISKAZIVANJE PDV U RAČUNU ILI DRUGOM DOKUMENTU I MOGUĆNOST ISPRAVKE RAČUNA U KOJEM JE POGREŠNO ISKAZAN PDV Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 38
POREZ NA DOBIT MOGUĆNOSTI ZA IZMENU MESEČNIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.49
POREZ NA DOBIT UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT OD STRANE STALNIH POSLOVNIH JEDINICA NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.54
POREZ NA DOBIT "ŠESTA METODA" - PRIMER KORIŠĆENJA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.61
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA NAKNADA ZA RAD UPRAVNIKU STAMBENE ZAJEDNICE KOJI JE IZABRAN IZ REDOVA STANARA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.67
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN DRUGIH PRIMANJA FIZIČKIH LICA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.77
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA OD DIVIDENDE KOD MIKRO PRAVNIH LICA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.95
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OPOREZIVANJE POREZOM PO ODBITKU NAKNADE ZA USLUGU UPRAVLJANJA (TZV. MANAGEMENT FEE) KOJU DOMAĆE PRAVNO LICE PLAĆA NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.102
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJE ZAPOSLENI U VIDU UDELA OSTVARI OD POVEZANOG LICA SA POSLODAVCEM Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.103
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST PODNOŠENJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE PPDG-1S U SLUČAJU KADA JE PRILIKOM PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE POGREŠNO UNET OSNOV I VRSTA PORESKE PRIJAVE ILI PORESKI PERIOD Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 105
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA OBRAČUNAVANJA POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA BRUTO IZNOS PRIHODA NEREZIDENTA, UKLJUČUJUĆI I POGREŠNO OBRAČUNAT PDV OD STRANE ZASTUPNIKA TOG NEREZIDENTA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 106
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA U VISINI NEOPOREZIVOG IZNOSA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 107
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA KUPOPRODAJA UDELA PO NIŽOJ CENI OD NOMINALNE VREDNOSTI KAPITALA REGISTROVANOG KOD APR Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 110
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE OBAVEZE VOĐENJA ROBNOG KNJIGOVODSTVA I PRE DONOŠENJA NOVOG PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PDV Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 111
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRODAJE ELEKTRONSKIH DOPUNA ZA MOBILNE TELEFONE Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 112
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIVATNA BOLNICA KAO OBAVEZNIK DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA APR Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 114
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA DODATNE UPLATE NA RAČUN DRUŠTVA U POSTUPKU LIKVIDACIJE Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str. 116
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU OBJEKTA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.116
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VREDNOSTI ZEMLJIŠTA KOJE JE PREDMET KONVERZIJE Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.117
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVLJANJE GRAĐEVINSKIH RADOVA UKOLIKO JE DRUGA DELATNOST REGISTROVANA KAO PRETEŽNA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.118
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE OBAVEZE IMENOVANJA NADZORA ZA OVERU PRIVREMENIH I OKONČANIH SITUACIJA IZMEĐU DVA ILI VIŠE IZVOĐAČA RADOVA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.119
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA TRGOVCA KOJI OBAVLJA TRGOVINU NA MALO VAN PRODAJNOG OBJEKTA DA PRIJAVI MINISTARSTVU MESTO NA KOJEM SE VODI KEP KNJIGA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.120
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPAK AMORTIZACIJE IZGUBLJENIH MENICA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.122
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPAK I NADLEŽNOST SUDA ZA POKRETANJE POSTUPKA ZA AMORTIZACIJU MENICE IZDATE "BLANKO" Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.122
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPANJE SA BLANKO MENICAMA KOJE JE VRATIO POVERILAC PO ISTEKU UGOVORA KOJI JE BIO OSNOV IZDAVANJA MENICA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.124
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO IZDAVAOCA MENICE DA ZAHTEVA NAKNADU ŠTETE U SLUČAJU KADA JE MENICA REALIZOVANA PROTIVNO ONOME ŠTO JE UGOVORENO Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.124
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN KAMATE PO RASKIDU UGOVORA O KREDITU U SLUČAJU KADA DUŽNIK NE ISPUNI OBAVEZU ILI ZADOCNI SA NJENIM ISPUNJENJEM Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.125
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆA PROMENA IZNOSA NAKNADE ZA PREVREMENU OTPLATU KREDITA PO UGOVORIMA KOJI SU ZAKLJUČENI PRE 2011. GODINE, KADA JE STUPIO NA SNAGU ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.126
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI FIZIČKOG LICA - KLIJENTA BANKE Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.128
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.133
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.136
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA IMOVINU Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.140
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 185 od 16. do 30. april 2018. godine str.145
POREZ PO ODBITKU NA PRIHODE OD USLUGA NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA NOVA PRAVILA OPOREZIVANJA POREZOM PO ODBITKU PRIHODA KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA PO OSNOVU USLUGA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 9
POREZ PO ODBITKU NA PRIHODE OD USLUGA NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA (Obrazac PDPO/S) Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 17
POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA I OPOREZIVANJE POLJOPRIVREDNIKA PORODIČNO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO: REGISTRACIJA, PRAVNI POLOŽAJ, PLAĆANJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 23
POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA I OPOREZIVANJE POLJOPRIVREDNIKA PRAVO POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU I POLJOPRIVREDNICI U SISTEMU PDV Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 39
POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA I OPOREZIVANJE POLJOPRIVREDNIKA NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU ISLPAĆENE PDV NADOKNADE POLJOPRIVREDNIKU KOJI JE BIO DUŽAN DA OTPOČNE PDV AKTIVNOST Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 55
POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA I OPOREZIVANJE POLJOPRIVREDNIKA PORESKI TRETMAN PRIHODA OD UZGAJANJA I PRODAJE PEČURAKA, PČELINJEG ROJA (PČELA) I PUŽEVA, PRIHODA OD PRIKUPLJANJA I PRODAJE ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA I PRIHODA OD POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH USLUGA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 57
POREZ NA DOBIT KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" ZA 2018. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 18/2018 Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 65
POREZ NA DOBIT PORESKI KONSOLIDOVANI BILANS Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 67
POREZ NA DODATU VREDNOST POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA PROMETA I UVOZA INVESTICIONOG ZLATA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 78
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 86
POREZ NA DODATU VREDNOST RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IZVOZA ROBE NA KOSOVO U SLUČAJU KADA SE USLOVI ZA PORESKO OSLOBOĐENJE ISPUNJAVAJU U NAREDNOM PDV PERIODU Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 96
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU "Sl. glasnik RS", br. 20/2018 Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 102
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA "Sl. glasnik RS", br. 20/2018) Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 109
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA NASTUPAJUĆI VASKRŠNJI, ODNOSNO USKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI U 2018. GODINI Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 118
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PRIMANJA ČLANOVA ORGANA UPRAVE PRAVNOG LICA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 128
AKCIZE KOMENTAR NOVIH USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA IZ ZAKONA O AKCIZAMA I ZAKONA O DUVANU - "Sl. glasnik RS", br. 18/2018 Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 143
AKCIZE REFAKCIJA PLAĆENE AKCIZE U SKLADU SA ZAKONOM O AKCIZAMA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 149
AKCIZE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 164
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN UZIMANJA IZ IMOVINE OBVEZNIKA RAČUNOVODSTVENI ASPEKT LIČNIH Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 171
PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN UZIMANJA IZ IMOVINE OBVEZNIKA PORESKI TRETMAN UZIMANJA IZ POSLOVNE IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 179
RAČUNOVODSTVO OBRAČUN REZERVISANJA ZA OTPREMNINE PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2017. GODINU U SKLADU SA MRS 19 I ODELJKOM 28 MSFI ZA MSP Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 187
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE OBAVEZE DA PDV RAČUN SADRŽI SVE PODATKE PROPISANE PRAVILNIKOM O EVIDENCIJI PROMETA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 198
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET SIRKA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 200
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE INDIREKTNE POVEZANOSTI IZMEĐU DVA DRUŠTVA PREKO DIREKTORA KOJI NEMA UDELE, NITI GLASOVE U ORGANIMA UPRAVLJANJA DRUŠTVA ČIJI JE ZAKONSKI ZASTUPNIK Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 202
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAČIN PRIZNAVANJA RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA, PO OSNOVU PLAĆANJA PROPISANOG IZNOSA BUDŽETSKOM FONDU, U SKLADU SA ZAKONOM O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 203
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA MAGACINSKI PROSTOR KOJI SE NALAZI U OKVIRU TRŽNOG CENTRA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 206
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST PODNOŠENJA OBRASCA PPI-4 U ELEKTRONSKOM OBLIKU OD STRANE STICAOCA APSOLUTNOG PRAVA, KAO PORESKOG PUNOMOĆNIKA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 207
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 211
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 218
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 183 od 16. do 31. mart 2018. godine str. 225
AKTUELNO CENTRALNI REGISTAR FAKTURA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 9
AKTUELNO OBAVEZA UNOSA I PREGLEDA FAKTURA I DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU KROZ CENTRALNI REGISTAR Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 18
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ZA 2018. GODINU UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 25
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ZA 2018. GODINU OSLOBOĐENJA OD POREZA NA IMOVINU Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 52
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ZA 2018. GODINU RAZVRSTAVANJE NEPOKRETNOSTI U ODGOVARAJUĆE GRUPE ZA SVRHU UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 63
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ZA 2018. GODINU IZMENA UTVRÐENOG POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU ZBOG NASTANKA ILI PRESTANKA PORESKE OBAVEZE U TOKU TE GODINE Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 70
POREZ NA DODATU VREDNOST PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SMISLU ZAKONA O PDV - TABELARNI PREGLED STAVOVA MINISTARSTVA FINANSIJA SA BROJEM I DATUMOM SLUŽBENOG MIŠLJENJA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 101
POREZ NA DOBIT KORIŠĆENJE PORESKIH GUBITAKA ZA UMANJENJE OPOREZIVE DOBITI IZ BUDUĆIH OBRAČUNSKIH PERIODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 125
POREZ NA DOBIT PORESKI TRETMAN PRIHODA U VEZI SA RASHODIMA KOJI NISU BILI PRIZNATI U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 131
POREZ NA DOBIT PRIMENA METODA ZA ANALIZU TRANSFERNIH CENA U PRAKSI Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 136
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA MOGUĆNOST DAVANJA POKLONA OD STRANE POSLODAVCA ZAPOSLENIM ŽENAMA POVODOM 8. MARTA - DANA ŽENA I PORESKI TRETMAN Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 147
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN OTPREMNINE PRI PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 155
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PRAVO ZAPOSLENOG NA OTPREMNINU U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O RADU Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 165
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE AKCIZE KOD PROIZVOĐAČA KAFE Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 177
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UČEŠĆA U DOBITI I BONUSA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2017. GODINU Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 183
SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOMENTAR SMERNICA ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, PREDUZETNIKA I PRAVNIH LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I FAKTORING DRUŠTAVA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 193
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARUJE OD PRODAJE OGREVNOG DRVETA I BUKOVIH TRUPACA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 202
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRILIKOM ISPLATE UGOVORENE NAKNADE PO OSNOVU UGOVORA O DELU LICU KOJE IMA STATUS SAMOSTALNOG UMETNIKA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 203
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKE POSLEDICE UGOVORA O IZGRADNJI OBJEKTA U KOJEM SE POJAVLJUJU TRI STRANE - INVESTITOR, FINANSIJER I IZVOĐAČ RADOVA - ODGOVOR NA PITANJE IZ PRAKSE Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 206
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN USLUGA KOJE SE SASTOJE U PRIKUPLJANJU I DOSTAVLJANJU INFORMACIJA O STANJU ŽIVOTNE SREDINE NA ODREĐENOJ LOKACIJI, A KOJE OBVEZNIK PDV VRŠI STRANOM PRIVREDNOM DRUŠTVU Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 207
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU NOVČANIH KAZNI KOJE JE IZREKAO NADLEŽNI ORGAN STRANE DRŽAVE U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 209
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POKRIĆE GUBITKA NA TERET OSNOVNOG KAPITALA UDRUŽENJA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 212
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PREKID TOKA ROKA ZASTARELOSTI PRIZNANJEM DUGA PUTEM IOS Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 213
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST IZVRŠENJA ISPLATE DUGA NAKON OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 213
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIJAVA POTRAŽIVANJA I PODNOŠENJE IZJAVE O PREBIJANJU U POSTUPKU LIKVIDACIJE Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 214
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA STRANI DRŽAVLJANIN KAO INVESTITOR IZGRADNJE OBJEKTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 215
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO TRGOVCA DA BLIŽE UREDI USLOVE I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTANAK OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 216
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 221
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZI NA IMOVINU, PRENOS APSOLUTNIH PRAVA, POREZ NA POKLON I POREZ NA UPOTREBU DOBARA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 226
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 229
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 233
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 182 od 1. do 15. mart 2018. godine str. 247
AKTUELNO KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA FAKTURA, ODNOSNO DRUGIH ZAHTEVA ZA ISPLATU, KAO I NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA - "Sl. glasnik RS", br. 7/2018 Br. 180-181 februar 2018. godine str. 9
AKTUELNO KORISNIČKO UPUTSTVO ZA RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 13
OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA PORESKI STATUS PREDUZETNIKA U SVETLU NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 17
OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA UTVRĐIVANJE PORESKE OSNOVICE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 22
OBRAČUN ZARADA I RADNI ODNOSI OBRAČUN ZARADE I DRUGIH PRIMANJA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 32
OBRAČUN ZARADA I RADNI ODNOSI OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA PREMA USKLAĐENIM PARAMETRIMA KOJI SE PRIMENJUJU U 2018. GODINI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 49
OBRAČUN ZARADA I RADNI ODNOSI UTVRĐIVANJE I OBRAČUN ZARADE PENZIONERA PREMA USKLAĐENIM PARAMETRIMA KOJI SE PRIMENJUJU U 2018. GODINI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 54
OBRAČUN ZARADA I RADNI ODNOSI SRETENJE - DAN DRŽAVNOSTI, NERADNI DANI ZA SVE ZAPOSLENE U SRBIJI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 62
OBRAČUN ZARADA I RADNI ODNOSI POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENIH DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU I PRESTANAK OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U 2018. GODINI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 68
OBRAČUN ZARADA I RADNI ODNOSI NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA ZAPOSLENOM Br. 180-181 februar 2018. godine str. 76
OBRAČUN ZARADA I RADNI ODNOSI PORESKI TRETMAN POMOĆI KOJU ZAPOSLENI OSTVARUJU OD POSLODAVCA U SLUČAJU BOLESTI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 93
POREZ NA DODATU VREDNOST STICANJE STATUSA PRETEŽNOG IZVOZNIKA ZA SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ POREZA NA DODATU VREDNOST U KRAĆEM ROKU Br. 180-181 februar 2018. godine str. 101
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO VODIČ KROZ PRIMENU APLIKACIJE (PIS) ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU Br. 180-181 februar 2018. godine str. 133
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 137
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OGRANKA U INOSTRANSTVU I UKLJUČIVANJE U FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2017. GODINU Br. 180-181 februar 2018. godine str. 142
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT ZA 2017. GODINU Br. 180-181 februar 2018. godine str. 148
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEOPOREZIVI IZNOS ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2017. GODINU Br. 180-181 februar 2018. godine str. 157
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKO OSLOBOĐENJE OD POREZA NA ZARADE I GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZARADE KOJU REZIDENT REPUBLIKE SRBIJE OSTVARUJE OD SPECIJALIZOVANIH AGENCIJA ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 157
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN UZIMANJA NEPOKRETNOSTI IZ POSLOVNE IMOVINE PREDUZETNIKA U NJEGOVU LIČNU IMOVINU Br. 180-181 februar 2018. godine str. 158
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OPOREZIVANJE KAPITALNOG DOBITKA FIZIČKOG LICA KOJE JE REZIDENT HRVATSKE, OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI KOJA SE NALAZI U REPUBLICI SRBIJI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 160
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST DA REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE OBRAČUNA DOPRINOSE ZA ZAPOSLENOG ZA KOGA POSLODAVAC NIJE OBRAČUNAO I PLATIO DOPRINOSE Br. 180-181 februar 2018. godine str. 161
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA RANIJE GODINE ZA LICE KOJE JE ANGAŽOVANO KAO KUĆNO POMOĆNO OSOBLJE Br. 180-181 februar 2018. godine str. 162
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE INSTALACIJE OPREME NA NEPOKRETNOSTI KOJA SE NALAZI NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA, PRI ČEMU SE USLUGA PRUŽA LICU SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA KOJE JE REGISTROVANO U APR Br. 180-181 februar 2018. godine str. 166
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST PRIZNAVANJA U PORESKOM BILANSU RASHODA PO OSNOVU OTPISA POTRAŽIVANJA KOJE JE NIŽE OD TROŠKOVA UTUŽENJA U SLUČAJU KADA JE ZA UTUŽENJE POTRAŽIVANJA NADLEŽAN STRANI SUD Br. 180-181 februar 2018. godine str. 167
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NASTANAK OBAVEZE OBRAČUNA AKCIZE KOD PROIZVOĐAČA ALKOHOLNIH PIĆA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 170
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE ISKAZIVANJA PODATKA O IZNOSU OBRAČUNATE AKCIZE NA RAČUNU TRGOVCA NA MALO DERIVATIMA NAFTE, U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA KUPCA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE Br. 180-181 februar 2018. godine str. 171
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA BRISANJE PREDUZETNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I POSTUPAK GAŠENJA BLOKIRANOG RAČUNA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 174
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA SPROVOĐENJE JEDNOSTRANE KOMPENZACIJE U SLUČAJU NEMOGUĆNOSTI DOSTAVLJANJA IZJAVE O PREBIJANJU DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 175
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UPLATA PAZARA PUTEM BANKOMATA I DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE DA JE PAZAR UPLAĆEN U PROPISANOM ROKU Br. 180-181 februar 2018. godine str. 175
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA SPECIFIČNOSTI U VEZI SA KORIŠĆENJEM LOJALITI KARTICE Br. 180-181 februar 2018. godine str. 176
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA VOĐENJA DNEVNE EVIDENCIJE O PREKOVREMENOM RADU I UTICAJ NA VOĐENJE EVIDENCIJE RADNOG VREMENA ZAPOSLENIH Br. 180-181 februar 2018. godine str. 180
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE ZAKONSKE OBAVEZE DA ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA ZABRANI UČEŠĆE U IGRI ODREĐENIM KATEGORIJAMA LICA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 181
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST DA DOMAĆI PREVOZNIK OBAVLJA MEĐUNARODNI PREVOZ ZAKUPLJENIM TERETNIM VOZILOM REGISTOVANIM U INOSTRANSTVU Br. 180-181 februar 2018. godine str. 182
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVILNO EVIDENTIRANJE KRAJNJEG I POČETNOG SALDA U KEP KNJIZI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 182
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRODAJA KOMISIONE I TRGOVAČKE ROBE OD STRANE ISTOG PRAVNOG LICA I PRAVILNO EVIDENTIRANJE U KEP KNJIZI Br. 180-181 februar 2018. godine str. 183
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 180-181 februar 2018. godine str. 187
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 193
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 197
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKCIZE Br. 180-181 februar 2018. godine str. 199
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 180-181 februar 2018. godine str. 205
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 180-181 februar 2018. godine str. 219
AKTUELNO PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PPDG-1R OD 01.01.2018. GODINE Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 8
AKTUELNO KOMENTAR NOVOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 12
AKTUELNO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 22
AKTUELNO VISINA ČLANARINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE U 2018. GODINI Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 28
VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA PO VELIČINI ZA POTREBE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 33
VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2017. GODINU Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 36
VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2017. GODINU Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 237
VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU SPECIFIČNOST SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA ZA 2017. GODINU Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 247
VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA ZA 2017. GODINU Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 254
MOGUĆNOST PRIMENE NEPREVEDENIH MSFI ZA MSP I MRS/MSFI NAJZNAČAJNIJE IZMENE MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 263
MOGUĆNOST PRIMENE NEPREVEDENIH MSFI ZA MSP I MRS/MSFI NOVI MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 270
RADNI ODNOSI  I OBRAČUN ZARADA I DRUGIH NAKNADA IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU (OBRAZAC PPP-PO) ZA 2017. GODINU Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 279
RADNI ODNOSI  I OBRAČUN ZARADA I DRUGIH NAKNADA NOVI NAČIN UTVRĐIVANJA NAJNIŽE I NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 282
RADNI ODNOSI  I OBRAČUN ZARADA I DRUGIH NAKNADA PODNOŠENJE JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE POSLE IZMENA ZAKONA O RADU Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 290
AKCIZE KVARTALNI OBRAČUN AKCIZE ZA PERIOD OKTOBAR - DECEMBAR 2017. GODINE Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 295
AKCIZE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA - "Sl. glasnik RS", br. 119/2017 Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 300
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA NA NOVOGODIŠNJOJ ZABAVI KOJU ORGANIZUJE PRIVREDNO DRUŠTVO Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 305
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISPLATA LIČNE ZARADE I OBRAČUN DOPRINOSA ZA PREDUZETNIKA POLJOPRIVREDNIKA KOJI JE VEĆ SOCIJALNO OSIGURAN PO OSNOVU ZAPOSLENJA ILI PO OSNOVU SAMOSTALNE DELATNOSTI (KAO PREDUZETNIK) ODNOSNO KOJI JE KORISNIK STAROSNE PENZIJE Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 306
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE OBAVEZE PREDAJE PORESKE PRIJAVE PPDG-1S DO 31. JANUARA TEKUĆE GODINE PRILIKOM PRELASKA SA PAUŠALNOG NAČINA OPOREZIVANJA NA OPOREZIVANJE PREMA STVARNOM PRIHODU Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 309
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 313
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 317
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZI NA IMOVINU I PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 324
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 329
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 178 od 1. do 15. januara 2018. godine str. 345
AKTUELNO OBJAŠNJENJE U VEZI SA IZDAVANJEM I KNJIŽENJEM RAČUNA (FAKTURA) U PAPIRNOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU BEZ UPOTREBE PEČATA I POTPISA Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 7
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 11
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 17
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 26
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 35
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA - "Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 41
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 46
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU - Sl. glasnik RS", br. 113/2017 Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 50
IZMENE I DOPUNE PORESKIH I DRUGIH ZAKONA PREGLED NOVIH REŠENJA U STEČAJNOM POSTUPKU Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 55
OBRAZAC PONUDE FINANSIJSKE POGODBE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI OBRASCA PONUDE FINANSIJSKE POGODBE - "Sl. glasnik RS", br. 101/2017 Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 63
OBRAZAC PONUDE FINANSIJSKE POGODBE PRIMENA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI OBRASCA PONUDE FINANSIJSKE POGODBE Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 65
OBRAZAC PONUDE FINANSIJSKE POGODBE POPUNJAVANJE OBRASCA PONUDA FINANSIJSKE POGODBE U SLUČAJU KADA SE ROBA PRODAJE NA RATE I ZA GOTOVINU Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 67
OBRAZAC PONUDE FINANSIJSKE POGODBE NEPOSTOJANJE OBAVEZE ISTICANJA PONUDE FINANSIJSKE POGODBE U SLUČAJU KADA SE ODREĐENI PROIZVOD PRODAJE SAMO ZAPOSLENIMA NA RATE Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 69
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE ZA 2017. GODINU Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 73
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU RAČUNOVODSTVENI ASPEKT OTPISA I ISPRAVKE VREDNOSTI POTRAŽIVANJA ZA 2017. GODINU Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 82
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I USKLAĐIVANJE AVANSA NA DAN SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 90
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMENA NASTALIH U 2017. GODINI PO KOJIMA SE PDV PLAĆA U 2018. GODINI Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 99
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU OBRAČUN ODLOŽENIH POREZA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2017. GODINU U SKLADU SA MRS 12 I ODELJKOM 29 MSFI ZA MSP Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 112
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU PROCENA FER VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2017. GODINU Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 126
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU OBELODANJIVANJE FER VREDNOSTI U NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2017. GODINU U SKLADU SA ZAHTEVIMA MSFI 13 Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 133
PRIPREMNE RADNJE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU PRIMENA MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVENOG STANDARDA 33 - ZARADA PO AKCIJI Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 139
POREZ NA DODATU VREDNOST ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ZA 2017. GODINU Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 153
POREZ NA DODATU VREDNOST OBAVEZA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA O LICIMA OD KOJIH JE OBVEZNIK PDV U TOKU 2017. GODINE OTKUPLJIVAO POLJOPRIVREDNE PROIZVODE ILI SEKUNDARNE SIROVINE Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 159
POREZ NA DODATU VREDNOST MOGUĆNOST PROMENE PORESKOG PERIODA ZA OBRAČUN PDV IZ KALENDARSKOG TROMESEČJA U KALENDARSKI MESEC NA POČETKU 2018. GODINE, NA OSNOVU ZAHTEVA OBVEZNIKA Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 163
ZARADE I RADNI ODNOSI DAVANJA NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH I PORESKI TRETMAN Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 169
ZARADE I RADNI ODNOSI NASTUPAJUĆI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI 2017/2018. GODINE Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 175
AKCIZE OBAVEZA POPISA ZALIHA CIGARETA NA DAN 1. JANUARA 2018. GODINE ZBOG POVEĆANJA SPECIFIČNOG IZNOSA AKCIZE NA CIGARETE Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 185
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH PROPISA PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KOJI OBVEZNIK PDV PRUŽA DOMAĆEM LICU NA TERITORIJI AP KOSOVO I METOHIJA Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 189
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH PROPISA OPOREZIVANJE PRIHODA OD DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI FIZIČKOG LICA KOJE OBAVLJA REGISTROVANU DELATNOST I POREZ NA PRIHOD OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI PLAĆA NA PAUŠALNO UTVRĐEN PRIHOD Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 190
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 195
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 198
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZI NA IMOVINU, NASLEĐE I POKLON Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 200
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 177 od 16. do 31. decembra 2017. godine str. 207
OBRAZAC POPDV OBRAZAC POPDV Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 9
NAJNOVIJE IZMENE UREDBE ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA KOMENTAR UREDBE O DOPUNI UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 98/2017 Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 15
ODGOVORI NA PITANJA SA SEMINARA U VEZI SA NOVIM PRAVILNIKOM O PDV EVIDENCIJAMA ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU "NOVI PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA I PREGLEDU OBRAČUNA PDV I OSTALE PORESKE AKTUELNOSTI" U VEZI SA POPUNJAVANJEM OBRASCA POPDV Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 19
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 34
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU ULOGA I OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA U FIZIČKOM POPISU ZALIHA ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 40
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU POPIS NEUPLAĆENOG UPISANOG KAPITALA, NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 47
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU POPIS FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 73
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU POPIS GOTOVINSKIH EKVIVALENATA I GOTOVINE ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 88
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU POPIS ZALIHA MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVENTARA ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 92
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU POPIS ZALIHA ROBE I STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 99
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU POPIS ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 108
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU POPIS REZERVISANJA, OBAVEZA, VREMENSKIH RAZGRANIČENJA I VANBILANSNE EVIDENCIJE ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 115
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU USVAJANJE IZVEŠTAJA O POPISU ZA 2017. GODINU I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZULTATA POPISA Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 120
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU POPIS IMOVINE I OBAVEZA KOD MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 131
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA IZ UGLA ZAKONA O PDV Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 143
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU OBRAČUN AKCIZE NA MANJAK I RASHOD AKCIZNIH PROIZVODA UTVRĐEN POPISOM IMOVINE I OBAVEZA ZA 2017. GODINU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 155
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU PRESTANAK OBAVEZA USLED ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 162
POPIS OBAVEZA I IMOVINE ZA 2017. GODINU PRESTANAK PORESKE OBAVEZE Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 169
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR 2017. GODINE Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 177
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA MOGUĆNOST FIZIČKOG LICA KOJE OBAVLJA REGISTROVANU DELATNOST U FORMI PREDUZETNIKA, DA SE PO OSNOVU DRUGE (NEREGISTROVANE) DELATNOSTI EVIDENTIRA KAO OBVEZNIK PDV Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 182
NOVI ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 94/2017 Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 187
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE OGLAŠAVANJA KOJE SE VRŠI KORIŠĆENJEM BILBORDA IZ UGLA ZAKONA O PDV Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 196
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PDV TRETMAN PRODAJE DOBARA KOJA SU PREDMET SKLADIŠTENJA OD STRANE SKLADIŠTARA, U CILJU NAMIRENJA POTRAŽIVANJA PREMA OSTAVODAVCU IZ UGOVORA O SKLADIŠTENJU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 197
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PDV PO OSNOVU USLUGE KOJU OBVEZNIK PDV KOJI UPRAVLJA SLOBODNOM ZONOM PRUŽA OBVEZNICIMA PDV - KORISNICIMA SLOBODNE ZONE Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 198
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO OBVEZNIKA PDV - BANKE DA PDV PLAĆEN PO REŠENJU PORESKE UPRAVE NA PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA OBJEKTU KOJI JE BANCI IZVRŠEN U IZVRŠNOM POSTUPKU, ODBIJE KAO PRETHODNI POREZ Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 199
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA DOMAĆEG DRŽAVLJANINA KOJI JE ZAPOSLEN U INOSTRANSTVU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 202
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA KNJIŽENJE DATOG AVANSA I FAKTURE ZA AVIONSKU KARTU PRILIKOM SLUŽBENOG PUTOVANJA ZAPOSLENOG U INOSTRANSTVU Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 202
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)MOGUĆNOST SPROVOĐENJA POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE POREZA OD OSNIVAČA DRUŠTVA KOJI JE NOSILAC POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 205
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 209
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 215
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 220
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 227
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 174 od 1. do 15. novembra 2017. godine str. 239
NOVI PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV "Sl. glasnik RS", br. 90/2017 Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 9
NOVI PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA VOĐENJE PDV EVIDENCIJA I ISKAZIVANJE PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA PDV (OBRAZAC POPDV) - PROMET KOJI JE OSLOBOĐEN PDV Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 23
NOVI PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA VOĐENJE PDV EVIDENCIJA I ISKAZIVANJE PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA PDV (OBRAZAC POPDV) - PROMET KOJI JE OPOREZIV PDV Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 34
NOVI PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA VOĐENJE PDV EVIDENCIJA I ISKAZIVANJE PODATAKA U PREGLEDU OBRAČUNA PDV (OBRAZAC POPDV) - NABAVKA DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 46
NOVI PRAVILNIK O PDV EVIDENCIJAMA OBAVEZA VOĐENJA I SADRŽINA POSEBNIH PDV EVIDENCIJA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 60
OSTALE AKTUELNE IZMENE PROPISA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU - "Sl. glasnik RS", br. 90/2017 Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 71
OSTALE AKTUELNE IZMENE PROPISA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA AKCIZE NA PROIZVODE KOJE PROIZVOĐAČ, ODNOSNO UVOZNIK PRODAJE DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, KAO I NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI KOJI SE PRODAJU NA OSNOVU MEĐUNARODNOG UGOVORA - "Sl. glasnik RS", br. 90/2017 Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 73
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA UTVRĐIVANJE, NAPLATA, POVRAĆAJ I PREKNJIŽAVANJE POREZA KOD PORESKIH OBVEZNIKA FIZIČKIH LICA /PREDUZETNIKA KOJI SU PRESTALI SA RADOM Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 77
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 80
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA JUBILARNA NAGRADA I SOLIDARNA POMOĆ Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO PLATNA INSTITUCIJA SA ASPEKTA RAČUNOVODSTVENIH I PORESKIH PROPISA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 109
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPANJE OBVEZNIKA PDV U SLUČAJU KADA JE U JEDNOM PORESKOM PERIODU AVANS PLAĆEN ZA ISPORUKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, A U NAREDNOM PORESKOM PERIODU SE IZMENI UGOVOR KOJI JE PREDSTAVLJAO OSNOV ZA AVANSNO PLAĆANJE, U SMISLU DA ĆE SE PORED ISPORUKE IZVRŠITI I UGRADNJA TOG MATERIJALA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 126
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA IZDAVANJE PERIODIČNOG RAČUNA ZA USLUGU ZAKUPA U SLUČAJU KADA JE POSLEDNJI DAN PERIODA ZA KOJI SE IZDAJE RAČUN NERADNI DAN ZA OBVEZNIKA - IZDAVAOCA RAČUNA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 128
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE SMANJENJA OBAVEZE ZA CARINU I PDV KOD UVOZA ROBE PO REŠENJU NADLEŽNOG CARINSKOG ORGANA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 129
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA PREDUZETNIKA U REPUBLICI SRBIJI KOJI JE U REPUBLICI SLOVENIJI OSIGURAN PO OSNOVU SAMOSTALNE DELATNOSTI Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 132
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PLAĆANJA TROŠKOVA HIRURŠKE INTERVENCIJE ZAPOSLENOG Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 133
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA AKCIZNE PROIZVODE KOJI SU IZVEZENI NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 136
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA TEČNI NAFTNI GAS, KOJI KUPAC - KRAJNJI KORISNIK KORISTI U INDUSTRIJSKE SVRHE Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 137
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA USTUPANJE POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O KREDITU I OBAVEZA USAGLAŠAVANJA TAKVOG UGOVORA SA RELEVANTNIM PROPISIMA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 142
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UNOŠENJE NEPOKRETNOSTI KOJA SE NALAZI VAN TERITORIJE SRBIJE U OSNIVAČKI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 143
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA VRAĆANJEM STVARI OSNIVAČU Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 144
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISPUNJENJE POTRAŽIVANJA PREMA PREDUZETNIKU NAKON PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 144
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DA DRŽI SOPSTVENE UDELE BEZ VREMENSKOG OGRANIČENJA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 145
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAPLATA POTRAŽIVANJA OD PREDUZETNIKA KOJI NASTAVLJA DA OBAVLJA DELATNOST U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 147
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 151
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 159
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 161
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 173 od 16. do 31. oktobra 2017. godine str. 165
AKTUELNO – IZMENE I DOPUNE PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI AKCIZA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE, VRSTI, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA, DOSTAVLJANJA PODATAKA I PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 9
AKTUELNO – IZMENE I DOPUNE PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI AKCIZA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, VRSTI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA ALKOHOLNIH PIĆA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 16
AKTUELNO – IZMENE I DOPUNE PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI AKCIZA KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 21
AKTUELNO – IZMENE I DOPUNE PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI AKCIZA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 25
AKTUELNO – IZMENE I DOPUNE PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI AKCIZA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 27
ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 31
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA POLJOPRIVREDNIK KAO OBVEZNIK POREZA I DOPRINOSA U PORESKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE SA OSVRTOM NA NEKA SPORNA PITANJA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 43
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN DRUGIH PRIMANJA KOJA NE ČINE ZARADU Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 54
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OSNIVAČ KAO OSIGURANIK I OBVEZNIK PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 70
RAČUNOVODSTVO CASH FLOW IZ UGLA IZVEŠTAVANJA I UPRAVLJANJA NOVČANIM TOKOVIMA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 79
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IZMIRENJA OBAVEZE DUŽNIKA (PREDUZETNIKA) U POSLOVNIM KNJIGAMA JEMCA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 86
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PDV TRETMAN PREFAKTURISANJA TROŠKOVA FAKTORINGA GLAVNOM DUŽNIKU IZ UGOVORA O PRODAJI ROBE (KUPCU) Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 94
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST IZVRŠENJA REŠENJA PORESKE UPRAVE O POVRAĆAJU POREZA PRINUDNIM PUTEM Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 95
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST ISPRAVKE KONAČNOG RAČUNA, U SLUČAJU KADA U TOM RAČUNU UKUPNA NAKNADA NIJE SMANJENA ZA IZNOS PLAĆENOG AVANSA, NITI JE PDV OBRAČUNAT NA UKUPNU NAKNADU SMANJEN ZA IZNOS PDV OBRAČUNATOG NA PRIMLJENI AVANS Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA IZDAVANJE KONAČNOG RAČUNA ZA PROMET KOJI SE OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV, U SLUČAJU KADA SE POTRAŽIVANJE PO TOM OSNOVU NAMIRUJE IZ AVANSA PRIMLJENOG ZA PROMET DOBARA KOJI JE OPOREZIV PO OPŠTOJ STOPI PDV Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 98
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE ČASOVA RADA NOĆU U OBRAČUNU ZARADE Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 101
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PPDG-1S KOD PROMENE VLASNIKA PREDUZETNIČKE RADNJE Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 102
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRESTANAK PRAVA NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE ZBOG PROMENE DELATNOSTI I PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PPDG-1S Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 103
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST KORIŠĆENJA PORESKOG KREDITA PO OSNOVU PLAĆENOG POREZA PO ODBITKU U DRUGOJ DRŽAVI NA PRIHOD KOJI JE DOMAĆE PRAVNO LICE OSTVARILO OD USLUGE PRUŽENE NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 106
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVILNO NIVELISANJE CENA U SLUČAJU SPROVOĐENJA PRODAJNOG PODSTICAJA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 108
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA SPROVOĐENJE PRODAJNOG PODSTICAJA U VIDU POKLONA KUPCU ZA KUPOVINU PREKO ODREĐENOG IZNOSA I PRAVILNA NIVELACIJA CENA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 109
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PREVOD DEKLARACIJE NA UVOZNOM PROIZVODU KOJI JE NAMENJEN TRŽIŠTU ZEMALJA REGIONA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 110
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZNA SADRŽINA RAČUNA OTPREMNICE I NEMOGUĆNOST NJENE IZMENE OD STRANE TRGOVCA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 110
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE ZAKONOM PROPISANOG ROKA ZA PRIGOVOR NA FAKTURU Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 111
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE SE BAVI IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA DA ZAKLJUČI OBAVEZNO OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 112
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 113
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ANGAŽOVANJE PRAVNOG LICA SA LICENCOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 114
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 117
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA IMOVINU I POREZ NA NASLEĐE I POKLON Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 119
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 125
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 129
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 172 od 1. do 15. oktobra 2017. godine str. 143
AKTUELNO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA - "Sl. glasnik RS", br. 82/2017 Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 9
AKTUELNO KOMENTAR IZMENE I DOPUNE ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 82/2017 Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 12
AKTUELNO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ODLUKE O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA - "Sl. glasnik RS", br. 82/2017 Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 15
EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNE KASE Evidentiranje prometa preko fiskalne kase Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 19
EVIDENTIRANJE PROMETA PREKO FISKALNE KASE Postupak fiskalizacije i način evidentiranja prometa preko fiskalne kase Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 41
POREZ NA DODATU VREDNOST OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PDV PO REALIZACIJI (NAPLATI) POTRAŽIVANJA - SISTEM NAPLATE Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 53
POREZ NA DODATU VREDNOST PDV ASPEKT POTRAŽIVANJA TROŠKOVA IZAZVANIH ODUSTANKOM OD UGOVORA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ODUSTANAK OD UGOVORA O PREVOZU - NAKNADA ŠTETE ILI PROMET USLUGE? Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 63
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA NOVČANA NAKNADA UMESTO KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 69
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENI, PORESKI I PRAVNI ASPEKT KUPOPRODAJE DOSPELIH POTRAŽIVANJA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 83
RAČUNOVODSTVO AKTUELNA I SPORNA PITANJA U VEZI PRIMENE RAČUNOVODSTVENIH PROPISA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 98
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE OPREME ZA AMBULANTU KOJU POSLODAVAC ORGANIZUJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZAPOSLENIMA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 118
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE VIŠE NAPLAĆENOG IZNOSA KOJI SE JAVLJA PRILIKOM NAPLATE POTRAŽIVANJA TROŠKOVA IZVRŠNOG POSTUPKA JER JAVNI IZVRŠITELJ OD IZVRŠNOG DUŽNIKA NAPLAĆUJE IZNOS TROŠKOVA SA PDV Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 119
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA POSLODAVCA DA NADOKNADI ŠTETU FONDU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE KOJA JE NASTALA KAO POSLEDICA POVREDE NA RADU ZAPOSLENOG Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 122
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA ZARADU KOJA SE ISPLAĆUJE PO OSNOVU UGOVORA O RADU SA PROBNIM RADOM, ODNOSNO UGOVORA O RADU SA PRIPRAVNIKOM KAO I PO OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 123
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST IZUZEĆA POSTUPAJUĆEG PORESKOG INSPEKTORA AKO JE ČLAN NJEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVA VLASNIK PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE KONKURENT KONTROLISANOG OBVEZNIKA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 126
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA KURS ZA PRERAČUN IZNOSA NA POKLON PRIMLJENOG NOVCA U STRANOJ VALUTI ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA POKLON Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 128
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ULAGANJE NERASPOREĐENE DOBITI U KAPITAL ZAVISNOG PRAVNOG LICA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 130
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBELEŽAVANJE I BRENDIRANJE TERETNIH I PUTNIČKIH VOZILA, PUTNI NALOZI I PREKRŠAJI PRAVNIH LICA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 131
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UPRAVLJANJE PUTNIČKIM VOZILOM PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH U TOM PRIVREDNOM DRUŠTVU Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 133
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODUZIMANJE OVLAŠĆENJA ZA VRŠENJE TEHNIČKOG PREGLEDA I PONOVNO PODNOŠENJE ZAHTEVA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OVLAŠĆENJE ZA POTPISIVANJE PRIVREMENIH SITUACIJA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVILNO NIVELISANJE CENA U SLUČAJU SPROVOĐENJA PRODAJNOG PODSTICAJA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 135
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 139
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 145
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 146
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 171 od 16. do 30. septembra 2017. godine str. 151
AKTUELNO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 80/2017 Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 9
PORESKA PRIJAVA PDV PORESKA PRIJAVA POREZA NA DODATU VREDNOST - OBAVEZA I NAČIN PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I SADRŽINA OBRASCA PP PDV Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 17
PORESKA PRIJAVA PDV POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE PDV - PODACI KOJI SE ISKAZUJU U OBRASCU PP PDV Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 26
PORESKA PRIJAVA PDV PODACI KOJI SE NE ISKAZUJU U PORESKOJ PRIJAVI PDV (OBRAZAC PP PDV) Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 40
PROMET NEPOKRETNOSTI U SPECIFIČNIM SLUČAJEVIMA PORESKOPRAVNI TRETMAN PRENOSA PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI SA PRIVREDNOG DRUŠTVA NA OSNIVAČA, UMESTO ISPLATE DIVIDENDE Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 49
PROMET NEPOKRETNOSTI U SPECIFIČNIM SLUČAJEVIMA PORESKI TRETMAN PRENOSA NEPOKRETNOSTI KAO LIKVIDACIONOG OSTATKA, IZ UGLA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 54
REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO OBVEZNICI I UGOVARANJE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 61
REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE AKTIVNIH I PASIVNIH VREMENSKIH RAZGRANIČENJA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 72
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PDV TRETMAN DODATNE NAKNADE KOJU ISPORUČILAC DOBARA POTRAŽUJE OD KUPCA ZBOG KAŠNJENJA U PLAĆANJU CENE Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 88
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE UKUPNOG PROMETA PREDŠKOLSKE USTANOVE U POGLEDU OBAVEZE EVIDENTIRANJA U EVIDENCIJU OBVEZNIKA PDV Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 90
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN ISHRANE ZAPOSLENIH U TOKU RADA KOJU ORGANIZUJE POSLODAVAC Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 92
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIVREMENO POVEĆANJE OBIMA POSLA KAO OSNOV ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 92
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISPRAVLJANJE GREŠKE KOJA JE NAČINJENA PRILIKOM PRIJAVE ZAPOSLENOG U CENTRALNI REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 93
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTICAJ DUŽINE OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI PREDUZETNICE NA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 95
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NEZAPOSLENIH LICA KOJA ZAKLJUČE UGOVOR O DELU ILI AUTORSKI UGOVOR Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN NAKNADE ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA KOJU BANKA SA SEDIŠTEM U INOSTRANSTVU NAPLAĆUJE DOMAĆOJ BANCI Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 100
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OPOREZIVANJE POREZOM PO ODBITKU PRIHODA KOJI PRAVNO LICE IZ VELIKE BRITANIJE OSTVARUJE OD DOMAĆEG PRAVNOG LICA, PO OSNOVU NASTUPA MUZIČARA NA FESTIVALU ODRŽANOM U REPUBLICI SRBIJI Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 101
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST IZUZEĆA POSTUPAJUĆEG PORESKOG INSPEKTORA AKO JE ČLAN NJEGOVOG PORODIČNOG DOMAĆINSTVA VLASNIK PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE KONKURENT KONTROLISANOG OBVEZNIKA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 104
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSTALI ZASTUPNICI KAO POTPISNICI KARTONA DEPO POTPISA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 108
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NASTAVAK OBAVLJANJA DELATNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA ČIJI JE OSNIVAČ, PRAVNO LICE, PRESTALO DA POSTOJI U POSTUPKU STEČAJA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 109
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OTKUP POTRAŽIVANJA OD PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE IMA POTVRĐEN UPPR Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 110
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSNOV NASTAVKA SARADNJE SA PREDUZETNIKOM KOJI JE NASTAVIO OBAVLJANJE DELATNOSTI U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 111
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBUSTAVE OD ZARADE NA KOJE SE ODNOSI OGRANIČENJE PROPISNO ZAKONOM O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 112
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PLATNA INSTITUCIJA KAO STEČAJNI DUŽNIK - PRAVA I OBAVEZE POVERIOCA STEČAJNOG DUŽNIKA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 114
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTICAJ POKRETANJA STEČAJNOG POSTUPKA PREMA DRUŠTVU MAJCI NA STATUS DRUŠTVA ĆERKE I NA POSTUPANJE DUŽNIKA DRUŠTVA ĆERKE Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 116
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPAK POVLAČENJA DELIMIČNO REALIZOVANE MENICE Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 120
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OSNOVA DA SE REGISTRACIJA MENICE U KORIST FIZIČKOG LICA KAO POVERIOCA PO OSNOVU OBEZBEĐENJA PLAĆANJA ZAKUPNINE USLOVLJAVA UNOŠENJEM BROJA ODOBRENJA ZA PLAĆANJE (BOP) Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 121
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ROK DOSPEĆA MENIČNE OBAVEZE U SLUČAJU KADA NIJE NAVEDEN ROK ILI DAN U KOME OBAVEZA DOSPEVA VEĆ SAMO DO KADA SE MOŽE NAPLATITI Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 122
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAPLATA IZ MENICE FIZIČKOG LICA KOJA JE IZDATA KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA ZA OBAVEZU PRAVNOG LICA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 123
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPANJE U SLUČAJU POSTOJANJA PREVARNE RADNJE S MENICAMA - BRISANJE IZ REGISTRA MENICA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 125
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPAK AMORTIZACIJE IZGUBLJENOG ČEKA - GUBITAK ČEKA NE ZNAČI I GUBITAK PRAVA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 126
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN DOMICILNE KAMATE - NA OSNOVU ZAHTEVA UPUĆENOG UDRUŽENJU BANAKA SRBIJE Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 127
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 131
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 140
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 144
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 149
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 170 od 1. do 15. septembra 2017. godine str. 161
AKTUELNO OBAVEZNOST KORIŠĆENJA BOP-a KAO POZIVA NA BROJ ODOBRENJA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI Br. 166-167 jul 2017. godine str. 7
AKTUELNO USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI Br. 166-167 jul 2017. godine str. 8
PORESKI TRETMAN UVOZA DOBARA I UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI ROBE UVOZ DOBARA KAO PREDMET OPOREZIVANJA PDV I NAČIN OBRAČUNA PDV KOD UVOZA DOBARA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 12
PORESKI TRETMAN UVOZA DOBARA I UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI ROBE PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA KOD UVOZA DOBARA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SLUČAJ UVOZA DOBARA U SVOJE IME A ZA RAČUN DRUGOG LICA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 19
PORESKI TRETMAN UVOZA DOBARA I UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI ROBE OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA PDV KOD UVOZA DOBARA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 29
PORESKI TRETMAN UVOZA DOBARA I UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI ROBE UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI ROBE Br. 166-167 jul 2017. godine str. 36
PORESKI TRETMAN UVOZA DOBARA I UTVRĐIVANJE CARINSKE VREDNOSTI ROBE OBRAČUNAVANJE AKCIZE PRI UVOZU AKCIZNIH PROIZVODA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 60
DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OSNIVAČE PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 67
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENI ASPEKT PRODAJE ROBE NA MALO PUTEM INTERNETA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 81
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POVRATNE I NEPOVRATNE AMBALAŽE Br. 166-167 jul 2017. godine str. 88
RAČUNOVODSTVO ČUVANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE, FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, AKATA I EVIDENCIJA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 94
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA KORIŠĆENJA PARKINGA I USLUGA PERONIZACIJE, KOJI OBVEZNIK PDV VRŠI STRANIM PRAVNIM LICIMA (PREVOZNICIMA) NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE Br. 166-167 jul 2017. godine str. 102
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN USLUGA KOJE STRANO PRAVNO LICE - ORGANIZATOR SAJMA PRUŽA DOMAĆEM PRAVNOM LICU KAO UČESNIKU SAJMA IZ UGLA PDV I POREZA PO ODBITKU Br. 166-167 jul 2017. godine str. 103
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN RASHODA PIVA KOJI NASTAJE ZBOG KVARA NA TOČILICI ZA PIVO Br. 166-167 jul 2017. godine str. 104
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN NAKNADE KOJU DOMAĆE PRAVNO LICE PLAĆA NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU PO OSNOVU PRAVA NA EKSKLUZIVNU DISTRIBUCIJU PROIZVODA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 106
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA KOJI JE OBVEZNIK KORISTIO PO AVANSNOM RAČUNU, U SLUČAJU KADA PRIMALAC AVANSA NIJE ISPORUČIO CELOKUPNU KOLIČINU ROBE, A NAD NJIM JE ZAKLJUČEN STEČAJNI POSTUPAK Br. 166-167 jul 2017. godine str. 108
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN STICANJA TERETNOG VOZILA U IZVRŠNOM POSTUPKU, U SLUČAJU KADA SU I IZVRŠNI DUŽNIK (PRENOSILAC) I STICALAC VOZILA OBVEZNICI PDV Br. 166-167 jul 2017. godine str. 110
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PENZIJSKOG DOPRINOSA KOJI POSLODAVAC PLAĆA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND SAMO ZA JEDNOG ZAPOSLENOG Br. 166-167 jul 2017. godine str. 113
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU LICA KOJE JE U SPORNOM PERIODU BILO OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA A DOPRINOSE JE PLAĆALO PO OSNOVU POLJOPRIVREDNE DELATNOSTI Br. 166-167 jul 2017. godine str. 114
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIJAVA NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH KOJI RADE U POSLOVNOJ JEDINICI POSLODAVCA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 115
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA PREDUZETNICE Br. 166-167 jul 2017. godine str. 116
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD (BOLOVANJA) KOJA TRAJE DO 30 DANA I ZAPOSLENOM SE ISPLAĆUJE IZ SREDSTAVA POSLODAVCA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 118
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPAK PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PORESKOG BILANSA OBVEZNIKA KOJI JE OKONČAO POSTUPAK LIKVIDACIJE U SLUČAJU KADA NISU PREDATI DO DANA BRISANJA OBVEZNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 120
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST PRIZNAVANJA PRIHODA OD SMANJENJA OBAVEZA NA OSNOVU IOS OBRASCA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 123
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA KNJIŽENJE PLAĆENOG POREZA PO ODBITKU U INOSTRANSTVU Br. 166-167 jul 2017. godine str. 124
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POREZA I DOPRINOSA PREDUZETNIKA KOJI SE NIJE OPREDELIO ZA ISPLATU LIČNE ZARADE Br. 166-167 jul 2017. godine str. 125
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST PODVOĐENJA IZNAJMLJIVANJA KOMBI VOZILA SA VOZAČEM RADI PREVOZA FIZIČKIH LICA U INOSTRANSTVO POD DELATNOST LIMO SERVISA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 127
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVLJANJE DELATNOSTI ODRŽAVANJA I POPRAVKE VOZILA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 128
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PUTNI NALOG ZA VOZILO ZA PREVOZ UMRLIH Br. 166-167 jul 2017. godine str. 129
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISPUNJENJE OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE OSNIVAČA I MOGUĆNOST ZAKONSKE SUBROGACIJE Br. 166-167 jul 2017. godine str. 129
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOG LICA ZA POTPISIVANJE ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SLUČAJU KADA SU PRENETA UPRAVLJAČKA PRAVA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 130
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA SPROVOĐENJE PRODAJNOG PODSTICAJA U VIDU DAVANJA POKLONA POTROŠAČIMA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 131
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZNO VOĐENJE KEP OBRASCA POSEBNO ZA SVAKO PRODAJNO MESTO Br. 166-167 jul 2017. godine str. 133
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVILNO EVIDENTIRANJE PRODAJNOG PODSTICAJA "DVA PO CENI JEDNOG ARTIKLA" U KEP KNJIZI Br. 166-167 jul 2017. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA REGISTRACIJA IMENA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 135
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 166-167 jul 2017. godine str. 139
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 149
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Br. 166-167 jul 2017. godine str. 152
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA IMOVINU I POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 157
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 166-167 jul 2017. godine str. 167
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 166-167 jul 2017. godine str. 181
AKTUELNO PRIMENA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU OD 01.06.2017. GODINE - ZNAČAJ ZA PORESKI POSTUPAK Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 7
NAČIN FINANSIRANJA DRUŠTVA OD STRANE OSNIVAČA (ULOG, ZAJAM, DODATNE UPLATE) FINANSIRANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE NJEGOVIH ČLANOVA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 15
NAČIN FINANSIRANJA DRUŠTVA OD STRANE OSNIVAČA (ULOG, ZAJAM, DODATNE UPLATE) NOVČANI I NENOVČANI ULOZI U PRIVREDNO DRUŠTVO Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 16
NAČIN FINANSIRANJA DRUŠTVA OD STRANE OSNIVAČA (ULOG, ZAJAM, DODATNE UPLATE) ODOBRAVANJE ZAJMA PRIVREDNOM DRUŠTVU OD STRANE OSNIVAČA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 26
NAČIN FINANSIRANJA DRUŠTVA OD STRANE OSNIVAČA (ULOG, ZAJAM, DODATNE UPLATE) DODATNE UPLATE Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 37
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI OBVEZNIK PDV - USLOVI POD KOJIMA SE NEKO LICE SMATRA PORESKIM OBVEZNIKOM I EVIDENTIRANJE PORESKOG OBVEZNIKA U SISTEM PDV Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 45
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OBRAČUN DOPRINOSA ZA STRANE DRŽAVLJANE KOJI OBAVLJAJU UGOVORENE POSLOVE U REPUBLICI SRBIJI Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 65
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE OPOREZIVANJE TROŠKOVA I DRUGIH RASHODA KOJI SE ISPLAĆUJU LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 74
AKCIZE I DUVAN DOSTAVLJANJE POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA PREMA PROPISIMA O DUVANU Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 85
AKCIZE I DUVAN DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O PROIZVODNJI, OBRADI I PROMETU DUVANA I DUVANSKIH PROIZVODA ZA II KVARTAL 2017. GODINE Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 88
AKCIZE I DUVAN KVARTALNI OBRAČUN AKCIZE ZA PERIOD APRIL - JUN 2017. GODINE Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 90
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POTPISAN MULTILATERALNI UGOVOR ZA PRIMENU MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 99
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENI ASPEKT ISPRAVKE MATERIJALNO (BE)ZNAČAJNIH GREŠAKA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO USKLAĐIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU ZA DOGAĐAJE KOJI SU SE DESILI POSLE DATUMA BILANSA STANJA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KOREKCIJE POČETNOG STANJA PO OSNOVU PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 118
PLATNI PROMET I KREDITNI POSLOVI ZAHTEV ZA GAŠENJE RAČUNA PRAVNOG LICA U BLOKADI Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 125
PLATNI PROMET I KREDITNI POSLOVI PRAVO NA NAPLATU TROŠKOVA OBRADE KREDITA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 128
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST UGOVARANJA OPOREZIVANJA PDV PROMETA OBJEKATA KOJI SE VRŠI U STATUSNOJ PROMENI IZDVAJANJE UZ OSNIVANJE Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PDV TRETMAN NABAVKE I POKLANJANJA KNJIGA POSLOVNIM PARTNERIMA, PRI ČEMU JE POJEDINAČNA VREDNOST KNJIGA VEĆA OD 2.000 DINARA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 135
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PREFAKTURISANJE TROŠKOVA ZAKUPA NAKON EVIDENTIRANJA ZAKUPODAVCA U SISTEM PDV Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 136
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE MOGUĆNOSTI DA SE PO OSNOVU PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE PRIMENI ČLAN 6. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, U SLUČAJU KADA STICALAC IMOVINE U MOMENTU PRENOSA NIJE OBVEZNIK PDV, NITI TIM PRENOSOM POSTANE OBVEZNIK PDV Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 138
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PDV TRETMAN PROMETA USLUGA KOJI STRANO LICE VRŠI DOMAĆEM PRAVNOM LICU PO OSNOVU UGOVORA O SPONZORSTVU Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 139
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST PREKOVREMENOG RADA U DANE NEDELJNOG ODMORA ZAPOSLENOG Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 142
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA UVEĆANU ZARADU ZAPOSLENOG KOJI RADI NOĆU Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 142
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NOVČANI IZNOS OSNOVNE ZARADE KOJI SE UNOSI U UGOVOR O RADU Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 144
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POVEZIVANJE STAŽA ZAPOSLENOM KOME JE RADNI ODNOS PRESTAO BEZ PRAVNOG OSNOVA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 145
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAKNADA ZARADE ZA ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA, ODNOSNO POSEBNE NEGE DETETA U SLUČAJU KADA TO PRAVO KORISTI OTAC DETETA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 146
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZBOG BOLESTI ILI KOMPLIKACIJA U VEZI SA ODRŽAVANJEM TRUDNOĆE PREDUZETNIKA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 147
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ROK I NAČIN PLAĆANJA AKONTACIJA POREZA NA DOBIT U SLUČAJU KADA JE OBVEZNIK U 2016. GODINI PRVI PUT OSTVARIO OPOREZIVU DOBIT Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 150
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ROK ZA GAŠENJE TEKUĆEG RAČUNA OD MOMENTA BRISANJA PREDUZETNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 152
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA USTUPANJE UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU, UZ NAKNADU, ZAKLJUČENOG IZMEĐU KORISNIKA LIZINGA KAO USTUPIOCA (ČIJI JE RAČUN U BLOKADI), DAVAOCA LIZINGA I TREĆEG LICA KAO PRIJEMNIKA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 153
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA BLOKADA RAČUNA DUŽNIKA I PRAVO POVERIOCA, ČIJE JE ZALOŽNO PRAVO UPISANO U REGISTAR ZALOGE, DA SE NAPLATI IZ VREDNOSTI PREDMETA ZALOŽNOG PRAVA PRE OSTALIH POVERILACA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 154
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEDOZVOLJENOST KORISNICIMA FRANŠIZE DA PRIMAJU UPLATE NA IME DOPUNE PREPAID KARTICA DAVAOCA FRANŠIZE Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 155
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIBAVLJANJE PODATKA O BROJU POVERILACA KOJI SU BLOKIRALI RAČUN DUŽNIKA NA OSNOVU ZAHTEVA KOJI SE PODNOSI NARODNOJ BANCI SRBIJE Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 156
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA KORIŠĆENJE POSLOVNE PLATNE KARTICE OD STRANE LICA KOJE NIJE ZAPOSLENO KOD PREDUZETNIKA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 157
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA REGISTRACIJA MENICE - MENIČNO OVLAŠĆENJE JE POTREBNO SAMO UKOLIKO SE OD DUŽNIKA NA IME OBEZBEĐENJA UZIMA BLANKO SOLO MENICA Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 160
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE DOSPELOSTI BLANKO MENICE ZA GARANTOVANJE OZBILJNOSTI PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 161
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 165
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA IMOVINU Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 171
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 165 16.-30. jun 2017. godine str. 175
AKTUELNO OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA USLUGE PREVOZA DOBARA KOJE SU POVEZANE SA UVOZOM - POTVRĐEN STAV DA POSEDOVANJE JCI ZA UVOZ DOBARA KOJA SE PREVOZE NIJE USLOV ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 7
AKTUELNO PDV TRETMAN PREVOZNIH USLUGA U VEZI SA UVOZOM DOBARA KOJA SE STAVLJAJU U POSTUPAK CARINSKOG SKLADIŠTENJA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 11
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU OBVEZNICI SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 17
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU U SKLADU SA MSFI 10 Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 20
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU POSTUPCI KONSOLIDOVANJA PRILIKOM SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 26
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE INVESTICIJA U PRIDRUŽENE ENTITETE U POJEDINAČNIM I KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 38
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE ZAJEDNIČKIH ARANŽMANA U POJEDINAČNIM I KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MATIČNOG DRUŠTVA ZA 2016. GODINU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 45
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU OBELODANJIVANJE O UČEŠĆIMA U DRUGIM ENTITETIMA U SKLADU SA MSFI 12 ZA 2016. GODINU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 52
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU UKLJUČIVANJE INOSTRANOG POSLOVANJA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE MATIČNOGDRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2016. GODINU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 57
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU KLASIFIKOVANJE I VREDNOVANJE NEKRETNINA I INVESTICIONIH NEKRETNINA U KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 63
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU SASTAVLJANJE OBRAZACA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 70
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 76
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU KONSOLIDOVANI I ZASEBNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2016. GODINU PREMA MSFI ZA MSP Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 79
KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU UPOREDNI PREGLED RAZLIKA PREZENTACIJE, VREDNOVANJA I OBELODANJIVANJA U KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA U SKLADU SA MRS/MSFI U ODNOSU NA MSFI ZA MSP Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 84
RADNI ODNOSI, OBRAČUN ZARADA I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2017. GODINI Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 91
RADNI ODNOSI, OBRAČUN ZARADA I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 99
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA PORESKI PODSTICAJ PO OSNOVU ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 109
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN USLUGA POSREDOVANJA KOD PROMETA USLUGA PREVOZA DOBARA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV USLUGU POSREDOVANJA PRUŽA DOMAĆIM PREVOZNICIMA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 122
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA KOJE OBVEZNIK PDV PRUŽA STRANOM PRIVREDNOM DRUŠTVU KOJE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE IMA OGRANAK Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 123
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV KOJI JE NADLEŽNI CARINSKI ORGAN OBRAČUNAO ZA APRIL MESEC, PO OSNOVU PRIVREMENOG UVOZA POKRETNIH STVARI NA OSNOVU UGOVORA ČIJI SU PREDMET USLUGE IZNAJMLJIVANJA TIH DOBARA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 124
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNA PDV INTERNIM PUTEM, U SLUČAJU KADA STRANO PRAVNO LICE DAJE NA KORIŠĆENJE OPREMU, BEZ NAKNADE, DOMAĆEM PRAVNOM LICU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 126
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE PUTNIČKOG AUTOMOBILA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV, TJ. NJEGOV OGRANAK, TAJ AUTOMOBIL ISKLJUČIVO KORISTI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 128
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OBVEZNIKA PDV - OGRANIZATORA SEMINARA, PO OSNOVU IZDATAKA ZA HRANU I PIĆE KOJA SE U PAUZAMA POSLUŽUJE UČESNICIMA SEMINARA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 130
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST SMANJENJA OSNOVICE I OBRAČUNATOG PDV ZA PROMET DOBARA KOJI JE IZVRŠEN FIZIČKOM LICU PUTEM TZV. INTERNET PRODAJE (BEZ DIREKTNOG KONTAKTA IZMEĐU KUPCA I PRODAVCA) Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 131
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET OKORAKA KOJI PREDSTAVLJAJU OTPAD KOD PRERADE DRVETA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 132
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA IZVRŠAVANJE FINANSIJSKE OBAVEZE IZ JEDNOG ILI VIŠE UGOVORA SA PREDUZEĆEM ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM KAO NAČIN OSLOBAĐANJA POSLODAVCA OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA JEDNE OSOBE SA INVALIDITETOM Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU U IZNOSU OD 75% PLAĆENOG POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU KADA JE JEDAN OD DVA RADNIKA NA BOLOVANJU PREKO 30 DANA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 135
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PODNOŠENJE M-4 OBRASCA ZA RANIJE GODINE U SITUACIJI KADA JE DOŠLO DO GUBITKA DOKUMENTACIJE Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 136
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA SPROVOĐENJE PRINUDNE NAPLATE POREZA NA POTRAŽIVANJU PORESKOG OBVEZNIKA I MOGUĆNOST PORESKOG ORGANA DA IZNOS TOG POTRAŽIVANJA UVEĆA ZA 5% U SLUČAJU PRINUDNE NAPLATE OD DUŽNIKA PORESKOG OBVEZNIKA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 140
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOST KOJA JE NABAVLJENA RADI RUŠENJA I IZGRADNJE OBJEKTA NAMENJENOG DALJOJ PRODAJI Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 144
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST ISPLATE DNEVNICA IZ PRETHODNIH GODINA I NJIHOVO OPRIHODOVANJE USLED ZASTARELOSTI Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 148
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ZAMENA SAOBRAĆAJNE DOZVOLE U SLUČAJU PROMENE SEDIŠTA PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 152
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA ZATVARANJE PREDUZETNIČKE RADNJE I ZAKLJUČIVANJE KEP KNJIGE Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 153
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZNO SAČINJAVANJE KALKULACIJE ZA KOMISIONU ROBU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 154
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSLEDICE PROMENE PRAVNE FORME ORTAČKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 155
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVNE POSLEDICE SMRTI PREDUZETNIKA NA DELATNOST KOJU JE OBAVLJAO Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 156
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA POVRAĆAJA DOKUMENTACIJE PRIMLJENE PO OSNOVU ANGAŽOVANJA ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 157
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOMENAT NASTUPANJA OBAVEZE PODNOŠENJA PRIJAVE ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA ISTICANJE FIRME Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 158
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 163
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 168
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 170
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA POREZ NA IMOVINU I POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 172
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 179
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 164 1.-15. jun 2017. godine str. 193
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU Br. 160 1-15. april 2017. godine str 7
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2016. GODINU Br. 160 1-15. april 2017. godine str 25
POREZ NA DODATU VREDNOST VREME PROMETA USLUGA IZ UGLA ZAKONA O PDV Br. 160 1-15. april 2017. godine str 34
POREZ NA DODATU VREDNOST NOVI NAČIN OBRAČUNA PDV ZA ZAKUP POKRETNIH STVARI KOJE SE PRIVREMENO UVOZE U REPUBLIKU SRBIJU Br. 160 1-15. april 2017. godine str 44
POREZ NA DODATU VREDNOST OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA ODREĐIVANJEM MESTA PROMETA USLUGA IZNAJMLJIVANJA PREVOZNIH SREDSTAVA I DRUGIH POKRETNIH STVARI, OD 1. APRILA 2017. GODINE Br. 160 1-15. april 2017. godine str 48
POREZ NA DODATU VREDNOST OBJAŠNJENJE U VEZI SA ODREĐIVANJEM MESTA PROMETA USLUGA PREVOZA DOBARA KOJE SE PRUŽAJU PORESKOM OBVEZNIKU, OD 1. APRILA 2017. GODINE Br. 160 1-15. april 2017. godine str 53
POREZ NA DODATU VREDNOST ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA KOJE OBVEZNIK PDV PRUŽA PREDSTAVNIŠTVU STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI Br. 160 1-15. april 2017. godine str 58
POREZ NA DODATU VREDNOST ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA KOJE SE SASTOJE U RADOVIMA NA POKRETNIM STVARIMA OD 1. APRILA 2017. GODINE Br. 160 1-15. april 2017. godine str 60
POREZ NA DODATU VREDNOST ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE POPRAVKE MOTORNIH VOZILA KOJA SE PRUŽA PORESKOM OBVEZNIKU I PORESKI TRETMAN UGRAĐENIH REZERVNIH DELOVA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 61
POREZ NA DODATU VREDNOST STOPA PDV PO KOJOJ SE OBRAČUNAVA PDV ZA PROMET PEKARSKIH PROIZVODA U SLUČAJU KADA JE KUPCU OMOGUĆENA KONZUMACIJA OVIH PROIZVODA NA LICU MESTA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 62
POREZ NA DODATU VREDNOST PRIMENA NOVIH PRAVILA O ODREĐIVANJU MESTA PROMETA USLUGA U SLUČAJEVIMA KADA OBVEZNICI PDV PRUŽAJU USLUGE AMBASADAMA STRANIH DRŽAVA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 63
POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI POPUNJAVANJE I PODNOŠENJE OBRASCA M-4 I M-4K O PODACIMA ZA MATIČNU EVIDENCIJU OSIGURANIKA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 67
POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI NERADNI DANI I PRAVA ZAPOSLENIH POVODOM VASKRŠNJIH, ODNOSNO USKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2017. GODINI Br. 160 1-15. april 2017. godine str 81
POREZ NA DOHODAK I DOPRINOSI PRIMANJA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ČINJENJA I PRUŽANJA POGODNOSTI Br. 160 1-15. april 2017. godine str 89
AKCIZE I DUVAN KVARTALNI OBRAČUN AKCIZE ZA PERIOD JANUAR-MART 2017. GODINE Br. 160 1-15. april 2017. godine str 103
AKCIZE I DUVAN DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O PROIZVODNJI, OBRADI I PROMETU DUVANA I DUVANSKIH PROIZVODA ZA I KVARTAL 2017. GODINE Br. 160 1-15. april 2017. godine str 109
FISKALNE KASE PRODAJa DOBARA I PRUŽANJA USLUGA PUTEM INTERNETA IZ UGLA ZAKONA O FISKALNIM KASAMA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 113
RAČUNOVODSTVO VREDNOVANJE POLJOPRIVREDNOG I OSTALOG ZEMLJIŠTA U SKLADU SA MSFI ZA MSP Br. 160 1-15. april 2017. godine str 121
RAČUNOVODSTVO VREDNOVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SKLADU SA MSFI ZA MSP Br. 160 1-15. april 2017. godine str 129
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IZGRADNJE OBJEKTA U POSLOVNIM KNJIGAMA INVESTITORA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 136
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA OD DIVIDENDE KOD MIKRO PRAVNIH LICA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 149
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA U SLUČAJU KADA PORESKA UPRAVA REŠENJEM UTVRDI OBAVEZU ZA PDV PORESKOM DUŽNIKU - PRIMAOCU DOBARA I USLUGA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 156
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN TROŠKOVA REKREACIJE ZAPOSLENIH Br. 160 1-15. april 2017. godine str 157
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA KOJA SE ISPLAĆUJE FIZIČKOM LICU - VLASNIKU PRAVNOG LICA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS Br. 160 1-15. april 2017. godine str 159
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST JAVNOG DRUŠTVA DA POVERI VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGOM PRAVNOM LICU, PREDUZETNIKU I FIZIČKOM LICU VAN RADNOG ODNOSA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 160
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA USMERAVANJE MEĐUDOBITI U REZERVE ZA STICANJE SOPSTVENIH UDELA PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 162
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI KAO OBAVEZAN MATERIJAL ZA SEDNICU AKCIONARSKOG DRUŠTVA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 163
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Upis u registar kod agencije za privredne registre kao uslov za prodaju gotovih proizvoda od strane poljoprivrednog gazdinstva Br. 160 1-15. april 2017. godine str 164
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA EVIDENTIRANJE UKUPNOG RAZDUŽENJA (PAZARA) U PRODAJNOM OBJEKTU KROZ KOLONU 5 KEP OBRASCA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 165
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 160 1-15. april 2017. godine str 169
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 174
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Br. 160 1-15. april 2017. godine str 176
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 178
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 160 1-15. april 2017. godine str 183
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 160 1-15. april 2017. godine str 197
UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE RAZVRSTAVANJE NEPOKRETNOSTI U ODGOVARAJUĆE GRUPE ZA SVRHU UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 7
UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI ZA 2016. GODINU UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 14
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA OSLOBOĐENJA OD POREZA NA IMOVINU Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 40
POPUNJAVANJE OBRASCA PPDG-1S - PRAKTIČNE NAPOMENE PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PPDG-1S Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 55
POREZ NA DODATU VREDNOST PRAVO OBVEZNIKA DA PDV KOJI JE OBRAČUNAO KAO PRIMALAC DOBARA ILI USLUGA (INTERNI OBRAČUN) ODBIJE KAO PRETHODNI POREZ Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 67
RADNI ODNOSI I OBRAČUN ZARADE PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN POKLONA POVODOM DANA ŽENA - 8. MARTA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 73
RADNI ODNOSI I OBRAČUN ZARADE ZAJAM ZAPOSLENOM Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 81
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Porez na dohodak građana, radni odnosi i doprinosi Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 93
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST ISPRAVLJANJA GREŠKE U PORESKOJ PRIJAVI PPP-PD PO KOJOJ JE PORESKA UPRAVA IZVRŠILA POVRAĆAJ POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO OSNOVU OLAKŠICE ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 94
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN JUBILARNE NAGRADE KOJU POSLODAVAC ISPLAĆUJE ZAPOSLENOM Br. 158 1-15. mart 2017. godine str.95
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA EVIDENTIRANJE STAŽA OSIGURANJA ZA LICE ANGAŽOVANO PO OSNOVU AUTORSKOG UGOVORA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 96
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA OSNOV ZA OBRAČUN NOVČANE KAZNE ZAPOSLENOM ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 97
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA FIZIČKO LICE - OSNIVAČA DVA PRIVREDNA DRUŠTVA KOJI JE U OBA PRIVREDNA DRUŠTVA DIREKTOR Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 97
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA KOJI NISU U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA I PORESKI TRETMAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA POSTOJEĆIH KADROVA, KOJI SU ZAPOSLENI KOD POSLODAVCA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 99
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZARADE ZA VREME ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 100
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Porez na dodatu vrednost Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 101
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV NA IZNOS VIŠE PLAĆENE NAKNADE ZA OPOREZIV PROMET DOBARA ILI USLUGA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 102
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Platni promet Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 103
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RAZMENA PLATNIH NALOGA U SLUČAJU ZAKLJUČENJA UGOVORA O PREUZIMANJU (USTUPANJU) DUGA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 104
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE ZABRANE DA SE ZBOG BLOKADE TEKUĆIH RAČUNA PRIMAOCA LIZINGA ZAKLJUČI UGOVOR O USTUPANJU UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU U KOME SE PRIMALAC LIZINGA POJAVLJUJE KAO USTUPILAC Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 105
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA USTUPANJE POTRAŽIVANJA BANKE OD STEČAJNOG DUŽNIKA POVEZANOM LICU STEČAJNOG DUŽNIKA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 107
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Kreditni poslovi Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 109
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAČIN VRAĆANJA KREDITA - UTICAJ UGOVARANJA FIKSNE ILI PROMENLJIVE KAMATNE STOPE NA PROMENU ANUITETA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 110
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIMENA KURSA U SLUČAJU KADA BANKA ODOBRAVA KREDIT INDEKSIRAN U STRANOJ VALUTI PRAVNOM LICU - NIJE PROPISANO DA VRSTA KURSA MORA BITI RAZLIČITA KOD PLASIRANJA I KOD NAPLATE KREDITA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 111
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA RASKID UGOVORA O KREDITU INDEKSIRANOM U VALUTI (ŠVAJCARSKI FRANAK) I OBRAČUN ZATEZNE KAMATE Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 112
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Elektronska kupoprodaja Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 114
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UČESNICI U KUPOPRODAJI ROBE PREKO INTERNET PLATFORME PRI ČEMU ČLANOVI IZMIRUJU SVOJE OBAVEZE PUTEM SMS- PORUKA SA SVOG MOBILNOG TELEFONA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 115
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA PREKO INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 116
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Ostala pitanja Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 118
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA PRIREĐIVAČA ZABAVNIH IGARA U POGLEDU PLAĆANJA KOMUNALNE TAKSE Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT LIČNIH PRIMANJA POSLODAVCA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA POLJOPRIVREDNIKA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 131
RAČUNOVODSTVO Pitanja i odgovori iz oblasti računovodstva Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 138
RAČUNOVODSTVO NAČIN NUMERISANJA RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA U NOVOJ POSLOVNOJ GODINI Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 139
RAČUNOVODSTVO EVIDENTIRANJE OBRAČUNA I PLAĆANJA PROPISANOG PROCENTA NAPLAĆENE NAGRADE JAVNOG BELEŽNIKA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 140
RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVENO OBUHVATANJE KALA NASTALOG PRILIKOM TERMIČKE OBRADE ROBE Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 141
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENI TRETMAN DOBIJENIH BANKARSKIH GARANCIJA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 143
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NABAVKE TAG UREĐAJA I DOPUNA ZA ELEKTRONSKU NAPLATU PUTARINE Br. 158 1-15. mart 2017. godine str 143.
RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE FAKTURE OD OMLADINSKE ZADRUGE ZA ANGAŽOVANJE RADNIKA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str 145.
SPROVOĐENJE STATUSNE PROMENE PRIPAJANJA STATUSNA PROMENA PRIPAJANJE Br. 158 1-15. mart 2017. godine str 149.
SPROVOĐENJE STATUSNE PROMENE PRIPAJANJA PRIPAJANЈE ZAVISNOG DRUŠTVA MATIČNOM DRUŠTVU Br. 158 1-15. mart 2017. godine str 156.
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 158 1-15. mart 2017. godine str 165.
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str. 170
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Br. 158 1-15. mart 2017. godine str 174
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str 176.
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 158 1-15. mart 2017. godine str 181.
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 158 1-15. mart 2017. godine str 195.
UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI ZA 2016. GODINU UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA STVARNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA ZA 2016. GODINU Br. 156-157 februar 2017. godine str. 7
UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI ZA 2016. GODINU PORESKA PRIJAVA ZA PREDUZETNIKE KOJI POREZ PLAĆAJU SAMOOPOREZIVANJEM I POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE PPDG-1S Br. 156-157 februar 2017. godine str. 19
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA UTVRĐIVANJE RASHODA KOJI SE NE PRIZNAJU U PORESKOM BILANSU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA Br. 156-157 februar 2017. godine str. 37
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA PRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH RADNO ANGAŽOVANIH LICA U PORESKOM BILANSU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA Br. 156-157 februar 2017. godine str. 47
POREZ NA DODATU VREDNOST STICANJE STATUSA PRETEŽNOG IZVOZNIKA ZA SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ POREZA NA DODATU VREDNOST U KRAĆEM ROKU Br. 156-157 februar 2017. godine str. 53
POREZ NA DODATU VREDNOST EVIDENTIRANJE STRANOG LICA U SISTEM PDV U REPUBLICI SRBIJI Br. 156-157 februar 2017. godine str. 57
POREZ NA DODATU VREDNOST PRIMALAC DOBARA I USLUGA KAO PORESKI DUŽNIK ZA PROMET KOJI VRŠI STRANO LICE Br. 156-157 februar 2017. godine str. 66
RADNI ODNOSI I OBRAČUN ZARADE OBRAČUN ZARADE I DRUGIH PRIMANJA PREMA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSIMA IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 156-157 februar 2017. godine str. 75
RADNI ODNOSI I OBRAČUN ZARADE UTVRĐIVANJE I OBRAČUN ZARADE PENZIONERA KOJI JE PONOVO ZASNOVA O RADNI ODNOS I NOVOUSKLAĐENI IZNOSI OD 1.2.2017. GODINE Br. 156-157 februar 2017. godine str. 88
RADNI ODNOSI I OBRAČUN ZARADE OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA Br. 156-157 februar 2017. godine str.94
AKCIZE KOMENTAR NOVIH USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA AKCIZA - „SL. GLASNIK RS", BR. 7/2017 Br. 156-157 februar 2017. godine str. 101
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 156-157 februar 2017. godine str. 107
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA NADLEŽNI ORGANI ZA IZDAVANJE POTVRDA O REZIDENTNOSTI U DRŽAVAMA SA KOJIMA JE U PRIMENI UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 156-157 februar 2017. godine str. 130
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Porez na dobit pravnih lica Br. 156-157 februar 2017. godine str. 135
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA PO OSNOVU OTPISA POTRAŽIVANJA U SLUČAJU KADA JE IZVRŠNI POSTUPAK OBUSTAVLJEN IZ RAZLOGA ŠTO SE OBVEZNIK NIJE SLOŽIO DA NAKON NEUSPELE PRODAJE NA IME NAPLATE POTRAŽIVANJA PREUZME NEPOKRETNOST Br. 156-157 februar 2017. godine str. 136
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIZNAVANJE DELA OSPORENOG POTRAŽIVANJA U STEČAJNOM POSTUPKU U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA Br. 156-157 februar 2017. godine str. 137
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Porez na dohodak građana, radni odnosi i doprinosi Br. 156-157 februar 2017. godine str. 139
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA POPUNJAVANJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATIM POREZIMA I DOPRINOSIMA U SLUČAJU ISPLATE BONUSA NAKON KONAČNE ISPLATE ZARADE Br. 156-157 februar 2017. godine str. 140
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN KORIŠĆENJA SLUŽBENOG VOZILA U PRIVATNE SVRHE OD STRANE ZAPOSLENOG, A U PITANJU JE VOZILO KOJE NIJE U VLASNIŠTVU POSLODAVCA Br. 156-157 februar 2017. godine str. 141
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA LICE KOJE U REPUBLICI SRBIJI OBAVLJA SAMOSTALNU DELATNOST A U KRALJEVINI ŠVEDSKOJ JE U RADNOM ODNOSU Br. 156-157 februar 2017. godine str. 142
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Porez na dodatu vrednost Br. 156-157 februar 2017. godine str. 143
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTICAJ PRIBAVLJANJA POTVRDE O REZIDENTNOSTI STRANOG PRAVNOG LICA NA OSNOVICU ZA OBRAČUN PDV U SLUČAJU KADA JE POTVRDA O REZIDENTNOSTI PRIBAVLJENA NAKON NASTANKA OBAVEZE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU Br. 156-157 februar 2017. godine str. 144
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski postupak Br. 156-157 februar 2017. godine str. 147
AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)MOGUĆNOST DONOŠENJA REŠENJA O POREZU NA IMOVINU OD STRANE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE, BEZ PRETHODNOG IZJAŠNJAVANJA OBVEZNIKA O ČINJENICAMA KOJE SU OD ZNAČAJA ZA ODLUČIVANJE Br. 156-157 februar 2017. godine str. 148
RAČUNOVODSTVO VODIČ KROZ PRIMENU APLIKACIJE (PIS) ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Br. 156-157 februar 2017. godine str. 153
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI Br. 156-157 februar 2017. godine str. 157
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OGRANKA U INOSTRANSTVU I UKLJUČIVANJE U FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2016. GODINU Br. 156-157 februar 2017. godine str. 162
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT ZA 2016. GODINU Br. 156-157 februar 2017. godine str. 168
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UČEŠĆA U DOBITI I BONUSA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 156-157 februar 2017. godine str. 174
RAČUNOVODSTVO Aktulna pitanja iz oblasti računovodstva Br. 156-157 februar 2017. godine str. 181
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO PRIZNAVANJE POVRATNE AMBALAŽE Br. 156-157 februar 2017. godine str. 182
RAČUNOVODSTVO REKLASIFIKACIJA OSNOVNIH SREDSTAVA U SITAN INVENTAR Br. 156-157 februar 2017. godine str. 182
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 156-157 februar 2017. godine str. 187
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Br. 156-157 februar 2017. godine str. 193
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 156-157 februar 2017. godine str. 187
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I ZAKONA O REVIZIJI Br. 156-157 februar 2017. godine str. 199
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 156-157 februar 2017. godine str. 203
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 156-157 februar 2017. godine str 217.
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU Utvrđivanje poreza na dobit za 2016. godinu Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 7
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 8
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU SASTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU - OBRAZAC PDP I OBRAČUN PORESKIH PODSTICAJA Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 32
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU UTVRĐIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA I GUBITAKA ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str.51
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 70
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU Transferne cene Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str.85
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU KOREKCIJA PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA I NJIHOVO ISKAZIVANJE U PORESKOM BILANSU ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 86
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA U SKRAĆENOM OBLIKU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 91
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU KOREKCIJA RASHODA KAMATE PREMA POVEZANIM LICIMA KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 97
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU Poreske olakšice kod poreza na dobit Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 109
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU PORESKI KREDIT PO OSNOVU POREZA NA DOBIT KOJI JE OGRANAK REZIDENTNOG OBVEZNIKA PLATIO U INOSTRANSTVU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str.110
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI KOJU DOMAĆE PRAVNO LICE OSTVARUJE PO OSNOVU DIVIDENDI OD NEREZIDENTNE FILIJALE Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 114
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU UTVRĐIVANJE PORESKOG KREDITA U SKLADU SA ČLANOM 53A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 121
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU Utvrđivanje poreza na dobit za 2016 godinu za nedobitne organizacije Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 131
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 132
RADNI ODNOSI I OBRAČUN ZARADE NERADNI DANI POVODOM SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 141
RAČUNOVODSTVO Sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2016.godinu Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 147
RAČUNOVODSTVO OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 148
RAČUNOVODSTVO RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA PO VELIČINI ZA POTREBE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 154
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRAZACA BILANS STANJA, BILANS USPEHA I IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 157
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 165
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 171
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRASCA STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 175
RAČUNOVODSTVO DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 181
RAČUNOVODSTVO Specifičnosti sastavljanja finansijskih izveštajA mikro i drugih pravnih lica i sportskih društava za 2016. godinu Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 191
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA SPORTSKA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 192
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 203
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOST SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 213
RAČUNOVODSTVO Ostale radnje prilikom i nakon sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016.godinu Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 213
RAČUNOVODSTVO ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 220
RAČUNOVODSTVO OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2017. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 226
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE REZERVISANJA ZA OTPREMNINE I JUBILARNE NAGRADE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 230
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Porez na dohodak građana, doprinosi i radni odnosi Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 245
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENIM POREZIMA I DOPRINOSIMA PO ODBITKU NA OBRASCU PPP - PO Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 246
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD ZBOG BOLESTI ZAPOSLENOG - PENZIONERA Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 247
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN MINIMALNE ZARADE ZA MESEC DECEMBAR 2016. GODINE KOJA SE ISPLAĆUJE U JANUARU 2017. GODINE, A AKONTACIJA ZARADE JE ISPLAĆENA U DECEMBRU MESECU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 249
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO KOJA SE ISPLAĆUJE PO REŠENJU NADLEŽNE OPŠTINSKE, ODNOSNO GRADSKE UPRAVE, A MANJA JE OD MINIMALNE ZARADE UTVRĐENE ZA MESEC U KOJEM SE VRŠI ISPLATA Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 250
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski postupak i izbegavanje dvostrukog oporezivanja Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 251
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRESTANAK PORESKE OBAVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA KOJI JE PRODAT KAO PRAVNO LICE U STEČAJNOM POSTUPKU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 252
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIZNAVANJE POTVRDE O REZIDENTNOSTI KOJU SU NADLEŽNI ORGANI IRSKE IZDALI U ELEKTRONSKOM FORMATU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 254
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU Poslovanje sa menicama Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str.257
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU STATUS MENIČNIH OBAVEZA PO OSNOVU IZDATIH I PRIMLJENIH MENICA OD STRANE DRUŠTVA KOJE SE PRIPAJA SVOM MATIČNOM DRUŠTVU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str.258
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU IMENOVANJE PRAVNOG OSNOVA (KONKRETNOG UGOVORA) U POSTUPKU EVIDENTIRANJA MENICE KOD NBS I IZDAVANJE OVLAŠĆENJA SA BROJEM MENICE KAO DOKAZ ZA ONEMOGUĆAVANJE OSPORAVANJA NAPLATE OD STRANE DUŽNIKA Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str.260
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU POSTUPAK BRISANJA MENICE U SLUČAJU KADA DUŽNIK NE POSEDUJE MENICU NITI IMA SAZNANJE KOME JE DAO MENICU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str.261
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU JEMSTVO KAO PRAVNI OSNOV IZDAVANJA MENICE, NEZAVISNO OD TOGA DA LI JE UGOVORENO ILI JE S OBZIROM NA PRAVNU PRIRODU MENICE APSTRAKTNO, OSTAJE ELEMENT ZA REGISTRACIJU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 262
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU Platni promet Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 263
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU IZMIRENJE OBAVEZE DUŽNIKA (JAVNOG PREDUZEĆA) ČIJI JE RAČUN U BLOKADI OD STRANE TREĆEG LICA (OSNIVAČA), SA MODELOM UGOVORA Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 264
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU KARTON DEPONOVANIH POTPISA - LICE KOJE JE OVLAŠĆENO DA RASPOLAŽE SREDSTVIMA SA RAČUNA PRIVREDNOG DRUŠTVA NE MORA DA BUDE ZAPOSLENO KOD IZDAVAOCA PUNOMOĆJA Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 267
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU Ugovori o kreditu - primena kursa i obračun kamate Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str.269
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU IZMIRENJE OBAVEZE DUŽNIKA (JAVNOG PREDUZEĆA) ČIJI JE RAČUN U BLOKADI OD STRANE TREĆEG LICA (OSNIVAČA), SA MODELOM UGOVORA Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 270
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU NEPOSTOJANJE PRAVNOG OSNOVA ZA OBRAČUN ZATEZNE KAMATE ZA PRENOŠENJE DANA ISPUNJENJA SA NEDELJE NA PONEDELJAK BEZ OBZIRA ŠTO PREMA OTPLATNOM PLANU KONKRETNA RATA DOSPEVA U NEDELJU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 273
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA MENIČNIM POSLOVANJEM, PLATNIM PROMETOM I UGOVOROM O KREDITU OBAVEZA ZAJMOPRIMCA DA PLATI KAMATU I KADA NIJE UGOVORENA UGOVOROM O ZAJMU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str.274
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 277
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 283
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 286
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 155 od 16-31. januara 2017. godine str. 291
I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PROPISA O PDF, ZPPPA I ZAKONA O AKCIZAMA Izmene i dopune propisa o PDV Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str. 7
I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PROPISA O PDF, ZPPPA I ZAKONA O AKCIZAMA KOMENTAR najnovijih izmena i dopuna ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - „SL. GLASNIK RS", BR. 108/2016 Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.8
I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PROPISA O PDF, ZPPPA I ZAKONA O AKCIZAMA KOMENTAR najnovijih izmena i dopuna PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV - „SL. GLASNIK RS", BR. 109/2016 Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.21
I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PROPISA O PDF, ZPPPA I ZAKONA O AKCIZAMA KOMENTAR izmena PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV - „SL. GLASNIK RS", BR. 109/2016 Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.23
I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PROPISA O PDF, ZPPPA I ZAKONA O AKCIZAMA Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskom postupku i poreskoj administraciji Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.25
I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PROPISA O PDF, ZPPPA I ZAKONA O AKCIZAMA KOMENTAR ZAKONA o izmenama i dopunama ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - „SL. GLASNIK RS", BR. 108/2016 Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.26
I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PROPISA O PDF, ZPPPA I ZAKONA O AKCIZAMA Izmene i dopune Zakona o akcizama Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.33
I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PROPISA O PDF, ZPPPA I ZAKONA O AKCIZAMA KOMENTAR najnovijih izmena i dopuna ZAKONA O AKCIZAMA - „SL. GLASNIK RS", BR. 108/2016 Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.34
II PLAĆANJE ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.45
III RAČUNOVODSTVO VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2016. GODINU Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.51
IV AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Porez na dohodak građana, doprinosi i radni odnosi Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.239
IV AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN NAKNADE KOJA SE PO OSNOVU KLAUZULE O ZABRANI KONKURENCIJE ISPLAĆUJE FIZIČKOM LICU - ZAPOSLENOM PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.240
IV AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIMENA NEOPOREZIVOG IZNOSA DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.242
IV AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST ELEKTRONSKE PROMENE PODATAKA NA PRIJAVI M-4/K i M-4 Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.243
IV AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Ostala pitanja Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.249
IV AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSNOVICA ZA OBRAČUN POREZA PO ODBITKU KOD OTKUPA OTPADA I SEKUNDARNIH SIROVINA Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str. 250
IV AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA FISKALIZACIJA ZBOG PROMENE ADRESE OBJEKTA U KOME SE NALAZI FISKALNA KASA Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.251
V AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.255
V AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.260
V AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.262
VI KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.267
VII AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 154 od 1-15. januara 2017. godine str.283
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU NAJZNAČAJNIJE IZMENE MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 7
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Obračun i vrednovanje rezervisanja Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 15
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU RAČUNOVODSTVENA PRAVILA ZA PRIZNAVANJE, VREDNOVANJE I OBELODANJIVANJE REZERVISANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 16
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZERVISANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 22
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU PRIZNAVANJE REZERVISANJA ZA ZADRŽANE KAUCIJE I DEPOZITE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 32
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Obezvređenje vrednosti imovine Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 37
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU OBEZVREĐENJE VREDNOSTI IMOVINE U SKLADU SA MRS/MSFI U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 38
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU OBEZVREĐENJE IMOVINE PREMA ZAHTEVIMA MSFI ZA MSP U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 50
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Vrednovanje i evidentiranje prihoda i rashoda Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 69
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU PRIZNAVANJE PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU UGOVORA O IZGRADNJI U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 70
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU KAMATA NA DAN SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 76
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Ostale pripremne radnje Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 89
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU KORIŠĆENJE REVALORIZACIONIH REZERVI FORMIRANIH PROCENOM NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREMA U SKLADU SA MRS 16 U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2016. GODINU Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 90
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE STALNE IMOVINE KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA PREMA MSFI 5 Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 96
PRIPREMNE RADNJE U VEZI SA SASTAVLJANJEM FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Pitanja i odgovori Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 105
POREZ NA DODATU VREDNOST POSAO REEKSPORTA IZ UGLA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 111
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Porez na prihod od samostalnih delatnosti Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 119
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PRELAZAK PREDUZETNIKA SA PAUŠALNOG NAČINA OPOREZIVANJA NA OPOREZIVANJE PREMA STVARNO OSTVARENOM PRIHODU Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 120
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBAVEŠTENJE O ISPLATI LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA U 2017. GODINI Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 125
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Troškovi službenog putovanja zaposlenih Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 133
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA ZAPOSLENOM Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 134
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Davanje novogodišnjih ili božićnih poklona deci zaposlenih Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 153
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA MOGUĆNOST DAVANJA NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH I PORESKI TRETMAN Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 154
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI IZBEGAVANJA DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 163
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA OECD/G20 BEPS PROJEKAT Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 178
FISKALNE KASE ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O FISKALNIM KASAMA Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 195
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Porez na dodatu vrednost Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 201
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO OBVEZNIKA PDV KOJI DAJE U ZAKUP PUTNIČKI AUTOMOBIL PO OSNOVU ČIJE NABAVKE NIJE IMAO PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA, DA PDV PO OSNOVU ODRŽAVANJA TOG AUTOMOBILA ODBIJE KAO PRETHODNI POREZ Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 202
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN UGRADNJE OPREME - KOTLA NA POSTOJEĆI SISTEM ZA GREJANJE U PROIZVODNOJ HALI UZETOJ U ZAKUP OD FIZIČKOG LICA U SLUČAJU KADA JE GOVOROM PREDVIĐENA DEMONTAŽA KOTLA NA KRAJU PERIODA ZAKUPA Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 204
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PDV TRETMAN ZAKUPA SKELE ZAJEDNO SA NJENOM MONTAŽOM I DEMONTAŽOM Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 206
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA IZNOS MINIMALNE ZARADE KOJA SE U JANUARU 2017. GODINE ISPLAĆUJE ZA DECEMBAR 2016. GODINE Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 208
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU M-4 KADA JE U TOKU GODINE DOŠLO DO STATUSNE PROMENE - PRIPAJANJA Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 209
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN MINULOG RADA PRILIKOM ISPLATE LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 210
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Ostala pitanja Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 211
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU OTPISA VREDNOSTI PREOSTALOG DELA POJEDINAČNOG POTRAŽIVANJA BANKE KOJI NIJE NAPLAĆEN U VANSUDSKOM POSTUPKU PRODAJE ZALOŽENE POKRETNE STVARI Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 212
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTUPAK FISKALIZACIJE KASE I ŠTAMPANJA DNEVNIH IZVEŠTAJA U SLUČAJU KADA PREDUZETNIK NASTAVLJA DA OBAVLJA DELATNOST U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 213
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 217
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 220
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 223
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O RAČUNOVODSTVU Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 227
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 233
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 152 od 1-15. decembra 2016. godine str. 247
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 7
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 8
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU POPIS NEUPLAĆENOG UPISANOG KAPITALA, NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 14
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU POPIS ZALIHA MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVENTARA ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 37
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU POPIS ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 44
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU POPIS ZALIHA ROBE I STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 51
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU POPIS GOTOVINSKIH EKVIVALENATA I GOTOVINE ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 60
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU POPIS FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 64
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU POPIS OBAVEZA I VANBILANSNE EVIDENCIJE ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str.79
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU ULOGA I OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA U FIZIČKOM POPISU ZALIHA ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 84
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU USVAJANJE IZVEŠTAJA O POPISU ZA 2016. GODINU I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZULTATA POPISA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 91
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 103
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU IZVOD OTVORENIH STAVKI - IOS OBRAZAC Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 104
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU ODLUKA O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 105
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJE ZA POPIS I NALOZI ZA OBAVLJANJE PRIPREMNIH RADNJI ZA POPIS Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 107
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANJU KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 109
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU IZVEŠTAJ CENTRALNE KOMISIJE ZA POPIS O IZVRŠENOM POPISU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 122
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU IMOVINE I OBAVEZA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 126
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU KOD MIKRO PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I DRUGIH PRAVNIH LICA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 129
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU POPIS IMOVINE I OBAVEZA KOD MIKRO Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 130
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU KOD MIKRO PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I DRUGIH PRAVNIH Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 139
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU ODLUKA O VRŠENJU POPISA I OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS - MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 140
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJE ZA POPIS - MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 141
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA POPIS O IZVRŠENOM POPISU - MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 143
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU IMOVINE I OBAVEZA - MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 146
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU MANJAK I RASHOD DOBARA IZ UGLA POREZA NA DODATU VREDNOST Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 148
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA IZ UGLA ZAKONA O PDV Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 148
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU MANJAK I RASHOD DOBARA IZ UGLA AKCIZE Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 161
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU OBRAČUN AKCIZE NA MANJAK I RASHOD AKCIZNIH PROIZVODA UTVRĐEN POPISOM IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 162
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU PRESTANAK OBAVEZA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 167
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU PRESTANAK OBAVEZA USLED ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 168
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2016. GODINU PRESTANAK PORESKE OBAVEZE Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 174
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2017. GODINI I KRITERIJUMI I MERILA ZA UTVRĐIVANJE PAUŠALNOG PRIHODA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 183
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA (NE)MOGUĆNOST POVEĆANJA PAUŠALNO UTVRĐENOG PRIHODA PREDUZETNIKU ZA VIŠE OD 10% U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 190
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine 195
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI DUŽNIK KOD ISPORUKE I UGRADNJE STOLARIJE SA ROLETNAMA I KOMARNICIMA, KOJU OBVEZNIK PDV VRŠI DRUGOM OBVEZNIKU PDV Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 196
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA STOPA PDV KOJA SE PRIMENJUJE NA PROMET MAGISTRALNIH LEKOVA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 198
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PDV TRETMAN PROMETA STANA, U SLUČAJU KADA SE UZ PROMET STANA VRŠI I PROMET PRIPADAJUĆE OSTAVE Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 199
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE GORIVA ZA AUTOBUSE U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV SKLADIŠTI NABAVLJENO GORIVO, A NEMA DOZVOLU ZA SKLADIŠTENJE Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 200
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA, DOPRINOSI I RADNI ODNOSI Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 203
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PRIMANJA UČENIKA SREDNJE ŠKOLE PO OSNOVU STIPENDIJE Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 204
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAKNADA ZARADE ZA VREME VOJNE VEŽBE Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 205
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA IMOVINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 207
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA INVESTICIONU NEKRETNINU I ZA ZEMLJIŠTE ISPOD TE NEKRETNINE, U SLUČAJU KADA OBVEZNIK VREDNOST NEKRETNINE I VREDNOST ZEMLJIŠTA U POSLOVNIM KNJIGAMA VODI PO FER VREDNOSTI U ZBIRNOM IZNOSU, U SKLADU SA MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA (MRS 40) Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 208
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 211
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 216
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 219
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str.221
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 151 od 16-30. novembra 2016. godine str. 227
AKTUELNO KRATAK OSVRT NA NOVO MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PORESKIM TRETMANOM ISPLATE NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 7
FAKTORING POSLOVI RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE FAKTORING POSLOVA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 13
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 31
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PREMIJA ZA DOBROVOLJNO PENZIJSKO, ODNOSNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIH Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 46
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 56
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR 2016. GODINE Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 60
UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI IZBEGAVANJA DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 67
POREZ NA IMOVINU KOJE PODZAKONSKE AKTE SU DUŽNE, A KOJE MOGU DONETI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 79
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE TERETNOG VOZILA KOJE JE NAKON NABAVKE PRETVORENO U PUTNIČKI AUTOMOBIL Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 99
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA KOJE OBVEZNIK PDV POTRAŽUJE PO OSNOVU NAKNADE ŠTETE Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 100
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSLEDICE ODUZIMANJA PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 101
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA TRAJANJE SLUŽBENOG PUTA U INOSTRANSTVO Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 103
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU PO OSNOVU OTPISA POTRAŽIVANJA, U SLUČAJU KADA JE OBVEZNIK TUŽBU PODNEO PROTIV JEMCA, A NE PROTIV GLAVNOG DUŽNIKA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 103
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PRODAJE SVOJE OSNOVNO SREDSTVO Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO UNOŠENJE I POVLAČENJE OPREME KAO NENOVČANOG ULOGA STRANOG OSNIVAČA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 109
RAČUNOVODSTVO PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO EVIDENTIRANJE POVRAĆAJA PDV U POSLOVNIM KNJIGAMA PREDUZETNIKA PO SISTEMU PROSTOG KNJIGOVODSTVA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO NEMOGUĆNOST UKLJUČIVANJA TROŠKOVA MARKETINGA U NABAVNU VREDNOST ROBE Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENI I PORESKI TRETMAN PRODAJE POTRAŽIVANJA OBUHVAĆENOG UPPR UZ DISKONT Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 116
RAČUNOVODSTVO OBAVEZA RAZGRANIČENJA TROŠKOVA REKLAME ČIJI SE EFEKTI OČEKUJU U TEKUĆOJ I NAREDNOJ POSLOVNOJ GODINI Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO ZAKLJUČENJE UGOVORA O PREUZIMANJU DUGA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO PRAVILNO VOĐENJE PROPISANIH EVIDENCIJA U SLUČAJU KADA SE MALOPRODAJA I KAFE RESTORAN NALAZE U ISTOM OBJEKTU Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 120
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE INTRAKORPORATIVNOG PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO PRODAJA I USLUŽNO SEČENJE PLOČASTIH MATERIJALA I PRAVILNO VOĐENJE KEP KNJIGE Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 124
RAČUNOVODSTVO UPIS PODATAKA O PROMENI CENE ROBE U KNJIGU EVIDENCIJE PROMETA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 125
RAČUNOVODSTVO POVRAĆAJ NEPRODATE ROBE DOBAVLJAČU I RAZDUŽIVANJE U KEP KNJIZI Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 126
RAČUNOVODSTVO POSTUPAK ZA ORGANIZOVANJE PRODAJNOG PODSTICAJA I PRAVILNO POPUNJAVANJE KEP KNJIGE Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO OBAVEZA UKALKULISAVANJA GODIŠNJEG RABATA PRILIKOM SASTAVLJANJA PERIODIČNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 128
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 133
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 144
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 149
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 151
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O FISKALNIM KASAMA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 153
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA 157 KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 157
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 150 od 1-15. novembra 2016. godine str. 169
AKTUELNO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 7
AKTUELNO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA - "Sl. glasnik RS", br. 76/2016 br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 20
AKTUELNO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ODLUKE O NAČINU VRŠENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA - "Sl. glasnik RS", br. 76/2016 br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 23
AKTUELNO KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 76/2016 br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 25
PRAVO PORESKOG OBVEZNIKA NA POVRAĆAJ I PREKNJIŽAVANJE VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENOG POREZA PRAVO PORESKIH OBVEZNIKA NA POVRAĆAJ I PREKNJIŽAVANJE VIŠE PLAĆENOG POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 31
PRAVO PORESKOG OBVEZNIKA NA POVRAĆAJ I PREKNJIŽAVANJE VIŠE ILI POGREŠNO PLAĆENOG POREZA POVRAĆAJ POREZA NA DODATU VREDNOST I PORESKI KREDIT br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 37
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA POREZOM NA DODATU VREDNOST br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 47
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE FLAŠIRANE VODE ZA PIĆE ZA ZAPOSLENE br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 48
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJU USLUGE LIMO SERVISA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 49
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEMOGUĆNOST UPUĆIVANJA (ASIGNACIJE) PORESKE UPRAVE DA POVRAĆAJ PDV IZVRŠI TREĆEM LICU br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 50
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)ISKAZIVANJE PODATKA O DATUMU PROMETA U RAČUNU KOJI SE IZDAJE PO OSNOVU USTUPANJA PRAVA NA KORIŠĆENJE LICENCE BEZ VREMENSKOG OGRANIČENJA (TZV. TRAJNA LICENCA) br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 51
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA, DOPRINOSIMA I RADNIM ODNOSIMA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 53
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA U SITUACIJI KADA POSLODAVAC U DUŽEM VREMENSKOM PERIODU (VIŠE OD TRI MESECA) NE ISPLAĆUJE ZARADU br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 54
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA KORIŠĆENJE SLUŽBENOG VOZILA U SLUŽBENE I U PRIVATNE SVRHE br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 55
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENOM br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 56
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OSNIVAČA - KORISNIKA STAROSNE PENZIJE KOJI JE U PRIVREDNOM DRUŠTVU ČIJI JE OSNIVAČ ZASNOVAO RADNI ODNOS SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 57
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PORESKIM POSTUPKOM br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 59
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE MOGUĆNOSTI DA DRUGOSTEPENI PORESKI ORGAN IZMENI PRVOSTEPENO PORESKO REŠENJE NA ŠTETU ŽALIOCA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 60
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA AKCIZAMA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 63
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA GASNA ULJA KOJA SE KORISTE ZA ZAGREVANJE POSLOVNOG PROSTORA ZA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA IMOVINU br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 64
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM (ISPLATA ZARADE, NAKNADE ZARADE I REFUNDACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENOM) I SPREČAVANJEM PRANJA NOVCA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 65
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA UPLATE ZAOSTALIH ZARADA NA TEKUĆI RAČUN PREMINULOG ZAPOSLENOG br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 66
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA ŠIFRA PLAĆANJA U SLUČAJU REFUNDACIJE SREDSTAVA ZAPOSLENOM PREKO TEKUĆEG RAČUNA ZA GOTOVINSKE RAČUNE KOJI GLASE NA PRAVNO LICE br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 67
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST PRENOSA SREDSTAVA SA NAMENSKOG RAČUNA, ZA UPLATU NAKNADE ZARADE ZAPOSLENOM NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, NA TEKUĆI RAČUN POSLODAVCA SA KOG SU VEĆ ISPLAĆENA SREDSTVA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 68
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA - PLAĆANJE NEPOKRETNOSTI ČIJA JE VREDNOST VEĆA OD 15.000 EVRA U GOTOVOM br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 69
RAČUNOVODSTVO EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMENA MENJAČNICA PO SISTEMU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 73
RAČUNOVODSTVO IZVORI FINANSIRANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 82
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IZMIRENJA OBAVEZA I NAPLATE POTRAŽIVANJA PUTEM KOMPENZACIJE, ASIGNACIJE, CESIJE I PREUZIMANJA DUGA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 87
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ULAGANJA U RAZVOJ br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 94
RAČUNOVODSTVO SUDSKA PRAKSA U VEZI SA PREDAJOM FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 99
RAČUNOVODSTVO PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO DEFINISANJE VREDNOSNOG KRITERIJUMA ZA PRIZNAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 102
RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE MEĐUNARODNOG PRENOSA NOVČANIH SREDSTAVA PUTEM WESTERN UNION-A PREMA PRAVILNIKU O KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 103
RAČUNOVODSTVO KNJIŽENJE PRIJEMA MATERIJALA ZA KOJI NE POSTOJI OBAVEZA PLAĆANJA NAKNADE br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO KURSIRANJE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA U INOSTRANSTVU PLAĆENIH POSLOVNOM MASTER KARTICOM br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 106
RAČUNOVODSTVO POTVRDA KAO VERODOSTOJNA RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA ZA KNJIŽENJE PRIHODA OD MALOPRODAJE br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO POVRAĆAJ NEPRODATE ROBE DOBAVLJAČU VELETRGOVCU OD STRANE MALOPRODAJE I PRAVILNO RAZDUŽENJE U KEP KNJIZI br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 108
RAČUNOVODSTVO OBAVEZA ZAJMOPRIMCA DA PLATI KAMATU I KADA NIJE UGOVORENA UGOVOROM O ZAJMU br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 109
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 113
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 148-149 od 1.31. oktobra 2016. godine str. 127
AKTUELNO KRITIČKI OSVRT NA POJEDINA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 7
OBRAČUN ZARADA - SPORNA I SPECIFIČNA PITANJA ZARADA I DRUGA PRIMANJA PO OSNOVU RADNOG ODNOSA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 17
OBRAČUN ZARADA - SPORNA I SPECIFIČNA PITANJA PORESKI TRETMAN NAKNADE ŠTETE KOJA SE ISPLAĆUJE USLED NEZAKONITOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 31
OBRAČUN ZARADA - SPORNA I SPECIFIČNA PITANJA PORESKI TRETMAN POMOĆI U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG, ČLANA NJEGOVE PORODICE ILI PENZIONISANOG RADNIKA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 44
POREZ NA DODADU VREDNOST IZUZIMANJE NABAVKE POJEDINIH DOBARA I USLUGA OD PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 55
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN PRIHODA REZIDENTNIH FIZIČKIH LICA OSTVARENIH OD NEREZIDENATA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 67
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 77
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DODATU VREDNOST br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 113
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU USLUGE BRENDIRANJA VOZILA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 114
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA UTICAJ POGREŠNOG ISKAZIVANJA PODATAKA O ADRESI PRIMAOCA RAČUNA NA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO PREDMETNOM RAČUNU br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 115
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA, DOPRINOSI I RADNI ODNOSI br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 117
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN SOLIDARNE POMOĆI KOJU POSLODAVAC DAJE ZAPOSLENOJ ZBOG ROĐENJA DETETA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 118
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSNOVICA ZA NAKNADU ŠTETE ZAPOSLENOM ZBOG NEISKORIŠĆENOG GODIŠNJEG ODMORA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 119
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA DOPUNSKI RAD KOD POVEZANOG LICA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 120
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OSNIVAČA PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJI JE ODJAVLJEN KAO DIREKTOR br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 121
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSNOVICA ZA PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA NA ZARADU ZAPOSLENOG UPUĆENOG NA RAD U INOSTRANSTVO br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 123
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA ELEMENTI ZA ODREĐIVANJE OSNOVNE ZARADE ZAPOSLENOG br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 124
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI TRETMAN PRIMANJA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE STANARA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 125
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA TRGOVINSKO I KOMPANIJSKO PRAVO br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 127
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZNO SAČINJAVANJE NIVELACIJE CENE ROBE I NJENO EVIDENTRANJE KROZ KEP PRE PRODAJE ROBE KUPCU I IZDAVANJA PROPISANIH RAČUNA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 128
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA IZDAVANJE RAČUNA I NEPOSTOJANJE OBAVEZE PRIMAOCA DA JEDAN PRIMERAK RAČUNA POTPIŠE I VRATI NAZAD PRUŽAOCU USLUGE br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 129
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI MEĐUNARODNOG JAVNOG PREVOZA PUTNIKA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 130
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVILNO NAVOĐENJE NA PROMO MATERIJALU UPOZORAVAJUĆE PORUKE KOJOM SE UPUĆUJE NA ZABRANU PRODAJE I SLUŽENJA ALKOHOLNIH PIĆA DECI ILI MALOLETNICIMA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 131
RAČUNOVODSTVO POSLOVI ŠPEDICIJE br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 135
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIJEMA REPROMATERIJALA U POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA I IZVOZA GOTOVIH PROIZVODA U KOJIMA JE TAJ REPROMATERIJAL SADRŽAN br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 141
RAČUNOVODSTVO KONTROLNE LISTE U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA RAČUNOVOĐE I REVIZORE br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 146
RAČUNOVODSTVO UPITNIK O SPROVEDENIM AKTIVNOSTIMA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA OBVEZNIKA KOJI SU U NADLEŽNOSTI KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 148
RAČUNOVODSTVO PITANJA I ODGOVORI br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 151
RAČUNOVODSTVO (NE)MOGUĆNOST OPROSTA DUGA I OTPIS POTRAŽIVANJA KOD JAVNIH PREDUZEĆA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 152
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE OTKUPLJENOG DOSPELOG POTRAŽIVANJA OD BANKE br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 155
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH I DATIH DONACIJA U POSLOVNIM KNJIGAMA DRUGIH PRAVNIH LICA U SKLADU SA PRAVILNIKOM O KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 156
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE SPOREDNIH TROŠKOVA ZAKUPA NA OSNOVU FAKTURA KOJE GLASE NA FIZIČKO LICE ZAKUPODAVACA I NJIHOVO PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 158
RAČUNOVODSTVO POSLEDICE NEOBAVLJANJA ZAKONSKE REVIZIJE REDOVNIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 160
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 163
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 165
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNO MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O FISKALNIM KASAMA br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 167
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I ZAKONA O REVIZIJI br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 168
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 147 od 16-30. septembra 2016. godine str. 173
AKTUELNO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA - "Sl. glasnik RS", br. 54/2016 br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 7
AKTUELNO PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA KOD PROMENE SEDIŠTA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 9
AKTUELNO KOMENTAR NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 10
ZAKUP NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI PDV TRETMAN ZAKUPA NEPOKRETNOSTI br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 19
ZAKUP NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ULAGANJA U TUĐA OSNOVNA SREDSTVA PO OSNOVU UGOVORA O ZAKUPU br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 33
ZAKUP NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OPOREZIVANJE PRIHODA OD IZDAVANJA NEPOKRETNOSTI POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 44
ZAKUP NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI PORESKI TRETMAN PRIHODA OD ZAKUPA NEPOKRETNOSTI KOJI OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 50
ZAKUP NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI PORESKI TRETMAN ZAKUPA POKRETNIH STVARI br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 53
ZAKUP NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI PORESKI TRETMAN DAVANJA NA KORIŠĆENJE, BEZ NAKNADE, NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 60
POREZ NA DODATU VREDNOST JAVNI IZVRŠITELJI KAO OBVEZNICI POREZA NA DODATU VREDNOST I PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA KOJI VRŠE IZVRŠITELJI br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 67
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 79
V FISKALNE KASE OTKLANJANJE GREŠKE NASTALE PRILIKOM EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 97
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DODATU VREDNOST br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 103
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE NAVIGACIJE KOJA ĆE SE KORISTITI U PUTNIČKOM AUTOMOBILU br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 104
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV NA IZNOS KOJI OBVEZNIK NAPLAĆUJE UZ RAČUN ZA IZVRŠENE USLUGE U OKVIRU SPROVOĐENJA AKCIJE PRIKUPLJANJA HUMANITARNE POMOĆI br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 105
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA NEOSNOVANOST IZDAVANJA DOKUMENTA O SMANJENJU OSNOVICE (NPR. KNJIŽNOG ODOBRENJA) U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV U RAČUNU GREŠKOM ISKAŽE VEĆI IZNOS NAKNADE I OBRAČUNATOG PDV br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 106
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA, DOPRINOSI I RADNI ODNOSI br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 107
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POSTOJANJE OBAVEZE REZIDENTNOG FIZIČKOG LICA - ZAKUPODAVCA DA OBRAČUNA I PLATI POREZ NA PRIHODE OD ZAKUPA NEPOKRETNOSTI U SLUČAJU KADA NEPOKRETNOST DAJE U ZAKUP STRANOJ AMBASADI br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 108
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAČIN OPOREZIVANJA PRIHODA FIZIČKIH LICA OD DAVANJA U ZAKUP SMEŠTAJNIH KAPACITETA U SKLADU SA ZAKONOM O TURIZMU br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 109
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM DOSTAVI OBRAČUN ZARADE br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 110
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OBRAČUN ZARADE, BEZ POTPISA I PEČATA POSLODAVCA, KAO IZVRŠNA ISPRAVA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 111
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA ZAPOSLENE KOJA RADI KOD DVA POSLODAVCA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 112
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA MOGUĆNOST DA ZAPOSLENA ZA VREME TRUDNIČKOG BOLOVANJA ZAKLJUČI UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA UZ NAKNADU SA DRUGIM POSLODAVCEM br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 114
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA NAKNADA TROŠKOVA LICU KOJE OBAVLJA PRIPRAVNIČKI STAŽ VAN RADNOG ODNOSA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 115
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU PREDUZETNIKA, NASTALOG PO OSNOVU DONACIJE TELEVIZORA OSNOVNOJ ŠKOLI br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 117
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PORESKI POSTUPAK br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 119
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA FIZIČKOG LICA KOJE JE PRESTALO DA OBAVLJA DELATNOST KAO PREDUZETNIK br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 120
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA FISKALNE KASE br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 123
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA (NE)POSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA PROMETA USLUGA REHABILITACIJE I FIZIKALNE TERAPIJE PREKO FISKALNE KASE I MOGUĆNOST PAUŠALNOG OPOREZIVANJA OBVEZNIKA KOJI VRŠI PROMET NAVEDENIH USLUGA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 124
RAČUNOVODSTVO OBVEZNICI I UGOVARANJE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 129
RAČUNOVODSTVO PITANJA I ODGOVORI br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 141
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAPLAĆENE PREMIJE ZA MLEKO ZA RAČUN ISPORUČIOCA MLEKA U POSLOVNIM KNJIGAMA PRERAĐIVAČA MLEKA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 142
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE I PROCENJIVANJE POTRAŽIVANJA U SLUČAJU KADA KUPAC OSPORAVA IZDATU FAKTURU br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 144
RAČUNOVODSTVO OBAVEZA POPISA ZALIHA MATERIJALA IZDATOG U UPOTREBU br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 147
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UNOSA POTRAŽIVANJA KAO NENOVČANOG ULOGA U ZAVISNO DRUŠTVO br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 148
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PLAĆENOG PREDUJMA JAVNOM IZVRŠITELJU OD STRANE IZVRŠNOG POVERIOCA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 150
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PREMIJE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KADA SE OD ZAPOSLENIH POTRAŽUJE SAMO IZNOS PRIPADAJUĆIH POREZA I DOPRINOSA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 152
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 159
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 163
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 170
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 177
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 146 od 1-15. septembra 2016. godine str. 189
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 7
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA I INTERNI OBRAČUN PDV Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 8
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KOD KOJEG SE PRIMENJUJE INTERNI OBRAČUN PDV Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 20
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA POSTUPANJE OBVEZNIKA PDV U SLUČAJEVIMA POGREŠNE PRIMENE ČLANA 10. STAV 2. TAČKA 3) ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 31
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA ODREĐIVANJEM PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 35
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA ZAJEDNIČKA IZGRADNJA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 67
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI NA OSNOVU UGOVORA NAZVANIH UGOVORIMA O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI, UGOVORIMA O SUINVESTIRANJU I SLIČNIM UGOVORIMA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 68
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 79
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA OPOREZIVANJE PROMETA OBJEKATA POREZOM NA DODATU VREDNOST Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 80
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA NASTANAK PORESKE OBAVEZE KOD PROMETA OBJEKATA KOJI JE OPOREZIV PDV I NAČIN OBRAČUNAVANJA PDV Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 92
PDV U GRAĐEVINARSTVU I PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA PORESKI TRETMAN PROMETA OBJEKATA IZ UGLA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 101
TRUDNIČKO BOLOVANJE TRUDNIČKO BOLOVANJE Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 113
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DODATU VREDNOST Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 129
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poresko-računovodstveni tretman razmene između skladištara i poljoprivrednika usluga skladištenja za ugovorenu količinu pšenice koja se skladišti Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 130
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman usluge ustupanja radnika zaposlenih na određeno vreme ili angažovanih po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - utvrđivanje osnovice za obračun PDV Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 132
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Obaveza obračunavanja PDV po osnovu rashoda mesa i mesnih prerađevina nastalog usled kvarenja ovih proizvoda, u slučaju kada se pokvarene količine proizvoda šalju na uništavanje Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 133
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za prevoz radnika od sedišta poslodavca do gradilišta - njihovog radnog mesta Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 134
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Utvrđivanje osnovice za PDV kod prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, u slučaju kada se deo naknade za taj promet kompenzuje sa potraživanjem koje obveznik PDV - primalac tog prometa ima prema obvezniku PDV koji taj promet vrši Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 135
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Ostvarivanje poreskog oslobođenja za isporuku goriva za potrebe domaćeg broda koji se pretežno koristi uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju u slučaju kada brod koristi zakupac broda Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 137
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Postojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV kada zakupodavac prefakturiše zakupcu troškove električne energije koji u sebi sadrže i kamatu zbog neblagovremenog plaćanja Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 139
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Postojanje obaveze evidentiranja u PDV sistem paušalno oporezovanog preduzetnika koji je u proteklih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, a od početka kalendarske godine je ostvario promet manji od 6.000.000 dinara Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 140
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA (Ne)postojanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za uslugu obuke vozača zaposlenih kod obveznika PDV Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 141
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA, DOPRINOSI I RADNI ODNOSI Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 143
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za vreme neplaćenog odsustva Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 144
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Naknada troškova auto-taksi prevoza na službenom putu u inostranstvo Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 145
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Obaveza podnošenja poreske prijave kada fizičko lice ostvaruje prihode od izdavanja sopstvene nepokretnosti od pravnog lica Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 147
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Utvrđivanje visine otpremnine zaposlenom koji je proglašen za tehnološki višak, a kod poslodavca nije u radnom odnosu bez prekida Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 148
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Obračun minulog rada na osnovnu zaradu ostvarenu po osnovu prekovremenog rada Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 149
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman plaćanja troškova vize za zaposlenog koji je upućen na službeni put u inostranstvo Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 150
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Ostvarivanje prava na olakšicu za zapošljavanje novih lica u slučaju izmene osnovne zarade novozaposlenom licu Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 151
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Ostvarivanje prava na olakšicu za zapošljavanje lica koja su od Nacionalne službe za zapošljavanje ostvarivala pravo na novčanu naknadu Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 152
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman davanja zaposlenima obuće i odeće radi korišćenja u službene svrhe i obezbeđivanja treninga radi održavanja kondicije za potrebe obavljanja poslova obezbeđenja Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 153
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Privremena sprečenost za rad zbog nege bolesnog deteta mlađeg od tri godine Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 154
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Ugovorno izvršenje obaveze zapošljavanja invalida Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 155
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA POREZ NA DOBIT I POREZ NA DOBIT PO ODBITKU Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 157
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Vrednovanje korporativne obveznice prijavljene u stečajnu masu i (ne)priznavanje obezvređenja po tom osnovu u poreskom bilansu Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 158
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman usluge istraživanja tržišta radi eventualnog osnivanja privrednog društva u inostranstvu koju nerezidentno pravno lice pruža domaćem licu Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 160
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman prihoda nerezidentnog pravnog lica ostvarenog od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade za usluge posredovanja kod nabavke robe u inostranstvu koja se zatim uvozi Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 161
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA FISKALNE KASE Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 163
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Nepostojanje obaveze fotografske radnje da preko fiskalne kase evidentira promet u okviru obavljanja registrovane delatnosti (pružanja fotografskih usluga) u slučaju kada pored navedene delatnosti obavlja i drugu delatnost za koju postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 164
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Način ispravke greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase u slučaju zamene dobara u garantnom roku Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 165
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Postojanje obaveze pokretnih bioskopa da periodično priključuju fiskalnu kasu na terminal za daljinsko očitavanje koji se nalazi u sedištu Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 166
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA AKCIZE Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 167
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Pravo na refakciju akcize po osnovu nabavke derivata nafte za prevoz stvari u krugu fabrike (od jednog do drugog dela proizvodnog pogona) Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 168
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM I MENIČNIM POSLOVANJEM  PLATNI PROMET Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 173
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM I MENIČNIM POSLOVANJEM Upotreba poslovne (biznis) platne kartice - propisi kojima se ograničava njena upotreba za plaćanje robe i usluga povezanih sa obavljanjem osnovne delatnosti pravnog lica Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 174
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM I MENIČNIM POSLOVANJEM Sprovođenje kompenzacije dugovanja i potraživanja u slučaju kada dužnik zatvara svoju obavezu predajom čekova građana Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 176
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM I MENIČNIM POSLOVANJEM Šifra plaćanja i način isplate provizije distributeru koji posreduje u obavljanju platnih usluga između klijenta i platne institucije Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 177
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM I MENIČNIM POSLOVANJEM Šifra plaćanja u slučaju kada kurirska služba uplaćuje gotovinu na svoj račun po osnovu prodaje robe preko interneta pri čemu zadržava proviziju a ostatak prenosi prodavcima robe Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 178
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM I MENIČNIM POSLOVANJEM MENIČNO POSLOVANJE Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 179
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM I MENIČNIM POSLOVANJEM Rok zastarelosti blanko menice koju je član društva i zakonski zastupnik izdao banci za naplatu potraživanja iz ugovora o kreditu Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 180
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM I MENIČNIM POSLOVANJEM Član porodičnog domaćinstva (suprug) preduzetnika kao ovlašćeno lice u kartonu deponovanih potpisa i kao lice ovlašćeno za zastupanje Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 181
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM I MENIČNIM POSLOVANJEM Vaučer kao specifična hartija od vrednosti koja služi isključivo za ispunjenje obaveze na koju glasi Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 183
AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PLATNIM PROMETOM I MENIČNIM POSLOVANJEM Postupak povlačenja menice dužnika iz prinudne naplate od strane preduzetnika koji je brisan iz registra privrednih subjekata Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 184
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE KRATKOROČNIH POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 187
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE I VREDNOVANJA DUGOROČNIH POTRAŽIVANJA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 201
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REFAKCIJE AKCIZE PLAĆENE NA UVEZENA DOBRA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 212
RAČUNOVODSTVO SPROVOĐENJE PROJEKTA PO OSNOVU DOBIJENE DONACIJE ZA REFORMU KORPORATIVNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA U REPUBLICI SRBIJI Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 216
RAČUNOVODSTVO PITANJA I ODGOVORI Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 219
RAČUNOVODSTVO Iznos neraspoređene dobiti koji se unosi u Odluku o raspodeli dobiti i pravo Agencije za privredne registre da ne prihvati odluku obveznika Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str.
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje upotrebe biznis kartice od strane zaposlenog Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 221
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje plaćenih naknada za izdavanje zdravstvenih kartica zaposlenih Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 223
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje prijema opreme za koju se obaveza plaćanja naknade srazmerno smanjuje ispunjenjem ugovornih uslova Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 227
RAČUNOVODSTVO Elementi nabavne vrednosti uvezene akcizne robe Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 229
RAČUNOVODSTVO Trenutak priznavanja prihoda javnog izvršitelja po osnovu izdatog zaključka Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 231
RAČUNOVODSTVO Komisiona prodaja poljoprivrednih proizvoda Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 232
RAČUNOVODSTVO Evidentiranje utvrđenog rashoda robe u KEP knjizi Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 233
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 237
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 246
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 248
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 251
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 257
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 144-145 od 1-31. avgusta 2016. godine str. 269
OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 7
OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA UGOVOR O DELU Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 22
OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA UGOVOR O DOPUNSKOM RADU Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 28
OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA PRIMANJA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA, NAKNADE POSLANICIMA I ODBORNICIMA, SUDSKIM POROTNICIMA, VEŠTACIMA, PREVODIOCIMA I STEČAJNIM UPRAVNICIMA Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 32
OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 34
OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA UGOVOR O VOLONTERSKOM RADU Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 40
OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 45
POREZ NA DODATU VREDNOST OPOREZIVANJE USLUGA PREVOZA DOBARA POREZOM NA DODATU VREDNOST Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 63
POREZ NA DODATU VREDNOST ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA KOJE OBVEZNICI PDV PRUŽAJU STRANIM LICIMA KOJA SU SE EVIDENTIRALA U REGISTAR PDV OBVEZNIKA Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 78
AKCIZE 83 SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA II KVARTAL 2016. GODINE Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 83
AKCIZE NOVI IZNOS AKCIZE NA CIGARETE OD 1. JULA 2016. GODINE I OBAVEZA POPISA ZALIHA CIGARETA SA STANJEM NA DAN 1. JUL 2016. GODINE Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 89
UZIMANJE IZ IMOVINE PRIVREDNIH DRUŠTAVA PORESKI TRETMAN UZIMANJA IZ POSLOVNE IMOVINE PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 95
POREZ NA POKLON OPOREZIVANJE POKLONA POREZOM NA NASLEĐE I POKLON Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 103
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PОREZ NA DODATU VREDNOST Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 117
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman ulaganja u zakupljen poslovni prostor u slučaju kada je ugovoreno da se podele troškovi ulaganja Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 118
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Radovi na izgradnji rafinerije kao promet iz oblasti građevinarstva u smislu Zakona o PDV Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 119
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman naplate kapare kod zaključenja ugovora o prometu stana iz ugla Zakona o PDV Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 121
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Rok za podnošenje Obrasca PID PDV u slučaju kada predati finansijski izveštaji još uvek nisu objavljeni kod agencije za privredne registre Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 122
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman prometa dobara koja se iz inostranstva direktno isporučuju kupcu na teritoriju AP Kosovo i Metohija Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 123
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Postojanje prava na odbitak prethodnog poreza za nabavku putničkog automobila u slučaju kada se isključivo koristi za specijalizovanu obuku vozača Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 124
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Rok za korišćenje prethodnog poreza na dodatu vrednost po osnovu ulaznih faktura iz ranijih godina Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 125
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA PОREZ NA DOHODAK GRAĐANA, DOPRINOSI I RADNI ODNOSI Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 127
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Nepostojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana po odbitku na prihod nerezidentnog fizičkog lica od usluge pružene u inostranstvu Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 128
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman isplate novčanog iznosa na ime hranarine i obezbeđivanja obroka sportistima amaterima Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str.129
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Određivanje visine naknade zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za osiguranika - zaposlenog koji nema prethodni staž osiguranja Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 130
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na naknadu zarade zbog privremene sprečenosti za rad preko 30 dana koje se isplaćuje iz sredstava zdravstvenog osiguranja Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 131
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Pravo zaposlene da po povratku sa porodiljskog odsustva koristi godišnji odmor iz prethodne godine do 30. juna tekuće godine i određivanje visine regresa za korišćenje godišnjeg odmora Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 131
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada za zaposlene kojima je poslodavac obezbedio sopstveni prevoz Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 132
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Mogućnost preduzetnika koji se bavi proizvodnjom torti i zimnice da porez na prihod od samostalnih delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 133
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA OSTALA PITANJA Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 135
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA Privremena obustava rada maloprodajnog objekta iz ugla zakona o fiskalnim kasama Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 136
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH I DRUGIH PROPISA (Ne)mogućnost odlaganja plaćanja poreskog duga koji je nastao pre 4.3.2016. godine, a nije prijavljen do tog datuma Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 137
RAČUNOVODSTVO ISPRAVKA MATERIJALNO ZNAČAJNE GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 141
RAČUNOVODSTVO ROKOVI, USLOVI I NAČIN ČUVANJA POSLOVNE DOKUMENTACIJE, FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, AKATA I EVIDENCIJA Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 149
RAČUNOVODSTVO PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 155
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje nedokumentovanih troškova i troškova koji nisu nastali u svrhu obavljanja delatnosti Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 156
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje prijema robe na doradu iz inostranstva Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 157
RAČUNOVODSTVO Rok čuvanja knjižnih pisama (odobrenja i zaduženja) kao računovodstvenih isprava Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 159
RAČUNOVODSTVO Blokada računa kupca nakon dostavljanja finansijskih izveštaja kao nekorektivni događaj Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 160
RAČUNOVODSTVO Dostavljanje izjave zakonskog zastupnika u slučaju nedonošenja odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 161
RAČUNOVODSTVO Obaveza sastavljanja dnevnika blagajne kod pravnih lica sa jednim zaposlеnim Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 161
RAČUNOVODSTVO Priznavanje gudvila u pojedinačnim finansijskim izveštajima Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 162
RAČUNOVODSTVO Sprovođenje inspekcijske kontrole na benzinskoj pumpi i pravilno popunjavanje kolone razduženja u KEP knjizi Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 163
RAČUNOVODSTVO Pravilno evidentiranje troškova isporuke kurirske službe u KEP knjizi Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 164
RAČUNOVODSTVO Pravilno vođenje zaliha merkantilne pšenice u KEP knjizi Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 165
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 169
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 173
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 178
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 185
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 142-143 od 1-31. jula 2016. godine str. 199
PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA U POSTUPKU PORESKE KONTROLE POSTUPAK PORESKE KONTROLE br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 7
PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA U POSTUPKU PORESKE KONTROLE POSTUPAK KANCELARIJSKE PORESKE KONTROLE br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 14
PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA U POSTUPKU PORESKE KONTROLE POSTUPAK TERENSKE PORESKE KONTROLE br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 18
PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA U POSTUPKU PORESKE KONTROLE ŽALBA PROTIV PORESKOG UPRAVNOG AKTA DONETOG U POSTUPKU PORESKE KONTROLE br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 25
PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA U POSTUPKU PORESKE KONTROLE POKRETANJE I VOĐENJE UPRAVNOG SPORA PROTIV PORESKIH UPRAVNIH AKATA br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 34
PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA U POSTUPKU PORESKE KONTROLE OBAVEZA RAZMENE PODATAKA IZMEĐU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 39
POREZ NA DODATU VREDNOST OPOREZIVANJE PROMETA POLOVNIH MOTORNIH VOZILA PO POSEBNOM POSTUPKU OPOREZIVANJA RAZLIKE br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 45
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI TRETMAN PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE OBVEZNIKA PDV IZ UGLA ZAKONA O PDV br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 53
POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA KONSOLIDOVANI PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 69
POREZ NA ZARADE I DOPRINOSI OSNIVAČA PORESKI TRETMAN PRIMANJA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ČINJENJA I PRUŽANJA POGODNOSTI br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 77
POREZ NA ZARADE I DOPRINOSI OSNIVAČA OSNIVAČI, ODNOSNO ČLANOVI PRIVREDNIH DRUŠTAVA KAO OBVEZNICI PLAĆANJA DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 87
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Postojanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke jarbola i zastava u reklamne svrhe br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 95
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Pravo obveznika koji obavlja delatnost iznajmljivanja vozila i obuke vozača na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke goriva za putnički automobil koji koristi za prevoz na službenom putu br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Poreski tretman ustupanja ugovora o lizingu opreme uz naknadu i računovodstveno evidentiranje br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 97
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Poreski tretman kaucije za povratnu ambalažu i evidentiranje kaucije preko fiskalne kase br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 100
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Način otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase u slučaju kada se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isečka, a kupac ne poseduje fiskalni isečak br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 101
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Poreski tretman zakupa maloprodajnog objekta na teritoriji Republike Srbije u slučaju kada je zakupodavac fizičko lice iz inostranstva br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 102
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Poreski i računovodstveni tretman unošenja prava svojine nad interno generisanim softverom kao nenovčanog uloga u zavisno pravno lice od strane matičnog pravnog lica koje primenjuje MRS/MSFI br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 103
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Nepostojanje obaveze plaćanja PDV iskazanog u predračunu u slučaju kada nije došlo do plaćanja po tom predračunu, niti je promet dobara i usluga izvršen br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO PROCENA FER VREDNOSTI NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA ZAHTEVIMA MRS 16 I MSFI 13 br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 109
RAČUNOVODSTVO PROCENA FER VREDNOSTI INVESTICIONIH NEKRETNINA U SKLADU SA ZAHTEVIMA MRS 40 I MSFI 13 br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 116
RAČUNOVODSTVO PROCENA FER VRENOSTI NEMATERIJALNE IMOVINE U SKLADU SA ZAHTEVIMA MRS 38 I MSFI 13 br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 129
RAČUNOVODSTVO Obaveza čuvanja naloga za prenos kao računovodstvene isprave br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 130
RAČUNOVODSTVO Iskazivanje popusta u listu dnevnog prometa ugostitelja - DPU br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 131
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje i poreski aspekt prefakturisanja sporednih troškova zakupa u poslovnim knjigama zakupodavca i zakupca br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 133
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje plaćanja ličnih računa preduzetnika sa poslovnog računa preduzetničke radnje br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 135
RAČUNOVODSTVO Obaveza unošenja brojeva napomena u obrasce finansijskih izveštaja br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 137
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 141
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 147
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 150
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 141 od 16-30. juna 2016. godine str. 155
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU OBVEZNICI SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 7
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU U SKLADU SA MSFI 10 br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 10
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU POSTUPCI KONSOLIDOVANJA PRILIKOM SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 16
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE INVESTICIJA U PRIDRUŽENE ENTITETE U POJEDINAČNIM I KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 28
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE ZAJEDNIČKIH ARANŽMANA U POJEDINAČNIM I KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MATIČNOG DRUŠTVA ZA 2015. GODINU br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 35
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU OBELODANJIVANJE O UČEŠĆIMA U DRUGIM ENTITETIMA U SKLADU SA MSFI 12 ZA 2015. GODINU br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 42
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU UKLJUČIVANJE INOSTRANOG POSLOVANJA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE MATIČNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2015. GODINU br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 47
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU KLASIFIKOVANJE I VREDNOVANJE NEKRETNINA I INVESTICIONIH NEKRETNINA U KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 53
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SASTAVLJANJE OBRAZACA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 60
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 66
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU KONSOLIDOVANI I ZASEBNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU PREMA MSFI ZA MSP br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 69
SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU Priznavanje i vrednovanje gudvila prilikom sticanja pridruženog pravnog lica u skladu sa MRS 28 br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 74
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI TRETMAN USLUGE POSREDOVANJA br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 79
RADNI ODNOSI I POREZ NA DOHODAK GRAĐANA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2016. GODINI I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZARADE br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 89
RADNI ODNOSI I POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZE I DOPRINOSE PO ODBITKU PPP PD SA PRAVOM NA POVRAĆAJ 75% PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA PDV Tretman prodaje virtuelnog novca - bitkoina br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 101
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA (Ne)mogućnost ugovaranja obračunavanja PDV za drugi promet stana u slučaju kada kupac predmetni stan nabavlja radi dalje prodaje br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 102
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Brisanje iz sistema PDV preduzetnika koji nastavlja obavljanje delatnosti u formi privrednog društva br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 104
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu iznajmljivanja (rent a car) putničkog automobila br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 106
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Stopa PDV kod prometa stana i garažnog mesta kada je za predmetni promet ugovorena jedinstvena naknada - nemogućnost primene pravila o glavnom i sporednom prometu br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 107
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 111
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 115
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 117
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 120
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 125
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 140 od 1-15. juna 2016. godine str. 139
PODNOŠENJE IZMENJENIH PORESKIH PRIJAVA PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DODATU VREDNOST Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 7
PODNOŠENJE IZMENJENIH PORESKIH PRIJAVA PORESKI ASPEKT ISPRAVKE MATERIJALNE GREŠKE I PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAV Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 15
PODNOŠENJE IZMENJENIH PORESKIH PRIJAVA IZMENJENA PORESKA PRIJAVA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - OBRAZAC PPDG-1S Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 20
PODNOŠENJE IZMENJENIH PORESKIH PRIJAVA IZMENJENA PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 24
PODNOŠENJE IZMENJENIH PORESKIH PRIJAVA PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE ZA POREZE I DOPRINOSE PO ODBITKU (OBRAZAC PPP PD) Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 27
PODNOŠENJE IZMENJENIH PORESKIH PRIJAVA IZMENJENA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNU DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA - OBRAZAC PP OPO Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 31
PODNOŠENJE IZMENJENIH PORESKIH PRIJAVA IZMENJENA PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA - PP OD-O Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 33
PODNOŠENJE IZMENJENIH PORESKIH PRIJAVA PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA - PPDG-2R Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 35
PORODILJSKO ODSUSTVO PORODILJSKO ODSUSTVO,ODSUSTVO SA RADA RADI NEGE DETETA I ODSUSTVO SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 39
PORODILJSKO ODSUSTVO NAKNADA ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA ZA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU DELATNOST Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 55
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA IZBEGAVANJE MEĐUNARODNOG DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DIVIDENDI, KAMATA, AUTORSKIH NAKNADA I NAKNADA OD USLUGA Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 65
PORESKI POSTUPAK POSTUPAK DODELJIVANJA I ODUZIMANJA PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 79
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Uticaj naknadnog pribavljanja potvrde o rezidentnosti stranog pravnog lica na ispravku obračunatog PDV i ispravku odbitka prethodnog poreza Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 93
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Poreski tretman usluga računarskog programiranja koje pravno lice sa teritorije APKM pruža pravnom licu iz Srbije Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 95
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Oporezivanje prihoda koji fizičko lice - rezident i državljanin Austrije ostvaruje od domaćeg pravnog lica, po osnovu usluge prevođenja Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Nemogućnost ostvarivanja prava na umanjenje akcize u slučaju kada obveznik koristi akcizni proizvod kao repromaterijal za proizvodnju drugog akciznog proizvoda koji je u konkretnom slučaju oslobođen akcize Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 98
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Priznavanje u poreskom bilansu rashoda po osnovu neisplaćene novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 100
AKTUELNA PITANJA U PRIMENI PORESKIH PROPISA Popunjavanje poreske prijave prilikom isplate lične zarade preduzetnika penzionera Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENI ASPEKT ISPRAVKE MATERIJALNO (BE)ZNAČAJNIH GREŠAKA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO NAČIN RAČUNOVODSTVENOG EVIDENTIRANJA KOREKCIJE POČETNOG STANJA PO OSNOVU PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO USKLAĐIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU ZA DOGAĐAJE KOJI SU SE DESILI POSLE DATUMA BILANSA STANJA Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO RAZLIKE U PRIMENI MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) U ODNOSU NA MEĐUNARODNE RAČUNOVODSTVENE STANDARDE, ODNOSNO MEĐUNARODNE STANDARDE FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA (MRS/MSFI) Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 153
RAČUNOVODSTVO Rokovi čuvanja analitičkih evidencija zarada Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 154
RAČUNOVODSTVO Mogućnost čuvanja izvoda sa tekućeg računa u elektronskom obliku Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 155
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 159
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 163
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 168
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Br. 139 od 15-31. maja 2016. godine str. 175
UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI UZ NAKNADU br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 7
UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV NAKNADNA IZMENA (SMANJENJE ILI POVEĆANJE) OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 23
UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV PDV TRETMAN I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE VRAĆANJA DOBARA - OSVRT NA NAJČEŠĆA I SPORNA PITANJA U PRAKSI br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 40
UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI BEZ NAKNADE, ODNOSNO ZA OPOREZIVI MANJAK I RASHOD DOBARA br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 51
UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD UVOZA DOBARA br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 54
UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA USLUGE PREVOZA PUTNIKA AUTOBUSIMA OD STRANE LICA KOJE NEMA MESTO STVARNE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 58
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Kapitalni dobici fizičkih lica br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 63
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA POREZ NA KAPITALNE DOBITKE FIZIČKIH LICA br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 64
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Pitanja i odgovori iz oblasti poreza na dohodak građana, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i radnih odnosa br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 73
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osnivača i zastupnika privrednog društva - nerezidenta koji je osiguran po osnovu radnog odnosa u državi rezidentnosti br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 74
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Iskazivanje visine naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 75
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Određivanje visine dnevnice za službeno putovanje u Crnu Goru br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 76
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Raspoređivanje zaposlenog na drugo radno mesto i određivanje zarade na novom radnom mestu br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 77
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Obračun naknade zarade za vreme prekida rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog u slučaju kada se zaposlenima isplaćuje minimalna zarada br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 78
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Obaveza isplate jubilarne nagrade svim zaposlenima koji ispunjavaju uslove za isplatu br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 79
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA Poreski tretman premije dobrovoljnog osiguranja za slučaj bolesti koju poslodavac plaća za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 80
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Platni promet i platne usluge br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 83
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Funkcija i specifičnosti trajnog naloga - obaveze banke i vlasnika tekućeg računa br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 84
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Pravdanje računa o plaćanju gotovinom u iznosu podignutom sa bankomata br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 86
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Ovlašćenje direktnog zaduženja računa korisnika (dimničarske) usluge kao efikasan način naplate usluge bez dodatnog angažovanja i troškova br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 88
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Izdavanje platnih kartica koje bi se koristile na višednevnim (muzičkim) manifestacijama za plaćanje prilikom kupovine robe i usluga br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 94
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Organ ovlašćen da imenuje internog revizora u platnoj instituciji organizovanoj kao jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 96
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Blokada računa br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 97
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Obaveza banke da sredstva deponenta nakon isteka oročenja prenese na njegov tekući račun nezavisno od toga što je taj račun u blokadi br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 98
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Uslovi za jednostranu kompenzaciju koja bi se izvršila u sudskom postupku br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 99
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Ustupanje dospelog potraživanja prema dužniku u blokadi uz diskont br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 101
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Blokada tekućeg računa - pravno dejstvo prema pravnom licu osnivaču, odnosno članu privrednog društva čiji je račun u blokadi br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 103
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Ugovor o jemstvu, kao način ispunjenja obaveze dužnika čiji je račun blokiran, pri čemu se obaveza ispunjava plaćanjem na rate br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 105
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Otpis zastarelih potraživanja privrednog društva čiji je račun blokiran br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 106
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Poslovanje sa menicama br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 107
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA POSTUPAK REGISTRACIJE MENICE, PRINUDNE NAPLATE I NAPLATE MENICE IZDATE KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 108
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Registracija blanko menice i dokumentacija potrebna za realizaciju dospele menice br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 114
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Određivanje dospelosti blanko menice br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 115
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Nemogućnost registrovanja menice po kojoj je dužnik fizičko lice - poljoprivredno gazdinstvo br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 117
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Sprečavanje pranja novca br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 119
AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PLATNOG PROMETA, PLATNIH USLUGA I SPREČAVANJA PRANJA NOVCA Postupanje obveznika (računovođe) u smislu sprečavanja pranja novca prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa privrednim subjektima čiji su osnivači lica iz "ofšor" zemalja br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 120
RAČUNOVODSTVO KREATIVNO RAČUNOVODSTVO br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO PRINCIPI PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA I RAČUNOVODSTVENOG EVIDENTIRANJA DUGOROČNIH OBAVEZA br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 134
RAČUNOVODSTVO NAJZNAČAJNIJE IZMENE MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 154
RAČUNOVODSTVO Pitanja i odgovori iz oblasti računovodstva br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 161
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje naknadnih ulaganja u investicione nekretnine koje se vode po fer vrednosti br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 162
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje robe koja je dobijena bez naknade od ino dobavljača br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 165
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje upotrebe robe iz maloprodaje i veleprodaje kao materijala u procesu proizvodnje br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 167
RAČUNOVODSTVO Nemogućnost pružanja konsultantskih usluga domaćoj banci od strane nerezidentnog društva iz mreže revizora kojoj pripada i rezidentno društvo za reviziju koje je banci pružilo uslugu revizije finansijskih izveštaja u istoj poslovnoj godini br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 169
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 173
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O AKCIZAMA br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 179
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 185
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 138 od 1-15. maja 2016. godine str. 195
LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA - PRAVNI ASPEKT br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 7
LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA PORESKI ASPEKT LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 18
LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA VREDNOVANJE IMOVINE I OBAVEZA U POSTUPKU LIKVIDACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 27
POREZ NA DODATU VREDNOST PRESTANAK OBAVLJANJA PDV AKTIVNOSTI I BRISANJE OBVEZNIKA IZ EVIDENCIJE ZA PDV br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 43
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PRAVA ZAPOSLENIH PO OSNOVU VASKRŠNJIH, ODNOSNO USKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2016. GODINI br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 55
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 64
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN NAKNADE ZA RAD ČLANOVA BIRAČKIH I GLASAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA, KAO I NAKNADE TROŠKOVA POSMATRAČA NA IZBORIMA br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 73
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Postojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV i poreza po odbitku u slučaju kada rezidentno pravno lice isplaćuje nerezidentnom pravnom licu prihod po osnovu usluga korišćenja berze prevoza putem interneta br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 79
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Postojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV i poreza po odbitku u slučaju kada rezidentno pravno lice isplaćuje nerezidentnom pravnom licu prihod po osnovu usluga online kursa br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 80
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Poreski tretman naknade (provizije) koje pravno lice iz Holandije ostvaruje od domaćeg pravnog lica (ugostitelja) po osnovu usluge rezervacije smeštajnih kapaciteta u Republici Srbiji br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 81
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji se vrši počev od 15. oktobra 2015. godine, a za koji je plaćen avans u robi i uslugama ili plaćanjem poveriocu izvođača br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 82
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Obračun poreza na novčanu pomoć fizičkom licu koje nije u radnom odnosu kod poslodavca, a koja se isplaćuje preko neoporezivog iznosa br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 84
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za osnivača privrednog društva koji nije zasnovao radni odnos u tom društvu i nije upisan kao ovlašćeno lice br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 85
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za osnivača i zastupnika privrednog društva - nerezidenta koji je osiguran po osnovu radnog odnosa u državi rezidentnosti br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 87
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Podnošenje M-4 za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva poslodavca br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 89
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Predaja obrasca M-4/SP za preduzetnika koji doprinose plaća na oporezivu dobit iz obrasca PPDG-1S br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 90
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Zaštita prava i pravnih interesa stranaka u upravnom postupku utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 91
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIH I DRUGIH PROPISA Pravo svojine na nepokretnosti upisanoj u korist preduzetnika koji je brisan iz registra privrednih subjekata br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 94
RAČUNOVODSTVO OBAVEZA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA SA IZVEŠTAJEM REVIZORA JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2015. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO DOSTAVLJANJE KVARTALNOG I POLUGODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI U 2016. GODINI br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO PERIODIČNO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE U SKLADU SA MRS 34 br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO RADNJE I MERE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOJE SU DUŽNI DA PREDUZIMAJU OVLAŠĆENI MENJAČI br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 111
RAČUNOVODSTVO PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO Nepostojanje obaveze dostavljanja odluke o raspodeli dobiti donete nakon predaje redovnih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO Utvrđivanje diskontnog faktora za odmeravanja gubitka zbog umanjenja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje troškova zarada poslodavca koji ostvari pravo na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 116
RAČUNOVODSTVO Vrednovanje prihoda od prodaje i njihovo razgraničenje između obračunskih perioda u slučaju kada je mogućnost vraćanja neprodatih količina predviđena ugovorom br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 119
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 123
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 132
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 136
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 137 od 15-30 aprila 2016. godine str. 141
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU - "Sl. glasnik RS", br. 28/2016 br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 7
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA INSTRUKCIJE ZA OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 10
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBJAŠNJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA GODIŠNJIM POREZOM NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 87 br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 16
PORESKI POSTUPAK KOMENTAR PRAVILNIKA O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE - "Sl. glasnik RS", br. 28/2016 br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 24
PORESKI POSTUPAK OBJAŠNJENJE U VEZI MOGUĆNOSTI ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NAJVIŠE DO 60 RATA, SHODNO ZAKONU KOJI UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKU ADMINISTRACIJU br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 28
PORESKI POSTUPAK KOMENTAR NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 18/2016 br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 32
PORESKI POSTUPAK ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA ISPUNJENJE PORESKIH OBAVEZA PREMINULOG FIZIČKOG LICA br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 42
POREZ NA DOBIT MOGUĆNOSTI ZA IZMENU MESEČNIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 52
POREZ NA DOBIT OPOREZIVANJE PRIHODA NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA PO OSNOVU USLUGA KOJE PRUŽAJU REZIDENTNIM PRAVNIM LICIMA - OSVRT NA NOVA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 60
POREZ NA DOBIT Poreski tretman naknade za korišćenje servera u inostranstvu iz ugla oporezivanja porezom po odbitku br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 65
POREZ NA DOBIT Postojanje obaveze plaćanja poreza po odbitku u slučaju kada se naknada od usluga koje se koriste ili pružaju na teritoriji Republike Srbije plaća putem međunarodne kompenzacije br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 67
POREZ NA DOBIT Nepostojanje obaveze plaćanja poreza po odbitku na prihod nerezidentnog pravnog lica od usluge kalibracije opreme koja je izvršena u inostranstvu br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 68
POREZ NA DOBIT Poreski tretman naknade za posredovanje kod izvoza dobara iz ugla oporezivanja porezom na dobit po odbitku br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 69
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI TRETMAN PRODAJE DOBARA U IZVRŠNOM POSTUPKU I KOD REALIZACIJE HIPOTEKE ILI ZALOGE br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 73
POREZ NA DODATU VREDNOST RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA UPISANOG U REGISTAR ZALOGE br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 85
POREZ NA DODATU VREDNOST Postojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV kada zakupodavac prefakturiše troškove TV pretplate (takse) zakupcu br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 94
POREZ NA DODATU VREDNOST PDV tretman poklona koji su proizvedeni od materijala prilikom čije nabavke nije obračunat PDV br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 95
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 99
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PRIJAVA PODATAKA ZA MATIČNU EVIDENCIJU O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA ZA 2015. GODINU br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 102
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OTVORENA PITANJA U VEZI SA ELEKTRONSKOM PREDAJOM PRIJAVE M4 (E-M4) br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 115
POREZ NA IMOVINU IZMENJENA PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 121
RAČUNOVODSTVO ISTEK ROKA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA DEFINISAN INTERNIM AKTOM PRAVNOG LICA ZA ISPRAVKU VREDNOSTI POTRAŽIVANJA KAO (NE)KOREKTIVNI DOGAĐAJ br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 128
RAČUNOVODSTVO I STEK ROKA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA DEFINISAN INTERNIM AKTOM PRAVNOG LICA ZA ISPRAVKU VREDNOSTI POTRAŽIVANJA KAO KOREKTIVNI DOGAĐAJ br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 134
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KOMISIONE PRODAJE DOBARA br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 138
RAČUNOVODSTVO Novine u pogledu korišćenja reči "klub" u nazivu sportskog udruženja br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 150
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje naknade štete na osiguranoj imovini od strane društva za osiguranje br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 151
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje izmirenja obaveze dužnika od strane jemca br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 153
RAČUNOVODSTVO Nemogućnost promene računovodstvene politike u toku obračunskog perioda br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 156
RAČUNOVODSTVO Uključivanje troškova prevoza osnovnog sredstva (kamiona) kupljenog u inostranstvu u nabavnu vrednost br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 158
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje isplate poreskih obaveza sa računa preduzetničke radnje koje se odnose na zatvorene radnje preduzetnika br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 160
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 163
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 171
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 175
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA POREZIMA NA IMOVINU br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 178
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 189
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 136 od 1-15. aprila 2016. godine str. 201
POLJOPRIVREDNA GAZIDNSTVA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PORODIČNO POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 8
POLJOPRIVREDNA GAZIDNSTVA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PRAVO POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU I POLJOPRIVREDNICI U SISTEMU PDV br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 24
POLJOPRIVREDNA GAZIDNSTVA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA Utvrđivanje osnovice za obračun PDV po osnovu razmene dobara između obveznika pdv i poljoprivrednika, u slučaju kada je ugovoren valutni paritet br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 40
POLJOPRIVREDNA GAZIDNSTVA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PORESKI TRETMAN DRUGIH PRIHODA OSTVARENIH PRODAJOM POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, PLODOVA I LEKOVITOG BILJA br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 44
POLJOPRIVREDNA GAZIDNSTVA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA POLJOPRIVREDNIKA br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 50
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA REPUBLIKA SRBIJA I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 59
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI IZBEGAVANJA DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 77
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIM PROPISA Oporezivanje prava na opcijsku kupovinu akcija po povlašćenoj ceni koje ostvaruje fizičko lice - rezident Slovenije po osnovu radnog odnosa u društvu iz Slovenije, a deo troškova te povlastice snosi predstavništvo iz Srbije br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 85
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIM PROPISA Otpočinjanje i vođenje terenske poreske kontrole ne predstavlja činjenicu na osnovu koje se prekida rok zastarelosti pokretanja prekršajnog postupka br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 87
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIM PROPISA Nepostojanje obaveze obaveštavanja poreske uprave o plaćenoj akcizi pri uvozu kafe, kao ni obaveze uvoznika da u slučaju promene stope akcize na kafu vrši popis zaliha i plati razliku akcize br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 89
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIM PROPISA Nepostojanje obaveze plaćanja poreza po odbitku na kamate koje domaća banka isplaćuje međunarodnim finansijskim organizacijama (Evropskoj investicionoj banci) br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 91
PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM PORESKIM PROPISA Obračunavanje poreza po odbitku na prihode koje ostvaruju Facebook i Google po osnovu naknada od usluga reklamiranja koje isplaćuju rezidentna pravna lica i (ne)mogućnost korišćenja potvrde o rezidentnosti koje se preuzimaju preko interneta, kao merodavnog dokaza rezidentnosti predmetnih kompanija br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 92
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT LIČNIH PRIMANJA POSLODAVCA br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO Računovodstveno evidentiranje potrošnje robe za sopstvene usluge br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 106
RAČUNOVODSTVO Pravilno popunjavanje kolone KEP knjige od strane preduzetnika koji se pored maloprodaje bavi veleprodajom br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO Popunjavanje KEP knjige od strane otkupljivača poljoprivrednih proizvoda br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 108
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA MOGUĆNOST POTPISIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OD STRANE OSTALOG ZASTUPNIKA U SLUČAJU OBJEKTIVNE SPREČENOSTI ZAKONSKOG ZASTUPNIKA - Zakon o računovodstvu: član 32 br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 111
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA O PRIMENI ZAKONA O PDV br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 114
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 138
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 150
AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA IZBEGAVANJEM DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 156
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 135 od 16-31. marta 2016. godine str. 163
POREZ NA IMOVINU Utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu za obveznike koji vode poslovne knjige br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 7
POREZ NA IMOVINU UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU SAMOOPOREZIVANJEM br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 8
POREZ NA IMOVINU PRIMER UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU SA PRIMERIMA POPUNJENIH OBRAZACA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 35
POREZ NA IMOVINU PRIJAVLJIVANJE NASTANKA PORESKE OBAVEZE U TOKU 2016. GODINE, ZBOG KOGA SE MENJA IZNOS UTVRĐENOG POREZA NA IMOVINU ZA TU GODINU br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 48
POREZ NA IMOVINU PRIJAVLJIVANJE PRESTANKA PORESKE OBAVEZE U TOKU 2016. GODINE, ZBOG KOGA SE MENJA IZNOS UTVRĐENOG POREZA NA IMOVINU ZA TU GODINU br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 68
POREZ NA IMOVINU Aktuelna mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa utvrđivanjem poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 83
POREZ NA IMOVINU PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 84
POREZ NA IMOVINU Pitanja i odgovori u vezi sa utvrđivanjem poreza na imovinu br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 89
POREZ NA IMOVINU UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI IZ ČLANA 7. STAV 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU, U SLUČAJU KADA JE POVRŠINA PRIPADAJUĆEG ZEMLJIŠTA ISPOD 10 ARI br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 90
POREZ NA IMOVINU (NE)POSTOJANJE MOGUĆNOSTI DA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA OBVEZNIKE KOJI SU SVRSTANI U MALA PRAVNA LICA BUDE FER VREDNOST NEPOKRETNOSTI br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 92
POREZ NA IMOVINU (NE)POSTOJANJE MOGUĆNOSTI DA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA MIKRO PRAVNA LICA BUDE FER VREDNOST NEPOKRETNOSTI ISKAZANA U NJIHOVIM POSLOVNIM KNJIGAMA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 93
POREZ NA IMOVINU (NE)MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA OD POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKTE KOJI SE KORISTE ZA NAVODNJAVANJE VOĆNJAKA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 95
POREZ NA IMOVINU GUBITAK PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA POVRŠINU ZEMLJIŠTA POD OBJEKTOM, U SLUČAJU KADA SE OBJEKAT TRAJNO DAJE DRUGIM LICIMA RADI OSTVARIVANJA PRIHODA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 97
POREZ NA DOBIT UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 101
POREZ NA DOBIT KOREKCIJA RASHODA KAMATE PREMA POVEZANIM LICIMA KOD UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 107
POREZ NA DODATU VREDNOST Sticanje statusa pretežnog izvoznika u smislu Zakona o PDV br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 121
POREZ NA DODATU VREDNOST STICANJE STATUSA PRETEŽNOG IZVOZNIKA ZA SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ POREZA NA DODATU VREDNOST U KRAĆEM ROKU br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 122
POREZ NA DODATU VREDNOST Aktuelna mišljenja Ministarstva finansija o primeni Zakona o PDV br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 127
POREZ NA DODATU VREDNOST PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 128
POREZ NA DODATU VREDNOST Pitanja i odgovori u vezi sa primenom Zakona o PDV br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 135
POREZ NA DODATU VREDNOST PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE PRIKLJUČNOG VOZILA ZA PUTNIČKO VOZILO br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 136
POREZ NA DODATU VREDNOST POSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE SIROVINA ZA VRŠENJE PROBNE PROIZVODNJE VOĆNIH SOKOVA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 137
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA ZA KORIŠĆENJE SOPSTVENOG AUTOMOBILA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE ILI U DRUGE SLUŽBENE SVRHE br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 141
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA POSLEDICE ISTEKA UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME NA KORIŠĆENJE OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA LICE KOJEM JE ISTEKAO UGOVOR O RADU br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 146
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA (OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA NOVOZAPOSLENO LICE) U SLUČAJU KADA JE ZARADA ISPLAĆENA NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA SA LICEM KOJE SE SMATRALO NOVOZAPOSLENIM LICEM br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 149
AKCIZE KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA NA DUVANSKE PRERAĐEVINE - "Sl. glasnik RS", br. 10/2016 br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 153
RAČUNOVODSTVO Uputstvo za dostavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu elektronskim putem APR-u br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 163
RAČUNOVODSTVO VODIČ KROZ PRIMENU APLIKACIJE (PIS) ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 164
RAČUNOVODSTVO Knjiženje poslovnih promena u vezi sa utvrđivanjem poreza na dobit i učešća u dobiti i bonusa br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 171
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT ZA 2015. GODINU br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 172
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UČEŠĆA U DOBITI I BONUSA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 178
RAČUNOVODSTVO Računovodstveni aspekt poslovanja ogranka stranog pravnog lica u zemlji i ogranka domaćeg pravnog lica u inostranstvu br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 185
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 186
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OGRANKA U INOSTRANSTVU I UKLJUČIVANJE U FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2015. GODINU br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 191
RAČUNOVODSTVO Pitanja i odgovori iz oblasti računovodstva br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 197
RAČUNOVODSTVO POTPISIVANJE ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA U SLUČAJU SMRTI OSNIVAČA I JEDINOG ČLANA DRUŠTVA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 198
RAČUNOVODSTVO NEPOSTOJANJE KATEGORIJE REZERVISANJA ZA TROŠKOVE ODRŽAVANJA OSNOVNIH SREDSTAVA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 199
RAČUNOVODSTVO NAKNADNO VREDNOVANJE FINANSIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU KOD DRUGIH PRAVNIH LICA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 200
RAČUNOVODSTVO OBAVEZA PREDUZETNIKA DA OBAVESTI APR O VOĐENJU POSLOVNIH KNJIGA PO SISTEMU DVOJNOG KNJIGOVODSTVA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 201
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE DRŽAVNIH DAVANJA I PRIHODA OD AKTIVIRANJA UČINAKA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 202
RAČUNOVODSTVO OBAVEZA OBRAČUNA I KNJIŽENJA REZERVISANJA ZA OTPREMNINE KOD MALIH PRAVNIH LICA br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 203
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 133 od 16-29. februara 2016. godine str. 207
RAČUNOVODSTVO APR • Počeo sa radom posebni informacioni sistem Agencije, za jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom dokumentacijom za 2015. godinu • br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 7
RAČUNOVODSTVO Obveznici i način dostavljanja finansijskih izveštaja za 2015. godinu Agenciji za privredne registre br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 9
RAČUNOVODSTVO OBVEZNICI I OBIM SASTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 10
RAČUNOVODSTVO DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 15
RAČUNOVODSTVO Specifičnosti sastavljanja finansijskih izveštaja mikro i drugih pravnih lica br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 27
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2015. GODINU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 28
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA SPORTSKA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 39
RAČUNOVODSTVO SPECIFIČNOST SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA ZA 2015. GODINU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 50
RAČUNOVODSTVO VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH (SINDIKATA) ZA 2015. GODINU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 56
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMENA KOD ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH (SINDIKATA) U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 64
RAČUNOVODSTVO Primena "punih" MRS/MSFI br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 71
RAČUNOVODSTVO OBRAČUN ODLOŽENIH POREZA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 72
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE REZERVISANJA ZA OTPREMNINE I JUBILARNE NAGRADE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 85
RAČUNOVODSTVO Pitanja i odgovori br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO POSTUPANJE OBVEZNIKA (RAČUNOVOĐE) U SMISLU SPREČAVANJA PRANJA NOVCA PRILIKOM USPOSTAVLJANJA POSLOVNOG ODNOSA SA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ČIJI SU OSNIVAČI LICA IZ "OFŠOR" ZEMALJA139 UTVRĐIVANJE PORESKOG KREDITA U SKLADU SA ČLANOM 53A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 98
RAČUNOVODSTVO SPROVOĐENJE POSTUPKA IZVOZA UZ PRILAGANJE FAKTURE BEZ POTPISA I PEČATA br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 103
RAČUNOVODSTVO MALO PRAVNO LICE KAO OBVEZNIK REVIZIJE br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 104
RAČUNOVODSTVO NAKNADNO VREDNOVANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME KOD MALIH PRAVNIH LICA br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 105
POREZ NA DOBIT Usklađivanje rashoda u poreskom bilansu br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 109
POREZ NA DOBIT PRIZNAVANJE RASHODA PO OSNOVU OTPISA I ISPRAVKE VREDNOSTI POJEDINAČNIH POTRAŽIVANJA PRILIKOM UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2015. GODINU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 110
POREZ NA DOBIT Transferne cene br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 119
POREZ NA DOBIT DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA U SKRAĆENOM OBLIKU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 120
POREZ NA DOBIT Poreske olakšice kod utvrđivanja poreza na dobit br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 127
POREZ NA DOBIT PORESKI KREDIT PO OSNOVU POREZA NA DOBIT KOJI JE STALNA POSLOVNA JEDINICA REZIDENTNOG OBVEZNIKA PLATILA U INOSTRANSTVU br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 128
POREZ NA DOBIT OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI KOJU DOMAĆE PRAVNO LICE OSTVARUJE PO OSNOVU DIVIDENDI br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 132
POREZ NA DOBIT UTVRĐIVANJE PORESKOG KREDITA U SKLADU SA ČLANOM 53A ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 139
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 151
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 166
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBRAČUN ZARADE PENZIONERA KOJI JE PONOVO ZASNOVAO RADNI ODNOS NA OSNOVU USKLAĐENOG NEOPOREZIVOG IZNOSA IZ ZARADA I NAJNIŽE OSNOVICE DOPRINOSA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1.2.2016. GODINE‚ br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 176
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA OBRAČUN LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA U SKLADU SA USKLAĐENIM NEOPOREZIVIM IZNOSOM I NAJNIŽOM OSNOVICOM DOPRINOSA OD 1.2.2016. GODINE br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 183
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 189
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 132 od 1-15 februara 2016. godine str. 201
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 7
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU SASTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU - OBRAZAC PDP I OBRAČUN PORESKIH PODSTICAJA br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 26
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU OBRAČUN PORESKE AMORTIZACIJE ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 46
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU UTVRĐIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA I GUBITAKA ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 70
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU KOREKCIJA PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA I NJIHOVO ISKAZIVANJE U PORESKOM BILANSU ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str.
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA STVARNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 82
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKA PRIJAVA ZA PREDUZETNIKE KOJI POREZ PLAĆAJU SAMOOPOREZIVANJEM I POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 92
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 100
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA NERADNI DANI POVODOM SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 102
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PORESKI TRETMAN OTKUPA SEKUNDARNIH SIROVINA OD FIZIČKIH LICA, U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - "Sl. glasnik RS", br. 112/2015 br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 105
POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ŠIFRA PLAĆANJA KOJA SE PRIMENJUJE PRILIKOM ISPLATE NAKNADE ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA OD FIZIČKIH LICA br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 107
AKCIZE KOMENTAR NAJNOVIJIH USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA IZ ZAKONA O AKCIZAMA I ZAKONA O DUVANU - "Sl. glasnik RS", br. 5/2016 br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 111
POREZ NA DODATU VREDNOST PRIMENA ZAKONA O PDV U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA - ODABRANA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 119
POREZ NA DODATU VREDNOST DOKUMENT O SMANJENJU OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV KAO USLOV ZA SMANJENJE PORESKE OSNOVICE I OBRAČUNATOG PDV br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA PO VELIČINI ZA POTREBE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 131
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRASCA STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, I PREDUZETNIKE ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 132
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRAZACA BILANS STANJA, BILANS USPEHA I IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 137
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O PROMENAMA NA KAPITALU ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 142
RAČUNOVODSTVO SASTAVLJANJE OBRASCA IZVEŠTAJA O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 145
RAČUNOVODSTVO ZAKLJUČAK POSLOVNIH KNJIGA ZA 2015. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 154
RAČUNOVODSTVO OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2016. GODINU br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 160
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 131 od 16-31 januara 2016. godine str. 165
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - "Sl. glasnik RS", br. 112/2015 br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 7
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - "Sl. glasnik RS", br. 112/2015 br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 18
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS" br. 112/2015 br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 20
NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 112/2015 br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 24
AKTUELNA MIŠLJENJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA PDV PRIMENA ZAKONA O PDV U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 35
AKTUELNA MIŠLJENJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA PDV OPOREZIVANJE PROMETA ELEKTRIČNE ENERGIJE br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 47
AKTUELNA MIŠLJENJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA PDV PORESKI TRETMAN PRENOSA PRAVA SVOJINE NA VOZILU IZMEĐU UČESNIKA U FINANSIJSKOM LIZINGU I NEMOGUĆNOST SMANJENJA OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV ZA PROMET KOJI SE OPOREZUJE U SKLADU SA ČLANOM 36. ZAKONA O PDV br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 54
AKCIZE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA - "Sl. glasnik RS", br. 113/2015 br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 61
ZARADE IZDAVANJE POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU (OBRAZAC PPP-PO) ZA 2015. GODINU br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 75
RAČUNOVODSTVO VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2015. GODINU br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 81
RAČUNOVODSTVO KLASA 0 - UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL I STALNA IMOVINA br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 83
RAČUNOVODSTVO KLASA 1 - ZALIHE br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 133
RAČUNOVODSTVO KLASA 2 - KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 169
RAČUNOVODSTVO KLASA 3 - KAPITAL br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 207
RAČUNOVODSTVO KLASA 4 - DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 217
RAČUNOVODSTVO KLASA 8 - VANBILANSNA EVIDENCIJA br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 253
RAČUNOVODSTVO KLASA 5 - RASHODI br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 257
RAČUNOVODSTVO KLASA 6- PRIHODI br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 279
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 295
VII AKTUELNISTATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 130 od 1-15. januara 2016. godine str. 309
NOVODONETI ROPISI IZMEĐU DVA BROJA IZMENE I DOPUNE PORESKIH ZAKONA KOJI SU U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 7
POREZ NA DODATU VREDNOST OBAVEZA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA O LICIMA OD KOJIH JE OBVEZNIK PDV U TOKU 2015. GODINE OTKUPLJIVAO POLJOPRIVREDNE PROIZVODE ILI SEKUNDARNE SIROVINE br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 12
POREZ NA DODATU VREDNOST ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA ZA 2015. GODINU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 16
POREZ NA DODATU VREDNOST MOGUĆNOST PROMENE PORESKOG PERIODA IZ KALENDARSKOG TROMESEČJA U KALENDARSKI MESEC NA OSNOVU ZAHTEVA OBVEZNIKA br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST ROK ZA DOSTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE PDV ZA POSLEDNJI KVARTAL 2015. GODINE br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 25
POREZ NA DODATU VREDNOST JAVNO PREDUZEĆE KAO LICE IZ ČLANA 9. STAV 1. ZAKONA O PDV br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST PRIMENA ZAKONA O PDV U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 31
POREZ NA DODATU VREDNOST NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU IZDATAKA ZA PREVOZ ZAPOSLENIH ZA DOLAZAK (ODLAZAK) SA POSLA br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 42
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI TRETMAN VRAĆANJA DOBARA DOBAVLJAČU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 44
POREZ NA DODATU VREDNOST AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI PRIMENE ZAKONA O PDV br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 52
AKCIZE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AKCIZAMA " Sl. glasnik RS", br. 103/2015 br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 59
AKCIZE IZNOS SPECIFIČNE AKCIZE NA CIGARETE OD 1.1.2016. GODINE I OBAVEZA POPISA ZALIHA CIGARETA SA STANJEM NA DAN 1.1.2016. GODINE br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 66
AKCIZE SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA IV KVARTAL 2015. GODINE br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 69
ZARADE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU "Sl. glasnik RS", br. 106/2015 br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 79
ZARADE NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI 2015/2016. GODINE br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 81
RAČUNOVODSTVO NOVI NAČIN SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU ZA MIKRO PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 93
RAČUNOVODSTVO KOREKCIJA POČETNOG STANJA, SPROVOĐENJE PREDZAKLJUČNIH RADNJI I DRUGIH KNJIŽENJA I USKLAĐIVANJA ZA DOGAĐAJE KOJI SU SE DESILI POSLE 31.12.2015. GODINE br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 102
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENI ASPEKT OTPISA I ISPRAVKE VREDNOSTI POTRAŽIVANJA ZA 2015. GODINU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE ZA 2015. GODINU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 125
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMENA NASTALIH U 2015. GODINI PO KOJIMA SE PDV PLAĆA U 2016. GODINI br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 134
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I USKLAĐIVANJE AVANSA NA DAN SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 147
RAČUNOVODSTVO KORIŠĆENJE RAČUNOVODSTVENIH PROCENA PRILIKOM PRIZNAVANJA PRIHODA I RASHODA OD PRUŽANJA USLUGA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 158
RAČUNOVODSTVO VREDNOVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME PRILIKOM PRVE PRIMENE MSFI ZA MSP U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 166
RAČUNOVODSTVO OBEZVREĐENJE IMOVINE PREMA ZAHTEVIMA MSFI ZA MSP U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 172
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU UGOVORA O IZGRADNJI U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 192
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU KAMATA NA DAN SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 199
RAČUNOVODSTVO PROCENA FER VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 214
RAČUNOVODSTVO OBELODANJIVANJE FER VREDNOSTI U NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2015. GODINU U SKLADU SA ZAHTEVIMA MSFI 13 br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 221
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE TROŠKOVA POZAJMLJIVANJA br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str. 226
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 129 od 16-31. decembra 2015. godine str.
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI "Sl. glasnik RS", br. 91/2015 br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 11
NOVODONETI PROPISI IZMEĐU DVA BROJA EVIDENCIJA PROMETA ROBE U SKLADU SA NOVIM PRAVILNIKOM O EVIDENCIJI PROMETA "Službeni glasnik RS" br. 99/2015 br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 16
POREZ NA DODATU VREDNOST PRIMENA ZAKONA O PDV U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 35
POREZ NA DODATU VREDNOST POSTUPANJE OBVEZNIKA PDV U SLUČAJEVIMA POGREŠNE PRIMENE ČLANA 10. STAV 2. TAČKA 3) ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 57
POREZ NA DODATU VREDNOST PITANJA I ODGOVORI br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 61
POREZ NA DODATU VREDNOST Poreski dužnik za promet dobara i usluga koji obveznik PDV vrši u okviru izvođenja radova na zameni krova na objektu predškolske ustanove br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 61
POREZ NA DODATU VREDNOST PROMET ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA IZ UGLA ZAKONA O PDV (NOVA PRAVILA KOJA SU U PRIPREMI OD 15.10.2015. GODINE) br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 63
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI TRETMAN PROMETA ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA IZ UGLA ZAKONA O PDV br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 64
POREZ NA DODATU VREDNOST AKTUELNO MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PROMETOM ELEKTRIČNE ENERGIJE br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 70
POREZ NA DODATU VREDNOST PRIMALAC DOBARA I USLUGA KAO PORESKI DUŽNIK ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI VRŠI STRANO LICE br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 74
POREZ NA DODATU VREDNOST NASTANAK PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU USLUGA PRENOSA, USTUPANJA I DAVANJA NA KORIŠĆENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 80
POREZ NA DODATU VREDNOST OSTALA AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U PRIMENI ZAKONA O PDV br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 86
POREZ NA DODATU VREDNOST PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PDV br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 91
POREZ NA DODATU VREDNOST Primena pravila da se povraćaj neprodate robe smatra novim prometom u periodu pre najnovijih izmena i dopuna zakona o PDV br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 91
POREZ NA DODATU VREDNOST Primena posebne stope pdv na usluge prevoza koje obveznik PDV - ugostitelj pruža gostima hotela br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 93
POREZ NA DODATU VREDNOST Poreski tretman prometa usluga reklamiranja koji facebook pruža domaćem obvezniku br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 94
POREZ NA DOBIT KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA - "SL. GLASNIK RS", BR. 97/2015 br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 97
POREZ NA DOBIT KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE "SL. GLASNIK RS", BR. 100/2015 br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 102
ZARADE OBAVEŠTENJE O ISPLATI LIČNE ZARADE PREDUZETNIKA U 2016. GODINI br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 109
ZARADE DAVANJE NOVOGODIŠNJIH ILI BOŽIĆNIH POKLONA DECI ZAPOSLENIH I PENZIONERIMA br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 114
ZARADE JUBILARNA NAGRADA br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 123
ZARADE ISPLATA ZARADE PO OSNOVU DOPRINOSA zaposlenog POSLOVNOM USPEHU POSLODAVCA U 2015. GODINI br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 126
PITANJA I ODGOVORI PITANJA I ODGOVORI br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 132
PITANJA I ODGOVORI Dan nastanka poreske obaveze koja se utvrđuje po osnovu dnevnica za službeni put u inostranstvo br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 132
AKCIZE PREGLED ODREDABA ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 137
RAČUNOVODSTVO VODIČ KROZ PRIMENU APLIKACIJE (PIS) ZA SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. POSLOVNU GODINU KOJA JE RAZLIČITA OD KALENDARSKE br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 148
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE STALNE IMOVINE KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA PREMA MSFI 5 U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA KOJI SE SASTAVLJAJU NA DAN 31. DECEMBAR 2015. GODINE br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 154
RAČUNOVODSTVO KORIŠĆENJE REVALORIZACIONIH REZERVI FORMIRANIH PROCENOM NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREMA U SKLADU SA MRS 16 U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 164
RAČUNOVODSTVO PRIMENA MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVENOG STANDARDA 33 - ZARADA PO AKCIJI br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 171
RAČUNOVODSTVO OBEZVREĐENJE VREDNOSTI IMOVINE PREMA ZAHTEVIMA MRS/MSFI U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 182
RAČUNOVODSTVO PRIMENA MSFI ZA MSP I PRAVILNIKA ZA MIKRO PRAVNA LICA br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 195
RAČUNOVODSTVO IZBOR I PRIMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDOM FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 196
RAČUNOVODSTVO OBUHVATANJE RAČUNOVODSTVENIH PROCENA I GREŠAKA PREMA MEĐUNARODNOM STANDARDU FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA (MSFI ZA MSP) U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 203
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DRŽAVNIH DAVANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 209
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ULAGANJA U RAZVOJ U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 221
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE REZERVISANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 221
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENA PRAVILA ZA PRIZNAVANJE, VREDNOVANJE I OBELODANJIVANJE REZERVISANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 222
RAČUNOVODSTVO RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZERVISANJA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 229
RAČUNOVODSTVO PRIZNAVANJE REZERVISANJA ZA ZADRŽANE KAUCIJE I DEPOZITE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2015. GODINU br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 241
RAČUNOVODSTVO AKTUELNA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U PRIMENI PROPISA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 245
RAČUNOVODSTVO PRIMENA PROPISA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 246
KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA DECEMBAR 2015. / JANUAR 2016. GODINE br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 253
STATISTIKA AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 128 od 1-15. decembra 2015. godine str. 263
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU ZAKONSKI OKVIR VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KOD PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2015. GODINU br. 127 od novembra 2015. godine str. 9
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU POPIS NEUPLAĆENOG UPISANOG KAPITALA, NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA ZA 2015. GODINU br. 127 od novembra 2015. godine str. 15
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU POPIS ZALIHA MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVENTARA ZA 2015. GODINU br. 127 od novembra 2015. godine str. 35
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU POPIS ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA ZA 2015. GODINU br. 127 od novembra 2015. godine str. 40
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU POPIS ZALIHA ROBE I STALNIH SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI ZA 2015. GODINU br. 127 od novembra 2015. godine str. 53
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU POPIS GOTOVINSKIH EKVIVALENATA I GOTOVINE ZA 2015. GODINU br. 127 od novembra 2015. godine str. 62
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU POPIS FINANSIJSKIH PLASMANA I POTRAŽIVANJA ZA 2015. GODINU br. 127 od novembra 2015. godine str. 65
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU POPIS OBAVEZA I VANBILANSNE EVIDENCIJE ZA 2015. GODINU br. 127 od novembra 2015. godine str. 76
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU USVAJANJE IZVEŠTAJA O POPISU ZA 2015. GODINU I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZULTATA POPIS br. 127 od novembra 2015. godine str. 80
POPIS IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU ULOGA I OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA U FIZIČKOM POPISU ZALIHA ZA 2015. GODINU br. 127 od novembra 2015. godine str. 92
POPIS IMOVINE I OBAVEZA KOD MIKRO PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I DRUGIH PRAVNIH LICA POPIS IMOVINE I OBAVEZA KOD MIKRO PRAVNIH LICA, I PREDUZETNIKA I DRUGIH PRAVNIH LICA ZA 2015. GODINU br. 127 od novembra 2015. godine str. 101
MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA - IZVOD OTVORENIH STAVKI (IOS OBRAZAC) br. 127 od novembra 2015. godine str. 111
MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU ODLUKA O POPISU I OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA POPIS br. 127 od novembra 2015. godine str. 112
MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJE ZA POPIS I NALOZI ZA OBAVLJANJE PRIPREMNIH RADNJI ZA POPIS br. 127 od novembra 2015. godine str. 114
MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SPROVOĐENJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANJU KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM br. 127 od novembra 2015. godine str. 117
MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU IZVEŠTAJ CENTRALNE KOMISIJE ZA POPIS O IZVRŠENOM POPISU br. 127 od novembra 2015. godine str. 131
MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU IMOVINE I OBAVEZA br. 127 od novembra 2015. godine str. 135
MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU MIKRO, PRAVNA LICA, PREDUZETNICI I DRUGA PRAVNA LICA ODLUKA O VRŠENJU POPISA I OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS - MIKRO, PREDUZETNICI I DRUGA PRAVNA LICA br. 127 od novembra 2015. godine str. 139
MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU MIKRO, PRAVNA LICA, PREDUZETNICI I DRUGA PRAVNA LICA UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJE ZA POPIS - MIKRO, PREDUZETNICI I DRUGA PRAVNA LICA br. 127 od novembra 2015. godine str. 141
MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU MIKRO, PRAVNA LICA, PREDUZETNICI I DRUGA PRAVNA LICA IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA POPIS O IZVRŠENOM POPISU - MIKRO, PREDUZETNICI I DRUGA PRAVNA LICA br. 127 od novembra 2015. godine str. 144
MODELI AKATA U VEZI POPISA IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU MIKRO, PRAVNA LICA, PREDUZETNICI I DRUGA PRAVNA LICA ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O POPISU IMOVINE I OBAVEZA - MIKRO, PREDUZETNICI I DRUGA PRAVNA LICA br. 127 od novembra 2015. godine str. 148
ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST I ZAKON O AKCIZAMA PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA SA ASPEKTA ZAKONA O PDV br. 127 od novembra 2015. godine str. 153
ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST I ZAKON O AKCIZAMA 5. Iskazivanje podataka o manjku i rashodu dobara u poreskoj prijavi PDV br. 127 od novembra 2015. godine str. 162
ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST I ZAKON O AKCIZAMA OBRAČUN AKCIZE NA MANJAK I RASHOD AKCIZNIH PROIZVODA UTVRĐEN POPISOM IMOVINE I OBAVEZA ZA 2015. GODINU SA ASPEKTA ZAKONA O AKCIZAMA SA ASPEKTA ZAKONA O AKCIZAMA br. 127 od novembra 2015. godine str. 163
PRESTANAK PORESKIH I OBAVEZA PO OSNOVU ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA PRESTANAK PORESKE OBAVEZE br. 127 od novembra 2015. godine str. 169
PRESTANAK PORESKIH I OBAVEZA PO OSNOVU ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA PRESTANAK OBAVEZA USLED ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA br. 127 od novembra 2015. godine str. 174
PRESTANAK PORESKIH I OBAVEZA PO OSNOVU ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA ODABIR SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 127 od novembra 2015. godine str. 181
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Mogućnost prebijanja manjkova odnosno viškova robe nastalih po osnovu zamena br. 127 od novembra 2015. godine str. 183
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Objašnjenje o primeni člana 31a Zakona o akcizama br. 127 od novembra 2015. godine str. 185
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem prilikom vršenje popisa br. 127 od novembra 2015. godine str. 187
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA PDV tretman rashoda dobara (peciva) kod obveznika koji se bavi maloprodajom peciva i koji nije proizvođač br. 127 od novembra 2015. godine str. 188
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Poreski tretman rashoda robe u maloprodajnom objektu u kome se vrši promet sapuna po težini određenoj od strane kupca br. 127 od novembra 2015. godine str. 190
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Uslovi za oslobođenje od obaveze obračuna i plaćanja PDV za rashodovana dobra kojima je istekao rok trajanja br. 127 od novembra 2015. godine str. 191
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Obaveza obračuna pdv na kalo, rastur, kvar i lom iznad količine utvrđene normativom rashoda br. 127 od novembra 2015. godine str. 192
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Poreski tretman rashoda nastalog pri veleprodaji određene vrste keramičkih pločica br. 127 od novembra 2015. godine str. 194
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Poreski tretman rashoda nastalog zbog proteka roka rasada jednogodišnjih biljaka br. 127 od novembra 2015. godine str. 195
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Poreski tretman uvezenih akciznih proizvoda - cigareta koje se uništavaju zbog isteka roka trajanja br. 127 od novembra 2015. godine str. 196
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Poreski tretman manjka dobara koji se ne može pravdati višom silom ili na drugi propisan način br. 127 od novembra 2015. godine str. 198
SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVO FINANSIJA Utvrđivanje neoporezivog iznosa rashoda električne energije br. 127 od novembra 2015. godine str. 199
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE br. 127 od novembra 2015. godine str. 201
SUDSKA PRAKSA Dejstvo potpisanog izvoda otvorenih stavki od strane knjigovođe pravnog lica na priznanje duga i zastarelost potraživanja br. 127 od novembra 2015. godine str. 203
SUDSKA PRAKSA Plaćanje poreza na dodatu vrednost za robu koja je popisana kao manjak u magacinu okrivljenog br. 127 od novembra 2015. godine str. 204
PITANJA I ODGOVORI PITANJA I ODGOVORI br. 127 od novembra 2015. godine str. 205
PITANJA I ODGOVORI (Ne)obaveznost prisustva predstavnika društva popisu robe koja se nalazi kod drugog pravnog lica br. 127 od novembra 2015. godine str. 207
PITANJA I ODGOVORI Postojanje obaveze vršenja popisa u slučaju promene cena robe u prometu na malo br. 127 od novembra 2015. godine str. 208
PITANJA I ODGOVORI Usklađivanje finansijskog i robnog knjigovodstva br. 127 od novembra 2015. godine str. 210
PITANJA I ODGOVORI Računovodstveni i poreski aspekt otpisa obaveze prema dobavljaču br. 127 od novembra 2015. godine str. 211
PITANJA I ODGOVORI Računovodstveno evidentiranje kala, rastura, kvara i loma br. 127 od novembra 2015. godine str. 213
PITANJA I ODGOVORI Prodaja (obezvređenih) zaliha ispod nabavne cene usled zatvaranja maloprodajnog objekta br. 127 od novembra 2015. godine str. 217
PITANJA I ODGOVORI Priznavanje utvrđenog manjka dobara na teret rashoda u poreskom bilansu obveznika br. 127 od novembra 2015. godine str. 219
PITANJA I ODGOVORI Evidentiranje troškova materijala, goriva i energije u poslovnim knjigama po sistemu prostog knjigovodstva br. 127 od novembra 2015. godine str. 220
POREZ NA DODATU VREDNOST PRIMALAC DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KAO PORESKI DUŽNIK br. 126 od novembra 2015. godine str. 12
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Određivanje poreskog dužnika za promet dobar i usluga u oblasti građevinarstva br. 126 od novembra 2015. godine str. 12
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Određivanje poreskog dužnika u slučaju kada je avans naplaćen zaključno sa 14.10. a promet se vrši od 15.10.2015. godine br. 126 od novembra 2015. godine str. 17
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Izdavanje računa za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga br. 126 od novembra 2015. godine str. 19
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Nastanak poreske obaveze za primaoca dobara i usluga iz oblasti građevinarstva i interni obračun PDV br. 126 od novembra 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Način iskazivanja podatak u poreskoj prijavi PDV kod obveznika PDV koji vrši promet i kod poreskog dužnika br. 126 od novembra 2015. godine str. 21
POREZ NA DOBIT AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDABA ČL. 27, 28, 40. I 71. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BR. 25/01, 80/02, 80/02 - DR ZAKON, 43/03, 84/04 I 18/10) I ČLANA 41. STAV 3. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon i 61/07) ("Sl. glasnik RS", br. 91/2015) br. 126 od novembra 2015. godine str. 29
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI DRUGA PRIMANJA KOJA NE ČINE ZARADU br. 126 od novembra 2015. godine str. 31
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Primanja koja se u celini izuzimaju od oporezivanja br. 126 od novembra 2015. godine str. 31
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Primanja koja se izuzimaju od oporezivanja do iznosa utvrđenih članom 9 br. 126 od novembra 2015. godine str. 32
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI ZARADA ZAPOSLENIH PO OSNOVU SPECIFIČNIH OBLIKA RADA br. 126 od novembra 2015. godine str. 41
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Zaposleni koji su zasnovali radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca, njihova zarada i druga primanja br. 126 od novembra 2015. godine str. 41
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Zarade zaposlenih koji su zasnovali radni odnos za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja br. 126 od novembra 2015. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2016. GODINI br. 126 od novembra 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje br. 126 od novembra 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Uslovi za paušalno oporezivanje br. 126 od novembra 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Kriterijumi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda br. 126 od novembra 2015. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 4. Elementi za utvrđivanje visine paušalnog prihoda br. 126 od novembra 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 5. Obaveza plaćanja poreza i doprinosa br. 126 od novembra 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 6. Poslovne knjige br. 126 od novembra 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 7. Raspolaganje novčanim sredstvima sa tekućeg računa br. 126 od novembra 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman dnevnice za službeni put u inostranstvo od 14.10.2015. godine br. 126 od novembra 2015. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Isplata otpremnine zaposlenom koji je sa prekidima radio kod istog poslodavca br. 126 od novembra 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Ostvarivanje prava na bolovanje radnika koji radi kod više poslodavaca br. 126 od novembra 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Uslovi za nastanak obaveze obračuna beneficiranog radnog staža za radnika koji obavlja poslove vozača br. 126 od novembra 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Iznos doprinosa koji se upisuje u obrazac m4 kada se doprinosi plaćaju na najnižu osnovicu u tekućem mesecu za prethodni mesec br. 126 od novembra 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Popunjavanje PPP-Pd prijave po odluci suda br. 126 od novembra 2015. godine str. 58
OSTALI POREZI KOJE PODZAKONSKE AKTE SU DUŽNE, A KOJE MOGU DONETI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, RADI UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU br. 126 od novembra 2015. godine str. 59
OSTALI POREZI Pravni osnov za donošenje podzakonskih akata za utvrđivanje poreza na imovinu br. 126 od novembra 2015. godine str. 59
OSTALI POREZI Nadležnost za donošenje br. 126 od novembra 2015. godine str. 60
AKCIZE Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe u društvu koje se bavi prevozom sopstvenih proizvoda kupcima u inostranstvu br. 126 od novembra 2015. godine str. 75
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE VREDNOVANJE KAPITALA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 126 od novembra 2015. godine str. 78
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Osnovni i ostali kapital (grupa 30) br. 126 od novembra 2015. godine str. 78
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Akcijski kapital (račun 300) br. 126 od novembra 2015. godine str. 79
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO-PORESKI ASPEKT POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA br. 126 od novembra 2015. godine str. 83
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima br. 126 od novembra 2015. godine str. 83
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uslovno povećanje osnovnog kapitala br. 126 od novembra 2015. godine str. 86
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava društva (neto imovine) br. 126 od novembra 2015. godine str. 87
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreski aspekt br. 126 od novembra 2015. godine str. 89
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENI ASPEKT SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA br. 126 od novembra 2015. godine str. 91
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Smanjenje osnovnog kapitala povlačenjem i poništavanjem akcija u posedu akcionara (redovno smanjenje) br. 126 od novembra 2015. godine str. 91
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Smanjenje osnovnog kapitala radi pokrića gubitka br. 126 od novembra 2015. godine str. 92
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Smanjenje osnovnog kapitala radi formiranja rezervi br. 126 od novembra 2015. godine str. 93
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Smanjenje osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija br. 126 od novembra 2015. godine str. 93
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU br. 126 od novembra 2015. godine str. 95
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Povećanje osnovnog kapitala novim ulozima br. 126 od novembra 2015. godine str. 96
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava društva (neto imovine) br. 126 od novembra 2015. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Povećanje osnovnog kapitala pretvaranjem potraživanja prema društvu u osnovni kapital br. 126 od novembra 2015. godine str. 99
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava društva pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital br. 126 od novembra 2015. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENI ASPEKT SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA KOD DRUŠTAVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU br. 126 od novembra 2015. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Smanjenje osnovnog kapitala bez primene pravila o zaštiti poverilaca br. 126 od novembra 2015. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Mogućnost promene usvojenih amortizacionih stopa za osnovna sredstva br. 126 od novembra 2015. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uslovi i način čuvanja poslovnih knjiga u elektronskom obliku br. 126 od novembra 2015. godine str. 109
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Troškovi koji ulaze u nabavnu vrednost robe br. 126 od novembra 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Ispravka odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i o raspodeli dobiti u skladu sa obaveštenjem agencije za privredne registre o nedostacima u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju br. 126 od novembra 2015. godine str. 111
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza izveštavanja u slučaju privremenog prekida obavljanja delatnosti preduzetnika br. 126 od novembra 2015. godine str. 112
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU JAVNOG SEKTORA I PRIVREDNIH SUBJEKATA U KOJIMA SU SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA DUŽNICI I IZMEĐU SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, KAO I O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA I PREUZIMANJA PODATAKA O PREUZETIM OBAVEZAMA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA, RADI VRŠENJA TOG NADZORA "Sl. glasnik RS", br. 88/2015 br. 126 od novembra 2015. godine str. 114
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Način i postupak dostavljanja podataka o preuzetim obavezama subjekata javnog sektora nadležnim trezorima (čl. 3-11. Pravilnika) br. 126 od novembra 2015. godine str. 115
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Postupak vršenja nadzora (čl. 14-16. Pravilnika) br. 126 od novembra 2015. godine str. 116
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU br. 126 od novembra 2015. godine str. 117
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Novine koje donosi Zakon br. 126 od novembra 2015. godine str. 117
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Nova procesna rešenja br. 126 od novembra 2015. godine str. 119
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA "Sl. glasnik RS", br. 89/2015 br. 126 od novembra 2015. godine str. 121
OSTALI PROPISI LICENCA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKE DELATNOSTI I SERTIFIKACIJA br. 126 od novembra 2015. godine str. 123
OSTALI PROPISI Uslovi za sticanje licence za obavljanje energetskih delatnosti br. 126 od novembra 2015. godine str. 123
OSTALI PROPISI Postupak sertifikacije br. 126 od novembra 2015. godine str. 124
OSTALI PROPISI Kupoprodaja goriva između privrednih subjekata koji nemaju licencu za obavljanje energetske delatnosti br. 126 od novembra 2015. godine str. 125
OSTALI PROPISI Prefakturisanje troškova goriva kao obaveza iz ugovora o poslovnoj saradnji između dva privredna subjekta br. 126 od novembra 2015. godine str. 126
OSTALI PROPISI Obaveza prilaganja saglasnosti za skladištenje i snabdevanje za sopstvene potrebe prilikom uvoza avio benzina za sopstvene potrebe br. 126 od novembra 2015. godine str. 126
OSTALI PROPISI Naknada za rezervaciju prava na kapacitet i pravilno iskazivanje poreza na dodatu vrednost br. 126 od novembra 2015. godine str. 128
OSTALI PROPISI Smanjenje osnovnog kapitala društva deljenika u postupku statusne promene izdvajanje uz osnivanje br. 126 od novembra 2015. godine str. 129
OSTALI PROPISI Uticaj knjigovodstvene evidencije na dozvoljenost kompenzacije br. 126 od novembra 2015. godine str. 130
OSTALI PROPISI Mogućnost sprovođenja jednostrane kompenzacije u slučaju kada je zakonski zastupnik jednočlanog društva s ograničenom odgovornošću preminuo br. 126 od novembra 2015. godine str. 130
OSTALI PROPISI Uslovi za kompenzaciju zemljišta, čiji je vlasnik fizičko lice, za stan br. 126 od novembra 2015. godine str. 132
OSTALI PROPISI Prinudna naplata potraživanja iz komercijalnih transakcija br. 126 od novembra 2015. godine str. 132
OSTALI PROPISI Ustupanje potraživanja i novacija br. 126 od novembra 2015. godine str. 133
OSTALI PROPISI Ispunjenje obaveze posredstvom trećeg lica - ugovor o preuzimanju duga i ugovor o zameni ispunjenja br. 126 od novembra 2015. godine str. 134
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 126 od novembra 2015. godine str. 135
SLUŽBENA MIŠLJENJA PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 126 od novembra 2015. godine str. 135
SLUŽBENA MIŠLJENJA Korišćenje službenog vozila u privatne svrhe u slučaju ugovora o rent a car uslugama br. 126 od novembra 2015. godine str. 135
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa po osnovu ugovora o delu br. 126 od novembra 2015. godine str. 136
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman naknade za rad lica u organima za sprovođenje izbora br. 126 od novembra 2015. godine str. 136
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman ulaganja akcija, kao nenovčanog uloga u osnivački kapital privrednog društva br. 126 od novembra 2015. godine str. 138
SLUŽBENA MIŠLJENJA Doprinosi za osnivača privrednog društva koji nije zasnovao radni odnos u tom društvu, nije upisan kao ovlašćeno lice i ne donosi odluke br. 126 od novembra 2015. godine str. 138
SLUŽBENA MIŠLJENJA Naknade troškova fizičkom licu po osnovu autorskog dela br. 126 od novembra 2015. godine str. 139
SLUŽBENA MIŠLJENJA Izuzimanja od oporezivanja porezom na kapitalni dobitak prihoda koje fizičko lice ostvari u slučaju prodaje udela u privrednom društvu br. 126 od novembra 2015. godine str. 140
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prihoda fizičkih lica kojima banka izvrši otpis novčanog potraživanja u visini razlike između ugovorene kamate za kašnjenje i zakonske zatezne kamate prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga br. 126 od novembra 2015. godine str. 141
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman naknade troškova koje poslodavac plaća po osnovu zakupa stana za direktora koji je kod tog poslodavca angažovan po ugovoru o dopunskom radu br. 126 od novembra 2015. godine str. 142
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obračunavanje i plaćanje poreza na naknade za rad fizičkim licima koja skupština stanara angažuje na poslovima održavanja zgrade (čišćenje, krečenje, popravke) br. 126 od novembra 2015. godine str. 143
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman naknade dela troškova za boravak dece u privatnoj predškolskoj ustanovi br. 126 od novembra 2015. godine str. 145
SLUŽBENA MIŠLJENJA Paušalno oporezivanje po osnovu delatnosti - ostale usluge informacione tehnologije br. 126 od novembra 2015. godine str. 145
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman davanja nepokretnosti zaposlenima koji su osnivači privrednog društva, a koje davanje se ne vrši po osnovu raspodele dobiti br. 126 od novembra 2015. godine str. 146
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje prihoda fizičkog lica ostvarenog trgovinom valutnim parovima na deviznom tržištu br. 126 od novembra 2015. godine str. 146
SLUŽBENA MIŠLJENJA PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA br. 126 od novembra 2015. godine str. 148
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nastupanje apsolutne zastarelosti prava na naplatu neplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje br. 126 od novembra 2015. godine str. 148
SLUŽBENA MIŠLJENJA Postupanje suprotno Zakonu o radu pri zaključivanju ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima br. 126 od novembra 2015. godine str. 148
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uređenje prava, obaveza i odgovornosti kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu br. 126 od novembra 2015. godine str. 149
SLUŽBENA MIŠLJENJA PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA br. 126 od novembra 2015. godine str. 150
SLUŽBENA MIŠLJENJA Površina terase i tavanskog prostora koji su adaptacijom osposobljeni za korišćenje kao poseban stan ili deo postojeće kuće za stanovanje i garaža kao elementi za utvrđivanje vrednosti objekta koja čini osnovicu poreza na imovinu poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige br. 126 od novembra 2015. godine str. 150
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje obaveze po osnovu poreza na imovinu u slučaju kada imalac prava svojine na nepokretnosti koju koristi kao vikendicu - za odmor i rekreaciju nije podneo poresku prijavu br. 126 od novembra 2015. godine str. 151
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava u prometu nepokretnosti na kojoj je konstituisana hipoteka radi naplate potraživanja hipotekarnog poverioca iz vrednosti predmetne nepokretnosti br. 126 od novembra 2015. godine str. 152
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti za koje je privrednom društvu u toku poreske godine nastala poreska obaveza sticanjem prava koje je predmet oporezivanja, pri čemu je pravni osnov sticanja prava ugovor o statusnoj promeni pripajanja br. 126 od novembra 2015. godine str. 153
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nadležnost za utvrđivanje prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave br. 126 od novembra 2015. godine str. 154
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje prava korišćenja zemljišta površine preko 10 ari br. 126 od novembra 2015. godine str. 154
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za obveznika koji ne vodi poslovne knjige za koju obveznik prvi put podnosi prijavu u 2014. godini a nalazi se u jedinici lokalne samouprave koja nije utvrdila prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama br. 126 od novembra 2015. godine str. 155
SLUŽBENA MIŠLJENJA Zadužbina kao obveznik poreza na imovinu i poreza na poklon br. 126 od novembra 2015. godine str. 156
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava prilikom prenosa prava svojine na nepokretnostima subjekta privatizacije na sticaoca koji je kupac u postupku privatizacije br. 126 od novembra 2015. godine str. 160
SLUŽBENA MIŠLJENJA Raskid ugovora o kupoprodaji nepokretnosti (ispunjenog u pretežnom delu) kao predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava br. 126 od novembra 2015. godine str. 161
SLUŽBENA MIŠLJENJA Javno preduzeće kao obveznik poreza na imovinu za nepokretnosti u javnoj svojini kojima upravlja br. 126 od novembra 2015. godine str. 164
SLUŽBENA MIŠLJENJA Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava kada društvo s ograničenom odgovornošću uloži pravo svojine na nepokretnosti u kapital privrednog društva, na ime čega ulagač stiče udele ili akcije u privrednom društvu u koje se ulaganje vrši br. 126 od novembra 2015. godine str. 164
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije kod obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje po metodu fer vrednosti br. 126 od novembra 2015. godine str. 165
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo na oslobođenje od poreza na imovinu za objekte u funkciji primarne poljoprivredne proizvodnje br. 126 od novembra 2015. godine str. 166
SLUŽBENA MIŠLJENJA Ustanove i javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave kao obveznici poreza na imovinu za nepokretnosti u javnoj svojini na kojima su imaoci prava korišćenja br. 126 od novembra 2015. godine str. 168
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Privredni apelacioni sud • br. 126 od novembra 2015. godine str. 170
SUDSKA PRAKSA Prenos udela br. 126 od novembra 2015. godine str. 170
SUDSKA PRAKSA Pisana forma ugovora kojim se vrši prenos udela u privrednom društvu br. 126 od novembra 2015. godine str. 171
SUDSKA PRAKSA Kada nastupaju pravna dejstva izvršenog prenosa udela prema privrednom društvu br. 126 od novembra 2015. godine str. 175
SUDSKA PRAKSA Upis u knjigu udela br. 126 od novembra 2015. godine str. 176
SUDSKA PRAKSA Ništavost ugovora o isplati udela članu društva br. 126 od novembra 2015. godine str. 177
MODELI Odluka o smanjenju vrednosti osnovnog kapitala radi pokrića gubitaka br. 126 od novembra 2015. godine str. 175
MODELI Ponuda za otkup udela člana društva sa ograničenom odgovornošću - pravo preče kupovine br. 126 od novembra 2015. godine str. 176
MODELI Odluka o promeni pravne forme društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo br. 126 od novembra 2015. godine str. 177
MODELI Odluka o poništavanju stečenih sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala br. 126 od novembra 2015. godine str. 178
MODELI Odluka o poništavanju stečenih sopstvenih akcija radi smanjenja osnovnog kapitala br. 126 od novembra 2015. godine str. 179
MODELI Odluka o izdavanju običnih akcija bez javne ponude radi povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva br. 126 od novembra 2015. godine str. 180
• AKTUELNE VESTI aktuelne vesti br. 126 od novembra 2015. godine str. 182
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA novembar / decembar 2015. godine br. 126 od novembra 2015. godine str. 189
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 126 od novembra 2015. godine str. 204
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA DOBARA ILI USLUGA KOJI SE VRŠI UZ NAKNADU - "Sl. glasnik RS", br. 86/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 13
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA PORESKOG DUŽNIKA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 86/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU IZMENE PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE POREZA NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS" br. 86/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST Uvod br. 125 od oktobra 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST Najvažnije odredbe Pravilnika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST Ostale odredbe Pravilnika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 21
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA KOD IZMENE OSNOVICE ZA PDV - "Sl. glasnik RS" br. 86/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST Uvod br. 125 od oktobra 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST Kratka analiza odredaba Pravilnika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA - "Sl. glasnik RS", br. 86/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST Uvod br. 125 od oktobra 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST Izmene i dopune Pravilnika koje su uslovljene izmenom člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona o PDV br. 125 od oktobra 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST Ostale izmene i dopune Pravilnika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 26
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU DOBARA I USLUGA ČIJI SE PROMET OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV - "Sl. glasnik RS", br. 86/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 27
POREZ NA DODATU VREDNOST Šta se smatra uslugama smeštaja u ugostiteljskim objektima za smeštaj u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam? br. 125 od oktobra 2015. godine str. 27
POREZ NA DODATU VREDNOST Šta se smatra uslugama prevoza putnika i njihovog prtljaga? br. 125 od oktobra 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV - "sl. glasnik RS", br. 86/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Novi Obrazac EPPDV - sadržina i način popunjavanja novog Obrasca EPPDV br. 125 od oktobra 2015. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Izmene i dopune u vezi sa popunjavanjem poreske prijave PDV - Obrazac PP PDV br. 125 od oktobra 2015. godine str. 31
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Ostale izmene i dopune br. 125 od oktobra 2015. godine str. 32
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI - "Sl. glasnik RS", br. 86/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Izmene i dopune u vezi sa izdavanjem računa kod prenosa celokupne ili dela imovine kod kojeg se smatra da promet nije izvršen br. 125 od oktobra 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Izdavanje računa od strane poreskog punomoćnika u ime i za račun stranog lica, odnosno sačinjavanje internog obračuna za promet koji vrši strano lice br. 125 od oktobra 2015. godine str. 34
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Izdavanje računa za promet usluga prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine br. 125 od oktobra 2015. godine str. 35
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Ostale izmene i dopune Pravilnika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 35
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 86/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR IZMENA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU POJEDINIH DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 25. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 86/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 37
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA POTVRDOM O REZIDENTNOSTI KAO USLOVOM ZA OSTVARIVANJE POGODNOSTI IZ UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 38
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Poreski tretman zarade iz radnog odnosa koju radom na teritoriji Republike Srbije ostvare fizička lica rezidenti Italije, i poreski tretman prihoda koje fizičko lice rezident Italije ostvari po osnovu ugovora o posredovanju u trgovini br. 125 od oktobra 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENIMA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Pravni osnov za davanje zajma br. 125 od oktobra 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Uređivanje opštim aktom mogućnosti davanja zajma br. 125 od oktobra 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Uređivanje visine zajma br. 125 od oktobra 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 4. Uređivanje rokova za vraćanje zajma br. 125 od oktobra 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 5. Organ koji odobrava zajam, dokument za obezbeđenje i način vraćanja zajma br. 125 od oktobra 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 6. Ostali uslovi br. 125 od oktobra 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 7. Obaveze u slučaju otpisa zajma (oproštaj duga) br. 125 od oktobra 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Visina najniže osnovice br. 125 od oktobra 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa br. 125 od oktobra 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima br. 125 od oktobra 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena najniže osnovice na zaradu preduzetnika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom i zaposlene koji nemaju pun fond sati u mesecu br. 125 od oktobra 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena srazmernog iznosa najniže osnovice br. 125 od oktobra 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade br. 125 od oktobra 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa br. 125 od oktobra 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje br. 125 od oktobra 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Osnovica doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno zdravstveno osiguranje br. 125 od oktobra 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR 2015. GODINE - NERADNI DAN br. 125 od oktobra 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pravo zaposlenog na naknadu zarade za odsustvo na dan praznika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Visina naknade zarade za odsustvovanje na dan praznika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primer obračuna naknade zarade za odsustvovanje na dan praznika Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembra br. 125 od oktobra 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Naknada plate korisnicima javnih sredstava za odsustvovanje na dan praznika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primer obračuna uvećane zarade zaposlenom za rad na dan praznika - Dan primirja u Prvom svetskom ratu - 11. novembra br. 125 od oktobra 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI NEIZVESNOST U POGLEDU PRIMENE ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 125 od oktobra 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Isplata zaostalih zarada iz prethodnih godina i podnošenje obrasca M-4 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Procedura zapošljavanja stranca kod domaćeg poslodavca br. 125 od oktobra 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Zapošljavanje državljana Republike Srbije u inostranstvu od strane nacionalne službe za zapošljavanje br. 125 od oktobra 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Mogućnost nastavka isplate novčane naknade licima koja neće ispuniti uslove za penziju zbog promene istih u propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju br. 125 od oktobra 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Procena radne sposobnosti osobe sa invaliditetom br. 125 od oktobra 2015. godine str. 78
AKCIZE Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe u društvu koje se u okviru registrovane delatnosti 4673 bavi nabavkom i prevozom gvožđa od svog stovarišta na adrese kupaca sopstvenim kamionima br. 125 od oktobra 2015. godine str. 80
AKCIZE Poreski tretman povraćaja u Republiku Srbiju cigareta koje su bile izvezene, iz razloga postojanja određenih nedostataka, a obeležene su kontrolnim akciznim markicama strane države br. 125 od oktobra 2015. godine str. 82
FISKALNE KASE Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa koji je ostvaren obavljanjem delatnosti razvrstanih u šifru 47.99 - ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca br. 125 od oktobra 2015. godine str. 83
FISKALNE KASE Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa koji je ostvaren obavljanjem delatnosti razvrstanih u šifre 69.20 - računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i 74.20 - fotografske usluge br. 125 od oktobra 2015. godine str. 84
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRVA PRIMENA PRAVILNIKA ZA MIKRO PRAVNA LICA I MSFI ZA MSP ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE KOJI SU U 2014. GODINI PRIMENJIVALI STARI PRAVILNIK ZA MALA PRAVNA LICA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 86
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kriterijumi za primenu MRS/MSFI, MSFI za MSP ili Pravilnika za mikro pravna lica br. 125 od oktobra 2015. godine str. 86
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izbor i usvajanje odgovarajuće računovodstvene politike za vrednovanje imovine i obaveza br. 125 od oktobra 2015. godine str. 87
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prva primena MSFI za MSP - Odeljak 35 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 88
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prva primena Pravilnika za mikro pravna lica br. 125 od oktobra 2015. godine str. 96
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nemogućnost kapitalizovanja troškova pozajmljivanja za pravna lica i preduzetnike koji primenjuju MSFI za MSP i Pravilnik za mikro pravna lica br. 125 od oktobra 2015. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE SNIŽENJA CENA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 99
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE ODGOVORNOST DRUŠTVA I ODGOVORNOST REVIZORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 106
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE ODREĐIVANJE MATERIJALNO ZNAČAJNE GREŠKE (PRAGA MATERIJALNOSTI) U RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA PRAVNOG LICA I PREDUZETNIKA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Vrste grešaka br. 125 od oktobra 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izbor kriterijuma za utvrđivanje materijalno značajne greške br. 125 od oktobra 2015. godine str. 111
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Smernice za primene konkretnih elemenata finansijskih izveštaja br. 125 od oktobra 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Način evidentiranja grešaka br. 125 od oktobra 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer definisanja računovodstvene politike za ispravke materijalno značajnih grešaka na osnovu utvrđenog praga materijalnosti za pravno lice koje primenjuje MRS/MSFI može biti br. 125 od oktobra 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje kupovine "biznisa" br. 125 od oktobra 2015. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje turističke usluge po osnovu ugovora o posredovanju o prodaji avio karata br. 125 od oktobra 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Mogućnost dostavljanja APR-u naknadne odluke o raspodeli dobiti br. 125 od oktobra 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Dostavljanje vanrednih finansijskih izveštaja agenciji za privredne registre br. 125 od oktobra 2015. godine str. 116
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI - "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 117
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Obrazac NEP-JS - PODACI O NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI I KORISNIKU, ODNOSNO NOSIOCU PRAVA KORIŠĆENJA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 118
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O HIPOTECI - "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 122
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Sažetak br. 125 od oktobra 2015. godine str. 122
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Razlozi za donošenje Zakona br. 125 od oktobra 2015. godine str. 122
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Najznačajnije novine koje donose Izmene Zakona br. 125 od oktobra 2015. godine str. 124
OSTALI PROPISI ISPUNJENJE NOVČANIH OBAVEZA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA BEZ ISPLATE U NOVCU br. 125 od oktobra 2015. godine str. 125
OSTALI PROPISI Izmirenje novčanih obaveza promenom poverioca ili dužnika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 125
OSTALI PROPISI Treće lice kao lice koje ispunjava obavezu bez obaveze da to učini br. 125 od oktobra 2015. godine str. 130
OSTALI PROPISI Izmirenje novčanih obaveza promenom predmeta obaveze br. 125 od oktobra 2015. godine str. 130
OSTALI PROPISI Ograničenja izmirenja novčanih obaveza br. 125 od oktobra 2015. godine str. 130
OSTALI PROPISI Izuzeci od zabrane br. 125 od oktobra 2015. godine str. 131
OSTALI PROPISI Izmirenje novčanih obaveza dužnika u blokadi primenom opštih pravnih normi br. 125 od oktobra 2015. godine str. 132
OSTALI PROPISI Drugi pravni poslovi u vezi sa ispunjenjem novčanih obaveza br. 125 od oktobra 2015. godine str. 134
OSTALI PROPISI Modeli ugovora br. 125 od oktobra 2015. godine str. 136
OSTALI PROPISI UGOVOR O FAKTORINGU - OTKUP POTRAŽIVANJA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA SA PRAVOM REGRESA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 141
OSTALI PROPISI UGOVOR O FAKTORINGU - OTKUP POTRAŽIVANJA OD STRANE BANKE (SA IZJAVOM DUŽNIKA) br. 125 od oktobra 2015. godine str. 145
OSTALI PROPISI UGOVOR O DOBAVLJAČKOM (OBRNUTOM) FAKTORINGU br. 125 od oktobra 2015. godine str. 149
OSTALI PROPISI UGOVOR O ASIGNACIJI - KADA SU SVA TRI LICA PRIVREDNI SUBJEKTI br. 125 od oktobra 2015. godine str. 153
OSTALI PROPISI UGOVOR O ASIGNACIJI - KADA ASIGNATAR NIJE PRIVREDNI SUBJEKT br. 125 od oktobra 2015. godine str. 154
OSTALI PROPISI NAČIN I USLOVI KREDITIRANJA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 167
OSTALI PROPISI Krediti za mala i srednja preduzeća br. 125 od oktobra 2015. godine str. 167
OSTALI PROPISI Krediti za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije br. 125 od oktobra 2015. godine str. 168
OSTALI PROPISI Krediti za poljoprivredu i za kupovinu poljoprivrednog zemljišta br. 125 od oktobra 2015. godine str. 168
OSTALI PROPISI Kreditiranje kupovine i renoviranja poslovnih prostora i stanova br. 125 od oktobra 2015. godine str. 169
OSTALI PROPISI REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO UGOVORIMA O OTKUPU STANA ZAKLJUČENIM U PERIODU OD 2.8.1992. DO 18.7.1994. GODINE br. 125 od oktobra 2015. godine str. 169
OSTALI PROPISI Visina kamate u slučaju kada privredno društvo odobrava pozajmicu članu društva br. 125 od oktobra 2015. godine str. 170
OSTALI PROPISI Davanje pozajmice ili kredita zavisnom društvu od strane matičnog koje je u postupku realizacije u PPr-a br. 125 od oktobra 2015. godine str. 171
OSTALI PROPISI Ugovorna pošta u sistemu platnih usluga br. 125 od oktobra 2015. godine str. 172
OSTALI PROPISI Distribucija vrednosnih vaučera preko interneta za promet dobara i usluga koje treća lica nude sa popustima - odnos tog poslovnog modela prema zakonu o platnim uslugama br. 125 od oktobra 2015. godine str. 173
OSTALI PROPISI Uslovi za izdavanje platne kartice od strane privrednog društva koje se bavi trgovinom na veliko i malo br. 125 od oktobra 2015. godine str. 174
OSTALI PROPISI Primena zakona o platnim uslugama u slučaju kada privredna društva planiraju da izdaju platne kartice svojim klijentima br. 125 od oktobra 2015. godine str. 175
OSTALI PROPISI Upotreba kartona deponovanih potpisa i način provere autentičnosti podnosioca platnog naloga od 1.10.2015. godine - (ne)obaveznost upotrebe pečata br. 125 od oktobra 2015. godine str. 176
OSTALI PROPISI Blokada dužnika - mogućnost izmirenja nenovčanih obaveza i opterećivanje stvari založnim pravima br. 125 od oktobra 2015. godine str. 178
OSTALI PROPISI Mogućnost izmirenja obaveze prema banci u slučaju kada je račun dužnika blokiran, a dužnik ima nenaplaćena potraživanja od strane svog kupca br. 125 od oktobra 2015. godine str. 180
OSTALI PROPISI Pravne posledice nedozvoljenog prenosa potraživanja zadruge čiji je račun blokiran na novoosnovano pravno lice br. 125 od oktobra 2015. godine str. 181
OSTALI PROPISI Nepostojanje zabrane da se novčani depozit koji je zasnovan kao sredstvo obezbeđenja pre blokade tekućeg računa koristi za namirenje br. 125 od oktobra 2015. godine str. 182
OSTALI PROPISI Nedozvoljenost zalaganja akcija sa ciljem obezbeđenja ispunjenja obaveze od strane dužnika čiji je račun blokiran br. 125 od oktobra 2015. godine str. 183
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 125 od oktobra 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dobit pravnih lica kroz mišljenja ministarstva finansija br. 125 od oktobra 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza podnošenja poreske prijave nerezidentnog pravnog lica po osnovu ostvarenog prihoda od kamate na dati zajam br. 125 od oktobra 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje odnosa povezanosti između pravnog lica čiji je jedini vlasnik suprug i pravnog lica čiji je jedini vlasnik supruga br. 125 od oktobra 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi pod kojima nedobitna organizacija može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dobit br. 125 od oktobra 2015. godine str. 185
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman rashoda koji su u poreskom periodu iskazani na ime vrednovanja derivata - kamatnog svopa, a koje je obveznik dužan da vrši u skladu sa MRS 39 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 186
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman rashoda koji su u poreskom periodu iskazani po osnovu dugoročnih rezervisanja za sudske sporove br. 125 od oktobra 2015. godine str. 187
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prihoda od kamate koji ostvaruje nerezidentni obveznik iz Holandije od svog povezanog lica rezidentnog obveznika br. 125 od oktobra 2015. godine str. 187
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obveznik iznose kamatnih stopa za koje se smatra da su "van dohvata ruke" koje utvrdi korišćenjem metode interno uporedivih cena na tržištu dokazuje raspoloživom dokumentacijom (ugovorima o kreditu sa povezanim i nepovezanim licima) br. 125 od oktobra 2015. godine str..188
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezima na imovinu kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 125 od oktobra 2015. godine str. 190
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje osnova da se za čamac sa kabinom za koji je poreski obveznik invalidno lice ostvari pravo na oslobođenje od poreza na upotrebu plovila br. 125 od oktobra 2015. godine str. 190
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje prava na umanjenje utvrđenog poreza na imovinu licu koje ne stanuje u stanu za koji je poreski obveznik br. 125 od oktobra 2015. godine str. 190
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje osnova za ostvarenje prava na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana kad fizičko lice pravo svojine na stanu stiče po osnovu zaključka suda br. 125 od oktobra 2015. godine str. 191
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu za period do 31. decembra 2013. godine br. 125 od oktobra 2015. godine str. 191
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prenosa bez naknade prava svojine na putničkom motornom vozilu br. 125 od oktobra 2015. godine str. 192
SLUŽBENA MIŠLJENJA Razvrstavanje zemljišta za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu kojem je promenjena namena u građevinsko br. 125 od oktobra 2015. godine str. 192
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za stan u svojini fizičkog lica koji se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja je utvrdila zone i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama br. 125 od oktobra 2015. godine str. 194
SLUŽBENA MIŠLJENJA Neplaćanje poreza na upotrebu motornih vozila za vozila koja se privremeno registruju i za koja se izdaju "RP" ili "RPE" registarske tablice br. 125 od oktobra 2015. godine str. 195
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za ostvarivanje prava na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava za kupca prvog stana koji stiče idealni deo stana br. 125 od oktobra 2015. godine str. 196
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nemogućnost ostvarivanja prava na poresko oslobođenje za 2015. godinu za nepokretnosti za koje je obaveza po osnovu poreza na imovinu nastala pre 1. januara 2014. godine br. 125 od oktobra 2015. godine str. 197
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnova za poresko oslobođenje ili umanjenje i uračunavanje podruma u korisnu površinu objekta br. 125 od oktobra 2015. godine str. 199
SLUŽBENA MIŠLJENJA Kupac stečajnog dužnika kao pravnog lica kao obveznik podnošenja poreske prijave i plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava br. 125 od oktobra 2015. godine str. 200
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, pravo obveznika na žalbu po rešenju i na odlaganje plaćanja dugovanog poreza br. 125 od oktobra 2015. godine str. 201
SLUŽBENA MIŠLJENJA Javno preduzeće kao obveznik poreza na imovinu za poslovni prostor u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave koje izdaje u zakup na osnovu ovlašćenja datih aktom o osnivanju koji je donela jedinica lokalne samouprave br. 125 od oktobra 2015. godine str. 203
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige u jedinici lokalne samouprave koja je u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu utvrdila zone i prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama br. 125 od oktobra 2015. godine str. 203
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Privredni apelacioni sud • br. 125 od oktobra 2015. godine str. 205
SUDSKA PRAKSA Dejstvo ugovora sa odložnim uslovom br. 125 od oktobra 2015. godine str. 205
SUDSKA PRAKSA Naslovljenost obligacionog ugovora i tumačenje ugovornih odredbi br. 125 od oktobra 2015. godine str. 206
SUDSKA PRAKSA Prigovor prebijanja i prijava potraživanja br. 125 od oktobra 2015. godine str. 207
SUDSKA PRAKSA Stečajni postupak - Pitanje br. 39 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 208
SUDSKA PRAKSA Stečajni postupak - Pitanje br. 16 br. 125 od oktobra 2015. godine str. 209
MODELI Ugovor o zajmu između poslodavca i zaposlenog br. 125 od oktobra 2015. godine str. 210
MODELI Ugovor o namenskom zajmu privrednom društvu od strane člana društva br. 125 od oktobra 2015. godine str. 211
• AKTUELNE VESTI aktuelne vesti br. 125 od oktobra 2015. godine str. 213
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA oktobar / novembar 2015. godine br. 125 od oktobra 2015. godine str. 221
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 125 od oktobra 2015. godine str. 240
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 124 od oktobra 2015. godine str. 11
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Izmene kod predmeta oporezivanja br. 124 od oktobra 2015. godine str. 12
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Evidentiranje stranih lica u sistem PDV - poreski punomoćnik stranog lica br. 124 od oktobra 2015. godine str. 13
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Izmene uslova za određivanje poreskog dužnika kod prometa dobara i usluga u oblasti građevinarstva br. 124 od oktobra 2015. godine str. 16
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Proširena je primena sistema internog obračuna PDV (obrnutog terećenja) br. 124 od oktobra 2015. godine str. 17
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Obveznik PDV koji naplaćuje naknadu u ime i za račun stranog lica kao poreski dužnik br. 124 od oktobra 2015. godine str. 18
POREZ NA DODATU VREDNOST 6. Izmene kod određivanja mesta prometa dobara i usluga u pojedinim slučajevima br. 124 od oktobra 2015. godine str. 19
POREZ NA DODATU VREDNOST 7. Izmene i dopune kod nastanka poreske obaveze i vremena prometa dobara br. 124 od oktobra 2015. godine str. 21
POREZ NA DODATU VREDNOST 8. Izmene i dopune kod utvrđivanja poreske osnovice br. 124 od oktobra 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST 9. Izmene odredaba kojima se uređuje primena posebne poreske stope br. 124 od oktobra 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST 10. Izmene i dopune kod poreskih oslobođenja br. 124 od oktobra 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST 11. Izmene i dopune u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza br. 124 od oktobra 2015. godine str. 25
POREZ NA DODATU VREDNOST 12. Izmene i dopune kod posebnog postupka oporezivanja prometa polovnih dobara (oporezivanje razlike) br. 124 od oktobra 2015. godine str. 30
POREZ NA DODATU VREDNOST 13. Obaveza dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu br. 124 od oktobra 2015. godine str. 31
POREZ NA DODATU VREDNOST 14. Izmene i dopune kod određivanja poreskog perioda za koji obveznik PDV obračunava i plaća PDV br. 124 od oktobra 2015. godine str. 32
POREZ NA DODATU VREDNOST 15. Izmena roka za dostavljanje poreske prijave za tromesečne obveznike br. 124 od oktobra 2015. godine str. 32
POREZ NA DODATU VREDNOST 16. Izmene u vezi sa dostavljanjem obaveštenja o licu od kojeg su otkupljena dobra - sekundarne sirovine, poljoprivredni ili šumski proizvodi ili primljene usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama ili poljoprivredne usluge br. 124 od oktobra 2015. godine str. 32
POREZ NA DODATU VREDNOST 17. Ostale izmene i dopune br. 124 od oktobra 2015. godine str. 34
POREZ NA DODATU VREDNOST 18. Prelazne odredbe br. 124 od oktobra 2015. godine str. 35
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST - "Sl. glasnik RS", br. 84/2015 br. 124 od oktobra 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST Poreski punomoćnik stranog lica prema najnovijim izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost br. 124 od oktobra 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST Način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva br. 124 od oktobra 2015. godine str. 37
POREZ NA DODATU VREDNOST PDV TRETMAN I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POVRAĆAJA DOBARA br. 124 od oktobra 2015. godine str. 39
POREZ NA DODATU VREDNOST Uvod br. 124 od oktobra 2015. godine str. 39
POREZ NA DODATU VREDNOST Kada ugovor može biti raskinut? br. 124 od oktobra 2015. godine str. 40
POREZ NA DODATU VREDNOST PDV tretman vraćanja neprodatih dobara br. 124 od oktobra 2015. godine str. 42
POREZ NA DODATU VREDNOST Zaključak br. 124 od oktobra 2015. godine str. 47
POREZ NA DODATU VREDNOST Neuračunavanje PDV nadoknade u ukupan promet poljoprivrednika br. 124 od oktobra 2015. godine str. 48
POREZ NA DODATU VREDNOST Obračun PDV za robu koja se pušta u slobodan promet, a prethodno je bila predmet aktivnog oplemenjivanja i vraćena u zemlju zbog neodgovarajućeg kvaliteta br. 124 od oktobra 2015. godine str. 49
POREZ NA DODATU VREDNOST Nepostojanje obaveze obračuna PDV po osnovu izvoza reklamnog materijala br. 124 od oktobra 2015. godine str. 50
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA REZIDENTNOST KAO USLOV ZA OSTVARIVANJE POGODNOSTI IZ UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA br. 124 od oktobra 2015. godine str. 51
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Uvod br. 124 od oktobra 2015. godine str. 51
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Utvrđivanje rezidentnosti za potrebe primene UOIDO br. 124 od oktobra 2015. godine str. 51
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Domaće poresko zakonodavstvo Republike Srbije br. 124 od oktobra 2015. godine str. 52
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Neka pitanja i odgovori u vezi sa Potvrdom o rezidentnosti kao uslovom za ostvarivanje pogodnosti iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja br. 124 od oktobra 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI UTICAJ IZMENJENE UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA NA OPOREZIVANJE TROŠKOVA DNEVNICA U PRIVREDNIM SUBJEKTIMA br. 124 od oktobra 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PITANJA I ODGOVORI: • Zarade, naknade i druga primanja •. br. 124 od oktobra 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI ZARADA, NAKNADA ZARADE I DRUGIH PRIMANJA br. 124 od oktobra 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI ODGOVORI NA PITANJA POVODOM PRIMENE ZAKONA O NAČINU UREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 124 od oktobra 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI POSTUPCI ZA OSTVARIVANJE I ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENIH PRILIKOM ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 124 od oktobra 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prestanak radnog odnosa u postupku racionalizacije br. 124 od oktobra 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Zakon o državnim službenicima br. 124 od oktobra 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Zakon o radnim odnosima u državnim organima br. 124 od oktobra 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Zakon o radu br. 124 od oktobra 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PREPORUKA POSLODAVCIMA U JAVNOM SEKTORU ZA POSTUPANJE POVODOM REŠENJA USTAVNOG SUDA U VEZI SA ČLANOM 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU br. 124 od oktobra 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Naknada troškova za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe br. 124 od oktobra 2015. godine str. 87
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH AVANSA, DEPOZITA I KAUCIJA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 124 od oktobra 2015. godine str. 88
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja primljenog avansa kada isporuka nije izvršena do kraja meseca br. 124 od oktobra 2015. godine str. 89
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja avansa i prometa kada su u različitim poreskim periodima br. 124 od oktobra 2015. godine str. 90
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja avansa u devizama br. 124 od oktobra 2015. godine str. 91
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja depozita br. 124 od oktobra 2015. godine str. 93
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja kaucije br. 124 od oktobra 2015. godine str. 93
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA - MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM PRAVNIM LICIMA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 124 od oktobra 2015. godine str. 94
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 431 - dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji br. 124 od oktobra 2015. godine str. 95
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 432 - Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu br. 124 od oktobra 2015. godine str. 96
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 433 - Dobavljači - ostala povezana lica u zemlji br. 124 od oktobra 2015. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 434 - Dobavljači - ostala povezana lica u inostranstvu br. 124 od oktobra 2015. godine str. 98
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 124 od oktobra 2015. godine str. 99
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Unapred odobren popust od strane dobavljača br. 124 od oktobra 2015. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Naknadno odobren popust od strane dobavljača br. 124 od oktobra 2015. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENI ASPEKT IZMIRENJA OBAVEZA I NAPLATE POTRAŽIVANJA PUTEM KOMPENZACIJE, ASIGNACIJE, CESIJE I PREUZIMANJA DUGA br. 124 od oktobra 2015. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kompenzacija br. 124 od oktobra 2015. godine str. 106
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Cesija br. 124 od oktobra 2015. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Asignacija (upućivanje) br. 124 od oktobra 2015. godine str. 108
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Preuzimanje duga br. 124 od oktobra 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U INOSTRANSTVU U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 124 od oktobra 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje obaveze prema inodobavljaču za uvoz opreme br. 124 od oktobra 2015. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje obaveze prema inodobavljaču za uvoz materijala br. 124 od oktobra 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje obaveze prema inodobavljaču za uvoz robe br. 124 od oktobra 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje obaveze prema inodobavljaču za izvršenu uslugu br. 124 od oktobra 2015. godine str. 116
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 439 - Ostale obaveze iz poslovanja br. 124 od oktobra 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Tretman goodwill-a iskazanog u konsolidovanim finansijskim izveštajima nakon statusne promene spajanje uz pripajanje br. 124 od oktobra 2015. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje zamene delova kod nekretnina, postrojenja i opreme br. 124 od oktobra 2015. godine str. 121
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje uzgoja bioloških sredstava u skladu sa MSFI za MSP br. 124 od oktobra 2015. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Opravdani razlozi za raskid ugovora o reviziji br. 124 od oktobra 2015. godine str. 124
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA - "Sl. glasnik RS", br. 83/2015 br. 124 od oktobra 2015. godine str. 125
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Najnovije izmene i dopune Zakona o republičkim administrativnim taksama koje se primenjuju od 11.10.2015. godine br. 124 od oktobra 2015. godine str. 129
OSTALI PROPISI OBAVEZNI INTERNI AKTI KOJI SE ODNOSE NA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA ZA RAČUNOVOĐE br. 124 od oktobra 2015. godine str. 133
OSTALI PROPISI Analiza rizika br. 124 od oktobra 2015. godine str. 133
OSTALI PROPISI Ovlašćeno lice br. 124 od oktobra 2015. godine str. 133
OSTALI PROPISI Program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih br. 124 od oktobra 2015. godine str. 134
OSTALI PROPISI Izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli br. 124 od oktobra 2015. godine str. 134
OSTALI PROPISI Lista indikatora br. 124 od oktobra 2015. godine str. 135
OSTALI PROPISI Vođenje i sadržina evidencija br. 124 od oktobra 2015. godine str. 136
OSTALI PROPISI Primeri internih akata br. 124 od oktobra 2015. godine str. 136
OSTALI PROPISI ŠIFRE PLAĆANJA, ELEMENTI PLATNIH NALOGA I OTVARANJE RAČUNA KOD PRUŽALACA PLATNIH USLUGA - NOVINE KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE br. 124 od oktobra 2015. godine str. 141
OSTALI PROPISI Odluka o jedinstvenoj strukturi tekućih računa br. 124 od oktobra 2015. godine str. 142
OSTALI PROPISI Odluka o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa br. 124 od oktobra 2015. godine str. 142
OSTALI PROPISI Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima br. 124 od oktobra 2015. godine str. 143
OSTALI PROPISI Šifre plaćanja br. 124 od oktobra 2015. godine str. 143
OSTALI PROPISI Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja Registra menica i ovlašćenja br. 124 od oktobra 2015. godine str. 147
OSTALI PROPISI Uslovi za obavljanje platnih usluga od strane privrednog društva koje se bavi posredovanjem u naplati između klijenata koji promet obavljaju preko interneta br. 124 od oktobra 2015. godine str. 147
OSTALI PROPISI Mogućnost sprovođenja kompenzacije nezavisno od toga da li su međusobne obaveze koje se kompenziraju dospele u vreme zaključenja ugovora o kompenzaciji br. 124 od oktobra 2015. godine str. 149
OSTALI PROPISI Izuzeci od zabrane izmirivanja obaveza ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u slučaju kada su njihovi računi blokirani - različiti stavovi br. 124 od oktobra 2015. godine str. 150
OSTALI PROPISI Blokada privrednog subjekta od strane dobavljača i izmirivanje obaveza asignacijom br. 124 od oktobra 2015. godine str. 152
OSTALI PROPISI Nedozvoljenost plaćanja u devizama između domaćih pravnih lica u slučaju kada je strani partner platio po jednoj fakturi uslugu oba lica br. 124 od oktobra 2015. godine str. 153
OSTALI PROPISI Naplata u devizama u slučaju kada su dva rezidenta - izvođači radova ugovorna strana, a inopartner plaća ukupan iznos jednom rezidentu br. 124 od oktobra 2015. godine str. 154
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 124 od oktobra 2015. godine str. 155
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dodatu vrednost kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 124 od oktobra 2015. godine str. 155
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman dobara koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć br. 124 od oktobra 2015. godine str. 155
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman usluga prevoza koje su povezane sa uvozom, odnosno sa izvozom dobara br. 124 od oktobra 2015. godine str. 155
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara i iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PPPDV br. 124 od oktobra 2015. godine str. 157
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo obveznika PDV - primaoca dobara ili usluga da obračunati PDV odbije kao prethodni porez u slučaju kada je račun izdao obveznik PDV kojem je posle izdavanja računa privremeno oduzet PIB br. 124 od oktobra 2015. godine str. 158
SLUŽBENA MIŠLJENJA Način određivanja osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji obveznik PDV prima ili treba da primi naknadu u iznosu nižem od iznosa nabavne vrednosti predmetnih dobara br. 124 od oktobra 2015. godine str. 159
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prenosa dela imovine u postupku statusne promene privrednog društva izdvajanje uz osnivanje br. 124 od oktobra 2015. godine str. 159
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prometa stana na osnovu ugovora o kupoprodaji stana fizičkom licu koji se ne smatra prvim prenosom prava raspolaganja br. 124 od oktobra 2015. godine str. 160
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo na poresko oslobođenje za promet usluga koji se vrši u okviru sprovođenja projekta finansiranog iz sredstava donacije EU br. 124 od oktobra 2015. godine str. 161
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman prometa dobara i usluga poljoprivrednika br. 124 od oktobra 2015. godine str. 162
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreska osnovica za obračunavanje PDV kod prometa vraćenih neprodatih dobara br. 124 od oktobra 2015. godine str. 162
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski dužnik za promet automobilskih i drugih otpadnih guma u slučaju kada promet predmetnih dobara obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV br. 124 od oktobra 2015. godine str. 163
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo obveznika PDV na odbitak prethodnog poreza po osnovu prometa usluge organizacije uslužne proizvodnje hibridnog semena kukuruza br. 124 od oktobra 2015. godine str. 164
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman novčanih sredstava po osnovu subvencije koja predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga br. 124 od oktobra 2015. godine str. 164
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman usluge preuzimanja obaveze obezbeđenja kredita koju davalac sredstava obezbeđenja pruža obvezniku PDV koji je uzeo kredit od poslovne banke br. 124 od oktobra 2015. godine str. 165
SLUŽBENA MIŠLJENJA Na manjak dobara prouzrokovan krivičnim delom zloupotrebe ovlašćenja u privredi ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV br. 124 od oktobra 2015. godine str. 166
SLUŽBENA MIŠLJENJA Na usluge smeštaja u zdravstvenim ustanovama korisnicima vaučera za podsticanje razvoja domaćeg turizma u Srbiji ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV br. 124 od oktobra 2015. godine str. 166
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretmana poklon paketa koje proizvođač pelena i vlažnih maramica preko distributera daje besplatno porodiljama u Republici Srbiji br. 124 od oktobra 2015. godine str. 167
SLUŽBENA MIŠLJENJA Stopa PDV po kojoj se oporezuje promet pojedinačnih usluga u okviru usluga tekućeg i investicionog održavanja i sanacije zelenih rekreativnih površina br. 124 od oktobra 2015. godine str. 169
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman donacija u dobrima i uslugama i uvoza dobara koja su predmet donacije ili su nabavljena iz sredstava donacije br. 124 od oktobra 2015. godine str. 169
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dohodak građana kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 124 od oktobra 2015. godine str. 173
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje prihoda koji fizičko lice ostvari po osnovu izdavanja sopstvene nepokretnosti u zakup pravnom licu br. 124 od oktobra 2015. godine str. 173
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa po osnovu zarade zaposlenih - članova lokalnog osoblja ambasade br. 124 od oktobra 2015. godine str. 174
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman naknade koju obveznik PDV plaća banci na osnovu zaključenih ugovora o korišćenju kreditne kartice, u vezi sa kojom potrošači nisu ugovorna strana a kao korisnici kreditne kartice imaju iste uslove kupovine kao i po osnovu kartice koja je predmet zamene br. 124 od oktobra 2015. godine str. 175
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman nadoknade u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga po osnovu prometa poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obvezniku PDV, koja je isplaćena u novcu - uplatom na tekući račun ili račun štednje fizičkog lica koje nije izvršilo promet, odnosno na čije ime ne glasi priznanica koju je izdao obveznik PDV br. 124 od oktobra 2015. godine str. 176
SLUŽBENA MIŠLJENJA Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma koji se primenjuju od 1.10.2015. godine, doneti na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma br. 124 od oktobra 2015. godine str. 178
SLUŽBENA MIŠLJENJA Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za računovođe koji se primenjuju od 1.10.2015. godine br. 124 od oktobra 2015. godine str. 178
SLUŽBENA MIŠLJENJA Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za revizore koji se primenjuju od 1.10.2015. godine br. 124 od oktobra 2015. godine str. 179
SLUŽBENA MIŠLJENJA Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za brokersko-dilerska društva, posrednike u trgovanju hartijama od vrednosti i ovlašćene banke koji se primenjuju od 1.10.2015. godine br. 124 od oktobra 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za obveznike u prometu i zakupu nepokretnosti koji se primenjuju od 1.10.2015. godine br. 124 od oktobra 2015. godine str. 181
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Privredni apelacioni sud • br. 124 od oktobra 2015. godine str. 183
SUDSKA PRAKSA Pravna priroda ugovora o asignaciji, preuzimanju duga i preuzimanju ispunjenja br. 124 od oktobra 2015. godine str. 183
SUDSKA PRAKSA Ovlašćeno lice privrednog društva br. 124 od oktobra 2015. godine str. 184
SUDSKA PRAKSA Raskid, otkaz i sloboda ugovaranja br. 124 od oktobra 2015. godine str. 184
SUDSKA PRAKSA Pravo na naknadu štete nakon raskida ugovora br. 124 od oktobra 2015. godine str. 185
SUDSKA PRAKSA Dejstvo ugovora sa odložnim uslovom br. 124 od oktobra 2015. godine str. 186
SUDSKA PRAKSA Ispunjenje obaveze kod ugovora o pristupanju dugu br. 124 od oktobra 2015. godine str. 186
SUDSKA PRAKSA Uobičajena forma aneksa ugovora br. 124 od oktobra 2015. godine str. 187
SUDSKA PRAKSA Forma ugovora kao odlučna činjenica br. 124 od oktobra 2015. godine str. 188
SUDSKA PRAKSA Posledice ništavosti ugovora br. 124 od oktobra 2015. godine str. 189
SUDSKA PRAKSA Rok za zaključenje glavnog ugovora br. 124 od oktobra 2015. godine str. 189
• AKTUELNE VESTI Aktuelne vesti br. 124 od oktobra 2015. godine str. 191
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Oktobar / Novembar 2015. godine br. 124 od oktobra 2015. godine str. 201
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 124 od oktobra 2015. godine str. 220
POREZ NA DODATU VREDNOST PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 123 od septembra 2015. godine str. 11
POREZ NA DODATU VREDNOST Odredbe predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost koje se menjaju, odnosno dopunjuju br. 123 od septembra 2015. godine str. 12
POREZ NA DODATU VREDNOST Izdavanje računa za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga (sukcesivne isporuke) br. 123 od septembra 2015. godine str. 27
POREZ NA DODATU VREDNOST (Ne)obaveznost obračuna i plaćanja PDV nadoknade od strane škole prilikom nabavke dobara od poljoprivrednog proizvođača br. 123 od septembra 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST Primena poreske stope na utvrđeni manjak i rashod dobara čiji se promet oporezuje posebnom stopom PDV, a koja obveznik koristi za promet usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta br. 123 od septembra 2015. godine str. 28
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI OTPREMNINA PRI PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZBOG TEHNOLOŠKOG VIŠKA br. 123 od septembra 2015. godine str. 30
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Zakonski osnov o pravu na otpremninu br. 123 od septembra 2015. godine str. 30
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Utvrđivanje visine otpremnine i obračun br. 123 od septembra 2015. godine str. 30
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Primer obračuna otpremnine prema Zakonu o radu br. 123 od septembra 2015. godine str. 31
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 4. Popunjavanje poreske prijave br. 123 od septembra 2015. godine str. 32
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 5. Knjiženje br. 123 od septembra 2015. godine str. 32
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 6. Rok za isplatu otpremnine i moguća zastarelost potraživanja br. 123 od septembra 2015. godine str. 33
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 7. Mogućnost isplate otpremnine kod više poslodavaca br. 123 od septembra 2015. godine str. 33
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 8. Sporazumni raskid radnog odnosa i isplata otpremnine br. 123 od septembra 2015. godine str. 33
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 9. Popunjavanje poreske prijave br. 123 od septembra 2015. godine str. 35
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 10. Knjiženje br. 123 od septembra 2015. godine str. 36
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2016. GODINE br. 123 od septembra 2015. godine str. 37
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI br. 123 od septembra 2015. godine str. 38
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Zaključenje ugovora o radu, korišćenje dnevnog i godišnjeg odmora br. 123 od septembra 2015. godine str. 39
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Ugovor o radu br. 123 od septembra 2015. godine str. 39
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Dnevni i godišnji odmor br. 123 od septembra 2015. godine str. 40
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Otkaz ugovora o radu, naknada zarade i otpremnina br. 123 od septembra 2015. godine str. 41
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Otkaz ugovora o radu br. 123 od septembra 2015. godine str. 41
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Naknada i uvećanje zarade br. 123 od septembra 2015. godine str. 42
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Otpremnina br. 123 od septembra 2015. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI RACIONALIZACIJA BROJA ZAPOSLENIH U KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA br. 123 od septembra 2015. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obračun i isplata trudničkog bolovanja trudnici preduzetniku br. 123 od septembra 2015. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Bolovanje do 30 i preko 30 dana za zaposlenog koji je prijavljen na pola radnog vremena br. 123 od septembra 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Podnošenje PPP-PD prijave kada je naplata zaostalih zarada izvršena prinudnim putem br. 123 od septembra 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Plaćanje kamate zbog neblagovremeno plaćenih doprinosa po osnovu zarade br. 123 od septembra 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Revalorizacija nabavne cene prodatih akcija za svrhu obračunavanja poreza na kapitalni dobitak za fizička lica br. 123 od septembra 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Podnošenje prijave u obavezno socijalno osiguranje za zaposlenu trudnicu odnosno porodilju angažovanu po osnovu ugovora o radu na određeno vreme br. 123 od septembra 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Nadležnost za donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa direktora javnog preduzeća usled njegovog razrešenja br. 123 od septembra 2015. godine str. 52
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA TERENSKA KONTROLA - PRAVA I OBAVEZE PORESKE UPRAVE I PORESKIH OBVEZNIKA br. 123 od septembra 2015. godine str. 53
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Prava Poreske uprave u postupku terenske kontrole br. 123 od septembra 2015. godine str. 53
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Kontrola lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost br. 123 od septembra 2015. godine str. 65
OSTALI POREZI (Ne)postojanje obaveze po osnovu poreza na poklon u slučaju kada udruženje građana primi određeni novčani iznos na ime donacije br. 123 od septembra 2015. godine str. 66
AKCIZE SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA III KVARTAL 2015. GODINE br. 123 od septembra 2015. godine str. 67
AKCIZE Obračun akcize br. 123 od septembra 2015. godine str. 68
AKCIZE Način obračunavanja akcize na proizvode koji su proizvedeni u zemlji za treći kvartal 2015. godine br. 123 od septembra 2015. godine str. 70
AKCIZE Vođenje evidencije i dostavljanje podataka br. 123 od septembra 2015. godine str. 71
AKCIZE Sastavljanje i podnošenje posebnog tromesečnog obračuna akcize za period jul-septembar 2015. godine na Obrascu PP TOA br. 123 od septembra 2015. godine str. 72
AKCIZE OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O AKCIZNIM MARKICAMA br. 123 od septembra 2015. godine str. 72
AKCIZE Evidencije i izveštaji - proizvođači br. 123 od septembra 2015. godine str. 72
AKCIZE Evidencije i izveštaji - uvoznici br. 123 od septembra 2015. godine str. 73
AKCIZE Uslovi pod kojima obveznik akcize može da ostvari oslobođenje od plaćanja akcize za isporučenu električnu energiju licima za potrebe iz člana 40lj Zakona o akcizama br. 123 od septembra 2015. godine str. 74
AKCIZE Ostvarivanje prava na refakciju akcize na evro dizel br. 123 od septembra 2015. godine str. 75
AKCIZE Fiskalni isečak kao uslov za ostvarivanje prava na refakciju akcize br. 123 od septembra 2015. godine str. 77
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAZLIKE IZMEĐU FINANSIJSKOG I OPERATIVNOG (POSLOVNOG) LIZINGA PREMA RAČUNOVODSTVENIM I PORESKIM PROPISIMA br. 123 od septembra 2015. godine str. 78
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Razlike između finansijskog i operativnog (poslovnog) lizinga prema MSFI za MSP br. 123 od septembra 2015. godine str. 78
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Razlike između finansijskog i operativnog (poslovnog) lizinga prema poreskim propisima br. 123 od septembra 2015. godine str. 79
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UGOVORA O LIZINGU KOJIM JE UGOVORENA POTPUNA ISPLATA PREDMETA LIZINGA br. 123 od septembra 2015. godine str. 81
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UGOVORA O LIZINGU POKRETNIH STVARI KOJIM JE UGOVORENA DELIMIČNA ISPLATA PREDMETA LIZINGA br. 123 od septembra 2015. godine str. 85
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UGOVORA O LIZINGU NEPOKRETNIH STVARI KOJIM JE UGOVORENA DELIMIČNA ISPLATA PREDMETA LIZINGA br. 123 od septembra 2015. godine str. 87
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Promet nepokretnosti po osnovu ugovora o lizingu iz ugla Zakona o PDV br. 123 od septembra 2015. godine str. 88
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja i obračuna PDV prilikom pribavljanja nepokretnosti putem ugovora o finansijskom lizingu br. 123 od septembra 2015. godine str. 89
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRODAJE I POVRATNOG LIZINGA KAO FINANSIJSKOG LIZINGA br. 123 od septembra 2015. godine str. 92
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OPERATIVNOG (POSLOVNOG) LIZINGA br. 123 od septembra 2015. godine str. 95
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA PLATNI PROMET U SRBIJI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE br. 123 od septembra 2015. godine str. 99
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Regulatorni okvir - zakonski i podzakonski propisi br. 123 od septembra 2015. godine str. 99
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Novi termini propisani Zakonom o platnim uslugama br. 123 od septembra 2015. godine str. 100
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Platne usluge i ko ih može pružati br. 123 od septembra 2015. godine str. 101
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Vrste transakcija br. 123 od septembra 2015. godine str. 104
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Ovlašćenje direktnog zaduženja br. 123 od septembra 2015. godine str. 105
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Zaštita korisnika br. 123 od septembra 2015. godine str. 105
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Zaključak br. 123 od septembra 2015. godine str. 106
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA AKTUELNOSTI U REGULATIVI DEVIZNOG POSLOVANJA br. 123 od septembra 2015. godine str. 106
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Najznačajnije izmene u deviznom poslovanju koje se primenjuju od 1.10.2015. godine br. 123 od septembra 2015. godine str. 107
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Odnos između propisa o deviznom poslovanju i propisa o platnim uslugama br. 123 od septembra 2015. godine str. 107
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Devizni računi rezidenata i nerezidenata u Republici br. 123 od septembra 2015. godine str. 108
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Novine u izveštavanju Narodne banke Srbije br. 123 od septembra 2015. godine str. 109
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Izmene i dopune propisa o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom br. 123 od septembra 2015. godine str. 110
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA DOSTAVLJANJE U UPRAVNOM POSTUPKU br. 123 od septembra 2015. godine str. 111
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Način dostavljanja br. 123 od septembra 2015. godine str. 112
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Vrste dostavljanja br. 123 od septembra 2015. godine str. 113
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Dostavnica br. 123 od septembra 2015. godine str. 115
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Greške u dostavljanju br. 123 od septembra 2015. godine str. 115
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA DOSTAVLJANJE U UPRAVNOM POSTUPKU br. 123 od septembra 2015. godine str. 116
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Dostavljanje zakonskom zastupniku i punomoćniku br. 123 od septembra 2015. godine str. 116
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Dostavljanje punomoćniku za primanje pismena br. 123 od septembra 2015. godine str. 117
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Dostavljanje državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima br. 123 od septembra 2015. godine str. 117
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Dostavljanje ostalim licima br. 123 od septembra 2015. godine str. 118
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Dostavljanje javnim saopštenjem br. 123 od septembra 2015. godine str. 118
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Dostavljanje u slučaju odbijanja prijema pismena br. 123 od septembra 2015. godine str. 119
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Dostavljanje u slučaju promene prebivališta odnosno boravišta i sedišta br. 123 od septembra 2015. godine str. 120
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA CARINSKI POSTUPCI SA EKONOMSKIM DEJSTVOM br. 123 od septembra 2015. godine str. 120
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Podnošenje zahteva u pisanom obliku br. 123 od septembra 2015. godine str. 120
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Deklaracija kao zahtev br. 123 od septembra 2015. godine str. 121
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Donošenje odobrenja br. 123 od septembra 2015. godine str. 121
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Jedinstveno odobrenje br. 123 od septembra 2015. godine str. 122
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Ekonomski uslovi br. 123 od septembra 2015. godine str. 122
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Vođenje evidencije br. 123 od septembra 2015. godine str. 122
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prenos prava i obaveza nosioca carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom br. 123 od septembra 2015. godine str. 123
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Mere trgovinske politike br. 123 od septembra 2015. godine str. 123
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Normativi i način obračuna br. 123 od septembra 2015. godine str. 123
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Kompenzatorna kamata br. 123 od septembra 2015. godine str. 124
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Završetak carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom br. 123 od septembra 2015. godine str. 124
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA IZVRŠENJE PRINUDNE NAPLATE SA RAČUNA KLIJENATA PREKO UPRAVE ZA TREZOR br. 123 od septembra 2015. godine str. 126
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Korišćenje usluga strane institucije elektronskog novca (PayPal) za kupoprodaju roba i usluga u inostranstvu br. 123 od septembra 2015. godine str. 128
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Uslovi za pružanje platnih usluga od strane faktoring društva br. 123 od septembra 2015. godine str. 129
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Ograničenja eskonta menice koja se odnose na faktoring društva br. 123 od septembra 2015. godine str. 130
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Mogućnost ustupanja potraživanja u slučaju kada je ustupilac fizičko, a prijemnik pravno lice br. 123 od septembra 2015. godine str. 131
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Otvaranje deviznog depozitnog računa na kome bi se držala devizna sredstva ostvarena izvozom br. 123 od septembra 2015. godine str. 132
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Ugovor o prenosu udela u ortačkom društvu br. 123 od septembra 2015. godine str. 133
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Podnošenje prijave u slučaju nasleđivanja udela u privrednom društvu br. 123 od septembra 2015. godine str. 133
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Odlučivanje u jednočlanom društvu s ograničenom odgovornošću br. 123 od septembra 2015. godine str. 134
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Overa ugovora o kupoprodaji nepokretnosti br. 123 od septembra 2015. godine str. 134
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Iskazivanje vrednosti usluge popravke na fakturi i u carinskoj deklaraciji za ponovni izvoz br. 123 od septembra 2015. godine str. 135
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 123 od septembra 2015. godine str. 136
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dodatu vrednost kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 123 od septembra 2015. godine str. 136
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman prometa usluga čišćenja slivnika atmosferske kanalizacije br. 123 od septembra 2015. godine str. 136
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo obveznika PDV koji obavlja delatnosti računarskog programiranja na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke usluga iz oblasti ljudskih resursa br. 123 od septembra 2015. godine str. 137
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi koje treba da ispuni obveznik PDV koji vrši otpremanje dobara na teritoriju APKM da bi ostvario poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza br. 123 od septembra 2015. godine str. 137
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman prometa dobara i usluga u slučaju realizacije projekata u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima u skladu sa ugovorima o kreditu, odnosno zajmu br. 123 od septembra 2015. godine str. 138
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman prometa električne i elektronske opreme kao otpada br. 123 od septembra 2015. godine str. 139
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman prometa usluga - nadzor iz oblasti zaštite zdravlja bilja i dijagnostike štetnih organizama br. 123 od septembra 2015. godine str. 139
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog PDV od strane izvođača radova koji vrši drugi promet prava raspolaganja na nepokretnosti br. 123 od septembra 2015. godine str. 140
SLUŽBENA MIŠLJENJA Za promet dobara i usluga u okviru izgradnje građevinskog objekta koji obveznik PDV - izvođač radova vrši investitoru - jedinici lokalne samouprave, tj. organu jedinice lokalne samouprave, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima investitor kao poreski dužnik br. 123 od septembra 2015. godine str. 143
SLUŽBENA MIŠLJENJA Izmena osnovice za obračunavanje PDV na osnovu pravnosnažnog rešenja suda o zaključenju stečajnog postupka br. 123 od septembra 2015. godine str. 144
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV prilikom drugog prenosa prava raspolaganja na stanu br. 123 od septembra 2015. godine str. 145
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman prometa usluge davanja u zakup nepokretnosti (antenskog stuba) koja se nalazi na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija (APKM), a koji vrši obveznik PDV čije je sedište na teritoriji Republike van APKM br. 123 od septembra 2015. godine str. 147
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV - izvođač radova na osnovu istog pravnog akta vrši i izgradnju/dogradnju i rekonstrukciju građevinskog objekta br. 123 od septembra 2015. godine str. 147
SLUŽBENA MIŠLJENJA Stopa PDV koja se primenjuje na promet usluge davanja u zakup poligona za obuku vozača br. 123 od septembra 2015. godine str. 149
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za ostvarivanje prava na refakciju PDV stranog državljanina za kupljena dobra u RS br. 123 od septembra 2015. godine str. 149
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman novčanih sredstava - subvencija koje prima javno komunalno preduzeće od osnivača br. 123 od septembra 2015. godine str. 150
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prometa duvanskih prerađevina, proizvedenih po nalogu i od materijala naručioca - stranog lica u okviru postupka aktivnog oplemenjivanja u skladu sa carinskim propisima br. 123 od septembra 2015. godine str. 151
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu prometa dobara i usluga za obavljanje delatnosti koju obveznik PDV nije registrovao kao pretežnu delatnost br. 123 od septembra 2015. godine str. 154
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman manjka dobara koji se ne može pravdati višom silom ili na drugi propisan način br. 123 od septembra 2015. godine str. 155
SLUŽBENA MIŠLJENJA Tačan naziv primaoca računa kao uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza u slučaju promene poslovnog imena br. 123 od septembra 2015. godine str. 155
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezima na imovinu kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 123 od septembra 2015. godine str. 156
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje obaveze oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava prenosa uz naknadu udela u pravnom licu po osnovu ugovora zaključenih od 30.1.2009. godine br. 123 od septembra 2015. godine str. 156
SLUŽBENA MIŠLJENJA Izmena obveznika poreza na imovinu na osnovu pravnosnažne presude kojom se raskida ili poništava ugovor o kupoprodaji nepokretnosti br. 123 od septembra 2015. godine str. 157
SLUŽBENA MIŠLJENJA Ustanova kao obveznik poreza na imovinu br. 123 od septembra 2015. godine str. 158
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nemogućnost oslobođenja od poreza na imovinu privrednog društva za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom br. 123 od septembra 2015. godine str. 159
SLUŽBENA MIŠLJENJA Neplaćanje poreza na poklon kod fizičke deobe nasleđene imovine ako je deoba izvršena u srazmeri sa nasleđenim suvlasničkim delovima br. 123 od septembra 2015. godine str. 160
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Vrhovni kasacioni sud • Apelacioni sud u Novom Sadu • Privredni apelacioni sud • br. 123 od septembra 2015. godine str. 162
SUDSKA PRAKSA Isplata otpremnine i zakonitost rešenja o prestanku radnog odnosa br. 123 od septembra 2015. godine str. 162
SUDSKA PRAKSA Isplata otpremnine zaposlenom br. 123 od septembra 2015. godine str. 163
SUDSKA PRAKSA Ugovaranje otpremnine i njena visina br. 123 od septembra 2015. godine str. 164
SUDSKA PRAKSA Otpremnina br. 123 od septembra 2015. godine str. 164
MODELI Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena br. 123 od septembra 2015. godine str. 166
MODELI Rešenje o isplati otpremnine pri odlasku zaposlenog u penziju br. 123 od septembra 2015. godine str. 168
MODELI Rešenje o isplati otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak br. 123 od septembra 2015. godine str. 169
• AKTUELNE VESTI Aktuelne vesti br. 123 od septembra 2015. godine str. 170
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Septembar / Oktobar 2015. godine br. 123 od septembra 2015. godine str. 175
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE Aktuelni statistički podaci i informacije br. 123 od septembra 2015. godine str. 192
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PROMET DOBARA KOJA SE UNOSE U SLOBODNU ZONU I DOBARA I USLUGA U SLOBODNOJ ZONI br. 122 od septembra 2015. godine str. 13
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Poslovanje u slobodnim zonama br. 122 od septembra 2015. godine str. 13
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Poreski tretman unosa dobara u slobodnu zonu i prometa dobara i usluga u slobodnoj zoni br. 122 od septembra 2015. godine str. 14
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu br. 122 od septembra 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Promet usluga koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu br. 122 od septembra 2015. godine str. 17
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Promet dobara i usluga u slobodnoj zoni br. 122 od septembra 2015. godine str. 18
POREZ NA DODATU VREDNOST Nepostojanje prekršajne odgovornosti u slučaju pogrešnog popunjavanja polja 008 poreske prijave PDV br. 122 od septembra 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST Poreski tretman prometa dobara bez naknade i odobravanje "rabata" u iznosu od 100% ugovorene naknade br. 122 od septembra 2015. godine str. 21
POREZ NA DODATU VREDNOST Nemogućnost sticanja prava na odbitak prethodnog poreza prilikom otpočinjanja PDV aktivnosti za dobra koja se smatraju opremom i objektima za vršenje delatnosti br. 122 od septembra 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST Poreski tretman naplate avansnih sredstava za promet dobara koja će biti otpremljena na teritoriju AP Kosovo i Metohija br. 122 od septembra 2015. godine str. 23
POREZ NA DOBIT Postojanje obaveze dostavljanja izveštaja o transfernim cenama uz poreski bilans koji se podnosi za izmenu mesečne akontacije br. 122 od septembra 2015. godine str. 25
POREZ NA DOBIT Način isplate dobiti u društvu s ograničenom odgovornošću br. 122 od septembra 2015. godine str. 266
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI MOGUĆNOST PRIVREMENOG UDALJENJA SA RADA ZAPOSLENOG I PRAVO NA NAKNADU ZARADE ZA VREME UDALJENJA br. 122 od septembra 2015. godine str. 27
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Udaljenje sa rada u skladu sa Zakonom o radu br. 122 od septembra 2015. godine str. 27
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Pravo zaposlenog na naknadu zarade za vreme udaljenja sa rada br. 122 od septembra 2015. godine str. 29
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Pravo zaposlenog na isplatu razlike između isplaćene naknade zarade za vreme udaljenja i punog iznosa osnovne zarade br. 122 od septembra 2015. godine str. 30
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 4. Privremeno udaljenje zaposlenog sa rada bez naknade br. 122 od septembra 2015. godine str. 32
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA ZARADE UPUĆENIH (DETAŠIRANIH) RADNIKA br. 122 od septembra 2015. godine str. 33
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Uvodne napomene br. 122 od septembra 2015. godine str. 33
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja br. 122 od septembra 2015. godine str. 33
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Oporezivanje zarada iz radnog odnosa i otklanjanje dvostrukog oporezivanja br. 122 od septembra 2015. godine str. 33
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena pravila o deobi prava oporezivanja zarade, naknade i drugih sličnih primanja br. 122 od septembra 2015. godine str. 34
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena metoda izuzimanja u cilju otklanjanja dvostrukog oporezivanja br. 122 od septembra 2015. godine str. 34
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Izuzeće od oporezivanja zarade ostvarene za rad po ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i godišnji porez na dohodak građana koji se plaća po rešenju nadležnog poreskog organa br. 122 od septembra 2015. godine str. 34
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primanja koja rezident Srbije ostvari iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici oporezuju se samo Srbiji br. 122 od septembra 2015. godine str. 35
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Koraci u postupku oporezivanja zarada i otklanjanja dvostrukog oporezivanja br. 122 od septembra 2015. godine str. 36
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena metode poreskog kredita po ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja br. 122 od septembra 2015. godine str. 36
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena odgovarajućeg iznosa najniže mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za osnivače preko obrasca PP OD-O kada dođe do promene najniže osnovice br. 122 od septembra 2015. godine str. 39
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na najnižu osnovicu doprinosa, u slučaju kada preduzetnik koji se opredelio za isplatu lične zarade zasnuje radni odnos i nakon toga ne isplaćuje iznos lične zarade br. 122 od septembra 2015. godine str. 40
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Rešavanje problema neuplaćenih doprinosa za lica za koja je poslodavac ostvarivao subvencije po staroj Uredbi o podsticanju zapošljavanja br. 122 od septembra 2015. godine str. 41
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prijava u obavezno socijalno osiguranje lica koja obavljaju poslove po osnovu autorskog ugovora br. 122 od septembra 2015. godine str. 42
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Utvrđivanje radnih mesta na kojima bi staž osiguranja trebalo da se priznaje sa uvećanim trajanjem u privrednom društvu koje se bavi prevozom putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju br. 122 od septembra 2015. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pravo na naplatu razlike novčanih naknada pogrebnih troškova isplaćenih za poljoprivredne penzionere u manjem iznosu u odnosu na ostale kategorije penzionera u periodu od 1.1.2008. do 30.9.2013. godine br. 122 od septembra 2015. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Rok za povratak na rad nakon neplaćenog odsustva ili mirovanja radnog odnosa br. 122 od septembra 2015. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Mogućnost isplate dnevnice za službeni put u inostranstvo u drugoj valuti u odnosu na onu koja je propisana za zemlju putovanja br. 122 od septembra 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman premije koju poslodavac plaća za zaposlene za kolektivno osiguranje za slučaj povrede na radu br. 122 od septembra 2015. godine str. 47
AKCIZE KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU "Sl. glasnik RS", br. 76/2015 br. 122 od septembra 2015. godine str. 48
AKCIZE 1. Donet je Pravilnik o obračunu akcize na električnu energiju br. 122 od septembra 2015. godine str. 48
AKCIZE 2. Razlozi za donošenje Pravilnika br. 122 od septembra 2015. godine str. 48
AKCIZE 3. Snabdevač električnom energijom - obveznik akcize br. 122 od septembra 2015. godine str. 49
AKCIZE 4. Oporezivanje akcizom električne energije za krajnju potrošnju br. 122 od septembra 2015. godine str. 49
AKCIZE 5. Nastanak obaveze po osnovu akcize na električnu energiju br. 122 od septembra 2015. godine str. 49
AKCIZE 6. Utvrđivanje osnovice za obračun akcize br. 122 od septembra 2015. godine str. 50
AKCIZE 7. Obračun akcize br. 122 od septembra 2015. godine str. 50
AKCIZE 8. Podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize br. 122 od septembra 2015. godine str. 50
AKCIZE 9. Postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na električnu energiju br. 122 od septembra 2015. godine str. 51
AKCIZE 10. Obaveza vođenja evidencije br. 122 od septembra 2015. godine str. 52
AKCIZE 11. Stupanje na snagu Pravilnika br. 122 od septembra 2015. godine str. 52
AKCIZE 12. Prilog: Obrazac PP OAEL br. 122 od septembra 2015. godine str. 53
AKCIZE Pravo na refakciju plaćene akcize na gasno ulje, koje kupac - krajnji korisnik koristi u industrijske svrhe br. 122 od septembra 2015. godine str. 54
AKCIZE Obaveza oporezivanja akcizom električne energije nastaje u slučaju isporuke električne energije od strane snabdevača električnom energijom krajnjim kupcima br. 122 od septembra 2015. godine str. 56
FISKALNE KASE Obaveza evidentiranja preko fiskalne kase prometa koji preduzetnik paušalac ostvari obavljanjem delatnosti trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama (47.81) br. 122 od septembra 2015. godine str. 57
FISKALNE KASE Uslov za instaliranje POS terminala preduzetniku koji nema obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase br. 122 od septembra 2015. godine str. 58
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA OD PRODAJE ROBE NA INOSTRANOM TRŽIŠTU br. 122 od septembra 2015. godine str. 59
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZALIHA MATERIJALA br. 122 od septembra 2015. godine str. 62
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 100 - Obračun nabavke zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara br. 122 od septembra 2015. godine str. 64
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 101 - Materijal br. 122 od septembra 2015. godine str. 66
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 102 - Rezervni delovi br. 122 od septembra 2015. godine str. 73
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 103 - Alat i inventar br. 122 od septembra 2015. godine str. 74
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 104 - Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji br. 122 od septembra 2015. godine str. 75
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 109 - Ispravka vrednosti zaliha materijala br. 122 od septembra 2015. godine str. 76
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA br. 122 od septembra 2015. godine str. 78
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Grupa računa 11 - Nedovršena proizvodnja i usluge br. 122 od septembra 2015. godine str. 78
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Grupa računa 12 - Gotovi proizvodi (račun 120 - Gotovi proizvodi) br. 122 od septembra 2015. godine str. 80
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ZALIHA ROBE br. 122 od septembra 2015. godine str. 90
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 130 - Obračun nabavke robe br. 122 od septembra 2015. godine str. 91
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 131 - Roba u magacinu br. 122 od septembra 2015. godine str. 94
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 132 - Roba u prometu na veliko br. 122 od septembra 2015. godine str. 95
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 133 - Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica br. 122 od septembra 2015. godine str. 103
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 134 - Roba u prometu na malo br. 122 od septembra 2015. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 135 - Roba u obradi, doradi i manipulaciji br. 122 od septembra 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 136 - Roba u tranzitu br. 122 od septembra 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 137 - Roba na putu br. 122 od septembra 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 139 - Ispravka vrednosti robe br. 122 od septembra 2015. godine str. 116
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveznost i odgovornost sastavljanja godišnjeg izveštaja o poslovanju br. 122 od septembra 2015. godine str. 117
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidentiranje u poslovnim knjigama datih gotovih proizvoda po ugovoru o donaciji br. 122 od septembra 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Moguć je slučaj da je iskazan neto gubitak perioda u obrascu bilansa uspeha, a da se istovremeno u obrascu izveštaja o ostalom rezultatu utvrdi ukupan neto sveobuhvatni dobitak br. 122 od septembra 2015. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidentiranje u poslovnim knjigama ogranka stranog pravnog lica investicione nekretnine koja je u vlasništvu osnivača ogranka br. 122 od septembra 2015. godine str. 120
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidentiranje u poslovnim knjigama sticanja pokretnih stvari sudskom presudom po osnovu namirenja potraživanja od kupaca br. 122 od septembra 2015. godine str. 121
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidentiranje uspostavljenog zaloga na potraživanjima u poslovnim knjigama društva br. 122 od septembra 2015. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Mogućnost komisione prodaje dobara pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica br. 122 od septembra 2015. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Mogućnost umanjenja vrednosti potraživanja po osnovu datih avansa ino dobavljačima br. 122 od septembra 2015. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Priznavanje plaćene takse od strane fizičkog lica kao rashoda privrednog društva br. 122 od septembra 2015. godine str. 124
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Vrednovanje zaliha robe koja se nalazi u carinskom skladištu br. 122 od septembra 2015. godine str. 125
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidentiranje otpisa obaveza prema dobavljaču usled zastarelosti obaveze ili u slučaju brisanja poverioca iz registra Agencije za privredne registre br. 122 od septembra 2015. godine str. 126
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Unošenje podataka u obrazac DPU - list dnevnog prometa ugostitelja unošenje podataka u obrazac DPU - list dnevnog prometa ugostitelja br. 122 od septembra 2015. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidentiranje plaćene premije osiguranja i naplaćene naknade štete na imovini u poslovnim knjigama društva br. 122 od septembra 2015. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidentiranje knjižnog odobrenja po osnovu vraćenih neispravnih rezervnih delova br. 122 od septembra 2015. godine str. 129
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA OBVEZNICI I UGOVARANJE EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU br. 122 od septembra 2015. godine str. 131
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Ko može da obavlja reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu br. 122 od septembra 2015. godine str. 131
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Obveznici eksterne revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu br. 122 od septembra 2015. godine str. 132
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Specifičnosti ugovaranja i obavljanja revizije javnih društava br. 122 od septembra 2015. godine str. 133
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Izbor društva za reviziju br. 122 od septembra 2015. godine str. 137
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Ugovaranje revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu br. 122 od septembra 2015. godine str. 137
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Pravo uvida u svu dokumentaciju klijenta revizije br. 122 od septembra 2015. godine str. 138
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Pružanje drugih stručnih usluga od strane društva za reviziju br. 122 od septembra 2015. godine str. 139
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Revizorski izveštaj br. 122 od septembra 2015. godine str. 140
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Ugovor o vršenju usluga revizije finansijskih izveštaja na osnovu javne nabavke usluga revizije br. 122 od septembra 2015. godine str. 141
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Ugovor o zakonskoj reviziji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja br. 122 od septembra 2015. godine str. 144
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Dostavljanje Agenciji za privredne registre revizorskog izveštaja za 2014. godinu br. 122 od septembra 2015. godine str. 148
ROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE UREDBE O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE - "Sl. glasnik RS", br. 69/2015 br. 122 od septembra 2015. godine str. 149
ROPISI IZMEĐU DVA BROJA Primena Zakona o privatizaciji br. 122 od septembra 2015. godine str. 149
ROPISI IZMEĐU DVA BROJA Postupak kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine br. 122 od septembra 2015. godine str. 150
OSTALI PROPISI NAJZNAČAJNIJE PREDNOSTI PRIMENE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA SA STANOVIŠTA KORISNIKA PLATNIH USLUGA br. 122 od septembra 2015. godine str. 154
OSTALI PROPISI Novine u oblasti platnih usluga br. 122 od septembra 2015. godine str. 154
OSTALI PROPISI Menjački poslovi br. 122 od septembra 2015. godine str. 159
OSTALI PROPISI DEVIZNI RAČUNI I DEVIZNE TRANSAKCIJE - PRIMENA ZAKONA O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST br. 122 od septembra 2015. godine str. 160
OSTALI PROPISI Primena Zakona o platnim uslugama na devizne transakcije br. 122 od septembra 2015. godine str. 160
OSTALI PROPISI Primena odredbi Zakona na obavljanje platnog prometa sa inostranstvom br. 122 od septembra 2015. godine str. 161
OSTALI PROPISI Zaključak br. 122 od septembra 2015. godine str. 162
OSTALI PROPISI REGULATIVA I AKTUELNOSTI U OBLASTI PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM br. 122 od septembra 2015. godine str. 163
OSTALI PROPISI Naplata iz inostranstva br. 122 od septembra 2015. godine str. 164
OSTALI PROPISI Plaćanja prema inostranstvu br. 122 od septembra 2015. godine str. 164
OSTALI PROPISI Storno naplate ili plaćanja i ispravka greške na nalogu platnog prometa br. 122 od septembra 2015. godine str. 165
OSTALI PROPISI USLOVI ZA LIČNE I FIZIČKE PRENOSE SREDSTAVA PLAĆANJA IZ INOSTRANSTVA U INOSTRANSTVO br. 122 od septembra 2015. godine str. 166
OSTALI PROPISI Lični prenos sredstava plaćanja br. 122 od septembra 2015. godine str. 166
OSTALI PROPISI Fizički prenos sredstava plaćanja br. 122 od septembra 2015. godine str. 167
OSTALI PROPISI Uloga carinskih organa br. 122 od septembra 2015. godine str. 172
OSTALI PROPISI PRAVA FIZIČKIH LICA VLASNIKA TEKUĆIH RAČUNA U BANKAMA PO ZAKONU O PLATNIM USLUGAMA OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE br. 122 od septembra 2015. godine str. 172
OSTALI PROPISI Obaveza pribavljanja dozvole NBS u slučaju kada privredno društvo koje već obavlja menjačke poslove želi da se dodatno registruje kao platna institucija br. 122 od septembra 2015. godine str. 174
OSTALI PROPISI Uslovi pod kojima menjačnica može pružati platne usluge br. 122 od septembra 2015. godine str. 175
OSTALI PROPISI Postupak zaštite korisnika stambenog kredita sa ugovorenom promenljivom kamatnom stopom br. 122 od septembra 2015. godine str. 177
OSTALI PROPISI Promet između dva domaća lica koji se obavlja u inostranstvu br. 122 od septembra 2015. godine str. 178
OSTALI PROPISI Prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa usluga br. 122 od septembra 2015. godine str. 179
OSTALI PROPISI Pokretanje izvršnog postupka radi naplate duga od strane poverioca koji je u docnji br. 122 od septembra 2015. godine str. 180
OSTALI PROPISI Obaveza registracije fizičkog lica kao zakonskog zastupnika br. 122 od septembra 2015. godine str. 181
OSTALI PROPISI Nepostojanje obaveze krajnjeg potrošača goriva da sačinjava izveštaj o skladištenju i transportu tečnih goriva naftnog porekla br. 122 od septembra 2015. godine str. 181
OSTALI PROPISI Otuđenje pokretne stvari koja je uneta u osnivački kapital javnog preduzeća br. 122 od septembra 2015. godine str. 182
OSTALI PROPISI Značenje izraza "stvari manje vrednosti" u osnivačkom aktu javnog preduzeća br. 122 od septembra 2015. godine str. 183
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 122 od septembra 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o računovodstvu i o reviziji kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 122 od septembra 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Način evidentiranja poslovne promene kada postoji ugovorena obaveza zakupca poslovnog prostora da investira u "razvoj, dizajn, renoviranje i stavljanje u funkciju poslovnog prostora" br. 122 od septembra 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obračun nabavne vrednosti robe iz uvoza primenom srednjeg kursa NBS na dan carinjenja br. 122 od septembra 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dodatu vrednost kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 122 od septembra 2015. godine str. 185
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV na promet dobara koji vrši obveznik na teritoriji Republike Srbije stranom licu br. 122 od septembra 2015. godine str. 185
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obavljanje delatnosti kao trajne aktivnosti koja se vrši u cilju ostvarivanja prihoda - jedan od uslova za nastanak obaveze ulaska u sistem PDV br. 122 od septembra 2015. godine str. 186
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman prometa opreme za vršenje delatnosti koju obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo br. 122 od septembra 2015. godine str. 186
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman prometa dobara u slobodnoj zoni br. 122 od septembra 2015. godine str. 187
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman manjka dobara nastalog usled elementarne nepogode br. 122 od septembra 2015. godine str. 188
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo na odbitak prethodnog poreza od strane obveznika PDV koji sprovodi aktivnosti istraživanja mineralnih resursa br. 122 od septembra 2015. godine str. 188
SLUŽBENA MIŠLJENJA Specifičnosti kod obračunavanja i plaćanja PDV u oblasti građevinarstva br. 122 od septembra 2015. godine str. 189
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman izdavanja dozvole za sportski ribolov fizičkim licima i prometa usluga davanja u zakup zemljišta i stanova br. 122 od septembra 2015. godine str. 191
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV kod prometa dobara i usluga u okviru pripremnih radova za građenje (npr. rušenje postojećih objekata na parceli) br. 122 od septembra 2015. godine str. 192
SLUŽBENA MIŠLJENJA Stopa PDV koja se primenjuje na promet usluga davanja u zakup stanova za kraći boravak po tzv. sistemu dnevne rente br. 122 od septembra 2015. godine str. 193
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski dužnik za promet dobara koja se smatraju sekundarnim sirovinama u smislu Zakona o PDV, u slučaju kada promet predmetnih dobara obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV br. 122 od septembra 2015. godine str. 194
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV - izvođač radova na osnovu istog pravnog akta vrši i izgradnju/dogradnju i rekonstrukciju građevinskog objekta br. 122 od septembra 2015. godine str. 195
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prometa usluga pripreme i distribucije hrane za bolesnike, pranja i peglanja bolesničkog rublja, održavanja zelenih površina bolničkog kruga i zanatskih usluga za potrebe bolnica i prometa dobara u maloprodajnim objektima pri bolnicama br. 122 od septembra 2015. godine str. 196
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prometa usluga sanitetskog obezbeđenja javnih gradskih, kulturnih i sportskih manifestacija br. 122 od septembra 2015. godine str. 197
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV od strane izvođača radova kad se promet dobara i usluga vrši licu koje finansira građenje br. 122 od septembra 2015. godine str. 197
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski dužnik za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada se promet vrši javnom preduzeću (npr. direkciji za izgradnju) a građevinska dozvola glasi na grad br. 122 od septembra 2015. godine str. 199
SLUŽBENA MIŠLJENJA Kada obveznik PDV potražuje novčana sredstva na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju sa osiguravajućim društvom, koja ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga, ne izdaje račun iz člana 42. Zakona o PDV po tom osnovu br. 122 od septembra 2015. godine str. 200
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman usluga tranzita električne energije i svih ostalih usluga koje se vrše u cilju omogućavanja tranzita električne energije br. 122 od septembra 2015. godine str. 201
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman ugovorne kazne koji obveznik PDV-investitor potražuje od obveznika PDV-izvođača radova zbog neispunjenja ili neopravdanog zakašnjenja sa ispunjenjem obaveze br. 122 od septembra 2015. godine str. 201
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman usluge radova na pokretnim dobrima (remont šinskih vozila - teretnih vagona), koja posle izvršene usluge neće biti prevezena, odnosno otpremljena u inostranstvo br. 122 od septembra 2015. godine str. 202
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dobit pravnih lica kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 122 od septembra 2015. godine str. 203
SLUŽBENA MIŠLJENJA Srazmera ulaganja iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica utvrđuje se za svaki poreski period u vremenu trajanja poreskog oslobođenja, i to u prvom poreskom periodu u kojem je imovina tako stečena u Obrascu SI, a počev od narednog poreskog perioda u obrascu SU br. 122 od septembra 2015. godine str. 203
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza stambene zgrade (koja ostvaruje prihode na tržištu) da vodi evidenciju o prihodima i rashodima radi utvrđivanja eventualne osnovice poreza na dobit pravnih lica br. 122 od septembra 2015. godine str. 204
SLUŽBENA MIŠLJENJA Neostvarivanje kapitalnog dobitka prenosom opreme uz naknadu br. 122 od septembra 2015. godine str. 204
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza održavanja određenog broja zaposlenih radi ostvarivanja prava na podsticaj iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica br. 122 od septembra 2015. godine str. 205
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prinosa ostvarenog naplatom obveznica stare devizne štednje u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica br. 122 od septembra 2015. godine str. 205
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezima na imovinu kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 122 od septembra 2015. godine str. 206
SLUŽBENA MIŠLJENJA Kriterijumi za nastanak obaveze po osnovu poreza na imovinu br. 122 od septembra 2015. godine str. 206
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnova za oslobođenje od poreza na imovinu i utvrđivanje osnovice poreza prema odgovarajućoj zoni u kojoj se nepokretnost nalazi br. 122 od septembra 2015. godine str. 208
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nastanak obaveze po osnovu poreza na imovinu danom zaključenja ugovora o kupoprodaji na osnovu koga je privredno društvo steklo pravo svojine na neizgrađenom zemljištu br. 122 od septembra 2015. godine str. 209
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oslobođenje od plaćanja poreza na imovinu na vodne objekte br. 122 od septembra 2015. godine str. 210
SLUŽBENA MIŠLJENJA Kriterijumi za opredeljivanje objekta kao skladišnog za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu br. 122 od septembra 2015. godine str. 210
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE br. 122 od septembra 2015. godine str. 211
SUDSKA PRAKSA • Apelacioni sud u Beogradu • Privredni apelacioni sud • Vrhovni kasacioni sud • br. 122 od septembra 2015. godine str. 211
SUDSKA PRAKSA Faktički rad i radni odnos br. 122 od septembra 2015. godine str. 211
SUDSKA PRAKSA Privremeni i povremeni poslovi br. 122 od septembra 2015. godine str. 212
SUDSKA PRAKSA Mogućnost ostvarenja prava na zaradu za vreme trajanja štrajka u kome je zaposleni učestvovao br. 122 od septembra 2015. godine str. 212
SUDSKA PRAKSA Ocena povrede radne obaveze kao uslov za otkaz ugovora o radu br. 122 od septembra 2015. godine str. 213
SUDSKA PRAKSA Otkazni razlog zbog viška zaposlenih br. 122 od septembra 2015. godine str. 214
SUDSKA PRAKSA Pravo na otpremninu br. 122 od septembra 2015. godine str. 214
SUDSKA PRAKSA Pravo na naknadu štete u visini razlike između isplaćene i pogrešno obračunate otpremnine br. 122 od septembra 2015. godine str. 215
SUDSKA PRAKSA Ugovaranje otpremnine i njena visina br. 122 od septembra 2015. godine str. 216
SUDSKA PRAKSA Pravo na razliku između isplaćene otpremnine i otpremnine propisane zakonom br. 122 od septembra 2015. godine str. 216
SUDSKA PRAKSA Radni staž koji je zaposleni ostvario kao preduzetnik br. 122 od septembra 2015. godine str. 217
MODELI Rešenje o udaljavanju zaposlenog sa rada zbog učinjene povrede zabrane ili teže povrede radnih obaveza br. 122 od septembra 2015. godine str. 218
MODELI Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada bez naknade zarade br. 122 od septembra 2015. godine str. 219
MODELI Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada - primer 1 br. 122 od septembra 2015. godine str. 220
MODELI Rešenje o udaljenju zaposlenog sa rada - primer 2 br. 122 od septembra 2015. godine str. 221
• AKTUELNE VESTI Aktuelne vesti br. 122 od septembra 2015. godine str. 222
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Septembar / Oktobar 2015. godine br. 122 od septembra 2015. godine str. 229
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 122 od septembra 2015. godine str. 246
POREZ NA DODATU VREDNOST PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uvod br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Namena nabavljenih dobara ili usluga kao kriterijum za utvrđivanje postojanja prava na odbitak prethodnog poreza br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 16
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Formalni uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza - račun izdat u skladu sa Zakonom br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Pravo na odbitak prethodnog poreza plaćenog pri uvozu dobara br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza za obveznika koji primenjuje sistem naplate br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST 6. Uslovi za ostvarivanje prava na odbitak interno obračunatog PDV br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST 7. Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 25
POREZ NA DODATU VREDNOST 8. Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza pri otpočinjanju obavljanja PDV aktivnosti br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST IZUZIMANJE NABAVKE POJEDINIH DOBARA I USLUGA OD PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 30
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uvod br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 30
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Nabavka putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca, vazduhoplova i dobara i usluga povezanih sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 30
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Nabavka dobara za reprezentaciju obveznika PDV br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 34
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Nabavka pojedinih dobara koja se koriste za uređenje administrativnih prostorija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 34
POREZ NA DODATU VREDNOST PODELA PRETHODNOG POREZA PREMA EKONOMSKOJ PRIPADNOSTI I SRAZMERNI PORESKI ODBITAK br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 37
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uvod br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 37
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 38
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Srazmerni poreski odbitak br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 41
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Ispravka srazmernog poreskog odbitka br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 43
POREZ NA DODATU VREDNOST ISPRAVKA ODBITKA PRETHODNOG POREZA KOD ISPRAVKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV I NA OSNOVU ODLUKE NADLEŽNOG PORESKOG ILI CARINSKOG ORGANA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 46
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uvod br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 46
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Ispravka odbitka prethodnog poreza kod ispravke osnovice br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 46
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke nadležnog poreskog organa br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 49
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke nadležnog carinskog organa br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 50
POREZ NA DODATU VREDNOST ISPRAVKA ODBITKA I NAKNADNO STICANJE PRAVA NA ODBITAK DELA PRETHODNOG POREZA ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U TE OBJEKTE br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 53
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uvod br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 53
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Šta se smatra opremom i objektima za vršenje delatnosti, odnosno ulaganjima u objekte za vršenje delatnosti? br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 53
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 55
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Naknadno sticanje prava na odbitak dela prethodnog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 58
POREZ NA DOBIT Raspodela i isplata dividendi i dobiti br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PORESKI TRETMAN ZARADE ZAPOSLENIH UPUĆENIH NA RAD U INOSTRANSTVO br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Osnovica za plaćanje poreza upućenih radnika br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Osnovica za plaćanje doprinosa upućenih radnika br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Primer obračuna poreza i doprinosa na zarade zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 4. Primer popunjavanja poreske prijave PPP-PD br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 5. Knjiženje br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI KOMENTAR ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Formiranje Registra br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Novi zakon br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Podaci koje sadrži Registar br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prikupljanje i objavljivanje podataka br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Dostupnost podataka br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Nadzor br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Posledice nepostupanja br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 72
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prelazne i završne odredbe br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI KOMENTAR ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena Zakona br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Sistemi javnog sektora br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Nadležnosti za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Način određivanja maksimalnog broja zaposlenih br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Racionalizacija zaposlenih na neodređeno vreme br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 77‚
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Racionalizacija zaposlenih na određeno vreme i lica angažovanih po drugim osnovima br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Povećanje broja zaposlenih za vreme sprovođenja racionalizacije br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Zaštita od nezakonitog povećanja broja zaposlenih br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Mere zaštite sredstava budžeta br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Posebne odredbe o racionalizaciji u sistemu lokalne samouprave br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Posebna odredba o racionalizaciji u javnim službama br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prestanak radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Isplata novčane naknade, odnosno otpremnine br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Kaznena odredba br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Plaćanje doprinosa po osnovu rada domaćeg državljanina za firmu iz Slovenije br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Uplatni računi za osnivače privrednih društava koji u njima rade a nisu zasnovali radni odnos (obrazac OD-O) i poziv na broj za uplatu poreza i doprinosa za preduzetnike koji poreze i doprinose utvrđuju samooporezivanjem br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman prenosa prava svojine bez naknade na određenom procentu nepokretnosti privrednog društva fizičkom licu (ne)zaposlenom kod isplatioca br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI (Ne)mogućnost da zaposleni koji je ispunio uslove za penziju svojom voljom ostane u radnom odnosu br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obaveza plaćanja poreza i doprinosa na iznos naknade štete zbog izgubljene zarade licu koje nije zaposleno kod isplatioca br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 86
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Isplata otpremnina zaposlenima posle prodaje pravnog lica u stečajnom postupku br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pravo na otpremninu zaposlenog sa kojim je zasnovan radni odnos na određeno vreme br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Kategorije osiguranika koje imaju pravo na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i lica koja se smatraju obveznicima plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Strani državljani i lica bez državljanstva stiču svojstvo obavezno osiguranog lica u Republici Srbiji, ukoliko međunarodnim ugovorom nije izričito određeno da su ova lica osigurana po propisima države čiji su državljani br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 92
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Podnošenje prijave na socijalno osiguranje zaposlenih u poslovnoj jedinici registrovanoj van sedišta društva br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Organizovanje dnevnog odmora zaposlenog u dva dela br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 94
AKCIZE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PODZAKONSKIH AKATA IZ OBLASTI AKCIZA I DUVANA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 95
AKCIZE 1. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obračunu akcize br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 95
AKCIZE 2. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o akciznim skladištima br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 97
AKCIZE 3. Usklađeni iznosi naknada u skladu sa zakonom o duvanu br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 97
AKCIZE KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA NA DUVANSKE PRERAĐEVINE I OBAVEZA POPISA ZALIHA CIGARETA SA STANJEM NA DAN 8. AVGUSTA 2015. GODINE "Sl. glasnik RS", br. 69/2015 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 98
AKCIZE Prosečna ponderisana maloprodajna cena cigareta br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 99
AKCIZE Prosečna ponderisana maloprodajna cena duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut) br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 99
AKCIZE Ukupna vrednost svih duvanskih prerađevina br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 100
AKCIZE Ukupna količina svih duvanskih prerađevina br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 100
AKCIZE Obaveze proizvođača, odnosno uvoznika duvanskih prerađevina br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 100
AKCIZE Obrazovanje cenovnih kategorija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 100
AKCIZE Dostavljanje obrađenih podataka br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 100
AKCIZE Utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina i minimalne akcize br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 101
AKCIZE Primenjivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene i iznosa minimalne akcize br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 101
AKCIZE Obaveza popisa zaliha cigareta sa stanjem na dan 8. avgusta 2015. godine i obaveza plaćanja razlike akcize na količine cigareta iznad dozvoljenih br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 103
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE USKLAĐIVANJE POTRAŽIVANJA SA UGOVORENOM VALUTNOM KLAUZULOM KOD MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 106
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja prodaje sa ugovorenom valutnom klauzulom kod mikro pravnih lica i preduzetnika koji primenjuju Pravilnik za mikro pravna lica br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja prodaje sa ugovorenom valutnom klauzulom kod mikro pravnih lica i preduzetnika koji primenjuju MSFI za MSP br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 108
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UPISANIH A NEUPLAĆENIH UDELA I ULOGA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 109
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UPISANOG A NEUPLAĆENOG KAPITALA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 310 - Upisane a neuplaćene akcije br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 311 - Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DATIH KRATKOROČNIH KREDITA I PLASMANA MATIČNIM I ZAVISNIM PRAVNIM LICIMA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženje datog robnog zajma matičnog društva svom zavisnom pravnom licu u zemlji - knjiženje kod matičnog i kod zavisnog pravnog lica br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer datog kratkoročnog zajma matičnog društva svom zavisnom pravnom licu u inostranstvu br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 117
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DATIH KRATKOROČNIH KREDITA I PLASMANA OSTALIM POVEZANIM LICIMA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja date kratkoročne pozajmice pridruženom pravnom licu u zemlji br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja date kratkoročne pozajmice ostalom povezanom pravnom licu u zemlji sa ugovorenom valutnom klauzulom br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DATIH KRATKOROČNIH KREDITA I ZAJMOVA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 120
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 232 - Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 121
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 233 - Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE OBAVEZA REKLASIFIKACIJE (PRENOSA) DELA DUGOROČNIH PLASMANA KOJI DOSPEVAJU DO JEDNE GODINE U OKVIRU KRATKOROČNIH FINANSIJKIH PLASMANA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 234 - Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 124
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 235 - Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća - deo koji dospeva do jedne godine br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 125
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA U SKLADU SA MASFI ZA MSP br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 126
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja sticanja i trgovanja akcijama koje su kotirane na berzi br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja trgovanja komercijalnim zapisima br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 128
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja trgovanja državnim obveznicama br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 129
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OSTALIH KRATKOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 129
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja datih novčanih kaucija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 130
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja oročenog kratkoročnog depozita br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 130
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja naplate i plaćanje menicom uz diskont br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 130
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja eskontovanja menice kod banke u slučaju kada troškovi padaju na teret kupca br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 132
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE ISPRAVKA VREDNOSTI (OBEZVREĐENJE) KRATKOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 133
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Umanjenje vrednosti (obezvređenje) kratkoročnih finansijskih plasmana br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 134
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja umanjenja vrednosti (obezvređenja) kratkoročnih finansijskih plasmana br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 135
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA I FINANSIRANJA SPOLJNOTRGOVINSKE RAZMENE - GARANCIJE I STENDBAJ AKREDITIVI br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 136
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Domaći propisi koji se odnose na izdavanje garancija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 137
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Preduslovi za saradnju poslovnih partnera iz različitih zemalja po osnovu garancijskih poslova br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 138
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Stendbaj akreditiv kao instrument obezbeđenja br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 139
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIPOTECI "Sl. glasnik RS", br. 60/2015 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 140
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Sažetak br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 140
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Osvrt na osnovni tekst Zakona o hipoteci iz 2005. godine br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 140
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Konkretna sporna pitanja kao razlozi za izmene i dopune Zakona br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 141
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Opšti razlozi za donošenje Zakona br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 142
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Najznačajnije novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 142
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM - "Sl. glasnik RS", br. 61/2015 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 146
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prodajna dokumentacija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 146
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Javni poziv br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 147
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Otkup prodajne dokumentacije br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 148
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Otvaranje Glavnog koverta i Koverta sa oznakom: "Podaci o ponuđaču" br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 148
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 63/2015 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 149
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR PRAVILNIKA O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA "Sl. glasnik RS", br. 52/2015 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 150
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Osnovna sadržina Pravilnika br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 151
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Zaključak br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 152
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR DVA PRAVILNIKA DONETA NA OSNOVU OVLAŠĆENJA ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH PROPISA UTVRĐENIH ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA - "TAMARINIM ZAKONOM" br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 153
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Ukratko o pravilnicima br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 153
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU - "Sl. glasnik RS", br. 64/2015 • Situacije na koje se Zakon primenjuje • br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 154
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Reč na kraju br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 154
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prvi kriterijum: Građevinsko zemljište br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 155
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Drugi kriterijum: Javna svojina na zemljištu br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 155
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Treći kriterijum: Subjekt kome pripada pravo korišćenja br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 155
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU - "Sl. glasnik RS", br. 64/2015 • Pravo na konverziju • br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 156
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Volja (zahtev) korisnika br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 156
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Smetnje za konverziju br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 157
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Naknada za konverziju br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 158
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU "Sl. glasnik RS", br. 64/2015 • Postupak konverzije i zakup kao privremena alternativa • br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 160
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Postupak konverzije br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 160
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Zakup kao privremena alternativa br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 163
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 164
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prestanak važenja propisa br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 164
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Primena Zakona br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 165
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Rešenja usklađena sa propisima Evropske unije br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 165
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Ostale značajne novine br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 166
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prelazne i završne odredbe br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 166
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Zaključak br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 166
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST - "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 167
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Propisi kojima se uređuje platni sistem i platne usluge br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 167
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Analiza odredaba novog Zakona br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 168
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Zaključak br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 169
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 68/2015 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 170
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Direktiva Evropske unije o borbi protiv zakasnelog plaćanja u komercijalnim transakcijama br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 170
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Zakonska rešenja - Proširenje obaveze i na ugovorne obaveze između subjekata javnog sektora (60 dana) br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 171
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Nadzor - Nadzor vrši Ministarstvo finansija - Odeljenje za budžetsku inspekciju br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 171
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Izuzeci od primene propisanih rokova izuzeti subjekti nad kojima je otvoren stečaj i RFZO - rok 90 dana br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 172
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Zaključno razmatranje - Potreba uvođenja instituta multilateralne kompenzacije br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 172
OSTALI PROPISI STRUČNO-METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA O POSTUPANJU INSPEKCIJA PREMA NEREGISTROVANIM SUBJEKTIMA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 173
OSTALI PROPISI 1. Koncept postupanja inspekcija prema neregistrovanim subjektima u Zakonu o inspekcijskom nadzoru br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 173
OSTALI PROPISI 2. Uređenje postupanja inspekcija prema neregistrovanim subjektima u posebnim zakonima br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 173
OSTALI PROPISI 3. Ko je registrovani subjekat? br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 175
OSTALI PROPISI 4. Osnovni i posebni registri br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 177
OSTALI PROPISI 5. Dozvole, licence, odobrenja i drugi vidovi javne saglasnosti br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 178
OSTALI PROPISI 6. Ko je neregistrovani subjekat? br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 179
OSTALI PROPISI 7. Šta se ne smatra obavljanjem delatnosti ili vršenjem aktivnosti neregistrovanog subjekta? br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 181
OSTALI PROPISI 8. Kada i pod kojim uslovima se vrši inspekcijski nadzor nad neregistrovanim subjektom? br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 182
OSTALI PROPISI 9. Postupanje inspekcije kada otkrije rad bez ugovora o radu ili drugog valjanog pravnog osnova br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 182
OSTALI PROPISI 10. Šta inspektor čini kada otkrije neregistrovanog subjekta? br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 183
OSTALI PROPISI 11. Šta inspektor čini kada otkrije neregistrovanog subjekta iz delokruga druge inspekcije? br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 185
OSTALI PROPISI 12. Koordinacija inspekcija i saradnja inspekcije, policije, pravosuđa, carine i drugih organa i institucija u suzbijanju obavljanja delatnosti i vršenja aktivnosti neregistrovanog subjekta br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 187
OSTALI PROPISI 13. Kaznena (kažnjiva) dela br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 191
OSTALI PROPISI 14. Kratka studija slučaja: Neregistrovani subjekti koji se bave ugostiteljskom delatnošću br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 193
OSTALI PROPISI STRUČNO-METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA ZA INSPEKCIJE O VRŠENJU UVIĐAJA U STAMBENOM PROSTORU U POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 196
OSTALI PROPISI 1. Ustav br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 196
OSTALI PROPISI 2. Evropska Konvencija za ljudska prava i Evropski sud za ljudska prava br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 196
OSTALI PROPISI 3. Zakon o državnoj upravi iz 1992. godine br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 197
OSTALI PROPISI 4. Zakon o opštem upravnom postupku br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 197
OSTALI PROPISI 5. Posebno inspekcijsko i srodno zakonodavstvo br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 198
OSTALI PROPISI 6. Zakon o inspekcijskom nadzoru br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 199
OSTALI PROPISI 7. Povećanje odgovornosti, profesionalnih i etičkih standarda inspektora i sprečavanje zloupotrebe inspekcijskih ovlašćenja u pogledu vršenja uviđaja u stambenom prostoru br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 205
OSTALI PROPISI POSTUPAK ISPRAVKE GREŠKE U TRANSAKCIJI PLAĆANJA I NAPLATE IZ INOSTRANSTVA - NALOG ZA PLAĆANJE I NALOG ZA NAPLATU br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 207
OSTALI PROPISI Obaveze poslovnih banaka br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 207
OSTALI PROPISI Otklanjanje greške u transakciji br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 208
OSTALI PROPISI Najčešće greške br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 210
OSTALI PROPISI PRIMENA UPUTSTVA O NAČINU UTVRĐIVANJA ZAKUPNINE ZA STANOVE br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 211
OSTALI PROPISI Šifra plaćanja po osnovu razlike u ceni nastale zbog greške u fakturi inodobavljača br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 212
OSTALI PROPISI Plaćanje po osnovu prometa usluga na domaćem tržištu koji se obavlja između domaćih lica - korisnika sajta i pružalaca usluga, a preko posrednika - rezidenta i nerezidenta br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 213
OSTALI PROPISI Nemogućnost plaćanja prema inostranstvu na ime refundacije troškova nerezidentu - pravnom licu, nastalih po osnovu izdavanja garancije br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 214
OSTALI PROPISI Plaćanje po osnovu uvoza robe u slučaju kada inodobavljač, kao fizičko lice, fakturiše opremu svojoj firmi u Republici Srbiji br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 215
OSTALI PROPISI Nepostojanje obaveze prenosa sredstava sa računa kod strane institucije elektronskog novca (Pejpal) na devizni račun kod banke u zemlji br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 215
OSTALI PROPISI Uslovi izdavanja biznis platne kartice i mogućnost njenog korišćenja od strane direktora angažovanog po osnovu ugovora br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 216
OSTALI PROPISI Nemogućnost jednostrane kompenzacije u slučaju kada jedna obaveza glasi na novac, a druga na izvršenje određene činidbe br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 218
OSTALI PROPISI Mogućnost prenosa potraživanja od preduzetnika na drugo pravno lice, ne samo na banku, i posle 1.10.2015. godine br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 218
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 220
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o računovodstvu i o reviziji kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 220
SLUŽBENA MIŠLJENJA Priznavanje rezervisanja za otklanjanje eventualne štete nastale u garantnom roku u skladu sa MRS 37 br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 220
SLUŽBENA MIŠLJENJA Način evidentiranja u poslovnim knjigama deviznih sredstava koja se vode na računu Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti kod Narodne banke Srbije i koja pripadaju njegovim članovima br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 221
SLUŽBENA MIŠLJENJA Vrednovanje zaliha robe u skladu sa MSFI za MSP br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 221
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dodatu vrednost kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 222
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza obračunavanja i plaćanja PDV na uvoz mašine koja predstavlja ulog stranog lica u domaćem privrednom društvu br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 222
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski dužnik za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada promet vrši lice koje se ne smatra izvođačem radova br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 223
SLUŽBENA MIŠLJENJA Mesto prometa usluga savetovanja i usluga stavljanja na raspolaganje osoblja br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 224
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za primenu internog obračuna PDV u građevinarstvu br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 225
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke rezervnih delova, goriva, potrošnog materijala, usluga popravke i drugih dobara i usluga za potrebe putničkog automobila koji obveznik PDV koristi za obavljanje delatnosti zoohigijene br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 227
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dobit pravnih lica kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 228
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveštenje Poreske uprave o uspešnom prijemu poreske prijave - dokaz da je poreska prijava podneta br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 228
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo na umanjenje obračunatog poreza po osnovu neiskorišćenog dela poreskog kredita stečenog prema odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 228
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za priznavanje rashoda u poreskom bilansu po osnovu izvršenih dugoročnih rezervisanja za troškove u garantnom roku br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 229
SLUŽBENA MIŠLJENJA Ostvarivanje prava na poreski kredit iz člana 48. starog Zakona o porezu na dobit pravnih lica kad je reč o obvezniku čiji se poreski period razlikuje od kalendarske godine br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 230
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za ostvarivanje prava na poreski kredit iz člana 48. starog Zakona o porezu na dobit pravnih lica br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 231
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo na poreski podsticaj po članu 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica u slučaju ulaganja međusobno povezanih lica može ostvariti isključivo obveznik u čija osnovna sredstva je uloženo više od milijardu dinara br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 231
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski obveznik je dužan da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu za porez na dobit pravnih lica najkasnije u roku od 180 dana od dana isteka poreskog perioda za koji se utvrđuje porez, dok rok za obradu poreske prijave nije propisan Zakonom br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 232
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 233
SLUŽBENA MIŠLJENJA Dokazivanje statusa rezidenta Švajcarske za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Švajcarskom br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 233
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje kapitalnog dobitka koji ostvari rezident Švajcarske na teritoriji Republike Srbije prodajom udela u rezidentnom privrednom društvu br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 234
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje kapitalnog dobitka koji ostvari rezident Kanade po osnovu prodaje udela u rezidentnom privrednom društvu koje ne poseduje nepokretnosti u RS br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 235
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dohodak građana kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 237
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obračunavanje i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu nagrade za rad koju sud isplaćuje sudskim veštacima br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 237
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman naknade troškova licima angažovanim na snimanju filma br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 238
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje mesečnog iznosa prihoda preduzetnika koji je paušalno oporezovan kao osnovice na koju se obračunavaju i plaćaju porez i doprinosi br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 238
SLUŽBENA MIŠLJENJA Momenat nastanka poreske obaveze kada fizičko lice zaposleno kod domaćeg poslodavca ostvari pravo na akcije od povezanog lica iz inostranstva br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 239
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman ugovorene naknade na ime tzv. "hranarine" i troškova službenog putovanja koje fizičko lice ostvari od sportske organizacije br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 240
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezima na imovinu kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 241
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prava zakupa građevinskog zemljišta konstituisanog na period od 99 godina prema Zakonu o porezima na imovinu br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 241
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti fizičkog lica koji ne vodi poslovne knjige br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 242
SLUŽBENA MIŠLJENJA Kupovina stana nakon raskida ugovora o kupovini prvog stana, smatra se kupovinom drugog stana u smislu ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 243
SLUŽBENA MIŠLJENJA Elementi koji utiču na visinu poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 244
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nadležnost za utvrđivanje prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 245
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Privredni apelacioni sud • br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 247
SUDSKA PRAKSA Ispostavljanje fakture i nastanak obaveze br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 247
SUDSKA PRAKSA Rešenje o izvršenju br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 248
SUDSKA PRAKSA Određivanje privremene mere br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 248
SUDSKA PRAKSA Načelo srazmernosti u postupku obezbeđenja br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 249
SUDSKA PRAKSA Tužba radi proglašenja izvršenja nedopuštenim br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 249
SUDSKA PRAKSA Određivanje sredstva izvršenja zaključkom br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 250
SUDSKA PRAKSA Nedopustivost izvršenja br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 250
SUDSKA PRAKSA Gašenje hipoteke br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 251
SUDSKA PRAKSA Predlog za određivanje privremene mere za obezbeđenje novčanog potraživanja br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 252
MODELI Rešenje doneto u inspekcijskom nadzoru nad neregistrovanim subjektom br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 253
MODELI Službena beleška inspektora o zatečenom stanju i učinjenim obaveštenjima u postupanju u pogledu delatnosti ili aktivnosti neregistrovanog subjekta koja je u delokrugu druge inspekcije br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 257
MODELI Model zapisnika o kontrolnom inspekcijskom nadzoru kojim se utvrđuje da je neregistrovani subjekat odustao od daljeg obavljanja delatnosti br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 258
• AKTUELNE VESTI Aktuelne vesti br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 266
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA - Avgust / Septembar 2015. godine br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 278
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 120-121 od avgusta 2015. godine str. 292
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA br. 118-119 od jula 2015. godine str. 14
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Normativna uređenost br. 118-119 od jula 2015. godine str. 14
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Otpremanje dobara sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM br. 118-119 od jula 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.1 Poreski period u kojem obveznik PDV može da ostvari poresko oslobođenje br. 118-119 od jula 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.2 Ostvarivanje poreskog oslobođenja po osnovu naplate avansa za promet dobara koja će biti otpremljena na teritoriju APKM br. 118-119 od jula 2015. godine str. 16
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.3 Izdavanje računa za promet dobara koja se otpremaju na teritoriju APKM i vođenje evidencije o tom prometu br. 118-119 od jula 2015. godine str. 17
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Poreski tretman dopremanja dobara sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM br. 118-119 od jula 2015. godine str. 18
POREZ NA DODATU VREDNOST 3.1 Poreski tretman prometa motornih vozila koji vrši lice sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji APKM br. 118-119 od jula 2015. godine str. 19
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Poreski tretman prometa usluga koje se pružaju licu sa teritorije APKM, odnosno od strane lica sa teritorije APKM br. 118-119 od jula 2015. godine str. 19
POREZ NA DODATU VREDNOST 4.1 Primena odredaba o poreskim oslobođenjima kod prometa usluga sa APKM br. 118-119 od jula 2015. godine str. 21
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI TRETMAN PROMETA PUTNIČKIH I DRUGIH MOTORNIH VOZILA br. 118-119 od jula 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uvod br. 118-119 od jula 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Poreski tretman prometa motornih vozila iz ugla Zakona o PDV br. 118-119 od jula 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.1 Poreski tretman prometa novih motornih vozila br. 118-119 od jula 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.2 Poreski tretman prometa polovnih motornih vozila od strane lica koja se ne bave prometom polovnih motornih vozila br. 118-119 od jula 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.3 Poreski tretman prometa polovnih motornih vozila od strane obveznika PDV koji se bavi prometom polovnih motornih vozila br. 118-119 od jula 2015. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.4 Tabelarni prikaz slučajeva u kojima obveznici PDV obračunavaju, odnosno ne obračunavaju PDV za promet motornih vozila br. 118-119 od jula 2015. godine str. 31
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Poreski tretman prometa motornih vozila iz ugla ZPI br. 118-119 od jula 2015. godine str. 32
POREZ NA DODATU VREDNOST 3.1 Oporezivanje prenosa prava svojine na motornom vozilu porezom na poklon br. 118-119 od jula 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST 3.2 Oporezivanje prenosa prava svojine na motornom vozilu porezom na prenos apsolutnih prava br. 118-119 od jula 2015. godine str. 34
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKO-RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PROMETA I OTKUPA SEKUNDARNIH SIROVINA br. 118-119 od jula 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uvod br. 118-119 od jula 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Poreski tretman prometa sekundarnih sirovina iz ugla Zakona o PDV br. 118-119 od jula 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.1 Poreski dužnik za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama br. 118-119 od jula 2015. godine str. 37
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.2 Šta se, u smislu Zakona o PDV, smatra sekundarnim sirovinama i uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama? br. 118-119 od jula 2015. godine str. 37
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.3 Nastanak poreske obaveze, izdavanje računa, pravo na odbitak prethodnog poreza i iskazivanje podataka u Obrascu PP PDV br. 118-119 od jula 2015. godine str. 39
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.4 Postupak u slučaju kada su obveznici PDV primenjivali sistem obrnute naplate za promet dobara koja se ne smatraju sekundarnim sirovinama, odnosno usluga koje se ne smatraju uslugama koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama br. 118-119 od jula 2015. godine str. 41
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.5 Dužnost obveznika PDV da nadležnom poreskom organu podnese obaveštenje o licima od kojih vrši otkup sekundarnih sirovina br. 118-119 od jula 2015. godine str. 43
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Obaveza plaćanja poreza po odbitku prilikom otkupa sekundarnih sirovina i otpada iz ugla ZPDPL br. 118-119 od jula 2015. godine str. 43
POREZ NA DODATU VREDNOST 3.1 Obaveza obračuna i plaćanja poreza po odbitku br. 118-119 od jula 2015. godine str. 44
POREZ NA DODATU VREDNOST 3.2 Uplatni račun za porez po odbitku br. 118-119 od jula 2015. godine str. 45
POREZ NA DODATU VREDNOST 3.3 Podnošenje poreske prijave br. 118-119 od jula 2015. godine str. 46
POREZ NA DODATU VREDNOST 3.4 Poreski tretman otkupa sekundarnih sirovina od nerezidentnih pravnih lica iz ugla primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja br. 118-119 od jula 2015. godine str. 46
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Otkup sekundarnih sirovina i otpada od fizičkih lica br. 118-119 od jula 2015. godine str. 47
POREZ NA DODATU VREDNOST 4.1 Poreski tretman prometa sekundarnih sirovina i otpada kada se naknada isplaćuje na tekući račun fizičkog lica br. 118-119 od jula 2015. godine str. 48
POREZ NA DODATU VREDNOST 4.2 Poreski tretman prometa sekundarnih sirovina i otpada kada se naknada ne isplaćuje na tekući račun fizičkog lica br. 118-119 od jula 2015. godine str. 48
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Obračun poreza i računovodstveno evidentiranje prometa sekundarnih sirovina br. 118-119 od jula 2015. godine str. 49
POREZ NA DODATU VREDNOST Utvrđivanje ukupnog prometa za obavezu evidentiranja u sistem PDV u slučaju kada obveznik vrši promet dobara i usluga i u zemlji i u inostranstvu br. 118-119 od jula 2015. godine str. 52
POREZ NA DODATU VREDNOST Utvrđivanje osnovice za obračun PDV po osnovu utvrđenog manjka dobara br. 118-119 od jula 2015. godine str. 53
POREZ NA DODATU VREDNOST Ostvarivanje poreskog oslobođenja po osnovu otpremanja dobara na AP Kosovo i Metohija u slučaju kada je promet izvršen u jednom, a dobra preko administrativne linije istupila u drugom poreskom periodu br. 118-119 od jula 2015. godine str. 54
POREZ NA DOBIT PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA (OBRAZAC PDP) PREKO PORTALA e-POREZI br. 118-119 od jula 2015. godine str. 57
POREZ NA DOBIT Plaćanje akontacija poreza na dobit pravnih lica po poreskoj prijavi za izmenu akontacija u toku poreskog perioda br. 118-119 od jula 2015. godine str. 58
IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Poreski aspekt konsultantskih usluga koje privredno društvo iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pruža privrednom društvu u Srbiji, iz ugla Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Zakona o porezu na dobit pravnih lica br. 118-119 od jula 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PRIHODI SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA KOJI SE OSTVARUJU OD SPORTSKE ORGANIZACIJE br. 118-119 od jula 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pojam sportista i sportskih stručnjaka br. 118-119 od jula 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka br. 118-119 od jula 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Zarade i druga primanja profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka u sportskim organizacijama br. 118-119 od jula 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Porez i doprinosi na zarade br. 118-119 od jula 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prihodi sportista i sportskih stručnjaka oporezivi po članu 84a Zakona br. 118-119 od jula 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obračun poreza i doprinosa na prihode sportista iz člana 84a br. 118-119 od jula 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman stipendija vrhunskim sportistima br. 118-119 od jula 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman određenih nagrada i naknada koje ostvaruju sportisti - učesnici na sportskim takmičenjima br. 118-119 od jula 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman primanja sportista po osnovu nagrade koja se dodeljuje kao nacionalno priznanje br. 118-119 od jula 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Drugi prihodi br. 118-119 od jula 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Stipendije i hranarine sportista amatera br. 118-119 od jula 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI POVEZIVANJE STAŽA OSIGURANJA ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE I INVALIDSKIM PREDUZEĆIMA KOJI NE MOGU DA OSTVARE PRAVO NA PENZIJU, KAO I BIVŠIM ZAPOSLENIMA U SUBJEKTIMA NAD KOJIMA JE OTVOREN STEČAJNI POSTUPAK U 2015. GODINI br. 118-119 od jula 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Procedura za povezivanje staža osiguranja zaposlenima i bivšim zaposlenima u subjektima privatizacije i invalidskim preduzećima koji ne mogu da ostvare pravo na penziju br. 118-119 od jula 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Procedura o načinu povezivanja staža osiguranja bivšim zaposlenim u subjektima nad kojima je otvoren stečajni postupak u 2015. godini br. 118-119 od jula 2015. godine str. 71
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 59/2015 br. 118-119 od jula 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Uvod br. 118-119 od jula 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Sadržaj najnovijih izmena Uredbe br. 118-119 od jula 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Umesto zaključka br. 118-119 od jula 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI TIPOVI RADNOG ANGAŽOVANJA U REPUBLICI SRBIJI br. 118-119 od jula 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Radni odnos br. 118-119 od jula 2015. godine str. 76
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Rad van radnog odnosa br. 118-119 od jula 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Zaključak br. 118-119 od jula 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu kada je ugovoren probni rad br. 118-119 od jula 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Iznos poreza i doprinosa koji se plaća prilikom isplate minimalne zarade utvrđene na osnovu minimalne cene rada od 121 dinar neto po radnom času br. 118-119 od jula 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Naknada zarade u slučaju odsustva sa rada radi posebne nege deteta br. 118-119 od jula 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman primanja koje ostvare zaposleni kada domaće privredno društvo kao poslodavac snosi troškove prevoza i smeštaja za sve svoje zaposlene koje je poslalo u inostranstvo radi obeležavanja dana firme br. 118-119 od jula 2015. godine str. 80
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Način regulisanja dužine trajanja službenog puta u inostranstvo po jednom putnom nalogu br. 118-119 od jula 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Kriterijumi za utvrđivanje dužine godišnjeg odmora br. 118-119 od jula 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obaveze poslodavca u slučaju povrede radnika u toku radnog vremena br. 118-119 od jula 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pokretanje postupka za ponovno utvrđivanje visine porodične penzije br. 118-119 od jula 2015. godine str. 84
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA ULOGA SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U PORESKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE br. 118-119 od jula 2015. godine str. 86
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Uvod br. 118-119 od jula 2015. godine str. 86
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravni osnov za davanje mišljenja Ministarstva finansija br. 118-119 od jula 2015. godine str. 86
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Pravna priroda mišljenja br. 118-119 od jula 2015. godine str. 87
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Postupak za donošenje mišljenja Ministarstva finansija br. 118-119 od jula 2015. godine str. 89
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Zaključak br. 118-119 od jula 2015. godine str. 89
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Valorizovanje iznosa poreskog duga u skladu sa Zakonom o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga br. 118-119 od jula 2015. godine str. 90
AKCIZE KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AKCIZAMA - "Sl. glasnik RS", br. 55/2015 br. 118-119 od jula 2015. godine str. 92
AKCIZE Najvažnija usvojena zakonska rešenja br. 118-119 od jula 2015. godine str. 92
AKCIZE Električna energija za krajnju potrošnju br. 118-119 od jula 2015. godine str. 92
AKCIZE Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta br. 118-119 od jula 2015. godine str. 94
AKCIZE Nesagorevajući duvan br. 118-119 od jula 2015. godine str. 95
AKCIZE Ostala nova zakonska rešenja br. 118-119 od jula 2015. godine str. 96
AKCIZE ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O AKCIZAMA NA OBRAČUN I PLAĆANJE AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU br. 118-119 od jula 2015. godine str. 98
AKCIZE Obaveza plaćanja akcize prilikom vraćanja akciznih proizvoda iz inostranstva br. 118-119 od jula 2015. godine str. 100
AKCIZE Obaveza obračuna akcize na razliku u količini robe koja je stvarno zaprimljena u carinsko skladište u odnosu na količinu koja je iskazana u fakturi dobavljača br. 118-119 od jula 2015. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nepostojanje obaveze matičnog pravnog lica koje je razvrstano kao srednje, malo ili mikro, da uz svoje konsolidovane finansijske izveštaje, sastavi i dostavi agenciji za privredne registre konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju br. 118-119 od jula 2015. godine str. 102
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH FINANSIJSKIH OBAVEZA U SKLADU SA ODELJKOM 11 MSFI ZA MSP I PRAVILNIKOM ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA br. 118-119 od jula 2015. godine str. 103
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Priznavanje i vrednovanje obaveza u skladu sa Odeljkom 11 br. 118-119 od jula 2015. godine str. 104
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Priznavanje i vrednovanja obaveza u skladu sa Pravilnikom za mikro i druga pravna lica br. 118-119 od jula 2015. godine str. 106
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZA KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 118-119 od jula 2015. godine str. 108
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer 1: Utvrđivanje odnosa učešća u kapitalu nakon konverzije br. 118-119 od jula 2015. godine str. 109
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer 2: Konverzija obaveza dužnika u kapital po osnovu zajma br. 118-119 od jula 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer 2: Konverzija dodatne uplate u osnovni kapital br. 118-119 od jula 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer 3: Konverzija novčane pozajmice osnivača u osnovni kapital br. 118-119 od jula 2015. godine str. 111
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZA PREMA MATIČNIM I ZAVISNIM PRAVNIM LICIMA I OBAVEZA PREMA OSTALIM POVEZANIM PRAVNIM LICIMA RAČUNA br. 118-119 od jula 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer računovodstvenog evidentiranja dugoročne obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima br. 118-119 od jula 2015. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer računovodstvenog evidentiranja obaveza prema ostalim povezanim pravnim licima br. 118-119 od jula 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZA PO EMITOVANIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI U PERIODU DUŽEM OD GODINU DANA br. 118-119 od jula 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje obaveza po osnovu obveznica u poslovnim knjigama izdavaoca br. 118-119 od jula 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer računovodstvenog evidentiranja br. 118-119 od jula 2015. godine str. 116
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DUGOROČNIH I KRATKOROČNIH KREDITA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 118-119 od jula 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primeri računovodstvenog obuhvatanja na računima dugoročnih kredita u zemlji br. 118-119 od jula 2015. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno obuhvatanje dugoročnih kredita u inostranstvu br. 118-119 od jula 2015. godine str. 121
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja kratkoročnih kredita u zemlji i inostranstvu br. 118-119 od jula 2015. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA KOD PRAVNIH LICA KOJA PRIMENJUJU MSFI ZA MSP br. 118-119 od jula 2015. godine str. 124
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno vrednovanje finansijskog lizinga br. 118-119 od jula 2015. godine str. 124
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primeri računovodstvenog evidentiranja finansijskog lizinga kod korisnika lizinga br. 118-119 od jula 2015. godine str. 126
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 118-119 od jula 2015. godine str. 130
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nepostojanje obaveze plaćanja naknade u procesu obrade finansijskih izveštaja po obaveštenju Agencija za privredne registre br. 118-119 od jula 2015. godine str. 132
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Skupština udruženja donosi odluku o pokriću viška rashoda nad prihodima (gubitka) na teret neraspoređenog viška prihoda nad rashodima ranijih godina (dobitka ranijih godina) br. 118-119 od jula 2015. godine str. 133
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pravna lica i preduzetnici su u obavezi da izveštaje za statističke potrebe i redovne godišnje finansijske izveštaje dostave APR u zakonom propisanim rokovima br. 118-119 od jula 2015. godine str. 134
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Potpisivanje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja u društvu sa ograničenom odgovornošću br. 118-119 od jula 2015. godine str. 135
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prefakturisanje troškova servisiranja opreme koja je korisniku ugovorom ustupljena na korišćenje br. 118-119 od jula 2015. godine str. 136
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU V OĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 59/2015 br. 118-119 od jula 2015. godine str. 137
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA U VEZI S KREDITIMA INDEKSIRANIM U STRANOJ VALUTI - "Sl. glasnik RS", br. 51/2015 br. 118-119 od jula 2015. godine str. 137
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O POSTUPANJU BANKE PO PRIGOVORU PRAVNOG LICA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TOG LICA - "Sl. glasnik RS", br. 51/2015 br. 118-119 od jula 2015. godine str. 141
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U VEZI SA EFEKTIVNIM STRANIM NOVCEM IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I BANAKA - "Sl. glasnik RS", br. 51/2015 br. 118-119 od jula 2015. godine str. 143
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA IZMENE PODZAKONSKIH PROPISA KOJIMA SE UREĐUJU MENJAČKI POSLOVI - "Sl. glasnik RS", br. 51/2015 br. 118-119 od jula 2015. godine str. 145
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Izmene u regulativi menjačkog poslovanja br. 118-119 od jula 2015. godine str. 145
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prateće izmene i dopune podzakonske regulative br. 118-119 od jula 2015. godine str. 147
OSTALI PROPISI OPŠTENJE ORGANA I DRUGIH UČESNIKA U UPRAVNOM POSTUPKU • Podnesci • br. 118-119 od jula 2015. godine str. 149
OSTALI PROPISI Upućivanje podnesaka organu br. 118-119 od jula 2015. godine str. 149
OSTALI PROPISI Dostavljanje od strane organa br. 118-119 od jula 2015. godine str. 153
OSTALI PROPISI Sadržina podneska br. 118-119 od jula 2015. godine str. 154
OSTALI PROPISI OPŠTENJE ORGANA I DRUGIH UČESNIKA U UPRAVNOM POSTUPKU • Pozivanje • br. 118-119 od jula 2015. godine str. 156
OSTALI PROPISI OPŠTENJE ORGANA I DRUGIH UČESNIKA U UPRAVNOM POSTUPKU • Zapisnik • br. 118-119 od jula 2015. godine str. 158
OSTALI PROPISI OPŠTENJE ORGANA I DRUGIH UČESNIKA U UPRAVNOM POSTUPKU • Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka • br. 118-119 od jula 2015. godine str. 160
OSTALI PROPISI STEČAJNI POSTUPAK I PORESKI UPRAVNI POSTUPAK br. 118-119 od jula 2015. godine str. 162
OSTALI PROPISI Odnos Zakona o stečaju, Zakona o opštem upravnom postupku i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji br. 118-119 od jula 2015. godine str. 162
OSTALI PROPISI Zastarelost u poreskom upravnom postupku br. 118-119 od jula 2015. godine str. 163
OSTALI PROPISI Zastarelost prava poreskog obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja br. 118-119 od jula 2015. godine str. 164
OSTALI PROPISI Ispitivanje prijave potraživanja poreske uprave u stečajnom postupku br. 118-119 od jula 2015. godine str. 164
OSTALI PROPISI Postupak povraćaja više ili pogrešno plaćenog poreza od poreske uprave br. 118-119 od jula 2015. godine str. 165
OSTALI PROPISI Poreski materijalni zakoni i stečajni postupak br. 118-119 od jula 2015. godine str. 166
OSTALI PROPISI UPIS U REGISTAR POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI br. 118-119 od jula 2015. godine str. 167
OSTALI PROPISI Sadržina Pravilnika br. 118-119 od jula 2015. godine str. 167
OSTALI PROPISI Prilozi br. 118-119 od jula 2015. godine str. 168
OSTALI PROPISI PRIMENA POSEBNIH DAŽBINA (PRELEVMANA) OD 1.7.2015. GODINE br. 118-119 od jula 2015. godine str. 168
OSTALI PROPISI Obavljanje platnog prometa sa inostranstvom putem PayPala radi naplate po osnovu elektronske kupoprodaje roba i usluga br. 118-119 od jula 2015. godine str. 170
OSTALI PROPISI Pravna forma ugovora o prenosu prava svojine na zemljištu na kome će se izgraditi objekat i isplatiti cena zemljišta u obliku druge nepokretnosti - stana br. 118-119 od jula 2015. godine str. 171
OSTALI PROPISI Uslovi za uvoz polovnih teretnih vozila br. 118-119 od jula 2015. godine str. 171
OSTALI PROPISI Amortizacija starih hipotekarnih tražbina br. 118-119 od jula 2015. godine str. 172
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 118-119 od jula 2015. godine str. 173
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o Zakonu o računovodstvu i Zakona o reviziji kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 118-119 od jula 2015. godine str. 173
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza sastavljanja vanrednog finansijskog izveštaja od strane privrednog društva koje je pripajanjem prestalo da postoji br. 118-119 od jula 2015. godine str. 173
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza banaka da sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje br. 118-119 od jula 2015. godine str. 173
SLUŽBENA MIŠLJENJA Klasifikacija građevinskih objekata (nekretnina) slobodne zone na odgovarajuće račune br. 118-119 od jula 2015. godine str. 174
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dodatu vrednost kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 118-119 od jula 2015. godine str. 175
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za ostvarivanje prava na odbitak PDV iskazanog u vansudskom poravnanju zaključenog zbog neovlašćenog korišćenja električne energije br. 118-119 od jula 2015. godine str. 175
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje primanja novčanih sredstava koja su data na poklon specijalnoj bolnici br. 118-119 od jula 2015. godine str. 176
SLUŽBENA MIŠLJENJA Mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prvi prenos prava raspolaganja na stanu, koji obveznik PDV vrši za potrebe delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza br. 118-119 od jula 2015. godine str. 177
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za poresko oslobođenje za promet dobara i usluga diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama br. 118-119 od jula 2015. godine str. 178
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dobit pravnih lica kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 118-119 od jula 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje obaveze nedobitne organizacije da uz poreski bilans podnosi i dokumentaciju o transfernim cenama br. 118-119 od jula 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za priznavanje rashoda u poreskom bilansu u slučaju ispravke vrednosti dela potraživanja od fizičkog lica br. 118-119 od jula 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje stalne poslovne jedinice u slučaju držanja na teritoriji RS zaliha robe ili materijala koji pripadaju nerezidentnom obvezniku isključivo u svrhu skladištenja, prikazivanja ili isporuke br. 118-119 od jula 2015. godine str. 181
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje naknade koja se isplaćuje centrali pravnog lica iz Španije za zakup industrijske opreme br. 118-119 od jula 2015. godine str. 182
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kroz mišljenja Ministarstva finansija.......... br. 118-119 od jula 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje zarade koju ostvari rezident Republike Srbije iz radnog odnosa koji se obavlja u Belgiji br. 118-119 od jula 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje naknade za zakup opreme koju ogranak nerezidentnog pravnog lica u Srbiji isplaćuje centrali u Austriji br. 118-119 od jula 2015. godine str. 185
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje kapitalnog dobitka koji rezident Nemačke ostvari po osnovu prodaje drugom nerezidentnom pravnom licu akcija u domaćem privrednom društvu br. 118-119 od jula 2015. godine str. 186
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman dividendi koje domaće pravno lice isplaćuje nerezidentnom fizičkom licu iz Nemačke br. 118-119 od jula 2015. godine str. 187
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje zarade koju srpski državljanin kao rezident Kine ostvari radom na teritoriji Kine br. 118-119 od jula 2015. godine str. 188
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa iz oblasti rada kroz mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 118-119 od jula 2015. godine str. 190
SLUŽBENA MIŠLJENJA Relevantan trenutak prema kome se neko pravno lice ima smatrati povezanim licem u odnosu na poslodavca br. 118-119 od jula 2015. godine str. 190
SLUŽBENA MIŠLJENJA Dejstvo ostvarivanja prava na naknadu hranitelja na invalidsku penziju br. 118-119 od jula 2015. godine str. 190
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za sticanje svojstva osiguranika samostalnih delatnosti osnivača privrednog društva br. 118-119 od jula 2015. godine str. 191
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za priznavanje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem službenicima poreske uprave br. 118-119 od jula 2015. godine str. 192
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo na naknadu štete za neiskorišćen godišnji odmor trudnice odnosno porodilje angažovane po osnovu ugovora o radu na određeno vreme br. 118-119 od jula 2015. godine str. 192
SLUŽBENA MIŠLJENJA Zaključivanje ugovora o radu u svojstvu direktora od strane osnivača jednočlanog društva br. 118-119 od jula 2015. godine str. 193
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza poslodavca da isplati naknadu štete ukoliko zaposleni pre prestanka radnog odnosa nije iskoristio godišnji odmor br. 118-119 od jula 2015. godine str. 193
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveze poslodavca prema naslednicima zaposlenog kome je prestao radni odnos zbog smrti br. 118-119 od jula 2015. godine str. 194
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezima na imovinu kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 118-119 od jula 2015. godine str. 194
SLUŽBENA MIŠLJENJA Fizičko lice koje je rezident strane države obveznik je poreza na imovinu na pravo svojine na stanu koji je u Republici Srbiji br. 118-119 od jula 2015. godine str. 194
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prodaje portfolija lizing kuće koji čine ugovori o lizingu pokretnih stvari br. 118-119 od jula 2015. godine str. 195
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige br. 118-119 od jula 2015. godine str. 196
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Upravni sud • br. 118-119 od jula 2015. godine str. 198
SUDSKA PRAKSA Oporezivanje usluga smeštaja po posebnoj stopi br. 118-119 od jula 2015. godine str. 198
SUDSKA PRAKSA Pravo na odbitak prethodnog poreza br. 118-119 od jula 2015. godine str. 199
SUDSKA PRAKSA Uslov za refundaciju poreza pri kupovini prvog stana br. 118-119 od jula 2015. godine str. 200
SUDSKA PRAKSA Neuređenost načina postupanja poreskih obveznika prilikom izvoza dobara na teritoriju Kosova i Metohije br. 118-119 od jula 2015. godine str. 201
SUDSKA PRAKSA Vrsta poreza koji se plaća za izvršenu uslugu stavljanja na raspolaganje radne snage br. 118-119 od jula 2015. godine str. 202
SUDSKA PRAKSA Isplata dela kupoprodajne cene stana prodavčevom poveriocu br. 118-119 od jula 2015. godine str. 203
SUDSKA PRAKSA Prebivalište stranke na teritoriji Republike Srbije kao uslov za refundaciju poreza na dodatu vrednost br. 118-119 od jula 2015. godine str. 204
SUDSKA PRAKSA Vrsta i obim izvršenih usluga kao bitan element računa br. 118-119 od jula 2015. godine str. 204
SUDSKA PRAKSA Ovlašćenja Poreske uprave u poreskom postupku br. 118-119 od jula 2015. godine str. 205
MODELI Izjava preduzetnika da je položio stručni ispit za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti i da obavlja poslove posredovanja br. 118-119 od jula 2015. godine str. 206
MODELI Izjava preduzetnika za zaposlene i angažovana lica sa uverenjem o položenom stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti br. 118-119 od jula 2015. godine str. 206
MODELI Overena izjava lica koja su zaposlena ili angažovana kod preduzetnika sa uverenjem o položenom stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti br. 118-119 od jula 2015. godine str. 207
MODELI Izjava privrednog društva za osnivača ili člana da ima položen stručni ispit za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti i obavlja poslove posredovanja br. 118-119 od jula 2015. godine str. 208
MODELI Izjava privrednog društva za zaposlene sa uverenjem o položenom stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti br. 118-119 od jula 2015. godine str. 208
MODELI Overena izjava lica koja su zaposlena ili angažovana u privrednom društvu sa uverenjem o položenom stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti br. 118-119 od jula 2015. godine str. 209
• AKTUELNE VESTI Aktuelne vesti br. 118-119 od jula 2015. godine str. 210
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jul / Avgust 2015. godine br. 118-119 od jula 2015. godine str. 218
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 118-119 od jula 2015. godine str. 238
POREZ NA DODATU VREDNOST IZDAVANJE I SADRŽINA RAČUNA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE POREZ NA DODATU VREDNOST br. 117 od juna 2015. godine str. 14
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Obaveza izdavanja računa br. 117 od juna 2015. godine str. 14
POREZ NA DODATU VREDNOST 1.1 Opšta obaveza izdavanja računa br. 117 od juna 2015. godine str. 14
POREZ NA DODATU VREDNOST 1.2 Obaveza izdavanja avansnog računa br. 117 od juna 2015. godine str. 16
POREZ NA DODATU VREDNOST 1.3 Ko ima obavezu izdavanja računa? br. 117 od juna 2015. godine str. 16
POREZ NA DODATU VREDNOST 1.4 Slučajevi u kojima obveznik PDV nema obavezu da izda račun za izvršeni promet dobara i usluga br. 117 od juna 2015. godine str. 17
POREZ NA DODATU VREDNOST 1.5 Zaključak br. 117 od juna 2015. godine str. 19
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Vreme izdavanja računa br. 117 od juna 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Forma računa br. 117 od juna 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Sadržina računa br. 117 od juna 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST 4.1 Opšti podaci koje treba da sadrži račun br. 117 od juna 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST 4.2 Podaci od značaja za obračunavanje PDV br. 117 od juna 2015. godine str. 27
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Izostavljanje pojedinih podataka u računu - podaci koje sadrži račun u zavisnosti od poreskog tretmana prometa koji se vrši br. 117 od juna 2015. godine str. 27
POREZ NA DODATU VREDNOST 5.1 Sadržina računa koji se izdaje za oporezivi promet dobara i usluga br. 117 od juna 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST 5.2 Sadržina računa koji se izdaje za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza br. 117 od juna 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST 5.3 Sadržina računa koji se izdaje za promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza br. 117 od juna 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST 5.4 Sadržina računa koji se izdaje po osnovu prenosa celokupne ili dela imovine kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen br. 117 od juna 2015. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST 5.5 Sadržina računa koji se izdaje po osnovu prometa dobara i usluga za koji se smatra da je izvršen u inostranstvu br. 117 od juna 2015. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST 5.6 Sadržina računa koji se izdaje po osnovu prometa koji ima dvostruki poreski tretman br. 117 od juna 2015. godine str. 30
POREZ NA DODATU VREDNOST 5.7 Sadržina avansnog računa br. 117 od juna 2015. godine str. 30
POREZ NA DODATU VREDNOST 6. Sadržina dokumenta kojim se odobrava smanjenje naknade ili se potražuje novčani iznos na ime povećanja naknade za izvršeni promet br. 117 od juna 2015. godine str. 31
POREZ NA DODATU VREDNOST 7. Posebni slučajevi izdavanja računa br. 117 od juna 2015. godine str. 32
POREZ NA DODATU VREDNOST 7.1 Dokument o obračunu PDV nadoknade - priznanica br. 117 od juna 2015. godine str. 32
POREZ NA DODATU VREDNOST 7.2 Račun koji obveznik PDV - turistička agencija izdaje za promet jedinstvene turističke usluge br. 117 od juna 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST 7.3 Račun koji izdaju obveznici PDV koji primenjuju oporezivanje razlike br. 117 od juna 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST 7.4 Račun koji se izdaje licima koja imaju pravo na refakciju PDV br. 117 od juna 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST 8. Dokumenti koji se ne smatraju računom u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona br. 117 od juna 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST 9. Pogrešno iskazivanje PDV u računu i mogućnost ispravke računa u kojem je pogrešno iskazan PDV br. 117 od juna 2015. godine str. 34
POREZ NA DODATU VREDNOST 9.1 Ispravka greške kada je u računu iskazan veći PDV od onog koji se u skladu sa Zakonom duguje br. 117 od juna 2015. godine str. 34
POREZ NA DODATU VREDNOST 9.2 Ispravka greške kada je u računu iskazan manji PDV od onog koji se u skladu sa Zakonom duguje br. 117 od juna 2015. godine str. 35
POREZ NA DODATU VREDNOST 9.3 Slučajevi u kojima ne postoji mogućnost ispravke računa br. 117 od juna 2015. godine str. 37
POREZ NA DODATU VREDNOST 10. Interni obračun PDV br. 117 od juna 2015. godine str. 37
POREZ NA DODATU VREDNOST Pravo na odbitak PDV plaćenog kod uvoza dobara u slučaju kada dobavljač iz inostranstva snosi troškove isporuke dobara na paritetu kupca (između ostalog i troškova carine i obračunatog PDV) br. 117 od juna 2015. godine str. 39
POREZ NA DODATU VREDNOST Nepostojanje obaveze internog obračuna PDV u slučaju kada strano lice vrši promet usluge bez naknade domaćem licu br. 117 od juna 2015. godine str. 40
POREZ NA DODATU VREDNOST Uslovi pod kojima se za promet sekundarnih sirovina poreskim dužnikom smatra kupac tih dobara br. 117 od juna 2015. godine str. 41
POREZ NA DOBIT KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 53/2015 br. 117 od juna 2015. godine str. 43
POREZ NA DOBIT Priznavanje rashoda po osnovu obračunatih, a neisplaćenih dnevnica za službeni put zaposlenih u poreskom bilansu br. 117 od juna 2015. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI ZAPOŠLJAVANJE STRANACA I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I DRUGA LIČNA PRIMANJA STRANIH DRŽAVLJANA br. 117 od juna 2015. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Poreski tretman primanja stranaca po osnovu radnog odnosa br. 117 od juna 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima br. 117 od juna 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno za privremeni boravak stranaca u Republici Srbiji br. 117 od juna 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 4. Odobrenje za privremeni boravak stranca br. 117 od juna 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 5. Odobrenje za stalno nastanjenje stranca br. 117 od juna 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 6. Vrste dozvola za rad br. 117 od juna 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 7. Kategorije stranaca na koje se za zapošljavanje ne primenjuju uslovi iz ovog Zakona br. 117 od juna 2015. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 8. Jednak položaj zaposlenog stranca i rezidenta Srbije br. 117 od juna 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 9. Ograničenje zapošljavanja stranaca br. 117 od juna 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 10. Prestanak važenja dozvole za rad br. 117 od juna 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 11. Plaćanje poreza i doprinosa na zarade stranih državljana br. 117 od juna 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 12. Porez na zarade stranih državljana br. 117 od juna 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 13. Poreska oslobođenja iz zarada i drugih primanja stranaca br. 117 od juna 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 14. Izbegavanje dvostrukog oporezivanja br. 117 od juna 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 15. Doprinosi za socijalno osiguranje na zarade stranih državljana br. 117 od juna 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 16. Porezi i doprinosi na primanja stranih državljana zaposlenih kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava br. 117 od juna 2015. godine str. 53
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 17. Porezi i doprinosi na primanja stranih državljana zaposlenih kod stranih pravnih lica br. 117 od juna 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 18. Sporazumi o socijalnom osiguranju br. 117 od juna 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 19. Primer uređivanja socijalnog osiguranja u jednom od zaključenih sporazuma o socijalnom osiguranju (na isti način je uređeno skoro u svim sporazumima) br. 117 od juna 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman isplaćene naknade za prevoz zaposlenom za vreme bolovanja br. 117 od juna 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Oporezivanje primanja i utvrđivanje staža sportskih stručnjaka u slučaju kada je isplatilac sportska organizacija br. 117 od juna 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Uslovi za priznanje prava na naknadu zarade za vreme bolovanja na osnovu doznake izdate od privatnog lekara br. 117 od juna 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Plaćanje lekarskih pregleda zaposlenim radnicima - trošak poslodavca ili zarada zaposlenih br. 117 od juna 2015. godine str. 62
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Uslovi za prenošenje dela srazmernog godišnjeg odmora u narednu godinu br. 117 od juna 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Strani državljani i lica bez državljanstva stiču svojstvo obavezno osiguranog lica u Republici Srbiji, ukoliko međunarodnim ugovorom nije izričito određeno da su ova lica osigurana po propisima države čiji su državljani br. 117 od juna 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Podnošenje prijave na socijalno osiguranje zaposlenih u poslovnoj jedinici registrovanoj van sedišta društva br. 117 od juna 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Organizovanje dnevnog odmora zaposlenog u dva dela br. 117 od juna 2015. godine str. 65
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Neprekidanje roka zastarelosti prava poreskog organa na naplatu poreske obaveze utvrđene za određenu godinu donošenjem rešenja o utvrđivanju poreske obaveze za neku drugu godinu br. 117 od juna 2015. godine str. 66
AKCIZE NOVI IZNOS AKCIZE NA CIGARETE OD 1. JULA 2015. GODINE I OBAVEZA POPISA ZALIHA CIGARETA SA STANJEM NA DAN 1. JUL 2015. GODINE br. 117 od juna 2015. godine str. 68
AKCIZE OBAVEZA PROIZVOĐAČA I TRGOVACA CIGARETAMA I DRUGIM DUVANSKIM PROIZVODIMA DA DOSTAVE IZVEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE br. 117 od juna 2015. godine str. 71
AKCIZE Evidencija proizvođača duvanskih proizvoda br. 117 od juna 2015. godine str. 71
AKCIZE Evidencija trgovaca na veliko duvanskim proizvodima br. 117 od juna 2015. godine str. 72
AKCIZE Evidencija trgovaca na malo duvanskim proizvodima br. 117 od juna 2015. godine str. 72
AKCIZE Evidencija uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda br. 117 od juna 2015. godine str. 73
AKCIZE Evidencija izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda br. 117 od juna 2015. godine str. 73
AKCIZE Umesto zaključka br. 117 od juna 2015. godine str. 73
AKCIZE OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O AKCIZNIM MARKICAMA br. 117 od juna 2015. godine str. 74
AKCIZE Evidencije i izveštaji - proizvođači br. 117 od juna 2015. godine str. 74
AKCIZE Evidencije i izveštaji - uvoznici br. 117 od juna 2015. godine str. 75
AKCIZE SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA II KVARTAL 2015. GODINE br. 117 od juna 2015. godine str. 76
AKCIZE Obračun akcize br. 117 od juna 2015. godine str. 77
AKCIZE Način obračunavanja akcize na proizvode koji su proizvedeni u zemlji za drugi kvartal 2015. godine br. 117 od juna 2015. godine str. 79
AKCIZE Vođenje evidencije i dostavljanje podataka br. 117 od juna 2015. godine str. 80
AKCIZE Sastavljanje i podnošenje posebnog tromesečnog obračuna akcize za period april - jun 2015. godine na Obrascu PP TOA br. 117 od juna 2015. godine str. 80
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE TRANSAKCIJA IZ POSLOVANJA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA br. 117 od juna 2015. godine str. 81
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Određivanje povezanosti pravnih lica s aspekta Zakona o računovodstvu br. 117 od juna 2015. godine str. 82
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Određivanje povezanosti pravnih lica s aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica br. 117 od juna 2015. godine str. 84
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 043 - Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji br. 117 od juna 2015. godine str. 87
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 044 - Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu br. 117 od juna 2015. godine str. 88
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 050 - Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica br. 117 od juna 2015. godine str. 88
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 051 - Potraživanja od ostalih povezanih lica br. 117 od juna 2015. godine str. 89
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 200 - Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica br. 117 od juna 2015. godine str. 90
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 201 - Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica br. 117 od juna 2015. godine str. 90
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 202 - Kupci u zemlji - ostala povezana lica br. 117 od juna 2015. godine str. 91
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 203 - Kupci u inostranstvu - ostala povezana lica br. 117 od juna 2015. godine str. 92
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 230 - Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica br. 117 od juna 2015. godine str. 92
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 231 - Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica br. 117 od juna 2015. godine str. 94
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 411 - Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima br. 117 od juna 2015. godine str. 95
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 412 - Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima br. 117 od juna 2015. godine str. 96
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 420 - Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnih i zavisnih pravnih lica br. 117 od juna 2015. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 421 - Kratkoročni krediti i zajmovi od ostalih povezanih pravnih lica br. 117 od juna 2015. godine str. 98
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 431 - Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji br. 117 od juna 2015. godine str. 99
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 432 - Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu br. 117 od juna 2015. godine str. 99
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 433 - Dobavljači - ostala povezana lica u zemlji br. 117 od juna 2015. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 434 - Dobavljači - ostala povezana lica u inostranstvu br. 117 od juna 2015. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PLAĆENIH AVANSA ZA ZALIHE I USLUGE br. 117 od juna 2015. godine str. 102
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 150 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji br. 117 od juna 2015. godine str. 102
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 151 - Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu br. 117 od juna 2015. godine str. 103
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 152 - Plaćeni avansi za robu u zemlji br. 117 od juna 2015. godine str. 103
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 153 - Plaćeni avansi za robu u inostranstvu br. 117 od juna 2015. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 154 - Plaćeni avansi za usluge u zemlji br. 117 od juna 2015. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 155 - Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu br. 117 od juna 2015. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 159 - Ispravka vrednosti plaćenih avansa br. 117 od juna 2015. godine str. 108
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 117 od juna 2015. godine str. 109
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 200 - Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica br. 117 od juna 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 201 - Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica br. 117 od juna 2015. godine str. 111
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 202 - Kupci u zemlji - ostala povezana lica br. 117 od juna 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 203 - Kupci u inostranstvu - ostala povezana lica br. 117 od juna 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 204 - Kupci u zemlji br. 117 od juna 2015. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 205 - Kupci u inostranstvu br. 117 od juna 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 206 - Ostala potraživanja po osnovu prodaje br. 117 od juna 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 209 - Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca br. 117 od juna 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE GOTOVINSKIH EKVIVALENATA I GOTOVINE U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 117 od juna 2015. godine str. 116
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 240 - Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti br. 117 od juna 2015. godine str. 117
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 241 - Tekući (poslovni) računi br. 117 od juna 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 242 - Izdvojena novčana sredstva i akreditivi br. 117 od juna 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 243 - Blagajna br. 117 od juna 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 244 - Devizni račun br. 117 od juna 2015. godine str. 120
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 245 - Devizni akreditivi br. 117 od juna 2015. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 246 - Devizna blagajna br. 117 od juna 2015. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 248 - Ostala novčana sredstva br. 117 od juna 2015. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 249 - Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena br. 117 od juna 2015. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 117 od juna 2015. godine str. 124
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 440 - Obaveze prema uvozniku br. 117 od juna 2015. godine str. 124
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 441 - Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun br. 117 od juna 2015. godine str. 126
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 442 - Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje br. 117 od juna 2015. godine str. 128
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 449 - Ostale obaveze iz specifičnih poslova br. 117 od juna 2015. godine str. 131
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE KONSIGNACIONE PRODAJE ROBE br. 117 od juna 2015. godine str. 132
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Carinsko skladište br. 117 od juna 2015. godine str. 132
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Konsignaciona prodaja domaće robe u inostranstvu br. 117 od juna 2015. godine str. 135
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prodaja strane konsignacione robe br. 117 od juna 2015. godine str. 136
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UPISANOG A NEUPLAĆENOG KAPITALA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 117 od juna 2015. godine str. 138
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upisan a neuplaćen kapitala s aspekta Zakona o privrednim društvima br. 117 od juna 2015. godine str. 139
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidentiranje upisanog a neuplaćenog kapitala br. 117 od juna 2015. godine str. 139
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Račun 000 - Upisane a neuplaćene akcije br. 117 od juna 2015. godine str. 141
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Fakturisanje usluge transporta prodate robe i evidentiranje u KEPU knjizi br. 117 od juna 2015. godine str. 144
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidentiranje nabavke putničkog automobila u poslovnim knjigama preduzetnika koji knjige vodi po sistemu prostog knjigovodstva br. 117 od juna 2015. godine str. 144
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O NAČINU ODRŽAVANJA I UNAPREĐIVANJA STABILNOG I SIGURNOG RADA PLATNOG SISTEMA I IZVEŠTAVANJU NARODNE BANKE SRBIJE "Sl. glasnik RS", br. 49/2015 br. 117 od juna 2015. godine str. 147
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Predmet odluke br. 117 od juna 2015. godine str. 147
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Način održavanja i unapređivanja stabilnog i sigurnog rada platnog sistema br. 117 od juna 2015. godine str. 148
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Izveštavanje Narodne banke Srbije br. 117 od juna 2015. godine str. 150
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PLATNIH SISTEMA "Sl. glasnik RS", br. 49/2015 br. 117 od juna 2015. godine str. 152
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE BITNIH PLATNIH SISTEMA "Sl. glasnik RS", br. 49/2015 br. 117 od juna 2015. godine str. 153
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM PLATNIH SISTEMA "Sl. glasnik RS", br. 49/2015 br. 117 od juna 2015. godine str. 154
OSTALI PROPISI UNUTRAŠNJE UZBUNJIVANJE (KOD POSLODAVACA) I ZAŠTITA UZBUNJIVAČA br. 117 od juna 2015. godine str. 156
OSTALI PROPISI Momenat početka primene br. 117 od juna 2015. godine str. 156
OSTALI PROPISI Šta je uzbunjivanje? br. 117 od juna 2015. godine str. 156
OSTALI PROPISI Obaveze poslodavaca br. 117 od juna 2015. godine str. 156
OSTALI PROPISI Postupak unutrašnjeg uzbunjivanja br. 117 od juna 2015. godine str. 161
OSTALI PROPISI Kaznene odredbe br. 117 od juna 2015. godine str. 166
OSTALI PROPISI NAJZNAČAJNIJI EFEKTI PRIMENE ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA br. 117 od juna 2015. godine str. 167
OSTALI PROPISI Pružaoci platnih usluga br. 117 od juna 2015. godine str. 167
OSTALI PROPISI Korisnici platnih usluga br. 117 od juna 2015. godine str. 168
OSTALI PROPISI Platne transakcije br. 117 od juna 2015. godine str. 168
OSTALI PROPISI Zaštita korisnika platnih usluga i imaoca elektronskog novca br. 117 od juna 2015. godine str. 169
OSTALI PROPISI Primena zakona kojim se uređuju platne usluge u susednim zemljama br. 117 od juna 2015. godine str. 169
OSTALI PROPISI KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE br. 117 od juna 2015. godine str. 170
OSTALI PROPISI Šta je isprava? br. 117 od juna 2015. godine str. 170
OSTALI PROPISI Kada se određeni dokument ima smatrati službenom ispravom br. 117 od juna 2015. godine str. 170
OSTALI PROPISI Službena knjiga i službeni spis br. 117 od juna 2015. godine str. 171
OSTALI PROPISI Objekat zaštite br. 117 od juna 2015. godine str. 171
OSTALI PROPISI Radnja izvršenja br. 117 od juna 2015. godine str. 171
OSTALI PROPISI Poseban oblik krivičnog dela br. 117 od juna 2015. godine str. 171
OSTALI PROPISI USLUGE SKLADIŠTENJA SA ASPEKTA PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM - ŠIFRE PLAĆANJA br. 117 od juna 2015. godine str. 172
OSTALI PROPISI Elementi ugovora o uskladištenju br. 117 od juna 2015. godine str. 172
OSTALI PROPISI Carinska skladišta br. 117 od juna 2015. godine str. 173
OSTALI PROPISI Šifre plaćanja po osnovu usluge skladištenja između domaćih lica i po osnovu spoljnotrgovinskog prometa br. 117 od juna 2015. godine str. 173
OSTALI PROPISI Registracija sportskog kluba br. 117 od juna 2015. godine str. 175
OSTALI PROPISI Oblik angažovanja sportskih stručnjaka od strane sportskog udruženja br. 117 od juna 2015. godine str. 175
OSTALI PROPISI Nemogućnost da rezident - pravno lice odobri finansijski zajam nerezidentu - svom stranom osnivaču br. 117 od juna 2015. godine str. 175
OSTALI PROPISI Slučajevi uplate i isplate u efektivnom stranom novcu br. 117 od juna 2015. godine str. 176
OSTALI PROPISI Dokumentacija kojom se utvrđuje osnov naplate iz inostranstva br. 117 od juna 2015. godine str. 177
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 117 od juna 2015. godine str. 178
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o računovodstvu i o reviziji kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 117 od juna 2015. godine str. 178
SLUŽBENA MIŠLJENJA Mogućnost prebijanja manjkova odnosno viškova robe nastalih po osnovu zamena br. 117 od juna 2015. godine str. 178
SLUŽBENA MIŠLJENJA Način dostavljanja dokumentacije iz člana 34. Zakona o računovodstvu koja nosi oznaku "strogo poverljivo" br. 117 od juna 2015. godine str. 179
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o poreskom postupku i poreskoj administraciji kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 117 od juna 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Neprimenjivost Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji na obligacione (privatnopravne odnose) u kojima je jedinica lokalne samouprave ugovorna strana br. 117 od juna 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Upotreba vanrednih pravnih sredstava u poreskom postupku br. 117 od juna 2015. godine str. 181
SLUŽBENA MIŠLJENJA Zastarelost doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji br. 117 od juna 2015. godine str. 182
SLUŽBENA MIŠLJENJA Mogućnost podnošenja zahteva za ponavljanje poreskog postupka kada sud pravnosnažno utvrdi da je ugovor koji je predstavljao pravni osnov za utvrđivanje poreskih obaveza ništav br. 117 od juna 2015. godine str. 182
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza plaćanja republičke administrativne takse za zahtev poreskog obveznika za odlaganje plaćanja dugovanog poreza br. 117 od juna 2015. godine str. 183
SLUŽBENA MIŠLJENJA Prinudna naplata glavnog poreskog duga kada obveznik ne izmiri ratu duga u propisanom roku br. 117 od juna 2015. godine str. 184
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Privredni apelacioni sud • br. 117 od juna 2015. godine str. 185
SUDSKA PRAKSA Ovlašćeno lice privrednog društva br. 117 od juna 2015. godine str. 185
SUDSKA PRAKSA Zaključenje ugovora kao saglasnost slobodno izjavljenih volja stranaka br. 117 od juna 2015. godine str. 185
SUDSKA PRAKSA Bitni elementi ugovora o pristupanju dugu br. 117 od juna 2015. godine str. 186
SUDSKA PRAKSA Sporazum o preuzimanju duga br. 117 od juna 2015. godine str. 187
SUDSKA PRAKSA Dejstvo izjave o raskidu ugovora br. 117 od juna 2015. godine str. 188
SUDSKA PRAKSA Dokazivanje postojanja ugovora o prodaji br. 117 od juna 2015. godine str. 188
SUDSKA PRAKSA Naknada štete zbog neispunjenja obaveze određene pravnosnažnom odlukom br. 117 od juna 2015. godine str. 189
SUDSKA PRAKSA Naknadni rok za ispunjenje obaveze br. 117 od juna 2015. godine str. 189
SUDSKA PRAKSA Ostvarivanje prava poverioca na isplatu zakonske zatezne kamate br. 117 od juna 2015. godine str. 190
SUDSKA PRAKSA Dospelost troškova postupka i zatezna kamata br. 117 od juna 2015. godine str. 191
MODELI Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja br. 117 od juna 2015. godine str. 192
MODELI Predlog za određivanje privremene mere pre pokretanja sudskog postupka radi zaštite u vezi sa uzbunjivanjem br. 117 od juna 2015. godine str. 198
MODELI Tužba za zaštitu u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem br. 117 od juna 2015. godine str. 199
MODELI Zapisnik o usmeno dostavljenoj informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem br. 117 od juna 2015. godine str. 201
MODELI Izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem br. 117 od juna 2015. godine str. 202
MODELI Predlog mera radi otklanjanja nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem br. 117 od juna 2015. godine str. 204
MODELI Odluka o određivanju mera radi otklanjanja nepravilnosti i posledica štetne radnje nastalih u vezi sa postupkom unutrašnjeg uzbunjivanja br. 117 od juna 2015. godine str. 205
MODELI Zapisnik o izjavama uzetim u cilju provere informacije u vezi sa postupkom unutrašnjeg uzbunjivanja br. 117 od juna 2015. godine str. 206
• AKTUELNE VESTI Aktuelne vesti br. 117 od juna 2015. godine str. 207
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jun / Jul 2015. godine br. 117 od juna 2015. godine str. 214
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 117 od juna 2015. godine str. 234
POREZ NA DODATU VREDNOST TURISTIČKE AGENCIJE U SISTEMU PDV br. 116 od juna 2015. godine str. 14
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Pojam turističke agencije i jedinstvene turističke usluge br. 116 od juna 2015. godine str. 14
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Turistička agencija kao obveznik PDV br. 116 od juna 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Poreski tretman prometa jedinstvenih turističkih usluga br. 116 od juna 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Poreski tretman prometa dobara i usluga koje se ne smatraju jedinstvenom turističkom uslugom br. 116 od juna 2015. godine str. 19
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Oporezivanje turističkih usluga koje se u potpunosti ili delom realizuju angažovanjem sopstvenih resursa turističke agencije br. 116 od juna 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST 6. Mesto prometa jedinstvene turističke usluge i drugih usluga čiji promet vrše turističke agencije br. 116 od juna 2015. godine str. 21
POREZ NA DODATU VREDNOST 7. Pravo turističke agencije na odbitak prethodnog poreza br. 116 od juna 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST 8. Podnošenje poreske prijave PDV, način iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PDV i vođenje evidencija br. 116 od juna 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST 9. Evidentiranje prometa turističke agencije preko fiskalne kase br. 116 od juna 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA OD USLUGA KOJE OSTVARI TURISTIČKA AGENCIJA br. 116 od juna 2015. godine str. 25
POREZ NA DODATU VREDNOST Primer obračuna i računovodstveno evidentiranje pružanja turističke usluge Agencije organizatora putovanja uz korišćenje usluga drugih učesnika br. 116 od juna 2015. godine str. 27
POREZ NA DODATU VREDNOST Primer obračuna i računovodstveno evidentiranje prihoda od usluga koje ostvari turistička agencija kao posrednik u prodaji turističkog putovanja br. 116 od juna 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST Primer obračuna i računovodstveno evidentiranje turističke usluge po osnovu ugovora o posredovanju o prodaji avio karata br. 116 od juna 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI PERIOD POREZA NA DODATU VREDNOST br. 116 od juna 2015. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Kalendarski mesec kao poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV br. 116 od juna 2015. godine str. 30
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Kalendarsko tromesečje kao poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV br. 116 od juna 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec br. 116 od juna 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Promena poreskog perioda iz kalendarskog meseca u kalendarsko tromesečje br. 116 od juna 2015. godine str. 35
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Poreski period za obračunavanje PDV, podnošenje poreske prijave i obračunavanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV br. 116 od juna 2015. godine str. 35
POREZ NA DODATU VREDNOST Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke goriva za korišćenje teretnog vozila (kamiona), u slučaju kada u računu nisu navedene registarske oznake teretnog vozila u koje se gorivo toči br. 116 od juna 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST Poreski dužnik za promet usluge odnošenja tekstilnog otpada br. 116 od juna 2015. godine str. 38
POREZ NA DODATU VREDNOST Sadržina računa koji se izdaje za promet usluge koja se smatra pruženom u inostranstvu br. 116 od juna 2015. godine str. 38
POREZ NA DODATU VREDNOST Uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza za dobra koja je obveznik PDV nabavio pre otpočinjanja PDV aktivnosti br. 116 od juna 2015. godine str. 39
POREZ NA DODATU VREDNOST Poreski tretman prodaje nezavršenog građevinskog objekta br. 116 od juna 2015. godine str. 40
POREZ NA DOBIT PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA OBVEZNIKE KOJI SU U POSTUPKU STEČAJA ILI LIKVIDACIJE br. 116 od juna 2015. godine str. 42
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU br. 116 od juna 2015. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju br. 116 od juna 2015. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Krug lica koji mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju br. 116 od juna 2015. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Posebni uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se priznalo pravo na porodičnu penziju br. 116 od juna 2015. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 4. Ko se smatra članovima uže i šire porodice br. 116 od juna 2015. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 5. Kada se smatra da je umrli osiguranik, odnosno korisnik izdržavao člana porodice br. 116 od juna 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 6. Koga zakon isključuje iz prava na porodičnu penziju br. 116 od juna 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 7. Utvrđivanje visine porodične penzije br. 116 od juna 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 8. Isplata porodične penzije br. 116 od juna 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 9. Obustava isplate porodične penzije br. 116 od juna 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 10. Prestanak prava na porodičnu penziju br. 116 od juna 2015. godine str. 47
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA PORODIČNU PENZIJU PREMA PRAVNIM PROPISIMA DRŽAVA U OKRUŽENJU br. 116 od juna 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Bosna i Hercegovina br. 116 od juna 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Federacija BIH br. 116 od juna 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Makedonija br. 116 od juna 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 4. Hrvatska br. 116 od juna 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 5. Crna Gora br. 116 od juna 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 6. Slovenija br. 116 od juna 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA br. 116 od juna 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pravno - tehnički i metodološko - sistematski pristup pri utvrđivanju razloga za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca br. 116 od juna 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Reintegracija zaposlenog br. 116 od juna 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Visina naknade štete zbog nezakonitog otkaza br. 116 od juna 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI "Odgovarajuće radno mesto" br. 116 od juna 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena pravila obligacionog prava pri odlučivanju o naknadi štete i primeri iz prakse br. 116 od juna 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA I OSIGURANJA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI br. 116 od juna 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obaveza zaposlenog radnika da radi na dan nedeljnog odmora po odluci poslodavca br. 116 od juna 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Utvrđivanje prekovremenog rada vozača transportnog preduzeća br. 116 od juna 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Zaključenjem ugovora sa određenim rokom trajanja po osnovu rada na projektu čije je vreme unapred određeno, rad može trajati najduže do završetka projekta br. 116 od juna 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Invalidski penzioner može obavljati poslove po osnovu ugovora o delu i autorskog ugovora br. 116 od juna 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Korišćenje godišnjeg odmora kada zaposleni radi šest dana u nedelji br. 116 od juna 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obavezno aneksiranje ugovora o radu pri promeni poslova (radnog mesta) zaposlenog br. 116 od juna 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada na dan državnog praznika br. 116 od juna 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje dopunske delatnosti kao poslodavac br. 116 od juna 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obaveza plaćanja dnevnice za službeni put u inostranstvo za dane vikenda br. 116 od juna 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Nepostojanje poreske obaveze po osnovu poreza na dohodak građana u slučaju kada fizičko lice ustupi sopstvenu nepokretnost drugom licu, bez naknade br. 116 od juna 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman naknade troškova prevoza i smeštaja članovima porodica zaposlenih, sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana br. 116 od juna 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman isplaćene naknade za prevoz zaposlenom za vreme bolovanja br. 116 od juna 2015. godine str. 71
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA PRESTANAK PORESKE OBAVEZE U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE POREZA U SLUČAJU PRENOSA POKRETNIH STVARI, ODNOSNO NEPOKRETNOSTI PORESKOG OBVEZNIKA U SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE (ČLAN 94. ZPPPA) br. 116 od juna 2015. godine str. 72
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 1. Uvodna napomena br. 116 od juna 2015. godine str. 72
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA 2. Način prestanka poreske obaveze u skladu sa odredbom člana 94. ZPPPA br. 116 od juna 2015. godine str. 72
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO-PORESKI ASPEKT ZAJEDNIČKE IZGRADNJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA br. 116 od juna 2015. godine str. 76
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Oporezivanje prometa dobara i usluga po ugovoru o zajedničkoj izgradnji građevinskog objekta zaključen između građevinskog društva izvođača radova i investitora koji je obveznik PDV br. 116 od juna 2015. godine str. 77
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer računovodstvenog evidentiranja u poslovnim knjigama investitora i izvođača radova br. 116 od juna 2015. godine str. 78
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO-PORESKI ASPEKT IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA br. 116 od juna 2015. godine str. 82
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Ugovori o zajedničkom ulaganju br. 116 od juna 2015. godine str. 82
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Ugovori o sufinansiranju izgradnje objekta br. 116 od juna 2015. godine str. 87
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OTUĐENJA NEKRETNINA U SKLADU SA MSFI ZA MSP I PRIZNAVANJE STANOVA I STAMBENIH ZGRADA br. 116 od juna 2015. godine str. 88
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prodaja nekretnina br. 116 od juna 2015. godine str. 88
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rashodovanje građevinskih objekata br. 116 od juna 2015. godine str. 90
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Umanjenje vrednosti (obezvređenje) građevinskih objekata br. 116 od juna 2015. godine str. 92
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Priznavanje stanova i stambenih zgrada koji su pribavljeni za poslovne potrebe društva br. 116 od juna 2015. godine str. 93
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NA RAČUNIMA GRUPE 14 - STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI U SKLADU SA MSFI ZA MSP I PRAVILNIKOM ZA MIKRO PRAVNA LICA br. 116 od juna 2015. godine str. 94
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 140 - Nematerijalna imovina namenjena prodaji br. 116 od juna 2015. godine str. 95
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 141 - Zemljište namenjeno prodaji br. 116 od juna 2015. godine str. 96
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 142 - Građevinski objekti namenjeni prodaji br. 116 od juna 2015. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 143 - Investicione nekretnine namenjene prodaji br. 116 od juna 2015. godine str. 98
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 144 - Ostale nekretnine namenjene prodaji br. 116 od juna 2015. godine str. 99
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 145 - Postrojenja i oprema namenjena prodaji br. 116 od juna 2015. godine str. 99
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 146 - Biološka sredstva namenjena prodaji br. 116 od juna 2015. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 147 - Sredstva poslovanja koje se obustavlja br. 116 od juna 2015. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 149 - Ispravka vrednosti stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenog prodaji br. 116 od juna 2015. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DRUGIH POTRAŽIVANJA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 116 od juna 2015. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 220 - Potraživanja za kamatu i dividende br. 116 od juna 2015. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 221 - Potraživanja od zaposlenih br. 116 od juna 2015. godine str. 103
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 222 - Potraživanja od državnih organa i organizacija br. 116 od juna 2015. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 223 - Potraživanja za više plaćen porez na dobit br. 116 od juna 2015. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 224 - Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa br. 116 od juna 2015. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 225 - Potraživanja za naknadu zarada koje se refundiraju br. 116 od juna 2015. godine str. 108
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 228 - Potraživanja po osnovu naknade štete br. 116 od juna 2015. godine str. 109
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 228 - Ostala potraživanja br. 116 od juna 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 229 - Ispravka vrednosti drugih potraživanja br. 116 od juna 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE BIOLOŠKIH SREDSTAVA U SKLADU SA MSFI ZA MSP I PRAVILNIKOM ZA MIKRO PRAVNA LICA br. 116 od juna 2015. godine str. 111
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Odmeravanje u skladu sa modelom fer vrednosti br. 116 od juna 2015. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obelodanjivanje prema modelu fer vrednosti br. 116 od juna 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Odmeravanje u skladu sa modelom nabavne vrednosti/cene koštanja br. 116 od juna 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obelodanjivanje prema modelu nabavne vrednosti/cene koštanja br. 116 od juna 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obezvređenje bioloških sredstava br. 116 od juna 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Priznavanje i vrednovanje bioloških sredstava u skladu sa Pravilnikom za mikro pravna lica br. 116 od juna 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OSNOVNOG STADA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 116 od juna 2015. godine str. 117
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Evidentiranje promena na osnovnom stadu u toku obračunskog perioda br. 116 od juna 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Knjiženja promena na osnovnom stadu na kraju obračunskog perioda br. 116 od juna 2015. godine str. 120
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obračun i knjiženje amortizacije osnovnog stada br. 116 od juna 2015. godine str. 124
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE BIOLOŠKIH SREDSTAVA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 116 od juna 2015. godine str. 125
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 030 - Šume br. 116 od juna 2015. godine str. 125
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 031 - Višegodišnji zasadi br. 116 od juna 2015. godine str. 129
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 032 - Osnovno stado br. 116 od juna 2015. godine str. 131
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 037 - Biološka sredstva u pripremi br. 116 od juna 2015. godine str. 131
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 038 - Avansi za biološka sredstva br. 116 od juna 2015. godine str. 131
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 039 - Ispravka vrednosti bioloških sredstava br. 116 od juna 2015. godine str. 131
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 028 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu br. 116 od juna 2015. godine str. 133
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Računovodstveno evidentiranje zarada osoba sa invaliditetom u poslovnim knjigama preduzeća koji ove subvencije primaju br. 116 od juna 2015. godine str. 134
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DAVANJA DOZVOLE ZA RAD PLATNOG SISTEMA I SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PRAVILA RADA PLATNOG SISTEMA "Sl. glasnik RS", br. 49/2015 br. 116 od juna 2015. godine str. 136
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Davanje saglasnosti na izmene i dopune pravila rada platnog sistema br. 116 od juna 2015. godine str. 139
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Promena podataka u dokumentaciji nakon podnošenja zahteva br. 116 od juna 2015. godine str. 140
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Zaključak br. 116 od juna 2015. godine str. 140
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O POČETNOM KAPITALU I MINIMALNOM KAPITALU OPERATORA PLATNOG SISTEMA "Sl. glasnik RS", br. 48/2015 br. 116 od juna 2015. godine str. 141
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Elementi početnog kapitala i minimalnog kapitala br. 116 od juna 2015. godine str. 141
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Način izračunavanja početnog kapitala, minimalnog kapitala i kapitalnog zahteva operatora br. 116 od juna 2015. godine str. 142
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVATIZACIJI "Sl. glasnik RS", br. 46/2015 br. 116 od juna 2015. godine str. 144
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Definicije br. 116 od juna 2015. godine str. 145
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Predmet privatizacije br. 116 od juna 2015. godine str. 145
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Kupci u postupku privatizacije br. 116 od juna 2015. godine str. 145
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Popis i procena imovine, obaveza i kapitala br. 116 od juna 2015. godine str. 146
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Metod javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem br. 116 od juna 2015. godine str. 146
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Javni poziv br. 116 od juna 2015. godine str. 146
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Ugovor o prodaji kapitala br. 116 od juna 2015. godine str. 146
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Sticanje akcija bez naknade br. 116 od juna 2015. godine str. 147
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Otpis duga br. 116 od juna 2015. godine str. 147
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Odgovornost odgovornog lica br. 116 od juna 2015. godine str. 147
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prelazne i završne odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji br. 116 od juna 2015. godine str. 148
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE "Sl. glasnik RS", br. 48/2015 br. 116 od juna 2015. godine str. 150
OSTALI PROPISI KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA "Sl. glasnik RS", br. 128/2014 br. 116 od juna 2015. godine str. 153
OSTALI PROPISI Obaveze Republike Srbije preuzete iz međunarodnih ugovora u vezi zaštite uzbunjivača br. 116 od juna 2015. godine str. 153
OSTALI PROPISI Uređenje zaštite uzbunjivača u Republici Srbiji pre donošenja Zakona br. 116 od juna 2015. godine str. 153
OSTALI PROPISI Primer iz zemalja u okruženju - Bosna i Hercegovina br. 116 od juna 2015. godine str. 155
OSTALI PROPISI Rešenja sadržana u Zakonu o zaštiti uzbunjivača br. 116 od juna 2015. godine str. 155
OSTALI PROPISI Zaključak br. 116 od juna 2015. godine str. 158
OSTALI PROPISI Obaveštenje o pravima zaposlenih koja su predviđena zakonom o zaštiti uzbunjivača br. 116 od juna 2015. godine str. 159
OSTALI PROPISI Odluka o određivanju lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem br. 116 od juna 2015. godine str. 162
OSTALI PROPISI Potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem br. 116 od juna 2015. godine str. 163
OSTALI PROPISI Uslovi pod kojima se putničko vozilo može preinačiti u teretno vozilo br. 116 od juna 2015. godine str. 164
OSTALI PROPISI Obavezna dokumentacija u teretnom vozilu br. 116 od juna 2015. godine str. 164
OSTALI PROPISI Uslovi za obrazovanje skupštine stambene zgrade br. 116 od juna 2015. godine str. 165
OSTALI PROPISI Uslovi pod kojima je dozvoljeno na ulaznim vratima zgrade javno objavljivanje imena i prezimena stanara koji nisu platili čišćenje zgrade br. 116 od juna 2015. godine str. 166
OSTALI PROPISI Registracija obustave postupka likvidacije br. 116 od juna 2015. godine str. 167
OSTALI PROPISI Avansno potraživanje rezidenta kao predmet prenosa dugovanja i potraživanja između dva nerezidenta br. 116 od juna 2015. godine str. 168
OSTALI PROPISI Uslovi za sprovođenje trojne kompenzacije br. 116 od juna 2015. godine str. 169
OSTALI PROPISI Otpuštanje dela duga prema jednom solidarnom dužniku od strane banke i uticaj na obaveze drugog solidarnog dužnika br. 116 od juna 2015. godine str. 169
OSTALI PROPISI Šifra plaćanja po osnovu spoljnotrgovinskog posla prometa usluge između rezidenta - pravnog lica, kao pružaoca usluge i nerezidenta - stranog pravnog lica, kao korisnika usluge br. 116 od juna 2015. godine str. 171
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 116 od juna 2015. godine str. 172
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dodatu vrednost kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 116 od juna 2015. godine str. 172
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prodaje portfolija lizing kuće koji čine ugovori o lizingu pokretnih stvari br. 116 od juna 2015. godine str. 172
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman pružanja usluge kliničkog ispitivanja lekova stranom licu br. 116 od juna 2015. godine str. 173
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman prometa hrane i pića koji predstavlja deo naknade za rad angažovanih izvršilaca posla (preduzetnika) br. 116 od juna 2015. godine str. 173
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman pružanja usluge savetovanja u oblasti poreza br. 116 od juna 2015. godine str. 174
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za nepostojanje obaveze plaćanja PDV kada obveznik vrši prenos dela imovine kao ulog br. 116 od juna 2015. godine str. 175
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oslobođenje od obaveze plaćanja PDV na promet zemljišta (poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog) br. 116 od juna 2015. godine str. 176
SLUŽBENA MIŠLJENJA Stopa PDV kod prometa usluga koje prethode isporuci vode za piće vodovodnom mrežom i utvrđivanje PDV osnovice za promet usluga odvođenja otpadnih voda br. 116 od juna 2015. godine str. 177
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obračunavanje i plaćanje PDV kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i izgradnja i rekonstrukcija građevinskog objekta br. 116 od juna 2015. godine str. 178
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dobit pravnih lica kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 116 od juna 2015. godine str. 179
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnovice za obračun amortizacije imovine koju je osnivač uneo kao nenovčani ulog u društvo br. 116 od juna 2015. godine str. 179
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza podnošenja poreskog bilansa i poreske prijave u slučaju statusne promene (pripajanje) br. 116 od juna 2015. godine str. 179
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku kada rezidentno pravno lice vrši plaćanje nerezidentnom pravnom licu iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom br. 116 od juna 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Mogućnost obveznika da sam opredeli period koji će se smatrati periodom ulaganja za svrhu ostvarivanja prava na poreski podsticaj po članu 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica br. 116 od juna 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dohodak građana kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 116 od juna 2015. godine str. 182
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primanje po osnovu naknade troškova službenog putovanja u cilju promocije i reklamiranja proizvoda br. 116 od juna 2015. godine str. 182
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje prihoda preduzetnika koji je ostvaren delom u novčanom iznosu a delom u naturi br. 116 od juna 2015. godine str. 183
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezima na imovinu kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 116 od juna 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nemogućnost da se obveznici poreza na imovinu, čije su nepokretnosti bile poplavljene 2014. godine a kojima nije isplaćena naknada za štetu od poplava, oslobode plaćanja poreza na imovinu br. 116 od juna 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Porez na imovinu plaća se i na objekte izgrađene na klizištu koji su zbog dejstva klizišta oštećeni br. 116 od juna 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Mogućnost da se fizičko lice oslobodi plaćanja poreza na imovinu za jedno registrovano oružje br. 116 od juna 2015. godine str. 184
SLUŽBENA MIŠLJENJA Mogućnost da se fizičko lice oslobodi plaćanja poreza na imovinu za jedno registrovano oružje br. 116 od juna 2015. godine str. 185
SLUŽBENA MIŠLJENJA Porez na imovinu plaća se i na ruinirane objekte koje obveznik iz tog razloga ne koristi br. 116 od juna 2015. godine str. 186
SLUŽBENA MIŠLJENJA Porez na imovinu ne plaća se na nepokretnosti koje su od nadležnog organa proglašene kulturnim ili istorijskim spomenicima - na nepokretnosti u celini, odnosno na posebne delove, koji služe za ove namene br. 116 od juna 2015. godine str. 186
SLUŽBENA MIŠLJENJA Kada je na stanu zasnovan zakup u skladu sa Zakonom kojim je uređeno socijalno stanovanje - zakupac je obveznik poreza na imovinu za predmetni stan za vreme trajanja zakupa br. 116 od juna 2015. godine str. 187
SLUŽBENA MIŠLJENJA Porez na imovinu plaća se na pravo, državinu ili korišćenje šumskog zemljišta br. 116 od juna 2015. godine str. 188
SLUŽBENA MIŠLJENJA Razvrstavanje nepokretnosti za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu br. 116 od juna 2015. godine str. 188
SLUŽBENA MIŠLJENJA Jedinica lokalne samouprave svojom odlukom ne može propisati oslobođenja od poreza na imovinu br. 116 od juna 2015. godine str. 189
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE br. 116 od juna 2015. godine str. 190
SUDSKA PRAKSA • Apelacioni sud u Beogradu • Privredni apelacioni sud • br. 116 od juna 2015. godine str. 190
SUDSKA PRAKSA Solidarna odgovornost naručioca i izvođača radova za naknadu štete br. 116 od juna 2015. godine str. 190
SUDSKA PRAKSA Pravo podizvođača da radove direktno naplati od investitora br. 116 od juna 2015. godine str. 191
SUDSKA PRAKSA Izmena cene kod ugovora o građenju po zahtevu izvođača radova br. 116 od juna 2015. godine str. 191
SUDSKA PRAKSA Prijem ispunjenja bez zadržavanja prava na kaznu ugovorenu zbog docnje izvođača radova br. 116 od juna 2015. godine str. 192
SUDSKA PRAKSA Posledice raskida ugovora o konzorcijumu i pravo izvođača radova prema naručiocu br. 116 od juna 2015. godine str. 193
SUDSKA PRAKSA Vremensko ograničenje odgovornosti izvođača za nedostatke u izradi građevine br. 116 od juna 2015. godine str. 193
SUDSKA PRAKSA Odsustvo uticaja odnosa između investitora i glavnog izvođača radova na ostvarivanje prava podizvođača kod ugovora o građenju br. 116 od juna 2015. godine str. 194
MODELI Rešenje o izricanju opomene sa najavom otkaza zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline br. 116 od juna 2015. godine str. 195
MODELI Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze krivicom zaposlenog br. 116 od juna 2015. godine str. 196
MODELI Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom br. 116 od juna 2015. godine str. 197
MODELI Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog nevraćanja na rad u roku utvrđenom zakonom br. 116 od juna 2015. godine str. 199
MODELI Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog prestanka potrebe za obavljanjem određenog posla usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena br. 116 od juna 2015. godine str. 200
MODELI Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog navršenih 65 godina života i propisanih br. 116 od juna 2015. godine str. 202
MODELI Rešenje o prestanku radnog odnosa zbog otkaza ugovora o radu od strane zaposlenog br. 116 od juna 2015. godine str. 203
MODELI Sporazum o prestanku radnog odnosa na inicijativu zaposlenog br. 116 od juna 2015. godine str. 204
MODELI Rešenje o naknadi štete zaposlenom za neiskorišćeni godišnji odmor u celini u slučaju prestanka radnog odnosa br. 116 od juna 2015. godine str. 205
MODELI Rešenje o naknadi štete zaposlenom za delimično neiskorišćeni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa br. 116 od juna 2015. godine str. 206
• AKTUELNE VESTI Aktuelne vesti br. 116 od juna 2015. godine str. 207
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Jun / Jul 2015. godine br. 116 od juna 2015. godine str. 214
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 116 od juna 2015. godine str. 234
POREZ NA DODATU VREDNOST PORESKI TRETMAN PRENOSA CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE OBVEZNIKA PDV IZ UGLA ZAKONA O PDV br. 115 od maja 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uvodne napomene br. 115 od maja 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Prenos celokupne ili dela imovine obveznika PDV - opšti uslovi koji treba da budu ispunjeni da bi se smatralo da promet dobara i usluga nije izvršen br. 115 od maja 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Prenos celokupne imovine obveznika PDV kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen br. 115 od maja 2015. godine str. 17
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Prenos dela imovine kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen br. 115 od maja 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Izdavanje računa za prenos celokupne ili dela imovine kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen, vođenje evidencije o predmetnom prenosu i iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PDV br. 115 od maja 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST REFUNDACIJA PDV KUPCU PRVOG STANA I OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA U SLUČAJU PRODAJE STANA LICU KOJE KUPUJE PRVI STAN br. 115 od maja 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uvodne napomene br. 115 od maja 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Oporezivanje prometa objekata, odnosno prenosa prava svojine na objektima, na osnovu ugovora o prodaji br. 115 od maja 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Šta se smatra stanom za potrebe ostvarivanja prava na refundaciju PDV kupcu prvog stana i poreskog oslobođenja od poreza na prenos apsolutnih prava br. 115 od maja 2015. godine str. 27
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju PDV kupcu prvog stana, odnosno oslobođenja od poreza na prenos apsolutnih prava br. 115 od maja 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Obim prava na refundaciju PDV, odnosno oslobođenja od poreza na prenos apsolutnih prava kod kupovine prvog stana br. 115 od maja 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST 6. Postupak za ostvarivanje prava na refundaciju PDV kupcu prvog stana - dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za refundaciju br. 115 od maja 2015. godine str. 38
POREZ NA DODATU VREDNOST 7. Način ostvarivanja poreskog oslobođenja od poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu prodaje stana kupcu prvog stana - dokumentacija koja se podnosi uz poresku prijavu br. 115 od maja 2015. godine str. 42
POREZ NA DODATU VREDNOST Poreski tretman prenosa prava po ugovoru o franšizingu koji rezident Francuske vrši domaćem licu br. 115 od maja 2015. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI NAKNADA ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR br. 115 od maja 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI OSNIVAČI, ODNOSNO ČLANOVI PRIVREDNIH DRUŠTAVA br. 115 od maja 2015. godine str. 48
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Osnivači koji nisu registrovani za zastupanje privrednog društva br. 115 od maja 2015. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Osnivači koji su registrovani za zastupanje privrednog društva br. 115 od maja 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Tabelarni pregled plaćanja obaveza za osnivača u odnosu na njegov radno-pravni status br. 115 od maja 2015. godine str. 54
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI NEUJEDNAČENO POSTUPANJE PORESKE UPRAVE PRILIKOM DONOŠENJA NOVIH REŠENJA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU ZA 2014. GODINU br. 115 od maja 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE NA OBRASCU PPP-PD KOD OSTVARIVANJA I GUBITKA PRAVA NA STARE OLAKŠICE ZA NOVOZAPOSLENA LICA KOJE SU PRESTALE DA SE PRIMENJUJU 30.6.2014. GODINE br. 115 od maja 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Nemogućnost zaključivanja ugovora o radu na određeno vreme sa istim zaposlenim po isteku maksimalnog roka trajanja i zakonski izuzeci br. 115 od maja 2015. godine str. 63
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Utvrđivanje dozvoljenih sati provedenih na radu u slučaju obaveze zaposlenog da radi prekovremeno br. 115 od maja 2015. godine str. 64
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Određivanje poreskog tretmana rente - naknade štete zaposlenom prouzrokovane telesnom povredom ili oštećenjem zdravlja br. 115 od maja 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Isplata naknade zarade zaposlenom u toku trajanja privremene sprečenosti za rad u slučaju promene poslodavca br. 115 od maja 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obaveza matičara da prijavu o smrti korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja podnese Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje br. 115 od maja 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski tretman iznosa kapare koji fizičko lice - primalac kapare zadrži zbog neizvršenja ugovorne obaveze druge ugovorne strane - pravnog lica br. 115 od maja 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Nepostojanje obaveze plaćanja doprinosa za osnivača privrednog društva - austrijskog penzionera koji obavlja poslove zakonskog zastupnika van radnog odnosa br. 115 od maja 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Doprinosi za osnivače (fizička lica) koji su obavezno osigurani u Nemačkoj, odnosno u Turskoj br. 115 od maja 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za osnivača (direktora) koji je u isto vreme zaposlen u Hrvatskoj i koji je dvostruki državljanin br. 115 od maja 2015. godine str. 70
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Zastarelost potraživanja po osnovu pravnosnažnog rešenja opštinskog suda kojim je određena naknada za oduzeto zemljište u slučaju otvaranja stečaja nad obveznikom plaćanja obaveza br. 115 od maja 2015. godine str. 72
AKCIZE PORESKI TRETMAN AKCIZNE ROBE U SLOBODNIM ZONAMA SA ASPEKTA AKCIZE br. 115 od maja 2015. godine str. 74
AKCIZE 1. Pravni okvir br. 115 od maja 2015. godine str. 74
AKCIZE 2. Obaveza po osnovu akcize za robu u slobodnim zonama br. 115 od maja 2015. godine str. 76
AKCIZE Pravo na refakciju plaćene akcize na gorivo za prevoz za sopstvene potrebe br. 115 od maja 2015. godine str. 77
AKCIZE Uslovi za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na gorivo br. 115 od maja 2015. godine str. 79
FISKALNE KASE Nemogućnost naknadnog evidentiranja prometa preko fiskalne kase po izdatim fiskalnim računima koji su izdati za vreme neispravnosti fiskalne kase br. 115 od maja 2015. godine str. 80
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE ISPRAVKA MATERIJALNO ZNAČAJNE GREŠKE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU br. 115 od maja 2015. godine str. 81
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pojam i vrste grešaka br. 115 od maja 2015. godine str. 81
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Materijalno beznačajna greška br. 115 od maja 2015. godine str. 82
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Materijalno značajna greška br. 115 od maja 2015. godine str. 83
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sastavljanje korigovanih finansijskih izveštaja br. 115 od maja 2015. godine str. 86
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Zamena javno objavljenih finansijskih izveštaja za 2014. godinu br. 115 od maja 2015. godine str. 86
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Utvrđivanje kriterijuma u računovodstvenim politikama za određivanje materijalno značajne greške (prag materijalnosti) br. 115 od maja 2015. godine str. 87
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PORESKI ASPEKT ISPRAVKE MATERIJALNE GREŠKE br. 115 od maja 2015. godine str. 89
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uvod br. 115 od maja 2015. godine str. 89
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreske implikacije ispravke materijalno značajne greške iz prethodnih perioda br. 115 od maja 2015. godine str. 89
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreske implikacije materijalno beznačajne greške br. 115 od maja 2015. godine str. 89
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreske implikacije greške nastale pogrešnom primenom poreskih propisa br. 115 od maja 2015. godine str. 90
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Podnošenje izmenjene poreske prijave br. 115 od maja 2015. godine str. 90
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIZNAVANJE PRIHODA OD DIVIDENDE KOD MIKRO PRAVNIH LICA br. 115 od maja 2015. godine str. 93
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer računovodstvenog evidentiranja prihoda po osnovu dividende kod mikro pravnog lica koje primenjuje MSFI za MSP br. 115 od maja 2015. godine str. 93
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer računovodstvenog evidentiranja prihoda po osnovu dividende kod mikro pravnog lica koje primenjuje Pravilnik za mikro i druga pravna lica br. 115 od maja 2015. godine str. 94
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POLJOPRIVREDNOG I OSTALOG ZEMLJIŠTA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 115 od maja 2015. godine str. 95
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sticanje zemljišta br. 115 od maja 2015. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Unošenje poljoprivrednog zemljišta kao uloga u kapital privrednog društva br. 115 od maja 2015. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Davanje poljoprivrednog i ostalog zemljišta u zakup u slučaju kada se zemljište vrednuje po nabavnoj vrednosti i iskazuje na računu 020 br. 115 od maja 2015. godine str. 98
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prodaja poljoprivrednog i ostalog zemljišta br. 115 od maja 2015. godine str. 99
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rezervisanje za troškove obnavljanja poljoprivrednog i ostalog zemljišta br. 115 od maja 2015. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obezvređenje poljoprivrednog i ostalog zemljišta br. 115 od maja 2015. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Ulaganja na sopstvenom poljoprivrednom i ostalom zemljištu koja se amortizuju br. 115 od maja 2015. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE POSTROJENJA I OPREMA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 115 od maja 2015. godine str. 102
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Uzimanje poljoprivrednog i ostalog zemljišta u zakup i ulaganja na zakupljenom zemljištu br. 115 od maja 2015. godine str. 102
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja kupovine postrojenja i opreme iz kredita br. 115 od maja 2015. godine str. 104
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja kupovine postrojenja i opreme kada se montaža vrši u sopstvenoj režiji br. 115 od maja 2015. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja kupovine postrojenja i opreme na robni kredit br. 115 od maja 2015. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja kupovine postrojenja i opreme koja je već korišćena br. 115 od maja 2015. godine str. 108
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer knjiženja kupovine postrojenja i opreme uz državna davanja br. 115 od maja 2015. godine str. 108
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 115 od maja 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Sticanje postrojenja i opreme putem razmene br. 115 od maja 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba robe kao postrojenja i opreme br. 115 od maja 2015. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba sopstvenih proizvoda za postrojenje i opremu br. 115 od maja 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Naknadna ulaganja učinjena nakon puštanja u rad (aktiviranja) postrojenja i opreme br. 115 od maja 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Manjak postrojenja i opreme br. 115 od maja 2015. godine str. 117
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Višak postrojenja i opreme br. 115 od maja 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OTUĐENJA POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 115 od maja 2015. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prodaja postrojenja i opreme br. 115 od maja 2015. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prenos postrojenja i opreme bez naknade br. 115 od maja 2015. godine str. 121
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rashodovanje postrojenja i opreme br. 115 od maja 2015. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obezvređenje (umanjenje) vrednosti postrojenja i opreme br. 115 od maja 2015. godine str. 125
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIKA I OBAVEZA PO OSNOVU IZVOZA ZA TUĐI RAČUN br. 115 od maja 2015. godine str. 126
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Poreski aspekt br. 115 od maja 2015. godine str. 126
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Primer računovodstvenog evidentiranja br. 115 od maja 2015. godine str. 126
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE KOJI SE ODNOSE NA PRAVILNO POPUNJAVANJE KEPU KNJIGE SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRODAJU KONDITORSKIH PROIZVODA br. 115 od maja 2015. godine str. 129
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Matično pravno lice kao obveznik revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja br. 115 od maja 2015. godine str. 131
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prelazak sa proporcionalne konsolidacije na metod udela u skladu sa MRS 28 prilikom uključivanja zajedničkih aranžmana u konsolidovane finansijske izveštaje za 2014. godinu br. 115 od maja 2015. godine str. 132
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE (Ne)postojanje obaveze konsolidovanja zavisnog pravnog lica u stečaju br. 115 od maja 2015. godine str. 133
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Pravilno popunjavanje kolone 6 KEPU knjige u slučaju kada se zalihe vode po nabavnim cenama bez PDV br. 115 od maja 2015. godine str. 135
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Upotreba računa 025 - Ostale nekretnine, postrojenja i oprema br. 115 od maja 2015. godine str. 135
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja javnih preduzeća br. 115 od maja 2015. godine str. 137
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA DUŽNOST JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE DA DONESU PODZAKONSKE AKTE ZA IZVRŠAVANJE ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 115 od maja 2015. godine str. 139
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZVEŠTAVANJU O POSLOVIMA S HARTIJAMA OD VREDNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 40/2015 br. 115 od maja 2015. godine str. 140
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Obrasci i vrste izveštaja br. 115 od maja 2015. godine str. 140
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Obveznici izveštavanja br. 115 od maja 2015. godine str. 141
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Obaveza izveštavanja br. 115 od maja 2015. godine str. 142
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Rok i način dostavljanja izveštaja br. 115 od maja 2015. godine str. 142
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prelazne i završne odredbe br. 115 od maja 2015. godine str. 143
OSTALI PROPISI INVESTICIONI RADOVI U INOSTRANSTVU - DRŽANJE DEVIZA NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU I OBAVEZA IZVEŠTAVANJA br. 115 od maja 2015. godine str. 144
OSTALI PROPISI Elementi ugovora o građenju br. 115 od maja 2015. godine str. 144
OSTALI PROPISI Šifre plaćanja i naplate koje se odnose na investicione radove br. 115 od maja 2015. godine str. 145
OSTALI PROPISI Držanje deviza na računu pravnog lica koje izvodi građevinske radove u inostranstvu kod banke u inostranstvu br. 115 od maja 2015. godine str. 146
OSTALI PROPISI Obaveza izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom br. 115 od maja 2015. godine str. 147
OSTALI PROPISI ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU KOJI SE ODNOSE NA POČETAK OBAVLJANJA RADOVA PRI IZGRADNJI OBJEKTA br. 115 od maja 2015. godine str. 148
OSTALI PROPISI Sažetak br. 115 od maja 2015. godine str. 148
OSTALI PROPISI Isplata dobiti po osnovu stranih direktnih investicija - obaveza izveštavanja NBS br. 115 od maja 2015. godine str. 150
OSTALI PROPISI Dopuštenost razmene između investitora i izvođača radova u slučaju kada je račun jednog od subjekata blokiran br. 115 od maja 2015. godine str. 150
OSTALI PROPISI Sticanje svojine na zemljištu po osnovu svojine na posebnom delu zgrade od strane izvođača radova br. 115 od maja 2015. godine str. 152
OSTALI PROPISI Raspoređivanje dobiti u akcionarskom društvu br. 115 od maja 2015. godine str. 152
OSTALI PROPISI Pravo člana društva na informisanje o finansijskom stanju u privrednom društvu br. 115 od maja 2015. godine str. 154
OSTALI PROPISI Obezbeđenje potraživanja pri smanjenju osnovnog kapitala privrednog društva br. 115 od maja 2015. godine str. 155
OSTALI PROPISI Nedozvoljenost plaćanja kamate na dodatne uplate (pozajmice) stranog osnivača br. 115 od maja 2015. godine str. 155
OSTALI PROPISI Obavljanje platnog prometa sa inostranstvom po osnovu elektronske kupoprodaje robe i usluga preko strane institucije elektronskog novca (PayPal) br. 115 od maja 2015. godine str. 156
OSTALI PROPISI Šifra plaćanja provizije fizičkom licu po osnovu posla zastupanja u inostranstvu br. 115 od maja 2015. godine str. 156
OSTALI PROPISI Pravne posledice ispunjenja obaveze privrednog subjekta, čiji je tekući račun blokiran, od strane trećeg lica br. 115 od maja 2015. godine str. 158
OSTALI PROPISI Naplata po registrovanoj menici registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i postupak upisa promene podataka o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu br. 115 od maja 2015. godine str. 159
OSTALI PROPISI Ovlašćenje direktnog zaduženja kao verodostojna isprava - postupak prinudne naplate po izvršenoj cesiji br. 115 od maja 2015. godine str. 160
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 115 od maja 2015. godine str. 162
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o računovodstvu i o reviziji kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 115 od maja 2015. godine str. 162
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za postojanje obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja br. 115 od maja 2015. godine str. 162
SLUŽBENA MIŠLJENJA Tumačenje člana 37. starog Zakona o računovodstvu i reviziji - uslovi za nastanak obaveze vršenja revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za malo pravno lice br. 115 od maja 2015. godine str. 162
SLUŽBENA MIŠLJENJA Razgraničenje alata i osnovnih sredstava u poslovnim knjigama privrednih društava (primena MRS 16: Nekretnine, postrojenja i oprema) br. 115 od maja 2015. godine str. 163
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dodatu vrednost kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 115 od maja 2015. godine str. 164
SLUŽBENA MIŠLJENJA Obaveza primaoca usluga da kao poreski dužnik obračuna i plati PDV ako strano lice ne odredi poreskog punomoćnika br. 115 od maja 2015. godine str. 164
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za ostvarivanje prava na odbitak PDV prilikom nabavke motornog vozila br. 115 od maja 2015. godine str. 164
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nemogućnost ugovaranja plaćanja PDV kod prometa nepokretnosti u slučaju statusne promene u kojoj učestvuje samo jedno privredno društvo br. 115 od maja 2015. godine str. 165
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dobit pravnih lica kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 115 od maja 2015. godine str. 167
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pojašnjenje povezanosti za svrhu primene pravila o transfernim cenama u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica br. 115 od maja 2015. godine str. 167
SLUŽBENA MIŠLJENJA Ostvarivanje prava na poreski kredit za ulaganje u rekonstrukciju objekta koje je obveznik izvršio do 31.12.2013. godine br. 115 od maja 2015. godine str. 167
SLUŽBENA MIŠLJENJA Tretman prihoda od taksi koje Komisija (pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti) ostvaruje obavljanjem poverenih poslova iz svoje nadležnosti br. 115 od maja 2015. godine str. 168
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dohodak građana kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 115 od maja 2015. godine str. 169
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje kapitalnog dobitka i priznavanje troškova koji su u neposrednoj vezi sa izgradnjom objekta br. 115 od maja 2015. godine str. 169
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oporezivanje primanja koja zaposleni u sudovima i javnim tužilaštvima ostvare na ime poboljšanja materijalnog položaja i uslova rada br. 115 od maja 2015. godine str. 170
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman pružanja pogodnosti zaposlenima u vidu tzv. tim bildinga br. 115 od maja 2015. godine str. 171
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa iz oblasti rada kroz mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 115 od maja 2015. godine str. 172
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za angažovanje lica po osnovu ugovora o stručnom usavršavanju u zdravstvenoj ustanovi br. 115 od maja 2015. godine str. 172
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman pružanja usluge ADSL za službene i privatne potrebe zaposlenih br. 115 od maja 2015. godine str. 172
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje obaveze isplate uvećanih troškova prevoza za zaposlenog koji je promenio mesto stanovanja nakon zaključenja ugovora o radu br. 115 od maja 2015. godine str. 173
SLUŽBENA MIŠLJENJA Određivanje visine naknade zarade za vreme privremenog odsustva sa rada radi saniranja posledica izazvanih poplavama br. 115 od maja 2015. godine str. 173
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezima na imovinu kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 115 od maja 2015. godine str. 174
SLUŽBENA MIŠLJENJA Fizičko lice koje je steklo državljanstvo druge države i koje je rezident te države kao obveznik poreza na imovinu za pravo svojine na stanu u RS br. 115 od maja 2015. godine str. 174
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nenadležnost Ministarstva finansija - Sektora za fiskalni sistem za tumačenje rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za 2014. godinu br. 115 od maja 2015. godine str. 175
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje dvostrukog oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava kada je fond prodao stan zdravstvenoj ustanovi, a ta zdravstvena ustanova stan dodelila u zakup zaposlenom koji je kao zakupac otkupio stan br. 115 od maja 2015. godine str. 175
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nastanak obaveze po osnovu poreza na imovinu fizičkom licu koje je zaključilo i overilo ugovor o kupovini stana, ali stečeno pravo svojine nije upisalo u katastru br. 115 od maja 2015. godine str. 176
SLUŽBENA MIŠLJENJA Fizičko lice - zakupac stana na period duži od jedne godine je obveznik plaćanja poreza na imovinu za predmetni stan, iako je vlasnik drugo lice br. 115 od maja 2015. godine str. 176
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu - za nepokretnu imovinu čiji je vlasnik maloletno lice kome je rešenjem nadležnog organa određen staralac utvrđuje se maloletnom fizičkom licu br. 115 od maja 2015. godine str. 176
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije kod obveznika koji nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama ne iskazuje po metodu fer vrednosti br. 115 od maja 2015. godine str. 178
SLUŽBENA MIŠLJENJA Strano pravno lice koje ne vodi poslovne knjige, a koje je obveznik poreza na imovinu u Republici Srbiji, poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu podnosi na obrascu PPI-2 br. 115 od maja 2015. godine str. 179
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o fiskalnim kasama kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 115 od maja 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nepostojanje obaveze evidentiranja preko fiskalne kase prodaje promotivnog materijala od strane lica koje obavlja delatnost iz oblasti 90 (stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti) klasifikacije delatnosti br. 115 od maja 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Oslobođenje od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase prodaje auto guma posredstvom pošte ili interneta br. 115 od maja 2015. godine str. 180
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Privredni apelacioni sud • Apelacioni sud u Kragujevcu • br. 115 od maja 2015. godine str. 181
SUDSKA PRAKSA Odsustvo uticaja odnosa između investitora i glavnog izvođača radova na ostvarivanje prava podizvođača kod ugovora o građenju br. 115 od maja 2015. godine str. 181
SUDSKA PRAKSA Pravo podizvođača da radove direktno naplati od investitora br. 115 od maja 2015. godine str. 182
SUDSKA PRAKSA Prava i dužnosti naručioca radova u slučaju prijema zadocnelog ispunjenja od strane izvođača br. 115 od maja 2015. godine str. 183
SUDSKA PRAKSA Vremensko ograničenje odgovornosti izvođača za nedostatke u izradi građevine br. 115 od maja 2015. godine str. 183
SUDSKA PRAKSA Izvođenje nepredviđenih građevinskih radova kao uslov za izvršenje ugovora o građenju br. 115 od maja 2015. godine str. 184
SUDSKA PRAKSA Nepostojanje potrebe za izvođenjem radova koji nisu ugovoreni niti naknadno odobreni br. 115 od maja 2015. godine str. 184
SUDSKA PRAKSA Znanje izvođača o nedostacima izvedenih radova i spremnost na sniženje naknade br. 115 od maja 2015. godine str. 185
SUDSKA PRAKSA Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova br. 115 od maja 2015. godine str. 186
SUDSKA PRAKSA Izvođenje građevinskih radova bez građevinske dozvole br. 115 od maja 2015. godine str. 187
SUDSKA PRAKSA Prijem ispunjenja bez zadržavanja prava na kaznu ugovorenu zbog docnje izvođača radova br. 115 od maja 2015. godine str. 188
SUDSKA PRAKSA Posledice raskida ugovora o konzorcijumu i pravo izvođača radova prema naručiocu br. 115 od maja 2015. godine str. 188
MODELI Ugovor o angažovanju izvođača br. 115 od maja 2015. godine str. 190
MODELI Ugovor o angažovanju podizvođača (podizvođački ugovor) br. 115 od maja 2015. godine str. 191
MODELI Ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem pojedinih radova u toku građenja objekta br. 115 od maja 2015. godine str. 198
MODELI Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv investitora zbog izvođenja radova bez rešenja o odobrenju izvođenja radova br. 115 od maja 2015. godine str. 201
MODELI Prijava za privredni prestup protiv izvođača radova zbog izvođenja radova suprotno tehničkoj dokumentaciji br. 115 od maja 2015. godine str. 202
• AKTUELNE VESTI Aktuelne vesti br. 115 od maja 2015. godine str. 204
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2015. godine br. 115 od maja 2015. godine str. 210
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 115 od maja 2015. godine str. 226
POREZ NA DODATU VREDNOST NEOSNOVANOST OSPORAVANJA PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA KOD IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA IZ RAZLOGA ŠTO OBVEZNIK PDV NIJE ISPUNIO OBAVEZE PROPISANE ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLANIRANJE I IZGRADNJA br. 114 od maja 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST Definicija prethodnog poreza br. 114 od maja 2015. godine str. 15
POREZ NA DODATU VREDNOST Uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza br. 114 od maja 2015. godine str. 16
POREZ NA DODATU VREDNOST Ispravka odbitka prethodnog poreza br. 114 od maja 2015. godine str. 18
POREZ NA DODATU VREDNOST ZAKUP NEPOKRETNOSTI SA ASPEKTA PORESKIH PROPISA br. 114 od maja 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uvod br. 114 od maja 2015. godine str. 20
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. PDV tretman zakupa nepokretnosti br. 114 od maja 2015. godine str. 21
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Zakup nepokretnosti sa aspekta Zakona o porezu na dohodak br. 114 od maja 2015. godine str. 31
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Poreski tretman prihoda od zakupa nepokretnosti koji ostvaruju nerezidentna pravna lica, sa aspekta Zakona o porezu na dobit br. 114 od maja 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ULAGANJA NA NEKRETNINAMA UZETIM U ZAKUP br. 114 od maja 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST Ulaganja na nekretninama uzetim u zakup koja se evidentiraju na računu 027 br. 114 od maja 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST Evidentiranje razmene usluge zakupa za uslugu ulaganja u zakupljenu nekretninu br. 114 od maja 2015. godine str. 39
POREZ NA DODATU VREDNOST KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA "Sl. glasnik RS", br. 40/2015 br. 114 od maja 2015. godine str. 42
POREZ NA DODATU VREDNOST Postupak sa robom koja se nakon besplatne popravke u garantnom roku stavlja u slobodan promet uz potpuno oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina br. 114 od maja 2015. godine str. 44
POREZ NA DODATU VREDNOST Oporezivanje prometa polovnog putničkog automobila koji vrši obveznik pdv koji se bavi prometom polovnih motornih vozila, u slučaju kada je prodajna cena automobila niža od nabavne br. 114 od maja 2015. godine str. 45
POREZ NA DODATU VREDNOST Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke televizora za opremanje prodajnog salona nameštaja br. 114 od maja 2015. godine str. 45
POREZ NA DOBIT KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 41/2015 br. 114 od maja 2015. godine str. 47
POREZ NA DOBIT 1. Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica br. 114 od maja 2015. godine str. 47
POREZ NA DOBIT 2. Najznačajnije izmene br. 114 od maja 2015. godine str. 47
POREZ NA DOBIT KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 41/2015 br. 114 od maja 2015. godine str. 49
POREZ NA DOBIT Uvod br. 114 od maja 2015. godine str. 49
POREZ NA DOBIT Oporezivanje nedobitnih organizacija porezom na dobit pravnih lica br. 114 od maja 2015. godine str. 49
POREZ NA DOBIT KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU ISKAZIVANJA PRIHODA I RASHODA RADI UTVRĐIVANJA DOBITI KOJU STALNA POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA OSTVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE "Sl. glasnik RS", br. 41/2015 br. 114 od maja 2015. godine str. 52
POREZ NA DOBIT Objašnjenje pojedinačnih rešenja sadržanih u Pravilniku br. 114 od maja 2015. godine str. 53
POREZ NA DOBIT RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE RASPODELE DOBITI I POKRIĆA GUBITKA br. 114 od maja 2015. godine str. 56
POREZ NA DOBIT Računovodstveni aspekt raspodele dobiti br. 114 od maja 2015. godine str. 56
POREZ NA DOBIT Primeri računovodstvenog evidentiranja obračuna i isplate dividendi br. 114 od maja 2015. godine str. 57
POREZ NA DOBIT Primer računovodstvenog evidentiranja raspodele dobiti za povećanje kapitala i rezerve br. 114 od maja 2015. godine str. 60
POREZ NA DOBIT Pokriće gubitka br. 114 od maja 2015. godine str. 61
POREZ NA DOBIT PORESKI ASPEKT RASPODELE DOBITI ISKAZANE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU br. 114 od maja 2015. godine str. 63
POREZ NA DOBIT Oporezivanje dividendi isplaćenih fizičkim licima - rezidentima br. 114 od maja 2015. godine str. 63
POREZ NA DOBIT Oporezivanje dividendi isplaćenih fizičkim licima - nerezidentima br. 114 od maja 2015. godine str. 64
POREZ NA DOBIT Poreski tretman raspodele dobiti zaposlenima i članovima organa uprave br. 114 od maja 2015. godine str. 65
POREZ NA DOBIT Poreski tretman dividendi isplaćenih pravnim licima rezidentima RS br. 114 od maja 2015. godine str. 66
POREZ NA DOBIT Poreski tretman dividendi isplaćenih pravnim licima nerezidentima RS br. 114 od maja 2015. godine str. 67
POREZ NA DOBIT Poreski tretman dividendi isplaćenih nerezidentnim pravnim licima iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom br. 114 od maja 2015. godine str. 68
POREZ NA DOBIT ODGOVORI NA POJEDINA PITANJA U VEZI SA PORESKIM TRETMANOM STATUSNIH PROMENA PRIVREDNIH DRUŠTAVA, SA ASPEKTA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 114 od maja 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI USKLAĐENA NAJNIŽA OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA br. 114 od maja 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Visina najniže osnovice br. 114 od maja 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primanja na koja se ne primenjuje najniža mesečna osnovica doprinosa br. 114 od maja 2015. godine str. 73
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena najniže osnovice kod plaćanja doprinosa bez isplate zarada i kod isplate zarade u delovima br. 114 od maja 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena najniže osnovice na zaradu preduzetnika br. 114 od maja 2015. godine str. 74
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena najniže osnovice za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom i zaposlene koji nemaju pun fond sati u mesecu br. 114 od maja 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Primena srazmernog iznosa najniže osnovice br. 114 od maja 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Uticaj novousklađene najniže osnovice na utvrđivanje bruto zarade, odnosno minimalne zarade br. 114 od maja 2015. godine str. 77
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa br. 114 od maja 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Osnovice za obračun doprinosa za PIO za lica koja su dobrovoljno uključena u obavezno osiguranje br. 114 od maja 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH br. 114 od maja 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Akt poslodavca kojim se uređuju međusobna prava i obaveze br. 114 od maja 2015. godine str. 81
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Sadržina ugovora o uređivanju međusobnih prava i obaveza zaposlenog i poslodavca za vreme osposobljavanja br. 114 od maja 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obaveze poslodavca za vreme trajanja edukacije zaposlenog br. 114 od maja 2015. godine str. 82
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreske i druge obaveza poslodavca za vreme stručnog usavršavanje zaposlenog br. 114 od maja 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Radno-pravni status zaposlenog za vreme stručnog osposobljavanja br. 114 od maja 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Utvrđivanje procenta prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa po odbitku za novozaposlene radnike br. 114 od maja 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obračun i isplata bonusa (nakon prestanka radnog odnosa) preko najviše osnovice doprinosa br. 114 od maja 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Isplata sa zakašnjenjem naknade troškova prevoza koje su dospele ranijih godina br. 114 od maja 2015. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Mogućnost preduzetnika da koristi neoporezivi iznos naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju br. 114 od maja 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Korišćenje godišnjeg odmora nakon privremene sprečenosti za rad br. 114 od maja 2015. godine str. 89
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pravo zaposlene porodilje na korišćenje godišnjeg odmora po isteku zaštite od prestanka radnog odnosa br. 114 od maja 2015. godine str. 90
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pravo zaposlene na korišćenje godišnjeg odmora za tekuću godinu po povratku sa porodiljskog odsustva br. 114 od maja 2015. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obaveza plaćanja doprinosa za državljanina Grčke (nerezidenta) koji ostvaruje naknadu po ugovoru o delu br. 114 od maja 2015. godine str. 91
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Gubitak prava na paušalno oporezivanje u slučaju evidentiranja u sistem PDV br. 114 od maja 2015. godine str. 93
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Mogućnost plaćanja doprinosa za zaposlene od strane osnivača društva čiji je račun blokiran br. 114 od maja 2015. godine str. 93
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA Podnošenje PPP PD prijave u slučaju kada se zaposlenom za isti obračunski period isplaćuje naknada zarade za vreme provedeno na bolovanju delom na teret RFZO, a delom na teret poslodavca br. 114 od maja 2015. godine str. 95
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 114 od maja 2015. godine str. 96
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kupovina zemljišta sa izgrađenim građevinskim objektom na tom zemljištu br. 114 od maja 2015. godine str. 97
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Promet neizgrađenog građevinskog zemljišta na kojem postoji pravo građenja na osnovu građevinske dozvole izdate obvezniku PDV - prenosiocu zemljišta, zajedno sa projektnom i drugom dokumentacijom br. 114 od maja 2015. godine str. 98
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kupovina građevinskog zemljišta u čiju nabavnu vrednost se uključuju troškovi demontaže, uklanjanja sredstva i obnove područja, koji se amortizuju br. 114 od maja 2015. godine str. 100
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kupovina građevinskog zemljišta za izgradnju stambenog objekta za prodaju na tržištu br. 114 od maja 2015. godine str. 101
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 114 od maja 2015. godine str. 102
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kriterijumi za priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme br. 114 od maja 2015. godine str. 103
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme posle početnog priznavanja (naknadno vrednovanje) br. 114 od maja 2015. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Priznavanje alata i inventara (rezervnih delova, opreme za servisiranje i pomoćne opreme) kao nekretnine, postrojenja i opreme br. 114 od maja 2015. godine str. 105
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Priznavanje zamenjenih delova (adaptacija, rekonstrukcija i sl.) kao nekretnine, postrojenja i opreme br. 114 od maja 2015. godine str. 106
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE VREDNOVANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 114 od maja 2015. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme br. 114 od maja 2015. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Umanjenje vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme (obezvređenje) br. 114 od maja 2015. godine str. 109
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nekretnine, postrojenja i oprema namenjeni prodaji br. 114 od maja 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Razmena nekretnina, postrojenja i opreme br. 114 od maja 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rashodovanje i otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme br. 114 od maja 2015. godine str. 111
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO-PORESKI ASPEKT IZGRADNJE I PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 114 od maja 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obelodanjivanje informacija o nekretninama, postrojenjima i opremi br. 114 od maja 2015. godine str. 112
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PDV aspekt izgradnje i prometa građevinskih objekata br. 114 od maja 2015. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kupovina poslovnog prostora u toku izgradnje od investitora obveznika PDV, sa ugovorenom valutnom klauzulom br. 114 od maja 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE IZGRADNJE I PROMETA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 114 od maja 2015. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kupovina poslovnog prostora kada se plaća porez na prenos apsolutnih prava br. 114 od maja 2015. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Kupovina poslovnog prostora bez plaćanja bilo kakvih poreza br. 114 od maja 2015. godine str. 120
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Izgradnja poslovnog objekta koju vrši investitor angažovanjem izvođača radova iz oblasti građevinarstva br. 114 od maja 2015. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE INVESTICIONIH NEKRETNINA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 114 od maja 2015. godine str. 126
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Početno priznavanje i odmeravanje investicione nekretnine br. 114 od maja 2015. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Odmeravanje posle početnog priznavanja (naknadno) investicione nekretnine br. 114 od maja 2015. godine str. 128
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Rekonstrukcija i adaptacija investicionih nekretnina br. 114 od maja 2015. godine str. 129
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Prenosi sa investicione nekretnine i na investicionu nekretninu kada dođe do promene u nameni nekretnine br. 114 od maja 2015. godine str. 130
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Otuđenje investicionih nekretnina (prodaja i rashodovanje) br. 114 od maja 2015. godine str. 130
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obelodanjivanje informacija o investicionim nekretninama br. 114 od maja 2015. godine str. 132
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Obaveza izveštavanja NBS po osnovu nenaplaćenog potraživanja nedobitne organizacije za uslugu pruženu stranom licu br. 114 od maja 2015. godine str. 132
RAČUNOVODSTVO I IZVEŠTAVANJE Nemogućnost plaćanja u devizama između rezidenata po osnovu kupoprodaje robe smeštene u slobodnu zonu u inostranstvu br. 114 od maja 2015. godine str. 133
INTERNA I EKSTERNA REVIZIJA Obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja javnih preduzeća br. 114 od maja 2015. godine str. 134
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR UREDBE O IZMENAMA UREDBE O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA "Sl. glasnik RS", br. 37/2015 br. 114 od maja 2015. godine str. 136
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Promene u sadržini sredstava i opreme br. 114 od maja 2015. godine str. 136
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Promene rokova br. 114 od maja 2015. godine str. 137
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Umesto zaključka br. 114 od maja 2015. godine str. 137
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI "Sl. glasnik RS", br. 38/2015 br. 114 od maja 2015. godine str. 138
OSTALI PROPISI OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA PREKO STRANE INSTITUCIJE ELEKTRONSKOG NOVCA br. 114 od maja 2015. godine str. 141
OSTALI PROPISI Platni promet sa inostranstvom preko strane institucije elektronskog novca br. 114 od maja 2015. godine str. 141
OSTALI PROPISI Pretpostavke za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom preko SIEN br. 114 od maja 2015. godine str. 142
OSTALI PROPISI Uticaj novousvojene regulative o platnim uslugama na poslovanje institucija elektronskog novca i korisnike njihovih usluga br. 114 od maja 2015. godine str. 143
OSTALI PROPISI SLUČAJEVI U KOJIMA JE DOZVOLJENO DRŽANJE EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA U DEVIZNOJ BLAGAJNI br. 114 od maja 2015. godine str. 144
OSTALI PROPISI Naplata u efektivnom stranom novcu br. 114 od maja 2015. godine str. 144
OSTALI PROPISI Naknada troškova nastalih u pružanju usluge međunarodnog robnog i putničkog prevoza br. 114 od maja 2015. godine str. 145
OSTALI PROPISI Blagajna na menjačkom mestu br. 114 od maja 2015. godine str. 145
OSTALI PROPISI (Ne)postojanje potrebe za propisivanjem dodatnih slučajeva br. 114 od maja 2015. godine str. 145
OSTALI PROPISI PREPORUKE ZA USPEŠNO OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA U ZEMLJI br. 114 od maja 2015. godine str. 146
OSTALI PROPISI Kontrola obavljanja platnog prometa br. 114 od maja 2015. godine str. 146
OSTALI PROPISI Odgovornost u vezi sa popunjavanjem naloga za plaćanje br. 114 od maja 2015. godine str. 146
OSTALI PROPISI Klasifikacija prema obliku i osnovu plaćanja br. 114 od maja 2015. godine str. 147
OSTALI PROPISI Nedozvoljenost prenosa potraživanja rezidenta - fizičkog lica, nastalog po osnovu prodaje nepokretnosti u inostranstvu, na drugog rezidenta - privredno društvo br. 114 od maja 2015. godine str. 149
OSTALI PROPISI Naknada štete kupcu za izvezenu robu koja je neodgovarajućeg kvaliteta - šifra plaćanja br. 114 od maja 2015. godine str. 150
OSTALI PROPISI Šifra plaćanja odnosno naplate po osnovu posredničke provizije za usluge koje se obavljaju između rezidenata i nerezidenata br. 114 od maja 2015. godine str. 151
OSTALI PROPISI Mogućnost naplate potraživanja od nerezidenta po spoljnotrgovinskom poslu izvoza u slučaju kada je račun tog nerezidenta blokiran br. 114 od maja 2015. godine str. 152
OSTALI PROPISI Zastarelost potraživanja po osnovu pravnosnažnog rešenja opštinskog suda kojim je određena naknada za oduzeto zemljište u slučaju otvaranja stečaja nad obveznikom plaćanja obaveza br. 114 od maja 2015. godine str. 153
OSTALI PROPISI Pravni osnov za upis nepokretnosti - likvidacionog ostatka br. 114 od maja 2015. godine str. 155
OSTALI PROPISI Datum izdavanja menice i dospeća menične obaveze br. 114 od maja 2015. godine str. 156
OSTALI PROPISI Pravna sredstva na raspolaganju izvođaču u slučaju spora sa investitorom u vezi sa valutnom klauzulom prema ispostavljenoj privremenoj situaciji br. 114 od maja 2015. godine str. 156
OSTALI PROPISI Zastupanje javnog preduzeća čiji je osnivač opština od strane pravobranilaštva i direktora br. 114 od maja 2015. godine str. 157
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA   br. 114 od maja 2015. godine str. 158
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA Primena propisa o računovodstvu i o reviziji kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 114 od maja 2015. godine str. 158
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA (Ne)obaveznost revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja i sastavljanja godišnjih izveštaja o poslovanju za banke, društva za osiguranje i druge finansijske organizacije koje su u stečaju ili likvidaciji br. 114 od maja 2015. godine str. 158
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA Obavezna primena srednjeg kursa NBS za potrebe sastavljanja godišnjih finansijskih izveštaja i evidentiranja transakcija u stranoj valuti u poslovnim knjigama br. 114 od maja 2015. godine str. 159
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA Mogućnost knjiženja u poslovnim knjigama pravnog lica zvanične procene fer vrednosti imovine, obaveza i kapitala inicirane zakonom o privatizaciji, kod privrednog društva koje je u postupku privatizacije br. 114 od maja 2015. godine str. 160
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA Prva primena međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) br. 114 od maja 2015. godine str. 160
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA Nepostojanje obaveze računovodstvenog izdvajanja vrednosti građevinskog objekta od građevinskog zemljišta kada je u pitanju stan ili poslovni prostor koji je u vlasništvu pravnog lica br. 114 od maja 2015. godine str. 161
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dodatu vrednost kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 114 od maja 2015. godine str. 162
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA Naknadno smanjenje PDV osnovice za oporezivi promet dobara i usluga br. 114 od maja 2015. godine str. 162
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA PDV tretman prometa usluge stavljanja na raspolaganje osoblja br. 114 od maja 2015. godine str. 163
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA PDV tretman prometa usluga po programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2015. godinu br. 114 od maja 2015. godine str. 163
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA Primena propisa o akcizama kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 114 od maja 2015. godine str. 164
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe br. 114 od maja 2015. godine str. 164
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA Utvrđivanje osnovice za obračun akcize na derivate nafte br. 114 od maja 2015. godine str. 165
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Privredni apelacioni sud • br. 114 od maja 2015. godine str. 166
SUDSKA PRAKSA Rok zastarelosti potraživanja kod ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji br. 114 od maja 2015. godine str. 166
SUDSKA PRAKSA Imenovanje i pravna priroda ugovora br. 114 od maja 2015. godine str. 167
SUDSKA PRAKSA Pasivna legitimacija podzakupca br. 114 od maja 2015. godine str. 167
SUDSKA PRAKSA Razlozi otkaza ugovora o zakupu br. 114 od maja 2015. godine str. 168
SUDSKA PRAKSA Obavezna pisana forma ugovora o trgovinskom zastupanju br. 114 od maja 2015. godine str. 169
SUDSKA PRAKSA Pravo manjinskih akcionara na naknadu štete zbog raskida ugovora o prodaji akcijskog kapitala br. 114 od maja 2015. godine str. 169
SUDSKA PRAKSA Raskid ugovora i pravna sudbina ugovorne kazne br. 114 od maja 2015. godine str. 170
SUDSKA PRAKSA Pravo kupca društvenog kapitala na naknadu štete br. 114 od maja 2015. godine str. 171
SUDSKA PRAKSA Odgovornost za štetu pravnih lica kojima je povereno vršenje poslova od javnog interesa br. 114 od maja 2015. godine str. 172
MODELI OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O RADU - PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG U DRUGO MESTO RADA KOD ISTOG POSLODAVCA br. 114 od maja 2015. godine str. 173
MODELI ANEKS UGOVORA O RADU - PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG U DRUGO MESTO RADA KOD ISTOG POSLODAVCA br. 114 od maja 2015. godine str. 174
MODELI UGOVOR O RADU ZA OBAVLJANJE POSLOVA VAN PROSTORIJA POSLODAVCA - RAD OD KUĆE br. 114 od maja 2015. godine str. 175
MODELI UGOVOR O DOPUNSKOM RADU br. 114 od maja 2015. godine str. 178
MODELI UGOVOR O RADU SA PRIPRAVNIKOM br. 114 od maja 2015. godine str. 179
MODELI UGOVOR O VOLONTIRANJU br. 114 od maja 2015. godine str. 182
MODELI REŠENJE O SKRAĆENOM RADNOM VREMENU br. 114 od maja 2015. godine str. 184
MODELI REŠENJE O PREKOVREMENOM RADU br. 114 od maja 2015. godine str. 185
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA Maj / Jun 2015. godine br. 114 od maja 2015. godine str. 186
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 114 od maja 2015. godine str. 202
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 br. 113 od aprila 2015. godine str. 14
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Ključni pravni instituti i ciljevi Zakona br. 113 od aprila 2015. godine str. 15
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Jasna ovlašćenja inspekcija u suzbijanju obavljanja delatnosti neregistrovanih subjekata (sive ekonomije) br. 113 od aprila 2015. godine str. 18
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Transparentnost rada i akata inspekcije i ujednačavanje inspekcijske prakse br. 113 od aprila 2015. godine str. 19
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Elektronsko povezivanje i razmena informacija i dokumenata između inspekcija preko jedinstvenog inspekcijskog informacionog sistema (e-Inspektor) br. 113 od aprila 2015. godine str. 19
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA "Sl. glasnik RS", br. 32/2015 br. 113 od aprila 2015. godine str. 20
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prilog 1 - Roba čiji se uvoz, odnosno izvoz, vrši na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija) br. 113 od aprila 2015. godine str. 20
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prilog 2 - Roba čiji se uvoz, izvoz odnosno tranzit vrši na osnovu dozvole, odnosno odobrenja koje izdaje Ministarstvo zdravlja br. 113 od aprila 2015. godine str. 20
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prilog 3 - Roba za čiji uvoz i izvoz, dozvolu, odnosno drugu ispravu izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine br. 113 od aprila 2015. godine str. 21
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prilog 4 - Izvori jonizujućih zračenja čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit podleže izdavanju dozvole br. 113 od aprila 2015. godine str. 21
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prilog 5 - Roba za čiji je uvoz potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti br. 113 od aprila 2015. godine str. 21
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prilog 6 - Roba za čiji se uvoz mora obezbediti isprava o usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme br. 113 od aprila 2015. godine str. 22
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prilog 7 - Hemikalije i proizvodi čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen br. 113 od aprila 2015. godine str. 22
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Nadležni organi za izdavanje dozvola br. 113 od aprila 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST REFAKCIJA POREZA NA DODATU VREDNOST br. 113 od aprila 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Refakcija PDV stranim obveznicima br. 113 od aprila 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Refakcija PDV humanitarnim organizacijama br. 113 od aprila 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama br. 113 od aprila 2015. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama br. 113 od aprila 2015. godine str. 32
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Refakcija PDV stranom državljaninu br. 113 od aprila 2015. godine str. 34
POREZ NA DODATU VREDNOST (Ne)postojanje propisanog roka u kome obveznik PDV ima obavezu da izda račun za izvršeni promet dobara i usluga br. 113 od aprila 2015. godine str. 39
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2015. GODINI I NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZARADE br. 113 od aprila 2015. godine str. 40
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Mogućnost korišćenja godišnjeg odmora iz prethodne (2014.) godine u tekućoj (2015.) godini br. 113 od aprila 2015. godine str. 40
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Korišćenje godišnje odmora za tekuću (2015.) godinu br. 113 od aprila 2015. godine str. 41
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Naknada štete zaposlenom zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora br. 113 od aprila 2015. godine str. 45
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PRIMANJA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ČINJENJA I PRUŽANJA POGODNOSTI br. 113 od aprila 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Korišćenje službenog automobila u privatne svrhe br. 113 od aprila 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Korišćenje stanova u vlasništvu poslodavca ili na raspolaganju poslodavcu br. 113 od aprila 2015. godine str. 52
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PRAVO NA ZDRAVSTVENE USLUGE ZA KORISNIKA PENZIJE I ČLANOVE NJEGOVE PORODICE NA OSNOVU REGULATIVE BROJ 883 EU br. 113 od aprila 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Uvod br. 113 od aprila 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Pravo na zdravstvene usluge u državi članici u kojoj je prebivalište br. 113 od aprila 2015. godine str. 55
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Slučajevi kada ne postoji pravo na zdravstvene usluge u državi prebivališta br. 113 od aprila 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Pravo na zdravstvene usluge u slučaju korisnika penzije iz dve ili više država članica na teret nadležnog nosioca br. 113 od aprila 2015. godine str. 56
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 4. Pravo na zdravstvene usluge članova porodice u slučaju kada se prebivalište članova porodice i korisnika razlikuje br. 113 od aprila 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 5. Neka od ostalih pravila u vezi sa korišćenjem zdravstvenih usluga korisnika penzije kao i članova njegove porodice br. 113 od aprila 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 6. Posebna pravila za korisnika penzije koji je penzionisan u svojstvu pograničnog radnika br. 113 od aprila 2015. godine str. 57
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Uslovi za oslobođenje od obaveze plaćanja doprinosa za zastupnika ogranka koji je državljanin Crne Gore i koji je tamo zaposlen br. 113 od aprila 2015. godine str. 58
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Ograničenja ovlašćenja zastupnika u vidu obaveznog supotpisa br. 113 od aprila 2015. godine str. 59
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Pravo suvlasnika poslovnog objekta koji je uložio u rekonstrukciju na uvećanje vrednosti svog udela br. 113 od aprila 2015. godine str. 59
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Saglasnost skupštine društva kod raspolaganja imovinom velike vrednosti br. 113 od aprila 2015. godine str. 60
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Mogućnost nosioca poljoprivrednog gazdinstva da se registruje kao preduzetnik br. 113 od aprila 2015. godine str. 61
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Plaćanje sa nerezidentnog računa u korist deviznog računa rezidenta po osnovu pružene usluge stranom licu br. 113 od aprila 2015. godine str. 62
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Mogućnost otvaranja posebnog namenskog (escrow) računa kod strane banke čija bi namena bila privremeno finansiranje troškova predstavništva br. 113 od aprila 2015. godine str. 62
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Plaćanje nerezidenta po osnovu refundacije njegovih troškova u Republici koje je platilo domaće privredno društvo br. 113 od aprila 2015. godine str. 63
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Obeležavanje (polu)teretnih vozila br. 113 od aprila 2015. godine str. 64
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Uslovi za postavljanje natpisa pored državnog puta br. 113 od aprila 2015. godine str. 65
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Pravilno popunjavanje Obrasca EDI u slučaju da maloprodaja ne radi svakoga dana u nedelji br. 113 od aprila 2015. godine str. 66
OSTALI POREZI OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE PRIJAVLJUJU PROMENU UTVRĐENOG POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU KADA NA NEPOKRETNOSTI ZA KOJU JE UTVRĐEN POREZ PRESTANE PORESKA OBAVEZA br. 113 od aprila 2015. godine str. 67
OSTALI POREZI PRIJAVLJIVANJE NASTANKA PORESKE OBAVEZE U TOKU 2015. GODINE, ZBOG KOGA SE MENJA IZNOS UTVRĐENOG POREZA NA IMOVINU ZA TU GODINU br. 113 od aprila 2015. godine str. 79
OSTALI POREZI 1. Rokovi za podnošenje poreske prijave u toku godine br. 113 od aprila 2015. godine str. 79
OSTALI POREZI 2. Način utvrđivanja i plaćanja poreske obaveze koja je nastala u toku godine br. 113 od aprila 2015. godine str. 79
OSTALI POREZI 3. Primer povećanja poreske obaveze u toku poreske godine zbog kupovine zemljišta sa primerima popunjenih obrazaca br. 113 od aprila 2015. godine str. 83
OSTALI POREZI 4. Primer nastanka poreske obaveze na objektu izgrađenom na zemljištu za koje je podneta poreska prijava br. 113 od aprila 2015. godine str. 88
AKCIZE REFAKCIJA PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA GREJANJE I U INDUSTRIJSKE SVRHE br. 113 od aprila 2015. godine str. 94
AKCIZE Uvod br. 113 od aprila 2015. godine str. 94
AKCIZE Refakcija plaćene akcize na derivate nafte u skladu sa članom 39a Zakona i Pravilnikom br. 113 od aprila 2015. godine str. 97
AKCIZE Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti u skladu sa članom 39b Zakona i Pravilnikom o refakciji za industrijske svrhe br. 113 od aprila 2015. godine str. 104
AKCIZE (Ne)obračunavanje akcize na kafu u slučaju kada društvo kupljenu kafu radi dalje prodaje melje i prepakuje br. 113 od aprila 2015. godine str. 109
FISKALNE KASE Evidentiranje preko fiskalne kase prodaje na kongresu farmaceutskih proizvoda fizičkim licima od strane privrednog društva koje se bavi trgovinom na veliko br. 113 od aprila 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA OBVEZNICI SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU br. 113 od aprila 2015. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA POSTUPCI KONSOLIDOVANJA PRILIKOM SASTAVLJANJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU br. 113 od aprila 2015. godine str. 114
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje kapitala i učešća u kapitalu br. 113 od aprila 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje i obračun učešća bez prava kontrole br. 113 od aprila 2015. godine str. 116
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje finansijskih plasmana i finansijskih obaveza br. 113 od aprila 2015. godine str. 117
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje datih i primljenih avansa br. 113 od aprila 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje prihoda i rashoda i potraživanja i obaveza po osnovu kamata br. 113 od aprila 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje prihoda i rashoda i potraživanja i obaveza po osnovu međusobnih usluga br. 113 od aprila 2015. godine str. 119
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje prihoda i rashoda proisteklih iz internog prometa zaliha i isključivanje nerealizovanih internih dobitaka i gubitaka br. 113 od aprila 2015. godine str. 120
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje prihoda, rashoda i zaliha, proisteklih iz internog prometa robe br. 113 od aprila 2015. godine str. 120
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje prihoda i rashoda proisteklih iz internog prometa proizvoda br. 113 od aprila 2015. godine str. 121
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje po osnovu interne prodaje osnovnih sredstava br. 113 od aprila 2015. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje dividende matičnog pravnog lica br. 113 od aprila 2015. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje poreza na dobit br. 113 od aprila 2015. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Konsolidovanje odloženog poreza br. 113 od aprila 2015. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Prenos konsolidovanog rezultata u konsolidovani bilans stanja br. 113 od aprila 2015. godine str. 123
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA SASTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU U SKLADU SA MSFI 10 br. 113 od aprila 2015. godine str. 124
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Kontrola kao osnovni kriterijum za određivanje društava koja ulaze u konsolidovanje br. 113 od aprila 2015. godine str. 125
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Računovodstveni zahtevi u skladu sa MSFI 10 br. 113 od aprila 2015. godine str. 126
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Gubitak kontrole br. 113 od aprila 2015. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Prelazne odredbe MSFI 10 br. 113 od aprila 2015. godine str. 128
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE INVESTICIJA U PRIDRUŽENE ENTITETE U POJEDINAČNIM I KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA br. 113 od aprila 2015. godine str. 129
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Računovodstveno obuhvatanje učešća u pridružena pravna lica u pojedinačnim finansijskim izveštajima br. 113 od aprila 2015. godine str. 129
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Računovodstveno obuhvatanje učešća u pridružena pravna lica u konsolidovanim finansijskim izveštajima br. 113 od aprila 2015. godine str. 130
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE ZAJEDNIČKIH ARANŽMANA U POJEDINAČNIM I KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MATIČNOG DRUŠTVA br. 113 od aprila 2015. godine str. 135
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Procena i prosuđivanje: klasifikacije kao zajedničko poslovanje ili zajednički poduhvat br. 113 od aprila 2015. godine str. 135
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Računovodstveno obuhvatanje zajedničkog poslovanja u pojedinačnim i konsolidovanim finansijskim izveštajima br. 113 od aprila 2015. godine str. 137
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Računovodstveno obuhvatanje zajedničkog poduhvata u pojedinačnim i konsolidovanim finansijskim izveštajima br. 113 od aprila 2015. godine str. 139
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obaveza sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za učešća po osnovu zajedničkih aranžmana br. 113 od aprila 2015. godine str. 139
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA OBELODANJIVANJE UČEŠĆA U DRUGIM ENTITETIMA U SKLADU SA MSFI 12 br. 113 od aprila 2015. godine str. 140
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obelodanjivanje značajnih prosuđivanja i pretpostavki br. 113 od aprila 2015. godine str. 140
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obelodanjivanje informacija o učešćima u zavisnim entitetima br. 113 od aprila 2015. godine str. 141
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obelodanjivanja učešća u zajedničkim aranžmanima i pridruženim entitetima br. 113 od aprila 2015. godine str. 142
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obelodanjivanja učešća u nekonsolidovanim strukturiranim entitetima br. 113 od aprila 2015. godine str. 142
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA UKLJUČIVANJE INOSTRANOG POSLOVANJA U KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE MATIČNOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2014. GODINU br. 113 od aprila 2015. godine str. 143
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Preduslovi konsolidovanja inostranog poslovanja br. 113 od aprila 2015. godine str. 143
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Uključivanje zavisnog pravnog lica iz inostranstva u konsolidovane finansijske izveštaje matičnog društva u Republici Srbiji br. 113 od aprila 2015. godine str. 144
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Uključivanje pridruženog pravnog lica iz inostranstva u konsolidovane finansijske izveštaje matičnog društva u Republici Srbiji br. 113 od aprila 2015. godine str. 145
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Otuđenje inostranog poslovanja br. 113 od aprila 2015. godine str. 147
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA KLASIFIKOVANJE I VREDNOVANJE NEKRETNINA I INVESTICIONIH NEKRETNINA U KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU br. 113 od aprila 2015. godine str. 148
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Klasifikacija i vrednovanje nekretnina u konsolidovanim finansijskim izveštajima br. 113 od aprila 2015. godine str. 149
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Klasifikacija i vrednovanje investicionih nekretnina u konsolidovanim finansijskim izveštajima br. 113 od aprila 2015. godine str. 150
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Usklađivanje investicionih nekretnina koje se izdaju društvima van grupe po različitim metodama u pojedinačnim i konsolidovanim finansijskim izveštajima br. 113 od aprila 2015. godine str. 153
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA SASTAVLJANJE OBRAZACA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU br. 113 od aprila 2015. godine str. 155
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Sastavljanje konsolidovanog bilansa stanja i bilansa uspeha i izveštaja o ostalom rezultatu br. 113 od aprila 2015. godine str. 155
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Sastavljanje konsolidovanog izveštaja o tokovima gotovine br. 113 od aprila 2015. godine str. 157
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Sastavljanje konsolidovanog izveštaja o promenama na kapitalu br. 113 od aprila 2015. godine str. 158
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA DOSTAVLJANJE I REGISTRACIJA KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU br. 113 od aprila 2015. godine str. 159
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Odgovornost za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja br. 113 od aprila 2015. godine str. 160
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Rok za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja br. 113 od aprila 2015. godine str. 160
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obim finansijskih izveštaja i dokumentacija koja se dostavlja Agenciji br. 113 od aprila 2015. godine str. 160
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Način dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu br. 113 od aprila 2015. godine str. 160
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Zamena javno objavljenih konsolidovanih finansijskih izveštaja br. 113 od aprila 2015. godine str. 161
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Postupak u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u konsolidovanim finansijskim izveštajima br. 113 od aprila 2015. godine str. 161
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Naknade za obradu i javno objavljivanje konsolidovanih finansijskih izveštaja br. 113 od aprila 2015. godine str. 161
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA PRIMENA ODELJKA 9 MSFI ZA MSP KONSOLIDOVANI I ZASEBNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI br. 113 od aprila 2015. godine str. 162
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Definisanje kontrole kao ključnog kriterijuma za identifikaciju zavisnih entiteta br. 113 od aprila 2015. godine str. 162
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Postupci konsolidovanja br. 113 od aprila 2015. godine str. 163
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Eliminacija međusobnih transakcija i neizmirenih salda u okviru grupe br. 113 od aprila 2015. godine str. 163
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Jednoobrazni datum izveštavanja i jednoobrazne računovodstvene politike br. 113 od aprila 2015. godine str. 163
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Momenat uključivanja zavisnog entiteta u konsolidovane finansijske izveštaje i otuđenje zavisnih entiteta br. 113 od aprila 2015. godine str. 163
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Učešća bez prava kontrole u zavisnim entitetima br. 113 od aprila 2015. godine str. 164
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obelodanjivanja u konsolidovanim finansijskim izveštajima br. 113 od aprila 2015. godine str. 164
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Zasebni (pojedinačni) finansijski izveštaji br. 113 od aprila 2015. godine str. 164
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Kombinovani finansijski izveštaji br. 113 od aprila 2015. godine str. 164
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA UPOREDNI PREGLED RAZLIKA PREZENTACIJE, VREDNOVANJA I OBELODANJIVANJA U KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA U SKLADU SA MRS/MSFI U ODNOSU NA MSFI ZA MSP br. 113 od aprila 2015. godine str. 165
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA MSFI 3 - Odeljak 19 MSFI za MSP br. 113 od aprila 2015. godine str. 165
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA MRS 27, MSFI 10 - Odeljak 9 MSFI za MSP br. 113 od aprila 2015. godine str. 167
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Odeljak 14 - MRS 28 br. 113 od aprila 2015. godine str. 168
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA MSFI 11 - Odeljak 15 br. 113 od aprila 2015. godine str. 169
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Uslovi za izbor predsednika komisije za reviziju u javnom akcionarskom društvu br. 113 od aprila 2015. godine str. 170
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Rok zastarelosti po osnovu ispostavljene fakture br. 113 od aprila 2015. godine str. 170
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obavljanje spoljnotrgovinskog prometa od strane preduzetnika br. 113 od aprila 2015. godine str. 171
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obaveza vođenja dve KEPU knjige za maloprodaju i veleprodaju br. 113 od aprila 2015. godine str. 172
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Čuvanje evidencije u mestu obavljanja delatnosti br. 113 od aprila 2015. godine str. 172
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 113 od aprila 2015. godine str. 174
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dodatu vrednost kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 113 od aprila 2015. godine str. 174
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman prenosa dela imovine prodajom pogona livnice sa kompletnom opremom za livenje br. 113 od aprila 2015. godine str. 174
SLUŽBENA MIŠLJENJA Dokument koji izdaje obveznik PDV u slučaju kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet br. 113 od aprila 2015. godine str. 175
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nemogućnost refundacije PDV za kupovinu prvog stana ako je stan stečen na osnovu ugovora overenog pre 8.7.2007. godine br. 113 od aprila 2015. godine str. 176
SLUŽBENA MIŠLJENJA PDV tretman prometa usluge manipulacije - manevrisanja teretnim vagonima kod prevoza dobara koja se uvoze i unose u slobodnu zonu br. 113 od aprila 2015. godine str. 177
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa iz oblasti rada kroz mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 113 od aprila 2015. godine str. 179
SLUŽBENA MIŠLJENJA Gubitak prava i ovlašćenja predstavnika sindikata nakon prestanka radnog odnosa br. 113 od aprila 2015. godine str. 179
SLUŽBENA MIŠLJENJA Povoljnije utvrđivanje visine otpremnine za odlazak u penziju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama br. 113 od aprila 2015. godine str. 179
SLUŽBENA MIŠLJENJA Premeštaj zaposlenog na druge odgovarajuće poslove u drugo mesto rada koje je udaljeno više od 50 km br. 113 od aprila 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Ugovori o radu na određeno vreme zaključeni pre 29.7.2014. godine i računanje roka od 24 meseca br. 113 od aprila 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Povoljnije utvrđivanje visine otpremnine za odlazak u penziju zaposlenima u ustanovama kulture br. 113 od aprila 2015. godine str. 180
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 113 od aprila 2015. godine str. 181
SLUŽBENA MIŠLJENJA Nemogućnost selektivnog izmirivanja tekućih poreskih obaveza kako bi se otpisala kamata obračunata na te obaveze u smislu Zakona o uslovnom otpisu kamata br. 113 od aprila 2015. godine str. 181
SLUŽBENA MIŠLJENJA Uslovi za ostvarivanje prava propisanih Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga br. 113 od aprila 2015. godine str. 181
SLUŽBENA MIŠLJENJA Postupanje poreskog organa kada poreski obveznik koji prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje i koristi srazmerno periodima osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi izmiri glavni poreski dug u celosti br. 113 od aprila 2015. godine str. 182
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE • Privredni apelacioni sud • Apelacioni sud u Beogradu • br. 113 od aprila 2015. godine str. 184
SUDSKA PRAKSA Pravo na naknadu štete zbog nekorišćenja godišnjeg odmora krivicom poslodavca br. 113 od aprila 2015. godine str. 184
SUDSKA PRAKSA Nepostojanje prava zaposlenog na naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora br. 113 od aprila 2015. godine str. 185
SUDSKA PRAKSA Uskraćivanje prava na godišnji odmor zbog nedonošenja i nedostavljanja rešenja zaposlenom br. 113 od aprila 2015. godine str. 186
SUDSKA PRAKSA Odgovornost poslodavca za nedonošenje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora br. 113 od aprila 2015. godine str. 186
SUDSKA PRAKSA Isplata regresa zaposlenom srazmerno neiskorišćenom delu godišnjeg odmora br. 113 od aprila 2015. godine str. 187
SUDSKA PRAKSA Bitna činjenica za ostvarenje novčanog potraživanja na ime regresa za korišćenje godišnjeg odmora br. 113 od aprila 2015. godine str. 187
SUDSKA PRAKSA Određivanje perioda korišćenja godišnjeg odmora i dostavljanje rešenja zaposlenom br. 113 od aprila 2015. godine str. 188
MODELI Plan korišćenja godišnjeg odmora br. 113 od aprila 2015. godine str. 189
MODELI Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora br. 113 od aprila 2015. godine str. 190
MODELI Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora u više delova br. 113 od aprila 2015. godine str. 191
MODELI Rešenje o korišćenju srazmernog dela godišnjeg odmora (kod prestanka radnog odnosa) br. 113 od aprila 2015. godine str. 193
MODELI Rešenje o korišćenju srazmernog dela godišnjeg odmora (radni odnos na određeno vreme) br. 113 od aprila 2015. godine str. 195
• AKTUELNE VESTI Aktuelne vesti br. 113 od aprila 2015. godine str. 197
• KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2015. godine br. 113 od aprila 2015. godine str. 201
• AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 113 od aprila 2015. godine str. 220
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA CARINSKOG ZAKONA "Sl. glasnik RS", br. 29/2015 br. 112 od aprila 2015. godine str. 12
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Carinska vrednost br. 112 od aprila 2015. godine str. 12
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Stvaranje zakonskih uslova za potrebe uvođenja Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema br. 112 od aprila 2015. godine str. 13
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Carinski prekršaji br. 112 od aprila 2015. godine str. 13
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA "Sl. glasnik RS", br. 32/2015 br. 112 od aprila 2015. godine str. 15
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA "Sl. glasnik RS", br. 29/2015 br. 112 od aprila 2015. godine str. 16
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Predmet Zakona i značenje pojmova br. 112 od aprila 2015. godine str. 18
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Postupak stavljanja na listu označenih lica br. 112 od aprila 2015. godine str. 18
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Postupak ograničavanja raspolaganja imovinom licima koja su na listi terorista br. 112 od aprila 2015. godine str. 20
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Nadzor nad primenom Zakona br. 112 od aprila 2015. godine str. 23
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Privredni prestupi i prekršaji br. 112 od aprila 2015. godine str. 23
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Godišnji izveštaj Vlade br. 112 od aprila 2015. godine str. 23
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Prelazne i završne odredbe br. 112 od aprila 2015. godine str. 23
POREZ NA DODATU VREDNOST UZIMANJE DOBARA KOJA SU DEO POSLOVNE IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA I PROMET DOBARA BEZ NAKNADE KAO PREDMET OPOREZIVANJA PDV br. 112 od aprila 2015. godine str. 24
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica i promet dobara bez naknade br. 112 od aprila 2015. godine str. 25
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Besplatno davanje poslovnih uzoraka kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa br. 112 od aprila 2015. godine str. 31
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Davanje reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti br. 112 od aprila 2015. godine str. 33
POREZ NA DODATU VREDNOST 4. Izdavanje računa za promet dobara bez naknade br. 112 od aprila 2015. godine str. 35
POREZ NA DODATU VREDNOST 5. Iskazivanje podataka o prometu dobara bez naknade u poreskoj prijavi PDV br. 112 od aprila 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST UPOTREBA DOBARA KOJA SU DEO POSLOVNE IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA I PROMET USLUGA BEZ NAKNADE KAO PREDMET OPOREZIVANJA PDV br. 112 od aprila 2015. godine str. 36
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Upotreba dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno upotreba dobara u neposlovne svrhe poreskog obveznika br. 112 od aprila 2015. godine str. 37
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica i drugo pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe poreskog obveznika br. 112 od aprila 2015. godine str. 39
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Izdavanje računa po osnovu upotrebe dobara i pružanja usluga bez naknade i iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PDV br. 112 od aprila 2015. godine str. 42
POREZ NA DOBIT KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA "Sl. glasnik RS", br. 30/2015 br. 112 od aprila 2015. godine str. 43
POREZ NA DOBIT Uvod br. 112 od aprila 2015. godine str. 43
POREZ NA DOBIT Način podnošenja poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 43
POREZ NA DOBIT Sadržina i način popunjavanja novog Obrasca PDP br. 112 od aprila 2015. godine str. 44
POREZ NA DOBIT Deo 1. poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 44
POREZ NA DOBIT Deo 2. poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 47
POREZ NA DOBIT Deo 3. poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 48
POREZ NA DOBIT Deo 4. poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 48
POREZ NA DOBIT Deo 5. poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 48
POREZ NA DOBIT Deo 5a poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 49
POREZ NA DOBIT Deo 6. poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 49
POREZ NA DOBIT Deo 7. poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 50
POREZ NA DOBIT Deo 8. poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 51
POREZ NA DOBIT Deo 9. poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 51
POREZ NA DOBIT Deo 10. poreske prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 51
POREZ NA DOBIT DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA U SKRAĆENOM OBLIKU br. 112 od aprila 2015. godine str. 55
POREZ NA DOBIT Uslovi za dostavljanje izveštaja u skraćenom obliku br. 112 od aprila 2015. godine str. 55
POREZ NA DOBIT Najčešća pitanja koja se postavljaju u vezi sa dostavljanjem izveštaja u skraćenom obliku br. 112 od aprila 2015. godine str. 56
POREZ NA DOBIT Sadržaj izveštaja u skraćenom obliku i unošenje podataka o transakcijama u poreski bilans br. 112 od aprila 2015. godine str. 58
POREZ NA DOBIT PRAVNI ASPEKT LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA br. 112 od aprila 2015. godine str. 60
POREZ NA DOBIT Donošenje i registracija odluke o pokretanju postupka likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 60
POREZ NA DOBIT Status društva u postupku likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 61
POREZ NA DOBIT Obaveštenje poznatih poverioca o pokretanju postupka likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 61
POREZ NA DOBIT Početni likvidacioni bilans i likvidacioni izveštaj kao dva različita izveštaja br. 112 od aprila 2015. godine str. 62
POREZ NA DOBIT Godišnji likvidacioni izveštaji br. 112 od aprila 2015. godine str. 62
POREZ NA DOBIT Završni likvidacioni bilans br. 112 od aprila 2015. godine str. 63
POREZ NA DOBIT Okončanje postupka likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 63
POREZ NA DOBIT Registraciona prijava obustave likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 63
POREZ NA DOBIT Registracija okončanja postupka likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 63
POREZ NA DOBIT Raspodela likvidacionog ostatka br. 112 od aprila 2015. godine str. 64
POREZ NA DOBIT Odgovornost članova društva po okončanju likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 64
POREZ NA DOBIT Otvaranje i gašenje tekućih računa prilikom otvaranja i zaključenja postupka likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 64
POREZ NA DOBIT RAČUNOVODSTVENI ASPEKT LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA br. 112 od aprila 2015. godine str. 65
POREZ NA DOBIT Vrednovanje imovine i obaveza društva u likvidaciji br. 112 od aprila 2015. godine str. 65
POREZ NA DOBIT Primeri knjiženja prilikom otvaranja postupka likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 66
POREZ NA DOBIT Primer početnog likvidacionog bilansa stanja i bilansa uspeha br. 112 od aprila 2015. godine str. 68
POREZ NA DOBIT PORESKI ASPEKT LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA br. 112 od aprila 2015. godine str. 70
POREZ NA DOBIT Uvod br. 112 od aprila 2015. godine str. 70
POREZ NA DOBIT Utvrđivanje poreza na dobit društava u likvidaciji br. 112 od aprila 2015. godine str. 70
POREZ NA DOBIT Poreski tretman likvidacionog ostatka br. 112 od aprila 2015. godine str. 75
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI KORISNIČKO UPUTSTVO PORESKE UPRAVE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U ELEKTRONSKOM OBLIKU br. 112 od aprila 2015. godine str. 78
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Podnošenje prijave br. 112 od aprila 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Podaci o prijavi br. 112 od aprila 2015. godine str. 79
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PRAVO NA ZDRAVSTVENE USLUGE NA OSNOVU REGULATIVE EU 883 O KOORDINACIJI SISTEMA SOCIJALNE SIGURNOSTI br. 112 od aprila 2015. godine str. 83
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 1. Krug lica na koje se Regulativa odnosi br. 112 od aprila 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 2. Materijalna primena Regulative br. 112 od aprila 2015. godine str. 84
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 3. Davanja za slučaj bolesti, materinstva i istovrsna davanja za očinstvo br. 112 od aprila 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI 4. Davanje u naturi br. 112 od aprila 2015. godine str. 85
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obaveza podnošenja obrasca M4/SP od strane preduzetnika koji vode poslovne knjige i od strane privrednog društva za osnivače za koje društvo plaća doprinose preko PP OD-O Obrasca br. 112 od aprila 2015. godine str. 87
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Utvrđivanje neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u inostranstvo br. 112 od aprila 2015. godine str. 88
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obaveze poslodavca kada angažuje po ugovoru o pravima i obavezama direktora lice koje je već prijavljeno na osiguranje kao osiguranik samostalnih delatnosti br. 112 od aprila 2015. godine str. 89
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI PODNOŠENJE IZMENJENE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU KOJOM PORESKI OBVEZNIK MENJA PRVOBITNU PORESKU PRIJAVU ZA POREZ PO ODBITKU PODNETU OD STRANE PORESKE UPRAVE br. 112 od aprila 2015. godine str. 90
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE KOD POSLODAVCA ČIJI ZAPOSLENI POSLOVE OBAVLJAJU U KANCELARIJAMA br. 112 od aprila 2015. godine str. 92
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Sažetak br. 112 od aprila 2015. godine str. 92
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Angažovanje pravnog lica sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne okoline br. 112 od aprila 2015. godine str. 92
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Pregled i ispitivanje opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline br. 112 od aprila 2015. godine str. 93
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Obavljanje poslova u kancelarijama i ispitivanje uslova radne okoline br. 112 od aprila 2015. godine str. 93
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Neispunjena asignacija i solidarna odgovornost uputioca i upućenika za ispunjenje obaveze prema primaocu uputa br. 112 od aprila 2015. godine str. 94
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Uslovi za realizaciju bilateralnog prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga br. 112 od aprila 2015. godine str. 94
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Mogućnost prenosa dugovanja i potraživanja između dva domaća pravna lica i jednog stranog pravnog lica po osnovu spoljnotrgovinskog prometa robe br. 112 od aprila 2015. godine str. 97
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Kreditni poslovi sa inostranstvom - obaveza i rok izveštavanja Narodne banke Srbije br. 112 od aprila 2015. godine str. 98
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Dozvoljenost beskamatnog zajma između privrednih društava koja pripadaju različitim državama br. 112 od aprila 2015. godine str. 99
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Obavljanje spoljnotrgovinskog prometa od strane preduzetnika br. 112 od aprila 2015. godine str. 100
OSTALI POREZI (Ne)mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja od poreza na imovinu za objekte koji se koriste za navodnjavanje voćnjaka br. 112 od aprila 2015. godine str. 101
AKCIZE OBAVEZE PROIZVOĐAČA AKCIZNOG PROIZVODA - PIVA KADA POČINJE OBAVLJANJE REGISTROVANOM DELATNOŠĆU br. 112 od aprila 2015. godine str. 102
AKCIZE Uvodne napomene br. 112 od aprila 2015. godine str. 102
AKCIZE Obaveze proizvođača piva sa aspekta Zakona o akcizama br. 112 od aprila 2015. godine str. 102
AKCIZE Nastanak obaveze akcize br. 112 od aprila 2015. godine str. 104
AKCIZE Obveznik akcize br. 112 od aprila 2015. godine str. 104
AKCIZE Oslobođenja br. 112 od aprila 2015. godine str. 104
AKCIZE Obračun akcize br. 112 od aprila 2015. godine str. 104
AKCIZE Režim odloženog obračunavanja akcize br. 112 od aprila 2015. godine str. 104
AKCIZE Plaćanje akcize br. 112 od aprila 2015. godine str. 104
AKCIZE Pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe br. 112 od aprila 2015. godine str. 105
AKCIZE Kontrola akcizne robe koja podleže fitosanitarnom pregledu prilikom uvoza br. 112 od aprila 2015. godine str. 107
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA PRIZNAVANJE I POČETNO STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 112 od aprila 2015. godine str. 108
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Definicija nematerijalne imovine br. 112 od aprila 2015. godine str. 108
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Sticanje i početno odmeravanje nematerijalne imovine br. 112 od aprila 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Zasebno sticanje br. 112 od aprila 2015. godine str. 110
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Sticanje kao deo poslovne kombinacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 111
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA STICANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 112 od aprila 2015. godine str. 113
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Sticanje nematerijalne imovine putem razmene br. 112 od aprila 2015. godine str. 115
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Interno generisana nematerijalna imovina br. 112 od aprila 2015. godine str. 116
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA VREDNOVANJE NEMATERIJALNE IMOVINE NAKON POČETNOG PRIZNAVANJA U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 112 od aprila 2015. godine str. 117
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Amortizacija nematerijalne imovine br. 112 od aprila 2015. godine str. 118
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Rashodovanje i otuđenje nematerijalne imovine br. 112 od aprila 2015. godine str. 120
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obelodanjivanje br. 112 od aprila 2015. godine str. 121
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U SKLADU SA MSFI ZA MSP br. 112 od aprila 2015. godine str. 121
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Račun 010 - Ulaganja u razvoj br. 112 od aprila 2015. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Račun 011 - Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke br. 112 od aprila 2015. godine str. 122
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Račun 012 - Softver i ostala prava br. 112 od aprila 2015. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Račun 013 - Gudvil br. 112 od aprila 2015. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Račun 014 - Ostala nematerijalna imovina br. 112 od aprila 2015. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Račun 015 - Nematerijalna imovina u pripremi br. 112 od aprila 2015. godine str. 127
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Račun 016 - Avansi za nematerijalnu imovinu br. 112 od aprila 2015. godine str. 128
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Račun 019 - Ispravka vrednosti nematerijalne imovine br. 112 od aprila 2015. godine str. 128
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU JAVNIH DRUŠTAVA ZA 2014. GODINU br. 112 od aprila 2015. godine str. 129
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA I Kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture pravnog lica br. 112 od aprila 2015. godine str. 130
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA II Verodostojan prikaz razvoja, finansijskog položaja i rezultata poslovanja pravnog lica, uključujući finansijske i nefinansijske pokazatelje relevantne za određenu vrstu poslovne aktivnosti, kao i informacije o kadrovskim pitanjima br. 112 od aprila 2015. godine str. 130
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA III Informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine br. 112 od aprila 2015. godine str. 137
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA IV Opis svih važnijih poslovnih događaja koji su nastupili nakon isteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema br. 112 od aprila 2015. godine str. 137
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA V Planirani budući razvoj br. 112 od aprila 2015. godine str. 138
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA VI Aktivnosti u oblasti istraživanja i razvoja br. 112 od aprila 2015. godine str. 138
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA VII Informacije o otkupu sopstvenih akcija br. 112 od aprila 2015. godine str. 139
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA VIII Informacije o postojanju ogranka br. 112 od aprila 2015. godine str. 139
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA IX Izloženost i upravljanje finansijskim rizicima br. 112 od aprila 2015. godine str. 139
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA X Značajni poslovi sa povezanim licima br. 112 od aprila 2015. godine str. 140
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH ZAJMOVA REZIDENATA U KORIST NEREZIDENATA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU REZIDENATA br. 112 od aprila 2015. godine str. 141
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obaveza rezidenta - pravnog lica da pribavi od nerezidenta instrument obezbeđenja naplate po osnovu finansijskog zajma br. 112 od aprila 2015. godine str. 141
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obaveza izveštavanja NBS o zajmovima koje rezidenti odobravaju nerezidentima br. 112 od aprila 2015. godine str. 142
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Rok za dostavljanje obrazaca br. 112 od aprila 2015. godine str. 142
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Računovodstveno evidentiranje sticanja pridruženog društva u konsolidovanim finansijskim izveštajima br. 112 od aprila 2015. godine str. 147
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obaveza vođenja KEPU knjige u auto-školi br. 112 od aprila 2015. godine str. 148
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Maloprodaja pića u okviru ugostiteljskog objekta i obaveza vođenja KEPU knjige br. 112 od aprila 2015. godine str. 149
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Obavezno vođenje KEPU knjige u slučaju prodaje i uslužnog pečenja mesa br. 112 od aprila 2015. godine str. 149
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Registrovanje promene u registru privrednih subjekata nakon smrti jednog od zadrugara br. 112 od aprila 2015. godine str. 150
RAČUNOVODSTVO, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA Pravilno vođenje propisanih evidencija za veleprodaju koja ima dva maloprodajna objekta br. 112 od aprila 2015. godine str. 151
SLUŽBENA MIŠLJENJA ODABIR AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA br. 112 od aprila 2015. godine str. 152
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o računovodstvu i o reviziji kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 112 od aprila 2015. godine str. 152
SLUŽBENA MIŠLJENJA Naučna ustanova kao drugo pravno lice u smislu Zakona o računovodstvu br. 112 od aprila 2015. godine str. 152
SLUŽBENA MIŠLJENJA Vrednovanje nedovršene proizvodnje poljoprivrednih kultura u skladu sa MRS 41 br. 112 od aprila 2015. godine str. 153
SLUŽBENA MIŠLJENJA (Ne)mogućnost isknjižavanja obaveze u slučaju otpuštanja duga br. 112 od aprila 2015. godine str. 154
SLUŽBENA MIŠLJENJA Utvrđivanje razlike između troška reprezentacije i troška reklame i propagande br. 112 od aprila 2015. godine str. 154
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa o porezu na dohodak građana kroz mišljenja Ministarstva finansija br. 112 od aprila 2015. godine str. 155
SLUŽBENA MIŠLJENJA Doprinosi za fizičko lice - osnivača privrednog društva koje nije zaposleno u tom društvu i nije zastupnik br. 112 od aprila 2015. godine str. 155
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena najniže mesečne osnovice doprinosa u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa br. 112 od aprila 2015. godine str. 155
SLUŽBENA MIŠLJENJA Poreski tretman naknade za rad koju ostvari fizičko lice angažovano na realizaciji projekta po osnovu ugovora zaključenog sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO) br. 112 od aprila 2015. godine str. 156
SLUŽBENA MIŠLJENJA Naknada za vreme nezaposlenosti i godišnji porez na dohodak građana br. 112 od aprila 2015. godine str. 157
SLUŽBENA MIŠLJENJA Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2014. godinu br. 112 od aprila 2015. godine str. 158
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena propisa iz oblasti rada kroz mišljenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 112 od aprila 2015. godine str. 162
SLUŽBENA MIŠLJENJA Pravo na uvećanu zaradu po osnovu minulog rada kod povezanih lica br. 112 od aprila 2015. godine str. 162
SLUŽBENA MIŠLJENJA Normativi i standardi rada na osnovu kojih se može utvrditi standardni radni učinak br. 112 od aprila 2015. godine str. 163
SLUŽBENA MIŠLJENJA Primena instituta udaljenja sa rada br. 112 od aprila 2015. godine str. 163
SUDSKA PRAKSA ODABIR AKTUELNE SUDSKE PRAKSE br. 112 od aprila 2015. godine str. 164
SUDSKA PRAKSA • Privredni apelacioni sud • Upravni sud br. 112 od aprila 2015. godine str. 164
SUDSKA PRAKSA Pokretanje prinudne likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 164
SUDSKA PRAKSA Likvidacioni izveštaj iz koga proizilazi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih poverilaca br. 112 od aprila 2015. godine str. 165
SUDSKA PRAKSA Likvidacioni upravnik kao ovlašćeni predlagač za pokretanje stečajnog postupka br. 112 od aprila 2015. godine str. 165
SUDSKA PRAKSA Zastupanje pravnog lica u likvidaciji br. 112 od aprila 2015. godine str. 166
SUDSKA PRAKSA Posledice pokretanja likvidacije na punomoćje u parnici br. 112 od aprila 2015. godine str. 167
SUDSKA PRAKSA Dostavljanje podneska pravnom licu u likvidaciji i povreda prava na raspravljanje br. 112 od aprila 2015. godine str. 167
SUDSKA PRAKSA Imenovanje likvidacionog upravnika nakon brisanja društva iz registra br. 112 od aprila 2015. godine str. 168
MODELI Odluka o pokretanju postupka likvidacije br. 112 od aprila 2015. godine str. 169
MODELI Obaveštenje poznatim poveriocima za prijavu potraživanja u postupku likvidacije privrednog društva br. 112 od aprila 2015. godine str. 170
MODELI Obaveštenje svim poveriocima za prijavu potraživanja u postupku likvidacije privrednog društva br. 112 od aprila 2015. godine str. 171
MODELI Početni likvidacioni izveštaj br. 112 od aprila 2015. godine str. 172
MODELI Predlog likvidacionog upravnika dužnika za pokretanje stečajnog postupka br. 112 od aprila 2015. godine str. 173
AKTUELNE VESTI Aktuelne vesti br. 112 od aprila 2015. godine str. 175
KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA April / Maj 2015. godine br. 112 od aprila 2015. godine str. 179
AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE br. 112 od aprila 2015. godine str. 198
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA KOMENTAR NOVE ODLUKE O POSTUPANJU DAVAOCA FINANSIJSKIH USLUGA PO PRIGOVORU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I POSTUPANJU NARODNE BANKE SRBIJE PO PRITUŽBI TIH KORISNIKA "Sl. glasnik RS", br. 25/2015 br. 111 od marta 2015. godine str. 12
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Način podnošenja prigovora br. 111 od marta 2015. godine str. 13
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Rok za podnošenje prigovora br. 111 od marta 2015. godine str. 14
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Postupanje Narodne banke Srbije po prigovoru br. 111 od marta 2015. godine str. 15
PROPISI IZMEĐU DVA BROJA Obaveštavanje br. 111 od marta 2015. godine str. 16
POREZ NA DODATU VREDNOST PREFAKTURISANJE TROŠKOVA IZ UGLA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST br. 111 od marta 2015. godine str. 17
POREZ NA DODATU VREDNOST 1. Prefakturisanje troškova koji se smatraju naknadom ili delom naknade za izvršeni promet dobara ili usluga br. 111 od marta 2015. godine str. 18
POREZ NA DODATU VREDNOST 1.1 Prefakturisanje zavisnih troškova zakupa nepokretnosti br. 111 od marta 2015. godine str. 19
POREZ NA DODATU VREDNOST 1.2 Prefakturisanje zavisnih troškova prometa u nekim drugim slučajevima br. 111 od marta 2015. godine str. 22
POREZ NA DODATU VREDNOST 2. Prefakturisanje troškova koji ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za izvršeni promet dobara ili usluga br. 111 od marta 2015. godine str. 25
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.1 Raspodela zajedničkih troškova nastalih u vezi sa korišćenjem poslovnog prostora br. 111 od marta 2015. godine str. 26
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.2 Ostali slučajevi prefakturisanja po osnovu raspodele zajedničkih troškova br. 111 od marta 2015. godine str. 28
POREZ NA DODATU VREDNOST 2.3 Prefakturisanje troškova nastalih po drugim osnovnim br. 111 od marta 2015. godine str. 29
POREZ NA DODATU VREDNOST 3. Prefakturisavanje troškova poslovanja među povezanim licima br. 111 od marta 2015. godine str. 30
POREZ NA DODATU VREDNOST Pravo obveznika PDV - zakupca poslovnog prostora da PDV iskazan u računu za isporučenu električnu energiju odbije kao prethodni porez, u slučaju kada račun glasi na zakupca kao primaoca električne energije br. 111 od marta 2015. godine str. 32
POREZ NA DODATU VREDNOST Sticanje uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja za promet dobara koja su otpremljena na teritoriju AP Kosovo i Metohija br. 111 od marta 2015. godine str. 34
POREZ NA DOBIT MOGUĆNOSTI ZA IZMENU MESEČNIH AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA br. 111 od marta 2015. godine str. 35
POREZ NA DOBIT Razlozi za izmenu mesečne akontacije poreza na dobit br. 111 od marta 2015. godine str. 36
POREZ NA DOBIT Popunjavanje poreske prijave u slučaju izmene mesečnih akontacija br. 111 od marta 2015. godine str. 37
POREZ NA DOBIT Plaćanje izmenjenog iznosa akontacije br. 111 od marta 2015. godine str. 39
POREZ NA DOBIT Izmena mesečne akontacije poreza više puta u toku poreskog perioda br. 111 od marta 2015. godine str. 39
POREZ NA DOBIT Shodna primena odredaba o isplati dividende i međudividende akcionarima na isplatu dobiti članovima društva s ograničenom odgovornošću br. 111 od marta 2015. godine str. 40
POREZ NA DOBIT Poreski tretman kamate na zajmove, odnosno kredite odobrene od povezanog lica, u slučaju kada se predmetna kamata ne evidentira kao rashod u poslovnim knjigama obveznika, već se uračunava (kapitalizuje) u nabavnu vrednost osnovnog sredstva br. 111 od marta 2015. godine str. 41
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADE, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA I VISINI UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA 2014. GODINU br. 111 od marta 2015. godine str. 43
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obveznik podnošenja prijave, rokovi za podnošenje prijave i obrasci prijave br. 111 od marta 2015. godine str. 44
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Podaci koji se unose i način unošenja u prijavu M-4K br. 111 od marta 2015. godine str. 46
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Unošenje podataka za novozaposlene radnike u skladu sa izmenjenim članom 45. Zakona o doprinosima br. 111 od marta 2015. godine str. 49
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Unošenje podataka o stažu osiguranja za osiguranike koji rade sa nepunim radnim vremenom br. 111 od marta 2015. godine str. 50
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Unos podataka u matičnu evidenciju kada je doprinos plaćen u 2014. godini za neku raniju godinu br. 111 od marta 2015. godine str. 51
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI INSTRUKCIJE ZA OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU br. 111 od marta 2015. godine str. 58
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Neoporezivi iznosi br. 111 od marta 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreski obveznik br. 111 od marta 2015. godine str. 59
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Oporezivi prihodi br. 111 od marta 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prihodi koji se ne oporezuju br. 111 od marta 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje br. 111 od marta 2015. godine str. 60
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreska osnovica br. 111 od marta 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Poreska stopa br. 111 od marta 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Podnošenje poreske prijave br. 111 od marta 2015. godine str. 61
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI br. 111 od marta 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Prijava za porez na prihode od samostalne delatnosti i poreski bilans br. 111 od marta 2015. godine str. 65
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Utvrđivanje i izmena akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti br. 111 od marta 2015. godine str. 66
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI PRAVA ZAPOSLENIH PO OSNOVU VASKRŠNJIH, ODNOSNO USKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2015. GODINI br. 111 od marta 2015. godine str. 67
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pravo zaposlenog koji odsustvuje u dane praznika br. 111 od marta 2015. godine str. 68
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Utvrđivanje visine naknade zarade za odsustvovanje na dan praznika br. 111 od marta 2015. godine str. 69
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Pravo zaposlenog koji radi na dan praznika br. 111 od marta 2015. godine str. 70
RADNI ODNOSI, ZARADE, NAKNADE, DODACI, DRUGA PRIMANJA I DOPRINOSI Obračun minulog rada zaposlenom u slučaju otvaranja stečaja nad poslodavcem i prelaska istog zaposlenog kod povezanog lica poslodavca br. 111 od marta 2015. godine str. 74
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI OBAVEZA IZVEŠTAVANJA NBS O DIREKTNIM INVESTICIJAMA REZIDENATA U INOSTRANSTVU br. 111 od marta 2015. godine str. 76
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Zaglavlje Obrasca DI-2 br. 111 od marta 2015. godine str. 76
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Podaci o stranim pravnim licima u kojima obveznik izveštavanja poseduje udeo u vlasništvu br. 111 od marta 2015. godine str. 77
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Podaci o ulaganju stranog pravnog lica, u kome obveznik izveštavanja ima udela, u drugo strano pravno lice br. 111 od marta 2015. godine str. 77
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Podaci o vlasničkim ulaganjima u inostranstvo br. 111 od marta 2015. godine str. 78
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Stanje vlasničkih ulaganja rezidenata u inostranstvu br. 111 od marta 2015. godine str. 78
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Podaci o izglasavanju i isplatama dividendi, odnosno vlasničkih prihoda rezidenata br. 111 od marta 2015. godine str. 78
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Podaci o stanju vlasničkih ulaganja obveznika izveštavanja u drugim stranim pravnim licima br. 111 od marta 2015. godine str. 79
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI INSTRUKCIJE ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZA ADVOKATA I DRUGIH PORESKIH OBVEZNIKA RADI HITNOG IZDAVANJA NOVIH REŠENJA NAKON ODRŽANOG SASTANKA U PORESKOJ UPRAVI SA PREDSTAVNICIMA ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE I MINISTARSTVA FINANSIJA br. 111 od marta 2015. godine str. 79
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI POSTUPAK NAPLATE POTRAŽIVANJA OD PRAVNOG LICA KOJE JE U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA br. 111 od marta 2015. godine str. 81
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Restrukturiranje u novom Zakonu o privatizaciji br. 111 od marta 2015. godine str. 81
PORESKI POSTUPAK I ADMINISTRACIJA, OSTALI POREZI Trajanje br. 111 od marta 2015. godine str. 81
PORESKI POSTUPAK I