Rubrika Naslov Broj Strana

PARAGRAF VESTI

Paragraf vesti

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 2

PARAGRAF INTERVJU

dr Miloje Obradović

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 4

AKTUELNO

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 11

AKTUELNO

ELEKTRONSKI DOKUMENT, ELEKTRONSKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE OD POVERENJA
U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 14

AKTUELNO

MEDIJACIJA U SPOROVIMA KLIJENATA
I PRUŽALACA FINANSIJSKIH USLUGA

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 18

AKTUELNO

TRGOVANJE INVESTICIONIM ZLATOM

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 21

AKTUELNO

USTUPANJE UGOVORA I POTRAŽIVANJA
U KONTEKSTU NAPLATE DOSPELIH POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O KREDITU

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 23

RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Precizirani uslovi za izdavanje nove radne dozvole za osposobljavanje
i usavršavanje

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 29

RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Novi Program za polaganje ispita za rad u zapošljavanju

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 32

RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

odnos zakonske i autonomne regulative u radnom zakonodavstvu srbije sa osvrtom na značaj
kolektivnog pregovaranja

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 36

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017

PROMENE U OSNOVNOM
KAPITALU I STEČAJNIM POSTUPCIMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 41

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017

PRAVA NA NEPOKRETNOSTI

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 48

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017

TRGOVINA I ZAŠTITA POTROŠAČA

br. 157-158 februar 2018. godine

str.54

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017

OBLIGACIONI ODNOSI

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 61

SPECIJALNO ZA DELATNOSTI

Turizam i ugostiteljstvo
TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 71

SPECIJALNO ZA DELATNOSTI

PRAVA AVIONSKIH PUTNIKA
U EVROPSKOJ UNIJI

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 76

SPECIJALNO ZA DELATNOSTI

Energetika
ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA
IZ OBLASTI ENERGETIKE

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 80

SPECIJALNO ZA DELATNOSTI

Sport
ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA
IZ DOMENA SPORTA

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 85

SPECIJALNO ZA DELATNOSTI

PRIKAZ ODREDABA PRAVILNIKA O MALIM KOLIČINAMA PRIMARNIH PROIZVODA KOJE SLUŽE ZA SNABDEVANJE POTROŠAČA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI KAO I ODSTUPANJA KOJA SE ODNOSE NA MALE SUBJEKTE U POSLOVANJU HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA

br. 157-158 februar 2018. godine

str. 90

PARAGRAF VESTI

 

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 2

PARAGRAF INTERVJU

Zvonko Obradović

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 4

TEMA BROJA

REGISTRACIJA PREDUZETNIKA PUTEM E-PRIJAVE

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 11

TEMA BROJA

Uputstvo za podnošenje elektronskih prijava osnivanja PREDUZETNIKA

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 14

AKTUELNO

VISINA ČLANARINE U PRIVREDNOJ
KOMORI SRBIJE U 2018. GODINI

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 17

AKTUELNO

SAOPŠTENJE I SNIMAK KONFERENCIJE
ZA MEDIJE, 17.01.2018.GODINE

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 19

AKTUELNO

OGRANIČAVANJE RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA I SPREČAVANJE
PRANJA NOVCA

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 21

RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA OTVORENOM PRI USLOVIMA
NISKIH TEMPERATURA

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 37

RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

NOVINE U OSTVARIVANJU FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI
SA DECOM

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 46

RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

PODNOŠENJE JEDINSTVENE
PRIJAVE NA OBAVEZNO
SOCIJALNO OSIGURANJE POSLE IZMENA ZAKONA O RADU

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 60

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017

IZ PRAKSE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 65

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017

OBLAST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 67

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017

OBLAST TRGOVINE

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 72

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017

SPROVOĐENJE POSTUPKA STEČAJA

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 80

SPECIJALNO ZA DELATNOSTI

TRGOVINA PREKO INTERNETA I DUŽNOST PREDUGOVORNOG OBAVEŠTAVANJA

br. 155-156 januar 2018. godine

str. 97

PARAGRAF VESTI

 

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 2

PARAGRAF INTERVJU

Predrag Ćatić, adv. Jelena Pavlović

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 5

TEMA BROJA

UTICAJ PRESUDE EVROPSKOG SUDA
PRAVDE C-186/16 NA KREDITE INDEKSIRANE
U VALUTI ŠVAJCARSKOG FRANKA

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 11

TEMA BROJA

KOMENTAR PRESUDE EVROPSKOG SUDA
U PREDMETU C-186/16 OD 20.9.2017. GODINE PROTIV BANCA ROMANEASCA
U VEZI S NAVODNOM NEPOŠTENOSTI ODREDBI  IZ UGOVORA O KREDITU

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 15

TEMA BROJA

PRESUDA SUDA

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 19

AKTUELNO

DELATNOSTI KOJE PREDUZETNIK MOŽE REGISTROVATI ILI OBAVLJATI SAMO NA OSNOVU ODOBRENJA I DELATNOSTI KOJE SE NE MOGU OBAVLJATI U SVOJSTVU PREDUZETNIKA

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 23

AKTUELNO

DESET NAJVAŽNIJIH PROMENA PREDVIĐENIH PREDLOGOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 28

AKTUELNO

ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
U VEZI SA SPROVOĐENJEM REKLAMACIONOG POSTUPKA

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 31

UPRAVLJANJE ZGRADAMA

... SA LICA MESTA
SRBIJA NA PUTU KVALITETNIJEG STANOVANJA

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 39

UPRAVLJANJE ZGRADAMA

OSIGURANJE KAO VAŽNA KARIKA U PRIMENI ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 41

UPRAVLJANJE ZGRADAMA

TEHNIČKO ODRŽAVANJE ZGRADE

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 47

UPRAVLJANJE ZGRADAMA

FINANSIJSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA ZGRADOM

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 68

RADNI ODNOSI

AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI
IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 77

RADNI ODNOSI

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA U VEZI SA POSTUPANJEM SA ZAHTEVIMA PORODILJA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 86

SPECIJALNO ZA DELATNOSTI

NOVA IZMENJENA KONTROLNA LISTA BROJ 13 ZA REDOVAN INSPEKCIJSKI NADZOR U PRIVATNOJ PRAKSI - STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

br. 151-152 novembar 2017. godine

str. 97

PARAGRAF VESTI   br. 147-148 septembar 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Predrag Ćatić br. 147-148 septembar 2017. godine str. 5
TEMA BROJA NALOZI ZA UPLATU, ISPLATU
I PRENOS BEZ PEČATA
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 13
TEMA BROJA SPISAK DOKUMENATA
U POSTUPKU OTVARANJA
I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA
U BANCI ZA PRAVNA LICA
I PREDUZETNIKE
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 15
TEMA BROJA REGISTRACIJA MENICE BEZ PEČATA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 18
AKTUELNO DODATNI USLOVI ZA DRŽAVLJANE
ČLANICA EVROPSKE UNIJE PRI STICANJU PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 23
AKTUELNO DOMAĆA PRAKSA U POSTUPCIMA
ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE .RS I .СРБ INTERNET DOMENA
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 25
AKTUELNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 28
AKTUELNO OD 8.12.2017. GODINE
U PRIMENI MODIFIKOVANA
LISTA PROIZVODA KOJI SE MOGU PRODAVATI U APOTECI
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 39
AKTUELNO ODGOVORI NA PITANJA
IZ PRAKSE U VEZI SA OBAVLJANJEM
DELATNOSTI APOTEKA
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 44
TRGOVINSKO PRAVO REKLAMACIONI POSTUPAK KROZ ODGOVORE NA PITANJA IZ PRAKSE br. 147-148 septembar 2017. godine str. 49
TRGOVINSKO PRAVO ISPRAVE KOJE PRATE ROBU
U PROMETU
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 53
TRGOVINSKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
IZ OBLASTI INTERNET TRGOVINE
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 62
RADNI ODNOSI UGOVOR O RADU
NA ODREĐENO VREME
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DIREKTORE KRIVIČNOPRAVNA I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST PRAVNIH LICA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 81
SPECIJALNO ZA JAVNA PREDUZEĆA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
U JAVNIM PREDUZEĆIMA
br. 147-148 septembar 2017. godine str. 87
PARAGRAF VESTI   br. 143-144 jul 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Nebojša Antešević br. 143-144 jul 2017. godine str. 5
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA UPRAVLJANJE ZGRADAMA PREMA NOVOM ZAKONU O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA br. 143-144 jul 2017. godine str. 15
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA REGISTAR STAMBENIH ZAJEDNICA br. 143-144 jul 2017. godine str. 24
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA REGISTRACIJA STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 27
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA Podnošenje podataka i dokumenata za registraciju stambene zajednice br. 143-144 jul 2017. godine str. 31
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA SPISAK DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 34
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA ZAPISNIK SA SEDNICE I ODLUKA O IZBORU UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 36
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 37
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE - DODATAK br. 143-144 jul 2017. godine str. 41
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA STAMBENE ZAJEDNICE I UPRAVNIKA br. 143-144 jul 2017. godine str. 42
Aktuelno USLOVI I POSTUPAK ZA POSTAVLJANJE SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE I DRUGI VIDOVI OGLAŠAVANJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA br. 143-144 jul 2017. godine str. 49
Aktuelno OBAVEZE PREDUZETNIKA KOJI OBAVLJA DELATNOST U STANU KOJI SE KORISTI KAO POSLOVNI PROSTOR br. 143-144 jul 2017. godine str. 59
RADNI ODNOSI SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA OTVORENOM PRI VISOKIM TEMPERATURAMA br. 143-144 jul 2017. godine str. 67
RADNI ODNOSI PRODAJA ROBE PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE br. 143-144 jul 2017. godine str. 71
SPECIJAlNO ZA DIREKTORE UGOVOR O RADU SA DIREKTOROM br. 143-144 jul 2017. godine str. 77
SPECIJAlNO ZA DIREKTORE UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA DRUŠTVA I DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS br. 143-144 jul 2017. godine str. 80
87 RASPODELA PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI br. 143-144 jul 2017. godine str. 87
SPECIJANO ZA DELATNOSTI OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA br. 143-144 jul 2017. godine str. 92
SPECIJANO ZA DELATNOSTI OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA br. 143-144 jul 2017. godine str. 94
PARAGRAF VESTI   br. 141-142 jun 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Dragana Stanojević, direktorka USAID-oog Projekta za bolje uslove poslovanja br. 141-142 jun 2017. godine str. 5
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR SPROVOĐENJE POSTUPKA
INSPEKCIJSKOG NADZORA
br. 141-142 jun 2017. godine str. 11
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR PREKRŠAJI NADZIRANIH
I NEREGISTROVANIH SUBJEKATA
U ZAKONU O INSPEKCIJSKOM NADZORU
br. 141-142 jun 2017. godine str. 30
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR PREPORUKE ZA PREVENTIVNO
DELOVANJE INSPEKCIJA
br. 141-142 jun 2017. godine str.37
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR NOVA OVLAŠĆENJA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA NA OSNOVU ZAKONA O TURIZMU br. 141-142 jun 2017. godine str. 41
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR POJAM I POSTUPAK SLUŽBENE
SAVETODAVNE POSETE INSPEKCIJE
br. 141-142 jun 2017. godine str. 43
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Postupanje tržišnog inspektora prilikom kontrole obavljanja trgovine van prodajnog objekta - iz kombija br. 141-142 jun 2017. godine str. 45
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru na inspekcijski nadzor koji vrše inspektori za preventivnu zaštitu u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova br. 141-142 jun 2017. godine str. 47
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora od strane nadziranog subjekta br. 141-142 jun 2017. godine str. 48
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Obavezna konstatacija zakonitog poslovanja i postupanja nadziranog subjekta u zapisniku o inspekcijskom nadzoru br. 141-142 jun 2017. godine str. 50
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Propust inspektora da dostavi obaveštenje o inspekcijskom nadzoru i pravo nadziranog subjekta br. 141-142 jun 2017. godine str. 51
AKTUELNO NADZIĐIVANJE OBJEKTA br. 141-142 jun 2017. godine str. 57
AKTUELNO UVEĆANJE SAOBRAĆAJNE KAZNE ZA DVA KAZNENA POENA KADA JE PREKRŠAJ UČINJEN PREMA PEŠACIMA br. 141-142 jun 2017. godine str. 61
AKTUELNO OBAVEZNOST POSEDOVANJA
MEĐUNARODNE VOZAČKE DOZVOLE
br. 141-142 jun 2017. godine str. 65
AKTUELNO SPROVOĐENJE REKLAMACIONOG POSTUPKA I SPORNA PITANJA
KOJA SU SE JAVILA U PRAKSI
br. 141-142 jun 2017. godine str. 67
RADNI ODNOSI ZAŠTITA DECE OD OPASNOG RADA
PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA
br. 141-142 jun 2017. godine str. 75
SPECIJALNO ZA DIREKTORE DIREKTORI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA br. 141-142 jun 2017. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NIŠTAVNOST ODREDBE UGOVORA
O KREDITU O NAPLATI TROŠKOVA OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA I PUŠTANJA KREDITA U KORIŠĆENJE
br. 141-142 jun 2017. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVO NA NAPLATU TROŠKOVA
OBRADE KREDITA
br. 141-142 jun 2017. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZAHTEV ZA GAŠENJE RAČUNA
PRAVNOG LICA U BLOKADI
br. 141-142 jun 2017. godine str. 98
PARAGRAF VESTI   br. 139-140 maj 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU prof. dr Slobodan Perović
Presdednik Komisije za izradu Građanskog zakonika
br. 139-140 maj 2017. godine str. 5
TEMA BROJA - HIPOTEKA POSTUPAK ZABELEŽBE HIPOTEKARNE PRODAJE br. 139-140 maj 2017. godine Str. 17
TEMA BROJA - HIPOTEKA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI HIPOTEKE br. 139-140 maj 2017. godine str. 20
POTROŠAČKO PRAVO ODOBRAVANJE PRODAJNIH PODSTICAJA ZA POTROŠAČE br. 139-140 maj 2017. godine str. 29
POTROŠAČKO PRAVO PRIGOVOR (ZUP) I REKLAMACIJA (ZZP) KAO INSTRUMENTI ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA U OBLASTI PRUŽANJA JAVNIH USLUGA br. 139-140 maj 2017. godine str. 34
POTROŠAČKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
KOJA SE ODNOSE NA OUTLET
br. 139-140 maj 2017. godine str. 38
AKTUELNO NOVINE U ZAKONODAVSTVU EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI br. 139-140 maj 2017. godine str. 43
AKTUELNO FINANSIRANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE OSNIVAČA br. 139-140 maj 2017. godine str. 46
RADNI ODNOSI RAD PREKO AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE br. 139-140 maj 2017. godine str. 59
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privatno obezbeđenje
DOBROVOLJNOST KORIŠĆENJA UREĐAJA, SREDSTAVA I SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE
br. 139-140 maj 2017. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Turizam
OBAVEZNA REGISTRACIJA OGRANKA SPORTSKOG UDRUŽENJA I UDRUŽENJA GRAĐANA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU
br. 139-140 maj 2017. godine str. 76
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVA OVLAŠĆENJA JEDINICA
LOKALNIH SAMOUPRAVA
NA OSNOVU ZAKONA O TURIZMU
br. 139-140 maj 2017. godine str. 78
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPUTSTVO O PRIMENI ODREDBI ZAKONA O TURIZMU KOJIMA JE UREĐEN NAČIN I USLOVI PRUŽANJA LIMO SERVICE USLUGE br. 139-140 maj 2017. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVO PREČEG ZAKUPA I PRAVO
NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
br. 139-140 maj 2017. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI br. 139-140 maj 2017. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVI OBRASCI MEĐUNARODNE POTVRDE O ULOVU, ZA REEKSPORT I DA SU PROIZVODI RIBARSTVA U SKLADU SA MEĐUNARODNOM POTVRDOM (SERTIFIKATOM) O ULOVU
U PRIMENI OD 1. JUNA 2017. GODINE
br. 139-140 maj 2017. godine str. 99
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 137-138 april 2017. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU Vesna Novaković br. 137 138 april 2017. godine str. 5
III TEMA BROJA PRODAJA TURISTIČKIH PUTOVANJA, IZDAVANJE GARANCIJA, DNEVNO EVIDENTIRANJE I DOSTAVA PROPISANIH PODATAKA br. 137-138 april 2017. godine str. 13
III TEMA BROJA EVIDENTIRANJE PRIHODA OD USLUGA KOJE OSTVARI TURISTIČKA AGENCIJA br. 137-138 april 2017. godine str. 16
III TEMA BROJA KONTROLNE LISTE TURISTIČKE INSPEKCIJE br. 137-138 april 2017. godine str. 21
III TEMA BROJA LIMO SERVICE br. 137-138 april 2017. godine str.24
III TEMA BROJA ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA IZ PRAKSE PRIVREDNIH SUBJEKATA REGISTROVANIH ZA DELATNOST TURIZMA br. 137-138 april 2017. godine str. 26
IV AKTUELNO USLOVI I ROK ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 20 br. 137-138 april 2017. godine str. 35
IV AKTUELNO SKRIVENI RIZICI NAPLATE UGOVORNE KAZNE ZBOG NEISPUNJENJA U PRAKSI SUDOVA U REPUBLICI SRBIJI br. 137-138 april 2017. godine str. 37
IV AKTUELNO IZVOĐENJE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA br. 137-138 april 2017. godine str. 40
VI RADNI ODNOSI NAJČEŠĆE NEDOUMICE U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR SA POJAŠNJENJIMA DATIM U STAVOVIMA NADLEŽNOG MINISTARSTVA I AKTUELNOJ RADNOPRAVNOJ PRAKSI br. 137-138 april 2017. godine str. 45
VI RADNI ODNOSI MODEL Plan korišćenja godišnjeg odmora br. 137-138 april 2017. godine str. 57
VI RADNI ODNOSI MODEL Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora - primer 1 br. 137-138 april 2017. godine str. 58
VI RADNI ODNOSI OBAVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM br. 137-138 april 2017. godine str. 60
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AKTI, OZNAKE I OBAVEŠTENJA KOJE JE UGOSTITELJ U OBAVEZI DA ISTAKNE U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU br. 137-138 april 2017. godine str. 67
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSTAVLJANJE BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA br. 137-138 april 2017. godine str. 72
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI MODEL Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza povodom obavljanja ugostiteljske delatnosti u stambenoj zgradi br. 137-138 april 2017. godine str. 82
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 135-136 mart 2017. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU Katarina Obradović Jovanović br. 135-136 mart 2017. godine str. 5
III TEMA BROJA POSLOVNO OKRUŽENJE PREDUZETNIKA PREMA PREGOVARAČKOJ POZICIJI 20 br. 135-136 mart 2017. godine str. 11
III TEMA BROJA PREDUZETNIK KAO PROSTA FORMA ORGANIZOVANJA PRIVREDNOG SUBJEKTA br. 135-136 mart 2017. godine str. 14
III TEMA BROJA SKUP "HAJDE DA PRIČAMO O: ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KAO POKRETAČU PRIVREDNOG RAZVOJA" ODRŽAN U EU INFO CENTRU br. 135-136 mart 2017. godine str. 17
IV AKTUELNO NASTUPANJE ROKOVA PROPISANIH ZAKONOM O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA br. 135-136 mart 2017. godine str. 21
IV AKTUELNO PRIMENA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA U POSTUPKU EVIDENTIRANJA I POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA br. 135-136 mart 2017. godine str. 24
IV AKTUELNO USAGLAŠAVANJE MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA I OBAVEZA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA br. 135-136 mart 2017. godine str. 28
V POTROŠAČKO PRAVO ... SA LICA MESTA OKRUGLI STO "ZAŠTITA POTROŠAČA U REPUBLICI SRBIJI" br. 135-136 mart 2017. godine str. 35
V POTROŠAČKO PRAVO ZAŠTITA POTROŠAČA KAO KORISNIKA USLUGE AVIO PREVOZA br. 135-136 mart 2017. godine str. 39
VI RADNI ODNOSI OBMANJUJUĆE OGLAŠAVANJE br. 135-136 mart 2017. godine str. 46
VI RADNI ODNOSI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI br. 135-136 mart 2017. godine str. 51
VI RADNI ODNOSI MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2017. GODINI br. 135-136 mart 2017. godine str. 53
VI RADNI ODNOSI PRODUŽENO VAŽENJE PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE I U 2017. GODINI br. 135-136 mart 2017. godine str. 54
VI RADNI ODNOSI IZVOD IZ PLANA RADA INSPEKTORATA ZA RAD ZA 2017. GODINU br. 135-136 mart 2017. godine str. 56
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javni prevoz LICENCA ZA JAVNI PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU br. 135-136 mart 2017. godine str. 61
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Službeno mišljenje NEPOSTOJANJE OBAVEZE POSEDOVANJA PUTNOG NALOGA U PUTNIČKOM VOZILU PRIVREDNOG SUBJEKTA br. 135-136 mart 2017. godine str. 77
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bankarstvo BANKE SU OBAVEZNE DA NBS DOSTAVE PROPISANE IZVEŠTAJE, SA STANJEM NA DAN 31.12.2016. GODINE, NAJKASNIJE 20.4.2017. GODINE br. 135-136 mart 2017. godine str. 78
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOV NAČIN PRIKAZIVANJA ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE, NOVE KATEGORIJE KAPITALA I NOVI INSTITUT ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA br. 135-136 mart 2017. godine str. 81
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU Vladimir Marić PARAGRAF INTERVJU Vladimir Marić br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 4
III TEMA BROJA VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 11
III TEMA BROJA ODLUKA O ČLANARINI PKS br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 15
III TEMA BROJA OSVRT NA INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI OBAVEZNOG ČLANSTVA U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 17
III AKTUELNO ODRŽAVANJE UGOVORA O KREDITU NA SNAZI UZ IZMENJEN NAČIN IZMIRENJA OBAVEZE KORISNIKA KREDITA KAO NAJBOLJE REŠENJE ZA SVE UGOVORNE STRANE I TREĆA LICA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 23
III AKTUELNO PRAVIČNA IZMENA UGOVORA O KREDITU ILI JEDNOSTRANI RASKID br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 30
III AKTUELNO STAV APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - TEKST PRESUDE br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 36
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA NOVINE U POGLEDU UPRAVLJANJA ZGRADOM br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 43
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA PRUŽANJE PRVE POMOĆI KOD POSLODAVCA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 49
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA PODNOŠENJE OBRASCA IOSI ELEKTRONSKIM PUTEM br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 53
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA POVEĆAN STEPEN ZAŠTITE INVESTITORA OD ZLOUPOTREBA NA TRŽIŠTU KAPITALA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 58
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA NOVINE KOD PREUZIMANJA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 61
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA OLAKŠANI USLOVI I NAČIN PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 67
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA DODELA BESPLATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 71
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DOZVOLJENOST OBAVLJANJA KOMBI PREVOZA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 75
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA OBAVLJANJE JAVNOG DRUMSKOG PREVOZA TERETA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 79
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE FIZIČKO-TEHNIČKIM OBEZBEĐENJEM br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 87
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA SPORNA PITANJA br. 131/132 od 1-31. januara 2016. godine str. 89