Rubrika Naslov Broj Strana
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 195-196 septembar 2019 STR. 2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU, Dragan Milić, advokat br. 195-196 septembar 2019 STR. 4
TEMA BROJA Pregled novih zakonskih rešenja u oblasti autorskog i srodnih prava br. 195-196 septembar 2019 STR. 11
TEMA BROJA Nova pravila za pronalaske iz radnog odnosa br. 195-196 septembar 2019 STR. 14
TEMA BROJA Podsticanje razvoja domaćih topografija poluprovodničkih proizvoda br. 195-196 septembar 2019 STR. 19
RADNO PRAVO I ZARADE RASPOREĐIVANJE UTVRĐENOG MAKSIMALNOG BROJA DETAŠIRANIH ZAPOSLENIH IZ REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNU REPUBLIKU NEMAČKU br. 195-196 septembar 2019 STR. 25
RADNO PRAVO I ZARADE UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U REPUBLIKU SLOVENIJU br. 195-196 septembar 2019 STR. 37
RADNO PRAVO I ZARADE PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR U SLUČAJU MIROVANJA RADNOG ODNOSA ZBOG IZDRŽAVANJA KAZNE ZATVORA br. 195-196 septembar 2019 STR. 40
RADNO PRAVO I ZARADE RAD SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM br. 195-196 septembar 2019 STR. 44
RADNO PRAVO I ZARADE POLOŽAJ I OBAVEZE POSLODAVCA U SISTEMU DUALNOG OBRAZOVANJA br. 195-196 septembar 2019 STR. 63
AKTUELNO Promenjeni iznosi naknada za postavljanje sredstava za oglašavanje za svako pojedinačno mesto prema tipu sredstva za oglašavanje i zoni u kojoj se postavljaju br. 195-196 septembar 2019 STR. 71
AKTUELNO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA KVALIFIKOVANE ELEKTRONSKE VREMENSKE ŽIGOVE - "Sl. glasnik RS", br. 59/2019 br. 195-196 septembar 2019 STR. 78
AKTUELNO KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KOZMETIČKIM PROIZVODIMA -"Sl. glasnik RS", br. 60/2019 br. 195-196 septembar 2019 STR. 82
AKTUELNO Novine u postupku akreditacije zdravstvenih ustanova, drugih pravnih lica i privatne prakse br. 195-196 septembar 2019 STR. 90
AKTUELNO ...sa lica mesta br. 195-196 septembar 2019 STR. 95
 Finansijsko pravo KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ODLUKE O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR - "Sl. glasnik RS", br. 57/2019 br. 195-196 septembar 2019 STR. 99
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA PRIMENOM NOVOG ZAKONA O TRGOVINI - “Sl. glasnik RS”, br. 52/2019 br. 195-196 septembar 2019 STR. 105
paragraf vesti paragraf vesti br. 193-194 avgust 2019 str. 2
paragraf intervju paragraf intervju: Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija br. 193-194 avgust 2019 str. 4
tema broja PREGLED NAJVAŽNIJIH ZAKONSKIH REŠENJA U NOVOM ZAKONU O TRGOVINI - "Sl. glasnik RS", br. 52/2019 br. 193-194 avgust 2019 str. 11
tema broja Precizno definisanje oblika prodajnih podsticaja i uslovi za njihovo organizovanje i oglašavanje, sadržina deklaracije na robi u maloprodaji, nepostojanje obaveze isticanja trgovinskog formata i novine u izdavanju prekršajnih naloga br. 193-194 avgust 2019 str. 14
tema broja PREGLED NOVIH ZAKONSKIH REŠENJA U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI - "Sl. glasnik RS", br. 52/2019 br. 193-194 avgust 2019 str. 18
tema broja Domaća i strana pravna lica i registrovana poljoprivredna gazdinstva kao članovi robne berze br. 193-194 avgust 2019 str. 21
tema broja AKTUELNE NEDOUMICE U VEZI SA POČETKOM PRIMENE NOVOG ZAKONA O TRGOVINI br. 193-194 avgust 2019 str. 25
RADNO PRAVO I ZARADE PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ORGANIZOVANJA "TEAM BUILDING"-A ZA ZAPOSLENE br. 193-194 avgust 2019 str. 37
RADNO PRAVO I ZARADE ODGOVORNOST ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE ZAPOSLENIH ZA VREME „TEAM BUILDING”-a br. 193-194 avgust 2019 str. 41
RADNO PRAVO I ZARADE ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH SPOROVA br. 193-194 avgust 2019 str. 43
RADNO PRAVO I ZARADE ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA I DRUGI OBLICI RADNOG ANGAŽOVANJA SA KORISNIKOM STAROSNE, PREVREMENE STAROSNE, PORODIČNE, INVALIDSKE I VOJNE PENZIJE I SA LICEM KOJE JE INVALID I PRIMA DODATAK ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA br. 193-194 avgust 2019 str. 51
RADNO PRAVO I ZARADE OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU br. 193-194 avgust 2019 str. 59
RADNO PRAVO I ZARADE POJEDNOSTAVLJENJE POSTUPKA IZDAVANJA DOZVOLA ZA RAD br. 193-194 avgust 2019 str. 62
FINANSIJSKO PRAVO ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA - "Sl. glasnik RS", br. 50/2019 br. 193-194 avgust 2019 str. 70
AUTORSKO PRAVO PRAVO NA UMNOŽAVANJE I JAVNO SAOPŠTAVANJE TRAJNO IZLOŽENIH AUTORSKIH DELA OD STRANE PRIVREDNIH DRUŠTAVA br. 193-194 avgust 2019 str. 75
AUTORSKO PRAVO PRAVNA ZAŠTITA DOMAĆIH PRONALAZAKA U INOSTRANSTVU br. 193-194 avgust 2019 str. 79
AUTORSKO PRAVO REGISTRACIJA NAZIVA DOMENA br. 193-194 avgust 2019 str. 83
AUTORSKO PRAVO DOMAĆA PRAKSA U POSTUPCIMA ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE .RS I .СРБ INTERNET DOMENA br. 193-194 avgust 2019 str. 85
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI NOVA UREDBA O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA VISINE GODIŠNJEG IZNOSA BORAVIŠNE TAKSE ZA FIZIČKO LICE KOJE PRUŽA UGOSTITELJSKE USLUGE SMEŠTAJA U OBJEKTIMA DOMAĆE RADINOSTI I SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU, KAO I NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA - “Sl. glasnik RS”, br. 47/2019 br. 193-194 avgust 2019 str. 91
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI OPOREZIVANJE PRIHODA FIZIČKIH LICA OD USLUGA SMEŠTAJA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU DOMAĆE RADINOSTI I OBJEKTU SEOSKOG TURISTIČKOG DOMAĆINSTVA br. 193-194 avgust 2019 str. 94
paragraf vesti paragraf vesti br. 191-192 jul 2019 str. 2
paragraf intervju paragraf intervju: Zlatko Petrović, Kancelarija Poverenika ya informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br. 191-192 jul 2019 str. 4
tema broja USTAVNOST PROPISIVANJA OBAVEZNOG ČLANSTVA U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE br. 191-192 jul 2019 str. 11
AKTUELNO DELATNOST UGOSTITELJSTVA - NOVA REGULATIVA br. 191-192 jul 2019 str. 27
AKTUELNO POSTAVLJANJE BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA br. 191-192 jul 2019 str. 32
AKTUELNO DELATNOST TURIZMA br. 191-192 jul 2019 str. 37
AKTUELNO ODLOŽEN POČETAK IZDAVANJA LIČNE KARTE I PRIVREMENE LIČNE KARTE ZA STRANCA NA NOVIM OBRASCIMA br. 191-192 jul 2019 str. 43
AKTUELNO NEOSNOVAN PREDLOG ZA OCENU USTAVNOSTI ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE br. 191-192 jul 2019 str. 45
RADNO PRAVO I ZARADE POVREDA USTAVOM GARANTOVANE ZABRANE DISKRIMINACIJE - NEUSTAVNOST ODREDBE ČLANA 28a ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU br. 191-192 jul 2019 str. 51
RADNO PRAVO I ZARADE USLOVI ZA OSTVARIVANJE, VISINA I PREKID ISPLATE RODITELJSKOG DODATKA br. 191-192 jul 2019 str. 56
RADNO PRAVO I ZARADE USLOVI ZA OSTVARIVANJE, VISINA I NAČIN USKLAĐIVANJA DEČIJEG DODATKA br. 191-192 jul 2019 str. 59
RADNO PRAVO I ZARADE ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KORISNIKA STAROSNE PENZIJE KOJI JE ZASNOVAO RADNI ODNOS br. 191-192 jul 2019 str. 63
RADNO PRAVO I ZARADE ...sa lica mesta br. 191-192 jul 2019 str. 71
INSPEKCIJSKI NADZOR SANITARNI INSPEKCIJSKI NADZOR PREMA ZAKONU O PREDMETIMA OPŠTE UPOTREBE br. 191-192 jul 2019 str. 75
INSPEKCIJSKI NADZOR PRAVA I OBAVEZE PRIVREDNIH SUBJEKATA U INSPEKCIJSKOM NADZORU br. 191-192 jul 2019 str. 82
INSPEKCIJSKI NADZOR PROPISANI KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU br. 191-192 jul 2019 str. 109
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI PRIMENA NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U PRAKSI KROZ ODGOVORE NA PITANJA br. 191-192 jul 2019 str. 115
paragraf vesti paragraf vesti br. 187-188 maj 2019 str. 2
paragraf intervju paragraf intervju, Jelena Pavlović, član Upravnog odbora CHF Srbija i Predrag Ćatić specijalni savetnik za pravne poslove Udruženja banaka Srbije br. 187-188 maj 2019 str. 4
FINANSIJSKO PRAVO Konverzija stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima br. 187-188 maj 2019 str. 11
FINANSIJSKO PRAVO PRAVNO SHVATANJE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA O PUNOVAŽNOSTI VALUTNE KLAUZULE KOD UGOVORA O KREDITU U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA I KONVERZIJI SA OBRAZLOŽENJEM br. 187-188 maj 2019 str. 16
FINANSIJSKO PRAVO TEKST ZAKONA O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA br. 187-188 maj 2019 str. 21
tema broja NOVINE U PROPA IZISIM OBLASTI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA br. 187-188 maj 2019 str. 29
tema broja PRIKAZ NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 25/2019 br. 187-188 maj 2019 str. 34
tema broja NOVINE U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 25/2019 br. 187-188 maj 2019 str. 45
tema broja PRIKAZ NOVINA U ODREDBAMA KOJIMA SE REGULIŠU DELATNOST I ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PO NIVOIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, ORGANI ZDRAVSTVENIH USTANOVA, UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA, KAO I STRUČNI ORGANI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE br. 187-188 maj 2019 str. 48
tema broja PRIKAZ NOVINA U POGLEDU PRUŽANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, ZDRAVSTVENIH TEHNOLOGIJA, OBELEŽAVANJA I OGLAŠAVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PREKOVREMENOG I DOPUNSKOG RADA ZDRAVSTVENIH RADNIKA br. 187-188 maj 2019 str. 54
tema broja SUKOB INTERESA I SPREČAVANJE KORUPCIJE, NADZOR NAD RADOM ZDRAVSTVENIH USTANOVA I PRELAZNI REŽIM br. 187-188 maj 2019 str. 61
AKTUELNO NOVINE ZA PROFESIONALNE VOZAČE I KOD OBAVLJANJA DELATNOSTI TAKSI PREVOZA I LIMO SERVISA br. 187-188 maj 2019 str. 67
AKTUELNO NOVINE U POSTUPKU REGISTRACIJE U APR - KRUG OVLAŠĆENIH LICA, ELEKTRONSKA PRIJAVA, SUPSIDIJARNA PRIMENA ZUP, PRECIZIRANJE ROKA I POSTUPANJE REGISTRATORA PO PRIJAVI br. 187-188 maj 2019 str. 70
AKTUELNO (NE)MOGUĆNOST DA PRIVREDNA DRUŠTVA, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNICI DO 21.5.2019. GODINE DONESU ILI AŽURIRAJU PROCENU RIZIKA OD KATASTROFA I DO 21.8.2019. GODINE PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA br. 187-188 maj 2019 str. 74
AKTUELNO NOVA PRAVILA KOD ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR br. 187-188 maj 2019 str. 76
AKTUELNO ŽIČARE ZA PREVOZ I BEZBEDNOST PUTNIKA br. 187-188 maj 2019 str. 79
RADNO PRAVO I ZARADE ZAPOŠLJAVANJE STRANACA - UNAPREĐENJE PROCEDURE IZDAVANJA BORAVIŠNE ODNOSNO RADNE DOZVOLE br. 187-188 maj 2019 str. 83
RADNO PRAVO I ZARADE USKLAĐIVANJE ZAKONA O STRANCIMA SA ZAKONOM O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA br. 187-188 maj 2019 str. 86
RADNO PRAVO I ZARADE ...sa lica mesta br. 187-188 maj 2019 str. 93
RADNO PRAVO I ZARADE VASKRŠNJI, ODNOSNO USKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI U 2019. GODINI br. 187-188 maj 2019 str. 95
RADNO PRAVO I ZARADE PRAVO NA ODSUSTVOVANJE SA RADA I NAKNADU ZARADE ZA ZAPOSLENE KATOLIČKE VEROISPOVESTI br. 187-188 maj 2019 str. 104
RADNO PRAVO I ZARADE OBELEŽEN DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU 28. APRIL br. 187-188 maj 2019 str. 105
INSPEKCIJSKI NADZOR POSTUPANJE KOMUNALNE INSPEKCIJE PRILIKOM KONTROLE TRGOVCA NA VELIKO KROZ ODGOVORE NA PITANJA br. 187-188 maj 2019 str. 109
INSPEKCIJSKI NADZOR PRIMENA INSTITUTA PRIKRIVENE KUPOVINE U KONTROLI EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE br. 187-188 maj 2019 str. 113
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI UNAPREĐENA PODZAKONSKA REGULATIVA OD KOJE ĆE ZAVISITI STRUČNA OSPOSOBLJENOST BUDUĆIH DETEKTIVA br. 187-188 maj 2019 str. 119
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI UTVRĐIVANJE IZNOSA NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE br. 187-188 maj 2019 str. 121
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI OBAVLJAJU ODREĐENE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU, ODNOSNO ZA FIZIČKO LICE KOJE UTIČE NA ŽIVOTNU SREDINU br. 187-188 maj 2019 str. 124
paragraf vesti paragraf vesti br. 185-186 april 2019 str. 2
paragraf intervju paragraf intervju, renata pindžo, pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija br. 185-186 april 2019 str. 4
tema broja OD MARTA MESECA U PRIMENI NOVA REŠENJA U OBLASTI TURIZMA - PROPISANE KAZNE ZA ODGOVORNA LICA br. 185-186 april 2019 str. 11
tema broja NOVA ZAKONSKA REGULATIVA U OBLASTI UGOSTITELJSTVA - PROPISANE KAZNE ZA ODGOVORNA LICA br. 185-186 april 2019 str. 16
tema broja NOVINE U SISTEMU BEZBEDNOSTI HRANE br. 185-186 april 2019 str. 20
AKTUELNO NAJNOVIJA SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA PRIVREDE br. 185-186 april 2019 str. 27
AKTUELNO NOVA REŠENJA U OBLASTI BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA br. 185-186 april 2019 str. 31
AKTUELNO NAKNADA ZA PROIZVODE KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA br. 185-186 april 2019 str. 34
AKTUELNO DAVANJE MIŠLJENJA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE U VEZI SA PRIMENOM PROPISA br. 185-186 april 2019 str. 38
AKTUELNO PRIKAZ NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI - "Sl. glasnik RS", br. 25/2019 br. 185-186 april 2019 str. 41
AKTUELNO ...sa lica mesta br. 185-186 april 2019 str. 52
RADNO PRAVO I ZARADE ...sa lica mesta br. 185-186 april 2019 str. 57
RADNO PRAVO I ZARADE GODIŠNJI ODMOR U SKLADU SA ZAKONOM O RADU br. 185-186 april 2019 str. 59
RADNO PRAVO I ZARADE PRIJAVA ZAPOSLENIH U CROSO I OZNAČAVANJE ZANIMANJA I RADNOG MESTA br. 185-186 april 2019 str. 63
RADNO PRAVO I ZARADE PEČAT KAO OBAVEZAN ELEMENT UGOVORA O RADU br. 185-186 april 2019 str. 65
RADNO PRAVO I ZARADE REVIDIRANA LISTA PROFESIONALNIH BOLESTI - UTVRĐENe 64 PROFESIONALNE BOLESTI br. 185-186 april 2019 str. 66
RADNO PRAVO I ZARADE ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA br. 185-186 april 2019 str. 68
FINANSIJSKO PRAVO MULTILATERALNA KONVENCIJA O PRIMENI MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE br. 185-186 april 2019 str. 79
FINANSIJSKO PRAVO OBAVEZA VOĐENJA ROBNOG KNJIGOVODSTVA U MALOPRODAJI br. 185-186 april 2019 str. 84
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI OBEZBEĐENE NORMATIVNE PRETPOSTAVKE ZA KVALITETNIJU OBUKU FIZIČKIH LICA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA I REDARSKE SLUŽBE br. 185-186 april 2019 str. 87
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA PRUŽANJE KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA - REFERENTNI STANDARDI br. 185-186 april 2019 str. 90
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI IPARD PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA br. 185-186 april 2019 str. 96
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI NOVINE U USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI br. 185-186 april 2019 str. 99
paragraf vesti paragraf vesti br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 2
paragraf intervju paragraf intervju, zoran martinović, direktor nacionalne službe za zapošljavanje br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 4
AKTUELNO OSVRT NA MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PORESKIM TRETMANOM NAKNADE TROŠKOVA ZA PREVOZ ZAPOSLENIMA - Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-12/2019-04 od 1.2.2019. godine - sa tekstom službenog mišljenja br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 11
AKTUELNO ...sa lica mesta br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 19
FINANSIJSKO PRAVO KOMENTAR NOVE ODLUKE O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI PRAVNOG LICA br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 23
FINANSIJSKO PRAVO KOMENTAR ODLUKE O POSTUPKU PO PRIGOVORU I PRITUŽBI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA - br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 27
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI NOVI SANITARNI USLOVI ZA SALONE LEPOTE br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 35
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI KOMENTAR PRAVILNIKA O LISTI MERA PREVENCIJE STVARANJA OTPADA - br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 38
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI PRIMENA ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA - NAKNADA ZA UNAPREĐENJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 40
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI GODIŠNJI IZVEŠTAJI O OTPADU br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 44
RAD VAN RADNOG ODNOSA PRAVNI I PORESKI ASPEKT ANGAŽOVANJA LICA VAN RADNOG ODNOSA U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU br. 183-184 FEBRUAR 2019 str. 51
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU, MARINA FURTULA, V.D. DIREKTORA UPAVE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 4
RADNO PRAVO I ZARADE OBAVEZE POSLODAVCA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 11
RADNO PRAVO I ZARADE OBAVEŠTAVANJE ZAPOSLENIH, SARADNJA POSLODAVCA I ZAPOSLENIH I PREGLED MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA RADNOM MESTU br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 30
RADNO PRAVO I ZARADE KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BLIŽOJ SADRŽINI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 33
RADNO PRAVO I ZARADE MINIMALNA ZARADA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2019. GODINE br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 35
AKTUELNO ...sa lica mesta br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 51
AKTUELNO NOVINE KOJE DONOSI NOVI ZAKON O TRGOVINI br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 53
AKTUELNO PRIKAZ OSNOVNIH REŠENJA I NOVINA U NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 64
AKTUELNO SPORAZUM O PRIZNANJU PREKRŠAJA IZ OBLASTI INSPEKCIJSKOG NADZORA br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 70
FINANSIJSKO PRAVO SUŽENA LISTA SEKTORA KOJI MOGU KONKURISATI ZA DOBIJANJE PODSTICAJA br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 81
FINANSIJSKO PRAVO ZNAČAJ OBAVEŠTAVANJA KLIJENATA BANAKA O USKLAĐIVANJU UGOVORA O USLUGAMA POVEZANIM SA PLATNIM RAČUNOM - PRIMENA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 85
FINANSIJSKO PRAVO POTRAŽIVANJA OD DUŽNIKA KOJA SE KLASIFIKUJU KAO D KATEGORIJA br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 88
FINANSIJSKO PRAVO otežaNO plasiranje gotovinskih kredita stanovništvu sa ročnošću dužom od osam godina br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 90
FINANSIJSKO PRAVO ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI ENERGETIKE br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 97
FINANSIJSKO PRAVO IPARD PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA br. 181-182 FEBRUAR 2019 STR. 106
vesti paragraf vesti br. 179-180 januar 2019 str. 2
intervju paragraf intervju: Melanija Petač, Savez samostalnih sindikata Srbije i Marijanti Babić, Američka privredna komora u Srbiji br. 179-180 januar 2019 str. 4
tema broja OSVRT NA NACRT ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU br. 179-180 januar 2019 str. 15
POVREDA NA RADU POVREDA NA REDOVNOM PUTU OD STANA DO MESTA RADA ILI OBRNUTO br. 179-180 januar 2019 str. 27
POVREDA NA RADU KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU br. 179-180 januar 2019 str. 31
aktuelno VODIČ ZA EVIDENTIRANJE STVARNOG VLASNIKA REGISTROVANOG SUBJEKTA U CENTRALNU EVIDENCIJU br. 179-180 januar 2019 str. 43
aktuelno KOMENTAR DOPUNA ODLUKE O SMERNICAMA ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI br. 179-180 januar 2019 str. 48
aktuelno PROCENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA br. 179-180 januar 2019 str. 51
aktuelno ANALIZA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA br. 179-180 januar 2019 str. 60
aktuelno VISINA ČLANARINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE ZA 2019. GODINU br. 179-180 januar 2019 str. 64
aktuelno USKLAĐIVANJE PENZIJA POSLE IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU br. 179-180 januar 2019 str. 68
aktuelno OSVRT NA IZMENJENU ODREDBU ČLANA 46. ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM br. 179-180 januar 2019 str. 70
PORESKO PRAVO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZIMA NA br. 179-180 januar 2019 str. 75
PORESKO PRAVO UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBE ČLANA 5. STAV 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU br. 179-180 januar 2019 str. 97
SPECIJAlNO ZA DELATNOSTI AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI TURIZMA I UGOSTITELJSTVA br. 179-180 januar 2019 str. 101
kalendar KALENDAR PRAZNIKA ZA 2019. GODINU br. 179-180 januar 2019 str. 109
PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 177-178 decembar 2018. Str. 2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU, Vukašin Jovović, advokat br. 177-178 decembar 2018. Str, 4
tema broja ODREDBE O UPOTREBI PEČATA, LIČNOM INTERESU, INDIVIDUALNOJ TUŽBI I RASPOLAGANJU IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI KAO PREDMET POSLEDNJIH IZMENA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA br. 177-178 decembar 2018. Str. 13
tema broja NAJČEŠĆA PITANJA I GREŠKE PODNOSILACA U VEZI SA ELEKTRONSKOM PRIJAVOM OSNIVANJA DOO br. 177-178 decembar 2018. Str. 16
tema broja REGISTRACIJA FIKTIVNOG SEDIŠTA br. 177-178 decembar 2018. Str. 19
tema broja NOVINE U POSTUPKU LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I REGISTRACIJA POSTUPKA LIKVIDACIJE br. 177-178 decembar 2018. Str. 22
AKTUELNO PROŠIRIVANJE KRUGA VOZILA KOJA MORAJU KORISTITI TAHOGRAF, RAD RADIONICA ZA TAHOGRAFE I OSTALE NOVINE KOJE DONOSE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA br. 177-178 decembar 2018. Str. 29
AKTUELNO OBJEDINJENJE RAZLIČITIH BAZA PODATAKA KOJE SE VODE ZA ISTE GRUPE KORISNIKA U OBLASTI SOCIJALNOG OSIGURANJA br. 177-178 decembar 2018. Str. 33
AKTUELNO USKLAĐIVANJE ODREDABA ZAKONA O PATENTIMA SA DIREKTIVAMA EVROPSKE UNIJE br. 177-178 decembar 2018. Str. 39
AKTUELNO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA - "Sl. glasnik RS", br. 95/2018 br. 177-178 decembar 2018. Str. 47
AKTUELNO MOGUĆNOST UVOZA NEOPHODNE OPREME ZA ULAGANJE BEZ PLAĆANJA CARINA KAO NAJVAŽNIJA NOVINA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ULAGANJIMA br. 177-178 decembar 2018. Str. 55
AKTUELNO Proširen krug lica za obavljanje pojedinih poslova iz okvira delatnosti snabdevanja vodom za piće i obavljanja javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i tramvajima br. 177-178 decembar 2018. Str. 59
AKTUELNO IDN NAZIVI DOMENA U OKVIRU .RS I .СРБ DOMENA br. 177-178 decembar 2018. Str. 65
CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA SADRŽINA CENTRALNE EVIDENCIJE RADI SPROVOĐENJA EVIDENTIRANJA STVARNIH VLASNIKA REGISTROVANOG SUBJEKTA br. 177-178 decembar 2018. Str. 69
CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA CENTRALNOM EVIDENCIJOM STVARNIH VLASNIKA - KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE PREOVLAĐUJUĆEG UTICAJA I POSREDNOG OBEZBEĐENJA SREDSTAVA br. 177-178 decembar 2018. Str. 72
CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA ODREĐIVANJEM STVARNOG VLASNIKA REGISTROVANOG SUBJEKTA I DOKUMENTACIJOM KOJU TREBA PRIBAVITI I ČUVATI br. 177-178 decembar 2018. Str. 76
Sprečavanje pranja novca POSREDNA KONTROLA OD STRANE UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA br. 177-178 decembar 2018. Str. 81
Sprečavanje pranja novca NOVE SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, PREDUZETNIKA I PRAVNIH LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I FAKTORING DRUŠTAVA br. 177-178 decembar 2018. Str. 85
INSPEKCIJSKI NADZOR NOVINE U POSTUPKU VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU PRIPREME JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA INSPEKCIJE e-INSPEKTOR br. 177-178 decembar 2018. Str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA PRIPREMU DOKUMENTA ZA POUZDANO ELEKTRONSKO ČUVANJE I FORMATIMA DOKUMENTA KOJI SU POGODNI ZA DUGOTRAJNO ČUVANJE br. 177-178 decembar 2018. Str. 103
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA br. 177-178 decembar 2018. Str. 106
paragraf vesti paragraf vesti br. 171-172 avgust 2018. godine str. 2
paragraf intervju paragraf intervju Rodoljub Šabić Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br. 171-172 avgust 2018. godine str. 4
paragraf intervju Mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti upućeno Ministarstvu pravde br. 171-172 avgust 2018. godine str. 9
...sa lica mesta ...sa lica mesta br. 171-172 avgust 2018. godine str. 13
tema broja E-TRGOVINA I E-POSLOVANJE SA PRAVNOG I PRAKTIČNOG ASPEKTA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 17
tema broja KUPOPRODAJA SOFTVERA I DRUGIH DIGITALNIH PROIZVODA NA INTERNETU KAO NOV OSNOV ZA PLAĆANJE I NAPLAĆIVANJE U DEVIZAMA U REPUBLICI br. 171-172 avgust 2018. godine str. 23
aktuelno USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNE ŠEME ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE ZA ODREĐENE NIVOE POUZDANOSTI br. 171-172 avgust 2018. godine str. 29
aktuelno MIŠLJENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA NA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU br. 171-172 avgust 2018. godine str. 31
aktuelno PRIJAVLJIVANJE PORESKOJ UPRAVI OBJEKATA U KOJIMA OBVEZNICI SKLADIŠTE, ODNOSNO SMEŠTAJU DOBRA, KAO I PROSTORIJA U KOJIMA OBAVLJAJU DELATNOST br. 171-172 avgust 2018. godine str. 33
aktuelno PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA, PRAVA SRODNIH AUTORSKOM PRAVU I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE br. 171-172 avgust 2018. godine str. 37
aktuelno PROGRAM MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2018. GODINU br. 171-172 avgust 2018. godine str. 55
aktuelno AKTI POTREBNI ZA SPROVOĐENJE, POSTUPAK I POSLEDICE STATUSNE PROMENE IZDVAJANJE UZ PRIPAJANJE PREMA POSLEDNJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 57
radni odnosi KOMENTAR PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA RAD br. 171-172 avgust 2018. godine str. 63
SPECIJANO ZA DELATNOSTI ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 71
SPECIJANO ZA DELATNOSTI PROCENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I OD FINANSIRANJA TERORIZMA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 72
SPECIJANO ZA DELATNOSTI MEĐUBANKARSKE NAKNADE I POSEBNA PRAVILA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 75
SPECIJANO ZA DELATNOSTI OBLIK, SADRŽINA I NAČIN KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA br. 171-172 avgust 2018. godine str. 79
SPECIJANO ZA DELATNOSTI KOMENTAR NOVE ODLUKE O OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZVRŠAVANJE INSTANT TRANSFERA ODOBRENJA - "Sl. glasnik RS", br. 65/2018 br. 171-172 avgust 2018. godine str. 81
PITANJA I ODGOVORI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE br. 171-172 avgust 2018. godine str. 91
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 169-170 avgust 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Dušan Vučković, pomoćnik ministra privrede br. 169-170 avgust 2018. godine str. 4
TEMA BROJA IZVOD IZ PRIRUČNIKA ZA PRIMENU ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA br. 169-170 avgust 2018. godine str. 13
AKTUELNO KOMENTAR UREDBE O BLIŽEM UREĐENJU USLOVA KOJE MORAJU DA ISPUNE ŠEME ELEKTRONSKE IDENTIFIKACIJE ZA ODREĐENE NIVOE POUZDANOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 60/2018 br. 169-170 avgust 2018. godine str. 19
AKTUELNO Odgovori na pitanja u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma br. 169-170 avgust 2018. godine str. 24
AKTUELNO AKTUELNI KONKURSI ZA PODSTICAJE KOJI SE DODELJUJU U OBLASTI TURIZMA I SAOBRAĆAJA br. 169-170 avgust 2018. godine str. 30
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI br. 169-170 avgust 2018. godine str. 37
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU RADNO ANGAŽOVANJE DIREKTORA ODNOSNO DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA VAN RADNOG ODNOSA br. 169-170 avgust 2018. godine str. 58
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU UGOVOR O DELU br. 169-170 avgust 2018. godine str. 68
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USKLAĐIVANJE UREDBE O ENERGETSKI UGROŽENOM KUPCU SA ZAKONOM O UPRAVNOM POSTUPKU br. 169-170 avgust 2018. godine str. 77
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI MIŠLJENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA NA NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU br. 169-170 avgust 2018. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI aktuelni odgovorI na pitanja iz oblasti zaštite od požara br. 169-170 avgust 2018. godine str. 82
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 167-168 jul 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija br. 167-168 jul 2018. godine str. 4
TEMA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O NARODNOJ BANCI SRBIJE - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 9
TEMA BROJA KOMENTAR ZAKONA O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 12
TEMA BROJA KOMENTAR ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 17
TEMA BROJA KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 22
TEMA BROJA ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA br. 167-168 jul 2018. godine str. 29
TEMA BROJA KOMENTAR NOVOG ZAKONA O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 31
AKTUELNO KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O STEČAJU - “Sl. glasnik RS”, br. 44/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 39
AKTUELNO USLOVI I NAČIN PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA br. 167-168 jul 2018. godine str. 42
AKTUELNO PREDUSLOV ZA REGISTRACIJU KNJIGOVODSTVENIH AGENCIJA I DRUŠTAVA ZA REVIZIJU br. 167-168 jul 2018. godine str. 46
AKTUELNO AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA SPREČAVANJEM PRANJA NOVCA - OBVEZNICI, EVIDENCIJE I UTVRĐIVANJE STVARNIH VLASNIKA br. 167-168 jul 2018. godine str. 47
AKTUELNO PREGLED IZNOSA NAKNADA ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKAMile Orlović br. 167-168 jul 2018. godine str. 52
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 57
RADNI ODNOSI KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI - “Sl. glasnik RS”, br. 50/2018 br. 167-168 jul 2018. godine str. 59
SPECIJANO ZA DELATNOSTI OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI br. 167-168 jul 2018. godine str. 65
SPECIJANO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI br. 167-168 jul 2018. godine str. 68
SPECIJANO ZA DELATNOSTI USLOVI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA br. 167-168 jul 2018. godine str. 70
SPECIJANO ZA DELATNOSTI PODSTICAJI ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA br. 167-168 jul 2018. godine str. 72
SPECIJANO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI TRGOVINE br. 167-168 jul 2018. godine str. 77
SPECIJANO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI BANKARSTVA I OSIGURANJA br. 167-168 jul 2018. godine str. 79
SPECIJANO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI UGOSTITELJSTVA br. 167-168 jul 2018. godine str. 82
SPECIJANO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA br. 167-168 jul 2018. godine str. 87
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 165-166 jun 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU prof. dr Zdravko M. Petrović zastupnik Udruženja za odštetno pravo br. 165-166 jun 2018. godine str. 4
TEMA BROJA PREGLED NAJVAŽNIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 44/2018 br. 165-166 jun 2018. godine str. 9
SAOBRAĆAJ NOVIM IZMENAMA I DOPUNAMA SUŽENA PRIMENA ZAKONA O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU br. 165-166 jun 2018. godine str. 21
SAOBRAĆAJ Novine u pogledu ograničenja brzine kretanja vozila na auto-putu br. 165-166 jun 2018. godine str. 25
SAOBRAĆAJ PREGLED NAJZNAČAJNIJIH NOVINA U NOVOM ZAKONU O ŽELEZNICI br. 165-166 jun 2018. godine str. 28
AKTUELNO CENTRALNA EVIDENCIJA STVARNIH VLASNIKA br. 165-166 jun 2018. godine str. 33
AKTUELNO ...sa lica mesta "INFO SESIJA O AKTUELNOSTIMA IZ OBLASTI GDPR" br. 165-166 jun 2018. godine str. 37
AKTUELNO GDPR - OPŠTA REGULATIVA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI U SRBIJI br. 165-166 jun 2018. godine str. 38
AKTUELNO POSTUPANJE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 29. STAV 9. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI br. 165-166 jun 2018. godine str. 44
AKTUELNO USLOVI ZA PRUŽANJE KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA br. 165-166 jun 2018. godine str. 46
TRGOVINA AKTUELNI KONKURSI ZA PODSTICAJE KOJI SE DODELJUJU PREKO MINISTARSTVA PRIVREDE, NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE I FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST br. 165-166 jun 2018. godine str. 51
TRGOVINA KOMISIJE ODBORA DIREKTORA, ODNOSNO NADZORNOG ODBORA U JAVNOM AKCIONARSKOM DRUŠTVU br. 165-166 jun 2018. godine str. 58
TRGOVINA POSTUPAK PRINUDNOG OTKUPA AKCIJA br. 165-166 jun 2018. godine str. 62
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA U 2018. GODINI br. 165-166 jun 2018. godine str. 67
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ODGOVORI NA PITANJA IZ OBLASTI RADNOG PRAVA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU br. 165-166 jun 2018. godine str. 75
EVROPSKE INTEGRACIJE IZVOD IZ IZVEŠTAJA EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU br. 165-166 jun 2018. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI SIVA EKONOMIJA U OBLASTI TRGOVINE I TURIZMA br. 165-166 jun 2018. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA OBAVLJANJEM ZDRAVSTVENE DELATNOSTI I PRODAJOM LEKOVA br. 165-166 jun 2018. godine str. 94
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 163-164 maj 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Milosav Jeličić pravni savetnik YUTA br. 163-164 maj 2018. godine str. 4
TEMA BROJA USLOVI KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKATI br. 163-164 maj 2018. godine str. 11
TEMA BROJA USLOVI KOJE MORA DA ISPUNJAVA KVALIFIKOVANO SREDSTVO ZA KREIRANJE ELEKTRONSKOG POTPISA ODNOSNO PEČATA I USLOVI KOJE MORA DA ISPUNJAVA IMENOVANO TELO br. 163-164 maj 2018. godine str. 13
TEMA BROJA REGISTAR PRUŽALACA KVALIFIKOVANIH USLUGA OD POVERENJA br. 163-164 maj 2018. godine str. 15
TEMA BROJA REGISTAR KVALIFIKOVANIH SREDSTAVA ZA KREIRANJE ELEKTRONSKIH POTPISA I ELEKTRONSKIH PEČATA br. 163-164 maj 2018. godine str. 17
SAOBRAĆAJ NOVINE U VRŠENJU TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA br. 163-164 maj 2018. godine str. 21
SAOBRAĆAJ AKTUELNE NEDOUMICE U VEZI SA PRIMENOM PRAVILNIKA O REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA br. 163-164 maj 2018. godine str. 25
SAOBRAĆAJ INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI SISTEMI (IKT SISTEM) OD POSEBNOG ZNAČAJA br. 163-164 maj 2018. godine str. 29
SAOBRAĆAJ KORIŠĆENJE AUTORSKIH DELA NA INTERNETU br. 163-164 maj 2018. godine str. 33
SAOBRAĆAJ RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI br. 163-164 maj 2018. godine str. 36
SAOBRAĆAJ PROCEDURA SMANJENJA OSNOVNOG KAPITALA JEDNOČLANOG DOO br. 163-164 maj 2018. godine str. 39
SAOBRAĆAJ PRAVO NA PRODAJU AKCIJA br. 163-164 maj 2018. godine str. 42
SAOBRAĆAJ AKTUELNOSTI I NEDOUMICE U POSLOVANJU JAVNIH PREDUZEĆA br. 163-164 maj 2018. godine str. 44
ZAŠTITA POTROŠAČA PRIMENA PRAVILNIKA O IZMENI PRAVILNIKA O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE br. 163-164 maj 2018. godine str. 53
ZAŠTITA POTROŠAČA KOLEKTIVNO OBEŠTEĆENJE POTROŠAČA br. 163-164 maj 2018. godine str. 55
ZAŠTITA POTROŠAČA ZAŠTITA POTROŠAČA I OBAVEZE PROPISANE ZA TRGOVCE br. 163-164 maj 2018. godine str. 59
ZAŠTITA POTROŠAČA UTVRĐIVANJE POČETKA I PRESTANKA STAŽA OSIGURANJA ZA NEPRIJAVLJENE OSIGURANIKE br. 163-164 maj 2018. godine str. 67
ZAŠTITA POTROŠAČA POVEZIVANJE STAŽA OSIGURANJA ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA IZ ODREĐENIH PRAVNIH SUBJEKATA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE br. 163-164 maj 2018. godine str. 71
EVROPSKE INTEGRACIJE Izvod iz Izveštaja Evropske komisije o napretku RS za 2018. godinu br. 163-164 maj 2018. godine str. 77
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - BANKARSTVO KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O FAKTORINGU - "Sl. glasnik RS", br. 30/2018 br. 163-164 maj 2018. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - BANKARSTVO SPROVOĐENJЕ ODREDABA ZAKONA O FINANSIJSKOM LIZINGU KOJE SE ODNOSE NA IZDAVANJE DOZVOLA I DAVANJE SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 29/2018 br. 163-164 maj 2018. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - BANKARSTVO SPROVOĐENJЕ ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 29/2018 br. 163-164 maj 2018. godine str. 91
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI - BANKARSTVO SPROVOĐENJЕ ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE PRELIMINARNOG ODOBRENJA, DOZVOLE ZA RAD BANKE I POJEDINIH SAGLASNOSTI I ODOBRENJA NARODNE BANKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 29/2018 br. 163-164 maj 2018. godine str. 100
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 161-162 april 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Siniša Krneta direktor Beogradske berze br. 161-162 april 2018. godine str. 4
... sa lica mesta SVEČANO PREDSTAVLJANJE PROJEKTA "IPO GO" IZAĐI NA BERZU br. 161-162 april 2018. godine str. 13
... sa lica mesta TRŽIŠNA OČEKIVANJA UČESNIKA U TRGOVANJU NA BEOGRADSKOJ BERZI br. 161-162 april 2018. godine str. 15
... sa lica mesta IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE br. 161-162 april 2018. godine str. 17
SAOBRAĆAJ NOVINE KOJE DONOSE IZMENE I DOPUNE ZAKONA U VEZI SA ISPITIVANJEM, TEHNIČKIM PREGLEDOM I REGISTRACIJOM VOZILA, POSEBNIM MERAMA, NADZOROM I KAZNENIM ODREDBAMA br. 161-162 april 2018. godine str. 23
TEMA BROJA NOVA METODOLOGIJA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA br. 161-162 april 2018. godine str. 33
TEMA BROJA SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOD DRUŠTAVA ZA REVIZIJU, PREDUZETNIKA I PRAVNIH LICA KOJA SE BAVE PRUŽANJEM RAČUNOVODSTVENIH USLUGA I FAKTORING DRUŠTAVA br. 161-162 april 2018. godine str. 38
TEMA BROJA SMERNICE ZA PRIMENU ODREDABA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE NAD KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NADZOR br. 161-162 april 2018. godine str. 44
TEMA BROJA SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA I PRIMENU ZAKONA ZA OVLAŠĆENE MENJAČE I PRIVREDNE SUBJEKTE KOJI MENJAČKE POSLOVE OBAVLJAJU NA OSNOVU POSEBNOG ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE NJIHOVA DELATNOST br. 161-162 april 2018. godine str. 50
TEMA BROJA SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA I PRIMENU ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE U NADLEŽNOSTI KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI br. 161-162 april 2018. godine str. 54
TEMA BROJA SMERNICE ZA PROCENU RIZIKA OD PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA OBVEZNIKE KOJI VRŠE DELATNOST POSREDOVANJA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI br. 161-162 april 2018. godine str. 62
AKTUELNO NAPLATA I OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI ZA SPISE I RADNJE U OBLASTI DRŽAVNOG PREMERA I KATASTRA br. 161-162 april 2018. godine str. 69
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZRADVLJE NA RADU ZAKONSKA REGULATIVA ZA OCENU RADNE SPOSOBNOSTI, POVREDE NA RADU I UTVRĐIVANJA PROFESIONALNOG OBOLJENJA br. 161-162 april 2018. godine str. 75
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZRADVLJE NA RADU NOVE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE br. 161-162 april 2018. godine str. 79
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Turizam i ugostiteljstvo POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA - ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE br. 161-162 april 2018. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVILNO EVIDENTIRANJE PROMETA U UGOSTITELJSKIM I MALOPRODAJNIM OBJEKTIMA br. 161-162 april 2018. godine str. 88
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sport ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ DOMENA SPORTA br. 161-162 april 2018. godine str. 96
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 159-160 mart 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Branislava Matić br. 159-160 mart 2018. godine str. 4
TEMA BROJA OBLIGACIONOPRAVNE POSLEDICE PROPUŠTANJA REGISTRACIJE FAKTURE br. 159-160 mart 2018. godine str. 9
TEMA BROJA ODGOVORI NA PITANJA UPRAVE ZA TREZOR br. 159-160 mart 2018. godine str. 12
TEMA BROJA ODGOVORI NA PITANJA SA SAVETOVANJA U ORGANIZACIJI STRUČNIH REDAKCIJA KOMPANIJE PARAGRAF br. 159-160 mart 2018. godine str. 21
TEMA BROJA KORISNIČKO UPUTSTVO UPRAVE ZA TREZOR ZA RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA br. 159-160 mart 2018. godine str. 31
AKTUELNO USPOSTAVLJENI USLOVI ZA REALIZACIJU PROJEKTA “IZAĐI NA BERZU” I FUNKCIONISANJE CROWDFUNDING KONCEPTA NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE br. 159-160 mart 2018. godine str. 49
AKTUELNO SPROVOĐENJE PRODAJNIH PODSTICAJA U PRAKSI br. 159-160 mart 2018. godine str. 52
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU USLOVI ZA IZDAVANJE NOVE RADNE DOZVOLE ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE br. 159-160 mart 2018. godine str. 65
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU REALIZACIJA PROGRAMA I MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2018. GODINI br. 159-160 mart 2018. godine str. 68
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU NOVA MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA - OBUKA ZAPOSLENOG ZA POTREBE POSLODAVCA , RADI STICANJA DODATNIH ZNANJA I VEŠTINA U CILJU ODRŽANJA ZAPOSLENJA br. 159-160 mart 2018. godine str. 72
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ DOMENA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU br. 159-160 mart 2018. godine str. 74
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANJA br. 159-160 mart 2018. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI komunalne delatnosti
USLOVI ZA OTPOČINJANJE OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI
br. 159-160 mart 2018. godine str. 95
PARAGRAF VESTI Paragraf vesti br. 157-158 februar 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU dr Miloje Obradović br. 157-158 februar 2018. godine str. 4
AKTUELNO KORISNIČKO UPUTSTVO ZA RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA br. 157-158 februar 2018. godine str. 11
AKTUELNO ELEKTRONSKI DOKUMENT, ELEKTRONSKA IDENTIFIKACIJA I USLUGE OD POVERENJA
U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU
br. 157-158 februar 2018. godine str. 14
AKTUELNO MEDIJACIJA U SPOROVIMA KLIJENATA
I PRUŽALACA FINANSIJSKIH USLUGA
br. 157-158 februar 2018. godine str. 18
AKTUELNO TRGOVANJE INVESTICIONIM ZLATOM br. 157-158 februar 2018. godine str. 21
AKTUELNO USTUPANJE UGOVORA I POTRAŽIVANJA
U KONTEKSTU NAPLATE DOSPELIH POTRAŽIVANJA IZ UGOVORA O KREDITU
br. 157-158 februar 2018. godine str. 23
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Precizirani uslovi za izdavanje nove radne dozvole za osposobljavanje
i usavršavanje
br. 157-158 februar 2018. godine str. 29
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU Novi Program za polaganje ispita za rad u zapošljavanju br. 157-158 februar 2018. godine str. 32
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU odnos zakonske i autonomne regulative u radnom zakonodavstvu srbije sa osvrtom na značaj
kolektivnog pregovaranja
br. 157-158 februar 2018. godine str. 36
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 PROMENE U OSNOVNOM
KAPITALU I STEČAJNIM POSTUPCIMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
br. 157-158 februar 2018. godine str. 41
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 PRAVA NA NEPOKRETNOSTI br. 157-158 februar 2018. godine str. 48
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 TRGOVINA I ZAŠTITA POTROŠAČA br. 157-158 februar 2018. godine str.54
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 OBLIGACIONI ODNOSI br. 157-158 februar 2018. godine str. 61
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Turizam i ugostiteljstvo
TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
br. 157-158 februar 2018. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVA AVIONSKIH PUTNIKA
U EVROPSKOJ UNIJI
br. 157-158 februar 2018. godine str. 76
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Energetika
ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA
IZ OBLASTI ENERGETIKE
br. 157-158 februar 2018. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Sport
ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA
IZ DOMENA SPORTA
br. 157-158 februar 2018. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRIKAZ ODREDABA PRAVILNIKA O MALIM KOLIČINAMA PRIMARNIH PROIZVODA KOJE SLUŽE ZA SNABDEVANJE POTROŠAČA, PODRUČJU ZA OBAVLJANJE TIH DELATNOSTI KAO I ODSTUPANJA KOJA SE ODNOSE NA MALE SUBJEKTE U POSLOVANJU HRANOM ŽIVOTINJSKOG POREKLA br. 157-158 februar 2018. godine str. 90
PARAGRAF VESTI   br. 155-156 januar 2018. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Zvonko Obradović br. 155-156 januar 2018. godine str. 4
TEMA BROJA REGISTRACIJA PREDUZETNIKA PUTEM E-PRIJAVE br. 155-156 januar 2018. godine str. 11
TEMA BROJA Uputstvo za podnošenje elektronskih prijava osnivanja PREDUZETNIKA br. 155-156 januar 2018. godine str. 14
AKTUELNO VISINA ČLANARINE U PRIVREDNOJ
KOMORI SRBIJE U 2018. GODINI
br. 155-156 januar 2018. godine str. 17
AKTUELNO SAOPŠTENJE I SNIMAK KONFERENCIJE
ZA MEDIJE, 17.01.2018.GODINE
br. 155-156 januar 2018. godine str. 19
AKTUELNO OGRANIČAVANJE RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA I SPREČAVANJE
PRANJA NOVCA
br. 155-156 januar 2018. godine str. 21
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA OTVORENOM PRI USLOVIMA
NISKIH TEMPERATURA
br. 155-156 januar 2018. godine str. 37
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU NOVINE U OSTVARIVANJU FINANSIJSKE PODRŠKE PORODICI
SA DECOM
br. 155-156 januar 2018. godine str. 46
RADNI ODNOSI I BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU PODNOŠENJE JEDINSTVENE
PRIJAVE NA OBAVEZNO
SOCIJALNO OSIGURANJE POSLE IZMENA ZAKONA O RADU
br. 155-156 januar 2018. godine str. 60
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 IZ PRAKSE AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE br. 155-156 januar 2018. godine str. 65
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 OBLAST TURIZMA I UGOSTITELJSTVA br. 155-156 januar 2018. godine str. 67
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 OBLAST TRGOVINE br. 155-156 januar 2018. godine str. 72
ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA 2017 SPROVOĐENJE POSTUPKA STEČAJA br. 155-156 januar 2018. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI TRGOVINA PREKO INTERNETA I DUŽNOST PREDUGOVORNOG OBAVEŠTAVANJA br. 155-156 januar 2018. godine str. 97
PARAGRAF VESTI   br. 153-154 decembar 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU prof. dr Goran Obradović br. 153-154 decembar 2017. godine str. 4
TEMA BROJA Nove odredbe Zakona ne donose i značajno nove obaveze poslodavcima, već pooštravaju sankcije i preciziraju primenu do sada postojećih obaveza br. 153-154 decembar 2017. godine str. 9
TEMA BROJA novi koncept za obračunavanje novčane naknade za slučaj nezaposlenosti br. 153-154 decembar 2017. godine str. 14
TEMA BROJA KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA br. 153-154 decembar 2017. godine str. 19
AKTUELNO ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017) br. 153-154 decembar 2017. godine str. 27
AKTUELNO OBAVEZNA REGISTRACIJA FAKTURA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA U KOJIMA SU DUŽNICI SUBJEKTI JAVNOG SEKTORA br. 153-154 decembar 2017. godine str. 30
AKTUELNO IZDAVANJE FAKTURA U PAPIRNOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU OD STRANE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA br. 153-154 decembar 2017. godine str. 34
AKTUELNO OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2018. GODINI br. 153-154 decembar 2017. godine str. 38
AKTUELNO NEKE OD NOVINA ZNAČAJNIH ZA PROFESIONALNE VOZAČE PREDVIĐENIH PREDLOGOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA br. 153-154 decembar 2017. godine str. 42
AKTUELNO USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA ODREDBAMA UREDBE O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE OBAVEZNO OBEZBEĐENIH OBJEKATA I NAČINU VRŠENJA POSLOVA NJIHOVE ZAŠTITE - “Sl. glasnik RS”, br. 98/2016 br. 153-154 decembar 2017. godine str. 45
STEČAJ PREGLED NOVIH REŠENJA U STEČAJNOM POSTUPKU br. 153-154 decembar 2017. godine str.49
UPRAVLJANJE ZGRADAMA BEZBEDNOSNE PROCEDURE U ZGRADI br. 153-154 decembar 2017. godine str. 57
UPRAVLJANJE ZGRADAMA DELOVI ZGRADE I SVOJINSKO PRAVO br. 153-154 decembar 2017. godine str. 73
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Zdravstvo ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DELATNOSTI br. 153-154 decembar 2017. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bankarstvo SPECIFIČNOSTI PLATNOG PROMETA U ZEMLJI br. 153-154 decembar 2017. godine str. 89
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ISO STANDARDI - BANKARSTVO I SRODNE FINANSIJSKE USLUGE br. 153-154 decembar 2017. godine str. 92
PARAGRAF VESTI   br. 151-152 novembar 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Predrag Ćatić, adv. Jelena Pavlović br. 151-152 novembar 2017. godine str. 5
TEMA BROJA UTICAJ PRESUDE EVROPSKOG SUDA
PRAVDE C-186/16 NA KREDITE INDEKSIRANE
U VALUTI ŠVAJCARSKOG FRANKA
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 11
TEMA BROJA KOMENTAR PRESUDE EVROPSKOG SUDA
U PREDMETU C-186/16 OD 20.9.2017. GODINE PROTIV BANCA ROMANEASCA
U VEZI S NAVODNOM NEPOŠTENOSTI ODREDBI IZ UGOVORA O KREDITU
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 15
TEMA BROJA PRESUDA SUDA br. 151-152 novembar 2017. godine str. 19
AKTUELNO DELATNOSTI KOJE PREDUZETNIK MOŽE REGISTROVATI ILI OBAVLJATI SAMO NA OSNOVU ODOBRENJA I DELATNOSTI KOJE SE NE MOGU OBAVLJATI U SVOJSTVU PREDUZETNIKA br. 151-152 novembar 2017. godine str. 23
AKTUELNO DESET NAJVAŽNIJIH PROMENA PREDVIĐENIH PREDLOGOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 28
AKTUELNO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
U VEZI SA SPROVOĐENJEM REKLAMACIONOG POSTUPKA
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 31
UPRAVLJANJE ZGRADAMA ... SA LICA MESTA
SRBIJA NA PUTU KVALITETNIJEG STANOVANJA
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 39
UPRAVLJANJE ZGRADAMA OSIGURANJE KAO VAŽNA KARIKA U PRIMENI ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA br. 151-152 novembar 2017. godine str. 41
UPRAVLJANJE ZGRADAMA TEHNIČKO ODRŽAVANJE ZGRADE br. 151-152 novembar 2017. godine str. 47
UPRAVLJANJE ZGRADAMA FINANSIJSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA ZGRADOM br. 151-152 novembar 2017. godine str. 68
RADNI ODNOSI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI
IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
br. 151-152 novembar 2017. godine str. 77
RADNI ODNOSI PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLJAVANJA, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA U VEZI SA POSTUPANJEM SA ZAHTEVIMA PORODILJA NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA I ODSUSTVA RADI NEGE DETETA br. 151-152 novembar 2017. godine str. 86
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVA IZMENJENA KONTROLNA LISTA BROJ 13 ZA REDOVAN INSPEKCIJSKI NADZOR U PRIVATNOJ PRAKSI - STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI br. 151-152 novembar 2017. godine str. 97
PARAGRAF VESTI   br. 147-148 septembar 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Predrag Ćatić br. 147-148 septembar 2017. godine str. 5
TEMA BROJA NALOZI ZA UPLATU, ISPLATU I PRENOS BEZ PEČATA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 13
TEMA BROJA SPISAK DOKUMENATA U POSTUPKU OTVARANJA I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA U BANCI ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE br. 147-148 septembar 2017. godine str. 15
TEMA BROJA REGISTRACIJA MENICE BEZ PEČATA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 18
AKTUELNO DODATNI USLOVI ZA DRŽAVLJANE ČLANICA EVROPSKE UNIJE PRI STICANJU PRAVA SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU br. 147-148 septembar 2017. godine str. 23
AKTUELNO DOMAĆA PRAKSA U POSTUPCIMA ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE .RS I .СРБ INTERNET DOMENA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 25
AKTUELNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 28
AKTUELNO OD 8.12.2017. GODINE U PRIMENI MODIFIKOVANA LISTA PROIZVODA KOJI SE MOGU PRODAVATI U APOTECI br. 147-148 septembar 2017. godine str. 39
AKTUELNO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE U VEZI SA OBAVLJANJEM DELATNOSTI APOTEKA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 44
TRGOVINSKO PRAVO REKLAMACIONI POSTUPAK KROZ ODGOVORE NA PITANJA IZ PRAKSE br. 147-148 septembar 2017. godine str. 49
TRGOVINSKO PRAVO ISPRAVE KOJE PRATE ROBU U PROMETU br. 147-148 septembar 2017. godine str. 53
TRGOVINSKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE IZ OBLASTI INTERNET TRGOVINE br. 147-148 septembar 2017. godine str. 62
RADNI ODNOSI UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME br. 147-148 septembar 2017. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DIREKTORE KRIVIČNOPRAVNA I PREKRŠAJNA ODGOVORNOST PRAVNIH LICA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 81
SPECIJALNO ZA JAVNA PREDUZEĆA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA br. 147-148 septembar 2017. godine str. 87
PARAGRAF VESTI   br. 143-144 jul 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Nebojša Antešević br. 143-144 jul 2017. godine str. 5
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA UPRAVLJANJE ZGRADAMA PREMA NOVOM ZAKONU O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA br. 143-144 jul 2017. godine str. 15
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA REGISTAR STAMBENIH ZAJEDNICA br. 143-144 jul 2017. godine str. 24
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA REGISTRACIJA STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 27
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA Podnošenje podataka i dokumenata za registraciju stambene zajednice br. 143-144 jul 2017. godine str. 31
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA SPISAK DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 34
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA ZAPISNIK SA SEDNICE I ODLUKA O IZBORU UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 36
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE br. 143-144 jul 2017. godine str. 37
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU STAMBENE ZAJEDNICE - DODATAK br. 143-144 jul 2017. godine str. 41
tema broja - UPRAVLJANJE ZGRADAMA UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA STAMBENE ZAJEDNICE I UPRAVNIKA br. 143-144 jul 2017. godine str. 42
Aktuelno USLOVI I POSTUPAK ZA POSTAVLJANJE SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE I DRUGI VIDOVI OGLAŠAVANJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA br. 143-144 jul 2017. godine str. 49
Aktuelno OBAVEZE PREDUZETNIKA KOJI OBAVLJA DELATNOST U STANU KOJI SE KORISTI KAO POSLOVNI PROSTOR br. 143-144 jul 2017. godine str. 59
RADNI ODNOSI SMERNICE ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA OTVORENOM PRI VISOKIM TEMPERATURAMA br. 143-144 jul 2017. godine str. 67
RADNI ODNOSI PRODAJA ROBE PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE br. 143-144 jul 2017. godine str. 71
SPECIJAlNO ZA DIREKTORE UGOVOR O RADU SA DIREKTOROM br. 143-144 jul 2017. godine str. 77
SPECIJAlNO ZA DIREKTORE UGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBAVEZAMA DRUŠTVA I DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS br. 143-144 jul 2017. godine str. 80
87 RASPODELA PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI br. 143-144 jul 2017. godine str. 87
SPECIJANO ZA DELATNOSTI OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA br. 143-144 jul 2017. godine str. 92
SPECIJANO ZA DELATNOSTI OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA br. 143-144 jul 2017. godine str. 94
PARAGRAF VESTI   br. 141-142 jun 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU Dragana Stanojević, direktorka USAID-oog Projekta za bolje uslove poslovanja br. 141-142 jun 2017. godine str. 5
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR SPROVOĐENJE POSTUPKA INSPEKCIJSKOG NADZORA br. 141-142 jun 2017. godine str. 11
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR PREKRŠAJI NADZIRANIH I NEREGISTROVANIH SUBJEKATA U ZAKONU O INSPEKCIJSKOM NADZORU br. 141-142 jun 2017. godine str. 30
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR PREPORUKE ZA PREVENTIVNO DELOVANJE INSPEKCIJA br. 141-142 jun 2017. godine str.37
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR NOVA OVLAŠĆENJA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA NA OSNOVU ZAKONA O TURIZMU br. 141-142 jun 2017. godine str. 41
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR POJAM I POSTUPAK SLUŽBENE SAVETODAVNE POSETE INSPEKCIJE br. 141-142 jun 2017. godine str. 43
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Postupanje tržišnog inspektora prilikom kontrole obavljanja trgovine van prodajnog objekta - iz kombija br. 141-142 jun 2017. godine str. 45
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru na inspekcijski nadzor koji vrše inspektori za preventivnu zaštitu u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova br. 141-142 jun 2017. godine str. 47
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora od strane nadziranog subjekta br. 141-142 jun 2017. godine str. 48
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Obavezna konstatacija zakonitog poslovanja i postupanja nadziranog subjekta u zapisniku o inspekcijskom nadzoru br. 141-142 jun 2017. godine str. 50
TEMA BROJA - INSPEKCIJSKI NADZOR Propust inspektora da dostavi obaveštenje o inspekcijskom nadzoru i pravo nadziranog subjekta br. 141-142 jun 2017. godine str. 51
AKTUELNO NADZIĐIVANJE OBJEKTA br. 141-142 jun 2017. godine str. 57
AKTUELNO UVEĆANJE SAOBRAĆAJNE KAZNE ZA DVA KAZNENA POENA KADA JE PREKRŠAJ UČINJEN PREMA PEŠACIMA br. 141-142 jun 2017. godine str. 61
AKTUELNO OBAVEZNOST POSEDOVANJA MEĐUNARODNE VOZAČKE DOZVOLE br. 141-142 jun 2017. godine str. 65
AKTUELNO SPROVOĐENJE REKLAMACIONOG POSTUPKA I SPORNA PITANJA KOJA SU SE JAVILA U PRAKSI br. 141-142 jun 2017. godine str. 67
RADNI ODNOSI ZAŠTITA DECE OD OPASNOG RADA PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA br. 141-142 jun 2017. godine str. 75
SPECIJALNO ZA DIREKTORE DIREKTORI DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREMA ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA br. 141-142 jun 2017. godine str. 85
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NIŠTAVNOST ODREDBE UGOVORA O KREDITU O NAPLATI TROŠKOVA OBRADE KREDITNOG ZAHTEVA I PUŠTANJA KREDITA U KORIŠĆENJE br. 141-142 jun 2017. godine str. 93
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVO NA NAPLATU TROŠKOVA OBRADE KREDITA br. 141-142 jun 2017. godine str. 95
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ZAHTEV ZA GAŠENJE RAČUNA PRAVNOG LICA U BLOKADI br. 141-142 jun 2017. godine str. 98
PARAGRAF VESTI   br. 139-140 maj 2017. godine str. 2
PARAGRAF INTERVJU prof. dr Slobodan Perović Presdednik Komisije za izradu Građanskog zakonika br. 139-140 maj 2017. godine str. 5
TEMA BROJA - HIPOTEKA POSTUPAK ZABELEŽBE HIPOTEKARNE PRODAJE br. 139-140 maj 2017. godine Str. 17
TEMA BROJA - HIPOTEKA ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI HIPOTEKE br. 139-140 maj 2017. godine str. 20
POTROŠAČKO PRAVO ODOBRAVANJE PRODAJNIH PODSTICAJA ZA POTROŠAČE br. 139-140 maj 2017. godine str. 29
POTROŠAČKO PRAVO PRIGOVOR (ZUP) I REKLAMACIJA (ZZP) KAO INSTRUMENTI ZAŠTITE PRAVA POTROŠAČA U OBLASTI PRUŽANJA JAVNIH USLUGA br. 139-140 maj 2017. godine str. 34
POTROŠAČKO PRAVO ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE KOJA SE ODNOSE NA OUTLET br. 139-140 maj 2017. godine str. 38
AKTUELNO NOVINE U ZAKONODAVSTVU EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI br. 139-140 maj 2017. godine str. 43
AKTUELNO FINANSIRANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE OSNIVAČA br. 139-140 maj 2017. godine str. 46
RADNI ODNOSI RAD PREKO AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE br. 139-140 maj 2017. godine str. 59
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Privatno obezbeđenje DOBROVOLJNOST KORIŠĆENJA UREĐAJA, SREDSTAVA I SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE br. 139-140 maj 2017. godine str. 71
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Turizam OBAVEZNA REGISTRACIJA OGRANKA SPORTSKOG UDRUŽENJA I UDRUŽENJA GRAĐANA U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O TURIZMU br. 139-140 maj 2017. godine str. 76
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVA OVLAŠĆENJA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA NA OSNOVU ZAKONA O TURIZMU br. 139-140 maj 2017. godine str. 78
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI UPUTSTVO O PRIMENI ODREDBI ZAKONA O TURIZMU KOJIMA JE UREĐEN NAČIN I USLOVI PRUŽANJA LIMO SERVICE USLUGE br. 139-140 maj 2017. godine str. 80
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PRAVO PREČEG ZAKUPA I PRAVO NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI br. 139-140 maj 2017. godine str. 82
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI PODSTICAJI ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI br. 139-140 maj 2017. godine str. 87
SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOVI OBRASCI MEĐUNARODNE POTVRDE O ULOVU, ZA REEKSPORT I DA SU PROIZVODI RIBARSTVA U SKLADU SA MEĐUNARODNOM POTVRDOM (SERTIFIKATOM) O ULOVU U PRIMENI OD 1. JUNA 2017. GODINE br. 139-140 maj 2017. godine str. 99
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 137-138 april 2017. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU Vesna Novaković br. 137 138 april 2017. godine str. 5
III TEMA BROJA PRODAJA TURISTIČKIH PUTOVANJA, IZDAVANJE GARANCIJA, DNEVNO EVIDENTIRANJE I DOSTAVA PROPISANIH PODATAKA br. 137-138 april 2017. godine str. 13
III TEMA BROJA EVIDENTIRANJE PRIHODA OD USLUGA KOJE OSTVARI TURISTIČKA AGENCIJA br. 137-138 april 2017. godine str. 16
III TEMA BROJA KONTROLNE LISTE TURISTIČKE INSPEKCIJE br. 137-138 april 2017. godine str. 21
III TEMA BROJA LIMO SERVICE br. 137-138 april 2017. godine str.24
III TEMA BROJA ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA IZ PRAKSE PRIVREDNIH SUBJEKATA REGISTROVANIH ZA DELATNOST TURIZMA br. 137-138 april 2017. godine str. 26
IV AKTUELNO USLOVI I ROK ZA ZATVARANJE POGLAVLJA 20 br. 137-138 april 2017. godine str. 35
IV AKTUELNO SKRIVENI RIZICI NAPLATE UGOVORNE KAZNE ZBOG NEISPUNJENJA U PRAKSI SUDOVA U REPUBLICI SRBIJI br. 137-138 april 2017. godine str. 37
IV AKTUELNO IZVOĐENJE RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OBJEKTA br. 137-138 april 2017. godine str. 40
VI RADNI ODNOSI NAJČEŠĆE NEDOUMICE U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR SA POJAŠNJENJIMA DATIM U STAVOVIMA NADLEŽNOG MINISTARSTVA I AKTUELNOJ RADNOPRAVNOJ PRAKSI br. 137-138 april 2017. godine str. 45
VI RADNI ODNOSI MODEL Plan korišćenja godišnjeg odmora br. 137-138 april 2017. godine str. 57
VI RADNI ODNOSI MODEL Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora - primer 1 br. 137-138 april 2017. godine str. 58
VI RADNI ODNOSI OBAVEZNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ODREĐENIH KATEGORIJA ZAPOSLENIH LICA U OBJEKTIMA POD SANITARNIM NADZOROM br. 137-138 april 2017. godine str. 60
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI AKTI, OZNAKE I OBAVEŠTENJA KOJE JE UGOSTITELJ U OBAVEZI DA ISTAKNE U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU br. 137-138 april 2017. godine str. 67
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI POSTAVLJANJE BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA br. 137-138 april 2017. godine str. 72
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI MODEL Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza povodom obavljanja ugostiteljske delatnosti u stambenoj zgradi br. 137-138 april 2017. godine str. 82
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 135-136 mart 2017. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU Katarina Obradović Jovanović br. 135-136 mart 2017. godine str. 5
III TEMA BROJA POSLOVNO OKRUŽENJE PREDUZETNIKA PREMA PREGOVARAČKOJ POZICIJI 20 br. 135-136 mart 2017. godine str. 11
III TEMA BROJA PREDUZETNIK KAO PROSTA FORMA ORGANIZOVANJA PRIVREDNOG SUBJEKTA br. 135-136 mart 2017. godine str. 14
III TEMA BROJA SKUP "HAJDE DA PRIČAMO O: ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KAO POKRETAČU PRIVREDNOG RAZVOJA" ODRŽAN U EU INFO CENTRU br. 135-136 mart 2017. godine str. 17
IV AKTUELNO NASTUPANJE ROKOVA PROPISANIH ZAKONOM O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA br. 135-136 mart 2017. godine str. 21
IV AKTUELNO PRIMENA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA U POSTUPKU EVIDENTIRANJA I POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA br. 135-136 mart 2017. godine str. 24
IV AKTUELNO USAGLAŠAVANJE MEĐUSOBNIH POTRAŽIVANJA I OBAVEZA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA br. 135-136 mart 2017. godine str. 28
V POTROŠAČKO PRAVO ... SA LICA MESTA OKRUGLI STO "ZAŠTITA POTROŠAČA U REPUBLICI SRBIJI" br. 135-136 mart 2017. godine str. 35
V POTROŠAČKO PRAVO ZAŠTITA POTROŠAČA KAO KORISNIKA USLUGE AVIO PREVOZA br. 135-136 mart 2017. godine str. 39
VI RADNI ODNOSI OBMANJUJUĆE OGLAŠAVANJE br. 135-136 mart 2017. godine str. 46
VI RADNI ODNOSI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI br. 135-136 mart 2017. godine str. 51
VI RADNI ODNOSI MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U 2017. GODINI br. 135-136 mart 2017. godine str. 53
VI RADNI ODNOSI PRODUŽENO VAŽENJE PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE I U 2017. GODINI br. 135-136 mart 2017. godine str. 54
VI RADNI ODNOSI IZVOD IZ PLANA RADA INSPEKTORATA ZA RAD ZA 2017. GODINU br. 135-136 mart 2017. godine str. 56
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Javni prevoz LICENCA ZA JAVNI PREVOZ TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU br. 135-136 mart 2017. godine str. 61
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Službeno mišljenje NEPOSTOJANJE OBAVEZE POSEDOVANJA PUTNOG NALOGA U PUTNIČKOM VOZILU PRIVREDNOG SUBJEKTA br. 135-136 mart 2017. godine str. 77
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI Bankarstvo BANKE SU OBAVEZNE DA NBS DOSTAVE PROPISANE IZVEŠTAJE, SA STANJEM NA DAN 31.12.2016. GODINE, NAJKASNIJE 20.4.2017. GODINE br. 135-136 mart 2017. godine str. 78
VII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI NOV NAČIN PRIKAZIVANJA ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE, NOVE KATEGORIJE KAPITALA I NOVI INSTITUT ZAŠTITNI SLOJEVI KAPITALA br. 135-136 mart 2017. godine str. 81
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU Vladimir Marić PARAGRAF INTERVJU Vladimir Marić br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 4
III TEMA BROJA VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 11
III TEMA BROJA ODLUKA O ČLANARINI PKS br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 15
III TEMA BROJA OSVRT NA INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI OBAVEZNOG ČLANSTVA U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 17
III AKTUELNO ODRŽAVANJE UGOVORA O KREDITU NA SNAZI UZ IZMENJEN NAČIN IZMIRENJA OBAVEZE KORISNIKA KREDITA KAO NAJBOLJE REŠENJE ZA SVE UGOVORNE STRANE I TREĆA LICA br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 23
III AKTUELNO PRAVIČNA IZMENA UGOVORA O KREDITU ILI JEDNOSTRANI RASKID br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 30
III AKTUELNO STAV APELACIONOG SUDA U NOVOM SADU - TEKST PRESUDE br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 36
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA NOVINE U POGLEDU UPRAVLJANJA ZGRADOM br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 43
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA PRUŽANJE PRVE POMOĆI KOD POSLODAVCA br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 49
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA PODNOŠENJE OBRASCA IOSI ELEKTRONSKIM PUTEM br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 53
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA POVEĆAN STEPEN ZAŠTITE INVESTITORA OD ZLOUPOTREBA NA TRŽIŠTU KAPITALA br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 58
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA NOVINE KOD PREUZIMANJA AKCIONARSKIH DRUŠTAVA br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 61
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA OLAKŠANI USLOVI I NAČIN PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 67
IV KOMENTARI NOVODONETIH PROPISA DODELA BESPLATNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 71
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI DOZVOLJENOST OBAVLJANJA KOMBI PREVOZA U DOMAĆEM I MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 75
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI USLOVI ZA OBAVLJANJE JAVNOG DRUMSKOG PREVOZA TERETA br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 79
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI OBAVEZE PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA KOJI SE BAVE FIZIČKO-TEHNIČKIM OBEZBEĐENJEM br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 87
VIII SPECIJALNO ZA DELATNOSTI ODGOVORI NA SPORNA PITANJA br. 131-132 od 1-31. januara 2016. godine str. 89