Rubrika Naslov Broj Strana

PARAGRAF VESTI

PARAGRAF VESTI

br. 157/158 februar 2018.

str.2

PARAGRAF INTERVJU

PARAGRAF INTERVJU

br. 157/158 februar 2018.

str. 4

STRUČNI KOMENTARI

RADNI TEKST AMANDMANA
NA USTAV REPUBLIKE SRBIJE

br. 157/158 februar 2018.

str. 11

STRUČNI KOMENTARI

NAČELO ZABRANE
REFORMATIO IN PEIUS U PRAKSI

br. 157/158 februar 2018.

str. 59

STRUČNI KOMENTARI

PRIKAZ PRAVNIH STAVOVA IZ DRUGOSTEPENIH ODLUKA U DELU PRIMENE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM POJEDINIH INSTITUTA

br. 157/158 februar 2018.

str. 62

STRUČNI KOMENTARI

IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA - “Sl. glasnik RS”, br. 94/2016

br. 157/158 februar 2018.

str. 66

STRUČNI KOMENTARI

BITNE NOVINE KOJE DONOSI ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, TERORIZMA I KORUPCIJE
- “Sl. glasnik RS”, br. 94/2016

br. 157/158 februar 2018.

str. 76

STRUČNI KOMENTARI

NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA

br. 157/158 februar 2018.

str. 80

SUDSKA PRAKSA

NOVA SUDSKA PRAKSA

br. 157/158 februar 2018.

str. 87

SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE

PROGRAM I NAČIN POLAGANJA ISPITA NA KOME SE OCENJUJE STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA ZA SUDIJU KOJI SE PRVI PUT BIRA

br. 157/158 februar 2018.

str. 101

PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 155/156 januar 2018. str.2
PARAGRAF INTERVJU PARAGRAF INTERVJU br. 155/156 januar 2018. str. 4
STRUČNI KOMENTARI KRIVIČNO DELO ŠPIJUNAŽA
• član 315. Krivičnog zakonika •
br. 155/156 januar 2018. str. 11
STRUČNI KOMENTARI SPORAZUM O SVEDOČENJU OSUĐENOG • član 327. Zakonika o krivičnom postupku • br. 155/156 januar 2018. str. 14
STRUČNI KOMENTARI ALTERNATIVNE KRIVIČNE SANKCIJE
I MALOLETNI UČINIOCI KRIVIČNIH DELA
br. 155/156 januar 2018. str. 23
STRUČNI KOMENTARI PRAVO NA PREVODIOCA I PRAKSA
EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
br. 155/156 januar 2018. str. 27
STRUČNI KOMENTARI IMOVINA PROISTEKLA IZ KRIVIČNOG DELA I MERE OBEZBEĐENJA br. 155/156 januar 2018. str. 31
STRUČNI KOMENTARI DOSTAVLJANJE U PARNIČNOM POSTUPKU br. 155/156 januar 2018. str. 38
STRUČNI KOMENTARI PRIGOVOR i Žalba KAO REDOVNa PRAVNa SREDSTVa U UPRAVNOM POSTUPKU br. 155/156 januar 2018. str. 46
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 48. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (“SLUŽBENI GLASNIK RS”,  BR. 106/15 I 106/16 - AUTENTIČNO TUMAČENJE)
- “Sl. glasnik RS”, br. 113/2017
br. 155/156 januar 2018. str. 55
STRUČNI KOMENTARI DELIMIČNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA RADI PROMENE PREBIVALIŠTA DETETA br. 155/156 januar 2018. str. 57
STRUČNI KOMENTARI TRENUTNO STANJE U POGLAVLJIMA
23 I 24 ZA SRBIJU
br. 155/156 januar 2018. str. 61
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije i javni tužioci

PRITUŽBE NA RAD SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA I ODLUKE DISCIPLINSKIH ORGANA U PERIODU OD 2014. DO 2016. GODINE
br. 155/156 januar 2018. str. 73
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE   br. 155/156 januar 2018.  
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ODLOŽEN PRELAZAK ODREĐENIH NADLEŽNOSTI SA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA PRAVOSUĐE NA VISOKI SAVET SUDSTVA br. 155/156 januar 2018. str. 76
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati i javni izvršitelji
UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA
KADA SU DUŽNICI ZAVODI ZA KRIVIČNE SANKCIJE I USTANOVE KULTURE
br. 155/156 januar 2018. str. 78

PARAGRAF VESTI

PARAGRAF VESTI

br. 153/154 decembar 2017.

str. 2

PARAGRAF INTERVJU

PARAGRAF INTERVJU

br. 153/154 decembar 2017.

str. 4

...SA LICA MESTA

Efikasnost pravosuđa - stari izazovi, nova rešenja

br. 153/154 decembar 2017.

str. 8

STRUČNI KOMENTARI

AKTIVNA LEGITIMACIJA PO TUŽBI ZA PREDAJU STVARI NAKON REŠENJA O RESTITUCIJI

br. 153/154 decembar 2017.

str. 11

STRUČNI KOMENTARI

POLOŽAJ MUŠKARCA KAO RODITELJA U SUDSKOJ PRAKSI

br. 153/154 decembar 2017.

str. 15

STRUČNI KOMENTARI

NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO ZA IZDRŽAVANJE DETETA OD STRANE RODITELJA

br. 153/154 decembar 2017.

str. 18

STRUČNI KOMENTARI

PRIKAZ PRAVNIH STAVOVA IZ DRUGOSTEPENIH ODLUKA SA KOMENTAROM INSTITUTA BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI I NEZAKONITIH DOKAZA

br. 153/154 decembar 2017.

str. 22

STRUČNI KOMENTARI

POSTUPCI ZA REHABILITACIJU I ZA PRESTANAK MERA BEZBEDNOSTI ILI PRAVNE POSLEDICE OSUDE SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTUPANJE SUDOVA U PRAKSI

br. 153/154 decembar 2017.

str. 28

STRUČNI KOMENTARI

RAD U JAVNOM INTERESU
KAO KAZNA U SUDSKOJ PRAKSI

br. 153/154 decembar 2017.

str. 34

STRUČNI KOMENTARI

INICIJATIVA ZAŠTITNIKA GRAĐANA ZA DOPUNU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

br. 153/154 decembar 2017.

str. 40

STRUČNI KOMENTARI

REŠENJE I ZAKLJUČAK U UPRAVNOM POSTUPKU

br. 153/154 decembar 2017.

str. 43

SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE

sudije
UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI PRAVOSUĐA

br. 153/154 decembar 2017.

str. 59

SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE

Javni beležnici
ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE
IZ OBLASTI JAVNOG BELEŽNIŠTVA

br. 153/154 decembar 2017.

str. 72

SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE

Advokati
POSTUPANJE NARODNE BANKE SRBIJE
PO ZAHTEVIMA PUNOMOĆNIKA IZVRŠNIH POVERILACA OD 1.12.2017. GODINE

br. 153/154 decembar 2017.

str. 79

AKTUELNO paragraf vesti br. 147/148 septembar 2017. str. 2
AKTUELNO paragraf intervju
Dragomir Milojević
predsednik Vrhovnog kasacionog suda
br. 147/148 septembar 2017. str. 4
AKTUELNO ...sa lica mesta PARAGRAF LEX NA OKTOBARSKIM PRAVNIČKIM DANIMA U BANJA LUCI STRUČNI KOMENTARI br. 147/148 septembar 2017. str. 10
STRUČNI KOMENTARI IZMENE USTAVA U OBLASTI PRAVOSUĐA I KONSULTATIVNI PROCES SA CIVILNIM DRUŠTVOM br. 147/148 septembar 2017. str. 15
STRUČNI KOMENTARI GODINU DANA PRIMENE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU br. 147/148 septembar 2017. str. 22
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU VASKRSIĆ PROTIV SLOVENIJE br. 147/148 septembar 2017. str. 37
STRUČNI KOMENTARI POSTUPAK ZA POTPUNO LIŠENJE RODITELJSKOG PRAVA I SADRŽINA TUŽBE br. 147/148 septembar 2017. str. 44
STRUČNI KOMENTARI KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE br. 147/148 septembar 2017. str. 48
STRUČNI KOMENTARI PRAVNI OSNOV ODGOVORNOSTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA I GRADA BEOGRADA ZBOG (NE)ZAKONITO NAPLAĆENOG IZNOSA NA IME UČEŠĆA RODITELJA U FINANSIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA br. 147/148 septembar 2017. str. 64
STRUČNI KOMENTARI PRISTUPANJE I NAČIN RADA U INFORMACIONOM SISTEMU eZUP br. 147/148 septembar 2017. str. 71
STRUČNI KOMENTARI TOK POSTUPKA KOJI PRETHODI DONOŠENJU REŠENJA br. 147/148 septembar 2017. str. 76
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije REAGOVANJE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE br. 147/148 septembar 2017. str. 85
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudije VRHOVNI KASACIONI SUD DODELIO NAGRADE SUDOVIMA br. 147/148 septembar 2017. str. 86
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE sudski veštaci UMANJENJE OPŠTE ŽIVOTNE AKTIVNOSTI KAO POSEBAN OSNOV ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG PRETRPLJENIH DUŠEVNIH BOLOVA br. 147/148 septembar 2017. str. 87
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Tužioci Proveravanje stručnosti i osposobljenosti kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca br. 147/148 septembar 2017. str. 90
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE br. 147/148 septembar 2017. str. 92
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 147/148 septembar 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU
Milan Marinović
br. 147/148 septembar 2017. str. 4
...SA LICA MESTA Okrugli sto o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe

br. 147/148 septembar 2017. str. 8
STRUČNI KOMENTARI ODLAGANJE IZVRŠENJA

br. 147/148 septembar 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI NASILJE U PORODICI I VRŠENJE
RODITELJSKOG PRAVA

br. 147/148 septembar 2017. str. 18
STRUČNI KOMENTARI MERE ZA BORBU PROTIV NASILJA
U PORODICI

br. 147/148 septembar 2017. str. 21
STRUČNI KOMENTARI INSTITUT KRAJNJE NUŽDE

br. 147/148 septembar 2017. str. 24
STRUČNI KOMENTARI POSTUPAK LIŠENJA I VRAĆANJA
POSLOVNE SPOSOBNOSTI

br. 147/148 septembar 2017. str. 35
STRUČNI KOMENTARI OBAVEŠTAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU

br. 147/148 septembar 2017. str. 38
STRUČNI KOMENTARI URUČENJE SUDSKIH PISAMA
U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

br. 147/148 septembar 2017. str. 45
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Javni beležnici
ODGOVORI STRUČNOG SAVETA JAVNOBELEŽNIČKE KOMORE SRBIJE
NA POSTAVLJENA PITANJA

br. 147/148 septembar 2017. str. 51
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Pravobranilaštvo
NAPLATA TROŠKOVA PRAVOBRANILAŠTVA PO ADVOKATSKOJ TARIFI

br. 147/148 septembar 2017. str. 71
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati
REAGOVANJA POVODOM PREDLOGA
ZA IZMENU USTAVA U DELU KOJI SE ODNOSI NA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI

br. 147/148 septembar 2017. str. 73
STAVOVI SUDSKE PRAKSE PRAVNI ZAKLJUČCI VRHOVNOG
KASACIONOG SUDA

br. 147/148 septembar 2017. str. 77
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 143/144 jul 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 143/144 jul 2017. str. 5
...sa lica mesta Savetovanje Kompanije Paragraf PRIMENA NOVOG ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU br. 143/144 jul 2017. str. 8
STRUČNI KOMENTARI OSLOBOĐENJE OD KAZNE
U SUDSKOJ PRAKSI
br. 143/144 jul 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE PREKRŠAJNE ODGOVORNOSTI
NOŠENJA NOŽA NA JAVNOM MESTU
br. 143/144 jul 2017. str. 21
STRUČNI KOMENTARI AKTUELNA SPORNA PITANJA
U VEZI SA TROŠKOVIMA PARNIČNOG POSTUPKA
br. 143/144 jul 2017. str. 23
STRUČNI KOMENTARI NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU I PRIMENA ODREDABA POSEBNIH ZAKONA U PERIODU USKLAĐIVANJA 1.6.2017-1.6.2018. br. 143/144 jul 2017. str. 31
STRUČNI KOMENTARI STRANKA U UPRAVNOM POSTUPKU br. 143/144 jul 2017. br. str. 32
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR UREDBE O PRIBAVLJANJU I USTUPANJU PODATAKA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA
- “Sl. glasnik RS”, br. 56/2017
br. 143/144 jul 2017. str. 41
ODGOVORI NA PITANJA NEDOZVOLJENO RASPOLAGANJE TUŽBENIM ZAHTEVOM KOJIM SE TRAŽI UTVRĐIVANJE NIŠTAVOSTI UGOVORA br. 143/144 jul 2017. Str. 49
ODGOVORI NA PITANJA ТROŠKOVI SPROVOĐENJA IZVRŠENJA POPISOM POKRETNIH STVARI IZVRŠNOG DUŽNIKA I USLOVI ZA OBUSTAVU POSTUPKA br. 143/144 jul 2017. str. 50
ODGOVORI NA PITANJA OBAVEŠTAVANJE SUDA O PROMENI ADRESE STRANKE I DOSTAVLJANJE NA RADNO MESTU br. 143/144 jul 2017. str. 51
ODGOVORI NA PITANJA SPROVOĐENJE IZVRŠENJA KADA IZVRŠNI DUŽNIK SPREČAVA RAZGLEDANJE NEPOKRETNOSTI br. 143/144 jul 2017. str. 52
ODGOVORI NA PITANJA NAPLATA TROŠKOVA PARNIČNOG POSTUPKA VOĐENOG POVODOM PRIGOVORA PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE br. 143/144 jul 2017. str. 53
ODGOVORI NA PITANJA POSTUPAK PRIZNAVANJA ODLUKA SUDOVA REPUBLIKE SRBIJE U ŠVEDSKOJ br. 143/144 jul 2017. str. 54
ODGOVORI NA PITANJA PRODAJA NEPOKRETNOSTI U IZVRŠNOM POSTUPKU DRUGOM PO REDU PONUĐAČU I PRAVO PREČE KUPOVINE br. 143/144 jul 2017. str. 55
ODGOVORI NA PITANJA PRIZNAVANJE STRANKAMA U PARNIČNOM POSTUPKU TROŠKOVA KOJI SU NASTALI U VEZI SA ANGAŽOVANJEM ADVOKATA IZVAN SEDIŠTA SUDA br. 143/144 jul 2017. str. 56
ODGOVORI NA PITANJA REDOSLED NAMIRENJA IZ CENE DOBIJENE PRODAJOM POKRETNIH STVARI U IZVRŠNOM POSTUPKU I SPROVOĐENJE POSTUPKA IZVRŠENJA br. 143/144 jul 2017. str. 56
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Sudije POLAZNE OSNOVE ZA RASPRAVU
O IZMENAMA USTAVA U DELU
KOJI SE ODNOSI NA SUDSTVO
br. 143/144 jul 2017. str. 61
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE TUŽIOCI Predlozi Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u vezi sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi
na pravosuđe
br. 143/144 jul 2017. str. 65
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Posrednici UPUTSTVO ZA UNAPREĐENJE
MEDIJACIJE U REPUBLICI SRBIJI
po Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova (“Službeni glasnik RS”, br. 55/2014)
br. 143/144 jul 2017 str. 77
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 141-142 jun 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 141-142 jun 2017. str. 5
...sa lica mesta Savetovanje Kompanije Paragraf “NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU” br. 141-142 jun 2017. str. 10
STRUČNI KOMENTARI VODIČ ZA PRIMENU ZAKONA
O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI - “Sl. glasnik RS”,
br. 94/2016
br. 141-142 jun 2017. str. 13
STRUČNI KOMENTARI U SUSRET POČETKU PRIMENE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA - “Sl. glasnik RS”,
br. 94/2016
br. 141-142 jun 2017. str. 20
STRUČNI KOMENTARI POSREDOVANJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN
REŠAVANJA SPOROVA
br. 141-142 jun 2017. str. 29
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR ZAKONA
O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDIJAMA
- “Sl. glasnik RS”, br. 47/2017
br. 141-142 jun 2017. str. 42
STRUČNI KOMENTARI KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 82. STAV 1. TAČKA 2) ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - ODLUKA US I 96/2015)
- “Sl. glasnik RS”, br. 47/2017
br. 141-142 jun 2017. str. 43
STRUČNI KOMENTARI SUDSKA KONTROLA RADA
JAVNIH IZVRŠITELJA
br. 141-142 jun 2017. str. 45
STRUČNI KOMENTARI PRAVILNA PRIMENA MATERIJALNOG PRAVA U IZVRŠNOM POSTUPKU NA OSNOVU VERODOSTOJNE ISPRAVE br. 141-142 jun 2017. str. 52
STRUČNI KOMENTARI NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE
U UPRAVNOM POSTUPKU
br. 141-142 jun 2017. str. 59
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Sudije i tužioci
PRAVNA ANALIZA USTAVNOG OKVIRA O PRAVOSUĐU U REPUBLICI SRBIJI
br. 141-142 jun 2017. str. 69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati
IZBORI U ADVOKATSKIM KOMORAMA
br. 141-142 jun 2017. str. 84
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 139/140 maj 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 139/140 maj 2017. str. 5
...na dnevnom redu Izbor sudija i javnih tužilaca
i novi predlozi propisa: TREĆA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI
br. 139/140 maj 2017. str. 11
...sa lica mesta Konferencija Medijacija kao sredstvo prevencije
i rešavanja sporova u privredi
br. 139/140 maj 2017. str. 13
STRUČNI KOMENTARI SVEDOCI KAO DOKAZNO SREDSTVO - PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA br. 139/140 maj 2017. str. 17
STRUČNI KOMENTARI NEPRAVILNA ODLUKA O KRIVIČNOJ SANKCIJI I O DRUGIM ODLUKAMA KAO OSNOV ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE br. 139/140 maj 2017. str. 22
STRUČNI KOMENTARI OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE
I PRIKAZ ODREĐENIH SPORNIH
SITUACIJA U SUDSKOJ PRAKSI
br. 139/140 maj 2017. str. 27
STRUČNI KOMENTARI DOSADAŠNJA PRIMENA ZAKONIKA
O KRIVIČNOM POSTUPKU
br. 139/140 maj 2017. str. 40
STRUČNI KOMENTARI OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA br. 139/140 maj 2017. str. 48
STRUČNI KOMENTARI UPRAVNO POSTUPANJE br. 139/140 maj 2017. str. 57
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Advokati
Mišljenje AKS o Nacrtu Zakona
o upisima u katastRa
br. 139/140 maj 2017. str. 69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE IZBORI ZA ORGANE ADVOKATSKE
KOMORE BEOGRADA
br. 139/140 maj 2017. str. 72
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Sudije
POKAZATELJ USPEŠNOSTI
PREMA SEPEŽ-U (CEPEJ)
br. 139/140 maj 2017. str. 77
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE
U RAZUMNOM ROKU I ZAŠTITA
UZBUNJIVAČA U PRAKSI SUDOVA
br. 139/140 maj 2017. str. 80
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Tužioci
POVERENIK ZA SAMOSTALNOST TUŽILACA
br. 139/140 maj 2017. str. 83
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Veštaci
UNAKAŽENOST KAO VID NEMATERIJALNE ŠTETE
br. 139/140 maj 2017. str. 85
AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 135/136 mart 2017. str. 2
AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU br. 135/136 mart 2017. str. 4
AKTUELNO XIX KONFERENCIJA ADVOKATA SRBIJE br. 135/136 mart 2017. str. 11
STRUČNI KOMENTARI BITNE POVREDE ODREDABA KRIVIČNOG POSTUPKA KAO OSNOV ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE br. 135/136 mart 2017. str. 15
STRUČNI KOMENTARI DECA ŽRTVE NASILJA U PORODICI U POSTUPKU PO PORODIČNOM ZAKONU I SUDSKOJ PRAKSI br. 135/136 mart 2017. str. 24
STRUČNI KOMENTARI AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI IZ PREKRŠAJNE PRAKSE br. 135/136 mart 2017. str.29
STRUČNI KOMENTARI MEĐUSOBNI ODNOS REORGANIZACIJE I IZVRŠENJA I POLOŽAJ POVERIOCA SUBJEKTA U REORGANIZACIJI br. 135/136 mart 2017. str. 37
STRUČNI KOMENTARI VANREDNA PRAVNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU br. 135/136 mart 2017. str. 45
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE UTVRĐENA NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST POJEDINIH ODREDABA STATUTA AKB br. 135/136 mart 2017. str.67
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ZAKLJUČCI SA XIX KONFERENCIJE ADVOKATA SRBIJE br. 135/136 mart 2017. str.68
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE RASPISANI IZBORI U ADVOKATSKOJ KOMORI ZAJEČAR br. 135/136 mart 2017. str.69
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE USTAVNI POLOŽAJ SUDSKE VLASTI - ANALIZA I PREPORUKE ZA IZMENE br. 135/136 mart 2017. str.71
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE ANALIZA USTAVNOG POLOŽAJA JAVNOG TUŽILAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI SA PREPORUKAMA ZA NJEGOVO UNAPREĐENJE br. 135/136 mart 2017. str.79
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE VEŠTAČENJE FIZIČKIH BOLOVA KAO VIDA NEMATERIJALNE ŠTETE KOD TELESNIH POVREDA br. 135/136 mart 2017. str.83
SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE TABELA SA PREGLEDOM NADLEŽNOG ORGANA ZA OVERU ISPRAVA I POTPISA br. 135/136 mart 2017. str.87
SUDSKA PRAKSA NAJNOVIJI PRAVNI STAVOVI VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 135/136 mart 2017. str.97
SUDSKA PRAKSA OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA br. 135/136 mart 2017. str. 99
SUDSKA PRAKSA PRIMENA ČLANA 26 ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (Sl. glasnik RS" br. 106/15) br. 135/136 mart 2017. str. 100
SUDSKA PRAKSA PRAVNA PRIRODA NAKNADE ZBOG PROLASKA KABLA ELEKTRIČNE ENERGIJE VADUŠNIM PUTEM I PITANJE ZASTARELOSTI NAKNADE br. 135/136 mart 2017. str. 102
I AKTUELNO PARAGRAF VESTI br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 2
I AKTUELNO PARAGRAF INTERVJU Aleksandra Trešnjev br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 4
I AKTUELNO Sa lica mesta...
Okrugli sto o besplatnoj pravnoj pomoći
br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 8
II STRUČNI KOMENTARI NAČELA PARNIČNOG POSTUPKA br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 15
II STRUČNI KOMENTARI TEMA BROJA:
BORBA PROTIV NASILJA U PORODICI
br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 26
II STRUČNI KOMENTARI KRIVIČNA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 37
II STRUČNI KOMENTARI POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA KAO OSNOV ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 41
II STRUČNI KOMENTARI PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 46
II STRUČNI KOMENTARI REŠAVANJE O PONAVLJANJU UPRAVNOG POSTUPKA br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 53
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Izbori u komori
Specijalno za ADVOKATE
br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 61
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Rang liste kandidata
Specijalno za TUŽIOCE
br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 64
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PRVOG OSNOVNOG JAVNOG TUŽILAŠTVA U BEOGRADU br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 66
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Zaštita podataka u sudskim odlukama
Poverenik, gdin Rodoljub Šabić
Specijalno za SUDIJE
br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 67
III SPECIJALNO ZA PRAVOSUDNE PROFESIJE Razgovor sudije Miše Majića sa Đorđem Alempijević
O veštačenju i dokaznim pravilima
SPECIJALNO ZA VEŠTAKE
br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 71
IV SUDSKA PRAKSA Novi pravni stav VKS i reakcije advokature br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 77
IV SUDSKA PRAKSA ESLJP i NADZOR NAD SPROVOĐENJEM PRESUDA U SRBIJI br. 133/134 od 1-28. februara 2016. godine str. 84
I PARAGRAF VESTI PARAGRAF VESTI br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 2
II PARAGRAF INTERVJU prof. dr Vladan Petrov PARAGRAF INTERVJU prof. dr Vladan Petrov br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 4
III STRUČNI KOMENTARI NOVINE U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 11
III STRUČNI KOMENTARI IZMENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONIKA br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 15
III STRUČNI KOMENTARI PROBLEMI ODBRANE U KRIVIČNOM POSTUPKU I MEĐUNARODNI STANDARDI ZA NJIHOVO REŠAVANJE br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 25
III STRUČNI KOMENTARI OBUSTAVA IZVRŠNOG POSTUPKA br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 41
III STRUČNI KOMENTARI AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ČLANA 48. ZIO br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 50
III STRUČNI KOMENTARI ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI KAO TEMELJ EFIKASNIJE BORBE PROTIV NASILJA U PORODICI br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 51
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE KRITERIJUMI I MERILA ZA IZBOR SUDIJA U DRUGI ILI VIŠI SUD br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 59
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE KRITERIJUMI I MERILA ZA SUDIJE KOJE SE PRVI PUT BIRAJU br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 64
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE IZMENE ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 71
IV SPECIJALNO ZA SUDIJE IZBOR SUDIJA USTAVNOG SUDA br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 73
V SPECIJALNO ZA JAVNE TUŽIOCE KAŠNJENJE IZBORA TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE I DRUGIH TUŽILACA br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 77
VI SPECIJALNO ZA SUDSKE VEŠTAKE NOVA PROFESIJA - PROCENITELJ NEPOKRETNOSTI br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 81
VII AKTUELNA SUDSKA PRAKSA PRAVNI STAV VRHOVNOG KASACIONOG SUDA br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 89
VIII AKTUELNOSTI KOJI NAS NOVI ZAKONI OČEKUJU PREMA REVIDIRANOM AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE? br. 129/130 od 1-31. decembra 2016. godine str. 97