UPLATNI RAČUNI JAVNIH PRIHODA

ZARADE

ZARADE ZAPOSLENIH KOD PRAVNIH LICA KOJA SE NE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-721111843-18

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-721121843-88

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-721131843-61

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-721212843-46

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-721222843-19

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-721232843-89

ŠOS

Doprinos za PIO za zaposlene kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem

840-721215843-67

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD

ZARADE ZAPOSLENIH KOD PRAVNIH LICA KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-721111843-18

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-721121843-88

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-721131843-61

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-721211843-39

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-721221843-12

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-721231843-82

ŠOS

Doprinos za PIO za zaposlene kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem

840-721216843-74

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD

ZARADE ZAPOSLENIH KOD PREDUZETNIKA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-721113843-32

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-721121843-88

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-721131843-61

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-721214843-60

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-721222843-19

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-721232843-89

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD

ZARADE ZAPOSLENIH KOD PREDSTAVNIŠTVA STRANIH LICA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-721112843-25

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-721121843-88

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-721131843-61

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-721213843-53

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-721222843-19

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-721232843-89

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD

ZARADA VLASNIKA ZAPOSLENOG U SVOM PREDUZEĆU

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-721314843-81

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-721121843-88

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-721131843-61

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-721314843-81

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-721222843-19

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-721232843-89

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD (poseban)

ZARADE ZAPOSLENIH UPUĆENIH NA RAD U INOSTRANSTVO (UPUĆENI RADNICI)

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

kao kod zarada u zemlji

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

kao kod zarada u zemlji

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

kao kod zarada u zemlji

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

kao kod zarada u zemlji

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

kao kod zarada u zemlji

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

kao kod zarada u zemlji

ŠOS

Kod obračuna i isplate zarada upućenih radnika, doprinosi se usmeravaju i uplaćuju na iste uplatne račune kao i na zarade zaposlenih u zemlji, što znači da zavisi od toga ko je isplatilac.
*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Ukoliko je zaposleni radnik upućen na rad u državu sa kojom Republika Srbija ima zaključen Međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, u kome je predviđen metod izuzimanja, ne plaća se porez na zarade.
Ukoliko je zaposleni radnik upućen na rad u državu sa kojom Republika Srbija nema zaključen Međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ili je zaključen, a u njemu je predviđen metod kredita, porez se plaća po stopi od 12%. Ako je porez na zarade plaćen i u toj drugoj državi, iznos poreza se priznaje kao poreski kredit.
Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD

ZARADE ZAPOSLENIH KOD FIZIČKIH LICA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-721112843-25

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-721121843-88

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-721131843-61

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-721213843-53

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-721222843-19

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-721232843-89

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD

ZARADE INVALIDNIH LICA U PREDUZEĆIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

Doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-721111843-18

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-721121843-88

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-721131843-61

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-721212843-46

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-721222843-19

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-721232843-89

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD
Napomena:
Prema odredbama člana 21. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009 i 18/2010), ne plaća se porez na zarade invalidnih lica zaposlenih u preduzeću za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida.

ZARADA PO UGOVORU SA DIREKTOROM BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA AKO NIJE U RADNOM ODNOSU KOD DRUGOG POSLODAVCA I NIJE PENZIONER

Ukoliko je reč o zaradi po ugovoru sa direktorom bez zasnivanja radnog odnosa koji nije penzioner i nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca, uplatni računi i obrasci su isti kao i kod obračuna zarada zaposlenih.

ZARADA PO UGOVORU SA DIREKTOROM BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA AKO JE U RADNOM ODNOSU KOD DRUGOG POSLODAVCA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721117843-60

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ 6, Specifikacija, M-UN/M-UNK

NAKNADE ZARADA

NAKNADA ZAPOSLENOM ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA NA TERET ZAVODA KOD PRAVNIH LICA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine-
Republike*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-781322843-30

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-781316843-85

ŠR

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-781351843-39

ŠR

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-781322843-30

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-781316843-85

ŠR

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-781351843-39

ŠR

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠR

šifra Republike (601)

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD-1

NAKNADA ZA BOLOVANJE PREKO 30 DANA NA TERET ZAVODA ZA PREDUZETNIKE I OSNIVAČE PREDUZEĆA KOJI SU ZAKLJUČILI UGOVOR O RADU SA SVOJIM PREDUZEĆEM

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine-
Republike*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-781342843-73

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-781316843-85

ŠR

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-781351843-39

ŠR

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-781342843-73

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-781316843-85

ŠR

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-781351843-39

ŠR

*Šifra opštine/Republike usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠR

Šifra Republike (601)

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD-1

NAKNADA ZAPOSLENOM ZA PORODILJSKO ODSUSTVO

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-721217843-81

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-721223843-26

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-721233843-96

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-721217843-81

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-721223843-26

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-721233843-96

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD-1, NZ-1

NAKNADA ZA PORODILJSKO ODSUSTVO ZA PREDUZETNIKE I OSNIVAČE PREDUZEĆA KOJI SU ZAKLJUČILI UGOVOR O RADU SA SVOJIM PREDUZEĆEM

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

840-781342843-73

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

840-721223843-26

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

840-721233843-96

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-781342843-73

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

840-721223843-26

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

840-721233843-96

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD-1, NZ-1

NAKNADA INVALIDIMA II i III KATEGORIJE INVALIDNOSTI

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za zdravstveno osiguranje

840-781315843-78

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD-1

NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA IZ ČLANA 118. ZAKONA O RADU, st. 1, tač. 1) - 4)

NAKNADA TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-1 , Specifikacija

DNEVNICA ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-1, Specifikacija               

NAKNADA ZA TROŠKOVE SLUŽBENOG PUTA U INOSTRANSTVU

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

- za isplatu preko iznosa propisanog Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009)
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-1, Specifikacija

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE SOPSTVENOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-1, Specifikacija

DRUGA PRIMANJA KOJA NE ČINE ZARADU PO ČLANU 119. I 120, STAV 1. ZAKONA O RADU

SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ BOLESTI ILI ZDRAVSTVENE REHABILITACIJE ZAPOSLENOG ILI ČLANA NJEGOVE PORODICE

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-1, Specifikacija

NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA ZA SLUČAJ SMRTI ZAPOSLENOG, ČLANA NJEGOVE PORODICE (BRAČNI DRUG I DECA ZAPOSLENOG)

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-8, Specifikacija

SOLIDARNA POMOĆ U SLUČAJU SMRTI PENZIONISANOG RADNIKA - AKO JE PREDVIĐENO OPŠTIM AKTOM POSLODAVCA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-8, Specifikacija

SOLIDARNA POMOĆ ZAPOSLENOM ZA SLUČAJ SMRTI RODITELJA, USVOJENIKA ILI USVOJIOCA ZAPOSLENOG - AKO JE PREDVIĐENO OPŠTIM AKTOM POSLODAVCA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-8, Specifikacija

SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ SMRTI DRUGIH ČLANOVA PORODICE ZAPOSLENOG - AKO JE PREDVIĐENO OPŠTIM AKTOM POSLODAVCA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-1, Specifikacija

SOLIDARNA POMOĆ LICIMA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD POSLODAVCA - AKO SU PREDVIĐENE OPŠTIM AKTOM

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-8, Specifikacija

JUBILARNA NAGRADA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-1, Specifikacija

OTPREMNINA PRILIKOM ODLASKA U PENZIJU

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-8, Specifikacija

UGOVORI VAN RADNOG ODNOSA

UGOVORI O DELU I DRUGI UGOVORI PO KOJIMA SE OSTVARUJE NAKNADA - TRGOVINSKO ZASTUPANJE I SL., NAKNADA ZA RAD ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA, POSLANIKA, OPŠTINSKIH ODBORNIKA, SUDIJA POROTNIKA, SUDSKIH TUMAČA I SUDSKIH VEŠTAKA

Sa licem koje je zdravstveno osigurano po osnovu zaposlenja ili je penzioner koji je stekao penziju kod fonda zaposlenih

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721117843-60

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija, M-UN/M-UNK

Sa osiguranikom samostalne delatnosti ili penzionerom koji je stekao penziju kod fonda samostalnih delatnosti

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721315843-88

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija, M-UN/M-UNK

Sa licem koje nije zdravstveno osigurano po drugom osnovu

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721315843-88

ŠOS

Doprinos za zdravstvo na teret primaoca naknade

840-721323843-47

ŠOZ

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija, M-UN/M-UNK

Sa osiguranikom poljoprivrednikom

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721316843-95

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija, M-UN/M-UNK

Sa  licem koje je platilo doprinos na najvišu godišnju osnovicu

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija

Sa licem stranim državljaninom – nerezidentom

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija

PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA

Sa licem koje je zdravstveno osigurano po osnovu zaposlenja ili je penzioner koji je stekao penziju kod fonda zaposlenih

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode od autorskih prava

840-711131843-95

ŠOS

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721117843-60

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-2, M-UN/M-UNK

Sa osiguranikom samostalnih delatnosti ili licem koje je steklo penziju kod fonda samostalnih delatnosti

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode od autorskih prava

840-711131843-95

ŠOS

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721315843-88

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-2, M-UN/M-UNK

Sa licem koje nije zdravstveno osigurano po drugom osnovu

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode od autorskih prava

840-711131843-95

ŠOS

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721315843-88

ŠOS

Doprinos za zdravstvo na teret primaoca naknade

840-721324843-54

ŠOZ

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-2, M-UN/M-UNK

Sa licem koje je u toku godine platilo doprinos na najvišu godišnju osnovicu i sa nerezidentom ako nije zaključen Međunarodni ugovor

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode od autorskih prava

840-711131843-95

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-2

Sa nerezidentom iz države sa kojom je zaključen Međunarodni ugovor

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode od autorskih prava

840-711131843-95

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-2
Napomena:
Kod isplate autorskih honorara nerezidentima iz država sa kojima je zaključen Međunarodni ugovor plaća se određena stopa poreza na pun iznos bruto naknade, bez umanjenja normiranih troškova. Ukoliko je to povoljnije za primaoca naknade, isplata autorskog honorara se vrši po propisima Republike Srbije.

NAKNADA ZA PRIVREMENO-POVREMENE POSLOVE

Sa nezaposlenim licem ili licem koje radi kod drugog poslodavca sa nepunim radnim vremenom

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

kao kod zarada

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog

kao kod zarada

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zaposlenog

kao kod zarada

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

kao kod zarada

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

kao kod zarada

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

kao kod zarada

ŠOS

Doprinos za PIO za zaposlene kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem

kao kod zarada

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD (poseban)

Sa licem koje je korisnik starosne penzije

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zaposlenog

kao kod zarada

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

kao kod zarada

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD

NAKNADA ZA RAD ČLANOVA STUDENTSKIH I OMLADINSKIH ZADRUGA

Sa licima koja nisu na školovanju ili su starija od 26 godina (osiguranici zaposleni)

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na zarade

840-711111843-52

ŠOP

Doprinos za PIO na teret zadrugara

840-721116843-53

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zadrugara

kao kod zarada

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret zadrugara

kao kod zarada

ŠOS

Doprinos za PIO na teret poslodavca

840-721218843-88

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

kao kod zarada

ŠOZ

Doprinos za nezaposlenost na teret poslodavca

kao kod zarada

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ, Specifikacija, PP OD

Sa licima koja su mlađa od 26 godina i koja su na školovanju

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti

840-721311843-60

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede

840-721225843-40

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-7, Specifikacija

OSTALI PRIHODI FIZIČKIH LICA

Otpremnina zaposlenom za čijim radom je prestala potreba

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-8, Specifikacija

Stipendije i krediti učenicima i studentima

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-8, Specifikacija

Hranarina koje sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

- za isplatu preko neoporezivog iznosa
*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-8, Specifikacija

Primanja fizičkih lica za otkupljene sekundarne sirovine

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-7, Specifikacija

Primanja fizičkiih lica po osnovu otkupa šumskih plodova i lekovitog bilja

Lica koje je osiguranik zaposleni

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721117843-60

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-7, Specifikacija, M-UN/M-UNK

Lica koje je osiguranik samostalnih delatnosti

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721315843-88

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-7, Specifikacija, M-UN/M-UNK

VOLONTERSKI RAD

Sa licem koje ne ostvaruje naknadu kod pravnih lica koja se ne finansiraju iz budžeta

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti

840-721311843-60

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede

840-721225843-40

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6

Sa licem koje ne ostvaruje naknadu kod pravnih lica koja se finansiraju iz budžeta

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti

840-721311843-60

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede

840-721224843-33

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6

Sa licem koje nije osigurano po drugom osnovu i ostvaruje naknadu

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti

840-721311843-60

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje

840-721323843-47

ŠOZ

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija

Sa licem koje je osigurano po drugom osnovu i ostvaruje naknadu

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO za slučaj invalidnosti

840-721311843-60

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija

PRIHODI SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA

Kad je lice osiguranik fonda zaposlenog

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka

840-711193843-44

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721117843-60

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija, M-UN/M-UNK

Kad je lice osiguranik fonda samostalnih delatnosti

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka

840-711193843-44

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721315843-88

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija, M-UN/M-UNK

Kad lice nije zdravstveno osigurano po drugom osnovu

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka

840-711193843-44

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721315843-88

ŠOS

Doprinos za zdravstveno osiguranje na teret primaoca naknade

840-721323843-47

ŠOZ

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

ŠOZ

šifra opštine prema ispostavi Zavoda za zdravstveno osiguranje

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija, M-UN/M-UNK

OSTALA PRIMANJA FIZIČKIH LICA

PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP POKRETNIH STVARI

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari

840-711145843-96

ŠOP

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-4, Specifikacija

PRIHODI OD DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode od nepokretnosti

840-711143843-82

ŠOP

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-4, Specifikacija

DOBICI OD IGARA NA SREĆU

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na dobitke od igara na sreću

840-711151843-41

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-5

PRIHODI OD OSIGURANJA LICA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode od osiguranja lica

840-711161843-14

ŠOP

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-5, Specifikacija

DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD POSLODAVCA (NAGRADE, POKLONI, POMOĆI I DR.) I KOJA NE PROISTIČU IZ RADNOG ANGAŽOVANJA PRIMAOCA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-8, Specifikacija

DOPUNSKI RAD

Sa licem koje je osiguranik fonda zaposlenih

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721117843-60

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija, M-UN/M-UNK

Sa licem koje je osiguranih fonda samostalnih delatnosti, odnosno radi puno radno vreme u preduzeću čiji je osnivač

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na ostale prihode

840-711191843-30

ŠOP

Doprinos za PIO na teret primaoca naknade

840-721314843-81

ŠOS

Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

ŠOP

šifra opštine prebivališta zaposlenog

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-6, Specifikacija, M-UN/M-UNK

PRIHODI OD KAPITALA NA DIVIDENDE, UDELE U DOBITI I UZIMANJE IZ IMOVINE OD STRANE VLASNIKA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na dividende i udele u dobiti

840-711141843-68

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

Obrasci koji se podnose prilikom isplate: PP OPJ-3
Napomena:
Na navedeni uplatni račun poreza na dividende uplaćuje se porez koji potiče od ostvarenih prihoda na:
- dividende i udele u dobiti vlasinicima rezidentima,
- dividende i udele u dobiti nerezidentima,
- na učešće zaposlenih i uprave u dobiti (u novcu ili opcijskom dodelom akcija) i
- na uzimanje iz imovine privrednog društva od strane vlasnika

PRIHODI OD KAPITALA NA KAMATE - REZIDENTIMA I NEREZIDENTIMA

Porez i doprinosi

Uplatni račun

Šifra opštine*

Porez na prihode od kamate

840-711142843-75

ŠOS

*Šifra opštine usmeravanja poreza/doprinosa:

ŠOS

šifra opštine sedišta poslodavca

RAČUNI ZA UPLATU NAKNADE ZA ZAŠTITU I KORIŠĆENJE ŠUMA

Svrha uplate

Uplatni račun

Model

Šifra plaćanja

Poziv na broj

Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređenje opštekorisnih funkcija šuma

840-741527843-49

97

253 - za bezgotovinsko plaćanje

Kontrolni broj - šifra opštine prema sedištu uplatioca - PIB uplatioca

Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta

840-741526843-42

97

253 - za bezgotovinsko plaćanje

Kontrolni broj - šifra opštine - PIB uplatioca/JMBG