Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 105/2009)

PROTOKOL II

O DEFINICIJI POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM"
I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNJE

 

SADRŽAJ

Glava I OPŠTE ODREDBE

- Član 1. Definicije

Glava II DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM"

- Član 2. Opšti uslovi

- Član 3. Kumulacija u Turskoj

- Član 4. Kumulacija u Srbiji

- Član 5. Potpuno dobijeni proizvodi

- Član 6. Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

- Član 7. Nedovoljni postupci obrade ili prerade

- Član 8. Kvalifikaciona jedinica

- Član 9. Pribor, rezervni delovi i alati

- Član 10. Setovi

- Član 11. Neutralni elementi

Glava III TERITORIJALNI USLOVI

- Član 12. Načelo teritorijalnosti

- Član 13. Direktni transport

- Član 14. Izložbe

Glava IV POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJA

- Član 15. Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

Glava V DOKAZ O POREKLU

- Član 16. Opšti uslovi

- Član 17. Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1

- Član 18. Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

- Član 19. Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1

- Član 20. Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o poreklu

- Član 21. Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

- Član 22. Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi

- Član 23. Ovlašćeni izvoznik

- Član 24. Važnost dokaza o poreklu

- Član 25. Podnošenje dokaza o poreklu

- Član 26. Sukcesivni uvoz

- Član 27. Izuzeća od dokazivanja porekla

- Član 28. Prateći dokumenti

- Član 29. Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

- Član 30. Neslaganje i formalne greške

- Član 31. Iznosi izraženi u evrima

Glava VI METODI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

- Član 32. Međusobna pomoć

- Član 33. Provera dokaza o poreklu

- Član 34. Rešavanje sporova

- Član 35. Kazne

- Član 36. Slobodne zone

Glava VII ZAVRŠNE ODREDBE

- Član 37. Roba u provozu ili u skladištu

- Član 38. Prilozi

- Član 39. Izmene Protokola

Lista priloga

Prilog I:

Uvodne napomene uz Listu u Prilogu II

Prilog II:

Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa poreklom

Prilog III:

Obrasci uverenja o kretanju robe EUR.1 i zahteva za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

Prilog IV:  

Tekst izjave na fakturi

Prilog V:

Proizvodi isključeni iz kumulacije predviđene u čl. 3. i 4.

Zajednička deklaracija

Glava I

OPŠTE ODREDBE

Član 1[p112]

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

(a) "izrada" znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) "materijal" znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili deo itd. koji se koriste u izradi proizvoda;

(v) "proizvod" znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;

(g) "roba" znači i materijale i proizvode;

(d) "carinska vrednost" znači vrednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini GATT (WTO Sporazum o carinskoj vrednosti) iz 1994;

(đ) "cena franko fabrika" znači cenu plaćenu za proizvod proizvođaču u Turskoj ili u Srbiji u čijem je preduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cena uključuje vrednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;

(e) "vrednost materijala" znači carinsku vrednost u vreme uvoza upotrebljenih materijala bez porekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi a koja se za te materijale plaća u Turskoj ili u Srbiji;

(ž) "vrednost materijala sa poreklom" znači vrednost materijala iz tačke (e) primenjenu mutatis mutandis;

(z) "dodata vrednost" podrazumeva cenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenu za carinsku vrednost svakog uključenog materijala poreklom iz zemalja iz čl. 3. i 4. ili, ako carinska vrednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Turskoj ili u Srbiji;

(i) "glave" i "tarifni brojevi" znače glave i tarifne brojeve (četvorocifrene oznake) korišćene u nomenklaturi koja čini Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba (u daljem tekstu "Harmonizovani sistem" ili "HS");

(j) "svrstan" se odnosi na svrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(k) "pošiljka" znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;

(l) "teritorije" uključuje teritorijalne vode.

Glava II

DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM"

Član 2[p112]

Opšti uslovi

1. Za svrhe sprovođenja ovog sporazuma, sledeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz Turske:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Turskoj u smislu člana 5. ovog protokola;

(b) proizvodi dobijeni u Turskoj koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Turskoj u smislu člana 6. ovog protokola.

2. Za svrhe sprovođenja ovog sporazuma, sledeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz Srbije:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Srbiji u smislu člana 5. ovog protokola;

(b) proizvodi dobijeni u Srbiji koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Srbiji u smislu člana 6. ovog Protokola.

Član 3[p112]

Kumulacija u Turskoj

1. U smislu odredaba člana 2. stav 1, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz Turske ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Srbije, iz Turske ili bilo koje druge zemlje ili teritorije koja je uključena ili povezana u Proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji1 ili sadrže materijale poreklom iz Zajednice na koje se primenjuje Odluka Veća za udruživanje Evropske zajednice i Turske br. 1/95 od 22. decembra 1995. godine,2 pod uslovom da su u Turskoj bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

2. Ukoliko obrada ili prerada izvršena u Turskoj ne premašuje postupke navedene u članu 7, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom poreklom iz Turske samo ukoliko je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom iz bilo koje zemlje ili teritorije navedene u stavu 1. Ukoliko to nije slučaj, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom sa poreklom one zemlje ili teritorije čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u Turskoj, učestvuje sa najvećom vrednošću.

3. Proizvodi poreklom iz jedne zemlje ili teritorije navedene u stavu 1, koji u Turskoj nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku od tih zemalja ili teritorija.

4. Kumulacija predviđena u ovom članu može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između zemalja ili teritorija uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i zemalja ili teritorija odredišta primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima datim u ovom protokolu;

i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljena u Službenom glasniku u Turskoj i u Srbiji, u skladu sa nacionalnim propisima.

Turska će dostaviti Srbiji detalje Sporazuma i odgovarajućih pravila o poreklu, koji se primenjuju sa drugim zemljama i teritorijama navedenim u stavu 1.

Kumulacija predviđena u ovom članu ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Prilogom V.

_______________
1Kao što je definisano u Zaključcima Saveta za opšte poslove u aprilu 1997. godine i Saopštenju Komisije u maju 1999. godine o uspostavljanju Procesa stabilizacije i pridruživanja između Evropske zajednice i zemalja zapadnog Balkana.
2Odluka Veća za udruživanje Evropske zajednice i Turske br. 1/95 od 22. decembra 1995. godine primenjuje se na proizvode koji se ne smatraju poljoprivrednim proizvodima, kao što je definisano u Sporazumu o uspostavljanju asocijacije između Evropske ekonomske zajednice i Turske, i koji ne predstavljaju ugalj i proizvode od čelika, kao što je definisano u Sporazumu između Evropske zajednice za ugalj i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenim sporazumom kojim se uspostavlja Evropska zajednica za ugalj i čelik.

Član 4[p112]

Kumulacija u Srbiji

1. U smislu odredaba člana 2. stav 2, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz Srbije ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Turske, iz Srbije ili bilo koje druge zemlje ili teritorije koja je uključena ili povezana u Proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji3 ili sadrže materijale poreklom iz Zajednice na koje se primenjuje Odluka Veća za udruživanje Evropske zajednice i Turske br. 1/95 od 22. decembra 1995. godine,4 pod uslovom da su u Srbiji bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

2. Ukoliko obrada ili prerada izvršena u Srbiji ne premašuje postupke navedene u članu 7, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom poreklom iz Srbije samo ukoliko je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom iz bilo koje zemlje ili teritorije navedene u stavu 1. Ukoliko to nije slučaj, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom sa poreklom one zemlje ili teritorije čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u Srbiji, učestvuje sa najvećom vrednošću.

3. Proizvodi poreklom iz jedne zemlje ili teritorije navedene u stavu 1, koji u Srbiji nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku od tih zemalja ili teritorija.

4. Kumulacija predviđena u ovom članu može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između zemalja ili teritorija uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i zemalja ili teritorija odredišta primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima datim u ovom protokolu;

i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljena u Službenom glasniku u Turskoj i u Srbiji, u skladu sa nacionalnim propisima.

Srbija će dostaviti Turskoj detalje Sporazuma, uključujući datume njihovog stupanja na snagu, i odgovarajućih pravila o poreklu, koji se primenjuju sa drugim zemljama i teritorijama navedenim u stavu 1.

Kumulacija predviđena u ovom članu ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Prilogom V.

________________
3Kao što je definisano u Zaključcima Saveta za opšte poslove u aprilu 1997. godine i Saopštenju Komisije u maju 1999. godine o uspostavljanju Procesa stabilizacije i pridruživanja između Evropske zajednice i zemalja zapadnog Balkana.
4Odluka Veća za udruživanje Evropske zajednice i Turske br. 1/95 od 22. decembra 1995. godine primenjuje se na proizvode koji se ne smatraju poljoprivrednim proizvodima, kao što je definisano u Sporazumu o uspostavljanju asocijacije između Evropske ekonomske zajednice i Turske, i koji ne predstavljaju ugalj i proizvode od čelika, kao što je definisano u Sporazumu između Evropske zajednice za ugalj i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenim sporazumom kojim se uspostavlja Evropska zajednica za ugalj i čelik.

Član 5[p112]

Potpuno dobijeni proizvodi

1. Potpuno dobijenim proizvodima u Turskoj ili u Srbiji smatraju se:

(a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna;

(b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;

(v) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;

(g) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;

(d) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;

(đ) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda Turske ili Srbije, njenim plovilima;

(e) proizvodi izrađeni na njenim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda iz stava (đ);

(ž) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(z) otpad i otpadne materije od proizvodnih aktivnosti sprovedenih tamo;

(i) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van njenih teritorijalnih voda, pod uslovom da ona ima isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;

(j) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u stavovima (a) do (i).

2. Pojmovi "njena plovila" i "njeni brodovi fabrike" u stavu 1. tačke (đ) i (e) primenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:

(a) koji su registrovani ili se vode u Turskoj ili u Srbiji;

(b) koji plove pod zastavom Turske ili Srbije;

(v) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljana Turske ili Srbije, ili firme sa sedištem u jednoj od tih država, u kojoj direktor ili direktori, predsednik poslovodnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora su državljani Turske ili Srbije, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću najmanje polovina kapitala pripada tim državama ili javnim telima ili državljanima tih država;

(g) na kojima su komandant i oficiri državljani Turske ili Srbije; i

(d) na kojima su najmanje 75% posade državljani Turske ili Srbije.

Član 6[p112]

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe člana 2, proizvodi koji nisu potpuno dobijeni moraju se smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim kad su ispunjeni uslovi navedeni u listi iz Priloga II.

Gore pomenuti uslovi označavaju za sve proizvode obuhvaćene ovim sporazumom obradu ili preradu koje se moraju obaviti na materijalima bez porekla koji se koriste u izradi, te se primenjuju u odnosu samo na takve materijale. Iz toga sledi da ako se proizvod koji je stekao poreklo ispunjenjem uslova navedenih u listi, koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uslovi primenljivi na proizvod u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porekla koji su eventualno korišćeni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na uslove iz stava 1, materijali bez porekla koji se prema uslovima iz liste ne bi smeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uslovom:

(a) da njihova ukupna vrednost ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika;

(b) da se primenom ovog stava ne prekorači bilo koji od procenata navedenih u listi kao maksimalna vrednost materijala bez porekla.

Ovaj stav ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Glavama 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

3. Na st. 1. i 2. primenjuju se odredbe člana 7.

Član 7[p112]

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

1. Uzimajući u obzir odredbe stava 2. ovog člana, sledeće operacije treba smatrati obradom ili preradom koja nije dovoljna da bi proizvod dobio status proizvoda sa poreklom, bilo da su ili ne ispunjeni uslovi iz člana 6:

a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme prevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

v) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih materija za prekrivanje;

g) peglanje ili presovanje tekstila;

d) jednostavni postupci bojenja i poliranja;

đ) komišanje, beljenje, delimično ili u celini, poliranje i glaziranje žita i pirinča;

e) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

ž) guljenje, uklanjanje koštica i ljuštenje voća, oraščića i povrća;

z) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

i) prebiranje, prosejavanje, sortiranje, razvrstavanje, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

j) jednostavno pakovanje u tegle, konzerve, čuture, kesice, sanduke, kutije, učvršćivanje na kartone ili ploče, itd., kao i svi ostali postupci pakovanja;

k) dodavanje oznaka, nalepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;

l) jednostavno mešanje proizvoda, bili oni različiti ili ne; mešanje šećera sa bilo kojim drugim materijalom;

lj) jednostavno sklapanje delova kako bi se proizveo celovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na delove;

m) kombinacija dva ili više postupaka, navedenih u podstavovima od a) do lj);

n) klanje životinja.

2. Kada se utvrđuje da li je obrada ili prerada izvršena na proizvodu nedovoljna u smislu stava 1, svi postupci obavljeni na proizvodu u Turskoj ili u Srbiji uzeće se u obzir zajedno.

Član 8[p112]

Kvalifikaciona jedinica

1. Kvalifikaciona jedinica za primenu odredbi ovog protokola konkretni je proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba svrstava primenom nomenklature Harmonizovanog sistema.

Iz tog proizlazi da:

(a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili sklopa elemenata, svrstava u jedan tarifni broj Harmonizovanog sistema, takva celina čini jednu kvalifikacionu jedinicu;

(b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda svrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primene odredbi ovog protokola.

2. Kada se, u skladu sa Osnovnim pravilom 5 za tumačenje Harmonizovanog sistema, ambalaža svrstava zajedno sa proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porekla.

Član 9[p112]

Pribor, rezervni delovi i alati

Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su deo normalne opreme i uključeni u njenu cenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim delom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.

Član 10[p112]

Setovi

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3 Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom sa poreklom, kada sve komponente seta imaju poreklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda sa poreklom i proizvoda bez porekla, smatraće se proizvodom sa poreklom pod uslovom da vrednost proizvoda bez porekla ne premašuje 15% cene seta franko fabrika.

Član 11[p112]

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo da li je neki proizvod sa poreklom, nije potrebno određivati poreklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kako sledi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(v) mašine i alati;

(g) roba koja ne ulazi niti je namenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

Glava III

TERITORIJALNI USLOVI

Član 12[p112]

Načelo teritorijalnosti

1. Osim u slučajevima predviđenim u čl. 3. i 4. i stavu 3. ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom navedeni u Glavi II moraju biti ispunjeni bez prekida u Turskoj ili u Srbiji.

2. Osim u slučajevima predviđenim u čl. 3. i 4, kada se proizvodi sa poreklom, izvezeni iz Turske ili iz Srbije u neku drugu zemlju vrate, moraju se smatrati proizvodima bez porekla, osim kada je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

(a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i

(b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Za sticanje statusa proizvoda sa poreklom u skladu sa uslovima iznetim u Glavi II neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van Turske ili Srbije na materijalima izvezenim iz Turske ili iz Srbije i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:

(a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u Turskoj ili u Srbiji ili su pre izvoza prošli obradu ili preradu koja premašuje postupke navedene u članu 7;

i

(b) da je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

1) da je ponovno uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala; i

2) da ukupna dodata vrednost ostvarena van Turske ili Srbije primenom odredaba ovog člana ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda sa poreklom.

4. Za potrebe stava 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom izneti u Glavi II neće se primeniti na obradu ili preradu obavljenu van Turske ili Srbije. Ali kada je, u listi u Prilogu II, za određivanje statusa porekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrednost za sve ugrađene materijale bez porekla, ukupna vrednost materijala bez porekla ugrađenih u zemlji ili teritoriji odnosne strane, zajedno sa ukupnom dodatom vrednošću ostvarenom van Turske i Srbije uz primenu odredaba ovog člana, ne sme premašiti navedeni procenat.

5. Za potrebe primene odredbi st. 3. i 4. "ukupna dodata vrednost" znači sve troškove koji nastanu van Turske ili Srbije, uključujući vrednost tamo ugrađenih materijala.

6. Odredbe st. 3. i 4. neće se primeniti na proizvode koji ne ispunjavaju uslove navedene u listi u Prilogu II ili koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primene opšta odstupanja predviđena članom 6. stav 2.

7. Odredbe st. 3. i 4. neće se primenjivati na proizvode koji se svrstavaju u glave 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

8. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van Turske ili Srbije, treba da bude obavljena po postupku pasivnog oplemenjivanja, ili sličnom postupku.

Član 13[p112]

Direktni transport

1. Povlašćeni tretman predviđen Sporazumom primenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ovog protokola, koji se direktno transportuju između Turske i Srbije ili preko teritorija drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4. Međutim, proizvodi koji čine jednu jedinstvenu pošiljku mogu se transportovati preko drugih teritorija i mogu se, ako to okolnosti nalažu, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim teritorijama, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja i da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kog postupka namenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi sa poreklom mogu se cevovodima transportovati preko drugih područja van Turske ili Srbije.

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz stava 1. pružiće se carinskim organima zemlje uvoznice podnošenjem:

(a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od zemlje izvoznice kroz zemlju tranzita; ili

(b) uverenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:

(1) koje sadrži tačan opis proizvoda;

(2) u kome se navodi datum istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gde je to moguće, imena brodova ili druge oznake upotrebljenih prevoznih sredstava;

i

(3) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su se proizvodi nalazili u zemlji tranzita; ili

(v) u nedostatku pomenutih, sve druge uverljive dokumente.

Član 14[p112]

Izložbe

1. Na proizvode sa poreklom koji se šalju na izložbu u zemlju ili teritoriju, osim onih navedenih u čl. 3. i 4, i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u Tursku ili Srbiju primenjivaće se odredbe Sporazuma pod uslovom da se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz Turske ili iz Srbije u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;

(b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekom licu u Turskoj ili u Srbiji;

(v) da su proizvodi isporučeni za vreme ili odmah posle izložbe, u stanju u kojem su bili i upućeni na izložbu;

i

(g) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišćeni ni za kakvu drugu svrhu osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o poreklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama Glave V i predati carinskim organima zemlje uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtevati dodatni dokumentarni dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Odredbe stava 1. primenjuju se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju u privatne svrhe u trgovinama i poslovnim prostorima sa namerom prodaje stranih proizvoda, i za vreme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJA

Član 15[p112]

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

1. Materijali bez porekla koji su upotrebljeni za izradu proizvoda sa poreklom u Turskoj, u Srbiji ili u nekoj drugoj zemlji ili teritoriji navedenoj u čl. 3. i 4, za koji je dokaz o poreklu izdat ili sačinjen u skladu s odredbama Glave V, neće u Turskoj ili u Srbiji biti predmet povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stava 1. primenjivaće se na svaki postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sa istovetnim učinkom koje se u Turskoj ili u Srbiji primenjuju na materijal upotrebljen u proizvodnji ako se takav povraćaj, oslobađanje ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primenjuje kada se proizvodi dobijeni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće upotrebe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o poreklu mora biti spreman da u svakom trenutku, na zahtev carinskih organa, podnese sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi sa materijalom bez porekla, koji je upotrebljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povraćaj carine i da su sve carine ili dažbine sa istovetnim učinkom koje se primenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe st. 1-3. takođe će se primenjivati u vezi sa ambalažom u smislu člana 8. stav 2, priborom, rezervnim delovima i alatima u smislu člana 9. i proizvodima u setu u smislu člana 10, ako su takvi proizvodi bez porekla.

5. Odredbe st. 1-4. primenjivaće se isključivo u vezi sa materijalom one vrste na koju se Sporazum primenjuje. Takođe, ove odredbe ne isključuju primenu instituta povraćaja izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primenjuje u skladu sa odredbama Sporazuma.

Glava V

DOKAZ O POREKLU

Član 16[p112]

Opšti uslovi

1. Proizvodi sa poreklom iz Turske će kod uvoza u Srbiju, a proizvodi poreklom iz Srbije će kod uvoza u Tursku imati olakšice u okviru Sporazuma ukoliko je podnet jedan od sledećih dokumenata:

(a) Uverenje o kretanju robe EUR.1, čiji uzorak je dat u Prilogu III, ili

(b) U slučajevima navedenim u članu 22. stav 1, izjava (u daljem tekstu: "izjava na fakturi"), koju izvoznik unosi na fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je reč i tako omogućuje njihovu identifikaciju, čiji tekst je dat u Prilogu IV.

2. Pored slučajeva navedenih u stavu 1, proizvodi sa poreklom u smislu ovog Protokola, u slučajevima navedenim u članu 27, koristiće pogodnosti ovog sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kog od dokaza o poreklu navedenih u stavu 1.

Član 17[p112]

Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1

1. Uverenja o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi u zemlji izvoznici na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

2. Za tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava uverenje o kretanju robe EUR.1 i obrazac zahteva, čiji su uzorci dati u Prilogu III. Pomenuti obrasci popunjavaju se na jednom od jezika na kojima je Sporazum potpisan i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namenu, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se vodoravna linija ispod zadnjeg reda opisa, a prazan prostor se precrtava.

3. Izvoznik koji podnosi zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 mora biti spreman da u svako doba na zahtev carinskih organa zemlje izvoznice u kojoj je izdato uverenje o kretanju robe EUR.1 podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ovog protokola.

4. Uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi Turske ili Srbije, ako se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Turske, iz Srbije ili iz neke od zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

5. Carinski organi koji izdaju uverenja o kretanju robe EUR.1 preduzeće sve potrebne korake za proveru porekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ovog protokola. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom. Oni će takođe obezbediti da se obrasci navedeni u stavu 2. pravilno popunjavaju. Posebno će proveravati da li je prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

6. Datum izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1 naznačava se u rubrici 11 uverenja.

7. Uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi i stavljaju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbedi stvarni izvoz.

Član 18[p112]

Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

1. Bez obzira na član 17. stav 7, uverenje o kretanju robe EUR.1 može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi, ako:

(a) ono nije bilo izdato u vreme izvoza zbog grešaka ili nenamernih propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b) ako se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže da je uverenje o kretanju robe EUR.1 bilo izdato, ali pri uvozu nije bilo prihvaćeno zbog tehničkih razloga.

2. Za primenu stava 1, izvoznik mora u svom zahtevu naznačiti vreme i mesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uverenje o kretanju robe EUR.1 i navesti razloge svog zahteva.

3. Carinski organi mogu naknadno izdati uverenje o kretanju robe EUR.1 jedino nakon što proverom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahteva slažu sa onima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdato uverenje o kretanju robe EUR.1 mora biti označeno sledećom napomenom na engleskom jeziku:

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

5. Napomena iz stava 4. unosi se u rubriku "Napomene" uverenja o kretanju robe EUR.1.

Član 19[p112]

Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uverenja o kretanju robe EUR.1, izvoznik može podneti zahtev carinskim organima koji su izdali uverenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju poseduje.

2. Tako izdat duplikat mora biti označen sledećom napomenom na engleskom jeziku:

"DUPLICATE",

3. Napomena iz stava 2. unosi se u rubriku "Napomene" duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1.

4. Duplikat mora nositi datum izdavanja originalnog uverenja o kretanju robe EUR.1 i važi od tog datuma.

Član 20[p112]

Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 na osnovu izdatog ili prethodno sačinjenog dokaza o poreklu

Kad se proizvodi sa poreklom nalaze pod carinskim nadzorom u Turskoj ili u Srbiji, originalni dokaz o poreklu biće moguće zameniti sa jednim ili više uverenja o kretanju robe EUR.1 u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mesta u Turskoj ili u Srbiji. Zamensko uverenje(a) o kretanju robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Član 21[p112]

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala sa poreklom i materijala bez porekla, koji su jednaki ili međusobno zamenjivi, carinski organi mogu, na pismeni zahtev zainteresovanih, dozvoliti takozvani metod "odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja" (u daljem tekstu: metod), za vođenje takvih zaliha.

2. Ovaj metod mora biti sposoban da obezbedi, u određenom periodu, da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima sa poreklom bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.

3. Carinski organi mogu dati takvo odobrenje navedeno u stavu 1. pod bilo kojim uslovima, koji se smatraju potrebnim.

4. Ovaj metod se evidentira i primenjuje na osnovu opštih knjigovodstvenih načela koja važe u zemlji u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ove olakšice može sačiniti odnosno zatražiti dokaz o poreklu, u zavisnosti od slučaja, za one količine proizvoda koje se mogu smatrati proizvodima sa poreklom. Na zahtev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja količina.

6. Carinski organi će kontrolisati korišćenje odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kom trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispuni neki od uslova propisanih ovim protokolom.

Član 22[p112]

Uslovi za sačinjavanje izjave na fakturi

1. Izjavu na fakturi iz člana 16. stav 1. tačka (b) može sačiniti:

(a) ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23,

ili

(b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode sa poreklom, čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra.

2. Izjava na fakturi može se sačiniti ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Turske, iz Srbije ili iz neke druge zemlje ili teritorije navedene u čl. 3. i 4. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

3. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi biće spreman da u bilo koje vreme, na zahtev carinskih organa zemlje izvoznice, podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo za odgovarajuću robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog protokola.

4. Izjavu na fakturi izvoznik će sačiniti tako što će je otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Prilogu IV koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u tom prilogu i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

5. Izjave na fakturi moraju nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23. ne mora potpisivati takve izjave pod uslovom da se pred carinskim organima zemlje izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na fakturi koja ga identifikuje, kao da ju je sam svojeručno potpisao.

6. Izjavu na fakturi izvoznik može sačiniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u zemlji uvoznici predoči najkasnije u roku od dve godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 23[p112]

Ovlašćeni izvoznik

1. Carinski organi zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u daljem tekstu "ovlašćeni izvoznik"), koji često obavlja isporuke proizvoda na osnovu ovog sporazuma, za sačinjavanje izjava na fakturi bez obzira na vrednost proizvoda o kojima je reč. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora pružiti, na način koji zadovoljava carinske organe, sve garancije nužne za dokazivanje statusa proizvoda sa poreklom, kao i za ispunjavanje drugih uslova iz ovog protokola.

2. Carinski organi mogu odobriti status ovlašćenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.

3. Carinski organi ovlašćenom izvozniku dodeljuju broj carinskog ovlašćenja koji se unosi u izjavu na fakturi.

4. Carinski organi nadziraće korišćenje ovlašćenja ovlašćenog izvoznika.

5. Carinski organi mogu u bilo kom trenutku oduzeti ovlašćenje. To će učiniti onda kad ovlašćeni izvoznik više ne pruža garancije iz stava 1, kad ne ispunjava uslove iz stava 2. ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlašćenje.

Član 24[p112]

Važnost dokaza o poreklu

1. Dokaz o poreklu važi četiri meseca od dana izdavanja u zemlji izvoznici i mora se u tom periodu podneti carinskim organima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o poreklu koji se podnose carinskim organima zemlje uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u stavu 1, mogu se prihvatiti u cilju primene povlašćenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata pre isteka krajnjeg roka bilo izazvano vanrednim okolnostima.

3. U ostalim slučajevima zakasnelog podnošenja carinski organi zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o poreklu kad su proizvodi isporučeni pre napred navedenog krajnjeg roka.

Član 25[p112]

Podnošenje dokaza o poreklu

Dokazi o poreklu podnose se carinskim organima zemlje uvoznice u skladu sa postupcima koji se primenjuju u toj zemlji. Pomenuti organi mogu zahtevati prevod dokaza o poreklu, a takođe mogu zahtevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primenu ovog sporazuma.

Član 26[p112]

Sukcesivni uvoz

Kad se na zahtev uvoznika i pod uslovima koje su odredili carinski organi zemlje uvoznice, uvoze u više pošiljki, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Osnovnog pravila 2(a) Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedan dokaz o poreklu pri uvozu prve delimične pošiljke.

Član 27[p112]

Izuzeća od dokazivanja porekla

1. Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su deo ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi sa poreklom pa se za iste ne zahteva podnošenje dokaza o poreklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za trgovačke svrhe, i da su deklarisani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ovog protokola, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se prilaže tom dokumentu.

2. Pojedinačni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom trgovačke prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očigledno da nisu namenjeni za komercijalnu upotrebu.

3. Ukupna vrednost tih proizvoda ne može prelaziti 500 evra u slučaju malih paketa ili 1.200 evra u slučaju proizvoda koji su deo ličnog prtljaga putnika.

Član 28[p112]

Prateća dokumenta

Dokumenti iz člana 17. stav 3. i člana 22. stav 3. koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom na fakturi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Turske, iz Srbije ili iz jedne od drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4, i da ispunjavaju ostale uslove iz ovog protokola, mogu se između ostalog sastojati od sledećeg:

(a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primer u njegovim računima ili unutrašnjem knjigovodstvu;

(b) dokumenata koji dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u Turskoj ili u Srbiji, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(v) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u Turskoj ili u Srbiji, izdatih ili sačinjenih u Turskoj ili u Srbiji, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(g) uverenja o kretanju robe EUR.1 ili izjave na fakturi koje dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u Turskoj ili u Srbiji u skladu sa ovim protokolom, ili u nekoj od drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4, u skladu sa pravilima o poreklu koja su identična pravilima u ovom protokolu.

(d) odgovarajućih dokaza koji se odnose na obradu ili preradu izvršenu izvan Turske ili Srbije primenom člana 12, kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi iz tog člana.

Član 29[p112]

Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 čuvaće dokumente iz člana 17. stav 3. najmanje tri godine.

2. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi najmanje tri godine čuvaće kopiju te izjave na fakturi, kao i dokumente iz člana 22. stav 3.

3. Carinski organi zemlje izvoznice koje izdaju uverenje o kretanju robe EUR.1 čuvaće najmanje tri godine obrazac zahteva iz člana 17. stav 2.

4. Carinski organi zemlje uvoznice čuvaće najmanje tri godine uverenje o kretanju robe EUR.1 i izjave na fakturi koji su im podneti.

Član 30[p112]

Neslaganje i formalne greške

1. Pronalaženje manjih neslaganja između izjava u dokazu o poreklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto učiniti dokaz o poreklu nevažećim i ništavnim ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara dostavljenim proizvodima.

2. Očite formalne greške, poput kucanih, u dokazu o poreklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nisu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 31[p112]

Iznosi izraženi u evrima

1. Za primenu odredaba iz člana 22. stav 1. tačka (b) i člana 27. stav 3. u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u evrima, iznosi u nacionalnoj valuti Turske, Srbije i drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4, biće od strane svake zemlje na koju se to odnosi jednom godišnje iskazani u iznosima izraženim u evrima.

2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz člana 22. stav 1. tačka (b) i člana 27. stav 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu sa iznosom koji je utvrdila zemlja na koju se to odnosi.

3. Iznosi koje treba primeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su one protivvrednosti u onoj nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u evrima prema kursu na prvi radni dan u oktobru. Strane ugovornice dostaviće jedna drugoj navedene iznose do 15. oktobra, a primenjivaće ih od 1. januara sledeće godine.

4. Zemlja može iznos, koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u evrima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dole. Zaokruženi iznos ne sme se razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5%. Zemlja može zadržati i neizmenjenu protivvrednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u evrima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavom 3, preračunata protivvrednost tog iznosa, pre bilo kakvog zaokruživanja, rezultira povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrednost u domaćoj valuti može ostati neizmenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrednost u toj nacionalnoj valuti.

5. Zajednički komitet može, na zahtev Turske ili Srbije, ponovo razmotriti iznose izražene u evrima. Prilikom tog razmatranja, Zajednički komitet će uzeti u obzir želju očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrednosnih ograničenja. U tom cilju može se doneti odluka o promeni iznosa izraženih u evrima.

Glava VI

METODI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

Član 32[p112]

Međusobna pomoć

1. Carinski organi Turske i Srbije dostaviće jedna drugoj uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za proveru tih uverenja i izjava na fakturi.

2. Radi obezbeđivanja pravilne primene ovog protokola, Turska i Srbija pomagaće jedna drugoj putem nadležnih carinskih administracija u proveri ispravnosti uverenja o kretanju robe EUR.1 ili izjava na fakturi i tačnosti podataka iz tih dokumenata.

Član 33[p112]

Provera dokaza o poreklu

1. Naknadne provere dokaza o poreklu obavljaće se nasumice ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih organa zemlje uvoznice u ispravnost takvih dokumenata, poreklo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ovog protokola.

2. U cilju sprovođenja odredbi iz stava 1, carinski organi zemlje uvoznice vratiće uverenje o kretanju robe EUR.1 i fakturu, ukoliko je bila podneta, izjavu na fakturi, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima zemlje izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak u dokazu o poreklu netačan biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za proveru.

3. Proveru će izvršiti carinski organi zemlje izvoznice. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom.

4. Ako carinski organi zemlje uvoznice odluče suspendovati odobrenje povlašćenog tretmana za konkretne proizvode u očekivanju rezultata provere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mere predostrožnosti.

5. Carinski organi koji zatraže proveru biće obavešteni o rezultatima te provere što pre. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti verodostojni i mogu li se konkretni proizvodi smatrati proizvodima sa poreklom iz Turske, iz Srbije ili iz neke druge zemlje ili teritorije navedene u čl. 3. i 4. i da li ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

6. Ako u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od deset meseci od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč ili stvarnog porekla proizvoda, carinski organi koji su podneli zahtev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Član 34[p112]

Rešavanje sporova

Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provere iz člana 33. koji se ne mogu rešiti između carinskih organa koji su podneli zahtev za proveru i carinskih organa odgovornih za obavljanje provere, ili kad se u njima postavlja pitanje tumačenja ovog protokola, isti se upućuju Zajedničkom komitetu.

U svim slučajevima rešavanje sporova između uvoznika i carinskih organa zemlje uvoznice primenjuje se zakonodavstvo te zemlje.

Član 35[p112]

Kazne

Kazniće se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.

Član 36[p112]

Slobodne zone

1. Turska i Srbija preduzeće sve potrebne mere za obezbeđenje da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, te tokom transporta koriste slobodnu zonu smeštenu na njihovom području, ne budu zamenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom postupanju osim normalnih postupaka za sprečavanje njihovog propadanja.

2. Izuzimajući od odredbe sadržane u stavu 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Turske ili iz Srbije uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podležu obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o kretanju robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ako je izvršena obrada ili prerada u skladu s odredbama ovog protokola.

Glava VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37[p112]

Roba u provozu ili u skladištu

Roba koja ispunjava uslove iz Glave II i koja se na dan stupanja na snagu Sporazuma nalazi u transportu ili je privremeno smeštena u Turskoj ili u Srbiji u carinskim skladištima ili slobodnim zonama, može se smatrati proizvodima sa poreklom pod uslovom da se, u roku od četiri meseca od tog datuma, carinskoj službi Strane ugovornice - uvoznice podnese naknadno izdat ili sačinjen dokaz o poreklu, kao i bilo koje dokaze kojima se potvrđuju uslovi transporta.

Član 38[p112]

Prilozi

Prilozi I, II, III, IV i V uz ovaj protokol čine njegov sastavni deo.

Član 39[p112]

Izmene Protokola

Zajednički komitet može odlučivati o izmenama odredbi ovog protokola.

Prilog I

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU U PRILOGU II

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 6. Protokola.

Napomena 2:

2.1. U prve dve kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe, koje se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka "ex", to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj alineji dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3 ili 4.

2.4. Kada su, uz podatke u prve dve kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa poreklom, primeniće se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe člana 6 ovog protokola, koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa poreklom, a upotrebljavaju u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, bez obzira da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrebljeni ili u nekoj drugoj fabrici u Strani ugovornici.

Primer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji, na osnovu navedenog pravila, vrednost materijala bez porekla koji mogu da se ugrade u njega, ne sme da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od "ostalih legiranih čelika a grubo oblikovanih kovanjem" koji se svrstavaju u tarifni broj ex 7224.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u Turskoj na ingotu bez porekla, u tom slučaju on je već stekao status porekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 7224 u listi. Prema tome, prilikom utvrđivanja vrednosti motora, može se smatrati da je on sa poreklom, bez obzira da li je proizveden u istoj ili u nekoj drugoj fabrici u Turskoj. Stoga se vrednost ingota bez porekla neće uzeti u obzir kada se dodaje vrednost upotrebljenih materijala bez porekla.

3.2. Pravilom u listi navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti, a i sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa poreklom; nasuprot tome, sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može da se stekne status proizvoda sa poreklom. Prema tome, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.

3.3. Bez obzira na napomenu 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja", tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pod pojmom "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja... " ili "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod", se podrazumeva da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja izuzev onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u listi.

3.4. Ako se u pravilu iz liste navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrebi jedan ili više materijala. Nije neophodno da se upotrebe svi materijali.

Primer:

U pravilu koji se odnosi na tkanine iz tar. br. 5208 do 5212, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, između ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.

3.5. Ako se u pravilu iz liste navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, očigledno je da ovaj uslov nije prepreka da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslovima iz pravila. (videti, takođe, Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 1904, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprečava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica.

Međutim, ovo se ne primenjuje u slučaju proizvoda koji, premda ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u listi, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primer:

U slučaju odeće od netkanih materijala iz ex. Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine - čak i ako netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu - tj. koji je u stadijumu vlakna.

3.6. Ako su u pravilu iz liste date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porekla koji se mogu koristiti, onda se ovi procenti ne mogu sabirati. Drugim rečima, maksimalna vrednost materijala bez porekla koji mogu da se koriste ne sme ni u kom slučaju da premaši najveći navedeni procenat. Štaviše, pojedinačni procenti ne smeju biti premašeni u odnosu na određeni materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

4.1. Pod pojmom "prirodna vlakna", koji se koristi u listi, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih. Ograničava se na vlakna u fazama pre predenja, uključujući i na otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.

4.2. Pod pojmom "prirodna vlakna" podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 0503, svila iz tar. br. 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tar. br. 5201 do 5203 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 5301 do 5305.

4.3. Pod pojmom "tekstilna celuloza", "hemijski materijali", i "materijali za proizvodnju hartije", koji se koriste u listi, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.

4.4. Pod pojmom "veštačka ili sintetička vlakna, sečena", koji se koristi u listi, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci, iz tar. br. 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kada se za određen proizvod iz liste, upućuje na ovu napomenu, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji, svi zajedno, predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (videti takođe napomene 5.3. i 5.4).

5.2. Međutim, tolerancija navedena u napomeni 5.1 može da se primeni samo na mešane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Sledeće se smatra osnovnim tekstilnim materijalima:

- svila,

- vuna,

- gruba životinjska dlaka,

- fina životinjska dlaka,

- konjska dlaka,

- pamuk,

- materijali za proizvodnju hartije i hartija,

- lan,

- prirodna konoplja,

- juta i ostala tekstilna likasta vlakna,

- sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,

- kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,

- sintetički filamenti,

- veštački filamenti,

- provodljivi filamenti,

- sintetička vlakna od polipropilena, sečena,

- sintetička vlakna od poliestera, sečena,

- sintetička vlakna od poliamida, sečena,

- sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,

- sintetička vlakna od polimida, sečena,

- sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,

- sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,

- sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,

- ostala sintetička vlakna, sečena,

- veštačka vlakna od viskoze, sečena,

- ostala veštačka vlakna, sečena,

- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

- proizvodi iz tar. br. 5605 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,

- ostali proizvodi iz tar. br. 5605.

Primer:

Predivo iz tar. br. 5205, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 5203 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 5506 predstavlja predivo od mešanih vlakana. Prema tome, sintetička sečena vlakna bez porekla koja zadovoljavaju uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze), mogu se koristiti, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primer:

Tkanina od vune iz tar. br. 5112, izrađena od vunenog prediva iz tar br. 5107 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 5509, predstavlja mešanu tkaninu. Prema tome, sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlačenih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 5802, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od pamučne tkanine iz tar. br. 5210, je mešani proizvod samo ako je pamučna tkanina sama po sebi mešana tkanina izrađena od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva, i sama mešavina.

Primer:

Ako je predmetna taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 5407, onda je očigledno da su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je, prema tome, i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže "predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno", dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.

5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom "trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza", dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

6.1. Kada se u listi upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 liste, a koje se odnosi na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.

6.2. Bez obzira na napomenu 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primer:

Ako se pravilom u listi predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, to ne zabranjuje upotrebu metalnih predmeta, kao što su dugmad, pošto se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga to ne sprečava da se upotrebe patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.

6.3. Kada se primenjuje procentualno pravilo prilikom utvrđivanja vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, mora da se uzme u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

7.1. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom:

(v) kreking;

(g) davanje drugih oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarivača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija.

7.2. U svrhe primene tar. br. 2710, 2711 i 2712, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;

(v) kreking;

(g) davanje drugog oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima: dekolarizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija;

(i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 2710, desumporizacija sa hidrogenom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);

(j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 2710, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;

(k) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 2710, tretman sa hidrogenom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250°C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne onog koji izaziva desumporizaciju, kada hidrogen predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 2710 sa hidrogenom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) u cilju, naročito, poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;

(l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300°C po metodu ASTM D 86;

(lj) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 2710, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;

(m) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.

7.3. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji ne dodeljuju status porekla.

Prilog II

LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI PRERAĐENI PROIZVOD MOGAO DA STEKNE STATUS PROIZVODA SA POREKLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni ovim sporazumom. Iz tog razloga neophodno je konsultovati ostale delove Sporazuma.

HS tarifni broj

Naimenovanje

Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom

 

(1)

(2)

(3)

ili (4)

Glava 1

Žive životinje

Sve upotrebljene životinje iz Glave 1 biće u potpunosti dobijene

 

Glava 2

Meso i drugi klanični proizvodi za jelo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 1 i 2 u potpunosti dobijeni

 

Glava 3

Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 4

Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni

 

0403

Mlaćenica, kiselo mleko, kisela pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani, nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom

Proizvodnja kod koje:
- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni,
- su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta), iz tar. br. 2009, sa poreklom, i
- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 5

Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 5 u potpunosti dobijeni

 

ex 0502

Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja

Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka

 

Glava 6

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno, lišće

Proizvodnja kod koje:
- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 6 u potpunosti dobijeni, i
- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 7

Povrće, korenje i krtole za jelo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 7 u potpunosti dobijeni

 

Glava 8

Voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica

Proizvodnja kod koje:
- je svo voće koje se koristi u potpunosti dobijeno, i
- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 9

Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 9 u potpunosti dobijeni

 

0901

Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

0902

Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

ex 0910

Mešavine začina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

Glava 10

Žitarice

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 10 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim:

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice, jestivo povrće, korenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 0714 ili voće u potpunosti dobijeni

 

ex 1106

Brašno, griz i prah, od suvog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. br. 0713

Sušenje i mlevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708

 

Glava 12

Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta)

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 12 u potpunosti dobijeni

 

1301

Šelak: prirodne gume, smole, gume-smole i uljane smole (npr: balzami)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 1301 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

1302

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:

 

 

 

- Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani

Proizvodnja od nemodifikovane sluzi i sredstava za zgušnjavanje

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 14

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 14 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 15

Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porekla; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

1501

Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 0209 ili 1503:

 

 

 

- Masnoće od kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tar. br. 0506

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 0203 ili 0206 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 0207

 

 

1502

Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 1503:

 

 

 

 

- Masnoće od kostiju ili otpadaka

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tar. br. 0506

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni

 

1504

Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

 

- Čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 150

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni

 

ex 1505

Prečišćeni (rafinisani) lanolin

Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 1505

 

1506

Ostale masti ili ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:

 

 

 

- Čvrste frakcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1506

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni

 

1507 do 1515

Ulja biljnog porekla i njihove frakcije:
- Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od "babasua", tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smreče i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranuProizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

- Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja

Proizvodnja od ostalih materijala iz tar. br. 1507 do 1515

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni

 

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni

Proizvodnja kod koje su:
- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni, i
- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513

 

1517

Margarin, mešavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 1516

Proizvodnja kod koje su:
- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 4 u potpunosti dobijeni, i
- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513

 

Glava 16

Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka

Proizvodnja od:
- životinja iz Glave 1 i/ili
- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 biće u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 17

Šećer i proizvodi od šećera; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 1701

Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1702

Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med i mešavine veštačkog i prirodnog meda; karamel:

 

 

 

- Hemijski čista maltoza ili fruktoza

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1702

 

 

- Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali sa poreklom

 

ex 1703

Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1704

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 18

Kakao i proizvodi od kakaa

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost ovih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1901

Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, ječma, griza, skroba i ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 0401 do 0404 bez dodatka kakao praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:

 

 

 

- Ekstrakt slada

Proizvodnja od žitarica iz Glave 10

 

 

- Ostalo

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1902

Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijalima) ili na drugi način pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljeni ili nepripremljeni:

 

 

 

- sa sadržajem 20% ili manje po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca

Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice i njeni derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata), u potpunosti dobijeni

 

 

- sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca

Proizvodnja kod koje su:
- sve upotrebljene žitarice i njeni derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni, i
- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni

 

1903

Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 1108

 

1904

Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili na drugi način pripremljene, na drugom mestu nepomenute, niti obuhvaćene

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 1806,
- kod koje su sve upotrebljene žitarice i brašno (osim tvrde pšenice i kukuruza vrste Zea indurata maize i njihovih derivata) u potpunosti dobijeni, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

1905

Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11

 

ex Glava 20

Proizvodi od povrća, voća ili ostalih delova bilja, osim:

Proizvodnja kod koje je svo upotrebljeno voće ili povrće u potpunosti dobijeno

 

ex 2001

Jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 2004 i ex 2005

Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

2006

Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (kandirani)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem, sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2008

- Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola

Proizvodnja kod koje je vrednost svog upotrebljenog jezgrastog voća sa poreklom i zrna uljarica iz tar. br. 0801, 0802 i 1202 do 1207, veća od 60% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Puter od kikirikija; mešavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

- Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuvanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

2009

Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 21

Razni proizvodi za ishranu; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja, mate čaja ili preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje je cikorija koja se upotrebljava u potpunosti dobijena

 

2103

Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno od slačice i pripremljena slačica (senf):

 

 

 

- Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica

 

 

- Brašno od slačice i pripremljena slačica

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja

 

ex 2104

Supe i čorbe i preparati za te proizvode

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 2002 do 2005

 

2106

Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 22

Pića, alkoholi i sirće; osim:

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni

 

2202

Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se svrstavaju u tar. br. 2009

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim sokova od ananasa, limete ili grejpfruta) sa poreklom

 

2207

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapremine ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i
- kod koje su upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine

 

2208

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i
- kod koje su upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine

 

ex Glava 23

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 2301

Brašno od kita; brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu

Proizvodnja kod koje su upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni

 

ex 2303

Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem belančevina preko 40% po masi, računato na suvi proizvod

Proizvodnja kod koje je upotrebljen kukuruz u potpunosti dobijen

 

ex 2306

Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja

Proizvodnja kod koje su upotrebljene masline u potpunosti dobijene

 

2309

Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja

Proizvodnja kod koje su:
- upotrebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mleko u potpunosti dobijeni, i
- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni

 

ex Glava 24

Duvan i proizvodi zamene duvana; osim:

Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 24 u potpunosti dobijeni

 

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duvana ili zamene duvana

Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa poreklom

 

ex 2403

Duvan za pušenje

Proizvodnja kod koje je najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 2401 sa poreklom

 

ex Glava 25

So; sumpor; zemlja; kamen; gips; kreč i cement; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 2504

Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mleven

Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mlevenje sirovog kristalnog grafita

 

ex 2515

Mermer, samo sečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm

Rezanje mermera debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen)

 

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sečen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25 cm

Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen)

 

ex 2518

Dolomit, pečen

Pečenje nepečenog dolomita

 

ex 2519

Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zapečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksid, čist ili nečist, osim topljenog magnezijum-oksida ili sintermagnezita

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita)

 

ex 2520

Gips posebno pripremljen za zubarstvo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2524

Prirodna azbestna vlakna

Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata)

 

ex 2525

Liskun u prahu

Mlevenje liskuna ili otpadaka od liskuna

 

ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Pečenje ili mlevenje zemljanih boja

 

Glava 26

Rude, zgure i pepeli

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 27  

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 2707

Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenim destilacijom katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 250°C (uključujući mešavine esencije nafte i benzola), namenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(5)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2709

Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Suva destilacija bitumenoznih materijala

 

2710

Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(6)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

____________
(5)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.
(6)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodnu napomenu 7.2.

2711

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(7)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

2712

Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(8)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

2713

Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(9)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(10)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

2715

Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, "cutbacks")

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(11)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 28

Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2805

"Misch-metal"

Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2811

Sumpor-trioksid

Proizvodnja od sumpordioksida

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

_____________
(7)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodnu napomenu 7.2
(8)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodnu napomenu 7.2.
(9)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.
(10)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.
(11)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.

ex 2833

Sulfat aluminijuma

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2840

Natrijum-perborat

Proizvodnja od disodium-tetraborat pentahidrata

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2852

- Jedinjenja žive zasićenih acikličnih monokarbonskih kiselina i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2852, 2915 i 2916 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Jedinjenja žive internih etera i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Jedinjenja žive heterocikličnih jedinjenja samo sa hetero-atomom (atomima) azota

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2852, 2932 i 2933 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Jedinjenja žive nukleinskih kiselina i njihovih soli, hemijski određena ili neodređena; ostala heterociklična jedinjenja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2852, 2932, 2933 i 2934 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Jedinjenja žive naftenskih kiselina, njihovih soli nerastvorljivih u vodi i njihovih estra

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostala jedinjenja žive koja se odnose na: pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijske proizvode i preparate hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 29

Organski hemijski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2901

Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (12)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2902

Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(13)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 2905

Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola

Proizvodnja od materijala iz bilo kod tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 2905. Međutim, mogu da se upotrebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

2915

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2915 i 2916 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

_____________
(12)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3
(13)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.

ex 2932

Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2909 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ciklični acetali i unutrašnji hemiacetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

2933

Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932 i 2933 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 2932, 2933 i 2934 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 2939

Koncentrati od slamki maka sa sadržajem ne manje od 50%, po masi, alkaloida

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 30

Farmaceutski proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi:

 

 

 

- Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojaka, koji su pomešani za upotrebu u terapeutske ili profilaktičke svrhe, ili nepomešani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo:

 

 

 

- - ljudska krv

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- životinjska krv pripremljena za terapeutske ili profilaktičke svrhe

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3002. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

3003 i 3004

Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 3002, 3005 ili 3006):

 

 

 

- Dobijeni od amikacina iz tar. br. 2941

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 3003 i 3004, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3006

Farmaceutski otpaci kako se navode u Napomeni 4(i) uz ovu glavu

Poreklo proizvoda kod ovog svrstavanja se neće promeniti

 

 

- Sterilna hirurška ili zubarska sredstva za sprečavanje adhezije, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne:

 

 

 

-- izrađena od plastične mase

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- izrađena od tkanine

Proizvodnja od:
- prirodnih vlakana,
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Sredstva za koja se može utvrditi da se koriste za stome

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 31

Đubriva; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3105

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto mase, osim:
- natrijum-nitrata
- kalcijum-cijanamida
- kalijum sulfata
- magnezijum-kalijum sulfata

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 32

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, štamparske boje i mastila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3201

Tanini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati

Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, biljnog porekla

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3205

Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3 uz ovu glavu, na bazi lak-boja(14)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 3203, 3204 i 3205. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 3205, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

______________
(14)U napomeni 3 uz Glavu 32 navodi se da su to preparati koji se upotrebljavaju za bojenje bilo kog materijala ili se upotrebljavaju kao sastojci u proizvodnji preparata za bojenje, pod uslovom da se ne svrstavaju u neki drugi tar. br. u Glavi 32.

ex Glava 33

Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3301

Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. "concretes" i "absolute"; rezinoidi, ekstrahovane uljane smole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja, vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od materijala različite "grupe"(15) ovog tar. br. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz iste grupe, kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 34

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, sveće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" i zubarski preparati na bazi gipsa; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3403

Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Postupak rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa(16)
ili
Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3404

Veštački voskovi i pripremljeni voskovi:

 

 

 

- Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjenim uljem

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od:
- hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 1516, koja imaju svojstva voska,
- masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijski masnih alkohola, koji nemaju svojstva voskova, iz tar. br. 3823, i
- materijala iz tar. br. 3404
Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

______________
(15)Pod pojmom "grupa" podrazumeva se bilo koji deo tarifnog broja koji je od ostalog dela odvojen znakom tačka-zarez.
(16)Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodne napomene 7.1 i 7.3.

ex Glava 35

Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3505

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizovani i esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:

 

 

 

- Skrobni etri i estri

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 3505

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 1108

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3507

Pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 36

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 37

Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3701

Fotografske ploče i plan-filmovi, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, u kasetama ili bez kaseta:

 

 

 

- Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 3701 ili 3702. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3702

Fotografski filmovi u rolnama osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osetljivi na svetlost, neosvetljeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 i 3702

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3704

Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvetljeni ali nerazvijeni

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3701 do 3704

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 38

Razni proizvodi hemijske industrije; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3801

- Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Grafit u obliku paste, gde mešavina grafita i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 3403 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3803

Tal-ulje, rafinisano

Rafinisanje sirovog tal-ulja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3805

Sulfatno terpentinsko ulje, prečišćeno

Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3806

Smolni estri

Proizvodnja od smolnih kiselina

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

ex 3807

Katran od drveta (smola od katrana od drveta)

Destilacija katrana od drveta

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr.: sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3809

Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (npr.: sredstva za apreturu i nagrizanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3810

Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3811

Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:

 

 

 

- Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 3811 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3813

Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara, napunjene granate za gašenje požara

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3814

Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3818

Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3819

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3820

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3821

Pripremljene podloge za razvoj i održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3822

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 3002 ili 3006; sertifikovani referentni materijali

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:

 

 

 

- Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

 

- Industrijski masni alkoholi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 3823

 

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra, hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:

 

 

 

- Sledeći proizvodi iz ovog tar. br.:
-- pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda
-- naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri
-- sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 2905
-- naftni sulfonati, isključujući nafte sulfonata alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli
-- izmenjivači jona
-- apsorpciona sredstva za vakuum cevi
-- alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa
-- tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja
-- sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri
-- Fuzelovo i Dipelovo ulje
-- mešavine soli koje sadrže različite anione
-- paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

3901 do 3915

Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. ex 3907 i 3912, za koji važe dole navedena pravila

 

 

 

- Proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera

Proizvodnja kod koje:
- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i
- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika(17)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika(18)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 3907

- Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirolnog kopolimera (ABS)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika(19)

 

 

- Poliester

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)

 

3912

Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima

Proizvodnja kod koje vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

3916 do 3921

Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. ex 3916, ex 3917, ex 3920 i ex 3921, za koje važe dole navedena pravila:

 

 

 

- Pljosnati proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni ili koji su sečeni u oblike različite od pravougaonih (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, koji su obrađeni na drugi način, a ne samo površinski obrađeni

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Ostalo:

 

 

 

- - proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera

Proizvodnja kod koje:
- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i
- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika(20)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- - ostalo

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika(21)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3916 i
ex 3917

Profilni oblici i cevi

Proizvodnja kod koje:
- vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i
- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

ex 3920

- Listovi ili filmovi jonomera

Proizvodnja od termoplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, delimično neutralizovana jonima metala, uglavnom cinka i natrijuma

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

 

- Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23 mikrona(22)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika

_____________
(17)U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.
(18)U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.
(19)U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.
(20)U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.
(21)U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3901 do 3906 i od materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 3907 do 3911, ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.
(22)Sledeće folije smatraće se visoko transparentnim: folije čija je optička propustljivost, ako se meri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor), manja od 2%.

3922 do 3926

Proizvodi od plastičnih masa

Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 40

Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 4001

Laminirane ploče od krep gume za cipele

Laminiranje listova prirodnog kaučuka

 

4005

Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

4012

Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume i gume sa vazdušnim komorama, protektori (gazeći sloj) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:

 

 

 

- Protektirane gume, pune gume i gume sa vazdušnim komorama, od gume

Protektiranje upotrebljenih guma

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4011 i 4012

 

ex 4017

Proizvodi od tvrde gume

Proizvodnja od tvrde gume

 

ex Glava 41

Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 4102

Sirova ovčija ili jagnjeća koža, bez vune

Struganje ovčijih i jagnjećih koža sa vunom

 

4104 do 4106

Štavljena ili "crust" koža, bez vune ili dlake, sečena ili nesečena, ali dalje nepripremljena

Ponovno štavljenje kože,
ili
Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

4107,
4112 i 4113

Koža dalje obrađena posle štavljenja ili čišćenja uključujući sušenu kožu, bez vune, sečenu ili nesečenu, osim kože iz tar. br. 4114

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 4104 do 4113

 

ex 4114

Lakovana koža i lakovana slojevita koža; metalizovana koža

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 4104 do 4106, 4107, 4112 ili 4113 pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

Glava 42

Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanja, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih creva (osim od svilenog ketguta)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 43

Prirodno i veštačko krzno, proizvodi od krzna; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 4302

Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:

 

 

 

- Ploče, krstovi i slični oblici

Beljenje ili bojenje, sa rezanjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna

 

4303

Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna iz tar. br. 4302

 

ex Glava 44

Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 4403

Drvo, grubo obrađeno učetvoreno

Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano

 

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sečenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm, rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima

Rendisanje, brušenje ili spajanje na krajevima

 

ex 4408

Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem drveta) i listovi za šper ploče debljine do 6 mm, spojeni, i ostalo drvo dužno rezano, sečeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima

Spajanje, rendisanje, brušenje, spajanje na krajevima

 

ex 4409

Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno:

 

 

 

- Brušeno ili spojeno na krajevima

Brušenje ili spajanje na krajevima

 

 

- Oblikovane lajsne i venci

Prerada u oblik lajsni ili venaca

 

ex 4410 do ex 4413

Lajsne i venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju

Prerada u oblik lajsni ili venaca

 

ex 4415

Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta

Proizvodnja od dasaka koje nisu isečene na određenu veličinu

 

ex 4416

Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta

Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sečenih testerom na dve glavne površine

 

ex 4418

- Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cepana

 

 

- Lajsne i venci

Prerada u oblik lajsni ili venaca

 

ex 4421

Drvca za šibice; drveni ekserčići i klinčići za obuću

Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br., osim od drvene žice iz tar. br. 4409

 

ex Glava 45

Pluta i proizvodi od plute; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

4503

Proizvodi od prirodne plute

Proizvodnja od plute iz tar. br. 4501

 

Glava 46

Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletariju; korparski i pletarski proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

Glava 47

Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci)

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 48

Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 4811

Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

4816

Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 4809), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

4817

Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje (bez slike) od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 4818

Toaletna hartija

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

ex 4819

Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 4820

Blokovi listova za pisanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

ex 4823

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

 

ex Glava 49

Štampane knjige; novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije, rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

4909

Poštanske razglednice, čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata, ili ukrasa

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911

 

4910

Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove:

 

 

 

- Kalendari tzv. večiti sa zamenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala, osim od hartije ili kartona

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911

 

ex Glava 50

Svila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex 5003

Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani

Vlačenje ili češljanje otpadaka od svile

 

5004 do
ex 5006

Svileno predivo i prediva od otpadaka svile

Proizvodnja od:(23)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije

 

5007

Tkanine od svile ili od otpadaka od svile:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva(24)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(25)
- prediva od kokosovog vlakna,
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

5106 do 5110

Predivo od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:

Proizvodnja od:(26)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije

 

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva(27)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(28)
- prediva od kokosovog vlakna,
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 52

Pamuk; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

5204 do 5207

Predivo i konac od pamuka

Proizvodnja od:(29)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije

 

5208 do 5212

Tkanine od pamuka:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva(30)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(31)
- prediva od kokosovog vlakna,
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

_____________
(23)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(24)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(25)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(26)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(27)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(28)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(29)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(30)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(31)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 53

Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

5306 do 5308

Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije

Proizvodnja od:(32)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije

 

5309 do 5311

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva(33)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(34)
- prediva od kokosovog vlakna,
- juta prediva,
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

5401 do 5406

Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata

Proizvodnja od:(35)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije

 

5407 do 5408   

Tkanine od prediva veštačkih ili sintetičkih filamenata:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva(36)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(37)
- prediva od kokosovog vlakna,
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

______________
(32)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(33)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(34)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(35)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(36)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(37)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

5501 do 5507

Veštačka ili sintetička sečena vlakna

Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

5508 do 5511

Predivo i konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel)

Proizvodnja od:(38)
- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,
- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za izradu hartije

 

5512 do 5516

Tkanine od veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana:

 

 

 

- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva(39)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(40)
- prediva od kokosovog vlakna,
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- hartije
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje; završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

ex Glava 56

Vata, filc i netkani materijali; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim:

Proizvodnja od:(41)
- prediva od kokosovog vlakna,
- prirodnih vlakana,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ili
- materijala za proizvodnju hartije

 

5602

Filc, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran:

 

 

 

- Iglani filc

Proizvodnja od:(42)
- prirodnih vlakana, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
Međutim, smeju se koristiti:
- polipropilenski filament iz tar. br. 5402,
- polipropilenska sečena vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506 ili
- kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501, kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(43)
- prirodnih vlakana
- sečenih vlakana dobijenih od kazeina, ili
- hemijskih materija ili tekstilne celuloze

 

______________
(38)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(39)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(40)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(41)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(42)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(43)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 5404 ili 5405, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom:

 

 

 

- Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(44)
- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za proizvodnju hartije

 

5605

Metalizirano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 5404 ili 5405, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom

Proizvodnja od:(45)
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili
- materijala za proizvodnju hartije

 

5606

Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 5404 ili 5405, osim obavijenih proizvoda iz tar. br. 5605, i obavijenog prediva od konjske dlake (iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno (zamkasto) predivo

Proizvodnja od:(46)
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje,
- hemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili
- materijala za izradu hartije

 

Glava 57

Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači:

 

 

 

- Od iglanog filca

Proizvodnja od:(47)
- prirodnih vlakana, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
Međutim, smeju se koristiti:
- polipropilenski filament iz tar. br. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506, ili
- kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501, kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
Tkanine od jute smeju se koristiti kao podloga

 

 

- Od ostalog filca

Proizvodnja od:(48)
- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(49)
- prediva od kokosovog vlakna ili jute,
- sintetičkog ili veštačkog filament prediva,
- prirodnih vlakana, ili
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje
Tkanine od jute smeju se koristiti kao podloga

 

ex Glava 58

Specijalne tkanine; taftovani tekstilni materijali; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim:

 

 

 

- Kombinovani, sa gumenim nitima

Proizvodnja od jednožičnog prediva:(50)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(51)
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih vlakana sečenih, koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

______________
(44)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(45)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(46)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(47)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(48)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(49)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5
(50)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(51)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

5805

Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrijske bove, obison i slične) i tapiserije iglom rađene (npr.: sitnim bodom i unakrsnim bodom), uključujući i konfekcionirane

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

5810

Vez u metraži, u trakama ili motivima

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

 

5901

Tekstilni materijali prevučeni lepkom ili skrobnim materijama, koji se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga ili za slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; bugram i slični kruti tekstilni materijali koji se koriste za izradu šešira

Proizvodnja od prediva

 

5902

Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike jačine:

 

 

 

- Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala

Proizvodnja od prediva

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

5903

Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 5902

Proizvodnja od prediva
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

5904

Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sečene u oblike

Proizvodnja od prediva(52)

 

5905

Zidni tapeti od tekstila:

 

 

 

- Impregnisani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima

Proizvodnja od prediva

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(53)
- prediva od kokosovog vlakna,
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

5906

Kaučukovani ili gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tar. br. 5902:

 

 

 

- Pleteni ili kukičani tekstilni materijali

Proizvodnja od:(54)
- prirodnih vlakana,
- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostali tekstilni materijali izrađeni od prediva od sintetičkih filamenata, koje sadrži više od 90% tekstilnih materijala po masi

Proizvodnja od hemijskih materijala

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od prediva

 

______________
(52)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(53)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(54)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

5907

Tekstilni materijali na drugi način impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni; platna slikana za pozorišne kulise, podloge od tekstilnih materijala za ateljea ili slično

Proizvodnja od prediva
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

5908

Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, sveće i slično; čarapice za gasno osvetljenje i cevasto pleteni materijali za čarapice, impregnisani ili neimpregnisani:

 

 

 

- Čarapice za gasno osvetljenje, impregnisane

Proizvodnja od cevasto pletenog materijala za gasno osvetljenje

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu:

 

 

 

- Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 5911

Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tekstilnih materijala ili krpa iz tar. br. 6310

 

 

- Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevučene ili ne, cevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 5911

Proizvodnja od:(55)
- prediva od kokosovog vlakna,
- sledećih materijala:
-- prediva od politetrafluoroetilena,(56)
-- prediva, višežičnog, od poliamida, prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog fenolnom smolom,
-- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline,
-- monofila politetrafluoretilena,(57)
-- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida,
-- prediva od staklenih vlakana prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila,(58)
-- kopoliester monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 cikloheksanedietanola i izoftalne kiseline,
-- prirodnih vlakana,
-- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
-- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(59)
- prediva od kokosovog vlakna,
- prirodnih vlakana,
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

Glava 60

Pleteni ili kukičani materijali

Proizvodnja od:(60)
- prirodnih vlakana,
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

Glava 61

Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani:

 

 

 

- Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku

Proizvodnja od prediva(61)(62)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od:(63)
- prirodnih vlakana,
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

______________
(55)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(56)Upotreba ovog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.
(57)Upotreba ovog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.
(58)Upotreba ovog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.
(59)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(60)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(61)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(62)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(63)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

ex Glava 62

Odeća i pribor za odeću, nepleteni i nekukičani; osim:

Proizvodnja od prediva(64) (65)

 

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209 i
ex 6211

Odeća za žene, devojčice i bebe i gotov pribor za odeću, vezeni

Proizvodnja od prediva(66)
ili
Proizvodnja od nevezenih tekstilnih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih tekstilnih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika(67)

 

ex 6210 i
ex 6216

Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha

Proizvodnja od prediva(68)
ili
Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika(69)

 

6213 i 6214

Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, zarovi, velovi, koprene i slični proizvodi:

 

 

 

- Vezeni

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva(70)(71)
ili
Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika(72)

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva(73)(74)
ili
Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost svih korišćenih neštampanih proizvoda iz tar. br. 6213 i 6214 nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

 

6217

Ostali gotov pribor za odeću; delovi odeće ili pribora za odeću, osim onih iz tar. br. 6212:

 

 

 

- Vezeni

Proizvodnja od prediva(75)
ili
Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika(76)

 

 

- Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha

Proizvodnja od prediva(77)
ili
Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala pod uslovom da vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika(78)

 

 

- Postava za kragne, manžetne, skrojena

Proizvodnja:
- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i
- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od prediva(79)

 

_______________
(64)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(65)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(66)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(67)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(68)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(69)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(70)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(71)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(72)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(73) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(74)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(75)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(76)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(77)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(78)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(79)Pogledati Uvodnu napomenu 6.

ex Glava 63

Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena i dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

6301 do 6304

Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd. zavese itd.; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje:

 

 

 

- Od filca, od netkanih materijala

Proizvodnja od:(80)
- prirodnih vlakana, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostali:

 

 

 

-- vezeni

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva(81)(82)
ili
Proizvodnja od nevezenih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

 

-- ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva(83)(84)

 

6305

Vreće i vrećice za pakovanje robe

Proizvodnja od:(85)
- prirodnih vlakana,
- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

6306

Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje:

 

 

 

- Od netkanih materijala

Proizvodnja od:(86)(87)
- prirodnih vlakana, ili
- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

 

 

- Ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva(88)(89)

 

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

 

6308

Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stoljnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo

Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika

 

ex Glava 64

Obuća, kamašne i slični proizvodi, delovi tih proizvoda; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od spojenih gornjišta pričvršćenih na unutrašnje đonove ili na druge komponente đona iz tar. br. 6406

 

6406

Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); izmenljivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

ex Glava 65

Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

6505

Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene

Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana(90)

 

ex 6506

Šeširi i druge pokrivke za glavu, od filca, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. br. 6501, uključujući i postavljene ili ukrašene

Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana(91)

 

ex Glava 66

Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

 

_______________
(80)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(81)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(82)Za pletene ili kukičane proizvode, neelastične, niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičanih materijala (sečeni ili kukičani neposredno u oblike), pogledati Uvodnu napomenu 6.
(83)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(84)Za pletene ili kukičane proizvode, neelastične, niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičanih materijala (sečeni ili kukičani neposredno u oblike), pogledati Uvodnu napomenu 6.
(85)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(86)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(87)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(88)Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.
(89)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(90)Pogledati Uvodnu napomenu 6.
(91)Pogledati Uvodnu napomenu 6.

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika