Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O INFORMACIONOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 12/96)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i organa lokalne samouprave kad obavljaju poverene poslove državne uprave, kao i preduzeća, ustanova i drugih organizacija kad obavljaju poverena upravna ovlašćenja (u daljem tekstu: organ i organizacija) u vođenju propisanih evidencija, organizovanju, korišćenju i razmeni podataka koje vode i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj informacionog sistema Republike Srbije (u daljem tekstu: informacioni sistem).

Član 2

Evidenciju propisanu zakonom, organ i organizacija vodi u skladu sa tim zakonom i koristeći sredstva za elektronsku obradu podataka.

Evidencija iz stava 1 ovog člana vodi se na način kojim se obezbeđuje povezanost, usklađenost, razmena i korišćenje podataka i informacija.

Član 3

Podaci čije je vođenje predviđeno zakonom iz određene oblasti čine sadržaj baze podataka te oblasti.

Određeni podaci o građanima, pravnim i drugim licima koja obavljaju delatnost i podaci o prostornim jedinicama, kao i šifarnici i klasifikacije neophodni za njihovo korišćenje, čine sadržaj zajedničke baze podataka.

Bazu podataka iz stava 1 ovog člana organ i organizacija vodi uz korišćenje ili preuzimanje podataka iz zajedničke baze podataka.

Vlada Republike Srbije propisaće oblasti u kojima se vode baze podataka iz stava 1 ovog člana, kao i podatke koji čine sadržaj zajedničke baze podataka, način njihovog vođenja, praćenja promena, razmene i korišćenja.

Član 4

Baze podataka iz određene oblasti čine informacioni podsistem te oblasti.

Informacioni sistem čine informacioni podsistemi, povezani na način predviđen ovim zakonom.

Član 5

Organ i organizacija povezuju se preko računsko-telekomunikacione mreže i u okviru informacionog sistema obezbeđuju evidentiranje podataka na mestu njihovog nastanka, tačnost, kvalitet, zaštitu podataka pri obradi i prenosu, dostupnost podataka pod jednakim uslovima ovlašćenim korisnicima, primenu jedinstvenih standarda i razmenu podataka i dokumenata.

Član 6

Dokument u informacionom sistemu sačinjen u elektronskom ili drugom obliku ima istu pravnu snagu.

Član 7

Organ i organizacija vodi podatke koji čine sadržaj zajedničke baze podataka na način koji korisnicima omogućava neposredan pristup i korišćenje.

Član 8

Organ i organizacija redovno održava podatke iz svoje nadležnosti, a naročito blagovremeno, potpuno i tačno unosi podatke u zajedničku bazu podataka.

Član 9

Organ i organizacija obezbeđuje uslove za tehnološko jedinstvo informacionog sistema, a naročito za uključivanje u računarsko-telekomunikacionu mrežu i primenu definisanih procedura za pristup i korišćenje zajedničke baze podataka.

Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" obezbeđuje odgovarajuću infrastrukturu za funkcionisanje informacionog sistema u rokovima predviđenim programom razvoja informacionog sistema.

Član 10

Stručne i upravne poslove u oblasti informacionog sistema obavlja organ državne uprave nadležan za informacioni sistem.

Član 11

Organ i organizacija vodi rečnik podataka informacionog podsistema.

Organ državne uprave nadležan za informacioni sistem vodi rečnik podataka informacionog sistema i obezbeđuje jedinstveno projektno rešenje za vođenje rečnika podataka informacionog podsistema.

Rečnik podataka, u smislu ovog zakona, je programsko rešenje kojim se opisuje sadržaj baza podataka, registra i evidencija i uslovi i mogućnosti za njihovo korišćenje.

Član 12

Organ i organizacija preduzima mere obezbeđivanja i zaštite informacionog podsistema u svim fazama razvoja i funkcionisanja, u redovnim i vanrednim prilikama.

Mere iz stava 1 ovog člana odnose se na: podatke i sve nosioce podataka, programsku podršku, računarsku opremu, računarske mreže, prostorije u kojima su smeštene oprema i instalacije i učesnike u informacionom sistemu.

Vlada Republike Srbije propisaće sadržaj i način sprovođenja mera obezbeđenja zaštite imovine i sistema i zaštite podataka od zloupotrebe.

Član 13

Vlada Republike Srbije donosi program razvoja informacionog sistema koji obuhvata naročito: opis zadataka, rokove i nosioce njihovog izvršenja, neophodne kadrovske, tehničke i druge uslove i potrebna finansijska sredstva.

Član 14

Novčanom kaznom u najmanjem iznosu od 800 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu i organizaciji ako:

1) ne obezbedi vođenje baze podataka na način propisan članom 3 stav 3 ovog zakona u roku iz člana 16 stav 2 ovog zakona, ili ne unese blagovremeno, potpuno i tačno podatke koji čine sadržaj zajedničke baze podataka (član 8 ovog zakona) ili uskrati korišćenje baze podataka u skladu sa zakonom;

2) ne organizuje vođenje podataka koji čine sadržaj zajedničke baze podataka na način predviđen članom 7 ovog zakona u roku iz člana 16 stav 1 ovog zakona ili uskrati korišćenje podataka u skladu sa zakonom;

3) ne obezbedi uslove za tehnološko jedinstvo informacionog sistema (član 9 stav 1 ovog zakona);

4) ne obezbedi infrastrukturu za funkcionisanje informacionog sistema u rokovima iz programa razvoja informacionog sistema (član 9 stav 2 ovog zakona);

5) ne vodi rečnik podataka informacionog podsistema, odnosno informacionog sistema (član 11 ovog zakona);

6) ne preduzima mere obezbeđivanja i zaštite informacionog sistema (član 12 ovog zakona).

Član 15

Propisi iz člana 3 stav 4 i člana 12 stav 3 i program iz člana 13 ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Član 16

Primenu zajedničke baze podataka, u skladu sa ovim zakonom, obezbediće nadležni organ i organizacija u roku od dve godine od donošenja propisa iz člana 3 stav 4 i člana 12 stav 3 ovog zakona.

Vođenje baza podataka na način propisan članom 3 stav 3 ovog zakona obezbediće nadležni organ i organizacija u roku od jedne godine od početka primene zajedničke baze podataka.

Član 17

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši organ državne uprave nadležan za informacioni sistem.

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".