Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 142/2014 i 94/2015)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2015. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2015. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

924.382.608.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.082.988.184.000

Budžetski suficit/deficit

-158.605.576.000

Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

30.685.076.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

2.058.422.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-191.349.074.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

710.208.817.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

515.226.410.000

Neto finansiranje

191.349.074.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

3.633.333.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

924.382.608.000

1. Poreski prihodi

71

764.200.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

43.900.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

66.500.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

399.400.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

104.700.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

292.100.000.000

- Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina

 

2.600.000.000

1.4. Akcize

717

215.700.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

122.400.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

79.500.000.000

- Ostale akcize

 

13.800.000.000

1.5. Carine

715

29.200.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

9.500.000.000

2. Neporeski prihodi

 

154.260.200.000

Redovni neporeski prihodi

 

74.600.000.000

- Prihodi od imovine

741

15.500.000.000

- Takse

742

14.300.000.000

- Novčane kazne

743

5.300.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

22.400.000.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

3.600.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

714,745

13.500.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

48.900.000.000

- Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

745

15.300.000.000

- Ostali vanredni prihodi

745

6.300.000.000

- Prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru

745

25.700.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

30.760.200.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

16.949.531.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

13.810.669.000

3. Donacije

731, 732, 744

5.922.408.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.115.731.682.000

1. Tekući rashodi

4

1.033.836.852.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

241.212.323.000

Plate zaposlenih

411

179.557.308.000

Doprinosi na teret poslodavca

412

36.156.991.000

Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

25.498.024.000

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

92.054.394.000

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

131.062.456.000

Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

66.328.198.000

Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

54.810.071.000

Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

8.922.827.000

Prateći troškovi zaduživanja

444

1.001.360.000

1.4. Subvencije

45

80.550.555.000

Subvencije u privredi

 

13.672.000.000

Subvencije u poljoprivredi

 

28.063.951.000

Subvencije za železnicu

 

11.795.000.000

Subvencije za puteve

 

6.945.000.000

Subvencije u oblasti turizma

 

998.000.000

Subvencije za kulturu

 

8.893.750.000

Ostale subvencije

 

10.182.854.000

1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

2.565.680.000

1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

67.695.455.000

Transferi opštinama i gradovima

 

33.307.366.000

Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

25.341.371.000

Ostali transferi

 

9.046.718.000

1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

464

274.833.082.000

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

220.300.000.000

Nacionalna služba za zapošljavanje

 

16.200.000.000

Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

32.953.081.000

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

468.252.000

Ostali transferi

 

4.911.749.000

1.8. Ostale dotacije i transferi

465

2.857.280.000

1.9. Socijalna zaštita iz budžeta

472

126.188.450.000

Dečja zaštita

 

50.224.000.000

Boračko - invalidska zaštita

 

15.150.000.000

Socijalna zaštita

 

31.507.036.000

Tranzicioni fond

 

16.000.000.000

Učenički standard

 

2.542.733.000

Studentski standard

 

4.031.980.000

Fond za mlade talente

 

766.641.000

Sportske stipendije

 

1.130.000.000

Izbegla i raseljena lica

 

806.396.000

Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

4.029.664.000

1.10. Ostali tekući rashodi

48 i 49

14.817.177.000

Sredstva rezervi

499

1.177.487.000

Ostali tekući rashodi

48

13.639.690.000

2. Kapitalni izdaci

5

49.151.332.000

Izdaci za nefinansijsku imovinu

51 do 54

46.857.947.000

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

551

2.293.385.000

3. Izdaci za otplatu glavnice
(u cilju sprovođenja javnih politika)

61

30.685.076.000

od toga: Otplata glavnice po garancijama

613

27.436.876.000

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

615

3.248.200.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

62

2.058.422.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska klasifikacija

u dinarima

Neto finansiranje

 

191.349.074.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

710.208.817.000

Primanja od zaduživanja

91

709.328.817.000

Primanja od emitovanja državnih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (državni zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - prodajna vrednost)

9111

450.000.000.000

Primanja od emitovanja državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - prodajna vrednost)

9121

180.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni zajmovi od domaćih i međunarodnih (komercijalnih i multilateralnih) finansijskih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

79.328.817.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

880.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

515.226.410.000

Izdaci za otplatu kredita

61

509.631.357.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

450.533.836.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

42.612.531.000

Otplata glavnice po garancijama (deo)

613

16.484.990.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

5.595.053.000

od toga: obezbeđenje finansijske stabilnosti

621

4.320.000.000

nabavka strane finansijske imovine

622

1.177.398.000

ostala nabavka finansijske imovine

621

97.655.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

3.633.333.000

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 706.575.484.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 79.328.817.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 450.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 180.000.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 3.633.333.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 709.328.817.000 dinara.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2015. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2015. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

A. U 2015. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 81.720.000.000 dinara (EUR 681.000.000), i to:

Red. broj

 

Iznos u dinarima

Originalna valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD)

 

 

 

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Zajam za finansijsko restrukturiranje

24.000.000.000

EUR

200.000.000

2.

"Stand-by" linija za Agenciju za osiguranje depozita

24.000.000.000

EUR

200.000.000

 

Ukupno:

48.000.000.000

EUR

400.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

 

 

 

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A

5.400.000.000

EUR

45.000.000

2.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Program za obnovljivu energiju - Vetropark Kostolac

6.000.000.000

EUR

50.000.000

3.

JP "Elektromreža Srbije" - Energetska efikasnost u prenosnim sistemima (Faza I)

3.000.000.000

EUR

25.000.000

 

Ukupno:

14.400.000.000

EUR

120.000.000

III.

Poslovnim bankama

 

 

 

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Učešće za drugu fazu paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno - Kostolac B Faza II i proširenje kapaciteta rudnika)

9.600.000.000

EUR

80.000.000

2.

JP "Srbijagas" - Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin

2.400.000.000

EUR

20.000.000

 

Ukupno:

12.000.000.000

EUR

100.000.000

IV.

Izvozno-uvoznim bankama

 

 

 

1.

Češka eksportna banka

 

 

 

1.1.

AD "Železnice Srbije" - Infrastrukturni projekti na pruzi Niš-Dimitrovgrad

6.120.000.000

EUR

51.000.000

1.2.

JP PEU "Resavica" - DRP II faza - Otvaranje prvog horizonta istočnog krila centralnog polja RMU "Soko"

1.200.000.000

EUR

10.000.000

 

Ukupno:

7.320.000.000

EUR

61.000.000

 

UKUPNO:

81.720.000.000

EUR

681.000.000

B. Republika Srbija će u 2015. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 551.272.960.000 dinara (USD 3.453.260.000, JPY 10.000.000.000 i EUR 1.763.000.000), i to sa:

Red. broj

 

Iznos u dinarima

Originalna valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

 

 

 

1.

Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

4.800.000.000

USD

50.000.000

2.

Projekat za unapređenje sistema plata u javnom sektoru

7.200.000.000

USD

75.000.000

3.

Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

9.600.000.000

USD

100.000.000

4.

Zajam za razvoj i restrukturiranje preduzeća SOE- DPL

14.400.000.000

USD

150.000.000

5.

Programski zajam za razvoj javnih finansija DPL-1

24.000.000.000

USD

250.000.000

 

Ukupno:

60.000.000.000

USD

625.000.000

II.

Evropskom investicionom bankom

 

 

 

1.

Projekat unapređenja objekata pravosudnih organa II faza

1.800.000.000

EUR

15.000.000

2.

Apeks 5 - II

18.000.000.000

EUR

150.000.000

 

Ukupno:

19.800.000.000

EUR

165.000.000

III.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

 

 

 

1.

Projekat izgradnje novih zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu i Pančevu

4.200.000.000

EUR

35.000.000

2.

Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

960.000.000

EUR

8.000.000

 

Ukupno:

5.160.000.000

EUR

43.000.000

IV.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

 

 

 

1.

Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

1.800.000.000

EUR

15.000.000

2.

Razvoj tržišta biomase - Faza 1

2.400.000.000

EUR

20.000.000

3.

Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji faza V

2.400.000.000

EUR

20.000.000

 

Ukupno:

6.600.000.000

EUR

55.000.000

V.

Stranim vladama

 

 

 

1.

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

 

 

1.1.

Fond za razvoj Abu Dabija - Podrška projektima u poljoprivredi - Faza II

17.280.000.000

USD

180.000.000

1.2.

Zajam za podršku Republici Srbiji

192.000.000.000

USD

2.000.000.000

2.

Republika Turska

 

 

 

2.1.

Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama

3.840.000.000

USD

40.000.000

3.

Vlada Japana

 

 

 

3.1.

Projekat sanacije posledica poplava u Republici Srbiji

8.200.000.000

JPY

10.000.000.000

 

 

 

USD

2.220.000.000

 

Ukupno:

221.320.000.000

JPY

10.000.000.000

VI.

Institucionalnim investitorima

 

 

 

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

180.000.000.000

EUR

1.500.000.000

 

Ukupno:

180.000.000.000

EUR

1.500.000.000

VII.

Export - Import bankama

 

 

 

1.

Export - Import Bank of China

 

 

 

1.1.

Realizacija druge faze Paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno i proširenje kapaciteta rudnika)

58.392.960.000

USD

608.260.000

 

Ukupno:

58.392.960.000

USD

608.260.000

 

 

 

USD

3.453.260.000

 

 

 

JPY

10.000.000.000

 

UKUPNO:

551.272.960.000

EUR

1.763.000.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. oktobar 2014. godine, iznosi 2.644.929.024.243 dinara (22.209.721.013 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. oktobar 2014. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

22.417.782

2.669.706.767

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

49.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

6.116.106

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.3

Komercijalna banka a.d. Beograd - kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu

 

6.250.000

744.305.002

 

Prvi datum otplate glavnice

28.08.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.785.714 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR +1,35%

 

 

1.4

Stara devizna štednja - Narodna banka Srbije

 

1.611.585

191.921.750

 

Prvi datum otplate glavnice

20.12.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

63.780.646 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.5

Stara devizna štednja - građani

 

1.289.889.092

153.611.344.148

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.05.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

350.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.6

Stara devizna štednja - banke

 

20.768.602

2.473.307.870

 

Prvi datum otplate glavnice

04.07.2003.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

04.07.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

9.889.810 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.7

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.766.007

924.844.507

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

30.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.8

Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi)

 

106.249.202

12.653.090.000

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

4.177.467.477 RSD

 

 

 

Izvršna stopa (raspon za period 01.01-31.10.2014)

 

 

 

 

- tromesečni zapisi

od 6,70% do 7,91%

 

 

 

- šestomesečni zapisi

od 7,24% do 7,99%

 

 

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

4.663.976.138

555.427.321.558

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

249.819.151.759 RSD

 

 

 

Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01-31.10.2014)/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

- pedesettronedeljni zapisi

od 8,20% do 8,98%

 

 

 

- osamnaestomesečni zapisi

-

 

 

 

- dvadesetčetvoromesečni zapisi

-

 

 

 

- dvogodišnje obveznice

8,00% - 10,00% ili varijabilna referentna stopa NBS + fiksna margina

 

 

 

- trogodišnje obveznice

fiksna 10,00%

 

 

 

- petogodišnje obveznice

10,00%

 

 

 

- sedmogodišnje obveznice

10,00%

 

 

 

- desetogodišnje obveznice

10,00%

 

 

 

- trogodišnje obveznice inflaciono indeksirane

2,00%

 

 

1.10

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

1.765.270.000

210.223.885.976

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

609.175.180 EUR

 

 

 

Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01-31.10.2014)/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

- pedesettronedeljni zapisi

od 3,19% do 3,93%

 

 

 

- osamnaestomesečni zapisi

-

 

 

 

- dvogodišnje obveznice

od 4,00% do 4,50%

 

 

 

- trogodišnje obveznice

od 4,00% do 4,50%

 

 

 

- petogodišnje obveznice

od 4,00% do 4,50%

 

 

 

- desetogodišnje obveznice

5,00%

 

 

 

- petnaestogodišnje obveznice

-

 

 

1.11

Alpha Bank Srbija a.d. Beograd

 

3.750.000

446.583.000

 

Prvi datum otplate glavnice

04.05.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

04.11.2014.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,75%

 

 

1.12

Piraeus Bank a.d. Beograd

 

5.000.000

595.444.000

 

Prvi datum otplate glavnice

26.05.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.11.2014.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,75%

 

 

1.13

Eurobank a.d. Beograd - Upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji

 

2.340.396

278.714.999

 

Prvi datum otplate glavnice

25.03.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.03.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.470.588 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3M LIBOR/USD + 4,75%

 

 

1.14

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/2

 

2.500.000

297.721.985

 

Prvi datum otplate glavnice

28.05.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.666.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,35%

 

 

1.15

Banca Intesa AD Beograd

 

14.584.500

1.736.850.604

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

9.723.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

 

 

1.16

Raiffeisen Banka AD Beograd

 

14.584.500

1.736.850.604

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

9.723.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

 

 

1.17

Unicredit Bank Srbija AD Beograd

 

17.498.250

2.083.845.595

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

11.665.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

 

 

1.18

Societe Generale Banka Srbija AD Beograd

 

5.832.750

694.615.198

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.888.500 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

 

 

1.19

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

 

10.000.000

1.190.888.000

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

 

 

1.20

Eurobank a.d. Beograd

 

7.500.000

893.166.000

 

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,20%

 

 

1.21

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/3

 

7.500.000

893.166.000

 

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,25%

 

 

1.22

NLB banka a.d. Beograd

 

3.977.496

473.675.282

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.589.541 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,25%

 

 

1.23

Komercijalna banka a.d. Beograd - kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu

 

8.125.000

967.596.500

 

Prvi datum otplate glavnice

30.07.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.01.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.250.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 4,20%

 

 

1.24

Obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije

 

31.695.394

3.774.566.414

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.193.627.950 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

Referentna kamatna stopa NBS +2,50%

 

 

1.25

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

3.763.212

448.156.435

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.26

Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala

 

16.921.825

2.015.199.879

 

Prvi datum otplate glavnice

31.03.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.604.923.254 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.27

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

3.327.444

396.261.255

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.28

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

22.189.909

2.642.569.655

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

8.071.405.190

961.213.958.655

 

1I. Direktne obaveze - spoljni dug

 

 

 

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

 

IBRD

 

 

 

1.1

IBRD A

 

319.114.219

38.002.929.355

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

18.810.742 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%

 

 

1.2

IBRD B

 

624.288.379

74.345.753.961

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

35.746.203 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2=6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79%

 

 

1.3

IBRD - Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju

 

10.628.899

1.265.782.872

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.119.858 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.4

IBRD - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

 

26.278.664

3.129.494.530

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.110.285 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,07%

 

 

1.5

IBRD - Regionalni razvoj Bora

 

5.821.777

693.308.464

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

613.473 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.6

IBRD - Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

27.712.312

3.300.225.999

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.920.067 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.7

IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

6.350.593

756.284.523

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

669.152 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.8

IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

34.900.000

4.156.199.120

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.9

IBRD - Koridor X

 

121.438.936

14.462.017.108

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.10

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

70.800.000

8.431.487.040

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.11

IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

70.100.000

8.348.124.880

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.12

IBRD - Projekat zdravstva

 

9.731.134

1.158.869.037

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

846.892 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.13

IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

28.746.073

3.423.335.312

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.028.653 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.14

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

8.756.529.411

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 1,01%

 

 

1.15

IBRD - Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda

 

3.978.674

473.815.500

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 0,60%

 

 

1

Ukupno:

 

1.433.419.072

170.704.157.112

 

IDA

 

 

 

2.1

IDA-3599-YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

 

49.047.075

5.840.957.362

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.550.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.2

IDA-4017-YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

35.467.074

4.223.731.330

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.010.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.3

IDA-3643-YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

 

60.182.087

7.167.012.548

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

6.810.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.4

IDA-3780-YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

 

58.791.684

7.001.431.054

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.870.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.5

IDA-3750-YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

 

60.494.339

7.204.198.222

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

6.040.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.6

IDA-3636-YF: Projekat razvoja školstva

 

6.456.292

768.872.083

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

730.572 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.7

IDA-3651-YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

 

3.840.165

457.320.642

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

434.539 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.8

IDA-3693-YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

 

7.374.945

878.273.396

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

834.524 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.9

IDA-3723-YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

 

7.723.014

919.724.430

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

771.096 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.10

IDA-3753-YF: Projekat promocije zapošljavanja

 

1.782.639

212.292.398

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

177.984 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.11

IDA-3768-YF: Projekat zdravstva

 

14.715.695

1.752.474.499

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.469.275 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.12

IDA-3908-YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

21.575.640

2.569.417.079

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.927.442 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.13

IDA-3870-YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

15.777.294

1.878.899.031

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.409.451 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.14

IDA-4071-YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

19.164.647

2.282.294.756

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

813.227 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.15

IDA-4105-YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

18.871.235

2.247.352.735

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

800.777 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.16

IDA-4131-YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

44.775.709

5.332.285.400

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.17

IDA-3909-YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

41.042.998

4.887.761.322

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.666.541 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.18

IDA-38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

7.395.153

880.679.850

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.19

IDA-4326-YF Regionalni razvoj Bora

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

Ukupno:

 

474.477.685

56.504.978.137

 

EIB

 

 

 

3.1

EIB - Obnova regionalnih bolnica

 

38.030.675

4.529.027.482

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.285.032 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.2

EIB - Projekat obnove škola

 

22.159.375

2.638.933.374

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.525.298 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.3

EIB - ApexGlobal 1

 

408.028

48.591.539

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

215.722 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

3.4

EIB - Apex Global 2

 

23.246.879

2.768.442.904

 

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

4.028.682 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

3.5

EIB - Apex zajam za MSP 3

 

155.834.351

18.558.125.873

 

Prvi datum otplate glavnice

22.11.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

32.647.977 EUR
2.411.257 CHF

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

3.6

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura

 

42.251.816

5.031.718.115

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

3.7

EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

70.250.000

8.365.988.200

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

3.8

EIB - Projekat modernizacije škola

 

12.888.122

1.534.830.989

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.10.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

3.9

Klinički centri/A

 

18.256.098

2.174.096.751

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.09.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

243.902 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

3.10

EIB - Apex zajam za MSP 4

 

208.176.837

24.791.529.703

 

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

35.541.926 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

3.11

EIB - Koridor X (E80)

 

75.052.528

8.937.915.511

 

Prvi datum otplate glavnice

20.10.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2043.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

3.12

EIB - Koridor X (E75)

 

39.575.941

4.713.051.323

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.09.2043.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

3

Ukupno:

 

706.130.650

84.092.251.764

 

CEB

 

 

 

4.1

CEB - Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) - 1593 /2007

 

7.900.000

940.801.520

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

790.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,62% fiksna

 

 

4.2

CEB - Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

 

2.000.000

238.177.600

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

 

 

4.3

CEB - Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

 

9.052.000

1.077.991.818

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

900.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

4.4

CEB - Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

 

6.720.000

800.276.736

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

960.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

4.5

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

32.851.643

3.912.262.725

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.487.789 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

4.6

CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

10.524.000

1.253.290.531

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.07.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.204.389 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

4.7

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

8.519.231

1.014.544.969

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

869.658 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

4

Ukupno:

 

77.566.874

9.237.345.899

 

EBRD

 

 

 

5.1

EBRD - Koridor X

 

36.939.203

4.399.045.365

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.888.337 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

5

Ukupno:

 

36.939.203

4.399.045.365

 

Krediti stranih vlada

 

 

 

6.1

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 1

 

115.381.543

13.740.649.500

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

20.000.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 2,95%

 

 

6.2

Vlada Italije - Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije

 

22.166.667

2.639.801.723

 

Prvi datum otplate glavnice

14.01.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.07.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.770.833 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,00% fiksna

 

 

6.3

Vlada Italije - Razvoj malih i srednjih preduzeća

 

15.000.000

1.786.332.000

 

Prvi datum otplate glavnice

16.03.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.09.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

0,35% fiksna

 

 

6.4

Export - Import Bank of China - Reprogramirani zajam

 

47.590.524

5.667.498.438

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

9.201.080 USD

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

 

 

6.5

Export - Import Bank of China - X RAY

 

24.449.351

2.911.643.916

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

17.075.000 CNY

 

 

 

Kamatna stopa

3,00% fiksna

 

 

6.6

Export - Import Bank of China - Most Zemun - Borča

 

126.844.580

15.105.768.813

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

3,00% fiksna

 

 

6.7

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac - Ljig)

 

39.836.179

4.744.042.726

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

 

 

6.8

Ostale strane vlade

 

298.969.522

35.603.921.646

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

18.785.752 USD

 

 

 

Kamatna stopa

1,50% fiksna

 

 

6.9

Vlada Republike Francuske - NATIXIS

 

10.265.000

1.222.446.532

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2053.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

0,20% fiksna

 

 

6.10

Libija - neregulisani dug SFRJ

 

40.943.329

4.875.891.875

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

6.11

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac

 

103.027.442

12.269.414.413

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

3,00% fiksna

 

 

6.12

Vlada Republike Azerbejdžan - izgradnja deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo - Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji

 

129.312.012

15.399.612.357

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.660.696 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

4,00% fiksna

 

 

6.13

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 2

 

238.720.434

28.428.930.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

37.500.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,50% fiksna

 

 

6.14

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

4.021.574

478.924.418

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

4,10% fiksna

 

 

6.15

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

795.734.779

94.763.100.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

2,00% fiksna

 

 

6

Ukupno:

 

2.012.262.936

239.637.978.357

 

Ostali strani kreditori

 

 

 

7.1

EU 55 - Makroekonomska pomoć

 

42.300.000

5.037.456.240

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

7.200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna po tranšama

 

 

7.2

EU 200 - Makroekonomska pomoć

 

100.000.000

11.908.880.000

 

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

3,382% fiksna

 

 

7.3

Pariski klub

 

1.351.615.562

160.962.275.382

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

27.600.519 EUR
24.933.977 USD
279.836 GBP
5.937.426 CHF
366.979.315 JPY
3.087.189 DKK
1.948.332 SEK
3.121.343 NOK

 

 

 

Kamatna stopa

različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba

 

 

7.4

Londonski klub

 

293.827.164

34.991.524.343

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

36.925.263 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,75% do 01.11.2009.
6,75% do 01.11.2024.

 

 

7.5

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza III

 

5.638.490

671.480.972

 

Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.331.653 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,20%

 

 

7.6

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza IV

 

6.856.599

816.544.205

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.647.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

 

 

7.7

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 - faza II

 

8.112.278

966.081.411

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.115.613 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6,17% fiksna

 

 

7.8

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 - faza II

 

2.279.196

271.426.708

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.400.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,49% fiksna

 

 

7.9

KfW - Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća

 

80.000.000

9.527.104.000

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

18.181.091 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,20% fiksna

 

 

7.10

KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god

0

 

 

 

Kamatna stopa

2,00% fiksna

 

 

7.11

Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29815

 

5.000.000

595.444.017

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR+ 3,00% +1,25%

 

 

7.12

VTB Capital plc

 

14.583.333

1.736.711.683

 

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

10.416.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR+ 4,35%

 

 

7.13

Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29820

 

11.250.000

1.339.749.000

 

Prvi datum otplate glavnice

29.06.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,18% +2,12%

 

 

7.14

Nova kreditna banka Maribor d.d.

 

3.750.000

446.583.000

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,00%

 

 

7.15

Societe Generale Bank Paris

 

292.600.000

34.845.382.880

 

Prvi datum otplate glavnice

13.04.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.04.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

4,34% fiksna

 

 

7.16

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

457.620.646

54.497.493.609

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a
menja se nedeljno

 

 

7.17

Eurobond 2021

 

1.591.469.559

189.526.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

28.09.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

7,25% fiksna

 

 

7.18

Eurobond 2017

 

596.801.085

71.072.325.000

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

5,25% fiksna

 

 

7.19

Eurobond 2020

 

1.193.602.169

142.144.650.000

 

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

4,875% fiksna

 

 

7.20

Eurobond 2018

 

795.734.779

94.763.100.000

 

Prvi datum otplate glavnice

03.12.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.12.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

5,875% fiksna

 

 

7

Ukupno

 

6.853.040.860

816.120.412.450

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

11.593.837.280

1.380.696.169.084

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

19.665.242.470

2.341.910.127.739

 

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

 

 

 

 

1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug

 

 

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

35.000.000

4.168.108.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

10.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,80%

 

 

1.2

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

84.000.000

10.003.459.200

 

Prvi datum otplate glavnice

09.07.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.04.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

24.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,80%

 

 

1.3

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

42.750.000

5.091.046.200

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

9.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

 

 

1.4

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

38.000.000

4.525.374.400

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

8.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

 

 

1.5

Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

38.000.000

4.525.374.400

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

8.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

 

 

1.6

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd -JP "Srbijagas"

 

19.000.000

2.262.687.200

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

4.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

 

 

1.7

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

33.250.000

3.959.702.600

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

7.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

 

 

1.8

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

27.142.857

3.232.410.285

 

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.714.286 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,29%

 

 

1.9

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

8.125.000

967.596.500

 

Prvi datum otplate glavnice

21.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,65%

 

 

1.10

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

16.250.000

1.935.193.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,45%

 

 

1.11

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

8.125.000

967.596.500

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 7,25%

 

 

1.12

Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

56.875.000

6.773.175.500

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.11.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

17.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,00%

 

 

1.13

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

8.125.000

967.596.500

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

 

 

1.14

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

16.250.000

1.935.193.000

 

Prvi datum otplate glavnice

05.05.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

 

 

1.15

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

17.500.000

2.084.054.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

 

 

1.16

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

13.846.154

1.648.921.853

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.076.923 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

 

 

1.17

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

13.846.154

1.648.921.853

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.076.923 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

 

 

1.18

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

3.288.462

391.618.936

 

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

730.769 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

 

 

1.19

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

3.288.462

391.618.936

 

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

730.769 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

 

 

1.20

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

692.308

82.446.094

 

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

153.846 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

 

 

1.21

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

692.308

82.446.094

 

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

153.846 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

 

 

1.22

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Opština Kosovska Mitrovica

 

3.759.062

447.662.143

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.002.416 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

 

 

1.23

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Opština Zvečan

 

1.879.531

223.831.070

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

501.208 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

 

 

1. 24

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Opština Zubin Potok

 

1.879.531

223.831.070

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

501.208 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

 

 

1.25

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - "Galenika" a.d.- Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

 

9.000.000

1.071.799.200

 

Prvi datum otplate glavnice

14.06.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.03.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

 

 

1.26

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "Galenika" a.d.- Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

 

27.000.000

3.215.397.600

 

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

6.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

 

 

1.27

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima

 

18.000.000

2.143.598.400

 

Prvi datum otplate glavnice

09.06.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.03.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

4.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

 

 

1.28

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

10.000.000

1.190.888.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

 

 

1.29

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

2.500.000

297.722.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

375.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

 

 

1.30

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

2.500.000

297.722.000

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

 

 

1.31

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3A

 

768.405

91.508.487

 

Prvi datum otplate glavnice

13.10.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.03.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

461.043 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 5,50%

 

 

1.32

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3G

 

734.744

87.499.785

 

Prvi datum otplate glavnice

13.10.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.03.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

440.846 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 5,50%

 

 

1.33

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3B

 

1.200.337

142.946.730

 

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.03.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

720.202 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 6,50%

 

 

1.34

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3V

 

1.333.110

158.758.494

 

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.03.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

799.866 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 6,50%

 

 

1.35

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd - Održavanje tekuće likvidnosti

 

2.083.333

248.101.659

 

Prvi datum otplate glavnice

08.04.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.250.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,25%

 

 

1.36

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd - Održavanje tekuće likvidnosti

 

10.000.000

1.190.888.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.07.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.111.111 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

 

 

1.37

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT tehnika" d.o.o. - Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

 

5.000.000

595.444.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

750.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,49%

 

 

1.38

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš -Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

15.000.000

1.786.332.000

 

Prvi datum otplate glavnice

08.07.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.11.2014.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

 

 

1.39

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

25.000.000

2.977.220.000

 

Prvi datum otplate glavnice

09.01.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.10.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

12.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

 

 

1.40

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

10.000.000

1.190.888.000

 

Prvi datum otplate glavnice

19.03.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

 

 

1.41

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

6.000.000

714.532.800

 

Prvi datum otplate glavnice

11.04.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

11.01.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.250.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

 

 

1.42

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

10.000.000

1.190.888.000

 

Prvi datum otplate glavnice

17.04.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.01.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.750.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

 

 

1.43

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

10.000.000

1.190.888.000

 

Prvi datum otplate glavnice

02.05.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.02.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.750.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

 

 

1.44

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

19.141.061

2.279.485.986

 

Datum aktiviranja akreditiva

24.07.2013.

 

 

 

Datum isticanja akreditiva

19.11.2014.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

1.45

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Agroživu AD Žitište - Obezbeđenje trajnih obrtnih sredstava

 

5.000.000

595.444.000

 

Prvi datum otplate glavnice

12.04.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.01.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.875.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 8,00%

 

 

1.46

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš -Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Petrohemiji AD

 

1.463.347

174.268.278

 

Prvi datum otplate glavnice

21.10.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.04.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,65%

 

 

1.47

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije - Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR za izvozni projekat

 

2.467.552

293.857.843

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.48

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije - Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR za izvozni projekat

 

3.701.328

440.786.764

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

689.458.046

82.106.731.360

 

II Indirektne obaveze - spoljni dug

 

 

 

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora

 

7.515.809

895.048.709

 

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.010.540 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.2

EBRD - JP "Elektromreža Srbije" - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora

 

5.696.108

678.342.670

 

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.797.405 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.3

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Sanacija Koridora X

 

10.361.200

1.233.902.860

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.180.599 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.4

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Dogradnja Koridora X

 

20.727.280

2.468.386.902

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.05.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

6.909.090 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.5

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2

 

24.247.599

2.887.617.512

 

Prvi datum otplate glavnice

07.03.2008.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.09.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

6.061.900 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.6

EBRD - Grad Niš - Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda

 

544.876

64.888.685

 

Prvi datum otplate glavnice

22.03.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.09.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

544.876 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.7

EBRD - Grad Kragujevac - Unapređenje sistema vodosnabdevanja

 

563.616

67.120.301

 

Prvi datum otplate glavnice

07.06.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.12.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

388.700 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.8

EBRD - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

11.539.990

1.374.283.533

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.03.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

4.615.996 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.9

EBRD - Grad Subotica - Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode

 

4.478.236

533.307.711

 

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

814.225 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.10

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Autoput Beograd - Novi Sad i most kod Beške

 

39.887.154

4.750.113.327

 

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

7.252.210 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.11

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

54.597.046

6.501.896.717

 

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

6.066.338 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.12

EBRD - AD "Železnice Srbije"- Vozna sredstva

 

36.156.609

4.305.847.170

 

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.562.555 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.13

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva - višedelne elektromotorne garniture

 

18.037.536

2.148.068.576

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.898.688 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.14

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Nabavka i ugradnja elektronskih brojila

 

1.397.776

166.459.411

 

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

182.038 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.15

EBRD - JP "Srbijagas" - Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

 

39.473.684

4.700.873.683

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.05.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.263.158 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.16

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Koridor X

 

21.548.128

2.566.140.725

 

Prvi datum otplate glavnice

10.05.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.958.921 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.17

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije"- Projekat za male hidroelektrane

 

450.000

53.589.960

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

50.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.18

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za Kolubaru

 

14.935.667

1.778.670.675

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.757.137 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1.19

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

 

950.000

113.134.360

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

79.167 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

1

Ukupno

 

313.108.314

37.287.693.487

 

EIB

 

 

 

2.1

EIB - AD "Železnice Srbije" - Obnova železničke infrastrukture

 

41.637.634

4.958.575.914

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

4.627.957 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.2

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva

 

67.913.333

8.087.717.366

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

6.333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.3

EIB - JP "Elektromreža Srbije" - Rekonstrukcija energetskog sistema

 

21.779.699

2.593.718.166

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.684.807 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.4

EIB - Grad Beograd - Obnova beogradskog jezgra

 

80.988.178

9.644.784.936

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.140.278 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.5

EIB - JP "Putevi Srbije" - Hitna sanacija saobraćaja

 

19.683.871

2.344.128.564

 

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.445.161 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.6

EIB - Aerodrom "Nikola Tesla" - Hitna sanacija saobraćaja

 

8.476.411

1.009.445.655

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

831.048 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.7

EIB - JP "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem

 

17.626.667

2.099.138.564

 

Prvi datum otplate glavnice

09.12.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.06.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.466.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna
po tranšama

 

 

2.8

EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B

 

116.997.778

13.933.124.958

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.653.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.9

EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

 

7.725.200

919.984.798

 

Prvi datum otplate glavnice

20.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.08.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.10

EIB -Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

23.673.533

2.819.252.592

 

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.07.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.865.424 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna
po tranšama

 

 

2.11

EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II

 

58.300.000

6.942.877.040

 

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

29.03.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.133.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna
po tranšama

 

 

2.12

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela

 

33.000.000

3.929.930.400

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

333.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna
po tranšama

 

 

2.13

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2

 

33.000.000

3.929.930.400

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

466.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna
po tranšama

 

 

2.14

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

28.000.000

3.334.486.400

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna
po tranšama

 

 

2.15

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 1

 

130.416.667

15.531.164.334

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

25.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + marža

 

 

2.16

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 2

 

43.750.000

5.210.135.000

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.06.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

6.250.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

2.17

EIB - JP "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže JP EMS

 

22.355.712

2.662.314.919

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

2.18

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B

 

21.000.000

2.500.864.800

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna
po tranšama

 

 

2.19

EIB - Grad Beograd - Most na Savi A

 

70.000.000

8.336.216.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

248.598 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/ varijabilna
po tranšama

 

 

2.20

EIB - Grad Beograd - Most na Savi B

 

73.074.564

8.702.362.175

 

Prvi datum otplate glavnice

16.04.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

2

Ukupno

 

919.399.247

109.490.152.981

 

KfW

 

 

 

3.1

KfW 2 - JP "Elektroprivreda Srbije"- Nabavka opreme za Tamnavu

 

2.461.538

293.141.661

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

1.230.769 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,10%

 

 

3.2

KfW 3 - JP "Elektroprivreda Srbije"- Rehabilitacija HE Bajina Bašta

 

18.000.000

2.143.598.400

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% godišnje

 

 

3.3

KfW 4 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit

 

23.091.083

2.749.889.406

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

5.142.858 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,75%

 

 

3.4

KfW 5 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik

 

6.718.948

800.151.415

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 0,50%

 

 

3.5

KfW 6 - JP "Elektroprivreda Srbije" -Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,15% odnosno 0,40%

 

 

3

Ukupno

 

50.271.569

5.986.780.882

 

EU

 

 

 

4.1

EU - JP "Elektroprivreda Srbije" - Reprogram EIB kredita

 

993.243

118.284.106

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

496.621 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR

 

 

4.2

EU - AD "Železnice Srbije" - Reprogram EIB kredita

 

14.307.449

1.703.856.960

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

7.153.725 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR

 

 

4.3

EU - JP "Putevi Srbije" - Reprogram EIB kredita

 

74.217.952

8.838.526.890

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

37.108.976 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR

 

 

4

Ukupno

 

89.518.644

10.660.667.956

 

EUROFIMA

 

 

 

5.1

Eurofima 2771 - AD "Železnice Srbije"

 

35.628.471

4.242.951.900

 

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

Fiksna po tranšama

 

 

5.2

Eurofima 2636 - AD "Železnice Srbije"

 

16.571.382

1.973.466.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

2,70% fiksna

 

 

5.3

Eurofima 2632 - AD "Železnice Srbije"

 

16.571.382

1.973.466.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2015.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

20.000.000 CHF

 

 

 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

 

 

5.4

Eurofima 2666 - AD "Železnice Srbije"

 

7.457.122

888.059.700

 

Prvi datum otplate glavnice

10.10.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.10.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

3,07% fiksna

 

 

5

Ukupno

 

76.228.357

9.077.943.600

 

Ostali kreditori

 

 

 

6.1

Vlada Poljske - JP "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije

 

18.240.919

2.172.289.102

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

3.369.988 USD

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% fiksna

 

 

6.2

IDA-4090-YF- JP "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

13.902.679

1.655.653.400

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

589.942 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75 % fiksna

 

 

6.3

IDA-4090-YF - JP "Elektromreža Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

1.739.732

207.182.541

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

73.823 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% fiksna

 

 

6.4

Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 1

 

80.568.146

9.594.763.875

 

Prvi datum otplate glavnice

2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

16.875.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 3,11%

 

 

6.5

Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 2

 

55.000.000

6.549.884.000

 

Prvi datum otplate glavnice

2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

9.166.667 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 3,11%

 

 

6.6

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

 

34.478.032

4.105.947.475

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

6.7

Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam - "Galenika" a.d. - Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama

 

9.000.000

1.071.799.200

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

2.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

 

 

6.8

JICA - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla"

 

2.988.293

355.872.192

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

 

 

6.9

Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas"

 

38.235.294

4.553.395.294

 

Prvi datum otplate glavnice

30.11.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

11.764.706 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

 

 

6.10

Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V - JP "Srbijagas"

 

15.294.118

1.821.358.117

 

Prvi datum otplate glavnice

19.12.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

4.705.882 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,98%

 

 

6.11

Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas"

 

24.705.882

2.942.193.882

 

Prvi datum otplate glavnice

13.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.02.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

7.058.824 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

 

 

6.12

Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas"

 

24.375.000

2.902.789.500

 

Prvi datum otplate glavnice

20.03.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2017.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

7.500.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

 

 

6.13

Obaveze prema Credit Suisse AG - London Branch - JP "Srbijagas"

 

87.500.000

10.420.270.000

 

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

19.02.2018.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

25.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,95%

 

 

6.14

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj - AD "Železnice Srbije"- Projekat železnička stanica Beograd centar

 

466.271

55.527.660

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2015. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

 

 

6

Ukupno ostali kreditori

406.494.366

48.408.926.238

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

1.855.020.497

220.912.165.144

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

2.544.478.543

303.018.896.504

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

8.760.863.236

1.043.320.690.015

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze)

13.448.857.777

1.601.608.334.228

UKUPNO STANJE DUGA

22.209.721.013

2.644.929.024.243