Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2019. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.246.191.337.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.249.535.453.000

Budžetski suficit/deficit

-3.344.116.000

Izdaci za otplatu glavnice
(u cilju sprovođenja javnih politika)

13.000.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

6.555.884.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-22.900.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

635.600.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

612.155.484.000

Neto finansiranje

22.900.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

544.516.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska
klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

1.246.191.337.000

1. Poreski prihodi

71

1.059.900.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

61.500.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

108.500.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

539.100.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

69.800.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

466.400.000.000

- Drugi porezi na dobra i usluge

 

2.900.000.000

1.4. Akcize

717

291.400.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

156.000.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

102.100.000.000

- Akciza na električnu energiju

 

17.000.000.000

- Ostale akcize

 

16.300.000.000

1.5. Carine

715

47.100.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

12.300.000.000

2. Neporeski prihodi

 

172.377.057.000

Redovni neporeski prihodi

 

80.900.000.000

- Prihodi od imovine

741

13.600.000.000

- Takse

742

15.550.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

24.523.087.000

- Novčane kazne

743

7.500.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

714,745,73

16.950.000.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

2.776.913.000

Vanredni neporeski prihodi

 

39.500.000.000

- Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

15.500.000.000

- Ostali vanredni prihodi

745

10.000.000.000

- Prihod od smanjenja zarada u javnom sektoru

745

12.400.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

51.977.057.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

24.036.915.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

27.940.142.000

3. Donacije

731,732

13.914.280.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska
klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.269.091.337.000

1.Tekući rashodi

4

1.084.020.383.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

294.443.850.000

- Plate zaposlenih

411

228.295.013.000

- Doprinosi na teret poslodavca

412

44.638.402.000

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

21.510.435.000

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

128.022.630.000

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

103.133.871.000

- Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

53.807.896.000

- Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

43.000.390.000

- Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

2.500.000.000

- Prateći troškovi zaduživanja

444

3.825.585.000

1.4. Subvencije

45

100.286.097.000

- Subvencije u privredi

 

17.749.023.000

- Subvencije u poljoprivredi

 

41.580.757.000

- Subvencije za železnicu

 

14.650.000.000

- Subvencije za puteve

 

9.400.000.000

- Subvencije u oblasti turizma

 

1.270.000.000

- Subvencije za kulturu

 

3.100.000.000

- Ostale subvencije

 

12.536.317.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

118.508.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

3.973.321.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

86.707.694.000

- Transferi opštinama i gradovima

 

33.307.366.000

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

33.508.431.000

- Ostali transferi

 

19.891.897.000

1.8. Transferi organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

221.950.461.000

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

181.400.000.000

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

1.000.000.000

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

34.700.000.000

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

440.000.000

- Ostali transferi

 

4.410.461.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

5.025.123.000

1.10. Socijalna zaštita iz budžeta

47

113.329.074.000

- Dečja zaštita

 

55.020.795.000

- Boračko-invalidska zaštita

 

13.631.500.000

- Socijalna zaštita

 

31.785.973.000

- Tranzicioni fond

 

1.000.000.000

- Učenički standard

 

2.630.003.000

- Studentski standard

 

4.218.000.000

- Fond za mlade talente

 

847.811.000

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.364.140.000

- Izbegla i raseljena lica

 

829.668.000

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.001.184.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

27.029.754.000

- Sredstva rezervi

499

3.002.000.000

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

24.027.754.000

2.Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

165.515.070.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

13.000.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

62

6.555.884.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska
klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

22.900.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

635.600.000.000

Primanja od zaduživanja

91

630.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

396.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

119.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

115.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

5.600.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

612.155.484.000

Izdaci za otplatu kredita

61

559.000.000.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

353.500.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

200.000.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

5.500.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

53.155.484.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

544.516.000

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 635.055.484.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 115.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 396.000.000.000 dinara, iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 119.000.000.000 dinara i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 5.600.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 544.516.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 630.000.000.000 dinara.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2019. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2019. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

A. U 2019. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 62.631.720.000 dinara (EUR 475.000.000 i KWD 18.000.000), i to:

Red. broj

 

Iznos u dinarima

Originalna valuta

Iznos u
originalnoj
valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

     

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd - (Projekat nabavke elektromotornih garnitura za regionalni saobraćaj)

11.880.000.000

EUR

100.000.000

 

Ukupno:

11.880.000.000

EUR

100.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

     

1.

AD "Elektromreža Srbije" - Transbalkanski koridor Obrenovac - Bajina Bašta/Bajina Bašta - Pljevlja (Crna Gora) - Višegrad (Bosna i Hercegovina)

4.752.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

4.752.000.000

EUR

40.000.000

III.

Evropskoj investicionoj banci

     

1.

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije", Beograd - Projekat rekonstrukcije i izgradnje drugog koloseka na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - državna granica, deonica Stalać-Đunis

11.880.000.000

EUR

100.000.000

 

Ukupno:

11.880.000.000

EUR

100.000.000

IV.

Poslovnim bankama

     

1.

JP "Srbijagas" - Izgradnja razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (III faza)

2.376.000.000

EUR

20.000.000

2.

JP "Srbijagas" - Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

8.316.000.000

EUR

70.000.000

3.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Odsumporavanje TENT B

16.038.000.000

EUR

135.000.000

 

Ukupno:

26.730.000.000

EUR

225.000.000

V.

Izvozno-uvoznim bankama

     

1.

Češka eksportna banka

     

1.1.

JP PEU "Resavica" - Glavni rudarski projekat eksploatacije ležišta uglja istočnog polja jame RMU "Soko"

1.188.000.000

EUR

10.000.000

 

Ukupno:

1.188.000.000

EUR

10.000.000

VI.

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj

     

1.

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije" - Izgradnja stanične zgrade železničke stanice Beograd Centar - Faza II

6.201.720.000

KWD

18.000.000

 

Ukupno:

6.201.720.000

KWD

18.000.000

 

UKUPNO:

 

EUR

475.000.000

   

62.631.720.000

KWD

18.000.000

B. Republika Srbija će u 2019. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 832.411.485.000 dinara (USD 2.948.375.000 i EUR 4.406.900.000), i to sa:

Red. broj

 

Iznos u dinarima

Originalna valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

     

1.

Dodatno finansiranje za Projekat za unapređenje katastra nepokretnosti

2.619.000.000

USD

25.000.000

2.

Projekat regionalne trgovine i transportnih olakšica

4.190.400.000

USD

40.000.000

3.

Program za unapređenje usluga e-Uprave

5.238.000.000

USD

50.000.000

4.

Program unapređenja efikasnosti i razvoja javnog sektora (DPL)

20.952.000.000

USD

200.000.000

5.

Projekat modernizacije poreske administracije

5.447.520.000

USD

52.000.000

6.

Projekat tržišno orijentisane poljoprivrede

5.238.000.000

USD

50.000.000

7.

Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (SAIGE)

5.028.480.000

USD

48.000.000

 

Ukupno:

48.713.400.000

USD

465.000.000

II.

Evropskom investicionom bankom

     

1.

Partnerstvo za lokalni razvoj

2.613.600.000

EUR

22.000.000

2.

Projekat urbanog razvoja sa izgradnjom nacionalnog stadiona

29.700.000.000

EUR

250.000.000

3.

Dodatno finansiranje za Projekat Autoput Koridor 10 (E-75 i E-80)

12.343.320.000

EUR

103.900.000

4.

Razvoj rečne transportne infrastrukture

11.880.000.000

EUR

100.000.000

5.

Projekat rekonstrukcije i izgradnje lokalne infrastrukture u područjima na migrantskoj ruti

4.752.000.000

EUR

40.000.000

6.

Projekat izgradnje autoputa Niš - Pločnik - Merdare I faza (Niš-Pločnik)

11.880.000.000

EUR

100.000.000

7.

Gasna interkonekcija Srbija-Bugarska

2.970.000.000

EUR

25.000.000

8.

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji "Povezane škole"

5.940.000.000

EUR

50.000.000

 

Ukupno:

82.078.920.000

EUR

690.900.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

     

1.

Projekat izgradnje autoputa Niš - Pločnik - Merdare I faza (Niš-Pločnik)

9.504.000.000

EUR

80.000.000

2.

Projekat jačanja infrastrukture za navodnjavanje u Republici Srbiji

1.782.000.000

EUR

15.000.000

 

Ukupno:

11.286.000.000

EUR

95.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

     

1.

Izgradnja Univerzitetske dečje klinike Tiršova

6.415.200.000

EUR

54.000.000

2.

Projekat rehabilitacije javnih bolnica

23.760.000.000

EUR

200.000.000

3.

Projekat izgradnje koncertne dvorane

11.880.000.000

EUR

100.000.000

4.

Projekat unapređenja energetske efikasnosti u zgradama centralne vlasti

4.752.000.000

EUR

40.000.000

5.

Projekat modernizacije infrastrukture u kulturi

2.376.000.000

EUR

20.000.000

6.

Projekat unapređenja infrastrukture za zaštitu životne sredine

23.760.000.000

EUR

200.000.000

 

Ukupno:

72.943.200.000

EUR

614.000.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

     

1.

Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji - faza V

3.564.000.000

EUR

30.000.000

2.

Program upravljanja čvrstim otpadom

2.613.600.000

EUR

22.000.000

3.

Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima faza II

2.376.000.000

EUR

20.000.000

 

Ukupno:

8.553.600.000

EUR

72.000.000

VI.

Stranim vladama

     

1.

Republika Turska

     

1.1.

Projekti u oblasti građevinarstva

31.482.000.000

EUR

265.000.000

2.

Republika Azerbejdžan

     

2.1.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice - državni put prvog reda br. 21 Novi Sad - Ruma - Šabac, državni put prvog reda br. 19 Šabac-Loznica, i to za deonicu Ruma-Šabac-Loznica

24.948.000.000

EUR

210.000.000

3.

Ruska Federacija

     

3.1.

Realizacija projekata železničke infrastrukture

72.468.000.000

EUR

610.000.000

 

Ukupno:

128.898.000.000

EUR

1.085.000.000

VII.

Institucionalnim investitorima

     

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

118.800.000.000

EUR

1.000.000.000

 

Ukupno:

118.800.000.000

EUR

1.000.000.000

VIII.

Stranim investicionim korporacijama i fondovima

     

1.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina (Moravski koridor)

95.040.000.000

EUR

800.000.000

 

Ukupno:

95.040.000.000

EUR

800.000.000

IX.

Mađarska Export-Import banka

     

1.

Projekat rekonstrukcije železničke pruge Subotica-Segedin na teritoriji Republike Srbije

5.940.000.000

EUR

50.000.000

 

Ukupno:

5.940.000.000

EUR

50.000.000

X.

Kineskim bankama

     

1.

Projekat izgradnje beogradske obilaznice (deonica: Bubanj Potok - Pančevo) Sektor C

53.427.600.000

USD

510.000.000

2.

Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad - Subotica - državna granica)

104.760.000.000

USD

1.000.000.000

3.

Izgradnja autoputa E-763, deonica Preljina-Požega

46.618.200.000

USD

445.000.000

4.

Projekat izgradnje postrojenja za preradu otpadnih voda grada Beograda

28.809.000.000

USD

275.000.000

5.

Projekat izgradnje toplodalekovoda grada Beograda

20.257.965.000

USD

193.375.000

6.

Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Novi Beograd - Surčin

6.285.600.000

USD

60.000.000

 

Ukupno:

260.158.365.000

USD

2.483.375.000

     

USD

2.948.375.000

 

UKUPNO:

832.411.485.000

EUR

4.406.900.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 30. septembar 2018. godine, iznosilo je 2.837.147.005.668 dinara (23.958.768.109 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 30. septembar 2018. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

22.365.100

2.648.428.149

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.000.000 RSD

   
 

Kamatna stopa

8,50%

   

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

6.150.757

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.000.000 RSD

   
 

Kamatna stopa

8,50%

   

1.3

Stara devizna štednja - građani

 

388.969.034

46.060.896.156

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

74.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.4

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.651.007

906.016.234

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

120.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.5

Dugoročne štedne obveznice denominovane u dinarima

 

1.652.909

195.734.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

20.158.000 RSD

   
 

Kuponska stopa

4,00% - 6,25%

   

1.6

Dugoročne štedne obveznice denominovane u evrima

 

17.484.500

2.070.477.773

 

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

924.500 EUR

   
 

Kuponska stopa

1,00% - 4,00%

   

1.7

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

6.132.686.570

726.219.865.000

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

182.339.845.000 RSD

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

- dvogodišnje obveznice

3,50%
referentna kamatna stopa NBS + fiksna margina (0,25%)

   
 

- trogodišnje obveznice

4,50%-6,00%

   
 

- petogodišnje obveznice

4,50%-10,00%

   
 

- sedmogodišnje obveznice

5,75%-10,00%

   
 

- desetogodišnje obveznice

5,875%-10,00%

   

1.8

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

3.128.181.000

370.432.624.840

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

816.262.000 EUR

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

- pedesettronedeljni zapisi

0,45% - 0,48%

   
 

- dvogodišnje obveznice

1,00%

   
 

- trogodišnje obveznice

1,25% - 2,50%

   
 

- petogodišnje obveznice

1,75% - 4,50%

   
 

- sedmogodišnje obveznice

2,50%

   
 

- desetogodišnje obveznice

3,50% - 5,00%

   
 

- petnaestogodišnje obveznice

3,75% - 5,85%

   

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dolarima

 

53.147.268

6.293.587.911

 

Prvi datum otplate glavnice

20.09.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

61.890.000 USD

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

- dvogodišnja obveznica

2,20%

   

1.10

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

4.363.229

516.684.408

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.11

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

1.538.190

182.149.181

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.12

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

23.856.411

2.825.026.129

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.13

Zakon o preuzimanju obaveza Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija "HIP - Petrohemija" Pančevo prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije

 

33.600.000

3.978.841.440

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2016

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

16.800.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

-

   

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

9.821.645.975

1.163.058.690.893

 

II. Direktne obaveze - spoljni dug

     
 

IBRD

     

1.1

IBRD A

 

243.871.249

28.878.721.185

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

18.810.742 EUR

   
 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,81%

   

1.2

IBRD B

 

481.303.568

56.994.957.813

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

35.746.203 EUR

   
 

Kamatna stopa

G1, G2= 6M EURIBOR + 0,55%, G3=5,79%

   

1.3

IBRD - Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

6.149.467

728.206.909

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.119.858 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

   

1.4

IBRD - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

 

15.252.211

1.806.134.748

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.390.037 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,07%

   

1.5

IBRD - Regionalni razvoj Bora

 

3.337.012

395.161.947

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

607.850 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

   

1.6

IBRD - Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

16.032.045

1.898.481.048

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.920.067 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

   

1.7

IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

3.673.985

435.065.593

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

669.152 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

   

1.8

IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

30.534.010

3.615.773.339

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.910.660 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.9

IBRD - Koridor X

 

253.646.792

30.036.320.408

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

23.078.617 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.10

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

64.895.280

7.684.762.778

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.904.720 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.11

IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

64.253.660

7.608.783.482

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.846.340 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.12

IBRD - Projekat zdravstva

 

6.343.566

751.191.769

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

846.892 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.13

IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

16.631.461

1.969.462.735

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.028.653 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,52%

   

1.14

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

8.707.198.529

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

   

1.15

IBRD - Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

 

145.298.765

17.205.974.671

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

11.188.005 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.16

IBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

23.990.825

2.840.943.116

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.525.350 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

   

1.17

IBRD - Projekat hitne sanacije od poplava

 

201.593.201

23.872.243.521

 

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.18

IBRD - Drugi projekat zdravstva u Srbiji

 

21.490.524

2.544.862.769

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.074.526 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.19

IBRD - Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

88.300.000

10.456.300.570

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.20

IBRD - Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

16.669.382

1.973.953.188

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.516.914 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.21

IBRD - Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

 

19.628.452

2.324.360.087

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.22

IBRD - Program modernizacije i optimizacije javne uprave

 

17.422.500

2.063.135.863

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.23

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

89.800.000

10.633.927.420

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2031.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.24

IBRD - Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

 

19.928.242

2.359.860.623

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,85%

   

1.25

IBRD - Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

 

182.600.000

21.623.108.540

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2036.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.26

IBRD - Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava

 

30.330.500

3.591.674.116

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2027.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2036.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.27

IBRD - Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture

 

25.250.000

2.990.051.975

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.28

IBRD - Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

 

817.500

96.806.633

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.29

IBRD - Dodatno finansiranje za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije

 

62.500

7.401.119

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.30

IBRD - Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu

 

100.250

11.871.394

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1

Ukupno:

 

2.162.736.359

256.106.697.888

 

IDA

     

2.1

IDA-3599-YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

 

23.387.560

2.769.505.778

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.550.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.2

IDA-4017-YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

21.744.110

2.574.891.858

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.010.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.3

IDA-3643-YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

 

32.796.764

3.883.723.932

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

6.810.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.4

IDA-3780-YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

 

31.803.470

3.766.100.135

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.870.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.5

IDA-3750-YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

 

32.724.525

3.875.169.474

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

6.040.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.6

IDA-3636-YF: Projekat razvoja školstva

 

3.518.414

416.643.185

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

730.572 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.7

IDA-3651-YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

 

2.092.736

247.817.366

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

434.539 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.8

IDA-3693-YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

 

3.516.662

416.435.713

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

834.524 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.9

IDA-3723-YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

 

4.177.783

494.724.325

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

771.096 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.10

IDA-3753-YF: Projekat promocije zapošljavanja

 

1.071.477

126.882.088

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

177.984 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.11

IDA-3768-YF: Projekat zdravstva

 

7.960.483

942.663.629

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.469.275 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.12

IDA-3908-YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

12.763.442

1.511.419.950

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.927.442 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.13

IDA-3870-YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

9.333.330

1.105.233.356

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.409.451 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.14

IDA-4071-YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

12.728.558

1.507.289.058

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.626.455 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.15

IDA-4105-YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

13.497.812

1.598.382.597

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.601.554 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.16

IDA-4131-YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

32.026.209

3.792.476.380

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.800.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.17

IDA-3909-YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

24.279.692

2.875.150.172

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.666.541 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.18

IDA-38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

6.422.899

760.586.207

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

627.608 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

Ukupno:

 

275.845.926

32.665.095.203

 

EIB

     

3.1

EIB - Obnova regionalnih bolnica

 

25.310.245

2.997.186.059

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.285.032 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.2

EIB - Projekat obnove škola

 

15.867.708

1.879.020.689

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.661.012 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.3

EIB - Apex Global 2

 

7.856.598

930.361.880

 

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2006.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.005.162 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.4

EIB - Apex zajam za MSP 3

 

36.848.658

4.363.540.753

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

12.374.192 EUR

   
 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

   

3.5

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura

 

45.572.573

5.396.608.416

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.816.788 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.6

EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

105.154.762

12.452.206.083

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.190.476 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.7

EIB - Projekat modernizacije škola

 

33.349.649

3.949.195.365

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.04.2041.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

846.428 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.8

Klinički centri/A

 

55.861.585

6.615.011.629

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.03.2042.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

906.707 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.9

EIB - Apex zajam za MSP 4

 

63.860.613

7.562.239.627

 

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

24.732.792 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.10

EIB - Koridor X (E80)

 

250.893.600

29.710.293.219

 

Prvi datum otplate glavnice

20.10.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2048.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.034.707 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.11

EIB - Koridor X (E75)

 

306.846.237

36.336.087.053

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

03.02.2048.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.12

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa

 

15.000.000

1.776.268.500

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

03.02.2042.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.13

EIB - Apex zajam za MSP i druge prioritete III/A

 

106.384.089

12.597.780.450

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

15.986.819 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.14

EIB - Rehabilitacija i bezbednost puteva

 

26.000.000

3.078.865.400

 

Prvi datum otplate glavnice

25.01.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.07.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.15

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura B

 

10.015.343

1.185.995.842

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2038.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.16

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa B

 

4.000.000

473.671.600

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2042.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.17

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete

 

30.138.740

3.568.966.288

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2030.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.250.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

Ukupno:

 

1.138.960.400

134.873.298.853

 

CEB

     

4.1

CEB - Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) - 1593 /2007

 

5.530.000

654.850.987

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

790.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,62%

   

4.2

CEB - Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

 

1.041.561

123.339.408

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

148.794 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

4.3

CEB - Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

 

5.406.800

640.261.902

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

945.200 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.4

CEB - Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

 

2.880.000

341.043.552

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

960.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.5

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

23.400.485

2.771.036.336

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.237.789 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

4.6

CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

8.433.717

998.703.076

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.04.2028.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.477.116 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.7

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

43.040.598

5.096.777.264

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.12.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.254.274 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

4.8

CEB - Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

 

17.733.333

2.099.944.094

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

11.12.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

133.333 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.9

CEB - Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

 

1.000.000

118.417.900

 

Prvi datum otplate glavnice

02.04.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.04.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

111.111 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,73%

   

Ukupno:

 

108.466.494

12.844.374.519

 

EBRD

     

5.1

EBRD - Koridor X

 

52.811.044

6.253.772.920

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

9.602.008 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

5.2

EBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

21.157.261

2.505.398.453

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.115.726 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

5

Ukupno:

 

73.968.305

8.759.171.373

 

Krediti Export-Import Bank of China

     

6.1

Export-Import Bank of China - Reprogramirani zajam

 

19.753.282

2.339.142.184

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

9.201.080 USD

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

   

6.2

Export-Import Bank of China - X RAY

 

14.910.206

1.765.635.253

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

17.075.000 CNY

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6.3

Export-Import Bank of China - Most Zemun-Borča

 

144.768.842

17.143.222.308

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

16.055.556 USD

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6.4

Export-Import Bank of China-Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig)

 

226.138.362

26.778.829.935

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

8.777.938 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.5

Export-Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / I faza

 

204.244.428

24.186.196.194

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

27.981.489 USD

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6.6

Export-Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / II faza

 

100.186.443

11.863.868.146

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2035.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.7

Export-Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763 (Surčin-Obrenovac)

 

83.091.489

9.839.519.626

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.8

Export-Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova

 

51.118.614

6.053.358.925

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

6

Ukupno:

 

844.211.666

99.969.772.571

 

Krediti stranih vlada

     

7.1

Ostale strane vlade - Reprogramirane obaveze - Kuvajt

 

258.112.495

30.565.139.654

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

18.785.752 USD

   
 

Kamatna stopa

1,50%

   

7.2

Vlada Republike Francuske - NATIXIS

 

10.975.000

1.299.636.453

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2054.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,20%

   

7.3

Libija - neregulisani dug SFRJ

 

38.353.532

4.541.744.706

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

7.4

Vlada Republike Azerbejdžan - izgradnja deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji

 

234.418.214

27.759.312.620

 

Prvi datum otplate glavnice

23.11.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

23.11.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

24.675.601 EUR

   
 

Kamatna stopa

4,00%

   

7.5

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 2

 

136.861.301

16.206.827.813

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

37.500.000 USD

   
 

Kamatna stopa

3,50%

   

7.6

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

367.617.974

43.532.548.464

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.296.826 USD

   
 

Kamatna stopa

4,10%

   

7.7

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

858.737.573

101.689.900.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

7.8

Fond za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku

 

515.312.692

61.022.246.867

 

Prvi datum otplate glavnice

05.10.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 AED

   
 

Kamatna stopa

2,25%

   

7.9

Fond za razvoj Abu Dabija - Razvoj sistema za navodnjavanje I faza

 

7.088.970

839.460.947

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2033.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

23.752.000 AED

   
 

Kamatna stopa

2,50% +0,50% administrativni troškovi

   

7

Ukupno:

 

2.427.477.751

287.456.817.524

 

Ostali strani kreditori

     

8.1

EU 55 - Makroekonomska pomoć

 

5.400.000

639.456.660

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.700.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

8.2

EU 200 - Makroekonomska pomoć

 

33.334.000

3.947.342.279

 

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

33.334.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,382%

   

8.3

Pariski klub

 

1.102.561.344

130.562.999.032

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

49.258.126 EUR
42.631.813 USD
480.601 GBP
10.197.169 CHF
651.545.877 JPY
5.302.060 DKK
3.346.142 SEK
5.360.717 NOK

   
 

Kamatna stopa

različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba

   

8.4

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza III

 

714.098

84.561.967

 

Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

511.156 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

8.5

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza IV

 

23.904.145

2.830.678.663

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.294.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

8.6

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 - faza II

 

13.758.563

1.629.260.127

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.117.613 EUR

   
 

Kamatna stopa

6,17%

   

8.7

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 - faza II

 

9.783.146

1.158.499.592

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.400.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,49%

   

8.8

KfW - Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća

 

12.274.636

1.453.536.666

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

8.183.091 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,20%

   

8.9

KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

9.137.645

1.082.060.761

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.489.895 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

8.10

KfW - Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

 

92.928

11.004.352

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

10.933 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,10%

   

8.11

KfW - Program podsticanja obnovljive energije - Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,10%

   

8.12

KfW - Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.05.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,10%

   

8.13

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

467.595.833

55.371.716.622

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a
menja se nedeljno

   

8.14

Eurobond 2021

 

1.717.475.145

203.379.800.000

 

Prvi datum otplate glavnice

28.09.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

7,25%

   

8.15

Eurobond 2020

 

1.288.106.359

152.534.850.000

 

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

4,875%

   

8.16

Eurobond 2018

 

858.737.573

101.689.900.000

 

Prvi datum otplate glavnice

03.12.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

03.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

5,875%

   

8

Ukupno

 

5.542.875.415

656.375.666.721

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

12.574.542.316

1.489.050.894.652

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

22.396.188.291

2.652.109.585.545

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

   

1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug

     

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

6.750.000

799.320.825

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.2

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

6.000.000

710.507.400

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.3

Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"*

 

6.000.000

710.507.400

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.4

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"*

 

3.000.000

355.253.700

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.5

Obaveze prema Addiko bank a.d. Beograd - JP "Srbijagas"*

 

5.250.000

621.693.975

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.6

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"*

 

4.285.714

507.505.283

 

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.857.143 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.7

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

6.061.677

717.811.057

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.8

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

9.092.515

1.076.716.591

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

7.058.824 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.9

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

6.061.677

717.811.057

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.10

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

6.061.677

717.811.057

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.11

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" Dugoročni kredit za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin

 

20.000.000

2.368.358.000

 

Prvi datum otplate glavnice

24.05.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,09%

   

1.12

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

6.061.677

717.811.057

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.705.882 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.13

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

1.538.462

182.181.408

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

   

1.14

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

1.538.462

182.181.392

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

   

1.15

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

365.385

43.268.072

 

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

   

1.16

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

365.385

43.268.072

 

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

   

1.17

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

76.923

9.109.078

 

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

   

1.18

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

76.923

9.109.070

 

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,95%

   

1.19

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

 

3.000.000

355.253.700

 

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god..

1.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.20

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

3.000.000

355.253.700

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.21

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

750.000

88.813.425

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.22

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd-Air SERBIA a.d. Beograd -Održavanje tekuće likvidnosti

 

2.777.778

328.938.610

 

Prvi datum otplate glavnice

20.07.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.222.222 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.23

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT Tehnika" d.o.o. -Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

 

3.700.000

438.146.230

 

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

600.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 3,35%

   

1

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

 

101.814.255

12.056.630.159

 

II Indirektne obaveze - spoljni dug

     

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

EBRD - Grad Subotica - Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode

 

1.221.337

144.628.165

 

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

814.225 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.2

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Autoput Beograd - Novi Sad i most kod Beške

 

10.878.315

1.288.187.197

 

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

7.252.210 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.3

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

37.210.155

4.406.348.398

 

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

7.442.031 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.4

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva

 

13.906.388

1.646.765.269

 

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.562.555 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.5

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva - višedelne elektromotorne garniture

 

58.985.683

6.984.960.704

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

10.724.670 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1. 6

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Nabavka i ugradnja elektronskih brojila

 

2.442.890

289.281.855

 

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

697.968 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1. 7

EBRD - JP "Srbijagas" - Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

 

21.052.632

2.493.008.413

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.263.158 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1. 8

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za male hidroelektrane

 

6.021.083

713.004.019

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.094.742 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1. 9

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Rehabilitacija pruga duž Koridora X, uključujući nabavku mehanizacije

 

21.066.023

2.494.594.166

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.11.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.046.515 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.10

EBRD - AD "Srbija Kargo" - Nabavka novih i modernizacija postojećih elektrolokomotiva

 

9.599.672

1.136.772.999

 

Prvi datum otplate glavnice*

12.11.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.371.382 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.11

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije"- Projekat za Kolubaru

 

46.615.190

5.520.072.917

 

Prvi datum otplate glavnice

02.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

10.358.931 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.12

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

 

20.694.239

2.450.568.315

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.586.780 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.13

EBRD - AD "Srbija Voz" - Remont i modernizacija pet elektromotornih garnitura

 

1.215.336

143.917.531

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

151.917 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.14

EBRD - Grad Subotica - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

 

5.081.075

601.690.173

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

846.846 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.15

EBRD - JP "Emisiona tehnika i veze" - Prelazak sa analognog na digitalni signal

 

13.382.293

1.584.702.980

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.230.382 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.16

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat restrukturiranja EPS-a

 

177.777.778

21.052.071.110

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2030.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

14.814.815 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1

Ukupno

 

447.150.089

52.950.574.211

 

EIB

     

2.1

EIB - AD "Železnice Srbije" - Obnova železničke infrastrukture

 

23.125.806

2.738.509.425

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.627.957 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.2

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva

 

42.580.000

5.042.234.174

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

6.333.333 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.3

EIB - AD "Elektromreža Srbije" - Rekonstrukcija energetskog sistema

 

15.040.471

1.781.061.036

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.684.807 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.4

EIB - Grad Beograd - Obnova beogradskog jezgra

 

59.319.771

7.024.522.662

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.767.587 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.5

EIB - JP "Putevi Srbije" - Hitna sanacija saobraćaja

 

9.903.226

1.172.719.210

 

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.445.161 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.6

EIB - Aerodrom "Nikola Tesla" - Hitna sanacija saobraćaja

 

5.152.218

610.114.810

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

22.12.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

831.048 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.7

EIB - JP "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem

 

11.760.000

1.392.594.461

 

Prvi datum otplate glavnice

25.11.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.466.667 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.8

EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B

 

101.606.667

12.032.048.090

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

5.875.556 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.9

EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

 

14.093.401

1.668.910.899

 

Prvi datum otplate glavnice

21.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2033.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

944.400 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.10

EIB - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

8.119.573

961.502.807

 

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

04.07.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.642.691 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.11

EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II

 

65.043.589

7.702.325.204

 

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.400.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna
po tranšama

   

2.12

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela

 

26.566.667

3.145.968.877

 

Prvi datum otplate glavnice

17.08.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.02.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.200.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.13

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2

 

27.600.000

3.268.334.040

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

2.200.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.14

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

42.775.000

5.065.325.673

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.08.2040.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.050.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.15

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 1

 

30.416.667

3.601.877.793

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

17.916.667 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + marža

   

2.16

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 2

 

18.750.000

2.220.335.625

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2021.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

6.250.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

   

2.17

EIB - AD "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže

 

21.086.802

2.497.054.856

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.04.2034.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.211.131 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.18

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B

 

40.000.000

4.736.716.000

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2043.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

555.556 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.19

EIB - Grad Beograd - Most na Savi A

 

62.679.727

7.422.401.665

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.414.634 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna
po tranšama

   

2.20

EIB - Grad Beograd - Most na Savi B

 

85.255.379

10.095.762.989

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2042.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.564.613 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2

Ukupno

 

710.874.964

84.180.320.296

 

KfW

     

3.1

KfW 3 - JP "Elektroprivreda Srbije"- Rehabilitacija HE Bajina Bašta

 

6.000.000

710.507.400

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,75%

   

3.2

KfW 4 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit

 

6.359.302

753.055.160

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

4.145.016 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,75%

   

3.3

KfW 5 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik

 

48.035.495

5.688.262.463

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

10.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa - 0,50%

   

3.4

KfW 6 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

 

50.534.572

5.984.197.907

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

7.774.550 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,15%

   

3.5

KfW 7 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2028.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,80%

   

3.6

KfW - AD "Elektromreža Srbije" - Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2029.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,80%

   

3.7.

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat obnovljivi izvori energije - Vetropark Kostolac

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2032.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,85%

   

3

Ukupno

 

110.929.369

13.136.022.930

 

EUROFIMA

     

4.1

Eurofima 2771 - AD "Železnice Srbije"

 

37.802.180

4.476.454.800

 

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

07.10.2022.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

0 CHF

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4

Ukupno

 

37.802.180

4.476.454.800

 

Ostali kreditori

     

5.1

Vlada Poljske - JP "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije

 

8.109.413

960.299.637

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

3.135.195 USD

   
 

Kamatna stopa

0,75%

   

5.2

IDA-4090-YF- JP "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

9.233.724

1.093.438.196

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

1.179.885 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75 % troškovi servisiranja

   

5.3

IDA-4090-YF - AD "Elektromreža Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

1.155.475

136.828.941

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

147.647 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

5.4

Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 1

 

40.368.331

4.780.332.984

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

19.285.716 USD

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 3,11%

   

5.5

Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 2

 

25.535.710

3.023.885.153

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2020.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

10.476.192 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 3,11%

   

5.6

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

 

15.232.130

1.803.756.872

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

5.7

JICA - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla"

 

30.141.672

3.569.313.478

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

111.790.000 JPY

   
 

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

   

5.8

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj - AD "Železnice Srbije" - Projekat železnička stanica Beograd centar

 

24.232.506

2.869.562.466

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

   
 

Rata glavnice za 2019. god.

714.000 KWD

   
 

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

   

5

Ukupno ostali kreditori

 

154.008.961

18.237.417.727

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

1.460.765.563

172.980.789.964

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

 

1.562.579.818

185.037.420.123

 

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

9.923.460.230

1.175.115.321.052

 

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

14.035.307.879

1.662.031.684.616

 

UKUPNO STANJE DUGA

 

23.958.768.109

2.837.147.005.668

* Prema Ugovoru o novaciji

Član 4

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije u 2019. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/
predfinansiranje

Sredstva
Evropske
unije

IPA 2008 prva komponenta

IPA 2008 - Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

61.656.000

 

IPA 2008 prva komponenta ukupno

 

61.656.000

 

IPA 2010 prva komponenta

IPA 2010 - Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

199.954.000

 

IPA 2010 prva komponenta ukupno

 

199.954.000

 

IPA 2013

IPA 2013 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

UPRAVA ZA VETERINU

3.644.000

4.552.000

IPA 2013 - Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

19.002.000

49.372.000

IPA 2013 - Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

UPRAVA CARINA

54.583.000

73.575.000

IPA 2013 - Sektor pravosuđa

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

2.827.000

9.180.000

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

64.063.000

82.167.000

IPA 2013 - Reforma javne uprave

MINISTARSTVO FINANSIJA

8.355.000

46.318.000

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

20.576.000

67.339.000

IPA 2013 - Prevencija i borba protiv korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

2.069.000

13.097.000

IPA 2013 - Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

202.136.000

227.423.000

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

2.773.000

9.074.000

IPA 2013 - Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

279.816.000

307.050.000

IPA 2013 - Sektor unutrašnjih poslova

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

15.506.000

50.743.000

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

720.000

4.560.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

3.818.000

24.016.000

IPA 2013 - Razvoj privatnog sektora

MINISTARSTVO PRIVREDE

7.483.000

10.603.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

15.498.000

35.970.000

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.391.000

4.554.000

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

66.942.000

241.231.000

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

688.000

2.250.000

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

1.353.000

4.427.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

559.000

4.565.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

15.825.000

51.791.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

2.477.000

14.236.000

UPRAVA CARINA

844.000

2.758.000

IPA 2013 - PROGRES

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

67.157.000

56.177.000

IPA 2013 - Društveni razvoj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

64.381.000

146.216.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

38.750.000

126.814.000

IPA 2013 - Društveni razvoj 2

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

29.665.000

97.083.000

IPA 2013 - Razvoj privatnog sektora 2

MINISTARSTVO PRIVREDE

18.224.000

59.642.000

IPA 2013 - Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

5.860.000

25.479.000

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020 - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

5.893.000

32.758.000

IPA 2013 ukupno

 

1.022.878.000

1.885.020.000

IPA 2014

IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

35.879.000

43.982.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1.881.000

75.228.000

UPRAVA CARINA

42.684.000

34.947.000

IPA 2014 - Reforma javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

678.000

20.900.000

IPA 2014 - Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO PRIVREDE

8.580.000

28.080.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

54.234.000

66.300.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

595.000

23.640.000

IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

8.184.000

26.784.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

18.707.000

135.900.000

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

12.870.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

573.000

0

IPA 2014 - Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

1.429.000

57.137.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

2.260.000

90.400.000

IPA 2014 - Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

7.920.000

25.920.000

IPA 2014 - Unutrašnji poslovi

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

13.293.000

0

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

26.705.000

 

IPA 2014 - Podrška za učešće u programima EU - COSME

MINISTARSTVO PRIVREDE

103.000.000

 

IPA 2014 - Pomoć evropskim integracijama - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

781.000

31.386.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

95.000

3.840.000

IPA 2014 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020 nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

1.104.000

44.154.000

IPA 2014 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

180.000

18.000.000

Nealocirana sredstva IPA 2014 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

UPRAVA ZA VETERINU

1.661.000

166.031.000

IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

216.000

8.640.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

960.000

38.400.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

993.000

39.712.000

IPA 2014 ukupno

 

345.462.000

979.381.000

IPA prekogranična saradnja

IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

21.000.000

22.780.000

IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

30.590.000

29.860.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

15.320.000

13.120.000

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

16.780.000

13.220.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora - tehnička pomoć 2007-2013

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

205.000

Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

15.640.000

9.170.000

Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

3.720.000

4.265.000

IPA program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

5.759.000

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

5.210.000

4.200.000

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

1.000.000

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.790.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

6.400.000

 

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

 

813.000

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

2.096.000

USTANOVE KULTURE

968.000

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

1.210.000

35.025.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Makedonija - tehnička pomoć 2016-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

830.000

8.669.000

IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

12.560.000

8.550.000

IPA prekogranična saradnja - Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

20.647.000

116.995.000

Program "Intereg" IPA - CBC Rumunija - Srbija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

298.838.000

18.480.000

IPA 2011 - Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska, Prekogranična XBIT - IT mreža za konkurentnost, inovativnost i preduzetništvo

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1.545.000

314.000

IPA prekogranična saradnja ukupno

 

463.807.000

287.762.000

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

7.001.000

 

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

780.000

31.200.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

26.000.000

 

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

61.500.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

1.805.686.000

 

PORESKA UPRAVA

12.000.000

11.000.000

UPRAVA CARINA

15.750.000

15.000.000

IPA članarine ukupno

 

1.928.717.000

57.200.000

IPA 2015

IPA 2015 Saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

247.809.000

393.290.000

IPA 2015 ukupno

 

247.809.000

393.290.000

IPA 2016

IPA 2016 - Podrška evropskim integracijama

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

21.000.000

105.691.000

IPA 2016 - Podrška u formi tvining projekta

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

946.000

37.824.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1.487.000

35.460.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

1.188.000

47.280.000

IPA 2016 ukupno

 

24.621.000

226.255.000

IPA 2018

IPA 2018 - Nacionalni program

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

 

52.169.000

IPA 2018 ukupno

 

 

52.169.000

ukupno

 

 

4.294.904.000

3.881.077.000

Član 5

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2019

2020

2021

3

3.24

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

0614

5001

Održavanje softverskih licenci

1.400.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

5002

Uspostavljanje CERT-a

25.001.000

80.000.000

 

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

255.800.000

300.990.000

79.000.000

5004

Uspostavljanje Data centra za registre, "Backup" centar i "Disaster Recovery"

195.000.000

197.171.000

269.341.000

5005

Implementacija "Oracle" tehnologije

719.793.000

720.100.000

 

5006

Izgradnja Data centra u Kragujevcu

1.200.000.000

2.400.000.000

 

UKUPNO VLADA

3.795.594.000

5.098.261.000

1.748.341.000

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1407

5002

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama

200.000.000

500.000.000

 

5003

Izgradnja i adaptacija objekata Sektora za vanredne situacije

450.000.000

400.000.000

 

5004

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama u periodu 2019-2021

201.763.000

852.000.000

818.000.000

1408

5002

Podizanje logističkog specijalno-tehničkog kapaciteta organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

350.000.000

350.000.000

 

5003

Podizanje telekomunikacionih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

250.000.000

200.000.000

 

5004

Nadogradnja informatičkog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova

150.000.000

150.000.000

 

5005

Izgradnja policijskih stanica i kompleksa centralnog depoa za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

60.000.000

70.000.000

 

5006

Obnavljanje opreme - mašina za personalizaciju i pakovanje ID dokumenata

50.000.000

110.000.000

45.000.000

5007

Uspostavljanje sistema objedinjenih komunikacija

1.000

50.000.000

100.000.000

5008

Povećanje informatičkih kapaciteta za obavljanje poslovnih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

80.000.000

100.000.000

120.000.000

5009

Unapređenje IKT kapaciteta za potrebe operativnog rada Direkcije policije

50.000.000

320.000.000

350.000.000

1409

5001

Video nadzor u saobraćaju - Faza II

2.488.000.000

1.617.200.000

 

5004

Jačanje materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad saobraćajne policije

175.000.000

 

 

5005

Osavremenjivanje voznog parka MUP-a

850.000.000

 

 

5007

Jačanje operativno-tehničkih kapaciteta kriminalističke policije

250.000.000

200.000.000

 

5008

Rekonstrukcija baze specijalne i posebnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nastavnih centara i objekata područnih policijskih uprava

350.000.000

300.000.000

 

5009

Zanavljanje i modernizacija flote Helikopterske jedinice

2.400.000.000

4.000.000.000

3.400.000.000

5010

Izgradnja i rekonstrukcija objekata Direkcije policije i nastavnih centara

300.000.000

450.000.000

750.000.000

5011

Obezbeđivanje tehničke i operativne infrastrukture u cilju proširenja kapaciteta neophodnih za rad organizacionih jedinica Direkcije policije

1.000

50.000.000

100.000.000

5012

Remont i modernizacija vozila za posebne namene

50.000.000

50.000.000

50.000.000

5013

Jačanje operativnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

50.000.000

150.000.000

200.000.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

8.754.765.000

9.919.200.000

5.933.000.000

15.1

BUDŽETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

1407

5001

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

500.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

9.254.765.000

9.919.200.000

5.933.000.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5001

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

13.699.587.000

11.661.731.000

12.910.000.000

2301

5014

Registar zaposlenih

425.000.000

496.000.000

 

5015

Integrisani komunikacioni sistem

230.000.000

100.000.000

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

14.354.587.000

12.257.731.000

12.910.000.000

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

541.437.000

226.404.000

 

5006

Izgradnja graničnog prelaza Sot

79.500.000

 

 

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

130.500.000

268.000.000

 

UPRAVA CARINA

751.437.000

494.404.000

 

16.2

PORESKA UPRAVA

2302

5001

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

241.208.000

467.208.000

467.208.000

5002

Kupovina poslovnog prostora za potrebe filijale Niš

226.000.000

 

 

PORESKA UPRAVA

467.208.000

467.208.000

467.208.000

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

60.000.000

260.000.000

260.000.000

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

175.000.000

150.000.000

150.000.000

5006

Centralni registar faktura

80.000.000

 

 

5008

Rezervna i "bekap" lokacija

50.000.000

147.461.000

174.588.000

5009

Centralizovani obračun zarada

67.000.000

90.000.000

90.000.000

5011

Uvođenje indirektnih korisnika budžeta

60.000.000

 

 

5012

E - fakture

430.000.000

 

 

5013

Praćenje izvršenja Jedinica lokalne samouprave - JLS

245.000.000

 

 

UPRAVA ZA TREZOR

1.167.000.000

647.461.000

674.588.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

16.740.232.000

13.866.804.000

14.051.796.000

17

17.1

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

0302

5001

Izgradnja DKP-a u Kanberi (Australija)

80.000.000

32.000.000

 

5002

Pribavljanje nepokretnosti za potrebe DKP-a RS u Skoplju (Makedonija)

48.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

128.000.000

32.000.000

 

22

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

900.000.000

400.000.000

 

 

5003

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

5.000.000.000

360.000.000

 

 

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad - Ruma

40.000.000

 

 

 

5010

Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun

19.440.000

 

 

 

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

25.000.000

 

 

 

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd - Šid - državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

6.202.000

 

 

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

5.113.000

 

 

 

5015

Projekat mađarsko-srpske železnice

9.700.000.000

9.675.000.000

11.706.000.000

 

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija - petlja Subotica Jug

1.400.000.000

 

 

 

5018

Izgradnja autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac

8.000.000.000

1.013.714.000

 

 

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

7.170.000.000

6.757.365.000

7.175.772.000

 

5020

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Prosek - Crvena Reka i Čiflik-Pirot i autoputa E-75, deonice Grdelica - Caričina Dolina i Caričina Dolina - Vladičin Han

1.000.000.000

 

 

 

5021

Izgradnja autoputa E-75, deonice: Grabovnica-Grdelica i Vladičin Han - Donji Neradovac i izgradnja autoputa E-80 deonice: Niš-Dimitrovgrad i obilaznica oko Dimitrovgrada

1.000.000.000

 

 

 

5022

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka - Čiflik i Pirot (istok) - Dimitrovgrad i Paralelni nekomercijalni put Bela Palanka - Pirot (Zapad)

1.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

 

5023

Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

 

5025

Izgradnja železničke infrastrukture i nabavka dizel motornih vozova

5.768.000.000

1.000.000.000

3.000.000.000

 

5027

Rekonstrukcija železničke pruge Niš-Dimitrovgrad, deonica: Sićevo-Staničenje-Dimitrovgrad

1.000.000.000

2.400.000.000

1.400.000.000

 

5028

Izgradnja pruge Radinac - Smederevo - do nove Luke Smederevo

553.000.000

 

 

5029

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija-Bratunac

57.000.000

50.000.000

 

5030

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Karakaj (Zvornik)

175.000.000

175.000.000

 

5031

Rekonstrukcija mosta kralja Aleksandra na reci Drini

6.000.000

150.000.000

 

5032

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Šepak

175.000.000

175.000.000

 

5033

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Skelani (Bajina Bašta)

5.000.000

365.000.000

259.000.000

5034

Izgradnja autoputa E-763, deonica:
Preljina-Požega

3.250.000.000

3.800.000.000

6.360.000.000

5035

Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate-Preljina

1.900.000.000

9.396.044.000

9.369.044.000

5038

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 1"

1.017.450.000

1.695.750.000

 

5039

Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema nadzora klirensa mostova

29.750.000

297.500.000

297.500.000

5040

Uspostavljanje VTS i VHF radio-telefonskog sistema na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije

483.551.000

170.951.000

 

5041

Proširenje kapaciteta terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo

75.000.000

1.604.503.000

1.069.669.000

5042

Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata

178.500.000

 

997.815.000

5043

Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo

500.000.000

6.908.000.000

4.500.000.000

5044

Rekonstrukcija državnog puta IIa reda, broj 203, Novi Pazar - Tutin

1.350.000.000

3.000.000.000

500.000.000

5045

Izgradnja saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica

1.000.000.000

1.300.000.000

4.000.000.000

5046

Realizacija projekata železničke infrastrukture

1.000.000.000

5.450.000.000

5.450.000.000

5048

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd - Surčin

1.000.000.000

3.221.515.000

3.221.515.000

5050

Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik

 

4.000.000.000

4.000.000.000

5051

Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za plovidbu na reci Savi

61.000.000

225.700.000

518.500.000

5052

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi - Faza II

 

144.000.000

288.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

57.850.006.000

68.735.042.000

68.112.815.000

23

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

241.314.000

250.001.000

290.301.000

5007

Rekonstrukcija i adaptacija objekta "PALATA PRAVDE" u Beogradu

285.000.000

100.000.000

100.000.000

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

105.000.000

400.000.000

250.000.000

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

140.001.000

195.067.000

237.597.000

5011

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

950.000.000

845.000.000

639.700.000

5027

Zgrada pravosudnih organa u ulici Ustanička Beograd

70.000.000

30.001.000

30.000.000

MINISTARSTVO PRAVDE

1.791.315.000

1.820.069.000

1.547.598.000

23.1

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

1607

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

22.940.000

30.800.000

50.000.000

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

52.100.000

42.000.000

86.000.000

5006

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

40.861.000

152.000.000

212.680.000

5007

Kazneno-popravni zavod Padinska skela

1.000.000

28.000.000

 

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

56.700.000

102.000.000

153.000.000

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

49.000.000

 

 

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac - Zabela

396.083.000

386.000.000

205.000.000

5011

Radovi na izgradnji novog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica

241.000.000

102.000.000

205.000.000

5012

Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa u OZ Leskovac

568.310.000

51.000.000

 

5014

Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa

 

10.000.000

250.000.000

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

1.427.994.000

903.800.000

1.161.680.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

3.219.309.000

2.723.869.000

2.709.278.000

24

24.4

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza

472.562.000

1.178.479.000

1.178.654.000

24.5

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

0401

5002

Brana sa akumulacijom "STUBO-ROVNI" Valjevo

51.409.000

 

 

5003

Brana sa akumulacijom "ARILJE" profil "SVRAČKOVO" Arilje

450.000.000

501.409.000

701.409.000

5007

Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca

30.000.000

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

531.409.000

501.409.000

701.409.000

24.9

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0109

5001

Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka i bezbednosti hrane

35.000.000

 

 

5002

Izgradnja karantinskog staklenika za potrebe fitosanitarne laboratorije

29.848.000

 

 

5003

Unapređenje energetske efikasnosti laboratorije

3.000.000

7.000.000

 

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

67.848.000

7.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

1.071.819.000

1.686.888.000

1.880.063.000

25

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

0406

5002

Izgradnja glavnog kolektora za PPOV Leskovac

430.677.000

33.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

430.677.000

33.000.000

 

26

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

0201

5002

Naučno tehnološki park u Novom Sadu

200.000.000

240.000.000

240.000.000

2001

5001

Izgradnja Obrazovno-istraživačkog centra u Beloj Crkvi

63.800.000

143.400.000

86.569.000

UKUPNO MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

263.800.000

383.400.000

326.569.000

28

 

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

0503

5001

Izgradnja novog tunela/kolektora Kriveljske reke

250.000.000

600.000.000

250.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

250.000.000

600.000.000

250.000.000

29

29.1

USTANOVE KULTURE

1202

5003

Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini

88.500.000

250.903.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

88.500.000

250.903.000

 

31

31.1

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA

1303

5003

Nacionalni trening centar za šest sportova - Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku

432.000.000

648.000.000

648.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

432.000.000

648.000.000

648.000.000

32

 

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1507

5001

Izgradnja gondole u Beogradu

862.000.000

 

 

32.1

BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

0703

5001

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u RS - "Povezane škole"

361.716.000

 

 

5003

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u RS - "Povezane škole" - Faza II

20.000.000

2.090.000.000

2.090.000.000

BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

381.716.000

2.090.000.000

2.090.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1.243.716.000

2.090.000.000

2.090.000.000

33

 

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

389.000.000

290.000.000

100.000.000

UKUPNO BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA

389.000.000

290.000.000

100.000.000

40

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

0605

5001

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

75.957.000

147.589.000

 

5002

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

127.600.000

140.200.000

 

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

203.557.000

287.789.000

 

44

 

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

0201

5001

Digitalizacija kulturne, umetničke, istorijske i naučne baštine Republike Srbije

61.500.000

61.500.000

 

UKUPNO SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

61.500.000

61.500.000

 

52

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

0606

5007

Rekonstrukcija vile u Ulici kneza Aleksandra Karađorđevića 75

15.000.000

 

 

5008

Rekonstrukcija kompleksa vile "MIR"

38.000.000

 

 

UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

53.000.000

 

 

54

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

2401

5001

Skladište naftnih derivata "Požega" u Požegi

150.000.000

150.000.000

 

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

150.000.000

150.000.000

 

UKUPNO 

95.625.475.000

106.856.656.000

97.849.862.000

Član 6

U okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, Program 1510 - Privlačenje investicija, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 - Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

- u 2019. godini u iznosu do 14.799.023.000 dinara;

- u 2020. godini u iznosu do 15.317.462.000 dinara;

- u 2021. godini u iznosu do 15.400.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstva u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog za 2019. godinu.

Član 7

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

- deo prihoda od poreza na dohodak građana - poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

- deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budžeta Republike Srbije, i to:

- transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

- namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

- namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

- namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

II POSEBAN DEO

Član 8

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga, u iznosu od 1.881.246.821.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 8.

Deo teksta ovog dokumenta nalazi se u pripremi radi objavljivanja u Pravnoj bazi, a u međuvremenu ga možete pogledati OVDE

III IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 9

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14), ovim zakonom utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata:

- za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina utvrđuje se osnovica u neto iznosu od 20.410,39 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 21.529,67 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - dr. zakon, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 - dr. zakon, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 - US i 87/18) i Zakonom o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - US, 121/12, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 106/15 i 63/16 - US) utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 21.134,63 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 20.173,96 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati državnih službenika na položaju utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 18.298,38 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za funkcionere čija se plata prema posebnom zakonu direktno ili indirektno određuje prema plati sudija utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 31.924,38 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike, kojima osnovica nije utvrđena u stavu 1. u alinejama 1-3. ovog člana utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 19.213,29 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na osnovu člana 37. stav 4. Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09 - US, 104/09, 101/10, 8/12 - US, 121/12, 124/12 - US, 101/13, 108/13 - dr. zakon, 111/14 - US, 117/14, 40/15, 63/15 - US, 106/15, 63/16 - US i 47/17) i člana 69. stav 3. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - US, 121/12, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 106/15 i 63/16 - US), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u neto iznosu od 33.520,60 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U 2019. godini osnovica iz stava 2. ovog člana u delu koji se odnosi na sudije isplaćivaće se: 70% iz izvora 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta, a 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima.

Na osnovu člana 20a stav 4. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11, 18/13 - US, 40/15 - dr. zakon i 103/15), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda u neto iznosu od 31.924,38 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Član 10

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju izveštaje o rashodima za zaposlene u 2019. godini, kao i pojedinačno za indirektne korisnike iz njihove nadležnosti, objedinjeno na nivou glave.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržaj izveštavanja iz stava 1. ovog člana.

Član 11

Na osnovu člana 48. stav 4. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14) utvrđuje se procenat od ukupnog iznosa sredstava za plate namenjen za ostvarene rezultate rada nameštenika, i to 1% mesečnog platnog fonda nameštenika za mesec koji prethodi mesecu za koji se isplaćuje plata u koju se uključuje dodatak za ostvarene rezultate rada nameštenika, u skladu sa obezbeđenim sredstvima.

U 2019. godini planirana su sredstva za napredovanje državnih službenika.

Član 12

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta.

Ako se u toku godine prihodi i primanja budžeta smanje, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 13

Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora prihoda i primanja, (koji nisu izvor 01 - Opšti prihodi i primanja budžeta), obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija zbog izvršenja prinudne naplate, za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze, tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu propisa koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveza.

Član 14

Direktni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije pre najavljivanja novih obaveza na način propisan članom 56. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17) u sistemu izvršenja budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Član 15

U izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje prioritet imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal.

Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu komercijalnih transakcija izmire u roku utvrđenom zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnici sredstava budžeta Republike Srbije u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno stavu 2. ovog člana, Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija - Odeljenja za budžetsku inspekciju, može doneti odluku o obustavi izvršavanja ostalih aproprijacija utvrđenih ovim zakonom za tog korisnika.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, ukoliko jedinica lokalne samouprave ne obezbedi u budžetu i ne prenosi sredstva osnovnim i srednjim školama za finansiranje rashoda u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja, zbog čega osnovna, odnosno srednja škola ne može da izmiri obaveze u roku utvrđenom zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade toj jedinici lokalne samouprave.

Ukoliko korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno stavu 2. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica.

Član 16

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, dužni su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine deo od najmanje 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima, a javne agencije 100% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2018. godinu uplate u budžet Republike Srbije, prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu dužna su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine u budžet Republike Srbije uplate najmanje 50% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2018. godinu, koji u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva pripada Republici Srbiji kao članu društva.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, uz saglasnost Vlade, obavezu po osnovu uplate dobiti nema subjekat iz st. 1. i 2. ovog člana koji donese odluku da iz dobiti pokrije gubitak, odnosno poveća kapital, a raspoloživa likvidna sredstva upotrebi za finansiranje investicija.

Vlada može odlučiti da organizacija za obavezno socijalno osiguranje ima obavezu da do određenog roka određeni procenat neraspoređenog viška prihoda i primanja, utvrđenog u završnim računima iz prethodnih godina, uplati u budžet Republike Srbije.

Član 17

U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17) u budžetskoj 2019. godini, neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka 4) Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US i 113/17), predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije, lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene.

U 2019. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa.

Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne obezbede u budžetu i ne isplate jubilarne nagrade zaposlenima u osnovnim i srednjim školama koji to pravo stiču u 2019. godini, ministar nadležan za poslove finansija može, na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade, u iznosu neisplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenima u osnovnim i srednjim školama iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Član 18

Naknade za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru ne mogu se povećavati u 2019. godini.

Zadužuju se nadležni organi i korisnici javnih sredstava da preispitaju potrebu postojanja i visinu naknada iz stava 1. ovog člana, radi smanjenja izdataka po ovom osnovu i u tom cilju iniciraju izmene zakona, drugih propisa, opštih i drugih akata kojima je uređeno plaćanje ovih naknada.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije mogu formirati komisije i druga stalna i privremena radna tela isključivo u skladu sa posebnim zakonom, odnosno drugim propisom, a čiji zadatak ne može biti obavljanje tekućih i poslova iz delokruga rada korisnika budžetskih sredstava.

Član 19

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti, osim organizacija za obavezno socijalno osiguranje, koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici javnih sredstava, namiruju samo troškove po tom osnovu.

Ukoliko u slučajevima iz stava 1. ovog člana plaćanje troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, korisnik koji upravlja javnim sredstvima vrši plaćanje, a zatim direktni, odnosno indirektni korisnik iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Refundacija iz stava 2. ovog člana smatra se načinom izvršavanja rashoda u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15, 99/16 i 113/17).

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije koriste poslovni prostor iz stava 1. ovog člana, prema planu korišćenja koji donosi Vlada.

Član 20

Drugi korisnici javnih sredstava koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, plaćaju nastale troškove, troškove tekućeg i investicionog održavanja, odnosno zakupa, u skladu sa kriterijumima koje propisuje Vlada, odnosno izvršni organ lokalne vlasti.

Član 21

Vlada može da odluči o otpisu i/ili pretvaranju u kapital potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu datih pozajmica i plaćenih obaveza po osnovu izdatih garancija privrednim subjektima, a na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Član 22

U 2019. godini mogu se zaključiti poslovi sa finansijskim derivatima u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, radi zaštite od promene deviznog kursa i/ili rizika promene kamatne stope u vezi sa zajmovima i državnim hartijama od vrednosti zaključenim, odnosno emitovanim u skladu sa ovim zakonom i/ili ranije važećim zakonima o budžetu Republike Srbije.

Član 23

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2019. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 24

Rashodi i izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih rashoda i izdataka, u odnosu na utvrđene aproprijacije i odobravati plaćanja na teret budžetskih sredstava.

Član 25

Za poslove koji se u skladu sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - US), vrše kao povereni, sredstva se usmeravaju sa aproprijacije ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti.

Član 26

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, Vlada donosi na predlog ministarstva koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom korisniku budžetskih sredstava za realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana iz nadležnosti tog budžetskog korisnika.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 551 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 551 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru razdela direktnog korisnika budžetskih sredstava kome je taj deo sredstava prenet.

Član 27

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju Nacionalnog investicionog plana zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 26. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 26. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja, zajednički su odgovorni za izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

Član 28

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima, Vlada donosi na predlog Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, a na osnovu inicijative ostalih direktnih korisnika budžetskih sredstava prema utvrđenim prioritetima.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 40 - Republička direkcija za imovinu Republike Srbije može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom korisniku budžetskih sredstava za realizaciju projekata investicionog održavanja određenih poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti, prema utvrđenim prioritetima iz nadležnosti tog korisnika budžetskih sredstava.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 - Zgrade i građevinski objekti u okviru Razdela 40 - Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 511 - Zgrade i građevinski objekti u okviru razdela direktnog korisnika budžetskih sredstava kome je taj deo sredstava prenet.

Član 29

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 28. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 28. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, zajednički su odgovorni za izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima.

Član 30

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje primljenih sredstava Sektorske budžetske podrške u okviru Programa IPA, Vlada donosi na predlog Ministarstva finansija.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo ovih sredstava raspoređen u okviru Razdela 16 - Ministarstvo finansija može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom korisniku budžetskih sredstava za realizaciju obaveza prema utvrđenim prioritetima.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos Sektorske budžetske podrške u okviru Razdela 16 - Ministarstvo finansija, a preneta sredstva iskazuju se na odgovarajućoj aproprijaciji u okviru razdela direktnog korisnika budžetskih sredstava kome je taj deo sredstava prenet.

Član 31

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune sudova otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i ostalih sredstava, osim sredstava za plate zaposlenih u sudovima koji su sudsko osoblje iz Razdela 6 - Sudovi sa računa budžeta na evidencione račune sudova otvorene u Sistemu izvršenja budžeta, izuzev Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu i Prekršajnom apelacionom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje su funkcioneri koji rukovode radom sudova iz Razdela 6 - Sudovi.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za izdavanje naloga za plaćanje javnih nabavki, koje se vrše jedinstveno za sudove, kao i za isplate obaveza po osnovu potpisanih sporazuma o vansudskim poravnanjima u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, nadležan je predsednik Visokog saveta sudstva.

Član 32

Predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je za davanje naloga za prenos javnim tužilaštvima sredstava, osim sredstava za plate zaposlenih u javnim tužilaštvima koji su osoblje u javnom tužilaštvu, iz Razdela 8 - Javna tužilaštva sa računa budžeta na evidencione račune javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budžeta, izuzev Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine i Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Izuzetno, predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je i za prenos sredstava iz sopstvenih prihoda na evidencione račune javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanja jesu funkcioneri koji rukovode javnim tužilaštvima iz Razdela 8 - Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanja kod javnih nabavki koje se vrše jedinstveno za tužilaštva, u kom slučaju je nadležan predsednik Državnog veća tužilaca.

Član 33

Ministar nadležan za poslove pravosuđa nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune pravosudnih organa otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i javnim tužilaštvima sredstava iz Razdela 6 - Sudovi i Razdela 8 - Javna tužilaštva, za izvršavanje rashoda za plate zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima - sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, rashoda za tekuće održavanje opreme i objekata sudova, kao i rashoda za investiciona i kapitalna ulaganja sudovima i javnim tužilaštvima i uređenje i razvoj pravosudnog informacionog sistema, sa računa budžeta na evidencione račune sudova i javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budžeta, osim Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu, Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine, Tužilaštvu za organizovani kriminal i Prekršajnom apelacionom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje jesu funkcioneri koji rukovode radom sudova iz Razdela 6 - Sudovi i funkcioneri koji rukovode radom tužilaštava iz Razdela 8 - Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanje za javne nabavke za projekte koje za sudove i javna tužilaštva sprovodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Član 34

Ministar nadležan za poslove kulture nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava iz budžeta na evidencione račune ustanova kulture otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdanje naloga za plaćanje su rukovodioci ustanova kulture iz stava 1. ovog člana.

Član 35

Rukovodilac Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava iz budžeta na evidencione račune ustanova za izvršenje krivičnih sankcija otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje su rukovodioci ustanova za izvršenje krivičnih sankcija iz stava 1. ovog člana.

Član 36

Ministar nadležan za poslove rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava iz budžeta na evidencione račune ustanova socijalne zaštite otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje su rukovodioci ustanova socijalne zaštite iz stava 1. ovog člana.

Član 37

Izuzetno od odredbe člana 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - dr. propis, 125/14 - dr. propis, 95/15 - dr. propis, 83/16, 91/16 - dr. propis, 104/16 - dr. zakon i 96/17 - dr. propis), godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, u 2019. godini utvrđuje se u ukupnom iznosu od 33.307.366.000 dinara.

Raspodela transfera iz stava 1. ovog člana vršiće se u iznosima iskazanim u sledećoj tabeli:

R. br.

Jedinica lokalne
samouprave

Nenamenski transfer po jedinicama lokalne samouprave (u dinarima)

1.

Ada

90.676.873

2.

Aleksandrovac

229.611.327

3.

Aleksinac

498.167.212

4.

Alibunar

175.413.738

5.

Apatin

162.829.785

6.

Aranđelovac

202.936.559

7.

Arilje

91.032.672

8.

Babušnica

240.618.064

9.

Bajina Bašta

136.973.066

10.

Batočina

112.099.073

11.

Bač

117.262.304

12.

Bačka Palanka

204.094.102

13.

Bačka Topola

158.418.215

14.

Bački Petrovac

116.766.422

15.

Bela Palanka

227.942.308

16.

Bela Crkva

200.444.588

17.

Beograd

0

18.

Beočin

48.627.273

19.

Bečej

154.626.570

20.

Blace

162.765.657

21.

Bogatić

339.075.746

22.

Bojnik

217.399.828

23.

Boljevac

205.774.958

24.

Bor

226.956.863

25.

Bosilegrad

255.927.649

26.

Brus

184.482.099

27.

Bujanovac

391.927.698

28.

Valjevo

388.041.467

29.

Varvarin

247.601.878

30.

Velika Plana

307.501.600

31.

Veliko Gradište

192.545.052

32.

Vladimirci

198.117.049

33.

Vladičin Han

267.153.627

34.

Vlasotince

346.808.718

35.

Vranje

397.630.668

36.

Vrbas

166.026.404

37.

Vrnjačka Banja

88.815.082

38.

Vršac

155.853.801

39.

Gadžin Han

162.442.778

40.

Golubac

176.621.798

41.

Gornji Milanovac

224.150.456

42.

Despotovac

254.570.880

43.

Dimitrovgrad

105.353.366

44.

Doljevac

194.260.170

45.

Žabalj

180.688.749

46.

Žabari

181.542.087

47.

Žagubica

266.182.407

48.

Žitište

198.882.224

49.

Žitorađa

218.131.394

50.

Zaječar

288.354.282

51.

Zrenjanin

202.787.952

52.

Ivanjica

322.897.726

53.

Inđija

142.402.405

54.

Irig

86.050.730

55.

Jagodina

321.660.436

56.

Kanjiža

70.777.340

57.

Kikinda

181.468.001

58.

Kladovo

159.156.644

59.

Knić

192.622.590

60.

Knjaževac

409.681.070

61.

Kovačica

225.436.322

62.

Kovin

223.438.083

63.

Kosjerić

43.072.619

64.

Koceljeva

158.449.034

65.

Kragujevac

426.319.343

66.

Kraljevo

746.288.490

67.

Krupanj

258.610.783

68.

Kruševac

466.901.040

69.

Kula

194.909.532

70.

Kuršumlija

273.765.140

71.

Kučevo

271.355.853

72.

Lajkovac

23.463.193

73.

Lapovo

39.445.348

74.

Lebane

315.430.112

75.

Leskovac

896.973.298

76.

Loznica

516.503.831

77.

Lučani

165.996.102

78.

Ljig

124.435.131

79.

Ljubovija

194.959.798

80.

Majdanpek

219.188.277

81.

Mali Zvornik

134.654.953

82.

Mali Iđoš

96.630.970

83.

Malo Crniće

208.437.171

84.

Medveđa

206.871.246

85.

Merošina

192.299.179

86.

Mionica

158.429.600

87.

Negotin

250.069.595

88.

Niš

633.997.549

89.

Nova Varoš

188.253.034

90.

Nova Crnja

115.794.170

91.

Novi Bečej

150.062.806

92.

Novi Kneževac

102.015.724

93.

Novi Pazar

559.030.639

94.

Novi Sad

918.682.241

95.

Opovo

83.677.569

96.

Osečina

175.006.161

97.

Odžaci

226.136.696

98.

Pančevo

84.544.580

99.

Paraćin

282.823.609

100.

Petrovac

414.398.661

101.

Pećinci

66.755.678

102.

Pirot

300.550.163

103.

Plandište

178.921.542

104.

Požarevac

111.620.139

105.

Požega

203.414.788

106.

Preševo

388.610.506

107.

Priboj

294.491.228

108.

Prijepolje

443.912.201

109.

Prokuplje

338.543.436

110.

Ražanj

184.009.348

111.

Rača

182.714.590

112.

Raška

196.337.900

113.

Rekovac

183.485.656

114.

Ruma

231.215.517

115.

Svilajnac

212.912.271

116.

Svrljig

257.113.059

117.

Senta

91.930.727

118.

Sečanj

128.010.682

119.

Sjenica

415.226.768

120.

Smederevo

371.947.865

121.

Smederevska Palanka

292.954.759

122.

Sokobanja

157.643.188

123.

Sombor

381.737.563

124.

Srbobran

77.756.702

125.

Sremska Mitrovica

254.994.496

126.

Sremski Karlovci

36.768.320

127.

Stara Pazova

175.065.415

128.

Subotica

240.430.956

129.

Surdulica

238.054.481

130.

Temerin

104.794.238

131.

Titel

134.820.696

132.

Topola

154.656.775

133.

Trgovište

205.644.981

134.

Trstenik

465.658.366

135.

Tutin

446.950.837

136.

Ćićevac

107.699.556

137.

Ćuprija

194.203.986

138.

Ub

92.687.064

139.

Užice

228.113.946

140.

Crna Trava

89.166.683

141.

Čajetina

75.432.191

142.

Čačak

287.670.506

143.

Čoka

160.771.502

144.

Šabac

299.422.232

145.

Šid

206.153.535

UKUPNO:

33.307.366.000

 

Član 38

Naloge za izvršavanje izdataka na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije zajednički izdaju ministar u čijem su razdelu obezbeđena sredstva za te izdatke i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju dužna je da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavlja kvartalne izveštaje o sredstvima koja se u toku godine sa njenog razdela prenose jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Izveštaji iz stava 2. ovog člana sadrže podatke o sredstvima iskazanim po namenama i po jedinicama lokalne samouprave, a dostavljaju se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Član 39

Direktni korisnici budžetskih sredstava dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju kvartalne izveštaje o sredstvima koja se u toku godine sa njihovog razdela prenose jedinicama lokalne samouprave sa aproprijacije ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana sadrže podatke o sredstvima iskazanim po namenama i po jedinicama lokalne samouprave, a dostavljaju se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Direktni korisnici budžetskih sredstava dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju kvartalne izveštaje o sredstvima koja se u toku godine sa njihovog razdela prenose sa grupe konta 45 - Subvencije.

Izveštaji iz stava 3. ovog člana sadrže podatke o krajnjem korisniku, ukupnom iznosu, kao i nameni prenetih sredstava, a dostavljaju se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Član 40

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog zakona, Vlada može da odluči o pokretanju postupka za zaduživanje i davanje garancija Republike Srbije radi očuvanja i jačanja finansijske stabilnosti, sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera, u iznosu do 12.000.000.000 dinara, a na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Zaduživanje i davanje garancija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa postupkom koji je uređen Zakonom o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15).

Član 41

Ukoliko se u 2019. godini prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostvaruju u manjim iznosima od iznosa utvrđenih njihovim finansijskim planovima za 2019. godinu, upravni odbori će svojim odlukama, na koje saglasnost daje Vlada, prilagoditi rashode i izdatke smanjenim prihodima, osim za rashode za socijalno osiguranje.

Član 42

Lokalna vlast u 2019. godini može planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, tako da masu sredstava za isplatu plata planiraju na nivou isplaćenih plata u 2018. godini, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu plata u skladu sa članom 40. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/17).

Ukupnu masu sredstava za plate treba umanjiti za plate zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koje su se finansirale iz budžeta lokalne vlasti sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412, a više se ne finansiraju, odnosno za masu sredstava za plate zaposlenih koji su radili kod tih korisnika, a nisu preuzeti u organe i službe uprave ili javne službe jedinice lokalne vlasti, kod kojih se plate zaposlenih finansiraju iz budžeta lokalne vlasti na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412.

Tako planirana ukupna masa sredstava za plate će se uvećati kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za 7%, osim kod ustanova socijalne zaštite kod kojih povećanje iznosi 9%.

Sredstva dobijena po osnovu umanjenja u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/14), treba planirati na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 465 - Ostale dotacije i transferi.

Ukoliko lokalna vlast ne planira u svojim odlukama o budžetu za 2019. godinu i ne izvršava ukupna sredstva za obračun i isplatu plata na način utvrđen u st. 1. do 4. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa ograničenjem iz st. 1. do 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržaj izveštavanja o planiranim i izvršenim sredstvima za isplatu plata iz st. 1. do 4. ovog člana i o strukturi rashoda za zaposlene na aproprijacijama ekonomskim klasifikacijama 413-416 u 2019. godini.

Član 43

Direktni korisnici budžetskih sredstava su dužni da ministarstvu nadležnom za poslove finansija, dostavljaju mesečne izveštaje o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja.

Kada su krajnji korisnici projekata i programa, koji se finansiraju iz projektnih i programskih zajmova, indirektni korisnici budžetskih sredstava i ostali korisnici javnih sredstava, direktni korisnici budžetskih sredstava zaduženi za njihovo praćenje dužni su da dostavljaju izveštaje iz stava 1. ovog člana.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana dostavljaju se u skladu sa Pravilnikom o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja ("Službeni glasnik RS", broj 25/15).

Član 44

Direktni korisnici budžetskih sredstava koji učestvuju u realizaciji projektnih i programskih zajmova, koji se prema sporazumima o zajmovima zaključenim između Republike Srbije i zajmodavaca, ne izvršavaju preko podračuna za Izvršenje budžeta Republike Srbije, dužni su na osnovu Izveštaja u skladu sa Pravilnikom o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja ("Službeni glasnik RS", broj 25/15), da sprovedu obračunske naloge preko podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije na teret aproprijacija ekonomskih klasifikacija planiranih za navedene namene, radi evidentiranja dinarske protivvrednosti plaćanja izvršenih u stranoj valuti, a u korist primanja od inostranih zaduživanja, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec.

Radi evidentiranja ostvarenih primanja po osnovu zajmova iz stava 1. ovog člana Uprava za trezor će ispostavljati i izvršavati obračunske naloge preko računa za uplatu javnih prihoda i primanja.

Svi sporazumi o zajmovima koji se zaključuju u 2019. godini i koji predstavljaju direktnu obavezu Republike Srbije, moraju biti iskazani u finansijskim planovima korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije.

Član 45

Direktni korisnici budžetskih sredstava koji učestvuju u realizaciji projekata predviđenih relevantnim finansijskim sporazumima, a u skladu sa Okvirnim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA II) dužni su da sprovedu obračunske naloge preko računa izvršenja budžeta Republike Srbije na teret aproprijacija ekonomskih klasifikacija planiranih za navedene namene radi evidentiranja dinarske protivvrednosti plaćanja izvršenih u stranoj valuti.

Radi evidentiranja ostvarenih prihoda iz stava 1. ovog člana Uprava za trezor će ispostavljati i izvršavati obračunske naloge preko računa za uplatu javnih prihoda i primanja.

Obračunski nalozi koriste se za evidentiranje prihoda, rashoda i/ili izdataka u okviru opredeljenih aproprijacija na izvoru 56 - Finansijska pomoć EU i sprovode po dobijanju obaveštenja o izvršenom plaćanju od strane Ministarstva finansija - Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Član 46

Ukupni nivo rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu ograničen je u iznosu od 1.265.169.101.000 dinara, odnosno za 2021. godinu u iznosu od 1.328.100.168.000 dinara.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana ne uključuje rashode i izdatke indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, koji se finansiraju iz izvora 04 - Sopstveni prihodi budžetskih korisnika, izvora 07 - Transferi od drugih nivoa vlasti i izvora 13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

Član 47

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.