Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

50

 

 

 

 

 

DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE

63.068.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 50

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

63.068.000

 

 

0701

 

 

 

Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

63.068.000

 

 

 

450

 

 

Saobraćaj

63.068.000

 

 

 

 

0012

 

Regulisanje železničkog tržišta i osiguranje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja

63.068.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

31.956.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.721.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

100.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

250.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.730.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

3.374.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

5.600.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

7.200.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.700.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

35.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.300.000

51

 

 

 

 

 

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA

24.855.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 51

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

24.855.000

 

 

0802

 

 

 

Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa

24.855.000

 

 

 

410

 

 

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

24.855.000

 

 

 

 

0011

 

Mirno rešavanje radnih sporova

24.855.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.936.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.958.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

309.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

270.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

70.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

450.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

8.481.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

550.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

30.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.400.000

52

 

 

 

 

 

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

3.265.121.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 52

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.265.121.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

3.265.121.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

3.265.121.000

 

 

 

 

0007

 

Održavanje objekata i opreme, nabavka opreme i materijala

1.140.815.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

273.368.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

599.672.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

181.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

86.775.000

 

 

 

 

0008

 

Informaciono-komunikacione, opšte i specijalizovane usluge

486.391.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

212.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

267.416.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

4.975.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

2.000.000

 

 

 

 

0009

 

Administracija i upravljanje

1.561.215.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

586.731.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

105.025.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

4.500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

5.200.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

35.209.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

5.600.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

764.700.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

4.800.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

29.500.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

16.400.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.000.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

550.000

 

 

 

 

5007

 

Rekonstrukcija vile u Ulici kneza Aleksandra Karađorđevića 75

19.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

19.000.000

 

 

 

 

5008

 

Rekonstrukcija kompleksa vile "MIR"

23.200.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

23.200.000

 

 

 

 

5009

 

Rekonstrukcija objekta "KRALJEVA VILA" i rekonstrukcija vile "ŠUMADIJA" na Oplencu

34.500.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

34.500.000

53

 

 

 

 

 

UPRAVNI OKRUZI

443.008.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 53

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

443.008.000

 

53.1

 

 

 

 

SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

18.241.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.1

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

18.241.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

18.241.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

18.241.000

 

 

 

 

0010

 

Stručni i operativni poslovi Severno-bačkog upravnog okruga

18.241.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.669.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.015.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

170.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

250.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

5.780.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

81.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.604.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.400.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.350.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

21.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

900.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.000

 

53.2

 

 

 

 

SREDNJOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

15.348.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.2

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

15.348.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

15.348.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

15.348.000

 

 

 

 

0011

 

Stručni i operativni poslovi Srednje-banatskog upravnog okruga

15.348.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.300.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.108.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

27.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

250.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.698.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.452.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

700.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.105.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

6.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

500.000

 

53.3

 

 

 

 

SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

14.926.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.3

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

14.926.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

14.926.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

14.926.000

 

 

 

 

0012

 

Stručni i operativni poslovi Severno-banatskog upravnog okruga

14.926.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.151.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.101.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

199.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

110.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.465.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

270.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

803.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

145.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.340.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.750.000

 

 

 

 

 

444

Prateći troškovi zaduživanja

5.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

35.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

450.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

100.000

 

53.4

 

 

 

 

JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

16.410.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.4

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

16.410.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

16.410.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

16.410.000

 

 

 

 

0013

 

Stručni i operativni poslovi Južno-banatskog upravnog okruga

16.410.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.915.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.235.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

800.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

70.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.890.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

300.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.370.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

120.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

650.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.668.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

40.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

300.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.000

 

53.5

 

 

 

 

ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

14.522.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.5

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

14.522.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

14.522.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

14.522.000

 

 

 

 

0014

 

Stručni i operativni poslovi Zapadno-bačkog upravnog okruga

14.522.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.808.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.040.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

40.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

98.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

326.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

135.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.693.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

260.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

770.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

600.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.331.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

20.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

400.000

 

53.6

 

 

 

 

SREMSKI UPRAVNI OKRUG

11.208.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.6

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

11.208.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

11.208.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

11.208.000

 

 

 

 

0015

 

Stručni i operativni poslovi Sremskog upravnog okruga

11.208.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.189.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.108.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

10.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

160.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

267.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.420.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

150.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

435.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

365.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

854.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

9.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

240.000

 

53.7

 

 

 

 

JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

19.251.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.7

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

19.251.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

19.251.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

19.251.000

 

 

 

 

0016

 

Stručni i operativni poslovi Južno-bačkog upravnog okruga

19.251.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.589.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.914.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.713.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

955.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

285.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.305.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

20.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

570.000

 

53.8

 

 

 

 

MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG

11.889.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.8

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

11.889.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

11.889.000

 

 

 

139

 

 

Opšte usluge

11.889.000

 

 

 

 

0017

 

Stručni i operativni poslovi Mačvanskog upravnog okruga

11.889.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.420.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.149.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

56.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

150.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

80.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.900.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

247.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

400.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

220.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

900.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

367.000

 

53.9

 

 

 

 

KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG

20.349.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.9

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

20.349.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

20.349.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

20.349.000

 

 

 

 

0018

 

Stručni i operativni poslovi Kolubarskog upravnog okruga

20.349.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.693.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.198.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

80.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

340.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.470.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

70.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.889.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.230.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.807.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

50.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.520.000

 

53.10

 

 

 

 

PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG

14.340.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.10

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

14.340.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

14.340.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

14.340.000

 

 

 

 

0019

 

Stručni i operativni poslovi Podunavskog upravnog okruga

14.340.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.580.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

999.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

676.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

4.423.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

50.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

707.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.200.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

560.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

140.000

 

53.11

 

 

 

 

BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG

13.111.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.11

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

13.111.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

13.111.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

13.111.000

 

 

 

 

0020

 

Stručni i operativni poslovi Braničevskog upravnog okruga

13.111.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.938.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.063.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

106.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

387.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.855.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

40.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

560.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.040.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.209.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

20.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

893.000

 

53.12

 

 

 

 

ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG

16.715.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.12

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

16.715.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

16.715.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

16.715.000

 

 

 

 

0021

 

Stručni i operativni poslovi Šumadijskog upravnog okruga

16.715.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.335.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.492.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

60.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

290.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

120.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.320.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

146.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.500.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

580.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

640.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

30.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

200.000

 

53.13

 

 

 

 

POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

19.982.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.13

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

19.982.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

19.982.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

19.982.000

 

 

 

 

0022

 

Stručni i operativni poslovi Pomoravskog upravnog okruga

19.982.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.115.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.096.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

48.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

250.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

5.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

3.325.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.700.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.051.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

110.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

185.000

 

53.14

 

 

 

 

BORSKI UPRAVNI OKRUG

15.489.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.14

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

15.489.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

15.489.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

15.489.000

 

 

 

 

0023

 

Stručni i operativni poslovi Borskog upravnog okruga

15.489.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.472.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

808.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

70.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

540.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.800.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

700.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.200.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

700.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

97.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

4.000.000

 

53.15

 

 

 

 

ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

16.034.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.15

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

16.034.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

16.034.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

16.034.000

 

 

 

 

0024

 

Stručni i operativni poslovi Zaječarskog upravnog okruga

16.034.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.165.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.194.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

195.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

80.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.940.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

265.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.560.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

750.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.650.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

230.000

 

53.16

 

 

 

 

ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG

29.866.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.16

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

29.866.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

29.866.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

29.866.000

 

 

 

 

0025

 

Stručni i operativni poslovi Zlatiborskog upravnog okruga

29.866.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

9.792.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.790.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

50.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

150.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

340.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

10.092.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

400.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.295.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

300.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.170.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

3.067.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

20.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

800.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

600.000

 

53.17

 

 

 

 

MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG

19.653.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.17

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

19.653.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

19.653.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

19.653.000

 

 

 

 

0026

 

Stručni i operativni poslovi Moravičkog upravnog okruga

19.653.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.004.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.075.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

30.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

386.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

65.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

7.200.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

150.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

700.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

800.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.500.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

150.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.592.000

 

53.18

 

 

 

 

RAŠKI UPRAVNI OKRUG

22.731.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.18

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

22.731.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

22.731.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

22.731.000

 

 

 

 

0027

 

Stručni i operativni poslovi Raškog upravnog okruga

22.731.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.795.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.395.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

229.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

400.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

8.366.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

795.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

880.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

2.310.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

460.000

 

53.19

 

 

 

 

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

12.550.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.19

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

12.550.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

12.550.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

12.550.000

 

 

 

 

0028

 

Stručni i operativni poslovi Rasinskog upravnog okruga

12.550.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.848.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.048.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

270.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

66.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.070.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

50.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

455.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

375.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.150.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

15.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

200.000

 

53.20

 

 

 

 

NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG

26.676.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.20

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

26.676.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

26.676.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

26.676.000

 

 

 

 

0029

 

Stručni i operativni poslovi Nišavskog upravnog okruga

26.676.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

11.171.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.000.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

45.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

151.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

543.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

80.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

6.995.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

300.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

1.255.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.449.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.870.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

15.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

800.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.000

 

53.21

 

 

 

 

TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG

11.261.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.21

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

11.261.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

11.261.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

11.261.000

 

 

 

 

0030

 

Stručni i operativni poslovi Topličkog upravnog okruga

11.261.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.921.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

941.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

20.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

230.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

69.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.530.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

350.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

724.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

400.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.200.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

10.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

815.000

 

53.22

 

 

 

 

PIROTSKI UPRAVNI OKRUG

12.544.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.22

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

12.544.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

12.544.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

12.544.000

 

 

 

 

0031

 

Stručni i operativni poslovi Pirotskog upravnog okruga

12.544.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.700.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.067.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

30.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

68.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

150.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

2.590.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

150.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

550.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

700.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.200.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

32.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

6.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

300.000

 

53.23

 

 

 

 

JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG

13.202.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.23

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

13.202.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

13.202.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

13.202.000

 

 

 

 

0032

 

Stručni i operativni poslovi Jablaničkog upravnog okruga

13.202.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.302.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

951.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

34.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

268.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

3.550.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

100.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

150.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.350.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.101.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

35.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

259.000

 

53.24

 

 

 

 

PČINJSKI UPRAVNI OKRUG

12.104.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.24

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

12.104.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

12.104.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

12.104.000

 

 

 

 

0033

 

Stručni i operativni poslovi Pčinjskog upravnog okruga

12.104.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.260.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.000.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

30.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

150.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

221.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

60.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.999.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

250.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

682.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

800.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.650.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

1.000

 

53.25

 

 

 

 

KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG

15.355.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.25

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

15.355.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

15.355.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

15.355.000

 

 

 

 

0034

 

Stručni i operativni poslovi Kosovskog upravnog okruga

15.355.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.502.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.500.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

117.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

1.600.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

820.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

278.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

800.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.000.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

80.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

457.000

 

53.26

 

 

 

 

PEĆKI UPRAVNI OKRUG

5.263.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.26

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

5.263.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

5.263.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

5.263.000

 

 

 

 

0035

 

Stručni i operativni poslovi Pećkog upravnog okruga

5.263.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

2.025.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

363.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

50.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

30.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

220.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

600.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

50.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

637.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

150.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.037.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

100.000

 

53.27

 

 

 

 

PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG

4.847.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.27

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.847.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

4.847.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

4.847.000

 

 

 

 

0036

 

Stručni i operativni poslovi Prizrenskog upravnog okruga

4.847.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.990.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

390.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

780.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

710.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

210.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

722.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

45.000

 

53.28

 

 

 

 

KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG

10.588.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.28

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

10.588.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

10.588.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

10.588.000

 

 

 

 

0037

 

Stručni i operativni poslovi Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga

10.588.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.700.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.193.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

1.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

309.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

50.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

409.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

60.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

750.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

215.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

695.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

5.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

200.000

 

53.29

 

 

 

 

KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

8.553.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za glavu 53.29

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

8.553.000

 

 

0606

 

 

 

Podrška radu organa javne uprave

8.553.000

 

 

 

130

 

 

Opšte usluge

8.553.000

 

 

 

 

0038

 

Stručni i operativni poslovi Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga

8.553.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.377.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

960.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

383.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

540.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

120.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

349.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

120.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

624.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

80.000

54

 

 

 

 

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

3.983.822.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 54

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.983.822.000

 

 

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

2.000.000.000

 

 

2401

 

 

 

Upravljanje robnim rezervama

3.983.822.000

 

 

 

490

 

 

Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

3.983.822.000

 

 

 

 

0002

 

Obrazovanje, obnavljanje, smeštaj i čuvanje robnih rezervi

3.339.522.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

76.025.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

13.609.000

 

 

 

 

 

413

Naknade u naturi

600.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.028.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

3.600.000

 

 

 

 

 

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

700.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

380.550.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

8.650.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

88.510.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

14.100.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

177.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

6.700.000

 

 

 

 

 

444

Prateći troškovi zaduživanja

100.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

650.000

 

 

 

 

 

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

500.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

28.000.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

6.200.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

400.000

 

 

 

 

 

521

Robne rezerve

2.531.600.000

 

 

 

 

0003

 

Skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

244.300.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

200.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

186.500.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

15.000.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

300.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

3.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

39.300.000

 

 

 

 

4001

 

Izgradnja i održavanje rezervoara na Instalaciji "Smederevo" u Smederevu

100.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000

 

 

 

 

5001

 

Skladište naftnih derivata "Požega" u Požegi

300.000.000

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

300.000.000

55

 

 

 

 

 

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

41.408.000

 

 

 

 

 

 

Izvori finansiranja za razdeo 55

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

41.408.000

 

 

0701

 

 

 

Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

41.408.000

 

 

 

160

 

 

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

41.408.000

 

 

 

 

0011

 

Stručni poslovi organizovanja i sprovođenja istraživanja nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju

41.408.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

11.667.000

 

 

 

 

 

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.106.000

 

 

 

 

 

414

Socijalna davanja zaposlenima

125.000

 

 

 

 

 

415

Naknade troškova za zaposlene

400.000

 

 

 

 

 

421

Stalni troškovi

9.000.000

 

 

 

 

 

422

Troškovi putovanja

2.000.000

 

 

 

 

 

423

Usluge po ugovoru

9.140.000

 

 

 

 

 

424

Specijalizovane usluge

250.000

 

 

 

 

 

425

Tekuće popravke i održavanje

1.411.000

 

 

 

 

 

426

Materijal

1.460.000

 

 

 

 

 

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

120.000

 

 

 

 

 

512

Mašine i oprema

3.229.000

 

 

 

 

 

515

Nematerijalna imovina

500.000

 

III IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 9

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 76/17), ovim zakonom utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata:

- za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina utvrđuje se osnovica u neto iznosu od 18.811,42 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu odbrane, u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima koji su osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 - dr. zakon, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15, 13/16 i 108/16) i Zakonom o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - US, 121/12, 101/13, 111/14 - US, 117/14, 106/15 i 63/16 - US) utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 19.751,99 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 18.854,17 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

- za državne službenike i nameštenike, kojima osnovica nije utvrđena u stavu 1. u alinejama 1-3. ovog člana utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata u neto iznosu od 17.956,35 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Na osnovu člana 37. stav 4. Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 58/09 - US, 104/09, 101/10, 8/12 - US, 121/12, 124/12 - US, 101/13, 108/13 - dr. zakon, 111/14 - US, 117/14, 40/15, 63/15 - US, 106/15, 63/16 - US i 47/17) i člana 69. stav 3. Zakona o javnom tužilaštvu ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 38/12 - US, 121/12, 101/13, 108/13 - dr. zakon, 111/14 - US, 117/14, 106/15 i 63/16 - US), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u neto iznosu od 31.327,66 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

U 2018. godini osnovica iz stava 2. ovog člana u delu koji se odnosi na sudije isplaćivaće se: 70% iz izvora 01 - Prihodi budžeta, a 30% iz prihoda ostvarenih po osnovu naplate sudskih taksi koje pripadaju pravosudnim organima.

Na osnovu člana 20a stav 4. Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11, 18/13 - US, 40/15 - dr. zakon i 103/15), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda u neto iznosu od 29.835,87 dinara sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Član 10

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju izveštaje o rashodima za zaposlene u 2018. godini, kao i pojedinačno za indirektne korisnike iz njihove nadležnosti.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržaj izveštavanja iz stava 1. ovog člana.

Član 11

Na osnovu člana 48. stav 4. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 63/06 - ispravka, 115/06 - ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14 i 76/17) utvrđuje se procenat od ukupnog iznosa sredstava za plate namenjen za ostvarene rezultate rada nameštenika, i to 1% mesečnog platnog fonda za mesec koji prethodi mesecu za koji se isplaćuje plata u koju se uključuje dodatak za ostvarene rezultate rada nameštenika, u skladu sa obezbeđenim sredstvima.

U 2018. godini planirana su sredstva za napredovanje državnih službenika.

Član 12

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta.

Ako se u toku godine prihodi i primanja budžeta smanje, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 13

Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora prihoda i primanja, (koji nisu izvor 01 - Prihodi iz budžeta), obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija zbog izvršenja prinudne naplate, za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze, tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu propisa koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveza.

Izvršenje rashoda za finansiranje formiranja, skladištenja, obnavljanja i drugih troškova vezanih za obavezne rezerve nafte, kao i rashoda za investicije u skladišta i prateću infrastrukturu, obezbeđenih na razdelima Ministarstva rudarstva i energetike - Uprave za rezerve energenata i Republičke direkcije za robne rezerve može se vršiti do visine ostvarenih prihoda po osnovu naknade za formiranje obaveznih rezervi nafte, u skladu sa članom 22. Zakona o robnim rezervama ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 145/14 - dr. zakon), ukoliko je nivo ostvarenih prihoda manji od odobrenih aproprijacija.

Član 14

Direktni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije pre najavljivanja novih obaveza na način propisan članom 56. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15 i 99/16) u sistemu izvršenja budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Član 15

U izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje prioritet imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal.

Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja, materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", br. 119/12 i 68/15).

Ukoliko korisnici sredstava budžeta Republike Srbije u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno stavu 2. ovog člana, Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija - Odeljenja za budžetsku inspekciju, može doneti odluku o obustavi izvršavanja ostalih aproprijacija utvrđenih ovim zakonom za tog korisnika.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, ukoliko jedinica lokalne samouprave ne obezbedi u budžetu i ne prenosi sredstva osnovnim i srednjim školama za finansiranje rashoda u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 88/17), zbog čega osnovna, odnosno srednja škola ne može da izmiri obaveze u roku utvrđenom Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", br. 119/12 i 68/15), ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade toj jedinici lokalne samouprave.

Ukoliko korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti u izvršavanju rashoda i izdataka postupe suprotno stavu 2. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica.

Član 16

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, dužni su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine deo od najmanje 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima, a javne agencije 100% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2017. godinu uplate u budžet Republike Srbije, prema dinamici koju odredi ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija ili u kojima Republika Srbija ima učešće u vlasništvu dužna su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine u budžet Republike Srbije uplate najmanje 50% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2017. godinu, koji u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva pripada Republici Srbiji kao članu društva.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, uz saglasnost Vlade, obavezu po osnovu uplate dobiti nema subjekat iz st. 1. i 2. ovog člana koji donese odluku da iz dobiti pokrije gubitak, odnosno poveća kapital, a raspoloživa likvidna sredstva upotrebi za finansiranje investicija.

Vlada može odlučiti da organizacija za obavezno socijalno osiguranje ima obavezu da do određenog roka određeni procenat neraspoređenog viška prihoda i primanja, utvrđenog u završnim računima iz prethodnih godina, uplati u budžet Republike Srbije.

Član 17

U skladu sa članom 2. tačka 31), članom 54. i članom 56. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15 i 99/16) u budžetskoj 2018. godini, neće se vršiti obračun i isplata poklona u novcu, božićnih, godišnjih i drugih vrsta nagrada i bonusa, kao i drugih primanja iz člana 120. stav 1. tačka 4. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 - US) predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, i drugim aktima, za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim jubilarnih nagrada za zaposlene.

U 2018. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod korisnika budžetskih sredstava nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijumima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa (isplate u jednakim mesečnim iznosima za sve zaposlene i sl.).

Ukoliko jedinice lokalne samouprave ne obezbede u budžetu i ne isplate jubilarne nagrade zaposlenima u osnovnim i srednjim školama koji to pravo stiču u 2018. godini, ministar nadležan za poslove finansija može, na predlog ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade, u iznosu neisplaćenih jubilarnih nagrada zaposlenima u osnovnim i srednjim školama iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Član 18

Naknade za rad predsednika i članova komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru ne mogu se povećavati u 2018. godini.

Zadužuju se nadležni organi i korisnici javnih sredstava da preispitaju potrebu postojanja i visinu naknada iz stava 1. ovog člana, radi smanjenja izdataka po ovom osnovu, i u tom cilju iniciraju izmene zakona, drugih propisa, opštih i drugih akata kojima je uređeno plaćanje ovih naknada.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije mogu formirati komisije i druga stalna i privremena radna tela isključivo u skladu sa posebnim zakonom, odnosno drugim propisom, a čiji zadatak ne može biti obavljanje tekućih i poslova iz delokruga rada korisnika budžetskih sredstava.

Član 19

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti, osim organizacija za obavezno socijalno osiguranje, koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici javnih sredstava, namiruju samo troškove po tom osnovu.

Ukoliko u slučajevima iz stava 1. ovog člana plaćanje troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, korisnik koji upravlja javnim sredstvima vrši plaćanje, a zatim direktni, odnosno indirektni korisnik iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Refundacija iz stava 2. ovog člana smatra se načinom izvršavanja rashoda u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15 i 99/16).

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije koriste poslovni prostor iz stava 1. ovog člana, prema planu korišćenja koji donosi Vlada.

Član 20

Drugi korisnici javnih sredstava koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, odnosno budžeta lokalne vlasti, plaćaju nastale troškove, troškove tekućeg i investicionog održavanja, odnosno zakupa, u skladu sa kriterijumima koje propisuje Vlada, odnosno izvršni organ lokalne vlasti.

Član 21

Vlada može da odluči o otpisu i/ili pretvaranju u kapital potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu datih pozajmica i plaćenih obaveza po osnovu izdatih garancija privrednim subjektima, a na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Član 22

U 2018. godini mogu se zaključiti poslovi sa finansijskim derivatima u skladu sa standardizovanim okvirnim ugovorom o finansijskim derivatima koji je uobičajen u poslovnoj praksi, odnosno na način uobičajen u poslovnoj praksi, radi zaštite od promene deviznog kursa i/ili rizika promene kamatne stope u vezi sa zajmovima i državnim hartijama od vrednosti zaključenim, odnosno emitovanim u skladu sa ovim zakonom i/ili ranije važećim zakonima o budžetu Republike Srbije.

Član 23

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2018. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 24

Rashodi i izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih rashoda i izdataka, u odnosu na utvrđene aproprijacije i odobravati plaćanja na teret budžetskih sredstava.

Član 25

Za poslove koji se u skladu sa Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni glasnik RS", br. 99/09 i 67/12 - US), vrše kao povereni, sredstva se usmeravaju sa aproprijacije ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti.

Član 26

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, Vlada donosi na predlog ministarstva koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom korisniku budžetskih sredstava za realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana iz nadležnosti tog budžetskog korisnika.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 551 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 551 - Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava Nacionalnog investicionog plana u okviru razdela direktnog korisnika budžetskih sredstava kome je taj deo sredstava prenet.

Član 27

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju Nacionalnog investicionog plana zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 26. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 26. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i ministar zadužen za poslove državne uprave koji se odnose na Nacionalni investicioni plan i realizaciju započetih projekata Nacionalnog investicionog plana do njihovog okončanja, zajednički su odgovorni za izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju Nacionalnog investicionog plana.

Član 28

Poseban akt kojim se uređuje raspored i korišćenje sredstava za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima, Vlada donosi na predlog Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, a na osnovu inicijative ostalih direktnih korisnika budžetskih sredstava prema utvrđenim prioritetima.

Aktom Vlade iz stava 1. ovog člana, deo sredstava raspoređen u okviru Razdela 40 - Republička direkcija za imovinu Republike Srbije može se rasporediti, odnosno preneti drugom direktnom korisniku budžetskih sredstava za realizaciju projekata investicionog održavanja određenih poslovnih i stambenih objekata i drugih nepokretnosti, prema utvrđenim prioritetima iz nadležnosti tog korisnika budžetskih sredstava.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, za iznos prenetih sredstava umanjuje se iznos aproprijacije ekonomske klasifikacije 511 - Zgrade i građevinski objekti u okviru Razdela 40 - Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, a preneta sredstva iskazuju se na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 511 - Zgrade i građevinski objekti u okviru razdela direktnog korisnika budžetskih sredstava kome je taj deo sredstava prenet.

Član 29

Nalog za izvršenje ukupnih izdataka za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima zajednički izdaju funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 28. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

Funkcioner u čijem je razdelu, prema aktu Vlade iz člana 28. stav 1. ovog zakona, projekat koji se realizuje i direktor Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, zajednički su odgovorni za izdavanje naloga za plaćanje i za izvršavanje izdataka namenjenih za realizaciju projekata investicionog održavanja i upravljanja nepokretnostima.

Član 30

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune sudova otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Predsednik Visokog saveta sudstva nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i ostalih sredstava, osim sredstava za plate zaposlenih u sudovima koji su sudsko osoblje iz Razdela 6 - Sudovi sa računa budžeta na evidencione račune sudova otvorene u Sistemu izvršenja budžeta, izuzev Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu i Prekršajnom apelacionom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje su funkcioneri koji rukovode radom sudova iz Razdela 6 - Sudovi.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, za izdavanje naloga za plaćanja javnih nabavki koja se vrše jedinstveno za sudove, nadležan je predsednik Visokog saveta sudstva.

Član 31

Predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je za davanje naloga za prenos javnim tužilaštvima sredstava, osim sredstava za plate zaposlenih u javnim tužilaštvima koji su osoblje u javnom tužilaštvu, iz Razdela 8 - Javna tužilaštva sa računa budžeta na evidencione račune javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budžeta, izuzev Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine i Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Izuzetno, predsednik Državnog veća tužilaca nadležan je i za prenos sredstava iz sopstvenih prihoda na evidencione račune javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanja jesu funkcioneri koji rukovode javnim tužilaštvima iz Razdela 8 - Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanja kod javnih nabavki koje se vrše jedinstveno za tužilaštva, u kom slučaju je nadležan predsednik Državnog veća tužilaca.

Član 32

Ministar nadležan za poslove pravosuđa nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava koja se ostvare po osnovu naplate sudskih taksi na evidencione račune pravosudnih organa otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa nadležan je i za davanje naloga za prenos sudovima i javnim tužilaštvima sredstava iz Razdela 6 - Sudovi i Razdela 8 - Javna tužilaštva, za izvršavanje rashoda za plate zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima - sudsko osoblje i osoblje u javnom tužilaštvu, rashoda za tekuće održavanje opreme i objekata sudova, kao i rashoda za investiciona i kapitalna ulaganja sudovima i javnim tužilaštvima i uređenje i razvoj pravosudnog informacionog sistema, sa računa budžeta na evidencione račune sudova i javnih tužilaštava otvorene u Sistemu izvršenja budžeta, osim Vrhovnom kasacionom sudu, Upravnom sudu, Privrednom apelacionom sudu, Republičkom javnom tužilaštvu, Tužilaštvu za ratne zločine, Tužilaštvu za organizovani kriminal i Prekršajnom apelacionom sudu.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje jesu funkcioneri koji rukovode radom sudova iz Razdela 6 - Sudovi i funkcioneri koji rukovode radom tužilaštava iz Razdela 8 - Javna tužilaštva, osim za izdavanje naloga za plaćanje za javne nabavke za projekte koje za sudove i javna tužilaštva sprovodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Član 33

Ministar nadležan za poslove kulture nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava iz budžeta na evidencione račune ustanova kulture otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdanje naloga za plaćanje su rukovodioci ustanova kulture iz stava 1. ovog člana.

Član 34

Rukovodilac Uprave za izvršenje krivičnih sankcija nadležan je za davanje naloga za prenos sredstava iz budžeta na evidencione račune ustanova za izvršenje krivičnih sankcija otvorene u Sistemu izvršenja budžeta.

Naredbodavci za izdavanje naloga za plaćanje su rukovodioci ustanova za izvršenje krivičnih sankcija iz stava 1. ovog člana.

Član 35

Izuzetno od odredbe člana 37. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 - dr. zakon i 96/17), godišnji iznos ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje jedinicama lokalne samouprave, u 2018. godini utvrđuje se u ukupnom iznosu od 33.307.366.000 dinara.

Raspodela transfera iz stava 1. ovog člana vršiće se u iznosima iskazanim u sledećoj tabeli:

R. br.

Jedinica lokalne samouprave

Nenamenski transfer po jedinicama
lokalne samouprave (u dinarima)

1.

Ada

90.676.873

2.

Aleksandrovac

229.611.327

3.

Aleksinac

498.167.212

4.

Alibunar

175.413.738

5.

Apatin

162.829.785

6.

Aranđelovac

202.936.559

7.

Arilje

91.032.672

8.

Babušnica

240.618.064

9.

Bajina Bašta

136.973.066

10.

Batočina

112.099.073

11.

Bač

117.262.304

12.

Bačka Palanka

204.094.102

13.

Bačka Topola

158.418.215

14.

Bački Petrovac

116.766.422

15.

Bela Palanka

227.942.308

16.

Bela Crkva

200.444.588

17.

Beograd

0

18.

Beočin

48.627.273

19.

Bečej

154.626.570

20.

Blace

162.765.657

21.

Bogatić

339.075.746

22.

Bojnik

217.399.828

23.

Boljevac

205.774.958

24.

Bor

226.956.863

25.

Bosilegrad

255.927.649

26.

Brus

184.482.099

27.

Bujanovac

391.927.698

28.

Valjevo

388.041.467

29.

Varvarin

247.601.878

30.

Velika Plana

307.501.600

31.

Veliko Gradište

192.545.052

32.

Vladimirci

198.117.049

33.

Vladičin Han

267.153.627

34.

Vlasotince

346.808.718

35.

Vranje

397.630.668

36.

Vrbas

166.026.404

37.

Vrnjačka Banja

88.815.082

38.

Vršac

155.853.801

39.

Gadžin Han

162.442.778

40.

Golubac

176.621.798

41.

Gornji Milanovac

224.150.456

42.

Despotovac

254.570.880

43.

Dimitrovgrad

105.353.366

44.

Doljevac

194.260.170

45.

Žabalj

180.688.749

46.

Žabari

181.542.087

47.

Žagubica

266.182.407

48.

Žitište

198.882.224

49.

Žitorađa

218.131.394

50.

Zaječar

288.354.282

51.

Zrenjanin

202.787.952

52.

Ivanjica

322.897.726

53.

Inđija

142.402.405

54.

Irig

86.050.730

55.

Jagodina

321.660.436

56.

Kanjiža

70.777.340

57.

Kikinda

181.468.001

58.

Kladovo

159.156.644

59.

Knić

192.622.590

60.

Knjaževac

409.681.070

61.

Kovačica

225.436.322

62.

Kovin

223.438.083

63.

Kosjerić

43.072.619

64.

Koceljeva

158.449.034

65.

Kragujevac

426.319.343

66.

Kraljevo

746.288.490

67.

Krupanj

258.610.783

68.

Kruševac

466.901.040

69.

Kula

194.909.532

70.

Kuršumlija

273.765.140

71.

Kučevo

271.355.853

72.

Lajkovac

23.463.193

73.

Lapovo

39.445.348

74.

Lebane

315.430.112

75.

Leskovac

896.973.298

76.

Loznica

516.503.831

77.

Lučani

165.996.102

78.

Ljig

124.435.131

79.

Ljubovija

194.959.798

80.

Majdanpek

219.188.277

81.

Mali Zvornik

134.654.953

82.

Mali Iđoš

96.630.970

83.

Malo Crniće

208.437.171

84.

Medveđa

206.871.246

85.

Merošina

192.299.179

86.

Mionica

158.429.600

87.

Negotin

250.069.595

88.

Niš

633.997.549

89.

Nova Varoš

188.253.034

90.

Nova Crnja

115.794.170

91.

Novi Bečej

150.062.806

92.

Novi Kneževac

102.015.724

93.

Novi Pazar

559.030.639

94.

Novi Sad

918.682.241

95.

Opovo

83.677.569

96.

Osečina

175.006.161

97.

Odžaci

226.136.696

98.

Pančevo

84.544.580

99.

Paraćin

282.823.609

100.

Petrovac

414.398.661

101.

Pećinci

66.755.678

102.

Pirot

300.550.163

103.

Plandište

178.921.542

104.

Požarevac

111.620.139

105.

Požega

203.414.788

106.

Preševo

388.610.506

107.

Priboj

294.491.228

108.

Prijepolje

443.912.201

109.

Prokuplje

338.543.436

110.

Ražanj

184.009.348

111.

Rača

182.714.590

112.

Raška

196.337.900

113.

Rekovac

183.485.656

114.

Ruma

231.215.517

115.

Svilajnac

212.912.271

116.

Svrljig

257.113.059

117.

Senta

91.930.727

118.

Sečanj

128.010.682

119.

Sjenica

415.226.768

120.

Smederevo

371.947.865

121.

Smederevska Palanka

292.954.759

122.

Sokobanja

157.643.188

123.

Sombor

381.737.563

124.

Srbobran

77.756.702

125.

Sremska Mitrovica

254.994.496

126.

Sremski Karlovci

36.768.320

127.

Stara Pazova

175.065.415

128.

Subotica

240.430.956

129.

Surdulica

238.054.481

130.

Temerin

104.794.238

131.

Titel

134.820.696

132.

Topola

154.656.775

133.

Trgovište

205.644.981

134.

Trstenik

465.658.366

135.

Tutin

446.950.837

136.

Ćićevac

107.699.556

137.

Ćuprija

194.203.986

138.

Ub

92.687.064

139.

Užice

228.113.946

140.

Crna Trava

89.166.683

141.

Čajetina

75.432.191

142.

Čačak

287.670.506

143.

Čoka

160.771.502

144.

Šabac

299.422.232

145.

Šid

206.153.535

UKUPNO:

33.307.366.000

Član 36

Naloge za izvršavanje izdataka na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije zajednički izdaju ministar u čijem su razdelu obezbeđena sredstva za te izdatke i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju dužna je da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavlja kvartalne izveštaje o sredstvima koja se u toku godine sa njenog razdela prenose jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Izveštaji iz stava 2. ovog člana sadrže podatke o sredstvima iskazanim po namenama i po jedinicama lokalne samouprave, a dostavljaju se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Član 37

Direktni korisnici budžetskih sredstava dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju kvartalne izveštaje o sredstvima koja se u toku godine sa njihovog razdela prenose jedinicama lokalne samouprave sa aproprijacije ekonomske klasifikacije 463 - Transferi ostalim nivoima vlasti.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana sadrže podatke o sredstvima iskazanim po namenama i po jedinicama lokalne samouprave, a dostavljaju se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Direktni korisnici budžetskih sredstava dužni su da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju kvartalne izveštaje o sredstvima koja se u toku godine sa njihovog razdela prenose sa aproprijacije ekonomske klasifikacije 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Izveštaji iz stava 3. ovog člana sadrže podatke o krajnjem korisniku, ukupnom iznosu, kao i nameni prenetih sredstava, a dostavljaju se u roku od 15 dana od dana isteka kvartala.

Član 38

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog zakona, Vlada može da odluči o pokretanju postupka za zaduživanje i davanje garancija Republike Srbije radi očuvanja finansijske stabilnosti, sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera, u iznosu do 12.000.000.000 dinara, a na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Zaduživanje i davanje garancija iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa postupkom koji je uređen Zakonom o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15).

Član 39

Ukoliko se u 2018. godini prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ostvaruju u manjim iznosima od iznosa utvrđenih njihovim finansijskim planovima za 2018. godinu, upravni odbori će svojim odlukama, na koje saglasnost daje Vlada, prilagoditi rashode i izdatke smanjenim prihodima, osim za rashode za socijalno osiguranje.

Član 40

Lokalna vlast u 2018. godini može planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, tako da masu sredstava za isplatu plata planiraju na nivou isplaćenih plata u 2017. godini, uvećanu za masu sredstava za plate za broj zaposlenih maksimalno do broja utvrđenog u Odluci o maksimalnom broju zaposlenih za 2017. godinu, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu plata u skladu sa članom 36. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 99/16).

Ukupnu masu sredstava za plate treba umanjiti za plate zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koje su se finansirale iz budžeta lokalne vlasti sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412, a više se ne finansiraju (zbog prestanka rada korisnika i sl), odnosno za masu sredstava za plate zaposlenih koji su radili, a nisu preuzeti u organe i službe uprave ili javne službe jedinice lokalne vlasti, kod kojih se plate zaposlenih finansiraju iz budžeta lokalne vlasti na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412.

Tako planirana ukupna masa sredstava za plate će se uvećati kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za 5%, osim kod predškolskih ustanova, ustanova kulture i ustanova socijalne zaštite kod kojih povećanje iznosi 10%.

Sredstva dobijena po osnovu umanjenja u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/14), treba planirati na aproprijaciji ekonomskoj klasifikaciji 465 - Ostale dotacije i transferi.

Ukoliko lokalna vlast ne planira u svojim odlukama o budžetu za 2018. godinu i ne izvršava ukupna sredstva za obračun i isplatu plata na način utvrđen u st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija može privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa ograničenjem iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržaj izveštavanja o planiranim i izvršenim sredstvima za isplatu plata iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana i o strukturi rashoda za zaposlene na aproprijacijama ekonomskim klasifikacijama 413-416 u 2018. godini.

Član 41

Direktni korisnici budžetskih sredstava su dužni da ministarstvu nadležnom za poslove finansija, dostavljaju mesečne izveštaje o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja.

Kada su krajnji korisnici projekata i programa, koji se finansiraju iz projektnih i programskih zajmova, indirektni korisnici budžetskih sredstava i ostali korisnici javnih sredstava, direktni korisnici budžetskih sredstava zaduženi za njihovo praćenje dužni su da dostavljaju izveštaje iz stava 1. ovog člana.

Izveštaji iz stava 1. ovog člana dostavljaju se u skladu sa Pravilnikom o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja ("Službeni glasnik RS", broj 25/15).

Član 42

Direktni korisnici budžetskih sredstava koji učestvuju u realizaciji projektnih i programskih zajmova, koji se prema sporazumima o zajmovima zaključenim između Republike Srbije i zajmodavaca, ne izvršavaju preko podračuna za Izvršenje budžeta Republike Srbije, dužni su na osnovu Izveštaja u skladu sa Pravilnikom o izveštavanju o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja ("Službeni glasnik RS", broj 25/15), da sprovedu obračunske naloge preko podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije na teret aproprijacija ekonomskih klasifikacija planiranih za navedene namene, radi evidentiranja dinarske protivvrednosti plaćanja izvršenih u stranoj valuti, a u korist primanja od inostranih zaduživanja, najkasnije poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec.

Radi evidentiranja ostvarenih primanja po osnovu zajmova iz stava 1. ovog člana Uprava za trezor će ispostavljati i izvršavati obračunske naloge preko računa za uplatu javnih prihoda i primanja.

Svi sporazumi o zajmovima koji se zaključuju u 2018. godini i koji predstavljaju direktnu obavezu Republike Srbije, moraju biti iskazani u finansijskim planovima korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije.

Član 43

Direktni korisnici budžetskih sredstava koji učestvuju u realizaciji projekata predviđenih relevantnim finansijskim sporazumima, a u skladu sa Okvirnim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA II) dužni su da sprovedu obračunske naloge preko računa izvršenja budžeta Republike Srbije na teret aproprijacija ekonomskih klasifikacija planiranih za navedene namene radi evidentiranja dinarske protivvrednosti plaćanja izvršenih u stranoj valuti.

Radi evidentiranja ostvarenih prihoda iz stava 1. ovog člana Uprava za trezor će ispostavljati i izvršavati obračunske naloge preko računa za uplatu javnih prihoda i primanja.

Obračunski nalozi koriste se za evidentiranje prihoda, rashoda i/ili izdataka u okviru opredeljenih aproprijacija na izvoru 56 - Finansijska pomoć EU i sprovode po dobijanju obaveštenja o izvršenom plaćanju od strane Ministarstva finansija - Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Član 44

Ukupni nivo rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2019. godinu ograničen je u iznosu od 1.188.109.143.000 dinara, odnosno za 2020. godinu u iznosu od 1.239.129.899.000 dinara.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana ne uključuje rashode i izdatke indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, koji se finansiraju iz izvora 04 - Sopstveni prihodi budžetskih korisnika, izvora 07 - Transferi od drugih nivoa vlasti i izvora 13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina.

Član 45

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.