Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

32

         

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

4.505.309.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 32

 

         

01

Prihodi iz budžeta

4.196.799.000

         

56

Finansijska pomoć EU

308.510.000

 

32.0

       

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

4.205.687.000

           

Izvori finansiranja za glavu 32.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

3.897.177.000

         

56

Finansijska pomoć EU

308.510.000

   

0301

     

Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova

123.854.000

     

490

   

Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

123.854.000

       

0004

 

Ekonomski odnosi sa inostranstvom

123.854.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

58.160.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

9.924.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.500.000

         

421

Stalni troškovi

1.300.000

         

422

Troškovi putovanja

7.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.560.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

27.500.000

         

512

Mašine i oprema

2.410.000

   

0703

     

Telekomunikacije i informaciono društvo

419.751.000

     

460

   

Komunikacije

419.751.000

       

0001

 

Uređenje i nadzor elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja

114.098.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

21.925.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.924.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

800.000

         

421

Stalni troškovi

1.250.000

         

422

Troškovi putovanja

2.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

47.200.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.394.000

         

426

Materijal

400.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

26.300.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

900.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

500.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

4.504.000

       

0003

 

Održavanje i razvoj AMRES

140.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

140.000.000

       

0006

 

Podrška programima civilnog društva u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija

30.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

30.000.000

       

0008

 

Razvoj informacionog društva

135.653.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

20.801.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.723.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

421

Stalni troškovi

2.000.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

63.716.000

         

424

Specijalizovane usluge

22.900.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

500.000

         

426

Materijal

200.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

270.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

16.741.000

   

1506

     

Razvoj trgovine i zaštite potrošača

1.171.412.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

1.171.412.000

       

0002

 

Tržišna inspekcija

520.774.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

377.345.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

67.546.000

         

413

Naknade u naturi

300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

4.400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

13.711.000

         

421

Stalni troškovi

14.915.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.057.000

         

424

Specijalizovane usluge

3.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

7.490.000

         

426

Materijal

11.100.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

2.310.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.320.000

         

512

Mašine i oprema

3.780.000

       

0004

 

Uređenje sektora trgovine, usluga i politike konkurencije

45.071.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

21.553.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.858.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000.000

         

421

Stalni troškovi

370.000

         

422

Troškovi putovanja

1.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

13.720.000

         

426

Materijal

70.000

         

512

Mašine i oprema

600.000

       

0005

 

Podsticaji za razvoj nacionalnog brenda Srbije i očuvanje starih zanata

8.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

500.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

8.000.000

       

0006

 

Jačanje zaštite potrošača

27.381.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.166.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.178.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

421

Stalni troškovi

700.000

         

422

Troškovi putovanja

1.597.000

         

423

Usluge po ugovoru

8.840.000

         

512

Mašine i oprema

200.000

       

0007

 

Podrška programima udruženja potrošača

20.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

20.000.000

       

0008

 

Administracija i upravljanje

181.310.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

39.824.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.129.000

         

413

Naknade u naturi

3.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.850.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.500.000

         

421

Stalni troškovi

6.965.000

         

422

Troškovi putovanja

7.346.000

         

423

Usluge po ugovoru

68.263.000

         

424

Specijalizovane usluge

50.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

5.587.000

         

426

Materijal

16.848.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

5.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

5.000.000

         

512

Mašine i oprema

4.248.000

         

515

Nematerijalna imovina

5.000.000

       

0009

 

Koordinacija poslova evropskih integracija, upravljanje projektima i uređenje zakonodavnog okvira

39.038.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

23.906.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.280.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

900.000

         

421

Stalni troškovi

400.000

         

422

Troškovi putovanja

2.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.002.000

         

512

Mašine i oprema

250.000

       

4003

 

IPA 2010 - Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji

4.320.000

         

512

Mašine i oprema

4.320.000

       

4004

 

IPA 2013 Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

76.479.000

         

422

Troškovi putovanja

1.861.000

         

423

Usluge po ugovoru

73.934.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

684.000

       

7023

 

IPA 2014 - Sektor konkurentnosti

60.070.000

         

423

Usluge po ugovoru

59.475.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

595.000

       

7058

 

IPA 2016 Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

86.362.000

         

423

Usluge po ugovoru

86.362.000

       

7061

 

IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU

98.576.000

         

423

Usluge po ugovoru

97.600.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

976.000

       

7064

 

IPA 2011 - Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska, Prekogranična XBIT - IT mreža za konkurentnost, inovativnost i preduzetništvo

3.531.000

         

422

Troškovi putovanja

308.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.179.000

         

426

Materijal

44.000

   

1507

     

Uređenje i razvoj u oblasti turizma

2.490.670.000

     

473

   

Turizam

2.490.670.000

       

0004

 

Turistička inspekcija

123.319.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

78.567.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

14.063.000

         

413

Naknade u naturi

360.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.900.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.850.000

         

421

Stalni troškovi

3.590.000

         

422

Troškovi putovanja

1.740.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.410.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.074.000

         

426

Materijal

5.730.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

535.000

         

512

Mašine i oprema

3.500.000

       

0005

 

Podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama

800.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

225.000.000

           

Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

525.000.000

           

Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

50.000.000

           

Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

0006

 

Podrška radu JP "Skijališta Srbije"

10.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

10.000.000

       

0007

 

Podrška radu JP "Stara planina"

20.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

20.000.000

       

0008

 

Podrška radu "Tvrđava Golubački grad" d.o.o.

10.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

10.000.000

       

0009

 

Podrška radu "Park Palić" d.o.o.

10.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

10.000.000

       

0010

 

Podsticaji za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu

115.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

5.000.000

           

Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

65.000.000

           

Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

45.000.000

           

Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

0011

 

Podrška radu Turističke organizacije Srbije

450.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

450.000.000

       

0012

 

Istraživanje tržišta, upravljanje kvalitetom, unapređenje turističkih proizvoda i konkurentnosti u turizmu

107.351.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

30.895.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.531.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.200.000

         

421

Stalni troškovi

1.000.000

         

422

Troškovi putovanja

5.105.000

         

423

Usluge po ugovoru

30.275.000

         

424

Specijalizovane usluge

18.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

700.000

         

426

Materijal

795.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

7.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

550.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

3.000.000

         

512

Mašine i oprema

1.900.000

       

4003

 

Vaučeri za intenziviranje korišćenja turističke ponude Republike Srbije

400.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

100.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

300.000.000

           

Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

4004

 

Podsticaji unapređenju receptivne turističko-ugostiteljske ponude

50.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

50.000.000

           

Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

5001

 

Izgradnja gondole u Beogradu

360.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

360.000.000

       

7051

 

Podrška održavanju EGZIT festivala

35.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

35.000.000

           

Raspored i korišćenje ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

32.1

       

BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

299.622.000

           

Izvori finansiranja za glavu 32.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

299.622.000

   

0703

     

Telekomunikacije i informaciono društvo

299.622.000

     

460

   

Komunikacije

299.622.000

       

0009

 

Širokopojasna komunikaciona infrastruktura

8.801.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.301.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

6.500.000

       

0010

 

Razvoj IKT infrastrukture u ustanovama obrazovanja, nauke i kulture

163.821.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.001.000

         

424

Specijalizovane usluge

103.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

8.790.000

         

512

Mašine i oprema

51.030.000

       

4003

 

Nacionalna širokopojasna mreža nove generacije

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000.000

       

5001

 

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u RS - "Povezane škole"

125.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

25.000.000

         

512

Mašine i oprema

100.000.000

33

         

BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA

5.305.654.000

34

         

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

79.714.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 34

 

         

01

Prihodi iz budžeta

79.714.000

   

1606

     

Izgradnja, praćenje i unapređenje pravnog sistema

79.714.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

79.714.000

       

0001

 

Nadzor nad procesom donošenja propisa i opštih akata u pravnom sistemu

79.714.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

61.698.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

10.655.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.030.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.300.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

260.000

         

421

Stalni troškovi

900.000

         

422

Troškovi putovanja

20.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.634.000

         

426

Materijal

990.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

224.000

35

         

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE

214.790.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 35

 

         

01

Prihodi iz budžeta

122.290.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

92.500.000

   

0610

     

Razvoj sistema javnih politika

214.790.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

214.790.000

       

0005

 

Analiza efekata propisa

91.296.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

28.481.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.101.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

150.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

661.000

         

421

Stalni troškovi

1.000.000

         

422

Troškovi putovanja

600.000

         

423

Usluge po ugovoru

40.002.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

         

426

Materijal

2.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

         

512

Mašine i oprema

13.000.000

       

0006

 

Upravljanje kvalitetom javnih politika

30.994.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

25.238.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.521.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

50.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

735.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

150.000

         

422

Troškovi putovanja

300.000

       

7047

 

Unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

92.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

91.959.000

         

426

Materijal

540.000

         

512

Mašine i oprema

1.000

36

         

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

1.149.831.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 36

 

         

01

Prihodi iz budžeta

823.943.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

318.060.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

5.988.000

         

56

Finansijska pomoć EU

1.840.000

   

0611

     

Izrada rezultata zvanične statistike

1.149.831.000

     

130

 

 

Opšte usluge

1.149.831.000

       

0001

 

Demografija i društvene statistike

50.877.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

558.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

100.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

450.000

         

422

Troškovi putovanja

2.130.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.689.000

         

424

Specijalizovane usluge

38.200.000

         

426

Materijal

450.000

         

512

Mašine i oprema

1.300.000

       

0002

 

Makroekonomske statistike i statistika poljoprivrede

25.835.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

675.000

         

422

Troškovi putovanja

300.000

         

424

Specijalizovane usluge

24.560.000

         

426

Materijal

300.000

       

0003

 

Poslovne statistike

55.609.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

869.000

         

422

Troškovi putovanja

400.000

         

424

Specijalizovane usluge

53.740.000

         

426

Materijal

600.000

       

0004

 

Administracija i upravljanje

641.030.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

441.499.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

79.007.000

         

413

Naknade u naturi

1.200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.560.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

15.300.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

786.000

         

421

Stalni troškovi

56.500.000

         

422

Troškovi putovanja

4.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

16.400.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

6.930.000

         

426

Materijal

10.751.000

         

441

Otplate domaćih kamata

95.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

6.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.000

       

4001

 

Usaglašavanje zvanične statistike sa evropskim statističkim sistemom

112.961.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

33.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.907.000

         

421

Stalni troškovi

397.000

         

422

Troškovi putovanja

16.800.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.030.000

         

424

Specijalizovane usluge

33.706.000

         

426

Materijal

621.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

19.000.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

       

4002

 

Izbori za članove Saveta nacionalnih manjina

2.765.000

         

422

Troškovi putovanja

145.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.720.000

         

424

Specijalizovane usluge

500.000

         

426

Materijal

400.000

       

7052

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

3.667.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

657.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

117.000

         

422

Troškovi putovanja

472.000

         

424

Specijalizovane usluge

2.421.000

       

7062

 

IPA 2016 - Podrška evropskim integracijama

257.087.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

11.800.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.111.000

         

421

Stalni troškovi

200.000

         

422

Troškovi putovanja

3.630.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.177.000

         

424

Specijalizovane usluge

175.329.000

         

426

Materijal

6.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

23.000.000

         

512

Mašine i oprema

22.840.000

37

         

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

1.218.130.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 37

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.201.643.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

14.437.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

2.050.000

   

0108

     

Protivgradna zaštita

477.317.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

477.317.000

     

 

0001

 

Sistem odbrane od grada

473.084.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

135.554.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

17.642.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.700.000

         

421

Stalni troškovi

19.910.000

         

422

Troškovi putovanja

210.000

         

423

Usluge po ugovoru

115.200.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.850.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

5.500.000

         

426

Materijal

167.456.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

900.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.360.000

         

512

Mašine i oprema

2.300.000

       

7052

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

4.233.000

         

422

Troškovi putovanja

594.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.639.000

   

0403

     

Meteorološki i hidrološki poslovi od interesa za Republiku Srbiju

740.813.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

740.813.000

       

0001

 

Meteorološki osmatrački sistem

273.925.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

112.520.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

19.506.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

7.568.000

         

421

Stalni troškovi

9.400.000

         

422

Troškovi putovanja

800.000

         

423

Usluge po ugovoru

19.124.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.828.000

         

426

Materijal

11.625.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

3.200.000

         

512

Mašine i oprema

82.351.000

         

515

Nematerijalna imovina

4.502.000

       

0002

 

Meteorološki i hidrološko analitičko-prognostički sistem, hidrometeorološki sistem za ranu najavu i upozorenja i hidrometeorološki računarski i telekomunikacioni sistem

108.587.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

70.098.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

12.548.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.350.000

         

421

Stalni troškovi

4.450.000

         

422

Troškovi putovanja

700.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.700.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

5.240.000

         

426

Materijal

4.600.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

5.900.000

       

0003

 

Hidrološki osmatrački sistem i hidrološke analize

63.688.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

35.485.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.994.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.700.000

         

421

Stalni troškovi

2.925.000

         

422

Troškovi putovanja

1.006.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.233.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.183.000

         

426

Materijal

3.573.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

25.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

300.000

         

512

Mašine i oprema

1.263.000

       

0004

 

Praćenje i analiza klime i prognoza klimatske varijabilnosti i klimatskih promena

49.568.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

35.990.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.443.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.300.000

         

421

Stalni troškovi

2.580.000

         

422

Troškovi putovanja

650.000

         

423

Usluge po ugovoru

800.000

         

426

Materijal

404.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.400.000

       

0005

 

Ostali stručni i operativni poslovi

232.431.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

53.186.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

9.595.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.800.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.300.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.300.000

         

421

Stalni troškovi

18.440.000

         

422

Troškovi putovanja

2.895.000

         

423

Usluge po ugovoru

31.490.000

         

424

Specijalizovane usluge

432.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

10.268.000

         

426

Materijal

8.478.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

81.005.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.600.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

360.000

         

512

Mašine i oprema

7.280.000

       

4003

 

Jugoistočna Evropa JIE 2013 - "ORIENTGATE - Strukturisana mreža za integraciju klimatskog znanja u politiku i teritorijalno planiranje"

1.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.500.000

       

4004

 

Jugoistočna Evropa JIE 2013 - "SEERISK- Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama - procena rizika i spremnosti u Dunavskom makroregionu"

200.000

         

423

Usluge po ugovoru

200.000

       

4006

 

Jačanje sistema rane najave elementarnih nepogoda u Republici Srbiji

40.000

         

515

Nematerijalna imovina

40.000

       

4007

 

Gridovani meteorološki podaci 1961-2010, za Srbiju

50.000

         

423

Usluge po ugovoru

50.000

       

4008

 

Klimatska osmatranja, modeliranje i usluge u Evropi

3.304.000

         

422

Troškovi putovanja

304.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.000.000

       

4009

 

NAJAVA - Jačanje sistema rane najave od elementarnih nepogoda u Republici Srbiji - Faza 2

20.000

         

515

Nematerijalna imovina

20.000

       

4010

 

Podrška i saradnja sa WMO

2.130.000

         

422

Troškovi putovanja

40.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.090.000

       

4011

 

Gridovani meterološki podaci 1961-2010, za Srbiju - faza 2 (GMP, faza 2)

5.370.000

         

422

Troškovi putovanja

280.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.740.000

         

512

Mašine i oprema

2.300.000

         

515

Nematerijalna imovina

50.000

38

         

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

3.876.982.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 38

 

         

01

Prihodi iz budžeta

3.751.772.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

125.210.000

   

1102

     

Državni premer, katastar i upravljanje geoprostornim podacima na nacionalnom nivou

3.876.982.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

3.876.982.000

       

0001

 

Upravljanje nepokretnostima i vodovima

2.954.212.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.689.570.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

302.533.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

26.801.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

71.727.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

10.000.000

         

421

Stalni troškovi

364.050.000

         

422

Troškovi putovanja

5.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

255.431.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

15.000.000

         

426

Materijal

75.500.000

         

512

Mašine i oprema

133.600.000

         

515

Nematerijalna imovina

5.000.000

       

0002

 

Obnova i održavanje referentnih osnova, referentnih sistema i državne granice Republike Srbije

182.446.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

114.724.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

20.628.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

700.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.592.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

200.000

         

422

Troškovi putovanja

1.214.000

         

423

Usluge po ugovoru

19.288.000

         

426

Materijal

3.600.000

         

512

Mašine i oprema

4.500.000

         

515

Nematerijalna imovina

14.000.000

       

0003

 

Stručni, upravni i inspekcijski nadzor i procena vrednosti nepokretnosti

80.755.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

48.494.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.731.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.700.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

60.000

         

422

Troškovi putovanja

660.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.610.000

         

426

Materijal

2.000.000

         

512

Mašine i oprema

2.500.000

         

515

Nematerijalna imovina

5.000.000

       

0004

 

Uspostavljanje i unapređenje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka

60.337.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

31.121.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.590.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.057.000

         

422

Troškovi putovanja

291.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.918.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.400.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000.000

         

426

Materijal

6.380.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

600.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

200.000

         

512

Mašine i oprema

1.380.000

         

515

Nematerijalna imovina

4.200.000

       

0005

 

Unapređenje registra prostornih jedinica i adresnog registra i uspostava interoperabilnosti sa drugim registrima

106.865.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

52.791.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

9.499.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.695.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

50.000

         

422

Troškovi putovanja

670.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.660.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

11.000.000

         

426

Materijal

2.000.000

         

512

Mašine i oprema

2.500.000

         

515

Nematerijalna imovina

15.000.000

       

0006

 

Administracija i upravljanje

367.157.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

124.483.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

22.363.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

800.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.229.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000.000

         

421

Stalni troškovi

79.705.000

         

422

Troškovi putovanja

1.165.000

         

423

Usluge po ugovoru

27.672.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.600.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

48.000.000

         

426

Materijal

25.520.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.400.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

800.000

         

512

Mašine i oprema

5.520.000

         

515

Nematerijalna imovina

16.800.000

       

4002

 

Unapređenje zemljišne administracije u Republici Srbiji

125.210.000

         

422

Troškovi putovanja

110.000

         

423

Usluge po ugovoru

103.000.000

         

426

Materijal

1.100.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

7.000.000

         

512

Mašine i oprema

7.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

7.000.000

39

         

REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

34.149.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 39

 

         

01

Prihodi iz budžeta

34.149.000

   

0402

     

Zaštita životne sredine

34.149.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

34.149.000

       

0012

 

Praćenje i proučavanje seizmičkih i seizmotektonskih pojava

34.149.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.500.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.130.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

40.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.300.000

         

421

Stalni troškovi

6.644.000

         

422

Troškovi putovanja

250.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.524.000

         

424

Specijalizovane usluge

100.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

700.000

         

426

Materijal

526.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

30.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

2.400.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.000

40

         

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

414.133.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 40

 

         

01

Prihodi iz budžeta

414.133.000

   

0605

     

Evidencija, upravljanje i raspolaganje javnom svojinom

414.133.000

     

130

   

Opšte usluge

414.133.000

       

0001

 

Evidentiranje, upis prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima i uspostavljanje javne svojine

24.304.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.793.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.185.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

626.000

         

422

Troškovi putovanja

300.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.300.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

       

0002

 

Upravljanje, raspolaganje i zaštita državne imovine

348.940.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

56.586.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

10.129.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.063.000

         

421

Stalni troškovi

33.800.000

         

422

Troškovi putovanja

1.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.985.000

         

424

Specijalizovane usluge

4.600.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

34.000.000

         

426

Materijal

500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

18.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

177.177.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 172.000.000 dinara namenjen je za kapitalno održavanje objekata u svojini Republike Srbije, a raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

         

512

Mašine i oprema

800.000

       

0003

 

Administrativna podrška radu Direkcije

40.889.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.776.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.540.000

         

413

Naknade u naturi

450.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

912.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

711.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

400.000

         

421

Stalni troškovi

3.150.000

         

422

Troškovi putovanja

400.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.300.000

         

424

Specijalizovane usluge

800.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000.000

         

426

Materijal

4.100.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

300.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

150.000

         

512

Mašine i oprema

2.400.000

         

515

Nematerijalna imovina

500.000

41

         

CENTAR ZA RAZMINIRANJE

46.141.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 41

 

         

01

Prihodi iz budžeta

46.141.000

   

1401

     

Bezbedno društvo

46.141.000

     

250

 

 

Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

46.141.000

     

 

0004

 

Humanitarno razminiranje u Republici Srbiji

46.141.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

8.430.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.509.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

612.000

         

421

Stalni troškovi

850.000

         

422

Troškovi putovanja

1.400.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

27.297.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

680.000

         

426

Materijal

1.760.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.500.000

42

         

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

147.462.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 42

 

         

01

Prihodi iz budžeta

131.783.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

13.479.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

2.200.000

   

0202

     

Zaštita intelektualne svojine

147.462.000

     

130

   

Opšte usluge

147.462.000

       

0001

 

Zaštita industrijske svojine, autorskog i srodnih prava i informaciono obrazovni poslovi u vezi sa značajem zaštite

95.718.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

59.396.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

10.633.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.160.000

         

421

Stalni troškovi

898.000

         

422

Troškovi putovanja

16.251.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.370.000

         

424

Specijalizovane usluge

150.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.100.000

         

512

Mašine i oprema

760.000

       

0003

 

Administracija i upravljanje

51.744.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

25.711.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.602.000

         

413

Naknade u naturi

490.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.620.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.200.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

810.000

         

421

Stalni troškovi

2.100.000

         

422

Troškovi putovanja

310.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.051.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.200.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

         

426

Materijal

4.050.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

100.000

         

512

Mašine i oprema

3.100.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.100.000

43

         

ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

24.842.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 43

 

         

01

Prihodi iz budžeta

24.842.000

   

0902

     

Socijalna zaštita

24.842.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

24.842.000

       

0008

 

Primena međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

15.047.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

9.270.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.689.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

10.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

154.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

120.000

         

421

Stalni troškovi

3.000

         

422

Troškovi putovanja

2.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.300.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

       

0009

 

Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti socijalnog osiguranja

1.250.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.250.000

       

0010

 

Administracija i upravljanje

8.545.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.850.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

741.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

10.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

154.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

120.000

         

421

Stalni troškovi

750.000

         

422

Troškovi putovanja

360.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.399.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

         

426

Materijal

610.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

30.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

20.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

100.000

44

         

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

696.435.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 44

 

         

01

Prihodi iz budžeta

590.435.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

40.200.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

61.300.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

3.000.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

1.500.000

   

0201

     

Razvoj nauke i tehnologije

696.435.000

     

140

   

Osnovno istraživanje

696.435.000

       

0009

 

Akademijske nagrade

228.500.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

228.500.000

       

0010

 

Podrška radu SANU

344.935.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

143.427.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

25.478.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

5.900.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

6.200.000

         

421

Stalni troškovi

61.200.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

13.630.000

         

424

Specijalizovane usluge

65.900.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

7.800.000

         

426

Materijal

9.800.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.600.000

         

512

Mašine i oprema

2.000.000

       

5001

 

Digitalizacija kulturne, umetničke, istorijske i naučne baštine Republike Srbije

123.000.000

         

512

Mašine i oprema

73.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

50.000.000

45

         

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

252.892.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 45

 

         

01

Prihodi iz budžeta

89.296.000

         

56

Finansijska pomoć EU

163.596.000

   

0612

     

Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki

252.892.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

252.892.000

       

0001

 

Razvoj i praćenje sistema javnih nabavki

69.300.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

37.501.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.700.000

         

413

Naknade u naturi

250.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.160.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.860.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

150.000

         

421

Stalni troškovi

850.000

         

422

Troškovi putovanja

1.760.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

60.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

250.000

         

426

Materijal

900.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

50.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

3.501.000

         

515

Nematerijalna imovina

6.806.000

       

7003

 

IPA 2013 - Reforma javne uprave

183.592.000

         

423

Usluge po ugovoru

181.774.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.818.000

46

         

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

123.529.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 46

 

         

01

Prihodi iz budžeta

123.529.000

   

0612

     

Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki

123.529.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

123.529.000

       

0002

 

Zaštita prava u postupcima javnih nabavki

110.854.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

62.320.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

11.156.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

820.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.563.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

387.000

         

421

Stalni troškovi

9.937.000

         

422

Troškovi putovanja

3.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.021.000

         

424

Specijalizovane usluge

130.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

6.549.000

         

426

Materijal

5.371.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

250.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.600.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.348.000

       

0005

 

Administrativna podrška radu Republičke komisije

12.675.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.750.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.925.000

47

         

GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE

255.649.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 47

 

         

01

Prihodi iz budžeta

255.649.000

   

0503

     

Upravljanje mineralnim resursima

255.649.000

     

440

   

Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

255.649.000

       

0002

 

Geološka istraživanja

255.649.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

138.718.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

24.833.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

10.800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

16.200.000

         

422

Troškovi putovanja

7.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

21.496.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

7.180.000

         

426

Materijal

6.590.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

600.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

600.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

10.500.000

         

512

Mašine i oprema

6.530.000

         

515

Nematerijalna imovina

3.300.000

48

         

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

4.416.385.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 48

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.532.972.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

2.725.510.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

29.000.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

10.000.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

9.100.000

         

56

Finansijska pomoć EU

109.803.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

4.416.385.000

     

070

   

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasifikovana na drugom mestu

4.382.885.000

       

0013

 

Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama

4.235.383.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

73.450.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

13.156.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.210.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.016.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

250.000

         

421

Stalni troškovi

18.220.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 2.700.000 dinara namenjen je za rešavanje stambenih potreba najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica, a koristiće se na osnovu akta Vlade o izdavanju doplatne poštanske marke

 

         

422

Troškovi putovanja

16.486.000

         

423

Usluge po ugovoru

78.070.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 500.000 dinara namenjen je za rešavanje stambenih potreba najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica, a koristiće se na osnovu akta Vlade o izdavanju doplatne poštanske marke

 

         

424

Specijalizovane usluge

1.686.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

11.302.000

         

426

Materijal

14.610.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

11.110.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

532.000.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 11.800.000 dinara namenjen je za rešavanje stambenih potreba najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica, a koristiće se na osnovu akta Vlade o izdavanju doplatne poštanske marke

 

         

465

Ostale dotacije i transferi

2.604.000.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

809.432.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

19.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

3.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

500.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

18.974.000

         

512

Mašine i oprema

4.510.000

       

7007

 

IPA 2013 - Sektor unutrašnjih poslova

12.322.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.200.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

122.000

       

7018

 

IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova

109.560.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.856.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.085.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

102.619.000

       

7028

 

IPA 2014 - Unutrašnji poslovi

25.620.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

25.620.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

33.500.000

       

0014

 

Rad Komisije za nestala lica

33.500.000

         

421

Stalni troškovi

600.000

         

422

Troškovi putovanja

1.900.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

11.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

         

426

Materijal

1.100.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

3.500.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

7.000.000

         

512

Mašine i oprema

600.000

49

         

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

364.266.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 49

 

         

01

Prihodi iz budžeta

245.539.000

         

56

Finansijska pomoć EU

118.727.000

   

1601

     

Borba protiv korupcije

364.266.000

     

360

   

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

364.266.000

       

0007

 

Prevencija korupcije i kontrola u funkciji sprečavanja korupcije

207.126.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

113.400.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

20.225.000

         

413

Naknade u naturi

620.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.590.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.040.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

350.000

         

421

Stalni troškovi

6.304.000

         

422

Troškovi putovanja

2.900.000

         

423

Usluge po ugovoru

30.675.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

6.417.000

         

426

Materijal

1.880.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

140.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

125.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

40.000

         

512

Mašine i oprema

2.420.000

         

515

Nematerijalna imovina

14.000.000

       

4002

 

Obuke u oblasti borbe protiv korupcije

3.461.000

         

421

Stalni troškovi

94.000

         

422

Troškovi putovanja

1.007.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.360.000

       

4004

 

Podizanje svesti javnosti

3.731.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.731.000

       

4005

 

Prikupljanje informacija iz alternativnih izvora o stanju u oblastima predviđenim strateškim okvirom za borbu protiv korupcije

1.461.000

         

421

Stalni troškovi

40.000

         

422

Troškovi putovanja

285.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.136.000

       

4006

 

Kontrola kvaliteta i sprovođenja planova integriteta

1.381.000

         

421

Stalni troškovi

30.000

         

422

Troškovi putovanja

656.000

         

423

Usluge po ugovoru

695.000

       

4007

 

Dotacije organizacijama civilnog društva (OCD) za projekte u oblasti borbe protiv korupcije i koordinacioni sastanci

8.580.000

         

421

Stalni troškovi

10.000

         

422

Troškovi putovanja

21.000

         

423

Usluge po ugovoru

35.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

8.514.000

       

4008

 

Monitoring redovnih izbora za odbornike Skupštine grada Beograda

12.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.300.000

       

7004

 

IPA 2013 - Prevencija i borba protiv korupcije

126.226.000

         

423

Usluge po ugovoru

124.976.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.250.000