Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

24

         

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

44.109.239.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 24

 

         

01

Prihodi iz budžeta

40.160.674.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

190.500.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

303.755.000

         

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

800.000.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

12.740.000

         

56

Finansijska pomoć EU

2.641.570.000

 

24.0

       

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

1.446.376.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.328.890.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

12.740.000

         

56

Finansijska pomoć EU

104.746.000

   

0101

     

Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede

1.446.376.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

1.446.376.000

       

0001

 

Uređenje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

214.068.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

59.255.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

10.607.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

7.200.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

         

421

Stalni troškovi

35.000.000

         

422

Troškovi putovanja

25.286.000

         

423

Usluge po ugovoru

18.570.000

         

426

Materijal

280.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

45.300.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000.000

         

512

Mašine i oprema

2.470.000

       

0002

 

Poljoprivredna inspekcija

125.549.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

80.375.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

14.387.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.360.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

55.000

         

421

Stalni troškovi

1.050.000

         

422

Troškovi putovanja

5.150.000

         

423

Usluge po ugovoru

550.000

         

424

Specijalizovane usluge

9.300.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

22.000

         

426

Materijal

11.300.000

       

0003

 

Sistemi i baze podataka u oblasti poljoprivrede

37.220.000

         

421

Stalni troškovi

600.000

         

423

Usluge po ugovoru

25.800.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

         

512

Mašine i oprema

2.120.000

         

515

Nematerijalna imovina

3.700.000

       

0004

 

Administracija i upravljanje

553.918.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

38.170.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.831.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.424.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.100.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

275.000

         

421

Stalni troškovi

11.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

97.200.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.040.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

6.300.000

         

426

Materijal

30.410.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

20.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.685.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

312.983.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

4.000.000

         

512

Mašine i oprema

11.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

4.000.000

       

4003

 

Rejonizacija voćarske proizvodnje u Srbiji

9.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.500.000

       

4004

 

Upravljanje investicijama u oblasti poljoprivrede

400.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

400.000.000

       

7030

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

6.514.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.449.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

65.000

       

7035

 

IPA 2014 - Pomoć evropskim integracijama - nealocirana sredstva

99.607.000

         

423

Usluge po ugovoru

98.620.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

987.000

 

24.1

       

FOND ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U REPUBLICI

800.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.1

 

         

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine

800.000.000

   

0103

     

Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju

800.000.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

800.000.000

     

 

0005

 

Kreditna podrška u poljoprivredi

800.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

800.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade uz vođenje računa o unapređenju rodne ravnopravnosti

 

 

24.2

       

UPRAVA ZA VETERINU

4.144.060.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

3.979.508.000

         

56

Finansijska pomoć EU

164.552.000

   

0109

     

Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

4.144.060.000

     

760

 

 

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

4.144.060.000

     

 

0001

 

Zaštita zdravlja životinja

3.210.772.000

         

424

Specijalizovane usluge

500.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

2.710.772.000

       

0002

 

Bezbednost hrane životinjskog porekla i hrane za životinje

200.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

200.000.000

       

0003

 

Nadzor u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog porekla

349.778.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

280.813.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

50.265.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

13.000.000

         

422

Troškovi putovanja

5.700.000

       

0004

 

Upravljanje u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog porekla

214.696.000

 

 

 

 

 

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

44.958.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.048.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.499.000

         

421

Stalni troškovi

28.270.000

         

422

Troškovi putovanja

4.678.000

         

423

Usluge po ugovoru

60.640.000

         

424

Specijalizovane usluge

500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

11.200.000

         

426

Materijal

33.400.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

5.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

3.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

5.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000.000

         

512

Mašine i oprema

2.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

2.000

       

4002

 

IPA 2013 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

52.327.000

         

423

Usluge po ugovoru

51.809.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

518.000

       

4005

 

Nealocirana sredstva IPA 2014 - Poljoprivreda i ruralni razvoj

116.487.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

115.333.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.154.000

 

24.3

       

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

976.216.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

916.580.000

         

56

Finansijska pomoć EU

59.636.000

   

0109

     

Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

976.216.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

976.216.000

       

0005

 

Fitosanitarna inspekcija

449.049.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

93.159.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

16.804.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

800.000

         

422

Troškovi putovanja

4.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

311.036.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

6.000.000

         

426

Materijal

15.250.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.500.000

       

0006

 

Upravljanje fitosanitarnim sistemom i sistemom bezbednosti hrane i hrane za životinje biljnog porekla

454.769.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

46.564.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.100.000

         

413

Naknade u naturi

1.200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

600.000

         

421

Stalni troškovi

17.600.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.574.000

         

424

Specijalizovane usluge

208.000.000

         

426

Materijal

4.400.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

120.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

5.800.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

9.319.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000

         

512

Mašine i oprema

5.509.000

         

515

Nematerijalna imovina

2.500.000

       

4004

 

Uspostavljanje servisne mreže agrometeoroloških stanica

10.000.000

         

512

Mašine i oprema

10.000.000

       

7030

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

38.858.000

         

423

Usluge po ugovoru

38.473.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

385.000

       

7035

 

IPA 2014 - Pomoć evropskim integracijama - nealocirana sredstva

23.540.000

         

423

Usluge po ugovoru

23.306.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

234.000

 

24.4

       

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

1.534.484.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

648.019.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

190.500.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

303.755.000

         

56

Finansijska pomoć EU

392.210.000

   

0401

     

Integralno upravljanje vodama

1.534.484.000

     

630

   

Vodosnabdevanje

1.534.484.000

       

0006

 

Upravljanje u oblasti voda

348.199.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

28.581.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.116.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

405.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

782.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

170.000

         

421

Stalni troškovi

2.402.000

         

422

Troškovi putovanja

3.850.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.894.000

         

424

Specijalizovane usluge

312.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

680.000

         

426

Materijal

2.167.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

230.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

380.000

         

512

Mašine i oprema

300.230.000

       

0007

 

Inspekcijski nadzor u oblasti voda

30.323.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.736.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.175.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

330.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

440.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

449.000

         

422

Troškovi putovanja

1.320.000

         

423

Usluge po ugovoru

187.000

         

424

Specijalizovane usluge

216.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

400.000

         

426

Materijal

4.669.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

512

Mašine i oprema

1.300.000

       

4002

 

GEF - SCCF- Upravljanje vodama na slivu reke Drine u okviru programa za Zapadni Balkan

82.000.000

         

422

Troškovi putovanja

500.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

10.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

12.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

11.000.000

         

513

Ostale nekretnine i oprema

42.000.000

       

4004

 

Hitne sanacije od poplava

100.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

100.000.000

       

4005

 

Donacija za sistem rane najave

108.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

22.100.000

         

513

Ostale nekretnine i oprema

86.400.000

       

4006

 

Regionalni sistem vodosnabdevanja Morava

124.196.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

124.196.000

       

4007

 

Regionalni sistem vodosnabdevanja za Rasinski okrug

25.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

25.000.000

       

5001

 

Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza

260.859.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

260.859.000

       

7005

 

IPA 2013 - Životna sredina i klimatske promene

455.407.000

         

423

Usluge po ugovoru

41.014.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

4.471.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

409.922.000

 

24.5

       

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

3.304.493.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.5

 

         

01

Prihodi iz budžeta

3.304.493.000

   

0401

     

Integralno upravljanje vodama

3.304.493.000

     

630

   

Vodosnabdevanje

3.304.493.000

       

0002

 

Uređenje i korišćenje voda

130.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

10.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

10.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

53.750.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

56.250.000

       

0003

 

Zaštita voda od zagađivanja

50.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

15.500.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

4.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

31.000.000

       

0004

 

Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

2.319.493.000

         

424

Specijalizovane usluge

200.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

2.119.493.000

       

0005

 

Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda

174.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.450.000

         

424

Specijalizovane usluge

137.600.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

29.000.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

3.025.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

2.425.000

       

5002

 

Brana sa akumulacijom "STUBO-ROVNI" Valjevo

140.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

139.200.000

         

541

Zemljište

800.000

       

5003

 

Brana sa akumulacijom "ARILJE" profil "SVRAČKOVO" Arilje

400.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

398.000.000

         

541

Zemljište

2.000.000

       

5007

 

Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca

90.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

90.000.000

 

24.6

       

UPRAVA ZA ŠUME

332.563.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.6

 

         

01

Prihodi iz budžeta

332.563.000

   

0106

     

Razvoj šumarstva i lovstva

332.563.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

332.563.000

       

0004

 

Upravljanje u šumarstvu i lovstvu

283.725.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

27.684.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.955.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

616.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

960.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

200.000

         

421

Stalni troškovi

2.592.000

         

422

Troškovi putovanja

1.769.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.653.000

         

424

Specijalizovane usluge

199.195.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

636.000

         

426

Materijal

4.761.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

1.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.019.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

24.030.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.650.000

       

0005

 

Nadzor u šumarstvu i lovstvu

48.838.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

32.827.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.876.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

480.000

         

422

Troškovi putovanja

742.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

525.000

         

426

Materijal

8.388.000

 

24.7

       

BUDŽETSKI FOND ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE

750.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.7

 

         

01

Prihodi iz budžeta

750.000.000

   

0106

     

Razvoj šumarstva i lovstva

750.000.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

750.000.000

       

0002

 

Održivi razvoj i unapređenje šumarstva

750.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

750.000.000

 

24.8

       

BUDŽETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

110.514.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.8

 

         

01

Prihodi iz budžeta

110.514.000

   

0106

     

Razvoj šumarstva i lovstva

110.514.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

110.514.000

       

0003

 

Održivi razvoj i unapređenje lovstva

110.514.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

110.312.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

200.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.000

 

24.9

       

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

214.087.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.9

 

         

01

Prihodi iz budžeta

214.087.000

   

0109

     

Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

214.087.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

214.087.000

       

0007

 

Razvoj laboratorijske dijagnostike, očuvanje biljnog biodiverziteta i kontrola organske proizvodnje

103.929.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

26.748.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

276.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

51.000

         

421

Stalni troškovi

15.219.000

         

422

Troškovi putovanja

1.853.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.891.000

         

424

Specijalizovane usluge

540.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

9.373.000

         

426

Materijal

26.420.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.175.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

81.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

3.500.000

       

5001

 

Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka i bezbednosti hrane

62.658.000

         

512

Mašine i oprema

62.658.000

       

5002

 

Izgradnja karantinskog staklenika za potrebe fitosanitarne laboratorije

44.500.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

44.500.000

       

5003

 

Unapređenje energetske efikasnosti laboratorije

3.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

3.000.000

 

24.10

       

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

29.842.069.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.10

 

         

01

Prihodi iz budžeta

27.921.643.000

         

56

Finansijska pomoć EU

1.920.426.000

   

0103

     

Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju

29.842.069.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

29.842.069.000

       

0001

 

Direktna plaćanja

21.268.248.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

21.268.248.000

       

0002

 

Mere ruralnog razvoja

5.250.778.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

5.250.778.000

       

0003

 

Stručna i administrativna podrška za sprovođenje mera podsticaja

523.763.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

124.760.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

22.310.000

         

413

Naknade u naturi

600.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

6.600.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

300.000

         

421

Stalni troškovi

56.240.000

         

422

Troškovi putovanja

4.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

104.440.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

15.000.000

         

426

Materijal

34.500.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

1.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

300.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

20.000.000

         

512

Mašine i oprema

86.740.000

         

513

Ostale nekretnine i oprema

3.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

41.972.000

       

0006

 

Posebni podsticaji

255.350.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

255.350.000

       

4005

 

IPARD

2.438.260.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

2.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

2.434.260.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.000.000

       

7030

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

105.670.000

         

423

Usluge po ugovoru

104.675.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

995.000

 

24.11

       

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

654.377.000

           

Izvori finansiranja za glavu 24.11

 

         

01

Prihodi iz budžeta

654.377.000

   

0102

     

Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem

654.377.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

654.377.000

       

0001

 

Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta

379.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

150.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

207.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

22.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

       

0002

 

Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

153.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

150.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

3.000.000

       

0003

 

Stručna i administrativna podrška u upravljanju poljoprivrednim zemljištem

122.377.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

20.570.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.681.000

         

413

Naknade u naturi

50.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

800.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

900.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

         

421

Stalni troškovi

1.800.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

50.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

800.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.000.000

         

426

Materijal

7.650.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

76.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

30.000.000

         

512

Mašine i oprema

700.000

         

515

Nematerijalna imovina

50.000

25

         

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

5.858.551.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 25

 

         

01

Prihodi iz budžeta

5.666.176.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

133.000

         

56

Finansijska pomoć EU

192.242.000

 

25.0

       

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

2.580.756.000

           

Izvori finansiranja za glavu 25.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

2.388.381.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

133.000

         

56

Finansijska pomoć EU

192.242.000

   

0404

     

Upravljanje zaštitom životne sredine

950.372.000

     

560

   

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

950.372.000

       

0002

 

Uređenje politike zaštite životne sredine

97.814.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

33.718.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.035.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.219.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

290.000

         

422

Troškovi putovanja

2.344.000

         

423

Usluge po ugovoru

21.582.000

         

424

Specijalizovane usluge

29.925.000

         

426

Materijal

200.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

1.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.500.000

       

0003

 

Inspekcija za zaštitu životne sredine, ribarstvo i zaštitu od jonizujućih zračenja

127.273.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

78.409.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

14.035.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.759.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

660.000

         

422

Troškovi putovanja

5.210.000

         

423

Usluge po ugovoru

18.200.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.500.000

         

426

Materijal

5.500.000

       

0004

 

Administracija i upravljanje

545.285.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

67.344.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

12.060.000

         

413

Naknade u naturi

1.500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

4.900.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.864.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

790.000

         

421

Stalni troškovi

17.981.000

         

422

Troškovi putovanja

16.062.000

         

423

Usluge po ugovoru

130.866.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

10.054.000

         

426

Materijal

50.887.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

23.661.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

3.550.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

120.000.000

         

512

Mašine i oprema

75.436.000

         

515

Nematerijalna imovina

6.330.000

       

0005

 

Podrška radu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

110.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

110.000.000

       

4001

 

Izmirenje preuzetih obaveza Fonda za zaštitu životne sredine

70.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

35.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

35.000.000

   

0405

     

Zaštita prirode

699.871.000

     

560

   

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

699.871.000

       

0001

 

Uređenje sistema zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta

133.273.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

33.723.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.036.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.668.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

140.000

         

422

Troškovi putovanja

2.256.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.350.000

         

424

Specijalizovane usluge

70.700.000

         

426

Materijal

400.000

         

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

8.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

7.000.000

       

0002

 

Podsticaji za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa

230.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

230.000.000

       

0003

 

Podrška radu Zavoda za zaštitu prirode Srbije

180.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

180.000.000

       

4001

 

Zaštita i očuvanje strogo zaštićenih vrsta populacija tvora i migratornih vrsta

6.598.000

         

424

Specijalizovane usluge

6.598.000

       

4003

 

Uspostavljanje Natura 2000

5.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

       

4005

 

Lokalni razvoj otporan na klimatske promene

30.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

30.000.000

       

4006

 

Sanacija, zatvaranje i rekultivacija deponije jalovine (šljake) iz topionice u Zajači

90.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

90.000.000

       

4007

 

Primena Evropske konvencije o predelu na teritoriji Šumadije, Pomoravlja i Južnog Banata

25.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

25.000.000

   

0406

     

Integrisano upravljanje otpadom, hemikalijama i biocidnim proizvodima

930.513.000

     

560

   

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

930.513.000

       

0001

 

Uređenje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama

58.170.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

24.307.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.351.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.806.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

140.000

         

422

Troškovi putovanja

4.912.000

         

423

Usluge po ugovoru

22.653.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

1.000

       

0002

 

Uređenje sistema upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima

36.565.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

14.233.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.548.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

504.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

140.000

         

422

Troškovi putovanja

1.140.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.000.000

       

4001

 

Trajno zbrinjavanje istorijskog otpada

100.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

100.000.000

       

4002

 

Stabilizacija i proširenje deponije Duboko

106.586.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

106.586.000

       

4003

 

Projekti ispitivanja kvaliteta voda i sedimenata

22.075.000

         

424

Specijalizovane usluge

19.275.000

         

515

Nematerijalna imovina

2.800.000

       

4005

 

Tehnička pomoć u pripremi projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte u oblasti životne sredine

100.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

100.000.000

       

4010

 

Podrška uspostavljanju primarne separacije komunalnog otpada u četiri regiona

40.863.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

40.863.000

       

4011

 

Uspostavljanje regionalnog sistema za upravljanje otpadom Banjica

5.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

5.000.000

       

5002

 

Izgradnja glavnog kolektora za PPOV Leskovac

180.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

180.000.000

       

7005

 

IPA 2013 - Životna sredina i klimatske promene

27.109.000

         

423

Usluge po ugovoru

26.840.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

269.000

       

7012

 

IPA 2010 - Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

80.139.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

80.139.000

       

7044

 

IPA 2014 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020 nealocirana sredstva

98.576.000

         

423

Usluge po ugovoru

97.600.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

976.000

       

7056

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020 - nealocirana sredstva

75.430.000

         

423

Usluge po ugovoru

74.675.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

755.000

 

25.1

       

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

282.795.000

           

Izvori finansiranja za glavu 25.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

282.795.000

   

0404

     

Upravljanje zaštitom životne sredine

282.795.000

     

560

   

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

282.795.000

       

0007

 

Monitoring kvaliteta vazduha

79.646.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.448.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.333.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

320.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

76.000

         

421

Stalni troškovi

2.000.000

         

422

Troškovi putovanja

275.000

         

423

Usluge po ugovoru

300.000

         

424

Specijalizovane usluge

200.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

13.500.000

         

426

Materijal

37.194.000

         

512

Mašine i oprema

17.000.000

       

0008

 

Monitoring kvaliteta vode, sedimenata i zemljišta

36.692.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.825.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.297.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

421

Stalni troškovi

640.000

         

422

Troškovi putovanja

900.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.550.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.310.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.000.000

         

426

Materijal

7.450.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

20.000

         

512

Mašine i oprema

5.000.000

       

0009

 

Nacionalna referentna laboratorija za kontrolu kvaliteta životne sredine

102.294.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

18.257.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.268.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

650.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

481.000

         

421

Stalni troškovi

500.000

         

422

Troškovi putovanja

550.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.290.000

         

424

Specijalizovane usluge

2.550.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.185.000

         

426

Materijal

11.400.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

40.000.000

         

512

Mašine i oprema

20.163.000

       

0010

 

Informacioni sistem za zaštitu životne sredine i administrativni poslovi

64.163.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

29.269.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.240.000

         

413

Naknade u naturi

486.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

820.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

152.000

         

421

Stalni troškovi

2.000.000

         

422

Troškovi putovanja

400.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.075.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.851.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.150.000

         

426

Materijal

3.820.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

500.000

         

512

Mašine i oprema

1.900.000

 

25.2

       

ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE

2.995.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 25.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

2.995.000.000

   

0404

     

Upravljanje zaštitom životne sredine

635.000.000

     

560

   

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

635.000.000

       

0011

 

Interventne mere u vanrednim okolnostima zagađivanja životne sredine i druge interventne mere

550.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

500.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

50.000.000

       

0012

 

Podrška projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

35.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

35.000.000

       

0013

 

Podsticanje realizacije obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine

50.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

50.000.000

   

0405

     

Zaštita prirode

70.000.000

     

560

   

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

70.000.000

       

0004

 

Pošumljavanje u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta

70.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

70.000.000

   

0406

     

Integrisano upravljanje otpadom, hemikalijama i biocidnim proizvodima

2.290.000.000

     

560

   

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

2.290.000.000

       

0003

 

Podsticaji za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada

2.190.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

2.190.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa tregerica za višekratnu upotrebu

 

       

4009

 

Podrška jedinicama lokalne samouprave u izradi i realizaciji projekata sanacije i rekultivacije deponija i smetlišta

100.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

100.000.000

26

         

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

197.335.943.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 26

 

         

01

Prihodi iz budžeta

155.293.207.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

21.981.403.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

80.865.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

17.669.243.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

1.914.031.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

30.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

10.725.000

         

56

Finansijska pomoć EU

386.439.000

 

26.0

       

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

19.668.780.000

           

Izvori finansiranja za glavu 26.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

18.730.403.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

35.157.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

510.941.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

5.842.000

         

56

Finansijska pomoć EU

386.437.000

   

0201

     

Razvoj nauke i tehnologije

18.158.964.000

     

140

   

Osnovno istraživanje

18.158.964.000

       

0001

 

Podrška realizaciji opšteg interesa u naučnoj istraživačkoj delatnosti

13.628.773.000

         

424

Specijalizovane usluge

13.067.918.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

298.355.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

262.500.000

       

0002

 

Podrška realizaciji interesa u inovacionoj delatnosti

200.002.000

         

424

Specijalizovane usluge

200.002.000

       

0003

 

Podrška radu preduzeća i organizacija u oblasti nuklearne sigurnosti

200.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

200.000.000

       

0004

 

Podrška radu JUP "Istraživanje i razvoj"

60.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

60.000.000

       

0005

 

Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost

964.046.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

964.046.000

       

0006

 

Podrška radu Centra za promociju nauke

95.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

95.000.000

       

0007

 

Administracija i upravljanje

107.214.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

41.176.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.370.000

         

413

Naknade u naturi

200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.700.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

379.000

         

421

Stalni troškovi

8.150.000

         

422

Troškovi putovanja

4.254.000

         

423

Usluge po ugovoru

41.113.000

         

424

Specijalizovane usluge

468.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000

         

426

Materijal

1.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

201.000

         

512

Mašine i oprema

402.000

       

0011

 

Podrška radu Naučno-tehnološkog parka Beograd

39.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

39.000.000

       

0012

 

Podrška programu digitalizacije u oblasti nacionalnog naučnoistraživačkog sistema

10.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.500.000

         

515

Nematerijalna imovina

4.500.000

       

4002

 

Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

500.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

500.000.000

       

4003

 

Strateški projekti sa NR Kinom

33.950.000

         

424

Specijalizovane usluge

33.950.000

       

5002

 

Naučno tehnološki park u Novom Sadu

200.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

200.000.000

       

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

1.718.716.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.718.716.000

       

7015

 

IPA 2013 - Razvoj privatnog sektora

120.925.000

         

424

Specijalizovane usluge

119.728.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.197.000

       

7023

 

IPA 2014 - Sektor konkurentnosti

275.835.000

         

424

Specijalizovane usluge

273.104.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.731.000

       

7052

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

5.503.000

         

422

Troškovi putovanja

1.501.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.001.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.001.000

   

2001

     

Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema

1.509.816.000

     

980

   

Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

1.509.816.000

       

0001

 

Utvrđivanje zakonskih okvira i praćenje razvoja obrazovanja na svim nivoima

289.448.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

93.723.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

16.777.000

         

413

Naknade u naturi

360.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.590.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.860.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

840.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

154.533.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.300.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000.000

         

426

Materijal

3.851.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

4.650.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

963.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

3.000.000

       

0002

 

Stručno-pedagoški nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda

189.812.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

112.794.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

20.191.000

         

413

Naknade u naturi

441.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

712.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.292.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

900.000

         

422

Troškovi putovanja

2.100.000

         

423

Usluge po ugovoru

33.157.000

         

424

Specijalizovane usluge

2.740.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.000.000

         

426

Materijal

4.784.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

700.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

5.000.000

       

0003

 

Inspekcijski nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda

55.332.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

30.366.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.450.000

         

413

Naknade u naturi

200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

550.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

800.000

         

422

Troškovi putovanja

3.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.974.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.431.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

         

426

Materijal

2.260.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

400.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

6.000.000

       

0004

 

Administracija i upravljanje u oblasti obrazovanja

202.726.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

78.958.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

14.212.000

         

413

Naknade u naturi

297.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

5.958.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.360.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

700.000

         

421

Stalni troškovi

18.500.000

         

422

Troškovi putovanja

4.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

26.840.000

         

424

Specijalizovane usluge

4.537.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.100.000

         

426

Materijal

6.506.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

650.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

27.607.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

7.000.000

       

0011

 

Unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

33.420.000

         

424

Specijalizovane usluge

30.420.000

         

512

Mašine i oprema

3.000.000

       

0012

 

Povećanje dostupnosti obrazovanja i vaspitanja, prevencija osipanja i diskriminacije

29.170.000

         

422

Troškovi putovanja

802.000

         

423

Usluge po ugovoru

13.918.000

         

424

Specijalizovane usluge

13.200.000

         

426

Materijal

1.250.000

       

0013

 

Podrška integraciji u evropski obrazovni prostor

80.141.000

         

422

Troškovi putovanja

3.456.000

         

423

Usluge po ugovoru

618.000

         

424

Specijalizovane usluge

38.701.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

22.835.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

14.531.000

       

0015

 

Polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova

40.500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

20.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

20.000.000

       

4004

 

Unapređivanje jezičkih kompentencija u školama u Republici Srbiji

8.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

8.500.000

       

4005

 

Realizacija međunarodnih istraživanja u obrazovanju

43.081.000

         

424

Specijalizovane usluge

11.770.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

31.311.000

       

4009

 

Razvoj regionalnih obrazovnih politika

7.950.000

         

422

Troškovi putovanja

700.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

7.250.000

       

4010

 

Razvoj okvira kvalifikacija Republike Srbije

7.607.000

         

422

Troškovi putovanja

996.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.709.000

         

424

Specijalizovane usluge

847.000

         

426

Materijal

55.000

       

4011

 

Podrška projektima od značaja za obrazovanje

10.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000.000

       

4013

 

Duh mladosti - promocija dualnog obrazovanja u Srbiji

25.000.000

         

422

Troškovi putovanja

1.600.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.700.000

         

424

Specijalizovane usluge

12.400.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

300.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

9.000.000

       

4015

 

Podrška radu fondacije dr Zoran Đinđić

10.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000.000

       

4016

 

Podrška programu digitalizacije u oblasti nacionalnog prosvetnog sistema

306.174.000

         

423

Usluge po ugovoru

39.983.000

         

424

Specijalizovane usluge

7.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.300.000

         

512

Mašine i oprema

26.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

231.891.000

       

4017

 

Razvoj i unapređivanje preduzetničkog obrazovanja

19.209.000

         

424

Specijalizovane usluge

19.209.000

       

7024

 

IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

53.170.000

         

424

Specijalizovane usluge

52.596.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

573.000

       

7025

 

IPA 2014 - Sektor celoživotnog učenja

98.576.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

976.000

         

512

Mašine i oprema

97.600.000

 

26.1

       

OSNOVNO OBRAZOVANJE

82.924.839.000

           

Izvori finansiranja za glavu 26.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

67.749.665.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

3.006.956.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

6.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

11.442.840.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

725.351.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

10.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

11.000

   

2002

     

Predškolsko vaspitanje

2.525.915.000

     

910

   

Predškolsko i osnovno obrazovanje

2.525.915.000

       

0001

 

Podrška realizaciji četvoročasovnog pripremnog predškolskog programa

2.260.980.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

2.260.980.000

       

4001

 

Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje

264.935.000

         

421

Stalni troškovi

476.000

         

422

Troškovi putovanja

4.514.000

         

423

Usluge po ugovoru

43.798.000

         

424

Specijalizovane usluge

90.385.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

60.000

         

426

Materijal

416.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

594.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

123.313.000

         

512

Mašine i oprema

1.379.000

   

2003

     

Osnovno obrazovanje

80.398.924.000

     

910

   

Predškolsko i osnovno obrazovanje

80.348.482.000

       

0001

 

Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja

77.336.170.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

39.895.318.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.135.599.000

         

413

Naknade u naturi

817.954.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

919.525.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.232.884.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

565.494.000

         

421

Stalni troškovi

5.485.382.000

         

422

Troškovi putovanja

1.408.436.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.528.795.000

         

424

Specijalizovane usluge

316.140.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

         

426

Materijal

3.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

16.977.915.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

11.939.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

5.398.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

35.386.000

         

512

Mašine i oprema

1.000

       

0003

 

Dopunska škola u inostranstvu

150.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

13.000.000

         

421

Stalni troškovi

1.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

136.000.000

       

0004

 

Takmičenje učenika osnovnih škola

7.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

7.500.000

       

0006

 

Modernizacija infrastrukture osnovnih škola

1.866.286.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.700.000

         

424

Specijalizovane usluge

22.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.231.003.000

         

512

Mašine i oprema

529.327.000

         

513

Ostale nekretnine i oprema

2.881.000

         

515

Nematerijalna imovina

78.375.000

       

0008

 

Tehnička podrška sprovođenju završnog ispita

20.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

20.000.000

       

0009

 

Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama

17.942.000

         

424

Specijalizovane usluge

17.942.000

       

4001

 

Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove

631.401.000

         

426

Materijal

631.401.000

       

4002

 

Energetska efikasnost u javnim zgradama - osnovno obrazovanje

11.983.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

11.983.000

       

4003

 

Nastavni sadržaji kroz digitalni udžbenik/digitalnu učionicu

307.200.000

         

424

Specijalizovane usluge

72.000.000

         

512

Mašine i oprema

192.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

43.200.000

     

960

   

Pomoćne usluge obrazovanju

50.442.000

       

0007

 

Podrška realizaciji procesa nastave u osnovnim školama na teritoriji AP Kosovo i Metohija

50.442.000

         

421

Stalni troškovi

542.000

         

422

Troškovi putovanja

49.900.000

 

26.2

       

SREDNJE OBRAZOVANJE

39.426.475.000

           

Izvori finansiranja za glavu 26.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

30.769.598.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

2.069.326.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

14.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

6.221.901.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

365.596.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

20.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

20.000

   

2004

     

Srednje obrazovanje

39.426.475.000

     

920

   

Srednje obrazovanje

39.357.275.000

       

0001

 

Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih

31.879.912.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.192.939.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.433.239.000

         

413

Naknade u naturi

377.387.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

491.397.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

501.507.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

275.147.000

         

421

Stalni troškovi

2.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.000

         

424

Specijalizovane usluge

2.002.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

         

426

Materijal

3.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

7.579.804.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

1.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

26.477.000

         

512

Mašine i oprema

1.000

       

0003

 

Podrška radu škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju

5.910.793.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

302.294.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

51.562.000

         

413

Naknade u naturi

5.001.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.503.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.846.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

5.001.000

         

421

Stalni troškovi

2.648.448.000

         

422

Troškovi putovanja

395.708.000

         

423

Usluge po ugovoru

987.344.000

         

424

Specijalizovane usluge

187.424.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

446.888.000

         

426

Materijal

674.402.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

112.472.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

1.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

85.896.000

         

512

Mašine i oprema

2.000

       

0004

 

Takmičenje učenika srednjih škola

25.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

25.000.000

       

0005

 

Rad sa talentovanim i darovitim učenicima

15.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

15.000.000

       

0006

 

Modernizacija infrastrukture srednjih škola

1.458.169.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.800.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.108.840.000

         

512

Mašine i oprema

256.919.000

         

513

Ostale nekretnine i oprema

11.600.000

         

515

Nematerijalna imovina

78.375.000

         

522

Zalihe proizvodnje

358.000

         

523

Zalihe robe za dalju prodaju

277.000

       

0009

 

Tehnička podrška sprovođenju upisa učenika u srednje škole

6.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

6.000.000

       

4001

 

Optimizacija mreže srednjih škola

10.002.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.001.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.001.000

       

4002

 

Reforma opšteg srednjeg obrazovanja

20.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

         

512

Mašine i oprema

10.000.000

       

4003

 

Energetska efikasnost u javnim zgradama - srednje obrazovanje

32.399.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

32.399.000

     

960

   

Pomoćne usluge obrazovanju

69.200.000

       

0008

 

Podrška realizaciji procesa nastave u srednjim školama na teritoriji AP Kosovo i Metohija

69.200.000

         

421

Stalni troškovi

100.000

         

422

Troškovi putovanja

69.000.000

         

426

Materijal

100.000

 

26.3

       

UČENIČKI STANDARD

4.362.422.000

           

Izvori finansiranja za glavu 26.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

3.814.812.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

368.464.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

38.140.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

141.004.000

         

56

Finansijska pomoć EU

2.000

   

2007

     

Podrška u obrazovanju učenika i studenata

4.362.422.000

     

960

   

Pomoćne usluge obrazovanju

4.362.422.000

       

0001

 

Sistem ustanova učeničkog standarda

3.271.389.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

808.779.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

132.255.000

         

413

Naknade u naturi

3.877.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

23.216.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

59.705.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

7.000.000

         

421

Stalni troškovi

31.988.000

         

422

Troškovi putovanja

6.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

14.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

11.504.000

         

426

Materijal

16.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

245.000.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

1.910.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.065.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000.000

       

0002

 

Modernizacija infrastrukture ustanova učeničkog standarda

328.891.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

69.738.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

183.244.000

         

512

Mašine i oprema

50.997.000

         

522

Zalihe proizvodnje

3.280.000

         

523

Zalihe robe za dalju prodaju

20.632.000

       

0003

 

Individualna pomoć učenicima

762.142.000

         

421

Stalni troškovi

10.995.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.555.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

723.992.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

21.600.000

 

26.4

       

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE

42.454.701.000

           

Izvori finansiranja za glavu 26.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

27.127.077.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

15.327.620.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

2.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

2.000

   

2005

     

Visoko obrazovanje

42.454.701.000

     

940

   

Visoko obrazovanje

42.454.701.000

       

0003

 

Modernizacija infrastrukture ustanova visokog obrazovanja

59.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

16.702.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

34.924.000

         

512

Mašine i oprema

6.374.000

       

0004

 

Podrška radu Univerziteta u Beogradu

18.469.098.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.238.799.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.808.999.000

         

413

Naknade u naturi

14.543.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

137.550.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

227.028.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

78.270.000

         

421

Stalni troškovi

685.766.000

         

422

Troškovi putovanja

285.154.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.512.322.000

         

424

Specijalizovane usluge

2.616.883.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

162.908.000

         

426

Materijal

293.503.000

         

431

Amortizacija nekretnina i opreme

43.516.000

         

441

Otplate domaćih kamata

174.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

2.281.000

         

461

Donacije stranim vladama

14.508.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.126.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

12.429.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

19.737.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

28.141.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.946.000

         

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

3.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

5.423.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

31.542.000

         

512

Mašine i oprema

202.275.000

         

514

Kultivisana imovina

224.000

         

515

Nematerijalna imovina

24.806.000

         

523

Zalihe robe za dalju prodaju

8.398.000

         

611

Otplata glavnice domaćim kreditorima

529.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

6.318.000

       

0005

 

Podrška radu Univerziteta u Novom Sadu

6.379.851.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

881.594.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

180.479.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

5.317.778.000

       

0006

 

Podrška radu Univerziteta u Kragujevcu

3.133.053.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.903.174.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

345.966.000

         

413

Naknade u naturi

1.410.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

32.663.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

34.041.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

7.964.000

         

421

Stalni troškovi

193.777.000

         

422

Troškovi putovanja

22.635.000

         

423

Usluge po ugovoru

151.748.000

         

424

Specijalizovane usluge

301.186.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

22.736.000

         

426

Materijal

57.188.000

         

441

Otplate domaćih kamata

1.098.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

289.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

868.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

2.662.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

5.319.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

3.208.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

13.514.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

299.000

         

512

Mašine i oprema

28.489.000

         

515

Nematerijalna imovina

2.819.000

       

0007

 

Podrška radu Univerziteta u Nišu

4.188.100.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

2.640.261.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

471.011.000

         

413

Naknade u naturi

3.037.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

30.613.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

34.797.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

8.910.000

         

421

Stalni troškovi

162.336.000

         

422

Troškovi putovanja

177.178.000

         

423

Usluge po ugovoru

371.056.000

         

424

Specijalizovane usluge

136.514.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

26.287.000

         

426

Materijal

51.142.000

         

431

Amortizacija nekretnina i opreme

10.558.000

         

441

Otplate domaćih kamata

17.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

716.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

1.297.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

371.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

3.800.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.472.000

         

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

1.600.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

6.920.000

         

512

Mašine i oprema

38.917.000

         

515

Nematerijalna imovina

8.290.000

       

0008

 

Podrška radu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

2.386.215.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.802.347.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

317.472.000

         

413

Naknade u naturi

1.138.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

7.459.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

16.306.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

45.645.000

         

422

Troškovi putovanja

25.782.000

         

423

Usluge po ugovoru

70.473.000

         

424

Specijalizovane usluge

31.035.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

4.561.000

         

426

Materijal

28.302.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

496.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

70.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

362.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.651.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

21.422.000

         

512

Mašine i oprema

9.498.000

         

515

Nematerijalna imovina

1.195.000

       

0009

 

Podrška radu Državnog univerziteta u Novom Pazaru

431.624.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

302.521.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

53.815.000

         

413

Naknade u naturi

23.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

4.299.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.473.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

22.011.000

         

422

Troškovi putovanja

2.852.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.244.000

         

424

Specijalizovane usluge

2.144.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.374.000

         

426

Materijal

9.983.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

62.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.008.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

3.333.000

         

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

350.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

15.272.000

         

512

Mašine i oprema

1.492.000

         

515

Nematerijalna imovina

103.000

         

523

Zalihe robe za dalju prodaju

1.264.000

       

0010

 

Podrška radu Univerziteta umetnosti

1.285.797.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

915.586.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

163.867.000

         

413

Naknade u naturi

243.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

7.293.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

20.682.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

253.000

         

421

Stalni troškovi

66.324.000

         

422

Troškovi putovanja

3.920.000

         

423

Usluge po ugovoru

37.465.000

         

424

Specijalizovane usluge

36.280.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

5.283.000

         

426

Materijal

19.837.000

         

431

Amortizacija nekretnina i opreme

926.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

2.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

2.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

56.000

         

512

Mašine i oprema

7.472.000

         

515

Nematerijalna imovina

306.000

       

0011

 

Podrška radu visokih škola

5.721.290.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.181.571.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

562.671.000

         

413

Naknade u naturi

11.698.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

66.984.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

79.970.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

38.927.000

         

421

Stalni troškovi

216.946.000

         

422

Troškovi putovanja

108.275.000

         

423

Usluge po ugovoru

378.766.000

         

424

Specijalizovane usluge

170.112.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

43.887.000

         

426

Materijal

118.901.000

         

431

Amortizacija nekretnina i opreme

6.416.000

         

441

Otplate domaćih kamata

2.286.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

692.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

11.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

563.274.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

9.225.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

2.602.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

15.824.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

10.031.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.030.000

         

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

985.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

317.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

6.589.000

         

512

Mašine i oprema

64.761.000

         

514

Kultivisana imovina

353.000

         

515

Nematerijalna imovina

15.848.000

         

523

Zalihe robe za dalju prodaju

38.143.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

4.195.000

       

0012

 

Podrška otvorenosti visokog obrazovanja

137.473.000

         

422

Troškovi putovanja

925.000

         

424

Specijalizovane usluge

136.548.000

       

0013

 

Podrška realizaciji doktorskih studija

200.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

200.000.000

       

0014

 

Razvoj visokog obrazovanja

53.200.000

         

424

Specijalizovane usluge

53.200.000

       

4005

 

Podrška radu ENIC/NARIC centra

10.000.000

         

422

Troškovi putovanja

500.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.000.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

 

26.5

       

STUDENTSKI STANDARD

8.136.257.000

           

Izvori finansiranja za glavu 26.5

 

         

01

Prihodi iz budžeta

6.782.409.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

1.173.709.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

4.500.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

171.139.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

4.500.000

   

2007

     

Podrška u obrazovanju učenika i studenata

8.136.257.000

     

960

   

Pomoćne usluge obrazovanju

8.136.257.000

       

0004

 

Sistem ustanova studentskog standarda

5.264.442.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.226.804.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

198.117.000

         

413

Naknade u naturi

21.117.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

29.945.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

83.338.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

9.700.000

         

421

Stalni troškovi

135.300.000

         

422

Troškovi putovanja

6.660.000

         

423

Usluge po ugovoru

49.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

21.463.000

         

426

Materijal

108.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

296.846.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

3.070.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

7.152.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000.000

       

0005

 

Modernizacija infrastrukture ustanova studentskog standarda

800.848.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

317.241.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

303.700.000

         

512

Mašine i oprema

136.285.000

         

522

Zalihe proizvodnje

20.061.000

         

523

Zalihe robe za dalju prodaju

20.061.000

       

0006

 

Individualna pomoć studentima

1.891.967.000

         

421

Stalni troškovi

8.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

4.000.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

892.167.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

5.000.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

982.800.000

       

0007

 

Unapređenje studentskog stvaralaštva

179.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

134.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

40.000.000

 

26.6

       

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

251.034.000

           

Izvori finansiranja za glavu 26.6

 

         

01

Prihodi iz budžeta

231.534.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

19.000.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

500.000

   

2001

     

Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema

251.034.000

     

980

   

Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

251.034.000

       

0005

 

Razvoj programa i udžbenika

137.537.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

71.900.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

13.020.000

         

413

Naknade u naturi

500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.200.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

400.000

         

421

Stalni troškovi

8.950.000

         

422

Troškovi putovanja

2.400.000

         

423

Usluge po ugovoru

27.597.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.400.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.500.000

         

426

Materijal

1.800.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

120.000

         

512

Mašine i oprema

1.450.000

         

515

Nematerijalna imovina

300.000

       

0006

 

Stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

5.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.000.000

       

0007

 

Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

104.997.000

         

423

Usluge po ugovoru

70.887.000

         

424

Specijalizovane usluge

31.110.000

         

426

Materijal

1.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.000.000

       

7052

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

3.500.000

         

422

Troškovi putovanja

1.700.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.600.000

         

426

Materijal

200.000

 

26.7

       

ZAVOD ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

111.435.000

           

Izvori finansiranja za glavu 26.7

 

         

01

Prihodi iz budžeta

87.709.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

16.328.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

7.048.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

350.000

   

2001

     

Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema

111.435.000

     

980

   

Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

111.435.000

       

0008

 

Osiguranje kvaliteta u sistemu obrazovanja

97.667.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

32.577.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.831.000

         

413

Naknade u naturi

221.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

720.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.250.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

151.000

         

421

Stalni troškovi

4.143.000

         

422

Troškovi putovanja

1.530.000

         

423

Usluge po ugovoru

34.380.000

         

424

Specijalizovane usluge

2.118.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.050.000

         

426

Materijal

2.970.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

15.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

390.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

120.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

101.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

101.000

         

512

Mašine i oprema

5.979.000

         

515

Nematerijalna imovina

4.020.000

       

0009

 

Pružanje stručne podrške ustanovama u domenima vrednovanja i samovrednovanja

10.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.400.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.000.000

         

426

Materijal

100.000

       

0010

 

Istraživanje i vrednovanje u obrazovanju

3.268.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.068.000

         

426

Materijal

200.000