Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

20

         

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1.641.462.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 20

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.557.159.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

1.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

31.244.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

3.000

         

56

Finansijska pomoć EU

53.054.000

 

20.0

       

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1.299.478.000

           

Izvori finansiranja za glavu 20.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.215.175.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

1.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

31.244.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

3.000

         

56

Finansijska pomoć EU

53.054.000

   

0607

     

Sistem javne uprave

627.620.000

     

111

   

Izvršni i zakonodavni organi

460.841.000

       

0001

 

Upravna inspekcija

42.457.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

26.500.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.742.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.100.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

210.000

         

421

Stalni troškovi

850.000

         

422

Troškovi putovanja

850.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.280.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.800.000

         

426

Materijal

2.950.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

350.000

         

512

Mašine i oprema

925.000

       

0006

 

Uređenje i nadzor sistema javne uprave

71.864.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

16.634.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.978.000

         

422

Troškovi putovanja

582.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.670.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

48.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se u skladu sa posebnim aktom Vlade

 

       

0007

 

Sistem matičnih knjiga

43.835.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.150.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.817.000

         

422

Troškovi putovanja

620.000

         

423

Usluge po ugovoru

31.248.000

       

0010

 

Podrška radu JP Službeni glasnik

260.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

260.000.000

       

0011

 

Stručno usavršavanje i stručni ispiti

42.685.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

5.636.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.008.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

10.150.000

         

422

Troškovi putovanja

767.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.124.000

         

515

Nematerijalna imovina

10.000.000

     

411

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

166.779.000

       

0009

 

Administracija i upravljanje

166.779.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

43.821.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.844.000

         

413

Naknade u naturi

500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.300.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

10.314.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

700.000

         

421

Stalni troškovi

6.930.000

         

422

Troškovi putovanja

5.013.000

         

423

Usluge po ugovoru

52.393.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.095.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

4.080.000

         

426

Materijal

9.050.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

7.714.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

500.000

         

512

Mašine i oprema

14.325.000

   

0608

     

Sistem lokalne samouprave

75.345.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

75.345.000

       

0002

 

Uređenje i nadzor u oblasti lokalne samouprave

16.436.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

13.306.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.382.000

         

422

Troškovi putovanja

230.000

         

423

Usluge po ugovoru

515.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

1.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.000

       

0003

 

Jačanje kapaciteta lokalne samouprave

6.355.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.126.000

         

422

Troškovi putovanja

78.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.651.000

         

515

Nematerijalna imovina

3.500.000

       

0005

 

Podrška radu Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije

2.554.000

         

422

Troškovi putovanja

1.454.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.100.000

       

4001

 

Partnerstvo za lokalni razvoj

50.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

50.000.000

   

0613

     

Reforma javne uprave

553.789.000

     

111

   

Izvršni i zakonodavni organi

553.789.000

       

0002

 

Organizaciona i funkcionalna reorganizacija javne uprave

227.126.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

194.340.000

         

421

Stalni troškovi

1.000

         

423

Usluge po ugovoru

32.784.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.000

       

0003

 

Uređenje javno - službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama

21.246.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.516.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.241.000

         

422

Troškovi putovanja

2.029.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.460.000

       

0004

 

Podrška radu regionalne škole za javnu upravu - RESPA

18.750.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

18.750.000

       

0005

 

Upravljanje reformom javne uprave

218.747.000

         

422

Troškovi putovanja

415.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.232.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

207.100.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000.000

       

0006

 

Reforma inspekcijskog nadzora

14.333.000

         

423

Usluge po ugovoru

14.333.000

       

7019

 

IPA 2014 - Reforma javne uprave

53.587.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000

         

424

Specijalizovane usluge

53.054.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

531.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

37.724.000

     

111

   

Izvršni i zakonodavni organi

37.724.000

       

0001

 

Unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina

25.197.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.070.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.802.000

         

422

Troškovi putovanja

1.035.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.290.000

       

0015

 

Sloboda političkog i drugog udruživanja i biračkog prava građana

11.687.000

         

422

Troškovi putovanja

717.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.970.000

       

7063

 

Gradski i lokalni izbori u 2018. godini

840.000

         

423

Usluge po ugovoru

840.000

   

1601

     

Borba protiv korupcije

5.000.000

     

111

   

Izvršni i zakonodavni organi

5.000.000

       

0006

 

Promovisanje učešća javnosti u zakonodavnom procesu

5.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.000.000

 

20.1

       

BUDŽETSKI FOND ZA NACIONALNE MANJINE

21.800.000

           

Izvori finansiranja za glavu 20.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

21.800.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

21.800.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

21.800.000

       

0002

 

Prava nacionalnih manjina na samoupravu

21.800.000

         

424

Specijalizovane usluge

4.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

17.800.000

 

20.2

       

BUDŽETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE

320.184.000

           

Izvori finansiranja za glavu 20.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

320.184.000

   

0608

     

Sistem lokalne samouprave

320.184.000

     

180

   

Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

320.184.000

       

0004

 

Podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave

320.184.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

320.184.000

21

         

MINISTARSTVO PRIVREDE

39.844.246.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 21

 

         

01

Prihodi iz budžeta

18.753.171.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

199.002.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

5.100.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

20.403.436.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

10.069.000

         

56

Finansijska pomoć EU

473.468.000

 

21.0

       

MINISTARSTVO PRIVREDE

39.317.568.000

           

Izvori finansiranja za glavu 21.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

18.440.664.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

20.403.436.000

         

56

Finansijska pomoć EU

473.468.000

   

1503

     

Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta

422.675.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

422.675.000

       

0001

 

Uređenje u oblasti bezbednosti i kvaliteta proizvoda na tržištu

27.539.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

20.422.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.656.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

601.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

160.000

         

422

Troškovi putovanja

1.200.000

       

7015

 

IPA 2013 - Razvoj privatnog sektora

395.136.000

         

423

Usluge po ugovoru

18.269.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

3.912.000

         

512

Mašine i oprema

372.955.000

   

1505

     

Regionalni razvoj

1.882.516.000

     

411

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

1.652.516.000

       

4001

 

Podrška razvoju lokalne i regionalne infrastrukture

1.364.844.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

985.697.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za Meru podrške razvoju regionalne infrastrukture; deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za Meru unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture-Gradimo zajedno, Program podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture-Gradimo zajedno-EIB 8; Podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture-Gradimo zajedno-EIB 9, korišćenje sredstava po Uredbi o postupku po kome se biraju infrastrukturni projekti i postupku po kome se sprovodi podrška unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture-Gradimo zajedno ("Službeni glasnik RS" broj 5/17)

 

         

551

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana
Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

379.147.000

       

4002

 

Podrška razvoju poslovnih zona

4.608.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

4.608.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Podršku razvoju poslovnih zona i realizaciju drugih lokalnih i regionalnih infrastrukturnih projekata u cilju privlačenja investicija

 

       

4004

 

Podrška razvoju poslovne infrastrukture

283.064.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

283.064.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2016. godinu; deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za realizaciju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu; deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za realizaciju projekata u poslovnoj zoni, a korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

     

474

   

Višenamenski razvojni projekti

230.000.000

       

0004

 

Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja

200.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

25.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Program standardizovanog seta usluga koje sprovode akreditovane regionalne razvojne agencije u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta na regionalnom i lokalnom nivou, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

175.000.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za Program podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u cilju podsticanja JLS na pripremu kvalitetnih predloga projekata i sufinansiranja članarine JLS za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, a raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade; deo sredstava ove aproprijacije namenjen je za izmirenje preuzetih obaveza bivše Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja

 

       

4005

 

Program razvoja Podrinja

30.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

30.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Program podsticanja privrednog razvoja Podrinja, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

   

1508

     

Uređenje i nadzor u oblasti privrednog i regionalnog razvoja

1.828.411.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

1.828.411.000

       

0001

 

Kontrola i nadzor nad radom javnih preduzeća

17.657.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

13.298.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.379.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

180.000

         

422

Troškovi putovanja

600.000

       

0002

 

Politike i mere privrednog i regionalnog razvoja

108.360.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

83.911.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

15.019.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.050.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.400.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

480.000

         

422

Troškovi putovanja

3.500.000

       

0003

 

Upravljanje procesom privatizacije i stečajem

199.548.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

44.952.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.046.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.800.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.550.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

200.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

140.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Agenciju za vođenje sporova u postupku privatizacije

 

       

0004

 

Administracija i upravljanje

403.611.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

44.674.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.997.000

         

413

Naknade u naturi

1.400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

660.000

         

421

Stalni troškovi

29.000.000

         

422

Troškovi putovanja

3.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

97.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

9.480.000

         

426

Materijal

14.700.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

7.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

20.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

150.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000.000

         

512

Mašine i oprema

12.000.000

       

4002

 

Kreditna podrška preduzećima u postupku privatizacije

1.000.000.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

1.000.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za kreditnu podršku preduzećima od strateškog značaja za Republiku Srbiju i ostalim preduzećima u postupku privatizacije preko Fonda za razvoj Republike Srbije, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

7046

 

IPA 2013 - Razvoj privatnog sektora 2

99.235.000

         

423

Usluge po ugovoru

98.253.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

982.000

   

1509

     

Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede

21.305.966.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

21.305.966.000

       

4001

 

Ranije preuzete obaveze za subvencionisane kredite privredi

700.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Sredstva ove aproprijacije namenjena su za realizaciju Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini ("Službeni glasnik RS" broj 52/14) i preuzetih obaveza prema ranije važećim uredbama o subvencionisanju kamata

700.000.000

       

4002

 

Podrška razvoju preduzetništva

1.300.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnim aktima Vlade

1.300.000.000

       

4003

 

Podrška kroz standardizovani set usluga za MSPP

20.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

20.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za sprovođenje standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

       

4004

 

Program podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja obrazovanja za preduzetništvo

10.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za podršku aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja obrazovanja za preduzetništvo

 

       

4005

 

Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete

19.136.000.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

19.136.000.000

       

7023

 

IPA 2014 - Sektor konkurentnosti

36.966.000

         

423

Usluge po ugovoru

36.600.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

366.000

       

7040

 

IPA 2014 - Podrška za učešće u programima EU - COSME

103.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

103.000.000

   

1510

     

Privlačenje investicija

13.878.000.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

13.878.000.000

       

0001

 

Stručna i administrativna podrška u oblasti privrednog i regionalnog razvoja

803.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

803.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Razvojnu agenciju Srbije

 

       

0002

 

Podsticaji za direktne investicije

350.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

350.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za izmirenje preuzetih obaveza po Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS" br. 42/11, 46/11 i 84/11) i Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS" br. 20/12, 123/12, 14/13 i 60/13)

 

       

0003

 

Ulaganja od posebnog značaja

11.920.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

11.900.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za sprovođenje ugovora o zajedničkom investicionom ulaganju između Republike Srbije i Fiat Group Automobiles S.p.A; ugovora o osnivanju Air Serbia; za izmirenje preuzetih obaveza po ugovorima o dodeli sredstava za direktne investicije i to za privredno društvo: Tigar Tyres d.o.o. Pirot; Mitros Fleischwaren Sremska Mitrovica; NCR doo Beograd; CG Foods doo Nova Pazova; Teklas Vladičin Han; Mei Ta Europe doo Obrenovac; Hutschinson doo Beograd; SR Technics services doo Novi Beograd; IGB automotive comp doo Inđija; Lear Corporation doo Beograd; Bizlink Technology Prokuplje; ContiTech Fluid Serbia doo Subotica; MDG doo Prijepolje; Delphi Packard doo Novi Sad; Falke Serbia doo Leskovac; Trendtex doo Prijepolje; Magna Seating doo Odžaci; Real knitting doo Gajdobra; Johnson electric doo Niš; Carbotech Smederevo; P&T Design doo Novi Sad; Tim cop doo Temerin; Leoni Wiring Systems Southeast doo Prokuplje; Sinterfuse doo Užice; FOS Surdulica; Coficab doo Deč; Pretty sweater Sombor; Aunde doo Kočino Selo; Yazaki doo Šabac; "Sveti Nikola" doo Sečanj; Chips Way doo Čačak, Integrated Micro-Electronics doo Niš; Soylemez Rubber&Plastics Žitorađa; Verdi Fashion International doo Koceljeva; Biogen RS doo Medveđa; Gruner Vlasotince; Super Shoe Company doo Beograd; ZG Lighting SRB d.o.o. Beograd; Grammer system doo Aleksinac; Norma grupa JIE doo Subotica; LA linea Verde doo Beograd; Deoflor East doo Beograd; Zoppas industries Serb doo Kikinda; Fabrika dečije hrane doo Dobanovci; Mitas doo Ruma; za podsticanje privrednog razvoja u skladu sa posebnim aktima Vlade

 

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

20.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za realizaciju investicionog projekta privrednog društva Ormo Yun Iplik Sanayi Ve Ticaret A.S. u opštini Lebane

 

       

4001

 

Osnivački ulog Republike Srbije u zajedničkim privrednim društvima

5.000.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

5.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za osnivački ulog Republike Srbije u zajedničkim privrednim društvima i za dokapitalizaciju po posebnim aktima Vlade

 

       

4002

 

Podsticaji za investicije u proizvodnju audiovizuelnih dela

800.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

800.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za realizaciju Uredbe o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo ("Službeni glasnik RS", broj 72/15)

 

 

21.1

       

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

212.327.000

           

Izvori finansiranja za glavu 21.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

207.227.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

5.100.000

   

1503

     

Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta

212.327.000

     

130

   

Opšte usluge

212.327.000

       

0004

 

Razvoj metrološkog sistema

199.518.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

82.653.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

14.795.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.875.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

800.000

         

421

Stalni troškovi

7.600.000

         

422

Troškovi putovanja

6.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

23.100.000

         

424

Specijalizovane usluge

6.550.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

8.400.000

         

426

Materijal

7.900.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

10.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

600.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

600.000

         

512

Mašine i oprema

25.044.000

       

0005

 

Razvoj sistema kontrole predmeta od dragocenih metala

12.809.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

7.600.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.361.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

100.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

400.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

         

424

Specijalizovane usluge

40.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

218.000

         

426

Materijal

710.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

680.000

         

515

Nematerijalna imovina

200.000

 

21.2

       

USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE

133.563.000

           

Izvori finansiranja za glavu 21.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

91.550.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

41.364.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

649.000

   

1503

     

Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta

133.563.000

     

130

   

Opšte usluge

133.563.000

       

0003

 

Uređenje oblasti standardizacije

133.563.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

57.420.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

10.520.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.140.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.304.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

240.000

         

421

Stalni troškovi

12.443.000

         

422

Troškovi putovanja

3.130.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.740.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.810.000

         

426

Materijal

2.595.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

26.801.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

220.000

         

512

Mašine i oprema

2.200.000

         

515

Nematerijalna imovina

2.000.000

 

21.3

       

USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE

180.778.000

           

Izvori finansiranja za glavu 21.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

13.720.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

157.638.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

9.420.000

   

1503

     

Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta

180.778.000

     

130

   

Opšte usluge

180.778.000

       

0002

 

Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti

180.778.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

64.384.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

11.525.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.385.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.950.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.430.000

         

421

Stalni troškovi

3.614.000

         

422

Troškovi putovanja

7.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

73.040.000

         

424

Specijalizovane usluge

550.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

880.000

         

426

Materijal

5.370.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

3.350.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

550.000

         

512

Mašine i oprema

3.750.000

         

515

Nematerijalna imovina

2.000.000

 

21.4

       

UPRAVA ZA BRZI ODGOVOR

10.000

           

Izvori finansiranja za glavu 21.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

10.000

   

1510

     

Privlačenje investicija

10.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

10.000

       

0004

 

Unapređenje efikasnosti rada državnih organa radi stvaranja povoljnijeg poslovnog i investicionog okruženja

10.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000

         

421

Stalni troškovi

1.000

         

422

Troškovi putovanja

1.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

         

426

Materijal

1.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.000

22

         

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

81.632.177.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 22

 

         

01

Prihodi iz budžeta

40.422.243.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

1.800.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

16.200.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

40.339.233.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

50.000

         

56

Finansijska pomoć EU

852.651.000

 

22.0

       

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

80.802.853.000

           

Izvori finansiranja za glavu 22.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

40.042.472.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

16.200.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

40.339.233.000

         

56

Finansijska pomoć EU

404.948.000

   

0701

     

Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

26.503.469.000

     

450

   

Saobraćaj

26.503.469.000

       

0001

 

Drumski transport, putevi i bezbednost saobraćaja

9.662.527.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

57.274.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

10.253.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.800.000

         

423

Usluge po ugovoru

18.500.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

8.494.100.000

           

Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 5.773.000.000 dinara namenjena su za Javno preduzeće Putevi Srbije, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade; sredstva u iznosu od 500.000.000 dinara namenjena su za Javno preduzeće Putevi Srbije za učešće Republike Srbije u Projektu rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja; sredstva u iznosu od 2.221.100.000 dinara namenjena su za Koridori Srbije d.o.o. Beograd, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade.

 

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

280.000.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 268.000.000 dinara namenjen je za realizaciju protokola između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Autonomne pokrajine Vojvodine.

 

         

511

Zgrade i građevinski objekti

800.000.000

       

0002

 

Železnički i intermodalni saobraćaj

15.622.450.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

10.500.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.900.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

450.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.000.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 20.000.000 dinara namenjena su za realizaciju Uredbe o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta ("Službeni glasnik RS", broj 67/15); preostala sredstva namenjena su za privredna društva u oblasti železničkog saobraćaja, učešće u ruskom kreditu koji će se koristiti za isporuku robe, obavljanje radova i pružanje usluga u oblasti železnice i učešće u projektu rekonstrukcije pruge Niš-Dimitrovgrad, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnim aktima Vlade.

14.710.000.000

         

454

Subvencije privatnim preduzećima

100.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za realizaciju Uredbe o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta ("Službeni glasnik RS", broj 67/15).

 

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

790.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za transfer budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za izgradnju železničko-drumskog mosta preko reke Dunav u Novom Sadu - Žeželjev most.

 

       

0003

 

Vodni saobraćaj

253.355.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

45.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.055.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.500.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

193.000.000

       

0004

 

Vazdušni saobraćaj

30.250.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.150.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

700.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.800.000

         

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama Sredstva ove aproprijacije namenjena su za Aerodromi Srbije d.o.o. Beograd, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade.

10.000.000

       

0005

 

Administracija i upravljanje

456.703.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

42.900.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.953.000

         

413

Naknade u naturi

2.500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

6.868.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000.000

         

421

Stalni troškovi

25.835.000

         

422

Troškovi putovanja

20.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

115.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

10.800.000

         

426

Materijal

24.977.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

30.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

3.370.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000.000

         

512

Mašine i oprema

27.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

25.000.000

       

7011

 

IPA 2013 - Društveni razvoj

383.006.000

         

423

Usluge po ugovoru

59.326.000

         

424

Specijalizovane usluge

319.888.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

3.792.000

       

7024

 

IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

76.397.000

         

423

Usluge po ugovoru

75.640.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

757.000

       

7030

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

12.991.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.862.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

129.000

       

7052

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

5.790.000

         

421

Stalni troškovi

200.000

         

422

Troškovi putovanja

590.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.000.000

   

0702

     

Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za Republiku Srbiju

53.684.883.000

     

450

   

Saobraćaj

53.684.883.000

       

0001

 

Podrška realizaciji projekata i međunarodna saradnja

130.512.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

18.500.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.312.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

800.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.400.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

90.000.000

       

4002

 

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji - faza V

180.000.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

180.000.000

       

5002

 

M 1.11 Kragujevac-Batočina

700.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

700.000.000

       

5003

 

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

9.843.268.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

9.843.268.000

       

5004

 

Izgradnja mosta Ljubovija-Bratunac

35.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

35.000.000

       

5008

 

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

50.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

50.000.000

       

5010

 

Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun

19.440.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

19.440.000

       

5011

 

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

25.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

25.000.000

       

5012

 

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

6.202.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

6.202.000

       

5013

 

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

5.113.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

5.113.000

       

5015

 

Projekat mađarsko - srpske železnice

8.000.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

8.000.000.000

       

5017

 

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija-petlja Subotica Jug

800.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

800.000.000

       

5018

 

Izgradnja autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac

5.800.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

5.800.000.000

       

5019

 

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

4.510.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

4.510.000.000

       

5020

 

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Prosek-Crvena Reka i Čiflik-Pirot i autoputa E-75, deonice Grdelica-Caričina Dolina i Caričina Dolina- Vladičin Han

3.756.880.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

3.756.880.000

       

5021

 

Izgradnja autoputa E-75, deonice: Grabovnica-Grdelica i Vladičin Han-Donji Neradovac i izgradnja autoputa E-80 deonice: Niš-Dimitrovgrad i obilaznica oko Dimitrovgrada

3.732.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

3.732.000.000

       

5022

 

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka-Čiflik i Pirot (istok)-Dimitrovgrad)

2.177.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

2.177.000.000

       

5025

 

Izgradnja železničke infrastrukture i nabavka dizel motornih vozova

7.906.335.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

7.906.335.000

       

5026

 

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji, programi I - III

1.370.000.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

1.370.000.000

       

5027

 

Rekonstrukcija železničke pruge Niš - Dimitrovgrad, deonica: Sićevo - Staničenje - Dimitrovgrad

854.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

854.000.000

       

5028

 

Izgradnja pruge Radinac - Smederevo - do nove Luke Smederevo

925.633.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

925.633.000

       

5029

 

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija - Bratunac

50.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

50.000.000

       

5030

 

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Karakaj (Zvornik)

3.500.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

3.500.000

       

5033

 

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Skelani (Bajina Bašta)

5.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

5.000.000

       

5034

 

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina - Požega

2.800.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

2.800.000.000

   

1101

     

Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje

614.501.000

     

620

   

Razvoj zajednice

614.501.000

       

0001

 

Podrška izradi prostornih i urbanističkih planova

203.734.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

27.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.834.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.000.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

30.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

130.000.000

       

0002

 

Izdavanje dozvola i drugih upravnih i vanupravnih akata

94.930.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

25.300.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.530.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

63.200.000

       

0003

 

Priprema i sprovođenje mera stambene i arhitektonske politike i unapređenje komunalnih delatnosti, energetske efikasnosti i građevinskih proizvoda

41.117.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

23.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.117.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.500.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

5.000.000

       

0004

 

Poslovi sprovođenja objedinjene procedure i ozakonjenje

40.570.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

30.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.370.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.100.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.600.000

       

0005

 

Regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i legalizacija

67.150.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

18.600.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.350.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.100.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

33.500.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

5.000.000

       

4003

 

Projekat urbane obnove stambenog bloka u Kraljevu, oštećenog zemljotresom

167.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

167.000.000

 

22.1

       

UPRAVA ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

70.448.000

           

Izvori finansiranja za glavu 22.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

70.448.000

   

0701

     

Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

70.448.000

     

450

   

Saobraćaj

70.448.000

       

0006

 

Utvrđivanje tehničke sposobnosti plovnih i plutajućih objekata za plovidbu i eksploataciju

70.448.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

32.100.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.765.000

         

413

Naknade u naturi

150.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.073.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

500.000

         

421

Stalni troškovi

5.150.000

         

422

Troškovi putovanja

2.740.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.340.000

         

424

Specijalizovane usluge

710.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.300.000

         

426

Materijal

5.215.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

80.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

250.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

50.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

100.000

         

512

Mašine i oprema

6.300.000

         

515

Nematerijalna imovina

125.000

 

22.2

       

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

758.876.000

           

Izvori finansiranja za glavu 22.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

309.323.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

1.800.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

50.000

         

56

Finansijska pomoć EU

447.703.000

   

0701

     

Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

758.876.000

     

450

   

Saobraćaj

758.876.000

       

0008

 

Održavanje vodnih puteva

221.506.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

51.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

9.478.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

35.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

16.200.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

500.000

         

421

Stalni troškovi

60.260.000

         

422

Troškovi putovanja

4.050.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.403.000

         

424

Specijalizovane usluge

530.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

16.900.000

         

426

Materijal

33.682.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

300.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

300.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000

         

512

Mašine i oprema

10.274.000

         

515

Nematerijalna imovina

590.000

       

7006

 

IPA 2013 - Sektor saobraćaja

522.788.000

         

423

Usluge po ugovoru

139.237.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

5.139.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

307.168.000

         

512

Mašine i oprema

71.244.000

       

7052

 

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

14.582.000

         

422

Troškovi putovanja

3.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

11.162.000

         

512

Mašine i oprema

420.000

23

         

MINISTARSTVO PRAVDE

19.234.319.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 23

 

         

01

Prihodi iz budžeta

15.527.636.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

2.959.628.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

138.414.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

285.764.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

82.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

15.653.000

         

56

Finansijska pomoć EU

307.142.000

 

23.0

       

MINISTARSTVO PRAVDE

5.175.204.000

           

Izvori finansiranja za glavu 23.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

4.017.720.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

806.979.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

75.900.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

266.599.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

6.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

8.000.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

918.000.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

918.000.000

       

0003

 

Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima

900.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

750.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

150.000.000

       

0004

 

Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima

18.000.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

18.000.000

   

1602

     

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

4.257.204.000

     

330

   

Sudovi

3.067.099.000

       

0005

 

Materijalna podrška radu pravosudnih organa

1.616.984.000

         

413

Naknade u naturi

59.204.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

396.529.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

129.742.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

80.001.000

         

421

Stalni troškovi

9.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

425.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

42.003.000

         

426

Materijal

30.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

445.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.000

       

5004

 

Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu

10.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

5.000.000

         

512

Mašine i oprema

5.000.000

       

5006

 

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

216.518.000

         

512

Mašine i oprema

216.518.000

       

5007

 

Rekonstrukcija i adaptacija objekta "PALATA PRAVDE" u Beogradu

266.599.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

250.000.000

         

512

Mašine i oprema

16.599.000

       

5009

 

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

60.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

50.000.000

         

512

Mašine i oprema

10.000.000

       

5010

 

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

266.998.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

266.998.000

       

5011

 

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

600.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

600.000.000

       

5012

 

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Pančevu

30.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

25.000.000

         

512

Mašine i oprema

5.000.000

     

360

   

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

1.190.105.000

       

0006

 

Proces evropskih integracija i normativna podrška radu pravosuđa

89.900.000

         

422

Troškovi putovanja

11.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

75.900.000

         

512

Mašine i oprema

3.000.000

       

0010

 

Administracija i upravljanje

1.100.205.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

152.580.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

27.324.000

         

413

Naknade u naturi

1.800.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

6.400.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000.000

         

421

Stalni troškovi

8.000.000

         

422

Troškovi putovanja

30.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

84.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.100.000

         

426

Materijal

9.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

16.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

3.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

750.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

6.000.000

 

23.1

       

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

12.624.026.000

           

Izvori finansiranja za glavu 23.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

10.197.535.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

2.152.649.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

51.314.000

         

11

Primanja od inostranih zaduživanja

19.165.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

76.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

7.503.000

         

56

Finansijska pomoć EU

195.784.000

   

1607

     

Upravljanje izvršenjem krivičnih sankcija

12.624.026.000

     

340

   

Zatvori

12.624.026.000

       

0001

 

Izvršenje krivičnih sankcija

7.206.502.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.449.289.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.080.906.000

         

413

Naknade u naturi

16.310.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

9.021.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

168.985.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

18.046.000

         

421

Stalni troškovi

167.763.000

         

422

Troškovi putovanja

7.400.000

         

423

Usluge po ugovoru

53.388.000

         

424

Specijalizovane usluge

38.662.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

178.424.000

         

426

Materijal

389.121.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

29.946.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

32.819.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

4.671.000

         

512

Mašine i oprema

231.995.000

         

514

Kultivisana imovina

6.080.000

         

522

Zalihe proizvodnje

318.175.000

         

523

Zalihe robe za dalju prodaju

5.501.000

       

0002

 

Podrška licima lišenih slobode

2.924.062.000

         

421

Stalni troškovi

844.746.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.329.000

         

424

Specijalizovane usluge

57.656.000

         

426

Materijal

655.605.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

202.995.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

3.778.000

         

522

Zalihe proizvodnje

62.671.000

         

523

Zalihe robe za dalju prodaju

1.094.282.000

       

0003

 

Interna proizvodnja

41.478.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

146.000

         

421

Stalni troškovi

4.543.000

         

422

Troškovi putovanja

209.000

         

426

Materijal

82.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

6.498.000

         

522

Zalihe proizvodnje

30.000.000

       

0004

 

Obuke za upošljavanje žena lišenih slobode

130.000

         

423

Usluge po ugovoru

130.000

       

0005

 

Alternativne sankcije

59.189.000

         

421

Stalni troškovi

52.968.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

563.000

         

426

Materijal

5.658.000

       

4001

 

Interreg IPA program prekogranične saradnje Rumunija Srbija projekat "Nova šansa za inkluziju"

7.100.000

         

512

Mašine i oprema

7.100.000

       

5001

 

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

11.580.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

11.580.000

       

5003

 

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

65.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

65.000.000

       

5004

 

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

1.216.267.000

         

413

Naknade u naturi

160.000

         

421

Stalni troškovi

1.346.000

         

422

Troškovi putovanja

760.000

         

423

Usluge po ugovoru

16.466.000

         

424

Specijalizovane usluge

50.000

         

426

Materijal

60.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

440.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.133.856.000

         

512

Mašine i oprema

63.129.000

       

5006

 

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

35.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

200.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

500.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

34.800.000

       

5008

 

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

55.350.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

55.350.000

       

5009

 

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

74.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

74.000.000

       

5010

 

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela

288.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

288.000.000

       

5011

 

Radovi na izgradnji novog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica

213.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

213.000.000

       

5012

 

Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa u OZ Leskovac

186.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

176.000.000

         

512

Mašine i oprema

10.000.000

       

7002

 

IPA 2013 - Sektor pravosuđa

240.868.000

         

423

Usluge po ugovoru

36.968.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.175.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

130.834.000

         

512

Mašine i oprema

70.891.000

 

23.2

       

DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

60.588.000

           

Izvori finansiranja za glavu 23.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

60.588.000

   

1602

     

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

60.588.000

     

360

   

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

60.588.000

       

0008

 

Upravljanje oduzetom imovinom

60.588.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

23.790.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.257.000

         

413

Naknade u naturi

200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000.000

         

421

Stalni troškovi

7.600.000

         

422

Troškovi putovanja

1.400.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.531.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

4.000.000

         

426

Materijal

4.800.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

400.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

4.000.000

         

512

Mašine i oprema

2.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

10.000

 

23.3

       

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

341.970.000

           

Izvori finansiranja za glavu 23.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

219.262.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

11.200.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

150.000

         

56

Finansijska pomoć EU

111.358.000

   

1602

     

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

341.970.000

     

360

   

Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu

341.970.000

       

0009

 

Stručno usavršavanje za buduće i postojeće nosioce pravosudne funkcije

216.701.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

126.542.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

22.652.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.600.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

510.000

         

421

Stalni troškovi

2.700.000

         

422

Troškovi putovanja

2.320.000

         

423

Usluge po ugovoru

51.357.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.000.000

         

426

Materijal

1.870.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

512

Mašine i oprema

200.000

         

515

Nematerijalna imovina

250.000

       

4001

 

Osnivanje dokumentacionog centra

300.000

         

423

Usluge po ugovoru

300.000

       

7002

 

IPA 2013 - Sektor pravosuđa

124.969.000

         

423

Usluge po ugovoru

123.732.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.237.000

 

23.4

       

UPRAVA ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

1.032.531.000

           

Izvori finansiranja za glavu 23.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.032.531.000

   

1901

     

Saradnja države sa crkvama i verskim zajednicama

1.032.531.000

     

840

   

Verske i ostale usluge zajednice

1.032.531.000

       

0001

 

Podrška radu sveštenika, monaha i verskih službenika

62.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

62.000.000

       

0002

 

Podrška sveštenstvu i monaštvu na Kosovu i Metohiji

63.500.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

63.500.000

       

0003

 

Podrška srednjem teološkom obrazovanju

119.110.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

119.110.000

       

0004

 

Podrška visokom teološkom obrazovanju

30.400.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

30.400.000

       

0005

 

Zaštita verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta

186.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

186.000.000

       

0006

 

Podrška za gradnju i obnovu verskih objekata

211.000.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

211.000.000

       

0007

 

Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije

59.500.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

59.500.000

       

0008

 

Penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike

260.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

260.000.000

       

0009

 

Administracija i upravljanje

41.021.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

18.943.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.390.000

         

413

Naknade u naturi

200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.310.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.610.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

160.000

         

421

Stalni troškovi

1.440.000

         

422

Troškovi putovanja

2.900.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.468.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

250.000

         

426

Materijal

2.750.000

         

512

Mašine i oprema

600.000