Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

16

         

MINISTARSTVO FINANSIJA

1.034.569.411.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 16

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.031.920.000.000

         

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina

2.000.000.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

6.500.000

         

56

Finansijska pomoć EU

642.911.000

 

16.0

       

MINISTARSTVO FINANSIJA

256.613.784.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

256.307.700.000

         

56

Finansijska pomoć EU

306.084.000

   

0606

     

Podrška radu organa javne uprave

7.287.576.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

7.287.576.000

       

0039

 

Izvršenje sudskih postupaka

7.287.576.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

7.287.576.000

   

0608

     

Sistem lokalne samouprave

33.327.366.000

     

180

   

Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

33.327.366.000

       

0001

 

Podrška lokalnoj samoupravi

33.327.366.000

         

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

33.327.366.000

           

Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 33.307.366.000 dinara namenjen je za nenamenski transfer opštinama i gradovima na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16 i 96/17); deo sredstava u iznosu od 20.000.000 dinara namenjen je za naknadu članovima opštinskih komisija za vraćanje zemljišta

 

   

0613

     

Reforma javne uprave

500.000.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

500.000.000

       

7036

 

Sektorska budžetska podrška reformi javne uprave

500.000.000

         

512

Mašine i oprema

150.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

350.000.000

   

0702

     

Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za Republiku Srbiju

12.091.642.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

12.091.642.000

       

5001

 

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

12.091.642.000

         

541

Zemljište

12.091.642.000

   

0901

     

Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

162.340.000.000

     

090

   

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

162.340.000.000

       

0001

 

Podrška za isplatu nedostajućih sredstava za redovne penzije

162.340.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja Sredstva ove aproprijacije namenjena su Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

162.340.000.000

   

0902

     

Socijalna zaštita

23.000.000.000

     

090

   

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

23.000.000.000

       

0001

 

Podrška Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

23.000.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 300.000.000 dinara namenjen je za transfer Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, za overu zdravstvenih isprava zaposlenima u subjektima privatizacije od strateškog značaja; deo sredstava u iznosu od 22.700.000.000 dinara namenjen je za transfer Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

23.000.000.000

   

1003

     

Otklanjanje posledica oduzimanja imovine

535.330.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

417.150.000

       

0003

 

Podrška radu Agencije za restituciju

417.150.000

         

424

Specijalizovane usluge

417.150.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

118.180.000

       

0001

 

Otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika

118.180.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

118.180.000

   

1407

     

Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama

200.000.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

200.000.000

       

0001

 

Naknada štete usled elementarnih nepogoda

200.000.000

         

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

200.000.000

   

2101

     

Politički sistem

1.038.030.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

1.038.030.000

       

0005

 

Finansiranje redovnog rada političkih subjekata

1.038.030.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

1.038.030.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjana su za finansiranje redovnog rada političkih subjekata čiji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnoj skupštini u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11 i 123/14)

 

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

12.221.617.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

12.221.617.000

       

0004

 

Administrativna podrška upravljanju finansijskim i fiskalnim sistemom

650.888.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

165.182.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

29.567.000

         

413

Naknade u naturi

2.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

4.500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

6.020.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

8.324.000

         

421

Stalni troškovi

15.320.000

         

422

Troškovi putovanja

12.795.000

         

423

Usluge po ugovoru

221.870.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

25.770.000

         

426

Materijal

31.240.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

51.900.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

500.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000.000

         

512

Mašine i oprema

71.900.000

         

515

Nematerijalna imovina

3.000.000

       

0012

 

Makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

38.259.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

25.090.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.491.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.060.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

64.000

         

421

Stalni troškovi

20.000

         

422

Troškovi putovanja

2.100.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000.000

         

426

Materijal

1.275.000

         

515

Nematerijalna imovina

3.159.000

       

0013

 

Priprema i analiza budžeta

75.488.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

50.179.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.982.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.620.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

3.081.000

         

421

Stalni troškovi

21.000

         

422

Troškovi putovanja

3.605.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.000.000

         

426

Materijal

1.000.000

         

512

Mašine i oprema

2.000.000

       

0014

 

Upravljanje sredstvima EU i proces evropskih integracija iz nadležnosti Ministarstva finansija

10.868.333.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

107.258.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

19.175.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.500.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

192.000

         

421

Stalni troškovi

23.808.000

         

422

Troškovi putovanja

9.931.000

         

423

Usluge po ugovoru

56.627.000

         

426

Materijal

1.985.000

         

441

Otplate domaćih kamata

3.172.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

141.000.000

         

512

Mašine i oprema

1.685.000

         

622

Nabavka strane finansijske imovine

10.500.000.000

       

0015

 

Sprovođenje drugostepenog poreskog i carinskog postupka

134.970.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

67.907.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

12.432.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.001.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

430.000

         

421

Stalni troškovi

31.000.000

         

422

Troškovi putovanja

1.200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

20.000.000

       

4001

 

IPA 2008 - Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

102.760.000

         

515

Nematerijalna imovina

102.760.000

       

4003

 

Unapređenje i održavanje Sistema za pripremu budžeta - BIS

32.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

30.000.000

         

512

Mašine i oprema

2.000.000

       

4004

 

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

5.900.000

         

422

Troškovi putovanja

1.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.430.000

         

512

Mašine i oprema

470.000

       

7003

 

IPA 2013 - Reforma javne uprave

215.675.000

         

423

Usluge po ugovoru

214.680.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

995.000

       

7061

 

IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU

97.344.000

         

423

Usluge po ugovoru

96.380.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

964.000

   

2302

     

Upravljanje poreskim sistemom i poreskom administracijom

47.166.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

47.166.000

       

0003

 

Normativno uređenje fiskalnog sistema

47.166.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

34.498.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.176.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.200.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

145.000

         

421

Stalni troškovi

20.000

         

422

Troškovi putovanja

2.827.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.300.000

   

2303

     

Upravljanje carinskim sistemom i carinskom administracijom

23.057.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

23.057.000

       

0003

 

Normativno uređenje carinskog sistema

23.057.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.166.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.071.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

500.000

         

421

Stalni troškovi

20.000

         

422

Troškovi putovanja

2.300.000

   

2402

     

Intervencijska sredstva

4.002.000.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

4.002.000.000

       

0001

 

Tekuća budžetska rezerva

3.000.000.000

         

499

Sredstva rezerve

3.000.000.000

       

0002

 

Stalna budžetska rezerva

2.000.000

         

499

Sredstva rezerve

2.000.000

       

0003

 

Dugoročno stambeno kreditiranje građana

1.000.000.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

1.000.000.000

           

Raspored i korišćenje sredstava ove aproprijacije vršiće se po posebnom aktu Vlade

 

 

16.1

       

UPRAVA CARINA

5.862.696.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

5.533.369.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

1.500.000

         

56

Finansijska pomoć EU

327.827.000

   

2303

     

Upravljanje carinskim sistemom i carinskom administracijom

5.862.696.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

5.862.696.000

       

0001

 

Obezbeđenje funkcionisanja utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda iz nadležnosti carinske službe

4.381.866.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

2.149.448.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

384.751.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

17.656.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

234.600.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

21.925.000

         

421

Stalni troškovi

521.056.000

         

422

Troškovi putovanja

40.850.000

         

423

Usluge po ugovoru

41.716.000

         

424

Specijalizovane usluge

39.212.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

326.923.000

         

426

Materijal

285.514.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

3.260.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

5.200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

150.000.000

         

512

Mašine i oprema

141.355.000

         

515

Nematerijalna imovina

18.000.000

       

0002

 

Podrška informacionom sistemu carinske službe

673.250.000

         

421

Stalni troškovi

51.450.000

         

423

Usluge po ugovoru

210.862.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

77.566.000

         

426

Materijal

44.400.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

15.120.000

         

512

Mašine i oprema

231.286.000

         

515

Nematerijalna imovina

41.066.000

       

4001

 

IPA 2013 - Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

324.279.000

         

423

Usluge po ugovoru

89.280.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

3.211.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

118.287.000

         

512

Mašine i oprema

82.039.000

         

515

Nematerijalna imovina

31.462.000

       

4002

 

Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave carina

34.285.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

34.285.000

       

5001

 

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

70.659.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

70.659.000

       

5003

 

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

22.355.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

22.355.000

       

5004

 

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

1.040.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.040.000

       

5006

 

Izgradnja graničnog prelaza Sot

125.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

125.000.000

       

5008

 

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

158.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

158.000.000

       

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

31.820.000

         

422

Troškovi putovanja

16.700.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

15.120.000

       

7018

 

IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova

33.516.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

332.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

33.184.000

       

7030

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

6.626.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.560.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

66.000

 

16.2

       

PORESKA UPRAVA

9.788.836.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

9.774.836.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

5.000.000

         

56

Finansijska pomoć EU

9.000.000

   

2302

     

Upravljanje poreskim sistemom i poreskom administracijom

9.788.836.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

9.788.836.000

       

0001

 

Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i ostalih javnih prihoda

8.386.193.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.716.280.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

859.374.000

         

413

Naknade u naturi

46.597.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

27.663.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

151.107.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

34.268.000

         

421

Stalni troškovi

927.149.000

         

422

Troškovi putovanja

21.129.000

         

423

Usluge po ugovoru

305.613.000

         

424

Specijalizovane usluge

22.705.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

273.813.000

         

426

Materijal

268.201.000

         

441

Otplate domaćih kamata

1.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

1.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

3.776.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

189.597.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

3.254.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

182.280.000

         

512

Mašine i oprema

121.585.000

         

515

Nematerijalna imovina

131.800.000

       

0002

 

Podrška poreske administracije pri upravljanju poreskim sistemom

855.435.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

432.474.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

76.943.000

         

413

Naknade u naturi

8.403.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

14.623.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

7.220.000

         

421

Stalni troškovi

163.614.000

         

422

Troškovi putovanja

6.091.000

         

423

Usluge po ugovoru

46.410.000

         

424

Specijalizovane usluge

4.007.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

48.320.000

         

426

Materijal

47.330.000

       

4001

 

Reforma poreske uprave

55.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

55.000.000

       

5001

 

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

467.208.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

8.950.000

         

512

Mašine i oprema

150.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

308.258.000

       

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

25.000.000

         

422

Troškovi putovanja

14.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

11.000.000

 

16.3

       

UPRAVA ZA TREZOR

3.370.017.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

3.370.017.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

3.370.017.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

3.370.017.000

       

0008

 

Trezorsko poslovanje

2.060.717.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

974.177.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

174.377.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

10.500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

42.110.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

7.506.000

         

421

Stalni troškovi

540.285.000

         

422

Troškovi putovanja

7.840.000

         

423

Usluge po ugovoru

45.724.000

         

424

Specijalizovane usluge

10.540.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

48.000.000

         

426

Materijal

56.638.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.300.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.600.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

600.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

900.000

         

512

Mašine i oprema

138.220.000

       

0009

 

Informaciona podrška trezorskom poslovanju

422.900.000

         

421

Stalni troškovi

70.450.000

         

423

Usluge po ugovoru

250.050.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

23.400.000

         

426

Materijal

15.500.000

         

512

Mašine i oprema

45.500.000

         

515

Nematerijalna imovina

18.000.000

       

4002

 

Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave za trezor

164.900.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

164.900.000

       

5002

 

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

200.000.000

         

512

Mašine i oprema

187.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

13.000.000

       

5005

 

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

41.500.000

         

512

Mašine i oprema

41.500.000

       

5006

 

Centralni registar faktura

70.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

15.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

55.000.000

       

5007

 

Reforma računovodstva

180.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

30.000.000

         

512

Mašine i oprema

80.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

70.000.000

       

5008

 

Rezervna i "bekap" lokacija

130.000.000

         

512

Mašine i oprema

130.000.000

       

5009

 

Centralizovani obračun zarada

50.000.000

         

512

Mašine i oprema

50.000.000

       

5011

 

Uvođenje indirektnih korisnika budžeta

50.000.000

         

512

Mašine i oprema

28.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

22.000.000

 

16.4

       

UPRAVA ZA DUVAN

26.297.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

26.297.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

26.297.000

     

420

   

Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

26.297.000

       

0010

 

Regulacija proizvodnje i prometa duvana i duvanskih proizvoda

26.297.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

17.120.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.064.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

503.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

650.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

70.000

         

421

Stalni troškovi

2.110.000

         

422

Troškovi putovanja

196.000

         

423

Usluge po ugovoru

694.000

         

424

Specijalizovane usluge

264.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

270.000

         

426

Materijal

791.000

         

512

Mašine i oprema

465.000

 

16.5

       

UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

96.006.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.5

 

         

01

Prihodi iz budžeta

96.006.000

   

2301

     

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

96.006.000

     

133

   

Ostale opšte usluge

96.006.000

       

0011

 

Sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma

96.006.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

37.489.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.709.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

493.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.777.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

200.000

         

421

Stalni troškovi

3.968.000

         

422

Troškovi putovanja

2.850.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.061.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

290.000

         

426

Materijal

1.887.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

101.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

500.000

         

512

Mašine i oprema

3.180.000

         

515

Nematerijalna imovina

31.497.000

 

16.6

       

UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

18.081.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.6

 

         

01

Prihodi iz budžeta

18.081.000

   

1510

     

Privlačenje investicija

18.081.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

18.081.000

       

0005

 

Promocija, razvoj, kontrola i nadzor slobodnih zona

18.081.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.180.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.180.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

430.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

55.000

         

421

Stalni troškovi

450.000

         

422

Troškovi putovanja

635.000

         

423

Usluge po ugovoru

700.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

200.000

         

426

Materijal

1.100.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

150.000

 

16.7

       

UPRAVA ZA JAVNI DUG

756.512.657.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.7

 

         

01

Prihodi iz budžeta

756.512.657.000

   

2201

     

Upravljanje javnim dugom

756.512.657.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

848.657.000

       

0005

 

Administracija i upravljanje

848.657.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

39.745.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

7.115.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.550.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

4.400.000

         

421

Stalni troškovi

8.060.000

         

422

Troškovi putovanja

6.375.000

         

423

Usluge po ugovoru

108.240.000

         

424

Specijalizovane usluge

700.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.500.000

         

426

Materijal

5.700.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

220.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

50.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000

         

512

Mašine i oprema

8.500.000

         

515

Nematerijalna imovina

4.500.000

         

622

Nabavka strane finansijske imovine

650.000.000

     

170

0001

 

Transakcije javnog duga

755.664.000.000

           

Servisiranje domaćeg javnog duga

365.399.000.000

         

441

Otplate domaćih kamata

56.199.000.000

         

611

Otplata glavnice domaćim kreditorima

309.200.000.000

       

0002

 

Servisiranje spoljnog javnog duga

360.745.000.000

         

442

Otplata stranih kamata

56.345.000.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

1.200.000.000

         

612

Otplata glavnice stranim kreditorima

303.200.000.000

       

0003

 

Plaćanje po garancijama

29.370.000.000

         

443

Otplata kamata po garancijama

3.470.000.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

300.000.000

         

613

Otplata glavnice po garancijama

25.600.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za isplatu glavnice po garancijama, izdatih u korist: JP Srbijagas, privrednih društava u oblasti železničkog saobraćaja, Galenika a.d., AIR Serbia, JP Putevi Srbije, jedinica lokalne samouprave i za sredstva rezerve

 

       

0004

 

Zaduživanje emitovanjem državnih hartija od vrednosti

150.000.000

         

444

Prateći troškovi zaduživanja

150.000.000

 

16.8

       

USTANOVA ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

281.037.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.8

 

         

01

Prihodi iz budžeta

281.037.000

   

0902

     

Socijalna zaštita

281.037.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

281.037.000

       

0002

 

Registar obaveznog socijalnog osiguranja

281.037.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

32.641.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.845.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

932.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000.000

         

421

Stalni troškovi

1.000.000

         

422

Troškovi putovanja

600.000

         

423

Usluge po ugovoru

87.929.000

         

424

Specijalizovane usluge

300.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

950.000

         

426

Materijal

850.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

30.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

300.000

         

512

Mašine i oprema

115.660.000

         

515

Nematerijalna imovina

33.000.000

 

16.9

       

BUDŽETSKI FOND ZA RESTITUCIJU

2.000.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 16.9

 

         

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz prethodnih godina

2.000.000.000

   

1003

     

Otklanjanje posledica oduzimanja imovine

2.000.000.000

     

160

 

 

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

2.000.000.000

     

 

0002

 

Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu

2.000.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.000.000.000

17

         

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

7.336.917.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 17

 

         

01

Prihodi iz budžeta

7.336.917.000

 

17.0

       

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

1.690.809.000

           

Izvori finansiranja za glavu 17.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.690.809.000

   

0301

     

Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova

1.690.809.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

1.690.809.000

       

0001

 

Bilateralni, multilateralni i konzularni poslovi

21.500.000

         

422

Troškovi putovanja

18.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.500.000

       

0002

 

Članstvo u međunarodnim organizacijama

367.200.000

         

421

Stalni troškovi

200.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

367.000.000

       

0003

 

Administracija i upravljanje

1.302.109.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

691.922.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

244.472.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

7.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

25.150.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

8.500.000

         

421

Stalni troškovi

108.064.000

         

422

Troškovi putovanja

53.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

64.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

23.000.000

         

426

Materijal

42.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

9.000.000

         

512

Mašine i oprema

14.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

7.000.000

 

17.1

       

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

5.481.098.000

           

Izvori finansiranja za glavu 17.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

5.481.098.000

   

0302

     

Diplomatsko-konzularni poslovi u inostranstvu

5.481.098.000

     

113

   

Spoljni poslovi

5.481.098.000

       

0001

 

Podrška funkcionisanju diplomatsko-konzularnih predstavništava

3.936.396.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

352.336.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

55.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.534.960.000

         

421

Stalni troškovi

376.100.000

         

422

Troškovi putovanja

65.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

515.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

5.000.000

         

426

Materijal

32.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000.000

       

0003

 

Kapitalno i tekuće održavanje objekata i opreme DKP-a

363.100.000

         

421

Stalni troškovi

32.500.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

95.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

145.000.000

         

512

Mašine i oprema

90.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

600.000

       

0004

 

Obnova voznog parka za potrebe DKP-a

117.000.000

         

421

Stalni troškovi

38.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

26.000.000

         

426

Materijal

33.000.000

         

512

Mašine i oprema

20.000.000

       

0005

 

Zakup poslovnih objekata DKP-a

615.000.000

         

421

Stalni troškovi

615.000.000

       

0006

 

Zakup rezidencijalnih objekata DKP-a

279.602.000

         

421

Stalni troškovi

279.602.000

       

5001

 

Izgradnja DKP-a u Kanberi (Australija)

20.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

20.000.000

       

5002

 

Pribavljanje nepokretnosti za potrebe DKP-a RS u Skoplju (Makedonija)

150.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

150.000.000

 

17.2

       

UPRAVA ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

165.010.000

           

Izvori finansiranja za glavu 17.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

165.010.000

   

1902

     

Saradnja s dijasporom i Srbima u regionu

165.010.000

     

410

   

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

165.010.000

       

0001

 

Zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu

57.430.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

27.202.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.870.000

         

413

Naknade u naturi

300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.100.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.300.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

         

421

Stalni troškovi

3.000.000

         

422

Troškovi putovanja

1.380.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.107.000

         

424

Specijalizovane usluge

300.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

400.000

         

426

Materijal

1.900.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

10.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

70.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

400.000

       

0002

 

Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u regionu

107.580.000

         

421

Stalni troškovi

900.000

         

422

Troškovi putovanja

1.680.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.400.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.200.000

         

426

Materijal

400.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

100.000.000

18

         

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

1.136.293.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 18

 

         

01

Prihodi iz budžeta

569.923.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

3.720.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

11.767.000

         

56

Finansijska pomoć EU

550.883.000

   

0601

     

Podrška pristupanju Srbije EU

320.856.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

320.856.000

       

0001

 

Koordinacija procesa evropskih integracija

55.033.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

31.917.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.301.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

744.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

70.000

         

421

Stalni troškovi

2.500.000

         

422

Troškovi putovanja

3.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.438.000

         

426

Materijal

63.000

       

0005

 

Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU

87.309.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

13.700.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.452.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

382.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

         

421

Stalni troškovi

15.000

         

422

Troškovi putovanja

1.600.000

         

423

Usluge po ugovoru

68.660.000

       

0006

 

Administracija i upravljanje

119.779.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

19.781.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.541.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

723.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.015.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

140.000

         

421

Stalni troškovi

3.405.000

         

422

Troškovi putovanja

13.035.000

         

423

Usluge po ugovoru

63.561.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

630.000

         

426

Materijal

5.180.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

50.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

50.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

700.000

         

512

Mašine i oprema

7.318.000

         

515

Nematerijalna imovina

650.000

       

0007

 

Informisanje javnosti i obuka o procesu evropskih integracija

40.455.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

12.786.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

2.289.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

399.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

80.000

         

421

Stalni troškovi

540.000

         

422

Troškovi putovanja

1.800.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.561.000

         

426

Materijal

100.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

4.500.000

       

0008

 

Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

18.280.000

         

422

Troškovi putovanja

1.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

17.280.000

   

0602

     

Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

815.437.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

815.437.000

       

0001

 

Planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o EU sredstvima i međunarodnoj pomoći

92.574.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

34.623.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.516.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

929.000

         

421

Stalni troškovi

2.725.000

         

422

Troškovi putovanja

1.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

46.881.000

       

0004

 

Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje

40.283.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

25.239.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

4.518.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

626.000

         

421

Stalni troškovi

980.000

         

422

Troškovi putovanja

1.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.050.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

700.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

50.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

512

Mašine i oprema

220.000

       

0005

 

Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik MEI

7.363.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.607.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

825.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

139.000

         

421

Stalni troškovi

20.000

         

422

Troškovi putovanja

1.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

360.000

         

426

Materijal

12.000

       

4002

 

IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija - tehnička pomoć

27.834.000

         

421

Stalni troškovi

620.000

         

422

Troškovi putovanja

2.304.000

         

423

Usluge po ugovoru

19.047.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

280.000

         

426

Materijal

1.500.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

3.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

512

Mašine i oprema

983.000

       

4003

 

IPA program prekogranične saradnje Rumunija - Srbija - tehnička pomoć

37.613.000

         

421

Stalni troškovi

200.000

         

422

Troškovi putovanja

5.619.000

         

423

Usluge po ugovoru

20.294.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

140.000

         

426

Materijal

310.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

10.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

512

Mašine i oprema

950.000

       

4004

 

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija - tehnička pomoć

22.240.000

         

421

Stalni troškovi

750.000

         

422

Troškovi putovanja

1.150.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.850.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

130.000

         

426

Materijal

310.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

12.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

50.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

       

4005

 

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija - tehnička pomoć

21.970.000

         

421

Stalni troškovi

800.000

         

422

Troškovi putovanja

1.250.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.790.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

130.000

         

426

Materijal

350.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

9.100.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

50.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

       

4007

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora - tehnička pomoć 2007-2013

5.732.000

         

421

Stalni troškovi

432.000

         

422

Troškovi putovanja

700.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.580.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

10.000

         

426

Materijal

10.000

       

4008

 

Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć

17.378.000

         

421

Stalni troškovi

60.000

         

422

Troškovi putovanja

2.985.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.853.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

20.000

         

426

Materijal

20.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

7.280.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

10.000

         

512

Mašine i oprema

150.000

       

4009

 

Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć

8.905.000

         

421

Stalni troškovi

50.000

         

422

Troškovi putovanja

1.980.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.020.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

10.000

         

426

Materijal

110.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.700.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

10.000

         

512

Mašine i oprema

25.000

       

4010

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2014-2020

35.825.000

         

421

Stalni troškovi

40.000

         

422

Troškovi putovanja

2.090.000

         

423

Usluge po ugovoru

16.360.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

105.000

         

426

Materijal

105.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

17.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

512

Mašine i oprema

25.000

       

4012

 

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Makedonija - tehnička pomoć 2016-2020

9.169.000

         

421

Stalni troškovi

61.000

         

422

Troškovi putovanja

125.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.610.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

101.000

         

426

Materijal

11.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

3.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

10.000

         

512

Mašine i oprema

251.000

       

4013

 

IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

17.020.000

         

421

Stalni troškovi

100.000

         

422

Troškovi putovanja

7.920.000

         

423

Usluge po ugovoru

8.000.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

       

7010

 

IPA Podrška za učešće u programima EU

36.966.000

         

423

Usluge po ugovoru

36.600.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

366.000

       

7030

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

412.385.000

         

423

Usluge po ugovoru

408.302.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

4.083.000

       

7061

 

IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU

22.180.000

         

423

Usluge po ugovoru

21.960.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

220.000

19

         

MINISTARSTVO ODBRANE

70.484.263.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 19

 

         

01

Prihodi iz budžeta

67.363.739.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

486.420.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

14.104.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

1.000.000.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.620.000.000

 

19.0

       

MINISTARSTVO ODBRANE

67.201.139.000

           

Izvori finansiranja za glavu 19.0:

 

         

01

Prihodi iz budžeta

66.580.615.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

356.420.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

14.104.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

250.000.000

   

1703

     

Operacije i funkcionisanje MO i VS

67.201.139.000

     

210

   

Vojna odbrana

67.129.039.000

       

0001

 

Funkcionisanje MO i VS

25.310.959.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

315.240.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

51.685.000

         

413

Naknade u naturi

4.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

45.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

170.100.000

         

421

Stalni troškovi

4.259.565.000

         

422

Troškovi putovanja

729.734.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.083.552.000

         

424

Specijalizovane usluge

849.559.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.464.799.000

         

426

Materijal

4.857.341.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

5.603.000

         

472

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

290.323.000

         

481

Dotacije nevladinim organizacijama

4.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

12.314.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

750.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

614.666.000

         

512

Mašine i oprema

8.771.977.000

         

515

Nematerijalna imovina

31.000.000

         

541

Zemljište

1.000

       

0002

 

Multinacionalne operacije

1.755.339.000

         

413

Naknade u naturi

7.466.000

         

421

Stalni troškovi

9.835.000

         

422

Troškovi putovanja

80.044.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.699.000

         

424

Specijalizovane usluge

1.026.709.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

28.466.000

         

426

Materijal

301.251.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

10.000

         

512

Mašine i oprema

296.859.000

       

0003

 

Administracija i upravljanje

36.684.951.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

25.532.406.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

5.708.378.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

148.350.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.528.817.000

         

422

Troškovi putovanja

327.000.000

         

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

440.000.000

       

4001

 

Popuna ratnih materijalnih rezervi

240.000.000

         

512

Mašine i oprema

240.000.000

       

4008

 

Modernizacija i remont sredstava NVO

2.460.877.000

         

424

Specijalizovane usluge

589.971.000

         

512

Mašine i oprema

1.870.906.000

       

4009

 

Objekat KN-25 na VA

30.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

30.000.000

       

4010

 

Strelište na VA

30.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

30.000.000

       

4011

 

Hangar na a. Niš

76.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

76.000.000

       

5004

 

Modernizacija školskih i borbenih aviona

540.913.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

125.913.000

         

426

Materijal

415.000.000

     

220

   

Civilna odbrana

72.100.000

       

0004

 

Vanredne situacije

72.100.000

         

421

Stalni troškovi

5.000.000

         

422

Troškovi putovanja

51.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

100.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

6.000.000

         

426

Materijal

10.000.000

 

19.1

       

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE

650.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 19.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

300.000.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

350.000.000

   

1703

     

Operacije i funkcionisanje MO i VS

650.000.000

     

250

   

Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

650.000.000

       

0005

 

Izgradnja i održavanje stambenog prostora

350.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

350.000.000

       

4002

 

Stambeno kreditiranje

300.000.000

         

621

Nabavka domaće finansijske imovine

300.000.000

           

Sredstva ove aproprijacije namenjena su za sufinansiranje stambenih kredita profesionalnim vojnim licima, prema programu Vlade

 

 

19.2

       

BUDŽETSKI FOND ZA NAORUŽANJE I VOJNU OPREMU

2.020.002.000

           

Izvori finansiranja za glavu 19.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

2.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

400.000.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.620.000.000

   

1703

     

Operacije i funkcionisanje MO i VS

2.020.002.000

     

250

   

Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

2.020.002.000

       

0006

 

Unapređenje stanja u oblasti naoružanja i vojne opreme i održavanje sredstava

2.020.002.000

         

426

Materijal

1.000

         

512

Mašine i oprema

2.020.001.000

 

19.3

       

BUDŽETSKI FOND ZA POTREBE VOJNOG OBRAZOVANJA I VOJNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI

130.000.000

           

Izvori finansiranja za glavu 19.3

 

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

130.000.000

   

1703

     

Operacije i funkcionisanje MO i VS

130.000.000

     

250

   

Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

130.000.000

       

0007

 

Unapređenje stanja u oblasti vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti

130.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000.000

         

422

Troškovi putovanja

4.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

16.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

59.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

18.000.000

         

426

Materijal

500.000

         

512

Mašine i oprema

31.500.000

 

19.4

       

BUDŽETSKI FOND ZA POTREBE SISTEMA SPECIJALNIH VEZA

483.122.000

           

Izvori finansiranja za glavu 19.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

483.122.000

   

1703

     

Operacije i funkcionisanje MO i VS

483.122.000

     

250

0008

 

Odbrana neklasifikovana na drugom mestu Funkcionisanje sistema specijalnih veza

483.122.000 483.122.000

         

421

Stalni troškovi

100.220.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

61.375.000

         

513

Ostale nekretnine i oprema

321.527.000