Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 113/2017)

Razdeo

Glava

Program

Funkcija

Programska aktivnost/ Projekat

Ekonomska klasifikacija

OPIS

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

6

         

SUDOVI

22.304.078.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 6

 

         

01

Prihodi iz budžeta

18.745.123.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

3.168.077.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

390.878.000

 

6.0

       

SUDOVI

63.114.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

63.114.000

   

1603

     

Rad sudova

63.114.000

     

330

   

Sudovi

63.114.000

       

0002

 

Tehnička podrška radu sudova

63.114.000

         

421

Stalni troškovi

37.000.000

         

422

Troškovi putovanja

20.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.114.000

 

6.1

       

VRHOVNI KASACIONI SUD

457.053.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

348.007.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

109.044.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.000

   

1603

     

Rad sudova

457.053.000

     

330

   

Sudovi

457.053.000

       

0003

 

Sprovođenje sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

246.109.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

143.599.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

25.728.000

         

413

Naknade u naturi

50.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

200.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

7.200.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

800.000

         

421

Stalni troškovi

55.430.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.000.000

         

426

Materijal

6.500.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

2.000

       

0004

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

210.944.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

177.140.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

31.800.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

751.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

850.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.000

 

6.2

       

UPRAVNI SUD

309.381.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

253.003.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

56.374.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.000

   

1603

     

Rad sudova

309.381.000

     

330

   

Sudovi

309.381.000

       

0005

 

Sprovođenje sudskih postupaka Upravnog suda

137.177.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

92.872.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

16.616.000

         

413

Naknade u naturi

10.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

301.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

5.430.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

706.000

         

421

Stalni troškovi

7.290.000

         

422

Troškovi putovanja

2.150.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.280.000

         

426

Materijal

7.320.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

       

0006

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Upravnog suda

144.064.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

118.910.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

21.284.000

         

413

Naknade u naturi

272.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

832.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.601.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.163.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

         

512

Mašine i oprema

1.000

       

7065

 

Izbori - grad Beograd i nacionalne manjine

28.140.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

21.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.760.000

         

421

Stalni troškovi

580.000

         

422

Troškovi putovanja

1.500.000

         

426

Materijal

1.300.000

 

6.3

       

PRIVREDNI APELACIONI SUD

228.269.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

167.515.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

60.746.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

8.000

   

1603

     

Rad sudova

228.269.000

     

330

   

Sudovi

228.269.000

       

0007

 

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

139.514.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

95.447.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

17.087.000

         

413

Naknade u naturi

140.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

826.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

8.725.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

473.000

         

421

Stalni troškovi

1.557.000

         

422

Troškovi putovanja

3.985.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.254.000

         

426

Materijal

9.017.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

       

0008

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

88.755.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

72.471.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

12.972.000

         

413

Naknade u naturi

2.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

3.301.000

 

6.4

       

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD

399.347.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

293.282.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

106.050.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

15.000

   

1603

     

Rad sudova

399.347.000

     

330

   

Sudovi

399.347.000

       

0009

 

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

210.455.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

124.955.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

22.368.000

         

413

Naknade u naturi

65.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.632.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

9.342.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

833.000

         

421

Stalni troškovi

37.712.000

         

422

Troškovi putovanja

2.801.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.332.000

         

426

Materijal

7.992.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

121.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

301.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

       

0010

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

188.892.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

158.849.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

28.435.000

         

413

Naknade u naturi

740.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

857.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.000

         

512

Mašine i oprema

2.000

 

6.5

       

APELACIONI SUDOVI

1.484.974.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.5

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.246.872.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

222.969.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

15.133.000

   

1603

     

Rad sudova

1.484.974.000

     

330

   

Sudovi

1.484.974.000

       

0011

 

Sprovođenje sudskih postupaka Apelacionih sudova

860.115.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

570.222.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

103.742.000

         

413

Naknade u naturi

300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

451.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

44.700.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.001.000

         

421

Stalni troškovi

48.001.000

         

422

Troškovi putovanja

801.000

         

423

Usluge po ugovoru

59.293.000

         

426

Materijal

20.001.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

301.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

10.001.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

301.000

       

0012

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Apelacionih sudova

624.859.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

495.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

88.605.000

         

413

Naknade u naturi

1.320.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

20.927.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

11.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

5.003.000

         

426

Materijal

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

2.000.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

 

6.6

       

VIŠI SUDOVI

4.004.973.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.6

 

         

01

Prihodi iz budžeta

3.629.768.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

333.928.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

41.277.000

   

1603

     

Rad sudova

4.004.973.000

     

330

   

Sudovi

4.004.973.000

       

0013

 

Sprovođenje sudskih postupaka Viših sudova

2.620.965.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

788.227.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

147.142.000

         

413

Naknade u naturi

750.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

801.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

17.001.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.701.000

         

421

Stalni troškovi

250.001.000

         

422

Troškovi putovanja

3.001.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.159.667.000

         

426

Materijal

50.001.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.001.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

199.671.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.001.000

       

0014

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Viših sudova

1.384.008.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.051.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

188.129.000

         

413

Naknade u naturi

1.928.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

58.424.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

30.520.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

20.003.000

         

426

Materijal

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

10.000.000

         

512

Mašine i oprema

24.000.000

 

6.7

       

OSNOVNI SUDOVI

10.996.792.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.7

 

         

01

Prihodi iz budžeta

9.038.767.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

1.781.832.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

176.193.000

   

1603

     

Rad sudova

10.996.792.000

     

330

   

Sudovi

10.996.792.000

       

0015

 

Sprovođenje sudskih postupaka Osnovnih sudova

6.540.076.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

2.386.167.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

426.988.000

         

413

Naknade u naturi

3.200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.801.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

50.001.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

11.001.000

         

421

Stalni troškovi

530.001.000

         

422

Troškovi putovanja

4.001.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.486.194.000

         

426

Materijal

160.001.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

4.101.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

474.619.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.001.000

       

0016

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Osnovnih sudova

4.456.716.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.388.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

606.452.000

         

413

Naknade u naturi

7.880.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

244.177.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

135.200.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

35.003.000

         

426

Materijal

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

20.000.000

         

512

Mašine i oprema

20.000.000

 

6.8

       

PRIVREDNI SUDOVI

1.253.042.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.8

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.082.268.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

149.381.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

21.393.000

   

1603

     

Rad sudova

1.253.042.000

     

330

   

Sudovi

1.253.042.000

       

0017

 

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednih sudova

631.695.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

340.646.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

60.438.000

         

413

Naknade u naturi

550.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

551.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

6.201.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.301.000

         

421

Stalni troškovi

70.001.000

         

422

Troškovi putovanja

4.501.000

         

423

Usluge po ugovoru

35.001.000

         

426

Materijal

35.001.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.001.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

76.002.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

501.000

       

0018

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednih sudova

621.347.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

475.113.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

85.045.000

         

413

Naknade u naturi

780.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

31.002.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

15.400.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

8.003.000

         

426

Materijal

1.000

         

512

Mašine i oprema

6.000.000

 

6.9

       

PREKRŠAJNI SUDOVI

3.107.133.000

           

Izvori finansiranja za glavu 6.9

 

         

01

Prihodi iz budžeta

2.622.527.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

347.753.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

136.853.000

   

1603

     

Rad sudova

3.107.133.000

     

330

   

Sudovi

3.107.133.000

       

0019

 

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnih sudova

1.629.534.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

766.191.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

137.108.000

         

413

Naknade u naturi

2.100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.501.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

18.001.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

4.401.000

         

421

Stalni troškovi

230.001.000

         

422

Troškovi putovanja

4.001.000

         

423

Usluge po ugovoru

311.074.000

         

426

Materijal

60.001.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

701.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

93.953.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

501.000

       

0020

 

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnih sudova

1.477.599.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.124.000.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

201.196.000

         

413

Naknade u naturi

3.700.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

81.896.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

39.800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000

         

421

Stalni troškovi

5.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

14.003.000

         

426

Materijal

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000.000

         

512

Mašine i oprema

7.000.000

7

         

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

121.353.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 7

 

         

01

Prihodi iz budžeta

121.353.000

   

1602

     

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

121.353.000

     

330

   

Sudovi

121.353.000

       

0003

 

Rad veća Državnog veća tužilaca

5.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.000.000

       

0004

 

Rad administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca

116.353.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

49.763.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.908.000

         

413

Naknade u naturi

200.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

300.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.944.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

150.000

         

421

Stalni troškovi

860.000

         

422

Troškovi putovanja

2.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.300.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

40.000

         

426

Materijal

1.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

40.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

45.000.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

330.000

         

512

Mašine i oprema

518.000

8

         

JAVNA TUŽILAŠTVA

4.776.923.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 8

 

         

01

Prihodi iz budžeta

4.663.450.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

56.506.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

56.967.000

 

8.0

       

JAVNA TUŽILAŠTVA

7.429.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

7.429.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

7.429.000

     

330

   

Sudovi

7.429.000

       

0002

 

Tehnička podrška radu tužilaštva

7.429.000

         

421

Stalni troškovi

4.929.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.500.000

 

8.1

       

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

108.702.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

108.701.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

1.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

108.702.000

     

330

   

Sudovi

108.702.000

       

0003

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Republičkog javnog tužilaštva

18.062.000

         

421

Stalni troškovi

3.602.000

         

422

Troškovi putovanja

2.800.000

         

423

Usluge po ugovoru

5.680.000

         

424

Specijalizovane usluge

600.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

600.000

         

426

Materijal

3.080.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

200.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

       

0004

 

Administrativna podrška radu Republičkog javnog tužilaštva

90.640.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

71.914.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

13.192.000

         

413

Naknade u naturi

500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

834.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.900.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

300.000

 

8.2

       

TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

106.439.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.2

 

         

01

Prihodi iz budžeta

96.999.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

9.440.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

106.439.000

     

330

   

Sudovi

106.439.000

       

0005

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Tužilaštva za ratne zločine

10.471.000

         

421

Stalni troškovi

2.900.000

         

422

Troškovi putovanja

1.600.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.200.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

320.000

         

426

Materijal

2.700.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

650.000

       

0006

 

Administrativna podrška radu Tužilaštva za ratne zločine

95.968.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

79.496.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

13.782.000

         

413

Naknade u naturi

270.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

420.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.900.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

100.000

 

8.3

       

TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

281.842.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.3

 

         

01

Prihodi iz budžeta

281.842.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

281.842.000

     

330

   

Sudovi

281.842.000

       

0007

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Tužilaštva za organizovani kriminal

41.451.000

         

421

Stalni troškovi

4.680.000

         

422

Troškovi putovanja

1.600.000

         

423

Usluge po ugovoru

30.250.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

710.000

         

426

Materijal

3.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

70.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

640.000

       

0008

 

Administrativna podrška radu Tužilaštva za organizovani kriminal

240.391.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

191.491.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

36.900.000

         

413

Naknade u naturi

400.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

10.000.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

600.000

 

8.4

       

APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA

290.313.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.4

 

         

01

Prihodi iz budžeta

284.126.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

3.347.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.840.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

290.313.000

     

330

   

Sudovi

290.313.000

       

0009

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Apelacionih javnih tužilaštava

221.963.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

139.235.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

24.793.000

         

413

Naknade u naturi

2.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.014.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

19.926.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

400.000

         

421

Stalni troškovi

11.527.000

         

422

Troškovi putovanja

2.455.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.794.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.450.000

         

426

Materijal

7.670.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

699.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

6.000.000

       

0010

 

Administrativna podrška radu Apelacionih javnih tužilaštava

68.350.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

51.451.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

9.212.000

         

413

Naknade u naturi

712.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.606.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

1.862.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.000

         

426

Materijal

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

500.000

         

512

Mašine i oprema

1.000.000

 

8.5

       

VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

1.436.798.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.5

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.408.592.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

15.338.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

12.868.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

1.436.798.000

     

330

   

Sudovi

1.436.798.000

       

0011

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Viših javnih tužilaštava

1.070.766.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

457.133.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

81.728.000

         

413

Naknade u naturi

4.362.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.670.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

12.770.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000.000

         

421

Stalni troškovi

36.044.000

         

422

Troškovi putovanja

5.500.000

         

423

Usluge po ugovoru

409.659.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

9.400.000

         

426

Materijal

23.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.500.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

25.000.000

       

0012

 

Administrativna podrška radu Viših javnih tužilaštava

366.032.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

277.194.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

49.632.000

         

413

Naknade u naturi

3.630.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

17.289.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

7.280.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.000

         

426

Materijal

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

1.000.000

         

512

Mašine i oprema

10.000.000

 

8.6

       

OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

2.545.400.000

           

Izvori finansiranja za glavu 8.6

 

         

01

Prihodi iz budžeta

2.475.761.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

37.820.000

         

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

31.819.000

   

1604

     

Rad tužilaštva

2.545.400.000

     

330

   

Sudovi

2.545.400.000

       

0013

 

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Osnovnih javnih tužilaštava

1.719.616.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

858.349.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

154.147.000

         

413

Naknade u naturi

5.500.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.600.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

23.300.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

4.000.000

         

421

Stalni troškovi

78.059.000

         

422

Troškovi putovanja

3.200.000

         

423

Usluge po ugovoru

493.261.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

10.500.000

         

426

Materijal

40.500.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

2.200.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

45.000.000

       

0014

 

Administrativna podrška radu Osnovnih javnih tužilaštava

825.784.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

632.412.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

113.233.000

         

413

Naknade u naturi

8.600.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

42.020.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

19.012.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.000

         

423

Usluge po ugovoru

1.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.000

         

426

Materijal

1.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

500.000

         

512

Mašine i oprema

10.000.000

9

         

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

1.090.253.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 9

 

         

01

Prihodi iz budžeta

1.090.253.000

   

0606

     

Podrška radu organa javne uprave

684.953.000

     

330

   

Sudovi

684.953.000

       

0004

 

Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred domaćim sudovima

90.385.000

         

421

Stalni troškovi

20.000.000

         

422

Troškovi putovanja

6.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

7.385.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.500.000

         

426

Materijal

13.220.000

         

512

Mašine i oprema

40.280.000

       

0005

 

Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred međunarodnim sudovima

266.270.000

         

423

Usluge po ugovoru

266.270.000

       

0006

 

Administracija i upravljanje i rad pisarnice

328.298.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

227.867.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

41.051.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

500.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

7.820.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.060.000

         

421

Stalni troškovi

5.000.000

         

423

Usluge po ugovoru

9.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

3.000.000

         

426

Materijal

3.000.000

         

512

Mašine i oprema

30.000.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

405.300.000

     

330

   

Sudovi

405.300.000

       

0039

 

Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima

405.300.000

         

422

Troškovi putovanja

2.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

400.000.000

10

         

ZAŠTITNIK GRAĐANA

195.296.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 10

 

         

01

Prihodi iz budžeta

195.294.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

2.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

195.296.000

     

133

   

Ostale opšte usluge

195.296.000

       

0009

 

Kontrola zakonitosti postupanja organa javne uprave

190.446.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

128.869.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

20.979.000

         

413

Naknade u naturi

16.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

2.501.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.445.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

600.000

         

421

Stalni troškovi

5.330.000

         

422

Troškovi putovanja

6.001.000

         

423

Usluge po ugovoru

10.498.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

550.000

         

426

Materijal

5.950.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.800.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

300.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

50.000

         

512

Mašine i oprema

2.557.000

       

0010

 

Sprovođenje Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (NPM)

4.850.000

         

421

Stalni troškovi

300.000

         

422

Troškovi putovanja

2.300.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.100.000

         

512

Mašine i oprema

150.000

11

         

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

199.890.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 11

 

         

01

Prihodi iz budžeta

188.289.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

1.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

11.600.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

199.890.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

199.890.000

       

0011

 

Dostupnost informacija od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti

199.890.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

117.600.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

21.106.000

         

413

Naknade u naturi

300.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.400.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

2.600.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

300.000

         

421

Stalni troškovi

6.370.000

         

422

Troškovi putovanja

4.950.000

         

423

Usluge po ugovoru

29.081.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.500.000

         

426

Materijal

4.400.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

400.000

         

512

Mašine i oprema

6.000.000

         

515

Nematerijalna imovina

2.883.000

12

         

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

91.264.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 12

 

         

01

Prihodi iz budžeta

91.250.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

6.000

         

15

Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina

7.000

   

1001

     

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

91.264.000

     

160

   

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

91.264.000

       

0012

 

Delotvorno suzbijanje i zaštita od diskriminacije

90.222.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

46.410.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

8.306.000

         

413

Naknade u naturi

100.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.300.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

3.600.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

300.000

         

421

Stalni troškovi

2.570.000

         

422

Troškovi putovanja

2.120.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.346.000

         

424

Specijalizovane usluge

210.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

1.930.000

         

426

Materijal

4.350.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

130.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

100.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

100.000

         

512

Mašine i oprema

6.050.000

         

515

Nematerijalna imovina

300.000

       

4003

 

Simulacija suđenja MOOT COURT

11.000

         

422

Troškovi putovanja

3.000

         

423

Usluge po ugovoru

8.000

       

4005

 

Ravnopravno do cilja

494.000

         

423

Usluge po ugovoru

494.000

       

4006

 

Ne ceni knjigu po koricama - Živa biblioteka u Srbiji

534.000

         

423

Usluge po ugovoru

534.000

       

4007

 

Prevencija i zaštita dece od diskriminacije

3.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.000

         

465

Ostale dotacije i transferi

1.000

13

         

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

671.586.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 13

 

         

01

Prihodi iz budžeta

665.547.000

         

05

Donacije od inostranih zemalja

11.000

         

06

Donacije od međunarodnih organizacija

11.000

         

56

Finansijska pomoć EU

6.017.000

   

2304

     

Revizija javnih sredstava

671.586.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

671.586.000

       

0001

 

Sprovođenje postupaka revizije

665.189.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

491.378.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

87.647.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

3.745.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

15.800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

630.000

         

421

Stalni troškovi

21.922.000

         

422

Troškovi putovanja

6.094.000

         

423

Usluge po ugovoru

4.608.000

         

424

Specijalizovane usluge

2.022.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

2.760.000

         

426

Materijal

8.775.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

200.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

1.101.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

16.002.000

         

513

Ostale nekretnine i oprema

1.000

         

515

Nematerijalna imovina

2.502.000

       

7030

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

6.397.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.334.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

63.000

14

         

FISKALNI SAVET

42.310.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 14

 

         

01

Prihodi iz budžeta

42.310.000

   

2305

     

Praćenje i predlaganje mera za veću fiskalnu odgovornost

42.310.000

     

110

   

Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

42.310.000

       

0001

 

Stručna analiza fiskalne politike

42.310.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

20.160.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

3.712.000

         

413

Naknade u naturi

1.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

1.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

759.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.000

         

421

Stalni troškovi

1.560.000

         

422

Troškovi putovanja

2.100.000

         

423

Usluge po ugovoru

12.700.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

100.000

         

426

Materijal

715.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.000

         

512

Mašine i oprema

500.000

15

         

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

74.923.801.000

           

Izvori finansiranja za razdeo 15

 

         

01

Prihodi iz budžeta

74.192.747.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

196.899.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

40.000.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

47.607.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

20.000.000

         

56

Finansijska pomoć EU

426.548.000

 

15.0

       

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

74.667.473.000

           

Izvori finansiranja za glavu 15.0

 

         

01

Prihodi iz budžeta

73.936.419.000

         

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

196.899.000

         

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

40.000.000

         

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

47.607.000

         

09

Primanja od prodaje nefinansijske imovine

20.000.000

         

56

Finansijska pomoć EU

426.548.000

   

1403

     

Visoko obrazovanje u oblasti javne bezbednosti

488.390.000

     

310

   

Policijske usluge

488.390.000

       

0001

 

Upravljanje radom kriminalističko-policijske akademije

488.390.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

272.027.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

48.963.000

         

413

Naknade u naturi

4.800.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

5.800.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

4.800.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

1.500.000

         

421

Stalni troškovi

30.500.000

         

422

Troškovi putovanja

6.600.000

         

423

Usluge po ugovoru

52.700.000

         

424

Specijalizovane usluge

21.900.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

11.000.000

         

426

Materijal

7.200.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

400.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

100.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

14.800.000

         

512

Mašine i oprema

4.700.000

         

515

Nematerijalna imovina

600.000

   

1407

     

Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama

5.494.093.000

     

310

   

Policijske usluge

5.494.093.000

       

0003

 

Upravljanje u vanrednim situacijama

5.112.505.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.021.350.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

996.865.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

94.290.000

       

4001

 

Unapređenje kapaciteta za upravljanje rizicima u slučaju velikih šumskih požara u prekograničnoj oblasti - koordinacija, obuka, monitoring, inovativne metode i opremanje - Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

34.320.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.098.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

282.000

         

422

Troškovi putovanja

183.000

         

423

Usluge po ugovoru

2.812.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

258.000

         

512

Mašine i oprema

29.687.000

       

4002

 

Zajedničke intervencije u vanrednim situacijama u pograničnom regionu Srbije i Bugarske - Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

38.100.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.257.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

320.000

         

422

Troškovi putovanja

80.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.262.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

300.000

         

512

Mašine i oprema

32.881.000

       

4004

 

IPA prekogranična saradnja - Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa

59.168.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

4.217.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.057.000

         

422

Troškovi putovanja

230.000

         

423

Usluge po ugovoru

3.063.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

349.000

         

512

Mašine i oprema

50.252.000

       

5002

 

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama

100.000.000

         

512

Mašine i oprema

100.000.000

       

5003

 

Izgradnja i adaptacija objekata Sektora za vanredne situacije

150.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

150.000.000

   

1408

     

Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

12.474.420.000

     

310

   

Policijske usluge

12.474.420.000

       

0001

 

Administracija i upravljanje

11.294.420.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

2.697.203.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

555.404.000

         

413

Naknade u naturi

65.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

255.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

50.728.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

120.501.000

         

421

Stalni troškovi

1.058.000.000

         

422

Troškovi putovanja

324.507.000

         

423

Usluge po ugovoru

389.585.000

         

424

Specijalizovane usluge

46.060.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

577.200.000

         

426

Materijal

1.928.311.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

12.000.000

         

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

1.408.793.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

21.245.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

272.013.000

         

512

Mašine i oprema

1.512.870.000

       

0002

 

Međunarodne aktivnosti, saradnja i partnerstvo

200.000.000

         

413

Naknade u naturi

15.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

35.000.000

         

422

Troškovi putovanja

60.000.000

         

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

90.000.000

       

0003

 

Pomoć porodicama poginulih i ranjenih

65.000.000

         

413

Naknade u naturi

10.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

55.000.000

       

5001

 

Osavremenjivanje informacionog sistema MUP-a

475.000.000

         

512

Mašine i oprema

475.000.000

       

5002

 

Podizanje logističkog specijalno - tehničkog kapaciteta organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

100.000.000

         

512

Mašine i oprema

100.000.000

       

5003

 

Podizanje telekomunikacionih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

150.000.000

         

512

Mašine i oprema

150.000.000

       

5004

 

Nadogradnja informatičkog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova

150.000.000

         

512

Mašine i oprema

150.000.000

       

5005

 

Izgradnja kompleksa centralnog depoa za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

40.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

40.000.000

   

1409

     

Bezbednost

51.974.979.000

     

310

   

Policijske usluge

51.974.979.000

       

0001

 

Rukovođenje i koordinacija rada policije i upravnih poslova

2.456.876.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

1.952.751.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

475.447.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

28.678.000

       

0002

 

Specijalna i posebna jedinica policije

8.687.518.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

6.725.458.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

1.705.243.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

256.817.000

       

0003

 

Policijske uprave

38.101.266.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

26.702.054.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

6.383.070.000

         

413

Naknade u naturi

65.000.000

         

414

Socijalna davanja zaposlenima

450.000.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

844.739.000

         

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

140.000.000

         

421

Stalni troškovi

1.400.683.000

         

422

Troškovi putovanja

345.720.000

         

423

Usluge po ugovoru

200.000.000

         

424

Specijalizovane usluge

60.000.000

         

425

Tekuće popravke i održavanje

300.000.000

         

426

Materijal

1.200.000.000

         

482

Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate

10.000.000

       

5001

 

Video nadzor u saobraćaju - Faza II

870.800.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

300.000.000

         

512

Mašine i oprema

570.800.000

       

5003

 

Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije

30.000.000

         

512

Mašine i oprema

30.000.000

       

5004

 

Jačanje materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad saobraćajne policije

350.000.000

         

512

Mašine i oprema

350.000.000

       

5005

 

Osavremenjivanje voznog parka MUP-a

850.000.000

         

512

Mašine i oprema

850.000.000

       

5006

 

Video nadzor u saobraćaju - Faza I

100.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

5.160.000

         

512

Mašine i oprema

94.840.000

       

5007

 

Jačanje operativno - tehničkih kapaciteta kriminalističke policije

150.000.000

         

512

Mašine i oprema

150.000.000

       

5008

 

Rekonstrukcija baze specijalne i posebnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nastavnih centara i objekata područnih policijskih uprava

150.000.000

         

511

Zgrade i građevinski objekti

150.000.000

       

7007

 

IPA 2013 - Sektor unutrašnjih poslova

221.671.000

         

423

Usluge po ugovoru

64.024.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.195.000

         

512

Mašine i oprema

155.452.000

       

7050

 

IPA 2014 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

6.848.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.780.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

68.000

   

1410

     

Upravljanje državnom granicom

4.235.591.000

     

310

   

Policijske usluge

4.235.591.000

       

0001

 

Upravljanje radom granične policije

4.037.653.000

         

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

3.112.969.000

         

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

767.354.000

         

415

Naknade troškova za zaposlene

157.330.000

       

7018

 

IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova

191.577.000

         

423

Usluge po ugovoru

148.688.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.897.000

         

512

Mašine i oprema

40.992.000

       

7030

 

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 - 2020

6.361.000

         

423

Usluge po ugovoru

6.298.000

         

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

63.000

 

15.1

       

BUDŽETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

256.328.000

           

Izvori finansiranja za glavu 15.1

 

         

01

Prihodi iz budžeta

256.328.000

   

1407

     

Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama

256.328.000

     

310

   

Policijske usluge

256.328.000

       

0002

 

Sistem zaštite i spašavanja

6.328.000

         

426

Materijal

6.328.000

       

5001

 

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

250.000.000

         

512

Mašine i oprema

250.000.000