Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 84/2019)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovim zakonom uređuju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.314.521.031.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.318.418.831.000

Budžetski suficit/deficit

-3.897.800.000

Izdaci za otplatu glavnice
(u cilju sprovođenja javnih politika)

6.700.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

9.562.200.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-20.160.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

605.000.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

584.340.485.000

Neto finansiranje

20.160.000.000

Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

499.515.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

1.314.521.031.000

1. Poreski prihodi

71

1.132.100.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

70.200.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

104.000.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

582.000.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

61.700.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

520.300.000.000

1.4. Akcize

717

311.000.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

168.500.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

106.500.000.000

- Ostale akcize

 

36.000.000.000

1.5. Carine

715

52.200.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

12.700.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

167.417.253.000

Redovni neporeski prihodi

 

99.300.000.000

- Prihodi od imovine

741

15.800.000.000

- Takse

742

14.500.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

26.800.000.000

- Novčane kazne

743

8.700.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

714,745,73

28.000.000.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

5.500.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

24.700.000.000

- Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

11.500.000.000

- Ostali vanredni prihodi

745

11.600.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

43.417.253.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

21.900.960.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.516.293.000

3. Donacije

731,732,744

15.003.778.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.334.681.031.000

1.Tekući rashodi

4

1.119.491.480.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

318.582.383.000

- Plate zaposlenih

411

247.486.061.000

- Doprinosi na teret poslodavca

412

47.897.051.000

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

23.199.271.000

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

138.134.422.000

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

111.436.787.000

- Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

54.056.720.000

- Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

43.696.229.000

- Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

2.556.836.000

- Prateći troškovi zaduživanja

444

11.127.002.000

1.4. Subvencije

45

95.831.212.000

- Subvencije u privredi

 

13.524.000.000

- Subvencije u poljoprivredi

 

41.008.753.000

- Subvencije za železnicu

 

14.000.000.000

- Subvencije za puteve

 

7.900.000.000

- Subvencije u oblasti turizma

 

1.225.000.000

- Subvencije za kulturu

 

2.150.000.000

- Ostale subvencije

 

16.023.459.000

1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

5.421.469.000

1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

89.006.106.000

- Transferi opštinama i gradovima

 

33.307.366.000

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

36.217.213.000

- Ostali transferi

 

19.481.527.000

1.7. Transferi organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

186.632.075.000

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

157.560.000.000

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

1.000.000.000

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

22.900.001.000

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

440.000.000

- Ostali transferi

 

4.732.074.000

1.8. Ostale dotacije i transferi

465

15.851.089.000

1.9. Socijalna zaštita iz budžeta

47

124.945.787.000

- Dečja zaštita

 

64.880.847.000

- Boračko-invalidska zaštita

 

14.311.580.000

- Socijalna zaštita

 

33.195.525.000

- Tranzicioni fond

 

500.000.000

- Učenički standard

 

2.596.000.000

- Studentski standard

 

4.340.000.000

- Fond za mlade talente

 

863.399.000

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.225.000.000

- Izbegla i raseljena lica

 

819.177.000

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.214.259.000

1.10. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

33.650.150.000

- Sredstva rezervi

499

3.002.000.000

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

30.648.150.000

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

198.927.351.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

6.700.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

9.562.200.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

20.160.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

605.000.000.000

Primanja od zaduživanja

91

599.200.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

312.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

236.600.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

50.600.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

5.800.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

584.340.485.000

Izdaci za otplatu kredita

61

574.540.485.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

259.200.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

310.413.889.000

Otplata glavnice po garancijama

613

4.926.596.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

9.800.000.000

Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

499.515.000

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 604.500.485.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 50.600.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 312.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 236.600.000.000 dinara i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 5.800.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 499.515.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 605.000.000.000 dinara.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2020. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2020. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

A. U 2020. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 95.339.622.800 dinara (EUR 752.000.000 i KWD 18.000.000), i to:

Red. Broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

     

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika "Srbija Voz", Beograd - (Nabavka voznih sredstava za Srbija Voz)

11.830.000.000

EUR

100.000.000

2.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za pametna brojila

4.732.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

16.562.000.000

EUR

140.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

     

1.

AD "Elektromreža Srbije" - Transbalkanski koridor sekcija 3-2x400KV Obrenovac - Bajina Bašta i podizanje TC Bajina Bašta na 400KV

4.732.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

4.732.000.000

EUR

40.000.000

III.

Evropskoj investicionoj banci

     

1.

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije", Beograd - Projekat rekonstrukcije i izgradnje drugog koloseka na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - državna granica, deonica Stalać-Đunis

20.702.500.000

EUR

175.000.000

 

Ukupno:

20.702.500.000

EUR

175.000.000

IV.

Poslovnim bankama

     

1.

JP "Srbijagas" - Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

8.281.000.000

EUR

70.000.000

 

Ukupno:

8.281.000.000

EUR

70.000.000

V.

Kuvajtskom fondu za arapski ekonomski razvoj

     

1.

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom "Infrastruktura železnice Srbije" - Izgradnja stanične zgrade železničke stanice Beograd Centar - Faza II

6.378.022.800

KWD

18.000.000

 

Ukupno:

6.378.022.800

KWD

18.000.000

VI.

Ruskoj Federaciji (Državna razvojna korporacija "VEB.RF")

     

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija hidroelektrane "Đerdap 2"

23.660.000.000

EUR

200.000.000

 

Ukupno:

23.660.000.000

EUR

200.000.000

VII.

Republici Francuskoj (Trezor)

     

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

15.024.100.000

EUR

127.000.000

 

Ukupno:

15.024.100.000

EUR

127.000.000

 

UKUPNO:

 

EUR

752.000.000

   

95.339.622.800

KWD

18.000.000

B. Republika Srbija će u 2020. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 1.210.063.813.636 dinara (USD 668.000.000 i EUR 9.621.500.000), i to sa:

Red. Broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

     

1.

Dodatno finansiranje za Projekat za unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

2.484.300.000

EUR

21.000.000

2.

Program unapređenja efikasnosti i razvoja javnog sektora (DPL)

16.131.818.182

USD

150.000.000

3.

Projekat tržišno orijentisane poljoprivrede

5.377.272.727

USD

50.000.000

4.

Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji

5.162.181.818

USD

48.000.000

5.

Integrisani razvojni program koridora reke Save i Drine

9.141.363.636

USD

85.000.000

 

Ukupno:

35.812.636.363

USD

333.000.000

   

2.484.300.000

EUR

21.000.000

II.

Evropskom investicionom bankom

     

1.

Projekat izgradnje autoputa E-80, deonica Niš-Merdare faza I

11.830.000.000

EUR

100.000.000

2.

Gasna interkonekcija Srbija-Bugarska

2.957.500.000

EUR

25.000.000

3.

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji "Povezane škole"

7.689.500.000

EUR

65.000.000

4.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.915.000.000

EUR

50.000.000

5.

Okvirni zajam za razvoj lučke infrastrukture i sistema obuke članova posade brodova u Republici Srbiji

10.647.000.000

EUR

90.000.000

6.

Izgradnja gondole Brzeće - Mali Karaman

3.194.100.000

EUR

27.000.000

 

Ukupno:

42.233.100.000

EUR

357.000.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

     

1.

Projekat izgradnje autoputa E-80, deonica Niš-Pločnik faza I

10.055.500.000

EUR

85.000.000

2.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.915.000.000

EUR

50.000.000

3.

Projekat jačanja infrastrukture za navodnjavanje u Republici Srbiji

3.549.000.000

EUR

30.000.000

4.

Izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije - Faza 1

2.129.400.000

EUR

18.000.000

 

Ukupno:

21.648.900.000

EUR

183.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

     

1.

Izgradnja Univerzitetske dečje klinike Tiršova

6.388.200.000

EUR

54.000.000

2.

Projekat izgradnje koncertne dvorane

14.196.000.000

EUR

120.000.000

3.

Projekat modernizacije infrastrukture u kulturi

2.366.000.000

EUR

20.000.000

4.

Projekat unapređenja infrastrukture za zaštitu životne sredine

59.150.000.000

EUR

500.000.000

5.

Projekat unapređenja zatvorskih kapaciteta

3.549.000.000

EUR

30.000.000

6.

Projekat unapređenja energetske efikasnosti u zgradama centralne vlasti

4.732.000.000

EUR

40.000.000

7.

Projekat unapređenja univerzitetskog obrazovanja

11.238.500.000

EUR

95.000.000

8.

Obrazovanje za socijalnu inkluziju 2

3.785.600.000

EUR

32.000.000

 

Ukupno:

105.405.300.000

EUR

891.000.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

     

1.

Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji - faza V

3.549.000.000

EUR

30.000.000

2.

Program upravljanja čvrstim otpadom

2.602.600.000

EUR

22.000.000

3.

Projekat energetske efikasnosti u objektima javne namene, faza II

2.366.000.000

EUR

20.000.000

4.

Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja

5.915.000.000

EUR

50.000.000

5.

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji (program VI)

9.464.000.000

EUR

80.000.000

 

Ukupno:

23.896.600.000

EUR

202.000.000

VI.

Stranim vladama

     

1.

Republika Turska, posredstvom turskih banaka

     

1.1.

Autoput Sremska Rača - Kuzmin, most preko reke Save, projekat za deonicu Požega-Kotroman i rekonstrukcija državnog puta Novi Pazar - Tutin

31.349.500.000

EUR

265.000.000

2.

Republika Azerbejdžan

     

2.1.

Projekat izgradnje deonica brze saobraćajnice - državni put prvog reda br. 21 Novi Sad - Ruma - Šabac, državni put prvog reda br. 19 Šabac-Loznica

29.575.000.000

EUR

250.000.000

3.

Ruska Federacija

     

3.1.

Realizacija projekata železničke infrastrukture

20.406.750.000

EUR

172.500.000

3.2.

Realizacija projekata železničke infrastrukture - druga faza

40.222.000.000

EUR

340.000.000

4.

Republika Francuska - Trezor

     

4.1.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

9.464.000.000

EUR

80.000.000

 

Ukupno:

131.017.250.000

EUR

1.107.500.000

VII.

Institucionalnim investitorima

     

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

236.600.000.000

EUR

2.000.000.000

 

Ukupno:

236.600.000.000

EUR

2.000.000.000

VIII.

Stranim investicionim korporacijama, fondovima i bankama

     

1.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina (Moravski koridor)

94.640.000.000

EUR

800.000.000

2.

Projekat rekonstrukcije deonica pruge na pruzi Beograd - Niš - Preševo - državna granica sa Severnom Makedonijom

118.300.000.000

EUR

1.000.000.000

3.

Projekat izgradnje novog mosta preko reke Save

11.830.000.000

EUR

100.000.000

4.

Projekat urbanog razvoja sa izgradnjom nacionalnog stadiona

29.575.000.000

EUR

250.000.000

5.

Projekat izgradnje brzih saobraćajnica - državni put prvog reda br. 21 Novi Sad - Ruma - Šabac, državni put prvog reda br. 19 Šabac-Loznica,

23.660.000.000

EUR

200.000.000

6.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

59.150.000.000

EUR

500.000.000

7.

Projekat izgradnje koridora u Republici Srbiji

13.013.000.000

EUR

110.000.000

 

Ukupno:

350.168.000.000

EUR

2.960.000.000

IX.

Izvozno-uvoznim bankama

     

1.

Mađarska Export - Import banka

     

1.1.

Projekat rekonstrukcije železničke pruge Subotica-Segedin na teritoriji Republike Srbije

5.915.000.000

EUR

50.000.000

1.2.

Projekti unapređenja vodosnabdevanja, sistema prečišćavanja otpadnih voda i komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave

10.055.500.000

EUR

85.000.000

2.

Češka eksportna banka

     

2.1.

Nastavak radova na bloku B-6 istočnog polja u RMU "Soko"

1.183.000.000

EUR

10.000.000

 

Ukupno:

17.153.500.000

EUR

145.000.000

X.

Kineskim bankama

     

1.

Projekat izgradnje beogradske obilaznice (deonica: Bubanj Potok - Pančevo) Sektor C

70.980.000.000

EUR

600.000.000

2.

Projekat kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda grada Beograda

29.575.000.000

USD

275.000.000

3.

Projekat izgradnje toplodalekovoda grada Beograda

19.519.500.000

EUR

165.000.000

4.

Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Novi Beograd - Surčin

6.452.727.273

USD

60.000.000

5.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice Ib reda Novi Sad - Ruma (Fruškogorski koridor)

65.065.000.000

EUR

550.000.000

6.

Projekat završetka izgradnje TE Kolubara B

52.052.000.000

EUR

440.000.000

 

Ukupno:

36.027.727.273

USD

335.000.000

   

207.616.500.000

EUR

1.755.000.000

     

USD

668.000.000

 

UKUPNO:

1.210.063.813.636

EUR

9.621.500.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. avgusta 2019. godine, iznosilo je 2.807.003.107.624 dinara (23.832.899.110 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. avgusta 2019. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga
u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

22.469.029

2.646.368.527

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.000.000 RSD

   
 

Kamatna stopa

8,50%

   

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

6.184.148

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.000.000 RSD

   
 

Kamatna stopa

8,50%

   

1.3

Stara devizna štednja - građani

 

380.544.564

44.819.967.939

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

63.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.4

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.630.934

898.759.902

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

120.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.5

Dugoročne štedne obveznice denominovane u dinarima

 

1.639.603

193.110.000

 

Prvi datum otplate glavnice

04.03.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

17.742.000 RSD

   
 

Kuponska stopa

4,00% - 6,25%

   

1.6

Dugoročne štedne obveznice denominovane u evrima

 

17.365.000

2.045.223.653

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.524.900 EUR

   
 

Kuponska stopa

1,00% - 4,00%

   

1.7

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

6.477.752.816

762.940.010.000

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

120.614.940.000 RSD

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

- dvogodišnje obveznice

3,50%
referentna kamatna stopa NBS + fiksna margina (0,25%)

   
 

- trogodišnje obveznice

3,75%-4,50%

   
 

- petogodišnje obveznice

4,00%-8,00%

   
 

- sedmogodišnje obveznice

4,50%-10,00%

   
 

- desetogodišnje obveznice

5,875%-10,00%

   

1.8

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

2.707.665.000

318.904.722.203

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

492.361.000 EUR

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

- dvogodišnje obveznice

1,00%

   
 

- trogodišnje obveznice

1,25% - 2,00%

   
 

- petogodišnje obveznice

1,75% - 4,00%

   
 

- sedmogodišnje obveznice

2,50%

   
 

- desetogodišnje obveznice

3,25% - 5,00%

   
 

- petnaestogodišnje obveznice

3,50% - 5,85%

   

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dolarima

 

40.011.777

4.712.527.071

 

Prvi datum otplate glavnice

28.05.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

     
 

- dvogodišnja obveznica

2,20%

   

1.10

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

4.520.252

532.388.536

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.11

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

1.619.426

190.733.542

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.12

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

24.522.102

2.888.176.396

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   
 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

 

9.691.924.651

1.141.500.347.441

 

II. Direktne obaveze - spoljni dug

     
 

IBRD

     

1.1

IBRD A

 

234.465.878

27.615.039.398

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

18.810.742 EUR

   
 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%

   

1.2

IBRD B

 

445.557.365

52.477.078.165

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

35.746.203 EUR

   
 

Kamatna stopa

G1, G2= 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79%

   

1.3

IBRD - Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

5.029.608

592.379.720

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.119.858 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.4

IBRD - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

 

11.862.174

1.397.109.050

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.390.037 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,07%

   

1.5

IBRD - Regionalni razvoj Bora

 

2.729.162

321.436.631

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

607.850 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.6

IBRD - Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

13.111.978

1.544.309.060

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.920.067 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.7

IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

3.004.833

353.904.726

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

669.152 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.8

IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

29.078.680

3.424.843.308

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.910.660 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.9

IBRD - Koridor X

 

230.568.174

27.155.973.731

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

23.078.617 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.10

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

58.990.560

6.947.819.671

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.904.720 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.11

IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

61.330.490

7.223.413.113

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.846.340 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.12

IBRD - Projekat zdravstva

 

5.496.674

647.390.032

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

846.892 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.13

IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

13.602.809

1.602.118.392

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.028.653 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.14

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

8.660.183.823

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

   

1.15

IBRD - Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

 

69.704.763

8.209.722.420

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

11.188.005 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.16

IBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

47.456.307

5.589.332.701

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.585.685 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

   

1.17

IBRD - Projekat hitne sanacije od poplava

 

216.681.183

25.520.384.753

 

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.18

IBRD - Drugi projekat zdravstva u Srbiji

 

22.313.551

2.628.056.569

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.373.678 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.19

IBRD - Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

88.300.000

10.399.841.550

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.20

IBRD - Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

23.937.920

2.819.372.368

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.366.931 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.21

IBRD - Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

 

42.471.828

5.002.268.179

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.22

IBRD - Program modernizacije i optimizacije javne uprave

 

34.454.198

4.057.963.759

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.23

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

89.800.000

10.576.509.300

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2031.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.24

IBRD - Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

 

31.636.541

3.726.104.329

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2031.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,85%

   

1.25

IBRD - Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

 

182.600.000

21.506.354.100

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2036.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.26

IBRD - Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava

 

45.330.500

5.338.958.294

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2027.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2036.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.27

IBRD - Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture

 

28.250.000

3.327.242.625

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2037.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.28

IBRD - Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

 

5.467.500

643.953.949

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2037.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.29

IBRD - Dodatno finansiranje za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije

 

5.322.352

626.858.617

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2032.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.30

IBRD - Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu

 

4.615.250

543.577.222

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2023.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.31

IBRD - Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda

 

160.600.000

18.915.227.100

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

   

1.32

IBRD - Projekat unapređenja usluga elektronske uprave

 

109.500

12.896.746

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

   

1.33

IBRD - Projekat modernizacije poreske administracije

 

113.250

13.338.415

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

   

1

Ukupno

 

2.287.522.440

269.420.961.816

 

IDA

     

2.1

IDA-3599-YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

 

17.203.216

2.026.169.025

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.550.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.2

IDA-4017-YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

18.660.065

2.197.754.510

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.010.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.3

IDA-3643-YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

 

25.330.574

2.983.396.986

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

6.810.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.4

IDA-3780-YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

 

25.473.159

3.000.190.459

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.870.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.5

IDA-3750-YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

 

26.210.883

3.087.078.428

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

6.040.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.6

IDA-3636-YF: Projekat razvoja školstva

 

2.717.446

320.056.742

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

730.572 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.7

IDA-3651-YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

 

1.616.326

190.368.446

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

434.539 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.8

IDA-3693-YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

 

2.586.755

304.664.157

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

834.524 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.9

IDA-3723-YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

 

3.346.220

394.112.789

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

771.096 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.10

IDA-3753-YF: Projekat promocije zapošljavanja

 

882.730

103.966.581

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

177.984 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.11

IDA-3768-YF: Projekat zdravstva

 

6.375.991

750.954.652

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.469.275 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.12

IDA-3908-YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

10.754.009

1.266.591.028

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.927.442 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.13

IDA-3870-YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

7.863.922

926.200.986

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.409.451 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.14

IDA-4071-YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

11.091.270

1.306.313.186

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.626.455 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.15

IDA-4105-YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

11.914.323

1.403.251.081

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.601.554 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.16

IDA-4131-YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

28.269.069

3.329.488.560

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.800.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.17

IDA-3909-YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

20.457.180

2.409.415.997

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.666.541 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.18

IDA-38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

5.836.147

687.372.599

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

627.608 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2

Ukupno

 

226.589.285

26.687.346.212

 

EIB

     

3.1

EIB - Obnova regionalnih bolnica

 

22.443.133

2.643.318.566

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.285.032 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.2

EIB - Projekat obnove škola

 

14.342.411

1.689.227.609

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.661.012 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.3

EIB - Apex Global 2

 

4.802.597

565.642.637

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.967.964 EUR

   
 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

   

3.4

EIB - Apex zajam za MSP 3

 

25.987.151

3.060.727.705

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

9.030.104 EUR

   
 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

   

3.5

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura

 

42.755.785

5.035.712.278

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.303.498 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.6

EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

100.964.286

11.891.422.129

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

4.922.619 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.7

EIB - Projekat modernizacije škola

 

32.503.221

3.828.180.597

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.10.2042.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.048.450 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.8

EIB - Klinički centri/A

 

55.286.280

6.511.535.186

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.03.2044.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

906.707 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.9

EIB - Apex zajam za MSP 4

 

29.303.498

3.451.322.086

 

Prvi datum otplate glavnice

21.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

10.688.743 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.10

EIB - Koridor X (E80)

 

264.124.288

31.108.162.449

 

Prvi datum otplate glavnice

22.10.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2048.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.127.189 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.11

EIB - Koridor X (E75)

 

314.000.000

36.982.449.000

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

03.08.2048.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.648.998 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.12

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa

 

15.000.000

1.766.677.500

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

03.02.2042.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

200.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.13

EIB - Apex zajam za MSP i druge prioritete III/A

 

88.762.718

10.454.339.791

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

13.043.975 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.14

EIB - Rehabilitacija i bezbednost puteva

 

26.000.000

3.062.241.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.07.2032.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

909.091 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.15

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura B

 

23.746.018

2.796.770.439

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2039.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.16

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa B

 

11.770.967

1.386.366.792

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2044.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.17

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete

 

112.272.638

13.223.302.925

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2031.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

7.884.198 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.18

EIB - Razvoj rečne i transportne infrastrukture

 

10.000.000

1.177.785.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2039.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3

Ukupno

 

1.194.064.991

140.635.183.689

 

EBRD

     

4.1

EBRD - Koridor X

 

51.900.142

6.112.720.833

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

10.408.762 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

4.2

EBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

24.782.907

2.918.893.597

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.861.384 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

4

Ukupno

 

76.683.049

9.031.614.430

 

CEB

     

5.1

CEB - Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) - 1593/2007

 

4.740.000

558.270.090

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

790.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,62%

   

5.2

CEB - Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

 

892.766

105.148.658

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

148.794 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

5.3

CEB - Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

 

4.461.600

525.480.556

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

945.200 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

5.4

CEB - Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

 

1.920.000

226.134.720

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

960.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

5.5

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

20.162.696

2.374.732.091

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.237.789 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

5.6

CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

14.956.601

1.761.566.032

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.04.2028.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.619.973 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

5.7

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

57.486.325

6.770.653.104

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.12.2034.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.443.162 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

5.8

CEB - Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

 

17.549.795

2.066.988.536

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

11.12.2032.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

300.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

5.9

CEB - Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

 

2.388.889

281.359.750

 

Prvi datum otplate glavnice

02.04.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.08.2028.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

277.778 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

5.10

CEB - Izgradnja zatvora u Kragujevcu

 

3.000.000

353.335.500

 

Prvi datum otplate glavnice

08.02.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.02.2034.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

200.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,11%

   

5

Ukupno

 

127.558.672

15.023.669.037

 

Krediti Export - Import Bank of China

     

6.1

Export - Import Bank of China - Reprogramirani zajam

 

12.492.418

1.471.338.210

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

9.201.080 USD

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

   

6.2

Export - Import Bank of China - X RAY

 

14.045.120

1.654.213.194

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

17.075.000 CNY

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6.3

Export - Import Bank of China - Most Zemun-Borča

 

138.059.211

16.260.406.783

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

16.055.556 USD

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6.4

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig)

 

263.365.985

31.018.850.660

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

20.066.667 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.5

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / I faza

 

198.579.001

23.388.336.928

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2027.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

29.252.003 USD

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6.6

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / II faza

 

117.655.292

13.857.263.752

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2035.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.7

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763 (Surčin-Obrenovac)

 

132.841.900

15.645.919.678

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.8

Export - Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova

 

70.266.791

8.275.917.276

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2037.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

6.9

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6)

 

28.345.561

3.338.497.645

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2038.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 CNY

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

6.10

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina-Požega

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

3,00%

   

6

Ukupno

 

975.651.279

114.910.744.126

 

Krediti stranih vlada

     

7.1

Ostale strane vlade - Reprogramirane obaveze - Kuvajt

 

255.056.435

30.040.164.304

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

18.785.752 USD

   
 

Kamatna stopa

1,50%

   

7.2

Vlada Republike Francuske - NATIXIS

 

10.975.000

1.292.619.038

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2054.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,20%

   

7.3

Libija - neregulisani dug SFRJ

 

40.426.053

4.761.319.899

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

7.4

Vlada Republike Azerbejdžan - izgradnja deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji

 

209.742.613

24.703.170.288

 

Prvi datum otplate glavnice

23.11.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

23.11.2027.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

24.675.602 EUR

   
 

Kamatna stopa

4,00%

   

7.5

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 2

 

118.799.813

13.992.063.750

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

37.500.000 USD

   
 

Kamatna stopa

3,50%

   

7.6

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

505.679.366

59.558.157.156

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2031.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

9.593.741 USD

   
 

Kamatna stopa

4,10%

   

7.7

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

905.141.431

106.606.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2024.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

7.8

Fond za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku

 

905.264.663

106.620.714.118

 

Prvi datum otplate glavnice

05.10.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2026.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 AED

   
 

Kamatna stopa

2,25%

   

7.9

Fond za razvoj Abu Dabija - Razvoj sistema za navodnjavanje I faza

 

12.767.824

1.503.775.152

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2033.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

23.752.000 AED

   
 

Kamatna stopa

2,50% +0,50% administrativni troškovi

   

7

Ukupno

 

2.963.853.198

349.078.183.705

 

Ostali strani kreditori

     

8.1

EU 55 - Makroekonomska pomoć

 

2.700.000

318.001.950

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.700.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

8.2

Pariski klub

 

1.060.952.440

124.957.386.981

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

55.999.205 EUR
48.688.585 USD
549.788 GBP
11.665.141 CHF
744.839.622 JPY
6.065.339 DKK
3.827.849 SEK
6.132.440 NOK

   
 

Kamatna stopa

različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba

   

8.3

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza III

 

175.702

20.693.953

 

Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

8.4

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza IV

 

23.726.314

2.794.449.731

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.294.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,50%

   

8.5

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 - faza II

 

11.640.950

1.371.053.626

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.117.613 EUR

   
 

Kamatna stopa

6,17%

   

8.6

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 - faza II

 

10.498.870

1.236.541.198

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.400.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,49%

   

8.7

KfW - Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća

 

4.091.546

481.896.092

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,20%

   

8.8

KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

16.361.279

1.927.006.940

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

4.665.333 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,00%

   

8.9

KfW - Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

2,10%

   

8.10

KfW - Program podsticanja obnovljive energije - Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,10%

   

8.11

KfW - Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

 

1.400.913

164.997.480

 

Prvi datum otplate glavnice

30.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.05.2032.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,10%

   

8.12

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

481.530.057

56.713.887.795

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

-

   
 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno

   

8.13

Eurobond 2021

 

1.448.226.289

170.569.920.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.06.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

7,25%

   

8.14

Eurobond 2020

 

724.113.145

85.284.960.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.06.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

800.000.000 USD

   
 

Kamatna stopa

4,875%

   

8.15

Eurobond 2029

 

1.000.000.000

117.778.500.000

 

Prvi datum otplate glavnice

26.06.2029.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.06.2029.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,50%

   

8

Ukupno

 

4.785.417.505

563.619.295.746

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

12.637.340.419

1.488.406.998.761

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

 

22.329.265.070

2.629.907.346.202

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

2.129.745

250.838.115

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.2

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

3.194.617

376.257.180

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.3

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

2.129.745

250.838.115

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.4

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad) - JP "Srbijagas"

 

2.129.745

250.838.116

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.5

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" Dugoročni kredit za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin

 

16.666.667

1.962.974.999

 

Prvi datum otplate glavnice

24.05.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

6.666.667 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,09%

   

1.6

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad) - JP "Srbijagas"

 

2.129.745

250.838.116

 

Prvi datum otplate glavnice

29.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

29.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

   
 

Kamatna stopa

3M LIBOR USD + 1,09%

   

1.7

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

4.286.000

504.798.651

 

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

   

1.8

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

5.714.000

672.986.349

1.8

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,44%

   

1.9

Obaveze prema Banci Poštanska Štedionica a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

10.000.000

1.177.785.000

1.9

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,48%

   

1.10

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad (OTP banka Srbija a.d. Novi Sad) - JP "Srbijagas"

 

10.000.000

1.177.785.000

 

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

   

1.11

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

4.286.000

504.798.651

 

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

   

1.12

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

5.714.000

672.986.349

 

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

14.03.2021

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.12.2024

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,37%

   

1.13

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

30.000.000

3.533.355.000

 

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,50%

   

1.14

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

11.551.401

1.360.506.720

 

Kredit za izgradnju razvodnog
gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza)

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,45%

   

1.15

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

30.000.000

3.533.355.000

 

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,38%

   

1.16

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

30.000.000

3.533.355.000

 

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,42%

   

1.17

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

9.999.979

1.177.782.527

 

Dugoročni kredit za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

 

 

 

 

Prvi datum otplate glavnice

13.08.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 1,75%

   

1.18

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

1.000.000

117.778.500

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.19

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

250.000

29.444.625

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.20

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd - Održavanje tekuće likvidnosti

 

740.741

87.243.339

 

Prvi datum otplate glavnice

20.07.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 2,25%

   

1.21

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT Tehnika" d.o.o. - Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

 

3.150.000

371.002.275

 

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

600.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 3,35%

   
 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE-UNUTRAŠNJI DUG

 

185.072.385

21.797.547.627

 

II Indirektne obaveze - spoljni dug

     

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

EBRD - Grad Subotica Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode

 

407.112

47.949.083

 

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.2

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Autoput Beograd - Novi Sad i most kod Beške

 

3.626.105

427.077.207

 

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.626.105 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.3

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

29.831.651

3.513.527.121

 

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

7.457.913 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.4

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva

 

8.343.833

982.724.115

 

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.562.555 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.5

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva - višedelne elektromotorne garniture

 

53.623.348

6.315.677.508

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

10.724.670 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.6

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Nabavka i ugradnja elektronskih pametnih brojila

 

2.093.905

246.617.032

 

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

697.968 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.7

EBRD - JP "Srbijagas" - Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

 

15.789.474

1.859.660.515

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.263.158 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.8

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za male hidroelektrane

 

8.055.283

948.739.092

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.815.459 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.9

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Rehabilitacija pruga duž Koridora X, uključujući nabavku mehanizacije

 

21.184.620

2.495.092.709

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.11.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.580.078 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.10

EBRD - AD "Srbija Kargo" - Nabavka novih i modernizacija postojećih elektrolokomotiva

 

34.839.445

4.103.337.543

 

Prvi datum otplate glavnice*

12.11.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

6.326.174 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.11

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije"- Projekat za Kolubaru

 

36.256.259

4.270.207.794

 

Prvi datum otplate glavnice

02.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

10.358.931 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.12

EBRD - AD "Infrastruktura železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

 

28.712.710

3.381.739.965

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

4.282.982 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.13

EBRD - AD "Srbija Voz" - Remont i modernizacija pet elektromotornih garnitura

 

3.082.957

363.106.044

 

Prvi datum otplate glavnice*

10.08.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

440.422 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.14

EBRD - Grad Subotica - Projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici

 

5.268.288

620.491.064

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.122.664 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.15

EBRD - JP "Emisiona tehnika i veze" - Prelazak sa analognog na digitalni signal

 

11.151.910

1.313.455.284

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.230.382 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.16

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat restrukturiranja EPS-a

 

162.962.963

19.193.533.332

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2030.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

14.814.815 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.17

EBRD - AD "Srbija Voz" - Projekat tehničko-putničke stanice Zemun - faza 1

 

10.470.975

1.233.255.775

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2032.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.18

EBRD - AD "Srbija Voz" - Projekat tehničko-putničke stanice Zemun - faza 2

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1

Ukupno

 

435.700.838

51.316.191.183

 

EIB

     

2.1

EIB - AD "Železnice Srbije" - Obnova železničke infrastrukture

 

18.497.849

2.178.648.963

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

4.627.957 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.2

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva

 

36.246.667

4.269.078.029

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

6.333.333 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.3

EIB - AD "Elektromreža Srbije" -Rekonstrukcija energetskog sistema

 

13.355.665

1.573.010.140

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.684.807 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.4

EIB - Grad Beograd - Obnova beogradskog jezgra

 

54.103.729

6.372.255.994

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

5.767.587 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.5

EIB - JP "Putevi Srbije" - Hitna sanacija saobraćaja

 

7.458.065

878.399.651

 

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.445.161 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.6

EIB - JP "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem

 

10.293.333

1.212.333.357

 

Prvi datum otplate glavnice

25.11.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.466.667 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.7

EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B

 

95.731.111

11.275.066.670

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

6.520.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.8

EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

 

13.149.001

1.548.669.608

 

Prvi datum otplate glavnice

21.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2033.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

944.400 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.9

EIB - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

3.989.176

469.839.109

 

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

04.07.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.907.669 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.10

EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II

 

62.163.589

7.321.534.256

 

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2037.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

4.480.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna
po tranšama

   

2.11

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela

 

24.366.667

2.869.869.450

 

Prvi datum otplate glavnice

17.08.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.02.2031.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.200.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.12

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2

 

25.400.000

2.991.573.900

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

2.200.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.13

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

51.725.000

6.092.092.913

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2043.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.550.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.14

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 1

 

5.416.667

637.966.875

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + marža

   

2.15

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 2

 

12.500.000

1.472.231.250

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2021.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

6.250.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

   

2.16

EIB - AD "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže

 

20.197.614

2.378.844.693

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.04.2034.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.463.075 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.17

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B

 

39.444.444

4.645.707.499

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2043.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

888.889 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.18

EIB - Grad Beograd - Most na Savi A

 

59.265.093

6.980.153.758

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.414.634 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna
po tranšama

   

2.19

EIB - Grad Beograd - Most na Savi B

 

81.812.718

9.635.779.175

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2042.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

3.710.954 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2

Ukupno

 

635.116.388

74.803.055.290

 

KfW

     

3.1

KfW 3 - JP "Elektroprivreda Srbije"- Rehabilitacija HE Bajina Bašta

 

3.000.000

353.335.500

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,75%

   

3.2

KfW 4 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit

 

2.327.363

274.113.323

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,75%

   

3.3

KfW 5 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik

 

50.532.886

5.951.687.571

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

10.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa - 0,50%

   

3.4

KfW 6 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

 

50.010.674

5.890.182.126

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

10.000.004 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + 1,15%

   

3.5

KfW 7 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A

 

146.748

17.283.778

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2022.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2028.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,80%

   

3.6

KfW - AD "Elektromreža Srbije" - Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2029.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.578.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,80%

   

3.7.

KfW - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat obnovljivi izvori energije - Vetropark Kostolac

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2032.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,85%

   

3

Ukupno

 

106.017.671

12.486.602.298

 

EUROFIMA

     

4.1

Eurofima 2771 - AD "Železnice Srbije"

 

39.409.757

4.641.622.100

 

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

07.10.2022.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

8.536.000 CHF

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4

Ukupno

 

39.409.757

4.641.622.100

 

Ostali kreditori

     

5.1

Vlada Poljske - JP "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije

 

5.497.307

647.464.563

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.579.630 USD

   
 

Kamatna stopa

0,75%

   

5.2

IDA-4090-YF- JP "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

8.777.433

1.033.792.950

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

1.179.885 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75 % troškovi servisiranja

   

5.3

IDA-4090-YF - AD "Elektromreža Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

1.098.377

129.365.147

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

147.647 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

5.4

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

 

12.330.071

1.452.217.271

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

5.5

JICA - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla"

 

49.324.190

5.809.329.091

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

111.790.000 JPY

   
 

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

   

5.6

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj - AD "Železnice Srbije" - Projekat železnička stanica Beograd centar

 

25.289.623

2.978.573.902

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

   
 

Rata glavnice za 2020. god.

714.000 KWD

   
 

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

   

5

Ukupno

 

102.317.001

12.050.742.924

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

1.318.561.655

155.298.213.795

 

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

 

1.503.634.040

177.095.761.422

 

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

9.876.997.036

1.163.297.895.068

 

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

 

13.955.902.074

1.643.705.212.556

 

UKUPNO STANJE DUGA

 

23.832.899.110

2.807.003.107.624

* Prema Ugovoru o novaciji

Član 4

Sredstva za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije u 2020. godini utvrđena su u Posebnom delu ovog zakona i odnose se na sledeće projekte:

IPA godina

Naziv projekta

Naziv korisnika

sufinansiranje/ predfinansiranje

Sredstva Evropske unije

IPA 2008 prva komponenta

IPA 2008 - Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

61.656.000

 

IPA 2008 prva komponenta ukupno

61.656.000

 

IPA 2010 prva komponenta

IPA 2010 - Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

224.503.000

 

IPA 2010 prva komponenta ukupno

224.503.000

 

IPA 2013

IPA 2013 - Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

17.275.000

94.834.000

IPA 2013 - Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

UPRAVA CARINA

5.943.000

36.860.000

IPA 2013 - Sektor pravosuđa

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

22.590.000

53.589.000

IPA 2013 - Reforma javne uprave

MINISTARSTVO FINANSIJA

2.292.000

30.730.000

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

6.470.000

35.276.000

IPA 2013 - Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

42.441.000

51.859.000

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

10.973.000

60.236.000

IPA 2013 - Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

142.342.000

36.822.000

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

31.512.000

134.512.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

508.000

2.785.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

11.998.000

65.867.000

IPA 2013 - PROGRES

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

817.000

2.824.000

IPA 2013 - Društveni razvoj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

35.074.000

90.886.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

13.333.000

73.193.000

IPA 2013 - Društveni razvoj 2

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

21.150.000

117.840.000

IPA 2013 - Razvoj privatnog sektora 2

MINISTARSTVO PRIVREDE

12.034.000

54.119.000

IPA 2013 - Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

1.037.000

11.400.000

IPA 2013 - Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020 - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

900.000

10.431.000

IPA 2013 ukupno

378.689.000

964.063.000

IPA 2014

IPA 2014 - Sektor unutrašnjih poslova

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

44.858.000

112.780.000

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

74.744.000

UPRAVA CARINA

27.565.000

103.564.000

IPA 2014 - Reforma javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

420.000

29.397.000

IPA 2014 - Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO PRIVREDE

6.599.000

36.228.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

53.040.000

40.443.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

 

29.280.000

IPA 2014 - Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

19.477.000

106.930.000

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

10.774.000

104.316.000

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

6.384.000

35.047.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

 

14.180.000

IPA 2014 - Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

 

50.203.000

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

 

164.737.000

IPA 2014 - Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

5.180.000

17.505.000

IPA 2014 - Podrška za učešće u programima EU - COSME

MINISTARSTVO PRIVREDE

98.000.000

 

IPA 2014 - Pomoć evropskim integracijama - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

497.000

7.320.000

IPA 2014 - Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

35.290.000

172.184.000

MINISTARSTVO FINANSIJA

 

37.514.000

IPA 2014 ukupno

308.084.000

1.136.372.000

IPA prekogranična saradnja

IPA program prekogranične saradnje
Bugarska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

19.500.000

22.820.000

IPA program prekogranične saradnje
Rumunija-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

24.850.000

30.560.000

IPA program prekogranične saradnje
Mađarska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

14.985.000

7.945.000

IPA program prekogranične saradnje
Hrvatska-Srbija - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

16.800.000

12.960.000

Transnacionalni program Dunav - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

11.140.000

7.670.000

Jadransko Jonski transnacionalni program - tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

3.920.000

5.305.000

IPA program prekogranične saradnje
Mađarska-Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

4.715.000

1.305.000

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

 

35.000.000

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.790.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

2.700.000

 

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

800.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora i Srbija - Bosna i Hercegovina - tehnička pomoć 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

5.007.000

39.930.000

IPA program prekogranične saradnje
Srbija-Makedonija - tehnička pomoć 2016-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

2.370.000

11.653.000

IPA prekogranična saradnja - Fokalna tačka - podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

16.620.000

17.060.000

IPA prekogranična saradnja - Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

36.337.000

25.500.000

Program "Intereg" IPA - CBC Rumunija-Srbija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

250.492.000

5.802.000

IPA program prekogranične saradnje Srbija - Crna Gora - Da budemo spremni

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

13.538.000

6.000.000

Podrška srpskom predsedavanju strategije EU za jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

6.000.000

24.000.000

IPA prekogranična saradnja ukupno

434.764.000

254.310.000

IPA članarine

IPA Podrška za učešće u programima EU

KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

7.000.000

 

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

62.676.000

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

61.500.000

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

1.973.551.000

 

PORESKA UPRAVA

12.000.000

11.000.000

UPRAVA CARINA

15.990.000

15.000.000

IPA članarine ukupno

2.070.041.000

88.676.000

IPA 2015

IPA 2015 Saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

564.357.000

950.586.000

IPA 2015 ukupno

564.357.000

950.586.000

IPA 2016

IPA 2016 - Podrška u formi tvining projekta

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

4.840.000

45.090.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

 

27.182.000

IPA 2016 Podrška vidljivosti EU pomoći

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

36.000.000

 

IPA 2016 - nealocirana sredstva

UPRAVA ZA ŠUME

 

35.685.000

IPA 2016 ukupno

40.840.000

107.957.000

IPA 2017

IPA 2017 - Sektor zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

165.630.000

375.457.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

140.199.000

223.176.000

IPA 2017 - Podrška evropskim integracijama

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

72.102.000

IPA 2017 - nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

 

3.514.000

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

 

14.640.000

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

 

44.729.000

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILJA

 

36.746.000

IPA 2017 ukupno

305.829.000

770.364.000

IPA 2018

IPA 2018 - Nacionalni program

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

76.500.000

168.251.000

IPA 2018 - Konkurentnost

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

146.250.000

267.638.000

IPA 2018 - Podrška unapređenju kapaciteta relevantnih institucija u "SoHo" sistemu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

 

54.077.000

IPA 2018 - Demokratija i upravljanje

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

9.600.000

26.661.000

IPA 2018 - Jačanje zaštite potrošača u Republici Srbiji kao odgovor na nove izazove na tržištu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

900.000

65.880.000

IPA 2018 ukupno

233.250.000

582.507.000

ukupno

4.622.013.000

4.854.835.000

Član 5

Pregled planiranih kapitalnih izdataka budžetskih korisnika za tekuću i naredne dve budžetske godine:

Razdeo

Glava

Naziv organizacije

Program

Projekat

Naziv projekta

2020

2021

2022

3

3.24

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

0614

5001

Održavanje softverskih licenci

1.400.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

 

5002

Uspostavljanje CERT-a

80.000.000

 

 

 

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

320.990.000

79.000.000

170.000.000

 

5004

Uspostavljanje Data centra za registre, "Backup" centar i "Disaster Recovery"

197.171.000

269.336.000

199.994.000

 

5005

Implementacija "Oracle" tehnologije

720.100.000

 

 

 

5006

Izgradnja Data centra u Kragujevcu

2.400.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

 

5007

Unapređenje usluga elektronske uprave

7.245.000

100.000.000

100.000.000

 

5008

Specijalizovana platforma za sigurnu razmenu zvaničnih elektronskih dokumenata između organa državne uprave

242.600.000

477.412.000

 

 

5009

Integralni "CRM", "TICKETING" i multikanalni komunikacioni sistem

252.000.000

168.000.000

 

 

5010

Softversko rešenje za obradu i čuvanje elektronskih faktura

168.000.000

252.000.000

 

 

5011

Opremanje računarske učionice

240.000.000

 

 

UKUPNO VLADA

6.028.106.000

3.745.748.000

2.869.994.000

15

 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

1403

5001

Izgradnja centra za informacionu bezbednost

100.000.000

300.000.000

320.000.000

1407

5002

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama

500.000.000

 

 

 

5003

Izgradnja i adaptacija objekata Sektora za vanredne situacije

400.000.000

 

 

 

5004

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama u periodu 2019-2021

852.000.000

818.000.000

 

 

5005

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine RS od posledica vanrednih događaja u periodu 2020-2022

112.000.000

244.000.000

444.000.000

 

5006

Izgradnja i adaptacija objekta Sektora za vanredne situacije u periodu 2020-2022

112.443.000

344.557.000

343.000.000

1408

5002

Podizanje logističkog specijalno - tehničkog kapaciteta organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

350.000.000

 

 

 

5003

Podizanje telekomunikacionih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

200.000.000

 

 

 

5004

Nadogradnja informatičkog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova

150.000.000

 

 

 

5005

Izgradnja policijskih stanica i kompleksa centralnog depoa za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

70.000.000

 

 

 

5006

Obnavljanje opreme-mašina za personalizaciju i pakovanje ID dokumenata

110.000.000

45.000.000

 

 

5007

Uspostavljanje sistema objedinjenih komunikacija

50.000.000

100.000.000

 

 

5008

Povećanje informatičkih kapaciteta za obavljanje poslovnih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

100.000.000

120.000.000

 

 

5009

Unapređenje IKT kapaciteta za potrebe operativnog rada Direkcije policije

320.000.000

350.000.000

 

1409

5001

Video nadzor u saobraćaju - Faza II

1.617.200.000

 

 

 

5007

Jačanje operativno - tehničkih kapaciteta kriminalističke policije

200.000.000

 

 

 

5008

Rekonstrukcija baze specijalne i posebnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nastavnih centara i objekata područnih policijskih uprava

300.000.000

 

 

 

5009

Zanavljanje i modernizacija flote Helikopterske jedinice

4.000.000.000

3.400.000.000

 

 

5010

Izgradnja i rekonstrukcija objekata Direkcije policije i nastavnih centara

450.000.000

750.000.000

 

 

5011

Obezbeđivanje tehničke i operativne infrastrukture u cilju proširenja kapaciteta neophodnih za rad organizacionih jedinica Direkcije policije

50.000.000

100.000.000

 

 

5012

Remont i modernizacija vozila za posebne namene

50.000.000

50.000.000

 

 

5013

Jačanje operativnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

150.000.000

200.000.000

 

 

5014

Nabavka specijalnih sredstava, tehničke i zaštitne opreme za potrebe organizacionih jedinica Direkcije policije

236.557.000

474.250.000

534.230.000

 

5015

Podizanje operativnih kapaciteta posebnih i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova - faza I

116.000.000

344.000.000

340.000.000

 

5016

Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata organizacionih jedinica Direkcije policije u periodu 2020 - 2022.

173.000.000

377.000.000

467.080.000

 

5017

Osavremenjavanje voznog parka i remont vozila organizacionih jedinica Direkcije policije u periodu 2020 - 2022

200.000.000

467.017.000

505.620.000

UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

10.969.200.000

8.483.824.000

2.953.930.000

16

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

0702

5001

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

13.180.908.000

18.823.097.000

18.813.643.000

2301

5014

Registar zaposlenih

916.500.000

160.000.000

160.000.000

5015

Integrisani komunikacioni sistem

139.400.000

106.500.000

 

5016

Informacioni sistem - PIMIS

102.000.000

12.000.000

 

5017

Centralizovana platforma za elektronske fakture pravnih lica i preduzetnika

62.832.000

94.500.000

 

5018

Dokument menadžment sistem

50.000.000

5.000.000

 

MINISTARSTVO FINANSIJA

14.451.640.000

19.201.097.000

18.973.643.000

16.1

UPRAVA CARINA

2303

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

309.867.000

 

 

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

268.000.000

 

 

UPRAVA CARINA

 

577.867.000

 

 

16.2

PORESKA UPRAVA

2302

5001

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

467.208.000

467.208.000

 

16.3

UPRAVA ZA TREZOR

2301

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

481.000.000

350.000.000

350.000.000

 

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

420.600.000

60.000.000

60.000.000

 

5006

Centralni registar faktura

33.000.000

 

 

 

5008

Rezervna i "bekap" lokacija

201.900.000

160.000.000

140.000.000

 

5009

Centralizovani obračun zarada

155.000.000

80.000.000

70.000.000

 

5012

E-fakture

14.280.000

99.960.000

 

 

5013

Praćenje izvršenja Jedinica lokalne samouprave - JLS

258.000.000

 

 

 

5019

Jedinstveni informacioni sistem za budžetsko računovodstvo

200.000.000

200.000.000

200.000.000

UPRAVA ZA TREZOR

 

 

1.763.780.000

949.960.000

820.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA

 

 

17.260.495.000

20.618.265.000

19.793.643.000

17

17.1

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

0302

5001

Izgradnja DKP-a u Kanberi (Australija)

32.000.000

 

 

 

5003

Izgradnja DKP-a u Sarajevu (BiH)

30.000.000

45.000.000

 

 

5004

Pribavljanje objekata u svojinu Republike Srbije za potrebe DKP-a

892.500.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

 

954.500.000

45.000.000

 

22

 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

0702

 

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

1.000.000.000

 

 

5003

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

570.000.000

 

 

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad - Ruma

200.000.000

 

 

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

25.000.000

 

 

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd - Šid - državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

6.202.000

 

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

5.113.000

 

 

5015

Projekat mađarsko-srpske železnice

14.600.000.000

23.140.000.000

30.961.000.000

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija - petlja Subotica Jug

500.000.000

 

 

5018

Izgradnja autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac

2.000.000.000

 

365.655.000

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

4.350.000.000

7.812.700.000

7.629.372.000

5022

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka - Čiflik i Pirot (istok) - Dimitrovgrad i Paralelni nekomercijalni put Bela Palanka - Pirot (Zapad)

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

5023

Rehabilitacija puteva i unapređenje bezbednosti saobraćaja

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

5025

Izgradnja železničke infrastrukture i nabavka dizel motornih vozova

1.000.000.000

3.000.000.000

 

5026

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji (program III i V)

120.000.000

420.000.000

 

5027

Rekonstrukcija železničke pruge Niš - Dimitrovgrad, deonica: Sićevo-Staničenje-Dimitrovgrad

1.384.000.000

2.223.000.000

3.400.000.000

5029

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija-Bratunac

59.000.000

48.000.000

 

5030

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Karakaj (Zvornik)

250.000.000

100.000.000

 

5031

Rekonstrukcija mosta kralja Aleksandra na reci Drini

100.000.000

56.000.000

 

5032

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Šepak

250.000.000

100.000.000

 

5033

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu - Skelani (Bajina Bašta)

213.000.000

300.000.000

126.000.000

5034

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina-Požega

5.274.552.000

9.522.800.000

11.822.800.000

5035

Izgradnja autoputa E-761, deonica: Pojate-Preljina

4.500.000.000

11.200.000.000

9.200.000.000

5038

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 1"

2.232.510.000

318.000.000

 

5039

Implementacija sistema hidro-meteo stanica i sistema nadzora klirensa mostova

72.000.000

268.000.000

217.000.000

5040

Uspostavljanje VTS i VHF radio-telefonskog sistema na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije

244.000.000

304.000.000

 

5041

Proširenje kapaciteta terminala za rasute i generalne terete Luke Smederevo

3.315.000.000

2.970.000.000

 

5042

Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata

180.000.000

 

387.000.000

5043

Izgradnja autoputa E-761 Beograd-Sarajevo

4.640.000.000

4.500.000.000

5.000.000.000

5044

Rekonstrukcija državnog puta IIa reda, broj 203, Novi Pazar - Tutin

2.924.000.000

517.940.000

 

5045

Izgradnja saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica

5.500.000.000

5.500.000.000

6.000.000.000

5046

Realizacija projekata železničke infrastrukture

3.861.000.000

4.000.000.000

3.000.000.000

5047

Program upravljanja čvrstim otpadom

 

120.000.000

120.000.000

5048

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Novi Beograd - Surčin

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

5050

Izgradnja autoputa Niš-Merdare, deonica: Niš-Pločnik

1.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

5051

Hidrotehnički i bagerski radovi na kritičnim sektorima za plovidbu na reci Savi

90.000.000

114.000.000

306.600.000

5052

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće u Kikindi - Faza II

60.000.000

372.000.000

 

5054

Unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja

60.000.000

18.000.000

984.000.000

5055

Izgradnja nove Luke u Beogradu

168.000.000

108.000.000

2.400.000

5056

Proširenje kapaciteta Luke Sremska Mitrovica

18.000.000

882.000.000

1.008.000.000

5057

Proširenje kapaciteta Luke Bogojevo

62.400.000

21.600.000

730.800.000

5058

Proširenje kapaciteta Luke Prahovo

24.000.000

12.000.000

142.800.000

5059

Adaptacija brodske prevodnice u sastavu HEPS "Đerdap 2"

6.000.000

756.000.000

1.512.000.000

5060

Izgradnja Međunarodnog putnog pristaništa u Lepenskom Viru

180.000.000

180.000.000

 

5061

Rekonstrukcija i dogradnja graničnog prelaza Horgoš

1.000.000

720.000.000

 

5062

Izgradnja autoputa, deonica: Beograd-Zrenjanin

1.000.000

630.000.000

2.550.000.000

5063

Rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge Subotica-Segedin

1.000.000

901.908.000

178.092.000

5064

Izgradnja novog mosta preko reke Save u Beogradu

1.000.000

2.532.000.000

2.532.000.000

5065

Izgradnja obilaznice oko Loznice

1.000.000

600.000.000

1.620.000.000

5066

Izgradnja brze saobraćajnice, deonica: Iverak-Lajkovac

2.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 

67.050.777.000

93.267.948.000

98.795.519.000

23

 

MINISTARSTVO PRAVDE

1602

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

335.000.000

63.474.000

532.174.000

5007

Rekonstrukcija i adaptacija objekta "PALATA PRAVDE" u Beogradu

10.000.000

 

 

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

207.000.000

336.000.000

317.500.000

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

165.067.000

100.000.000

657.000.000

5011

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

992.500.000

737.200.000

 

5027

Zgrada pravosudnih organa u ulici Ustanička Beograd

300.000.000

520.000.000

250.000.000

MINISTARSTVO PRAVDE

2.009.567.000

1.756.674.000

1.756.674.000

23.1

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

1607

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

77.000.000

50.000.000

30.000.000

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

43.000.000

106.000.000

46.000.000

5006

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

168.537.000

889.260.000

1.179.780.000

5007

Kazneno-popravni zavod Padinska skela

6.000.000

 

 

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

51.000.000

153.000.000

102.000.000

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

8.000.000

205.000.000

306.000.000

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela

360.000.000

205.000.000

310.000.000

5011

Radovi na izgradnji novog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica

102.000.000

205.000.000

205.000.000

5012

Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa u OZ Leskovac

101.000.000

 

 

5014

Izgradnja smeštajnih kapaciteta zatvorenog tipa

3.000.000

1.100.000

352.000.000

5015

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Kruševcu

17.140.000

 

 

5016

Izgradnja i opremanje novog paviljona u Sremskoj Mitrovici

7.140.000

 

 

5017

Izgradnja i opremanje novog zatvora u Subotici

7.140.000

 

 

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

950.957.000

1.814.360.000

2.530.780.000

UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE

2.960.524.000

3.571.034.000

4.287.454.000

24

24.4

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

0401

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje - prva faza

546.658.000

809.625.000

 

5008

Izgradnja broda posebne namene - ledolomca

221.200.000

221.200.000

110.600.000

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

767.858.000

1.030.825.000

110.600.000

24.5

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

0401

5002

Brana sa akumulacijom "STUBO-ROVNI" Valjevo

20.665.000

 

 

5003

Brana sa akumulacijom "ARILJE" profil "SVRAČKOVO" Arilje

479.744.000

700.409.000

700.409.000

BUDŽETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

500.409.000

700.409.000

700.409.000

24.9

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

0109

5001

Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka i bezbednosti hrane

7.500.000

 

 

 

5002

Izgradnja karantinskog staklenika za potrebe fitosanitarne laboratorije

7.500.000

 

 

 

5003

Unapređenje energetske efikasnosti laboratorije

7.000.000

7.000.000

7.000.000

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

22.000.000

7.000.000

7.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

1.290.267.000

1.738.234.000

818.009.000

25

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

0406

5002

Izgradnja glavnog kolektora za PPOV Leskovac

270.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

270.000.000

 

 

26

 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

0201

5002

Naučno tehnološki park u Novom Sadu

200.000.000

 

 

5003

Izgradnja Obrazovno-istraživačkog centra u Beloj Crkvi

59.580.000

139.950.000

83.970.000

UKUPNO MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

259.580.000

139.950.000

83.970.000

28

28.2

UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA

2403

5001

Izgradnja rezervoara u skladištu derivata nafte u Smederevu

100.000.000

625.000.000

625.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

100.000.000

625.000.000

625.000.000

29

29.1

USTANOVE KULTURE

1202

5003

Rekonstrukcija i dogradnja Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini

250.903.000

 

 

5004

Istraživanje, zaštita i prezentacija arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči

40.000.000

35.400.000

262.000.000

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

290.903.000

35.400.000

262.000.000

31

31.1

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA

1303

5003

Nacionalni trening centar za šest sportova - Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku

648.000.000

648.000.000

 

5008

Izgradnja streljačkog centra u Boru

60.000.000

110.000.000

 

 

BUDŽETSKI FOND ZA FINANSIRANJE SPORTA

708.000.000

758.000.000

 

31.3

USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

1303

5007

Rekonstrukcija OSK "Karataš"

12.000.000

 

 

UKUPNO MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

720.000.000

758.000.000

 

32

32.1

BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

0703

5003

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u RS - "Povezane škole" - Faza II

2.090.000.000

2.090.000.000

 

UKUPNO MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

2.090.000.000

2.090.000.000

 

33

 

BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA

1405

5001

Kapitalni projekti Bezbednosno-informativne agencije

359.000.000

290.000.000

290.000.000

UKUPNO BEZBEDNOSNO - INFORMATIVNA AGENCIJA

359.000.000

290.000.000

290.000.000

37

 

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

0108

5001

Modernizacija mreže meteoroloških radara Republike Srbije

139.800.000

284.000.000

135.200.000

5002

Izgradnja, opremanje objekata radarskih centara Valjevo, Užice, Petrovac, Bešnjaja, Kruševac

93.000.000

88.000.000

44.000.000

5003

Osavremenjavanje automatskog sistema sprovođenja metodologije odbrane od grada

42.700.000

42.700.000

 

UKUPNO REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

275.500.000

414.700.000

179.200.000

40

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

0605

5001

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

135.856.000

 

 

5002

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

140.200.000

 

 

5003

Izgradnja GP Kotroman - druga faza

55.000.000

110.000.000

 

5004

Izgradnja GP Kusjak

2.000.000

2.000.000

5.000.000

5005

Izgradnja GP Neštin

2.000.000

2.000.000

5.000.000

UKUPNO REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

335.056.000

114.000.000

10.000.000

44

 

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

0201

5001

Digitalizacija kulturne, umetničke, istorijske i naučne baštine Republike Srbije

61.500.000

 

 

 

UKUPNO SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

61.500.000

 

 

UKUPNO

111.275.408.000

135.937.103.000

130.968.719.000

Član 6

U okviru Razdela 21 - Ministarstvo privrede, Program 1510 - Privlačenje investicija, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost/Projekat 0003 - Ulaganja od posebnog značaja, planirana su sredstva za izmirenje obaveza po ugovorima radi podsticanja investicija u privredi, i to:

- u 2020. godini u iznosu do 9.320.000.000 dinara;

- u 2021. godini u iznosu do 12.000.000.000 dinara;

- u 2022. godini u iznosu do 12.000.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 1. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa zakonom koji uređuje ulaganja i zakonom koji uređuje opšte uslove i postupak kontrole državne pomoći, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog za 2020. godinu.

U okviru Razdela 24 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 - Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 - Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 - Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 4005 - IPARD, planirana su sredstva za izmirenje obaveza za podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz IPARD 2 programa, i to:

- u 2020. godini u iznosu do 3.934.000.000 dinara;

- u 2021. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara;

- u 2022. godini u iznosu do 6.294.000.000 dinara.

U okviru opredeljenih iznosa sredstava u stavu 4. ovog člana izvršavaju se preuzete, a neizmirene obaveze iz prethodnih godina, uključujući i obaveze koje će se preuzimati u navedenim godinama, u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 19/14), sektorskim sporazumom između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije o mehanizmima primene finansijske pomoći Unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD), kao i zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj, koje dospevaju na plaćanje u tim godinama.

Ukoliko se obaveze preuzimaju i po isteku tri fiskalne godine, ukupan iznos tih obaveza za svaku godinu ne može biti veći od iznosa opredeljenog za 2020. godinu.

Član 7

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

- deo prihoda od poreza na dohodak građana - poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

- deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budžeta Republike Srbije, i to:

- transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

- namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

- namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

- namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

Sledeći