Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE

("Sl. glasnik RS", br. 71/2013 i 55/2014)

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

AKCIONI PLAN
ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE

 

I UVOD

Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) utvrđuju se mere i aktivnosti za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine (u daljem tekstu: Strategija) koju je Narodna skupština usvojila na sednici održanoj 1. jula 2013. godine. U poglavlju IV Strategije, predviđeno je da će Akcioni plan za sprovođenje Strategije doneti Vlada i da će se Akcioni plan periodično ažurirati.

Akcionim planom definisane su smernice, mere i aktivnosti za sprovođenje Strategije; nadležne institucije u sprovođenju aktivnosti; rokovi za sprovođenje aktivnosti; izvori finansiranja.

II TABELARNI PRIKAZ AKCIONOG PLANA

1. NAČELO: NEZAVISNOST

1.1. STRATEŠKI CILJ: TRANSPARENTNO I NEZAVISNO FUNKCIONISANJE, U PUNOM KAPACITETU, ORGANA KOJI GARANTUJU NEZAVISNOST I SAMOSTALNOST SUDOVA I SUDIJA I SAMOSTALNOST JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA (VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA)

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Zakonom ojačana nezavisnost i nadležnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca;
2. Pravilnicima o radu jasno definisane nadležnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca;
3. Popunjeni kapaciteti administrativnih kancelarija Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva;
2. Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca;
3. Usvojen Poslovnik o radu Državnog veća tužilaca, Poslovnik o radu Visokog saveta sudstva;
4. Mišljenje Venecijanske komisije;
5. Mišljenje eksperata Evropske unije;
6. Izveštaj Evropske unije o napretku Srbije;
7. Analiza efekata zakona.

1.1.1. STRATEŠKA SMERNICA: DALJE JAČANJE NEZAVISNOSTI, SAMOSTALNOSTI, STRUČNOG I ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA RADI OSTVARENJA PUNE NEZAVISNOSTI U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDIMA UKLJUČUJUĆI I PRIPREME USTAVNIH PROMENA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.1.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva u pravcu unapređenja transparentnosti i kvaliteta izbornog procesa i obezbeđivanje sudske zaštite povodom odluka ovog tela

1 Formiranje radne grupe
2 Izrada radnog teksta Zakona
3 Javna rasprava
4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi
5 Sprovođenje zakonskih izmena

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

1.1.1.2.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca u pravcu unapređenja transparentnosti i kvaliteta izbornog procesa i obezbeđivanje sudske zaštite odluka ovog tela

1 Formiranje radne grupe
2 Izrada radnog teksta Zakona
3 Javna rasprava
4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi
5 Sprovođenje zakonskih izmena

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

1.1.1.3.

Pripremne aktivnosti za izmenu ustavnog okvira u pravcu isključenja Narodne skupštine iz procesa izbora predsednika sudova, sudija, javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca, kao i članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca; promena sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u pravcu isključenja predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti iz članstva u ovim telima; predviđanja Pravosudne akademije kao obaveznog uslova za prvi izbor nosilaca pravosudnih funkcija

1. Formiranje radne grupe za analizu izmene ustavnog okvira
2. Stručne rasprave o potrebi i pravcu izmene ustavnog okvira
3. Izveštaj o potrebnim izmenama ustavnog okvira
4. Dostavljanje izveštaja o potrebnim izmenama ustavnog okvira nadležnim organima

Kontinuirano, počinje u četvrtom kvartalu 2013. godine

Komisija za sprovođenje Strategije

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

1.1.1.4.

Prelazne mere za jačanje nezavisnosti

1. Izrada i upućivanje Vladi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu u pravcu da Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca, predlažu Narodnoj skupštini samo jednog kandidata po otvorenom mestu za izbor sudije, odnosno zamenika javnog tužioca
2. Izrada i upućivanje Vladi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu u pravcu da Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca, predlažu Narodnoj skupštini, odnosno Vladi samo jednog kandidata za izbor predsednika suda, odnosno javnog tužioca
3. Izrada i upućivanje Vladi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama u pravcu da predsednici sudova mogu biti birani samo na jedan mandat
4. Izrada i upućivanje Vladi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o Državnom veću tužilaca u pravcu da se Narodnoj skupštini predlaže samo jedan kandidat za izborne članove Visokog saveta sudstva, odnosno Državnog veća tužilaca

Kontinuirano, počinje u trećem kvartalu 2013. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

1.1.1.5.

Popunjavanje kapaciteta administrativnih kancelarija Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva na osnovu novousvojenih kriterijuma, a u skladu sa važećim sistematizacijama

1. Izmena podzakonskih propisa o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u administrativnim kancelarijama Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca
2. Raspisivanje konkursa za popunjavanje radnih mesta u administrativnim kancelarijama Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva
3. Formiranje konkursne komisije
4. Organizovanje intervjua za kandidate koji ispunjavaju uslove
5. Zapošljavanje kandidata prema rang listama

Kontinuirano, počinje u prvom kvartalu 2014. godine

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

1.1.2. STRATEŠKA SMERNICA: PRECIZNIJE DEFINISANJE KONKRETNIH NADLEŽNOSTI VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA (NPR. ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, STATISTIČKU ANALIZU), UNAPREĐENJE ORGANIZACIONE STRUKTURE I PROCEDURE RADA ZA IZVRŠENJE ZADUŽENJA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.1.2.1.

Izmena Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva radi efikasnijeg izvršavanja zakonskih ovlašćenja i obaveza

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga poslovnika
2. Izrada Predloga poslovnika
3. Slanje Predloga poslovnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Poslovnika

Drugi kvartal 2014. godine

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

1.1.2.2.

Izmena Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca radi efikasnijeg izvršavanja zakonskih ovlašćenja i obaveza

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga poslovnika
2. Izrada Predloga poslovnika
3. Slanje Predloga poslovnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Poslovnika

Drugi kvartal 2014. godine

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

1.1.3. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE TRANSPARENTNOSTI RADA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.1.3 1.

Izmena podzakonskih propisa Visokog saveta sudstva u pravcu veće transparentnosti rada uz poštovanje pravila o zaštiti podataka, prava na privatnost i zaštitu žrtava (javnost sednica, utvrđivanje minimalnog roka za stručne rasprave pre nego što ključni dokumenti budu usvojeni, objavljivanje zapisnika sa sednica Visokog saveta sudstva na veb stranici, pisano obrazlaganje odluka, uvođenje redovnih saopštenja za medije, usvajanje Komunikacione strategije Visokog saveta sudstva)

1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga podzakonskih propisa
2 Izrada Predloga podzakonskih propisa
3 Slanje Predloga podzakonskih na komentare i razmatranje komentara
4 Donošenje podzakonskih propisa

Drugi kvartal 2014. godine

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

1.1.3.2

Izmena podzakonskih propisa Državnog veća tužilaca u pravcu veće transparentnosti rada uz poštovanje pravila o zaštiti podataka, prava na privatnost i zaštitu žrtava (javnost sednica, utvrđivanje minimalnog roka za stručne rasprave pre nego što ključni dokumenti budu usvojeni, objavljivanje zapisnika sednica Državnog veća tužilaca na veb stranici, pisano obrazlaganje odluka, uvođenje redovnih saopštenja za medije, usvajanje Komunikacione strategije Državnog veća tužilaca)

1 Formiranje radne grupe za izradu Predloga podzakonskih propisa
2 Izrada Predloga podzakonskih propisa
3 Slanje Predloga podzakonskih propisa na komentare i razmatranje komentara
4 Donošenje podzakonskih propisa

Drugi kvartal 2014. godine

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

1.2. STRATEŠKI CILJ: PUNA NEZAVISNOST I TRANSPARENTNOST PRAVOSUĐA U BUDŽETSKIM OVLAŠĆENJIMA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Unapređena sposobnost rukovodilaca u budžetskim odeljenjima u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca;
2. Unapređena sposobnost rukovodilaca u sudovima i javnim tužilaštvima u procesu planiranja budžeta;
3. Unapređena koordinacija i konsultacija između Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i Ministarstva i Ministarstva finansija i privrede;
4. Studija realnih potreba u pravosuđu usvojena;
5. Usvojena metodologija za buduće projekcije finansijskih potreba pravosuđa.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca učestvuju u planiranju budžeta;
2. Studija realnih potreba u pravosuđu.

1.2.1. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE STRUČNOG I ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA ZA PLANIRANJE BUDŽETA PRAVOSUĐA (UTVRĐIVANJE BROJA SUDIJA, JAVNIH TUŽILACA I POMOĆNOG OSOBLJA KOJI JE POTREBAN PRAVOSUDNOM SISTEMU, ANALIZA RADNOG OPTEREĆENJA I ZAKONSKIH IZMENA)

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.2.1.1.

Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca učestvuju u pripremi budžeta Republike Srbije za 2014. godinu u skladu sa važećim propisima

Izrada studije realnih potreba pravosuđa

Treći kvartal 2013. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

1.2.1.2.

Jačanje kapaciteta budžetskih odeljenja i interne revizije u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca

1. Zapošljavanje internih revizora i ekonomskih stručnjaka
2. Organizovanje kontinuirane obuke za zaposlene u odeljenjima za planiranje budžeta u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca

Kontinuirano, počinje u četvrtom kvartalu 2013. godine

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013
(2015 - 2017))

1.2.1.3.

Uvođenje finansijskog planiranja, unapređenje izrade predloga budžeta i finansijska analiza potrebnih sredstava za celokupno pravosuđe, uključujući izvršavanje budžeta i izveštavanje u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca

1. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca donose pravila procedure o izveštavanju i analizi potrebnih sredstava
2. Organizuju se obuke za zaposlene u pravosuđu kako bi unapredili proces budžetskog planiranja, izvršavanja i izveštavanja

Srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013
(2015 - 2017))

1.2.2. STRATEŠKA SMERNICA: ANALIZA I RAZGRANIČENJE NADLEŽNOSTI IZMEĐU DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA SA JEDNE STRANE I MINISTARSTVA SA DRUGE STRANE U POGLEDU NADLEŽNOSTI VEZANIH ZA BUDŽET

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.2.2.1.

Izrada analize podele nadležnosti budžetskog planiranja i izvršenja

1. Analiza efikasnosti budžetskog planiranja i izvršenja vezano za informacione tehnologije i kapitalne investicije
2. Analiza efikasnosti budžetskog planiranja i izvršenja u vezi sa vansudsko-tužilačkim osobljem

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Međunarodna pomoć (MDTF)

1.2.2.2.

Izrada nove metodologije planiranja budžeta Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca

1. Izrada novih internih propisa kojima se uređuje budžetska nadležnost Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca

Srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

1.2.2.3.

Izmena normativnog okvira kako bi se nadležnost za donošenje i nadzor nad primenom Sudskog poslovnika prenela u nadležnost Visokog saveta sudstva, a nadležnost nad donošenjem i primenom Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu prenela u nadležnost Državnog veća tužilaca

1. Izmena normativnog okvira u pravcu preuzimanja nadležnosti za donošenje i nadzor nad primenom Sudskog poslovnika i Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu od Ministarstva pravde i državne uprave
2. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca formiraju radne grupe za izradu Sudskog poslovnika i Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu
3. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca formiraju radne grupe nadležne za nadzor u sudovima po Sudskom poslovniku i Pravilniku o upravi u javnom tužilaštvu

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

1.2.3. STRATEŠKA SMERNICA: VISOKI SAVET SUDSTVA I DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA U PUNOJ MERI PREUZIMAJU BUDŽETSKA OVLAŠĆENJA I PRIMENJUJU IH NA TRANSPARENTAN NAČIN

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.2.3.1.

Potpuno prenošenje budžetskih nadležnosti na Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca

1. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca prikupljaju pojedinačne predloge budžeta od sudova i javnih tužilaštva
2. Na osnovu prikupljenih predloga Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca pripremaju predlog budžet pravosuđa

Srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

1.2.3.2.

Rešavanje imovinsko-pravnih i infrastrukturnih pitanja vezanih za sudove i javna tužilaštva, uz podršku Ministarstva u pravcu potpunog preuzimanja ovih nadležnosti od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca

1. Formiranje radne grupe za izradu procene i analize stanja
2. Procena i analiza stanja infrastrukturnih i imovinsko-pravnih pitanja
3. Izrada izveštaja o proceni i analizi stanja infrastrukturnih i imovinskih pitanja i podnošenje izveštaja Komisiji za sprovođenje Strategije

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komisija za sprovođenje strategije

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, USAID,
Program norveške bilateralne pomoći Vlade Kraljevine Norveške)

1.3. STRATEŠKI CILJ: JAČANJE ANALITIČKIH KAPACITETA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Osnivanje odeljenja analitike u okviru administrativnih kancelarija Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca;
2. Donošenje internih propisa Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca o analizi efekata primene "pravosudnih zakona" i procesnih i materijalnih zakona.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca;
2. Šestomesečni izveštaji Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca o analizi efekata primene "pravosudnih zakona" i procesnih i materijalnih zakona;
3. Strateški plan Visokog saveta sudstva i Strateški plan Državnog veća tužilaca;
4. Godišnji izveštaji o rezultatima rada sudova i javnih tužilaštava.

1.3.1. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE STRUČNOG KAPACITETA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA ZA ANALIZU REZULTATA REFORME (ANGAŽOVANJE STRUČNJAKA ODGOVARAJUĆEG PROFILA U ADMINISTRATIVNIM KANCELARIJAMA, RAZVIJANJE SISTEMA PRIKUPLJANJA PODATAKA, OBUKA ČLANOVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I VISOKOG SAVETA SUDSTVA U OBLASTI ANALITIKE, STATISTIKE I STRATEŠKOG PLANIRANJA)

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.3.1.1.

Jačanje kapaciteta administrativnih kancelarija Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u oblasti strateškog planiranja i analitike

1. Utvrđivanje profila neophodnih stručnjaka
2. Objavljivanje konkursa
3. Izbor i angažovanje odgovarajućih stručnjaka

Srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013
(2015-2017))

1.3.1.2.

Jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u oblasti strateškog planiranja i analitike

1. Organizovanje obuke za članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u oblasti strateškog planiranja i analitike
2. Izrada strateških planova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca

Srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013
(2015-2015))

1.3.2. STRATEŠKA SMERNICA: ANALIZA REZULTATA RADA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTVA I PREDUZIMANJE MERA U SKLADU SA REZULTATIMA ANALIZE RADI BOLJEG RASPOREĐENJA KADROVA U PRAVOSUĐU (UTVRĐIVANJA POTREBNOG BROJA ZAMENIKA, SUDIJA I RAVNOMERNE OPTEREĆENOSTI I RASPODELE PREDMETA)

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.3.2.1.

Obrazovanje radnog tela Visokog saveta sudstva za sprovođenje analize rezultata rada sudova i preduzimanje mera u skladu sa rezultatima rada

1. Obrazovanje radnog tela u Visokom savetu sudstva
2. Priprema godišnjih izveštaja o rezultatima rada sudova
3. Definisanje mera za unapređenje rada sudova

Srednjeročno

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć
(IPA 2012, MDTF)

1.3.2.2.

Obrazovanje radnog tela Državnog veća tužilaca za sprovođenje analize rezultata rada tužilaštva i preduzimanje mera u skladu sa rezultatima rada

1. Obrazovanje radnog tela u Državnom veću tužilaca
2. Priprema godišnjih izveštaja o rezultatima rada javnih tužilaštava
3. Definisanje mera za unapređenje rada javnih tužilaštava

Srednjeročno

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć
(MDTF)

1.3.3. STRATEŠKA SMERNICA: ANALIZA REZULTATA PRIMENE "PRAVOSUDNIH ZAKONA" (ZAKON O SUDIJAMA, ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU, ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA, ZAKON O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA, ZAKON O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, ZAKON O UREĐENJU SUDOVA, ZAKON O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA) I PRISTUPANJE DORADI ISTIH U SKLADU SA REZULTATIMA ANALIZE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.3.3.1.

Formiranje radnih grupa za praćenje rezultata primene "pravosudnih zakona"

1 Formiranje radnih grupa u Visokom savetu sudstva
2 Formiranje radnih grupa u Državnom veću tužilaca
3 Formiranje radnih grupa u izabranim sudovima i javnim tužilaštvima

Prvi kvartal 2015. godine

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

1.3.3.2.

Formiranje radnih grupa za analizu rezultata i pripremu izveštaja o rezultatima primene zakona u oblasti pravosuđa

1. Osnivanje stalne radne grupe Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za analizu rezultata primene novih zakona i pripremu predloga za izmenu zakona u oblasti pravosuđa
2. Priprema šestomesečnih izveštaja o rezultatima primene novih zakona u oblasti pravosuđa

Periodično, počinje srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć
(IPA 2012)

1.3.4. STRATEŠKA SMERNICA: ANALIZA REZULTATA PRIMENE MATERIJALNIH I PROCESNIH ZAKONA (ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU, ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU, ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU, ITD.)

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.3.4.1.

Formiranje radnih grupa za praćenje rezultata primene materijalnih i procesnih zakona

1. Formiranje radnih grupa u Visokom savetu sudstva
2. Formiranje radnih grupa u Državnom veću tužilaca
3. Formiranje radnih grupa u izabranim sudovima i javnim tužilaštvima

Prvi kvartal 2014. godine

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

1.3.4.2.

Formiranje radne grupe za analizu rezultata i pripremu izveštaja o primeni zakona

1. Osnivanje stalne radne grupe Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za analizu rezultata primene novih zakona i pripremu predloga za izmenu zakona
2. Priprema šestomesečnih izveštaja o rezultatima primene novih zakona

Periodično, počinje srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

1.4. STRATEŠKI CILJ: PROCES IZBORA, NAPREDOVANjA I ODGOVORNOSTI NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA ZASNOVAN NA JASNIM, OBJEKTIVNIM, TRANSPARENTNIM I UNAPRED UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Usvojen Pravilnik o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca;
2. Usvojen Pravilnik o kriterijumima za napredovanje sudija i javnih tužilaca.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Pravilnik o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije";
2. Pravilnik o kriterijumima za napredovanje objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije";
3. Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

1.4.1. STRATEŠKA SMERNICA: DALJE JAČANJE UNUTRAŠNJE NEZAVISNOSTI PRAVOSUĐA I NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA JAČANJEM OBJEKTIVNIH I TRANSPARENTNIH KRITERIJUMA I PROCEDURA U SVIM FAZAMA PRAVOSUDNE KARIJERE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.4.1.1.

Usavršavanje procedure za prvi izbor, imenovanje na stalnu funkciju i napredovanje u karijeri za sudije i javne tužioce, odnosno zamenike

1 Izrada Predloga pravilnika o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca (uključujući i prvi put izabrane sudije i zamenike javnog tužioca)
2 Izrada Predloga pravilnika za prvi izbor sudija i zamenike javnih tužilaca
3 Izrada kriterijuma za napredovanje sudija i javnih tužilaca
4 Javna rasprava
5 Donošenje Pravilnika o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca i kriterijuma za napredovanje sudija i javnih tužilaca

Usavršavanje procedure za prvi izbor - Četvrti kvartal 2014. godine
Imenovanje na stalnu funkciju i napredovanje u karijeri za sudije i javne tužioce, odnosno zamenike - Drugi kvartal 2014. godine

Državno veće tužilaca, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

1.4.1.2.

Izgradnja institucionalnih kapaciteta Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za prvi izbor, imenovanje na stalnu funkciju i napredovanje u karijeri sudija i javnih tužilaca

1. Zapošljavanje i obuka dodatnih stručnjaka u Administrativnoj kancelariji Visokog saveta sudstva - Odeljenju za izbor i vrednovanje rada sudija
2. Praćenje rezultata rada Odeljenja za izbor i vrednovanje rada sudija
3. Zapošljavanje i obuka dodatnih stručnjaka u Administrativnoj kancelariji Državnog veća tužilaca, zaduženih za poslove vezane za izbor vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca
4. Praćenje rezultata rada odeljenja za izbor i vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Kontinuirano, počinje u prvom kvartalu 2014. godine

Državno veće tužilaca, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

1.4.1.3.

Transparentan proces izbora predsednika sudova u skladu sa utvrđenim objektivnim i merljivim kriterijumima

1 Utvrđivanje objektivnih i merljivih kriterijuma za izbor predsednika sudova
2 Sprovodi se izbor pojedinih predsednika sudova čija nadležnost se ne menja

Četvrti kvartal 2014. godine
Drugi kvartal 2014. godine

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

1.4.2. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE KAO OBAVEZNOG USLOVA ZA PRVI IZBOR NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.4.2.1.

Pripremne aktivnosti za izmenu ustavnog okvira kako bi se omogućilo da Pravosudna akademija postane obavezan uslov za prvi izbor nosilaca pravosudnih funkcija

1. Formiranje radne grupe za analizu izmene ustavnog okvira
2. Stručne rasprave o potrebi i pravcu izmene ustavnog okvira
3. Izveštaj o potrebnim izmenama ustavnog okvira
4. Upućivanje izveštaja o potrebnim izmenama ustavnog okvira nadležnim organima

Kontinuirano, počinje u prvom kvartalu 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komisija za sprovođenje strategije

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

1.4.2.2.

Pripremne aktivnosti za izmenu normativnog okvira kako bi se omogućilo da Pravosudna akademija postane obavezan uslov za prvi izbor nosilaca pravosudnih funkcija

1. Formiranje radne grupe za analizu izmene normativnog okvira
2. Stručne rasprave o potrebi i pravcu izmene normativnog okvira
3. Izveštaj o potrebnim izmenama normativnog okvira
4. Upućivanje izveštaja o potrebnim izmenama normativnog okvira nadležnim organima

Kontinuirano, počinje u prvom kvartalu 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komisija za sprovođenje strategije

Budžet Republike Srbije

1.5. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE KARIJERNOG SISTEMA ZA NOSIOCE PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca usvojili interne propise o promociji sudijske, odnosno javnotužilačke funkcije;
2. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca usvojili Pravilnik o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca i Pravilnik o kriterijumima za napredovanje sudija i javnih tužilaca;
3. Usvojene izmene i dopune Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Pravosudnoj akademiji kojima se definiše status sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika;
4. Usvojene izmene i dopune Zakona o prekršajima.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Interni propisi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca o promociji sudijske, odnosno javnotužilačke profesije;
2. Pravilnik o kriterijumima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca, Pravilnik o kriterijumima za napredovanje;
3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Zakona o javnom tužilaštvu i Zakona o Pravosudnoj akademiji kojima se definiše status sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika;
4. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima.

1.5.1. STRATEŠKA SMERNICA: PODSTICANJE, JAČANJE I ZADRŽAVANJE KVALITETA LJUDSKOG POTENCIJALA U PRAVOSUĐU, POSEBNO KROZ UNAPREĐENJE SISTEMA PROFESIONALNOG OCENJIVANJA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALOM

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.5.1.1.

Promocija sudijske, odnosno javnotužilačke profesije na pravnim fakultetima

1. Organizovanje (jednom mesečno) gostovanja istaknutih sudija i javnih tužilaca na pravnim fakultetima
2. Organizovanje promocija van sistema školstva

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Pravni fakulteti, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

1.5.1.2.

Motivisanje za ulazak i ostanak u pravosudnom sistemu najboljih studenata pravnih fakulteta

1. Volonterski staž (plaćanje staža i doprinosa)
2. Obezbeđivanje konkurentnosti plata nosilaca pravosudnih funkcija

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Državno veće tužilaca, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

1.5.1.3.

Definisanje statusa sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika u cilju zaštite njihovih stečenih prava, s obzirom na promene uslova koji su predviđeni za izbor nosilaca pravosudnih funkcija

1. Obrazovanje radne grupe za analizu položaja sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika
2. Stručne rasprave o potrebi i pravcu izmene statusa sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika
3. Izrada izveštaja o definisanju statusa sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika

Prvi kvartal 2014. godine

Komisija za sprovođenje strategije

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

1.5.1.4.

Izmena normativnog okvira za unapređenje položaja sudija porotnika

1. Obrazovanje radne grupe za analizu položaja sudija porotnika
2. Stručne rasprave o unapređenju položaja sudija porotnika
3. Izrada izveštaja sa preporukama za unapređenje položaja sudija porotnika

Srednjeročno

Komisija za sprovođenje strategije

Budžet Republike Srbije

1.5.2. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE POLOŽAJA PREKRŠAJNIH SUDIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

1.5.2.1.

Izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja prekršajnih sudija

1. Formiranje radne grupe za analizu neophodnih izmena normativnog okvira radi unapređenja položaja prekršajnih sudija
2. Stručne rasprave o unapređenju položaja prekršajnih sudija
3. Izrada izveštaja sa preporukama za unapređenje položaja prekršajnih sudija

Srednjeročno

Komisija za sprovođenje Strategije

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć
(USAID-JRGA)

 

II TABELARNI PRIKAZ AKCIONOG PLANA

2. NAČELO: NEPRISTRASNOST I KVALITET PRAVDE

2.1. STRATEŠKI CILJ: POŠTOVANJE STANDARDA PROFESIONALNE ETIKE I INTEGRITETA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Izmenjeni zakoni u oblasti poštovanja standarda profesionalne etike i integriteta;
2. Kvalitetni i objektivni planovi integriteta u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije i smernicama Agencije za borbu protiv korupcije koji se sprovode;
3. Podaci o broju i strukturi slučajeva sa koruptivnim elementom;
4. Podaci o disciplinskim postupcima;
5. Stepen transparentnosti i profesionalne etike u pravosudnom sistemu.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Objavljen Zakon i podzakonski propis, kao i Izveštaji i mišljenja na Nacrt zakona;
2. Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija - zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava;
3. Izveštaji GRECO komiteta Saveta Evrope (Grupa država protiv korupcije);
4. Izveštaji i podaci Republičkog javnog tužilaštva i Vrhovnog kasacionog suda;
5. Dostupnost informacija javnosti, veb sajtovi pravosudnih institucija i rezultati sprovedenih istraživanja javnog mnjenja.

2.1.1. STRATEŠKA SMERNICA: PRAĆENJE PRIMENE PLANOVA INTEGRITETA U PRAVOSUĐU KOJI SU U POTPUNOSTI PRILAGOĐENI PRAVOSUDNOM SISTEMU I NJIHOVO UNAPREĐENJE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.1.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije - odredbe koje se odnose na planove integriteta i ovlašćenja Agencije

1 Formiranje radne grupe
2 Izrada radnog teksta Zakona
3 Javna rasprava
4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Četvrti kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.1.1.2.

Izrada Upitnika koji se odnosi na Plan integriteta prilagođen pravosudnom sistemu

1. Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Visokim savetom sudstva i Državnim većem tužilaca, identifikuje najosetljivija pitanja
2. Sprovode se istraživanja i ankete
3. Izrada Upitnika

Srednjeročno

Agencija za borbu protiv korupcije, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

2.1.1.3.

Sprovode se obuke na temu integriteta i etike

1. Podrška Pravosudnoj akademiji i Odeljenju za edukaciju Agencije za borbu protiv korupcije
2. Izrađen detaljan plan i program obuke
3. Sprovođenje navedenih obuka

Kontinuirano,
počinje srednjeročno

Agencija za borbu protiv korupcije, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

2.1.1.4.

Praćenje primene Plana integriteta

1. Upoznavanje svih zaposlenih sa planom integriteta
2. Rukovodilac institucije određuje lice odgovorno za sprovođenje plana integriteta
3. Sačinjen zaključni izveštaj ukoliko sadrži dopune, primedbe i sugestije na izrađeni plan integriteta
4. Predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje integriteta institucije - lice odgovorno za sprovođenje plana integriteta koje prati sprovođenje efikasnost i rezultate sprovođenja predloženih mera za poboljšanje integriteta institucije.

Kontinuirano,
počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, svi sudovi i javna tužilaštva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.1.1.5.

Izrada akcionog plana za poboljšanje integriteta i etičkog ponašanja sudija i javnih tužilaca i izmene Etičkog kodeksa za sudije i donošenje Etičkog kodeksa za tužioce i zamenike javnih tužilaca

1. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca izrađuju i ažuriraju planove za dalje unapređenje mera neophodnih u cilju jačanja integriteta i unapređenja delovanja u skladu sa međunarodnim i EU standardima etike.
2. Donošenje izmena Etičkog kodeksa za sudije
3. Donošenje Etičkog kodeksa za tužioce i zamenike javnih tužilaca

Kontinuirano, počinje u trećem kvartalu 2013. godine

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.1.1.6.

Izrada Plana integriteta u skladu sa unapređenim procedurama

1. Izrađena lista planiranih mera dostavlja se Agenciji za borbu protiv korupcije

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, svi sudovi i javna tužilaštva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.1.2. STRATEŠKA SMERNICA: DEFINISANJE I PRIMENA POKAZATELJA EFIKASNOSTI I PROCENA REZULTATA PREDLOŽENIH MERA ZA POBOLJŠANJE INTEGRITETA I OMOGUĆAVANJE KORISNICIMA SUDOVA I ŠIROJ JAVNOSTI DA IMAJU UVID U POŠTOVANJE OVDE DEFINISANIH STANDARDA INTEGRITETA I DA PRIJAVE SVE SLUČAJEVE KRŠENJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.1.2.1.

Definisani pokazatelji efikasnosti predloženih mera za poboljšanje integriteta

1. Nadzor nad sprovođenjem mera za poboljšanje integriteta preuzima odgovorno lice za sprovođenje plana integriteta koje izveštava rukovodioca o rezultatima sprovođenja
2. Rukovodilac institucije redovno prati sprovođenje plana integriteta i, zajedno sa odgovornim licem za sprovođenje plana integriteta, priprema pokazatelje efikasnosti i procenjuje rezultate predloženih mera za poboljšanje integriteta

Kontinuirano,
počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije

2.1.2.2.

Procena rezultata predloženih mera za poboljšanje integriteta

1. Rukovodilac organa donosi odluku o ponovnoj izradi plana integriteta svake treće godine od poslednjeg usvojenog plana integriteta institucije ili ranije, ukoliko rukovodilac, odnosno Agencija proceni da je integritet institucije narušen
2. Periodično podnošenje izveštaja o sprovođenju anti-korupcijskih mera iz svog delokruga

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije

2.1.2.3.

Transparentne mere i politika koja omogućava korisnicima sudova i široj javnosti da imaju uvid u poštovanje standarda integriteta, kao i da prijave sve slučajeve njihovog kršenja

1. Objavljivanje informacija o merama koje su preduzete na planu prevencije korupcije (npr. sprovođenje
mera iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period od 2013. do 2018. godine, uvođenje planova integriteta)
2. Objavljivanje informacija o predstavkama i postupcima koji se vode za
utvrđivanje odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zbog kršenja propisa ili etičkog kodeksa.
3. Objavljivanje na internetu odluka javnih tužilaštava i sudova

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

2.1.2.4.

Unapređena pravila koja se odnose na održavanje sastanaka na kojima je isključena javnost

1. Jasno definisanje svih izuzetaka

Srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

2.1.2.5.

Izrada veb sajtova na kojima je moguć pristup svim podacima koji ne nose oznaku poverljivosti

1. Analiza u vezi sa odabirom softverske podrške
2. Jasno definisanje vrste podataka koji će biti dostupni
3. Instaliranje potrebnih softverskih aplikacija

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije međunarodna pomoć (USAID, OEBS, GIZ Projekat pravne reforme i drugi projekti)

2.1.3. STRATEŠKA SMERNICA: IZRADA ETIČKIH KODEKSA KOJI SU U SKLADU SA MEĐUNARODNIM I EVROPSKIM STANDARDIMA I NJIHOVA PUNA IMPLEMENTACIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.1.3.1.

Unapređeni standardi profesionalne etike sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

1. Izrada kodeksa profesionalne etike u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima
2. Puna implementacija kodeksa etike
3. Disciplinski tužioci u Visokim savetom sudstva i Državnom veću tužilaca u potpunosti uspostavljeni i deluju u skladu sa svojim ovlašćenjima
4. Javnost se upoznaje sa etičkim i profesionalno neprihvatljivim postupanjem nosilaca pravosudnih funkcija

Srednjeročno

Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo,
Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

2.1.3.2.

Organizovanje redovnih anketa kako bi se identifikovalo neetično ponašanje sudija, odnosno javnih tužilaca u saradnji sa drugim institucijama

1. Određivanje vremenskog okvira održavanja sprovođenja anketa
2. Definisanje sadržaja anketa
3. Analiza rezultata sprovedenih anketa
4. Izrada Izveštaja o rezultatima sprovedenih anketa (nakon svake sprovedene ankete)

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.1.3.3.

Organizovanje periodičnih diskusija - seminara o pravilima integriteta i etiku

1. Određivanje vremenskog okvira održavanja diskusija
2. Definisanje opših tema
3. Izrada Izveštaja nakon održavanja diskusija

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.2. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE TRANSPARENTNIH MERA ZA SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Izmenjeni zakoni u oblasti sprečavanja sukoba interesa;
2. Broj i struktura slučajeva sukoba interesa nosilaca pravosudnih funkcija.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Objavljeni zakoni i Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija - zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava;
2. Izveštaji GRECO komiteta Saveta Evrope (Grupa država protiv korupcije);
3. Izveštaji Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i Agencije za borbu protiv korupcije.

2.2.1. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE ZAKONSKIH ODREDABA KOJE SE ODNOSE NA SUKOB INTERESA U SKLADU SA MEĐUNARODNIM I EVROPSKIM STANDARDIMA I DOSLEDNA PRIMENA ZAKONSKIH REŠENJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.2.1.1.

Analiza zakonskih odredaba koje se odnose na sukob interesa

1. Formiranje radne grupe
2. Izrađena analiza i definisani prioriteti

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

2.2.1.2.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.2.1.3.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.2.1.4.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.2.1.5.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.2.1.6.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.2.1.7.

Dosledna primena zakonskih rešenja u ovoj oblasti

1. Predstavnici nadležnih tela izrađuju periodične analize iz domena nadležnosti odnosnog tela i institucije
2. Izrada Izveštaja na osnovu sprovedenih analiza

Periodično,
počinje srednjeročno

Vrhovni kasacioni sud,
Republičko javno tužilaštvo,
svi sudovi i javna tužilaštva

Budžet Republike Srbije

2.2.2. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE PRAVILA I MEHANIZAMA USMERENIH NA KONTROLU SUKOBA INTERESA, IMOVINE I SPROVOĐENJE PERIODIČNIH KONTROLA ISPUNJAVANJA OBAVEZE PRIJAVE IMOVINE I OMOGUĆAVANJE EFIKASNE PRIMENE POSTOJEĆIH PRAVILA I MEHANIZAMA U OVOJ OBLASTI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.2.2.1.

Uspostavljanje pravila i mehanizmi usmereni na kontrolu sukoba interesa

1. Praćenje postupanja po pravilima o sprečavanju sukoba interesa, obavljanju političkih i javnih aktivnosti i zaštiti službenih informacija
2. Uspostavljen sistem periodične kontrole ispunjavanja obaveze pismenog izveštavanja nadležnog organa o aktivnostima koje mogu biti nespojive sa radom
3. Sprovođenje obuke u organizaciji Pravosudne akademije za sudije i javne tužioce

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe,
Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo,
Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

2.2.2.2.

Uspostavljanje pravila i mehanizama usmerenih na kontrolu imovine

1. Unapređenje sprovođenja disciplinskih postupaka
2. U potpunosti utvrđen sistem imovinskih kartica kao temelj za punu nezavisnost pravosuđa koje je odvojeno od sfere političkih uticaja

Srednjeročno

Agencija za borbu protiv korupcije

Budžet Republike Srbije

2.2.3. STRATEŠKA SMERNICA: UTVRĐIVANJE I USPOSTAVLJANJE TRANSPARENTNIH PRAVILA I MEHANIZAMA ZA PRAVOSUDNI SEKTOR KOJI SE ODNOSE NA KONTROLU SUKOBA INTERESA I IMOVINE FUNKCIONERA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.2.3.1.

Mere koje se preduzimaju su transparentne i dostupne javnosti

1. Podaci koji su u registrima su precizni i dostupni na veb sajtu Agencije za borbu protiv korupcije, Ministarstva, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.3. STRATEŠKI CILJ: JAČANJE SAMOSTALNOSTI I INTEGRITETA U ZASTUPANJU IMOVINSKIH INTERESA REPUBLIKE SRBIJE

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Usvojeni zakoni;
2. Adekvatne prostorije u potpunosti opremljene;
3. Ljudski resursi adekvatni i raspoređeni u skladu sa organizacijom i opisom posla i nadležnostima.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Objavljen zakon i podzakonski propis;
2. Izveštaji i mišljenja na Nacrte zakona, na usvojene Zakone i Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija - zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava.

2.3.1. STRATEŠKA SMERNICA:UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA NEOPHODNOG ZA OBEZBEĐIVANJE INTEGRITETA U ZASTUPANJU IMOVINSKIH INTERESA REPUBLIKE SRBIJE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.3.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom pravobranilaštvu - mera će biti detaljnije razrađena prilikom ažuriranja Akcionog plana

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.3.1.2.

Razmatranje potrebe za izmenama i dopunama Uredbe o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

1. Formiranje radne grupe koja analizira Uredbu
2. Izrada preporuka u vezi sa unapređenjima i izmenama Uredbe

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.3.2. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA ZAŠTITU IMOVINSKIH INTERESA REPUBLIKE SRBIJE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.3.2.1.

Izrada plana neophodnih investicija

Aktivnosti će biti preciznije definisana prilikom ažuriranja Akcionog plana

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Republičko javno tužilaštvo, Republičko javno pravobranilaštvo

Budžet Republike Srbije

2.3.2.2.

Procena raspoloživih ljudskih resursa i izrada plana za dodatna zapošljavanja

Aktivnosti će biti preciznije definisana prilikom ažuriranja Akcionog plana

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Republičko javno tužilaštvo, Republičko javno pravobranilaštvo

Budžet Republike Srbije

2.4. STRATEŠKI CILJ: ZAGARANTOVANO PRAVO STRANKE NA "PRIRODNOG SUDIJU"

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Usvojene izmene i dopune Zakona o sudijama;
2. Izmenjen Sudski poslovnik u skladu sa izmenama Zakona o sudijama.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Sudski poslovnik;
2. Izveštaji i mišljenja na Nacrte zakona, na usvojen Zakone i Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije
u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija - zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava.

2.4.1. STRATEŠKA SMERNICA: IZMENE NORMATIVNOG OKVIRA U VEZI SA SPECIFIČNOŠĆU PRAVA NA PRIRODNOG SUDIJU U SLUČAJEVIMA SPECIJALIZACIJE I MOGUĆNOSTI ODSTUPANJA OD AUTOMATSKE ALOKACIJE PREDMETA U SLUČAJEVIMA PRIMENE PROGRAMA ZA REŠAVANJA STARIH PREDMETA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.4.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama u smislu:
- uspostavljanja opštih i objektivnih kriterijuma za dodelu predmeta
- omogućavanja raspoređivanja predmeta specijalizovanim sudijama, odnosno većima
- uspostavljanja opštih kriterijuma koji vode računa o opterećenosti sudije
- preraspodela se vrši samo pod opravdanim, objektivnim i unapred predviđenim kriterijumima u transparentnoj proceduri

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.4.1.2.

Izmene i dopune Sudskog poslovnika u skladu sa izmenama Zakona o sudijama

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga sudskog poslovnika
2. Izrada Predloga sudskog poslovnika
3. Slanje Predloga sudskog poslovnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Sudskog poslovnika

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.5. STRATEŠKI CILJ: UNAPREĐENJE PRISTUPA PRAVDI I JAČANJE ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Usvojen i primenjuje se Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći;
2. Usvojen Zakon o medijaciji;
3. Usvojeni podzakonski propisi;
4. Uspostavljena institucionalna podrška - definisan krug pružalaca besplatne pravne pomoći;
5. Licencirani medijatori počeli sa radom;
6. Unapređeni veb sajtovi;
7. Definisana jasna merila za određivanje standarda siromaštva;
8. Sprovedene javne kampanje.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Objavljeni zakoni i podzakonski propisi i Izveštaji i mišljenja na nacrte Zakona, na usvojene tekstove Zakona i Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija - zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava;
2. Izveštaj o analizi rezultata primene i troškova novog sistema pružanja pravne pomoći i iskustva primene novog zakona;
3. Izveštaj o analizi rezultata primene sistema rešavanja sporova putem medijacije;
4. Izveštaji o radu pružalaca besplatne pravne pomoći;
5. Izveštaji o radu medijatora;
6. Izveštaj Evropske komisija za efikasnost pravosuđa CEPEJ- Evropski pravosudni sistem - efikasnost i kvalitet pravde;
7. Analiza stanja i normativnog okvira.

2.5.1. STRATEŠKA SMERNICA: DEFINISANJE STRUKTURE STANDARDIZOVANOG SISTEMA PRAVNE POMOĆI KROZ FORMIRANJE NORMATIVNOG OKVIRA I USPOSTAVLJANJE INSTITUCIONALNE PODRŠKE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.5.1.1.

Izrada Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u skladu sa međunarodnim standardima, najboljom praksom i predviđenim i raspoloživim finansijskim sredstvima

1 Nastavak rada radne grupe
2 Izrada radnog teksta Zakona
3 Javna rasprava
4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.5.1.2.

Institucionalna podrška za pravnu pomoć

1. Uređuje se zakonom i definišu se kriterijumi za pružanje pravne pomoći
2. Formuliše se i predlaže plan za uspostavljanje novog sistema pravne pomoći i počinje izrada kriterijuma
3. Plan se odobrava i usvaja
4. Utvrđuje se krug pružalaca besplatne pravne pomoći tako da pravna pomoć bude pristupačna i da obezbeđuje pružanje kvalitetne pravne pomoći, uz optimalno iskorišćavanje raspoloživih resursa
5. Izrada plana za obuku pružalaca besplatne pravne pomoći u vezi sa početkom primene zakona.
6. Promotivne aktivnosti i pružanje informacija građanima o zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.5.1.3.

Izrada podzakonskih propisa u vezi sa primenom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

1. Formiranje radne grupe
za izradu Predloga podzakonskih propisa
2. Izrada Predloga podzakonskih propisa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje podzakonskih propisa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.5.1.4.

Analiza rezultata primene i troškova novog sistema pružanja pravne pomoći i iskustva primene novog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

1. Izrada analize rezultata primene i efekata novog Zakona i uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći
2. Izrada analize troškova primene novog Zakona i uspostavljenog sistema besplatne pravne pomoći
3. Ažurirani podaci za procenu troškova sistema besplatne pravne pomoći dostavljaju se nadležnim ministarstvima

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.5.1.5.

Izmena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku - izmena člana 77. kojom bi se omogućile veće garancije ostvarivanja prava na pravično suđenje, naročito kada su u pitanju lica koja nemaju dovoljno sredstava da obezbede odbranu

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.5.2. STRATEŠKA SMERNICA: DEFINISANJE MERILA NEOPHODNIH ZA ODREĐIVANJE STANDARDA SIROMAŠTVA (SA CILJEM UKIDANJA ILI UMANJENJA SUDSKIH TAKSI I SMANJENJA NOVČANIH KAZNI U KRIVIČNIM I PREKRŠAJNIM PREDMETIMA)

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.5.2.1.

Definisanje i uspostavljanje merila za određivanje kruga lica kojima bi zbog smanjenog materijalnog stanja bile ukinute ili umanjene sudske takse, odnosno novčane kazne u prekršajnim i krivičnim predmetima

1. Izrađena potrebna analiza
2. U skladu sa rezultatima analize merila se jasno definišu i preciziraju
Dodatne aktivnosti će biti preciznije definisana prilikom ažuriranja Akcionog plana

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije

2.5.3. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG I ODRŽIVOG SISTEMA REŠAVANJA SPOROVA PUTEM MEDIJACIJE KROZ UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA, SPROVOĐENJE POSTUPKA STANDARDIZACIJE I AKREDITACIJE OSNOVNIH I SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA OBUKE MEDIJATORA I UNAPREĐENJE PROMOCIJE ALTERNATIVNIH METODA REŠAVANJA SPOROVA. OSNIVANJE REGISTRA LICENCIRANIH MEDIJATORA NA OSNOVU UNAPRED JASNO DEFINISANIH KRITERIJUMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.5.3.1.

Izrada Nacrta zakona o medijaciji

1 Formiranje radne grupe
2 Izrada radnog teksta Zakona
3 Javna rasprava
4 Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.5.3.2.

Analiza rezultata primene sistema rešavanja sporova putem medijacije

1. Izrada analize rezultata primene i efekata novog Zakona o medijaciji

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.5.3.3.

Formiranje registra licenciranih medijatora

1. Utvrđeni i definisani kriterijumi
2. Standardizacija i akreditacije osnovnih i specijalizovanih programa obuke novih medijatora

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.5.3.4.

Izrada podzakonskih propisa u vezi sa primenom Zakona o medijaciji

1. Formiranje radne grupe
za izradu podzakonskih propisa
2. Izrada Predloga propisa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje propisa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.5.3.5.

Unapređenje promocije alternativnih metoda rešavanja sporova

1. Sprovođenje javne kampanje u cilju podizanja svesti javnosti o alternativnoj metodi rešavanja sporova.

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.5.4. STRATEŠKA SMERNICA: PODIZANJE SVESTI GRAĐANA O ULOZI I PRAVU NA TUMAČA I PREVODIOCA U SKLADU SA PRAVOM NA PRAVIČNO SUĐENJE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.5.4.1.

Unapređenje dostupnosti javnih informacija o uslugama tumača i prevodioca.

1. Informacije dostupne na veb sajtovima sudova kao i na infopultovima u sudovima
2. Javne kampanje se sprovode kako bi se ukazalo na ovu mogućnost
3. Obuka sudija o tome kada je neophodno imati tumača za znakovni jezik

Dugoročno

Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (USAID)

2.5.5. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA INKORPORISANJEM STAVOVA SADRŽANIH U ODLUKAMA USTAVNOG SUDA, DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUDOVA (EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA, SUD EVROPSKE UNIJE)

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.5.5.1.

Odluke ustavnog suda, domaćih i međunarodnih sudova (Evropski sud za ljudska prava, Sud Evropske unije) se redovno analiziraju

1. Radne grupe angažovane na izradi različitih zakona uzimaju u obzir analize odluka
2. Sačinjavaju se preporuke za izmene važećih zakona u skladu sa analizama

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Ustavni sud, Vrhovni kasacioni sud

Budžet Republike Srbije

2.5.6. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA NA OSNOVU REZULTATA PROCENE PITANJA VEZANIH ZA PRISTUP PRAVOSUĐU KOJA SU POSEBNO VAŽNA ZA UGROŽENE I MARGINALIZOVANE GRUPE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.5.6.1.

Definisanje odredaba zakona i podzakonskih propisa u oblasti pitanja koja su posebno važna za ugrožene i marginalizovane grupe

1. Formiranje radne grupe
2. Analiza stanja i normativnog okvira
3. Preciziranje pojedinačnih odredaba koje je potrebno unaprediti, odnosno pojedinačnih propisa koje je potrebno izmeniti i dopuniti u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

2.6. STRATEŠKI CILJ: JASAN ZAKONODAVNI OKVIR KOJI PRATI RAZVOJ DRUŠTVA I MEĐUNARODNE STANDARDE

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Usvojeni zakoni.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Objavljeni zakoni i Izveštaji i mišljenja na Nacrte Zakona, na usvojene tekstove Zakona i Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija - zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava.

2.6.1. STRATEŠKA SMERNICA: KONTINUIRANO USKLAĐIVANJE ZAKONODAVNOG OKVIRA SA RAZVOJEM DRUŠTVA, NA NAČIN KOJI BI PODRAZUMEVAO PRETHODNO SPROVOĐENJE TEMELJNIH ANALIZA A U CILJU IZBEGAVANJA UČESTALIH IZMENA KLJUČNIH ZAKONA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.6.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Kontinuirano, počinje u trećem kvartalu 2013. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.2.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Kontinuirano, počinje u trećem kvartalu 2013. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.3.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Kontinuirano, počinje u trećem kvartalu 2013. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.4.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme)

2.6.1.5.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.6.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (Program bilateralne pomoći SAD)

2.6.1.7.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme, IPA 2012)

2.6.1.8.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

1. Izrada finalnog Nacrta
2. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Treći kvartal 2013. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.9.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.10.

Izrada Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.6.1.11.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

2.6.1.12.

Izrada Nacrta zakona o probaciji u izvršenju vanzavodskih sankcija i mera

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

2.6.1.13.

Izrada Nacrta zakona o prekršajima

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (USAID - JRGA)

2.6.1.14.

Izrada Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.15.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Četvrti kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.16.

Izrada Nacrta zakona o privrednim prestupima

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.17.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.18.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.19.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.20.

Izrada Nacrta Zakona o pravosudnoj straži

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.21.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.22.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.23.

Izrada Nacrta zakona o Visokom savetu sudstva

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.24.

Izrada Nacrta zakona o Državnom veću tužilaca

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014 godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.25.

Izrada Nacrta Građanskog zakonika

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.26.

Izrada Nacrta zakona o međunarodnom privatnom pravu

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.27.

Izrada Nacrta zakona o pravobranilaštvu

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.28.

Izrada Nacrta zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za poslove finansija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.29.

Izrada Nacrta zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

1. Formiranje radne grupe ili nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.1.30.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Četvrti kvartal 2014. godine

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

2.6.2. STRATEŠKA SMERNICA: USKLAĐIVANJE MATERIJALNIH I PROCESNIH ZAKONA SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE I DRUGIM MEĐUNARODNIM STANDARDIMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.6.2.1.

Preduzimanje zakonodavnih mera i aktivnosti kojima će unaprediti zakonodavni okvir, kako bi se domaći propisi u oblasti pravosuđa u potpunosti uskladili sa međunarodnim i evropskim standardima i unapredili rad pravosudnih organa u smislu jačanja nezavisnosti, nepristrasnosti, profesionalizma i efikasnosti pravosudnog sistema.

1. Analiza nacionalnih propisa
2. Definisanje važećih međunarodnih i evropskih standarda

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, IPA 2013)

2.6.2.2.

Preduzimanje niza zakonodavnih mera i aktivnosti kojima će se unaprediti zakonodavni okvir, kako bi se ostali domaći materijalni i procesni zakoni u nadležnosti Ministarstva u potpunosti uskladili sa međunarodnim i evropskim standardima.

1. Analiza nacionalnih propisa
2. Definisanje važećih međunarodnih i evropskih standarda i propisa

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, IPA 2013)

2.7. STRATEŠKI CILJ: UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. U potpunosti usvojen navedeni normativni okvir;
2. Vodič kroz presude Evropskog suda za ljudska prava i odluke komiteta Ujedinjenih nacija;
3. Uspostavljeno sertifikaciono telo (komisija);
4. Metodologija izrade presuda i sažetaka presuda uspostavljena.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Objavljeni zakoni i Izveštaji i mišljenja na Nacrte Zakona, na usvojene tekstove Zakona i Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija - zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava u Republici Srbiji.
2. Presude dostupne na veb sajtovima relevantnih institucija

2.7.1. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA KAKO BI SE REGULISAO NAČIN USAGLAŠAVANJA STAVOVA SUDOVA I JOŠ BLIŽE DEFINISALA ULOGA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA PO OVOM PITANJU, KAO I DA BI SE U POTPUNOSTI OBEZBEDILA USKLAĐENOST SA ODLUKAMA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAKSOM DRUGIH RELEVANTNIH MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.7.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova - precizno regulisanje načina usaglašavanja sudske prakse putem uspostavljanja sertifikacionog tela (komisije) pri Vrhovnom kasacionom sudu i ukidanje instituta načelnih stavova

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

2.7.1.2.

Izmene podzakonskih propisa u smislu dopune Sudskog poslovnika radi ujednačavanja sudske prakse putem uspostavljanja sertifikacionog tela (komisije) pri Vrhovnom kasacionom sudu i definisanje nadležnosti i načina rada uz intenziviranje uloge prijatelja suda

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga sudskog poslovnika
2. Izrada Predloga sudskog poslovnika
3. Slanje Predloga sudskog poslovnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Sudskog poslovnika

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

2.7.1.3.

Uspostavljanje Sertifikacione komisije koja se bavi sertifikacijom presuda i tim putem ustanovljava sudsku praksu

1. Izbor članova Sertifikacione komisije - predstavnici odeljenja sudske prakse apelacionih sudova i Vrhovnog kasacionog suda.
2. Sertifikaciona komisija počinje sa radom i njeni članovi se bave sertifikacijom puno radno vreme (u potpunosti profesionalno)
3. Podršku Sertifikacionoj komisiji po nahođenju Komisije pružaju stručnjaci različitih relevantnih profila ili saradnici
4. Intezivira se uloga prijatelja suda - stručnjaci iz različitih oblasti, predstavnici advokature i profesure se po potrebi angažuju u smislu pružanja podrške (preporuka je definisana Sudskim poslovnikom)

Srednjeročno

Vrhovni kasacioni sud, apelacioni sudovi

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

2.7.2. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE NEOPHODNIH MEHANIZAMA ZA UJEDNAČAVANJE, KAKO ZAKONODAVNE, TAKO I PRVOSTEPENE I DRUGOSTEPENE KAZNENE POLITIKE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.7.2.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku u pravcu osnaživanja uloge javnog tužilaštva da aktivno vrši korekciju kaznene politike (predlaganje visine kazni)

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.7.2.2.

Izmene važećih podzakonskih propisa u vezi sa primenom načela oportuniteta uz precizno definisanje mera

1. Formiranje radne grupe
2. Jasno definisanje mera
3. Izrada preporuka za izmene važećih podzakonskih propisa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.7.3. STRATEŠKA SMERNICA: PRAĆENJE PRAKSE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I DRUGIH RELEVANTNIH MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA ŠTO PODRAZUMEVA DA SU OVE ODLUKE ANALIZIRANE, ORGANIZOVANE I DOSTUPNE JAVNOSTI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.7.3.1.

Praksa Evropskog suda za ljudska prava i komiteta Ujedinjenih nacija redovno se prati

1. Presude Evropskog suda za ljudska prava i odluke komiteta Ujedinjenih nacija analizirane, organizovane, dostupne javnosti u posebnim vodičima kroz presude Evropskog suda za ljudska prava, odnosno odluke komiteta Ujedinjenih nacija.
2. Vodič o praksi Evropskog suda za ljudska prava podeljen po pravnim oblastima uz upućivanje na povezane oblasti, a kada je reč o o praksi komiteta Ujedinjenih nacija podeljen po pravnim oblastima i dopunjen opštim komentarima i zaključnim razmatranjima komiteta.
3. Vodič dostupan u štampanoj i elektronskoj formi, koji se redovno ažurira

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

2.7.3.2.

Izmene Sudskog poslovnika u smislu ujednačavanja sudske prakse

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga sudskog poslovnika
2. Izrada Predloga sudskog poslovnika
3. Slanje Predloga sudskog poslovnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Sudskog poslovnika

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.7.4. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE METODOLOGIJE IZRADE PRESUDA I UJEDNAČAVANJE PRAKSE U OVOJ OBLASTI (KROZ POČETNU I STALNU OBUKU NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI)

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.7.4.1.

Uspostavljena jasna metodologija izrade presuda i sažetaka presuda

1. Uzor za izradu metodologije je praksa Evropskog suda za ljudska prava
2. Sprovodi se redovna edukacija sudija u organizaciji Pravosudne akademije kako bi se sve sudije upoznavale sa metodologijom izrade presuda i sažetaka presuda.
3. Razvijen novi nastavni kurikulum (master ili specijalističke studije) na pravnom fakultetu u oblasti ljudskih prava.
4. Upoznavanje sa metodologijom izrade presuda i sažetaka presuda u evropskim zemljama, posebno po ugledu na presude Evropskog suda za ljudska prava.

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

2.7.4.2.

Sudovi niže i više instance pod jednakim kriterijumima cene okolnosti koje utiču na sudske odluke kako ne bi dolazilo do razlika

1. Sprovodi se redovna obuka na Pravosudnoj akademiji
2. Ujednačavanjem sudske prakse sudovi se bave u momentu kada donose svoju odluku, a ne kasnije pošto je sudska odluka već doneta, uzimajući u obzir stavove koji su zauzeti u ranijim sudskim odlukama u istoj činjenično pravnoj situaciji.
3. Vrhovni kasacioni sud brine o ujednačavanju sudske prakse putem izdavanja odgovarajućeg biltena u elektronskoj i štampanoj formi, uz upućivanje na povezane oblasti.

Dugoročno

Vrhovni kasacioni sud,
Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

2.7.4.3.

Unapređena uloga Ustavnog suda kada je reč o definisanju istovetnih slučajeva u kojima bi sudske odluke morale da budu iste.

Ustavni sud izdaje bilten sudske prakse u elektronskoj i štampanoj formi uz upućivanje na povezane oblasti.

Dugoročno

Ustavni sud

Budžet Republike Srbije i Međunarodna pomoć

2.7.4.4.

Izmene procesnih zakona u cilju korišćenja sudske prakse pri uniformnom tumačenju prava

1. Formiranje radne grupe ili nastavka rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

2.8. STRATEŠKI CILJ: OBEZBEĐENJE PRISTUPA JAVNOSTI BAZAMA PRAVNIH PROPISA, SUDSKOJ PRAKSI I SUDSKIM EVIDENCIJAMA I POSTUPCIMA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Jasno definisana metodologija prikupljanja i objedinjavanja pravnih propisa i sudske prakse je jasno definisana;
2. Uspostavljen jedinstven softver za baze podataka;
3. Uspostavljena centralna baza sudske prakse i propisa - Pravno-informacioni sistem Republike Srbije;
4. Unapređeni veb sajtovi;
5. Uspostavljena mesta javnog pristupa bazama.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija - zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava;
2. Izveštaj Evropske komisije za efikasnost pravosuđa CEPEJ - Evropski pravosudni sistem - efikasnost i kvalitet pravde;
3. Ispitivanje javnog mnjenja.

2.8.1. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE I PRIMENA MAKSIMUMA DOZVOLJENOG PRISTUPA SUDSKIM EVIDENCIJAMA UZ POŠTOVANJE PRAVILA O ZAŠTITI PODATAKA, PRAVA NA PRIVATNOST I ZAŠTITU ŽRTAVA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.8.1.1.

Unapređenje pravila i procedura pristupa sudskim evidencijama imajući u vidu pravila o zaštiti podataka, prava na privatnost i zaštitu žrtava

1. Pregled važećih pravila i procedura u vezi sa sudskim informacijama i informacijama u vezi sa postupcima.
2. Sprovodi se uporedna studija o najboljim standardima vezanim za pristup informacijama o sudskim postupcima
3. Izrada preporuka za unapređenje pravila i procedura pristupa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.8.1.2.

Uspostavljanje jasnih kriterijuma u vezi sa objavljivanjem sudskih odluka

1. Važeća pravila i procedure pristupa informacijama o sudskim postupcima se revidiraju i utvrđuju se glavni nedostaci
2. Sudska pravila i procedure se dodatno unapređuju kako bi se unapredio pristup javnosti sudskim postupcima

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud

Budžet Republike Srbije

2.8.2. STRATEŠKA SMERNICA: KREIRANJE JEDINSTVENIH, SISTEMATIZOVANIH, BESPLATNIH I SVIMA DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH BAZA PRAVNIH PROPISA I SUDSKE PRAKSE, UZ OBAVEZU NJIHOVOG REDOVNOG AŽURIRANJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.8.2.1.

Uspostavljanje centralne baze sudskih odluka i propisa - jedinstvena, sistematizovana, besplatna i svima dostupna elektronska baza pravnih propisa i sudske prakse koja se redovno ažurira u skladu sa Zakonom o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata kojim je uspostavljen Pravno-informacioni sistem Republike Srbije

1. Uspostavljanje jedinstvene metodologije prikupljanja i objedinjavanja pravnih propisa i sudske prakse
2. Razvijanje sistema za uvođenje sveobuhvatne i funkcionalne baze domaće sudske prakse
3. Definisanje potrebe za uvođenjem jedinstvenog softvera
4. Nabavka softvera i njegovo redovno ažuriranje i unapređenje
5. Instaliranje baza
6. Unapređeni veb sajtovi pravosudnih institucija i lako pristupanje bazi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud,
Pravosudna akademija, Službeni glasnik

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

2.8.3. STRATEŠKA SMERNICA: UČINITI DOSTUPNIM EVIDENCIJE O SUDSKIM POSTUPCIMA I BAZE PRAVNIH PROPISA GRAĐANIMA KOJI NEMAJU PRISTUP INTERNETU, PUTEM MEHANIZAMA KAO ŠTO JE INSTALIRANJE JAVNIH TERMINALA NA PRAVNIM FAKULTETIMA, U ZGRADAMA SUDOVA I JAVNIM BIBLIOTEKAMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.8.3.1.

Dostupnost evidencija o sudskim postupcima i baza pravnih propisa građanima koji nemaju pristup internetu

1. Sprovođenje sveobuhvatne analize i definisanje mesta javnog pristupa bazama
2. Određuju se pravni fakulteti, zgrade sudova i javne biblioteke na kojima će se instalirati baza podataka, odnosno javni terminali.

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Pravni fakultet

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.9. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE PROAKTIVNOG ODNOSA SA GRAĐANIMA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Strategija komunikacije;
2. Veb stranice;
3. Kancelarije za odnose sa javnošću;
4. Info pultovi.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija - zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava;
2. Izveštaj Evropske komisije za efikasnost pravosuđa CEPEJ - Evropski pravosudni sistem - efikasnost i kvalitet pravde.

2.9.1. STRATEŠKA SMERNICA: PROMOCIJA REZULTATA RADA SUDOVA I JAVNOG TUŽILAŠTVA, REDOVNO IZVEŠTAVANJE O FUNKCIONISANJU PRAVOSUĐA, SPREMNOST DA SE ODGOVORI NA ZAHTEVE MEDIJA, KAO I O AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA PUTEM STRATEGIJE ZA INFORMISANJE MEDIJA/JAVNOSTI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.9.1.1.

Izrada Strategija komunikacije - promocija rezultata rada sudova i javnih tužilaštva, kao i aktivnosti Ministarstva pravde i državne uprave

1. Definisanje ciljeva Strategije, odnosa sa medijima i ciljnih grupa
2. Utvrđivanje sredstava komunikacije

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, MDTF)

2.9.1.2.

Unapređenje veb stranica pravosudnih tela

1. Redovno ažuriranje informacija koje se objavljuju
2. Redovno objavljivanje Informatora o radu

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (USAID, OEBS)

2.9.2. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE TRANSPARENTNOSTI RADA PRAVOSUĐA USPOSTAVLJANJEM KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU, INFO PULTOVA I SADRŽAJNIH VEB STRANICA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.9.2.1.

Unapređenje transparentnosti rada pravosuđa

1. Uspostavljanje kancelarija za odnose sa javnošću u Vrhovnom kasacionom sudu i svim sudovima i Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca
2. Uspostavljanje službi za odnose sa javnošću u određenim sudovima i javnim tužilaštvima
3. Informacioni pultovi u Visokom savetu sudstva, Vrhovnom kasacionom sudu i svim sudovima su uspostavljeni
4. Veb stranice su sadržajne i redovno se ažuriraju

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

2.9.3. STRATEŠKA SMERNICA: OMOGUĆAVANJE ŠIROKOG I JEDNOSTAVNOG PRISTUPA KONTAKT INFORMACIJAMA NEPRAVOSUDNOG OSOBLJA (NA PRIMER VEŠTACI, IZVRŠITELJI I JAVNI BELEŽNICI) KADA SE BUDU IZRADILI ODGOVARAJUĆI REGISTRI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.9.3.1.

Omogućiti širok i lak pristup kontakt informacijama nepravosudnog osoblja (na primer, veštaci, izvršitelji i javni beležnici) kada se budu izradili odgovarajući registri

1. U potpunosti sve profesije uspostavljene i počele sa radom
2. Registri izrađeni
3. Informacije o registrima, aktivnostima i radu dostupne javnosti - veb sajtovi se redovno ažuriraju, a infopultovi u sudovima takođe raspolažu sa svim potrebnim informacijama za javnost

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme

2.10. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE SLUŽBI ZA POMOĆ I PODRŠKU OŠTEĆENIMA I SVEDOCIMA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Izmenjeni zakoni značajni za uspostavljanje službi za pomoć i podršku oštećenima i svedocima;
2. Doneti podzakonski propisi u oblasti uspostavljanja službi za pomoć i podršku oštećenima i svedocima;
3. Uspostavljene službe za pružanje podrške i pomoći svedocima i oštećenima.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Godišnji izveštaji o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, Rezolucije Evropskog parlamenta o procesu evropskih integracija Republike Srbije, Analitički izveštaji SIGMA misija - zajednička inicijativa Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske unije, Izveštaji eksperata Evropske komisije nakon ekspertskih misija u oblasti vladavine prava.

2.10.1. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA KAKO BI SE PRECIZNO DEFINISALE ODREDBE KOJIMA SE REGULIŠE USPOSTAVLJANJE OVIH SLUŽBI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.10.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.10.1.2.

Izmene Sudskog poslovnika u delu o sudskoj upravi i obezbeđenju i pružanju podrške i pomoći svedocima i oštećenima

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga sudskog poslovnika
2. Izrada Predloga sudskog poslovnika
3. Slanje Predloga sudskog poslovnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Sudskog poslovnika

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.10.1.3.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.10.2. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE SLUŽBI U ODGOVARAJUĆIM JAVNIM TUŽILAŠTVIMA I SUDOVIMA ZA POMOĆ I PODRŠKU OŠTEĆENIMA I SVEDOCIMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

2.10.2.1.

U sudskoj upravi viših sudova organizovanje službi za pružanje podrške i pomoći svedocima i oštećenima

Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja Akcionog plana

Dugoročno

Vrhovni kasacioni sud

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.10.2.2.

U sudskoj upravi drugih sudova koje odredi Visoki savet sudstva organizuju se službe za pružanje podrške i pomoći svedocima i oštećenim

1. Visoki savet sudstva donosi odluku u skladu sa minimalnim standardima o pravima, podršci i zaštiti žrtava krivičnih dela
Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja Akcionog plana

Dugoročno

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

2.10.2.3.

U javnim tužilaštvima organizuju se službe za pružanje podrške i pomoći svedocima i oštećenim

1. Podrška eksperata Evropske unije - iskustva relevantnih zemalja iz ove oblasti
Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja Akcionog plana

Dugoročno

Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

 

II TABELARNI PRIKAZ AKCIONOG PLANA

3. NAČELO: STRUČNOST

3.1. STRATEŠKI CILJ: UNAPREĐENJE STRUČNOSTI NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA, UZ NORMATIVNO JAČANJE ZNAČAJA STRUČNOSTI PRILIKOM VREDNOVANJA NJIHOVOG RADA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Izrađen Nacrt zakona o sudijama i Nacrta zakona o javnom tužilaštvu;
2. Doneti pravilnici o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada nosilaca pravosudnih funkcija;
3. Unapređen program stalne obuke;
4. Poboljšan kvalitet izvođenja stalne obuke kroz jačanje kapaciteta predavača;
5. Povećan broj polaznika stalne obuke.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Ministarstva;
2. Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva;
3. Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca;
4. Izveštaj o radu Pravosudne akademije.

3.1.1. STRATEŠKA SMERNICA: IZMENA NORMATIVNOG OKVIRA U CILJU UNAPREĐENJA ZNAČAJA STRUČNOSTI PRILIKOM VREDNOVANJA RADA NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.1.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama u pogledu određivanja značaja stručnosti kao kriterijuma za vrednovanje sudije

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.1.1.2.

Usklađivanje Pravilnika o kriterijumima, merilima i postupku za vrednovanje rada sudija, odnosno predsednika sudova sa izmenama Zakona

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Srednjeročno

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

3.1.1.3.

Izrada Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu u vidu određivanja značaja stručnosti kao kriterijuma za vrednovanje javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.1.1.4.

Usklađivanje Pravilnika o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa izmenama Zakona o javnom tužilaštvu

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Srednjeročno

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

3.1.2. STRATEŠKA SMERNICA: DALJE UNAPREĐENJE STALNE OBUKE NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.1.2.1.

Unapređenje programa stalne obuke usmereno na:
- jačanje praktičnih znanja i veština,
- unapređenje znanja iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda,
- razumevanje međunarodnih standarda i njihove primene u praksi,
- standardizacije pravnog pisanja,
- ujednačavanje sudske prakse,
- etike i discipline
- unapređenje obuke za sudije i javne tužioce, odnosno zamenike specijalizovane u pojedinim oblastima

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa

Kontinuirano-počinje u četvrtom kvartalu 2013. godine

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, IPA 2013)

3.1.2.2.

Dalje jačanje segmenta programa stalne obuke koji se odnosi na ljudska prava i pravo Evropske unije

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa

Kontinuirano-počinje u četvrtom kvartalu 2013. godine

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

3.1.2.3.

Unapređenje posebnog programa obuke za rukovodeće funkcije u pravosuđu

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa

Kontinuirano-počinje u četvrtom kvartalu 2013. godine

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, IPA 2013)

3.1.2.4.

Sprovođenje obuke za primenu novih zakonskih rešenja u određenim oblastima na osnovu odluke Visokog saveta sudstva

1. Visoki savet sudstva donosi odluku o sprovođenju obuke za primenu novih zakonskih rešenja u određenim oblastima
2. Sprovođenje obuke

Kontinuirano

Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.1.2.5.

Sprovođenje obuke za primenu novih zakonskih rešenja u određenim oblastima na osnovu odluke Državnog veća tužilaca

1. Državno veće tužilaca donosi odluku o sprovođenju obuke za primenu novih zakonskih rešenja u određenim oblastima
2. Sprovođenje obuke

Kontinuirano

Državno veće tužilaca, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.1.2.6.

Širenje kruga i unapređenje obuke povremenih predavača, kao i njihovo angažovanje u postupku sprovođenja obuka

1. Donošenje kriterijuma za izbor povremenih predavača
2. Zaključivanje sporazuma o saradnji između Pravosudne akademije i drugih relevantnih subjekata
3. Izbor i obuka povremenih predavača
4. Sprovođenje obuke od strane angažovanih predavača
5. Razvijanje sektora za evaluaciju i program

Kontinuirano

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.1.2.7.

Uspostavljanje, odnosno unapređenje saradnje sa institucijama nadležnim za obuku u pravosuđu u regionu i u Evropskoj uniji

1. Zaključivanje sporazuma o saradnji Pravosudne akademije sa pravosudnim akademijama u regionu i u Evropskoj uniji
2. Unapređenje postojeće saradnje u vidu uzajamnih studijskih poseta i gostovanja predavača radi razmene iskustava

Kontinuirano

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.1.3. STRATEŠKA SMERNICA: UVOĐENJE OBAVEZNE STALNE OBUKE ZA SVE NOSIOCE PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.1.3.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji u pogledu uvođenja obavezne stalne obuke za sve nosioce pravosudnih funkcija

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.1.3.2.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva u delu koji se odnosi na nadležnosti Visokog saveta sudstva, a u skladu sa izmenama Zakona o Pravosudnoj akademiji u pogledu uvođenja obavezne stalne obuke za sve nosioce pravosudnih funkcija

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.1.3.3.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca u delu koji se odnosi na nadležnosti Državnog veća tužilaca, a u skladu sa izmenama Zakona o Pravosudnoj akademiji u pogledu uvođenja obavezne stalne obuke za sve nosioce pravosudnih funkcija

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.1.3.4.

Donošenje podzakonskog propisa o kriterijumima za određivanje i vrednovanje učešća na obaveznoj stalnoj obuci

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga propisa
2. Izrada Predloga propisa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje propisa

Srednjeročno

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

3.1.3.5.

Sprovođenje obuke na osnovu usvojenih kriterijuma

1. Organizovanje obuke
2. Evaluacija obuke

Kontinuirano,
počinje srednjeročno

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

3.2. STRATEŠKI CILJ: UNAPREĐENJE POČETNE OBUKE NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI I POVEĆANJE NJENOG ZNAČAJA PRILIKOM PRVOG IZBORA ZA NOSIOCE PRAVOSUDNIH FUNKCIJA DO USPOSTAVLJANJA PRAVOSUDNE AKADEMIJE KAO OBAVEZNOG USLOVA ZA PRVI IZBOR NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Izrađen Nacrt zakona o sudijama i Nacrt zakona o javnom tužilaštvu u vidu uvođenja prednosti prilikom izbora za nosioce pravosudnih funkcija;
2. Povećan nivo obaveštenosti ciljnih grupa o početnoj obuci na Pravosudnoj akademiji;
3. Unapređen program obuke kroz uvođenje predviđenih komponenti;
4. Ojačan stručni kapacitet mentora i uveden sistem kontrole njihovog rada;
5. Unapređen sistem evaluacije.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Ministarstva;
2. Izveštaj o radu Pravosudne akademije.

3.2.1. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA U CILJU POVEĆANJA ZNAČAJA POČETNE OBUKE PRILIKOM IZBORA ZA NOSIOCE PRAVOSUDNIH FUNKCIJA DO USPOSTAVLJANJA PRAVOSUDNE AKADEMIJE KAO OBAVEZNOG USLOVA ZA IZBOR NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.2.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama u vidu uvođenja prednosti svršenih polaznika početne obuke na Pravosudnoj akademiji prilikom prvog izbora za sudije, do uspostavljanja Pravosudne akademije kao obaveznog uslova za prvi izbor na sudijsku funkciju

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

3.2.1.2.

Izrada Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu u vidu uvođenja prednosti svršenih polaznika početne obuke na Pravosudnoj akademiji prilikom prvog izbora na funkciju zamenika javnih tužilaca, do uspostavljanja Pravosudne akademije kao obaveznog uslova za prvi izbor na funkciju zamenika javnog tužioca

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

3.2.2. STRATEŠKA SMERNICA: POVEĆANJE VIDLJIVOSTI POČETNE OBUKE NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI I UNAPREĐENJE TRANSPARENTNOSTI PROCESA UPISA NA PRAVOSUDNU AKADEMIJU

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.2.2.1.

Promovisanje početne obuke na Pravosudnoj akademiji

1. Promovisanje institucije Pravosudne akademije među studentima i svršenim studentima pravnih fakulteta organizovanjem informativnih seminara, deljenjem informativnog materijala i sl.
2. Promovisanje institucije Pravosudne akademije među sudijskim i javnotužilačkim pomoćnicima i pripravnicima organizovanjem informativnih seminara, deljenjem informativnog materijala i sl.
3. Sprovođenje istraživanja radi utvrđivanja nivoa upoznatosti ciljnih grupa sa početnom obukom na Pravosudnoj akademiji

Kontinuirano

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.2.2.2.

Izmena Pravilnika o sadržini i načinu polaganja prijemnog ispita u cilju povećanja transparentnosti upisa na Pravosudnoj akademiji

1. Formiranje radne grupe za izradu
Predloga pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Srednjeročno

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

3.2.3. STRATEŠKA SMERNICA: DALJE UNAPREĐENJE PROGRAMA POČETNE OBUKE NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.2.3.1.

Unapređenje programa početne obuke usmereno na:
- jačanje praktičnih znanja i veština,
- unapređenje znanja iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda,
- razumevanje međunarodnih standarda i njihova primena u praksi,
- standardizacije pravnog pisanja,
- ujednačavanje sudske prakse,
- etike i discipline

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa

Kontinuirano, počinje u četvrtom kvartalu 2013. godine

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, IPA 2013)

3.2.3.2.

Dalje jačanje segmenta programa početne obuke koji se odnosi na ljudska prava i pravo Evropske unije

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa

Kontinuirano, počinje u četvrtom kvartalu 2013. godine

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

3.2.4. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE MENTORSKOG SISTEMA NA PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.2.4.1.

Unapređenje obuke mentora

1. Razvoj programa obuke mentora
2. Organizovanje pripremne obuke mentora
3. Organizovanje stalne obuke mentora

Kontinuirano

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.2.4.2.

Uvođenje kontrole rada mentora

1. Ocenjivanje rada mentora od strane Pravosudne akademije
2. Obavezna evaluacija rada mentora od strane polaznika početne obuke

Kontinuirano, počinje u četvrtom kvartalu 2013. godine

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.2.5. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE EVALUACIJE KORISNIKA POČETNE OBUKE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.2.5.1.

Unapređenje evaluacije korisnika početne obuke za vreme trajanja obuke

1. Analiza postojećeg stanja
2. Unapređenje postojećeg mehanizma evaluacije na osnovu rezultata analize

Četvrti kvartal 2013. godine

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

3.2.5.2.

Uvođenje evaluacije uspešnosti polaznika početne obuke po stupanju na funkcije i eventualne izmene programa obuke na osnovu rezultata evaluacije

1. Praćenje rezultata rada polaznika početne obuke po stupanju na funkcije
2. Sprovođenje eventualnih izmena programa obuke na osnovu rezultata evaluacije

Kontinuirano, počinje u četvrtom kvartalu 2013. godine

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

3.3. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE SVEOBUHVATNOG PRISTUPA OBUCI SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA I PRIPRAVNIKA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Broj pripravnika koji je položio prijemni ispit u skladu sa usvojenim Pravilnikom i programom;
2. Usvojen program obuke sudijskih i javnotužilačkih pripravnika i volontera;
3. Unapređen sistem mentorstva za rad sa pripravnicima kroz sprovedene izbore, obuke i evaluacije mentora;
4. Uspostavljeni programi obuke saradnika, viših saradnika i savetnika;
5. Uspostavljeni kriterijumi za ocenu rada pomoćnika i sprovedeno ocenjivanje na osnovu usvojenih kriterijuma.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Pravosudne akademije;
2. Izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda;
3. Izveštaj o radu Republičkog javnog tužilaštva.

3.3.1. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE OBUKE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH PRIPRAVNIKA I VOLONTERA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.3.1.1.

Izrada pravilnika i programa prijemnog ispita

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika i programa
2. Izrada Predloga pravilnika i programa
3. Slanje Predloga pravilnika i programa na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika i Programa

Srednjeročno

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

3.3.1.2.

Organizovanje prijemnog ispita za pripravnike u sudovima i javnim tužilaštvima

1. Utvrđivanje potrebnog broja pripravnika u sudovima i javnim tužilaštvima
2. Sprovođenje prijemnog ispita za pripravnike u sudovima i javnim tužilaštvima

Kontinuirano

Pravosudna akademija, Ministarstvo nadležno za pravosuđe, sudovi, javna tužilaštva

Budžet Republike Srbije

3.3.1.3.

Donošenje jedinstvenog programa obuke pripravnika i volontera

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa

Srednjeročno

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

3.3.1.4.

Unapređenje sistema mentorstva za rad sa pripravnicima i volonterima

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa

Srednjeročno

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

3.3.2. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE OBUKE SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.3.2.1.

Donošenje jedinstvenog programa obuke sudijskih i javnotužilačkih saradnika

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa

Srednjeročno

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

3.3.2.2.

Uspostavljanje kriterijuma za ocenu rada i osposobljenost sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika i ocena rada na osnovu ustanovljenih kriterijuma

1. Izrada i donošenje kriterijuma za ocenu rada i osposobljenosti
2. Upoznavanje pomoćnika sa kriterijumima kroz organizovanje informativnih seminara i izradu brošura
3. Sprovođenje ocenjivanja

Srednjeročno

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

3.3.2.3.

Uspostavljanje programa obuke savetnika

1. Utvrđivanje postojećih potreba
2. Izrada i donošenje posebnog programa obuke savetnika

Srednjeročno

Pravosudna akademija, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

3.4. STRATEŠKI CILJ: UNAPREĐENJE STRUČNOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Izrađen Nacrt zakona o pravosudnoj akademiji koji predviđa uvođenje obavezne obuke administrativnog osoblja u sudovima i javnim tužilaštvima;
2. Unapređen Program obuke administrativnog osoblja u sudovima i javnim tužilaštvima;
3. Unapređen Program obuke sudskih menadžera;
4. Broj sprovedenih obuka, odnosno broj obučenog administrativnog osoblja i upravitelja sudova.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Ministarstva;
2. Izveštaj o radu Pravosudne akademije.

3.4.1. STRATEŠKA SMERNICA: UVOĐENJE OBAVEZNE OBUKE ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.4.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji koji predviđa uvođenja obavezne obuke osoblja u sudovima i javnim tužilaštvima

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

3.4.1.2.

Unapređenje programa obuke administrativnog osoblja u sudovima i javnim tužilaštvima

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Dostavljanje Predloga programa nadležnim organima i institucijama na komentare
3. Razmatranje komentara i donošenje Programa

Kontinuirano počinje u četvrtom kvartalu 2014. godine

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

3.4.1.3.

Unapređenje posebnog programa obuke za sudske upravitelje

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Dostavljanje Predloga programa nadležnim organima i institucijama na komentare
3. Razmatranje komentara i donošenje Programa

Prvi kvartal 2014. godine

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

3.4.2. STRATEŠKA SMERNICA: SPROVOĐENJE OBUKE ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.4.2.1.

Organizovanje obuke administrativnog osoblja u sudovima i javnim tužilaštvima

1. Utvrđivanje postojećeg stanja i potreba za obukom
2. Sprovođenje obuka

Kontinuirano

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

3.4.2.2.

Evaluacija obuke od strane polaznika obuke uz eventualno unapređenje programa obuke na osnovu rezultata evaluacije

1. Izrada evaluacionog upitnika
2. Sprovođenje evaluacije
3. Eventualno unapređenje programa obuke na osnovu rezultata evaluacije

Kontinuirano

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

3.4.2.3.

Evaluacija polaznika obuke

1. Izrada evaluacionog upitnika
2. Sprovođenje evaluacije

Kontinuirano

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

3.5. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE SISTEMSKOG PRISTUPA OBUCI PREDSTAVNIKA PRAVOSUDNIH PROFESIJA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Doneti programi početne i stalne obuke izvršitelja i javnih beležnika;
2. Broj sprovedenih obuka, odnosno broj polaznika obuka za izvršitelje i javne beležnike;
3. Uspostavljena saradnja između komora i institucija za obuku i edukaciju;
4. Izrađen Nacrt zakona o sudskim veštacima;
5. Izrađen Nacrt zakona o stalnim sudskim tumačima;
6. Izrađen Nacrt zakona o medijaciji;
7. Donet program obuke medijatora;
8. Broj sprovedenih obuka,, odnosno broj polaznika obuka za medijatore.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Pravosudne akademije;
2. Izveštaj o radu Ministarstva;
3. Podaci Komore izvršitelja i Komore javnih beležnika.

3.5.1. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE SISTEMA OBUKE IZVRŠITELJA I JAVNIH BELEŽNIKA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.5.1.1.

Donošenje programa početne obuke kandidata za vršenje profesije izvršitelja

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Objavljivanje Predloga programa i dostavljanje na komentare
4. Donošenje Programa

Srednjeročno

Pravosudna akademija, Komora izvršitelja

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme)

3.5.1.2.

Donošenje programa početne obuke kandidata za vršenje profesije javnih beležnika

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Objavljivanje Predloga programa i dostavljanje na komentare
4. Donošenje Programa

Srednjeročno

Pravosudna akademija, Komora javnih beležnika, Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme, bilateralna pomoć Republike Francuske)

3.5.1.3.

Organizovanje početne obuke za izvršitelje

1. Objavljivanje konkursa za pohađanje obuke
2. Sprovođenje obuke

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme)

3.5.1.4.

Organizovanje početne obuke za javne beležnike

1. Objavljivanje konkursa za pohađanje obuke
2. Sprovođenje obuke

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme, bilateralna pomoć Republike Francuske)

3.5.1.5.

Donošenje programa stalnog stručnog usavršavanja izvršitelja

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Objavljivanje Predloga programa i dostavljanje na komentare
4. Donošenje Programa

Prvi kvartal 2014. godine

Pravosudna akademija, Komora izvršitelja

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme)

3.5.1.6.

Donošenje programa stalnog stručnog usavršavanja javnih beležnika

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Objavljivanje Predloga programa i dostavljanje na komentare
4. Donošenje Programa

Srednjeročno

Pravosudna akademija, Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme, bilateralna pomoć Republike Francuske)

3.5.1.7.

Sprovođenje stalnog stručnog usavršavanja izvršitelja

Održavanje obuke na osnovu usvojenih programa

Kontinuirano, počinje u drugom kvartalu 2014. godine

Pravosudna akademija, Komora izvršitelja

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme)

3.5.1.8.

Sprovođenje stalnog stručnog usavršavanja javnih beležnika

Održavanje obuke na osnovu usvojenih programa

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Pravosudna akademija, Komora javnih beležnika

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme, MDTF, bilateralna pomoć Republike Francuske)

3.5.1.9.

Uspostavljanje saradnje komore izvršitelja sa institucijama nadležnim za obuku i edukaciju

1. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa Pravosudnom akademijom
2. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa pravnim fakultetima
3. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa drugim nadležnim institucijama i državnim organima

Kontinuirano, počinje u četvrtom kvartalu 2013. godine

Komora izvršitelja, Pravosudna akademija, pravni fakulteti

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme)

3.5.1.10.

Uspostavljanje saradnje komore javnih beležnika sa institucijama nadležnim za obuku i edukaciju

1. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa Pravosudnom akademijom
2. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa pravnim fakultetima
3. Uspostavljanje saradnje Komore izvršitelja sa drugim nadležnim institucijama i državnim organima

Kontinuirano, srednjeročno

Komora javnih beležnika, Pravosudna akademija, pravni fakulteti

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme)

3.5.2. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE PROCESA IMENOVANJA SUDSKIH VEŠTAKA I STALNIH SUDSKIH TUMAČA I PREVODILACA U CILJU UNAPREĐENJA NJIHOVE STRUČNOSTI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.5.2.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim veštacima koji sadrži izmene kriterijuma za imenovanje sudskih veštaka uz stavljanje naročitog akcenta na njihovu stručnost i osposobljenost

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

3.5.2.2.

Izrada Nacrta zakona o stalnim sudskim tumačima, radi stvaranja adekvatnog normativnog okvira za sistemski pristup obuci stalnih sudskih tumača i prevodilaca

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

3.5.3. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE SISTEMA OBUKE MEDIJATORA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.5.3.1.

Izrada Nacrta zakona o medijaciji

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.5.3.2.

Donošenje Programa obuke medijatora

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga programa
2. Izrada Predloga programa
3. Objavljivanje Predloga programa i dostavljanje na komentare
4. Donošenje Programa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora medijatora

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.5.3.3.

Sprovođenje osnovne obuke medijatora

Sprovođenje obuke na osnovu donetih programa

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Pravosudna akademija, druge akreditovane organizacije i institucije

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.5.3.4.

Sprovođenje specijalizovane obuke

Sprovođenje obuke na osnovu donetog programa

Kontinuirano, počinje

Pravosudna akademija, druge akreditovane organizacije i institucije

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.6. STRATEŠKI CILJ: PODRŠKA REFORMI SISTEMA OBRAZOVANJA NA PRAVNIM FAKULTETIMA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Uspostavljena saradnja između pravnih fakulteta i navedenih aktera relevantnih u pravosuđu;
2. Ostvarena saradnja u vidu pružanja podrške u izradi i sprovođenju Strategije reforme obrazovanja
na pravnim fakultetima.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Ministarstva;
2. Izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda;
3. Izveštaj o radu Republičkog javnog tužilaštva;
4. Izveštaj o radu Pravosudne akademije;
5. Podaci prikupljeni od Komisije za sprovođenje Strategije, pravnih fakulteta i advokatskih komora.

3.6.1. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE/UNAPREĐENJE SARADNJE IZMEĐU PRAVNIH FAKULTETA I DRUGIH AKTERA RELEVANTNIH U PRAVOSUĐU

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.6.1.1.

Uspostavljanje, odnosno unapređenje saradnje između pravnih fakulteta i Ministarstva nadležnog za pravosuđe

1. Procena dosadašnjih aktivnosti usmerenih na ostvarenje saradnje između pravnih fakulteta i Ministarstva nadležnog za pravosuđe
2. Razmatranje konkretnih aktivnosti koje bi trebalo preduzeti u cilju uspostavljanja, odnosno unapređenja saradnje, u smislu zaključivanja Memoranduma o saradnji, kojim se definišu buduće zajedničke aktivnosti
3. Sprovođenje aktivnosti definisanih Memorandumom o saradnji, u smislu organizovanja praktične obuke studenata završnih godina u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe, angažovanja stručnjaka iz Ministarstva nadležnog za pravosuđe u cilju upoznavanja studenata sa praksom, zajedničkog organizovanja stručnih skupova i okruglih stolova, pomoći u uspostavljanju centra za istraživanje, pisanje priručnika radi unapređenja prakse u pojedinim oblastima

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, pravni fakulteti

Budžet Republike Srbije

3.6.1.2.

Unapređenje saradnje između pravnih fakulteta i sudova

1. Procena aktivnosti u pogledu do sada ostvarene saradnje između pravnih fakulteta i sudova
2. Razmatranje preduzimanja konkretnih aktivnosti u cilju uspostavljanja, odnosno unapređenja saradnje, u smislu zaključivanja Memoranduma o saradnji, kojim se definišu buduće zajedničke aktivnosti
3. Sprovođenje aktivnosti definisanih Memorandumom o saradnji, u smislu organizovanja praktične obuke studenata završnih godina u sudovima, angažovanja sudija radi držanja predavanja iz praktičnih predmeta, zajedničkog organizovanja stručnih skupova i okruglih stolova, simulacije suđenja, praćenja suđenja, studentskih istraživanja...

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Vrhovni kasacioni sud, pravni fakulteti

Budžet Republike Srbije

3.6.1.3.

Unapređenje saradnje između pravnih fakulteta i javnih tužilaštava

1. Procena aktivnosti u pogledu dosadašnje saradnje između pravnih fakulteta i javnih tužilaštava
2. Razmatranje preduzimanja konkretnih aktivnosti u cilju uspostavljanja, odnosno unapređenja saradnje, u smislu zaključivanja Memoranduma o saradnji, kojim se definišu buduće zajedničke aktivnosti
3. Sprovođenje aktivnosti definisanih Memorandumom o saradnji, u smislu organizovanja praktične obuke studenata završnih godina u javnim tužilaštvima, angažovanja javnih tužilaca radi držanja predavanja iz praktičnih predmeta, zajedničkog organizovanja stručnih skupova i okruglih stolova

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Republičko javno tužilaštvo, pravni fakulteti

Budžet Republike Srbije

3.6.1.4.

Unapređenje saradnje između pravnih fakulteta i advokatskih komora

1. Razmatranje preduzimanja konkretnih aktivnosti u cilju uspostavljanja ili unapređenja saradnje, u smislu predlaganja zaključivanja Memoranduma o saradnji, kojim se definišu buduće zajedničke aktivnosti
2. Podrška u organizovanju praktične obuke studenata završnih godina u advokatskim komorama i advokatskim kancelarijama, angažovanja advokata radi upoznavanja studenata sa praksom, zajedničkog organizovanja stručnih skupova i okruglih stolova, pružanja pomoći u radu pravnih klinika

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Advokatska komora Srbije, pravni fakulteti, Komisija za sprovođenje Strategije

Budžet Republike Srbije

3.6.2. STRATEŠKA SMERNICA: PODRŠKA U IZRADI I SPROVOĐENJU STRATEGIJE REFORME OBRAZOVANJA NA PRAVNIM FAKULTETIMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.6.2.1.

Podrška u sprovođenju sveobuhvatne analize postojećeg stanja u obrazovanju na pravnim fakultetima

1. Pružanje podrške u sprovođenju analize i izradi izveštaja o rezultatima analize
2. Dostavljanje izveštaja o rezultatima analize Komisiji za sprovođenje Strategije

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

3.6.2.2.

Podrška izradi i sprovođenju Strategije za reformu obrazovanja na pravnim fakultetima

1. Pružanje podrške u izradi Nacrta strategije za reformu obrazovanja na pravnim fakultetima u vidu učešća predstavnika Ministarstva, sudova i javnih tužilaštava u radnoj grupi za izradu Nacrta strategije, davanja predloga za unapređenje postojećeg stanja u pogledu što većeg usmeravanja nastavnih programa na praktični aspekat izučavanja prava radi ostvarenja veće stručnosti mladih pravnika i razvijanja njihovih praktičnih veština odmah nakon diplomiranja
2. Pružanje podrške u sprovođenju Strategije za reformu obrazovanja na pravnim fakultetima

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

3.6.2.3.

Uspostavljanje saradnje između Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa od 2013. godine do 2018. godine i subjekata nadležnih za sprovođenje Strategije reforme obrazovanja na pravnim fakultetima

1. Dostavljanje izveštaja o sprovedenim aktivnostima Komisiji za sprovođenje Strategije

Dugoročno

Komisija za sprovođenje Strategije, pravni fakulteti

Budžet Republike Srbije

3.7. STRATEŠKI CILJ: REFORMA PRAVOSUDNOG ISPITA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Izrađen Nacrt zakona o Pravosudnoj akademiji;
2. Izmenjeni važeći pravilnici u oblasti pravosudnog ispita.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Ministarstva.

3.7.1. STRATEŠKA SMERNICA: USKLAĐIVANJE PROGRAMA PRAVOSUDNOG ISPITA SA PROGRAMOM OBUKE PRIPRAVNIKA SA AKCENTOM NA PROVERU STEČENIH PRAKTIČNIH ZNANJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.7.1.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu u pravcu većeg fokusiranja na praktični aspekt ispita

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

3.7.1.2.

Izmena važećih podzakonskih propisa (Pravilnik o programu pravosudnog ispita, Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita)

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

3.7.2. STRATEŠKA SMERNICA: USKLAĐIVANJE PROGRAMA PRAVOSUDNOG ISPITA SA PROGRAMOM PRAVOSUDNE AKADEMIJE U CILJU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BUDUĆIH NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.7.2.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu u pravcu usklađivanja sa programom početne obuke na Pravosudnoj akademiji

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada nacrta zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

3.7.2.2.

Izmena podzakonskih propisa (Pravilnik o programu pravosudnog ispita, Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita)

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

3.8. STRATEŠKI CILJ: JAČANJE KAPACITETA PRAVOSUDNE AKADEMIJE RADI POTPUNOG INTEGRISANJA NJENE DELATNOSTI U PRAVOSUDNI SISTEM

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Doneta Strategija razvoja Pravosudne akademije;
2. Obezbeđen prostor za rad i sprovođenje obuka;
3. Usvojen petogodišnji plan materijalnog jačanja Pravosudne akademije;
4. Usvojena nova sistematizacija radnih mesta;
5. Donet novi Pravilnik o radu.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Pravosudne akademije.

3.8.1. STRATEŠKA SMERNICA: DALJE STRATEŠKO I INFRASTRUKTURNO JAČANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.8.1.1.

Donošenje kratkoročne i dugoročne strategije razvoja Pravosudne akademije

1. Formiranje radne grupe za izradu Nacrta strategija
2. Izrada Nacrta strategije
3. Slanje Nacrta strategije na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Strategije

Srednjeročno

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

3.8.1.2.

Obezbeđivanje adekvatnog prostora za rad i sprovođenje obuke

1. Obezbeđivanje adekvatnog prostora za rad Pravosudne akademije
2. Obezbeđivanje prostora za sprovođenje obuke u regionalnim centrima
3. Obezbeđivanje prostora za obuku u većim sudovima i javnim tužilaštvima

Dugoročno

Pravosudna akademija, Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vlada

Budžet Republike Srbije

3.8.1.3.

Donošenje petogodišnjeg plana materijalnog jačanja Pravosudne akademije

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga plana
2. Izrada Predloga plana
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Plana

Srednjeročno

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

3.8.2. STRATEŠKA SMERNICA: ADMINISTRATIVNO JAČANJE I UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE I PROCEDURA RADA PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

3.8.2.1.

Izrada nove sistematizacije radnih mesta

1. Izrada nove sistematizacije radnih mesta u skladu sa Strategijom razvoja
2. Popunjavanje radnih mesta u skladu sa sistematizacijom

Srednjeročno

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

3.8.2.2.

Donošenje novog Pravilnika o radu Pravosudne akademije

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika o radu Pravosudne akademije
2. Izrada Predloga pravilnika o radu Pravosudne akademije
3. Slanje Predloga pravilnika o radu Pravosudne akademije na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika o radu Pravosudne akademije

Srednjeročno

Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

 

II TABELARNI PRIKAZ AKCIONOG PLANA

4. NAČELO: ODGOVORNOST

4.1. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE JASNIH, OBJEKTIVNIH I TRANSPARENTNIH STANDARDA ZA OCENU VRŠENJA PRAVOSUDNE FUNKCIJE (VREDNOVANJE RADA, ETIKA, DISCIPLINA, GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA)

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Donet Pravilnik o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada sudija i javnih tužilaca;
2. Izrađen Nacrt zakona o sudijama i Nacrt zakona o javnom tužilaštvu;
3. Doneti podzakonski propisi o disciplinskoj odgovornosti i etički kodeksi doneti, odnosno izmenjeni.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva;
2. Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca;
3. Izveštaj o radu Ministarstva.

4.1.1. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE JASNIH, OBJEKTIVNIH I TRANSPARENTNIH KRITERIJUMA ZA VREDNOVANJE RADA I NAPREDOVANJE SUDIJA, PREDSEDNIKA SUDOVA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.1.1.1.

Donošenje Pravilnika o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada i napredovanje sudija i predsednika sudova

1. Izrada Predloga pravilnika
2. Donošenje Pravilnika

Drugi kvartal 2014. godine

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

4.1.1.2.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama u pravcu određivanja značaja kriterijuma za vrednovanje rada i napredovanje sudija i predsednika sudova

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.1.1.3

Donošenje Pravilnika o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada i napredovanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

1. Izrada Predloga pravilnika
2. Donošenje Pravilnika

Drugi kvartal 2014. godine

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

4.1.1.4.

Izrada Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu u pravcu određivanja značaja kriterijuma za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.1.2. STRATEŠKA SMERNICA: NORMATIVNO REGULISANJE JAČANJA DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI SUDIJA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA, SA NAROČITIM AKCENTOM NA OBAVEZI POŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.1.2.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama u pogledu
jačanja disciplinske odgovornosti sudija putem: profesionalizacije disciplinskih organa; proširenja ovlašćenja disciplinskih organa; uvođenja obaveze predsednika sudova da, u slučaju nepoštovanja discipline podnose disciplinske prijave; unapređenja mehanizma nadzora nad radom disciplinskih organa; propisivanja obaveze sudske uprave da se stara o poštovanju discipline i sl.

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.1.2.2.

Izmena Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti sudija u skladu sa izmenama Zakona o sudijama

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Srednjeročno

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.1.2.3.

Izrada nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu u pravcu jačanja disciplinske odgovornosti, poput: profesionalizacije disciplinskih organa; proširenja ovlašćenja disciplinskih organa; uvođenja obaveze javnih tužilaca da, u slučaju nepoštovanja discipline podnose disciplinske prijave; unapređenja mehanizma nadzora nad radom disciplinskih organa; propisivanja obaveze tužilačke uprave da se stara o poštovanju discipline i sl.

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.1.2.4.

Izmena Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca u skladu sa izmenama Zakona o javnom tužilaštvu

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Srednjeročno

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.1.2.5.

Izmena Etičkog kodeksa za sudije u pravcu propisivanja mehanizama kontrole nad poštovanjem pravila Etičkog kodeksa

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga etičkog kodeksa za sudije
2. Izrada Predloga etičkog kodeksa i slanje teksta na komentare
3. Razmatranje komentara
4. Donošenje Etičkog kodeksa

Srednjeročno

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.1.2.6.

Izrada Etičkog kodeksa za javne tužioce i zamenike javnih tužilaca

1. Izrada Predloga etičkog kodeksa
2. Donošenje etičkog kodeksa

Treći kvartal 2013. godine

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.1.3. STRATEŠKA SMERNICA: IZMENA NORMATIVNOG OKVIRA U VEZI SA GRAĐANSKOPRAVNOM ODGOVORNOŠĆU NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.1.3.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama u pravcu izmene odredbe o građanskopravnoj odgovornosti sudija, a u skladu sa sledećim principima:
1. Republika Srbija može tražiti od sudije naknadu isplaćenog iznosa, ako je šteta učinjena namerno;
2. Ako je namerno prouzrokovanje štete utvrđeno u redovnom parničnom postupku;
3. Ako je odlukom Evropskog suda za ljudska prava ili drugog međunarodnog suda, utvrđeno da su u toku sudskog postupka kršena ljudska prava i osnovne slobode i da je presuda zasnovana na takvom kršenju ili da je presuda izostala zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku.

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.1.3.2.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu u pravcu izmene odredbe o građanskopravnoj odgovornosti javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca u skladu sa sledećim principima:
1. Republika Srbija može tražiti od javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca naknadu isplaćenog iznosa, ako je šteta učinjena namerno
2. Ako je namerno prouzrokovanje štete utvrđeno u redovnom parničnom postupku
3. Ako je odlukom Evropskog suda za ljudska prava ili drugog međunarodnog suda, utvrđeno da su kršena ljudska prava i osnovne slobode i da je presuda zasnovana na takvom kršenju

Ostvareno u toku izrade akcionog plana

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.2. STRATEŠKI CILJ: DELOTVORNI I TRANSPARENTNI INSTRUMENTI ZA PRIMENU STANDARDA I ANALIZU RADA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. U potpunosti uvedeni i funkcionalni centralizovan sistemi prikupljanja i obrade podataka;
2. Broj sprovedenih obuka;
3. Brzina dobijanja informacije;
4. Doneti podzakonski propisi kojim se uređuje sadržina jedinstvenog izveštaja o radu;
5. Izrađen Nacrt zakona o uređenju sudova i Nacrt zakona o javnom tužilaštvu.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva;
2. Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca;
3. Izveštaj o radu Ministarstva;
4. Izveštaj o radu Pravosudne akademije.

4.2.1. STRATEŠKA SMERNICA: PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O SVIM KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE VRŠI VREDNOVANJE, I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O RADU NA JEDINSTVENOM FORMULARU 

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.2.1.1.

Uvođenje centralizovanog sistema prikupljanja i obrade podataka u svim sudovima

1. Analiza rezultata postojećih sistema za prikupljanje i obradu podataka u sudovima (AVP, SAPS)
2. Analiza rezultata pilot projekta uvođenja SAPS-a u sudovima
3. Sprovođenje analize troškova uvođenja centralizovanog sistema
4. Izbor najefikasnijeg sistema i njegovo uvođenje u svim sudovima

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

4.2.1.2.

Uvođenje centralizovanog sistema prikupljanja i obrade podataka u svim javnim tužilaštvima

1. Analiza rezultata pilot projekta uvođenja SAPO-a u javnim tužilaštvima
2. Sprovođenje analize troškova uvođenja centralizovanog sistema
3. Instaliranje centralizovanog sistema prikupljanja i obrade podataka u svim javnim tužilaštvima

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Državno veće tužilaca, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.2.1.3.

Sprovođenje obuke zaposlenih u sudovima i javnim tužilaštvima za rad u centralizovanom sistemu prikupljanja i obrade podataka

1. Određivanje kruga zaposlenih koje će učestvovati u obuci
2. Utvrđivanje programa obuke zaposlenih
3. Sprovođenje obuke zaposlenih

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.2.1.4.

Donošenje podzakonskog propisa kojim se određuje sadržina izveštaja o radu u skladu sa usvojenim kriterijumima

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga propisa
2. Izrada Predloga propisa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje propisa

Prvi kvartal 2014. godine

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

4.2.1.5.

Sprovođenje normativnog okvira u delu koji se odnosi na obavezu dostavljanja izveštaja o radu i postupanje po podnetim izveštajima

1. Dostavljanje izveštaja o radu od strane nosilaca pravosudnih funkcija
2. Razmatranje izveštaja od strane nadležnih tela i postupanje u skladu sa zakonom

Kontinuirano

Sudovi, javna tužilaštva, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

4.2.1.6.

Razmatranje operativnih mogućnosti centralizovanih sistema prikupljanja i obrade podataka u sudovima i javnim tužilaštvima i eventualno unapređenje programa u skladu sa potrebama sudova i javnih tužilaštava

1. Razmatranje operativnih mogućnosti uvedenih centralizovanih sistema prikupljanja i obrade podataka
2. Unapređenje programa u vidu
uvođenja različitih novih aplikacija, a u skladu sa potrebama sudova i javnih tužilaštava

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

4.2.2. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENOG SISTEMA PRIKUPLJANJA, OBRADE I ANALIZE PRITUŽBI I PREDSTAVKI NA RAD NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.2.2.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova u cilju uspostavljanja jedinstvenog sistema prikupljanja, obrade i analize pritužbi i predstavki na rad nosilaca pravosudnih funkcija od strane Visokog saveta sudstva

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.2.2.2.

Izmena Sudskog poslovnika u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga sudskog poslovnika
2. Izrada Predloga sudskog poslovnika
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Sudskog poslovnika

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.2.2.3.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu u cilju uspostavljanja jedinstvenog sistema prikupljanja, obrade i analize pritužbi i predstavki na rad nosilaca pravosudnih funkcija od strane Državnog veća tužilaca

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.2.2.4.

Izmena Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Srednjeročno

Državno veće tužilaca,

Budžet Republike Srbije

4.2.2.5.

Jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva radi efikasnijeg postupanja po pritužbama i predstavkama na rad nosilaca pravosudnih funkcija

1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja postojećih kapaciteta Visokog saveta sudstva
2. Utvrđivanje potrebnog broja zaposlenih u odeljenju za postupanje po pritužbama i predstavkama
3. Popunjavanje upražnjenih mesta

Srednjeročno

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (Program norveške bilateralne pomoći Vlade Kraljevine Norveške, IPA 2013)

4.2.2.6.

Jačanje kapaciteta Državnog veća tužilaca radi efikasnijeg postupanja po pritužbama i predstavkama na rad nosilaca pravosudnih funkcija

1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja postojećih kapaciteta Državnog veća tužilaca
2. Utvrđivanje potrebnog broja zaposlenih u odeljenju za postupanje po pritužbama i predstavkama
3. Popunjavanje upražnjenih mesta

Srednjeročno

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013)

4.2.3. STRATEŠKA SMERNICA: TRANSPARENTNO SPROVOĐENJE REDOVNOG I VANREDNOG VREDNOVANJA RADA SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.2.3.1.

Sprovođenje transparentnog redovnog ocenjivanja rada sudija

1. Utvrđivanje novih koeficijenta rezultata rada sudija
2. Sprovođenje redovnih ocenjivanja rezultata rada sudija, sa obrazloženjem odluke i pravom na sudsku zaštitu

Kontinuirano, periodično

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

4.2.3.2.

Sprovođenje transparentnog vanrednog ocenjivanja rezultata rada sudija

1. Utvrđivanje jasnih i objektivnih osnova za vanredno ocenjivanje sudija
2. Sprovođenje vanrednih ocenjivanja rezultata rada sudija, sa obrazloženjem odluke i pravom na sudsku zaštitu

Kontinuirano, periodično

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

4.2.3.3.

Sprovođenje transparentnog redovnog ocenjivanja rezultata rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

1. Utvrđivanje novih koeficijenata rezultata rada javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca
2. Sprovođenje redovnih ocenjivanja rezultata rada javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca, sa obrazloženjem odluke i pravom na sudsku zaštitu

Kontinuirano, periodično

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

4.2.3.4.

Sprovođenje transparentnog vanrednog ocenjivanja rezultata rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

1. Utvrđivanje jasnih i objektivnih osnova za vanredno ocenjivanje javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca
2. Sprovođenje vanrednih ocenjivanja rezultata rada javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca, sa obrazloženjem odluke i pravom na sudsku zaštitu

Kontinuirano, periodično

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

4.2.4. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE POSTOJEĆIH MEHANIZAMA ZA TRANSPARENTNO UTVRĐIVANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.2.4.1.

Jačanje kapaciteta disciplinskih organa u Visokom savetu sudstva

1. Utvrđivanje postojećeg i potrebnog broja zaposlenih
2. Popunjavanje eventualno upražnjenih mesta

Drugi kvartal 2014. godine

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

4.2.4.2.

Jačanje kapaciteta disciplinskih organa u Državnom veću tužilaca

1. Utvrđivanje postojećeg i potrebnog broja zaposlenih
2. Popunjavanje eventualno upražnjenih mesta

Drugi kvartal 2014. godine

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

4.2.4.3.

Obuka zaposlenih u disciplinskim organima u Visokom savetu sudstva

1. Utvrđivanje potrebe za obukom
2. Sprovođenje obuke

Kontinuirano

Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

4.2.4.4.

Obuka zaposlenih u disciplinskim organima u Državnom veću tužilaca

1. Utvrđivanje potrebe za obukom
2. Sprovođenje obuke

Kontinuirano

Državno veće tužilaca, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

4.2.4.5.

Izmena važećih podzakonskih propisa u pravcu uvođenja obaveze disciplinskih organa da podnose izveštaje o radu

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga propisa
2. Izrada Predloga propisa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje propisa

Četvrti kvartal 2013. godine

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

4.2.4.6.

Dosledna primena podzakonskih propisa u delu koji se odnosi na obavezu podnošenja izveštaja o radu od strane disciplinskih organa

1. Podnošenje izveštaja o radu od strane disciplinskih organa
2. Objavljivanje izveštaja u cilju upoznavanja javnosti sa radom disciplinskih organa
3. Objavljivanje stavova zauzetih u tumačenju pravila o disciplinskoj odgovornosti

Kontinuirano

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

4.2.4.7.

Dalje unapređenje mehanizama za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i javnih tužilaca

1. Razmatranje izveštaja o radu i ocena efikasnosti mehanizma
2. Unapređenje postojećeg mehanizma na osnovu rezultata razmatranja

Srednjeročno

Visoki savet sudstva,, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.3. STRATEŠKI CILJ: FUNKCIONALNI I TRANSPARENTNI MEHANIZMI ODGOVORNOSTI (ZA VREDNOVANJE RADA, ETIČKE STANDARDE I DISCIPLINSKA PRAVILA, KAO I ZA ODGOVORNOST SAMOUPRAVNIH STRUKTURA)

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Broj pokrenutih disciplinskih postupaka;
2. Broj podnetih disciplinskih prijava;
3. Broj izrečenih disciplinskih sankcija;
4. Broj izvršenih disciplinskih sankcija;
5. Broj zastarelih predmeta;
6. Izrađen Nacrt zakona o sudijama i Nacrt zakona o javnom tužilaštvu.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaji o radu disciplinskih organa;
2. Izveštaj o radu Ministarstva.

4.3.1. STRATEŠKA SMERNICA: Dosledna i transparentna primena normativnog okvira kojim je regulisana disciplinska odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.3.1.1.

Dosledna primena unapređenog normativnog okvira u delu koji se odnosi na jačanje disciplinske odgovornosti

Aktivnosti će biti definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

4.3.1.2.

Analiza izveštaja o radu disciplinskih organa u sudovima, uz preduzimanje zakonom propisanih mera

1. Utvrđivanje broja pokrenutih postupaka i broja podnetih disciplinskih prijava
2. Statistička obrada prikupljenih podataka po zadatim merilima
3. Preduzimanje zakonom predviđenih mera na osnovu rezultata analize

Kontinuirano

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.3.1.3.

Analiza izveštaja o radu disciplinskih organa u javnim tužilaštvima, uz preduzimanje zakonom propisanih mera

1. Utvrđivanje broja pokrenutih postupaka i broja podnetih disciplinskih prijava
2. Statistička obrada prikupljenih podataka po zadatim merilima
3. Preduzimanje zakonom predviđenih mera na osnovu rezultata analize

Kontinuirano

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.3.1.4.

Praćenje izvršenja izrečenih disciplinskih sankcija u sudovima

1. Obaveštavanje nadležnih organa o izvršavanju izrečenih sankcija
2. Analiza i obrada podataka o broju i vrsti izrečenih sankcija

Kontinuirano

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

4.3.1.5.

Praćenje izvršenja izrečenih disciplinskih sankcija u javnim tužilaštvima

1. Obaveštavanje nadležnih organa o izvršavanju izrečenih sankcija
2. Analiza i obrada podataka o broju i vrsti izrečenih sankcija

Kontinuirano

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

4.3.2. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE TRANSPARENTNIH MEHANIZAMA ODGOVORNOSTI ZA NESTRUČAN RAD

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.3.2.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama u pravcu unapređenja mehanizama za sankcionisanje nestručnog rada, uvođenje novih sankcija za nestručan rad, jačanje veze između rezultata rada i mogućnosti za napredovanje i drugo

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.3.2.2.

Dosledna primena izmenjenog Zakona o sudijama u delu koji se tiče unapređenja mehanizama za sankcionisanje nestručnog rada

Aktivnosti će biti definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

4.3.2.3.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu u pravcu unapređenja mehanizama za sankcionisanje nestručnog rada, uvođenje novih sankcija za nestručan rad, jačanje veze između rezultata rada i mogućnosti za napredovanje i drugo

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.3.2.4.

Dosledna primena izmenjenog Zakona o javnom tužilaštvu u delu koji se odnosi na unapređenja mehanizama za sankcionisanje nestručnog rada

Aktivnosti će biti definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Državno veće tužilaca, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije

4.3.3. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE SISTEMA ODGOVORNOSTI VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I UNAPREĐENJE ODGOVORNOSTI ČLANOVA OVIH ORGANA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.3.3.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva u pravcu unapređenja odredaba o odgovornosti

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.3.3.2.

Donošenje Etičkog kodeksa za članove Visokog saveta sudstva

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga kodeksa
2. Izrada Predloga kodeksa
3. Slanje Predloga kodeksa na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Etičkog kodeksa

Četvrti kvartal 2014. godine

Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

4.3.3.3.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca u pravcu unapređenja odredaba o odgovornosti

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.3.3.4.

Donošenje Etičkog kodeksa za članove Državnog veća tužilaca

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga kodeksa
2. Izrada Predloga kodeksa
3. Slanje Predloga kodeksa na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Etičkog kodeksa

Četvrti kvartal 2014. godine

Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije

4.4. STRATEŠKI CILJ: FUNKCIONALNI I TRANSPARENTNI MEHANIZMI ODGOVORNOSTI PREDSTAVNIKA PRAVOSUDNIH PROFESIJA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Donošenje podzakonskih propisa u oblasti odgovornosti predstavnika pravosudnih profesija;
2. Izrađen Nacrt zakona o stalnim sudskim tumačima i Zakona o veštacima;
3. Formirani disciplinski organi.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Ministarstva;
2. Podaci pribavljeni od Komore izvršitelja i Komore javnih beležnika.

4.4.1. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE TRANSPARENTNIH MEHANIZAMA ODGOVORNOSTI IZVRŠITELJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.4.1.1.

Donošenje Pravilnika o vršenju nadzora nad radom izvršitelja od strane Ministarstva

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme)

4.4.1.2.

Unapređenje Pravilnika o vršenju nadzora nad radom izvršitelja od strane Komore izvršitelja

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Srednjeročno

Komora izvršitelja

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme)

4.4.1.3.

Obrazovanje disciplinskih organa

1. Sprovođenje postupka za izbor disciplinskih organa
2. Donošenje odluke o obrazovanju disciplinskih organa
3. Objavljivanje odluke o obrazovanju disciplinskih organa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.4.1.4.

Unapređenje kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe radi vršenja nadzora nad radom izvršitelja

1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja potrebe za unapređenjem kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe
2. Izmena Akta o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe
3. Sprovođenje konkursa radi popunjavanja radnih mesta
4. Popunjavanje sistematizovanih radnih mesta na osnovu rezultata konkursa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, GIZ Projekat pravne reforme)

4.4.2. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE TRANSPARENTNOG SISTEMA ODGOVORNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.4.2.1.

Donošenje propisa o disciplinskoj odgovornosti

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga propisa
2. Izrada Predloga propisa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje propisa

Srednjeročno

Komora javnih beležnika

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.4.2.2.

Donošenje podzakonskog propisa kojima se bliže reguliše nadzor nad radom javnih beležnika od strane Ministarstva nadležnog za pravosuđe

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga propisa
2. Izrada Predloga propisa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje propisa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme)

4.4.2.3.

Donošenje podzakonskog propisa kojima se bliže reguliše nadzor nad radom javnih beležnika od strane Komore javnih beležnika

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga propisa
2. Izrada Predloga propisa
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje propisa

Srednjeročno

Komora javnih beležnika

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme, MDTF)

4.4.2.4.

Donošenje Etičkog kodeksa

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga etičkog kodeksa
2. Izrada Predloga etičkog kodeksa
3. Slanje Predloga etičkog kodeksa na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Etičkog kodeksa

Srednjeročno

Komora javnih beležnika

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme)

4.4.2.5.

Unapređenje kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe

1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja potrebe za unapređenjem kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe
2. Izmena Akta o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe
3. Sprovođenje konkursa radi popunjavanja radnih mesta
4. Popunjavanje sistematizovanih radnih mesta na osnovu rezultata konkursa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme, MDTF)

4.4.3. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE TRANSPARENTNOG MEHANIZMA ODGOVORNOSTI SUDSKIH VEŠTAKA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.4.3.1.

Dosledna primena Zakona o sudskim veštacima u delu koji se odnosi na obavezu da se na sednica sudija, najmanje jednom godišnje, u prvostepenim sudovima razmatraju pitanja od značaja za sud koja se odnose na rad veštaka

1. Dostavljanje izveštaja sa sastanaka na kojima su razmatrana pitanja od značaja za sud, a koja se odnose na rad veštaka
2. Na osnovu zaključka sednice sudija, predsednici sudova utvrđuju potrebu za povećanjem broja veštaka za određenu oblast ili podnose predloge za razrešenje veštaka.

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.4.3.2.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim veštacima u pravcu izmene procedura za razrešenje veštaka

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.4.3.3.

Unapređenje kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe

1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja potrebe za unapređenjem kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe
2. Izmena Akta o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe
3. Sprovođenje konkursa radi popunjavanja radnih mesta
4. Popunjavanje sistematizovanih radnih mesta na osnovu rezultata konkursa

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.4.4. STRATEŠKA SMERNICA: JAČANJE TRANSPARENTNOG MEHANIZAMA ODGOVORNOSTI STALNIH SUDSKIH TUMAČA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.4.4.1.

Izrada Nacrta zakona o stalnim sudskim tumačima, koji sadrži odredbe o unapređenju nadzora nad radom stalnih sudskih tumača

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.4.4.2.

Izmena Sudskog poslovnika radi uspostavljanja obaveze prvostepenih sudova da razmatraju pitanja od značaja za sudske tumače

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga sudskog poslovnika
2. Izrada Predloga sudskog poslovnika
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Sudskog poslovnika

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

4.4.4.3.

Unapređenje kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe

1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja potrebe za unapređenjem kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe
2. Izmena Akta o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe
3. Sprovođenje konkursa radi popunjavanja radnih mesta
4. Popunjavanje sistematizovanih radnih mesta na osnovu rezultata konkursa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.4.5. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE TRANSPARENTNOG MEHANIZAMA ODGOVORNOSTI MEDIJATORA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.4.5.1.

Izrada Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova koji sadrži precizne odredbe o odgovornosti medijatora

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.4.5.2.

Donošenje Etičkog kodeksa za medijatore

1. Formiranje radne grupe za izradu Predloga etičkog kodeksa
2. Izrada Predloga etičkog kodeksa
3. Donošenje Etičkog kodeksa
4. Objavljivanje Etičkog kodeksa

Srednjeročno

Komora medijatora, Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.4.5.3.

Unapređenje kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe

1. Sprovođenje analize radi utvrđivanja potrebe za unapređenjem kapaciteta Ministarstva nadležnog za pravosuđe
2. Izmena Akta o sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe
3. Sprovođenje konkursa radi popunjavanja radnih mesta
4. Popunjavanje sistematizovanih radnih mesta na osnovu rezultata konkursa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.5. STRATEŠKI CILJ: UNAPREĐENJE MEHANIZAMA ODGOVORNOSTI SUDSKOG I TUŽILAČKOG OSOBLJA (SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA, PRIPRAVNIKA I DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ZAPOSLENIH NA ADMINISTRATIVNIM, TEHNIČKIM, RAČUNOVODSTVENIM, INFORMACIONIM I DRUGIM PRATEĆIM POSLOVIMA) KAO I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U ADMINISTRATIVNIM KANCELARIJAMA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA I SEKRETARA OVIH ORGANA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Sprovedena analiza važećih propisa o odgovornosti sudskog i javnotužilačkog osoblja (sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika, pripravnika i državnih službenika i nameštenika zaposlenih na administrativnim, tehničkim, računovodstvenim, informacionim i drugim pratećim poslovima) kao i odgovornosti zaposlenih u administrativnim kancelarijama Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i sekretara ovih organa.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj o radu Ministarstva nadležnog za pravosuđe;
2. Izveštaj o radu Visokog saveta sudstva;
3. Izveštaj o radu Državnog veća tužilaca.

4.5.1. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE MEHANIZMA ODGOVORNOSTI SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA I PRIPRAVNIKA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.5.1.1.

Sprovođenje analize važećih propisa o odgovornosti sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika i pripravnika uz eventualnu izmenu istih u vidu izdvajanja odgovornosti sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika i pripravnika iz opšteg režima odgovornosti državnih službenika

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize važećih propisa
2. Sprovođenje analize
3. Eventualna izmena važećih propisa u vidu izdvajanja odgovornosti sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika i pripravnika iz opšteg sistema odgovornosti državnih službenika

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

4.5.2. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE MEHANIZMA ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ZAPOSLENIH NA ADMINISTRATIVNIM, TEHNIČKIM, RAČUNOVODSTVENIM, INFORMACIONIM I DRUGIM PRATEĆIM POSLOVIMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.5.2.1.

Sprovođenje analize važećih propisa o odgovornosti državnih službenika i nameštenika zaposlenih na administrativnim, tehničkim, računovodstvenim, informacionim i drugim pratećim poslovima uz eventualnu izmenu istih u vidu izdvajanja njihove odgovornosti iz opšteg režima odgovornosti državnih službenika

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize važećih propisa
2. Sprovođenje analize
3. Eventualna izmena važećih propisa u vidu izdvajanja njihove odgovornosti iz opšteg režima odgovornosti državnih službenika

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

4.5.3. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH U ADMINISTRATIVNIM KANCELARIJAMA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA, KAO I SEKRETARA OVIH ORGANA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

4.5.3.1.

Sprovođenje analize važećih propisa o odgovornosti zaposlenih u administrativnim kancelarijama Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i sekretara ovih organa uz eventualnu izmenu istih u vidu izdvajanja njihove odgovornosti iz opšteg režima odgovornosti državnih službenika

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize važećih propisa
2. Sprovođenje analize
3. Eventualna izmena važećih propisa u vidu izdvajanja njihove odgovornosti iz opšteg režima odgovornosti državnih službenika

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012, IPA 2013)

 

II TABELARNI PRIKAZ AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA OD 2013. DO 2018. GODINE

5. NAČELO: EFIKASNOST

5.1. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE DELOTVORNE I EFIKASNE MREŽE SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA, UNAPREĐENJE INTERNIH PROCEDURA ZA RAD MINISTARSTVA, SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA I POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Broj starih predmeta, odnosno procenat savladavanja priliva;
2. Broj sudova i tužilaštava na 100 000 stanovnika;
3. Broj sudija i tužilaca na 100 000 stanovnika;
4. Broj predmeta po sudiji, odnosno javnom tužiocu (ujednačenost);
5. Obim i struktura troškova pravosudne mreže;
6. Uspostavljen sistem dvostepenog upravnog sudstva;
7. Utvrđene interne procedure utvrđene i integrisane;
8. Obim realizacije mera koje se odnose na poboljšanje infrastrukture.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Vrhovni kasacioni sud;
2. Ministarstvo nadležno za pravosuđe;
3. Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca;
4. Vrhovni kasacioni sud i Republičko javno tužilaštvo;
5. Ministarstvo nadležno za pravosuđe;
6. Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud;
7. Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo;
8. Ministarstvo nadležno za pravosuđe;
9. Pored navedenih indikatora u praćenju efikasnosti pravosudne mreže oslonićemo se i na metodologiju koji je razvio CEPEJ.

5.1.1. STRATEŠKA SMERNICA: USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG SISTEMA ALOKACIJE SUDIJA PO PRINCIPU UJEDNAČAVANJA BROJA PREDMETA PO SUDIJI, KAO I DOPUNSKIH KRITERIJUMA UZETIH U OBZIR PRILIKOM KREIRANJA NOVE MREŽE SUDOVA; POŠTOVANJE PRINCIPA DA SUDIJA MOŽE BITI PREMEŠTEN SAMO U SUD ISTOG RANGA KOJI PREUZIMA NADLEŽNOST SUDA KOJI JE UKINUT; USPOSTAVLJANJE SISTEMA PERMANENTNOG HORIZONTALNOG TRANSFERA I RELOKACIJE SUDIJA (PO PRINCIPU DOBROVOLJNOSTI, U SKLADU SA USTAVOM I UZ ADEKVATNU STIMULACIJU) POSEBNO VODEĆI RAČUNA O REINTEGRACIJI SUDIJA KOJI SU VRAĆENI NA FUNKCIJU NAKON ODLUKA USTAVNOG SUDA 2012. GODINE; PRESTANAK FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA SAMO AKO JE JAVNO TUŽILAŠTVO UKINUTO, A SMATRAĆE SE DA JE UKINUTO I AKO JE PODELJENO NA DVA ILI VIŠE JAVNIH TUŽILAŠTAVA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.1.1.1.

Izrada programa efikasne alokacije sudija

1. Formiranje radne grupe za izradu programa efikasne alokacije sudija
2. Izrada programa efikasne alokacije sudija

Treći kvartal 2013. godine

Visoki savet sudstva, Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.1.1.2.

Primena programa efikasne alokacije sudija

1. Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Četvrti kvartal 2013. godine

 

Budžet Republike Srbije

5.1.2. STRATEŠKA SMERNICA: USAGLAŠAVANJE MREŽE SUDOVA SA BRISELSKIM SPORAZUMOM (PRVI SPORAZUM O GLAVNIM PRINCIPIMA NORMALIZACIJE ODNOSA). SPROVOĐENJE REDOVNIH PERIODIČNIH ANALIZA EFIKASNOSTI PRAVOSUDNE MREŽE, UNAPREĐENOM METODOLOGIJOM I NJENO POSTEPENO PRILAGOĐAVANJE POTREBAMA, BEZ NAGLIH REZOVA KOJI SA SOBOM POVLAČE PERIOD PRILAGOĐAVANJA I ZASTOJE U RADU

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.1.2.1.

Izrada Nacrta zakona o Sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava u pogledu usaglašavanja sa Briselskim sporazumom

1. Izrada finalnog Nacrta zakona
2. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Treći kvartal 2013. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.1.2.2.

Izrada Nacrta zakona o uređenju sudova u pogledu prelaska postupaka u oblasti intelektualne svojine u nadležnost Privrednog suda u Beogradu

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.1.2.3.

Sprovođenje redovnih periodičnih analiza efikasnosti pravosudne mreže unapređenom metodologijom

1. Formiranje radne grupe za kreiranje novog metodološkog modela za sprovođenje periodičnih analiza efikasnosti pravosuđa
2. Sprovođenje periodičnih analiza efikasnosti pravosudne mreže unapređenom metodologijom

Periodično, počinje srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.1.2.4.

Prilagođavanje pravosudne mreže potrebama, u skladu sa rezultatima dobijenim periodičnim analizama.

1. Nastavak rada radne grupe za izradu radnog teksta Zakona
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi
5. Otpočinjanje rada izmenjene mreže sudova u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

Periodično, počinje dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.1.2.5.

Preduzimanje korektivnih mera na nivou pojedinačnih sudova i javnih tužilaštava sa ciljem poboljšanja efikasnosti mreže sudova i javnih tužilaštava kao celine

Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Kontinuirano

Sudovi, javna tužilaštva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.1.3. STRATEŠKA SMERNICA: UVOĐENJE DVOSTEPENOSTI UPRAVNOG SUDSTVA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.1.3.1.

Formiranje normativnog okvira za uvođenje dvostepenog upravnog sudstva kroz izmene Zakona o uređenju sudova

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.1.3.2.

Izmene Zakona o upravnim sporovima

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.1.3.3.

Otpočinjanje rada prvostepenih upravnih sudova i Višeg upravnog suda

1. Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Dugoročno

 

Budžet Republike Srbije

5.1.4. STRATEŠKA SMERNICA: ANALIZOM PROCESA POBOLJŠATI INTERNE PROCESE U MINISTARSTVU (UKLJUČUJUĆI UPRAVU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA), U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.1.4.1.

Sprovođenje sveobuhvatne analize internih procesa u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe, sudovima i javnim tužilaštvima

1. Formiranje radnih grupa za potrebe sprovođenja analize internih procesa u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe, sudovima i javnim tužilaštvima
2. Sprovođenje analize
3. Izrada izveštaja o ključnim problemima u okviru internih procesa sa predlozima za njihovo unapređenje
4. Podnošenje izveštaja o ključnim problemima u okviru internih procesa u Ministarstvu nadležnom za pravosuđe, Vrhovnom kasacionom sudu i Republičkom javnom tužilaštvu

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

5.1.4.2.

Sprovođenje mera predloženih nakon okončanja analize

Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Dugoročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

5.1.5. STRATEŠKA SMERNICA: DALJE UNAPREĐENJE PRAVOSUDNE ADMINISTRACIJE KROZ SPROVOĐENJE ANALIZE I PROCENU ULOGE UPRAVITELJA I SEKRETARA U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA, UZ PRECIZNO ODREĐENJE NJIHOVOG POLOŽAJA I NADLEŽNOSTI U SKLADU SA VAŽEĆIM NORMATIVNIM OKVIROM

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.1.5.1.

Sprovođenje analize tehničkog procesa rada pravosudne administracije i procena uloge upravitelja i sekretara u sudovima i javnim tužilaštvima

1. Formiranje radnih grupa za sprovođenje analize tehničkog procesa rada i procene uloge upravitelja i sekretara u sudovima i javnim tužilaštvima
2. Sprovođenje analize
3. Izrada izveštaja o sprovedenoj analizi i proceni uloge upravitelja i sekretara u sudovima i javnim tužilaštvima sa predlozima mera za unapređenje
4. Podnošenje izveštaja Visokom savetu sudstva i Republičkom javnom tužilaštvu

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.1.5.2.

Preduzimanje mera na unapređenju pravosudne administracije na osnovu rezultata sprovedene analize i procene

Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Dugoročno

 

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.1.6. STRATEŠKA SMERNICA: RAZVITI PROCES PLANIRANJA INVESTICIJA U INFRASTRUKTURU PREMA NIVOU PRIORITETA, GDE ĆE MINISTARSTVO RAZMATRATI JASNO DEFINISAN I PO PRIORITETIMA RANGIRAN SPISAK KOJI PODNOSE VISOKI SAVET SUDSTVA I DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.1.6.1.

Formiranje unapređene jedinstvene baze podataka o stanju infrastrukture i potrebnim ulaganjima za sve sudove i javna tužilaštva

1. Unapređenje baze podataka o stanju infrastrukture i potrebnim ulaganjima i njena dopuna podacima vezanim za javna tužilaštva
2. Omogućavanje punog pristupa podacima u bazi podataka o infrastrukturi Ministarstvu

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.1.6.2.

Periodično sastavljanje spiskova neophodnih investicija u infrastrukturu formiranih po principu prioriteta od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca

1. Podnošenje predloga investicija u infrastrukturu Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca
2. Formiranje posebnih radnih timova u okviru Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, uz učešće predstavnika Ministarstva, zaduženih za pitanja investicija u infrastrukturu
3. Formiranje spiskova neophodnih investicija i njihovo podnošenje Ministarstvu

Periodično

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

5.1.6.3.

Izrada plana investicija na osnovu prethodnog razmatranja spiskova potrebnih investicija u infrastrukturu koje podnose Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca

1. Razmatranje spiskova potrebnih investicija u infrastrukturu
2. Izrada plana investicija u infrastrukturu

Periodično

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.1.7. STRATEŠKA SMERNICA: UVOĐENJE I RAZVOJ SISTEMA PONDERISANJA PREDMETA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.1.7.1.

Izrada programa za uspostavljanje efikasnog sistema ponderisanja predmeta

1. Formiranje radne grupe za izradu Programa za uspostavljanje efikasnog sistema ponderisanja predmeta
2. Izrada Predloga programa za uspostavljanje efikasnog sistema ponderisanja predmeta
3. Slanje Predloga na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

5.1.7.2.

Efikasna primena sistema ponderisanja predmeta

Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Srednjeročno

 

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.2. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE E-PRAVOSUĐA1

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:

5.2.1. STRATEŠKA SMERNICA: Unapređenje efikasnosti putem uspostavljanja centralizovanog IKT tela za upravljanje e-pravosuđem

5.2.2. STRATEŠKA SMERNICA: Omogućavanje raspoloživosti usluga na Internetu za sve korisnike;

5.2.3. STRATEŠKA SMERNICA: Uspostavljanje održivog razvoja IKT sistema putem finansijskog upravljanja i korisničke podrške tokom celog životnog ciklusa;

5.2.4. STRATEŠKA SMERNICA: Postizanje jednoobraznosti IKT usluga, alata i metoda u celom sektoru pravde;

5.2.5. STRATEŠKA SMERNICA: Ostvarivanje podržavajućeg radnog okruženja i velike raspoloživosti sistema;

5.2.6. STRATEŠKA SMERNICA: Podizanje efikasnosti IKT operacija kroz merenje performansi;

5.2.7. STRATEŠKA SMERNICA: Postizanje dobre ravnoteže između unutrašnjih i spoljnih usluga imajući u vidu efikasnost;

5.2.8. STRATEŠKA SMERNICA: Unapređenje bezbednosti informacija;

5.2.9. STRATEŠKA SMERNICA: Poboljšanje IKT stručnosti krajnjih korisnika, IKT osoblja i rukovodstva;

5.2.10. STRATEŠKA SMERNICA: Usklađivanje poslovnih procese i funkcija IKT sistema putem otporne IKT arhitekture;

5.2.11. STRATEŠKA SMERNICA: Uspostavljanje različitih kanala komunikacije uz upotrebu modernih IKT alata;

5.2.12. STRATEŠKA SMERNICA: Motivisanje uspešnog IKT osoblja;

5.2.13. STRATEŠKA SMERNICA: Unapređenje informisanosti celog sektora pravde;

5.2.14. STRATEŠKA SMERNICA: Unapređenje sposobnosti prikupljanja sredstava za IKT i efikasno upravljanje fondovima;

5.2.15. STRATEŠKA SMERNICA: Unapređenje funkcionalnosti i pokrivenosti sektora pravde IKT sistemima.

5.3. STRATEŠKI CILJ: Rešavanje predmeta u razumnim rokovima i uspostavljanje efikasnog i održivog sistema rešavanja starih predmeta, po principu prioriteta

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Broj i struktura odluka Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije koje se odnose na povredu prava na suđenje u razumnom roku;
2. Struktura povreda Konvencije utvrđenih u presudama Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije - odnos broja povreda prava na suđenje u razumnom roku i drugih povreda Konvencije;
3. Broj zaključenih prijateljskih poravnanja i datih jednostranih deklaracija zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku;
4. Procenat savladavanja priliva.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Ministarstvo nadležno za pravosuđe - Sektor za saradnju sa Evropskim sudom za ljudska prava;
2. Ministarstvo nadležno za pravosuđe - Sektor za saradnju sa Evropskim sudom za ljudska prava;
3. Ministarstvo nadležno za pravosuđe - Sektor za saradnju sa Evropskim sudom za ljudska prava;
4. Godišnji izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda.

5.3.1. STRATEŠKA SMERNICA: ŠIRA PRIMENA UPROŠĆENIH PROCESNIH FORMI I INSTITUTA POPUT SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVICE, POSTUPANJA PO NAČELU OPORTUNITETA KRIVIČNOG GONJENJA I PREUSMERAVANJA STRANAKA KA METODAMA ALTERNATIVNOG REŠAVANJA SPOROVA (POPUT MEDIJACIJE) KADA GOD TO ZAKONSKI OKVIRI DOZVOLJAVAJU

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.3.1.1.

Šira primena instituta sporazuma o priznanju krivice

1. Edukacija sudija i javnih tužilaca u oblasti primene sporazuma o priznanju krivice
2. Podizanje svesti građana u pogledu prednosti primene ovog instituta u odnosu na redovni krivični postupak

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva, Upravitelji sudova i javnih tužilaštava, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.3.1.2.

Šira primena postupanja po načelu oportuniteta krivičnog gonjenja

1. Edukacija sudija i javnih tužilaca u oblasti postupanja po načelu oportuniteta krivičnog gonjenja
2. Unapređenje programa koji omogućavaju uspešnu realizaciju obaveza i vaspitnih naloga čije je ispunjenje preduslov za odlaganje krivičnog gonjenja, odnosno odbacivanje krivične prijave ili odustanak od daljeg krivičnog gonjenja
3. Podizanje svesti građana u pogledu prednosti primene ovog instituta u odnosu na redovni krivični postupak

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva, Upravitelji sudova i javnih tužilaštava, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.3.1.3.

Šira primena metoda alternativnog rešavanja sporova

1. Unapređenje sistema medijacije kroz izmenu normativnog okvira i unapređen sistem obuke.
2. Unapređenje i šira primena arbitraže

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Pravosudna akademija, sudovi

Budžet Republike Srbije

5.3.2. STRATEŠKA SMERNICA: IZMENA NORMATIVNOG OKVIRA NA NAČIN KOJI BI DOPRINEO KRAĆEM TRAJANJU SUDSKIH POSTUPAKA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.3.2.1.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku u segmentu koji reguliše:
- pravila i procedure vezane za dostavljanje pismena u sudskim postupcima, na način koji bi podrazumevao sužavanje kruga situacija u kojima se smatra da je pismeno dostavljeno predajom trećim licima ili objavljivanjem na oglasnoj tabli suda;
- preciziranje i unapređenje odredaba o pozivanju posredstvom e-mail-a;
- proširenje zakonskih mogućnosti primene sporazuma o priznanju krivice i postupanja po načelu oportuniteta sve do okončanja glavnog pretresa

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.3.2.2.

Izmena podzakonskih propisa relevantnih za unapređenje rada službi sudske dostave u pravcu izmene, odnosno produženja radnog vremena, unapređenja organizacije službe i saradnje sa poštanskom i drugim službama od značaja za efikasan proces dostavljanja

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize postojećeg stanja i formulisanje predloga izmena važećih podzakonskih propisa
2. Podnošenje izveštaja o postojećem stanju i predlozima za izmene važećih podzakonskih propisa
3. Izmena važećih podzakonskih propisa u skladu sa predlozima radne grupe

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.3.2.3.

Unapređenje efikasnosti prekršajnog postupka kroz izradu Nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona prekršajima

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (USAID)

5.3.2.4.

Izrada Nacrta zakona o parničnom postupku u cilju unapređenja efikasnosti uključujući i izmene u pogledu:
- mogućnosti dostavljanja inicijalnog akta preko izvršitelja;
- uvođenja mogućnosti snimanja suđenja putem usluge privatnih snimatelja a na inicijativu i o inicijalnom trošku stranke koja je snimanje zahtevala;
- periodičnog proveravanja mogućnosti za nastavak postupka koji je u prekidu.

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.3.2.5.

Izrada Nacrta zakona o obligacionim odnosima koji bi predvideo skraćenje opšteg roka zastarelosti potraživanja

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona.
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.3.2.6.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju u pravcu uvođenja apsolutne zastarelosti izvršenja

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Projekat pravne reforme, IPA 2012)

5.3.2.7.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova u pogledu unapređenja odredaba o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ostvareno u toku izrade Akcionog plana

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.3.3. STRATEŠKA SMERNICA: RASTEREĆENJE SUDIJA U POGLEDU ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIH POSLOVA KOJI IM ODUZIMAJU ZNAČAJAN DEO VREMENA I NJIHOVO PREUSMERAVANJE NA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE I SUDIJSKE POMOĆNIKE UZ UJEDNAČAVANJE ADMINISTRATIVNOG POSTUPANJA PUTEM DONOŠENJA PRAVILNIKA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.3.3.1.

Sprovođenje detaljne analize sa ciljem sačinjavanja lista poslova koji mogu biti preusmereni na administrativno-tehničko osoblje

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize
2. Sprovođenje analize
3. Podnošenje izveštaja o rezultatima sprovedene analize koji sadrži predloge u pogledu potrebnih izmena

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.3.3.2.

Sprovođenje analize na temu potrebnih izmena broja i obrazovno-profesionalne strukture administrativno-tehničkog osoblja.

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize
2. Sprovođenje analize
3. Podnošenje izveštaja o rezultatima sprovedene analize koji sadrži predloge u pogledu potrebnih izmena

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.3.3.3.

Izmena i dopuna normativnog okvira u skladu sa rezultatima sprovedenim analizama

Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Srednjeročno

Nadležni subjekti će biti preciznije definisani prilikom ažuriranja Akcionog plana

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.3.3.4.

Obavezne edukacije administrativno-tehničkog osoblja i regulisanje pitanja nadležnosti u oblasti njihove edukacije

1. Izrada programa edukacije
2. Sprovođenje edukacije

Kontinuirano

Služba za upravljanje kadrovima, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.3.4. STRATEŠKA SMERNICA: INFRASTRUKTURNA ULAGANJA U OBJEKTE SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA CILJNO USMERENA NA REŠAVANJE PROBLEMA NEDOSTATKA SUDNICA I TUŽILAČKIH KABINETA ČIME BI SE POVEĆAO BROJ SUDEĆIH DANA PO SUDIJI, SMANJIO VREMENSKI PERIOD IZMEĐU DVA ROČIŠTA I ZNAČAJNO UBRZAO ISTRAŽNI POSTUPAK

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.3.4.1.

Analiza infrastrukturnih kapaciteta sudova, odnosno javnih tužilaštava sa fokusom na broju i opremljenosti sudnica i javnotužilačkih kabineta.

1. Formiranje radne grupe za analizu infrastrukturnih kapaciteta sudova, odnosno javnih tužilaštava sa fokusom na broju i opremljenosti sudnica i javnotužilačkih kabineta
2. Izrada izveštaja o rezultatima sprovedene analize koji sadrži spiskove neophodnih investicija po principu prioriteta

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.3.4.2.

Izrada plana izgradnje i opremanja novih i adaptacije postojećih sudnica i javnotužilačkih kabineta

1. Izrada plana izgradnje i opremanja novih i adaptacije postojećih sudnica
2. Izrada plana izgradnje i opremanja novih i adaptacije postojećih sudnica i javnotužilačkih kabineta

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.3.4.3.

Sprovođenje plana izgradnje i opremanja novih i adaptacije postojećih sudnica i javnotužilačkih kabineta

1. Izgradnja novih sudnica i javnotužilačkih kabineta
2. Adaptacija postojećih sudnica i javnotužilačkih kabineta

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2012)

5.3.5. STRATEŠKA SMERNICA: PREISPITIVANJE SISTEMA ODGOVORNOSTI UČESNIKA U SUDSKIM POSTUPCIMA ZBOG ZLOUPOTREBA PRAVA U POSTUPKU ČIME SE ONEMOGUĆAVA ILI OTEŽAVA NJEGOVO OKONČANJE U RAZUMNOM ROKU

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.3.5.1.

Analiza važećeg normativnog okvira sistema odgovornosti učesnika u sudskim postupcima zbog zloupotreba prava u postupku

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize važećeg normativnog okvira sistema odgovornosti učesnika u sudskim postupcima zbog zloupotreba prava u postupku
2. Sprovođenje analize važećeg normativnog okvira sistema odgovornosti učesnika u sudskim postupcima zbog zloupotreba prava u postupku
3. Izrada izveštaja o nedostacima postojećeg sistema odgovornosti (na osnovu rezultata sprovedene analize) koji sadrži listu zakona i drugih propisa čije su izmene neophodne i predlozima izmena
4. Upućivanje izveštaja odgovarajućim radnim grupama za izmene zakona

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.3.6. STRATEŠKA SMERNICA: FORMULISANJE I SPROVOĐENJE JEDINSTVENOG PROGRAMA REŠAVANJA STARIH PREDMETA, UZ UVAŽAVANJE UJEDNAČAVANJA BROJA PREDMETA PO SUDIJI, USPOSTAVLJANJE SISTEMA PERMANENTNOG HORIZONTALNOG TRANSFERA I RELOKACIJE SUDIJA I JAVNIH TUŽILACA, U SKLADU SA USTAVOM, A UZ ADEKVATNU STIMULACIJU, KAO I EFIKASNO PRAĆENJE PRIMENE PROGRAMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.3.6.1.

Izrada jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta, sledeći principe:
1. Identifikacije i obeležavanja starih predmeta;
2. Preraspodele resursa (ljudskih i materijalnih);
3. Automatizacije procesa upravljanja predmetima.

1. Formiranje radne grupe za izradu jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta
2. Izrada Predloga programa rešavanja starih predmeta
3. Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa

Četvrti kvartal 2013. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Vrhovni kasacioni sud

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (MDTF)

5.3.6.2.

Primena jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta

Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Kontinuirano

 

Budžet Republike Srbije

5.3.6.3.

Praćenje primene jedinstvenog programa rešavanja starih predmeta

1. Izrada periodičnih izveštaja o dinamici rešavanja starih predmeta
2. Analiza periodičnih izveštaja o dinamici rešavanja starih predmeta
3. Predlaganje mera koje su neophodne za unapređenje procesa smanjenja broja starih predmeta

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, sudovi, Vrhovni kasacioni sud

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

5.4. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG I ODRŽIVOG JAVNOBELEŽNIČKOG SISTEMA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Unapređen normativni okvir;
2. Uspostavljena Komora javnih beležnika i izabrani organi upravljanja;
3. Doneti podzakonski propisi.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Ministarstvo nadležno za pravosuđe - Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju;
2. Komora javnih beležnika, Ministarstvo nadležno za pravosuđe;
3. Komora javnih beležnika, Ministarstvo nadležno za pravosuđe.

5.4.1. STRATEŠKA SMERNICA: DALJE UNAPREĐENJE NORMATIVNOG OKVIRA U PRAVCU USPOSTVALJANJA EFIKASNOG I ODRŽIVOG JAVNOBELEŽNIČKOG SISTEMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.4.1.1.

Izrada analize efekata propisa u pogledu planiranih izmena i dopuna normativnog okvira

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize
2. Sprovođenje analize
3. Podnošenje izveštaja Ministarstvu nadležnom za pravosuđe o rezultatima sprovedene analize i neophodnim izmenama normativnog okvira

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ program pravne reforme)

5.4.1.2.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu u pravcu proširenja i preciznijeg definisanja ovlašćenja javnih beležnika

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ program pravne reforme, MDTF)

5.4.1.3.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.4.1.4.

Izmena Pravilnika o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima i javnobeležničkim mestima za koje će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika u pravcu redefinisanja principa teritorijalne raspodele javnih beležnika a radi omogućavanja početka funkcionisanja Komore javnih beležnika

1. Formiranje radne grupe za izmenu Pravilnika
2. Izrada Predloga pravilnika
3. Slanje Predloga pravilnika na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Pravilnika

Drugi kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme)

5.4.2. STRATEŠKA SMERNICA: IZGRADNJA KAPACITETA BUDUĆIH JAVNIH BELEŽNIKA I USPOSTAVLJANJE KOMORE JAVNIH BELEŽNIKA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.4.2.1.

Analiza potreba i sledstvena izrada plana izgradnje kapaciteta javnih beležnika

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize i izradu plana
2. Sprovođenje analize
3. Izrada plana

Četvrti kvartal 2014. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ program pravne reforme)

5.4.2.2.

Sprovođenje plana

1. Aktivnosti će biti preciznije definisane prilikom ažuriranja akcionog plana

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme)

5.4.2.3.

Osnivanje Komore, izbor organa Komore i donošenje podzakonskih propisa predviđenih Zakonom

1. Imenovanje prvih 100 javnih beležnika
2. Sazivanje osnivačke skupštine
3. Izbor organa Komore
4. Donošenje Statuta Komore javnih beležnika
5. Donošenje Poslovnika
6. Donošenje podzakonskog propisa kojim se definišu uslovi za razrešenje i brisanje iz imenika javnobeležničkih pripravnika, odnosno javnobeležničkih pomoćnika
7. Donošenje podzakonskog propisa kojim se utvrđuju kriterijumi za zaradu javnobeležničkog pripravnika, odnosno javnobeležničkog pomoćnika uz utvrđivanje minimalne zarade koju je javni beležnik dužan da plaća javnobeležničkom pripravniku, odnosno javnobeležničkom pomoćniku
8. Donošenje podzakonskog propisa kojim se utvrđuje minimalni iznos zarade administrativnog osoblja
9. Donošenje podzakonskog propisa kojim se određuje najniži iznos osiguranja na koji javni beležnik zaključuje ugovor o osiguranju za štetu koju bi mogao prouzrokovati obavljanjem delatnosti
10. Donošenje podzakonskog propisa o visini nagrade i naknade troškova za rad Predsednika Komore, članova izvršnog odbora, nadzornog odbora, disciplinske komisije, disciplinskog tužioca i njegovih zamenika.
11. Donošenje Etičkog kodeksa
12. Donošenje podzakonskog propisa kojim se bliže uređuje disciplinski postupak.
13. Definisanje parametara i određivanje javnobeležničke tarife
14. Donošenje podzakonskog propisa o određivanju broja javnobeležničkih mesta i sedišta javnih beležnika

Treći kvartal 2014. godine

 

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ program pravne reforme)

5.4.3. STRATEŠKA SMERNICA: IZMENA NORMATIVNOG OKVIRA U POGLEDU PRAVNE PRIRODE AKATA JAVNIH BELEŽNIKA (IZVRŠNOST ISPRAVE)

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.4.3.1.

Sprovođenje analize sa ciljem identifikacije mogućnosti za izmene normativnog okvira u pogledu pravne prirode akata javnih beležnika (izvršnost isprave)

1. Formiranje radne podgrupe za sprovođenje analize u okviru radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu
2. Sprovođenje analize
3. Podnošenje izveštaja o rezultatima analize

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme)

5.5. STRATEŠKI CILJ: USPOSTAVLJANJE EFIKASNOG I ODRŽIVOG SISTEMA IZVRŠENJA SUDSKIH ODLUKA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Izrađeni planovi za razvoj relevantnih nadležnosti;
2. Izrađen program obuke namenjen izvršiteljima;
3. Procenat savladavanja priliva predmeta izvršenja;
4. Broj i struktura presuda Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Srbije zbog neizvršenja sudskih odluka;
5. Broj i struktura odluka Ustavnog suda zbog neizvršenja sudskih odluka;
6. Broj pritužbi pritvorenih i lica na izdržavanju zavodskih sankcija koje se odnose na uslove smeštaja, poštovanje ljudskih prava i pružanje zdravstvene zaštite;
7. Procenat lica koja se nalaze na izdržavanju zavodskih sankcija, radno angažovanih i uključenih u programe obuke;
8. Procenat zaposlenih u službi tretmana obuhvaćenih obukama;
9. Procenat zastupljenosti alternativnih sankcija u ukupnom broju izrečenih krivičnih sankcija.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora izvršitelja;
2. Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora izvršitelja;
3. Vrhovni kasacioni sud;
4. Ministarstvo nadležno za pravosuđe,
5. Ustavni sud;
6. Ministarstvo nadležno za pravosuđe - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija;
7. Ministarstvo nadležno za pravosuđe - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija;
8. Ministarstvo nadležno za pravosuđe - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija.

5.5.1. STRATEŠKA SMERNICA: IZRADITI I SPROVESTI PLANOVE ZA RAZVOJ RELEVANTNIH NADLEŽNOSTI. IZRADITI PROGRAM OBUKE NAMENJEN IZVRŠITELJIMA I USPOSTAVITI EFIKASAN NADZOR NAD NJEGOVOM PRIMENOM

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.5.1.1.

Izrada planova za razvoj relevantnih nadležnosti

1. Formiranje radne grupe
2. Izrada Predloga planova

Prvi kvartal 2015. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012)

5.5.1.2.

Sprovođenje planova za razvoj relevantnih nadležnosti

1. Aktivnosti će zavisiti od sadržine plana

Drugi kvartal 2015. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012)

5.5.1.3.

Izrada programa obuke namenjenog izvršiteljima i nadzor nad procesom sprovođenja obuke

1. Formiranje radne grupe za izradu programa koji bi između ostalog regulisao program i mehanizme nadzora nad sprovođenjem procesa obuke
2. Izrada Predloga programa
3. Slanje Predloga programa na komentare i razmatranje komentara
4. Donošenje Programa
5. Početak primene Programa

Treći kvartal 2013. godine

Komora, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012)

5.5.2. STRATEŠKA SMERNICA: UTVRDITI NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA, KOMORE SUDSKIH IZVRŠITELJA I SUDOVA KAKO BI SE POŠTOVAO ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I POVEĆALA DELOTVORNOST IZVRŠENJA SUDSKIH PRESUDA U REPUBLICI SRBIJI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.5.2.1.

Sprovođenje analize efekata propisa u pogledu planiranih izmena i dopuna normativnog okvira

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize
2. Sprovođenje analize
3. Podnošenje Ministarstvu nadležnom za pravosuđe izveštaja o rezultatima sprovedene analize

Prvi kvartal 2015. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012)

5.5.2.2.

Izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Izvršenju i obezbeđenju u pravcu redefinisanja stvarne nadležnosti izvršitelja

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Drugi kvartal 2015. godine

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012)

5.5.2.3.

Preuzimanje nadležnosti u oblasti nadzora nad radom izvršitelja po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

1. Donošenje Pravilnika o vršenju nadzora nad radom izvršitelja (analiza i evaluacija)
2. Podnošenje redovnih izveštaja od strane Komore Ministarstvu nadležnom za pravosuđe o broju i strukturi pritužbi na rad izvršitelja

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Komora izvršitelja

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (GIZ Program pravne reforme, IPA 2012)

5.5.3. STRATEŠKA SMERNICA: UVOĐENJE SUDIJE ZA IZVRŠENJE (SUDIJA ZA NADZOR NAD IZVRŠENJEM KRIVIČNIH SANKCIJA)

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.5.3.1.

Usklađivanje važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom

1. Formiranje radne grupe za sprovođenje analize o potrebama usklađivanja važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom
2. Izrada izveštaja o rezultatima analize o potrebama usklađivanja važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom
3. Dostavljanje analize subjektima nadležnim za usklađivanje važećih podzakonskih propisa sa novim zakonskim okvirom
4. Donošenje, odnosno izmena važećih podzakonskih propisa

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

5.5.3.2.

Stvaranje organizacionih preduslova za efikasno funkcionisanje sudija za izvršenje

1. Obuka sudija za izvršenje iz oblasti prava lica lišenih slobode, savremenih tokova u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i prihvaćenih trendova u oblasti njihovog tretmana i postpenalnog prihvata
2. Izrada smernica za postupanje sudija za izvršenje imajući u vidu različite vrste i tipove ustanova
3. Informisanje lica lišenih slobode o postojanju i mogućnostima zaštite njihovih prava u postupku pred sudijom za izvršenje

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (OEBS)

5.5.3.3.

Postepeno proširenje nadležnosti sudije za izvršenje u skladu sa najboljom uporednom praksom

1. Formiranje radne grupe za izradu analize i formulisanje predloga izmena važećeg normativnog okvira u pravcu proširenja nadležnosti sudije za izvršenje
2. Izrada izveštaja o rezultatima sprovedene analize koji sadrži predloge izmena važećeg normativnog okvira u pravcu proširenja nadležnosti sudije za izvršenje
3. Dostavljanje izveštaja subjektima nadležnim da izrade nacrte izmena važećeg normativnog okvira

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

5.5.4. STRATEŠKA SMERNICA: DALJE AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU INFRASTRUKTURE, POŠTOVANJU LJUDSKIH PRAVA, ZAŠTITI POSEBNO OSETLJIVIH KATEGORIJA U CILJU BEZBEDNOG ČUVANJA U HUMANIM USLOVIMA UZ PRUŽANJE ADEKVATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I UNAPREĐENJE TRETMANA I OBUKE OSUĐENIH LICA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.5.4.1.

Unapređenje infrastrukture u oblasti izvršenja zavodskih sankcija

1. Izgradnja novih objekata i kazneno-popravnih ustanova
2. Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u skladu sa evropskim standardima
3. Analiza materijalnih ušteda i uvođenje modernih tehnologija

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013, Program norveške bilateralne pomoći Vlade Kraljevine Norveške)

5.5.4.2.

Unapređenje poštovanja ljudskih prava lica koja se nalaze na izdržavanju zavodskih sankcija a naročito unapređenje zaštite posebno osetljivih kategorija u cilju bezbednog čuvanja u humanim uslovima

1. Kontinuirani rad na edukaciji svih zaposlenih u Upravi iz oblasti zaštite ljudskih prava
2. Uspostavljanje održivih sistema informisanja lica lišenih slobode o njihovim pravima i načinima zaštite tih prava
3. Poboljšanje materijalnih uslova u zavodima i rešavanje problema prenaseljenosti kazneno popravnih ustanova u skladu sa Strategijom za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine
4. Razvijanje novih programa tretmana, obuke, stručnog usavršavanja, kao i pomoći okupacionom terapijom za posebno osetljive kategorije lica (žene, maloletnike, invalide, mentalno obolela lica, zavisnike).

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013, Program norveške bilateralne pomoći Vlade Kraljevine Norveške)

5.5.4.3.

Unapređenje zdravstvene zaštite lica koja se nalaze na izvršenju zavodskih sankcija

1. Na osnovu usvojene sistematizacije radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija popuniti radna mesta zdravstvenih radnika u svim ustanovama
2. Nastaviti započete rekonstrukcije Specijalne zatvorske bolnice i prostora namenjenih zdravstvenoj zaštiti u drugim ustanovama i poboljšati redovnost nabavke lekova i materijala i medicinske opreme
3. Unaprediti sistem stomatološke zaštite za sve osuđene u okviru zavoda
4. Osnovati odeljenje za izvršenje mere bezbednosti obaveznog čuvanja i lečenja maloletnika u okviru VPD u Kruševcu
5. U saradnji sa Ministarstvom nadležnim za zdravlje obezbediti lekove za lečenje HIV i SIDE, C hepatita, tuberkuloze i supstitucione terapije zavisnika;
6. Obezbediti kontinuiranu obuku zdravstvenih radnika za sprovođenje programa smanjenja štete kod bolesti zavisnosti i prevencije polno i krvno prenosivih bolesti i tuberkuloze i obezbediti održivost programa u sistemu izvršenja krivičnih sankcija

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo nadležno za zdravlje

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013, Program norveške bilateralne pomoći Vlade Kraljevine Norveške)

5.5.4.4.

Unapređenje tretmana osuđenih lica

1. Unapređivati jedinstvenu strategiju i smernice u oblasti tretmana i pripreme za otpust osuđenih, kao i primenu odgovarajućih programa postupanja za različite kategorije osuđenih lica;
2. Kontinuirana obuka službenika tretmana sa akcentom na preispitivanje i izmenu programa postupanja, primenu specijalizovanih programa i programa koji će omogućiti bolju socijalnu reintegraciju i prihvat osuđenih nakon izlaska sa izdržavanja kazne;
3. Izrada i uvođenje specijalizovanih programa tretmana koji se odnose na prevenciju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, kontrolu besa, za počinioce seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i posebnih specijalizovanih programa namenjenih osetljivim kategorijama osuđenih lica (maloletnici, žene, osuđeni na duge kazne, osobe sa posebnim potrebama, stara lica, psihički obolele osobe i dr.)
4. Utvrditi mehanizme za saradnju i razmenu pozitivnih iskustava i dobre prakse između ustanova za izvršenje;
5. Obezbediti adekvatno stručno usavršavanje za sve zaposlene koji učestvuju u sprovođenju programa tretmana.

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013, Program norveške bilateralne pomoći Vlade Kraljevine Norveške)

5.5.4.5.

Unapređenje obuke lica koja se nalaze na izdržavanju zavodskih sankcija

1. Izrada koncepcije uvođenja stručnog obrazovanja i obuka u programe tretmana lica lišenih slobode i ostvarivanje neophodnih uslova za njeno sprovođenje na nivou celokupnog sistema izvršenja krivičnih sankcija.
2. Uspostavljanje trajne saradnje sa ministarstvom nadležnim za prosvetu, u okviru projekta "Druga šansa", u cilju sticanja osnovno-školskog obrazovanja.
3. Izvršiti analizu proizvodnih kapaciteta i postojećih vrsta poslova u okviru svih ustanova za izvršenje krivičnih sankcija kao i analizu dosadašnjeg finansijskog poslovanja privrednih jedinica u cilju realnog sagledavanja njihove efikasnosti. Na osnovu dobijenih rezultata potrebno je izvršiti reorganizaciju Službe za obuku i upošljavanje. Takođe je proizvodne kapacitete ustanova za izvršenje krivičnih sankcija potrebno sagledati u realnom svetlu i ispitati mogućnost njihovog angažovanja kroz različite forme javno-privatnih i javno-javnih partnerstava koji bi umanjili probleme koje sa sobom nosi poslovanje u uslovima tržišne ekonomije
4. Poboljšati radne uslove u svim zavodima i obezbediti da higijensko-tehnička zaštita na radu zadovoljava propisane standarde
5. Ostvarivanje zakonodavnih i institucionalnih pretpostavki za uvođenje mogućnosti sticanja osnovnog i srednjeg obrazovanja tokom izdržavanja kazne.

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija, Ministarstvo nadležno za oblast nauke i prosvete

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013, Program norveške bilateralne pomoći Vlade Kraljevine Norveške)

5.5.5. STRATEŠKA SMERNICA: PREDUZIMANJE MERA U CILJU DALJEG RAZVOJA I ŠIRE PRIMENE ALTERNATIVNIH SANKCIJA I UNAPREĐENJE OBUKE I STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.5.5.1.

Unapređenje i proširenje primene alternativnih sankcija

1. Prijem u službu novih zaposlenih na poslovima izvršenja alternativnih sankcija i mera;
2. Širenje mreže povereničkih kancelarija, i stvaranje novog organizacionog okvira u skladu sa novim zakonskim rešenjima i povećanim potrebama u sistemu izvršenja alternativnih mera i sankcija;
3. Podizanje svesti o alternativnim sankcijama kod predstavnika državne administracije (kako bi se obezbedili neophodni uslovi za njihovu realizaciju), sudija (koji treba da izriču takve mere), građana (kako bi prihvatili ove mere)
4. Obuka za nosioce pravosudnih funkcija, poverenike, ovlašćena službena lica područnih organa policije i druge koji će učestvovati u sprovođenju alternativnih sankcija
5. Priprema pilot projekata radi uspostavljanja novih vidova alternativnih sankcija (kako onih koje zahtevaju nadzor, tako i onih koje zahtevaju manji stepen nadzora prilikom izvršenja)
6. Usaglašavanje mehanizama i koordinacije kod izvršenja alternativnih sankcija, kao i izrada kratkoročne i dugoročne analize troškova i dobiti
7. Obezbediti uslove da poverenička služba bude u mogućnosti da pruža adekvatnu podršku osuđenima nakon izdržane kazne, u cilju njihove efikasne reintegracije u društvenu zajednicu.

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2010)

5.5.5.2.

Unapređenje obuke i stručnog usavršavanja zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

1. Izrada novog Pravilnika o obuci i stručnom osposobljavanju zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
2. Rekonstrukcija i proširenje postojećih kapaciteta i pravno regulisanje objekata Centra za obuku i stručno osposobljavanje u Nišu
3. Nabavka dodatnih nastavnih sredstava kako bi se obezbedilo efikasno izvođenje nastave
4. Selekcija i edukacija predavača u Centru za obuku
5. Definisanje jasnih zaduženja i procedura na osnovu kojih će se u okviru oblasti stručnog usavršavanja objedinjavati svi zaposleni u sistemu izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji. To uključuje utvrđivanje prioritetnih potreba zaposlenih za obuku i stručno usavršavanje, izradu godišnjeg plana obuke i stručnog usavršavanja, odabir polaznika, izbor predavača, ocenjivanje kvaliteta nastave, i sl.
6. Nastavak izrade, izvođenja i ocenjivanja planova i programa obuke i stručnog usavršavanja sa usaglašenim prioritetnim oblastima
7. Uspostavljanje Koordinacionog tela za praćenje rezultata rada zaposlenih u Upravi i kadrovsko planiranje

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć (IPA 2013, Program norveške bilateralne pomoći Vlade Kraljevine Norveške, OEBS)

5.6. STRATEŠKI CILJ: DALJE UNAPREĐENJE MEĐUNARODNE SARADNJE U OBLASTI PRAVOSUĐA

INDIKATORI STRATEŠKOG CILJA:
1. Unapređen normativni okvir u oblasti međunarodne pravne saradnje u krivičnim stvarima;
2. Unapređen normativni okvir u oblasti međunarodne pravne saradnje u građanskim stvarima;
3. Broj bilateralnih sporazuma Republike Srbije o međunarodnoj saradnji u oblasti pravosuđa;
4. Broj međunarodnih organizacija u čijem radu aktivno učestvuje Republičko javno tužilaštvo;
5. Broj međunarodnih organizacija u čijem radu aktivno učestvuje Visoki savet sudstva;
6. Broj međunarodnih organizacija čiji je član Republičko javno tužilaštvo;
7. Broj međunarodnih organizacija čiji je član Visoki savet sudstva;
8. Osnovano Koordinaciono telo za saradnju u oblasti međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima;
9. Unapređen rad Saveta za međunarodno privatno pravo;
10. Ojačani tehnički kapaciteti za koordinaciju, pružanje i praćenje međunarodne krivičnopravne pomoći;
11. Broj sprovedenih obuka, odnosno broj sudija i javnih tužilaca obuhvaćenih obukama u oblasti međunarodne saradnje u oblasti pravosuđa.

IZVORI VERIFIKACIJE INDIKATORA:
1. Izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije;
2. Izveštaj Ministarstva nadležnog za pravosuđe;
3. Godišnji izveštaj Visokog saveta sudstva;
4. Godišnji izveštaj Republičkog javnog tužilaštva;
5. Godišnji izveštaj Saveta za međunarodno privatno pravo.

5.6.1. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE SARADNJE U OBLASTI MEĐUNARODNE KRIVIČNOPRAVNE POMOĆI

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.6.1.1.

Unapređenje zakonodavnog okvira kroz izmene i dopune Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada Nacrta zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije

5.6.1.2.

Unapređenje međunarodnopravnog okvira - povećanje broja zaključenih međunarodnih sporazuma

1. Intenziviranje neposredne međunarodne saradnje zaključenjem bilateralnih sporazuma u oblasti međunarodne krivičnopravne pomoći
2. Inteziviranje neposredne međunarodne saradnje i pravne pomoći putem potpisivanja sudskih memoranduma o razumevanju sa nadležnim organima stranih država
3. Intenziviranje neposredne međunarodne saradnje i pravne pomoći putem potpisivanja tužilačkih memoranduma o razumevanju sa nadležnim organima stranih država

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije

5.6.1.3.

Jačanje tehničkih kapaciteta za koordinaciju, pružanje i praćenje međunarodne krivičnopravne pomoći

1. Unapređenje tehničkih kapaciteta Republičkog javnog tužilaštva putem uvođenja LURIS programa za elektronsko zavođenje, obradu i praćenje predmeta međunarodne krivičnopravne pomoći u kojima postupa javno tužilaštvo

Kontinuirano

Republičko javno tužilaštvo

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

5.6.1.4.

Jačanje stručnih kapaciteta subjekata međunarodne krivičnopravne pomoći

1. Sprovođenje ciklusa obuke javnih tužilaca na temu međunarodne krivičnopravne pomoći
2. Sprovođenje ciklusa obuke sudija na temu međunarodne krivičnopravne pomoći
3. Organizovanje nacionalnih i regionalnih konferencija za sve subjekte međunarodnopravne pomoći o pružanju međunarodne krivičnopravne pomoći;
4. Razmena iskustava i najboljih praksi putem studijskih poseta drugim zemljama i međunarodnim organizacijama

Kontinuirano

Visoki savet sudstva, Republičko javno tužilaštvo, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna

5.6.1.5

Unapređenje koordinacije i saradnje državnih organa Republike Srbije u pružanju međunarodne krivičnopravne pomoći putem osnivanja koordinacionog tela

1. Osnivanje Koordinacionog tela
2. Početak rada koordinacionog tela
3. Periodično podnošenje izveštaja o radu koordinacionog tela

Kontinuirano, počinje srednjeročno

Vlada Republike Srbije, Koordinaciono telo

Budžet Republike Srbije

5.6.2. STRATEŠKA SMERNICA: UNAPREĐENJE SARADNJE U OBLASTI MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI U GRAĐANSKIM STVARIMA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.6.2.1.

Unapređenje zakonodavnog okvira

1. Nastavak rada radne grupe
2. Izrada radnog teksta Zakona
3. Javna rasprava
4. Upućivanje Nacrta zakona Vladi

Srednjeročno

Ministarstvo nadležno za pravosuđe

Budžet Republike Srbije

5.6.2.2.

Unapređenje međunarodno-pravnog okvira - povećanje broja potpisanih međunarodnih sporazuma

1. Intenziviranje neposredne međunarodne saradnje putem potpisivanja bilateralnih sporazuma u oblasti međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima
2. Inteziviranje neposredne međunarodne saradnje i pravne pomoći putem potpisivanja sudskih memoranduma o razumevanju sa nadležnim organima stranih država

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

5.6.2.3.

Jačanje stručnih kapaciteta subjekata međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima

1. Sprovođenje ciklusa obuke sudija na temu međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima
2. Organizovanje nacionalnih i regionalnih konferencija za sve subjekte međunarodnopravne pomoći o pružanju međunarodne pravne pomoći pomoći u građanskim stvarima
3. Razmena iskustava i najboljih praksi putem studijskih poseta drugim zemljama i međunarodnim organizacijama

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Visoki savet sudstva, Pravosudna akademija

Budžet Republike Srbije i međunarodna pomoć

5.6.2.4.

Unapređenje koordinacije i saradnje državnih organa Republike Srbije u pružanju međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima kroz unapređenje delovanja Saveta za međunarodno privatno pravo

1. Proširenje nadležnosti Saveta za međunarodno privatno pravo
2. Intenziviranje rada Saveta za međunarodno privatno pravo u okviru proširenih nadležnosti

Srednjeročno

Vlada Republike Srbije, Savet za međunarodno privatno pravo

Budžet Republike Srbije

5.6.3. STRATEŠKA SMERNICA: AKTIVNO UČEŠĆE U RADU MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U OBLASTI PRAVOSUĐA

Broj

MERA

AKTIVNOST

ROK ZA OSTVARENJE MERE

NOSILAC MERE

IZVORI SREDSTAVA

5.6.3.1.

Aktivno učešće u radu međunarodnih organizacija u oblasti pravosuđa u kojima organi Republike Srbije imaju status člana

1. Aktivno učešće u radu međunarodnih, evropskih i regionalnih pravosudnih organizacija (UNODC, OSCE, CCPE, SEEPAG i dr.)

Kontinuirano

Ministarstvo nadležno za pravosuđe, Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

5.6.3.2.

Učlanjenje, odnosno obezbeđivanje punog članstva u međunarodnim organizacijama u oblasti pravosuđa u kojima organi Republike Srbije nemaju status člana

Učlanjenje, odnosno obezbeđivanje punog članstva u organizacijama kao EUROJUST, EJN i dr.

Kontinuirano

Republičko javno tužilaštvo, Visoki savet sudstva

Budžet Republike Srbije

1Konkretizacija mera i aktivnosti, kao i mehanizmi praćenja implementacije (indikatori) detaljno su obrađeni u IKT strategiji, čija je izrada u vreme usvajanja Akcionog plana u toku