Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA SPROVOĐENJE OVERAVANJA MERILA, METROLOŠKIH EKSPERTIZA, ISPITIVANJA TIPA MERILA, ISPITIVANJA PRETHODNO UPAKOVANIH PROIZVODA I DRUGIH POSLOVA IZ OBLASTI METROLOGIJE

("Sl. glasnik RS", br. 68/2010, 72/2010 - ispr. i 50/2013)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknada koje se plaćaju za sprovođenje overavanje merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca radi provere ispunjenosti metroloških zahteva i drugih poslova (u daljem tekstu: naknada) koje sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) u skladu sa Zakonom o metrologiji, kao i način plaćanja tih naknada.

Visina naknade za sprovođenje overavanja pojedinačnih vrsta merila iz stava 1. ovog člana i šifre tih poslova navedeni su u Prilogu - Visina naknade za sprovođenje overavanja merila koja sprovodi Direkcija (u daljem tekstu: Prilog), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Naknade se uplaćuju unapred na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

U slučaju da su stvarni troškovi veći od procenjenih, podnosilac zahteva dužan je da razliku uplati u roku od sedam dana od dana završetka posla.

U slučaju da su stvarni troškovi manji od procenjenih, Direkcija je dužna da izvrši povraćaj razlike podnosiocu zahteva, u roku od sedam dana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, naknade se mogu uplatiti u roku od sedam dana od dana završetka posla, za podnosioce zahteva koji zahteve podnose redovno, kao i u slučaju vanrednih okolnosti.

Član 3

Naknada se plaća u iznosu:

1) utvrđenom Prilogom;

2) od 1.400 dinara po započetom radnom času za overavanje merila koja nisu obuhvaćena Prilogom (šifra posla 101).

Naknada utvrđena u Prilogu umanjuje se za:

1) 20% ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije nisu manje od 200 komada (šifra posla 102);

2) 30% ako se merila overavaju statističkom metodom, a serije su veće od 500 komada ili ako je postupak overavanja automatizovan (šifra posla 103).

Naknada se može umanjiti samo po jednom osnovu iz stava 2. ovog člana.

Naknada utvrđena u Prilogu uvećava se:

1) 100% ako podnosilac zahteva traži da Direkcija, izda posebno uverenje o overavanju merila sa rezultatima merenja ili sa podacima o merilu koje on naznači (šifra posla 104);

2) za 1.400 dinara po broju časova čekanja državnog službenika Direkcije ako podnosilac zahteva za overavanje merila nije pripremio merilo za overavanje, odnosno nije obezbedio potreban broj radnika ili opremu za overavanje, a državni službenik Direkcije izađe po pozivu na mesto overavanja merila (šifra posla 105);

3) na iznos od 400 dinara ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 400 dinara, a overavanje merila se obavlja u službenim prostorijama Direkcije (šifra posla 106);

4) na iznos od 1.400 dinara ako je ukupna naknada za sprovođenje poslova overavanja merila manja od 1.400 dinara, a overavanje merila se obavlja van službenih prostorija Direkcije u sedištu Direkcije, odnosno u sedištu područne jedinice Direkcije (šifra posla 107);

5) 100% ako se pri ponovnom overavanju merila utvrdi da je istekao rok važenja žiga, odnosno uverenja o overavanju merila ili je žig uklonjen bez znanja Direkcije (šifra posla 108);

6) za 2.400 dinara za uverenje o overavanju merila koje se overava, a za koje metrološkim uputstvom ili uverenjem o odobrenju tipa nije propisano obavezno izdavanje uverenja (šifra posla 109).

Član 4

Naknada za sprovođenje metrološke ekspertize plaća se u iznosu od 1.400 dinara po započetom radnom času (šifra posla: 201).

Član 5

Naknada za sprovođenje ispitivanja i odobrenja tipa merila plaća se u iznosu od 1.400 dinara po započetom radnom času (šifra posla: 301).

Član 6

Naknada za sprovođenje ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda plaća se u iznosu od 1.400 dinara po započetom radnom času (šifra posla: 401).

Član 7

Naknada za sprovođenje vanrednog pregleda merila u upotrebi plaća se u iznosu od 1.400 dinara po započetom radnom času (šifra posla: 501).

Član 8

Naknada za sprovođenje etaloniranja etalona i merila plaća se u iznosu od 1.400 dinara po započetom radnom času (šifra posla 601).

Član 9

Naknada za sprovođenje etaloniranja referentnih materijala iznosi 1.400 dinara po započetom radnom času (šifra posla 602).

Ako podnosilac zahteva za etaloniranje referentnih materijala traži da Direkcija izda posebno uverenje sa specifičnim podacima o referentnom materijalu, vreme utrošeno za etaloniranje referentnog materijala povećava se za jedan radni čas.

Član 10

Naknada za obavljanje sledećih poslova iznosi:

1) za podešavanje tegova koje upotrebljavaju proizvođači i popravljači vaga i tegova, i to:

a) 120 dinara za svaki teg klase tačnosti M1 čija masa nije veća od 50 kg (šifra posla: 701),

b) 180 dinara za svaki teg klase tačnosti M1 čija je masa veća od 50 kg (šifra posla: 702),

v) 120 dinara za svaki teg klase tačnosti F1 i F2 (šifra posla 703).

2) 10.000 dinara po vagi za čije se overavanje koristi specijalno vozilo Direkcije za overavanje vaga (šifra posla 704);

3) 40 dinara po komadu za žigove u obliku nalepnice za ovlašćena tela (šifra posla 705).

Član 11

Naknada za sprovođenje utvrđivanja ispunjenosti tehničkih i funkcijskih karakteristika fiskalne kase, terminala za daljinsko očitavanje i softverske aplikacije iznosi 1.400 dinara po započetom radnom času (šifra posla 901).

Član 12

Ako se poslovi overavanja merila, metrološke ekspertize, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i mernih boca i drugi poslovi koje obavlja Direkcija vrše van sedišta Direkcije, odnosno van sedišta područne jedinice Direkcije, naknada za sprovođenje tih poslova povećava se za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika za vreme službenog putovanja.

Član 13

Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu, naknade utvrđene ovom uredbom plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Član 14

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem tipa merila i pregledom etalona, merila i uzoraka referentnih materijala ("Službeni list SCG", broj 54/05 i "Službeni glasnik RS", broj 109/09).

Član 15

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

VISINA NAKNADE ZA SPROVOĐENJE POSLOVA OVERAVANJA POJEDINAČNIH VRSTA MERILA

 

Redni broj

Vrsta merila

Iznos
u dinarima
po komadu

Šifra posla

A. Dužina

1. Merila dužine opšte namene

 

 

 

1) merni lenjiri, složiva merila dužine, metri za tekstil, merne letve za merenje nivoa tečnosti, odnosno praznog prostora u rezervoarima

140

00111

 

2) merne trake sa ili bez viska

280

00121

2. Mašine za merenje dužine žice i kabla

1.000

00131

3. Automatska merila nivoa tečnosti

1.400

00141

B. Zapremina

1. Merila ograničene zapremine tečnosti

 

 

 

1) ugostiteljske posude i merne boce za skladištenje (100 kom.)

50

00211

 

2) cisterne

 

 

 

a) do 20 m3 zapremine

3.200

00221

 

b) preko 20 m3 zapremine

4.800

00222

 

3) rezervoari i tankeri

 

 

 

a) do 100 m3 zapremine

7.200

00231

 

b) od 100 m3 do 500 m3 zapremine

18.000

00232

 

v) preko 500 m3 zapremine

34.000

00233

 

4) mlekomeri

350

00241

 

5) laktofrizi

1.400

00251

2. Vodomeri

 

 

 

a) do 10 m3/h

110

00311

 

b) od 10 m3/h do 50 m3/h

160

00312

 

v) od 50 m3/h do 100 m3/h

260

00313

 

g) od 100 m3/h do 200 m3/h

480

00314

 

d) od 200 m3/h do 500 m3/h

1.200

00315

 

đ) preko 500 m3/h

2.400

00316

3. Merila i merni sistemi za kontinuirano i dinamičko merenje količine tečnosti koje nisu voda

 

 

 

1) sprave za merenje tečnih goriva i maziva

1.400

00411

 

2) sprave za merenje tečnog naftnog gasa

4.000

00421

4. Gasomeri

 

 

 

1) gasomeri sa mehovima

 

 

 

a) do 16 m3/h

250

00511

 

b) preko 16 m3/h

360

00521

 

2) gasomeri sa rotacionim klipovima

550

00531

 

3) gasomeri sa turbinom

550

00541

 

4) korektori

600

00551

V. Masa

1. Tegovi

 

 

 

1) klase tačnosti M2

70

00611

 

2) klase tačnosti M1

 

 

 

a) do 50 kg

140

00621

 

b) preko 50 kg

560

00622

 

3) klase tačnosti F2

300

00631

2. Vage

 

 

 

1) vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I)

2.000

00711

 

2) vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (II)

1.400

00721

 

3) vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII):

 

 

 

a) do 20 kg

960

00731

 

b) od 20 kg do 500 kg

1.400

00732

 

v) od 500 kg do 5000 kg

2.800

00733

 

g) od 5000 kg do 20000 kg

4.800

00734

 

d) od 20000 kg do 40000 kg

7.200

00735

 

đ) od 40000 kg do 60000 kg

9.600

00736

 

e) preko 60000 kg

14.400

00737

 

4) vage sa automatskim i poluautomatskim funkcionisanjem (osim vaga na transportnoj traci)

 

 

 

a) do 50 kg

3.600

00741

 

b) od 50 kg do 500 kg

5.400

00742

 

v) preko 500 kg

7.500

00743

 

5) vage na transportnoj traci

9.600

00751

 

6) kontrolne vage za ispitivanje tegova

6.000

00761

G. Sila

1. Merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila

3.600

00811

D. Pritisak

1. Manometri za merenje krvnog pritiska

 

 

 

a) mehanički

110

00911

 

b) elektronski

140

00912

2. Manometri za merenje u pneumaticima

140

01011

Đ. Gustina

1. Areometri

 

 

 

1) Areometri

720

01111

 

2) Areometri specijalne namene

720

01112

 

3) Elektronska merila gustine

2.900

01113

2. Sprave za određivanje hektolitarske mase žitarica i uljarica

 

 

 

1) sa posudom od ¼ dm3 i tegovima

1.400

01211

 

2) sa posudom od 1 dm3 i tegovima

1.800

01212

3. Vlagomeri za žitarice i uljarice

 

 

 

1) na principu sušenja

3.600

01311

 

2) na drugim principima

1.400

01312

E. Koncentracija (sadržaj)

1. Alkoholometri

500

01411

2. Refraktometri koji se koriste u prometu robu i usluga

2.800

01421

3. Etilometri

500

01431

4. Analizatori izduvnih gasova

1.000

01441

Ž. Temperatura

1. Medicinski termometri (stakleni i električni)

 

 

 

a) medicinski (humani) termometri - živini

60

01511

 

b) medicinski (humani) termometri - električni

120

01512

Z. Električne veličine

1. Strujni merni transformatori

 

 

 

a) nazivni napon do 3,6 kV

480

01611

 

b) nazivni napon preko 3,6 kV

1.400

01612

2. Naponski merni transformatori za osnovni opseg

1.400

01621

3. Indukciona brojila klase tačnosti 2 i 3

 

 

 

a) monofazno brojilo

140

01711

 

b) trofazno brojilo

240

01712

4. Indukciona brojila klase tačnosti 0,5 i 1

 

 

 

a) trofazno brojilo

720

01721

5. Elektronska brojila klase tačnosti 2 i 3

 

 

 

a) monofazno brojilo

140

01731

 

b) trofazno brojilo

360

01732

6. Elektronska brojila klase tačnosti 1

 

 

 

a) monofazno brojilo

180

01741

 

b) trofazno brojilo

380

01742

7. Elektronska brojila klase tačnosti 0,2 S i 0,5 S

 

 

 

a) monofazno brojilo

380

01751

 

b) trofazno brojilo

860

01752

8. Elektronska brojila aktivne i reaktivne električne energije u istom kućištu

 

 

 

a) klase tačnosti 0,2 S i 0,5 S

1.400

01761

 

b) klase tačnosti 1 aktivno i klase tačnosti 2 ili 3 reaktivno

720

01762

 

v) klase tačnosti 2 aktivno i klase tačnosti 3 reaktivno

380

01763

9. Merila za ispitivanje električne bezbednosti u niskonaponskim distributivnim mrežama

 

 

 

a) električne otpornosti uzemljenja

380

01811

 

b) električne otpornosti izolacije

380

01812

 

v) električne impedanse petlje

380

01813

 

g) električne otpornosti uzemlja i izjednačenja potencijala

380

01814

 

d) za proveru zaštitnih uređaja diferencijalne električne struje

380

01815

I. Jonizujuća zračenja

1. Dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja

8.000

01911

2. Poluprovodnički brojači

8.000

01921

3. GM brojači

8.000

01931

4. Detektori jonizujućeg zračenje koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja i opšte bezbednosti i zaštite životne sredine

8.000

01941

5. Scintilacioni brojači

8.000

01951

J. Fotometrija i radiometrija

1. Spektrofotometri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja

18.000

02011

2. Uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi)

6.000

02021

3. Opacimetri

6.000

02031

K. Merila specijalnih namena

1. Taksimetri

540

02111

2. Merila brzine vozila u saobraćaju

720

02121

3. Merila toplotne energije

1.400

02131

4. Računske jedinice merila toplotne energije sa temperaturnim davačima

720

02141

5. Merila nivoa zvuka

840

02151