Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U VEZI SA ISPITIVANJEM I ŽIGOSANJEM PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknada koje se plaćaju za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmeti), vršenje hemijskih analiza dragocenih metala, legura i predmeta, ispitivanja opreme koja služi za ispitivanje predmeta, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, kao i za izvršavanje drugih poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta (u daljem tekstu: naknada) koje sprovodi Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala, kao i način plaćanja tih naknada.

Visina naknada za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala iz stava 1. ovog člana, kao i šifre tih poslova navedeni su u Prilogu - Visina naknada za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2

Naknade se uplaćuju na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

Član 3

Naknada za sprovođenje ispitivanja i žigosanje predmeta umanjuje se za:

1) 30% ako se predmeti ispituju i žigošu u poslovnim prostorijama proizvođača, ili uvoznika (šifra posla: 311);

2) 10% ako se ispitivanje vrši primenom metode uzimanja uzorka i to za predmete iz iste serije koja nije manja od 200 komada (šifra posla: 312);

3) 10% ako proizvođač predmeta obezbedi pomoćno osoblje za žigosanje ispitanih predmeta (šifra posla: 313).

Naknada se može umanjiti samo po jednom osnovu iz stava 1. ovog člana.

Član 4

Ako je predmet sastavljen od delova različitih dragocenih metala, naknada za sprovođenje ispitivanja i žigosanje predmeta plaća se prema ukupnoj masi predmeta u skladu sa Prilogom i to za predmet od dragocenog metala čija je masa najviše zastupljena.

Ako je u predmet ugrađen deo od dragog kamena, bisera ili drugog materijala koji nije metal, naknada za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta plaća se prema njegovoj ukupnoj masi.

Svaki započeti gram mase svakog pojedinačnog predmeta smatra se kao ceo gram.

Član 5

Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača predmeta, kao i rešenja o znaku uvoznika odnosno zastupnika iznosi 6.000 dinara (šifra posla: 315).

Član 6

Naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika predmeta iznosi 10.000 dinara (šifra posla: 316).

Član 7

Po radnom času naknada se plaća za:

1) vršenje hemijske analize legura i predmeta od zlata (šifra posla: 301);

2) vršenje hemijske analize legura i predmeta od srebra (šifra posla: 302);

3) vršenje hemijske analize legura i predmeta od platine (šifra posla: 303);

4) vršenje hemijske analize legura i predmeta od paladijuma (šifra posla: 310);

5) ispitivanje zlatnih polufabrikata za zubnoprotetičke predmete (šifra posla: 304);

6) ispitivanje opreme koja služi za ispitivanje predmeta (šifra posla: 305);

7) ispitivanje predmeta čija finoća ne ispunjava ni najnižu propisanu finoću, kao i za ispitivanje predmeta od nedragocenih metala (šifra posla: 306);

8) ispitivanje predmeta čija finoća ne odgovara oznaci finoće kojom je taj predmet označen (šifra posla: 307);

9) veštačenje radi utvrđivanja finoće predmeta koja se može potvrditi odgovarajućim žigosanjem, odnosno da li je predmet proizveden u Republici Srbiji i ukoliko jeste utvrđivanje proizvođača (šifra posla: 308).

Ukoliko se ispitivanje i žigosanje predmeta obavlja u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, po njihovom pozivu, vreme koje zaposleni Direkcije koji obavlja ispitivanje i žigosanje provede u čekanju da se predmet, odnosno materijal ili oprema za ispitivanje i žigosanje pripreme uračunava se u radne časove (šifra posla: 309).

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana iznosi 1.400 dinara po započetom radnom času.

Član 8

Ukoliko se poslovi u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta vrše van službenih prostorija Direkcije naknada se povećava za iznos sredstava za pokriće troškova prevoza i dnevnica na službenom putovanju, u skladu sa propisom kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika za vreme službenog putovanja.

Član 9

Naknada za sliku državnih žigova za označavanje stepena finoće predmeta jednaka je vrednosti jednog radnog sata (šifra posla: 318).

Član 10

Podnosioci zahteva sa sedištem u inostranstvu naknade utvrđene ovom uredbom plaćaju u evrima, u visini dinarske protivvrednosti obračunate po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Član 11

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala ("Službeni list SCG", broj 3/06 i "Službeni glasnik RS", broj 109/09).

Član 12

Ovaj uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

VISINA NAKNADA ZA ISPITIVANJE I ŽIGOSANJE PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA

 

 

iznos
u dinarima

šifra
posla

1. Predmeti od zlata:

 

 

1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

30

112

2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

13

113

2. Predmeti od srebra:

 

 

1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

10

121

2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g do 15 g

13

122

3) za svaki pojedinačni predmet mase od 15 g i preko 15 g za svaki gram mase

8

123

3. Predmeti od platine:

 

 

1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

6

131

2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

4

132

4. Predmeti od paladijuma:

 

 

1) za svaki pojedinačni predmet mase manje od 5 g

6

141

2) za svaki pojedinačni predmet mase od 5 g i preko 5 g za svaki gram mase

4

142