Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 111/2021)

Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se Program finansijske podrške sportskim organizacijama u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je sastavni deo ove uredbe.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

 

PROGRAM
FINANSIJSKE PODRŠKE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA U OTEŽANIM EKONOMSKIM USLOVIMA USLED PANDEMIJE COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

 

I. PREDMET I FINANSIJSKI OKVIR

Program finansijske podrške sportskim organizacijama u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program) se odnosi na dodelu bespovratnih finansijskih sredstava sportskim organizacijama, s ciljem očuvanja stabilnosti sistema sporta Republike Srbije u olimpijskim i paraolimpijskim granama sporta, u uslovima potencijalnih rizika izazvanih vanrednom zdravstvenom situacijom zbog pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Sredstva za sprovođenje Uredbe su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 149/20, 40/21 i 100/21) u okviru Razdela 31, Glava 31.0 - Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 - Usluge rekreacije i sporta, Program 1301 - Razvoj sistema sporta, Programska aktivnost 7078 - Prevencija i ublažavanje posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama, u iznosu od 1.200.000.000,00 dinara.

Za finansiranje četiri kolektivna sporta opredeljena su sredstva u iznosu od ukupno 960.000.000,00 dinara.

Za finansiranje 11 individualnih sportova opredeljena su sredstva u iznosu od ukupno 220.000.000,00 dinara.

Za finansiranje paraolimpijskog sporta opredeljena su sredstva u iznosu od ukupno 20.000.000,00 dinara.

Program sprovodi Vlada preko Ministarstva omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo), a u saradnji sa nadležnim nacionalnim sportskim savezima u Republici Srbiji.

II. CILJEVI

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja usled pandemije virusa COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 obezbedi podrška sportskim organizacijama koje ostvaruju opšti interes u oblasti sporta s ciljem unapređenja sistema sporta, a kroz ublažavanja negativnih posledica u otežanim ekonomskim uslovima nastalim usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

III. KORISNICI I NAMENA SREDSTAVA

Pravo na finansijsku podršku po ovom programu ima sportska organizacija koja obavlja sportske aktivnosti i/ili delatnosti u olimpijskim i paraolimpijskim granama sporta koje imaju dugogodišnju sportsku tradiciju u Republici Srbiji, okupljaju veliki broj sportista svih uzrasnih kategorija i imaju značajne sportske rezultate na velikim međunarodnim sportskim takmičenjima (košarka, odbojka, rukomet, vaterpolo, rvanje, tekvondo, veslanje, kajak, atletika, streljaštvo, plivanje, tenis, stoni tenis, boks i džudo).

Sredstva po ovom programu mogu se koristiti za:

1) zarade, honorare i stipendije licenciranih sportista u nadležnom nacionalnom sportskom savezu;

2) zarade i honorare sportskih stručnjaka koji imaju izdatu dozvolu za rad od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza;

3) iznajmljivanje i zakup objekata za obavljanje trenažnog i takmičarskog procesa;

4) troškove učešća u međunarodnim takmičenjima i održavanje ispunjenosti uslova za učešće u međunarodnim takmičenjima u tekućoj i narednoj takmičarskoj sezoni;

5) troškove prevoza i transporta;

6) troškove nabavke opreme i rekvizita.

IV. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Uslovi za finansijsku podršku po ovom programu su da sportska organizacija:

1) bude registrovana u skladu sa Zakonom o sportu ("Službeni glasnik RS", broj 10/16);

2) ima članstvo u nadležnom nacionalnom sportskom savezu;

3) učestvuje u jednom od dva najviša ranga nacionalnih sportskih takmičenja;

4) nije u postupku likvidacije, stečaja ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;

5) nema blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji Programa i prebacivanja budžetskih sredstava na poslovni račun;

6) nije u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjena za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine i radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.

U individualnim sportovima maksimalni mogući iznos koji se može opredeliti za realizaciju ovog programa po jednoj grani sporta je 20.000.000,00 dinara.

U kolektivnim sportovima maksimalni mogući iznos koji se može opredeliti za realizaciju ovog programa po jednoj grani sporta je 400.000.000,00 dinara.

U individualnim sportovima maksimalni mogući iznos koji se može opredeliti za realizaciju ovog programa po jednoj sportskoj organizaciji je 2.500.000,00 dinara.

U kolektivnim sportovima maksimalni mogući iznos koji se može opredeliti za realizaciju ovog programa po jednoj sportskoj organizaciji je 8.500.000,00 dinara.

Izuzetno, u kolektivnim sportovima ukoliko sportska organizacija nastupa u međunarodnom sportskom takmičenju ili ukoliko su troškovi zakupa ili iznajmljivanja objekata za trenažni i/ili takmičarski proces sportske organizacije dokazivo viši od prosečne visine troškova po ovom osnovu ili ukoliko sportska organizacija ima opravdani razlog da izvrši dokaziva materijalna ulaganja u poboljšanje trenažnih i/ili takmičarskih uslova na objektu koji koristi za trenažni i/ili takmičarski proces, ne primenjuje se ograničenje o maksimalnom mogućem iznosu koji se može opredeliti za realizaciju ovog programa po jednoj sportskoj organizaciji u kolektivnim sportovima.

U paraolimpijskim sportovima maksimalni mogući iznos koji se može opredeliti za realizaciju ovog programa po jednoj sportskoj organizaciji je 2.500.000,00 dinara.

Minimalni broj sportskih organizacija korisnika ovog programa po jednoj grani sporta u individualnim sportovima i paraolimpijskom sportu je pet, a maksimalni osam.

V. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Pravo na finansijsku podršku po ovom programu ostvaruje se na osnovu zahteva nadležnog nacionalnog sportskog saveza.

Nadležni nacionalni sportski savezi podnose zahtev za realizaciju ovog programa Ministarstvu koji obavezno sadrži:

1) spisak sportskih organizacija koje ispunjavaju uslove za realizaciju ovog programa za koji se predlaže odobravanje finansijskih sredstava za realizaciju ovog programa u kome je označen za svaku pojedinačnu sportsku organizaciju pun naziv, PIB, matični broj i žiro račun sportske organizacije, rang takmičenja u kome nastupa sportska organizacija i ime i prezime zakonskog zastupnika sportske organizacije;

2) izjavu zakonskog zastupnika nadležnog nacionalnog sportskog saveza datu pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću da su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim programom od strane sportske organizacije čije se finansiranje predlaže;

3) predlog raspodele ukupno zahtevanih finansijskih sredstava za realizaciju ovog programa po svakoj pojedinačnoj sportskoj organizaciji, sa pojedinačnim navođenjem namena korišćenja sredstava od strane sportske organizacije utvrđene ovim programom.

Po dobijenim zahtevima nadležnih nacionalnih sportskih saveza stručne službe Sektora za sport i Sekretarijata Ministarstva razmatraju zahtev i proveravaju ispunjenost uslova za prenos sredstava za realizaciju Programa. Ispunjenost utvrđenih uslova za ostvarivanje prava na finansijsku podršku po ovom programu utvrđuje se na osnovu podataka dostavljenih od strane nadležnih nacionalnih sportskih saveza na dan podnošenja zahteva.

Ministarstvo može, po podnošenju zahteva od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza, da zahteva dodatna pojašnjenja i dokaze od nadležnih nacionalnih sportskih saveza koji se tiču provere ispunjenosti uslova za realizaciju ovog programa od strane sportskih organizacija.

Krajnji rok za podnošenje zahteva od strane sportskih organizacija za realizaciju Programa nadležnim nacionalnim sportskim savezima je 30. novembar 2021. godine.

Krajnji rok za podnošenje zahteva nadležnih nacionalnih sportskih saveza za realizaciju Programa Ministarstvu je 10. decembar 2021. godine.

Ministarstvo donosi odluku o dodeli sredstava nadležnim nacionalnim sportskim savezima po osnovu ovog programa i zaključuje ugovor sa nadležnim nacionalnim sportskim savezima o realizaciji ovog programa najkasnije do 17. decembra 2021. godine.

Ugovorom između Ministarstva i nadležnih nacionalnih sportskih saveza utvrđuje se, između ostalog, obaveza nadležnih nacionalnih sportskih saveza da zaključe ugovor o finansijskoj podršci po ovom programu sa sportskim organizacijama, kao i da kontrolišu namensko korišćenje sredstava odobrenih po ovom programu.

Krajnji rok za prenos sredstava nadležnim nacionalnim sportskim savezima za realizaciju Programa od strane Ministarstva je 20. decembar 2021. godine.

Krajnji rok za zaključenje ugovora između nadležnih nacionalnih sportskih saveza i sportskih organizacija i prenos sredstava od strane nadležnih nacionalnih sportskih saveza sportskim organizacijama za realizaciju Programa je 30. decembar 2021. godine.

VI. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i kontrolu namenskog korišćenja sredstava od strane sportskih organizacija po osnovu ovog programa vrše nadležni nacionalni sportski savezi.

Nadležni nacionalni sportski savezi su u obavezi da najkasnije do 1. septembra 2022. godine podnesu Ministarstvu izveštaj o realizaciji Programa.

Pre podnošenja izveštaja Ministarstvu, a ukoliko se utvrdi od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza da je sportska organizacija nenamenski koristila sredstva dobijena po ovom programu nadležni nacionalni sportski savez se obavezuje da toj sportskoj organizaciji podnese zahtev za povraćaj sredstava, zajedno sa zateznom kamatom od dana prebacivanja sredstava. Nadležni nacionalni sportski savez koji je utvrdio zahtev za povraćaj sportskoj organizaciji u obavezi je da sva sredstva vraćena po ovom osnovu bez odlaganja, a u roku ne dužem od sedam dana od dana prijema sredstava po tom osnovu, vrati u budžet Republike Srbije.

Ministarstvo će konačni izveštaj o realizaciji Programa dostaviti Vladi najkasnije do 15. januara 2023. godine.