Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI RADI OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 54/2020, 126/2020, 17/2021 i 125/2021)

Predmet

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID-19.

Član 2

Državna pomoć koja se dodeljuje radi otklanjanja štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID-19 u skladu sa uslovima i kriterijumima propisanim ovom uredbom je usklađena državna pomoć u smislu člana 5. stav 1. Zakona o kontroli državne pomoći.

Kriterijumi usklađenosti

Član 3

Opravdani troškovi za dodelu državne pomoći za otklanjanje štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID-19 predstavljaju stvarni gubitak nastao kao direktna posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Opravdani troškovi umanjuju se za iznos predujma davaoca državne pomoći, osiguranja poslovanja ili drugih naknada (po osnovu dobijenih arbitraža, sporova, postupaka i sl. u vezi sa epidemijom zarazne bolesti COVID-19).

Državna pomoć dodeljuje se najviše do iznosa kojim učesnik na tržištu pokriva opravdane troškove, odnosno do 100% opravdanih troškova.

Korisnik državne pomoći dužan je da vrati iznos koji prelazi procenjenu vrednost opravdanih troškova, bez obzira na razloge usled kojih je došlo do prekomerne državne pomoći.

Ako korisnik ne vrati iznos prekomerne državne pomoći, poslednji davalac je dužan da naloži povraćaj iznosa koji prelazi procenjenu vrednost opravdanih troškova.

Odluku o opravdanosti i potrebi dodele državne pomoći za otklanjanje štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID-19 donosi davalac.

Stvarni gubitak nastaje kao direktna posledica mera ograničavanja koje korisnika sprečavaju u obavljanju njegove delatnosti, a naročito:

1) mera kojima se nalaže potpuni prestanak obavljanja delatnosti (zatvaranje ugostiteljskih objekata ili trgovina koje nisu nužne i dr.) ili prestanak delatnosti u određenim područjima (ograničenja letova ili drugih oblika prevoza do ili od određenih polazišta ili odredišta i dr.);

2) mera kojima se u sektoru turizma isključuju određene kategorije putnika (školska putovanja i smeštaj za mlade i dr.);

3) mera ograničavanja broja posetilaca u određenim sektorima ili delatnostima (industrija zabave, specijalizovani sajmovi, sportski događaji i dr.).

Uslovi usklađenosti državne pomoći

Član 4

Državna pomoć za otklanjanje štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID-19 može da se dodeli onim učesnicima na tržištu ako na jasan i nedvosmislen način dokažu uzročno-posledičnu vezu stvarnog gubitka i epidemije zarazne bolesti COVID-19, pri čemu:

1) ukupna visina pomoći ne prelazi iznos potreban za pokrivanje opravdanih troškova;

2) ako se državna pomoć dodeljuje na osnovu šeme određuje se period važenja mere, ukupan budžet, instrument pomoći, intenzitet i korisnici (procenjeni broj korisnika, sektor privrede i druge relevantne informacije);

3) stvarni gubitak nije nastao kao posledica nepoštovanja pozitivnih propisa za vreme epidemije zarazne bolesti COVID-19 odnosno takvi troškovi bi nastali bez obzira na epidemiju zarazne bolesti COVID-19;

4) korisnik nije direktno odgovoran za nastanak odnosno nije grubom nepažnjom ili svesno doprineo stvarnom gubitku.

Pre dodele državne pomoći, davalac je dužan da od korisnika zatraži:

1) izveštaj nezavisnog procenitelja, koji obavezno sadrži procenjeni iznos i vrste troškova, vezu sa epidemijom zarazne bolesti COVID-19, referentan period nastanka stvarnih gubitaka iz izveštaja i druge podatke koji su od značaja za ocenu davaoca;

2) informaciju o postojanju osiguranja poslovanja ili sporova i drugih postupaka koji mogu biti od značaja za utvrđivanje opravdanog troška;

3) izjavu da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za istu namenu (predujam, otpis duga i dr.);

4) izjavu o obavezi vraćanja prekomerne državne pomoći.

U slučaju da korisnik nije u mogućnosti da dostavi izveštaj iz stava 2. tačka 1) ovog člana iz opravdanih razloga (npr. istek roka za prijavu, nemogućnost obračuna ukupnog već samo trenutnog stvarnog gubitka i sl.), davalac sa dužnom pažnjom postupa u pogledu verifikacije opravdanih troškova na osnovu dostupnih podataka i donosi odluku o potrebi dodele ove državne pomoći.

Kumulacija

Član 5

Državna pomoć iz člana 2. ove uredbe ne kumulira se sa ostalim vrstama državne pomoći.

Vođenje evidencije

Član 6

Davalac državne pomoći za otklanjanje štete prouzrokovane epidemijom zarazne bolesti COVID-19 vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći i Komisiji za kontrolu državne pomoći dostavlja izveštaj o državnoj pomoći, koji obavezno sadrži naziv korisnika i iznos sredstava koji mu je dodeljen, najkasnije do 1. juna 2021. godine odnosno u roku od godinu dana od dana dodele.

Završna odredba

Član 7

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a važi do 30. juna 2022. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 126/2020)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".