Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI KROZ DOKAPITALIZACIJU UČESNIKA NA TRŽIŠTU RADI OTKLANJANJA POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 126/2020 i 17/2021)

Predmet

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi i kriterijumi usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu koji se suočavaju sa finansijskim poteškoćama zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: državna pomoć kroz dokapitalizaciju).

Primena

Član 2

Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na učesnike na tržištu finansijskih usluga.

Kriterijumi usklađenosti

Član 3

Državna pomoć kroz dokapitalizaciju može da se dodeli ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1) da učesnici na tržištu nisu bili u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ("Službeni glasnik RS", br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14) na dan 31. decembra 2019. godine;

2) da bi bez intervencije države učesnik na tržištu prekinuo poslovanje ili bi se suočio sa ozbiljnim poteškoćama u poslovanju, na šta može naročito upućivati pogoršanje odnosa duga i kapitala korisnika, značajno smanjenje poslovnih prihoda ili slični pokazatelji;

3) da je u interesu države da se interveniše (npr. sprečavanje socijalnih poteškoća i tržišnog neuspeha usled značajnog gubitka zaposlenja, izlazak inovativne ili sistemski važne kompanije, rizik od prekida pružanja važne usluge ili robe i drugih sličnih okolnosti);

4) da učesnik na tržištu nije u mogućnosti da pribavi finansiranje na tržištu po pristupačnim uslovima, a postojeće horizontalne mere državne pomoći za otklanjanje štetnih posledica ili likvidnost učesnika na tržištu nisu dovoljne da bi se osigurala održivost korisnika;

5) da je učesnik na tržištu podneo pisani, obrazloženi zahtev za dodelu državne pomoći davaocu, koji se dostavlja Komisiji za kontrolu državne pomoći uz prijavu državne pomoći.

Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, državna pomoć može da se dodeli mikro ili malim preduzećima koji su bili u teškoćama na dan 31. decembra 2019. godine pod uslovom da se nad njima ne sprovodi stečajni postupak kao i da nisu dobili državnu pomoć za sanaciju ili za restrukturiranje.

Državna pomoć kroz dokapitalizaciju ne može da se dodeli posle 31. decembra 2021. godine.

Član 4

Ako individualna ili državna pomoć koja se dodeljuje na osnovu šeme po korisniku prelazi iznos od 250 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele državne pomoći, davalac je dužan da pored ispunjenosti uslova iz ove uredbe dokaže da:

1) finansiranje na tržištu ili horizontalne mere državne pomoći za likvidnost nisu dovoljni da se osigura održivost korisnika;

2) su odabrani instrumenti dokapitalizacije uz prateće uslove primereni za rešavanje ozbiljnih poteškoća korisnika;

3) je državna pomoć proporcionalna, odnosno ne prelazi minimum potreban da se osigura održivost učesnika na tržištu (istovetan rezultat se ne bi mogao postići sa manjim iznosom državne pomoći i uz manje ograničavanje konkurencije).

Prilikom ocene uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana, uzima se u obzir i državna pomoć koja je primljena ili planirana u vezi sa izbijanjem epidemije zarazne bolesti COVID 19.

I USLOVI DOKAPITALIZACIJE

1. Iznos, naknada i otkup državne pomoći kroz dokapitalizaciju

Član 5

Davalac može da dodeli državnu pomoć kroz dokapitalizaciju pojedinačno ili u kombinaciji primenom dva tipa instrumenata:

1) vlasničkim instrumentom, izdavanjem običnih ili preferencijalnih akcija, odnosno na drugi način kojim se direktno stiče udeo u kapitalu;

2) kroz ostvarivanje prava na učešće u dobiti, sporazumom o "tihom" partnerstvu bez učešća u upravljanju, konvertibilnim osiguranim ili neosiguranim obveznicama, varantima, odnosno drugim instrumentom kojim se indirektno stiče udeo u kapitalu (u daljem tekstu: hibridni instrument).

Prilikom odabira instrumenata, davalac se stara da instrumenti iz stava 1. ovog člana i prateći uslovi dokapitalizacije odgovaraju stvarnim potrebama korisnika, čime se umanjuje uticaj na narušavanje konkurencije.

Iznos dokapitalizacije

Član 6

Državna pomoć kroz dokapitalizaciju ne sme preći iznos koji je neophodan za uspostavljanje strukture kapitala korisnika koja je prethodila izbijanju epidemije zarazne bolesti COVID-19, odnosno stanja na dan 31. decembra 2019. godine.

Pri oceni kriterijuma iz stava 1. ovog člana, uzima se u obzir i državna pomoć koja je primljena ili planirana u vezi sa izbijanjem epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Naknada i otkup državne pomoći kroz dokapitalizaciju

Član 7

Naknada za državnu pomoć kroz dokapitalizaciju predstavlja cenu, odnosno nagradu državi, za ulaganje u kapital učesnika na tržištu.

Otkup dokapitalizacije u smislu ove uredbe odnosi se na isplatu celokupnog iznosa ulaganja države po isteku ugovorenog perioda, koja uključuje i iznos naknade iz stava 1. ovog člana.

Naknada za državnu pomoć kroz dokapitalizaciju povećava se postepeno približavajući se tržišnim cenama zaduživanja, sa ciljem da se korisnik, odnosno ostali vlasnici podstaknu da u što kraćem roku otkupe predmetno ulaganje države, čime se istovremeno umanjuje rizik od narušavanja konkurencije.

Davalac uvek može da predvidi i druge mehanizme pod uslovom da dovode do sličnog ishoda u pogledu podsticajnih efekata i otkupa državne pomoći kroz dokapitalizaciju i izlazne strategije države iz kapitala korisnika.

2. Naknada za vlasnički instrument kapitala

Procena državne pomoći kroz dokapitalizaciju
(vrednost državnog udela na osnovu ulaganja u kapital)

Član 8

Procena vrednosti državnog udela u korisniku na osnovu ulaganja u kapital ili druge ekvivalentne intervencije, sprovodi se u odnosu na procenjenu tržišnu vrednost korisnika, pri čemu vrednost pojedinačne akcije koju država stiče ne prelazi prosečnu cenu akcije korisnika tokom 15 dana pre dana podnošenja zahteva.

Ako korisnik nije kotiran na berzi, procenu tržišne vrednosti sprovodi nezavisni procenitelj odnosno sprovodi se na drugi prigodan način.

Mehanizam za postepeno uvećanje naknade državi za ulaganje

Član 9

Akt kojim se sprovodi državna pomoć kroz dokapitalizaciju mora da sadrži mehanizam koji omogućava postepeno povećanje naknade državi za ulaganje u kapital po osnovu državne pomoći kroz dokapitalizaciju, sa ciljem da se korisnik podstakne na prevremeni otkup državnog udela.

Mehanizam iz stava 1. ovog člana može biti u novčanom ili nenovčanom obliku, pri čemu se nenovčani oblik najčešće odnosi na izdavanje dodatnih akcija ili drugih hartija od vrednosti konkretnog korisnika (npr. izdavanjem konvertibilnih obveznica koje se pretvaraju u kapital na dan pokretanja mehanizma za uvećanje).

Naknada državi se uvećava za najmanje 10% od preostalog iznosa dokapitalizacije koji korisnik nije otkupio, i to za svaku od navedenih situacija:

1) ako država nakon četiri godine nije prodala najmanje 40% učešća u kapitalu stečenog po osnovu državne pomoći kroz dokapitalizaciju, odnosno ulaganja u kapital;

2) ako država nakon šest godina od dana ulaganja u kapital, nije u potpunosti prodala svoj udeo stečen po osnovu državne pomoći kroz dokapitalizaciju.

Ako se korisnik državne pomoći kroz dokapitalizaciju ne kotira na berzi, period nakon kojeg se aktivira mehanizam iz stava 3. ovog člana se produžava za godinu dana od dana ulaganja u kapital i to:

1) za slučaj iz stava 3. tačka 1) ovog člana na pet godina;

2) za slučaj iz stava 3. tačka 2) ovog člana na sedam godina.

Davalac može da primeni alternativne mehanizme, pod uslovom da oni u celini vode do istog ishoda u pogledu podsticajnih efekata na izlazak države iz kapitala korisnika i imaju isti ukupni uticaj na naknade državi.

Otkup i prodaja državnog udela po osnovu ulaganja

Član 10

Korisnik u svakom trenutku može da otkupi udeo u kapitalu koji je država stekla po osnovu državne pomoći kroz dokapitalizaciju.

Cena otkupa predstavlja viši od dva iznosa:

1) nominalna vrednost ulaganja države u kapital uvećane za godišnji iznos kamate, koja je za 200 baznih poena viša od iznosa premije kod hibridnog instrumenta, a koja se ne primenjuje od osme godine pa nadalje;

2) tržišna cena u trenutku otkupa.

Država može u bilo kom trenutku prodati svoj kapital po tržišnoj ceni kupcu koji nije korisnik dokapitalizacije.

Prodaja kapitala iz stava 3. ovog člana, je prodaja na berzi ili prodaja putem transparentnog i nediskriminatornog postupka.

Akt o dodeli državne pomoći kroz dokapitalizaciju može sadržati i pravo preče kupovine postojećim odnosno vlasnicima koji su imali udeo u kapitalu pre dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju, po ceni formiranoj na neki od načina iz stava 2. ovog člana.

Ako država proda svoj udeo po ceni nižoj od minimalne cene utvrđene na način iz stava 2. ovog člana, pravila upravljanja utvrđena u čl. 14-20. ove uredbe nastaviće da se primenjuju najmanje četiri godine od dana dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju.

Ako je država jedini vlasnik nakon dve godine od dana dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju, cena utvrđena na način iz stava 2. ovog člana može se zameniti procenom vrednosti korisnika koju sprovodi nezavisni procenitelj.

Ako procena vrednosti iz stava 7. ovog člana ukazuje na pozitivnu tržišnu vrednost, smatra se da je država povratila uloženo bez obzira na zadržavanje vlasničkog udela, u suprotnom ako je procenjena vrednost niža od minimalne cene utvrđene u stavu 2. ovog člana, pravila upravljanja utvrđena u čl. 14-20. ove uredbe nastaviće da se primenjuju najmanje četiri godine od dana dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju.

Prilikom prodaje sopstvenog udela stečenog na osnovu dokapitalizacije, odredbe st. 7. i 8. ovog člana primenjuju se analogno (mutatis mutandis) i u slučaju ako je država jedan od suvlasnika korisnika, pri čemu se obaveze iz ovog člana shodno primenjuju na preostali (neprodati) deo, osim prava preče kupovine iz stava 5. ovog člana.

3. Naknada za hibridne instrumente kapitala

Opšti uslovi za obračun naknade za hibridne instrumente

Član 11

Prilikom određivanja ukupne naknade državi za hibridne instrumente kapitala mora da se uzima u obzir naročito:

1) karakteristike izabranog instrumenta, njegov nivo u hijerarhiji, rizik i sve modalitete plaćanja;

2) uključene podsticaje i mehanizme za izlazak (kao što su klauzule o postepenom uvećanju naknade i otkupne klauzule);

3) odgovarajuća referentna kamatna stopa.

Iznos naknade

Član 12

Minimalna naknada za hibridne instrumente kapitala, dok se ne pretvore u vlasnički instrument, mora biti najmanje jednaka osnovnoj referentnoj kamatnoj stopi ili drugoj referentnoj stopi, uvećanoj za premiju kako sledi:

Tip korisnika

1. godina

2. i 3. godina

4. i 5. godina

6. i 7. godina

8. godina i dalje

Mikro, mala i srednja preduzeća

225

325

450

600

800

Velika preduzeća

250

350

500

700

950

Konverzija hibridnih instrumenata i mehanizam za postepeno uvećanje naknade državi po sprovedenoj konverziji

Član 13

Konverzija hibridnih instrumenata u vlasnički udeo sprovodi se po ceni koja je umanjena za 5% ili više od emisione cene akcija (TERP - Theoretical Ex-Rights Price) u trenutku konverzije.

Trenutkom konverzije u vlasnički udeo uvodi se mehanizam za postepeno povećanje naknade državi.

Ako dve godine nakon konverzije udeo u kapitalu korisnika nije prodat, udeo se uvećava za najmanje 10% u odnosu na preostalo učešće države u vlasništvu po osnovu konverzije.

Davalac može da predloži alternativne mehanizme za povećanje naknade ili određivanje cene konverzije pod uslovom da imaju isti podsticajni efekat i sličan ukupni uticaj na naknadu državi.

4. Upravljanje i sprečavanje neprimerenog narušavanja konkurencije

Član 14

Državna pomoć kroz dokapitalizaciju ne sme da se koristi u cilju ubrzanog širenja poslovanja, niti preuzimanja povećanih rizika u poslovanju.

Ako je vrednost dokapitalizacije korisnika sa značajnom tržišnom snagom na najmanje jednom od relevantnih tržišta na kojima posluje viša od 250 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele, davalac je dužan da predloži dodatne mere ponašanja ili strukturne mere (npr. otuđenje udela i sl.) u cilju očuvanja efektivne konkurencije na tim tržištima.

Korisnici državne pomoći kroz dokapitalizaciju ne smeju to oglašavati.

Nije dozvoljeno sticanje više od 10% udela u konkurentu ili drugim učesnicima na tržištu u istoj ili sličnoj delatnosti, uključujući i vertikalno povezano tržište (učesnici koji posluju na različitom nivou lanca proizvodnje i prometa), sve dok najmanje 75% iznosa mere dokapitalizacije ne bude otkupljeno ili prodato.

Izuzetno, korisnici mere dokapitalizacije mogu steći više od 10% udela kod učesnika koji posluju na vertikalnom tržištu koje je povezano sa delatnošću korisnika, ako se na takav način osigurava održivost korisnika.

Korisnik je dužan da o nameri sticanja iz stava 5. ovog člana sa obrazloženjem o neophodnosti takve transakcije, uticaju na održivost korisnika i opravdanosti upotrebe sredstava za navedenu namenu, pribavi saglasnost davaoca bez odlaganja.

Zabrana sticanja udela iz ovog člana se ne primenjuje na mikro, mala i srednja preduzeća.

Zabrana unakrsnog subvencionisanja

Član 15

Državna pomoć u skladu sa ovom uredbom ne može da se koristi za unakrsno subvencionisanje ekonomskih aktivnosti integrisanih (povezanih) učesnika na tržištu koji su bili u teškoćama na dan 31. decembra 2019. godine.

Učesnik na tržištu iz stava 1. ovog člana dužan je da razdvoji račune kako bi se osiguralo da se mera dokapitalizacije ne koristi za aktivnosti koje nisu u vezi sa osnovnom delatnošću koja je ugrožena epidemijom zarazne bolesti COVID-19 ili aktivnosti drugih povezanih lica.

Zabrana isplate dividende, dobiti, uvećanja naknada i bonusa

Član 16

Ako državna pomoć kroz dokapitalizaciju nije otkupljena (otplaćena), korisnik ne može vršiti isplatu dividende ili dobiti odnosno otkupiti akcije izuzev državnog udela po osnovu državne pomoći kroz dokapitalizaciju.

Naknada svakog člana uprave korisnika ne sme preći fiksni deo njegove naknade na dan 31. decembra 2019. godine, sve dok najmanje 75% državne pomoći kroz dokapitalizaciju nije otkupljeno.

Za lica koja postanu članovi uprave nakon dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju, primenjivaće se limit u visini naknade članova uprave sa istim nivoom odgovornosti na dan 31. decembra 2019. godine.

Bonusi, druge varijable ili uporedive naknade zaposlenima nisu dozvoljene sve dok najmanje 75% državne pomoći kroz dokapitalizaciju nije otkupljeno.

5. Izlazna strategija države iz učešća proisteklog dokapitalizacijom

Član 17

Ako je vrednost državne pomoći kroz dokapitalizaciju viša od 25% kapitala korisnika u trenutku dodele državne pomoći, korisnik je dužan da izradi izlaznu strategiju zasnovanu na verodostojnim podacima, u vezi sa izlaskom države iz kapitala (srazmerno udelu stečenom na osnovu državne pomoći kroz dokapitalizaciju), osim ako se vrednost udela države po osnovu dokapitalizacije smanji ispod 25% vlasničkog kapitala u roku od 12 meseci od dana dodele državne pomoći.

Izlazna strategija iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) plan korisnika o nastavku sopstvenih aktivnosti i korišćenju sredstava koja je uložila država, uključujući raspored isplate naknada i otkupa državnog udela (raspored otplate);

2) mere koje će korisnik i država preduzeti kako bi se pridržavali rasporeda otplate;

3) druge podatke i informacije koje su od značaja za postepeni izlazak države iz kapitala.

Davalac odobrava izlaznu strategiju iz stava 1. ovog člana najkasnije u roku od 12 meseci od dana dodele državne pomoći.

Obaveza iz stava 1. ovog člana se ne primenjuje na mikro, mala i srednja preduzeća.

6. Odstupanja od ograničenja sticanja udela u konkurentima, zabrane isplate dividende, dobiti, uvećanja plata i bonusa

Član 18

Ako država ulaže novi kapital pod istim uslovima kao i privatni investitori srazmerno postojećem udelu ili manje, pri čemu je učešće privatnog sektora značajno (najmanje 30% novog uloženog kapitala), a nova državna dokapitalizacija predstavlja državnu pomoć zbog posebnih okolnosti (npr. zbog druge mere u korist kompanije), učesniku na tržištu u kome je država postojeći akcionar i pre ulaganja u kapital kroz meru dokapitalizacije nije potrebno nametati posebne uslove u pogledu izlaska države shodno čemu se:

1) odredbe člana 9. ove uredbe ne primenjuju;

2) zabrana sticanja iz člana 14. ove uredbe ograničena je na tri godine od dana dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju;

3) zabrana naknada članovima uprave bez obzira da li su novi ili stari, bonusa, drugih varijabli ili uporedivih naknada zaposlenima iz člana 16. ove uredbe ograničavaju na tri godine od dana dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju;

4) omogućava isplatu dividendi za sve imaoce novih akcija, dok se za postojeće ukida zabrana isplate dividendi pod uslovom da je udeo svih vlasnika postojećih akcija u privrednom društvu ispod 10%;

5) ako udeo svih vlasnika postojećih akcija u privrednom društvu nije ispod 10%, zabrana dividende odnosi se na postojeće akcionare tokom tri godine od dana dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju;

6) odredbe člana 19. ove uredbe se ne primenjuju osim za obaveze periodičnog objavljivanja informacija čija primena se ograničava na tri godine od dana dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju.

Ako država ulaže novi kapital pod istim uslovima kao i privatni investitori srazmerno postojećem udelu ili manje, pri čemu je učešće privatnog sektora značajno (najmanje 30% novog uloženog kapitala) a nova državna dokapitalizacija predstavlja državnu pomoć zbog posebnih okolnosti (npr. zbog druge mere u korist kompanije), učesniku na tržištu u kome država nije posedovala akcije pre ulaganja u kapital kroz meru dokapitalizacije nije potrebno nametati posebne uslove u pogledu izlaska države shodno čemu:

1) je isplata dividendi moguća za sve imaoce novih akcija, dok se za postojeće ukida zabrana isplate dividendi pod uslovom da je udeo svih vlasnika postojećih akcija u privrednom društvu ispod 10%;

2) ako udeo svih vlasnika postojećih akcija u privrednom društvu nije ispod 10%, zabrana dividende odnosi se na postojeće akcionare tokom tri godine od dana dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju.

Naknada za hibridni instrument i instrumenti podređenog duga koji se nalazi u posedu države isplaćuju se pre isplate dividende akcionarima u određenoj godini.

II IZVEŠTAVANJE

Obaveze izveštavanja

Član 19

Korisnik je dužan da periodično, svakih 12 meseci od dana dodele državne pomoći, podnosi izveštaj davaocu o napretku u sprovođenju rasporeda otplate i usklađenosti sa uslovima iz ove uredbe.

Sve dok se ne otplate u potpunosti, korisnici mera dokapitalizacije, osim mikro, malih i srednjih preduzeća, u roku od 12 meseci od dana dodele državne pomoći, a zatim periodično svakih 12 meseci, objavljuju informacije o korišćenju primljene državne pomoći.

Informacije iz stava 2. ovog člana posebno se odnose na način korišćenja dobijene pomoći u pogledu aktivnosti korisnika sa ciljevima i nacionalnim obavezama povezanim sa zelenom i digitalnom transformacijom.

Davalac izveštava Komisiju za kontrolu državne pomoći jednom godišnje:

1) o primeni rasporeda otplate i usaglašenost sa uslovima iz ove uredbe,

2) o sticanju udela kod konkurenata i drugih učesnika na tržištu,

3) ako je iznos dokapitalizacije viši od 250 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele, o ispunjavanju uslova u pogledu osiguranja održivosti korisnika i obnavljanja strukture kapitala korisnika u iznosu koji prethodi izbijanju epidemije COVID-19, odnosno stanju na dan 31. decembra 2019. godine.

Član 20

Ako šest godina nakon dokapitalizacije udeo države nije smanjen ispod 15% kapitala korisnika, Komisiji za kontrolu državne pomoći se dostavlja plan restrukturiranja u skladu sa propisima o usklađenosti pomoći za sanaciju i restrukturiranje, sa jasnim naznakama o ispunjenju nacionalnih ciljeva i obaveza u pogledu zelene i digitalne transformacije, a naročito o daljem izlasku države bez negativnog uticaja na konkurenciju.

Ako korisnik nije privredno društvo koje je kotirano na berzi ili je mikro, malo i srednje preduzeće, plan iz stava 1. ovog člana se dostavlja u roku od sedam godina od dana dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju.

Vođenje evidencije

Član 21

Davalac državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu dužan je da vodi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći i da Komisiji za kontrolu državne pomoći dostavlja izveštaj o državnoj pomoći, koji obavezno sadrži naziv korisnika i iznos sredstava koji mu je dodeljen, najkasnije do 31. decembra 2021. godine.

Davalac državne pomoći mora čuvati podatke o korisniku i iznosu državne pomoći najmanje 10 godina, i mora Komisiji za kontrolu državne pomoći, na njen zahtev, da dostavi svaki podatak iz evidencije.

Poseban obrazac prijave državne pomoći

Član 22

Prijava državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu podnosi se Komisiji za kontrolu državne pomoći na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a važi do 31. decembra 2021. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 17/2021)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 

Obrazac 1.

POSEBAN OBRAZAC PRIJAVE DRŽAVNE POMOĆI KROZ DOKAPITALIZACIJU UČESNIKA NA TRŽIŠTU RADI OTKLANJANJA POREMEĆAJA U PRIVREDI PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Ovaj obrazac se podnosi prilikom prijave državne pomoći kroz dokapitalizaciju koja se dodeljuje na osnovu šeme državne pomoći ili kao individualna državna pomoć.

I OPŠTE INFORMACIJE

1. Opis ozbiljnog poremećaja u privredi Republike Srbije:

- Opisati uticaj epidemije COVID-19 na privredu Republike Srbije posebno u sektorima obuhvaćenim šemom i dostaviti informacije (ako su dostupne) o nedostatku likvidnosti sa kojima se suočavaju učesnici na tržištu:

- Opisati redosled (glavnih) događaja između pojave epidemije COVID-19 i prijavljene mere, uključujući sve preporuke ili zabrane nadležnih organa u vezi sa epidemijom COVID-19:

2. Opšti opis mere pomoći:

- Pravni osnov za dodelu državne pomoći (dostaviti kopiju):

- Podnosilac prijave:

- Navesti da li mera pomoći zahteva uspostavljanje investicionog fonda, ako je odgovor da, molimo navedite strukturu:

- Cilj mere državne pomoći:

- Planirani iznos državne pomoći:

- Geografsko područje:

- Korisnici: procenjeni broj, sektor i veličina učesnika na tržištu na koje se mera odnosi:

- Trajanje mere:

- Datum stupanja na snagu mere:

- Vremenski period u kojem korisnici mogu podneti pisane zahteve za dodelu državne pomoć:

3. Opšte potvrde i obaveze podnosioca prijave:

- Potvrditi da se mera ne odnosi na učesnike na tržištu finansijskih usluga:

- Potvrditi da li je predviđeno da državna pomoć može da se kumulira sa drugim državnim pomoćima (uključujući i mere pomoći učesnicima na tržištu u vezi sa izbijanjem epidemije zarazne bolesti COVID-19) i de minimis pomoći:

- Potvrditi da ćete se pridržavati svih odredbi o praćenju i izveštavanju u smislu člana 21. Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19:

- Potvrditi da ćete voditi evidenciju o dodeljenoj državnoj pomoći i dostavljati izveštaje o državnoj pomoći Komisiji za kontrolu državne pomoći, koji obavezno sadrži naziv korisnika i iznos sredstava koji mu je dodeljen, najkasnije do 31. decembar 2021. godine:

- Potvrdite da ćete čuvati podatke o državnoj pomoći, o korisniku i iznosu pomoći, najmanje 10 godina i na zahtev Komisije iste podatke dostaviti:

- Potvrditi da prijava ne sadrži poverljive informacije, u suprotnom označiti informacije iz prijave koje sadrže poverljive podatke:

II MERE DOKAPITALIZACIJE

Primena

1. Navesti da li je primena mere pomoći ograničena na velike i/ili samo na male i srednje učesnike na tržištu:

2. Potvrditi da se pomoć u okviru mere može dodeliti najkasnije do 31. decembra 2021. godine:

Opravdanost i uslovi za državnu intervenciju

1. Objasniti na koji način je obezbeđeno da se mera pomoći odnosi samo na učesnika na tržištu koji bi bez intervencije države prekinuo poslovanje ili bi se suočio sa ozbiljnim poteškoćama u poslovanju da održi svoje poslovanje, na šta može naročito upućivati pogoršanje odnosa duga i kapitala korisnika, značajno smanjenje poslovnih prihoda ili slični pokazatelji:

2. Objasniti zašto je u interesu države da se interveniše (npr. sprečavanje socijalnih poteškoća i tržišnog neuspeha usled značajnog gubitka zaposlenja, izlazak inovativne ili sistemski važne kompanije, rizik od prekida pružanja važne usluge ili robe i drugih sličnih okolnosti):

3. Objasniti na koji način se obezbeđuje da se mera odnosi na učesnika na tržištu koji nije u mogućnosti da pribavi finansiranje na tržištu po pristupačnim uslovima, a postojeće horizontalne mere državne pomoći za otklanjanje štetnih posledica ili likvidnost učesnika na tržištu nisu dovoljne da bi se osigurala održivost korisnika:

4. Objasniti koja vrsta procene će se sprovesti da bi se pokazalo koji učesnici na tržištu nisu u mogućnosti da pribave finansiranje na tržištu po pristupačnim uslovima i objasnite zašto su drugi vidovi pomoći ili opšte mere koje su na raspolaganju za pokrivanje likvidnosti nedovoljne da bi se osigurala solventnost i održivost učesnika na tržištu:

5. Objasniti koje pokazatelje solventnosti i održivosti će biti korišćeni i u kom vremenskom okviru će, po vašoj proceni, biti moguće pribaviti finansiranje na tržištu po pristupačnim uslovima, radi utvrđivanja proporcionalnosti pomoći:

6. Potvrditi da se mera ne odnosi na srednja i velika preduzeća koja su bila u teškoćama na dan 31. decembra 2019. godine:

7. Potvrditi da se mera dokapitalizacije odnosi na mikro ili mala preduzeća koja su bila u teškoćama na dan 31. decembra 2019. godine pod uslovom da se nad njima ne sprovodi stečajni postupak kao i da nisu dobili državnu pomoć za sanaciju ili za restrukturiranje. Ako su ova preduzeća dobila pomoć za sanaciju, potvrditi, da će u trenutku dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju vratiti kredit ili da će im biti prekinuto važenje garancije. Ako su ova preduzeća dobila pomoć za restrukturiranje, potvrdite da u trenutku dodele državne pomoći kroz dokapitalizaciju više neće biti predmet plana restrukturiranja:

8. Potvrditi da je učesnik na tržištu podneo pisani, obrazloženi zahtev za dodelu državne pomoći davaocu:

9. Potvrditi da će Komisiji posebno biti prijavljena individualna ili državna pomoć koja se dodeljuje na osnovu šeme koja po korisniku prelazi iznos od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele državne pomoći:

10. Potvrditi i objasniti da:

- finansiranje na tržištu ili horizontalne mere državne pomoći za likvidnost nisu dovoljni da se osigura održivost korisnika:

- su odabrani instrumenti dokapitalizacije uz prateće uslove primereni za rešavanje ozbiljnih poteškoća korisnika:

- je pomoć proporcionalna, odnosno ne prelazi minimum potreban da se osigura održivost učesnika na tržištu (istovetan rezultat se ne bi mogao postići sa manje pomoći i uz manje ograničavanje konkurencije):

11. Potvrditi da su ispunjeni uslovi propisani čl. 3-20. Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kroz dokapitalizaciju učesnika na tržištu radi otklanjanja poremećaja u privredi prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19:

III INSTRUMENT MERE DOKAPITALIZACIJE

1. Opisati instrument mere dokapitalizacije. Da li je merom pomoći predviđeno da se dokapitalizacija sprovodi:

- vlasničkim instrumentom, izdavanjem običnih ili preferencijalnih akcija, odnosno na drugi način kojim se direktno stiče udeo u kapitalu:

◻ da

ne ◻

U ovom slučaju, ako mera pomoći predviđa i učešće privatnih investitora, opišite pod kojim uslovima:

- hibridnim instrumentom, kroz ostvarivanje prava na učešće u dobiti, sporazumom o tihom partnerstvu bez učešća u upravljanju, konvertibilnim osiguranim ili neosiguranim obveznicama, varantima odnosno drugi instrumenti kojima se indirektno stiče udeo u kapitalu

◻ da

ne ◻

- kombinacija napred navedenih instrumenata

◻ da

ne ◻

 

IV IZNOS MERE DOKAPITALIZACIJE

1. Prikazati da mera dokapitalizacije neće preći iznos koji je neophodan za uspostavljanje strukture kapitala korisnika koja je prethodila izbijanju epidemije zarazne bolesti COVID-19, odnosno stanja na dan 31. decembra 2019. godine:

2. U slučaju da se prijava odnosi na individualnu državnu pomoć, navesti informacije o drugim merama i državnim pomoćima koje su primljene ili planirane u vezi sa izbijanjem epidemije zarazne bolesti COVID-19:

V NAKNADA I OTKUP MERE DOKAPITALIZACIJE

Naknade za vlasnički instrument kapitala

1. Ako se mera sprovodi vlasničkim instrumentom, izdavanjem običnih ili preferencijalnih akcija, odnosno na drugi način kojim se direktno stiče udeo u kapitalu, opisati karakteristike instrumenta:

2. Objasniti kako se izračunava naknada za meru dokapitalizacije i potvrditi da vrednost pojedinačne akcije ne prelazi prosečnu cenu akcije korisnika tokom 15 dana pre podnošenja zahteva. Ako korisnik nije kotiran na berzi, potvrditi da procenu tržišne vrednosti sprovodi nezavisni procenitelj odnosno da se sprovodi na drugi prigodan način:

3. Objasniti da mera sadrži mehanizam koji omogućava postepeno povećanje naknade državi za ulaganje u kapital sa ciljem da se korisnik podstakne na prevremeni otkup državnog udela. Objasniti da li je takvo uvećanje naknada u novčanom ili nenovčanom obliku, pri čemu se nenovčani oblik najčešće odnosi na izdavanje dodatnih akcija ili drugih hartija od vrednosti konkretnog korisnika (npr. izdavanjem konvertibilnih obveznica koje se pretvaraju u kapital na datum pokretanja mehanizma za uvećanje), odnosno potvrditi da se naknada državi uvećava za najmanje 10% od preostalog iznosa dokapitalizacije koji korisnik nije otkupio, i to za svaku od navedenih situacija:

- država nakon četiri godine nije prodala najmanje 40% učešća u kapitalu stečenog po osnovu mere dokapitalizacije odnosno ulaganja u kapital, odnosno pet godina ako korisnik nije kotiran na berzi;

- država nakon šest godina od trenutka ulaganja u kapital, nije u potpunosti prodala svoj udeo stečen po osnovu mere dokapitalizacije, odnosno sedam ako korisnik nije kotiran na berzi;

4. Ako mera države ne sadrži napred opisani mehanizam, objasniti alternativni mehanizam koji u celini vodi do istog ishoda u pogledu podsticajnih efekata na izlazak države i isti ukupni uticaj na naknade državi:

5. Potvrditi da korisnik u svakom trenutku ima mogućnost otkupa udela u kapitalu koji je država stekla po osnovu mere dokapitalizacije i da će cena otkupa biti viša od dva iznosa:

- nominalna vrednost ulaganja države u kapital uvećane za godišnji iznos kamate, koja je za 200 baznih poena viša od iznosa premije kod hibridnih instrumenata, a koja se ne primenjuje od osme godine pa nadalje; ili

- tržišna cena u trenutku otkupa.

6. Ako mera predviđa da država može u bilo kom trenutku da proda svoj kapital po tržišnoj ceni kupcima koji nisu korisnici dokapitalizacije, potvrditi da će se takva prodaja sprovoditi putem:

- transparentnog i nediskriminatornog postupka; ili

- berze.

7. Navesti da li mera sadrži pravo preče kupovine, postojećim odnosno vlasnicima koji su bili pre sprovođenja mere u skladu sa članom 10. stav 5. Uredbe:

8. Potvrditi da će pravila utvrđena u čl. 14-20. Uredbe nastaviti da se primenjuju najmanje četiri godine nakon državne mere ulaganja u kapital, u slučaju da država proda svoj udeo po ceni nižoj od minimalne cena utvrđene u članu 10. stav 6. Uredbe:

Naknada za hibridne instrumente kapitala

9. Opisati kako utiče ukupna naknada za hibridne instrumente kapitala naročito uzimajući u obzir:

1. nivo u hijerarhiji,

2. rizik instrumenta, tj. dospelost instrumenta,

3. modalitete plaćanja.

10. Potvrditi da je minimalna naknada za hibridne instrumente kapitala, dok se ne pretvore u vlasnički instrument, najmanje jednaka osnovnoj referentnoj kamatnoj stopi ili drugoj referentnoj stopi, uvećanoj za premiju kako sledi:

Tip korisnika

1. godina

2. i 3. godina

4. i 5. godina

6. i 7. godina

8. godina i dalje

Mikro, mala i srednja preduzeća

225

325

450

600

800

Velika preduzeća

250

350

500

700

950

11. Objasniti da li karakteristike izabranog instrumenta, posebno njegov nivo u hijerarhiji, rizik i svi modaliteti plaćanja kao i podsticaj za izlazak omogućava navedenu minimalnu naknadu ili zahteva njeno povećanje:

12. Navesti da li je i pod kojim uslovima (automatski ili diskreciono) predviđena konverzija instrumenata i ako jeste da će se konverzija hibridnih instrumenata u vlasnički udeo sprovesti po ceni koja je umanjena za 5% ili više od emisione cene akcija (TERP - Theoretical Ex-Rights Price) u trenutku konverzije:

13. U slučaju da se hibridni instrument pretvori u kapital, navedite opis mehanizma za postepeno povećanje naknade državi, posebno objašnjavajući njegov podsticajni efekat na otkup državnog udela i uticaj na naknade državi. Potvrdite da se, ako dve godine nakon konverzije udeo države u kapitalu korisnika nije prodat, isti uvećava za najmanje 10% u odnosu na preostalo učešće države u vlasništvu po osnovu konverzije. U slučaju da mera pomoći predviđa alternativne mehanizme za povećanje naknade ili određivanje cene konverzije, potvrditi da ima isti podsticajni efekat i sličan ukupni uticaj na državnu naknadu:

14. U slučaju da mera pomoći sadrži formulu za izračunavanje naknade koja uključuje dodatne klauzule ili klauzule o povraćaju, potvrditi da ova formula ima isti podsticajni efekat na korisnika:

Kombinacije vlasničkih i hibridnih instrumenata kapitala

15. Ako je mera pomoći varijacija ili kombinacija vlasničkog i hibridnog instrumenta kapitala i ne podrazumeva obračun naknade na napred opisani način, objasniti način obračuna naknade, posebno potvrditi:

- da je način obračuna naknade u skladu sa karakteristikama i hijerarhijom instrumenata kapitala, i

- da dovodi do sličnog podsticajnog efekta i ukupnog uticaja na naknadu državi.

Podređeni dug

16. Ako se mera pomoći odnosi na podređeni dug, potvrditi da se iznos naknade izračunava u skladu sa članom 12. Uredbe. Ako je predviđen, objasniti alternativni način obračunavanja naknade, a naročito navesti:

- rizik instrumenta, odnosno rok dospeća instrumenta:

- modalitete plaćanja:

Upravljanje i sprečavanje neprimerenog narušavanja konkurencije

17. Potvrditi da mera pomoći sadrži zabranu korišćenja sredstva za dokapitalizaciju u cilju ubrzanog širenja poslovanja, ili preuzimanja povećanih rizika u poslovanju:

18. Ako je vrednost dokapitalizacije korisnika sa značajnom tržišnom snagom na najmanje jednom od relevantnih tržišta na kojima posluje viša od 250 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan dodele pomoći, predložiti dodatne mere za očuvanje efikasne konkurencije na tim tržištima (mere ponašanja ili strukturne mere (npr. otuđenje udela i sl.):

19. Potvrditi da mera pomoći sadrži zabranu oglašavanja te mere u komercijalne svrhe:

20. Potvrdite da sve dok najmanje 75% iznosa mere dokapitalizacije ne bude otkupljeno:

- korisnicima koji nisu MSP zabranjuje se sticanje više od 10% udela u konkurentu ili drugim učesnicima na tržištu u istoj ili sličnoj delatnosti, uključujući i vertikalno povezano tržište (učesnici koji posluju na različitom nivou lanca proizvodnje i prometa),

- u izuzetnim okolnostima, takvim korisnicima je dozvoljeno da steknu više od 10% udela kod učesnika koji posluju na vertikalnom tržištu koje je povezano sa delatnošću korisnika, ako se na takav način osigurava održivost korisnika:

21. Potvrditi da državna pomoć neće biti korišćena za unakrsno subvencionisanje ekonomskih aktivnosti integrisanih (povezanih) učesnika na tržištu koji su bili u teškoćama na dan 31. decembra 2019. godine:

22. Potvrditi da mera pomoći sadrži zahtev za jasnim razdvajanjem računa kako bi se osiguralo da se mera dokapitalizacije ne koristi za aktivnosti koje nisu u vezi sa osnovnom delatnošću koja je ugrožena epidemijom zarazne bolesti COVID-19 ili aktivnosti drugih povezanih lica:

23. Potvrditi da korisnici neće vršiti isplatu dividende, niti otkup akcija, osim u odnosu na državu sve dok mera dokapitalizacije nije otkupljena (otplaćena):

24. Potvrditi da, sve dok najmanje 75% mere dokapitalizacije nije otkupljeno, naknada svakog člana uprave korisnika neće preći fiksni deo njegove naknade na dan 31. decembra 2019. Potvrdite da se za lica koja postanu članovi uprave nakon dokapitalizacije, primenjuje limit u visini naknade članova uprave sa istim nivoom odgovornosti na dan 31. decembra 2019. godine, kao i to da se ni u kom slučaju neće isplaćivati bonusi, druge varijable ili uporedive naknade zaposlenima:

25. Ako je država postojeći akcionar korisnika i pre ulaganja u kapital kroz meru dokapitalizacije i ako:

a) ulaže novi kapital pod istim uslovima kao privatni investitori i srazmerno postojećem udelu (ili manje); i

b) učešće privatnog sektora je značajno (najmanje 30% novog uloženog kapitala), i

c) ako nova državna dokapitalizacija predstavlja državnu pomoć zbog posebnih okolnosti (npr. zbog druge mere u korist kompanije),

potvrditi da su ispunjeni svi uslovi iz Uredbe, izuzev člana 9. st. 2-5, člana 19. st. 1. i 4. i člana 20. ove uredbe, a primenjivaće se i dodatni uslovi kako sledi:

- zabrana preuzimanja i ograničenje naknade menadžmentu ograničeni su na tri godine;

- ne postoji zabrana isplate dividende za vlasnike novih akcija. Za postojeće akcije zabrana dividende se ukida, pod uslovom da se udeo postojećih akcija u učesniku na tržištu smanji ispod 10%. Ako se udeo postojećih akcija u učesniku na tržištu u potpunosti ne smanji ispod 10%, zabrana dividende primenjuje se na postojeće akcionare tokom tri godine. U svakom slučaju, naknada za hibridni kapital i instrumente podređenog duga koje država poseduje isplatiće se pre nego što se dividende isplate akcionarima u datoj godini;

- obaveza izveštavanja u smislu člana 19. st. 2. i 3. ove uredbe primenjuje se tokom tri godine.

26. Ako država ulaže kapital u učesniku na tržištu u kome nije posedovala akcije pre ulaganja u kapital (tj. pre mere dokapitalizacije), i:

a) ulaže novi kapital pod istim uslovima kao i privatni investitori, i

b) učešće privatnog sektora je značajno (najmanje 30% novog uloženog kapitala), i

c) ako nova državna dokapitalizacija predstavlja državnu pomoć zbog posebnih okolnosti (npr. zbog druge mere u korist kompanije),

potvrditi da su ispunjeni svi uslovi iz Uredbe, izuzev što:

- se zabrana isplate dividende ukida za sve vlasnike novih akcija. Za postojeće akcije zabrana dividende se ukida, pod uslovom da se udeo postojećih akcija u učesniku na tržištu smanji ispod 10%. U svakom slučaju, naknada za hibridni kapital i instrumente podređenog duga koje poseduje država isplatiće se pre nego što se dividenda isplati akcionarima u datoj godini.

Izlazna strategija države iz učešća proisteklog dokapitalizacijom i izveštavanje

Izlazna strategija

27. Ako je vrednost mere dokapitalizacije viša od 25% kapitala korisnika, osim mikro, malih i srednjih preduzeća, potvrditi da je korisnik dužan da izradi izlaznu strategiju zasnovanu na verodostojnim podacima, u vezi sa izlaskom države iz kapitala, osim ako se državna intervencija smanji ispod 25% vlasničkog kapitala u roku od 12 meseci od datuma dodele državne pomoći (u ovom kontekstu, za izračunavanje nivoa kapitala, hibridni instrumenti koje je država dodelila treba da se uračunaju u kapital). Potvrditi da izlazna strategija sadrži:

- plan korisnika o nastavku sopstvenih aktivnosti i korišćenju sredstava koja je uložila država, uključujući raspored isplate naknada i otkupa državne udela (raspored otplate);

- mere koje će korisnik i država preduzeti kako bi se pridržavali rasporeda otplate;

- druge podatke i informacije koje su od značaja za postepeni izlazak države iz kapitala.

28. Potvrditi da davalac odobrava izlaznu strategiju koju je izradio korisnik.

Obaveza izveštavanja za sve korisnike

29. Potvrditi da je propisana obaveza korisnika da izveštava davaoca o napretku u primeni plana otplate i ispunjavanju uslova koji se odnose na upravljanje i sprečavanje neprimerenog narušavanja konkurencije iz čl. 14-20. Uredbe, u roku od 12 meseci od datuma dodele pomoći, a zatim periodično svakih 12 meseci:

Obaveza izveštavanja za velika preduzeća

30. Potvrditi da, sve dok mera dokapitalizacije nije otkupljena (otplaćena), korisnik dokapitalizacije ima obavezu da u roku od 12 meseci od datuma dodele pomoći i nakon toga periodično, svakih 12 meseci, objavljuje informacije o korišćenju primljene pomoći, a posebno informacije o tome kako korišćenje pomoći omogućava ispunjenje nacionalnih ciljeva i obaveza u pogledu zelene i digitalne transformacije:

Obaveza izveštavanja za davaoca

31. Potvrditi da ćete na godišnjem nivou izveštavati Komisiju o sprovođenju rasporeda otplate i ispunjavanju uslova iz čl. 14-20. Uredbe, a ako je vrednost dokapitalizacije korisnika viša od 250 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, da će izveštaj sadržati i informacije o ispunjavanju uslova u vezi sa iznosom dokapitalizacije utvrđenim u članu 6. Uredbe:

Plan restrukturiranja

32. Ako šest godina nakon dokapitalizacije (ili sedam godina u slučaju da je korisnik MSP ili se ne kotira na berzi), intervencija države nije smanjena ispod 15% kapitala korisnika (u ovom kontekstu, za izračunavanje nivoa kapitala, hibridni instrumenti koje je država odobrila treba računati u kapital), potvrditi da će plan restrukturiranja u skladu sa propisima o usklađenosti pomoći za sanaciju i restrukturiranje biti prijavljen Komisiji. U tom slučaju, potvrditi da će aktivnosti predviđene planom restrukturiranja obezbediti održivost korisnika u skladu sa propisima o usklađenosti pomoći za sanaciju i restrukturiranje i sa jasnim naznakama o:

- ispunjenju nacionalnih ciljeva i obaveza u pogledu zelene i digitalne transformacije; i

- daljem izlasku države bez negativnog uticaja na konkurenciju.