Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA

O OGRANIČENJU VISINE CENA PELETA

("Sl. glasnik RS", br. 87/2022 i 121/2022)

Član 1

Ovom uredbom se u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu koji može ugroziti energetsku bezbednost Republike Srbije, ograničava cena u trgovini na malo peleta od drveta.

Član 2

Pod peletom od drveta podrazumevaju se sporedni proizvodi kao što su strugotina, piljevina ili iverje, industrije mehaničke prerade drveta, industrije nameštaja ili drugih delatnosti obrade drveta, koji su aglomerisani ili direktno pod pritiskom ili dodavanjem vezivnog sredstva sa udelom u masi ne većim od 3%. Taj pelet je cilindričnog oblika, prečnika ne preko 25 mm i dužine ne preko 100 mm.

Član 3

Maksimalna maloprodajna cena peleta iz člana 2. ove uredbe ne sme prelaziti 38.000 dinara po toni u svim pakovanjima.

Na maksimalnu maloprodaju cenu peleta nije dozvoljeno obračunavati druge naknade ili troškove koji nisu propisani ovom uredbom ili drugim posebnim propisima.

Član 4

Proizvođači i trgovci ne smeju isporučivati na tržište Republike Srbije proizvode iz člana 2. ove uredbe u količinama manjim od prosečnih u poslednjih 12 meseci.

Član 5

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama iz čl. 2-4. ove uredbe.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 6

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovodi ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 7

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a važi 180 dana od dana stupanja na snagu.

 

Samostalni član Uredbe o izmeni
Uredbe o ograničenju visine cena peleta

("Sl. glasnik RS", br. 121/2022)

Član 2

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".