Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

UREDBA O izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

("Sl. glasnik RS", br. 36/2022)

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RSˮ, br. 113/20, 115/20, 118/20 i 126/20), u Programu finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, u glavi I. PREDMET I FINANSIJSKI OKVIR, stav 3. menja se i glasi:

„Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu u okviru Razdela 24 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 307.700.000 dinara, koja se raspoređuju i koriste za realizaciju Programaˮ.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.