Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O IZMENI OPŠTIH PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU RADI OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

("Sl. glasnik RS", br. 60/2020)

Član 1

Ovom uredbom menjaju se opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava i pojedine norme u delu Izvršavanje budžeta, utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 84/19 - u daljem tekstu: Zakon o budžetu), radi otklanjanja štetnih posledica nastalih za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2

Ovom uredbom uređuje se član 1. Zakona o budžetu, odnosno opšti prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, njihovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

1.244.821.031.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.593.388.480.000

Budžetski suficit/deficit

-348.567.449.000

Izdaci za otplatu glavnice
(u cilju sprovođenja javnih politika)

8.800.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

23.632.551.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-381.000.000.000

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

886.800.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

505.270.207.000

Neto finansiranje

381.000.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

529.793.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

1.244.821.031.000

1. Poreski prihodi

71

1.064.300.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

57.200.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

89.300.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

565.800.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

126.200.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

439.600.000.000

1.4. Akcize

717

296.100.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

157.600.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

104.500.000.000

- Ostale akcize

 

34.000.000.000

1.5. Carine

715

44.400.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

11.500.000.000

2. Neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

 

165.517.253.000

Redovni neporeski prihodi

 

87.100.000.000

- Prihodi od imovine

741

13.200.000.000

- Takse

742

14.100.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.300.000.000

- Novčane kazne

743

6.000.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

714,745,73

27.000.000.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

5.500.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

35.000.000.000

- Dobit javnih agencija

741

1.600.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

741, 745

20.300.000.000

- Ostali vanredni prihodi

745

13.100.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

43.417.253.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

21.900.960.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

21.516.293.000

3. Donacije

731,732,744

15.003.778.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine, izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.625.821.031.000

1.Tekući rashodi

4

1.439.252.310.000

1.1. Rashodi za zaposlene

41

318.914.506.000

- Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

411

247.657.666.000

- Socijalni doprinosi na teret poslodavca

412

47.928.114.000

- Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

23.328.726.000

1.2. Korišćenje usluga i roba

42

128.616.126.000

1.3. Otplata kamata i prateći troškovi zaduženja

44

106.952.422.000

- Otplata domaćih kamata

441

53.818.287.000

- Otplata stranih kamata

442

41.500.000.000

- Otplata kamata po garancijama

443

2.600.000.000

- Prateći troškovi zaduživanja

444

9.034.135.000

1.4. Subvencije

45

202.981.314.000

- Subvencije u privredi

 

109.824.000.000

- Subvencije u poljoprivredi

 

41.165.130.000

- Subvencije za železnicu

 

14.000.000.000

- Subvencije za puteve

 

19.900.000.000

- Subvencije u oblasti turizma

 

3.027.500.000

- Subvencije za kulturu

 

1.679.625.000

- Ostale subvencije

 

13.385.059.000

1.5. Donacije stranim vladama

461

251.600.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

5.084.466.000

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

95.320.582.000

- Transferi opštinama i gradovima

 

33.832.366.000

- Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

36.217.213.000

- Ostali transferi

 

25.271.003.000

1.8. Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

464

349.040.867.000

- Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

245.700.000.000

- Nacionalna služba za zapošljavanje

 

5.200.000.000

- Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

93.100.000.000

- Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

440.000.000

- Ostali transferi

 

4.600.867.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

6.744.455.000

1.10. Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

123.714.810.000

- Dečja zaštita

 

64.880.847.000

- Boračko-invalidska zaštita

 

14.061.580.000

- Socijalna zaštita

 

32.786.803.000

- Tranzicioni fond

 

410.000.000

- Učenički standard

 

2.571.000.000

- Studentski standard

 

4.295.000.000

- Fond za mlade talente

 

683.399.000

- Sportske stipendije, nagrade i priznanja

 

1.145.000.000

- Izbegla i raseljena lica

 

834.266.000

- Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

2.046.915.000

1.11. Ostali tekući rashodi

43, 48 i 49

101.631.162.000

- Sredstva rezerve

499

2.548.303.000

- Ostali tekući rashodi

43 i 48

99.082.859.000

2. Izdaci za nefinansijsku imovinu

5

154.136.170.000

3. Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika)

61

8.800.000.000

4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

23.632.551.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

Neto finansiranje

 

381.000.000.000

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

886.800.000.000

Primanja od zaduživanja

91

881.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

455.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

355.000.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

71.000.000.000

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

5.800.000.000

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

505.270.207.000

Izdaci za otplatu kredita

61

495.000.000.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

251.000.000.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

239.000.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

5.000.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

10.270.207.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

529.793.000

Član 3

Ovom uredbom menja se član 2. Zakona o budžetu, tako da glasi:

"Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim zajmodavcima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije (uključujući i operacije sa zamenom duga pre roka dospeća) iz člana 2. ove uredbe u ukupnom iznosu od 886.270.207.000 dinara, planirano je da se obezbede iz zajmova domaćih i međunarodnih komercijalnih i multilateralnih finansijskih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 71.000.000.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa i obveznica na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 455.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 355.000.000.000 dinara i iz primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od najviše 5.800.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 529.793.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između zajmova i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 886.800.000.000 dinara.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2020. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2020. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije ili povoljnijih dugoročnih koncesionalnih zajmova, proporcionalno će se smanjivati drugi kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.".

 

Član 4

Ovom uredbom menja se član 3. Zakona o budžetu, tako da glasi:

"Član 3

A. U 2020. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 107.997.722.800 dinara (EUR 859.000.000 i KWD 18.000.000), i to:

Red.
broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj

 

 

 

1.

Akcionarsko društvo za železnički prevoz putnika"Srbija Voz", Beograd - (Nabavka voznih sredstava za Srbija Voz)

11.830.000.000

EUR

100.000.000

2.

JP "Elektroprivreda Srbije" -Projekat za pametna brojila

4.732.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

16.562.000.000

EUR

140.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

 

 

 

1.

AD "Elektromreža Srbije"- Transbalkanski koridor sekcija 3-2x400KV Obrenovac-Bajina Bašta i podizanje TC Bajina Bašta na 400KV

4.732.000.000

EUR

40.000.000

 

Ukupno:

4.732.000.000

EUR

40.000.000

III.

Evropskoj investicionoj banci

 

 

 

1.

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom"Infrastruktura železnice Srbije", Beograd - Projekat rekonstrukcije i izgradnje drugog koloseka na pruzi Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - državna granica, deonica Stalać - Đunis

20.702.500.000

EUR

175.000.000

 

Ukupno:

20.702.500.000

EUR

175.000.000

IV.

Poslovnim bankama

     

1.

JP "Srbijagas" - Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

8.281.000.000

EUR

70.000.000

2.

JP "Srbijagas" - Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, Zug, Švajcarska

6.506.500.000

EUR

55.000.000

3.

JP "Srbijagas" - Izgradnja gasovoda na teritoriji Republike Srbije - Gasna interkonekcija Srbija - Bugarska

2.957.500.000

EUR

25.000.000

4.

JP "Skijališta Srbije" - Izgradnja gondole Brzeće-Mali Karaman

3.194.100.000

EUR

27.000.000

 

Ukupno:

20.939.100.000

EUR

177.000.000

V.

Kuvajtskom fondu za arapski ekonomski razvoj

     

1.

Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom"Infrastruktura železnice Srbije" - Izgradnja stanične zgrade železničke stanice Beograd Centar - Faza II

6.378.022.800

KWD

18.000.000

 

Ukupno:

6.378.022.800

KWD

18.000.000

VI.

Ruskoj Federaciji (Državna razvojna korporacija "VEB.RF")

     

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija hidroelektrane"Đerdap 2"

23.660.000.000

EUR

200.000.000

 

Ukupno:

23.660.000.000

EUR

200.000.000

VII.

Republici Francuskoj (Trezor)

     

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat automatizacije srednjenaponske distributivne mreže

15.024.100.000

EUR

127.000.000

 

Ukupno:

15.024.100.000

EUR

127.000.000

 

UKUPNO:

 

EUR

859.000.000

 

 

107.997.722.800

KWD

18.000.000

B. Republika Srbija će u 2020. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 1.426.419.918.640 dinara (USD 395.000.000 i EUR 11.696.685.800), i to sa:

Red.
broj

 

Iznos
u dinarima

Originalna
valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

 

 

 

1.

Dodatno finansiranje za Projekat unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

2.484.300.000

EUR

21.000.000

2.

Program unapređenja efikasnosti i razvoja javnog sektora (DPL)

16.215.945.000

USD

150.000.000

3.

Projekat za konkurentnu poljoprivredu

5.418.140.000

EUR

45.800.000

4.

Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji

5.086.900.000

EUR

43.000.000

5.

Integrisani razvojni program koridora reke Save i Drine

9.189.035.500

USD

85.000.000

6.

Zajam za podršku radi otklanjanja posledica nastalih usled pandemije COVID 19

10.810.630.000

USD

100.000.000

 

Ukupno:

36.215.610.500

USD

335.000.000

 

 

12.989.340.000

EUR

109.800.000

II.

Evropskom investicionom bankom

 

 

 

1.

Projekat izgradnje autoputa E-80, deonica Niš-Merdare faza I

11.830.000.000

EUR

100.000.000

2.

Gasna interkonekcija Srbija-Bugarska

2.957.500.000

EUR

25.000.000

3.

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji "Povezane škole"

7.689.500.000

EUR

65.000.000

4.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.915.000.000

EUR

50.000.000

5.

Okvirni zajam za razvoj lučke infrastrukture i sistema obuke članova posade brodova u Republici Srbiji

10.647.000.000

EUR

90.000.000

 

Ukupno:

39.039.000.000

EUR

330.000.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

 

 

 

1.

Projekat izgradnje autoputa E-80, deonica Niš-Pločnik faza I

10.055.500.000

EUR

85.000.000

2.

Rehabilitacija regionalnih i lokalnih puteva

5.915.000.000

EUR

50.000.000

3.

Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I

1.774.500.000

EUR

15.000.000

4.

Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II

1.774.500.000

EUR

15.000.000

5.

Izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije - Faza 1

2.129.400.000

EUR

18.000.000

 

Ukupno:

21.648.900.000

EUR

183.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

 

 

 

1.

Projektni zajam za izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2 u Beogradu

6.388.200.000

EUR

54.000.000

2.

Projekat izgradnje koncertne dvorane

14.196.000.000

EUR

120.000.000

3.

Projekat modernizacije infrastrukture u kulturi

2.366.000.000

EUR

20.000.000

4.

Projekat unapređenja infrastrukture za zaštitu životne sredine

59.150.000.000

EUR

500.000.000

5.

Projekat unapređenja zatvorskih kapaciteta

3.549.000.000

EUR

30.000.000

6.

Projekat unapređenja energetske efikasnosti u zgradama centralne vlasti

4.732.000.000

EUR

40.000.000

7.

Projekat unapređenja univerzitetskog obrazovanja

11.238.500.000

EUR

95.000.000

8.

Obrazovanje za socijalnu inkluziju 2

3.785.600.000

EUR

32.000.000

9.

Zajam za finansiranje javnog sektora za podršku zdravstvu

23.660.000.000

EUR

200.000.000

 

Ukupno:

129.065.300.000

EUR

1.091.000.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

 

 

 

1.

Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji - faza V

3.549.000.000

EUR

30.000.000

2.

Program upravljanja čvrstim otpadom

2.602.600.000

EUR

22.000.000

3.

Projekat energetske efikasnosti u objektima javne namene, faza II

2.366.000.000

EUR

20.000.000

4.

Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima i obnovljivi izvori energije u sektoru daljinskog grejanja

5.915.000.000

EUR

50.000.000

5.

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji (program VI)

9.464.000.000

EUR

80.000.000

 

Ukupno:

23.896.600.000

EUR

202.000.000

VI.

Stranim vladama

 

 

 

1.

Republika Turska, posredstvom turskih banaka

 

 

 

1.1.

Autoput Sremska Rača-Kuzmin, most preko reke Save, projekat za deonicu Požega-Kotroman i rekonstrukcija državnog puta Novi Pazar-Tutin

25.931.360.000

EUR

219.200.000

2.

Ruska Federacija

 

 

 

2.1.

Realizacija projekata železničke infrastrukture

20.406.750.000

EUR

172.500.000

2.2.

Realizacija projekata železničke infrastrukture - druga faza

40.222.000.000

EUR

340.000.000

3.

Republika Francuska - Trezor

 

 

 

3.1.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

9.464.000.000

EUR

80.000.000

 

Ukupno:

96.024.110.000

EUR

811.700.000

VII.

Institucionalnim investitorima

 

 

 

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

354.900.000.000

EUR

3.000.000.000

 

Ukupno:

354.900.000.000

EUR

3.000.000.000

VIII.

Stranim investicionim korporacijama, fondovima i bankama

 

 

 

1.

Projekat izgradnje autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina (Moravski koridor)

94.640.000.000

EUR

800.000.000

2.

Projekat rekonstrukcije deonica pruge na pruzi Beograd-Niš-Preševo - državna granica sa Severnom Makedonijom

118.300.000.000

EUR

1.000.000.000

3.

Projekat izgradnje novog mosta preko reke Save

11.830.000.000

EUR

100.000.000

4.

Projekat urbanog razvoja sa izgradnjom nacionalnog stadiona

29.575.000.000

EUR

250.000.000

5.

Projekat izgradnje brzih saobraćajnica-državni put prvog reda br. 21 Novi Sad-Ruma-Šabac, državni put prvog reda br.19 Šabac-Loznica

29.575.000.000

EUR

250.000.000

6.

Projekat izgradnje beogradskog metroa, faza I

59.150.000.000

EUR

500.000.000

7.

Projekat za podršku unapređenja sektora transporta, turizma i infrastukture u cilju otklanjanja posledica nastalih usled pandemije COVID 19

17.745.000.000

EUR

150.000.000

 

Ukupno:

360.815.000.000

EUR

3.050.000.000

IX.

Azijska infrastrukturna investiciona banka

 

 

 

1.

Zajam za podršku radi otklanjanja posledica nastalih usled pandemije COVID 19

23.660.000.000

EUR

200.000.000

2.

Projekat izgradnje brzih saobraćajnica-državni put prvog reda br. 21 Novi Sad-Ruma-Šabac, državni put prvog reda br.19 Šabac-Loznica

53.235.000.000

EUR

450.000.000

 

Ukupno:

76.895.000.000

EUR

650.000.000

X.

Izvozno-uvoznim bankama

 

 

 

1.

Mađarska Export - Import banka

 

 

 

1.1.

Projekat rekonstrukcije železničke pruge Subotica-Segedin na teritoriji Republike Srbije

5.915.000.000

EUR

50.000.000

1.2.

Projekti unapređenja vodosnabdevanja, sistema prečišćavanja otpadnih voda i komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave

10.055.500.000

EUR

85.000.000

2.

Češka eksportna banka

 

 

 

2.1.

Nastavak radova na bloku B-6 istočnog polja u RMU "Soko"

1.005.550.000

EUR

8.500.000

 

Ukupno:

16.976.050.000

EUR

143.500.000

XI.

Kineskim bankama

 

 

 

1.

Projekat izgradnje beogradske obilaznice (deonica: Bubanj Potok- Pančevo) Sektor C

70.980.000.000

EUR

600.000.000

2.

Projekat kanalisanja i prečišćavanja otpadnih voda grada Beograda

32.059.300.000

EUR

271.000.000

3.

Projekat izgradnje toplovoda Obrenovac - Novi Beograd

19.482.330.140

EUR

164.685.800

4.

Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Novi Beograd-Surčin

6.486.378.000

USD

60.000.000

5.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice Ib reda Novi-Sad-Ruma (Fruškogorcki koridor)

65.065.000.000

EUR

550.000.000

6.

Projekat završetka izgradnje TE Kolubara B

52.052.000.000

EUR

440.000.000

7.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice Ib reda Iverak - Lajkovac

11.830.000.000

EUR

100.000.000

 

Ukupno:

6.486.378.000

USD

60.000.000

 

 

251.468.630.140

EUR

2.125.685.800

 

 

 

USD

395.000.000

 

UKUPNO:

1.426.419.918.640

EUR

11.696.685.800

U cilju racionalizacije troškova zaduživanja, na predlog Ministarstva finansija, umesto projektnih zajmova, Republika Srbija može emitovati državne hartije od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu za finansiranje projekata do iznosa navedenih u ovom članu.

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 29. februar 2020. godine, iznosilo je 2.863.632.951.227 dinara (24.363.050.466 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 29. februar 2020. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga
u EUR

Stanje duga
u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

22.509.600

2.645.778.344

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

6.196.696

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.000.000 RSD

 

 

 

Kamatna stopa

8,50%

 

 

1.3

Stara devizna štednja - građani

 

377.988.850

44.428.809.370

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

63.000.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.4

Neisplaćena devizna štednja građana položena kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

 

76.233.413

8.960.475.388

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.08.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

21.780.975 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.5

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.630.934

896.939.925

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

120.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

1.6

Dugoročne štedne obveznice denominovane u dinarima

 

1.491.203

175.276.000

 

Prvi datum otplate glavnice

04.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

17.742.000 RSD

 

 

 

Kuponska stopa

4,50% - 6,25%

 

 

1.7

Dugoročne štedne obveznice denominovane u evrima

 

16.437.500

1.932.063.750

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.521.900 EUR

 

 

 

Kuponska stopa

1,75% - 4,00%

 

 

1.8

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

6.874.745.433

808.057.578.250

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

111.209.080.000 RSD

 

 

 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

-trogodišnje obveznice

3,75%-4,50%

 

 

 

-petogodišnje obveznice

3,00%-8,00%

 

 

 

-sedmogodišnje obveznice

4,50%-10,00%

 

 

 

-desetogodišnje obveznice

5,875%-10,00%

 

 

 

-dvanaestogodišnje obveznice

4,50%

 

 

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

2.891.554.000

339.873.257.160

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

492.361.000 EUR

 

 

 

Izvršna stopa za zapise/Kuponska stopa za obveznice

 

 

 

 

- dvogodišnje obveznice

0,50%-1,00%

 

 

 

- trogodišnje obveznice

1,25% - 2,00%

 

 

 

- petogodišnje obveznice

1,75% - 4,00%

 

 

 

- sedmogodišnje obveznice

2,50%

 

 

 

- desetogodišnje obveznice

3,25% - 5,00%

 

 

 

- dvanaestogodišnje obveznice

2,00%

 

 

 

- petnaestogodišnje obveznice

3,50% - 5,85%

 

 

 

- dvadesetogodišnje obveznice

3,50%

 

 

1.10

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

4.602.103

540.931.160

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.11

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

1.660.210

195.141.032

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

1.12

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

24.847.089

2.920.526.826

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

 

10.305.897.031

1.211.355.136.877

 

II. Direktne obaveze - spoljni dug

 

 

 

 

IBRD

 

 

 

1.1

IBRD A

 

225.060.507

26.453.611.956

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

18.810.742 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%

 

 

1.2

IBRD B

 

427.684.264

50.270.008.395

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

35.746.203 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

G1, G2= 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79%

 

 

1.3

IBRD - Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

4.469.679

525.366.090

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.119.858 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.4

IBRD - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

 

10.167.156

1.195.047.466

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.390.037 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,07%

 

 

1.5

IBRD - Regionalni razvoj Bora

 

2.425.237

285.062.397

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

607.850 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.6

IBRD - Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

11.651.944

1.369.569.521

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.920.067 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.7

IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

2.670.257

313.862.005

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

669.152 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.8

IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

27.623.350

3.246.848.553

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.910.660 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.9

IBRD - Koridor X

 

219.028.866

25.744.652.887

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

23.078.617 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.10

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

56.038.200

6.586.730.028

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.904.720 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.11

IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

58.407.320

6.865.196.388

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.846.340 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.12

IBRD - Projekat zdravstva

 

5.073.228

596.307.238

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

846.892 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

 

 

1.13

IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

12.088.482

1.420.880.193

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.028.653 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

 

 

1.14

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

8.642.647.058

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,01%

 

 

1.15

IBRD - Projekat podrške Agenciji za osiguranje depozita

 

1.705.515

200.466.280

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

297.630 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.16

IBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

44.663.465

5.249.743.653

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.585.685 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,55%

 

 

1.17

IBRD - Projekat hitne sanacije od poplava

 

219.938.895

25.851.617.759

 

Prvi datum otplate glavnice

01.11.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.05.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.18

IBRD - Drugi projekat zdravstva u Srbiji

 

21.759.885

2.557.656.865

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.500.278 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.19

IBRD - Prvi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

88.300.000

10.378.782.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.20

IBRD - Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

24.776.045

2.912.176.365

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.502.446 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.21

IBRD - Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

 

52.690.588

6.193.251.719

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2026.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2040.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.22

IBRD - Program modernizacije i optimizacije javne uprave

 

49.960.776

5.872.389.611

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.23

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća

 

89.800.000

10.555.092.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.24

IBRD - Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10

 

35.000.000

4.113.900.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,85%

 

 

1.25

IBRD - Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća

 

182.600.000

21.462.804.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.26

IBRD - Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava

 

45.330.500

5.328.146.970

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.27

IBRD - Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture

 

28.250.000

3.320.505.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.12.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.06.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.28

IBRD - Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja

 

6.208.504

729.747.560

 

Prvi datum otplate glavnice

01.06.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.12.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.29

IBRD - Dodatno finansiranje za drugi projekat razvoja zdravstva Srbije

 

6.766.100

795.287.415

 

Prvi datum otplate glavnice

01.08.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.30

IBRD - Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu

 

9.225.250

1.084.335.885

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.31

IBRD - Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda

 

160.600.000

18.876.924.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + promenljiva marža

 

 

1.32

IBRD - Projekat unapređenja usluga elektronske uprave

 

4.109.500

483.030.630

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2027.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

 

 

1.33

IBRD - Projekat modernizacije poreske administracije

 

113.250

13.311.405

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,70%

 

 

1.34

IBRD - Projekat unapređenja trgovine i saobraćaja Zapadnog Balkana uz primenu višefaznog programskog pristupa

 

87.500

10.284.750

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.35

IBRD - Projekat za konkurentnu poljoprivredu

 

114.500

13.458.330

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1.36

IBRD - Dodatno finansiranje za projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji

 

52.500

6.170.850

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2023.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

 

 

1

Ukupno

 

2.207.970.675

259.524.873.222

 

IDA

 

 

 

2.1

IDA-3599-YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

 

13.809.820

1.623.206.280

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.550.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.2

IDA-4017-YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

16.851.713

1.980.750.366

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.010.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.3

IDA-3643-YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

 

21.181.278

2.489.647.470

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.810.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.4

IDA-3780-YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

 

21.909.093

2.575.194.828

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.870.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.5

IDA-3750-YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

 

22.543.599

2.649.774.576

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.040.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.6

IDA-3636-YF: Projekat razvoja školstva

 

2.272.313

267.087.640

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

730.572 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.7

IDA-3651-YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

 

1.351.564

158.862.795

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

434.539 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.8

IDA-3693-YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

 

2.076.509

244.072.813

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

834.524 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.9

IDA-3723-YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

 

2.878.037

338.284.438

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

771.096 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.10

IDA-3753-YF: Projekat promocije zapošljavanja

 

775.043

91.098.519

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

177.984 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.11

ID-3768-YF: Projekat zdravstva

 

5.483.897

644.577.255

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.469.275 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.12

IDA-3908-YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

9.591.936

1.127.436.111

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.927.442 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.13

IDA-3870-YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

7.014.151

824.443.259

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.409.451 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.14

IDA-4071-YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

10.117.588

1.189.221.304

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.626.455 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.15

IDA-4105-YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

10.958.956

1.288.115.720

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.601.554 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.16

IDA-4131-YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

26.002.274

3.056.307.320

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.800.000 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.17

IDA-3909-YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

18.246.587

2.144.703.806

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.666.541 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2.18

IDA-38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

5.465.770

642.446.620

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

627.608 SDR

 

 

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

 

 

2

Ukupno

 

198.530.128

23.335.231.120

 

EIB

 

 

 

3.1

EIB - Obnova regionalnih bolnica

 

20.800.617

2.444.904.520

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.285.032 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.2

EIB - Projekat obnove škola

 

13.511.905

1.588.189.274

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.661.012 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.3

EIB - Apex Global 2

 

3.318.615

390.069.969

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2007.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.967.964 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

 

 

3.4

EIB - Apex zajam za MSP 3

 

20.382.347

2.395.741.011

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

9.030.104 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

varijabilna po tranšama

 

 

3.5

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura

 

41.347.392

4.859.972.407

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.303.498 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.6

EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

98.869.048

11.621.067.862

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

4.922.619 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.7

EIB - Projekat modernizacije škola

 

31.978.996

3.758.811.196

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.10.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.048.450 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.8

EIB - Klinički centri/A

 

77.332.927

9.089.712.218

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.03.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

906.707 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.9

EIB - Apex zajam za MSP 4

 

21.374.841

2.512.398.764

 

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

10.961.470 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.10

EIB - Koridor X (E80)

 

263.047.969

30.918.658.299

 

Prvi datum otplate glavnice

22.10.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

24.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.127.189 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.11

EIB - Koridor X (E75)

 

314.000.000

36.907.560.000

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.08.2048.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.648.998 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.12

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa

 

15.000.000

1.763.100.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.02.2042.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.13

EIB - Apex zajam za MSP i druge prioritete III/A

 

77.603.964

9.121.569.929

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.04.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

12.495.477 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.14

EIB - Rehabilitacija i bezbednost puteva

 

25.545.455

3.002.612.728

 

Prvi datum otplate glavnice

27.01.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.07.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

909.091 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.15

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura B

 

23.746.018

2.791.107.013

 

Prvi datum otplate glavnice

25.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.16

EIB - Unapređenje objekata pravosudnih organa B

 

14.270.967

1.677.409.417

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2044.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

3.17

EIB - Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete

 

128.746.345

15.132.845.335

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2018.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.05.2031.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

8.227.955 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

3.18

EIB - Razvoj rečne i transportne infrastrukture

 

10.000.000

1.175.400.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,199%

 

 

3.19

EIB - Okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture

 

12.000.000

1.410.480.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,328%

 

 

3

Ukupno

 

1.212.877.406

142.561.609.942

 

EBRD

 

 

 

4.1

EBRD - Koridor X

 

49.686.834

5.840.190.441

 

Prvi datum otplate glavnice

09.09.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

11.391.430 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4.2

EBRD - Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

 

30.672.508

3.605.246.587

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.689.590 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

 

 

4

Ukupno

 

80.359.342

9.445.437.028

 

CEB

 

 

 

5.1

CEB - Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) - 1593 /2007

 

3.950.000

464.283.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

790.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,62%

 

 

5.2

CEB - Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

 

743.972

87.446.444

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

148.794 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

5.3

CEB - Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

 

3.916.400

460.333.656

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

945.200 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.4

CEB - Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

 

1.536.000

180.541.440

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

960.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.5

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

20.162.696

2.369.923.288

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

3.237.789 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

5.6

CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

14.956.601

1.757.998.880

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.04.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.619.973 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.7

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

56.875.214

6.685.112.616

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.443.162 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

5.8

CEB - Zajam za delimično finansiranje izgradnje i opremanja nove zatvorske ustanove u Pančevu

 

17.416.462

2.047.130.911

 

Prvi datum otplate glavnice

10.12.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

11.12.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

300.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.9

CEB - Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

 

2.388.889

280.790.000

 

Prvi datum otplate glavnice

02.04.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.08.2028.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

277.778 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

 

 

5.10

CEB - Izgradnja zatvora u Kragujevcu

 

2.800.000

329.112.000

 

Prvi datum otplate glavnice

08.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.02.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

200.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,11%

 

 

5.11

CEB - Projekat rehabilitacije javnih bolnica

 

70.000.000

8.227.800.000

 

Prvi datum otplate glavnice

12.09.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.09.2030.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

6.363.636 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,00%

 

 

5

Ukupno

 

194.746.234

22.890.472.235

 

Krediti Export - Import Bank of China

 

 

 

6.1

Export - Import Bank of China - Reprogramirani zajam

 

8.357.780

982.373.511

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

9.201.080 USD

 

 

 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

 

 

6.2

Export - Import Bank of China - X RAY

 

13.278.144

1.560.713.055

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

17.075.000 CNY

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.3

Export - Import Bank of China - Most Zemun-Borča

 

131.256.257

15.427.860.399

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

16.055.556 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.4

Export - Import Bank of China -Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig)

 

255.185.174

29.994.465.387

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

20.066.667 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.5

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / I faza

 

185.996.950

21.862.081.481

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

29.252.003 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.6

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac B / II faza

 

144.939.491

17.036.187.812

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2035.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.7

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763 (Surčin-Obrenovac)

 

162.359.586

19.083.745.789

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2036.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.8

Export - Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar - Stara Pazova

 

97.965.408

11.514.854.092

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2037.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

6.9

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6)

 

47.923.945

5.632.980.501

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2038.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 CNY

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

6.10

Export - Import Bank of China - Projekat izgradnje autoputa E-763, deonica Preljina - Požega

 

80.843.045

9.502.291.477

 

Prvi datum otplate glavnice

15.11.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,00%

 

 

6.11

Export - Import Bank of China - Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Novi Sad-Subotica-državna granica (Kelebija)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2025.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2039.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

6

Ukupno

 

1.128.105.780

132.597.553.504

 

Krediti stranih vlada

 

 

 

7.1

Ostale strane vlade - Reprogramirane obaveze - Kuvajt

 

247.427.947

29.082.680.832

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

18.785.752 USD

 

 

 

Kamatna stopa

1,50%

 

 

7.2

Vlada Republike Francuske - NATIXIS

 

10.975.000

1.290.001.500

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2054.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

0,20%

 

 

7.3

Libija - neregulisani dug SFRJ

 

40.569.258

4.768.510.593

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

7.4

Vlada Republike Azerbejdžan - izgradnja deonica Ljig - Boljkovci, Boljkovci - Takovo i Takovo -Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji

 

197.404.812

23.202.961.577

 

Prvi datum otplate glavnice

23.11.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

23.11.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

24.675.602 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

4,00%

 

 

7.5

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 2

 

102.189.127

12.011.310.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

37.500.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

3,50%

 

 

7.6

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

578.661.824

68.015.910.773

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2034.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

9.593.742 USD

 

 

 

Kamatna stopa

4,10%

 

 

7.7

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

908.347.796

106.767.200.000

 

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2024.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

7.8

Fond za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku

 

908.471.465

106.781.736.038

 

Prvi datum otplate glavnice

05.10.2021.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

05.04.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 AED

 

 

 

Kamatna stopa

2,25%

 

 

7.9

Fond za razvoj Abu Dabija - Razvoj sistema za navodnjavanje I faza

 

12.748.070

1.498.408.178

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2033.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

23.752.000 AED

 

 

 

Kamatna stopa

2,50% +0,50% administrativni troškovi

 

 

7.10

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

14.02.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

14.02.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

7.209.891 USD

 

 

 

Kamatna stopa

-

 

 

7

Ukupno

 

3.006.795.299

353.418.719.491

 

Ostali strani kreditori

 

 

 

8.1

EU 55 - Makroekonomska pomoć

 

2.700.000

317.358.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.700.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,82%

 

 

8.2

Pariski klub

 

1.008.747.142

118.568.139.098

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

55.999.205 EUR
48.688.585 USD
549.788 GBP
11.665.141 CHF
744.839.622 JPY
6.065.339 DKK
3.827.849 SEK6.132.440 NOK

 

 

 

Kamatna stopa

različita za svaku
zemlju članicu
Pariskog kluba

 

 

8.3

KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza IV

 

21.090.168

2.478.938.404

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

5.272.292 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,50%

 

 

8.4

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 - faza II

 

10.582.144

1.243.825.147

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

2.117.613 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

6,17%

 

 

8.5

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 - faza II

 

9.798.870

1.151.759.217

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

1.400.000 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

3,49%

 

 

8.6

KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

21.289.876

2.502.412.065

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

4.665.333 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,00%

 

 

8.7

KfW - Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2017.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

2,10%

 

 

8.8

KfW - Program podsticanja obnovljive energije - Razvoj tržišta biomase u Republici Srbiji (prva komponenta)

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,10%

 

 

8.9

KfW - Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

 

2.707.974

318.295.271

 

Prvi datum otplate glavnice

30.05.2022.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.05.2032.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,10%

 

 

8.10

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

483.183.159

56.793.348.492

 

Prvi datum otplate glavnice

-

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

-

 

 

 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno

 

 

8.11

Eurobond 2021

 

1.453.356.474

170.827.520.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.06.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 USD

 

 

 

Kamatna stopa

7,25%

 

 

8.12

Eurobond 2020

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

27.06.2019.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

210.337.000 USD

 

 

 

Kamatna stopa

4,875%

 

 

8.13

Eurobond 2029

 

1.550.000.000

182.187.000.000

 

Prvi datum otplate glavnice

26.06.2029.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.06.2029.

 

 

 

Rata glavnice za 2020. god.

0 EUR

 

 

 

Kamatna stopa

1,50%

 

 

8

Ukupno

 

4.563.455.807

536.388.595.694

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

 

12.592.840.671

1.480.162.492.236

 

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

 

22.898.737.702

2.691.517.629.113

Sledeći