Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 10/2022)

Član 1.

U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21, 125/21 i 7/22) član 13b menja se i glasi:

„Član 13b

Kovid sertifikat iz člana 13a ove uredbe je dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza, i to:

1) negativan rezultat REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

2) negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;

3) dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana;

4) pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije ne stariji od 90 dana od dana izdavanja rezultata;

5) dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od sedam i ne starijeg od 210 dana od dana izdavanja rezultata, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.”

Član 2.

Posle člana 13d dodaje se član 13đ koji glasi:

„Član 13đ

Domaćim državljanima i stranim državljanima koji imaju privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i članovima diplomatsko-konzularnog osoblja i članovima njihovih porodica, a koji su potpuno vakcinisani protiv bolesti COVID-19 u inostranstvu ili su jednu ili više doza vakcine primili u inostranstvu, zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije izdaje Digitalni zeleni sertifikat/EU Digitalni COVID sertifikat, na njihov zahtev, na osnovu svoje službene evidencije i/ili na osnovu uverenja ili druge isprave o izvršenoj potpunoj imunizaciji imunološkim lekom za primenu u humanoj medicini za koje je nadležni organ Republike Srbije potvrdio da su ispunjeni svi zahtevi za stavljanje leka u promet i da lek može biti u upotrebi u Republici Srbiji, kao i imunološkim lekom koji se nalazi na listi Evropske agencije za lekove odobrenih vakcina u Evropskoj Uniji i listi odobrenih vakcina za hitnu upotrebu Svetske zdravstvene organizacije, koju je izdao nadležni inostrani organ ili ustanova u inostranstvu.

Stranim državljanima koji su potpuno vakcinisani protiv bolesti COVID-19 u inostranstvu ili su jednu ili više doza vakcine primili u inostranstvu, zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije izdaje Digitalni zeleni sertifikat sa rokom važenja od 30 dana, na njihov zahtev, na osnovu uverenja ili druge isprave o izvršenoj imunizaciji iz stava 1. ovog člana.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. marta 2022. godine.