Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 22/2021)

Član 1.

U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21 i 19/21), u članu 7. stav 2. menja se i glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, u periodu od 15. do 19. marta 2021. godine, izvođenje nastave za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i za učenike srednje škole vrši se izvođenjem nastave na daljinu.”

Član 2.

U članu 10. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, broj posetilaca prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja ne odnosi se na održavanje koncerata i drugih manifestacija estradnog karaktera.”

Član 3.

Član 14. menja se i glasi:

„Član 14.

Izuzetno od odredaba člana 8. stav 3, člana 9. stav 2, člana 11. stav 2. i člana 13. stav 1. tač. 5. i 6. ove uredbe, aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja, koji donosi na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, radno vreme objekata, centara, radnji, mesta i drugih prostora u kojima se obavljaju delatnosti ograničava se, odnosno utvrđuje u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.”

Član 4.

Član 14a briše se.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.