Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 64/2021)

Član 1.

U Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21 i 60/21) u članu 4a stav 3. reči: „odnosno nadležna zdravstvena ustanova ili organ strane države u kojoj je lice testirano prvim testom” brišu se.

St. 4. i 5. brišu se.

Član 2.

U članu 4b stav 1. posle reči: „sertifikata o vakcinaciji protiv zarazne bolesti COVID-19” dodaju se reči: „ili postoji faktički reciprocitet o prihvatanju sertifikata o vakcinaciji protiv zarazne bolesti COVID-19”.

Član 3.

Posle člana 4b dodaju se čl. 4v i 4g koji glase:

Član 4v

Lice koje poseduje pozitivan REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili test za detekciju antigena SARS-CoV-2 i od koga nije prošlo manje od 14 dana, ni više od 6 meseci i koji je izdao nadležni organ ili ustanova države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o prihvatanju ovog pozitivnog testa ili sa kojom postoji faktički reciprocitet o prihvatanju ovog pozitivnog testa (u daljem tekstu: potvrda o preležanoj bolesti) može ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili antigen FIA RAPID testa ili prihvaćenog sertifikata o vakcinaciji.

Maloletno lice, starosti do 18 godina, može ući u Republiku Srbiju, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, i bez potvrde o preležanoj bolesti, ako u Republiku Srbiju ulazi u pratnji lica koje ispunjava uslove za ulazak u Republiku Srbiju.

Organ državne uprave u čijem delokrugu su pitanja koja su predmet sporazuma iz stava 1. ovog člana, odnosno čiji rukovodilac je ovlašćen i potpisao taj sporazum, bez odlaganja, obaveštava organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja i organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, odnosno kontrolu prelaska granice o tom sporazumu i uslovima za ulazak u Republiku Srbiju sadržanim u njemu.

Način primene izuzeća iz stava 1. ovog člana određuje se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja.

Kontrolu posedovanja potvrde o preležanoj bolesti vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Član 4 g

Listu država sa kojima postoji faktički reciprocitet iz člana 4b i 4v ove uredbe, na osnovu podataka dobijenih od ministarstva nadležnog za spoljne poslove ili ministarstva nadležnog za poslove turizma, određuje aktom ministar nadležan za poslove zdravlja.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.