Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE GLASANJA NA REPUBLIČKOM REFERENDUMU RASPISANOM ZA 16. JANUAR 2022. GODINE U USLOVIMA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 2/2022)

I. UVODNA ODREDBA

Predmet uputstva

Član 1.

(1) Ovim uputstvom bliže se uređuje način sprovođenja glasanja na republičkom referendumu radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije, raspisanom za 16. januar 2022. godine u uslovima epidemije zarazne bolesti COVID-19.

(2) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim uputstvom primenjuju se odredbe Uputstva za rad glasačkog odbora prilikom sprovođenja glasanja na republičkom referendumu („Službeni glasnik RS”, br. 113/21 i 117/21 – ispravka), Uputstva za sprovođenje glasanja na glasačkom mestu („Službeni glasnik RS”, broj 113/21) i Uputstva za sprovođenje glasanja van glasačkog mesta („Službeni glasnik RS”, br. 113/21 i 125/21).

II. GLASAČKO MESTO

Čišćenje i dezinfekcija glasačkog mesta

Član 2.

(1) Izborna komisija jedinice lokalne samouprave i opštinska/gradska uprava dužne su da obezbede da glasačko mesto bude očišćeno, dezinfikovano i provetreno najmanje 24 časa pre dana glasanja.

(2) Oprema koja se nalazi na glasačkom mestu (stolovi, stolice, kvake na vratima i dr.) mora biti dezinfikovana najmanje 24 časa pre dana glasanja.

(3) Sanitarne prostorije na glasačkom mestu treba da budu opremljene sapunom, papirnim ubrusima za brisanje ruku i kantom za smeće u kojoj treba da se nalazi kesa za odlaganje iskorišćenih papirnih ubrusa.

Uređivanje glasačkog mesta

Član 3.

Na ulazu u objekat u kojem se nalazi glasačko mesto, na vidnom mestu ističe se plakat sa informacijama o načinu sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, kao i plakat o obaveznom rastojanju između glasača.

Uređivanje i održavanje prostorije u kojoj je glasačko mesto

Član 4.

(1) Pre otvaranja glasačkog mesta u 7.00 časova, potrebno je dobro provetriti glasačko mesto i dezinfikovati sve radne površine i opremu. Pre, tokom i po završetku glasanja u 20.00 časova, potrebno je što češće provetravati prostoriju u kojoj se nalazi glasačko mesto, dezinfikovati radne površine i mesta na kojima se nalaze paravani za obezbeđivanje tajnosti glasanja, a naročito hemijske olovke koje su na mestima za glasanje na raspolaganju glasačima radi glasanja.

(2) Glasački odbor uređuje prostoriju za glasanje, tako da od ulaza na glasačko mesto do glasačke kutije, mesta za obavljanje radnji budu postavljena tako da razmak između njih bude najmanje jedan i po metar.

(3) Razmak između paravana za obezbeđivanje tajnosti glasanja mora da bude najmanje jedan i po metar.

III. RAD GLASAČKOG ODBORA

Glasanje na glasačkom mestu

Član 5.

(1) Na glasačkom mestu treba obezbediti razmak od najmanje jednog i po metra između članova glasačkog odbora kao i svih drugih lica koja imaju pravo da borave na glasačkom mestu (glasači, ovlašćeni posmatrači, članovi Republičke izborne komisije ili izborne komisije jedinice lokalne samouprave, predstavnici medija).

(2) Članovi glasačkog odbora su dužni da, pre i tokom glasanja, kao i prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, pravilno nose zaštitne maske na licu. Ova obaveza se shodno primenjuje i na sva ostala lica koja imaju pravo da borave na glasačkom mestu. Lice koje, uprkos upozorenju, krši ovu obavezu mora biti udaljeno sa glasačkog mesta.

(3) Član glasačkog odbora koji je zadužen da rukuje UV lampom stara se o tome da u prostoriju u kojoj je glasačko mesto glasači, kao i sva druga lica koja imaju pravo da borave na glasačkom mestu, ulaze sa pravilno nameštenom zaštitnom maskom na licu i da im na ruke nanese sredstvo za dezinfekciju. Ako neki glasač glasanju pristupi bez zaštitne maske, ovaj član glasačkog odbora mu predaje zaštitnu masku i stara se o tome da je pravilno namesti na lice.

(4) Članovi glasačkog odbora treba da što češće peru i dezinfikuju ruke (sredstvima na bazi alkohola sa minimalno 70% alkohola) i da izbegavaju dodirivanje očiju, usta i lica rukama.

(5) Član glasačkog odbora koji utvrđuju identitet glasača i član glasačkog odbora koji rukuje izvodom iz biračkog spiska dužni su da nose zaštitne rukavice, koje treba povremeno da dezinfikuju i, po mogućnosti, menjaju.

(6) Glasač je dužan da privremeno skine zaštitnu masku dok mu se ne utvrdi identitet na osnovu odgovarajućeg legitimacionog dokumenta.

(7) Glasački odbor je dužan da vodi računa o tome da se na glasačkom mestu, počev od okupljanja glasačkog odbora pre početka glasanja, pa sve do okončanja rada na glasačkom mestu, kontakti između lica koja borave na glasačkom mestu smanje na najmanju moguću meru.

(8) Prilikom sprovođenja glasanja, glasački odbor mora da uspostavi kontrolisani ulazak i kretanja glasača kako se ne bi stvorila gužva i kako bi se obezbedio odgovarajući razmak između njih.

(9) Ulazak glasača na glasačko mesto treba dozvoliti samo ako na glasačkom mestu postoji slobodno mesto za glasanje. Ostalim licima koji imaju pravo da borave na glasačkom mestu ulazak, odnosno boravak na glasačkom mestu može se omogućiti samo ako je moguće obezbediti pravilan razmak između svih prisutnih lica.

(10) Prilikom utvrđivanja rezultata glasanja, svi članovi glasačkog odbora, osim zaštitne maske, dužni su da nose i zaštitne rukavice.

Glasanje van glasačkog mesta

Član 6.

(1) Prilikom obaveštavanja od strane glasača da želi da glasa van glasačkog mesta, lice koje prima to obaveštenje dužno je da glasača upita iz kog razloga želi da glasa van glasačkog mesta, odnosno da li je oboleo od zarazne bolesti COVID-19, ima simptome te bolesti (povišena temperatura, respiratorne probleme i dr.) ili mu je određena mera karantina.

(2) Članovi glasačkog odbora koji sprovode glasanje van glasačkog mesta (poverenici glasačkog odbora), obavezno moraju nositi zaštitne maske i zaštitne rukavice i moraju vršiti dezinfekciju rukavica kako prilikom dolaska kod glasača koji glasa van glasačkog mesta, tako i prilikom odlaska od tog glasača.

(3) Poverenici glasačkog odbora, prilikom dolaska kod glasača koji glasa van glasačkog mesta, vrše dezinfekciju ruku glasaču i pomagaču, ukoliko ga ima, i ujedno se staraju da oni sve vreme pravilno nose zaštitne maske.

(4) Ako van glasačkog mesta glasa glasač oboleo od zarazne bolesti COVID-19, ima simptome te bolesti ili mu je određena mera karantina, članovi glasačkog odbora sve radnje propisane za obavljanje glasanja van glasačkog mesta vrše ispred ulaznih vrata stana odnosno kuće u kojoj boravi glasač koji glasa van glasačkog mesta.

(5) Glasač oboleo od zarazne bolesti COVID-19 ne sme da ima direktan kontakt sa glasačkim materijalom i može da glasa isključivo uz pomoć pomagača, koji umesto njega preuzima i predaje glasački materijal poverenicima glasačkog odbora, uključujući i odgovarajući identifikacioni dokument tog glasača.

(6) Pomagačem u smislu ovog uputstva smatra se lice koje nije obolelo od zarazne bolesti COVID-19.

(7) Glasač je dužan da privremeno skine zaštitnu masku dok mu se ne utvrdi identitet na osnovu odgovarajućeg legitimacionog dokumenta.

(8) Po povratku na glasačko mesto, obavezno se dezinfikuje sav materijal koji su poverenici glasačkog odbora vratili na glasačko mesto.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 7.

Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.