Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UPUTSTVO O NAČINU PRIMENE OGRANIČENJA ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA SA POSEBNIM RIZIKOM OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19

("Sl. glasnik RS", br. 69/2021)

1. Ovim uputstvom se uređuje način primene Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: Uredba) u delu ograničenja ulaska u Republiku Srbiju lica koja dolaze iz država sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19.

2. Listu zemalja sa posebnim rizikom od širenja zarazne bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: države sa posebnim rizikom) utvrđuje Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" koji istu javno objavljuje na svojoj zvaničnoj internet stranici.

3. Domaćim i stranim državljanima koji u Republiku Srbiju dolaze iz država sa posebnim rizikom dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju ukoliko poseduju jedan od sledećih dokumenata:

1) negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, a ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju;

2) sertifikat o potpunoj vakcinaciji izdat od države ukoliko sa Republikom Srbijom ima zaključen sporazum o priznavanju vakcinacije ili sa kojom postoji faktički reciprocitet u priznavanju sertifikata o vakcinaciji;

3) potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 - sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci koji je izdao nadležni organ države ukoliko sa Republikom Srbijom ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata.

4. Strani državljani iz tačke 3. ovog uputstva moraju prilikom ulaska u Republiku Srbiju posedovati i sledeće:

1) imejl dobijen nakon prijave korišćenjem sajta www.ezdravlje.gov.rs, odeljak "Foreigners Surveillance Registration", kao dokaz uspešnog prijavljivanja pre dolaska u Republiku Srbiju;

2) popunjenu i svojeručno potpisanu Izjavu o saglasnosti o prihvatanju mere karantina u kućnim uslovima.

U slučajevima organizovanog putovanja, organizator putovanja dužan je da za sve putnike koji su strani državljani obezbedi posedovanje dokumenata iz stava 1. ove tačke.

Domaći državljani nakon ulaska u Republiku Srbiju dužni su da se odmah i bez odlaganja jave telefonom teritorijalno nadležnom zavodu/institutu za javno zdravlje i sanitarnoj inspekciji radi određivanja mere karantina u kućnim uslovima.

5. Licima iz tačke 3. ovog uputstva nakon ulaska u Republiku Srbiju nalaže se i određuje mera karantina u kućnim uslovima najduže do 7 dana sa obavezom testiranja na prisustvo virusa u roku od 24 časa od momenta ulaska u Republiku Srbiju i obavezom testiranja nakon 7 dana od primene mere karantina u skladu sa Protokolom za postupanje u slučaju ulaska putnika u međunarodnom saobraćaju koji dolaze iz zemalja u kojima je intenzivna transmisija novih varijanti SARS-CoV-2 virusa.

Testiranje na prisustvo virusa iz stava 1. ove tačke vrši nadležni institut/zavod za javno zdravlje o trošku lica koje se testira.

6. Kontrolu mere sprovođenja karantina u kućnim uslovima vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova, zdravstveni nadzor nad licima u karantinu u kućnim uslovima vrši teritorijalno nadležan zavod/institut za javno zdravlje, a u slučaju nepoštovanja mere karantina bez odlaganja o tome obaveštavaju Ministarstvo zdravlja - Sektor za inspekcijski nadzor i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

7. Vlasnici ili upravljači objekta u kojima se sprovodi mera karantina u kućnim uslovima dužni su da, u slučaju nepoštovanja mere karantina o tome bez odlaganja obaveste nadležni institut/zavod za javno zdravlje i sanitarnu inspekciju.

8. Stranim državljanima koja ne poseduju dokumenta iz tač. 3. i 4. ovog uputstva neće se dozvoliti ulazak u Republiku Srbiju.

9. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" sačiniće i objaviti obavezujući Protokol za postupanje u slučaju ulaska putnika u međunarodnom saobraćaju koji dolaze iz zemalja u kojima je intenzivna transmisija novih varijanti SARS-CoV-2 virusa sa obrascem Izjave o saglasnosti o prihvatanju mere karantina u kućnim uslovima iz tačke 4. ovog uputstva.

10. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".