Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE
Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora - PI i Organizacije proizvođača fonograma Srbije - OFPS

("Sl. glasnik RS", br. 45/2010, 1/2011 - Aneks 1, 1/2013 - Aneks 2, 2/2014 - Aneks 3, 4/2015 - Aneks 4, 3/2016 - Aneks 5, 48/2016 - Aneks 6, 9/2017 - Aneks 7, 5/2018 - Aneks 8, 9/2019 - Aneks 9, 7/2020 - Aneks 10, 7/2021 - Aneks 11, 30/2022 - Aneks 12, 66/2022 - Aneks 13 i 2/2023 - Aneks 14)

 

Glava 1

OSNOVNE ODREDBE

Predmet ugovora

Član 1

Predmet ugovora je utvrđivanje prava i obaveza OFPS i PI u vezi naplate jedinstvene naknade od emitovanja, reemitovanja i javnog saopštavanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, kao i od javnog saopštavanja izdatih fonograma i na njima zabeleženih interpretacija koje se emituju (u daljem tekstu: jedinstvena naknada), a u skladu sa čl. 117. i 127. Zakona.

Subjekt naplate

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će jedinstvenu naknadu za proizvođače fonograma i interpretatore (u daljem tekstu: jedinstvena naknada) naplaćivati OFPS, i to isključivo pod uslovima propisanim ovim ugovorom.

Član 2a

Ugovorne strane se obavezuju da će tokom primene ovog ugovora usaglašavati svoje stavove o bitnim pitanjima naplate jedinstvene naknade.

Pod bitnim pitanjima iz naplate jedinstvene naknade se smatraju naročito: bliže određivanje iznosa troškova naplate jedinstvene naknade na kvartalnom nivou, pokretanje sudskih postupaka, angažmani trećih lica, PR i marketinške kampanje i drugo.

Ugovorne strane su saglasne da će se usaglašavanje stavova vršiti preko svojih ovlašćenih predstavnika, na način predviđen ovim ugovorom.

Član 2b

Ugovorne strane su saglasne da će OFPS u cilju obavljanja delatnosti iz člana 2. ovog ugovora, obavljati sledeće poslove:

- zaključivanje ugovora sa korisnicima i ostala stručna pomoć u vezi zaključivanja ugovora sa korisnicima, i naplate jedinstvene naknade;

- evidentiranje korisnika na terenu i u bazi korisnika;

- fakturisanje i ispostavljanje faktura korisnicima (sa naznakom da se radi o jedinstvenoj naknadi za proizvođače fonograma i interpretatore, i naznakom da korisnici izvrše uplatu jedinstvene naknade sa pozivom na broj fakture);

- administrativno sekretarske poslove (uređivanje, slanje i arhiviranje pošte, obavljanje telefonskih razgovora sa korisnicima);

- organizaciju i kontrolu zastupnika na terenu;

- računovodstvene i knjigovodstvene poslove, u vezi sa naplatom jedinstvene naknade;

- regulisanje plaćanja PDV za ispostavljene fakture korisnicima na ime naplate jedinstvene naknade;

- regulisanje plaćanja sudskih taksi i advokatskih troškova, ostvarenih uspehom u sudskim postupcima;

- redovno obaveštavanje Zavoda za intelektualnu svojinu, u skladu sa Zakonom;

- sprovođenje prenosa sredstava iz ovog ugovora;

- pripremanje predmeta za pokretanje sudskih postupaka i predaja predmeta advokatima, u skladu sa stavovima Saveta za nadzor i sprovođenje ugovora;

- sarađivanje sa Savetom za nadzor i sprovođenje ugovora u pogledu sprovođenja ovog ugovora, u skladu sa poslovima Saveta,

- održavanje (servis) informatičke opreme;

- prikupljanje i dostavljanje programskih košuljica;

- obavljanje drugih poslova koji su neophodni za nesmetano obavljanje delatnosti iz ovog ugovora.

Instrumenti usaglašavanja stavova ugovornih strana, nadzora nad sprovođenjem i kontrole primene ugovora

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da instrumenti usaglašavanja stavova ugovornih strana o bitnim pitanjima iz sprovođenja ovog ugovora, nadzora nad sprovođenjem i kontrole primene Ugovora (dalje: Instrumenti primene) jesu:

(1) Savet za nadzor i sprovođenje ugovora, kao instrument usaglašavanja stavova ugovornih strana o bitnim pitanjima iz sprovođenja ovog ugovora i nadzora nad sprovođenjem ugovora; i

(2) Koordinator PI, kao instrument kontrole primene ugovora.

Instrumenti primene deluju inter partes i nemaju pravne posledice na treća lica.

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će izvršiti sve radnje koje su neophodne kako bi Instrumenti primene iz prethodnog člana funkcionisali u rokovima koji su propisani u članu 29. ugovora.

Glava 2

ZAJEDNIČKA STRUČNA RADNA TELA

Čl. 5 i 6

(Brisano)

Savet za nadzor i sprovođenje ugovora

Član 7

Savet za nadzor i sprovođenje ugovora (u daljem tekstu: Savet) je instrument usaglašavanja stavova ugovornih strana o bitnim pitanjima iz primene ovog ugovora i način ostvarivanja nadzora nad sprovođenjem ugovora.

Sastav Saveta

Član 8

Savet čine dve delegacije koje zajedno mogu imati najviše do 6 članova.

Svaka ugovorna strana ima pravo na delegaciju u Savetu.

Delegacija ima do tri člana, i to kopredsednika i do dva člana.

Svaki član delegacije ima obavezu da pribavi odgovarajuća ovlašćenja organa ugovorne strane koju predstavlja, kako bi član punovažno predstavljao volju ugovorne strane u pitanjima implementacije ovog ugovora, a u skladu sa opštim aktima ugovornih strana.

Kopredsednike i članove delegacije biraju i daju im ovlašćenja organi upravljanja ugovornih strana, u skladu sa internim aktima ugovornih strana.

Mandat članova Saveta traje dok traje ovaj ugovor, s tim što ugovorne strane mogu izvršiti promenu članova Saveta iz svoje delegacije za vreme trajanja ugovora, neograničeno mnogo puta i bez obrazloženja.

Kontrolu rada Saveta obavljaju organi ugovornih strana, u skladu sa internim aktima ugovornih strana.

Rad Saveta

Član 9

Radom Saveta rukovode dva kopredsednika, jedan iz redova OFPS i jedan iz redova PI.

Saziv i dnevni red sednica Saveta utvrđuju kopredsednici Saveta.

Zajednički stav članova, odnosno delegacija jeste stav Saveta. Stav Saveta predstavlja usaglašeni stav ovlašćenih predstavnika ugovornih strana o bitnom pitanju koje se odnosi na primenu ovog ugovora.

Savet donosi stavove konsenzusom članova prisutnih na sednici.

Kopredsednici Saveta obaveštavaju organe svake ugovorne strane o radu Saveta.

Savet je obavezan da se sastaje najmanje jednom u tri meseca.

Sednice Saveta se održavaju u prostorijama i na mestu koje prilikom zakazivanja zajednički odrede kopredsednici Saveta.

Ukoliko u roku od 30 dana od poziva jednog kopredsednika za održavanje sednice Saveta, drugi kopredsednik ne odgovori, sednica Saveta se zakazuje automatski onog dana koji odredi kopredsednik koji je uputio poziv.

Savet može punovažno da radi, odnosno da usaglašava stavove ugovornih strana ukoliko je na sednici prisutno najmanje tri člana, s tim što iz svake delegacije mora biti prisutan barem jedan član.

U slučaju nepostojanja saglasnosti članova Saveta, stav Saveta se donosi na narednoj sednici koja se saziva u roku od deset dana, a nakon obavljenih konsultacija kopredsednika Saveta o spornom pitanju.

Kopredsednike će, u slučaju njihovog odsustva na sednicama Saveta zameniti članovi Saveta iz delegacije koje kopredsednici ovlaste.

U slučaju da stav ne bude usaglašen na ponovljenoj sednici Saveta, o spornom pitanju će stavove zauzeti organi upravljanja ugovornih strana.

Organi upravljanja ugovornih strana imaju pravo da zahtevaju fotokopiju dokumentacije vezane za naplatu jedinstvene naknade, s tim da će sva dokumentacija biti dostavljena od strane direktora OFPS ili lica koje on ovlasti. Organi upravljanja ugovornih strana kojima je omogućena fotokopirana dokumentacija garantuju da će tu dokumentaciju čuvati kao poslovnu tajnu, dok drugačije ne odluče organi upravljanja iz ugovorne strane koja naplaćuje naknadu.

O radu Saveta se za svaku sednicu vodi zapisnik, koji se sa svim prilozima čuva najmanje tri godine u arhivama obe organizacije.

Zapisnik vodi zapisničar, koji je iz redova stručnih službi OFPS i/ili stenograf.

Eventualne primedbe na zapisnik sa prethodne sednice Saveta se dostavljaju i razmatraju na prvoj narednoj sednici Saveta, na kojoj se i usvaja zapisnik sa prethodne sednice.

Ostvarivanje javnosti rada Saveta i primene ovog ugovora vrši se preko web stranica obe ugovorne strane, a u izuzetnim slučajevima i preko sredstava javnog informisanja (TV, radio, štampa, novinske agencije i sl.)

Ostvarivanje prava nadzora nadležnog organa se obavlja dostavljanjem svih zapisnika sa sednica Saveta nadležnom organu i redovnim pozivanjem predstavnika nadležnog organa na prisustvo na sednicama Saveta.

Savet može urediti svoj rad Poslovnikom o radu, po potrebi.

Član 10

Zapisničar Saveta je pravni konsultant iz OFPS.

Zapisničar prisustvuje sednicama Saveta, bez prava glasa i bez statusa člana Saveta, s tim da može biti biran za člana Saveta.

Koordinator PI može prisustvovati sednicama Saveta, bez prava glasa i bez statusa člana Saveta, s tim da može biti biran za člana Saveta.

Koordinator PI može na sednicama Saveta davati potrebne informacije u vezi uvida u dokumentaciju, počev od dana primene ovog ugovora.

Direktor OFPS, ukoliko ne bude izabran za člana Saveta, ima pravo i obavezu da prisustvuje sednicama Saveta bez prava glasa, radi davanja potrebnih informacija članovima Saveta u vezi funkcionisanja naplate jedinstvene naplate, ili da ovlasti drugo lice koje će ga zameniti.

Direktor PI, ukoliko ne bude izabran za člana Saveta, ima pravo da prisustvuj sednicama Saveta bez prava glasa.

Poslovi Saveta

Član 11

Ugovorne strane se saglašavaju da Savet ima sledeće poslove:

(1) usaglašava stavove ugovornih strana o sprovođenju ovog Ugovora, u ime ugovornih strana i vrši nadzor nad sprovođenjem ovog ugovora;

(2) nadzire proces naplate jedinstvene naknade, u ime ugovornih strana;

(3) nadzire proces raspodele naknada između organizacija;

(4) usaglašava stavove ugovornih strana o pokretanju sudskih postupaka protiv korisnika koji ne izvršavaju obaveze plaćanja jedinstvene naknade;

(5) usaglašava stavove ugovornih strana o angažovanju advokatskih kancelarija, agencija i drugih stručnih pravnih i fizičkih lica i nadzire njihov rad;

(6) usaglašava stavove ugovornih strana u vezi sa PR, marketinškim kampanjama i sličnim aktivnostima koje se vrše u cilju promovisanja obaveze plaćanja jedinstvene naknade;

(7) u ime ugovornih strana nadzire redovno obaveštavanje Republičke radiodifuzne agencije o emiterima koji ne dostavljaju popis emitovanih predmeta zaštite (košuljice), koji ne plaćaju redovno jedinstvenu naknadu i koji nemaju zaključen ugovor sa OFPS;

(8) usaglašava stavove ugovornih strana kojim se utvrđuju odnosno odobravaju iznosi fondova iz čl. 19., 20. i 21. ovog ugovora;

(9) i drugo od značaja za obavljanje delatnosti naplate jedinstvene naknade iz člana 1. ovog ugovora.

Savet nema ovlašćenja da donosi stavove o pitanjima koja nisu regulisana ovim ugovorom.

Stavovi Saveta moraju biti potvrđeni od strane organa OFPS, kako bi proizvodili efekat prema trećim licima.

Propust organa OFPS da potvrdi ranije usaglašene stavove ugovornih strana predstavljaju kršenje ovog ugovora, ali nemaju efekat na treća lica.

Savet može davati preporuke da se izmene odredbe ovog ugovora putem aneksa, u cilju boljeg sprovođenja ovog ugovora.

Ostala prava članova

Član 12

Članovi Saveta imaju pravo na naknadu za svoj rad, čije iznose određuju upravni odbori ugovornih strana za svoje delegacije.

Svaka ugovorna strana isplaćuje samo članove svoje delegacije.

Instrument kontrole primene ugovora

Koordinator PI

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da će PI odrediti svog predstavnika - koordinatora (u daljem tekstu: Koordinator), najkasnije 15 dana pre primene ovog ugovora.

Prava i obaveze Koordinatora

Član 14

Koordinator ima sledeća prava:

(1) pravo da dobije sva potrebna obaveštenja u pogledu naplate jedinstvene naknade, usmenim i pismenim putem pod uslovom da se ne radi o podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu;

(2) pravo uvida u celokupnu dokumentaciju vezanu za naplatu jedinstvene naknade, s tim da će sva obaveštenja i sva dokumentacija biti omogućena od strane direktora OFPS, ili lica koga on ovlasti;

(3) pravo na angažman eksternog lica koje mu je potrebno radi analize nalaza koje i pored dodatnih obaveštenja nađe za sporne ili nerazumljive, o trošku PI;

(4) pravo na samostalno korišćenje kancelarije opremljene uobičajenom informatičkom opremom u prostorijama OFPS, za vreme radnog vremena tokom trajanja ovog ugovora.

Pod eksternim licem se podrazumevaju eksterni revizor, pravni, računovodstveni, odnosno finansijski savetnik, u skladu sa odgovarajućim pozitivnim propisima Republike Srbije.

Koordinator ima obavezu da sva saznanja i svu dokumentaciju do koje dodje u toku uvida tretira kao poslovnu tajnu.

Pod odavanjem poslovne tajne se ne smatraju aktivnosti u vezi sa ovim članom stav 1. tačka 3, s tim da je Koordinator dužan da obezbedi da eksterno lice iz stava 1. tačka 3. ovog člana potpiše izjavu da će sve podatke koje sazna čuvati kao poslovnu tajnu.

Koordinator ima obavezu da, po pozivu, prisustvuje internim sastancima koje organizuje direktor OFPS i daje neobavezujuća mišljenja o otvorenim pitanjima naplate jedinstvene naknade.

Sastanak iz prethodnog stava mora biti najavljen najmanje tri radna dana unapred.

Koordinatora imenuje i smenjuje direktor PI.

Koordinator može biti i član Saveta iz delegacije PI ili može samo prisustvovati sednicama Saveta.

Koordinator ima pravo na naknadu za svoj rad, čiji iznos usaglašavaju direktori ugovornih strana.

Glava 3

TROŠKOVI NAPLATE JEDINSTVENE NAKNADE

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da se po osnovu ovog ugovora ne mogu finansirati troškovi rada organa upravljanja ugovornih strana niti bilo koji drugi posredni i neposredni troškovi sem onih koji su izričito predviđeni ovim ugovorom, odnosno naknadnim aneksima.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da osnovni izvor prihoda u smislu ovog ugovora jeste onaj koji proističe posredno ili neposredno iz naplate jedinstvene naknade za proizvođače fonograma i interpretatore.

Član 17

(Brisan)

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da se radi funkcionisanja i finansiranja troškova naplate jedinstvene naknade koju vrši OFPS i drugih obaveza predviđenih ovim ugovorom formiraju sledeći fondovi:

(1) Fond za finansiranje naplate jedinstvene naknade, u daljem tekstu Fond (1), u skladu sa članom 19;

(2) Fond za finansiranje sudskih taksi i ostalih sudskih troškova, osim advokatskih troškova koji se isplaćuju po uspehu u sporu, a u cilju sudske naplate jedinstvene naknade, u daljem tekstu Fond (2), u skladu sa članom 20;

(3) Fond za finansiranje zastupnika na terenu, u daljem tekstu Fond (3), u skladu sa članom 21.

OFPS je dužna da finansira troškove i preduzima sva plaćanja u skladu sa stavovima usvojenim na Savetu, tako da se iznos fondova odnosno troškova ne može menjati bez saglasnosti Saveta.

Saglasnost Saveta iz prethodnog stava može biti data i naknadno, a do donošenja novog usaglašenog stava Saveta, primenjivaće se shodno prethodni usaglašeni stav.

Član 19

Iz Fonda (1) se finansiraju službe OFPS koje su angažovane na naplati jedinstvene naknade, koordinator, advokatski paušali, marketinške i PR kampanje i ostali troškovi u vezi sa naplatom jedinstvene naknade.

Iznos Fonda (1) ne može biti manji od 10% niti veći od 20% od ukupno naplaćene jedinstvene naknade na godišnjem nivou.

Iznos Fonda (1) utvrđuju i usaglašavaju ugovorne strane zajednički, kvartalno preko Saveta, kao budžet (u fiksnom iznosu ili procentualno), a na predlog direktora OFPS.

Savet uzima u obzir objektivne i realne okolnosti i troškove iz prethodnog perioda, kao i angažovani kadar koji je potreban za funkcionisanje naplate jedinstvene naknade od strane OFPS, a u cilju što efikasnijeg sistema naplate jedinstvene naknade i boljeg funkcionisanja, poslovanja i rada.

Član 20

Iznos Fonda (2) utvrđuju i usaglašavaju ugovorne strane preko Saveta, a na predlog direktora OFPS, koji svoj predlog podnosi nakon konsultacija sa Sektorom za pravne poslove OFPS.

Član 21

Iznos Fonda (3) i način određivanja naknade za zastupnike na terenu određuje direktor OFPS, i predlaže Savetu, koji ga odobrava ili ne odobrava.

Glava 4

PRENOS SREDSTAVA

Član 22

Osnovni obračunski period za prenos sredstava jeste kalendarski mesec.

OFPS je dužna da do 15. u mesecu za prethodni mesec dostavi PI preko koordinatora u zatvorenoj pošiljci, kurirom u zatvorenoj pošiljci ili PTT sredstvima (poštom preporučeno) Obračun o naplaćenoj jedinstvenoj naknadi (u daljem tekstu Obračun).

Član 23

Neophodni elementi Obračuna su:

(1) Naznaka o obračunskom mesecu za koji se obračun izdaje;

(2) Bruto Iznos koji je prikupljen po osnovu jedinstvene naknade, za taj obračunski mesec;

(3) Bruto iznosi Fonda 1, Fonda 2, i Fonda 3, za taj obračunski mesec;

(4) Iznos Naknade za interpretatore, za taj obračunski mesec;

(5) Potpisi ovlašćenog računovođe i direktora OFPS.

Pod bruto iznosom koji je prikupljen po osnovu jedinstvene naknade (stav 1. tačka 2) se podrazumevaju svi prihodi ostvareni po osnovu i u vezi sa jedinstvenom naknadom, to jest prihodi ostvareni u tom obračunskom mesecu:

(1) od korisnika po osnovu javnog saopštavanja fonograma i na njima zabeleženih interpretacija, kao i od drugih korisnika koji ne plaćaju akontativno; i

(2) od korisnika - emitera po osnovu akontativnih uplata, kao i od drugih korisnika koji plaćaju akontativno; (u slučaju da je korisnik koji plaća akontativno u pretplati i u slučaju da prestane sa radom, ugovorne strane srazmerno snose eventualne troškove, koji nastanu na zahtev organa koji vodi stečajni ili likvidacioni postupak); i

(3) po osnovu realizovanih utuženja u vezi sa jedinstvenom naknadom, uključujući i naplaćene sudske troškove i sl. osim troškova advokata ostvarenih uspehom u sudskim postupcima i sl;

(4) svi drugi vanredni prihodi ostvareni u vezi sa naplatom jedinstvene naknade.

Iznos Naknade za interpretatore za taj obračunski mesec se dobija tako što se bruto iznos koji je prikupljen po osnovu jedinstvene naknade umanji za bruto iznose Fonda 1, Fonda 2 i Fonda 3, i za ukupno fakturisan PDV, a zatim podeli sa 2.

Član 24

Na osnovu ispostavljenog Obračuna, PI je dužna da odmah, a najkasnije u roku od 5 dana dostavi OFPS-u fakturu na ime Naknade za interpretatore, na koju se obračunava PDV, i koju je OFPS dužna da plati odmah, a najkasnije do kraja meseca u kome je faktura izdata.

PI je dužna da u fakturi navede da se radi o udelu interpretatora u jedinstvenoj naknadi u vezi sa dostavljenim Obračunom, a u skladu sa članom 127. Zakona.

U slučaju da se naknadno utvrdi da je potrebno izmeniti naknadu za interpretatora za promet izvršen u prethodnom periodu, OFPS će uz pisanu saglasnost PI izvršiti odgovarajuće korekcije na teret ili u korist tekućeg obračuna.

Za svaki dan docnje iz stava 1. ovog člana, OFPS je dužna da plati i zakonsku zateznu kamatu u korist PI, koja se obračunava počev od dana dospeća obaveze do dana konačne isplate.

Član 25

Konačni obračun za korisnike koji plaćaju akontativno od strane OFPS se dostavlja PI po završetku konačnog obračuna emiterskih zaduženja za prethodnu godinu, a najkasnije u roku od 30 dana od završetka konačnog obračuna emiterskih zaduženja.

Nakon ispostavljenih bilansa od strane emitera za svaku prethodnu godinu, OFPS će emiterima utvrditi konačni obračun zaduženja za prethodnu godinu i akontativni iznos naknade za tekuću godinu, a emiterima koji nakon utvrđenog konačnog obračuna za prethodnu godinu budu u pretplati, biće kompenzovana potraživanja sa budućim zaduženjima, a na ime jedinstvene naknade, dok će emiterima koji budu dugovali razliku po konačnom obračunu OFPS ispostaviti fakturu u roku od 8 dana po utvrđenoj razlici po konačnom obračunu, i u mesečnim redovnim obračunima i uplatama, a na osnovu ovog ugovora, izvršiti svoje obaveze prema PI za novonastalu razliku prema konačnim obračunima prema emiterima.

Glava 5

PRENOS PROGRAMSKIH PODATAKA

Član 26

OFPS, će, odmah po stupanju na snagu ovog ugovora, dostavljati PI popis emitovanih predmeta zaštite, odnosno programskih podataka (u daljem tekstu: košuljice) i to u roku od 30 dana od dana prijema košuljica od strane emitera.

OFPS će dostavljati PI autentične (neobrađene) skenirane košuljice snimljene na CD, u obliku koji je OFPS-u dostavljen od strane emitera.

Pod autentičnom košuljicom iz prethodnog stava smatra se košuljica u obliku i sadržini koja je OFPS-u dostavljena od strane korisnika.

Presek primljenih košuljica će se od strane OFPS vršiti 15. u mesecu za prethodni mesec.

Ugovorne strane mogu posebnim sporazumom regulisati i tehničku obradu košuljica pre njihovog dostavljanja PI.

Glava 6

MARKETINŠKA KAMPANJA

Član 27

OFPS se obavezuje da će zajedničku marketinšku kampanju (TV i radio), kojom se najavljuje primena ovog ugovora i naplata jedinstvene naknade, započeti najkasnije 30 dana pre primene ovog ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da troškovi marketinške kampanje (TV i radio), nastali na osnovu ugovora zaključenih između OFPS i emitera pre primene ovog ugovora, padaju na teret OFPS.

Glava 7

ROKOVI IMPLEMENTACIJE OVOG UGOVORA

Opšte o implementaciji i rokovima postupanja

Član 28

Ugovorne strane konstatuju da će se odredbe ovog ugovora primenjivati u skladu sa rokovima propisanim ovim ugovorom.

Ovaj ugovor stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine, u skladu sa odredbama člana 219. Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Rokovi

Član 29

Ugovorne strane su saglasne da će se Savet formirati konstitutivnom sednicom najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će koordinator biti upućen u OFPS i dobiti sva potrebna ovlašćenja u roku od 30 dana od primene ovog ugovora.

Rokovi postupanja prema korisnicima sa kojima OFPS ima potpisane ugovore za 2010. godinu

Član 30

OFPS je dužan da najkasnije u roku od 30 dana pre primene ovog ugovora obavesti sve korisnike sa kojima ima zaključene ugovore da će, u skladu sa Zakonom i promenjenim okolnostima, biti potpisan novi ugovor ili aneks ugovora, koji će se primenjivati od dana primene ovog ugovora.

Žalbe i prigovori korisnika

Član 31

Žalbe i prigovori korisnika koji budu upućeni jednoj od ugovornih strana biće dostavljeni Savetu, o kojim će Savet dati svoj stav na prvoj sednici.

Glava 8

KONTROLA PRIMENE UGOVORA I POSLEDICE RASKIDA

Izveštavanje o finansijskom poslovanju

Član 32

Ugovorne strane su saglasne da do 28. februara svake godine zajednički angažuju nezavisnu revizorsku kuću, koja će izvršiti reviziju naplate jedinstvene naknade i međusobne saradnje ugovornih strana po ovom ugovoru, za prethodnu godinu.

Kontrolna funkcija Saveta

Član 33

Savet kontroliše primenu ovog ugovora.

Ukoliko Savet ne uspe da prevaziđe probleme u primeni ovog ugovora, svaki od kopredsednika delegacija ima pravo da o tome obavesti Upravni odbor svoje organizacije koji će odlučiti o eventualnom raskidu ugovora u smislu člana 35.

Posledice raskida

Član 34

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove pokušati da reše mirnim putem, i da će se u slučaju raskida ovog ugovora obratiti nadležnom državnom organu koji u skladu sa Zakonom ima obavezu da odredi koja organizacija ima pravo da naplaćuje jedinstvenu naknadu.

Glava 9

VAŽENJE UGOVORA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

Ovaj ugovor se zaključuje na jedanaest godina, računajući od 1. januara 2011. godine, s tim da će se nakon isteka ovih jedanaest godina, ugovor automatski produžiti na još dve godine, ukoliko neka od ugovornih strana ne otkaže produženje, najkasnije 90 dana pre dana isteka važenja ugovora.

Ukoliko neka od ugovornih strana, najkasnije 90 dana pre isteka važenja ugovora, pismenim putem obavesti drugu ugovornu stranu da otkazuje ugovor, ugovorne strane će u tom roku pokušati da pronađu zajedničko rešenje u cilju produženja važenja ugovora na još tri godine.

U slučaju da ugovorne strane ne pronađu zajedničko rešenje, ugovorne strane će 15 dana pre isteka važenja ugovora, a najkasnije poslednjeg dana važenja ugovora obavestiti nadležni organ o prestanku važenja ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da će OFPS, do odluke nadležnog organa o tome koja će organizacija naplaćivati jedinstvenu naknadu po prestanku važenja ovog ugovora, nastaviti da primenjuje odredbe ovog ugovora i izvršava svoje obaveze prema PI.

Svaka ugovorna strana ima pravo da otkaže ovaj ugovor, uz prethodno dostavljanje pisanog obaveštenja drugoj strani i uz poštovanje otkaznog roka koji iznosi šest meseci, računajući od dana dostavljanja obaveštenja o otkazu Ugovora drugoj strani.

Ukoliko neka od ugovornih strana izgubi dozvolu za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja srodnih prava, u skladu sa Zakonom ili ukoliko prestane da postoji iz drugih razloga, ovaj ugovor prestaje da važi, a obaveze nastale po ovom ugovoru do tog momenta biće regulisane i uređene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Član 36

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Na odnose koji nisu regulisani ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o obligacionim odnosima.

Sve izmene ovog ugovora vršiće se aneksima, na način kako je zaključen ovaj ugovor.

Eventualne sporove proistekle iz ovog ugovora strane će pokušati da reše sporazumno, a ukoliko to nije moguće, spor će se rešiti pred Privrednim sudom u Beogradu.

Član 36a

OFPS se obavezuje da će primenjivati postojeću Tarifu OFPS, do stupanja na snagu jedinstvene tarife OFPS i PI, donete na način predviđen Zakonom o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).

Ugovorne strane su saglasne da OFPS istupa u sudskim postupcima protiv korisnika radi naplate jedinstvene naknade, a u slučaju potrebe, potpis ovlašćenog lica PI na ovom ugovoru ima se smatrati generalnim punomoćjem za vođenje navedenih postupaka.

Član 37

Ovaj ugovor zaključen je u sedam ravnoglasnih primeraka, po tri za svaku ugovornu stranu i jedan primerak za Zavod za intelektualnu svojinu.

Strane potpisnice ovog ugovora izjavljuju da su Ugovor pre potpisivanja pročitale, razumele, da je njihova volja verno uneta u tekst Ugovora i da isti u znak saglasnosti volja potpisuju, i parafiraju svaku stranicu.

Ovaj ugovor prihvataju predsednici upravnih odbora ugovornih strana na osnovu mandata i ovlašćenja organa upravljanja ugovornih strana.

 

Samostalni članovi Aneksa 1 Ugovora o poslovnoj saradnji

("Sl. glasnik RS", br. 1/2011)

Član 34

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 35

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 2 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 1/2013)

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 3 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 2/2014)

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 4 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 5 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu objavljivanjem u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 6 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 48/2016)

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 6

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 7 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 9/2017)

Član 3

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 4

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 8 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 5/2018)

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 9 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 9/2019)

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks 9 Ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 10 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 7/2020)

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks 10 Ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 11 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 7/2021)

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks 11 ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 12 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 30/2022)

Član 1

Ugovorne strane su se sporazumele da produže trajanje Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade sa svim pripadajućim Aneksima na određeno vreme, od 1. januara 2022. godine do 31. marta 2022. godine.

U ovom roku, Ugovorne strane su saglasne da će pregovarati i zaključiti novi Ugovor o naplati jedinstvenih naknada u skladu sa članom 127. st. 5-20. Zakona.

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks 12 ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 13 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 66/2022)

Član 1

Ugovorne strane su se sporazumele da produže trajanje Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade sa svim pripadajućim Aneksima na određeno vreme, od 1. aprila 2022. godine do 30. juna 2022. godine.

U ovom roku, Ugovorne strane su saglasne da će pregovarati i zaključiti novi Ugovor o naplati jedinstvenih naknada u skladu sa članom 127. st. 5-20. Zakona.

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks 13 ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Aneksa 14 Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade

("Sl. glasnik RS", br. 2/2023)

Član 1

Ugovorne strane su se sporazumele da produže trajanje Ugovora o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade sa svim pripadajućim aneksima na određeno vreme, od 1. januara 2023. godine do 31. marta 2023. godine.

U ovom roku, Ugovorne strane su saglasne da će pregovarati i zaključiti novi Ugovor o naplati jedinstvenih naknada u skladu sa članom 127. st. 5-20. Zakona.

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da će zajednički snositi troškove objave ovog aneksa ugovora u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 3

Ovaj aneks 14 ugovora stupa na snagu objavom u "Službenom glasniku Republike Srbije".