Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU DAVANJA OVLAŠĆENJA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I DRUGIM PRAVNIM LICIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA, KAO I ISPITIVANJA DRAGOCENIH METALA I NJIHOVIH LEGURA

("Sl. glasnik RS", br. 116/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura (u daljem tekstu: ispitivanje i žigosanje), sastav komisije koja utvrđuje ispunjenost tih uslova, njen način rada i odlučivanja, vođenje registra ovlašćenih tela, sadržina i obrazac evidencije koju vodi ovlašćeno telo, način vođenja te evidencije, kao i druga pitanja od značaja za rad ovlašćenih tela.

Član 2

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja podnosi privredni subjekt i drugo pravno lice (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva) ministarstvu nadležnom za dragocene metale (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

1) poslovnom imenu, sedištu, organizacionoj strukturi i pretežnoj delatnosti Podnosioca zahteva;

2) vrsti dragocenog metala na koju se odnosi zahtev;

3) akreditaciji Podnosioca zahteva: naziv standarda prema kome je akreditovan Podnosilac zahteva i datum izdavanja akta o akreditaciji, ukoliko je primenjivo;

4) stručnoj osposobljenosti, odgovornosti, ovlašćenjima i radnom iskustvu tehničkog rukovodioca i drugih zaposlenih i angažovanih lica na poslovima ispitivanja i žigosanja;

5) opštem aktu kojim je uređeno obavljanje poslova koji se odnose na ispitivanje i žigosanje;

6) imenu i zvanju lica ovlašćenog za potpisivanje izveštaja o ispitivanju, odnosno uverenja o potvrđivanju stepena finoće;

7) opremi, prostorijama i lokacijama na kojima će se obavljati poslovi ispitivanja i žigosanja;

8) drugim delatnostima koje obavlja Podnosilac zahteva, uključujući i delatnosti koje bi mogle uticati na nezavisnost i nepristrasnost Podnosioca zahteva;

9) načinu na koji je Podnosilac zahteva obezbedio čuvanje državnih žigova, vođenje evidencije o podnetim zahtevima, planiranim i izvršenim ispitivanjima i žigosanjima, odnosno izdatim izveštajima o ispitivanju, kao i dostavljanje te evidencije Direkciji za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija);

10) načinu na koji je Podnosilac zahteva obezbedio nesmetano vršenje nadzora od strane Direkcije;

11) licu zaduženom za pripremu i podnošenje Direkciji kvartalnog izveštaja o izvršenim ispitivanjima i žigosanjima, vanrednog izveštaja o ispitivanju i žigosanju, kao i druge odgovarajuće dokumentacije na zahtev Direkcije;

12) načinu na koji je Podnosilac zahteva obezbedio nezavisnost i nepristrasnost zaposlenih i angažovanih lica na poslovima ispitivanja i žigosanja;

13) opštem aktu kojim je uređeno postupanje i odlučivanje po prigovorima na njegov rad i donete odluke;

14) načinu na koji je Podnosilac zahteva uredio čuvanje poslovne tajne;

15) zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u obavljanju poslova ispitivanja i žigosanja.

Pored podataka iz stava 2. ovog člana zahtev sadrži i sledeću dokumentaciju:

1) izvod iz registra nadležnog organa;

2) osnivački akt;

3) akt o akreditaciji, ukoliko je primenjivo;

4) opšti akt kojim je uređeno obavljanje poslova koji se odnose na ispitivanje i žigosanje;

5) ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima;

6) dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u skladu sa zakonom;

7) drugu dokumentaciju kojom se dokazuju navodi iz zahteva.

Član 3

Podnosilac zahteva ispunjava uslove u pogledu zaposlenih lica ukoliko ima:

1) najmanje dva lica zaposlena na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, koja imaju završen najmanje četvrti stepen stručne spreme tehničkog ili prirodnog smera i radno iskustvo u vezi sa poslovima ispitivanja i žigosanja od najmanje godinu dana;

2) lice koje obavlja poslove tehničkog rukovođenja (u daljem tekstu: tehnički rukovodilac) koje je zaposleno na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom i koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti tehnološkog ili metalurškog inženjerstva, hemijske nauke ili fiziko-hemijske nauke na studijama II stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno završene osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, kao i radno iskustvo u vezi sa poslovima ispitivanja i žigosanja od najmanje tri godine.

Pored lica iz stava 1. ovog člana Podnosilac zahteva može imati i druga zaposlena i angažovana lica koja obavljaju poslove ispitivanja i žigosanja, a koja imaju završen najmanje četvrti stepen stručne spreme tehničkog ili prirodnog smera i radno iskustvo u vezi sa poslovima ispitivanja i žigosanja predmeta od najmanje godinu dana.

Član 4

Podnosilac zahteva ispunjava uslove u pogledu prostorija i opreme za rad ukoliko su njegove prostorije i oprema za rad u skladu sa propisima kojima su uređeni uslovi koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala kada se to ispitivanje i žigosanje vrši u poslovnim prostorijama proizvođača.

Član 5

Podnosilac zahteva ispunjava uslove u pogledu nezavisnosti i nepristrasnosti u odnosu na lica povezana sa predmetom koji je predmet ispitivanja i žigosanja ukoliko su zaposlena i angažovana lica iz člana 3. ovog pravilnika nezavisna i nepristrasna u odnosu na lica koja učestvuju u proizvodnji, popravci i stavljanju na tržište predmeta od dragocenih metala koji se ispituju odnosno žigošu.

Član 6

Podnosilac zahteva ispunjava uslove u pogledu postupanja po prigovorima na rad i donete odluke ukoliko ima odgovarajući opšti akt kojim se uređuju osnovne procedure i postupak odlučivanja po prigovorima na rad, vođenje evidencije o prigovorima na rad, kao i evidencije o odlukama koje su donete po prigovorima.

Član 7

Podnosilac zahteva ispunjava uslove u pogledu poverljivosti, odnosno čuvanja poslovne tajne ukoliko je utvrdio obavezu zaposlenih i angažovanih lica da, kao poslovnu tajnu, čuvaju sve informacije koje dobiju prilikom obavljanja poslova ispitivanja i žigosanja.

Način čuvanja poslovne tajne Podnosilac zahteva uređuje u skladu sa zakonom.

Član 8

Podnosilac zahteva ispunjava uslove u pogledu osiguranja od odgovornosti za štetu ukoliko ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima u vezi sa poslovima ispitivanja i žigosanja.

Član 9

Podnosilac zahteva treba da obezbedi ispunjenost uslova propisanih ovim pravilnikom u periodu važenja rešenja o davanju ovlašćenja i da obavesti Ministarstvo o svim promenama koje bi mogle uticati na ispunjenost tih uslova.

Član 10

Ispunjenost uslova iz čl. 3. do 8. ovog pravilnika utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za dragocene metale (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala.

Komisiju sačinjavaju najmanje tri člana, i to po jedan predstavnik Ministarstva, Direkcije i Akreditacionog tela Srbije koji nije učestvovao u postupku akreditacije.

Članovi Komisije mogu imati zamenike.

Predsednik Komisije je predstavnik Ministarstva i on rukovodi radom Komisije.

Član 11

Komisija na osnovu podnetog zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja, priloženih dokaza i utvrđenih činjenica utvrđuje da li Podnosilac zahteva ispunjava uslove za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja i o tome sačinjava izveštaj.

Prilikom razmatranja podnetog zahteva i priloženih dokaza, Komisija može da, radi utvrđivanja činjenica, odnosno razjašnjenja bitnih okolnosti, izvrši proveru ispunjenosti uslova utvrđenih ovim pravilnikom.

Ako Komisija utvrdi da Podnosilac zahteva ispunjava uslove za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja, dostavlja ministru nadležnom za dragocene metale (u daljem tekstu: Ministar) obrazloženi predlog za davanje ovlašćenja, odnosno ako utvrdi da ne ispunjava uslove za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja, dostavlja Ministru obrazloženi predlog za odbijanje zahteva.

Komisija odlučuje većinom glasova članova, odnosno zamenika članova.

Na osnovu predloga iz stava 3. ovog člana Ministar donosi rešenje o davanju ovlašćenja Podnosioca zahteva ili rešenje o odbijanju zahteva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kontrola predmeta od dragocenih metala.

Član 12

Rešenje o davanju ovlašćenja iz člana 11. stav 5. ovog pravilnika sadrži naročito:

1) poslovno ime i sedište privrednog subjekta i drugog pravnog lica koje se ovlašćuje za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja (u daljem tekstu: Ovlašćeno telo);

2) vrstu dragocenog metala na koju se ovlašćivanje odnosi;

3) rok na koji se rešenje izdaje, odnosno datum isteka važenja rešenja;

4) ime i zvanje tehničkog rukovodioca, kao i drugog ovlašćenog lica odgovornog za potpisivanje izveštaja o ispitivanju, odnosno uverenja o potvrđivanju stepena finoće, ukoliko je primenjivo.

Član 13

U Registar ovlašćenih tela (u daljem tekstu: Registar) upisuju se podaci o:

1) registarskom broju Ovlašćenog tela;

2) broju i datumu rešenja o ovlašćivanju;

3) poslovnom imenu i sedištu Ovlašćenog tela;

4) vrsti dragocenog metala na koju se odnosi rešenje o ovlašćivanju;

5) broju i datumu akta o akreditaciji, ukoliko je primenjivo;

6) opremi neophodnoj za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja u skladu sa rešenjem o ovlašćivanju;

7) datumu prestanka važenja rešenja o ovlašćivanju;

8) zaposlenim i angažovanim licima (ime i prezime, njihove odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa poslovima ispitivanja i žigosanja).

Podaci o Ovlašćenom telu upisuju se u Registar danom donošenja rešenja o ovlašćivanju.

Registarski broj iz stava 1. tačka 1) ovog člana jeste jedinstveni broj Ovlašćenog tela koji se dodeljuje tom telu prilikom njegovog prvog upisa u Registar.

Jedinstveni registarski broj iz stava 3. ovog člana sadrži oznaku OTDM XXX i predstavlja redni broj u Registru.

Član 14

Registar kao javnu knjigu, u elektronskom obliku, vodi Ministarstvo, a objavljuje se na internet stranici tog ministarstva.

U Registar se upisuju i promene podataka iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika, a podaci iz Registra se brišu danom prestanka važenja rešenja o ovlašćivanju, danom donošenja rešenja o ukidanju rešenja o ovlašćivanju, odnosno brisanjem Ovlašćenog tela iz registra privrednih subjekata.

Brisani podaci iz Registra čuvaju se u elektronskom obliku, neograničeno.

Nakon brisanja podataka iz Registra jednom dodeljeni registarski brojevi iz člana 13. ovog pravilnika neće se ponovo dodeljivati.

Član 15

Ovlašćeno telo vodi evidenciju (u daljem tekstu: Evidencija) koja sadrži:

1) broj i datum pod kojim je zahtev za ispitivanje i žigosanje zaveden u Ovlašćenom telu, sa podatkom o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

2) ime i adresu, odnosno poslovno ime i sedište podnosioca zahteva za ispitivanje i žigosanje;

3) poreski identifikacioni broj, matični broj i broj žiro računa za podnosioce zahteva koji imaju svojstvo pravnog lica;

4) adresu na kojoj se vrši ispitivanje i žigosanje, za predmete koji se ispituju i žigošu u prostorijama proizvođača, uvoznika i zastupnika;

5) podatak o vrsti dragocenog metala od koga su izrađeni predmeti od dragocenog metala, vrsti, broju i masi tih predmeta, za zahteve za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala;

6) podatak o vrsti i masi dragocenih metala i njihovih legura koji se podnose na ispitivanje, za zahtev za ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura;

7) podatak o planiranom datumu ispitivanja i žigosanja;

8) podatke o ispitivanju i žigosanju (datum izvršenog ispitivanja predmeta od dragocenih metala, odnosno dragocenih metala i njihovih legura, način ispitivanja, rezultat izvršenog ispitivanja odnosno vrsta, broj i masa žigosanih predmeta i broj predmeta za koje je izdato rešenje o odbijanju zahteva za ispitivanje i žigosanje, ime lica koje je izvršilo ispitivanje i žigosanje, broj i datum izdavanja izveštaja o ispitivanju i uverenja o potvrđivanju stepena finoće).

Član 16

Evidencija se vodi na Obrascu EOTDM, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ovlašćeno telo može da vodi Evidenciju u elektronskoj formi.

Član 17

Podaci iz člana 15. tač. 1) do 7) ovog pravilnika unose se u Evidenciju odmah po prijemu zahteva za ispitivanje i žigosanje.

Podaci iz Evidencije koji se odnose na ime lica koje je izvršilo žigosanje predmeta od dragocenog metala, kao i broju predmeta od dragocenih metala čije je žigosanje izvršeno, ne mogu se menjati nakon unošenja u Evidenciju.

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac EOTDM

1

Broj i datum zahteva sa podatkom o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi

 

2

Ime i adresa, odnosno poslovno ime i sedište podnosioca zahteva

 

3

Za podnosioca zahteva koji ima svojstvo pravnog lica:

PIB

Matični broj

Broj žiro računa

4

Za predmete koji se ispituju i žigošu u prostorijama proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika: adresi na kojoj se vrši ispitivanje i žigosanje predmeta, odnosno ispitivanje dragocenih metali i njihovih legura

 

 

5

Planirani datum ispitivanja i žigosanja predmeta, odnosno ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura

 

 

 

Vrsta dragocenog metala

Vrsta predmeta

Broj komada

Ukupna masa (g)

6

Za zahteve za ispitivanje i žigosanje predmeta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Podaci o žigosanim predmetima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Podaci o predmetima za koje je izdato rešenje o odbijanju zahteva za ispitivanje i žigosanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Za zahtev za ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura: vrsta i masa dragocenih metala i njihovih legura koji se podnose na ispitivanje

 

10

Broj i datum izdavanja izveštaja o ispitivanju i uverenja o potvrđivanju stepena finoće

 

 

11

Datum i način izvršenog ispitivanja predmeta, odnosno dragocenih metala i njihovih legura

 

12

Ime lica koje je izvršilo ispitivanje i žigosanje