Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI ODLUKE O SPROVOĐENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OD STRANE VIŠE NARUČILACA

("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

 

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržina odluke koju naručioci donose kada zajednički sprovode postupak javne nabavke ili kada jedan naručilac ovlasti drugog naručioca da u njegovo ime i za njegov račun sprovede postupak javne nabavke ili preduzme određene radnje u tom postupku (u daljem tekstu: odluka o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca).

Član 2

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca, sadrži:

1) nazive svih naručilaca koji učestvuju u sprovođenju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: naručioci);

2) navođenje vrste predmeta javne nabavke;

3) podatke o javnoj nabavci, i to:

(1) predmet javne nabavke;

(2) naziv i oznaku iz opšteg rečnika nabavke;

(3) vrstu postupka javne nabavke;

(4) ukupan iznos procenjene vrednosti javne nabavke;

4) podatke o uređivanju odnosa između naručilaca za pojedine radnje u postupku sa naznakom koji od naručilaca će pojedinu radnju u postupku izvršiti, i to za:

(1) dostavljanje zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda Upravi za javne nabavke;

(2) donošenje odluke o pokretanju postupka javne nabavke i rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku;

(3) objavljivanje oglasa i konkursne dokumentacije, odnosno upućivanje poziva za podnošenje ponuda;

(4) donošenje odluke o dodeli ugovora, zaključenju okvirnog sporazuma, obustavi postupka, priznavanju kvalifikacije;

(5) postupanje u slučaju zahteva za zaštitu prava;

(6) zaključenje ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma;

5) navođenje razloga za donošenje odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca, odnosno navođenje pozitivnih efekata koji se postižu sprovođenjem postupka javne nabavke od strane više naručilaca;

6) način raspodele troškova postupka javne nabavke između naručilaca;

7) potpise ovlašćenih lica svih naručilaca.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini odluke o zajedničkom sprovođenju postupka javne nabavke ("Službeni glasnik RS", broj 44/14).

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".