Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI JAVNIH REGISTARA, POTVRDA, PRIJAVA I ZAHTEVA U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, KAO I O VRSTAMA PODATAKA, NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE I OBJAVLJIVANJA PRONALAZAKA

("Sl. glasnik RS", br. 113/2012 i 73/2016)

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje: sadržina potvrde o izlaganju pronalaska; vrsta podataka o zalozi koji se upisuju u registar nadležnog organa; sadržina zahteva za upis prenosa prava, licence i zaloge i određuju prilozi koji se podnose uz te zahteve; sadržina stručnog mišljenja za poverljive pronalaske; sadržina izveštaja zaposlenog o pronalasku stvorenom u radnom odnosu; sadržina javnih registara; sadržina predloga za ponovno uspostavljanje prava; sadržina zahteva za nastavak postupka; sadržina zahteva za upis promene imena i adrese podnosioca prijave ili nosioca prava, kao i priloga koji se podnose uz taj zahtev; sadržina zahteva za ispravku greške; način podnošenja prijave za zaštitu pronalaska; sadržina zahteva za priznanje prava, vrsta priloga koji se podnose uz taj zahtev i njihova sadržina; sadržina i način opisa pronalaska; forma i sadržina patentnih zahteva; sadržina apstrakta; izgled i karakteristike nacrta; način pozivanja na prethodno podnetu prijavu; sadržina zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva i uverenja o pravu prvenstva; forma spisa u prijavi; sadržina zahteva za izradu izveštaja o pretraživanju i sadržina izveštaja o pretraživanju; sadržina objave prijave patenta; sadržina isprave o priznatom pravu; podatke o priznatom pravu koji se objavljuju u službenom glasilu; sadržina patentnog spisa; podaci o zahtevu za priznanje sertifikata koji se upisuju u Registar patenata i objavljuju; sadržina podataka o priznatom sertifikatu, o odbijanju zahteva za priznanje sertifikata kao i o prestanku važenja sertifikata koje nadležni organ objavljuje; podaci koji se odnose na postupak za priznanje sertifikata kao i vreme trajanja zaštite o priznatom sertifikatu koji se upisuju u Registar patenata; sadržina podataka o poništenom pravu koji se objavljuju u službenom glasilu; sadržina objave evropskog patenta i sadržina potvrde o ispitivanju priznatog malog patenta.

Sadržina potvrde o izlaganju pronalaska

Član 2

Potvrda o izlaganju pronalaska na zvaničnoj ili zvanično priznatoj međunarodnoj izložbi sadrži:

1) datum kada je izložba održana;

2) naziv pronalaska;

3) podatke o licu koje je izložilo pronalazak: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

4) dokaz iz koga se jasno vidi da je pronalazak za koji je podneta prijava bio izložen.

Uz potvrdu iz stava 1. ovog člana podnosi se i Uverenje da je izložbi ili sajmu zvanično priznat međunarodni karakter koje je izdala Privredna komora Republike Srbije.

Vrsta podataka o zalozi koji se upisuju u registar nadležnog organa

Član 3

Podaci o zalozi koji se upisuju u odgovarajući registar nadležnog organa su:

1) podaci o zalogodavcu i dužniku ako to nisu ista lica: ime, prezime i adresu, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

2) podaci o založnom poveriocu: ime, prezime i adresu, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom uz naznačenje osnovnog i maksimalnog iznosa;

4) podatak da je započet postupak namirenja;

5) zabeležba zabrane otuđenja, ako je predviđena ugovorom o zalozi.

Sadržina zahteva za upis prenosa prava iz prijave pronalaska ili priznatog prava

Član 4

Zahtev za upis prenosa prava iz prijave pronalaska ili priznatog prava sadrži:

1) broj prijave, odnosno registarski broj;

2) sledeće podatke o podnosiocu prijave ili nosiocu prava, o licu na koje se pravo prenosi i njihovim zastupnicima, ako ih imaju: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) naznačenje koje lice iz tačke 2. ovog člana je podnosilac zahteva;

4) potpis i pečat podnosioca zahteva za upis prenosa prava ili njegovog zastupnika.

Prilozi koji se podnose uz zahtev za prenos prava

Član 5

Ako prenos prava iz prijave, odnosno priznatog prava proizilazi iz ugovora o prenosu, uz zahtev iz člana 4. ovog pravilnika, kao dokaz o pravnom osnovu prenosa prava iz prijave, odnosno priznatog prava čiji se upis traži, podnosi se:

1) original ugovora o prenosu prava iz prijave, odnosno priznatog prava ili overena fotokopija tog dokumenta, ili

2) original izvoda iz ugovora o prenosu, sa potvrdom nadležnog javnog organa da se radi o autentičnom izvodu iz ugovora, potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta, ili

3) original izjave o prenosu potpisane od ugovornih strana, ili overena fotokopija tog dokumenta.

Ako je prenos prava iz prijave, odnosno priznatog prava rezultat spajanja pravnih lica, uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se original ili overena fotokopija dokumenta izdatog od strane nadležnog organa koji potvrđuje spajanje pravnih lica.

Ako je do prenosa prava iz prijave, odnosno priznatog prava došlo na osnovu zakona ili sudske, odnosno administrativne odluke, uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se original ili overena fotokopija sudske odluke, odnosno drugog dokumenta koji potvrđuje tu promenu.

Ako su dokumenti iz st. 1-3. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prevod overen od strane sudskog tumača.

Sadržina zahteva za upis licence na pravu iz prijave pronalaska, odnosno priznatom pravu

Član 6

Zahtev za upis licence na pravu iz prijave pronalaska, odnosno priznatom pravu sadrži:

1) broj prijave, odnosno registarski broj;

2) sledeće podatke o podnosiocu prijave ili nosiocu prava, o sticaocu licence i njihovim zastupnicima, ako ih imaju: ime, prezime i adresu, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) naznačenje koje lice iz tačke 2) ovog člana je podnosilac zahteva;

4) podatak o vrsti licence (isključiva ili neisključiva licenca);

5) vreme trajanja licence;

6) potpis i pečat podnosioca zahteva za upis licence ili njegovog zastupnika.

Prilozi koji se podnose uz zahtev za upis licence

Član 7

Uz zahtev iz člana 6. ovog pravilnika, kao dokaz o pravnom osnovu upisa licence na pravu iz prijave pronalaska odnosno priznatom pravu podnosi se:

1) original ugovora o licenci, potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta, ili

2) original izvoda iz ugovora o licenci sa podacima o stranama u ugovoru i pravima koja su predmet licence, sa potvrdom nadležnog javnog organa da se radi o autentičnom izvodu iz ugovora, ili overena fotokopija tog dokumenta.

Ako su dokumenti iz stava 1. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, podnosi se njihov prevod overen od strane sudskog tumača.

Sadržina zahteva za upis zaloge na pravu iz prijave pronalaska, odnosno priznatom pravu

Član 8

Zahtev za upis zaloge na pravu iz prijave pronalaska, odnosno priznatom pravu sadrži:

1) broj prijave ili registarski broj;

2) sledeće podatke o podnosiocu prijave ili nosiocu prava, odnosno zalogodavcu i dužniku ako to nisu ista lica, o založnom poveriocu i njihovim zastupnicima ako ih imaju: ime, prezime i adresu, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) naznačenje koje lice iz tačke 2) ovog člana je podnosilac zahteva;

4) potpis i pečat podnosioca zahteva za upis zaloge ili njegovog zastupnika.

Prilozi koji se podnose uz zahtev za upis zaloge

Član 9

Uz zahtev iz člana 8. ovog pravilnika, kao dokaz o pravnom osnovu upisa zaloge na pravu iz prijave odnosno priznatom pravu podnosi se:

1) original ugovora o zalozi potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta, ili

2) original izvoda iz ugovora o zalozi potpisan od strane ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta.

Ako je do zaloge na pravu iz prijave, odnosno priznatom pravu došlo na osnovu sudske ili administrativne odluke, uz zahtev iz člana 8. ovog pravilnika podnosi se original ili overena fotokopija sudske ili administrativne odluke.

Ako su dokumenti iz st. 1. i 2. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, podnosi se njihov prevod koji je overen od strane sudskog tumača.

Sadržina stručnog mišljenja za poverljive pronalaske

Član 10

Stručno mišljenje nadležnog organa za poverljiv pronalazak sadrži:

1) broj zahteva za izdavanje stručnog mišljenja;

2) podatke o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice odnosno naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

3) oznaka po MKP;

4) navode o tome da li prijavljeni pronalazak ispunjava uslove navedene u zahtevu iz tačke 1) ovog stava.

Sadržina izveštaja zaposlenog o pronalasku stvorenom u radnom odnosu

Član 11

Pisani izveštaj kojim pronalazač obaveštava poslodavca, odmah po nastanku pronalaska, da je stvorio pronalazak u radnom odnosu sadrži:

1) ime i prezime pronalazača;

2) potpun i tačan opis pronalaska, sa posebnim isticanjem novog tehničkog rešenja, kao i nacrt ako je potreban za njegovo razumevanje;

3) najbolji način primene pronalaska;

4) podatke o poslu ili posebnom radnom zadatku na kome je zaposleni radio u trenutku nastanka pronalaska, ili o zaključenom istraživačkom ugovoru;

5) način na koji je došlo do pronalaska (eksperimenti i sl.);

6) podatke o sredstvima poslodavca koja je zaposleni koristio u stvaranju pronalaska;

7) imena i stvaralački doprinos saradnika, ako ih je bilo;

8) procenu da li je u pitanju pronalazak iz člana 57. Zakona o patentima (u daljem tekstu: Zakon).

Poslodavac potvrđuje na kopiji izveštaja iz stava 1. ovog člana prijem izveštaja, uz navođenje datuma prijema.

Sadržina Registra prijava patenata

Član 12

U Registar prijava patenata upisuje se:

1) broj prijave patenta;

2) datum podnošenja prijave;

3) priznati datum podnošenja prijave;

4) naziv pronalaska;

5) podaci o zatraženom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

6) broj prvobitne, odnosno izdvojene prijave, u slučaju izdvajanja;

7) broj osnovne prijave ili osnovnog patenta, odnosno dopunske prijave;

8) podaci o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

9) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa ili podatak o dostavljenoj izjavi pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi;

10) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

11) datum objave prijave patenta i broj službenog glasila;

12) datum naknadne objave izveštaja o pretraživanju i broj službenog glasila;

13) broj i datum zahteva za suštinsko ispitivanje prijave patenta;

14) podaci o plaćenim taksama za održavanje prava iz prijave;

15) podaci o načinu okončanja upravnog postupka po prijavi;

16) podaci o povraćaju u pređašnje stanje, ponovnom uspostavljanju prava i nastavku postupka;

17) podaci o promenama u vezi sa prijavom patenta: promena imena i adrese, odnosno naziva i sedišta, prenos prava, licenca i zaloga; statusne promene nastale kod podnosioca prijave, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status prijave;

18) registarski broj patenta.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, za međunarodne prijave, u Registar prijava patenata upisuje se i:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta, i

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta.

Pored podataka iz st. 1. i 2. ovog člana, za proširene evropske patente i evropske patente, u Registar prijava patenata upisuje se i:

1) broj predmeta;

2) datum podnošenja zahteva.

U Registar prijava patenta pored podataka navedenih u st. 1-3. ovog člana upisuju se i drugi podaci ako je to potrebno.

Sadržina Registra patenata

Član 13

U Registar patenata upisuje se:

1) broj prijave patenta;

2) priznati datum podnošenja prijave;

3) registarski broj patenta;

4) datum registrovanja;

5) broj i datum rešenja o priznanju patenta;

6) naziv pronalaska;

7) oznaka pronalaska po MKP;

8) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

9) broj prvobitne, odnosno izdvojene prijave, u slučaju izdvajanja,

10) broj osnovne prijave ili osnovnog patenta, odnosno dopunske prijave;

11) podaci o nosiocu patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

12) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa ili podatak o dostavljenoj izjavi pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi;

13) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

14) datum objavljivanja patenta i broj službenog glasila;

15) datum objavljivanja prijave patenta i broj službenog glasila;

16) podaci o plaćenim taksama za održavanje priznatog patenta;

17) podaci o prestanku važenja patenta (pravni osnov i datum prestanka);

18) datum i vrsta odluke po predlogu za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju patenta;

19) podaci o promenama u vezi sa patentom: promena imena i adrese, odnosno naziva i sedišta, prenos prava, licenca i zaloga, statusne promene nastale kod nosioca prava, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status patenta;

20) podaci o sertifikatu o dodatnoj zaštiti.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, za međunarodne prijave, u Registar patenata upisuje se i:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta, i

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta.

Pored podataka iz st. 1. i 2. ovog člana, za proširene evropske patente i evropske patente, u Registar patenata upisuje se i:

1) broj predmeta, i

2) datum podnošenja zahteva.

U Registar patenata pored podataka navedenih u st. 1-3. ovog člana upisuju se i drugi podaci ako je to potrebno.

Sadržina Registra prijava malih patenata

Član 14

U Registar prijava malih patenata upisuje se:

1) broj prijave malog patenta;

2) datum podnošenja prijave;

3) priznati datum podnošenja prijave;

4) naziv pronalaska;

5) podaci o zatraženom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

6) broj prvobitne, odnosno izdvojene prijave, u slučaju izdvajanja;

7) podaci o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

8) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa ili podatak o dostavljenoj izjavi pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi;

9) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

10) podaci o plaćenim taksama za održavanje prava iz prijave;

11) podaci o načinu okončanja upravnog postupka po prijavi;

12) podaci o povraćaju u pređašnje stanje, ponovnom uspostavljanju prava i nastavku postupka;

13) podaci o promenama u vezi sa prijavom malog patenta: promena imena i adrese, odnosno naziva i sedišta, prenosa prava, licenca i zaloga, statusne promene nastale kod podnosioca prijave, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status prijave;

14) registarski broj malog patenta.

U Registar prijava malih patenta pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana upisuju se i drugi podaci ako je to potrebno.

Sadržina Registra malih patenata

Član 15

U Registar malih patenata upisuje se:

1) broj prijave malog patenta;

2) priznati datum podnošenja prijave;

3) registarski broj malog patenta;

4) datum registrovanja;

5) broj i datum rešenja o priznanju malog patenta;

6) naziv pronalaska;

7) oznaka pronalaska po MKP;

8) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

9) broj prvobitne, odnosno izdvojene prijave, u slučaju izdvajanja;

10) podaci o nosiocu malog patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

11) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa ili podatak o dostavljenoj izjavi pronalazača da ne želi da bude naveden u prijavi;

12) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

13) datum objavljivanja malog patenta i broj službenog glasila;

14) podaci o plaćenim taksama za održavanje priznatog malog patenta;

15) podaci o prestanku važenja malog patenta (pravni osnov i datum prestanka);

16) datum i vrsta odluke oglašavanja ništavim rešenja o priznanju malog patenta;

17) podaci o promenama u vezi sa malim patentom: promena imena i adrese, odnosno naziva i sedišta, prenos prava, licenca i zaloga, statusne promene nastale kod nosioca malog patenta, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status malog patenta;

18) podaci o izdatoj potvrdi o ispitivanju priznatog malog patenta.

U Registar malih patenata pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana upisuju se i drugi podaci ako je to potrebno.

Sadržina predloga za ponovno uspostavljanje prava

Član 16

Predlog podnosioca prijave ili nosioca prava za ponovno uspostavljanje prava sadrži:

1) izričitu naznaku da se zahteva ponovno uspostavljanje prava;

2) broj prijave ili registarski broj;

3) podatke o podnosiocu predloga i njegovom zastupniku, ako ga ima: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice.

Sadržina zahteva za nastavak postupka

Član 17

Zahtev podnosioca prijave za nastavak postupka u vezi sa prijavom sadrži:

1) izričitu naznaku da se zahteva nastavak postupka;

2) broj prijave;

3) podatke o podnosiocu zahteva i njegovom zastupniku, ako ga ima: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice.

Sadržina zahteva za upis promene imena i adrese i priloga koji se podnose uz navedeni zahtev

Član 18

Zahtev za upis promene imena i adrese podnosioca prijave sadrži:

1) izričito naznačenje da se traži upis promene u registar;

2) broj prijave odnosno registarski broj;

3) podatke o podnosiocu prijave ili nosiocu prava prema stanju u registrima, odnosno o podnosiocu zahteva i njegovom zastupniku, ako ga ima: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

4) naznačenje koja je vrsta promene u pitanju.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži i:

1) uredno punomoćje za zastupanje ako se postupak za upis promene pokreće preko zastupnika;

2) odgovarajući dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju na pronalazače i zastupnike.

Sadržina zahteva za ispravku greške

Član 19

Zahtev podnosioca prijave ili nosioca prava za ispravku greške sadrži:

1) izričito naznačenje da se traži ispravka greške;

2) broj prijave, odnosno registarski broj;

3) podatke o podnosiocu prijave ili nosiocu prava, odnosno podnosiocu zahteva i njegovom zastupniku, ako ga ima: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

4) naznačenje vrste greške koja je u pitanju;

5) odgovarajući dokaz o plaćenoj taksi, ako se radi o grešci koja nije učinjena od strane nadležnog organa.

Način podnošenja prijave za zaštitu pronalaska

Član 20

Prijava patenta ili malog patenta se podnosi u pisanom obliku, u tri primerka, neposredno ili poštom.

Sadržina zahteva za priznanje prava

Član 21

Zahtev za priznanje prava sadrži:

1) izričito naznačenje da se zahteva priznanje patenta ili malog patenta;

2) naziv pronalaska koji jasno i sažeto izražava tehničku suštinu pronalaska i koji ne sme da sadrži izmišljene ili komercijalne nazive, žigove, imena, šifre, skraćenice uobičajene za pojedine proizvode i slično;

3) podatke o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

4) podatke o pronalazaču: ime, prezime i adresa ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi;

5) podatke o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice, ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

6) naznačenje jednog od podnosilaca prijave kao zajedničkog predstavnika, ako postoji više podnosilaca prijave;

7) naznačenje adrese za prijem pismena koja je po pravilu prebivalište podnosioca prijave ili njegovog zastupnika ili zajedničkog predstavnika ako ima više podnosilaca prijave;

8) zahtev sa podacima o zatraženom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

9) podatke o izlaganju na međunarodnoj izložbi, ako je pronalazak bio izlagan;

10) broj prvobitne prijave, u slučaju podnošenja izdvojene prijave;

11) broj osnovne prijave ili osnovnog patenta, u slučaju podnošenja dopunske prijave patenta;

12) podatke o ostalim delovima prijave (broj stranica opisa pronalaska, broj patentnih zahteva i broj stranica nacrta), apstraktu i prilozima koji se podnose uz zahtev;

13) potpis i pečat podnosioca zahteva ili njegovog zastupnika, ako ga ima.

Kao potvrdu o primljenom zahtevu i prilozima uz zahtev, nadležni organ podnosiocu zahteva dostavlja primerak zahteva iz stava 1. ovog člana, na kome se navodi datum prijema zahteva i broj prijave patenta ili malog patenta.

Vrste priloga koji se podnose uz zahtev za priznanje prava i njihova sadržina

Član 22

Uz zahtev za priznanje prava podnosi se:

1) odgovarajući dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi ili dokaz na osnovu koga se traži oslobađanje od plaćanja republičkih administrativnih taksi;

2) punomoćje, ako je zahtev podnet preko zastupnika;

3) izjava o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca zahteva, koja mora biti potpisana od strane svih podnosilaca zahteva;

4) izjava pronalazača, u slučaju kada ne želi da bude naveden u zahtevu;

5) izjava o osnovu sticanja prava na podnošenje zahteva, ako podnosilac zahteva nije pronalazač ili nije jedini pronalazač;

6) overen prepis prve prijave, odnosno ranijih prijava, ako je zatraženo pravo prvenstva iz člana 90. ili člana 91. Zakona;

7) potvrda o izlaganju pronalaska na međunarodnoj izložbi, ako je pronalazak izlagan, u skladu sa članom 11. stav 1. tačka 2) Zakona;

8) dokaz o deponovanju biološkog materijala, ako je taj materijal deponovan;

9) popis nukleotidnih aminokiselinskih sekvenci, ako prijava sadrži otkrivanje jedne nukleotidne ili aminokiselinske sekvence ili više njih.

Sadržina opisa pronalaska

Član 23

Opis pronalaska sadrži:

1) naziv pronalaska, koji mora da bude isti kao u zahtevu za priznanje prava;

2) oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi, uz navođenje oznake po Međunarodnoj klasifikaciji patenata (u daljem tekstu: MKP), ako je podnosiocu prijave poznata;

3) definisani problem za čije se tehničko rešenje traži zaštita patentom, odnosno malim patentom;

4) stanje tehnike (prikaz i analiza poznatih rešenja definisanog problema), izloženo u obimu u kome je podnosiocu prijave poznato, a koje je neophodno za razumevanje pronalaska i ispitivanje prijave, uz navođenje patentnih dokumenata i drugih izvora koji se odnose na opisano stanje tehnike;

5) izlaganje suštine pronalaska tako da se tehnički problem i njegovo rešenje mogu razumeti, kao i navođenje novosti pronalaska u odnosu na stanje tehnike;

6) kratak opis slika nacrta, ako ih ima;

7) detaljan opis najmanje jednog načina ostvarivanja pronalaska, uz navođenje primera izvođenja i sa pozivom na nacrt, ako postoji;

8) način industrijske ili druge primene pronalaska, ako nije očigledan iz opisa pronalaska ili iz prirode pronalaska;

9) potpis i pečat podnosioca zahteva ili njegovog zastupnika, ako ga ima.

Opis pronalaska mora biti sastavljen na način i po redosledu navedenim u stavu 1. ovog člana, osim ako zbog prirode pronalaska drugačiji način i redosled omogućavaju bolje razumevanje i racionalniji prikaz pronalaska.

Poželjno je da svakom od delova navedenih u stavu 1. ovog člana prethodi odgovarajući podnaslov.

Način opisa pronalaska

Član 24

Tehničko rešenje određenog problema izloženo u opisu pronalaska mora biti potpuno određeno, tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti.

Sve bitne karakteristike pronalaska moraju biti izložene tako da isključuju proizvoljnosti i pretpostavke.

Ako se pronalazak odnosi na konstrukciju, a prikazuje se na nacrtu, posle detaljnog opisa konstrukcijskog rešenja sa pozivom na oznake elemenata pronalaska sa nacrta, kao dokaz izvodljivosti opisuje se i način funkcionisanja bitnih elemenata i konstrukcije u celini.

Ako se pronalazak odnosi na supstancu, kompoziciju ili biološki materijal, u opisu pronalaska moraju se navesti njihova fizičko-hemijska ili biološka svojstva, odnosno sve bitne karakteristike pronalaska koje se dokazuju primerima izvođenja.

Ako se pronalazak odnosi na postupak, moraju se navesti sve njegove bitne faze i karakteristike, tako da se izvodljivost postupka može sagledati u celini, a dokazuje se primerima izvođenja.

Član 25

Ako se pronalazak iz oblasti biotehnologije odnosi na biološki materijal koji nije dostupan javnosti, niti u prijavi patenta može biti opisan tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti, smatraće se da je pronalazak opisan potpuno i jasno:

1) ako prijava patenta sadrži sve informacije o karakteristikama deponovanog biološkog materijala koji su poznati podnosiocu prijave do dana podnošenja prijave, i

2) ako su u prijavi patenta naznačeni naziv i adresa nadležne depozitne ustanove, broj pod kojim je biološki materijal deponovan i datum deponovanja.

Podaci iz stava 1. tačka 2) ovog člana mogu se dostaviti naknadno, u roku od tri meseca od datuma podnošenja zahteva za priznanje prava prvenstva a najkasnije do dana podnošenja zahteva da se prijava objavi ranije, u smislu člana 102. stav 1. tačka 2) Zakona.

Na zahtev zainteresovanog lica nadležni organ daje obaveštenje o nadležnim depozitnim ustanovama.

Član 26

Ako prijava patenta sadrži otkrivanje jedne nukleotidne, odnosno aminokiselinske sekvence ili više njih, opis pronalaska mora da sadrži popis sekvenci. Svaki popis sekvenci koji nije sadržan u opisu pronalaska, odnosno nije priložen prilikom podnošenja prijave patenta ne smatra se delom opisa.

Popis nukleotidnih, odnosno aminokiselinskih sekvenci se po pravilu daje u formi propisanoj odgovarajućim standardima Svetske organizacije za intelektualnu svojinu.

Forma i sadržina patentnih zahteva

Član 27

Patentnim zahtevom definiše se pronalazak isključivo opisom tehničkih karakteristika pronalaska.

Svaki patentni zahtev formuliše se u jednoj rečenici.

Kad god je to svrsishodno, patentni zahtevi sadrže:

1) uvodni deo, u kome se navodi naziv pronalaska i tehničke karakteristike koje u međusobnoj kombinaciji pripadaju stanju tehnike, a koje su neophodne za definisanje karakteristika pronalaska za koje se zahteva zaštita, i

2) karakteristični deo zahteva, kome prethodi izraz "naznačen time", u kome se navode nove tehničke karakteristike pronalaska za koje se u međusobnoj kombinaciji ili u kombinaciji s tehničkim karakteristikama stanja tehnike iz tačke 1. ovog stava zahteva zaštita patentom.

Patentni zahtevi mogu biti nezavisni i zavisni.

Nezavisan zahtev sadrži bitne karakteristike pronalaska.

Prijava patenta može da sadrži više od jednog nezavisnog patentnog zahteva u istoj kategoriji (proizvod ili postupak ili primena), ako predmet prijave uključuje:

1) više međusobno povezanih proizvoda,

2) različite upotrebe proizvoda, ili

3) varijantna rešenja nekog određenog problema gde se ne mogu sve varijante obuhvatiti jednim patentnim zahtevom.

Uz svaki patentni zahtev u kome su navedene bitne karakteristike pronalaska može se postaviti jedan ili više zahteva koji se odnose na pojedine načine ostvarivanja tog pronalaska.

Svaki patentni zahtev koji obuhvata sve karakteristike bilo kog drugog patentnog zahteva (zavisni patentni zahtev) sadrži, ako je moguće, na početku poziv na bilo koji drugi patentni zahtev, a zatim moraju u njemu biti izložene posebne karakteristike. Zavisni patentni zahtev može se pozvati na neki drugi patentni zahtev. Svi zavisni patentni zahtevi koji se pozivaju na jedan ili više prethodnih patentnih zahteva moraju biti grupisani tako da se lako odredi veza međusobno zavisnih patentnih zahteva i da se njihovo značenje može jasno protumačiti.

Patentni zahtevi označavaju se po redosledu, arapskim brojevima.

Patentni zahtevi u pogledu tehničkih karakteristika pronalaska ne mogu se, osim kad je to neophodno, pozivati na delove opisa pronalaska ili nacrt (na primer: "kao što je opisano u delu ... opisa" ili "kao što je ilustrovano na slici ...nacrta").

Ako prijava patenta sadrži nacrt, elementi pronalaska navedeni u patentnim zahtevima označavaju se pozivnim oznakama identičnim oznakama na nacrtu, smeštenim u zagrade.

Pozivne oznake se ne mogu tumačiti kao ograničenje zahteva.

Poslednji list patentnih zahteva sadrži potpis i pečat podnosioca zahteva ili njegovog zastupnika, ako ga podnosilac zahteva za priznanje prava ima.

Član 28

Ako prijava patenta sadrži više pronalazaka, smatra se da su oni tako međusobno povezani da ostvaruju jedinstvenu pronalazačku zamisao kad između njih postoji tehnička veza koja obuhvata jednu ili više istih ili odgovarajućih posebnih tehničkih karakteristika (u daljem tekstu: jedinstvo pronalaska).

Izraz "posebne tehničke karakteristike" označava one tehničke karakteristike koje određuju doprinos kojim svaki od navedenih pronalazaka, posmatran kao celina, menja postojeće stanje tehnike.

Ocena o tome da li je više pronalazaka međusobno povezano tako da čine jedinstvenu pronalazačku zamisao, donosi se bez obzira na to da li su pronalasci definisani u odvojenim patentnim zahtevima, ili kao varijante u okviru jednog patentnog zahteva.

Sadržina apstrakta

Član 29

U apstraktu se navodi naziv pronalaska i kratak sadržaj suštine pronalaska koji je prikazan u opisu pronalaska, patentnim zahtevima i na nacrtu. Kratak sadržaj mora da ukaže na oblast tehnike na koju se odnosi pronalazak i mora biti sastavljen tako da omogući jasno razumevanje određenog problema, suštine tehničkog rešenja tog problema i osnovni način primene pronalaska. Ako je potrebno, u apstraktu se može navesti i hemijska formula koja, od svih formula sadržanih u prijavi, najbolje karakteriše pronalazak.

Apstrakt ne sme sadržati navode u vezi sa proizvoljnim svojstvima i vrednostima pronalaska, kao ni navode u vezi sa teorijskim mogućnostima primene.

Ako prijava sadrži nacrt, podnosilac prijave treba da naznači sliku ili, izuzetno, više slika koje predlaže za objavljivanje uz apstrakt. Nadležni organ može odlučiti da objavi jednu ili više drugih slika ako smatra da one bolje karakterišu pronalazak.

Svi elementi pronalaska koji su navedeni u apstraktu i prikazani slikom, moraju biti praćeni pozivnim oznakama stavljenim u zagrade.

Ako je neophodno, nadležni organ može da izmeni apstrakt.

Apstrakt mora biti sastavljen tako da može efikasno poslužiti kao instrument za pretraživanje u određenoj oblasti tehnike, a posebno da se na osnovu njega može oceniti potreba za uvidom u kompletnu prijavu.

Apstrakt sadrži najviše 150 reči.

Apstrakt sadrži potpis i pečat podnosioca zahteva ili njegovog zastupnika, ako ga podnosilac zahteva ima.

Izgled i karakteristike nacrta

Član 30

Nacrt je skup svih slika. Slika se po pravilu daje u formi tehničkog crteža, osim kada je drugi način neophodan za prikazivanje pronalaska (npr. fotografije metalografskih struktura, mikrofotografije tkiva i ćelija i drugo).

Nacrt se prilaže na posebnim listovima.

Svaki list nacrta sadrži potpis i pečat podnosioca zahteva ili njegovog zastupnika, ako ga podnosilac zahteva za priznanje prava ima.

Slike se izrađuju prema pravilima tehničkog crtanja, u ortogonalnoj projekciji s potrebnim brojem preseka, a ako je to neophodno - u aksonometriji, izometriji i sl. Slike mogu da se izrade i u vidu šema, uz korišćenje simbola standardizovanih za odgovarajuću oblast tehnike.

Dimenzije radne površine listova koji sadrže slike ne smeju biti veće od 26,2 x 17 cm.

Listovi ne smeju imati iscrtane okvire koji ograničavaju radnu površinu slika.

Minimalne margine su na gornjoj strani lista 2,5 cm, na levoj 2,5 cm, na desnoj 1,5 cm i na donjoj strani lista 1 cm.

Nacrt mora biti urađen tako da:

1) izvučene linije budu crne, dobro uočljive i neizbrisive, a površine između linija se po pravilu ne smeju bojiti ili tonirati ako ometaju čitljivost;

2) poprečni preseci budu šrafirani, što ne sme da ometa uočljivost linija i pozivnih oznaka;

3) razmera i jasnoća slika budu takve da se na reprodukciji sa umanjenjem 2/3 mogu raspoznati sve pojedinosti;

4) svi brojevi, slova i pozivne oznake na slikama budu jednostavni i jasni i da se ne stavljaju u zagrade, ne podvlače, ne zaokružuju i sl;

5) je izrađen sredstvima za tehničko crtanje;

6) elementi prikazani na slici budu proporcionalni među sobom, osim ako su disproporcije neophodne za veću jasnoću slika;

7) visina slova i brojeva ne bude manja od 0,32 cm;

8) jedan list nacrta može da sadrži više slika: ako je jedna slika kao celina izrađena na dva lista ili na više listova, delovi slika na različitim listovima moraju se izraditi tako da se cela slika može sastaviti bez zaklanjanja, odnosno preklapanja pojedinih delova slike s različitih listova; slike na jednom listu treba da budu raspoređene jedna ispod druge, međusobno jasno odvojene, ali bez većeg slobodnog prostora između njih; ako slike nisu tako raspoređene, moraju biti jedna pored druge, tako da prva slika bude na levoj strani lista; slike se moraju numerisati arapskim brojevima, nezavisno od numeracije listova;

9) pozivne oznake koje se nalaze u opisu pronalaska i patentnim zahtevima budu i na nacrtu; isti elementi u celoj prijavi budu označeni istim pozivnim oznakama;

10) slike ne sadrže dimenzije, vrednosti parametara i tekstualne delove, osim kad je to neophodno, kratke reči kao što su "voda", "para", "otvoreno", "zatvoreno", "presek A-A".

Način pozivanja na prethodno podnetu prijavu

Član 31

Ako se podnosilac prijave uz zahtev za priznanje prava pozvao na prethodno podnetu prijavu umesto da dostavi opis pronalaska, za tu prijavu navodi:

1) datum podnošenja prijave;

2) broj prethodno podnete prijave;

3) zemlju u kojoj je podneta prethodna prijava.

Ako je u prethodno podnetoj prijavi izmenjen opis ili neki crteži to se mora posebno naznačiti.

Overen primerak, prethodno podnete prijave, od strane zavoda u kome je podneta, dostavlja se u roku od dva meseca od datuma podnošenja prijave.

Ako prethodno podneta prijava nije na srpskom jeziku podnosilac prijave dostavlja prevod prijave overen od strane sudskog tumača.

Sadržina zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva

Član 32

Zahtev podnosioca prijave za izdavanje uverenja o pravu prvenstva sadrži:

1) izričito naznačenje da se zahteva izdavanje uverenja o pravu prvenstva;

2) naznačenje o zahtevanom broju kopija uverenja;

3) broj prijave za koju se zahteva izdavanje uverenja;

4) podatke o podnosiocu zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva, i njegovog zastupnika ako ga ima: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice.

Sadržina uverenja o pravu prvenstva

Član 33

Uverenje o pravu prvenstva sadrži:

1) podatke o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

2) broj prijave patenta ili malog patenta;

3) datum podnošenja prijave;

4) naznačenje da su podaci u uverenju o pravu prvenstva istovetni podacima u prijavi.

Sastavni deo uverenja o pravu prvenstva iz stava 1. ovog člana čini opis pronalaska, patentni zahtevi i nacrt (ako prijava sadrži nacrt) istovetni onima u podnetoj prijavi na priznati datum podnošenja prijave.

Forma spisa u prijavi

Član 34

Delovi prijave (opis pronalaska, patentni zahtevi, nacrt i apstrakt) moraju biti podobni za umnožavanje i skeniranje. Listovi ne smeju biti izgužvani ili iscepani, niti smeju biti presavijeni.

Listovi su formata A4 papira (29,7 x 21 cm) bele boje, glatki, bez sjaja, jaki, savitljivi i dugotrajni. Svaki list se koristi tako da su gornja i donja strana lista kraće strane formata (tzv. "visoki format").

Delovi prijave moraju započinjati na novom listu.

Listovi moraju biti međusobno spojeni tako da ih je lako prelistavati, izdvajati i ponovo spajati.

Minimalne dozvoljene margine na listovima koji ne sadrže nacrt iznose: gornja, desna i donja strana lista 2 cm i leva strana lista 2,5 cm.

Preporučene maksimalne margine na listovima koji ne sadrže nacrt iznose: gornja i leva strana lista 4 cm i desna i donja strana lista 3 cm.

U trenutku podnošenja prijave margine na listovima moraju biti potpuno prazne.

Svi listovi opisa pronalaska, patentnih zahteva i apstrakta u prijavi moraju biti numerisani rastućim redom, arapskim brojevima, koji se stavljaju gore, po sredini lista.

Svi listovi nacrta pronalaska moraju biti numerisani rastućim redom, arapskim brojevima, tako što se prvo stavlja redni broj lista kroz ukupan broj listova nacrta (npr. 1/9, 2/9, ... 9/9).

Zahtev za priznanje prava, opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt moraju biti štampani. Samo se grafički simboli, oznake, hemijske i matematičke formule, ako je to neophodno, mogu upisati rukom na način da se ne mogu lako izbrisati.

Razmak između redova otkucanog teksta mora iznositi 1,5 prored.

Veličina i boja slova u tekstu treba da bude takva da je tekst lako čitljiv, a po pravilu, visina velikih slova u tekstu ne može biti manja od 0,21 cm, a boja neizbrisiva i crna.

Zahtev za priznanje prava, opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt ne smeju sadržati slike. Opis pronalaska, patentni zahtevi i apstrakt mogu sadržati hemijske ili matematičke formule, a opis pronalaska i apstrakt - tabele. Patentni zahtevi mogu sadržati tabele samo ako je suština samog zahteva takva da je poželjno korišćenje tabela. Tabele i hemijske ili matematičke formule mogu biti prikazane u "poprečnom formatu" ako se u "visokom formatu" ne mogu prikazati na zadovoljavajući način. Listovi na kojima su tabele i hemijske ili matematičke formule prikazane u "poprečnom formatu" postavljaju se tako da se zaglavlje tabele ili formula nalazi na levoj strani lista.

Vrednosti fizičkih veličina se obavezno iskazuju u jedinicama Međunarodnog sistema jedinica (SI). Za matematičke, hemijske i molekularne formule i atomske mase upotrebljavaju se simboli, kao i tehnički izrazi i znaci koji su prihvaćeni i uobičajeni u odgovarajućoj oblasti tehnike.

Terminologija, znaci i simboli moraju se dosledno upotrebljavati u celom tekstu prijave.

Tekst prijave treba da bude sa minimalnim brojem grešaka, bez dopunjavanja, precrtavanja ili ispisivanja između redova.

Forma kasnijih podnesaka

Član 35

Odredbe čl. 5-16. ovog pravilnika primenjuju se i na kasnije podneske kojima se zamenjuju delovi prijave pronalaska. Ti podnesci dostavljaju se nadležnom organu na isti način kao i prijava.

Naknadno podneti dokumenti koji se saopštavaju trećim licima ili koji su u vezi sa dve ili više prijava, moraju se podneti u broju koji odgovara broju lica kojima se saopštavaju, odnosno broju prijava na koje se odnose.

Podnesci koji se naknadno dostavljaju moraju biti potpisani. Ako podnesak nije potpisan, nadležni organ će pozvati podnosioca podneska da ga potpiše u primerenom roku, koji se računa od dana prijema poziva. Podnesak potpisan u tom roku, zadržava datum kad je primljen, u suprotnom smatra se da nije podnet.

Član 36

Po prijemu prijave, odnosno podneska nadležni organ će na svaku stranu sastavnog dela prijave, odnosno na svaki podnesak staviti broj prijave pronalaska i datum njegovog prijema.

Broj prijave čini veliko slovo P ako je u pitanju prijava patenta ili velika slova MP ako je u pitanju prijava malog patenta, nakon čega sledi horizontalna crta, četvorocifrena oznaka godine u kojoj je prijava podneta, kosa crta i četvorocifreni redni broj prijave primljene tokom godine. Broj prijave ima četiri karaktera, što znači da ako je manji broj od četvorocifrenog broja, upisuje se odgovarajući broj nula (npr. P-2012/0001).

Datum podnošenja prijave označava se tako da se dan i mesec označavaju dvocifreno, a godina četvorocifrenim brojem (npr. 23. 08. 2012.).

Sadržina zahteva za izradu izveštaja o pretraživanju

Član 37

Zahtev podnosioca prijave za izradu izveštaja o pretraživanju sadrži:

1) izričito naznačenje da se traži izrada izveštaja o pretraživanju;

2) broj prijave patenta;

3) podatke o podnosiocu zahteva: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice.

Sadržina izveštaja o pretraživanju

Član 38

Izveštaj o pretraživanju sadrži:

1) broj prijave patenta;

2) podatke o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) priznati datum podnošenja prijave;

4) datum prvenstva prijave patenta;

5) naznačenje da li je izrađen delimični ili potpuni izveštaj o pretraživanju;

6) razloge zbog kojih je izrađen delimični izveštaj o pretraživanju;

7) naznačenje MKP klasa po kojima je izvršeno pretraživanje;

8) baze u kojima je izvršeno pretraživanje;

9) relevantna dokumenta koja su razmatrana u stanju tehnike: kategorija i datum kada je dokument postao dostupan javnosti.

Izveštaj o pretraživanju, pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana sadrži i druge podatke ako je to potrebno.

Nadležni organ će prihvatiti izveštaj o pretraživanju koji je izrađen od strane međunarodnog organa za pretraživanje.

Izveštaj o pretraživanju se objavljuje zajedno sa prijavom patenta ili naknadno.

Sadržina objave prijave patenta

Član 39

Prijavu patenta nadležni organ stavlja na uvid javnosti objavljivanjem u službenom glasilu nadležnog organa (u daljem tekstu: službeno glasilo) i u elektronskom obliku opisa pronalaska, patentnih zahteva, apstrakta i nacrta, ako nacrt postoji.

Sadržina objave podataka iz prijave patenta

Član 40

Objava podataka iz prijave patenta sadrži:

1) broj prijave patenta;

2) priznati datum podnošenja prijave;

3) naziv pronalaska, na srpskom i engleskom jeziku;

4) oznaka po MKP;

5) podaci o zatraženom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

6) podaci o izlaganju pronalaska na međunarodnoj izložbi;

7) podaci o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

8) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi;

9) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

10) broj osnovne prijave ili osnovnog patenta, ako je u pitanju dopunska prijava;

11) broj prvobitne prijave, ako je u pitanju izdvojena prijava;

12) apstrakt sa karakterističnom slikom nacrta, ako nacrt postoji;

13) podaci o promenama koje se odnose na prijavu patenta: promena imena i adrese, odnosno naziva i sedišta, prenos prava, licenca i zaloga, statusne promene nastale kod podnosioca prijave, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status prijave.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, za međunarodne prijave, objavljuje se i:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta, i

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta.

Pored podataka navedenih u st. 1. i 2. ovog člana objavljuju se i drugi podaci ako je to potrebno.

Svaka objavljena prijava patenta označava se rednim brojem identičnim rednom broju podnete prijave patenta praćenim velikim slovom A (npr. RS 20050001A), s tim što:

1) ako se prijava patenta objavljuje zajedno sa izveštajem o pretraživanju iza rednog broja i slova A sledi broj 1;

2) ako se prijava patenta objavljuje bez izveštaja o pretraživanju iza rednog broja i slova A sledi broj 2.

Ako se izveštaj o pretraživanju objavljuje naknadno iza rednog broja prijave patenta i slova A sledi broj 3 i objavljuje se:

1) broj prijave patenta;

2) oznaka po MKP.

Podaci propisani st. 1, 2, 3. i 5. ovog člana označavaju se INID kodovima za identifikaciju bibliografskih podataka o patentima i sertifikatu o dodatnoj zaštiti koje je ustanovila Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: INID kodovi).

Sadržina isprave o priznatom pravu

Član 41

Isprava o priznatom pravu sadrži:

1) registarski broj;

2) podatke o nosiocu prava: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) naziv pronalaska;

4) datum izdavanja isprave.

Isprava o priznatom pravu sastavni je deo odgovarajućeg patentnog spisa i dostavlja se nosiocu prava uz odgovarajući patentni spis.

Objava priznatog prava

Član 42

Priznato pravo nadležni organ stavlja na uvid javnosti objavljivanjem u službenom glasilu, izdavanjem patentnog spisa i objavljivanjem u elektronskom obliku konačnog teksta svih delova prijave.

Sadržina objave podataka o priznatom patentu

Član 43

Objava podataka o priznatom patentu sadrži:

1) registarski broj patenta;

2) broj prijave patenta;

3) priznati datum podnošenja prijave;

4) naziv pronalaska, na srpskom i engleskom jeziku;

5) oznaka po MKP;

6) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

7) podaci o nosiocu patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

8) podaci o pronalazaču: ime i prezime i adresa ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden;

9) podaci o zastupniku: ime i prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

10) datum objavljivanja prijave patenta;

11) broj osnovne prijave ili osnovnog patenta, ako je u pitanju dopunska prijava patenta;

12) broj prvobitne prijave, ako je u pitanju izdvojena prijava;

13) (brisana)

14) podaci o promenama koje se odnose na priznati patent: promena imena i adrese, odnosno naziva i sedišta; prenos prava, licenca i zaloga; statusne promene nastale kod nosioca patenta, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status patenta.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, za međunarodne prijave, objavljuje se i:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta, i

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta.

O prestanku važenja priznatog patenta objavljuje se:

1) registarski broj;

2) podaci o nosiocu patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) datum prestanka važenja patenta.

Pored podataka navedenih u st. 1, 2. i 3. ovog člana objavljuju se i drugi podaci ako je to potrebno.

Podaci propisani st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Svaki objavljeni patent označava se rednim bojem identičnim registarskom broju patenta praćenim velikim latiničnim slovom B iza koga sledi broj 1.

Patent objavljen u izmenjenom obliku označava se rednim bojem identičnim registarskom broju patenta praćenim velikim latiničnim slovom B iza koga sledi broj 2.

Sadržina objave podataka o priznatom malom patentu

Član 44

Objava podataka o priznatom malom patentu sadrži:

1) registarski broj malog patenta;

2) broj prijave malog patenta;

3) priznati datum podnošenja prijave;

4) naziv pronalaska, na srpskom i engleskom jeziku;

5) oznaka po MKP;

6) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

7) podaci o nosiocu malog patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

8) podaci o pronalazaču: ime i prezime i adresa ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden;

9) podaci o zastupniku: ime i prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

10) broj prvobitne prijave, ako je u pitanju izdvojena prijava;

11) (brisana)

12) podaci o promenama koje se odnose na mali patent: promena imena i adrese, odnosno naziva i sedišta; prenos prava, licenca i zaloga; statusne promene nastale kod nosioca malog patenta, korisnika licence, odnosno zalogoprimca i drugi podaci značajni za pravni status malog patenta;

13) podaci o izvršenom ispitivanju priznatog malog patenta.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, za međunarodne prijave, objavljuje se i:

1) broj i datum podnošenja međunarodne prijave patenta i

2) broj i datum međunarodne objave međunarodne prijave patenta.

O prestanku važenja priznatog malog patenta objavljuje se:

1) registarski broj malog patenta;

2) podaci o nosiocu malog patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) datum prestanka važenja malog patenta.

Pored podataka navedenih u st. 1, 2. i 3. ovog člana objavljuju se i drugi podaci ako je to potrebno.

Podaci propisani st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Svaki objavljeni mali patent označava se rednim brojem identičnim registarskom broju malog patenta praćenim velikim latiničnim slovom U iza koga sledi broj 1.

Mali patent objavljen u izmenjenom obliku označava se rednim brojem identičnim registarskom broju malog patenta praćenim velikim latiničnim slovom U iza koga sledi broj 2.

Sadržina patentnog spisa

Član 45

Nosiocu prava izdaje se patentni spis u dva primerka, koji sadrži:

1) naznačenje da se izdaje patentni spis;

2) registarski broj;

3) oznaku prema MKP;

4) datum objave podataka o priznatom pravu;

5) podatke o nosiocu prava: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

6) podatke o pronalazaču: ime, prezime i adresa ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi;

7) podatke o zastupniku: ime, prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

8) naziv pronalaska;

9) datum podnošenja prijave;

10) podatke o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

11) datum objave prijave patenta;

12) opis pronalaska, patentne zahteve, nacrt ako postoji i apstrakt.

Podaci iz stava 1. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Podaci o zahtevu za priznanje sertifikata koji se upisuju u Registar patenata

Član 46

Podaci o zahtevu za priznanje sertifikata koji se upisuju u Registar patenata su:

1) broj zahteva za priznanje sertifikata;

2) datum podnošenja zahteva;

3) podaci o podnosiocu zahteva: ime i prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

4) podaci o punomoćniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

5) broj i datum dozvole za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u dozvoli;

6) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet, kada je to potrebno.

Podaci o zahtevu za priznanje sertifikata koji se objavljuju

Član 47

O zahtevu za priznanje sertifikata objavljuju se:

1) podaci o podnosiocu zahteva: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

2) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) broj osnovnog patenta;

4) naziv pronalaska;

5) broj i datum dozvole za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u dozvoli;

6) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet, kada je to potrebno.

Podaci iz stava 1. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Sadržina podataka o priznatom sertifikatu

Član 48

O priznatom sertifikatu objavljuju se:

1) podaci o nosiocu sertifikata: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice, ili naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

2) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) broj osnovnog patenta;

4) naziv pronalaska;

5) broj i datum dozvole za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u dozvoli;

6) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet, kada je to potrebno;

7) vreme trajanja sertifikata.

Podaci iz stava 1. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Sadržina podataka o odbijanju zahtevu za priznanje sertifikata

Član 49

O odbijenom zahtevu za priznanje sertifikata objavljuju se:

1) podaci o podnosiocu zahteva: ime i prezime i adresa ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

2) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) broj osnovnog patenta;

4) naziv pronalaska;

5) broj i datum dozvole za stavljanje proizvoda u promet i naziv proizvoda navedenog u dozvoli;

6) broj i datum prve dozvole za stavljanje proizvoda u promet, kada je to potrebno.

Podaci iz stava 1. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Sadržina podatka o prestanku važenja sertifikata

Član 50

O sertifikatu koji je prestao da važi objavljuju se:

1) podaci o podnosiocu sertifikata: ime i prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište ako je u pitanju pravno lice;

2) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) broj osnovnog patenta;

4) naziv pronalaska;

5) datum prestanka važenja sertifikata.

Podaci iz stava 1. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Podaci koji se odnose na postupak za priznanje sertifikata kao i vreme trajanja zaštite priznatog sertifikata koji se upisuju u Registar patenata

Član 51

Podaci koji se odnose na postupak za priznanje sertifikata kao i vreme trajanja zaštite priznatog sertifikata koji se upisuju u Registar patenata su:

1) datum priznanja sertifikata;

2) vreme trajanja sertifikata;

3) podaci o plaćenim taksama za održavanje važenja sertifikata;

4) prestanak važenja sertifikata;

5) podaci o promenama u vezi sa priznatim sertifikatom, odnosno promene koje se odnose na pravni status podnosioca zahteva.

Sadržina podataka o poništenom pravu

Član 52

O poništenom pravu objavljuje se:

1) broj prijave;

2) podaci o nosiocu prava: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) registarski broj;

4) datum podnošenja prijave;

5) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je prva prijava podneta;

6) datum i vrsta odluke po predlogu za oglašavanje ništavim.

Sadržina objave evropskog patenta

Član 53

Iz zahteva za proširenje evropske prijave patenta objavljuje se:

1) datum podnošenja evropske prijave patenta;

2) broj evropske prijave patenta;

3) oznaka po MKP;

4) podaci o međunarodnoj prijavi patenta, ako je takva prijava podneta;

5) broj i datum objave evropske prijave patenta;

6) jezik na kome je evropska prijava patenta objavljena;

7) podaci o zatraženom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

8) podaci o podnosiocu prijave: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

9) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden u prijavi i

10) naziv pronalaska, na srpskom i engleskom jeziku.

Član 54

O proširenom evropskom patentu i evropskom patentu objavljuje se:

1) registarski broj;

2) broj predmeta;

3) priznati datum podnošenja prijave evropskog patenta;

4) naziv pronalaska na srpskom i engleskom jeziku;

5) oznaka po MKP;

6) podaci o priznatom pravu prvenstva: datum, broj prijave i zemlja u kojoj je podneta prijava koja služi kao osnov za priznanje prava prvenstva;

7) podaci o nosiocu proširenog evropskog patenta ili evropskog patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

8) podaci o pronalazaču: ime, prezime i adresa ili naznačenje da pronalazač ne želi da bude naveden;

9) podaci o zastupniku: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

10) podaci o međunarodnoj prijavi, ako je takva prijava podneta;

11) broj i datum podnošenja evropske prijave patenta;

12) broj i datum objave i broj službenog glasila u kojem je prošireni evropski patent ili evropski patent objavljen, kao i jezik na kojem je objavljen.

13) (brisana)

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana objavljuju se i drugi podaci ako je to potrebno.

O prestanku važenja proširenog evropskog ili evropskog patenta objavljuje se:

1) registarski broj;

2) podaci o nosiocu proširenog evropskog patenta ili evropskog patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

3) datum prestanka važenja proširenog evropskog patenta ili evropskog patenta.

Podaci propisani st. 1, 2. i 3. ovog člana označavaju se INID kodovima.

Svaki objavljeni prošireni evropski patent ili evropski patent označava se rednim bojem identičnim registarskom broju proširenog evropskog patenta ili evropskog patenta praćenim velikim latiničnim slovom B iza koga sledi broj 1.

Prošireni evropski patent ili evropski patent koji se objavljuje u izmenjenom obliku označava se rednim brojem identičnim registarskom broju proširenog evropskog patenta ili evropskog patenta praćenim velikim latiničnim slovom B iza koga sledi broj 2.

Sadržina potvrde o ispitivanju priznatog malog patenta

Član 55

Potvrda o ispitivanju priznatog malog patenta sadrži:

1) broj prijave malog patenta;

2) registarski broj malog patenta;

3) podatke o nosiocu malog patenta: ime, prezime i adresa, ako je u pitanju fizičko lice ili naziv i sedište, ako je u pitanju pravno lice;

4) podatke o izvršenom ispitivanju malog patenta u skladu sa članom 104. stav 1. tač. 5) i 6) Zakona.

U prilogu potvrde o ispitivanju iz stava 1. ovog člana nadležni organ dostavlja nosiocu malog patenta tekst patentnih zahteva ispitanog malog patenta.

Završna odredba

Član 56

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".