Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O JAVNIM NABAVKAMA

("Sl. glasnik RS", br. 29/2013)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržina izveštaja o javnim nabavkama i način vođenja evidencije o javnim nabavkama.

Član 2

Naručilac dostavlja Upravi za javne nabavke tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnoj nabavci, o sprovedenim postupcima nabavki na koje nije primenjivao odredbe Zakona, o obustavljenim i poništenim postupcima javne nabavke, kao i izveštaj o izvršenju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa Zakonom.

Član 3

Tromesečni izveštaj o javnim nabavkama sadrži podatke o:

1) naručiocu;

2) predmetu javne nabavke;

3) postupcima javne nabavke;

4) sprovedenim postupcima nabavke na koje nije primenjivao odredbe Zakona;

5) sprovedenim pregovaračkim postupcima bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

6) troškovima pripremanja ponuda u postupcima javne nabavke;

7) sprovedenim elektronskim nabavkama;

8) centralizovanim javnim nabavkama;

9) rezervisanim nabavkama;

10) zaključenim ugovorima o javnoj nabavci;

11) zaključenim okvirnim sporazumima;

12) jediničnim cenama dobara, usluga i najzastupljenijih radova;

13) kriterijumu za dodelu ugovora;

14) broju podnetih ponuda u postupcima javnih nabavki;

15) ponuđačima u postupcima javnih nabavki;

16) izmenjenim ugovorima o javnoj nabavci;

17) obustavljenim postupcima javne nabavke;

18) postupcima u kojima je podnet zahtev za zaštitu prava i poništenim postupcima;

19) izvršenju ugovora o javnoj nabavci;

20) kao i druge podatke i informacije koji su od značaja za sprovedene postupke i zaključene ugovore o javnim nabavkama.

Izveštaj o javnim nabavkama sadrži i potpis ovlašćenog lica naručioca.

Član 4

Ako naručilac u periodu za koji se dostavlja izveštaj nije imao sprovedene postupke javnih nabavki, zaključene ugovore ili izvršene ugovore o javnoj nabavci, podatke o tome navodi u tromesečnom izveštaju o javnim nabavkama.

Član 5

Podaci o ugovorima zaključenim u postupku javne nabavke male vrednosti u izveštajima se navode zbirno, i to posebno za dobra, usluge i radove, za tromesečje za koje se priprema izveštaj.

Član 6

Tromesečni izveštaj o javnim nabavkama priprema se i dostavlja Upravi za javne nabavke u elektronskoj formi, korišćenjem elektronskog sistema za dostavljanje izveštaja (aplikativni softver) Uprave za javne nabavke.

Član 7

Aplikativni softver za vođenje evidencije i dostavljanje kvartalnih izveštaja o javnim nabavkama, koji sadrži obrasce za vođenje evidencije i prateće korisničko uputstvo, dostupni su na internet stranici Uprave za javne nabavke.

Član 8

Naručioci dostavljaju Upravi za javne nabavke obrasce u elektronskom obliku, koristeći aplikativni softver Uprave za javne nabavke, počev od roka propisanog za dostavljanje izveštaja o javnim nabavkama za drugi kvartal 2013. godine.

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 50/09).

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2013. godine.