Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU OBJAVLJIVANJA PODATAKA REGISTRA INŽENJERA INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 35/2015)

 

1. Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina i način objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije.

Registar inženjera Inženjerske komore Srbije (u daljem tekstu: Registar), sadrži podatke o svim angažovanjima inženjera, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

2. Sadržina Registra

Član 2

Registar se sastoji od delovodnika, elektronske baze podataka i zbirke isprava.

Delovodnik Registra sadrži sledeće podatke:

1) broj i datum prijema obaveštenja o angažovanju člana Inženjerske komore Srbije;

2) ime, srednje slovo i prezime člana Inženjerske komore Srbije;

3) broj licence Inženjerske komore Srbije;

4) vrsta angažovanja (odgovorni planer, odgovorni urbanista, odgovorni projektant, odgovorni izvođač radova i odgovorni inženjer energetske efikasnosti);

5) vreme i mesto angažovanja.

Elektronska baza podataka je aplikativno programsko rešenje koje služi za arhiviranje podataka o angažovanju članova Inženjerske komore Srbije. Elektronska baza podataka sadrži sve podatke iz delovodnika Registra.

Zbirka isprava sadrži obaveštenja i druge isprave o angažovanju člana Inženjerske komore Srbije u svojstvu odgovornog planera, odgovornog urbaniste, odgovornog projektanta, odgovornog izvođača i odgovornog inženjera energetske efikasnosti, kao što su:

1) prebivalište i/ili boravište i adresa stanovanja;

2) vrsta dokumenta koji overava član Inženjerske komore, odnosno podaci o angažovanju na poslovima iz oblasti planiranja i izgradnje u svojstvu odgovornog planera, odgovornog urbaniste, odgovornog projektanta, odgovornog izvođača radova i odgovornog inženjera energetske efikasnosti;

3) podaci o naručiocu posla, odnosno o investitoru i finansijeru: ime, prezime i adresa stanovanja ako je investitor fizičko lice, odnosno ako je investitor privredno društvo ili drugi subjekt koji obavlja privrednu delatnost ili obavlja javna ovlašćenja osnovne podatke iz registra privrednih subjekata, i to: poslovno ime, status (aktivan/brisan iz registra), matični broj, poreski identifikacioni broj, pravnu formu (preduzetnik, privredno društvo, javno preduzeće, javna agencija, posebna organizacija, državni organ i drugi imaoci javnih ovlašćenja), adresu sedišta, datum početka obavljanja delatnosti i dr.;

4) podaci o pokrenutim i završenim postupcima za utvrđivanje odgovornosti u sudovima časti Inženjerske komore Srbije, odnosno u sudovima u Republici Srbiji ili sudovima u inostranstvu.

Zbirka isprava sadrži podatke (lični podaci, reference i dr.), koji su sastavni deo lične elektronske prezentacije člana Inženjerske komore Srbije na zvaničnoj internet stranici Inženjerske komore Srbije.

Obaveštenje

Član 3

Obaveštenje o angažovanju iz člana 2. stav 2. tačka 1) ovog pravilnika sadrži: lične podatke o članu Inženjerske komore Srbije, i to: ime, srednje slovo i prezime, broj licence, prebivalište i/ili boravište i adresu, broj telefona ili drugi kontakt, školsku spremu i zvanje; zanimanje, posao ili delatnost koji obavlja u trenutku obavljanja aktivnosti u oblasti planiranja i izgradnje; naziv dokumenta kojim je rukovodio, odnosno koji je potvrdio, vreme i mesto izrade dokumenta, odnosno aktivnosti i vreme obavljanja aktivnosti u oblasti planiranja i izgradnje, podatke o naručiocu, odnosno investitoru i finansijeru, podatke o pokrenutim i završenim postupcima za utvrđivanje odgovornosti u sudovima časti Inženjerske komore Srbije, odnosno u sudovima u Republici Srbiji ili sudovima u inostranstvu.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana o angažovanju člana Inženjerske komore Srbije sadrži podatke (lični podaci, reference i dr.), koji su sastavni deo lične elektronske prezentacije člana Inženjerske komore Srbije na zvaničnoj internet stranici Inženjerske komore Srbije.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana o angažovanju člana Inženjerske komore Srbije u prethodnoj godini dostavlja se do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu u pisanom obliku (preporučenom poštanskom pošiljkom ili ličnom dostavom Inženjerskoj komori Srbije) ili elektronskim putem (ako se obaveštenje dostavlja elektronskim putem, član Inženjerske komore Srbije prethodno pribavlja programski generisanu šifru - kod kojom se potvrđuje elektronska registracija; po uspešnom dostavljanju elektronskog obaveštenja, dobija se programski generisana šifra - potvrda dostavljanja obaveštenja).

Član 4

Podatke o angažovanju u svojstvu odgovornog planera, odgovornog urbaniste, odgovornog projektanta, odgovornog izvođača i odgovornog inženjera energetske efikasnosti, član Inženjerske komore podnosi lično.

Za tačnost podataka odgovoran je podnosilac.

Od prijema obaveštenja o angažovanju člana Inženjerske komore Srbije u svojstvu odgovornog planera, odgovornog urbaniste, odgovornog projektanta, odgovornog izvođača radova i odgovornog inženjera energetske efikasnosti, do zavođenja u delovodnik i elektronsku bazu podataka pa do prestanka obaveze čuvanja, podaci se čuvaju u izvornom pisanom obliku evidentirani po rednom broju iz delovodnika, odnosno u izvornom elektronskom obliku u slučaju da je obaveštenje uneto elektronskim putem na internet.

Zaštita podataka u zbirkama isprava koje se čuvaju u posebnoj elektronskoj bazi podataka i obezbeđuju se merama šifrovanim pristupima podacima, u skladu sa regulativom kojim se uređuje čuvanje i zaštita elektronske arhive.

Zaštita elektronske baze podataka od zloupotreba, uništenja, gubitka ili neovlašćene promene podataka obezbeđuje se i ličnom pristupnom šifrom - kodom, odnosno drugim vidom elektronske zaštite podataka.

3. Način objavljivanja podataka

Član 5

Podaci Registra kao jedinstvene, centralizovane i javne elektronske baze podataka objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Inženjerske komore Srbije.

Pristup podacima iz Registra obezbeđuje se na zvaničnoj internet stranici Inženjerske komore Srbije. Podaci koji se objavljuju smatraju se javnim, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.