Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA OSNOVU SPROVEDENOG JAVNOG KONKURSA

("Sl. glasnik RS", br. 63/2015)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu sprovedenog javnog konkursa, kao i obrazac i sadržina te dozvole.

Dozvola za pružanje medijske usluge

Član 2

Dozvola za pružanje medijske usluge (u daljem tekstu: dozvola) kojom se stiče pravo pružanja usluge televizijskog emitovanja, kao i medijske usluge radija putem terestričkog analognog, odnosno digitalnog prenosa, izdaje se na osnovu javnog konkursa, koji raspisuje Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) u skladu sa zakonom.

Podnošenje prijave na javni konkurs

Član 3

Prijava na javni konkurs podnosi se Regulatoru neposredno ili poštom.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu PJK koji je odštampan uz ovaj pravilnik kao Prilog 1. i čini njegov sastavni deo, a koji Regulator objavljuje na svom veb-sajtu.

Sadržina prijave na javni konkurs

Član 4

Prijava na javni konkurs sadrži:

1) naziv podnosioca prijave;

2) naziv medijske usluge (skraćeni identifikacioni znak);

3) sedište, odnosno adresu podnosioca prijave;

4) adresu njegovog studija;

5) njegov matični broj;

6) njegov PIB;

7) druge kontakt podatke (telefon, faks, elektronska pošta, veb-sajt);

8) ime i prezime lica odgovornog za zastupanje podnosioca prijave sa sledećim podacima: JMBG, adresa, telefon i elektronska pošta;

9) ime i prezime glavnog i odgovornog urednika podnosioca prijave sa sledećim podacima: JMBG, adresa, telefon i elektronska pošta;

10) podatak o vrsti medijske usluge koju bi pružao podnosilac prijave prema njenom sadržaju, u smislu člana 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

11) zonu pokrivanja/raspodele;

12) datum početka pružanja medijske usluge.

Podnosilac prijave je dužan da uz prijavu podnese dokaz da je izvršio uplatu depozita u iznosu tromesečne naknade za dobijeno pravo na pružanje medijske usluge.

Dokumentacija koju uz prijavu na javni konkurs podnosi imalac dozvole

Član 5

Ako podnosilac prijave na javni konkurs u momentu njenog podnošenja ima dozvolu i nije osnovan u godini u kojoj je raspisan javni konkurs (nije novoosnovan), podnosi sledeću dokumentaciju:

1) popis studijskih uređaja sa tehničkim parametrima, kao i račune, carinske deklaracije i ugovore o njihovom sticanju;

2) dokaz o vlasništvu ili ugovor, odnosno predugovor o zakupu poslovnog prostora adekvatnog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge;

3) skica (tlocrt) prostora namenjenog za obavljanje delatnosti pružanja medijske usluge, overen od strane ovlašćenog projektanta (projektanta sa licencom) sa označenim prostorijama, njihovom ukupnom i pojedinačnom kvadraturom i njihovom namenom;

4) podaci o organizacionoj strukturi, broju, stepenu stručnosti i iskustvu kadrova koji su ili će biti angažovani na poslovima rukovođenja, uređivanja programa i proizvodnje i emitovanja programa, kao i osnov njihovog angažovanja, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

5) pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan javni konkurs;

6) izvod iz registra nadležnog organa javne vlasti:

(1) izvod iz registra privrednih subjekata, ako je podnosilac prijave privredni subjekat,

(2) izvod iz registra udruženja (udruženja, fondacije i zadužbine),

(3) izvod iz registra crkava i verskih zajednica (crkve i verske zajednice);

7) statut (udruženja, zadužbine i fondacije);

8) izjavu koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca prijave, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

9) izjavu koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca prijave poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac prijave povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

10) izjavu lica ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca prijave da izdavanjem dozvole neće nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam, u smislu člana 45. stav 1. alineja 2. i člana 46. st. 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 83/14);

11) finansijski izveštaj za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan javni konkurs;

12) plan razvoja (biznis plan) u kome je jasno navedeno na koji način će podnosilac prijave započeti pružanje medijske usluge i održati je na tržištu u prve tri godine poslovanja nakon dobijanja dozvole, imajući u vidu stanje na tržištu i postojeću konkurenciju u zoni pokrivanja za koju konkuriše, kao i podatke o izvorima i visini projektovanih prihoda i rashoda u prve tri godine poslovanja;

13) potvrda nadležnog organa javne vlasti o izmirenju poreskih obaveza;

14) programski elaborat sa razrađenim programskim konceptom koji sadrži:

(1) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima,

(2) planirano dnevno trajanje emitovanja programa (koliko sati programa će dnevno biti emitovano),

(3) ciljna grupa kojoj je program namenjen,

(4) jezik, odnosno jezici na kojima će se se program emitovati,

(5) udeo pojedinih vrsta programa (informativni, dokumentarni, naučno-obrazovni, zabavni, rijaliti, kulturno-umetnički, verski, filmski, serijski, sportski, muzički i dečji program, program za maloletnike i drugi programi) u ukupnom programu, koji je procentualno izražen, i opis koji će programski sadržaji biti obuhvaćeni pojedinim vrstama programa,

(6) udeo sopstvene produkcije ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(7) udeo evropskih audio-vizuelnih dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(8) udeo srpskih audio-vizuelnih dela, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(9) udeo evropskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(10) udeo srpskih audio-vizuelnih dela nezavisne produkcije, ukupno posmatrano, ali i po pojedinim vrstama programa,

(11) udeo televizijskog oglašavanja i televizijske prodaje,

(12) podatke o tome na koji način podnosilac prijave namerava: da zadovolji potrebe građana u zoni pokrivanja za kvalitetnim i raznovrsnim sadržajima, da obogati i unapredi ponudu programskih sadržaja u zoni pokrivanja i da doprinese razvoju društva u oblasti informisanja, kulture i obrazovanja,

(13) udeo i opis sadržaja namenjenih informisanju nacionalnih manjina na njihovom maternjem jeziku, kao i sadržaja namenjenih podsticanju razumevanja, uvažavanja i poštovanja razlika koje postoje zbog posebnosti njihovog etničkog, kulturnog, jezičkog ili verskog identiteta,

(14) udeo i opis sadržaja namenjenih informisanju osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa, kao i programa koji imaju za cilj unapređenje njihove integracije u društvo,

(15) udeo i opis sadržaja koji će biti učinjeni dostupnim osobama oštećenog sluha, odnosno vida,

(16) okvirna programska šema po danima u nedelji;

15) potvrde organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava o izmirenju obaveza nastalih po osnovu ugovora;

16) naziv medijske usluge, odnosno skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

17) fotokopija lične isprave lica ovlašćenog za zastupanje (ukoliko je lična karta sa mikrokontrolerom (čipom) potrebno je podneti podatke sa automatski očitane lične karte;

18) fotokopija lične karte glavnog urednika (ukoliko je lična karta sa mikrokontrolerom (čipom) potrebno je podneti podatke sa automatski očitane lične karte;

19) dokaz da se pred nadležnim sudom ne vodi postupak protiv podnosioca prijave i protiv odgovornog lica podnosioca prijave za krivično delo protiv privrede ili drugo krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora.

Ako podnosilac prijave na javni konkurs u momentu njenog podnošenja ima dozvolu i osnovan je u godini u kojoj je raspisan javni konkurs (novoosnovan), pored dokumentacije iz stava 1. tač. 1)-4), 6)-10), 12), 14)-19) ovog člana, podnosi i blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem.

Izvod iz stava 1. tačka 6) ovog člana podnosi se tako da iz njega proističe stanje u registru u momentu podnošenja prijave na javni konkurs.

Udeli u programskom elaboratu iz stava 1. tačka 14) ovog člana izražavaju se u procentima u odnosu na ukupan godišnje emitovani program.

Dokumentacija koju uz prijavu na javni konkurs podnosi lice koje nije imalac dozvole

Član 6

Ako podnosilac prijave u momentu njenog podnošenja nema dozvolu i nije osnovan u godini u kojoj je raspisan javni konkurs (nije novoosnovan), pored dokumentacije iz člana 5. stav 1. tač. 2)-14) i 16)-19) ovog pravilnika, podnosi i predugovor ili predračun za nabavku studijskih uređaja i popis studijskih uređaja sa tehničkim parametrima u skladu sa dostavljenim predugovorom ili predračunom.

Ako podnosilac prijave u momentu njenog podnošenja nema dozvolu i osnovan je u godini u kojoj je raspisan javni konkurs (novoosnovan), pored dokumentacije iz člana 5. stav 1. tač. 2)-4), 6)-10), 12), 14), 16)-19) ovog pravilnika, podnosi i:

1) predugovor ili predračun za nabavku studijskih uređaja i popis studijskih uređaja sa tehničkim parametrima u skladu sa dostavljenim predugovorom ili predračunom;

2) blanko solo menicu sa meničnim ovlašćenjem.

Broj primeraka i forma u kojoj se podnosi dokumentacija

Član 7

Dokumentacija iz čl. 5. i 6. ovog pravilnika podnosi se u dva primerka, u originalu i jednoj fotokopiji ili dvema overenim fotokopijama, osim dokaza iz člana 5. stav 1. tač. 17) i 18) koji se mogu podneti u vidu neoverene fotokopije.

Isprave podnete na stranom jeziku moraju biti prevedene na srpski jezik, a prevod overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Dodatna dokumentacija

Član 8

Podnosilac prijave je dužan da podnese i drugu dokumentaciju po nalogu Regulatora u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Podnosilac prijave može podneti i drugu dokumentaciju za koju smatra da može biti od značaja za dobijanje dozvole.

Razmatranje prijave

Član 9

Regulator odbacuje prijavu na javni konkurs ako je prijava podneta po proteku roka za njeno podnošenje, ako nije podneta na obrascu prijave iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika i ako uz nju nije priložen dokaz o izvršenoj uplati depozita od strane podnosioca prijave, u skladu sa odredbama člana 96. stav 1. tač. 2), 3), 4) i 5) Zakona o elektronskim medijima.

Ako prijava sadrži nepotpune ili netačne podatke, odnosno nepotpunu dokumentaciju, Regulator će zahtevati od podnosioca prijave da u naknadno određenom roku od sedam dana od dana prijema zahteva dopuni prijavu, odnosno podnese tačne podatke ili potpunu dokumentaciju.

Regulator odbacuje prijavu ako podnosilac prijave u roku iz stava 2. ovog člana ne dopuni prijavu, odnosno ne podnese tačne podatke ili potpunu dokumentaciju, u skladu sa odredbom člana 96. stav 1. tačka 1) Zakona o elektronskim medijima.

Postupanje po urednoj i blagovremenoj prijavi

Član 10

Po utvrđivanju urednosti i blagovremenosti prijave na javni konkurs, Regulator postupa u skladu sa odredbama člana 96. stav 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zakona o elektronskim medijima.

Sadržina dozvole

Član 11

Dozvola sadrži:

1) naziv pružaoca medijske usluge;

2) naziv medijske usluge;

3) sedište i adresu pružaoca medijske usluge;

4) adresu studija;

5) matični broj;

6) PIB;

7) druge kontakt podatke (telefon, faks, elektronska pošta, adresa veb-sajta);

8) ime i prezime lica odgovornog za zastupanje pružaoca medijske usluge;

9) ime i prezime glavnog i odgovornog urednika pružaoca medijske usluge;

10) vlasničku strukturu pružaoca medijske usluge;

11) podatak o vrsti medijske usluge prema sadržaju, u smislu člana 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima;

12) zonu pokrivanja/raspodele;

13) oznaku mreže/lokacije predajnika;

14) rok važenja dozvole;

15) podatak o tome da li je reč zaštićenoj usluzi, u smislu člana 4. tačka 20. Zakona o elektronskim medijima;

16) napomenu da je u cilju kontrole rada, u smislu člana 24. Zakona o elektronskim medijima, pružalac medijske usluge dužan da Regulatoru omogući uvid u podatke i dokumentaciju koja se odnosi na predmet kontrole.

Sastavni deo dozvole čine:

1) programski elaborat;

2) izjava koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca prijave, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

3) izjava koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca prijave poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac prijave povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

4) dozvola za korišćenje radio-frekvencija, odnosno ugovor o pristupu multipleksu;

5) rešenje o utvrđivanju visine naknade za pravo na pružanje medijske usluge;

6) skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

7) isprave koje dokazuju ispunjenost minimalnih tehnički i organizacionih uslova, a koje su podnete uz prijavu na javni konkurs.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na obrascu DJK koji je odštampan uz ovaj pravilnik kao Prilog 2. i čini njegov sastavni deo.

Prelazna odredba

Član 12

Regulator je dužan da dozvole za emitovanje programa izdate na osnovu javnog konkursa uskladi sa odredbama ovog pravilnika u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Prestanak važenja propisa

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o izdavanju dozvola za emitovanje programa od 16. novembra 2006. godine;

2) Pravilnik o obrascu dozvole za emitovanje programa ("Službeni glasnik RS", broj 71/06).

Stupanje na snagu

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

Obrazac PJK

 

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

 

Pun naziv podnosioca prijave

 

Naziv medijske usluge (skraćeni identifikacioni znak)

 

Adresa (ulica, broj, mesto)

 

Matični broj

 

PIB

 

Šifra delatnosti podnosioca prijave

 

Telefon

 

Faks

 

Elektronska pošta

 

Veb-sajt

 

Ime i prezime lica odgovornog za zastupanje podnosioca prijave

 

JMBG

 

Adresa

 

Telefon

 

Elektronska pošta

 

Ime i prezime glavnog i odgovornog urednika podnosioca prijave

 

JMBG

 

Adresa

 

Telefon

 

Elektronska pošta

 

Vrsta medijske usluge (član 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima) - (zaokružiti broj ispred vrste medijske usluge)

1. Opšte medijske usluge (obuhvataju informativne, obrazovne, naučne, kulturne, sportske, zabavne i dr. programske sadržaje)

 

 

2. Specijalizovane medijske usluge (u celini obuhvataju istovrsne programske sadržaje)

Informativni c
Dečji c
Sportski c
Kulturno-umetnički c
Dokumentarni c
Filmski c
Muzički c
Naučno-obrazovni c
Zabavni c
Ostale ____________________ (opisati)

3. Usluge u celosti posvećene televizijskoj prodaji i samopromociji

Zona pokrivanja/raspodele

 

Datum početka pružanja usluge
(zaokružiti)

a) emituje od ______________
b) ne emituje

U ______________, dana __________________ godine

M.P.

 

Obrazac popunio

 

(potpis i ime i prezime lica odgovornog za zastupanje)

 

 

Prilog 2.

Obrazac DJK

Na osnovu odredbe iz člana 22. tačka 4) i člana 96. stav 9. Zakona o elektronskim medijima ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 83/2014), izdaje se

DOZVOLA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE
(na osnovu sprovedenog javnog konkursa)

Broj ______________

Naziv pružaoca medijske usluge

 

Naziv medijske usluge

 

Sedište i adresa

 

Adresa studija

 

Matični broj

 

PIB

 

Telefon

 

Faks

 

Elektronska pošta

 

Veb-sajt

 

Ime i prezime lica odgovornog za zastupanje pružaoca medijske usluge

 

Ime i prezime glavnog i odgovornog urednika pružaoca medijske usluge

 

Vlasnička struktura pružaoca medijske usluge

 

Vrsta medijske usluge prema sadržaju (član 43. stav 2. Zakona o elektronskim medijima)

 

Zona pokrivanja/raspodele

 

Oznaka mreže/lokacije predajnika

 

Period važenja dozvole

 

Zaštićena usluga (član 4. tačka 20) Zakona o elektronskim medijima)

 

Sastavni deo dozvole čine:

1) programski elaborat;

2) izjava koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište, JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi podnosioca prijave, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

3) izjava koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač podnosioca prijave poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je podnosilac prijave povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

4) dozvola za radio stanicu, odnosno ugovor zaključen sa operatorom multipleksa;

5) rešenje o utvrđivanju visine naknade za pravo na pružanje medijske usluge;

6) skraćeni identifikacioni znak i njegovo grafičko rešenje;

7) isprave koje dokazuju ispunjenost minimalnih tehnički i organizacionih uslova, a koje su podnete uz prijavu na javni konkurs.

U cilju kontrole rada, u smislu člana 24. Zakona o elektronskim medijima, pružalac medijske usluge je dužan da Regulatornom telu za elektronske medije omogući uvid u podatke i dokumentaciju koja se odnosi na predmet kontrole.

PREDSEDNIK SAVETA
____________________