Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U OBLASTI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA, IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GRAĐENJA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI I O IZDAVANJU I ODUZIMANJU LICENCE ZA ODGOVORNOG URBANISTU, PROJEKTANTA, IZVOĐAČA RADOVA I ODGOVORNOG PLANERA

("Sl. glasnik RS", br. 27/2015 i 92/2015)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, program i način polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i uslovi i postupak za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera.

II USLOVI, PROGRAM I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

1. Uslovi polaganja stručnog ispita

Član 2

Stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno obrazovanje na master akademskim studijama odnosno osnovnim akademskim studijama kao i stečeno obrazovanje na strukovnim studijama (osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije), i srednje obrazovanje, građevinske, arhitektonske, mašinske, elektro, tehnološke ili druge odgovarajuće tehničke struke.

Uslovi na polaganje stručnog ispita, lica iz stava 1. ovog člana stiču sa najmanje dve godine radnog iskustva u struci na odgovarajućim poslovima, osim ako je drugačije propisano ovim pravilnikom.

Pravo na polaganje stručnog ispita za odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada, lica iz stava 1. ovog člana stiču sa najmanje četiri godine radnog iskustva u struci i završenom obukom iz oblasti energetske efikasnosti zgrada, u skladu sa programom Inženjerske komore Srbije (u daljem tekstu: Komora).

Stručni ispit koji je uslov za obavljanje poslova u oblasti prostornog planiranja, prema odredbama ovog pravilnika, polažu lica sa završenim odgovarajućim akademskim studijama na geografskom fakultetu - prostorno planiranje, arhitektonskom, građevinskom, saobraćajnom ili šumarskom fakultetu - pejzažna arhitektura i drugim tehničkim fakultetima, koji imaju najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izrade prostornih planova.

Stručni ispit koji je uslov za obavljanje poslova u oblasti urbanističkog planiranja, prema odredbama ovog pravilnika, polažu lica sa završenim odgovarajućim studijama na arhitektonskom fakultetu, geografskom fakultetu - prostorno planiranje, građevinskom, saobraćajnom ili šumarskom fakultetom - pejzažna arhitekture i drugim tehničkim fakultetima, koji imaju najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izrade prostornih, odnosno urbanističkih planova i stručne rezultate u obavljanju tih poslova.

Član 3

Stručni ispit, koji se sastoji iz opšteg i posebnog dela polaže lice koje je ispunilo uslove iz ovog pravilnika.

Lice koje je položilo stručni ispit prema drugim propisima polaže samo posebni deo stručnog ispita.

Lice koje je položilo stručni ispit predviđen za niži stepen obrazovanja, a naknadno završi viši stepen obrazovanja, polaže samo posebni deo stručnog ispita predviđen za taj stepen obrazovanja.

Stručni ispit, prema odredbama ovog pravilnika, mogu da polažu i strana fizička lica kojima je izdata licenca, odnosno drugo ovlašćenje za obavljanje stručnih poslova, prema propisima drugih zemalja, pod uslovima reciprociteta.

2. Program, gradivo i pravni izvori za polaganje stručnog ispita

Član 4

Stručni ispit polaže se po programu, gradivu i pravnim izvorima propisanim ovim pravilnikom i sastoji se iz opšteg i posebnog dela.

2.1. Program i gradivo opšteg dela stručnog ispita

Član 5

Opšti deo stručnog ispita polaže se prema jedinstvenom programu.

Opšti deo stručnog ispita obuhvata proveru poznavanja osnova ustavnog uređenja, radnih odnosa i opšteg upravnog postupka.

Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo:

1) ustavno uređenje - osnovi ustavnog uređenja Republike Srbije; slobode, prava i dužnosti čoveka i građanina; organi Republike Srbije; ekonomsko i socijalno uređenje; teritorijalna organizacija Republike Srbije - lokalna samouprava; ustavnost i zakonitost - ustavni sud;

2) radni odnosi - zasnivanje radnog odnosa; ugovor o radu, radno vreme, odmori i odsustva; zarade i naknade; zaštita prava zaposlenih; odgovornost zaposlenih; prestanak radnog odnosa; kolektivni ugovori;

3) upravni postupak - načela upravnog postupka; dokazivanje u upravnom postupku; rešenje; žalba i postupanje po žalbi; konačno, izvršno i pravosnažno rešenje; izvršenje rešenja.

2.2. Program i gradivo posebnog dela stručnog ispita

Član 6

Posebni deo stručnog ispita obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa, kao i standarda i normativa koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, kao i zakona i drugih propisa iz oblasti iz koje lice polaže stručni ispit, proveru poznavanja zakona i drugih propisa, kao i standarda i normativa koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje, odnosno izradu planskih dokumenata, poznavanja standarda i normativa koji se odnose na energetsku efikasnost, kao i zakona i drugih propisa kojima su uređena pitanja zaštite životne sredine, zaštite i korišćenja prirodnih i kulturnih dobara i korišćenje građevinskog zemljišta.

Posebni deo stručnog ispita obuhvata:

1) Pismeni deo ispita:

- izrada pismenog stručnog rada, odnosno projekta, odnosno elaborata energetske efikasnosti;

2) Usmeni deo ispita:

- odbrana stručnog rada iz oblasti izrade tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekata, odnosno energetske efikasnosti zgrada,

- provera poznavanja zakona i drugih propisa, kao i standarda i normativa koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, kao i zakona i drugih propisa iz oblasti iz koje lice polaže stručni ispit (u daljem tekstu: kandidat).

Posebni deo stručnog ispita polaže se prema posebno utvrđenom programu za određeni stepen obrazovanja za svaku oblast pojedinačno.

Član 7

Usmeni deo posebnog dela stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja obuhvata:

1) odbranu stručnog rada u oblasti prostornog planiranja, odnosno stručnog rada u oblasti urbanističkog planiranja,

2) proveru poznavanja zakona i drugih propisa, kao i standarda i normativa koji se odnose na prostorno i urbanističko planiranje i izradu planskih dokumenata, kao i zakona i drugih propisa kojima su uređena pitanja zaštite životne sredine, zaštite i korišćenja prirodnih i kulturnih dobara i korišćenje građevinskog zemljišta.

Stručni rad za polaganje stručnog ispita, u oblasti prostornog odnosno urbanističkog planiranja, je dokumentacija koju je kandidat izradio u okviru poslova koje je obavljao, odnosno u čijoj izradi je učestvovao ili koju je izradio po temi zadatoj od strane komisije iz člana 9. ovog pravilnika, i to:

1) za oblast prostornog planiranja - prostorni plan;

2) za oblast urbanističkog planiranja - urbanistički plan.

Odbrana stručnog rada iz stava 2. ovog člana je prezentacija, objašnjenje i stručno obrazlaganje metodoloških, tehničkih i drugih planerskih rešenja sadržanih u planskim dokumentima, koji su bili predmet stručnog rada.

2.3. Pravni izvori za polaganje stručnog ispita

Član 8

Pravni izvori za polaganje stručnog ispita su:

1) Ustav Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 98/06);

2) Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14);

3) Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", broj 30/10);

4) Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14 i 145/14);

5) Zakon o javnim putevima ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13);

6) Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 i 31/11);

7) Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US i 55/14);

8) Zakon o železnici ("Službeni glasnik RS", broj 45/13);

9) Zakon o vazdušnom saobraćaju ("Službeni glasnik RS", br. 73/10, 57/11 i 93/12);

10) Zakon o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10 i 65/13);

11) Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", br. 62/06, 65/08 - dr. zakon i 41/09);

12) Zakon o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12);

13) Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS", br. br. 30/10 i 93/12);

14) Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09 - dr. zakon, 36/09, 72/09 - dr. zakon i 43/11 - US);

15) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 88/10);

16) Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09);

17) Zakon o kulturnim dobrima ("Službeni glasnik RS", broj 71/94);

18) Zakon o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/10, 60/13 - US i 62/14);

19) Zakon o energetici ("Službeni glasnik RS", broj 145/14);

20) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05);

21) Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", broj 111/09);

22) Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima ("Službeni glasnik SRS", br. 44/77, 45/85 i 18/89 i "Službeni glasnik RS", br. 53/93 - dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon i 101/05 - dr. zakon);

23) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika ("Službeni glasnik RS", broj 104/09);

24) Zakon o standardizaciji ("Službeni glasnim RS", broj 36/09);

25) Zakon o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", br. 53/95, 23/01 - US i "Službeni list SRJ", broj 16/01 - US i "Službeni glasnik RS", br. 20/09 i 55/13 - US);

26) drugi propisi, pravilnici, normativi i standardi iz oblasti iz koje kandidat polaže stručni ispit.

Pravni izvori navedeni u ovom pravilniku su obavezni. Kandidati su dužni da prate i koriste izmene pravnih izvora, uključujući i njihove dopune, koje nastanu posle stupanja na snagu ovog pravilnika.

3. Način polaganja stručnog ispita

3.1. Komisija za polaganje stručnog ispita

Član 9

Stručni ispit se polaže pred Komisijom za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje ministar nadležan za poslove urbanizma i građevinarstva (u daljem tekstu: Ministar), u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja (u daljem tekstu: Zakon).

Komisija ima predsednika i dva člana koji imaju zamenike.

Na predlog predsednika Komisije za pojedine delove ispita (predmete) mogu se angažovati ispitivači van sastava Komisije.

O angažovanju ispitivača iz stava 3. ovog člana Ministar donosi posebno rešenje.

Predsedniku, članovima Komisije i ispitivaču pripada naknada čija se visina određuje rešenjem o obrazovanju Komisije.

3.2. Administratvino-stručni i tehnički poslovi i troškovi polaganja stručnog ispita

Član 10

Administrativno-stručne i tehničke poslove vezane za polaganje stručnog ispita obavlja Komora.

Ugovorom koji zaključuje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Komora, bliže se uređuju pitanja uslova i načina organizovanja i visine troškova polaganja stručnog ispita.

Član 11

Troškove polaganja stručnog ispita, odnosno obuke iz oblasti energetske efikasnosti kao i troškove polaganja popravnog ispita, snosi kandidat ili privredno društvo, odnosno drugo pravno lice u kome je kandidat zaposlen.

3.3. Prijava za polaganje stručnog ispita

Član 12

Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi Komori.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime, očevo ime i prezime kandidata;

2) datum i mesto rođenja kandidata;

3) podatke o prebivalištu;

4) vrstu i stepen obrazovanja, koje je kandidat stekao;

5) naziv privrednog društva u kome je kandidat zaposlen, vrstu poslova koje obavlja i godine radnog iskustva;

6) vrstu ispita za koji se kandidat prijavljuje i u kom ispitnom roku želi da polaže.

Prijava iz stava 1. ovog člana koju podnosi strano fizičko lice koje polaže opšti deo stručnog ispita, kao i deo posebnog dela stručnog ispita u skladu sa odredbama ovog pravilnika sadrži:

1) diplomu o završenim akademskim odnosno strukovnim ili drugim odgovarajućim studijama, odnosno dokument o stečenom obrazovanju;

2) uverenje o položenim stručnim ispitima;

3) dokaz o članstvu u drugoj inženjerskoj komori odnosno profesionalnoj organizaciji, odnosno odgovarajuće ovlašćenje za obavljanje stručnih poslova izdato prema propisima drugih zemalja;

4) dokaz o položenom stručnom ispitu;

5) licencu, odnosno drugo ovlašćenje;

6) referenc listu.

Isprave iz stava 3. ovog člana dostavljaju se Komori ovog člana u overenom prepisu na srpskom jeziku.

Član 13

Uz prijavu iz člana 12. ovog pravilnika kandidat prilaže:

1) izvod iz matične knjige rođenih;

2) overen prepis diplome o stečenom obrazovanju;

3) potvrdu poslodavca o vrsti poslova na kojima je kandidat radio i radnom iskustvu.

Kao dokaz o stručnim rezultatima na izradi planskih dokumenata, kandidat prilaže spisak planskih dokumenata, koje je izradio, odnosno u čijoj izradi je učestvovao, overen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica.

Kandidat koji za svoj stručni rad predlaže već izrađenu prostornu, odnosno urbanističku dokumentaciju, uz prijavu prilaže i tu dokumentaciju, odnosno izvod iz te dokumentacije.

Član 14

Kandidata koji je priložio svu dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom, Komisija obaveštava o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita i određuje mu temu i rok za izradu stručnog rada, kao i rok polaganja stručnog ispita.

Stručni ispit održava se najmanje četiri puta godišnje.

3.4. Stručni rad, ocenjivanje, polaganje ispita i izdavanje uverenja

Član 15

Stručni rad kandidat izrađuje pod nadzorom ispitivača iz čije oblasti je tema pismenog rada.

U zavisnosti od oblasti i stepena obrazovanja stručni rad:

1) za lica koja su stekla obrazovanje na master akademskim studijama (master akademske studije) - master inženjer, sastoji se od izrade projekta za građenje zahtevnih i tehnički i tehnološki specifičnih objekata - zgrada (kategorije V) i inženjerskih objekata ili zahtevnih rekonstrukcija za te objekte, projekata postrojenja, uređaja, instalacija, izrade tehnoloških projekata i rešenja za zahtevne i tehnički i tehnološki specifične industrijske i druge privredne objekte kao i drugih projekata i dokumentacije za izgradnju tih objekata;

2) za lica koja su stekla obrazovanje na osnovnim akademskim studijama - diplomirani inženjer ili inženjer, odnosno strukovnim studijama (osnovne strukovne studije, specijalističke strukovne studije) sastoji se od izrade projekta manje zahtevnih objekata - zgrada (kategorije B) i inženjerskih objekata ili razrada projekta za izvođenje za te objekte, manje zahtevnih postrojenja, uređaja i instalacija (elektro, mašinski, vodovoda i kanalizacije i dr.), izrada tehnoloških projekata za manje zahtevne objekte ili tehnoloških rešenja za te objekte i drugih projekata i dokumentacije za gradnju tih objekata;

3) za lica koja su stekla srednje obrazovanje - tehničar, sastoji se od izrade projekata za građenje nezahtevnih objekata - zgrada (kategorije A) i inženjerskih objekata - dokumentacije za rekonstrukciju tih objekata, projekata unutrašnjih instalacija i uređaja, projekata uređenja zemljišta, tehnoloških projekata i rešenja za nezahtevne objekte i drugih projekata i dokumentacije za građenje tih objekata.

Član 16

Kandidat može pristupiti polaganju posebnog dela stručnog ispita ako je njegov pismeni rad pozitivno ocenjen od strane ispitivača, odnosno ako je dostavio dokaz da je završio obuku iz oblasti energetske efikasnosti.

Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom, a za posebni deo iz svakog predmeta posebno.

Konačan uspeh kandidata na stručnom ispitu utvrđuje Komisija.

Uspeh kandidata na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom "položio" ili "nije položio".

Ocenom "nije položio" ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i u odbrani stručnog rada, odnosno jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta posebnog dela.

Popravni ispit kandidat može polagati u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita.

Ako kandidat ne položi popravni ispit u dva uzastopna roka, upućuje se na ponovno polaganje celog ispita.

Član 17

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili pre početka polaganja izjavi da odustaje, smatraće se da nije ni polagao ispit.

Član 18

Ako kandidat neopravdano odustane od započetog polaganja stručnog ispita, smatraće se da ispit nije položio (samovoljan prekid polaganja nekog dela ispita i sl.).

Započeto polaganje stručnog ispita može se odložiti ako je kandidat, zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga, bio sprečen da nastavi polaganje stručnog ispita.

Zahtev za odlaganje ispita iz stava 2. ovog člana kandidat podnosi Komisiji.

Član 19

O polaganju stručnog ispita vodi se zapisnik koji sadrži: ime i prezime kandidata; fakultet koji je završio; naziv privrednog društva ili drugog pravnog lica u kome je kandidat zaposlen; sastav Komisije i ime i prezime ispitivača; datum i mesto polaganja stručnog ispita; naziv stručnog rada; postavljena pitanja; ocenu iz svakog predmeta i konačan uspeh kandidata; zaključak o odlaganju ili odustanku od ispita, kao i o upućivanju na popravni ispit.

Zapisnik potpisuju predsednik i članovi Komisije, odnosno ispitivači.

Član 20

Na osnovu zapisnika, kandidatu koji je položio stručni ispit izdaje se uverenje o položenom stručnom ispitu za odgovarajuće obrazovanje, odnosno struku i smer.

Uverenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv Ministarstva;

2) propis na osnovu koga se izdaje uverenje;

3) ime, prezime i mesto rođenja kandidata;

4) vrstu poslova za koje se izdaje uverenje;

5) registarski broj evidencije;

6) datum izdavanja uverenja;

7) potpis predsednika Komisije i ministra.

Uverenje iz stava 1. ovog člana overava se pečatom Ministarstva.

3.5. Evidencija lica koja su položila stručni ispit

Član 21

Evidenciju lica koja su polagala stručni ispit vodi organizacija iz člana 10. ovog pravilnika i po okončanju ispitnog roka, sa primerkom uverenja, dostavlja je Ministarstvu.

Evidencija sadrži podatke o kandidatu, i to: ime i prezime, godinu i mesto rođenja, prebivalište, vreme polaganja stručnog ispita, kao i podatke o uspehu na ispitu i datumu izdavanja uverenja.

III USLOVI I POSTUPAK ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE LICENCE

1. Nadležnost za izdavanje i oduzimanje licence

Član 22

Licencu za odgovornog urbanistu, projektanta i izvođača radova, kao i za odgovornog planera (u daljem tekstu: licenca) izdaje i oduzima, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, Komora.

2. Zahtev za izdavanje licence

Član 23

Zahtev za izdavanje licence podnosi se Komori.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1) ime i prezime;

2) ime jednog od roditelja;

3) dan, mesec i godinu rođenja;

4) mesto rođenja, opštinu, pokrajinu, republiku, državu;

5) prebivalište i adresu stana.

Član 24

Uz zahtev za izdavanje licence prilaže se:

1) fotokopija lične karte;

2) kopija diplome o završenim akademskim odnosno strukovnim odnosno drugim ekvivalentnim studijama;

3) kopija uverenja o položenom stručnom ispitu;

4) dokaz o stručnim rezultatima (referenc lista);

5) preporuka najmanje dva lica kojima je izdata odgovarajuća licenca, ili preporuka Komore na predlog nadležnog organa matične sekcije;

6) dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice ili potvrda privrednog društva, o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima).

Uz zahtev za izdavanje licence za odgovornog izvođača radova ne prilaže se preporuka iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

Član 25

Lice koje je u inostranstvu steklo visoko odnosno više stručno obrazovanje, pored dokumentacije iz člana 24. ovog pravilnika, uz zahtev za izdavanje licence prilaže i overenu kopiju diplome nostrifikovane u skladu sa zakonom.

3. Ocena ispunjenosti uslova za izdavanje licence

Član 26

U postupku ocene ispunjenosti uslova za izdavanje licence, u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, Komora utvrđuje:

1) da li je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije;

2) da li podnosilac zahteva ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

3) da li je podnosilac zahteva stekao odgovarajuće obrazovanje na akademskim odnosno strukovnim odnosno drugim ekvivalentnim studijama;

4) da li je podnosilac zahteva položio odgovarajući stručni ispit, odnosno da li je ispunio uslov za vršenje određenih poslova u skladu sa zakonom i pravilnikom;

5) da li ima stručne rezultate;

6) da li podnosilac zahteva ima najmanje dve odgovarajuće preporuke od lica kojima je izdata licenca ili od Komore;

7) da li podnosilac zahteva ima potrebno radno iskustvo u struci.

Član 27

Stepen i vrsta stručne spreme, struke, odnosno smera, stručni rezultati i radno iskustvo koji su potrebni za izdavanje odgovarajuće licence, utvrđuju se na osnovu podataka iz člana 24. tač. 2)-6) ovog pravilnika.

Na zahtev Komore, podnosi se na uvid i druga dokumentacija kojom se potvrđuje tačnost podataka iz čl. 23, 24. i 25. ovog pravilnika.

4. Izdavanje licence

Član 28

Licenca se izdaje u papirnoj, odnosno formi elektronskog dokumenta na predlog matične sekcije Komore ili na predlog Komisije koju po potrebi obrazuje organ Komore nadležan za izdavanje licence.

Broj članova, način rada, sastav i druga pitanja od značaja za rad komisije, određuju se aktom o obrazovanju komisije.

Vrste licenci utvrđuju se u skladu sa Zakonom, ovim pravilnikom i statutom Komore.

Odluka o izdavanju licence donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva.

Član 29

Ako organ Komore nadležan za izdavanje licence ne postupa u skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika, nadležno ministarstvo, koje vrši nadzor nad izvršavanjem odredaba Zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, može pokrenuti pitanje odgovornosti lica koje rukovodi Komorom.

5. Oduzimanje licence

Član 30

Izdata licenca može se zbog nesavesnog obavljanja poslova rešenjem oduzeti i to:

1) ako se naknadnom proverom utvrdi da je licenca izdata na osnovu neistinitih podataka;

2) ako lice, kome je izdata licenca, bude osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest meseci za krivično delo protiv službene dužnosti ili iz koristoljublja, ili za delo učinjeno obavljanjem poslova za koje mu je izdata licenca;

3) ako je licu, kome je izdata licenca, izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja određenih poslova za koje mu je izdata licenca;

4) ako se utvrdi da lice, u vršenju poslova za koje mu je izdata licenca, postupa na protivpravan, nemoralan i nedostojan način (korupcija, falsifikat i sl.).

Član 31

Izdata licenca može se, zbog nestručnog obavljanja stručnih poslova rešenjem oduzeti, i to:

1) ako se utvrdi da lice, kome je izdata licenca, nije izradilo u skladu sa zakonom i opštim planskim dokumentima prostorni ili urbanistički plan;

2) ako se utvrdi da lice, kome je izdata licenca, nije izradilo projekat za građevinsku dozvolu u skladu sa prostornim, odnosno urbanističkim planom, zakonom i propisima donetim na osnovu zakona;

3) ako se utvrdi da projekat za građevinsku dozvolu, lice kome je izdata licenca nije izradilo u skladu sa lokacijskim uslovima;

4) ako se utvrdi da projekat za izvođenje glavni projekat na osnovu koga se objekat gradi, lice kome je izdata licenca nije izradilo u skladu, sa građevinskom dozvolom;

5) ako se utvrdi da je lice, kome je izdata licenca, izradilo idejni ili projekat za građevinsku dozvolu, odnosno potpisalo izveštaj o izvršenoj tehničkoj kontroli projekta za građevinsku dozvolu i ispravnost projekta za građevinsku dozvolu potvrdilo na samom projektu, odnosno potpisalo izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli generalnog ili idejnog projekta, suprotno zakonu i propisima donetim na osnovu zakona, tehničkim standardima i normativima;

6) ako se utvrdi da lice kome je izdata licenca, a koje rukovodi građenjem objekta, gradi objekat bez građevinske dozvole, rešenja o odobrenju izvođenja radova (za objekte iz člana 145. Zakona) prijave početka izvođenja radova, odnosno projekta za izvođenje na osnovu koga se izvode radovi na građenju objekta;

7) ako se utvrdi da lice kome je izdata licenca, a koje rukovodi građenjem objekta, ne gradi objekat prema projektu za izvođenje (odstupanje od projekta u pogledu kvaliteta, gabarita, ili tehničke sigurnosti objekta);

8) ako se utvrdi da lice, kome je izdata licenca, u vršenju stručnog nadzora postupa suprotno Zakonu i propisima donetim na osnovu zakona;

9) ako se utvrdi da lice kome je izdata licenca, ne vodi građevinski dnevnik ili da nije obezbedilo knjigu inspekcije;

10) ako se utvrdi da lice kome je izdata licenca nije primenilo važeće propise i uslove kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine, zaštita života i zdravlja ljudi, zaštita od požara kao i zaštita prirode i kulturno-istorijskih dobara;

11) ako se utvrdi da je lice, kome je izdata licenca, potpisalo stručno mišljenje koje nije zasnovano na dokazima i pravilima struke, odnosno koje je suprotno zakonu i propisima donetim na osnovu zakona;

12) ako se utvrdi da lice kome je izdata odgovarajuća licenca, kao odgovorno lice obavlja poslove za koje ne poseduje licencu, a za čije obavljanje je propisana licenca;

13) ako se utvrdi da je lice, kome je izdata licenca, netačno ili suprotno zakonu prenelo na teren podatke iz urbanističkih i drugih planova i projekata;

14) ako se utvrdi da lice koje učestvuje u vršenju tehničkog pregleda, postupa suprotno zakonu, odnosno propisima donetim na osnovu zakona.

Član 32

Izdata licenca može se oduzeti za period od šest meseci do pet godina.

Rešenje o oduzimanju licence donosi organ Komore nadležan za izdavanje licence na osnovu odluke Suda časti kojom je izrečena mera za povredu profesionalnih standarda i normativa.

Rešenje iz stava 2. ovog člana, pored podataka propisanih zakonom, sadrži i konstataciju da lice kome je oduzeta licenca po isteku utvrđenog roka može podneti zahtev za izdavanje nove licence pod uslovima i u postupku propisanim ovim pravilnikom.

Član 33

Svako zainteresovano lice može podneti obrazloženu inicijativu za pokretanje postupka za oduzimanje licence.

Rešenje iz člana 32. ovog pravilnika donosi se u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke Suda časti o oduzimanju licence.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Započeto polaganje stručnog ispita završiće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Započeti postupci za izdavanje i oduzimanje licence završiće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 35

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe:

1) Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i građenja ("Službeni glasnik RS", br. 4/10, 21/10 i 14/12);

2) Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu, projektanta, izvođača radova i odgovornog planera ("Službeni glasnik RS", br. 116/04 i 69/06).

Član 36

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".