Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - ispr., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018, 104/2018 i 93/2019)

 

Obrazac 10 - N2

Kompletna vozila
(Complete vehicles)

POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

(Deo 1. Potvrde o saobraznosti)

Dolepotpisan: ........ (puno ime i prezime i funkcija) ovim potvrđuje da vozilo:

The undersigned: .................................................... (Full name and position) hereby certifies that the vehicle:

0.1

Marka (Komercijalni naziv proizvođača): .................................

 

Make (Trade name of manufacturer):

0.2

Tip: ................................

 

Type:

 

Varijanta: ...............................

 

Variant:

 

Verzija: ...............................

 

Version:

0.2.1

Komercijalna oznaka: .................................

 

Commercial name:

0.4

Vrsta (kategorija) vozila: ..................................

 

Vehicle category:

0.5

Naziv i adresa proizvođača: .......................................

 

Name and address of manufacturer:

0.6

Položaj i način postavljanja proizvođačkih tablica: ........................................

 

Location and method of attachment of the statutory plates:

 

Položaj identifikacione oznake vozila (VIN): ................................

 

Location of the vehicle identification number:

0.9

Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako treba): ....................................

 

Name and address of the manufacturer’s representative (if any):

0.10

Identifikaciona oznaka vozila (VIN): ......................................

 

Vehicle identification number:

u svakom pogledu je saobrazno tipu vozila naznačenom u homologaciji (................. broj homologacije i broj proširenja dodeljenih u Republici Srbiji) izdatoj dana (................. datum izdavanja) i
conforms in all respects to the type described in approval (.................... type-approval number including extension number granted in the Republic of Serbia) issued on (............... date of issue) and

može biti stalno registrovano u Republici Srbiji za saobraćaj desnom stranom kolovoza u smeru vožnje i koje koristi metrički sistem mernih jedinica za brzinomer.
can be permanently registered in the Republic of Serbia having right side of road and using metric units for the speedometer.

 

 

 

 

Mesto
(Place)

 

Datum
(Date)

 

 

 

Potpis
(Signature)

 

Položaj u firmi
(Position)

(Deo 2. Potvrde o saobraznosti)

VOZILO VRSTE N2
VEHICLE CATEGORY N2

(kompletna i kompletirana vozila)
(complete and completed vehicles)

Opšte konstrukcijske karakteristike
General construction characteristics

1.

Broj osovina: ........................................................ i točkova: ....................................

 

Number of axles:                                                   and wheels:

1.1

Broj osovina i položaj osovina sa udvojenim točkovima: ......................................

 

Number and position of axles with twin wheels:

2.

Upravljačke osovine (broj, položaj): ...............................................................

 

Steered axles (number, position):

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, povezanost): ..........................

 

Powered axles (number, position, interconnection):

Osnovne dimenzije
Main dimensions

4.

Međuosovinsko rastojanje1): ............ [mm]

 

Wheelbase1):

4.1

Rastojanje između osovine: 1-2: ........ [mm] 2-3: .......... [mm] 3-4: ......... [mm]

 

Axle spacing:

5.

Dužina: ........... [mm]

 

Length:

6.

Širina: ............ [mm]

 

Width:

8.

Izvod za vuču poluprikolice (najveći i najmanji): ........... [mm]

 

Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum):

9.

Rastojanje između prednjeg kraja vozila i centra priključnog uređaja: ......... [mm]

 

Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:

11.

Dužina prostora za teret: .......... [mm]

 

Length of the loading area:

12.

Zadnji prepust: ......... [mm]

 

Rear overhang:

Mase
Masses

13.

Masa vozila spremnog za vožnju2): ........ [kg]

 

Mass of the vehicle in running order: 2)

13.1

Raspored ove mase između osovina: 1. .... [kg] 2. .... [kg] 3. .... [kg]

 

Distribution of this mass amongst the axles:

16.

Najveće dozvoljene mase

 

Technically permissible maximum masses

16.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila: ......... [kg]

 

Technically permissible maximum laden mass:

16.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje: 1. .... [kg] 2. ..... [kg] 3. ... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle:

16.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina: 1. ..... [kg] 2. ..... [kg] 3. ....... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle group:

16.4

Najveća dozvoljene masa skupa vozila: ...................... [kg]

 

Technically permissible maximum mass of the combination:

17.

Najveće dozvoljene mase namenjene za registraciju / korišćenje3) vozila u nacionalnom / međunarodnom saobraćaju3) 4): ......... [kg]

 

Intended registration/in service3) maximum permissible masses in national/international traffic3) 4)

17.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila namenjenog za registraciju / korišćenje3): ............ [kg]

 

Intended registration/in service3) maximum permissible laden mass:

17.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje vozila namenjeno za registraciju / korišćenje3): 1. .... [kg] 2. ..... [kg] 3. .... [kg]

 

Intended registration/in service3) maximum permissible laden mass on each axle:

17.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina vozila namenjeno za registraciju / korišćenje3): 1. ... [kg] 2. ... [kg] 3. ... [kg]

 

Intended registration/in service3) maximum permissible laden mass on each axle group:

17.4

Najveća dozvoljena masa skupa vozila namenjenog za registraciju / korišćenje3): ................... [kg]

 

Intended registration/in service3) maximum permissible mass of the combination:

18.

Najveća dozvoljena masa za vuču u slučaju za:

 

Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1

Prikolica sa rudom: ...................... [kg]

 

Drawbar trailer:

18.2

Poluprikolica: ............... [kg]

 

Semi-trailer:

18.3

Prikolica sa centralnom osovinom: ......... [kg]

 

Centre-axle trailer:

18.4

Prikolica bez kočnice: ......... [kg]

 

Unbraked trailer:

19.

Najveće dozvoljeno statičko vertikalno opterećenje u tački spajanja: .......... [kg]

 

Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:

Motor
Power plant

20.

Proizvođač motora: ................................

 

Manufacturer of the engine:

21.

Oznaka motora kako je naznačeno na motoru: ................................

 

Engine code as marked on the engine:

22.

Radni proces: ........................

 

Working principle:

23.

Čisto električno vozilo: da / ne3)

 

Pure electric: yes / no3)

23.1

Hibridno [električno] vozilo: da / ne3)

 

Hybrid [electric] vehicle: yes / no3)

24.

Broj i raspored cilindara: ................................................

 

Number and arrangement of cylinders:

25.

Radna zapremina: ............... [cm3]

 

Engine capacity:

26.

Gorivo: dizel / benzin / TNG / KPG - biometan / etanol / biodizel / vodonik3)

 

Fuel: Diesel / petrol / LPG / NG - Biomethane / Ethanol / Biodiesel / Hydrogen3)

26.1

Jednokomponentno gorivo / dvokomponentno gorivo / mešavina goriva3)

 

Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel3)

27.

Najveća neto snaga: ... [kW]5) pri ... [min-1] ili najveća stalna snaga (elektromotor) ................... [kW]3)

 

Maximum net power: .......... [kW]5) at............. [min-1] or maximum continuous rated power (electric motor) ..... [kW]3)

28.

Menjački prenosnik (tip): .............

 

Gearbox (type):

Najveća brzina
Maximum speed

29.

Najveća brzina: ........................ [km/h]

 

Maximum speed:

Osovine i oslanjanje
Axles and suspension

31.

Položaj osovine(a) koja se podiže: ..................

 

Position of lift axle(s):

32.

Položaj osovine(a) pogodne za teret: ...............

 

Position of loadable axle(s):

33.

Pogonska(e) osovina(e) sa vazdušnim oslanjanjem ili ekvivalentnim: da / ne3)

 

Drive axle(s) with air suspension or equivalent: yes / no3)

35.

Pneumatik / naplatak, kombinacija6): .....................................

 

Tyre / wheel combination6):

Kočenje
Brakes

36.

Tip veze sa kočnicom prikolice: mehanički / električni / pneumatski / hidraulični3)

 

Trailer brake connections mechanical / electric / pneumatic / hydraulic3)

37.

Pritisak u vôdu za napajanje sistema kočenja prikolice: ......... [bar]

 

Pressure in feed line for trailer braking system:

Karoserija
Bodywork

38.

Oznaka oblika za karoseriju7): .........................

 

Code for bodywork7):

41.

Broj i raspored vrata: .............................

 

Number and configuration of doors:

42.

Broj mesta za sedenje (uključujući i vozačevo)8): ................................

 

Number of seating positions (including the driver)8):

Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila
Coupling device

44.

Broj homologacije ili homologaciona oznaka (ako je ugrađen): ............................

 

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):

45.1

Karakteristične vrednosti: D: ... / V: ... / S: ... / U: ...3)

 

Characteristics value: D: ... / V: ... / S: ... / U: ...3)

Karakteristike za zaštitu životne sredine
Environmental performances

46.

Nivo buke

 

Sound level

 

U mirovanju: .......... [dB(A)] pri broju obrtaja motora: ............... [min-1]

 

Stationary: ...... at engine speed: ......

 

U kretanju: ............. [dB(A)]

 

Drive-by:

47.

Nivo izduvne emisije9): EURO .......

 

Exhaust emission level9):

48.

Izduvne emisije10):

 

Exhaust emissions10):

 

Broj osnovnog propisa sa poslednjom izmenom koja je primenjena: ....................

 

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:

 

1.1 Postupak ispitivanja: Tip I ili ESC3)

 

Test procedure: Type I or ESC3)

 

CO: ... [g/km] HC: ... [g/km] NOx: ... [g/km] HC+NOx: ... [g/km] Čestice: ... [g/km]

 

Dimnost (ELR): .................. [m-1]

 

Smoke opacity (ELR):

 

1.2 Postupak ispitivanja: Tip I (EURO 5 ili EURO 63))

 

Test procedure: Type I (Euro 5 or 63))

 

CO: ... [g/km] THC: ... [g/km] NMHC: ... [g/km] NOx: ... [g/km] THC + NOx: ... [g/km]

 

Čestice (masa): ......... [g] Čestice (broj): ........

 

Particulates (mass):           Particles (number):

 

2. Postupak ispitivanja: ETC (ako se primenjuje)

 

Test procedure: ETC (if applicable)

 

CO: ... [g/km] NOx: ... [g/km] NMHC: ... [g/km] THC: ... [g/km] CH4: ... [g/km] Čestice: ... [g/km]

 

Particulates:

48.1

Korigovana vrednost koeficijenta apsorpcije dimnosti: .................. [m-1]

 

Smoke corrected absorption coefficient:

Ostalo
Miscellaneous

50.

Homologovano prema konstrukcijskim zahtevima za prevoz opasnih roba: da / klasa(e): .................. / ne3)

 

Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods: yes / class(es): .......... / no3)

51.

Za vozila posebne namene: naznačeno prema članu 10. ovog pravilnika: .....................

 

For special purpose vehicles: designation in accordance with paragraph 10 this prescription:

52.

Napomene11):

 

Remarks10):

_______________
1) Samo kada su dve osovine. Za prikolicu sa centralnom osovinom, sa jednom osovinom, navesti horizontalno rastojanje između vertikalnih osa tačke spajanja i centra osovine.
This entry shell be only completed when the vehicle has two axles. For a centre-axle trailer with one single axle, indicate the horizontal distance between the vertical axis of the coupling and the centre of the axle.
2) Ova masa uključuje masu vozača i članove posade ako postoje sedišta za posadu u vozilu.
This mass shall include the mass of the driver and the mass of the crew member if there is a crew seat in the vehicle.
Vozila koja pripadaju vrsti (kategoriji) M
1, N1, O1, O2 ili M2 i ≤ 3,5 [t], stvarna masa može varirati za 5% u odnosu na ovde naznačenu masu.
With respect to vehicles belonging to category M
1, N1, O1, O2 or M2 under 3,5 tonnes, the actual mass may vary by 5 % with respect to the mass stated in this entry.
Kod svih ostalih vrsta (kategorija) vozila masa može varirati za 3%.
The variation shall be 3 % for all other vehicle categories.
3) Nepotrebno precrtati.
Delete where not applicable.
4) Proizvođač može kompletirati ovaj unos ili za međunarodni saobraćaj ili nacionalni saobraćaj ili oba.
The manufacturer may complete these entries for international traffic or national or both.
5) Za hibridna električna vozila, naznačiti obe snage.
For hybrid electric vehicles, indicate both power outputs.
6) Dodatna oprema se može navesti pod tačkom sa nazivom "Napomene".
Optional equipment under this letter can be added under entry "Remarks".
7) Oznake su navedene u članu 10. ovog pravilnika.
The codes described in paragraph 10 this prescription.
8) Izuzimajući sedišta konstruisana za korišćenje samo kada je vozilo u stanju mirovanja i broj mesta za kolica hendikepiranih osoba.
Excluding seats disignated for use only when the vehicle is stationary and the number of wheelchair position
9) Dodati broj nivoa emisije i slovnu oznaku koja odgovara homologaciji tipa.
Add the number of the Euro level and the character corresponding to the provisions used for type-approval.
10) Ponoviti za različita goriva koja se mogu koristiti. Vozila, kod kojih mogu biti korišćeni i benzin i gasovita goriva, ali gde je sistem napajanje benzinom predviđen samo u hitnim slučajevima ili samo za pokretanje motora i rezervoar za benzin ne može biti veće zapremine i od 15 litara, smatraće se vozilima koja se pokreću jedino gasovitim gorivima.
Repeat for the various fuels which can be used. Vehicles, which can be fuelled with both petrol and gaseous fuel but where the petrol system is fitted for emergency purposes or starting only and of which the petrol tank cannot contain more than 15 litres of petrol, will be regarded as vehicles which can only run a gaseous fuel.
11) U slučaju da je vozilo opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz], proizvođač treba da naznači da je: "Vozilo je opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz]".
If the vehicle is equipped with 24 GHz short-range radar equipment, the manufacturer shall indicate here: "Vehicle equipped with 24 GHz short-range radar equipment".

 

Obrazac 11 - N2

Kompletirana vozila
(Completed vehicles)

POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

(Deo 1. Potvrde o saobraznosti)

Dolepotpisan: ........ (puno ime i prezime i funkcija) ovim potvrđuje da vozilo:

The undersigned: ....................................................(Full name and position) hereby certifies that the vehicle:

0.1

Marka (Komercijalni naziv proizvođača): .............................................

 

Make (Trade name of manufacturer):

0.2

Tip: ..............................

 

Type:

 

Varijanta: ..............................

 

Variant:

 

Verzija: ..................................

 

Version:

0.2.1

Komercijalna oznaka: .............................

 

Commercial name:

0.4

Vrsta (kategorija) vozila: ...........................

 

Vehicle category:

0.5

Naziv i adresa proizvođača: ............................

 

Name and address of manufacturer:

0.6

Položaj i način postavljanja proizvođačkih tablica: ...............................

 

Location and method of attachment of the statutory plates:

 

Položaj identifikacione oznake vozila (VIN): ...............................

 

Location of the vehicle identification number:

0.9

Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako treba): .............................

 

Name and address of the manufacturer’s representative (if any):

0.10

Identifikaciona oznaka vozila (VIN): ..............................

 

Vehicle identification number:

a)

je kompletirano i izmenjeno1) kako sledi: ....................................... i
has been completed and altered 1) as follows: ............................... and

b)

u svakom pogledu je saobrazno tipu vozila naznačenom u homologaciji (.................... broj homologacije i broj proširenja dodeljenih u Republici Srbiji) izdatoj dana (............. datum izdavanja) i
conforms in all respects to the type described in approval (............... type-approval number including extension number granted in the Republic of Serbia) issued on (............. date of issue) and

v)

može biti stalno registrovano u Republici Srbiji za saobraćaj desnom stranom kolovoza u smeru vožnje i koje koristi metrički sistem mernih jedinica za brzinomer.
can be permanently registered in the Republic of Serbia having right side of road and using metric units for the speedometer.

 

 

 

 

Mesto
(Place)

 

Datum
(Date)

 

 

 

Potpis
(Signature)

 

Položaj u firmi
(Position)

Dodatak: potvrda o saobraznosti za svaku fazu.
Attachment: certificates of sonformity for each stage.

(Deo 2. Potvrde o saobraznosti)

VOZILO VRSTE N2
VEHICLE CATEGORY N2

(kompletna i kompletirana vozila)
(complete and completed vehicles)

Opšte konstrukcijske karakteristike
General construction characteristics

1.

Broj osovina: ................................................... i točkova: ....................................

 

Number of axles:                                               and wheels:

1.1

Broj osovina i položaj osovina sa udvojenim točkovima: ......................................

 

Number and position of axles with twin wheels:

2.

Upravljačke osovine (broj, položaj): ...............................................................

 

Steered axles (number, position):

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, povezanost): ...........................

 

Powered axles (number, position, interconnection):

Osnovne dimenzije
Main dimensions

4.

Međuosovinsko rastojanje2): ............ [mm]

 

Wheelbase2):

4.1

Rastojanje između osovine: 1-2: ........ [mm] 2-3: .......... [mm] 3-4: ......... [mm]

 

Axle spacing:

5.

Dužina: ........... [mm]

 

Length:

6.

Širina: ............ [mm]

 

Width:

8.

Izvod za vuču poluprikolice (najveći i najmanji): ........... [mm]

 

Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum):

9.

Rastojanje između prednjeg kraja vozila i centra priključnog uređaja: ......... [mm]

 

Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:

11.

Dužina prostora za teret: .......... [mm]

 

Length of the loading area:

12.

Zadnji prepust: ......... [mm]

 

Rear overhang:

Mase
Masses

13.

Masa vozila spremnog za vožnju3): ........ [kg]

 

Mass of the vehicle in running order3):

13.1

Raspored ove mase između osovina: 1. ... [kg] 2. ... [kg] 3. ... [kg]

 

Distribution of this mass amongst the axles:

16.

Najveće dozvoljene mase

 

Technically permissible maximum masses

16.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila: ......... [kg]

 

Technically permissible maximum laden mass:

16.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje: 1. ... [kg] 2. ... [kg] 3. ... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle:

16.4

Najveća dozvoljena masa skupa vozila: ...................... [kg]

 

Technically permissible maximum mass of the combination:

17.

Najveće dozvoljene mase namenjene za registraciju / korišćenje1) vozila u nacionalnom / međunarodnom saobraćaju1) 4): ......... [kg]

 

Intended registration/in service1) maximum permissible masses in national/international traffic1) 4)

17.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila namenjenog za registraciju / korišćenje1): ............ [kg]

 

Intended registration/in service1) maximum permissible laden mass:

17.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje vozila namenjeno za registraciju / korišćenje1): 1. ... [kg] 2. ... [kg] 3. ... [kg]

 

Intended registration/in service1) maximum permissible laden mass on each axle:

17.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina vozila namenjeno za registraciju / korišćenje1): 1. ... [kg] 2. ... [kg] 3. .... [kg]

 

Intended registration/in service1) maximum permissible laden mass on each axle group:

17.4

Najveća dozvoljena masa skupa vozila namenjenog za registraciju / korišćenje1): ... [kg]

 

Intended registration/in service1) maximum permissible mass of the combination:

18.

Najveća dozvoljena masa za vuču u slučaju za:

 

Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1

Prikolica sa rudom: ...................... [kg]

 

Drawbar trailer:

18.2

Poluprikolica: ............... [kg]

 

Semi-trailer:

18.3

Prikolica sa centralnom osovinom: ......... [kg]

 

Centre-axle trailer:

18.4

Prikolica bez kočnice: ......... [kg]

 

Unbraked trailer:

19.

Najveće dozvoljeno statičko vertikalno opterećenje u tački spajanja: ........... [kg]

 

Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:

Motor
Power plant

20.

Proizvođač motora: ..................................................

 

Manufacturer of the engine:

21.

Oznaka motora kako je naznačeno na motoru: .........................

 

Engine code as marked on the engine:

22.

Radni proces: ............................

 

Working principle:

23.

Čisto električno vozilo: da / ne1)

 

Pure electric: yes / no1)

23.1

Hibridno [električno] vozilo: da / ne1)

 

Hybrid [electric] vehicle: yes / no1)

24.

Broj i raspored cilindara: .........................

 

Number and arrangement of cylinders:

25.

Radna zapremina: ............... [cm3]

 

Engine capacity:

26.

Gorivo: dizel / benzin / TNG / KPG - biometan / etanol / biodizel / vodonik1)

 

Fuel: Diesel / petrol / LPG / NG - Biomethane / Ethanol / Biodiesel / Hydrogen1)

26.1

Jednokomponentno gorivo / dvokomponentno gorivo / mešavina goriva1)

 

Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel1)

27.

Najveća neto snaga: ... [kW]5) pri ... [min-1] ili najveća stalna snaga (elektromotor) ................... [kW]1)

 

Maximum net power: ... [kW]5) at ............. [min-1] or maximum continuous rated power (electric motor)...................... [kW]1)

28.

Menjački prenosnik (tip): .............

 

Gearbox (type):

Najveća brzina
Maximum speed

29.

Najveća brzina: ........................ [km/h]

 

Maximum speed:

Osovine i oslanjanje
Axles and suspension

31.

Položaj osovine(a) koja se podiže: ..................

 

Position of lift axle(s):

32.

Položaj osovine(a) pogodne za teret: ...............

 

Position of loadable axle(s):

33.

Pogonska(e) osovina(e) sa vazdušnim oslanjanjem ili ekvivalentnim: da / ne1)

 

Drive axle(s) with air suspension or equivalent: yes / no1)

35.

Pneumatik / naplatak, kombinacija6): ............................

 

Tyre / wheel combination6):

Kočenje
Brakes

36.

Tip veze sa kočnicom prikolice: mehanički / električni / pneumatski / hidraulični1)

 

Trailer brake connections mechanical / electric / pneumatic / hydraulic1)

37.

Pritisak u vôdu za napajanje sistema kočenja prikolice: ......... [bar]

 

Pressure in feed line for trailer braking system:

Karoserija
Bodywork

38.

Oznaka oblika za karoseriju7): ...............................

 

Code for bodywork7):

41.

Broj i raspored vrata: ...................................

 

Number and configuration of doors:

42.

Broj mesta za sedenje (uključujući i vozačevo)8):

 

Number of seating positions (including the driver)8):

Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila
Coupling device

44.

Broj homologacije ili homologaciona oznaka (ako je ugrađen): ...........................

 

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):

45.1

Karakteristične vrednosti: D: ... / V: ... / S: ... / U: ...1)

 

Characteristics value: D: ... / V: ... / S: ... / U: ...1)

Karakteristike za zaštitu životne sredine
Environmental performances

46.

Nivo buke

 

Sound level

 

U mirovanju: .......... [dB(A)] pri broju obrtaja motora: ............... [min-1]

 

Stationary:               at engine speed:

 

U kretanju: ............. [dB(A)]

 

Drive-by:

47.

Nivo izduvne emisije9): EURO .......

 

Exhaust emission level9):

48.

Izduvne emisije10):

 

Exhaust emissions10):

 

Broj osnovnog propisa sa poslednjom izmenom koja je primenjena: ...............

 

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:

 

1.1 Postupak ispitivanja: Tip I ili ESC1)

 

Test procedure: Type I or ESC1)

 

CO: ... [g/km] HC: ... [g/km] NOx: ... [g/km] HC+NOx: ... [g/km] Čestice: ... [g/km]

 

           Particulates:

 

Dimnost (ELR): .................. [m-1]

 

Smoke opacity (ELR):

 

1.2 Postupak ispitivanja: Tip I (EURO 5 ili EURO 61))

 

Test procedure: Type I (Euro 5 or 61))

 

CO: ... [g/km] THC: ... [g/km] NMHC: ... [g/km] NOx: ... [g/km] THC + NOx: ... [g/km]

 

Čestice (masa): ......... [g] Čestice (broj): .................

 

Particulates (mass):          Particles (number):

 

2. Postupak ispitivanja: ETC (ako se primenjuje)

 

Test procedure: ETC (if applicable)

 

CO: ... [g/km] NOx: ... [g/km] NMHC: ... [g/km] THC: ... [g/km] CH4: ... [g/km]

 

Čestice: ... [g/km]

 

Particulates:

48.1

Korigovana vrednost koeficijenta apsorpcije dimnosti: .................. [m-1]

 

Smoke corrected absorption coefficient:

Ostalo
Miscellaneous

50.

Homologovano prema konstrukcijskim zahtevima za prevoz opasnih roba: da / klasa(e): ................. / ne1)

 

Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods: yes / class(es): .......... / no1)

51.

Za vozila posebne namene: naznačeno prema članu 10. ovog pravilnika: .....................

 

For special purpose vehicles: designation in accordance with paragraph 10 this prescription.

52.

Napomene11): .............................

 

Remarks11):

_______________
1) Nepotrebno precrtati.
Delete where not applicable.
2) Samo kada su dve osovine. Za prikolicu sa centralnom osovinom, sa jednom osovinom, navesti horizontalno rastojanje između vertikalnih osa tačke spajanja i centra osovine.
This entry shell be only completed when the vehicle has two axles. For a centre-axle trailer with one single axle, indicate the horizontal distance between the vertical axis of the coupling and the centre of the axle.
3) Ova masa uključuje masu vozača i članove posade ako postoje sedišta za posadu u vozilu.
This mass shall include the mass of the driver and the mass of the crew member if there is a crew seat in the vehicle.
Vozila koja pripadaju vrsti (kategoriji) M
1, N1, O1, O2 ili M2 i ≤ 3,5 [t], stvarna masa može varirati za 5% u odnosu na ovde naznačenu masu.
With respect to vehicles belonging to category M
1, N1, O1, O2 or M2 under 3,5 tonnes, the actual mass may vary by 5 % with respect to the mass stated in this entry.
Kod svih ostalih vrsta (kategorija) vozila masa može varirati za 3%.
The variation shall be 3 % for all other vehicle categories.
4) Proizvođač može kompletirati ovaj unos ili za međunarodni saobraćaj ili nacionalni saobraćaj ili oba.
The manufacturer may complete these entries for international traffic or national or both.
5) Za hibridna električna vozila, naznačiti obe snage.
For hybrid electric vehicles, indicate both power outputs.
6) Dodatna oprema se može navesti pod tačkom sa nazivom "Napomene".
Optional equipment under this letter can be added under entry "Remarks".
7) Oznake su navedene u članu 10. ovog pravilnika.
The codes described in paragraph 10 this prescription.
8) Izuzimajući sedišta konstruisana za korišćenje samo kada je vozilo u stanju mirovanja i broj mesta za kolica hendikepiranih osoba.
Excluding seats disignated for use only when the vehicle is stationary and the number of wheelchair position.
9) Dodati broj nivoa emisije i slovnu oznaku koja odgovara homologaciji tipa.
Add the number of the Euro level and the character corresponding to the provisions used for type-approval.
10) Ponoviti za različita goriva koja se mogu koristiti. Vozila, kod kojih mogu biti korišćeni i benzin i gasovita goriva, ali gde je sistem napajanje benzinom predviđen samo u hitnim slučajevima ili samo za pokretanje motora i rezervoar za benzin ne može biti veće zapremine i od 15 litara, smatraće se vozilima koja se pokreću jedino gasovitim gorivima.
Repeat for the various fuels which can be used. Vehicles, which can be fuelled with both petrol and gaseous fuel but where the petrol system is fitted for emergency purposes or starting only and of which the petrol tank cannot contain more than 15 litres of petrol, will be regarded as vehicles which can only run a gaseous fuel.
11) U slučaju da je vozilo opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz], proizvođač treba da naznači da je: "Vozilo je opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz]".
If the vehicle is equipped with 24 GHz short-range radar equipment, the manufacturer shall indicate here: "Vehicle equipped with 24 GHz short-range radar equipment".

 

Obrazac 12 - N3

Kompletna vozila
(Complete vehicles)

POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

(Deo 1. Potvrde o saobraznosti)

Dolepotpisan: ........ (puno ime i prezime i funkcija) ovim potvrđuje da vozilo:

The undersigned: ....................................................(Full name and position) hereby certifies that the vehicle:

0.1

Marka (Komercijalni naziv proizvođača): .........................

 

Make (Trade name of manufacturer):

0.2

Tip: .......................

 

Type:

 

Varijanta: .....................

 

Variant:

 

Verzija: ...............................

 

Version:

0.2.1

Komercijalna oznaka: ..............................

 

Commercial name:

0.4

Vrsta (kategorija) vozila: ...........................

 

Vehicle category:

0.5

Naziv i adresa proizvođača: .........................

 

Name and address of manufacturer:

0.6

Položaj i način postavljanja proizvođačkih tablica: ...............................

 

Location and method of attachment of the statutory plates:

 

Položaj identifikacione oznake vozila (VIN): ...............................

 

Location of the vehicle identification number:

0.9

Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako treba): ............................

 

Name and address of the manufacturer’s representative (if any):

0.10

Identifikaciona oznaka vozila (VIN): .........................

 

Vehicle identification number:

u svakom pogledu je saobrazno tipu vozila naznačenom u homologaciji (............... broj homologacije i broj proširenja dodeljenih u Republici Srbiji) izdatoj dana (............. datum izdavanja) i
conforms in all respects to the type described in approval (............... type-approval number including extension number granted in the Republic of Serbia) issued on (................ date of issue) and

može biti stalno registrovano u Republici Srbiji za saobraćaj desnom stranom kolovoza u smeru vožnje i koje koristi metrički sistem mernih jedinica za brzinomer.
can be permanently registered in the Republic of Serbia having right side of road and using metric units for the speedometer.

 

 

 

 

Mesto
(Place)

 

Datum
(Date)

 

 

 

Potpis
(Signature)

 

Položaj u firmi
(Position)

(Deo 2. Potvrde o saobraznosti)

VOZILO VRSTE N3
VEHICLE CATEGORY N3

(kompletna i kompletirana vozila)
(complete and completed vehicles)

Opšte konstrukcijske karakteristike
General construction characteristics

1.

Broj osovina: ............................................................. i točkova: ....................................

 

Number of axles: ...................................................... and wheels: ....................................

1.1

Broj osovina i položaj osovina sa udvojenim točkovima: ......................................

 

Number and position of axles with twin wheels:

2.

Upravljačke osovine (broj, položaj): ...............................................................

 

Steered axles (number, position):

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, povezanost): ............................

 

Powered axles (number, position, interconnection):

Osnovne dimenzije
Main dimensions

4.

Međuosovinsko rastojanje1): ............ [mm]

 

Wheelbase1):

4.1

Rastojanje između osovine: 1-2: ........ [mm] 2-3: .......... [mm] 3-4: ......... [mm]

 

Axle spacing:

5.

Dužina: ........... [mm]

 

Length:

6.

Širina: ............ [mm]

 

Width:

8.

Izvod za vuču poluprikolice (najveći i najmanji): ........... [mm]

 

Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum):

9.

Rastojanje između prednjeg kraja vozila i centra priključnog uređaja: ......... [mm]

 

Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:

11.

Dužina prostora za teret: .......... [mm]

 

Length of the loading area:

12.

Zadnji prepust: ......... [mm]

 

Rear overhang:

Mase
Masses

13.

Masa vozila spremnog za vožnju2): ........ [kg]

 

Mass of the vehicle in running order2):

13.1

Raspored ove mase između osovina: 1. ... [kg] 2. ... [kg] 3. ... [kg]

 

Distribution of this mass amongst the axles:

16.

Najveće dozvoljene mase

 

Technically permissible maximum masses

16.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila: ......... [kg]

 

Technically permissible maximum laden mass:

16.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje: 1. .... [kg] 2. .... [kg] 3. ... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle:

16.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina: 1. .... [kg] 2. ... [kg] 3. ... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle group:

16.4

Najveća dozvoljena masa skupa vozila: ...................... [kg]

 

Technically permissible maximum mass of the combination:

17.

Najveće dozvoljene mase namenjene za registraciju / korišćenje3) vozila u nacionalnom / međunarodnom saobraćaju3) 4): ......... [kg]

 

Intended registration/in service3) maximum permissible masses in national/international traffic3) 4)

17.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila namenjenog za registraciju / korišćenje3): ............ [kg]

 

Intended registration/in service3) maximum permissible laden mass:

17.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje vozila namenjeno za registraciju / korišćenje3): 1. ... [kg] 2. ... [kg] 3. ...[kg]

 

Intended registration/in service3) maximum permissible laden mass on each axle:

17.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina vozila namenjeno za registraciju / korišćenje3): 1. ... [kg] 2. ... [kg] 3. ... [kg]

 

Intended registration/in service3) maximum permissible laden mass on each axle group:

17.4

Najveća dozvoljena masa skupa vozila namenjenog za registraciju / korišćenje3): ......... [kg]

 

Intended registration/in service3) maximum permissible mass of the combination:

18.

Najveća dozvoljena masa za vuču u slučaju za:

 

Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1

Prikolica sa rudom: ...................... [kg]

 

Drawbar trailer:

18.2

Poluprikolica: ............... [kg]

 

Semi-trailer:

18.3

Prikolica sa centralnom osovinom: ......... [kg]

 

Centre-axle trailer:

18.4

Prikolica bez kočnice: ......... [kg]

 

Unbraked trailer:

19.

Najveće dozvoljeno statičko vertikalno opterećenje u tački spajanja: ........... [kg]

 

Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:

Motor
Power plant

20.

Proizvođač motora: .....................................

 

Manufacturer of the engine:

21.

Oznaka motora kako je naznačeno na motoru: ........................

 

Engine code as marked on the engine:

22.

Radni proces: .........................................

 

Working principle:

23.

Čisto električno vozilo: da / ne3)

 

Pure electric: yes / no3)

23.1

Hibridno [električno] vozilo: da / ne3)

 

Hybrid [electric] vehicle: yes / no3)

24.

Broj i raspored cilindara: .............................

 

Number and arrangement of cylinders:

25.

Radna zapremina: ............... [cm3]

 

Engine capacity:

26.

Gorivo: dizel / benzin / TNG / KPG - biometan / etanol / biodizel / vodonik3)

 

Fuel: Diesel / petrol / LPG / NG - Biomethane / Ethanol / Biodiesel / Hydrogen3)

26.1

Jednokomponentno gorivo / dvokomponentno gorivo / mešavina goriva3)

 

Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel3)

27.

Najveća neto snaga: ... [kW]5) pri ... [min-1] ili najveća stalna snaga (elektromotor) ................... [kW]3)

 

Maximum net power: .......... [kW]5) at ... [min-1] or maximum continuous rated power (electric motor) ...................... [kW]3)

28.

Menjački prenosnik (tip): .............

 

Gearbox (type):

Najveća brzina
Maximum speed

29.

Najveća brzina: ........................ [km/h]

 

Maximum speed:

Osovine i oslanjanje
Axles and suspension

31

Položaj osovine(a) koja se podiže: ..................

 

Position of lift axle(s):

32.

Položaj osovine(a) pogodne za teret: ...............

 

Position of loadable axle(s):

33.

Pogonska(e) osovina(e) sa vazdušnim oslanjanjem ili ekvivalentnim: da / ne3)

 

Drive axle(s) with air suspension or equivalent: yes / no3)

35.

Pneumatik / naplatak, kombinacija6): ..................

 

Tyre / wheel combination6):

Kočenje
Brakes

36.

Tip veze sa kočnicom prikolice: mehanički / električni / pneumatski / hidraulični3)

 

Trailer brake connections mechanical / electric / pneumatic / hydraulic3)

37.

Pritisak u vôdu za napajanje sistema kočenja prikolice: ......... [bar]

 

Pressure in feed line for trailer braking system:

Karoserija
Bodywork

38.

Oznaka oblika za karoseriju7): ......................

 

Code for bodywork7):

41.

Broj i raspored vrata: .....................

 

Number and configuration of doors:

42.

Broj mesta za sedenje (uključujući i vozačevo)8): ............................

 

Number of seating positions (including the driver)8):

Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila
Coupling device

44.

Broj homologacije ili homologaciona oznaka (ako je ugrađen): ...........................

 

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):

45.1

Karakteristične vrednosti: D: ... / V: ... / S: ... / U: ...3)

 

Characteristics value: D: ... / V: ... / S: ... / U: ...3)

Karakteristike za zaštitu životne sredine
Environmental performances

46.

Nivo buke

 

Sound level

 

U mirovanju: .......... [dB(A)] pri broju obrtaja motora: .............. [min-1]

 

Stationary:              at engine speed:

 

U kretanju: ............. [dB(A)]

 

Drive-by:

47.

Nivo izduvne emisije9): EURO .......

 

Exhaust emission level9):

48.

Izduvne emisije10):

 

Exhaust emissions10):

 

Broj osnovnog propisa sa poslednjom izmenom koja je primenjena: ............

 

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:

 

1.1 Postupak ispitivanja: Tip I ili ESC3)

 

Test procedure: Type I or ESC3)

 

CO: ... [g/km] HC: ... [g/km] NOx: ... [g/km] HC+NOx: ... [g/km] Čestice: ... [g/km]

 

Dimnost (ELR): .................. [m-1]

 

Smoke opacity (ELR):

 

1.2 Postupak ispitivanja: Tip I (EURO 5 ili EURO 63))

 

Test procedure: Type I (Euro 5 or 63))

 

CO: ... [g/km] THC: ... [g/km] NMHC: ... [g/km] NOx: ... [g/km] THC + NOx ... [g/km]

 

Čestice (masa): ... [g]    Čestice (broj): ...................

 

Particulates (mass):       Particles (number):

 

2. Postupak ispitivanja: ETC (ako se primenjuje)

 

Test procedure: ETC (if applicable)

 

CO: ... [g/km] NOx: ... [g/km] NMHC: ... [g/km] THC: ... [g/km] CH4: ... [g/km]

 

Čestice: ... [g/km]

 

Particulates:

48.1

Korigovana vrednost koeficijenta apsorpcije dimnosti: .................. [m-1]

 

Smoke corrected absorption coefficient:

Ostalo
Miscellaneous

50.

Homologovano prema konstrukcijskim zahtevima za prevoz opasnih roba: da / klasa(e) ............... / ne3)

 

Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods: yes / class(es).......... / no3)

51.

Za vozila posebne namene: naznačeno prema članu 10. ovog pravilnika: .....................

 

For special purpose vehicles: designation in accordance with paragraph 10 this prescription.

52.

Napomene11): ...................................

 

Remarks11):

_______________
1) Samo kada su dve osovine. Za prikolicu sa centralnom osovinom, sa jednom osovinom, navesti horizontalno rastojanje između vertikalnih osa tačke spajanja i centra osovine.
This entry shell be only completed when the vehicle has two axles. For a centre-axle trailer with one single axle, indicate the horizontal distance between the vertical axis of the coupling and the centre of the axle.
2) Ova masa uključuje masu vozača i članove posade ako postoje sedišta za posadu u vozilu.
This mass shall include the mass of the driver and the mass of the crew member if there is a crew seat in the vehicle.
Vozila koja pripadaju vrsti (kategoriji) M
1, N1, O1, O2 ili M2 i ≤ 3,5 [t], stvarna masa može varirati za 5% u odnosu na ovde naznačenu masu.
With respect to vehicles belonging to category M
1, N1, O1, O2 or M2 under 3,5 tonnes, the actual mass may vary by 5 % with respect to the mass stated in this entry.
Kod svih ostalih vrsta (kategorija) vozila masa može varirati za 3%.
The variation shall be 3 % for all other vehicle categories.
3) Nepotrebno precrtati.
Delete where not applicable.

4) Proizvođač može kompletirati ovaj unos ili za međunarodni saobraćaj ili nacionalni saobraćaj ili oba.
The manufacturer may complete these entries for international traffic or national or both.
5) Za hibridna električna vozila, naznačiti obe snage.
For hybrid electric vehicles, indicate both power outputs.
6) Dodatna oprema se može navesti pod tačkom sa nazivom "Napomene".
Optional equipment under this letter can be added under entry "Remarks".
7) Oznake su navedene u članu 10. ovog pravilnika.
The codes described in paragraph 10 this prescription.
8) Izuzimajući sedišta konstruisana za korišćenje samo kada je vozilo u stanju mirovanja i broj mesta za kolica hendikepiranih osoba.
Excluding seats disignated for use only when the vehicle is stationary and the number of wheelchair position
9) Dodati broj nivoa emisije i slovnu oznaku koja odgovara homologaciji tipa.
Add the number of the Euro level and the character corresponding to the provisions used for type-approval.
10) Ponoviti za različita goriva koja se mogu koristiti. Vozila, kod kojih mogu biti korišćeni i benzin i gasovita goriva, ali gde je sistem napajanje benzinom predviđen samo u hitnim slučajevima ili samo za pokretanje motora i rezervoar za benzin ne može biti veće zapremine i od 15 litara, smatraće se vozilima koja se pokreću jedino gasovitim gorivima.
Repeat for the various fuels which can be used. Vehicles, which can be fuelled with both petrol and gaseous fuel but where the petrol system is fitted for emergency purposes or starting only and of which the petrol tank cannot contain more than 15 litres of petrol, will be regarded as vehicles which can only run a gaseous fuel.
11) U slučaju da je vozilo opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz], proizvođač treba da naznači da je: "Vozilo je opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz]".
If the vehicle is equipped with 24 GHz short-range radar equipment, the manufacturer shall indicate here: "Vehicle equipped with 24 GHz short-range radar equipment".

 

Obrazac 13 - N3

Kompletirana vozila
(Completed vehicles)

POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

(Deo 1. Potvrde o saobraznosti)

Dolepotpisan: ........ (puno ime i prezime i funkcija) ovim potvrđuje da vozilo:

The undersigned: ....................................................(Full name and position) hereby certifies that the vehicle:

0.1

Marka (Komercijalni naziv proizvođača): ............................

 

Make (Trade name of manufacturer):

0.2

Tip: ..............................

 

Type:

 

Varijanta: .................................

 

Variant:

 

Verzija: .....................................

 

Version:

0.2.1

Komercijalna oznaka: ..............................

 

Commercial name:

0.4

Vrsta (kategorija) vozila: ..............................

 

Vehicle category:

0.5

Naziv i adresa proizvođača: ............................

 

Name and address of manufacturer:

0.6

Položaj i način postavljanja proizvođačkih tablica: ..............................

 

Location and method of attachment of the statutory plates:

 

Položaj identifikacione oznake vozila (VIN): ............................

 

Location of the vehicle identification number:

0.9

Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako treba): ............................

 

Name and address of the manufacturer’s representative (if any):

0.10

Identifikaciona oznaka vozila (VIN): ...........................

 

Vehicle identification number:

a)

je kompletirano i izmenjeno1) kako sledi: ..................................... i
has been completed and altered 1) as follows: .............................. and

b)

u svakom pogledu je saobrazno tipu vozila naznačenom u homologaciji (................ broj homologacije i broj proširenja dodeljenih u Republici Srbiji) izdatoj dana (..................... datum izdavanja) i
conforms in all respects to the type described in approval (................ type-approval number including extension number granted in the Republic of Serbia) issued on (.............. date of issue) and

v)

može biti stalno registrovano u Republici Srbiji za saobraćaj desnom stranom kolovoza u smeru vožnje i koje koristi metrički sistem mernih jedinica za brzinomer.
can be permanently registered in the Republic of Serbia having right side of road and using metric units for the speedometer.

 

 

 

 

Mesto
(Place)

 

Datum
(Date)

 

 

 

Potpis
(Signature)

 

Položaj u firmi
(Position)

Dodatak: potvrda o saobraznosti za svaku fazu.
Attachment: certificates of conformity for each stage.

(Deo 2. Potvrde o saobraznosti)

VOZILO VRSTE N3
VEHICLE CATEGORY N3

(kompletna i kompletirana vozila)
(complete and completed vehicles)

Opšte konstrukcijske karakteristike
General construction characteristics

1.

Broj osovina: .................................................................. i točkova: ..............................................

 

Number of axles:                                                            and wheels:

1.1

Broj osovina i položaj osovina sa udvojenim točkovima: ...........................................................................

 

Number and position of axles with twin wheels:

2.

Upravljačke osovine (broj, položaj): ...........................................................................................................

 

Steered axles (number, position):

3.

Pogonske osovine (broj, položaj, povezanost): .........................................................................................

 

Powered axles (number, position, interconnection):

Osnovne dimenzije
Main dimensions

4.

Međuosovinsko rastojanje2): .......................................................................................................... [mm]

 

Wheelbase2):

4.1

Rastojanje između osovine:         1-2: ............. [mm]        2-3: .............. [mm]        3-4: ................. [mm]

 

Axle spacing:

5.

Dužina: ............................................................................................................................................ [mm]

 

Length:

6.

Širina: .............................................................................................................................................. [mm]

 

Width:

8.

Izvod za vuču poluprikolice (najveći i najmanji): .............................................................................. [mm]

 

Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum):

9.

Rastojanje između prednjeg kraja vozila i centra priključnog uređaja: ............................................ [mm]

 

Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:

11.

Dužina prostora za teret: ................................................................................................................. [mm]

 

Length of the loading area:

12.

Zadnji prepust: ................................................................................................................................. [mm]

 

Rear overhang:

Mase
Masses

13.

Masa vozila spremnog za vožnju3): ................................................................................................... [kg]

 

Mass of the vehicle in running order3):

13.1

Raspored ove mase između osovina:                    1. ........ [kg] 2. ........... [kg] 3. ............ [kg]

 

Distribution of this mass amongst the axles:

16.

Najveće dozvoljene mase

 

Technically permissible maximum masses

16.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila: ................................................................................. [kg]

 

Technically permissible maximum laden mass:

16.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje:                          1. .... [kg] 2. .... [kg] 3. ....[kg]

 

Technically permissible mass on each axle:

16.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina:                       1. ...... [kg] 2. ..... [kg] 3. ................ [kg]

 

Technically permissible mass on each axle group:

16.4

Najveća dozvoljene masa skupa vozila: ........................................................................................... [kg]

 

Technically permissible maximum mass of the combination:

17.

Najveće dozvoljene mase namenjene za registraciju / korišćenje1) vozila u nacionalnom / međunarodnom saobraćaju1) 4): ........................................................................................................... [kg]

 

Intended registration / in service1) maximum permissible masses in national/international traffic1) 4)

17.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila namenjenog za registraciju / korišćenje1): ................. [kg]

 

Intended registration / in service1) maximum permissible laden mass:

17.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje vozila namenjenog za registraciju / korišćenje1):      1. .......... [kg] 2. ........... [kg] 3. ............... [kg]

 

Intended registration / in service1) maximum permissible laden mass on each axle:

17.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina vozila namenjenog za registraciju / korišćenje1):       1. ........ [kg] 2. ........... [kg] 3. ............... [kg]

 

Intended registration / in service1) maximum permissible laden mass on each axle group:

17.4

Najveća dozvoljene masa skupa vozila namenjenog za registraciju / korišćenje1): ............................ [kg]

 

Intended registration / in service1) maximum permissible mass of the combination:

18.

Najveća dozvoljena masa za vuču u slučaju za:

 

Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1

Prikolica sa rudom: ........................................................................................................................... [kg]

 

Drawbar trailer:

18.2

Poluprikolica: .................................................................................................................................... [kg]

 

Semi-trailer:

18.3

Prikolica sa centralnom osovinom: ................................................................................................... [kg]

 

Centre-axle trailer:

18.4

Prikolica bez kočnice: ....................................................................................................................... [kg]

 

Unbraked trailer:

19.

Najveće dozvoljeno statičko vertikalno opterećenje u tački spajanja: ............................................... [kg]

 

Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:

Motor
Power plant

20.

Proizvođač motora: .................................................

 

Manufacturer of the engine:

21.

Oznaka motora kako je naznačeno na motoru: .................................................

 

Engine code as marked on the engine:

22.

Radni proces: .................................................

 

Working principle:

23.

Čisto električno vozilo:      da / ne1)

 

Pure electric:      yes / no1)

23.1

Hibridno [električno] vozilo:      da / ne1)

 

Hybrid [electric] vehicle:       yes / no1)

24.

Broj i raspored cilindara: .................................................

 

Number and arrangement of cylinders:

25.

Radna zapremina: ....................................................................................................................... [cm3]

 

Engine capacity:

26.

Gorivo: dizel / benzin / TNG / KPG - biometan / etanol / biodizel / vodonik1)

 

Fuel: Diesel / petrol / LPG / NG - Biomethane / Ethanol / Biodiesel / Hydrogen1)

26.1

Jednokomponentno gorivo / dvokomponentno gorivo / mešavina goriva1)

 

Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel1)

27.

Najveća neto snaga: ............. [kW]5 pri............ [min-1] ili najveća stalna snaga (elektromotor)................... [kW]1)

 

Maximum net power: ............ [kW]5 at............. [min-1] or maximum continuous rated power (electric motor) ...................... [kW]1)

28.

Menjački prenosnik (tip): ...........................................................................................................................

 

Gearbox (type):

Najveća brzina
Maximum speed

29.

Najveća brzina: ............................................................................................................................ [km/h]

 

Maximum speed:

Osovine i oslanjanje
Axles and suspension

31.

Položaj osovine(a) koja se podiže: ..........................................................................................................

 

Position of lift axle(s):

32.

Položaj osovine(a) pogodne za teret: ......................................................................................................

 

Position of loadable axle(s):

33.

Pogonska(e) osovina(e) sa vazdušnim oslanjanjem ili ekvivalentnim:        da / ne1)

 

Drive axle(s) with air suspension or equivalent:      yes / no1)

35.

Pneumatik / naplatak, kombinacija6): ......................................................................................................

 

Tyre / wheel combination6):

Kočenje
Brakes

36.

Tip veze sa kočnicom prikolice: mehanički / električni / pneumatski / hidraulični 1)

 

Trailer brake connections mechanical / electric / pneumatic / hydraulic1)

37.

Pritisak u vôdu za napajanje sistema kočenja prikolice: .................................................................. [bar]

 

Pressure in feed line for trailer braking system:

Karoserija
Bodywork

38.

Oznaka oblika za karoseriju7): .................................................

 

Code for bodywork7):

41.

Broj i raspored vrata: .................................................

 

Number and configuration of doors:

42.

Broj mesta za sedenje (uključujući i vozačevo)8): .................................................

 

Number of seating positions (including the driver) 8):

Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila
Coupling device

44.

Broj homologacije ili homologaciona oznaka (ako je ugrađen): ............................................................

 

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):

45.1

Karakteristične vrednosti:         D: ......... / V: ....... / S: ....... / U: .......1)

 

Characteristics value:         D: ......... / V: ....... / S: ....... / U: .......1)

Karakteristike za zaštitu životne sredine
Environmental performances

46.

Nivo buke

 

Sound level

 

U mirovanju: .......... [dB(A)] pri broju obrtaja motora: ................................................................... [min-1]

 

Stationary:                          at engine speed:

 

U kretanju: ................................................................................................................................... [dB(A)]

 

Drive-by:

47.

Nivo izduvne emisije9): EURO...................................................

 

Exhaust emission level9):

48.

Izduvne emisije10):

 

Exhaust emissions10):

 

Broj osnovnog propisa sa poslednjom izmenom koja je primenjena: ....................................................

 

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:

 

1.1 Postupak ispitivanja: Tip I ili ESC1)

 

      Test procedure: Type I or ESC 1)

 

CO: ............[g/km]  HC: ........... [g/km]  NOx: .......... [g/km]  HC+NOx: .........[g/km] Čestice: ....... [g/km]

 

Dimnost (ELR): .......................................................................................... [m-1]   Particulates: ....... [g/km]

 

Smoke opacity (ELR):

 

1.2 Postupak ispitivanja: Tip I (EURO 5 ili EURO 61))

 

Test procedure: Type I (Euro 5 or 61))

 

CO: .........[g/km]  THC: .........[g/km]  NMHC: ......... [g/km]  NOx: ......... [g/km]  THC + NOx: ........ [g/km]

 

Čestice (masa): ............ [g]                                                                             Čestice (broj): ................

 

Particulates (mass):                                                                                        Particles (number):

 

2. Postupak ispitivanja: ETC (ako se primenjuje)

 

Test procedure: ETC (if applicable)

 

CO: ...........[g/km]  NOx: ...........[g/km]  NMHC: ...........[g/km]  THC: ...........[g/km]  CH4: ...........[g/km]

 

Čestice: ............[g/km]

 

Particulates:

48.1

Korigovana vrednost koeficijenta apsorpcije dimnosti: ................................................................. [m-1]

 

Smoke corrected absorption coefficient:

Ostalo
Miscellaneous

50.

Homologovano prema konstrukcijskim zahtevima za prevoz opasnih roba:     da / klasa(e): ........ / ne1)

 

Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods:     yes / class(es): ........ / no1)

51.

Za vozila posebne namene: naznačeno prema članu 10. ovog pravilnika: .............................................

 

For special purpose vehicles: designation in accordance with paragraph 10 this prescription.

52.

Napomene11): .............................................

 

Remarks11):

_______________
1) Nepotrebno precrtati.
Delete where not applicable.
2) Samo kada su dve osovine. Za prikolicu sa centralnom osovinom, sa jednom osovinom, navesti horizontalno rastojanje između vertikalnih osa tačke spajanja i centra osovine.
This entry shell be only completed when the vehicle has two axles. For a centre-axle trailer with one single axle, indicate the horizontal distance between the vertical axis of the coupling and the centre of the axle.
3) Ova masa uključuje masu vozača i članove posade ako postoje sedišta za posadu u vozilu.
This mass shall include the mass of the driver and the mass of the crew member if there is a crew seat in the vehicle.
Vozila koja pripadaju vrsti (kategoriji) M
1, N1, O1, O2 ili M2 i ≤ 3,5 [t], stvarna masa može varirati za 5% u odnosu na ovde naznačenu masu.
With respect to vehicles belonging to category M1, N1, O1, O2 or M2 under 3,5 tonnes, the actual mass may vary by 5 % with respect to the mass stated in this entry.

Kod svih ostalih vrsta (kategorija) vozila masa može varirati za 3%.
The variation shall be 3% for all other vehicle categories.

4) Proizvođač može kompletirati ovaj unos ili za međunarodni saobraćaj ili nacionalni saobraćaj ili oba.
The manufacturer may complete these entries for international traffic or national or both.
5) Za hibridna električna vozila, naznačiti obe snage.
For hybrid electric vehicles, indicate both power outputs.
6) Dodatna oprema se može navesti pod tačkom sa nazivom "Napomene".
Optional equipment under this letter can be added under entry "Remarks".
7) Oznake su navedene u članu 10. ovog pravilnika.
The codes described in paragraph 10 this prescription.
8) Izuzimajući sedišta konstruisana za korišćenje samo kada je vozilo u stanju mirovanja i broj mesta za kolica hendikepiranih osoba.
Excluding seats disignated for use only when the vehicle is stationary and the number of wheelchair position.
9) Dodati broj nivoa emisije i slovnu oznaku koja odgovara homologaciji tipa.
Add the number of the Euro level and the character corresponding to the provisions used for type-approval.
10) Ponoviti za različita goriva koja se mogu koristiti. Vozila, kod kojih mogu biti korišćeni i benzin i gasovita goriva, ali gde je sistem napajanje benzinom predviđen samo u hitnim slučajevima ili samo za pokretanje motora i rezervoar za benzin ne može biti veće zapremine i od 15 litara, smatraće se vozilima koja se pokreću jedino gasovitim gorivima.
Repeat for the various fuels which can be used. Vehicles, which can be fuelled with both petrol and gaseous fuel but where the petrol system is fitted for emergency purposes or starting only and of which the petrol tank cannot contain more than 15 litres of petrol, will be regarded as vehicles which can only run a gaseous fuel.
11) U slučaju da je vozilo opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz], proizvođač treba da naznači da je: "Vozilo je opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz]".
If the vehicle is equipped with 24 GHz short-range radar equipment, the manufacturer shall indicate here: "Vehicle equipped with 24 GHz short-range radar equipment".

Obrazac 14 - O1 i O2

Kompletna vozila
(Complete vehicles)

POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

(Deo 1. Potvrde o saobraznosti)

Dolepotpisan: ........ (puno ime i prezime i funkcija) ovim potvrđuje da vozilo:

The undersigned: .................................................... (Full name and position) hereby certifies that the vehicle:

0.1

Marka (Komercijalni naziv proizvođača): ................................................................................................

 

Make (Trade name of manufacturer):

0.2

Tip: ..........................................................................................................................................................

 

Type:

 

Varijanta: .................................................................................................................................................

 

Variant:

 

Verzija: ....................................................................................................................................................

 

Version:

0.2.1

Komercijalna oznaka: .............................................................................................................................

 

Commercial name:

0.4

Vrsta (kategorija) vozila: ........................................................................................................................

 

Vehicle category:

0.5

Naziv i adresa proizvođača: ...................................................................................................................

 

Name and address of manufacturer:

0.6

Položaj i način postavljanja proizvođačkih tablica: .................................................................................

 

Location and method of attachment of the statutory plates:

 

Položaj identifikacione oznake vozila (VIN): ............................................................................................

 

Location of the vehicle identification number:

0.9

Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako treba): ...........................................................................

 

Name and address of the manufacturer’s representative (if any):

0.10

Identifikaciona oznaka vozila (VIN): ........................................................................................................

 

Vehicle identification number:

u svakom pogledu je saobrazno tipu vozila naznačenom u homologaciji (.............................. broj homologacije i broj proširenja dodeljenih u Republici Srbiji) izdatoj dana (............................ datum izdavanja) i
conforms in all respects to the type described in approval (........................... type-approval number including extension number granted in the Republic of Serbia) issued on (......................... date of issue) and

može biti stalno registrovano u Republici Srbiji za saobraćaj desnom stranom kolovoza u smeru vožnje i koje koristi metrički sistem mernih jedinica za brzinomer.
can be permanently registered in the Republic of Serbia having right side of road and using metric units for the speedometer.

 

 

 

 

Mesto
(Place)

 

Datum
(Date)

 

 

 

Potpis
(Signature)

 

Položaj u firmi
(Position)

 

(Deo 2. Potvrde o saobraznosti)

 

VOZILO VRSTE O1 i O2
VEHICLE CATEGORY O1 and O2

(kompletna i kompletirana vozila)
(complete and completed vehicles)

Opšte konstrukcijske karakteristike
General construction characteristics

1.

Broj osovina: .................................................... i točkova: ......................................................................

 

Number of axles:                                             and wheels:

1.1

Broj osovina i položaj osovina sa udvojenim točkovima: .....................................................................

Number and position of axles with twin wheels:

Osnovne dimenzije
Main dimensions

4.

Međuosovinsko rastojanje1): ..........................................................................................................[mm]

 

Wheelbase1:

4.1

Rastojanje između osovine:                  1-2: ........ [mm]        2-3: .......... [mm]       3-4: ......... [mm]

 

Axle spacing:

5.

Dužina: ................................................................................................................................. [mm]

 

Length:

6.

Širina: ................................................................................................................................... [mm]

 

Width:

7.

Visina: ................................................................................................................................... [mm]

 

Height:

10.

Rastojanje između centra priključnog uređaja i zadnjeg kraja vozila: ................................... [mm]

 

Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle:

11.

Dužina prostora za teret: ....................................................................................................... [mm]

 

Length of the loading area:

12.

Zadnji prepust: ....................................................................................................................... [mm]

 

Rear overhang:

Mase
Masses

13.

Masa vozila spremnog za vožnju2): ......................................................................................... [kg]

 

Mass of the vehicle in running order: 2)

13.1

Raspored ove mase između osovina:             1. ........ [kg]   2. ........... [kg]   3. ............ [kg]

 

Distribution of this mass amongst the axles:

16.

Najveće dozvoljene mase

 

Technically permissible maximum masses

16.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila: ........................................................................ [kg]

 

Technically permissible maximum laden mass:

16.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje:             1. .... [kg]   2. .... [kg]   3. ... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle:

16.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina:             1. ...... [kg]   2. ......[kg]   3. ............... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle group:

19.

Najveće dozvoljeno statičko vertikalno opterećenje u tački spajanja: ....................................... [kg]

 

Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:

Najveća brzina
Maximum speed

29.

Najveća brzina: ......................................................................................................................... [km/h]

 

Maximum speed:

Osovine i oslanjanje
Axles and suspension

30.1

Trag svake upravljačke osovine: ............................................................................................. [mm]

 

Track of each steered axle:

30.2

Trag svih ostalih osovina: ........................................................................................................ [mm]

 

Track of all other axle:

31.

Položaj osovine(a) koja se podiže: ..................................................................................................

 

Position of lift axle(s):

32.

Položaj osovine(a) pogodne za teret: ................................................................................................

 

Position of loadable axle(s):

34.

Osovina(e) sa ugrađenim vazdušnim oslanjanjem ili ekvivalentnim:                                     da / ne3)

 

Axle(s) fitted with air suspension or equivalent:                       yes / no3)

35.

Pneumatik / naplatak, kombinacija4): .................................................................................................

 

Tyre / wheel combination4):

Kočenje
Brakes

36.

Tip veze sa kočnicom prikolice: mehanički / električni / pneumatski / hidraulični3)

 

Trailer brake connections mechanical / electric / pneumatic / hydraulic3)

Karoserija
Bodywork

38.

Oznaka oblika za karoseriju5): ................................................................................................................

 

Code for bodywork5):

Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila
Coupling device

44.

Broj homologacije ili homologaciona oznaka (ako je ugrađen): ...........................................................

 

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):

45.1

Karakteristične vrednosti:             D: ......... / V: ....... / S: ....... / U: .......3)

 

Characteristics value:             D: ......... / V: ....... / S: ....... / U: .......3)

Ostalo
Miscellaneous

50.

Homologovano prema konstrukcijskim zahtevima za prevoz opasnih roba:    da / klasa(e): ........... / ne3)

 

Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods: yes / class(es): .......... / no3)

51.

Za vozila posebne namene: naznačeno prema članu 10. ovog pravilnika: ............................................

 

For special purpose vehicles: designation in accordance with paragraph 10 this prescription.

52.

Napomene6): ...........................................................................................

 

Remarks6):

_______________
1) Samo kada su dve osovine. Za prikolicu sa centralnom osovinom, sa jednom osovinom, navesti horizontalno rastojanje između vertikalnih osa tačke spajanja i centra osovine.
This entry shell be only completed when the vehicle has two axles. For a centre-axle trailer with one single axle, indicate the horizontal distance between the vertical axis of the coupling and the centre of the axle.
2) Ova masa uključuje masu vozača i članove posade ako postoje sedišta za posadu u vozilu.
This mass shall include the mass of the driver and the mass of the crew member if there is a crew seat in the vehicle.
Vozila koja pripadaju vrsti (kategoriji) M
1, N1, O1, O2 ili M2 i ≤ 3,5 [t], stvarna masa može varirati za 5% u odnosu na ovde naznačenu masu.
With respect to vehicles belonging to category M1, N1, O1, O2 or M2 under 3,5 tonnes, the actual mass may vary by 5 % with respect to the mass stated in this entry.
Kod svih ostalih vrsta (kategorija) vozila masa može varirati za 3%.
The variation shall be 3% for all other vehicle categories.
3) Nepotrebno precrtati.
Delete where not applicable.
4) Dodatna oprema se može navesti pod tačkom sa nazivom "Napomene".
Optional equipment under this letter can be added under entry "Remarks".
5) Oznake su navedene u članu 10. ovog pravilnika.
The codes described in paragraph 10 this prescription.
6) U slučaju da je vozilo opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz], proizvođač treba da naznači da je: "Vozilo je opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz]".
If the vehicle is equipped with 24 GHz short-range radar equipment, the manufacturer shall indicate here: "Vehicle equipped with 24 GHz short-range radar equipment".

 

Obrazac 15 - O1 i O2

Kompletirana vozila
(Completed vehicles)

POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

(Deo 1. Potvrde o saobraznosti)

Dolepotpisan: ........ (puno ime i prezime i funkcija) ovim potvrđuje da vozilo:

The undersigned: ....................................................(Full name and position) hereby certifies that the vehicle:

0.1

Marka (Komercijalni naziv proizvođača): ..............................................................................................

 

Make (Trade name of manufacturer):

0.2

Tip: ........................................................................................................................................................

 

Type:

 

Varijanta: ...............................................................................................................................................

 

Variant:

 

Verzija: ...............................................................................................................................................

 

Version:

0.2.1

Komercijalna oznaka: .........................................................................................................................

 

Commercial name:

0.4

Vrsta (kategorija) vozila: .....................................................................................................................

 

Vehicle category:

0.5

Naziv i adresa proizvođača: ...............................................................................................................

 

Name and address of manufacturer:

0.6

Položaj i način postavljanja proizvođačkih tablica: .............................................................................

 

Location and method of attachment of the statutory plates:

 

Položaj identifikacione oznake vozila (VIN): .......................................................................................

 

Location of the vehicle identification number:

0.9

Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako treba): .........................................................................

 

Name and address of the manufacturer’s representative (if any):

0.10

Identifikaciona oznaka vozila (VIN): .....................................................................................................

 

Vehicle identification number:

 

 

 

a) je kompletirano i izmenjeno1) kako sledi: ......................................................................................... i

 

has been completed and altered1) as follows: .............................................................................. and

 

b) u svakom pogledu je saobrazno tipu vozila naznačenom u homologaciji (............. broj homologacije i broj proširenja dodeljenih u Republici Srbiji) izdatoj dana (............... datum izdavanja) i

 

conforms in all respects to the type described in approval (…........... type-approval number including extension number granted in the Republic of Serbia) issued on (............. date of issue) and

 

v) može biti stalno registrovano u Republici Srbiji za saobraćaj desnom stranom kolovoza u smeru vožnje i koje koristi metrički sistem mernih jedinica za brzinomer.

 

can be permanently registered in the Republic of Serbia having right side of road and using metric units for the speedometer.

 

 

 

 

Mesto
(Place)

 

Datum
(Date)

 

 

 

Potpis
(Signature)

 

Položaj u firmi
(Position)

Dodatak: potvrda o saobraznosti za svaku fazu.
Attachment: certificates of conformity for each stage.

 

(Deo 2. Potvrde o saobraznosti)

VOZILO VRSTE O1 i O2
VEHICLE CATEGORY O1 and O2

(kompletna i kompletirana vozila)
(complete and completed vehicles)

Opšte konstrukcijske karakteristike
General construction characteristics

1.

Broj osovina: ............................................................. i točkova: .............................................................

 

Number of axles:                                                        and wheels:

1.1

Broj osovina i položaj osovina sa udvojenim točkovima: ........................................................................

 

Number and position of axles with twin wheels:

Osnovne dimenzije
Main dimensions

4.

Međuosovinsko rastojanje2): ......................................................................................................... [mm]

 

Wheelbase2):

4.1

Rastojanje između osovine:                                 1-2: ........ [mm]    2-3: .......... [mm]    3-4: ......... [mm]

 

Axle spacing:

5.

Dužina: ......................................................................................................................................... [mm]

 

Length:

6.

Širina: ........................................................................................................................................... [mm]

 

Width:

7.

Visina: .......................................................................................................................................... [mm]

 

Height:

10.

Rastojanje između centra priključnog uređaja i zadnjeg kraja vozila: ......................................... [mm]

 

Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle:

11.

Dužina prostora za teret: ............................................................................................................. [mm]

 

Length of the loading area:

12.

Zadnji prepust: ............................................................................................................................ [mm]

 

Rear overhang:

Mase
Masses

13.

Masa vozila spremnog za vožnju3): .............................................................................................. [kg]

 

Mass of the vehicle in running order3):

13.1

Raspored ove mase između osovina:              1. ........ [kg]  2. ........... [kg]  3. ............ [kg]

 

Distribution of this mass amongst the axles:

16.

Najveće dozvoljene mase

 

Technically permissible maximum masses

16.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila: ............................................................................ [kg]

 

Technically permissible maximum laden mass:

16.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje:                   1. .... [kg]  2. .... [kg]  3. ...[kg]

 

Technically permissible mass on each axle:

16.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina:                   1. ....... [kg]  2. ..... [kg]  3. ............ [kg]

 

Technically permissible mass on each axle group:

19.

Najveće dozvoljeno statičko vertikalno opterećenje u tački spajanja: .......................................... [kg]

 

Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:

Najveća brzina
Maximum speed

29.

Najveća brzina: ......................................................................................................................... [km/h]

 

Maximum speed:

Osovine i oslanjanje
Axles and suspension

30.1

Trag svake upravljačke osovine: ............................................................................................... [mm]

 

Track of each steered axle:

30.2

Trag svih ostalih osovina: .......................................................................................................... [mm]

 

Track of all other axle:

31.

Položaj osovine(a) koja se podiže: ...........................................................................................

 

Position of lift axle(s):

32.

Položaj osovine(a) pogodne za teret: ..................................................................................................

 

Position of loadable axle(s):

34.

Osovina(e) sa ugrađenim vazdušnim oslanjanjem ili ekvivalentnim:    da / ne1)

 

Axle(s) fitted with air suspension or equivalent:    yes / no1)

35.

Pneumatik / naplatak, kombinacija4): ...................................................................................................

 

Tyre / wheel combination4):

Kočenje
Brakes

36.

Tip veze sa kočnicom prikolice: mehanički / električni / pneumatski / hidraulični1)

 

Trailer brake connections mechanical / electric / pneumatic / hydraulic1)

Karoserija
Bodywork

38.

Oznaka oblika za karoseriju5): ..................................................................................................................

 

Code for bodywork5):

Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila
Coupling device

44.

Broj homologacije ili homologaciona oznaka (ako je ugrađen): ...........................................................

 

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):

45.1

Karakteristične vrednosti:           D: ......... /  V: ....... /  S: ....... /  U: .......1)

 

Characteristics value:          D: ......... /  V: ....... /  S: ....... /  U: .......1)

Ostalo
Miscellaneous

50.

Homologovano prema konstrukcijskim zahtevima za prevoz opasnih roba:  da / klasa(e): ................... / ne1)

 

Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods: yes / class(es): .......... / no1)

51.

Za vozila posebne namene: naznačeno prema članu 10. ovog pravilnika: ................................................................................................................................................................

 

For special purpose vehicles: designation in accordance with paragraph 10 this prescription.

52.

Napomene6): .........................................................................................................................................

 

Remarks6):

_______________
1) Nepotrebno precrtati.
Delete where not applicable.
2) Samo kada su dve osovine. Za prikolicu sa centralnom osovinom, sa jednom osovinom, navesti horizontalno rastojanje između vertikalnih osa tačke spajanja i centra osovine.
This entry shell be only completed when the vehicle has two axles. For a centre-axle trailer with one single axle, indicate the horizontal distance between the vertical axis of the coupling and the centre of the axle.
3) Ova masa uključuje masu vozača i članove posade ako postoje sedišta za posadu u vozilu.
This mass shall include the mass of the driver and the mass of the crew member if there is a crew seat in the vehicle.
Vozila koja pripadaju vrsti (kategoriji) M
1, N1, O1, O2 ili M2 i ≤ 3,5 [t], stvarna masa može varirati za 5% u odnosu na ovde naznačenu masu.
With respect to vehicles belonging to category M
1, N1, O1, O2 or M2 under 3,5 tonnes, the actual mass may vary by 5 % with respect to the mass stated in this entry.
Kod svih ostalih vrsta (kategorija) vozila masa može varirati za 3%.
The variation shall be 3% for all other vehicle categories.
4) Dodatna oprema se može navesti pod tačkom sa nazivom "Napomene".
Optional equipment under this letter can be added under entry "Remarks".
5) Oznake su navedene u članu 10. ovog pravilnika.
The codes described in paragraph 10 this prescription.
6) U slučaju da je vozilo opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz], proizvođač treba da naznači da je: "Vozilo je opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz]".
If the vehicle is equipped with 24 GHz short-range radar equipment, the manufacturer shall indicate here: "Vehicle equipped with 24 GHz short-range radar equipment".

 

Obrazac 16 - O3 i O4

Kompletna vozila
(Complete vehicles)

POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

(Deo 1. Potvrde o saobraznosti)

Dolepotpisan: .................................. (puno ime i prezime i funkcija) ovim potvrđuje da vozilo:

The undersigned: ....................................................(Full name and position) hereby certifies that the vehicle:

0.1

Marka (Komercijalni naziv proizvođača): ..............................................................................................

 

Make (Trade name of manufacturer):

0.2

Tip: ........................................................................................................................................................

 

Type:

 

Varijanta: ..............................................................................................................................................

 

Variant:

 

Verzija: ..................................................................................................................................................

 

Version:

0.2.1

Komercijalna oznaka: ............................................................................................................................

 

Commercial name:

0.4

Vrsta (kategorija) vozila: ........................................................................................................................

 

Vehicle category:

0.5

Naziv i adresa proizvođača: ..................................................................................................................

 

Name and address of manufacturer:

0.6

Položaj i način postavljanja proizvođačkih tablica: ................................................................................

 

Location and method of attachment of the statutory plates:

 

Položaj identifikacione oznake vozila (VIN): ..........................................................................................

 

Location of the vehicle identification number:

0.9

Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako treba): ...........................................................................

 

Name and address of the manufacturer’s representative (if any):

0.10

Identifikaciona oznaka vozila (VIN):

 

Vehicle identification number:

u svakom pogledu je saobrazno tipu vozila naznačenom u homologaciji (...................... broj homologacije i broj proširenja dodeljenih u Republici Srbiji) izdatoj dana (................. datum izdavanja) i
conforms in all respects to the type described in approval (....................… type-approval number including extension number granted in the Republic of Serbia) issued on (.................. date of issue) and

može biti stalno registrovano u Republici Srbiji za saobraćaj desnom stranom kolovoza u smeru vožnje i koje koristi metrički sistem mernih jedinica za brzinomer.
can be permanently registered in the Republic of Serbia having right side of road and using metric units for the speedometer.

 

 

 

 

 

Mesto
(Place)

 

Datum
(Date)

 

 

 

Potpis
(Signature)

 

Položaj u firmi
(Position)

 

(Deo 2. Potvrde o saobraznosti)

VOZILO VRSTE O3 i O4
VEHICLE CATEGORY O3 and O4

(kompletna i kompletirana vozila)
(complete and completed vehicles)

Opšte konstrukcijske karakteristike
General construction characteristics

1.

Broj osovina: ............................................................................. i točkova: .................................................

 

Number of axles:                                                                       and wheels:

1.1

Broj osovina i položaj osovina sa udvojenim točkovima: .........................................................................

 

Number and position of axles with twin wheels:

2.

Upravljačke osovine (broj, položaj): ........................................................................................................

 

Steered axles (number, position):

Osnovne dimenzije
Main dimensions

4.

Međuosovinsko rastojanje1): ..................................................................................................... [mm]

 

Wheelbase1):

4.1

Rastojanje između osovine:                              1-2: ........ [mm]    2-3: .......... [mm]    3-4: .......... [mm]

 

Axle spacing:

5.

Dužina: ...................................................................................................................................... [mm]

 

Length:

6.

Širina: ......................................................................................................................................... [mm]

 

Width:

7.

Visina: ......................................................................................................................................... [mm]

 

Height:

10.

Rastojanje između centra priključnog uređaja i zadnjeg kraja vozila: ......................................... [mm]

 

Distance between the centre of the coupling device ant the rear end of the vehicle:

11.

Dužina prostora za teret: ............................................................................................................. [mm]

 

Length of the loading area:

12.

Zadnji prepust: ............................................................................................................................. [mm]

 

Rear overhang:

Mase
Masses

13.

Masa vozila spremnog za vožnju2): ................................................................................................ [kg]

 

Mass of the vehicle in running order2):

13.1

Raspored ove mase između osovina:              1. ........ [kg]   2. ........... [kg]   3. ............ [kg]

 

Distribution of this mass amongst the axles:

16.

Najveće dozvoljene mase

 

Technically permissible maximum masses

16.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila: .............................................................................. [kg]

 

Technically permissible maximum laden mass:

16.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje:                1. .... [kg]   2. .... [kg]   3. ... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle:

16.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina:                  1. ...... [kg]   2. ......[kg]   3. ............... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle group:

17.

Najveće dozvoljene mase namenjene za registraciju / korišćenje3) vozila u nacionalnom / međunarodnom saobraćaju3) 4): ........................................................................................................ [kg]

 

Intended registration / in service3) maximum permissible masses in national / international traffic3) 4)

17.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila namenjenog za registraciju / korišćenje3): ................ [kg]

 

Intended registration / in service3) maximum permissible laden mass:

17.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje vozila namenjenog za registraciju / korišćenje3):               1. .......... [kg]   2. ........... [kg]   3. ............... [kg]

 

Intended registration / in service3) maximum permissible laden mass on each axle:

17.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina vozila namenjenog za registraciju / korišćenje3):      1. ........ [kg]   2. ........... [kg]   3. ............... [kg]

 

Intended registration / in service3) maximum permissible laden mass on each axle group:

19.

Najveće dozvoljeno statičko vertikalno opterećenje u tački spajanja: .............................................. [kg]

 

Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:

Najveća brzina
Maximum speed

29.

Najveća brzina: ........................................................................................................................... [km/h]

 

Maximum speed:

Osovine i oslanjanje
Axles and suspension

31.

Položaj osovine(a) koja se podiže: .......................................................................................................

 

Position of lift axle(s):

32.

Položaj osovine(a) pogodne za teret: ...................................................................................................

 

Position of loadable axle(s):

34.

Osovina(e) sa ugrađenim vazdušnim oslanjanjem ili ekvivalentnim:   da / ne3)

 

Axle(s) fitted with air suspension or equivalent:   yes / no3)

35.

Pneumatik / naplatak, kombinacija5): ......................................................................................................

 

Tyre / wheel combination5):

Kočenje
Brakes

36.

Tip veze sa kočnicom prikolice: mehanički / električni / pneumatski / hidraulični3)

 

Trailer brake connections mechanical / electric / pneumatic / hydraulic3)

Karoserija
Bodywork

38.

Oznaka oblika za karoseriju6): ...................................................................................................................

 

Code for bodywork6):

Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila
Coupling device

44.

Broj homologacije ili homologaciona oznaka (ako je ugrađen): .............................................................

 

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):

45.1

Karakteristične vrednosti:           D: ......... /   V: ....... /   S: ....... /   U: .......3)

 

Characteristics value:           D: ......... /   V: ....... /   S: ....... /   U: .......3)

Ostalo
Miscellaneous

50.

Homologovano prema konstrukcijskim zahtevima za prevoz opasnih roba:              da / klasa(e): ................... / ne3)

 

Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods:              yes / class(es): .......... / no3)

51.

Za vozila posebne namene: naznačeno prema članu 10. ovog pravilnika: ................................................

 

For special purpose vehicles: designation in accordance with paragraph 10 this prescription:

52.

Napomene7): .............................................................................................................................................

 

Remarks7):

_______________
1) Samo kada su dve osovine. Za prikolicu sa centralnom osovinom, sa jednom osovinom, navesti horizontalno rastojanje između vertikalnih osa tačke spajanja i centra osovine.
This entry shell be only completed when the vehicle has two axles. For a centre-axle trailer with one single axle, idicate the horizontal distance between the vertical axis of the coupling and the centre of the axle.
2) Ova masa uključuje masu vozača i članove posade ako postoje sedišta za posadu u vozilu.
This mass shall include the mass of the driver and the mass of the crew member if there is a crew seat in the vehicle.
Vozila koja pripadaju vrsti (kategoriji) M
1, N1, O1, O2 ili M2 i ≤ 3,5 [t], stvarna masa može varirati za 5% u odnosu na ovde naznačenu masu.
With respect to vehicles belonging to category M
1, N1, O1, O2 or M2 under 3,5 tonnes, the actual mass may vary by 5 % with respect to the mass stated in this entry.
Kod svih ostalih vrsta (kategorija) vozila masa može varirati za 3%.
The variation shall be 3 % for all other vehicle categories.

3) Nepotrebno precrtati.
Delete where not applicable.
4) Proizvođač može kompletirati ovaj unos ili za međunarodni saobraćaj ili nacionalni saobraćaj ili oba.
The manufacturer may complete these entries for international traffic or national or both.
5) Dodatna oprema se može navesti pod tačkom sa nazivom "Napomene".
Optional equipment under this letter can be added under entry "Remarks".
6) Oznake su navedene u članu 10. ovog pravilnika.
The codes described in paragraph 10 this prescription.
7) U slučaju da je vozilo opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz], proizvođač treba da naznači da je: "Vozilo je opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz]".
If the vehicle is equipped with 24 GHz short-range radar equipment, the manufacturer shall indicate here: "Vehicle equipped with 24 GHz short-range radar equipment".

 

Obrazac 17 - O3 i O4

Kompletirana vozila
(Completed vehicles)

POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

(Deo 1. Potvrde o saobraznosti)

Dolepotpisan: .................................. (puno ime i prezime i funkcija) ovim potvrđuje da vozilo:

The undersigned: ....................................................(Full name and position) hereby certifies that the vehicle:

0.1

Marka (Komercijalni naziv proizvođača): ............................................................................................

 

Make (Trade name of manufacturer):

0.2

Tip: ......................................................................................................................................................

 

Type:

 

Varijanta: ..............................................................................................................................................

 

Variant:

 

Verzija: .................................................................................................................................................

 

Version:

0.2.1

Komercijalna oznaka: ...........................................................................................................................

 

Commercial name:

0.4

Vrsta (kategorija) vozila: .......................................................................................................................

 

Vehicle category:

0.5

Naziv i adresa proizvođača: ..................................................................................................................

 

Name and address of manufacturer:

0.6

Položaj i način postavljanja proizvođačkih tablica: ...............................................................................

 

Location and method of attachment of the statutory plates:

 

Položaj identifikacione oznake vozila (VIN): .........................................................................................

 

Location of the vehicle identification number:

0.9

Naziv i adresa predstavnika proizvođača (ako treba): ..........................................................................

 

Name and address of the manufacturer’s representative (if any):

0.10

Identifikaciona oznaka vozila (VIN): ......................................................................................................

 

Vehicle identification number:

 

 

 

a) je kompletirano i izmenjeno1) kako sledi: ........................................................................................... i

 

has been completed and altered1) as follows: ................................................................................. and

 

b) u svakom pogledu je saobrazno tipu vozila naznačenom u homologaciji (.................... broj homologacije i broj proširenja dodeljenih u Republici Srbiji) izdatoj dana (.............. datum izdavanja) i

 

conforms in all respects to the type described in approval (…................ type-approval number including extension number granted in the Republic of Serbia) issued on (............... date of issue) and

 

v) može biti stalno registrovano u Republici Srbiji za saobraćaj desnom stranom kolovoza u smeru vožnje i koje koristi metrički sistem mernih jedinica za brzinomer.

 

can be permanently registered in the Republic of Serbia having right side of road and using metric units for the speedometer.

 

 

 

 

Mesto
(Place)

 

Datum
(Date)

 

 

 

Potpis
(Signature)

 

Položaj u firmi
(Position)

Dodatak: potvrda o saobraznosti za svaku fazu.
Attachment: certificates of conformity for each stage.

(Deo 2. Potvrde o saobraznosti)

VOZILO VRSTE O3 i O4
VEHICLE CATEGORY O3 and O4

(kompletna i kompletirana vozila)
(complete and completed vehicles)

Opšte konstrukcijske karakteristike
General construction characteristics

1.

Broj osovina: ............................................................. i točkova: .............................................................

 

Number of axles:                                                       and wheels:

1.1

Broj osovina i položaj osovina sa udvojenim točkovima: ....................................................................

 

Number and position of axles with twin wheels:

2.

Upravljačke osovine (broj, položaj): ....................................................................................................

 

Steered axles (number, position):

Osnovne dimenzije
Main dimensions

4.

Međuosovinsko rastojanje2): ......................................................................................................... [mm]

 

Wheelbase2):

4.1

Rastojanje između osovine:                                  1-2: ........ [mm]   2-3: .......... [mm]    3-4: ......... [mm]

 

Axle spacing:

5.

Dužina: ........................................................................................................................................ [mm]

 

Length:

6.

Širina: .......................................................................................................................................... [mm]

 

Width:

7.

Visina: ......................................................................................................................................... [mm]

 

Height:

10.

Rastojanje između centra priključnog uređaja i zadnjeg kraja vozila: ......................................... [mm]

 

Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle:

11.

Dužina prostora za teret: ............................................................................................................. [mm]

 

Length of the loading area:

12.

Zadnji prepust: ............................................................................................................................ [mm]

 

Rear overhang:

Mase
Masses

13.

Masa vozila spremnog za vožnju3): .............................................................................................. [kg]

 

Mass of the vehicle in running order3):

13.1

Raspored ove mase između osovina:             1. ........ [kg]   2. ........... [kg]   3. ............ [kg]

 

Distribution of this mass amongst the axles:

16.

Najveće dozvoljene mase

 

Technically permissible maximum masses

16.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila: ............................................................................ [kg]

 

Technically permissible maximum laden mass:

16.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje:                   1. .... [kg]   2. .....[kg]   3. ... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle:

16.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina:                1. ...... [kg]   2. ......[kg]   3. ............... [kg]

 

Technically permissible mass on each axle group:

17.

Najveće dozvoljene mase namenjene za registraciju / korišćenje1) vozila u nacionalnom / međunarodnom saobraćaju1) 4: ...................................................................................................... [kg]

 

Intended registration / in service1) maximum permissible masses in national / international traffic1) 4)

17.1

Najveća dozvoljena masa opterećenog vozila namenjenog za registraciju / korišćenje1): .............. [kg]

 

Intended registration / in service1) maximum permissible laden mass:

17.2

Najveće dozvoljeno osovinsko opterećenje vozila namenjeno za registraciju / korišćenje1):            1. .......... [kg] 2. ........... [kg] 3. ............... [kg]

 

Intended registration / in service1) maximum permissible laden mass on each axle:

17.3

Najveće dozvoljeno opterećenje po grupi osovina vozila namenjeno za registraciju / korišćenje1):   1. ........ [kg]   2. ........... [kg]   3. ............... [kg]

 

Intended registration / in service1) maximum permissible laden mass on each axle group:

19.

Najveće dozvoljeno statičko vertikalno opterećenje u tački spajanja: .............................................. [kg]

 

Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point:

Najveća brzina
Maximum speed

29.

Najveća brzina: ............................................................................................................................. [km/h]

 

Maximum speed:

Osovine i oslanjanje
Axles and suspension

31.

Položaj osovine(a) koja se podiže: .........................................................................................................

 

Position of lift axle(s):

32.

Položaj osovine(a) pogodne za teret: ......................................................................................................

 

Position of loadable axle(s):

34.

Osovina(e) sa ugrađenim vazdušnim oslanjanjem ili ekvivalentnim:                   da / ne1)

 

Axle(s) fitted with air suspension or equivalent:                   yes / no1)

35.

Pneumatik / naplatak, kombinacija5): .....................................................................................................

 

Tyre / wheel combination5):

Kočenje
Brakes

36.

Tip veze sa kočnicom prikolice: mehanički / električni / pneumatski / hidraulični1)

 

Trailer brake connections mechanical / electric / pneumatic / hydraulic1)

Karoserija
Bodywork

38.

Oznaka oblika za karoseriju6): ...................................................

 

Code for bodywork6):

Uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila
Coupling device

44.

Broj homologacije ili homologaciona oznaka (ako je ugrađen): ..............................................................

 

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):

45.1

Karakteristične vrednosti:                 D: ......... /   V: ....... /   S: ....... /   U: .......1)

 

Characteristics value:                 D: ......... /   V: ....... /   S: ....... /   U: .......1)

Ostalo
Miscellaneous

50.

Homologovano prema konstrukcijskim zahtevima za prevoz opasnih roba:      da / klasa(e): ................... / ne1)

 

Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods:      yes / class(es): .......... / no1)

51.

Za vozila posebne namene: naznačeno prema članu 10. ovog pravilnika: ...............................................

 

For special purpose vehicles: designation in accordance with paragraph 10 this prescription.

52.

Napomene7): .............................................................................................................................................

 

Remarks7):

_____________
1) Nepotrebno precrtati.
Delete where not applicable.
2) Samo kada su dve osovine. Za prikolicu sa centralnom osovinom, sa jednom osovinom, navesti horizontalno rastojanje između vertikalnih osa tačke spajanja i centra osovine.
This entry shell be only completed when the vehicle has two axles. For a centre-axle trailer with one single axle, indicate the horizontal distance between the vertical axis of the coupling and the centre of the axle.
3) Ova masa uključuje masu vozača i članove posade ako postoje sedišta za posadu u vozilu.
This mass shall include the mass of the driver and the mass of the crew member if there is a crew seat in the vehicle.
Vozila koja pripadaju vrsti (kategoriji) M1, N1, O1, O2 ili M2 i ≤ 3,5 [t], stvarna masa može varirati za 5% u odnosu na ovde naznačenu masu.
With respect to vehicles belonging to category M1, N1, O1, O2 or M2 under 3,5 tonnes, the actual mass may vary by 5 % with respect to the mass stated in this entry.
Kod svih ostalih vrsta (kategorija) vozila masa može varirati za 3%.
The variation shall be 3% for all other vehicle categories.
4) Proizvođač može kompletirati ovaj unos ili za međunarodni saobraćaj ili nacionalni saobraćaj ili oba.
The manufacturer may complete these entries for international traffic or national or both.
5) Dodatna oprema se može navesti pod tačkom sa nazivom "Napomene".
Optional equipment under this letter can be added under entry "Remarks".
6) Oznake su navedene u članu 10. ovog pravilnika.
The codes described in paragraph 10 this prescription.
7) U slučaju da je vozilo opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz], proizvođač treba da naznači da je: "Vozilo je opremljeno sa kratkopojasnim radarom od 24 [GHz]".
If the vehicle is equipped with 24 GHz short-range radar equipment, the manufacturer shall indicate here: "Vehicle equipped with 24 GHz short-range radar equipment".

 

Obrazac 18 - T

POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

za kompletna / kompletirana vozila 1)
for complete / completed vehicles1)

(Deo 1. Potvrde o saobraznosti)

Ja, dolepotpisan: ................................................................................................................ (Puno ime i prezime)

I, the undersigned: ...........................................................................................................................(Full name)

ovim potvrđujem da vozilo:
hereby certify that the following vehicle:

0.1

Marka(e) (koje je registrovao proizvođač): ...........................................................................................

 

Make(s) (registered by the manufacturer):

0.2

Tip (navesti sve varijante i verzije): ......................................................................................................

 

Type (specify any variants and versions):

0.2.1

Komercijalni naziv(i) (po potrebi): .........................................................................................................

 

Trade name(s) (where appropriate):

0.3

Identifikaciona oznaka tipa, ako je postavljena na vozilo: ....................................................................

 

Means of identification of type, if marked on the vehicle:

0.3.1

Proizvođačka tablica (položaj i način postavljanja): ..............................................................................

 

Manufacturer's plate (location and method of affixing):

0.3.2

Identifikaciona oznaka šasije (položaj): .................................................................................................

 

Chassis identification number (location):

0.4

Vrsta (kategorija) vozila: .......................................................................................................................

 

Category of vehicle:

0.5

Naziv i adresa proizvođača: ..................................................................................................................

 

Name and address of manufacturer:

0.6

Položaj proizvođačkih tablica: ...............................................................................................................

 

Location of the statutory plates:

 

Faza I: Osnovno vozilo:

 

Stage 1: Base vehicle:

 

- Proizvođač: ..........................................................................................................................................

 

Manufacturer:

 

- Broj homologacije tipa: ........................................................................................................................

 

Type-approval number:

 

- Datum: .................................................................................................................................................

 

Date:

 

Faza II:

 

Stage 2:

 

- Proizvođač: ..........................................................................................................................................

 

Manufacturer:

 

- Broj homologacije tipa: ........................................................................................................................

 

Type-approval number:

 

- Datum: .................................................................................................................................................

 

Date:

 

Identifikaciona oznaka vozila (VIN): ......................................................................................................

 

Vehicle identification number:

 

Numerička ili alfanumerička identifikaciona oznaka: .............................................................................

 

Numeric or alphanumeric identification code:

 

 

u svakom pogledu je saobrazno tipu(ovima) vozila naznačenom u homologaciji:
according to the type(s) of vehicle described in the approval(s) corresponds in every respect to the type described in:

 

- Broj homologacije tipa dodeljen u Republici Srbiji: ............................................................................

 

Serbian national type-approval number:

 

- Datum: .................................................................................................................................................

 

Date:

Vozilo može biti stalno registrovano u Republici Srbiji, bez dodatnih homologacija, za saobraćaj desnom stranom kolovoza u smeru vožnje.
The vehicle may be registered permanently in the Republic of Serbia, without requiring any further approvals, for driving on the right side of road.

 

 

 

 

Mesto
(Place)

 

Datum
(Date)

 

 

 

Potpis
(Signature)

 

Položaj u firmi
(Position)

Dodatak: (samo u slučaju višefazne homologacije tipova vozila): potvrda o saobraznosti za svaku fazu.
Attachment: (only in the case of multi-stage vehicle types): certificates of conformity for each stage.

 

(Deo 2. Potvrde o saobraznosti)

Kompletni / kompletirani1) traktori
Complete / completed1) tractors

1.

Opšte konstrukcijske karakteristike traktora

 

General construction characteristics of the tractor

1.1

Broj osovina i točkova: .........................................................................................................................

 

Number of axles and wheels:

 

od kojih su:

 

of which:

1.1.3

Pogonske osovine: ..............................................................................................................................

 

Powered axles:

1.1.4

Kočne osovine: ....................................................................................................................................

 

Braked axles:

1.4

Položaj za vožnju u suprotnim smerovima:                        da / ne1)

 

Reversible driving position:                                                yes / no1)

1.6

Traktor predviđen za vožnju za stranu puta:                      desnu / levu1)

 

Tractor designed for driving on the:                                  right /left1)

 

 

2.

Mase i dimenzije

 

Masses and dimensions

2.1.1

Masa(e) traktora spremnog za vožnju:

 

Unladen mass(es) in running order:

 

- najveća: ..................................................................................................................................... [kg]

 

  maximum:

 

- najmanja: ................................................................................................................................... [kg]

 

  minimum:

2.2.1

Najveća masa(e) opterećenog traktora prema specifikaciji pneumatika: ..................................... [kg]

 

Maximum laden mass(es) of the tractor according to the tyre specification:

2.2.2

Raspodela te mase (tih masa) između osovina: ........................................................................... [kg]

 

Distribution of that mass (those masses) among the axles:

2.2.3.1

Masa(e) i pneumatik(ci):

 

Mass(es) and tyre(s):

 

Br. osovina
Axle No.

Pneumatici (dimenzije)
Tyres (dimensions)

Indeks nosivost
Load capacity index

Najveća dozvoljena masa po osovini [kg]
Technically permissible maximum mass per axle

Najveće dozvoljeno statičko vertikalno opterećenje u tački spajanja [kg]
Maximum permissible vertical load on the coupling point

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Dodatne mase (ukupna masa, materijal, broj sastavnih delova): ..........................................................

 

Ballast masses (total mass, material, number of components):

2.4

Najveće dozvoljene mase za vuču:

 

Technically permissible towable masses:

2.4.1

Prikolica sa rudom / izmenjiva vučena mašina: .............................................................................. [kg]

 

Drawbar trailer / interchangeable towed machinery:

2.4.2

Poluprikolica / izmenjiva vučena mašina: ....................................................................................... [kg]

 

Semi-trailer / interchangeable towed machinery:

2.4.3

Prikolica sa centralnom osovinom / izmenjiva vučena mašina: ...................................................... [kg]

 

Centre-axle trailer / interchangeable towed machinery:

2.4.4

Najveća dozvoljena masa(e) skupa vozila za svaku pojedinačnu konfiguraciju priključnog vozila sa kočnicom: ........................................................................................................................................ [kg]

 

Total technically permissible mass(es) of the tractor-trailer combination for each configuration of trail braking:

2.4.5

Najveća dozvoljena masa priključnog vozila / izmenjive vučene mašine koju traktor može da vuče: ........................................................................................................................................................ [kg]

 

Maximum mass of the trailer / interchangeable towed machinery which may be towed:

2.4.6

Položaj tačke spajanja

 

Position of coupling point

2.4.6.1

Visina tačke spajanja iznad zemlje:

 

Height of the coupling point above the ground:

2.4.6.1.1

Najveća: .................................................................................................................................. [mm]

 

Maximum:

2.4.6.1.2

Najmanja: ................................................................................................................................ [mm]

 

Minimum:

2.4.6.2

Rastojanje od vertikalne ravni koja prolazi kroz osu zadnje osovine: ...................................... [mm]

 

Distance from the vertical plane passing through the axis of the rear axle:

2.5

Međuosovinsko rastojanje2): .................................................................................................... [mm]

 

Wheelbase 2):

2.6

Najmanji i najveći trag:                                              ... / ...2) [mm]

 

Minimum and maximum track:

2.7.1

Dužina 2): ................................................................................................................................. [mm]

 

Length 2):

2.7.2

Širina2): ................................................................................................................................... [mm]

 

Width 2):

2.7.3

Visina2): .................................................................................................................................. [mm]

 

Height 2):

 

 

3.

Motor

 

Engine

3.1.1

Proizvođač: .....................................................................................................................................

 

Make:

3.1.3

Identifikaciona oznaka tipa, položaj i način postavljanja: ................................................................

 

Means of identification of type, location and method of affixing:

3.1.6

Radni proces:

 

Operating principle:

 

- paljenje pomoću svećica / paljenje pod pritiskom1)

 

  spark / compression ignition 1)

 

- direktno / indirektno ubrizgavanje1)

 

  direct / indirect injection 1)

 

- dvotaktni / četvorotaktni1)

 

  two / four-stroke 1)

3.1.7

Gorivo: dizel / benzin / TNG / drugo1)

 

Fuel: diesel / petrol / LPG / other 1)

3.2.1.2

Tip: ....................................................................................................................................................

 

Type:

 

Broj homologacije tipa u odnosu na aerozagađenje: .......................................................................

 

Type-approval number related to emissions:

3.2.1.6

Broj cilindara: ....................................................................................................................................

 

Number of cylinders:

3.2.1.7

Radna zapremina: ..................................................................................................................... [cm3]

 

Cylinder capacity:

3.6

Nominalna snaga motora3): ............................. [kW]                       pri .................................. [min-1]

 

Nominal engine power 3):

3.6.1

Opciono: snaga na priključnom vratilu 3) ............. [kW] pri ............... [min-1] (brzina obrtanja priključnog vratila) (u skladu sa OECD Code 2 ili ISO 789-1: 1990)

 

Optional: power at the power take-off 3) ........... kW at ............... min-1 (rated speed PTO) (in accordance with OECD Code 2 or ISO 789-1: 1990)

 

 

4.

Transmisija

 

Transmission

4.5

Menjački prenosnik

 

Gearbox

 

Broj stepena prenosa:

 

Number of ratios:

 

- za vožnju napred: .........................................................................................................................

 

  front:

 

- za vožnju unazad: ..........................................................................................................................

 

  rear:

4.7

Najveća proračunata konstrukcijska brzina: .......................................................................... [km/h]

 

Calculated maximum design speed:

4.7.1

Najveća izmerena brzina: ....................................................................................................... [km/h]

 

Measured maximum speed:

 

 

7.

Uređaj za upravljanje

 

Steering

7.1

Vrsta uređaja za upravljanje: mehaničko / s pomoćnom silom / servo uređaj1)

 

Steering category:           manual / power / servo steering 1)

 

 

8.

Kočenje (kratak opis kočnog sistema): ........................................................................................

 

Braking (brief description of the braking system):

8.11.4.1

Nadpritisak napajanja: (jednokružno): ...................................................................................... [kPa]

 

Overpressure at coupling: (single-line):

8.11.4.2

Nadpritisak napajanja: (dvokružno): ......................................................................................... [kPa]

 

Overpressure at coupling: (two-line):

 

 

10.

Zaštitna konstrukcija pri prevrtanju, zaštita od vremenskih uticaja, sedišta, platforme za teret

 

Roll-over protective structures, weather protection, seat, load platforms

10.1

Okvir / kabina 1):

 

Frame / cab 1):

 

- Proizvođač(i):

 

  Make(s):

 

- Broj homologacije tipa:

 

  Type-approval number:

10.1.3

Zaštitni ram:

 

Roll-over hoop:

 

- prednji / zadnji1)

 

  front / rear 1)

 

- sklopiv / nepomičan1)

 

  fold-down / fixed1)

 

- Proizvođač(i):

 

  Make(s):

 

- Broj homologacije tipa:

 

  Type-approval number:

10.3.2

Sedište(a) za putnika(e):

 

Passenger seat(s):

 

Broj: .................................................................................................................................................

 

Number:

10.4

Platforma za teret:

 

Load platform:

10.4.1

Dimenzije: ................................................................................................................................ [mm]

 

Dimensions:

10.4.3

Nosivost: .................................................................................................................................... [kg]

 

Technically permissible load:

 

 

11.

Svetlosni i svetlosno-signalni uređaji

 

Lighting and light-signalling devices

11.2

Opcioni uređaji: ................................................................................................................................

 

Optional devices:

 

 

12.

Razno

 

Miscellaneous

12.2

Mehaničko spajanje između traktora i priključnog vozila:

 

Mechanical coupling between the tractor and the trailer:

12.2.1

Tip(ovi): ............................................................................................................................................

 

Type(s):

12.2.2

Proizvođač(i): ...................................................................................................................................

 

Make(s):

12.2.3

Broj homologacije tipa: .....................................................................................................................

 

Type-approval number:

12.2.4

Najveće horizontalno opterećenje: ............................................................................................. [kg]

 

Maximum horizontal load:

 

Najveće vertikalno opterećenje (ako postoji): ............................................................................. [kg]

 

Maximum vertical load (where appropriate)

12.3

Hidraulični podizač - trozglobna poteznica:                      da / ne1)

 

Hydraulic lift - three-point coupling:                                yes / no 1)

 

 

13.

Nivo spoljne buke

 

Exterior sound level

 

Broj osnovnog propisa i istog sa najnovijim izmenama i dopunama koji je bio primenjivan za homologaciju tipa. U slučaju propisa sa dve ili više faza, navesti fazu u kojoj je primenjen: ...........................................................................................................................................................

 

Number of base prescription and most recent amendment applicable for type-approval. For a prescription with two or more application phases, indicate which phase:

13.1

U mirovanju: ........................................................................................................................ [dB(A)]

 

Stationary:

13.2

U kretanju: ........................................................................................................................... [dB(A)]

 

Moving:

 

 

14.

Nivo buke koju čuje vozač 3)

 

Driver-perceived sound level 3)

 

Broj osnovnog propisa i istog sa najnovijim izmenama i dopunama koji je bio upotrebljavan za homologaciju tipa. U slučaju propisa sa dve ili više faza, navesti fazu u kojoj je primenjen: .............................................................................................................................................. [dB(A)]

 

Number of base prescription and most recent amendment applicable for type-approval. For a prescription with two or more application phases, indicate which phase:

 

 

15.

Nivo izduvne emisije 2)

 

Exhaust emissions2)

 

Broj osnovnog propisa i istog sa najnovijim izmenama i dopunama koji je bio upotrebljavan za homologaciju tipa. U slučaju propisa sa dve ili više faza, navesti fazu u kojoj je primenjen: ...........................................................................................................................................................

 

Number of base prescription and most recent amendment applicable for type-approval. For a prescription with two or more application phases, indicate which phase:

15.1

Rezultati ispitivanja

 

Results of tests

 

 

 

CO: ... [g/kWh]    HC: ... [g/kWh]   NOx: ... [g/kWh]                                            Čestice: ... [g/kWh]

 

                                                                                                                           Particulates:

 

Dimnost: .................................................................................................................................. [m-1]
Smoke:

15.2

Rezultati ispitivanja4)

 

Results of tests4)

 

CO: ... [g/kWh]    HC: ... [g/kWh]   NOx: ... [g/kWh]                                            Čestice: ... [g/kWh]

 

                                                                                                                           Particulates:

17.

Komentari 5): .................................................................................................................................

 

Comments 5)

 

 

___________________
1) Nepotrebno precrtati.
Delete whichever does not apply.
2) Navesti najmanje vrednosti.
State the minimum values.
3) Navesti upotrebljavanu metodu ispitivanja.
State the test method used.
4) Ako se primenjuje.
If applicable.
5) Između ostalog, sve informacije potrebne u vezi sa različitim oblastima ili vrednostima i međusobno zavisnim odnosima (kada je primenljivo, u obliku tabele).
Inter alia, any information required with regard to the various optional areas or values and mutually dependent relationships (where appropriate, in the form of a table).

 

Obrazac 19 - R

POTVRDA O SAOBRAZNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

za kompletna / kompletirana vozila 1)
for complete / completed vehicles1)

(Deo 1. Potvrde o saobraznosti)

Ja, dolepotpisan: ................................................................................................................. (Puno ime i prezime)

I, the undersigned: ...........................................................................................................................(Full name)

ovim potvrđujem da vozilo:
hereby certify that the following vehicle:

0.1

Marka(e) (koje je registrovao proizvođač): ...........................................................................................

 

Make(s) (registered by the manufacturer):

0.2

Tip (navesti sve varijante i verzije): ......................................................................................................

 

Type (specify any variants and versions):

0.2.1

Komercijalni naziv(i) (po potrebi): .........................................................................................................

 

Trade name(s) (where appropriate):

0.3

Identifikaciona oznaka tipa, ako je postavljena na vozilo: ....................................................................

 

Means of identification of type, if marked on the vehicle:

0.3.1

Proizvođačka tablica (položaj i način postavljanja): ..............................................................................

 

Manufacturer's plate (location and method of affixing):

0.3.2

Identifikaciona oznaka šasije (položaj): .................................................................................................

 

Chassis identification number (location):

0.4

Vrsta (kategorija) vozila: .......................................................................................................................

 

Category of vehicle:

0.5

Naziv i adresa proizvođača: ..................................................................................................................

 

Name and address of manufacturer:

0.6

Položaj proizvođačkih tablica: ...............................................................................................................

 

Location of the statutory plates:

 

Faza I: Osnovno vozilo:

 

Stage 1: Base vehicle:

 

- Proizvođač: ..........................................................................................................................................

 

Manufacturer:

 

- Broj homologacije tipa: ........................................................................................................................

 

Type-approval number:

 

- Datum: .................................................................................................................................................

 

Date:

 

Faza II:

 

Stage 2:

 

- Proizvođač: ..........................................................................................................................................

 

Manufacturer:

 

- Broj homologacije tipa: ........................................................................................................................

 

Type-approval number:

 

- Datum: .................................................................................................................................................

 

Date:

 

Identifikaciona oznaka vozila (VIN): ......................................................................................................

 

Vehicle identification number:

 

Numerička ili alfanumerička identifikaciona oznaka: .............................................................................

 

Numeric or alphanumeric identification code:

 

 

u svakom pogledu je saobrazno tipu(ovima) vozila naznačenom u homologaciji:
according to the type(s) of vehicle described in the approval(s) corresponds in every respect to the type described in:

 

- Broj homologacije tipa dodeljen u Republici Srbiji: ............................................................................

 

Serbian national type-approval number:

 

- Datum: .................................................................................................................................................

 

Date:

Vozilo može biti stalno registrovano u Republici Srbiji, bez dodatnih homologacija, za saobraćaj desnom stranom kolovoza u smeru vožnje.
The vehicle may be registered permanently in the Republic of Serbia, without requiring any further approvals, for driving on the right side of road.

 

 

 

 

Mesto
(Place)

 

Datum
(Date)

 

 

 

Potpis
(Signature)

 

Položaj u firmi
(Position)

Dodatak: (samo u slučaju višefazne homologacije tipova vozila): potvrda o saobraznosti za svaku fazu.
Attachment: (only in the case of multi-stage vehicle types): certificates of conformity for each stage.

 

(Deo 2. Potvrde o saobraznosti)

Priključna vozila za poljoprivredu i šumarstvo - kompletna / kompletirana 1)
Agricultural or forestry trailers - complete / completed 1)

 

1.

Opšte konstrukcijske karakteristike priključnog vozila

 

General construction characteristics of the trailer

1.1

Broj osovina i točkova: .........................................................................................................................

 

Number of axles and wheels:

 

od kojih su:

 

of which:

1.1.4

Kočne osovine: ....................................................................................................................................

 

Braked axles:

 

 

2.

Mase i dimenzije

 

Masses and dimensions

2.1.1

Masa(e) neopterećenog priključnog vozila spremnog za vožnju:

 

Unladen mass(es) in running order:

 

- najveća: ..................................................................................................................................... [kg]

 

  maximum:

 

- najmanja: ................................................................................................................................... [kg]

 

  minimum:

2.2.1

Najveća masa(e) opterećenog priključnog vozila prema specifikaciji pneumatika: ...................................................................................................................................................... [kg]

 

Maximum laden mass(es) of the tractor according to the tyre specification:

2.2.2

Raspodela te mase (tih masa) između osovina i, u slučaju poluprikolica ili prikolica sa centralnom osovinom, opterećenje u tački spajanja: ...................................................................................... [kg]

 

Distribution of that mass (those masses) among the axles and, in the case of a semi-trailer or a centre-axle trailer, the load on the coupling point:

2.2.3.1

Masa(e) i pneumatik(ci):

 

Mass(es) and tyre(s):

 

Br. osovina
Axle No.

Pneumatici (dimenzije)
Tyres (dimensions)

Indeks nosivost
Load capacity index

Najveća dozvoljena masa po osovini [kg]
Technically permissible maximum mass per axle

Najveće dozvoljeno statičko vertikalno opterećenje u tački spajanja [kg]
Maximum permissible vertical load on the coupling point

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6

Položaj tačke spajanja

 

Position of coupling point

2.4.6.1

Visina tačke spajanja iznad zemlje:

 

Height of the coupling point above the ground:

2.4.6.1.1

Najveća: .................................................................................................................................. [mm]

 

Maximum:

2.4.6.1.2

Najmanja: ................................................................................................................................ [mm]

 

Minimum:

2.4.6.2

Rastojanje od vertikalne ravni koja prolazi kroz osu zadnje osovine: ...................................... [mm]

 

Distance from the vertical plane passing through the axis of the rear axle:

2.5

Međuosovinsko rastojanje2): .................................................................................................... [mm]

 

Wheelbase 2):

2.5.1.2

Rastojanje između centra vučne spojnice i zadnjeg dela poluprikolice: ................................... [mm]

 

Distance between the centre of coupling device and the rear of the semi-trailer:

2.6

Najmanji i najveći trag:                                              ... / ...2) [mm]

 

Minimum and maximum track:

2.7.2.1

Dužina 2): ................................................................................................................................. [mm]

 

Length 2):

2.7.2.1.1

Dužina tovarnog prostora: ...................................................................................................... [mm]

 

Length of the loading area:

2.7.2.2

Širina1): ................................................................................................................................... [mm]

 

Width 1):

 

 

8.

Kočenje (kratak opis kočnog sistema): ... bez kočnica / nezavisni sistem kočenja / inercijske kočnice / kočenje s pomoćnom silom 2)

 

Braking (brief description of the braking system): ... unbraked / independent braking system / inertia brakes / assisted braking 2)

8.11.4.1

Nadpritisak napajanja (jednokružno): ...................................................................................... [kPa]

 

Overpressure at coupling (single-line):

8.11.4.2

Nadpritisak napajanja (dvokružno): ......................................................................................... [kPa]

 

Overpressure at coupling (two-line):

 

 

11.

Svetlosni i svetlosno-signalni uređaji

 

Lighting and light-signalling devices

11.2

Dodatni opcioni uređaji: ..................................................................................................................

 

Additional optional devices:

 

 

12.

Razno

 

Miscellaneous

12.2

Mehaničko spajanje između traktora i priključnog vozila:

 

Mechanical coupling between the tractor and the trailer:

12.2.1

Tip(ovi): ............................................................................................................................................

 

Type(s):

12.2.2

Proizvođač(i): ...................................................................................................................................

 

Make(s):

12.2.3

Broj homologacije tipa: .....................................................................................................................

 

Type-approval number:

12.2.4

Najveće horizontalno opterećenje: ............................................................................................. [kg]

 

Maximum horizontal load:

 

Najveće vertikalno opterećenje (ako postoji): ............................................................................. [kg]

 

Maximum vertical load (where appropriate):

 

 

17.

Komentari3): .................................................................................................................................

 

Comments3)

 

 

______________________
1) Nepotrebno precrtati.
Delete whichever does not apply.
2) Navesti najmanje vrednosti.
State the minimum values.
3) Između ostalog, sve informacije potrebne u vezi sa različitim oblastima ili vrednostima i međusobno zavisnim odnosima (kada je primenljivo, u obliku tabele).
Inter alia, any information required with regard to the various optional areas or values and mutually dependent relationships (where appropriate, in the form of a table).

 

Prilog 1

PRIMERI POSTAVLJANJA OZNAKA

Oznake teških vozila

Oznake dugih vozila

 

 

Oznake sporih vozila

1) Crveni retroreflektujući materijal

2) Crveni fluorescentni materijal

3) Crna ivica