Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU ZATVARANJA I OBELEŽAVANJU ZATVORENOG GRADILIŠTA

("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje izgled i sadržina službenog znaka "zatvoreno gradilište", kao i postupak zatvaranja gradilišta.

Član 2

Zatvaranje gradilišta vrši se na osnovu rešenja građevinskog inspektora koje se donosi kada u vršenju inspekcijskog nadzora građevinski inspektor utvrdi da se objekat gradi, odnosno izvode pripremni radovi bez građevinske dozvole.

Primerak rešenja kojim se nalaže zatvaranje gradilišta iz stava 1. ovog člana dostavlja se nadležnoj policijskoj upravi, koja će po potrebi pružiti policijsku pomoć radi omogućavanja sprovođenja izvršenja tog rešenja.

Ako bi zatvaranjem gradilišta nastupila neposredna opasnost po stabilnost, odnosno bezbednost objekta ili susednih objekata, život i zdravlje ljudi, bezbednost odvijanja saobraćaja i sl, radi otklanjanja takve opasnosti preduzimaju se mere u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Član 3

Mera iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika sprovodi se stavljanjem službenog znaka "zatvoreno gradilište" i pribijanjem kopije rešenja na vidnom mestu na gradilištu, čime se smatra da je dostava uredno izvršena.

Mera iz stava 1. ovog člana može se sprovesti i pečaćenjem građevinskih mašina na gradilištu.

Član 4

Službeni znak "zatvoreno gradilište" izrađuje se u dimenzijama 300 x 400 mm na materijalu koji je postojan na vremenske uslove, a obavezni grafički i tekstualni prikaz službenog znaka, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Službeni znak "zatvoreno gradilište" izrađuje se na beloj podlozi, svi slovni i grafički prikazi izrađuju se u crnoj boji, a okvir grafičkog prikaza i znak "X" izrađuju se u crvenoj boji.

Službeni znak "zatvoreno gradilište" postavlja se na vidnom mestu na gradilištu, a ako je gradilište veće površine ili dužine, može se postaviti i više ovih znakova.

Član 5

Pored postavljanja službenog znaka iz člana 4. ovog pravilnika, gradilište se obezbeđuje i postavljanjem posebnih traka.

Posebna traka za obeležavanje zatvorenog gradilišta izrađuje se od PVC folije, širine 150 mm i sadrži tekst: "zatvoreno gradilište" i "građevinska inspekcija" (veličina slova: visina 90 mm, širina 40 mm) na propisanom razmaku između teksta "zatvoreno gradilište" i "građevinska inspekcija" od 900 mm.

Posebna traka izrađuje se u svetlonarandžastoj boji kao osnovi, sa crnim slovima.

Član 6

Pečaćenje građevinskih mašina odnosi se na sve građevinske mašine koje su zatečene na gradilištu u momentu donošenja rešenja iz člana 2. ovog pravilnika.

Pečaćenje se vrši pečatom (plombom) i trakom koji se stavljaju tako da onemogućavaju rad mašine (ako mašina poseduje kabinu, pečaćenje se vrši stavljanjem dva pečata sa povezanom trakom na vrata kabine i sl.).

Član 7

Od trenutka zatvaranja gradilišta ne mogu se vršiti nikakvi radovi, osim preduzimanja neophodnih mera iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika.

Član 8

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu i sadržini službenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta ("Službeni glasnik RS", broj 79/09).

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Grafički prikaz službenog znaka

ZATVORENO GRADILIŠTE

Ko skine ili povredi službeni pečat ili znak koji je ovlašćeno službeno lice stavilo radi osiguranja predmeta ili prostora ili ko, bez skidanja ili povrede pečata ili znaka, uđe u takvu prostoriju ili otvori predmet na koji je bio stavljen službeni pečat ili znak, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Za pokušaj će se kazniti (član 327. Krivičnog zakonika "Službeni glasnik RS", br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14).

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

(M.P)