Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE I SADRŽINI TOG PLANA

("Sl. glasnik RS", br. 37/2010)

Predmet uređenja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način sprovođenja reorganizacije po unapred pripremljenom planu reorganizacije (u daljem tekstu: plan), kao i sadržina tog plana.

Sadržina plana

Član 2

Unapred pripremljen plan reorganizacije sadrži elemente u skladu sa članom 156. Zakona o stečaju i druge elemente propisane ovim pravilnikom.

Izjava većinskih poverilaca da su saglasni sa planom

Član 3

Izjavu većinskih poverilaca po vrednosti potraživanja svake planom predviđene klase da su saglasni sa planom i spremni da glasaju za njegovo usvajanje (u daljem tekstu: izjava većinskih poverilaca) daje posebno svaki poverilac koji je saglasan sa planom i spreman da glasa za njegovo usvajanje u pisanom obliku, a potpisuje je zakonski zastupnik tog poverioca, odnosno drugo lice koje je u te svrhe ovlašćeno aktima tog poverioca ili odlukom njegovog nadležnog organa.

Izjava većinskih poverilaca sadrži:

1) poslovno ime, odnosno lično ime poverioca, matični broj pravnog lica, odnosno jedinstveni matični broj građana, a u slučaju inostranog poverioca registarski broj pravnog lica, odnosno broj pasoša fizičkog lica;

2) iznos njegovog potraživanja naveden u planu;

3) određenje klase poverilaca u koju je potraživanje svrstano;

4) procenat vrednosti tog potraživanja u odnosu na iznos ukupnih potraživanja u toj klasi;

5) potvrdu da je poverilac u potpunosti upoznat sa sadržinom plana;

6) potvrdu da je poverilac saglasan sa planom i spreman da glasa za njegovo usvajanje;

7) datum i mesto potpisivanja izjave;

8) potpis.

Poverioci koji su usled prirode svojih potraživanja svrstani u više od jedne klase dužni su da daju posebnu izjavu za svaku klasu.

Izjava iz stava 1. ovog člana nema obavezujuće dejstvo, nije zamena za glasanje na ročištu za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu i ne može biti uslovna.

Uz izjavu iz stava 1. ovog člana podnosilac plana dostavlja i zbirni pregled svih tih izjava, sa jasno naznačenim pojedinačnim i zbirnim procentom po vrednosti za svaku klasu, iz koje se mora jasno videti da ti poverioci čine većinu u svakoj pojedinačnoj klasi.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, izjava većinskih poverilaca ima obavezujuće dejstvo i smatra se glasačkim listićem za glasanje na ročištu za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu ako sadrži i odredbu kojom poverilac izričito izjavljuje da je saglasan da se izjava smatra glasačkim listićem u smislu odredbi zakona kojim se uređuje stečaj, a koje regulišu glasanje pisanim putem.

Potpis zastupnika, odnosno drugog ovlašćenog lica na izjavi iz stava 6. ovog člana mora biti overen.

Poverilac je ovlašćen da izjavu iz stava 6. ovog člana povuče i o tome pisanim putem obavesti sud i podnosioca plana najkasnije tri dana pre dana održavanja ročišta za odlučivanje o predlogu i glasanje o planu, kao i da tu izjavu povuče na samom ročištu.

U slučaju izmena plana nakon potpisivanja izjave, a pre podnošenja plana sudu, podnosilac plana dužan je da o izmeni obavesti svakog poverioca.

Izjava podnosioca plana o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu

Član 4

Izjava o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu je izjava kojom ovlašćeno lice podnosioca plana potvrđuje, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, u svoje ime i u ime podnosioca plana, da su podaci i informacije navedeni u planu tačni i potpuni prema njegovom saznanju u momentu podnošenja plana, a naročito:

1) da ne postoje poverioci čija potraživanja nisu izričito navedena u planu a koji bi, da su obuhvaćeni planom, mogli, pojedinačno ili zajedno, da svojim glasanjem utiču na odluku o usvajanju plana;

2) da su u planu navedeni svi zahtevi trećih lica prema podnosiocu plana za koje podnosilac plana smatra da nisu osnovani u celosti ili delimično;

3) da su pri oceni i obračunu osnova, visine i vrste potraživanja svakog poverioca pojedinačno uzeti u obzir svi raspoloživi podaci i informacije;

4) da u plan nisu unete nikakve izmene nakon što su poverioci potpisali izjave da su saglasni sa planom i spremni da glasaju za njegovo usvajanje;

5) da je u planu naveo svaku buduću okolnost koja bi mogla značajno ili presudno uticati na sprovođenje plana ili značajno otežati sprovođenje plana, a koju je mogao da pretpostavi do dana podnošenja plana.

Izjavom iz stava 1. ovog člana ovlašćeno lice podnosioca plana potvrđuje i da je u postupku pripreme plana i prikupljanja podataka i informacija postupao savesno i u skladu sa standardom dobrog stručnjaka.

Saznanje podnosioca plana iz stava 1. ovog člana obuhvata saznanje svih odgovornih lica podnosioca plana u smislu zakona koji uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela.

Ovlašćeno lice iz stava 1. ovog člana je zakonski zastupnik podnosioca plana ili drugo fizičko lice koje je skupština ili drugi nadležni organ podnosioca plana posebno ovlastila za davanje takve izjave.

Vanredni izveštaj revizora

Član 5

Vanredni izveštaj revizora je izveštaj koji se sastavlja sa stanjem poslovnih knjiga utvrđenim najkasnije 60 dana pre dana podnošenja plana i sadrži pregled svih potraživanja i procentualno učešće svakog poverioca u odgovarajućoj klasi plana.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podnosilac plana nema obavezu dostavljanja izveštaja revizora ako je poslednja revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, odnosno poslednja vanredna ili posebno ugovorena revizija izvršena 60 dana pre podnošenja plana i ako dostavi dopunu redovnog izveštaja pregledom potraživanja i procentualnim učešćem poverilaca iz stava 1. ovog člana.

Podaci o postupku pripreme plana i danu sačinjavanja plana

Član 6

Podnosilac plana će u planu dati kratak prikaz i dinamiku radnji preduzimanih tokom pripreme plana, uključujući i listu poverilaca koji su sa planom upoznati pre podnošenja plana sudu ili koji su konsultovani ili obavešteni o pripremi plana, i druge podatke za koje podnosilac plana smatra da su od značaja za pripremu plana.

U postupku pripreme plana, do dana sačinjavanja plana, podnosilac plana može obaveštavati, odnosno konsultovati sve ili neke poverioce u vezi sa pripremom plana, i to primenom svih sredstava komunikacija, uključujući i poštu, elektronsku poštu, objavljivanje u dnevnim novinama i druga sredstva komunikacija, na način koji smatra celishodnim.

Podnosilac plana će u planu jasno navesti dan sačinjavanja plana, kao i naznaku da li se radi o inicijalno podnetom planu ili o njegovoj izmeni.

Izjava revizora ili stečajnog upravnika o izvodljivosti plana reorganizacije

Član 7

Izjava o izvodljivosti plana reorganizacije je izjava koja sadrži mišljenje revizora ili stečajnog upravnika o izvodljivosti i celishodnosti mera predviđenih planom i opravdanosti pretpostavki na kojima se plan zasniva.

Izveštaj o očekivanim bitnim događajima nakon sačinjavanja plana reorganizacije

Član 8

Izveštaj o očekivanim bitnim događajima nakon sačinjavanja plana reorganizacije je izveštaj o očekivanim troškovima poslovanja i obavezama koje proističu iz poslovanja u narednih 90 dana od dana sačinjavanja plana, a koje će se namirivati tokom postupka odlučivanja i glasanja o planu pred nadležnim sudom, kao troškovi redovnog poslovanja.

Obaveza obaveštavanja o promenama nakon podnošenja plana

Član 9

Podnosilac plana dužan je da bez odlaganja obavesti sud o svakoj promeni koja nastane nakon dana podnošenja plana nadležnom sudu, a koja može uticati na izglasavanje ili sprovođenje plana.

Prodaja kao mera reorganizacije

Član 10

Ako se planom kao mera reorganizacije predviđa prodaja značajnog dela ili celokupne imovine podnosioca plana, plan sadrži sve podatke od značaja za takvu prodaju, a naročito podatke o uslovima i načinu prodaje, kao i obrazloženje razloga zbog kojih je prodaja kao mera reorganizacije povoljnija od prodaje u bankrotstvu.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, plan sadrži i podatke o svim prethodnim poslovnim odnosima podnosioca plana ili njegovih povezanih lica u smislu zakona kojim se uređuje stečaj sa potencijalnim kupcima, odnosno informaciju o tome da li su potencijalni kupci povezana lica sa podnosiocem plana u smislu zakona kojim se uređuje stečaj.

Informacije o angažovanju stručnih lica

Član 11

Ako su za pripremu plana angažovana stručna lica, ili je njihovo angažovanje predviđeno za sprovođenje plana, plan sadrži informacije o načinu njihovog izbora i o svim prethodnim poslovnim odnosima sa podnosiocem plana ili sa njegovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje stečaj, odnosno informaciju o tome da li su ta lica povezana lica sa podnosiocem plana u smislu zakona kojim se uređuje stečaj.

Obaveštavanje inostranih poverilaca

Član 12

Podnosilac plana dužan je da u planu navede način obaveštavanja inostranih poverilaca koji nisu upoznati sa planom pre podnošenja plana sudu, niti su konsultovani ili obavešteni o pripremi plana, u najkraćem mogućem roku, koji ne može biti duži 15 dana od dana podnošenja plana sudu.

Završne odredbe

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".