Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE ZASTUPANJEM U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, ŽIGOVA, MODELA, UZORAKA I GEOGRAFSKIH OZNAKA POREKLA

("Sl. list SRJ", br. 48/95)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način polaganja posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka, žigova, modela, uzoraka i geografskih oznaka porekla (u daljem tekstu: stručni ispit).

Član 2

Stručni ispit polaže se u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: Zavod).

Član 3

Stručnim ispitom proverava se znanje kandidata iz oblasti industrijske svojine.

Sadržina stručnog ispita uređena je Programom stručnog ispita (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Stručni ispit može da polaže lice:

1) koje je završilo pravni fakultet ili jedan od fakulteta tehničke struke;

2) koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima industrijske svojine;

3) koje poznaje jedan svetski jezik.

Advokat može da polaže stručni ispit i ako ne ispunjava uslov iz stava 1 tačka 2 ovog člana.

Član 5

Stručni ispit se polaže pred ispitnom komisijom (u daljem tekstu: komisija), koju sačinjava pet članova, od kojih su četiri člana stručnjaci iz Zavoda, a jedan član je stručnjak iz Jugoslovenskog udruženja za zaštitu intelektualne svojine.

Stručne i administrativne poslove za potrebe komisije obavlja sekretar komisije.

Članove komisije i sekretara imenuje direktor Zavoda.

Član 6

Članovi i sekretar komisije imenuju se za period od četiri godine.

U slučaju ostavke ili privremene sprečenosti člana komisije, direktor Zavoda imenuje njegovog zamenika do isteka perioda na koji je imenovan član komisije ili do prestanka njegove sprečenosti.

Član 7

Ispitna komisija sastavlja ispitna pitanja na osnovu Programa, sprovodi ispit i odlučuje o tome da li je kandidat položio ispit.

Članovima ispitne komisije pripada naknada za rad u komisiji propisana Uredbom o stručnom obrazovanju radnika u saveznim organima uprave i saveznim organizacijama ("Službeni list SFRJ", br. 26/80).

Član 8

Zavod obezbeđuje vršenje stručnih, administrativnih i drugih zadataka i poslova u vezi sa stručnim ispitom.

Član 9

Datum, vreme i mesto polaganja stručnog ispita objavljuju se u službenom glasilu Zavoda, u "Službenom listu SRJ" i na oglasnoj tabli Zavoda.

Polaganje stručnog ispita, po pravilu, obavlja se dva puta godišnje.

Objava sadrži datum do koga se može podneti prijava za polaganje ispita.

Član 10

Prijava za polaganje stručnog ispita sadrži:

1) ime i prezime, zanimanje i prebivalište kandidata;

2) dokaz o završenom fakultetu;

3) dokaz o raspoređivanju na poslove industrijske svojine i o periodu u kome je kandidat bio raspoređen na tim poslovima;

4) dokaz ovlašćene institucije o poznavanju jednog svetskog jezika;

5) dokaz o plaćenim troškovima za polaganje stručnog ispita.

Član 11

Komisija odlučuje o prihvatanju ili odbijanju prijave za polaganje stručnog ispita, o čemu se kandidat pismeno obaveštava. U obaveštenju se naznačuju datum, vreme i mesto polaganja ispita.

Rešenje o odbijanju prijave za polaganje stručnog ispita mora biti obrazloženo.

Član 12

Stručni ispit sastoji se iz pismenog i usmenog dela.

O toku ispita vodi se zapisnik.

Član 13

Pismeni deo ispita sastoji se u izradi određenih pitanja iz postupka zaštite pronalazaka, žigova, modela, uzoraka i geografskih oznaka porekla utvrđenih Programom (na primer: sastavljanje prijave za zaštitu pronalaska, žiga, modela ili uzorka; sastavljanje zahteva za ustanovljenje geografske oznake porekla; sastavljanje odgovora na rezultat ispitivanja Zavoda; sastavljanje predloga za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava i dr.).

Član 14

Usmeni ispit polaže se posle pismenog ispita.

Kandidat čiji pismeni zadatak nije pozitivno ocenjen ne može polagati usmeni ispit.

Na usmenom ispitu kandidat se ispituje iz gradiva utvrđenog Programom.

Član 15

Za svaku tematsku oblast iz Programa daje se posebna ocena.

Na osnovu posebnih ocena komisija ocenjuje ukupan uspeh kandidata na ispitu.

Uspeh kandidata na ispitu ocenjuje se ocenom "položio" ili "nije položio".

Ispit je položio kandidat koji je dobio zadovoljavajuću ocenu iz svake tematske oblasti.

Kandidat koji nije dobio zadovoljavajuću ocenu iz jedne tematske oblasti upućuje se na popravni ispit.

Ocenom "nije položio" ocenjuje se kandidat koji nije zadovoljio iz najmanje dve tematske oblasti.

Ocena se daje većinom glasova članova komisije.

Član 16

Popravni ispit kandidat može polagati u roku koji odredi komisija, zavisno od znanja kandidata, a koji ne može biti kraći od trideset dana ni duži od tri meseca.

Ako kandidat ne dobije zadovoljavajuću ocenu na popravnom ispitu, smatraće se da nije položio stručni ispit.

Član 17

Polaganje stručnog ispita može se zbog bolesti kandidata ili iz drugih opravdanih razloga odložiti najduže za šest meseci.

O odlaganju ispita odlučuje komisija.

Član 18

Ako kandidat bez opravdanih razloga određenog dana ne pristupi polaganju stručnog ispita, ili ne preda pismeni rad, ili odustane od započetog polaganja usmenog dela ispita, smatraće se da nije položio stručni ispit.

Član 19

Kandidatu koji je položio stručni ispit komisija izdaje uverenje o položenom stručnom ispitu.

Član 20

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu polaganja posebnog stručnog ispita za lica koja se bave zastupanjem u postupku zaštite pronalazaka i znakova razlikovanja ("Službeni list SFRJ", br. 29/91).

Član 21

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

 

PROGRAM POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE ZASTUPANjEM U POSTUPKU ZAŠTITE PRONALAZAKA, ŽIGOVA, MODELA, UZORAKA I GEOGRAFSKIH OZNAKA POREKLA

Opšti deo

A. Upravni postupak i upravni spor

1. Pojam opšteg upravnog postupka

2. Osnovna načela o opštem upravnom postupku

3. Opštenje organa i stranaka

4. Rokovi i povraćaj u pređašnje stanje

5. Rešenja i zaključci

6. Pojam upravnog spora

7. Pokretanje upravnog spora

8. Presuda u upravnom sporu

B. Obligacioni odnosi

1. Ugovori o prenosu prava i licenci

2. Ugovori o transferu tehnologije sa inostranim elementom

Pravni izvori i literatura

- Zakon o opštem upravnom postupku

- Zakon o upravnim sporovima

- Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85 i 57/89 i "Službeni list SRJ", br. 31/93)

- Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju

- Jedan od udžbenika upravnog prava

Posebni deo

A. Zaštita pronalaska

1. Pojam pronalaska

2. Patent i mali patent

3. Uslovi za zaštitu pronalaska

- Novost

- Inventivni nivo

- Primenljivost

4. Duhovne tvorevine koje se ne smatraju pronalascima

5. Pronalasci koji se ne mogu zaštititi u SRJ

6. Postupak za zaštitu pronalaska

- Sadržina prijave za zaštitu pronalaska

- Datum podnošenja prijave

- Jedinstvo pronalaska; izdvojena prijava; dopunska prijava

- Pravo prvenstva

- Ispitivanje prijave za priznanje patenta

- Ispitivanje prijave za priznanje malog patenta

7. Sadržina, sticanje i obim prava koja se stiču patentom, odnosno malim patentom

8. Trajanje i prestanak prava

- Neplaćanje takse

- Odricanje od prava

- Smrt, odnosno prestanak postojanja nosioca prava

9. Oglašavanje ništavim rešenja o priznanju prava

10. Promet prava

- Prenos prava

- Ugovor o licenci

11. Zaštita prava

- Građanskopravna zaštita

- Krivičnopravna zaštita

- Upravnopravna zaštita

12. Poverljivi pronalasci

13. Pronalasci iz radnog odnosa

- Posebne kategorije pronalazaka iz radnog odnosa

- Pravo na zaštitu pronalazaka iz radnog odnosa

14. Međunarodna klasifikacija patenata (MKP)

- Struktura MKP

- Primena MKP za klasifikovanje pronalazaka i pre-traživanje pronalazaka u patentnom dokumentacionom fondu

- Vrste rešerša

15. Međunarodna zaštita pronalazaka

a) Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine

- Načelo asimilacije (nacionalni tretman)

- Načelo minimalne zaštite (unionistički tretman)

b) Ugovor o saradnji u oblasti patenata (RST-Patent Coopera-tion Treaty)

v) Konvencija o izdavanju evropskih patenata

g) Budimpeštanski sporazum o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja

B. Žig

1. Predmet zaštite

2. Uslovi zaštite

- Distinktivnost žiga

- Vezanost žiga za određenu vrstu robe i usluga

3. Postupak zaštite

- Sadržina prijave žiga

- Prijava za priznavanje kolektivnog žiga

- Datum podnošenja prijave

- Pravo prvenstva

- Ispitivanje urednosti prijave

- Ispitivanje uslova za priznanje prava

4. Sadržina, sticanje i obim žiga

5. Trajanje i prestanak prava

6. Oglašavanje ništavim rešenja o priznanju žiga

7. Promet prava

8. Zaštita žiga

- Građanskopravna zaštita

- Krivičnopravna zaštita

- Upravnopravna zaštita

9. Međunarodna zaštita žiga

a) Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine

b) Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju fabričkih ili trgovačkih žigova

v) Ničanski aranžman o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registrovanja žigova

V. Model i uzorak

1. Predmet zaštite

2. Uslovi zaštite

3. Postupak zaštite

- Sadržina prijave modela, odnosno uzorka

- Datum podnošenja prijave

- Pravo prvenstva

- Ispitivanje urednosti prijave

- Ispitivanje uslova za priznanje prava

4. Sadržina, sticanje i obim modela, odnosno uzorka

5. Trajanje i prestanak prava

6. Promet prava

7. Oglašavanje ništavim rešenja o priznanju modela, odnosno uzorka

8. Zaštita modela, odnosno uzorka

- Građanskopravna zaštita

- Krivičnopravna zaštita

- Upravnopravna zaštita

9. Međunarodna zaštita modela, odnosno uzorka

a) Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine

b) Haški aranžman o međunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela

v) Lokarnski aranžman o međunarodnoj klasifikaciji industrijskih uzoraka i modela

G. Geografska oznaka porekla

1. Vrste geografskih oznaka porekla

2. Predmet i uslovi zaštite

3. Postupak ustanovljenja geografske oznake porekla

4. Postupak za priznanje svojstva ovlašćenog korisnika geografske oznake porekla

5. Ispitivanje prijave

6. Sadržina, sticanje i obim prava korišćenja geografske oznake porekla

7. Trajanje i prestanak prava korišćenja geografske oznake porekla

8. Oglašavanje ništavim rešenja o ustanovljenju geografske oz nake porekla, odnosno o priznanju svojstva ovlašćenog korisnika

9. Ukidanje rešenja o priznanju svojstva ovlašćenog korisnika

10. Zaštita u slučaju povrede geografske oznake porekla

Pravni izvori i literatura

- Zakon o patentima ("Službeni list SRJ", br. 15/95) 1

- Zakon o žigovima ("Službeni list SRJ", br. 15/95)*

- Zakon o modelima i uzorcima ("Službeni list SRJ", br. 15/95)*

- Zakon o geografskim oznakama porekla ("Službeni list SRJ", br. 15/95)*

- Pravilnik o postupku za priznanje patenta, odnosno malog patenta

- Pravilnik o postupku za priznanje žiga

- Pravilnik o postupku za priznanje modela i uzoraka

- Pravilnik o postupku za priznanje geografske oznake porekla

- Pariska konvencija za zaštitu industrijske svojine od 20. marta 1883. godine ("Službeni list SFRJ" - Međunarodni ugo-vori i drugi sporazumi, br. 5/74)

- Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova od 14. aprila 1891. godine ("Službeni list SFRJ" - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 2/74)

- Ničanski aranžman o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registrovanja žigova od 15. juna 1957. godine ("Službeni list SFRJ" - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br. 51/74)

- Budimpeštanski sporazum o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja iz 1977. godine ("Službeni list SRJ" - Međunarodni ugovori, br. 3/93)

- Haški sporazum o međunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela (Haški dokument) i Dopunski akt iz Stokholma ("Službeni list SRJ" - Međunarodni ugovori, br. 3/93)

- Konvencija o saradnji u oblasti patenata iz 1970. godine

- Strazburški aranžman o međunardnoj klasifikaciji patenata iz 1971. godine

- Konvencija o izdavanju evropskih patenata od 5. oktobra 1973. godine

- Lokarnski aranžman o međunarodnoj klasifikaciji industrijskih uzoraka i modela od 8. oktobra 1968. godine

- Jedan od udžbenika prava industrijske svojine