Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

("Sl. glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015)

Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se način i program stručnog osposobljavanja i način polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke (u daljem tekstu: službenik).

Način i program stručnog osposobljavanja

Član 2

Za potrebe stručnog osposobljavanja i pripreme za polaganje stručnog ispita za službenika (u daljem tekstu: ispit) koriste se pravni izvori iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika.

Član 3

Program stručnog osposobljavanja za službenika (u daljem tekstu: program), sadrži sledeće oblasti:

1) Zakonodavni i institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji;

2) Pojam i predmet javne nabavke;

3) Načela javne nabavke;

4) Nabavke na koje se zakon ne primenjuje;

5) Zaštita podataka, dokumentacija i evidentiranje postupka;

6) Jezik, valuta i komunikacija u postupku javne nabavke;

7) Sprečavanje korupcije i sukoba interesa;

8) Postupci javne nabavke:

(a) otvoreni postupak;

(b) restriktivni postupak;

(v) kvalifikacioni postupak;

(g) pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda;

(d) pregovarački postupak objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;

(đ) konkurentni dijalog;

(e) konkurs za dizajn;

(ž) postupak javne nabavke male vrednosti;

9) Posebni oblici postupaka javne nabavke;

10) Elektronska licitacija;

11) Centralizovane javne nabavke;

12) Plan nabavki;

13) Procenjena vrednost, pokretanje i izbor postupka javne nabavke;

14) Oglasi o javnoj nabavci;

15) Konkursna dokumentacija - priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune;

16) Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova;

17) Tehničke specifikacije;

18) Kriterijumi za dodelu ugovora;

19) Negativne reference;

20) Ponuda - podnošenje i važenje;

21) Rokovi u postupku javne nabavke;

22) Prijem i otvaranje ponuda;

23) Dodela ugovora, odluka o obustavi postupka;

24) Ugovor o javnoj nabavci;

25) Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga;

26) Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti i javne nabavke radi otklanjanja posledica elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća - udesa;

27) Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama;

28) Zaštita prava u postupku javne nabavke;

29) Ništavost ugovora;

30) Kaznene odredbe - prekršaji.

Pravni izvori:

- Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15) i podzakonska akta doneta na osnovu tog zakona;

- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", broj 30/10) i

- Zakon o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - USJ i 57/89, "Službeni list SRJ", br. 31/93 i 44/99 - dr. propis).

Način polaganja stručnog ispita

Član 4

Status kandidata za polaganje ispita (u daljem tekstu: kandidat) stiče lice za koje je naručilac podneo prijavu za polaganje ispita, lice za koje je drugo pravno lice podnelo prijavu za polaganje ispita ili drugo zainteresovano lice koje podnese prijavu za polaganje ispita.

Prijava za polaganje ispita (u daljem tekstu: prijava), podnosi se Upravi za javne nabavke.

Uz prijavu se podnosi dokaz o plaćenim troškovima polaganja ispita.

Član 5

Ispit se organizuje, po pravilu, jednom mesečno za najmanje 15 prijavljenih kandidata.

Termine i mesto održavanja ispita Uprava za javne nabavke objavljuje na svojoj internet stranici.

Uprava za javne nabavke rešenjem odobrava polaganje ispita ako su ispunjeni uslovi iz člana 4. ovog člana.

Rešenje kojim se odobrava polaganje ispita naročito sadrži ime kandidata, podatak o datumu, vremenu i mestu održavanja ispita.

O odobravanju polaganja ispita kandidat se obaveštava na adresu navedenu u prijavi najkasnije 15 dana pre održavanja ispita.

Na molbu kandidata Uprava za javne nabavke može odložiti polaganje ispita, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Kandidat je dužan da razloge zbog kojih traži odlaganje ispita učini verovatnim.

Član 6

Administrativno-stručne i tehničke poslove za potrebe polaganja ispita obavlja Uprava za javne nabavke.

Član 7

Ispit se polaže pred ispitnom komisijom (u daljem tekstu: komisija).

Komisija ima tri člana, koju čine predstavnici Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Komisiju rešenjem imenuje direktor Uprave za javne nabavke.

Ispit se polaže testiranjem u pisanom obliku koje traje tri školska časa, odnosno 135 minuta bez prekida i pauza.

Za vreme polaganja ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija koje sadrže tumačenje odnosno obrazloženje pojedinih članova tih propisa.

Test za svaki ispit posebno utvrđuje komisija, prema programu iz člana 3. ovog pravilnika.

Test ima ukupno 45 ispitnih pitanja, od kojih 30 pitanja nose po jedan bod, a 15 pitanja nose po dva boda, što ukupno čini 60 bodova.

Komisija ocenjuje uspeh kandidata, a kandidat koji na ispitu dobije najmanje 45 bodova položio je ispit.

Smatra se da ispit nije položio kandidat koji je odustao od započetog testiranja, kao i kandidat koji je na ispitu dobio manje od 45 bodova.

Član 8

Komisija sastavlja zapisnik o obavljenom ispitu (u daljem tekstu: zapisnik).

Zapisnik naročito sadrži:

1) datum, vreme i mesto polaganja ispita;

2) broj i datum rešenja kojim je obrazovana komisija;

3) imena i prezimena članova komisije;

4) podatke o kandidatima (ime i prezime, JMBG i adresa);

5) broj i datum rešenja kojim je odobreno polaganje ispita za svakog kandidata;

6) uspeh (ocenu) svakog kandidata postignut na ispitu;

7) ukupan broj kandidata koji su pristupili polaganju ispita;

8) broj kandidata koji su položili ispit;

9) datum sačinjavanja zapisnika i

10) potpise članova komisije.

Uz zapisnik se prilažu i testovi kandidata koji su polagali ispit.

Član 9

Uprava za javne nabavke kandidatu dostavlja obaveštenje o uspehu na ispitu u roku od 15 dana od dana polaganja ispita.

Kandidat koji je polagao ispit može izvršiti uvid u svoj test.

Zahtev za uvid u test dostavlja se Upravi za javne nabavke.

Uprava za javne nabavke će omogućiti kandidatu uvid u test u roku od tri dana od dana prijema zahteva iz stava 3. ovog člana.

Kandidat ima pravo prigovora na rezultate ispita u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja iz stava 1. ovog člana.

Prigovor se podnosi komisiji preko Uprave za javne nabavke.

O prigovoru kandidata odlučuje komisija u roku od sedam dana od dana prijema prigovora.

Član 10

Uverenje o položenom ispitu kandidatu se dostavlja u roku od 20 dana od dana polaganja ispita, a sertifikat službenika za javne nabavke u roku od 90 dana od dana polaganja ispita.

Završne odredbe

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".